Zintegrowany Program Rozwoju

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany Program Rozwoju"

Transkrypt

1 Zintegrowany Program Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Spółka Akcyjna siedziba wg KRS ul. Wawrzyniaka 10, Poznań siedziba Biura, ul. Polska 14, Poznań tel./fax /81

2 Spis treści: Wprowadzenie Wstęp Programowanie rozwoju lokalnego w kontekście Narodowej Strategii Spójności Cel Zintegrowanego Programu Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza w Mieście i Gminie Kolbuszowa Analiza S.W.O.T Uwarunkowania wewnętrzne Uwarunkowania zewnętrzne Program. Cel. Kierunki. Działania Kluczowe zadania inwestycyjne Miasta i Gminy Kolbuszowa w latach Wdrażanie Programu (finansowanie) System monitorowania i ewaluacji Programu w Mieście i Gminie Kolbuszowa Sposoby oceny Programu. Promocja Programu Mapa pozycjonowania środków (Program Pozyskiwania Środków)

3 Wprowadzenie Zintegrowany Program Rozwoju Gminy (określany w dalszej części niniejszego opracowania akronimem ZPRG ) jest dokumentem ustanawiającym ogólne wytyczne i zasady dla współpracy instytucji Unii Europejskiej z Miastem i Gminą Kolbuszowa. ZPRG oparty jest na analizie problemów i potencjału Miasta i Gminy Kolbuszowa prowadzącej zadania inwestycyjne, które kwalifikują się do współfinansowania przez instrumenty finansowe Unii Europejskiej. W praktyce ZPRG stanowi elastyczną podstawę do systematycznego i zrównoważonego rozwoju JST będąc z jednej strony podsumowaniem dokonań samorządu w ostatnich latach poprzez ukazanie działań, rozpoczętych procesów inwestycyjnych oraz cyklów przedsięwzięć i projektów, jak również wskazanie kontynuacji oraz zupełnie nowych projektów wymagających realizacji w perspektywie nowego okresu programowania lat ZPRG wskazuje pełny, systematyczny cykl inwestycyjny projektu oraz przedsięwzięć (grupy projektów rozwiązujących kompleksowo określony problem na terenie określonej jednostki samorządu terytorialnego). 3

4 1. Wstęp Zintegrowany Program Rozwoju jest kompleksowym dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą na lata , jak również wskazującym pożądane efekty jej realizacji w przyjętej perspektywie czasowej. Opracowanie niniejsze zostało przygotowane na podstawie następujących dokumentów o charakterze programowym, tworzonych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym: Narodowy Program Rozwoju (do 2006), Narodowa Strategia Spójności, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (Podkarpacki Regionalny Program Operacyjny ), Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata , Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Kolbuszowa Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata Konstrukcja Programu, w znaczącym stopniu, opiera się również na dokumentach programujących absorpcję środków Unii Europejskiej na lata wypływających z projektu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowa Strategia Spójności). Program przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną Miasta i Gminy, formułuje cele i zawiera opis zmierzający do osiągnięcia rozwoju społecznego i gospodarczego. Opracowanie niniejsze szacuje również spodziewane efekty 4

5 interwencji i wpływ na przebieg procesów rozwojowych oraz wskazuje kierunki zaangażowania środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz budżetu Gminy. Dokument oparty został na założeniach ujętych w wyżej wymienionych dokumentach programujących. Dane dotyczące diagnozy stanu aktualnego gminy zostały zebrane na podstawie dokumentów strategicznych, informacji pracowników poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego oraz statystyk prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny ( Program będzie służył jako punkt odniesienia dla działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych z zasobów środków własnych, jak również pozwoli określić wysokość oraz cele interwencji z funduszy unijnych (w ramach programów strukturalnych). Obszar i czas realizacji Programu Program obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym Miasto i Gminę Kolbuszowa, która wchodzi w skład województwa podkarpackiego. Poniżej przedstawiono lokalizację gminy 5

6 Źródło: Program został zakreślony na lata Tak zdefiniowany czas realizacji został wpisany w ramy czasowe Narodowych Strategii Spójności. Pozwala to na relatywnie precyzyjne określenie zarówno harmonogramu realizacji zadań ujętych w Programie oraz koszt ich realizacji. Przyjęcie dłuższego okresu realizacji mogłoby negatywnie wpłynąć na dokładność szacunków kosztów finansowych. Projekty, które zostały uwzględnione w dokumencie w większości mają charakter zadań wieloletnich, w części ich realizacja uzależniona jest od 6

7 pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, dlatego też uznano, że optymalnym okresem planowania jest okres , zgodny z programowaniem budżetu Unii Europejskiej. Program operuje w dziedzinach objętych kompetencjami samorządu wskazując równocześnie podstawowe projekty infrastrukturalne, których konkretyzacja następuje w bieżąco aktualizowanym Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Należy zauważyć, że proponowany zestaw zadań ma bardzo szeroki charakter jest on odpowiedzią na sygnalizowane potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy Kolbuszowa. Zgodnie z powyższymi założeniami Program stanowi dokument komplementarny względem WPI, jak również innych dokumentów będących obligatoryjnymi w procesie ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych. 2. Programowanie rozwoju lokalnego w kontekście Narodowej Strategii Spójności Proponowane zmiany na okres perspektywy finansowej W niniejszej części ZPRG przedstawiono podstawowe założenia dotyczące zmian w ramach Nowej Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej i jej implementacji w warunkach Polski. Zakładane zmiany to uproszczenie systemu realizacji poprzez zmniejszenie liczby sektorowych programów operacyjnych w stosunku do projektu Narodowego Plan Rozwoju Ministerstwo Rozwoju Regionalnego będzie pełniło funkcje instytucji zarządzającej dla wszystkich programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 7

8 Funkcje i instytucji pośredniczących będą pełnili pozostali ministrowie odpowiedzialni za konkretne działy administracji rządowej. Rola instytucji pośredniczących zostanie wzmocniona, gdyż będą one odpowiedzialne za wypełnianie wszystkich funkcji związanych z podejmowaniem decyzji zarządczych, monitorowaniem, kontrola i rozliczaniem środków w odniesieniu do zarządzanych przez nie priorytetów. Na poziomie regionalnym będzie realizowanych 16 regionalnych programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Finansowanie Narodowej Strategii Spójności Rada Ministrów zaakceptowała Strategie na lata , która z założenia winna wspierać wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Rzeczony dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata Celem nadrzędnym owego dokumentu jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju. Obok celu strategicznego zakłada się również realizacje celów szczegółowych, wynikających z wyzwań Strategii Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, a także stojących przed nią szans i zagrożeń, tj.: 8

9 1) tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego; 2) wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego; 3) podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług; 4) budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów; 5) wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej; 6) rozwój obszarów wiejskich. W ramach Strategii będą realizowane Programy Operacyjne (PO), zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalne Programy Operacyjne (RPO), zarządzane przez samorządy poszczególnych województw. Na szczeblu centralnym realizowane będą cztery główne programy, co zapewni koordynacje działań wewnątrz programów i ograniczenie administracji niezbędnej do zarządzania programami. Poniżej zestawiono wszystkie programy będące rozwinięciem celów Narodowej Strategii Spójności. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Konkurencyjna Gospodarka Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program Operacyjny Pomoc Techniczna Jednym z najbardziej istotnych, z punktu widzenia zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Kolbuszowa, będzie Regionalny Program Operacyjny dla 9

10 Województwa Podkarpackiego na lata Głównym celem tego dokumentu (według aktualnego projektu) jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. Cel ten realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy, promocja gospodarcza regionu oraz trwałej sieci powiązań zewnętrznych. Poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez budowę i modernizację sieci komunikacyjnej, informatycznej i energetycznej oraz edukacją ekonomiczną jego mieszkańców. Zapobieganie degradacji środowiska przyrodniczego i zagrożeniom zewnętrznym oraz racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi oraz odpadami. Tworzenie warunków do rozwoju kapitału ludzkiego poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną w zakresie: edukacji, ochrony zdrowia, kultury, turystyki i sportu. Wyrównywanie dysproporcji rozwojowych wewnątrz regionu poprzez usuwanie barier infrastrukturalnych, przestrzennych i świadomościowych. Finansowanie Łączna wartość środków finansowych zaangażowanych w realizacje Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w latach wyniesie ok. 85,6 mld euro. Z tego ok. 9,7 mld euro stanowić będzie publiczny wkład krajowy, a na około 16,3 mld euro szacowana jest wartość wkładu podmiotów prywatnych. Ponad 59,5 mld euro będzie pochodziło z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Zaproponowano, aby blisko 52% środków pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a około 15% z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostałe około 33% 10

11 środków pochodzić będzie z Funduszu Spójności. Finansowanie programów operacyjnych kształtuje się w następujący sposób: 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 26,8% całości środków (ok. 15,9 mld euro), PO Rozwój Polski Wschodniej 3,6% całości środków (ok. 2,2 mld euro), PO Infrastruktura i Środowisko 35,7% całości środków (ok. 21,3 mld euro), PO Kapitał Ludzki 13,7% całości środków (8,1 mld euro), PO Konkurencyjna Gospodarka 11,7% całości środków (7 mld euro), Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej 1% całości środków (ok. 0,6 mld euro), PO Pomoc Techniczna - 0,4% całości środków (0,2 mld euro). 3. Cel Zintegrowanego Programu Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa Zadaniem Programu jest określenie, jaki powinien być wizerunek Miasta i Gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat i jakie są priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Główny cel jest założeniem, które najlepiej ujmuje główne kierunki działania samorządu, jednocześnie wskazując priorytety działalności w najbliższych latach, ale przede wszystkim jest wyznacznikiem głównych założeń stawianych przed kolejnymi realizowanymi na terenie gminy projektami, będącymi integralną częścią opracowywanego Programu. Cel Zintegrowanego Programu Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata jest zdeterminowany przez założenia przyjęte przez twórców wcześniejszych planów strategicznych, takich jak Strategia Rozwoju Miasta 11

12 i Gminy Kolbuszowa z roku 1999 oraz Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Kolbuszowa przyjęty w czerwcu 2004 roku i zmieniony w roku Przy tworzeniu niniejszego Programu wzięto pod uwagę wyznaczone w wymienionych dokumentach cele strategicznego rozwoju Miasta i Gminy jednocześnie weryfikując je w oparciu o zestawienie zrealizowanych zadań i analizę nowych potrzeb mieszkańców oraz zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego. Ważnym aspektem programowania było również uwzględnienie sfery ekologicznej jako jednego z najważniejszych obszarów warunkujących rozwój społeczności lokalnej. Posłużyła do tego analiza zapisów zawartych w Programie Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Kolbuszowa, przedstawiającego pełen obraz lokalnego środowiska naturalnego. Misja Programu jest sentencją, która najlepiej ujmuje główne kierunki działania samorządu oraz wszystkich innych podmiotów zlokalizowanych na terenie gminy, jednocześnie w zwięzły sposób wskazując priorytety działalności w najbliższych latach, będąc podsumowaniem całego opracowywanego Zintegrowanego Programu Rozwoju Miasta i Gminy. Zespół pracujący nad przygotowaniem Programu po analizie wszystkich uwarunkowań lokalnych przyjął następujące formułowanie misji Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata : Miasto i Gmina Kolbuszowa jest obszarem dynamicznie rozwijającym się pod względem gospodarczym, jak i społecznym. Priorytetem działalności lokalnego samorządu jest ochrona środowiska naturalnego, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, zapewnienie 12

13 mieszkańcom wysokiego standardu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. Nakreślona powyżej misja samorządu lokalnego spełnia oczekiwania mieszkańców i jest wyrazem ich dążenia do poprawy estetyki otoczenia i dostosowania warunków codziennego życia do standardów obowiązujących w XXI wieku. 4. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza w Mieście i Gminie Kolbuszowa Informacje ogólne Miasto i gmina Kolbuszowa leży w południowo-wschodniej Polsce. Według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego (1980) teren gminy położony jest w obrębie prowincji Karpat i Podkarpacia, podprowincji Północnego Podkarpacia, makroregionie Kotliny Sandomierskiej w mezoregionie Płaskowyżu Kolbuszowskiego. W układzie administracyjnym od stycznia 1999 r. gmina znajduje się w północnej części województwa Podkarpackiego i jest siedzibą powiatu Kolbuszowskiego w skład, którego wchodzą dodatkowo gminy: Niwiska, Cmolas, Majdan Królewski, Stary Dzikowiec, Raniżów. Gmina sąsiaduje od południowego wschodu z gminą Głogów Młp., od zachodu z gminą Niwiska, od północy z gminami: Cmolas, Stary Dzikowiec i Raniżów. Siedziba Urzędu Miasta i Gminy - miasto Kolbuszowa - zlokalizowana jest centralnie w stosunku do obsługiwanego terenu. Miasto Kolbuszowa położone jest przy drodze krajowej międzyregionalnej Nr 9 relacji Radom 13

14 Rzeszów Barwinek, posiada dogodne połączenia komunikacyjne z ośrodkiem o znaczeniu krajowym, siedzibą województwa miastem Rzeszów (160,8 tys. mieszkańców) odległym o 30 km oraz ośrodkiem o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym miastem Mielec (64,4 tys. mieszkańców) odległym o 27 km. W Rzeszowie znajduje się krajowy i międzynarodowy węzeł kolejowy. Od lotniska w Jasionce k. Rzeszowa, które łączy się trasą powietrzną z Warszawą, Kolbuszowa oddalona jest o ok. 30 km. Wyszczególnienie Powierzchnia w km 2 Miejscowości wiejskie Gospodarstwa domowe Gm. Cmolas Gm. Dzikowiec Gm. Kolbuszowa 170, m. Kolbuszowa w. Kolbuszowa Gm. Majdan Królewski Gm. Niwiska Gm. Raniżów Razem powiat Pod względem wielkości obszaru oraz liczby ludności gmina Kolbuszowa zajmuje pierwsze miejsce w powiecie. Miasto i gmina Kolbuszowa w granicach administracyjnych obejmuje teren o powierzchni łącznej ha, w tym teren miasta zajmuje powierzchnię 794 ha, a 14 wsi (sołectw) kolejno: 14

15 Sołectwo / wieś Powierzchnia (ha) Liczba ludności Bukowiec Domatków Huta Przedborska Kłapówka Kolbuszowa Dolna Kolbuszowa Górna Kupno Nowa Wieś Poręby Kupieńskie Przedbórz Świerczów Werynia Widełka Zarębki Razem Poniżej przedstawiono graficznie podział administracyjny gminy: 15

16 Najwięcej mieszkańców spośród sołectw gminy liczy Kolbuszowa Górna (18% w stosunku do ogólnej liczby ludności sołectw), a najmniej Kłapówka (1,5%). Największą powierzchnię zajmuje Widełka (17%) a najmniejszą Bukowiec (1,8%). Ludność i warunki demograficzne Miasto i Gmina Kolbuszowa liczy mieszkańców, w tym w mieście Kolbuszowej osób (38,3%). Na 1 kilometr kwadratowy przypada 142 mieszkańców, w tym w mieście Kolbuszowa mieszkańców, natomiast w gminie 93 - jest to najgęściej zaludniona gmina powiatu. W wieku 13 lat i więcej z wykształceniem ponadpodstawowym jest 64,2 % ludności, liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosi 67, natomiast współczynnik aktywności zawodowej wynosi 57,4%. Struktura płci przedstawia się nieco inaczej niż w innych gminach powiatu w gminie Kolbuszowej kobiety stanowią nieco ponad 50%. Charakterystykę ludności według grup wiekowych na omawianym obszarze ukazuje poniższe zestawienie. 16

17 Jak można zauważyć społeczeństwo Miasta i Gminy Kolbuszowa jest stosunkowo młode, liczba osób w wieku przedprodukcyjnym przekracza 25% ogólnej ludności gminy. Społeczność miasta charakteryzuje się wyższym wskaźnikiem liczby osób w wieku produkcyjnym, co należy tłumaczyć podażą na rynku pracy oraz większymi możliwościami rozwijania działalności gospodarczej na tym obszarze. Jest to wynikiem napływu ludności ze wsi do miasta. Liczba ludności gminy z roku na rok rośnie dzięki dodatniemu saldu migracji i przyrostowi naturalnemu. Wskaźnik przyrostu naturalnego w ostatnich latach oscylował około wartości 5,0 na 1000 mieszkańców i był wyższy w mieście niż na terenach wiejskich. Gospodarka i rolnictwo Główne gałęzie przemysłu na terenie miasta i gminy Kolbuszowa to: 17

18 spożywczy obuwniczy materiałów budowlanych meblarski odzieżowy tworzyw sztucznych Miasto pełni funkcję centrum administracyjnego, gospodarczego, oświatowego, kulturalnego i handlowego dla okolicznych miejscowości. Dzięki systematycznej budowie, rozbudowie i modernizacji urządzeń komunalnych, gazowych i energetycznych miasto i gmina posiada nowoczesną i dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Istnieje możliwość rozbudowy, modernizacji i adaptacji wielu obiektów, które mogłyby stworzyć dogodne warunki do powstania nowoczesnych zakładów produkcyjno-usługowych oraz obiektów handlowych, gastronomicznych i rekreacyjno-sportowych. Przemysł koncentruje się w Kolbuszowej, Kolbuszowej Górnej, Kupnie, Świerczowie, Widełce. Lokalną bazę przemysłową stanowi przede wszystkim 12 dużych zakładów produkcyjnych: WIENERBERGER Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Kupno (kapitał zagraniczny), Volteon Energia sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Solbet, Firma Handlowo-Usługowa PETRO-TANK, FIN S.A., FIN PRO sp. z o.o. WALOR s.c., KFM-FURNITURA sp. z o. o., ORZECH, KOLTEX, PAKFOL, DREWKOL oraz Zakład Przetwórstwa Drzewnego Jan Dudziński. Podział podmiotów gospodarczych działających na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa został przedstawiony na poniższym wykresie. 18

19 Rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta i gminy Kolbuszowa nie odbiega od tendencji charakterystycznych dla całego województwa podkarpackiego. Wiele osób podejmuje próby prowadzenia działalności gospodarczej, niestety, trudne warunki ekonomiczne, brak rynków zbytu, wysoka konkurencja - zmuszają je do rezygnacji. Corocznie powstaje w gminie kilkaset nowych jednostek gospodarczych, zwykle ponad połowa z tej liczby jest likwidowana. Od roku 2001 ilość rejestrowanych firm gwałtownie wzrosła, co było związane z tendencją przechodzenia na tzw. samozatrudnienie wielu pracowników, by w następnych latach spadać ze względu na złą sytuację ekonomiczną regionu. Infrastrukturę finansową na terenie miasta tworzą: Bank Depozytowo- Kredytowy S.A. Grupa PeKaO S.A., Bank Spółdzielczy, Bank Przemysłowo- Handlowy oraz Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Państwowy. Prowadzą one obsługę finansowo-kredytową jednostek gospodarczych i osób fizycznych. 19

20 Użytki rolne zajmują ha powierzchni ogólnej gminy. Stanowi to 67,9% powierzchni gminy. Są to przede wszystkim grunty orne na glebach IV, V i VI klasy bonitacyjnej oraz łąki i pastwiska. W użytkowaniu indywidualnych gospodarstw rolnych znajduje się około 94% użytków rolnych. Lasy i grunty leśne zajmują ha (22,5% powierzchni ogólnej gminy). Są to lasy o zdecydowanej przewadze drzew iglastych. Około 22,3% lasów jest własnością gospodarstw indywidualnych. Wskaźnik lesistości w gminie jest niski i wynosi 21,8%. Wody zajmują 302 ha powierzchni ogólnej gminy (1,8%). Obszar powiatu i gminy pokrywa płaszcz utworów czwartorzędowych. Są to głównie gliny, piaski, żwiry czy iły oraz aluwia rzeczne. Największą powierzchnię zajmują gleby wytwarzane z piasków całkowitych, słabo gliniastych i gliniastych, gleby darniowo - bielicowe o dużym stopniu zbielicowania, żwirowe, piaskowe, gliniaste i sapy - gleby podmokłe i zimne, zajęte przede wszystkim pod łąki i pastwiska. Lepsze gleby tj. piaski gliniaste, naglinowe, bielice lekkie, średnie i ciężkie (gliny) występują lokalnie i stanowią niewielki procent terenów rolnych. Rolnicza jakość gleb jest zróżnicowana. Przeważają grunty orne średniej jakości. 20

21 Analiza kondycji gospodarstw rolnych na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa wykazuje duże ich rozdrobnienie i niską dochodowość prowadzonej produkcji. Uprawy polowe w gminie Kolbuszowa opierają się na roślinach zbożowych i okopowych. Zboża zajmują 61% powierzchni zasiewów, a okopowe 25%. W zakresie produkcji zwierzęcej dominuje chów trzody chlewnej i bydła. Kolbuszowa jako jedna z nielicznych gmin województwa podkarpackiego przeznacza środki finansowe na rolnictwo, dokonując zakupu materiału siewnego oraz przeznaczając dużą kwotę na meliorację gruntów. W ostatnich latach Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego Nil zrealizowało i jest w trakcie realizacji następujących projektów mających na celu aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców Kolbuszowej. 21

22 Lp. Nazwa Tematyka i beneficjenci Obszar objęty projektem Zleceniodawca Okres realizacji i wartość projektu 1. Nowy rynek nowe szanse 2 Model poradnictwa i doradztwa zawodowego na rzecz przywrócenie na rynek pracy długotrwale bezrobotnych. Rozwój środowiska pro-biznesowego na terenie powiatu kolbuszowskiego poprzez gromadzenie informacji i wiedzy na temat wybranych branż gospodarki regionu, potrzeb biznesu i barier wzrostu oraz ograniczanie tych barier, tworzenie sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, samorządem a organizacjami wspierania biznesu. Beneficjenci mali i średni przedsiębiorcy z terenu powiatu kolbuszowskiego z określonych branż W ramach projektu zorganizowano wyjazd 11 doradców zawodowych z terenu powiatu kolbuszowskiego do Holandii, w celu zapoznania się z metodologią oraz warsztatem pracy doradców zawodowych z Holandii. Ta wymiana doświadczeń podniosła kwalifikacje zawodowe doradców, którzy po powrocie wykorzystując zdobytą wiedzę, opracowali innowacyjną metodę przywracania na rynek pracy długotrwale bezrobotnych. Powiat Kolbuszowski Powiat Kolbuszowski Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci Wartość projektu Euro r. Wartość projektu Euro 3 Dobry Start Zwiększenie szans młodych ludzi z terenu powiatu kolbuszowskiego na rynku pracy. W projekcie wzięło udział 130 bezrobotnych osób. W ramach projektu przeprowadzono doradztwo zawodowe, z wykorzystaniem metodologii Powiat Kolbuszowski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie r Budżet projektu wynosił ,595 Euro. 22

23 Indywidualnych Planów Działania, przeprowadzono specjalistyczne szkolenia zawodowe, zorganizowano 30 refundowanych miejsc pracy, przeprowadzono doradztwo gospodarcze dla osób zakładających własną działalność gospodarczą. Rezultatem było znalezienie i utrzymanie zatrudnienia przez 40 uczestników projektu, a także założeniem przez 2 osoby własnej działalności gospodarczej Beneficjenci osoby bezrobotne do 25 roku życia, zamieszkujące powiat kolbuszowski 4 Zespół Pieśni i Tańca GÓRNA Wspieranie i umacnianie dorobku kulturowego regionu. W ramach projektu powstał Zespół Pieśni i Tańca GÓRNA, który został wyposażony w stroje, sprzęt muzyczny oraz został przygotowany wokalnie oraz choreograficznie. Beneficjenci osoby dorosłe oraz młodzież powyżej 12 roku życia - Powiat Kolbuszowski Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce r. do r Budżet projektu wynosił zł 5 Szkolenia podwyższające i dostosowujące kwalifikacje zawodowe osób z terenu powiatu kolbuszowskiego Celem projektu jest podwyższenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności specjalistycznych pracujących osób dorosłych z terenu powiatu kolbuszowskiego. W ramach projektu zostaną przeprowadzone specjalistyczne szkolenia zawodowe (szkolenie komputerowe ECDL, kurs Spawacz Europejskiego), które Powiat Kolbuszowski Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie r Budżet projektu ,68 zł 23

24 zaowocują zwiększeniem jakości zasobów ludzkich w powiecie oraz wzrostem konkurencyjności MŚP. Beneficjenci osoby pracujące, z własnej inicjatywy zgłajające chęć podwyższania kwalifikacji zawodowych, zamieszkujące powiat kolbuszowski 6 Promowanie lokalnej przedsiębiorczości program pomocy doradczoszkoleniowej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w powiecie kolbuszowskim Celem projektu jest aktywne wspieranie zatrudnienia w powiecie kolbuszowskim poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw. Cel ten realizowany jest poprzez szkolenia i doradztwo, pomoc w pozyskiwaniu dostępnych środków na wsparcie finansowe realizowanego przedsięwzięcia, rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju przedsiębiorczości. Beneficjenci mogą uzyskać wsparcie pomostowe w formie bezzwrotnej pomocy kapitałowej (700 zł przez okres pierwszych sześciu miesięcy działalności firmy) oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości 75% wartości inwestycji.beneficjenci osoby fizyczne, nie zarestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząc własną działalność gospodarczą bez względu na wiek, płeć, doświadczenie zawodowe, z wyłączeniem osób, które prowadziły działalność po 1 styczna 2004 r. Powiat Kolbuszowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A r. Budżet projektu ,00 zł 24

25 7 Szkolenia przygotowujące osoby zatrudnione w rolnictwie z terenu powiatu kolbuszowskiego do zdobycia i wykonywania nowego zawodu oraz znalezienia zatrudnienia poza sektorem rolnym Celem projektu jest zdobycie i wykonywanie nowego zawodu oraz znalezienia zatrudnienia poza sektorem rolnym przez osoby prowadzące działalność rolniczą jako posiadacze gospodarstwa rolnego z terenu powiatu kolbuszowskiego, a także domowników pozostających z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie rolnym. Projekt zakłada przygotowanie Indywidualnych Planów Działania dla 100 uczestników, uzyskanie przez nich nowego zawodu w zakresie obsługi maszyn ciężkich (operator koparek, ładowarek, koparko-ładowarek, wózków jezdnych, urządzeń dźwigowych, walców). Powiat Kolbuszowski Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie r. Budżet projektu ,64 zł 25

26 Infrastruktura drogowa Przez gminę Kolbuszowa przebiega droga krajowa międzyregionalnej relacji Radom Rzeszów Barwinek Nr 9. Połączenia regionalne w gminie zapewnia sieć dróg gminnych i powiatowych. Do roku 2006 zostały zmodernizowane drogi Kolbuszowa Górna - Zarębki, Werynia - Kłapówka. W 2001 roku zmodernizowano ulicę Goslara, Żeromskiego i Krasickiego, oraz poprawiono drogę Nowa Wieś Borek. Kontynuowano budowę parkingu obok Urzędu Skarbowego. Rozpoczęto modernizację i wymianę płytek chodnikowych przy ulicy Piłsudskiego oraz Placu Wolności (wspólnie z Zarządem Województwa Podkarpackiego). Na cmentarzu komunalnym wykonano aleję główną oraz drogę dojazdową do cmentarza. Największą inwestycją 2001 roku była budowa ronda w Kolbuszowej przy ulicy Rzeszowskiej. W następnych latach zmodernizowano drogi w Świerczowie, wybudowano ulicę Słowackiego, Towarową, Ruczki i Gwardii Ludowej w Kolbuszowej. Sukcesywnie remontowane są ulice i chodniki w mieście i gminie; budowane parkingi w Kolbuszowej. L Numer p drogi. Nazwa drogi /relacje/ Ogółem (km) O nawierzchni ulepszonej (km) Drogi powiatowe R Cmolas - Świerczów 0,247 0, R Huta Przedborska - Kamionka 2, R Blizna Leszcze Przedbórz 3,945 3, R Niwiska Huta Przedborska 1,182 1, R Nowa Wieś Zapole Hucisko 1,218 1, R Domatków Przedbórz 2,071 2, R Trześń Domatków 4,475 4,475 Bukowiec R Nowa Wieś Domatków 3,981 3, R Tuszyma Niwiska Kolbuszowa 3,859 3,859 26

27 R Kolbuszowa Dolna Kopcie 3,793 3, R Kolbuszowa Górna Kłapówka 5,627 3, R Kłapówka Pogwizdów 3,850 0 Hucisko R Werynia Kłapówka 4,678 3, R Dzikowiec Widełka 6,033 4, R Widełka Hucisko 3,713 3, R Widełka Głogów 0,977 0, R Bukowiec Kupno 5,171 5, R Przedbórz Poręby 6,969 4,655 Kupieńskie R Kupno Bratkowice - Trzciana 5,907 3,680 Razem 69,856 52,495 Drogi gminne R Nowa Wieś Borki 4 1, R Świerczów przez wieś 2,4 2, R Kolbuszowa Dolna przez wieś 2,5 1, R Zarębki Dubas Werynia 4,3 4, R Werynia Kolonia 1,8 0, R Bukowiec Poręby Kupieńskie 2,0 1, R Kłapówka Stawy 2, R Widełka Liszcze Budy 3, R Maków Poręby Kupieńskie 3, R Widełka - Dworzysko 3,2 0 Razem 28,2 11,0 Ulice 26,0 18,8 W gminie Kolbuszowa ulepszoną nawierzchnię ma ok. 75% dróg powiatowych, 39% dróg gminnych i 72% ulic. Wskaźniki te są mniejsze niż w całym powiecie. Wodociągi i kanalizacja Z sieci wodociągowej miasta korzysta 93,9 % mieszkańców, natomiast z sieci kanalizacyjnej 81,5% mieszkańców. Miejscowości, w których mieszka najmniej mieszkańców w gminie - Kłapówka i Poręby Kupieńskie - nie są zwodociągowane. Również Nowa Wieś jest tylko w połowie zwodociągowana. W związku z tym trwają 27

28 przygotowania do budowy wodociągów w Porębach Kupieńskich i Nowej Wsi. Kłapówka wciąż korzysta z własnych ujęć. Miasto Kolbuszowa posiada mechaniczno- biologiczną oczyszczalnię ścieków oddaną do eksploatacji w 1998 roku. Aktualne charakterystyczne dopływy ścieków wynoszą Qśr.d ,0 m3/d, Qmax.d ,5m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Nil w odległości ok. 600m powyżej ujścia do Przyrwy. Oczyszczalnia posiada projektowaną przepustowość Q = 3600 m 3 /d i obsługuje aktualnie 6950 mieszkańców. W ogólnej ilości dopływu ścieki sanitarne stanowią 17%, przemysłowe 15%, a pozostałe 68% to wody opadowe i infiltracyjne. Oczyszczalnia będzie posiadała duże rezerwy przepustowości, pod warunkiem przebudowy sieci kanalizacyjnej, dzięki czemu nastąpi rozdzielenie kanalizacji deszczowej i komunalnej. Na terenie gminy istnieją również zakładowe oczyszczalnie ścieków: w Weryni dla ZSR w Kupnie dla PC Biegonic o przepustowości 15,5m 3 /d Do oczyszczalni odprowadzane są ścieki przemysłowe, sanitarne i deszczowe. Kanalizacja w mieście została w części zmodernizowana. Na obszarze wiejskim gminy skanalizowany jest fragment miejscowości Kolbuszowa Dolna. Struktura sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kolbuszowa: - sieć ogólnospławna: 11.1 km, - sieć kan. Sanitarnej: 30.4 km, - przyłącza: 9.8 km. W ramach przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji zlecono przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięć: - budowa kanalizacji sanitarnej w Weryni - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Widełka i Kupno - budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Widełka, 28

29 - budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej, - budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Partyzantów w Kolbuszowej - przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Kolejowa, Towarowa, Handlowa i Wiktora. - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Świerczów - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kolbuszowa Dolna strona północno-zachodnia - budowa kanalizacji sanitarnej w Zarękbach. Gaz i energia elektryczna W ostatnich latach kotłownie węglowe zostały w dużej części przebudowane na gazowe (w Kolbuszowej na ul. Piłsudskiego, w szkołach w Kolbuszowej Górnej, Widełce, Przedborzu, Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej) ze względu na mniejszą emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do środowiska oraz eliminację odpadów paleniskowych. Wybudowano również kotłownię gazową na ul. Tyszkiewiczów w Kolbuszowej. Oddano również gazociąg na osiedlu przy ulicy Sokołowskiej. Dokonano także zmiany źródła ciepła z węglowego na gazowe w szpitalu powiatowym Telefonizacja Liczba abonentów telefonii stacjonarnej na terenie Miasta i Gminy wynosi Daje to wskaźnik abonentów na 1000 mieszkańców w gminie na poziomie 184,7, przy średniej wartości dla całego województwa podkarpackiego kształtującej się na poziomie około 215. Liczba abonentów 29

30 telefonicznych na 100 gospodarstw domowych na obszarze Miast i Gminy Kolbuszowa wynosi 66,4. Wyszczególnienie Liczba abonentów Liczba ludności Kolbuszowa miasto Bukowiec Domatków Huta Przedborska Kłapówka Kolbuszowa Dolna Kolbuszowa Górna Kupno Nowa Wieś Poręby Kupieńskie Przedbórz Świerczów Werynia Widełka Zarębki Razem gmina Poza telefonią stacjonarną, mieszkańcy gminy i podmioty gospodarcze korzystają z telefonii komórkowej. 90% terenów gminy ma zasięg pozwalający korzystać z telefonów komórkowych. Infrastruktura społeczna Poniżej przedstawiono zestawienie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa. Szkoły Specjalne Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Dolnej Gimnazjum w Kolbuszowej Dolnej Liczba uczniów Liczba nauczycieli Liczba sal dydaktycznych Powierzchnia dydaktyczna

31 Szkoły podstawowe Liczba uczniów Liczba nauczycieli Liczba sal dydaktycznych Powierzchnia dydaktyczna Bukowiec Domatków Kolbuszowa Górna Kupno Przedbórz Werynia Widełka Zarębki Nr 1 Kolbuszowa Nr 2 Kolbuszowa RAZEM Gimnazja Liczba uczniów Liczba nauczycieli Liczba sal dydaktycznych Powierzchnia dydaktyczna Nr 1 Kolbuszowa Nr 2 Kolbuszowa Kupno Widełka RAZEM Szkoły średnie Liczba uczniów Liczba nauczycieli Liczba sal dydaktycznych Powierzchnia dydaktyczna Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Zawodowych Zespół Szkół Agrotechniczno- Ekonomicznych RAZEM OGÓŁEM Jedyną placówką szkolnictwa Wyższego na terenie gminy jest Zamiejscowy Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni i Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kolbuszowej W zakresie opieki przedszkolnej mieszkańcy mają do dyspozycji 9 placówek: Przedszkole nr 1 w Kolbuszowej Przedszkole nr 2 w Kolbuszowej Przedszkole nr 3 w Kolbuszowej Przedszkole w Kolbuszowej Dolnej 31

32 Przedszkole w Kolbuszowej Górnej Przedszkole w Widełce Przedszkole w Weryni Przedszkole Niepubliczne p.w. św. Jana w Kolbuszowej Przedszkole Niepubliczne w Kupnie Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy jest zapewniony na dobrym poziomie. Usługi specjalistyczne zapewniają placówki w Kolbuszowej oraz inne położone w dużych ośrodkach regionalnych. Wykaz placówek służby zdrowia przedstawiono poniżej. W struktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej wchodzą: Szpital (196 łóżek) z Oddziałem Nefrologii i Dializoterapii - bez barier architektonicznych Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Kolbuszowej Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Kolbuszowej Przychodnia Specjalistyczna w Kolbuszowej Wiejski Ośrodek Zdrowia w Widełce Wiejski Ośrodek Zdrowia w Przedborzu Sieć bibliotek publicznych na terenie Miasta przedstawia poniższa tabela: Lokalizacja Księgozbiór Wypożyczenia książek Czytelnicy Powierzchnia (m 2 ) Kolbuszowa Filia Bukowiec Filia Kolbuszowa Górna Filia Kolbuszowa Dolna

33 Filia Kupno Filia Przedbórz Filia Werynia Filia - Widełka Ogółem Atrakcje turystyczne i kulturalne Rozległe tereny leśne, zbiorniki wodne oraz niewielkie oddalenie od największych aglomeracji miejskich w regionie sprawiają, że powiat posiada korzystne warunki do rozwoju turystyki, wypoczynku sobotnio-niedzielnego, agroturystyki i produkcji zdrowej żywności. Turyści odwiedzający powiat kolbuszowski mogą zwiedzać zabytki znajdujące się na całym obszarze, ale również wędrować wytyczonymi szlakami poznając otaczającą ich florę i faunę. W związku z tym istnieją możliwości inwestowania w infrastrukturę techniczną (baza noclegowa, restauracje, parkingi, itp.) we wszystkich gminach wchodzących w skład powiatu. Szczególne możliwości dla przyszłych inwestorów istnieją w gminach Raniżów i Stary Dzikowiec, na terenie, których znajduje się zbiornik wody (w miejscowości Wilcza Wola) stanowiący bazę wypoczynkową dla mieszkańców pobliskich miast oraz spełniający rolę zbiornika retencyjnego. Tego typu inwestycje pozytywnie oddziałują na Kolbuszową, jako siedzibę powiatu. W samej gminie turyści mogą się zatrzymać w Hotelu Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej i w coraz większej ilości gospodarstw agroturystycznych. Dostępnych jest 15 miejsc w Domu Noclegowym w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju oraz w Motelu w Kolbuszowej Dolnej 17 miejsc. 33

34 Zgodnie z wykazem Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na terenie gminy zewidencjonowano 133 stanowiska archeologiczne; najwięcej z epoki kamiennej (47) i nowożytnej (57). Najwięcej stanowisk znajduje się w Weryni (25), w Kolbuszowej Górnej, Widełce i Zarębkach (po 16 stanowisk). Teren dawnego założenia pałacowego i fos w Kolbuszowej powinien być objęty gruntownymi badaniami archeologicznymi. Historyczne procesy rozwoju miasta i gminy wyraziły się w ewolucji ich struktury przestrzennej. Obecny stan zagospodarowania miasta i gminy jest zdeterminowany głównie przez rozwój w okresie powojennym. O tożsamości historycznej miasta świadczy zachowane założenie urbanistyczne w planie oraz zespoły zabudowy z przełomu XIX i XX w. Zachowana historyczna struktura przestrzenna obejmuje obszar I fazy formowania się miasta (rynek), teren założenia pałacowego z fosami, folwark Podsomnie z obiektami architektury przemysłowej, folwark Kłodniczówka, zespół pałacowo-parkowy w Weryni; wymagają one objęcia ochroną konserwatorską. Zachowane elementy zabytkowe występują na obszarze obejmującym II fazę formowania się miasta. Historyczne układy osadnicze wsi na terenie gminy uległy niemal całkowitemu zatarciu w wyniku wymiany zdekapitalizowanej zabudowy, nowych podziałów własnościowych oraz wszelkich inwestycji. Tradycyjna zabudowa wsi z elementami charakterystycznymi dla grup etnograficznych Lasowiaków i Rzeszowiaków została odtworzona w parku etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Ekspozycja wymaga uzupełnienia o obiekty nieodłącznie związane z dawną wsią takie jak kościół, plebania, dwór czy leśniczówka. Dla zapewnienia warunków właściwej ekspozycji obiektów powinno się wyznaczyć strefę ochrony krajobrazu wokół skansenu. Prawną ochroną objęte są obiekty wpisane do rejestru zabytków Państwowej Służby Ochrony Zabytków. Najcenniejszym obiektem zabytkowym w gminie jest zespół pałacowo-parkowy i folwarczny w Weryni. W rejestrze zabytków znajduje się poza tym oficyna pałacowa z XVIII w. tzw. 34

35 Stary Dwór jedyny obiekt pozostały po założeniu pałacowym w Kolbuszowej oraz budynek Banku Spółdzielczego (dawna Kasa Zaliczkowa Szczęść Boże ). Zgodnie z ewidencją P.S.O.Z. w Rzeszowie na terenie miasta i gminy znajduje się około 219 zabytków architektury, w tym w mieście 148 obiektów. W każdej wsi jest kilka obiektów zabytkowych generalnie w złym stanie technicznym nieremontowane od lat, ze względu na brak środków finansowych na ten cel, ulegają stopniowo likwidacji. Na terenie parku etnograficznego zgromadzono 56 obiektów zabytkowych architektury drewnianej. Podlegają one ochronie prawnej jako obiekty muzealne. Na obszarze gminy zachował się zabytkowy park w Weryni. Znajduje się tam 26 cennych drzew proponowanych do objęcia ochroną jako pomniki przyrody; całe założenie parkowe wymaga zabiegów pielęgnacyjnych. W mieście Kolbuszowa znajdują się jedynie resztki szkoły podstawowej nr 1 jako pozostałość po romantycznym parku na Lipniku z XIX w. Cała gmina leży na obszarze jednej krainy geograficznej, zamieszkiwana była przez jedną grupę etnograficzną Lasowiaków, co zaowocowało stworzeniem jednorodnego krajobrazu kulturowego o odrębnym charakterze różnym od sąsiadów. Obecnie jest to doskonale widoczne jedynie na terenie skansenu. Najcenniejszym elementem krajobrazu kulturowego, pozwalającym zidentyfikować tożsamość miasta, jest jego historycznie najstarsza część z charakterystyczną zabudową rynku, dominantą wieży kościelnej. Postępująca urbanizacja i działalność inwestycyjna powoduj degradację krajobrazu kulturowego gminy, zacieranie różnic. Najsilniej i najszybciej ulegają przekształceniom obszary miasta oraz położone w jego sąsiedztwie. Jednostki krajobrazowe obejmujące przestrzenie rolnicze z otwartymi makrownętrzami zapewniają szersze perspektywy widokowe i dlatego proces ich zabudowy powinien być kontrolowany. Zabudowa rozproszona występuje głównie na terenie dawnych wsi puszczańskich (Poręby Kupieńskie, Huta 35

36 Przedborska). Budynki wznoszone w latach 70. i 80. z reguły nie są dostosowane skala i charakterem do sąsiedniej zabudowy, lepiej przedstawiają się obiekty wznoszone w ostatnich latach. Cenny krajobraz naturalny stanowiący w większości zwarte kompleksy leśne będące pozostałością po puszczy sandomierskiej został objęty obszarami chronionego krajobrazu: Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskim na południu i zachodzie gminy, Sokołowsko-Wilczowolskim w północnowschodniej części gminy. 5. Analiza S.W.O.T Uwarunkowania wewnętrzne FINANSE GMINY Silne strony Realny wzrost dochodów budżetu gminy w latach Duży i rosnący udział podatku od nieruchomości w podatkach lokalnych Budżety zrównoważone z niewielką nadwyżką dochodów Rosnące wpływy z udziałów gminy w podatkach dochodowych Wzrost wydatków inwestycyjnych Braki, problemy Zmniejszający się udział dochodów własnych w budżecie gminy (z 39% w roku 2003 do 36% w roku 2005) Wysoki poziom wydatków bieżących Finansowanie inwestycji głównie ze środków własnych Wysokie koszty utrzymania placówek oświatowych 36

37 INFRASTRUKTURA WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW Silne strony Oczyszczalnia ścieków z wolnymi mocami przerobowymi Prawie pełne zwodociągowanie gminy Wysoki stopień gazyfikacji obszaru gminy Istniejąca koncepcja regulacji gospodarki odpadami w gminie Korzystne położenie komunikacyjne w województwie dogodne połączenia z Rzeszowem, Mielcem, Tarnobrzegiem, Leżajskiem Braki, problemy Niewielki zasięg sieci kanalizacyjnej na obszarze wiejskim gminy oraz wymagająca modernizacji część sieci na terenie miasta Zły stan techniczny dróg gminnych, jak również powiatowych i wojewódzkich Konieczność zwodociągowania reszty gospodarstw oraz podniesienia jakości dostarczanej wody Potrzeba rozbudowy infrastruktury pieszej i rowerowej Brak systemu segregacji odpadów Przebieg ważnych odcinków dróg wojewódzkich Konieczność rozbudowy systemu odwadniającego i kanalizacji deszczowej Rozpoczęty proces eliminacji kotłowni węglowych Dobry dostęp do sieci telefonicznej oraz zasięg sieci komórkowych 37

38 ROZWÓJ GOSPODARCZY Silne strony Relatywnie niskie ceny gruntów i kosztów produkcji Rosnąca liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych Zróżnicowanie struktury podmiotów gospodarczych Rozwijający się sektor usługowy Istniejące potencjalne tereny pod inwestycje Dynamiczny rozwój małych przedsiębiorstw, istnienie niewykorzystanych w pełni zakładów produkcyjnych, złóż kopalin przemysłowych oraz terenów pod rozwój przemysłu. Dobry stan środowiska naturalnego czyste ekologicznie tereny atrakcyjne turystycznie - agroturystyka Braki, problemy Duże bezrobocie (szczególnie wśród osób młodych) Niski stopień wykształcenia osób bezrobotnych Słaba jakość gleb Rozdrobniona struktura gospodarstw rolnych Niewielka ilość zakładów pracy Szara strefa na rynku pracy Niewystarczająca baza turystyczna SFERA SPOŁECZNA Silne strony Dobre warunki nauczania wskutek niskiej liczby uczniów na oddział Funkcjonowanie ośrodka sportowo- rekreacyjnego Organizacja dorocznych imprez kulturalnych Dostępność placówek przedszkolnych i klas 0 Aktywna działalność organizacji społecznych i klubów sportowych Aktywnie działająca OSP Braki, problemy Niedostateczna ilość środków na zadania własne i zlecone pomocy społecznej Konieczność rozwinięcia oferty spędzania wolnego czasu 38

39 5.2. Uwarunkowania zewnętrzne Szanse Sąsiedztwo Ukrainy i Słowacji stwarza możliwość eksportu dla lokalnych podmiotów gospodarczych. Integracja z Unią Europejską daje szansę korzystania z funduszy pomocowych. Powstawanie miejsc pracy w ościennych ośrodkach: Rzeszów, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola. Czyste środowisko naturalne w regionie stwarzające warunki dla rozwoju rolnictwa produkującego zdrową żywność. Wzrost atrakcyjności sąsiednich gmin ułatwiający pozyskiwanie inwestorów także w mieście i gminie Kolbuszowa. Dobrze rozwinięta infrastruktura transportowokomunikacyjna w regionie (planowana autostrada A-4 i drogi szybkiego ruchu S19, lotnisko w Jasionce) Uruchomienie ruchu kolejowego osobowego i towarowego na trasie Rzeszów - Ocice Zagrożenia Niski poziom rozwoju gospodarczego powiatu. Niski standard dróg regionalnych i powiatowych. Zagrożenie bytu dla niskodochodowych gospodarstw rolnych pod wpływem polityki państwa i procesów dostosowawczych do warunków Unii Europejskiej. Rozwój większych ośrodków przemysłowych odciągających zainteresowanie inwestorów od gmin słabiej rozwiniętych gospodarczo, powodujący większą atrakcyjność tych ośrodków dla młodzieży Trudności wymiany handlowej z Ukrainą po wejściu Polski do Unii Europejskiej Bezrobocie w kraju i regionie spowodowane złą koniunkturą dla przemysłu zbrojeniowego oraz rolnictwa (bezrobocie w ościennych gminach rolniczych). 39

40 Szanse Coraz powszechniejszy rozwój turystyki (w tym agroturystyki) w mniejszych ośrodkach z wykorzystaniem ich walorów przyrodniczo-kulturowych Zagrożenia 6. Program. Cel. Kierunki. Działania Zgodnie z wyrażoną wolą mieszkańców gminy, działania władz samorządowych w kolejnych latach będą miały na celu polepszenie jakości życia lokalnej społeczności. Analiza stanu obecnego ukazała, że najważniejszym zadaniem stojącym przed samorządem przez następne lata jest zapewnienie na całym obszarze gminy dostępu do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej. Zagadnienie to wydaje się być kluczowe dla poziomu życia mieszkańców na początku XXI wieku. Ukończenie prac związanych z rozbudową poszczególnych instalacji ułatwi w dużym stopniu codzienne życie ludności na obszarze gminy, jak również zachęci do osiedlania się na jej terenie. Innym, równie ważnym elementem kształtowania rozwoju gminy jest stworzenie przyjaznego klimatu dla nowych inwestorów, jak również istniejących już podmiotów. Ożywienie gospodarki na terenie gminy przyczyniłoby się do polepszenia warunków na lokalnym rynku pracy i zwiększyło dochody zarówno gospodarstw domowych, jak i innych podmiotów funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa. Rozwinięciem zdefiniowanej misji Miasta i Gminy jest wybór celów strategicznych programu. W procesie planowania strategicznego, na podstawie przeprowadzonych analiz wyodrębniono następujący zestaw tych celów. 1. Rozwój infrastruktury technicznej 40

41 Stan infrastruktury technicznej na terenie danego obszaru determinuje jego pozycję konkurencyjną na rynku regionalnym i subregionalnym. Jest on wyznacznikiem poziomu życia mieszkańców i troska o zapewnienie odpowiedniego poziomu urządzeń i wyposażenia gospodarstw domowych powinna być jednym z priorytetów działań samorządu. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w tej dziedzinie i upowszechnianie ich na terenie całej gminy w ogromnym stopniu ułatwia mieszkańcom codzienne życie oraz zachęca nowe osoby do migracji w celach osadniczych. Dostrzegając bieżące problemy związane z funkcjonowaniem urządzeń użyteczności publicznej władze samorządowe Miasta i Gminy Kolbuszowa zamierzają podjąć odpowiednie działania zmierzające ku radykalnej poprawie tej sytuacji. W szczególności dotyczy to konieczności rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej, zwodociągowania reszty obszaru gminy oraz kompleksowego uregulowania zagadnienia gospodarki odpadami. Należy również zauważyć, że poziom wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej wpływa również na atrakcyjność tej lokalizacji dla nowych inwestorów. Tereny dobrze uzbrojone są magnesem dla przedsiębiorców mogących stworzyć kolejne miejsca pracy. W ten sposób również pośrednio inwestycje infrastrukturalne są w stanie podnieść jakość życia w danej społeczności. Zgodnie z prognozami analityków wpływ czynników związanych z wyposażeniem terenu w media na decyzje lokalizacyjne inwestorów będzie się w kolejnych latach zwiększał. Bardzo ważnym aspektem działań związanych podniesieniem poziomu infrastruktury technicznej w gminie jest przyczynianie się do poprawiania stanu środowiska. Zastosowanie rozwiązań ekologicznych pozwoli na ograniczenie zanieczyszczeń i promowanie gminy. Dla mieszkańców, oprócz wymienionych wcześniej udogodnień opisywane przedsięwzięcia zapewnią również korzyści z życia w bardziej przyjaznym i zdrowym otoczeniu. 41

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Spółka Akcyjna

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Spółka Akcyjna Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2007 2013 Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Spółka Akcyjna siedziba wg KRS ul. Wawrzyniaka 10, 60-505 Poznań siedziba Biura, ul. Polska 14, 60 595

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r.

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r. Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020 Pyzdry, 2015 r. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy i miasta Pyzdry Ankieta dla mieszkańców wyniki Obszary wymagające najpilniejszej interwencji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA dr Marek Chrzanowski

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA dr Marek Chrzanowski STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA 2015-2020 dr Marek Chrzanowski PROCES OPRACOWANIA STRATEGII Analiza danych źródłowych CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Spotkania warsztatowe Zespołu Ankieta przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Świebodzin

Charakterystyka Gminy Świebodzin AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 03 Charakterystyka Gminy Świebodzin W 864.03 2/9 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Koordynatorem działań zmierzających do utworzenia LGD na terenie powiatu świeckiego jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2007 2013 Obszar strategiczny: Gospodarka i infrastruktura Cel Strategiczny: Rozwinięta gospodarka Gminy Nowy Targ Ulgi podatkowe dla rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata Projekt Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 Celem pracy jest opracowanie dokumentu,

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Wartość składników mienia komunalnego Miasta i Gminy Kolbuszowa według stanu na 31 października 2007r. WYSZCZEGÓLNIENIE

Wartość składników mienia komunalnego Miasta i Gminy Kolbuszowa według stanu na 31 października 2007r. WYSZCZEGÓLNIENIE 1. Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu 15,81 45 040 Budowle sportowe, hotel, magazyn 851 402 modernizacja budynku 39 064 administracyjnego Budynek w Werynii Szatnia w Przedborzu 18 954 15 138

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

1. Gospodarka i unia walutowa 2. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 3. Polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

1. Gospodarka i unia walutowa 2. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 3. Polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 1. Gospodarka i unia walutowa 2. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 3. Polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Jednolity Rynek Europejski to swobodny przepływ: 1. Towarów 2. Usług 3. Osób 4. Kapitału

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku PB KONSULTING Piotr Bochenko GMINA TUROŚL ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac dotyczących

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja 1. Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Siedliszcze potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski POWIAT LIMANOWSKI Cechy demograficzne Powiatu Obszar 952 km 2 Liczba mieszkańców 120,1 tys. Gęstość zaludnienia 126 osób/km 2 Zalesienie 41% Specyfika: - duży udział ludności w wieku przedprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku V. ANALIZA SWOT Biorąc pod uwagę uwarunkowania rozwoju gminy, problemy rozwojowe oraz analizę mocnych i słabych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego Adam Hamryszczak Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 16 grudnia 2014 r. 1 ZIT a STRATEGIA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju społecznego Cel: Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Opracowanie dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym i operacyjnym oraz dokumentów wdrożeniowych dla podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa - w ramach projektu Razem Blisko

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo