Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe"

Transkrypt

1 Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Monter-elektronik Warszawa 2011

2 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn we Wrocawiu. 2

3 Wstp Centralna Komisja Egzaminacyjna poleca Pastwa uwadze kolejny informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe w zawodzie organizowanym dla absolwentów trzyletnich szkó zawodowych. Podstaw prawn egzaminu jest: Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkoach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83; poz. 562, z pón. zm.), Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124 poz.860, z pón. zm.), Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymaga bdcych podstaw przeprowadzenia egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 103, poz. 652 z pón. zm.). Informator, który przygotowalimy, ma charakter przede wszystkim praktyczny chcemy za jego pomoc da Pastwu moliwo przyjrzenia si, w jaki sposób zapisy prawa owiatowego dotyczcego systemu egzaminów zewntrznych w trzyletnim ksztaceniu zawodowym przekadaj si na konkrety, czyli na: opis wymaga, które trzeba speni, aby przystpi do egzaminu, opis warunków koniecznych do zdania egzaminu, opis struktury egzaminu w jego czci pisemnej i praktycznej wraz z wymaganiami egzaminacyjnymi i przykadowymi kryteriami oceniania, przykady zada wraz z odpowiedziami. Informator o egzaminie zawodowym kierujemy do tych uczniów szkó zawodowych, którzy po ukoczeniu szkoy przystpi do egzaminu przed zewntrzn komisj egzaminacyjn, eby potwierdzi dyplomem kwalifikacje w zawodzie, w którym odbywali ksztacenie. Informacje o umiejtnociach zawodowych, które bd potwierdzane na egzaminie, pozwol nauczycielom waciwie ukierunkowa ksztacenie, a pracodawcom prezentuj poziom kwalifikacji zawodowych absolwentów szkó legitymujcych si dyplomem. Suy te mog teoretykom i praktykom ksztacenia zawodowego jako istotna pomoc w projektowaniu modeli zawodów przewidywanych do ksztacenia i doskonalenia zawodowego w systemie szkolnym i pozaszkolnym oraz systemach zatrudnienia. 3

4 SPIS TRECI I. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE 5 1. Struktura egzaminu oraz formy sprawdzania wiadomoci i umiejtnoci z zakresu zawodu Jakie wiadomoci i umiejtnoci bd sprawdzane na egzaminie? Jakie wymagania trzeba speni, eby zda egzamin Jakie wymagania trzeba speni, eby móc przystpi do egzaminu? Gdzie i od kogo mona uzyska szczegóowe informacje o egzaminie zawodowym?..8 II. ETAP PISEMNY EGZAMINU Organizacja i przebieg Wymagania egzaminacyjne z przykadami zada do czci I Wymagania egzaminacyjne z przykadami zda do czci II Odpowiedzi do przykadowych zada.. 24 III. ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Organizacja i przebieg Wymagania egzaminacyjne i ogólne kryteria oceniania Przykad zadania do tematu:...33 IV. ZACZNIKI Standard wymaga egzaminacyjnych dla zawodu Przykad karty odpowiedzi do etapu pisemnego

5 Ogólne informacje o egzaminie I. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE Egzamin potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe jest form oceny poziomu opanowania wiadomoci i umiejtnoci z zakresu danego zawodu okrelonych w standardzie wymaga, ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Egzamin ten, zwany równie egzaminem zawodowym, jest egzaminem zewntrznym. Umoliwia on uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osigni zdajcego poprzez zastosowanie jednolitych wymaga, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewntrzne, funkcjonujce niezalenie od systemu ksztacenia. Rol instytucji zewntrznych peni: Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okrgowych komisji egzaminacyjnych powoanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na terenie swojej dziaalnoci okrgowe komisje egzaminacyjne przygotowuj, organizuj i przeprowadzaj zewntrzne egzaminy zawodowe. Egzaminy ocenia bd zewntrzni egzaminatorzy. Egzaminy zawodowe mog zdawa absolwenci wszystkich typów szkó zawodowych ponadgimnazjalnych i policealnych, które ksztac w zawodach ujtych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w cigu roku szkolnego w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej. Dla absolwentów szkó, w których zajcia dydaktyczno-wychowawcze kocz si w styczniu, egzamin zawodowy jest przeprowadzany w okresie od stycznia do marca, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej. Termin egzaminu zawodowego, dyrektor Komisji Centralnej ustala i ogasza na stronie internetowej Komisji Centralnej nie póniej ni na 4 miesice przed terminem egzaminu zawodowego. Dla absolwentów zasadniczych szkó zawodowych egzaminy przeprowadzane s od nastpnego tygodnia po zakoczeniu zaj dydaktyczno-wychowawczych. Do egzaminu mog przystpi równie absolwenci szkó zawodowych ksztaccych modzie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla tej modziey, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych lub orzecze lekarskich, czas egzaminu pisemnego i praktycznego moe by wyduony, a warunki i forma przeprowadzenia egzaminu bd dostosowane do jej potrzeb. Szczegóowe informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu zawodowego opracowuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogasza j na stronie internetowej CKE nie póniej ni do dnia 1 wrzenia roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy. 5

6 Ogólne informacje o egzaminie 1. Struktura egzaminu oraz formy sprawdzania wiadomoci i umiejtnoci z zakresu zawodu Struktura egzaminu obejmuje dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny. Etap pisemny skada si z dwóch czci: cz I obejmuje sprawdzenie wiadomoci i umiejtnoci waciwych dla kwalifikacji w danym zawodzie, a cz II sprawdzenie wiadomoci i umiejtnoci zwizanych z zatrudnieniem i dziaalnoci gospodarcz. Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu skadajcego si z zada zamknitych zawierajcych cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowied jest prawidowa. W czci I test zawiera 50 zada, a w czci II 20 zada. Czas trwania etapu pisemnego dla wszystkich zawodów wynosi 120 minut. Etap praktyczny sprawdza okrelony zakres praktycznych umiejtnoci dla zawodu wynikajcych z tematów zada ustalonych w standardzie wymaga egzaminacyjnych. W tym etapie zdajcy powinien wykona zadanie egzaminacyjne w formie testu praktycznego. Czas trwania etapu praktycznego nie moe by krótszy ni 180 minut i nie duszy ni 240 minut. 2. Jakie wiadomoci i umiejtnoci bd sprawdzane na egzaminie? Na egzaminie bd sprawdzane tylko te wiadomoci i umiejtnoci, które zostay zapisane w standardzie wymaga egzaminacyjnych dla danego zawodu. Standardy wymaga egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów ustalone zostay rozporzdzeniem Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymaga bdcych podstaw przeprowadzania egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe z (Dz. U. z 2010 r. Nr 103, poz. 652 z pón. zm.). Teksty standardów wymaga egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów zostay zamieszczone w oddzielnie opublikowanym zaczniku do w/w rozporzdzenia. Struktura standardu wymaga egzaminacyjnych dla zawodu odpowiada strukturze egzaminu. Oznacza to, e zawarte w standardzie umiejtnoci sprawdzane na egzaminie, ustalono odrbnie dla obu etapów egzaminu. Umiejtnoci zapisane w standardzie, sprawdzane w etapie pisemnym, s przyporzdkowane do okrelonych obszarów wymaga. Umiejtnoci sprawdzane w czci I ujto w trzech obszarach wymaga: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, bezpieczne wykonywanie zada zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska. 6

7 Ogólne informacje o egzaminie Umiejtnoci sprawdzane w czci II ujto w dwóch obszarach wymaga: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych. W etapie praktycznym egzaminu sprawdzane umiejtnoci przyporzdkowano do czterech obszarów wymaga: planowanie czynnoci zwizanych z wykonaniem zadania, organizowanie stanowiska pracy, wykonywanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej i ochrony rodowiska, prezentowanie efektu wykonanego zadania. Standard wymaga egzaminacyjnych dla zawodu stanowi podstaw do przygotowania zada egzaminacyjnych dla obu etapów egzaminu. Oznacza to, e zadania egzaminacyjne bd sprawdzay tylko te umiejtnoci, które zapisane s w standardzie wymaga egzaminacyjnych dla danego zawodu. Rodzaj zada egzaminacyjnych sprawdzajcych umiejtnoci przyporzdkowane do danego obszaru wymaga w etapie pisemnym bdzie wiza si cile z tym obszarem. Umiejtnoci ujte w standardzie wymaga egzaminacyjnych dla zawodu, dla obu etapów egzaminu, bd omówione wraz z przykadami zada w rozdziaach II. i III. informatora. Kady zdajcy powinien zapozna si ze standardem wymaga egzaminacyjnych dla zawodu, w którym chce potwierdzi kwalifikacje zawodowe. Standard zamieszczony jest w rozdziale IV niniejszego informatora. 3. Jakie wymagania trzeba speni, eby zda egzamin? Przyjto, e w etapie pisemnym zdajcy moe otrzyma za kade prawidowo rozwizane zadanie 1 punkt. Zdajcy zda ten etap egzaminu, jeli uzyska: z czci I co najmniej 50% punktów moliwych do uzyskania, z czci II co najmniej 30% punktów moliwych do uzyskania. W etapie praktycznym oceniany bdzie sposób wykonania zadania praktycznego oraz jego efekt, zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania przyjtymi dla danego zadania. Spenienie ustalonych w zadaniu kryteriów wykonania pozwoli na uzyskanie maksymalnej liczby punktów. Zdajcy zda ten etap egzaminu, jeli uzyska co najmniej 75% punktów moliwych do uzyskania. Zdajcy zda egzamin zawodowy, jeli speni wymagania ustalone dla etapu pisemnego i etapu praktycznego. Zdajcy, który zda egzamin otrzymuje dyplom potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie. 7

8 Ogólne informacje o egzaminie UWAGA! Informacje o wynikach egzaminu zdajcy uzyska od dyrektora szkoy. 4. Jakie wymagania trzeba speni, eby móc przystpi do egzaminu? Zdajcy powinien: 1. Ukoczy szko i otrzyma wiadectwo ukoczenia szkoy. 2. Zoy pisemn deklaracj przystpienia do egzaminu zawodowego do dyrektora swojej szkoy, w terminie okrelonym w rozporzdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkoach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83; poz. 562 z pón. zm.) 3. Zgosi si na egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez okrgow komisj egzaminacyjn z dokumentem potwierdzajcym tosamo. Zdajcy o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinien dodatkowo przedoy opini lub orzeczenie wskazujce na dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego indywidualnych potrzeb. UWAGA! Informacje o terminie i miejscu egzaminu moe przekaza zdajcym dyrektor szkoy lub dyrektor okrgowej komisji egzaminacyjnej. W zalenoci od specyfiki zawodu, w którym przeprowadzony bdzie egzamin zawodowy, okrgowa komisja egzaminacyjna moe wezwa zdajcego na szkolenie w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy zwizane z wykonywaniem zadania egzaminacyjnego na okrelonych stanowiskach egzaminacyjnych. Szkolenie powinno by zorganizowane nie wczeniej ni na dwa tygodnie przed terminem egzaminu. 5. Gdzie i od kogo mona uzyska szczegóowe informacje o egzaminie zawodowym? Szczegóowych informacji o egzaminie zawodowym oraz wyjanie dotyczcych m.in. moliwoci: powtórnego zdawania egzaminu zawodowego przez osoby, które nie zday egzaminu, przystpienia do egzaminu w terminie innym ni bezporednio po ukoczeniu szkoy, udostpniania informacji na temat wyniku egzaminu, otrzymania dyplomu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe, udziela dyrektor szkoy i okrgowa komisja egzaminacyjna. 8

9 Etap pisemny II. ETAP PISEMNY EGZAMINU 1. Organizacja i przebieg Etap pisemny egzaminu moe by zorganizowany w szkole lub innej placówce wskazanej przez okrgow komisj egzaminacyjn. W dniu egzaminu powiniene zgosi si w szkole/placówce na 30 minut przed godzin jego rozpoczcia. Powiniene posiada dokument potwierdzajcy Twoj tosamo. Przed wejciem do sali egzaminacyjnej bdziesz poproszony o potwierdzenie gotowoci przystpienia do etapu pisemnego egzaminu. Suchaj uwanie informacji przewodniczcego zespou nadzorujcego, który bdzie omawia regulamin przebiegu egzaminu. Po zajciu miejsca w sali egzaminacyjnej otrzymasz arkusz egzaminacyjny i KART ODPOWIEDZI. Arkusz egzaminacyjny zawiera: stron tytuow z nazw i symbolem cyfrowym zawodu, w którym odbywa si etap pisemny egzaminu oraz Instrukcj dla zdajcego (w instrukcji znajduj si informacje o liczbie stron arkusza egzaminacyjnego, wskazania dotyczce rozwizywania zada, zaznaczania odpowiedzi i sposobu poprawiania odpowiedzi w KARCIE ODPOWIEDZI), test 70 zada wielokrotnego wyboru, w tym 50 zada w czci I ponumerowanych od 1 do 50 oraz 20 zada w czci II ponumerowanych od 51 do 70. KARTA ODPOWIEDZI stanowi jedn stron i zawiera: miejsce na wpisanie symbolu cyfrowego zawodu i oznaczenia wersji arkusza egzaminacyjnego (ze strony tytuowej arkusza egzaminacyjnego), miejsce, którym naley zamieci numer PESEL, miejsce na wpisanie Twojej daty urodzenia, tabele z numerami zada odpowiadajcych czci I oraz czci II arkusza egzaminacyjnego z ukadem kratek A, B, C, D do zaznaczania odpowiedzi. Przeczytaj uwanie Instrukcj dla zdajcego w arkuszu egzaminacyjnym i sprawd, czy Twój arkusz jest kompletny i nie ma w nim bdów. Wykonaj polecenia zgodnie z Instrukcj dla zdajcego. Czas trwania etapu pisemnego egzaminu wynosi 120 minut (2 godziny zegarowe). 9

10 Etap pisemny UWAGA! Jeli jeste egzaminowanym o potwierdzonych specjalnych potrzebach edukacyjnych, to masz prawo do wyduonego czasu trwania etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Przewodniczcy szkolnego zespou egzaminacyjnego wskae Ci miejsce na sali egzaminacyjnej i dopilnuje, aby móg zdawa egzamin w ustalonym dla Ciebie czasie. Kolejno rozwizywania zada jest dowolna. Dobrze jednak bdzie, jeli rozplanujesz sobie czas egzaminu. Na rozwizanie zada z czci I arkusza powiniene przeznaczy okoo 80 minut, na rozwizanie zada z czci II - okoo 30 minut. Pozostae 10 minut powiniene wykorzysta na sprawdzenie, czy prawidowo zaznaczye odpowiedzi do poszczególnych zada w KARCIE ODPOWIEDZI. Pamitaj! Pracuj samodzielnie! Przystpujc do rozwizywania kadego zadania powiniene: uwanie przeczyta cae zadanie, przeanalizowa rysunki, tabele, itp. oraz tre polece, dobrze zastanowi si nad wyborem prawidowej odpowiedzi, starannie zaznaczy wybran odpowied w KARCIE ODPOWIEDZI zgodnie z instrukcj w arkuszu egzaminacyjnym. Po zakoczeniu rozwizywania zada, sprawd w KARCIE ODPOWIEDZI, czy dla wszystkich zada zaznaczye odpowiedzi. Przewodniczcy ogosi koniec egzaminu i poinformuje, w jaki sposób bdziesz móg odda swoj KART ODPOWIEDZI. Arkusz egzaminacyjny moesz zatrzyma dla siebie. Jeli wczeniej zakoczysz rozwizywanie zada, zgo przez podniesienie rki gotowo do oddania KARTY ODPOWIEDZI. 10

11 Etap pisemny 2. Wymagania egzaminacyjne z przykadami zada do czci I Zakres wiadomoci i umiejtnoci waciwych dla kwalifikacji w zawodzie Absolwent powinien umie: 1. Czyta ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególnoci: 1.1. stosowa pojcia, okrelenia i wielkoci charakteryzujce pole elektryczne, magnetyczne i obwody elektryczne oraz prawa elektrotechniki, stosowa pojcia, okrelenia i wielkoci charakteryzujce pole elektryczne, np.: pojcie pola elektrostatycznego, okrelenie wasnoci elektrycznych materii, natenie pola elektrycznego, stosowa pojcia, okrelenia i wielkoci charakteryzujce pole magnetyczne, np.: pojcie pola magnetycznego, okrelenie wasnoci magnetycznych materii, natenie pola magnetycznego, stosowa pojcia, okrelenia i wielkoci charakteryzujce obwody elektryczne, np.: pojcie obwodu elektrycznego zamknitego, okrelenie parametrów rónych elementów obwodu elektrycznego, napicie, prd, czstotliwo sygnau elektrycznego, stosowa podstawowe prawa elektrotechniki do interpretacji zjawisk elektrostatyki np. prawo Coulomba do zjawisk towarzyszcych gromadzeniu adunku elektrycznego. Przykadowe zadanie 1. Które z praw elektrotechniki naley zastosowa do wyjanienia zjawiska odpychania si naelektryzowanych cia? A. Kirchhoffa. B. Coulomba. C. Faraday a. D. Ohma rozpoznawa na schematach ideowych, blokowych i montaowych symbole graficzne elementów, ukadów i urzdze elektronicznych oraz poczenia elektryczne midzy nimi, rozpoznawa na schematach ideowych symbole graficzne elementów i ukadów elektronicznych, np.: rezystorów, kondensatorów, elementów indukcyjnych, diod, tranzystorów, wzmacniaczy operacyjnych, ukadów cyfrowych oraz rozpoznawa poczenia elektryczne midzy nimi, rozpoznawa na schematach blokowych symbole ukadów i urzdze elektronicznych, np. zasilacza, filtru, wzmacniacza kanaowego, 11

12 Etap pisemny rozpoznawa na schematach montaowych symbole elementów, podzespoów i urzdze elektronicznych oraz poczenia elektryczne midzy nimi, np.: rozpozna kondensator elektrolityczny. Przykadowe zadanie 2. Na przedstawionym schemacie ideowym wzmacniacza znajduje si midzy innymi symbol graficzny A. termistora. B. warystora. C. transformatora. D. potencjometru rozpoznawa i rozrónia elementy, podzespoy, ukady i urzdzenia elektroniczne na podstawie ich wygldu, parametrów katalogowych i oznacze na nich umieszczonych, rozpoznawa rodzaj elementu, podzespou, ukadu, urzdzenia elektronicznego na podstawie jego wygldu i oznacze na nim umieszczonych, np. rozpozna kondensator elektrolityczny na podstawie wygldu, typ ukadu scalonego na podstawie oznaczenia na nim umieszczonego, rozrónia elementy, podzespoy, ukady, urzdzenia tego samego rodzaju, aleo innych parametrach katalogowych na podstawie wygldu i oznacze na nich umieszczonych, np.: rezystor 0,5W i 2W, gonik nisko i wysokotonowy, dyktafon analogowy i cyfrowy. Przykadowe zadanie 3. Wród elementów przedstawionych na fotografii znajduje si A. kondensator elektrolityczny. B. transformator sieciowy. C. rezystor drutowy. D. tranzystor mocy okrela funkcje elementów, ukadów i urzdze elektronicznych na podstawie schematów ideowych i blokowych, okrela funkcj elementu elektronicznego na podstawie schematu ideowego lub blokowego, w którym on wystpuje, np. diody LED jako elementu sygnalizacji stanu zaczenia urzdzenia, 12

13 Etap pisemny okrela funkcj ukadu elektronicznego na podstawie schematu ideowego lub blokowego, np. funkcj ukadu scalonego stabilizatora napicia, okrela funkcj urzdzenia elektronicznego na podstawie schematu blokowego,np. funkcj monitora w elektronicznym systemie ochrony obiektu. Przykadowe zadanie 4. Sygnalizacja stanu zaczenia odbiornika przedstawionego na schemacie realizowana jest za pomoc A. diody D. B. rezystora R. C. kondensatora C. D. bezpiecznika B stosowa podstawowe pojcia, okrelenia i nazwy charakteryzujce monta elementów, ukadów i urzdze elektronicznych oraz instalacje urzdze elektronicznych, stosowa podstawowe pojcia charakteryzujce monta elementów, ukadówi urzdze elektronicznych oraz instalacji, np.: monta elektromechaniczny, poczenia rozczne, poczenia nierozczne, stosowa okrelenia i nazwy charakteryzujce monta elementów, ukadówi urzdze elektronicznych oraz instalacji, np.: monta przewlekany, instalacja natynkowa. Przykadowe zadanie 5. Czynno krpowania elementów elektronicznych w procesie montau polega na A. ocynowaniu kocówek. B. mechanicznym poczeniu kocówek. C. odpowiednim uformowaniu kocówek. D. poczeniu kocówek za pomoc lutowia rozrónia podstawowe sformuowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej montau i instalowania urzdze elektronicznych, rozrónia podstawowe sformuowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej montau urzdze elektronicznych, np.: kondensator 50F/50Hz/200V, kondensator elektrolityczny 50F/200V, rozrónia podstawowe sformuowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej instalowania urzdze elektronicznych, np.: przewód wspóosiowy, przewód ekranowany. 13

14 Etap pisemny Przykadowe zadanie 6. W dokumentacji technicznej urzdze elektronicznych symbolem [%] oznacza si A. moc. B. sprawno. C. znieksztacenia nieliniowe. D. dopuszczaln wilgotno pracy. 2. Przetwarza dane liczbowe i operacyjne, a w szczególnoci: 2.1. oblicza i szacowa wartoci podstawowych wielkoci elektrycznych w prostych obwodach prdu staego i zmiennego, oblicza wartoci podstawowych wielkoci elektrycznych w prostych obwodach prdu staego, np.: natenie prdu, wydzielanej mocy, oblicza wartoci podstawowych wielkoci elektrycznych w prostych obwodach prdu sinusoidalnie zmiennego, np.: warto skuteczn prdu, czstotliwo, szacowa wartoci podstawowych wielkoci elektrycznych w prostych obwodach elektrycznych, np.: pobór mocy, rezystancj wypadkow. Przykadowe zadanie 7. Czstotliwo przebiegu elektrycznego o okresie T = 1 ms wynosi A. 50 Hz B. 100 Hz C. 1 khz D. 2 khz 2.2. analizowa prac obwodów elektrycznych, ukadów i urzdze elektronicznych oraz wykonanych instalacji na podstawie danych uzyskanych w wyniku pomiarów, interpretowa wyniki i formuowa wnioski, analizowa prac obwodów elektrycznych, ukadów i urzdze elektronicznych oraz wykonanych instalacji na podstawie wyników pomiarów napicia, prdu i rezystancji, np.: stwierdzono brak napicia na wyjciu stabilizatora - ukad pracuje nieprawidowo, interpretowa dane uzyskane w wyniku pomiaru, np. zinterpretowa stan techniczny diody prostowniczej na podstawie pomiarów rezystancji omomierzem dla R F =100 i R R =2 M, formuowa wnioski wynikajce z analizy i interpretacji danych uzyskanych w wyniku pomiarów elektrycznych, np.: produkt spenia wymagania techniczne, instalacja jest uszkodzona. 14

15 Etap pisemny Przykadowe zadanie 8. Na wejciu i wyjciu przedstawionego ukadu podczono oscyloskop dwukanaowy i zaobserwowano przebiegi zamieszczone na rysunku. Ukad ten pracuje nieprawidowo, poniewa A. nastpia przerwa w obwodach z diodami D1 i D4. B. nastpia przerwa w obwodzie D2, R, D4. C. nastpio zwarcie diody D1 lub D3. D. nastpio zwarcie diody D2 lub D dobiera elementy, ukady i urzdzenia elektroniczne w zalenoci od przewidywanych warunków ich pracy, dobiera elementy w zalenoci od przewidywanych warunków ich pracy, np.: rezystory do mocy obcienia, kondensatory do dopuszczalnego napicia pracy, dobiera ukady elektroniczne w zalenoci od przewidywanych warunków ich pracy, np. ukady scalone do temperatury pracy, dobiera urzdzenia elektroniczne w zalenoci od przewidywanych warunków ich pracy, np. wzmacniacze antenowe do warunków odbioru. Przykadowe zadanie 9. Którymi dwoma rezystorami, stosujc kombinacj ich pocze, mona zastpi rezystor 200/O,5W? A. OMT470 0,5W 10% i ML 470 0,5W 5% B. OMT600 0,5W 5% i ML 300 0,5W 10% C. OMT800 0,25W 5% i ML 400 0,5W 10% D. OMT900 0,25W 10% i OMT800 0,25W 5% 2.4. dobiera przyrzdy i zakresy pomiarowe w zalenoci od przewidywanych wskaza i parametrów mierzonego obwodu oraz na podstawie schematów pomiarowych i wymaga zawartych w dokumentacji planowanego procesu wytwarzania, dobiera przyrzdy i pomocniczy osprzt pomiarowy do mierzenia okrelonych parametrów, np. woltomierz do pomiaru napicia, 15

16 Etap pisemny dobiera odpowiednie zakresy mierników do wykonywania pomiarów, np. zakres 300V do pomiaru 230V, dobiera przyrzdy pomiarowe wg zalece zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej, np. falomierz do pomiaru czstotliwoci. Przykadowe zadanie 10. Do lokalizacji zwarcia w instalacji kablowej naley zastosowa A. omomierz. B. oscyloskop. C. woltomierz. D. reflektometr przedstawia wyniki pomiarów i oblicze w postaci tabel i wykresów, odczytywa z przedstawionych wyników pomiarów w postaci tabeli, wartoci wielkoci fizycznych, np. wartoci: natenia prdu, rezystancji, napicia, tumienia, odczytywa z przedstawionego wykresu wartoci wielkoci fizycznych, np. wartoci: natenia prdu, rezystancji, napicia, tumienia, odczytywa z przedstawionych na wykresie wyników pomiarów przebiegi wielkoci fizycznych, np.: przebieg prdu, przebieg napicia, przebieg rezystancji, odczytywa z przedstawionych wyników pomiarów z tabel i wykresów charakterystyki np.: U=f(I), Uwy =f(t), P=f(I) Przykadowe zadanie 11. Na podstawie, której tabeli pomiarowej zostaa sporzdzona charakterystyka przedstawiona na wykresie? 2.6. dobiera narzdzia do planowanych prac montaowych i instalacyjnych, dobiera narzdzia do planowanych prac montaowych, np. stacj lutownicz, dobiera narzdzia do planowanych prac instalacyjnych, np. zaciskacz F. 16

17 Etap pisemny Przykadowe zadanie 12. Ochrona antyelektrostatyczna elementu elektronicznego wymaga zastosowania A. psety ceramicznej. B. cgów odcinajcych. C. skalpela monterskiego. D. wkrtaka gwiazdkowego 2.7. szacowa koszty prac i oblicza ilo materiaów do planowanego procesu wytwarzania, szacowa koszty prac planowanego zadania, np. oszacowa opacalno naprawy urzdzenia, oblicza planowan ilo materiaów niezbdnych do wykonania zadania, np. ilo gniazd abonenckich. Przykadowe zadanie 13. Wska koszt wykonania instalacji elektrycznej, dysponujc nastpujcymi danymi: koszt anteny z symetryzatorem 20 z koszt przewodu wspóosiowego wraz z uchwytami, gniazdami i wtykiem antenowym 30 z, koszt masztu antenowego z akcesoriami 15 z wynagrodzenie montera brutto 22 z/godz., przewidywany czas pracy ok. 2 godzin. A. 65 z B. 87 z C. 99 z D. 109 z 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska,a w szczególnoci 3.1. stosowa przepisy i zasady bezpieczestwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska podczas montau i instalowania urzdze elektronicznych, wskazywa przepisy i zasady bezpieczestwa i higieny pracy obowizujce podczas montau elementów, ukadów i urzdze elektronicznych oraz instalacji, dotyczce np. wykonywania prac na wysokoci, dobiera rodki ochrony przeciwpoarowej podczas prac montaowych i instalacyjnych np. ganice, wskazywa przepisy rodowiska dotyczce np. grupowania odpadów poprodukcyjnych, przechowywania i utylizacji akumulatorów i baterii. 17

18 Etap pisemny Przykadowe zadanie 14. Przepisy zabraniaj instalowania anten w warunkach A. wyadowa atmosferycznych. B. zmniejszonej widocznoci. C. niskiej temperatury D. wietrznej pogody przewidywa zagroenia wystpujce podczas montau i instalowania urzdze elektronicznych, przewidywa zagroenia wystpujce podczas prac instalacyjnych i montaowych z wykorzystaniem narzdzi, maszyn i urzdze zasilanych energi elektryczn np.: elektronarzdzi, stacji lutowniczych, wskazywa skutki wynikajce z nieprawidowego wykonywania prac montaowych i instalacyjnych, np. zerwanie kabla antenowego w czasie wietrznej pogody, wskazywa skutki odstpstwa od obowizujcych norm i wymaga technologicznych dotyczcych montau urzdze elektronicznych, np. pknicie pytki drukowanej z powodu niewaciwego mocowania. Przykadowe zadanie 15. Brak uziemionej opaski na przegubie rki montera oraz metalowej pyty na stole poczonej elektrycznie z mat na pododze, moe spowodowa A. poraenie montera prdem elektrycznym. B. oddziaywanie pola magnetycznego na organizm montera. C. wyadowanie elektrostatyczne, grone dla ukadów typu MOS. D. powstanie prdów wywoanych przez zmienne pole magnetyczne transformatora bezpieczestwa organizowa stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, wskazywa zasady organizacji stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, np.: zapewnia odpowiednie owietlenie i warunki klimatyczne, dobiera i rozmieszcza narzdzia i przedmioty pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, np.: rozmieszcza narzdzia i przedmioty pracy w taki sposób, aby wykonywa najmniejsz liczb ruchów, najczciej uywane narzdzia umieszcza w zasigu rki. wskazywa zasady organizacji stanowiska pracy w taki sposób, aby zminimalizowa skutki przecienia organizmu, np.: zapewnia optymaln pozycj przy pracy, przerwy w pracy, Przykadowe zadanie 16. Organizujc stanowisko pracy monter powinien pamita o waciwym rozmieszczeniu narzdzi. Podczas montau elementów elektronicznych najbliej niego powinny znajdowa si narzdzia 18

19 Etap pisemny A. najwiksze. B. najmniejsze. C. uywane najczciej. D. uywane sporadycznie stosowa rodki ochrony indywidualnej podczas montau i instalowania urzdze elektronicznych, rozrónia rodki ochrony indywidualnej np.: odzie ochronna, rodki ochrony koczyn dolnych i górnych, sprzt ochrony gowy, twarzy, suchu, ukadu oddechowego, sprzt chronicy przed upadkiem z wysokoci, dobiera rodki ochrony indywidualnej do wykonywania prac instalacyjnych i montaowych np.: ubranie robocze, rkawice, buty, okulary, pasy i szelki bezpieczestwa. Przykadowe zadanie 17. Przy montau anteny na dachu budynku monter musi zastosowa A. rkawice ochronne. B. link asekuracyjn. C. okulary ochronne. D. fartuch ochronny stosowa rodki ochrony przeciwporaeniowej podczas montau i instalowania urzdze elektronicznych, rozrónia rodki ochrony przeciwporaeniowej podstawowej i dodatkowej np.: izolacja robocza, ogrodzenia, obudowy, osony, samoczynne wyczenie napicia, dobiera rodki ochrony przeciwporaeniowej podstawowej np.: urzdzenia ochronne przeteniowe, wyczniki rónicowoprdowe, urzdzenia II klasy ochronnoci, poczenia wyrównawcze, Przykadowe zadanie 18. Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa na stanowisku montau elektrycznego polega na zastosowaniu A. waciwych odstpów izolacyjnych. B. transformatora separacyjnego. C. oson, barier, ogrodze. D. okularów ochronnych stosowa zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas montau i instalowania urzdze elektronicznych, 19

20 Etap pisemny wskazywa sposoby udzielania pierwszej pomocy poraonemu prdem np.: poprzez odczenie napicia, odcignicie poraonego, odizolowanie, wskazywa sposoby sprawdzania podstawowych funkcji yciowych organizmu np.: pomiar ttna, sprawdzenie oddechu, wskazywa sposoby udzielania pierwszej pomocy po uwolnieniu poraonego spod dziaania prdu np.,: poprzez sztuczne oddychanie, masa serca, wskazywa sposoby udzielania pierwszej pomocy np. przy oparzeniach skóry i oczu, zamaniach i zwichniciach, krwawieniach ylnych lub ttniczych. Przykadowe zadanie 19. Udzielajc pomocy osobie, która ulega poraeniu prdem elektrycznym i jest nieprzytomna, lecz oddycha, naley w pierwszej kolejnoci A. uoy j na plecach i zmniejszy ucisk ubrania wokó szyi. B. wynie j na wolne powietrze i rozluni ubranie. C. uoy j na brzuchu i odchyli gow na bok. D. uoy j w pozycji bocznej ustalonej. 3. Wymagania egzaminacyjne z przykadami zada do czci II Absolwent powinien umie: 1. Czyta ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególnoci: 1.1. rozrónia podstawowe pojcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujcych podejmowanie i wykonywanie dziaalnoci gospodarczej, rozrónia pojcia z obszaru funkcjonowania gospodarki, np.: rynek, popyt, poda, bezrobocie, inflacja, rozrónia pojcia z zakresu prawa pracy, np.: umowa o prac, urlop, wynagrodzenie za prac, rozrónia pojcia z zakresu prawa podatkowego, np.: podatek dochodowy, podatek VAT, akcyza, PIT, rozrónia pojcia z obszaru podejmowania i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, np.: REGON, numer identyfikacji podatkowej-nip, rachunek bankowy. Przykadowe zadanie 1. Poprzez okrelenie pacy brutto naley rozumie kwot wynagrodzenia pracownika A. bez podatku dochodowego. B. okrelon w umowie o prac. C. obliczon do wypaty. D. pomniejszon o skadki ZUS. 20

21 Etap pisemny 1.2. rozrónia dokumenty zwizane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziaalnoci gospodarczej, rozrónia dokumenty zwizane z zatrudnieniem, np.: umowa o prac, Kodeks pracy, deklaracja ZUS, rozrónia dokumenty zwizane z dziaalnoci gospodarcz, np.: polecenie przelewu, faktura, deklaracja podatkowa. Przykadowe zadanie 2. Jak nazywa si przedstawiony na rysunku dokument regulujcy rozliczenie bezgotówkowe? A. Czek potwierdzony. B. Polecenie przelewu. C. Faktura VAT. D. Weksel prosty identyfikowa i analizowa informacje dotyczce wymaga i uprawnie pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta, identyfikowa i analizowa obowizki i uprawnienia pracownika okrelone w Kodeksie pracy, umowie o prac, np.: prawo do urlopu, czas pracy, wynagrodzenie za prac, identyfikowa i analizowa obowizki i uprawnienia pracodawcy okrelone w Kodeksie pracy, umowie o prac, wzgldem ZUS, urzdu skarbowego, np.: terminowe wypacanie wynagrodze, odprowadzanie skadek ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, identyfikowa i analizowa obowizki i uprawnienia bezrobotnego na podstawie Ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziaaniu bezrobociu, np.: rejestracja w biurze pracy, zasady pobierania zasiku, oferty pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych absolwentów, identyfikowa i analizowa obowizki i uprawnienia klienta podane w umowach kupnasprzeday, z tytuu gwarancji, reklamacji przy zakupach towarów i usug. Przykadowe zadanie 3. Na podstawie której z wymienionych poniej umów, przysuguje pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego? A. Umowy zlecenia. B. Umowy o dzieo. 21

22 Etap pisemny C. Umowy o prac. D. Umowy agencyjnej. 2. Przetwarza dane liczbowe i operacyjne, a w szczególnoci: 2.1. analizowa informacje zwizane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziaalnoci gospodarczej, analizowa oferty urzdów pracy, placówek doskonalcych w zawodzie oraz oferty kursów zawodowych, dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dostosowania ich do potrzeb rynku pracy, analizowa oferty zakadów pracy, urzdów pracy, biur porednictwa dotyczce poszukiwania pracownika i zatrudnienia, przedstawione w formie ogosze prasowych, internetowych, tablic ogosze, analizowa informacje zwizane z podejmowaniem i wykonywaniem dziaalnoci gospodarczej zawarte, np.: w Kodeksie spóek handlowych, danych z urzdu pracy na temat lokalnego rynku pracy, zapotrzebowania na usugi i towary. Przykadowe zadanie 4. W lokalnej prasie ukazao si ogoszenie nastpujcej treci: Wymagania stawiane przez firm spenia osoba, która ukoczya A. technikum budowlane, pracuje w magazynie i ma prawo jazdy kat.b. B. technikum elektryczne, ma prawo jazdy kat B i zna jzyk niemiecki. C. technikum chemiczne, korzysta z komputera i pracowaa jako magazynier. D. technikum mechaniczne, obsuguje komputer i zna jzyk niemiecki. 22

23 Etap pisemny 2.2. sporzdza dokumenty zwizane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziaalnoci gospodarczej, sporzdza dokumenty zwizane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem, np.: list intencyjny, list motywacyjny, curriculum vitae, sporzdzi dokumenty niezbdne przy uruchamianiu indywidualnej dziaalnoci gospodarczej, np.: wniosek o zarejestrowanie firmy, zgoszenie do urzdu statystycznego o nadanie numeru REGON i urzdu skarbowego o przyznanie numeru identyfikacji podatkowej-nip, sporzdzi dokumenty zwizane z wykonywaniem dziaalnoci gospodarczej, np.: zgoszenie do ZUS, polecenie przelewu, faktur, ksig przychodów i rozchodów. Przykadowe zadanie 5. Na jak kwot w z hotel wystawi faktur firmie za korzystanie z noclegu przez dwóch jej pracowników podczas subowego wyjazdu? A. 108 z B. 116 z C. 208 z D. 216 z 2.3. rozrónia skutki wynikajce z nawizania i rozwizania stosunku pracy, rozrónia skutki zawarcia umowy o prac, umowy zlecenia, umowy o dzieo, np.: opaty skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne, prawo do urlopu, wysoko podatku, rozrónia skutki rozwizania umowy o prac z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez wypowiedzenia, niezgodne z prawem, np.: przywrócenie do pracy, rozrónia skutki zawarcia i rozwizania umowy o prac dla pracodawcy, np.: wystawienie wiadectwa pracy, odprowadzanie skadek pracowniczych, pacenie podatków, ustalenie wymiaru urlopów, wypacanie zaliczek. 23

24 Etap pisemny Przykadowe zadanie 6. Jaka kwota wynagrodzenia brutto w z zostaa naliczona pracownikowi za miesic pracy, zatrudnionemu w HURTOWNI AS S.A. na podstawie umowy o prac? A z B z C z D. 240 z 4. Odpowiedzi do przykadowych zada Cz I Zadanie 1: C Zadanie 2: C Zadanie 3: D Zadanie 4: A Zadanie 5: C Zadanie 6: B Zadanie 7: C Zadanie 8: B Zadanie 9: B Zadanie 10: D Zadanie 11: C Zadanie 12: A Zadanie 13: D Zadanie 14: A Zadanie 15: C Zadanie 16: C Zadanie 17: B Zadanie 18: B Zadanie 19: D Cz II Zadanie 1. B Zadanie 2. B Zadanie 3. C Zadanie 4. D Zadanie 5. D Zadanie 6. A 24

25 Etap praktyczny III. ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU 1. Organizacja i przebieg Etap praktyczny egzaminu moe by zorganizowany w szkole lub innej placówce wskazanej przez okrgow komisj egzaminacyjn. W dniu egzaminu powiniene zgosi si w szkole/placówce na 30 minut przed godzin jego rozpoczcia. Powiniene posiada dokument Twoj tosamo. Przed wejciem do sali egzaminacyjnej bdziesz poproszony o potwierdzenie gotowoci przystpienia do etapu praktycznego egzaminu. Suchaj uwanie informacji przewodniczcego zespou egzaminacyjnego etap praktyczny, który bdzie omawia regulamin przebiegu etapu praktycznego egzaminu. Po potwierdzeniu gotowoci przystpienia do etapu praktycznego wylosujesz arkusz egzaminacyjny z zadaniem egzaminacyjnym. Arkusz egzaminacyjny zawiera: nazw i symbol cyfrowy zawodu, w którym odbywa si etap pisemny egzaminu, zadanie egzaminacyjne z dokumentacj do jego wykonania, Informacj dla zdajcego (zawierajc informacje o liczbie stron arkusza egzaminacyjnego oraz wskazania dotyczce wykonywania zadania), formularz pt. PLAN DZIAANIA (miejsce na obliczenia, rysunki lub szkice). Przeczytaj uwanie Informacj dla zdajcego znajdujc si na stronie tytuowej w arkuszu egzaminacyjnym i sprawd, czy arkusz jest kompletny i czy nie ma w nim usterek. Wykonaj polecenia zawarte w Informacji dla zdajcego. Nastpnie zapoznaj si z treci zadania egzaminacyjnego, dokumentacj do jego wykonania, stanowiskiem egzaminacyjnym oraz instrukcjami obsugi maszyn i urzdze znajdujcych si na stanowisku. Czas na te czynnoci wynosi 20 minut i nie jest wliczany do czasu etapu praktycznego. Dobrze wykorzystaj ten czas! Etap praktyczny egzaminu trwa 180 minut (3 godziny zegarowe). W cigu tego czasu musisz wykona zadanie egzaminacyjne, które obejmuje: zaplanowanie przez Ciebie dziaa zwizanych z wykonaniem zadania i zapisanie ich w formularzu PLAN DZIAANIA na t cz zadania przeznacz ok. 20 minut, zorganizowanie stanowiska pracy odpowiednio do dziaa, jakie bdziesz wykonywa na t cz zadania przeznacz ok. 20 minut, wykonanie dziaa, w tym operacji technologicznych pozwalajcych na uzyskanie zamierzonego efektu zgodnie z warunkami okrelonymi w zadaniu na t cz zadania przeznacz minimum 2 godziny zegarowe, pamitaj o uporzdkowaniu stanowiska po zakoczeniu pracy, 25

26 Etap praktyczny zaprezentowanie efektu wykonanego zadania z uwzgldnieniem uzasadnienia sposobu wykonania oraz oceny jakoci na t cz zadania bdziesz mia ok.10 minut. Postpuj zgodnie z Instrukcj do wykonania zadania Pamitaj! Zadanie musisz wykona samodzielnie i w przewidzianym czasie! Powiniene wykonywa czynnoci z zachowaniem przepisów bezpieczestwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoarowej, a take: zwracaj uwag na ad i porzdek na stanowisku pracy, uporzdkuj stanowisko po wykonaniu zadania, zgo przewodniczcemu zespou egzaminacyjnego gotowo do zaprezentowania efektu wykonanego zadania. Podczas wykonywania zadania egzaminacyjnego przewodniczcy i czonkowie zespou egzaminacyjnego bd ocenia na bieco Twoj prac, nie bd mogli udziela Ci adnych wyjanie. Przewodniczcy moe przerwa egzamin, jeeli Twoje dziaania zagraaj bezpieczestwu Twojemu lub obecnych w sali egzaminacyjnej osób. Jeli wczeniej zakoczye wykonywanie zadania, zgo ten fakt przez podniesienie rki. 26

27 Etap praktyczny 2. Wymagania egzaminacyjne i ogólne kryteria oceniania Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie okrelonego zadania egzaminacyjnego wynikajcego z tematów: 1. Monta, uruchomienie i przeprowadzenie pomiarów podstawowych parametrów wskazanego ukadu lub urzdzenia elektronicznego zgodnie z dokumentacj. 2. Wykonanie instalacji okrelonego urzdzenia elektronicznego, uruchomienie i sprawdzenie poprawnoci dziaania zgodnie z dokumentacj. MONTA, URUCHOMIENIE I PRZEPROWADZENIE POMIARÓW PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW WSKAZANEGO UKADU LUB URZDZENIA ELEKTRONICZNEGO ZGODNIE Z DOKUMENTACJ. Absolwent powinien umie: 1. Planowa czynnoci zwizane z wykonaniem zadania: 1.1. sporzdzi plan dziaania, 1.2. sporzdzi wykaz niezbdnych surowców, materiaów, sprztu kontrolno pomiarowego, narzdzi, 1.3. wykona niezbdne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze, zapisa w formularzu PLAN DZIAANIA kolejne czynnoci prowadzce do wykonania wskazanego ukadu lub urzdzenia elektronicznego, zapisa wykaz elementów, podzespoów i materiaów monterskich niezbdnych do wykonania zadania, zapisa wykaz narzdzi monterskich i sprztu pomiarowego potrzebnych do wykonania zadania, wykona obliczenia zwizane z doborem warunków pracy ukadu lub urzdzenia, wykona rysunki lub szkice pomocnicze okrelone w treci zadania. Egzaminatorzy bd ocenia: zapisanie w formularzu wszystkich istotnych czynnoci prowadzcych do wykonania zadania z zachowaniem kolejnoci ich wykonania, zapisanie wykazu elementów, podzespoów i materiaów monterskich niezbdnych do wykonania zadania, zapisanie wykazu przyrzdów pomiarowych i osprztu pomocniczego oraz narzdzi potrzebnych do wykonania zadania, obliczenie parametrów elektrycznych wskazanych w treci zadania, wykonanie szkiców pomocniczych lub rysunków okrelonych w treci zadania. 2. Organizowa stanowisko pracy: 27

28 Etap praktyczny 2.1. zgromadzi i rozmieci na stanowisku pracy materiay, narzdzia, urzdzenia i sprzt zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoarowej, 2.2. sprawdzi stan techniczny maszyn, urzdze i sprztu, 2.3. dobra odzie robocz i rodki ochrony indywidualnej, zgromadzi i rozmieci na stanowisku pracy materiay, narzdzia urzdzenia i sprzt w taki sposób, by nie spowodowa wypadku lub uszkodzenia urzdze, narzdzi i sprztu, sprawdzi stan techniczny zgromadzonych na stanowisku narzdzi monterskichi sprztu pomiarowego, tj. sprawdzi wizualnie, czy zgromadzony sprzt nie ma uszkodze mechanicznych, czy sprzt pomiarowy jest sprawny, dobra ubranie robocze oraz przygotowa do uytku waciwe do rodzaju pracy rodki ochrony indywidualnej. Egzaminatorzy bd ocenia: zgromadzenie i rozmieszczenie na stanowisku pracy materiaów, narzdzi, przyrzdów pomiarowych zgodnie z zasadami bezpieczestwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoarowej, sprawdzenie ogólnego stanu technicznego zgromadzonych na stanowisku pracy narzdzi monterskich i sprztu pomiaroweg, dobranie odziey roboczej oraz rodków ochrony indywidualnej waciwych do rodzaju wykonywanej pracy. 3. Wykona zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska i wykaza si umiejtnociami objtymi tematami: Monta, uruchomienie i przeprowadzenie pomiarów podstawowych parametrów wskazanego ukadu lub urzdzenia elektronicznego zgodnie z dokumentacj: przygotowa podzespoy, wizki przewodów i inne elementy do montau, rozmieci podzespoy, elementy lub urzdzenia elektroniczne zgodnie ze schematem montaowym, wykona mocowania mechaniczne elementów, wizek przewodów i kabli elektrycznych, wykona poczenia elektryczne wymagan technik; uruchomi i dokona regulacji ukadu na podstawie dokumentacji techniczno ruchowej, posuy si narzdziami i przyrzdami pomiarowymi, utrzymywa ad i porzdek na stanowisku pracy, przeprowadzi kontrol poprawnoci wykonanych, wykona zadanie w przewidzianym czasie, 28

29 Etap praktyczny uporzdkowa stanowisko pracy, oczyci narzdzia i sprzt, rozliczy materiay, zagospodarowa odpady, przygotowa elementy i podzespoy elektroniczne poprzez oczyszczenie i przycicie na wymiar kocówek, uformowa i zeszy wizki, pobieli cyn kocówki przewodów, a take wykona monta wstpny niektórych podzespoów zoonych, np.: transformatorów, isostatów, rozmieci podzespoy, elementy i ukady elektroniczne zgodnie ze schematem montaowym przedstawionym w dokumentacji, a w przypadku opisanych pytek drukowanych take zgodnie z nadrukiem wskazujcym na ich miejsce montau, wykona mechaniczne mocowanie elementów, podzespoów, wizek i kabli elektrycznych zgodnie z dokumentacj techniczn, wykona poczenia elektromechaniczne zgodnie z wymagan technik montau, uruchomi i przeprowadzi regulacj ukadu lub urzdzenia elektronicznego za pomoc potencjometrów, trymerów lub cewek o regulowanej indukcyjnoci oraz przeprowadzi proste regulacje podzespoów mechanicznych, posugiwa si narzdziami monterskimi i elektrycznym sprztem pomiarowym, zgodnie z wymaganiami technologicznymi i przepisami bhp, utrzymywa ad i porzdek w czasie realizacji kolejnych czynnoci prowadzcych do wykonania zadania zgodnie z zasadami bezpieczestwa i higieny pracy, przeprowadza sta kontrol poprawnoci wykonywanych czynnoci, wykona cao zadania w przewidzianym czasie, uporzdkowa stanowisko pracy po wykonaniu zadania, rozliczy si z materiaów, narzdzi i przyrzdów pomiarowych oraz zagospodarowa odpady. Egzaminatorzy bd ocenia: przygotowanie podzespoów, wizek przewodów i innych elementów potrzebnych do montau ukadu lub urzdzenia elektronicznego pod ktem poprawnoci i jakoci wykonania, rozmieszczenie podzespoów, elementów i ukadów elektronicznych zgodnie ze schematem montaowym oraz zalecanymi technikami montau, wykonanie mechanicznych mocowa elementów, podzespoów, wizek przewodów i kabli elektrycznych, wykonanie pocze elektrycznych zgodnie z wymagan technik montau, uruchomienie i przeprowadzenie regulacji ukadu lub urzdzenia elektronicznego na podstawie przedstawionej dokumentacji technicznej, posugiwanie si narzdziami i przyrzdami pomiarowymi zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami bezpieczestwa pracy, utrzymywanie adu i porzdku na stanowisku w czasie pracy, przeprowadzanie kontroli poprawnoci wykonanych operacji, 29

30 Etap praktyczny uporzdkowanie stanowiska po wykonaniu zadania, rozliczenie materiaów, narzdzi i przyrzdów pomiarowych oraz zagospodarowanie odpadów. 4. Prezentowa efekt wykonanego zadania: 4.1. uzasadni sposób wykonania zadania, 4.2. oceni jako wykonanego zadania, uzasadni dobór i kolejno czynnoci prowadzcych do wykonania ukadu lub urzdzenia elektronicznego okrelonego w zadaniu, oceni jako wykonanego ukadu lub urzdzenia elektronicznego na podstawie jego parametrów technicznych oraz poprawnoci i estetyki wykonanego montau. Egzaminatorzy bd ocenia: uzasadnienie doboru i kolejnoci czynnoci prowadzcych do wykonania ukadu lub urzdzenia okrelonego w zadaniu, zaprezentowan ocen jakoci zmontowanego ukadu lub urzdzenia elektronicznego z uwzgldnieniem porównania uzyskanych parametrów technicznych z parametrami okrelonymi w treci zadania, a take zaprezentowan ocen walorów estetycznych wykonanego montau. WYKONANIE INSTALACJI OKRELONEGO URZDZENIA ELEKTRONICZNEGO, URUCHOMIENIE I SPRAWDZENIE POPRAWNOCI DZIAANIA ZGODNIE Z DOKUMENTACJ. Absolwent powinien umie: 1. Planowa czynnoci zwizane z wykonaniem zadania: 1.1. sporzdzi plan dziaania, 1.2. sporzdzi wykaz niezbdnych surowców, materiaów, sprztu kontrolnopomiarowego, narzdzi, 1.3. wykona niezbdne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze, zapisa w formularzu PLAN DZIAANIA wykaz czynnoci, które naley wykona podczas instalacji urzdzenia elektronicznego, okrelonego w zadaniu, zapisa w formularzu PLAN DZIAANIA wykaz urzdze, narzdzi, sprztu kontrolno pomiarowego i materiaów elektroinstalacyjnych koniecznych do wykonania zadania, wykona niezbdne obliczenia zwizane z instalacj urzdzenia elektronicznego, zgodnie z dokumentacj, np. obliczy dugoci niezbdnych kabli i przewodów. Egzaminatorzy bd ocenia: zapisanie w formularzu najwaniejszych czynnoci prowadzcych do wykonania instalacji wskazanej w treci zadania, 30

31 Etap praktyczny zapisanie w formularzu odpowiednich do treci zadania: narzdzi, urzdze, przyrzdów kontrolno pomiarowych i materiaów elektroinstalacyjnych, wykonanie oblicze zwizanych z instalacj okrelonego urzdzenia elektronicznego, uruchomieniem i sprawdzeniem poprawnoci dziaania zgodnie z dokumentacj. 2. Organizowa stanowisko pracy: 2.1. zgromadzi i rozmieci na stanowisku pracy materiay, narzdzia, urzdzenia i sprzt zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczestwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoarowej, 2.2. sprawdzi stan techniczny maszyn, urzdze i sprztu, 2.3. dobra odzie robocz i rodki ochrony indywidualnej, zgromadzi i rozmieci na stanowisku pracy narzdzia, urzdzenia i przyrzdy pomiarowe w taki sposób, by nie spowodowa wypadku lub uszkodzenia tych urzdze, narzdzi i przyrzdów, sprawdzi stan techniczny urzdze, dobranych narzdzi oraz aparatury kontrolno pomiarowej, np. stan przewodów zasilajcych i kompletno wyposaenia dobranych narzdzi oraz przyrzdów pomiarowych, dobra ubranie robocze i rodki ochrony indywidualnej odpowiednie do zakresu wykonywanego zadania. Egzaminatorzy bd ocenia: dobranie odpowiednich do treci zadania: urzdze, narzdzi, przyrzdów kontrolno pomiarowych, materiaów pomocniczych oraz rozmieszczenie ich na stanowisku zgodnie z zasadami bezpieczestwa pracy, sprawdzenie, przed rozpoczciem pracy, stanu technicznego urzdze, narzdzi, przyrzdów kontrolno pomiarowych, dobranie waciwej odziey roboczej oraz rodków ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy. 3. Wykona zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska i wykaza si umiejtnociami objtymi tematem: 3.2 Wykonanie instalacji okrelonego urzdzenia elektronicznego, uruchomienie i sprawdzenie poprawnoci dziaania zgodnie z dokumentacj: przygotowa podzespoy, wizki przewodów i inne elementy do instalacji, wyznaczy tras instalacji oraz wykona prace przygotowawcze do mocowa mechanicznych, wykona poczenia elektryczne wymagan technik, posuy si narzdziami i przyrzdami pomiarowymi, kontrolowa poprawnoci wykonywanych operacji, 31

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03]

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Technik handlowiec errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Strona 16 punkt 2.1. otrzymuje brzmienie: 2.1. kalkulowa cen hurtow i detaliczn, kalkulowa cen hurtow i detaliczn,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01]

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Strona 13 punkt 1.2. otrzymuje brzmienie: 1.2. stosowa akty

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09]

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Strona 20 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.2.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowoci Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20]

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] Dietetyk errata sierpie 2011 Strona 21 punkt 3. otrzymuje brzmienie Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik informatyk Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn we

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01]

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Technik agrobiznesu errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Strona 23 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: protetyk suchu Symbol cyfrowy zawodu: 322[17] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 322[17]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03]

Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03] Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03] Strona 19 wiersze 20 21 otrzymuj brzmienie: 2.5. dobiera materiay, leki, narzdzia i urzdzenia stomatologiczne do rodzaju zabiegów higieniczno-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04]

Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04] Technik hotelarstwa errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa podstawowe pojcia i terminy z zakresu hotelarstwa, gastronomii

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Opiekun medyczny Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Kucharz maej gastronomii Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik administracji 343[01]

Zmiany w informatorze technik administracji 343[01] Technik administracji errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik administracji 343[01] Strona 13 punkt 1.1 otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa pojcia z zakresu prawa i ekonomii, stosowa podstawowe

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy zawodu: 311[10] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[10]-0-1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze kelner 512[01]

Zmiany w informatorze kelner 512[01] Kelner errata sierpie 2011 Strona 16 wiersze 22 27 otrzymuj brzmienie: Przykadowe zadanie 8. Kiedy kelner podaje konsumentowi rachunek? A. Przed deserem. B. Na yczenie. C. Po zakoczonej konsumpcji. D.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik obs ugi turystycznej 341[05]

Zmiany w informatorze technik obs ugi turystycznej 341[05] Technik obsugi turystycznej errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik obsugi turystycznej 341[05] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa pojcia i terminy z zakresu turystyki, stosowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze sprzedawca 522[01]

Zmiany w informatorze sprzedawca 522[01] Sprzedawca errata sierpie 2011 Strona 19 punkt 2.2. otrzymuje brzmienie: Zmiany w informatorze sprzedawca 522[01] 2.2. wykonywa obliczenia zwizane z funkcjonowaniem sklepu, w tym: oblicza ceny, mare, podatek

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[50]-02-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Operator maszyn i urzdze do przetwórstwa tworzyw sztucznych Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

6. Za cznik II. 1. Informacja dla zdaj cego egzamin

6. Za cznik II. 1. Informacja dla zdaj cego egzamin 6. Zacznik II. 1. Informacja dla zdajcego egzamin INFORMACJA DLA ZDAJCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowizki zdajcego przystpujcego do egzaminu okrela

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik ekonomista Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy zawodu: 311[08] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[08]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 7 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[50]-07-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[50]-04-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[50]-05-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy zawodu: 343[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 343[01]-01-112 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[50]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik telekomunikacji Symbol cyfrowy zawodu: 311[37] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[37]-02-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-03-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Kucharz Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik budownictwa wodnego 311[49]

Zmiany w informatorze technik budownictwa wodnego 311[49] Zmiany w informatorze technik budownictwa wodnego 311[49] Strona 18 punkt 1.8. otrzymuje brzmienie: 1.8. Opisywa podstawowe zjawiska zwizane z przepywem wody oraz wpyw obiektów budownictwa wodnego na rodowisko,

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła egzaminu zawodowego - prezentacja. Ogólnie o egzaminie zawodowym

Nowa formuła egzaminu zawodowego - prezentacja. Ogólnie o egzaminie zawodowym Nowa formuła egzaminu zawodowego - prezentacja Ogólnie o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest form oce ny poziomu opanowania wiadomo ci i umiej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy zawodu: 342[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 342[01]-01-142 Czas trwania egzaminu: 180 minut

Bardziej szczegółowo

dr IRENEUSZ STEFANIUK

dr IRENEUSZ STEFANIUK dr IRENEUSZ STEFANIUK E-mail istef@univ.rzeszow.pl Wykonywanie wicze w laboratorium wie si z koniecznoci pracy z urzdzeniami elektrycznymi, laserami oraz specjalistycznymi urzdzeniami pomiarowymi. Pomimo,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Monter-elektronik

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Monter-elektronik Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Monter-elektronik Warszawa 2004 Informator opracowała entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik hodowca koni Symbol cyfrowy zawodu: 321[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 321[01]-01-141 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Ukad graficzny CKE 2013 KOD Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu. WPISUJE ZDAJCY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu Zawód: technik drogownictwa symbol cyfrowy: 311[45] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[02]-02-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel Kandydaci przystpujcy do testu powinni dokona rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A wypełniajc Kart rejestracji uczestnika egzaminu ECDL e-obywatel (ang. ECDL e-citizen Skills Card). Po zakoczeniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTACEGO IM. MIKOAJA KOPERNIKA W NOWEM I. Podstawa prawna. 1. Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJN1Y ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJN1Y ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy zawodu: 311[20] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[20]-01-121 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

MATERIA&!'WICZENIOWY Z MATEMATYKI

MATERIA&!'WICZENIOWY Z MATEMATYKI Materia!"wiczeniowy zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz#cia diagnozy. Materia! "wiczeniowy chroniony jest prawem autorskim. Materia u nie nale$y powiela" ani udost#pnia" w $adnej innej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy zawodu: 341[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[03]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik hodowca koni Symbol cyfrowy zawodu: 321[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 321[01]-01-142 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik poligraf Symbol cyfrowy zawodu: 311[28] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[28]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Opiekun medyczny Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik mechanik okrtowy Symbol cyfrowy zawodu: 314[03] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 314[03]-03-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Druk sprawozdania jest przeznaczony do wypełnienia przez dyrektorów szkół/placówek realizujcych praktyczn nauk zawodu. Informacje zawarte w sprawozdaniu

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Wpisuje zdajcy przed rozpoczciem pracy PESEL ZDAJCEGO Miejsce na nalepk z kodem szkoły PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Arkusz II Instrukcja dla zdajcego Czas pracy 150 minut 1. Prosz sprawdzi, czy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy zawodu: 341[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[03]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2014 Zawód: technik rolnik Symbol cyfrowy zawodu: 321[05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 321[05]-01-141 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: fototechnik Symbol cyfrowy zawodu: 313[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 313[01]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-05-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ONFORMACJA DOTYCZ CA

ONFORMACJA DOTYCZ CA ONFORMACJA DOTYCZCA OLSZTN, grudzie 2012r. BEZPIECZESTWA I OCHRONY ZDROWIA BRANA : TEMAT : ADRES : INWESTOR : ARCHITEKTURA Droga poarowa do budynku Specjalnego Orodka Szkolno-wychowawczego przy ul. Pisudskiego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 311[52] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[52]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 342[04]-01-141 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punkt¾w do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJCY

EGZAMIN MATURALNY Z JZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punkt¾w do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu Ukad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJCY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-04-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik rachunkowoci Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 412[01]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Osi gni cia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zaj ciach technicznych w klasie I

Osi gni cia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zaj ciach technicznych w klasie I Osignicia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zajciach technicznych w klasie I 1. Stopie celujcy otrzymuje ucze speniajcy wymagania na ocen bardzo dobr i ponadprogramowe, a wic taki, który: posiad

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2014 Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia Symbol cyfrowy zawodu: 515[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 515[01]-01-141 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-03-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik elektroradiolog Symbol cyfrowy zawodu: 322[19] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 322[19]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z Okr gow Komisj Egzaminacyjn w Jaworznie oraz Ministrem w a ciwym do

Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z Okr gow Komisj Egzaminacyjn w Jaworznie oraz Ministrem w a ciwym do Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w Jaworznie oraz Ministrem waciwym do spraw gospodarki. 2 I. WSTP... 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wymagania,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem (Wpisuje zdajcy przed rozpoczciem pracy) KOD ZDAJCEGO MMA-PGP-0 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 0 minut ARKUSZ I MAJ ROK 00 Instrukcja dla zdajcego.

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH

BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH Opracowali: Romuald Moszczyski Janusz Szymaski Biuro Strategii, Rozwoju i Marketingu 1 Definicja i cel bada Obiekty

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO

CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO .1. Elektryk 74[01] Do egzaminu zgłoszonych zostało: 1 336 Przystąpiło łącznie: 1 09 1 010 81 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY 540 (53,5%) 663 (80,8%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzymało:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[02]-01-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji,

zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, Przedmiot technologie w produkcji cukierniczej należy do bloku teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie cukiernik. W bieżącym roku szkolny mam zajęcia 2 godziny tygodniowo z klasą trzecią oraz 4

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy: 311[08] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla pełnej realizacji podstawy programowej nauczania w zawodzie technik elektryk, szkoła

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo