INTERREG IV A. Informacje na temat aplikowania. Informationen zur Antragstellung. Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERREG IV A. Informacje na temat aplikowania. Informationen zur Antragstellung. Löcknitz, 18.02.2010 Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 1"

Transkrypt

1 INTERREG IV A Informationen zur Antragstellung Informacje na temat aplikowania Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 1

2 Programm / Program Prioritäten: Priorytety: 1. Infrastruktur und Umweltschutz 2. Wirtschaft, Wissenschaft, Marketing 3. Humanressourcen, Kultur, Bildung 4. Technische Hilfe 1. Infrastruktura i ochrona środowiska 2. Gospodarka, nauka, Marketing 3. Zasoby ludzkie, kultura, edukacja 4. Pomoc techniczna Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 2

3 Programm / Program Endbegünstigte: Beispiele Gebietskörperschaften/ territoriale Selbstverwaltung Gemeinnützige Institutionen (Hoch)schulen Nichtregierungsorganisationen etc. Beneficjenci końcowi: Przykłady Jednostki samorządu terytorialnego Organizacje pożytku publicznego Szkoły (wyższe) Organizacje pozarządowe etc. Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 3

4 Programm / Program Partnerschaftsprinzip: Zasada partnerstwa: Gemeinsamer Projektansatz Partner aus Polen und Deutschland Lead-Partner-Prinzip Partnerschaftsvereinbarung Wspólny pomysł na projekt Partner z Polski i Niemiec Zasada partnera wiodącego Porozumienie partnerskie Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 4

5 Programm / Program Partnerschaftsvereinbarung: Projektbezogen Rechte und Pflichten Haftung Leitfaden zur Erstellung einer Partnerschaftsvereinbarung zur Regelung der Rechte und Pflichten der Partner bei der Projektumsetzung Porozumienie partnerskie: Dotyczy konkretnego projektu Reguluje prawa i obowiązki Reguluje kwestie odpowiedzialności Wytyczne do opracowania porozumienia partnerskiego w celu uregulowania obowiązków i praw partnerów w trakcie realizacji projektu Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 5

6 Projektauswahlkriterien Kryteria wyboru projektów Geographische Kriterien Zeitrahmen und Begründung des Projektes Finanzielle Kriterien Inhaltliche Kriterien Qualität der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Kryteria geograficzne Ramy czasowe i zasadność działań Kryteria finansowe Kryteria merytoryczne Jakość współpracy transgranicznej Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 6

7 Projektauswahlkriterien Kryteria wyboru projektów Qualität der Zusammenarbeit: Gemeinsame Vorbereitung Gemeinsame Durchführung Gemeinsame Personalausstattung Gemeinsame Finanzierung Jakość współpracy transgranicznej: Wspólne przygotowanie Wspólna realizacja Wspólny personel Wspólne finansowanie Minimalanforderung: Erfüllung von zwei der genannten Kriterien Wymóg minimalny: spełnienie przynajmniej dwóch powyższych kryteriów współpracy Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 7

8 Projektbeispiel / Przykład projektu Projekttitel: Grenzübergreifender Umweltlehrpfad der Gemeinden X (PL) und Y (DE) Tytuł projektu: Transgraniczna ekologiczna ścieżka edukacyjna gmin X (PL) i Y (DE) Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 8

9 Projektbeispiel / Przykład projektu Projektpartner: Partnerzy projektu: Lead-Partner: Gemeinde X (PL) Partner wiodący : Gmina X (PL) Projektpartner: Gemeinde Y (DE) Partner projektu : Gmina Y (DE) Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 9

10 Projektbeispiel / Przykład pojektu Ausgangssituation: Sytuacja wyjściowa : Zusammenarbeit der Gemeinden Austausch in Bereichen Kultur, Bildung, Freizeit, Tourismus Steigende Nachfrage nach gemeinsamen Aktivitäten Współpraca gmin Wymiana w obszarze kultury, edukacji, spędzania czasu wolnego, turystyki Rosnące zainteresowanie wspólnymi działaniami Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 10

11 Projektbeispiel / Przykład projektu Projektziele: Cele projektu: Praktische gemeinsame Umweltbildung Verbesserung der Voraussetzungen für Tourismus und Freizeit Mehr gemeinsame Begegnungen Praktyczna edukacja ekologiczna Poprawa warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji Zwiększenie liczby wspólnych spotkań Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 11

12 Projektbeispiel / Przykład projektu Projektaktivitäten/ Fördergegenstand: Działania w projekcie / przedmiot wsparcia: Wegebau, Beschilderung, Infotafeln, Rastplatz, Marketing/Infomaterial, Gemeinsamer Unterricht (Umweltbildung) Budowa ścieżki, oznakowanie, tablice informacyjne, miejsce postojowe, marketing/materiały informacyjne, wspólna edukacja (ekologiczna) Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 12

13 Projektbeispiel / Przykład projektu Projektausgaben: (LP X) EUR (PP Y) EUR GESAMT EUR Wydatki w projekcie : (LP X) EUR (PP Y) EUR Łącznie EUR Durchführungszeit: (30 Monate) Okres realizacji: (30 miesięcy) Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 13

14 Projektbeispiel / Przykład projektu Partnerprofile: Für jeden Projektpartner Profile partnera : Dla każdego z partnerów Projektbezogene Partnervereinbarung: Von allen Projektpartnern rechtsverbindlich unterzeichnet Porozumienie partnerskie do projektu : Podpisane przez wszystkich partnerów przez osoby upoważnione do reprezentowania Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 14

15 Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 15

16 Projekttitel / Tytuł projektu Bezug zum Projektziel Grenzübergreifender Bezug Hinweis auf Durchführungsort, beteiligte Partner z.b.: Grenzübergreifender Umweltlehrpfad der Gemeinden X (PL) und Y (DE) Tytuł odniesienie do celu projektu Odniesienie transgraniczne Wskazanie miejsca realizacji, zaangażowanych partnerów np: Transgraniczna ekologiczna ścieżka ekologiczna gmin X (PL) i Y (DE) Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 16

17 Förderschwerpunkt / Priorytety wsparcia Eindeutige Zuordnung des Projektes zu einer Priorität Technische Hilfe nur für Programmpartner Jednoznaczne przypisanie do jednego priorytetu Pomoc Techniczna jedynie dla partnerów programu Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 17

18 Projektpartner / Partnerzy projektu Alle Partner eintragen, inkl. Lead-Partner Organisation und Aktivitäten der Projektumsetzung beschreiben Umieszczenie wszystkich partnerów, włącznie z partnerem wiodącym Opisać organizację i działania w ramach realizacji projektu Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 18

19 Projektbeschreibung / Opis projektu Roter Faden! Ausgangslage (Problem, Bedarf, Stand der Partnerschaft ) Ziele des Projektes Gemeinsame Aktivitäten, Fördergegenstand Projektabschnitte (inhaltlich-organisatorisch oder zeitlich) Erfahrungen aus früheren EU-Projekten Myśl przewodnia! Sytuacja wyjściowa (problem, potrzeby, partnerstwo ) Cele projektu Wspólne działania, przedmiot wsparcia Etapy projektu (merytorycznie-organizacyjne lub czasowe) Doświadczenia z wcześniejszych projektów UE Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 19

20 Ausgabenplan / Plan wydatków Förderpraxis (Hinweise zur Förderfähigkeit) Brutto oder Netto! Für jeden Partner Angaben machen Kostengruppen beachten Details, Erläuterungen: Anlage 2 Wytyczne kwalifikowalności Koszty brutto czy netto! Dane dotyczące każdego z partnerów Uwzględnić grupy kosztów Szczegóły, wyjaśnienia: załącznik 2 Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 20

21 Finanzierung / Finansowanie Für jeden Partner Angaben machen Evtl. Netto-Einnahmen ergeben sich aus Wirtschaftskonzept (Anl. 15) Jährliche Aufteilung: max. 3 Jahre Angaben zu weiteren Finanzierungshilfen Dane dotyczące każdego partnera Ewent. przychody netto wynikające z analizy finansowej (zał. 15) Podział na lata: max. 3 lata Dane dotyczące innych źródeł finansowania Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 21

22 Qualität der Zusammenarbeit Jakość współpracy 10.1 Gemeinsame Aktivitäten zur Projekterarbeitung, Projekteinreichung Ja ist obligatorisch 10.1 Wspólne działania, wspólne złożenie projektu Tak jest obowiązkowe 10.2 Gemeinsame Aktivitäten der Projektdurchführung 10.2 Wspólne działania przy realizacji projektu Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 22

23 Qualität der Zusammenarbeit Jakość współpracy 10.3 Gemeinsames Personal Jeder Projektpartner setzt Personal zur Erfüllung seiner im Projekt festgelegten Aufgaben ein. Die Projektpartner stellen dafür zusätzliches Personal ein oder vorhandenes Personal frei und finanzieren es gemeinsam Wspólny personel Każdy z partnerów projektu angażuje personel na potrzeby realizacji swoich zadań w projekcie. Partnerzy projektu zatrudniają personel dodatkowy lub oddelegowują do prac w projekcie personel własny i finansują go wspólnie Gemeinsame Finanzierung jeder Projektpartner übernimmt einen Teil der Eigenmittel, jeder Projektpartner finanziert seine Kostenanteile vor 10.4 Wspólne finansowanie każdy z partnerów przejmuje obowiązek wniesienia części wkładu własnego, każdy z partnerów projektu prefinansuje swoje koszty w projekcie Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 23

24 Programm- und Querschnittsziele Cele programowe i horyzontalne Geplante Ziele und Wirkungen bezüglich Regionalentwicklung, Umwelt, Gleichstellung, Beschäftigung Nachhaltigkeit des Projektes Zaplanowane cele i oddziaływanie w kontekście rozwoju regionalnego, edukacji, równości kobiet i mężczyzn, zatrudnienia Trwałość projektu Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 24

25 Öffentlichkeitsarbeit /Działania promocyjne Pflicht! Öffentlicher Hinweis auf die Beteiligung der Europäischen Union Obowiązek! Informowanie opinii publicznej o wkładzie Unii Europejskiej Współfinansowane przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 25

26 Erklärungen Oświadczenia Aufmerksam lesen! Gelten für das gesamte Projekt und alle Projektpartner Lead-Partner hauptverantwortlich Rechtsverbindliche Unterschrift des Lead- Partners Przeczytać uważnie! Obowiązują cały projekt i wszystkich partnerów Partner wiodący ponosi główną odpowiedzialność Podpis partnera wiodącego złożony przez osobą upoważnioną do reprezentowania Löcknitz, Irena Stróżyńska, Olaf Wulf - GTS/WST 26

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS... Podręcznik wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Comenius Regio Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Project number REG-O-BY-PL-10-11548 Impressum/Metryka/Imprint

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Audyt Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności;

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przekazuje swoje uwagi i rekomendacje do przedłożonych w założeniach propozycji Ministerstwa.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przekazuje swoje uwagi i rekomendacje do przedłożonych w założeniach propozycji Ministerstwa. Stanowisko Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na temat Założeń dotyczących Źródeł Współfinansowania Krajowego dla Środków EFS w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ ZAKRES: EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PROJEKT Rzeszów, 22 maja 2015 r. Kryteria formalne dla wszystkich działań/ poddziałań

Bardziej szczegółowo

Deutscher Bundestag Drucksache 18/3696. Gesetzentwurf. der Bundesregierung

Deutscher Bundestag Drucksache 18/3696. Gesetzentwurf. der Bundesregierung Deutscher Bundestag Drucksache 18/3696 18. Wahlperiode 07.01.2015 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 15. Mai 2014 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Bundesrat Drucksache 613/14. Gesetzentwurf. der Bundesregierung

Bundesrat Drucksache 613/14. Gesetzentwurf. der Bundesregierung Bundesrat Drucksache 613/14 11. 12. 14 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 15. Mai 2014 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START REGULAMIN KONKURSU 2015 Słowniczek 1. Program Grant na lepszy start czyli program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Deutscher Bundestag Drucksache 16/12590

Deutscher Bundestag Drucksache 16/12590 Deutscher Bundestag Drucksache 16/12590 16. Wahlperiode 08. 04. 2009 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag vom 16. September 2004 zwischen der Bundesrepublik Deutschland

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2014 z dnia 30.05.2014r. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo