JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE"

Transkrypt

1 JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia działalności w zakresie usług księgowych: 1) Indywidualna działalność gospodarcza Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Zalety indywidualnej działalności gospodarczej: w miarę prosty i szybki sposób jej rozpoczęcia, niskie koszty rozpoczęcia i prowadzenia działalności, brak wymagań co do wysokości minimalnego kapitału, możliwość stosowania uproszczonej księgowości (przy przychodach netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy poniżej równowartości w walucie polskiej euro), możliwość wyboru różnych form opodatkowania, duża swoboda organizowania działalności, możliwość sprawowania pełnej kontroli nad wszystkimi sprawami firmy, satysfakcja z możliwości realizacji własnych pomysłów, niezależność i większa elastyczność pracy - właściciel firmy jest sam sobie szefem, może dopasować do siebie rytm i czas pracy, mała firma jest elastyczna, szybko reaguje na zmiany w otoczeniu gospodarczym, możliwość korzystania z programów wsparcia działalności gospodarczej przy pierwszej działalności możliwość korzystania przez pewien okres z preferencyjnej składki ZUS. prosty sposób zamknięcia firmy. Wady indywidualnej działalności gospodarczej: pełna odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem działalności, konieczność opłacania składek ZUS bez względu na uzyskiwane dochody, konieczność nieustannego zabiegania o utrzymanie odpowiedniego poziomu sprzedaży usług, 1

2 trudność w pozyskaniu inwestora wynikająca z powiązaniem kapitału z osobą prowadzącą działalność, bardzo często konieczność pracy w wymiarze wyższym niż 8 godzin dziennie - trudno wyrwać się na urlop, praca często w weekendy i święta, rozwój firmy i jej przyszłość uzależniona od jednej osoby 2) Spółka cywilna Spółka cywilna jest stosunkiem zobowiązaniowym, którego strony (wspólnicy) zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki cywilnej jest uregulowana w kodeksie cywilnym, ale przepisy dają dość dużą swobodę wspólnikom w kształtowaniu postanowień umowy. Zalety prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej: szybka, tania i prosta procedura zakładania, proste zasady prowadzenia działalności, brak wymagań co do wysokości minimalnego kapitału, możliwość wniesienia wkładu polegającego na pracy wspólnika, świadczeniu usług na rzecz spółki, duża swoboda co do kształtowania postanowień umowy spółki, możliwość stosowania uproszczonej księgowości (przy przychodach netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy poniżej równowartości w walucie polskiej euro oraz pod warunkiem, iż wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne), jednokrotność opodatkowania - wspólnicy płacą jedynie podatek dochodowy od osób fizycznych, przy czym mogą wybrać korzystną formę opodatkowania, każdy ze wspólników ma wpływ na podejmowane decyzje, prosty sposób likwidacji. Wady prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej: brak osobowości prawnej konieczność rejestrowania się każdego wspólnika osobno w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. koszty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy i jej zmian brak zdolności do czynności prawnych spółka cywilna nie jest podmiotem na gruncie prawa cywilnego - tylko wspólnicy mają zdolność do zaciągania zobowiązań, a nie sama spółka, brak własnego, odrębnego majątku, solidarna, osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągnięte w ramach spółki, w przypadku spółki dwuosobowej wystąpienie jednego ze wspólników powoduje rozwiązanie spółki z mocy prawa. 3) Osobowa spółka handlowa (jawna, partnerska, komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) 2

3 Spółka jawna Spółka jawna jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Spółka jawna jest odrębnym podmiotem prawa, ma własną firmę, a także zdolność do czynności prawnych. Spółka posiada własny majątek, który tworzą wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez jednostkę w trakcie jej istnienia. Zasady jej działania regulowane są przepisami kodeksu spółek handlowych. Zalety prowadzenia działalności w formie spółki jawnej: łatwość założenia spółki stosunkowo niskie koszty rejestracji umowa spółki wymaga zwykłej formy pisemnej, a nie aktu notarialnego duża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki, możliwość ujawnienia w nazwie firmy nazwiska jednego tylko wspólnika, brak określonych wymagań kapitałowych reprezentowanie spółki przez każdego wspólnika z możliwością wyłączenia wspólnika z reprezentacji w drodze odpowiedniego zapisu w umowie spółki, możliwość korzystania z najwygodniejszej formy opodatkowania (ryczałt ewidencjonowany, podatek dochodowy od osób fizycznych stawka liniowa bądź zasady ogólne) proste procedury prowadzenia jednostki organizacyjnej możliwość stosowania uproszczonej księgowości (przy przychodach netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy poniżej równowartości w walucie polskiej euro oraz pod warunkiem, iż wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne), rozłożenie potencjalnego ryzyka finansowego po równo na wszystkich wspólników, możliwość osiągania korzyści odpowiadających spółkom cywilnym, z tym że prawa i obowiązki wspólników spółki jawnej podlegają w większym stopniu ustaleniom umowy spółki, możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w wymiarze większym niż przewidziany dla spółki cywilnej możliwość kontynuacji działalności po śmierci jednego ze wspólników po dopełnieniu wymaganych przepisami formalności. Wady prowadzenia działalności w formie spółki jawnej: brak osobowości prawnej obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorstw dłuższy w porównaniu do działalności indywidulanej i spółki cywilnej - termin na zarejestrowanie spółki obowiązek opłacenia wpisu w rejestrze sądowym i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wyższe koszty związane z założeniem spółki koszty pcc od umowy spółki i jej zmian pełna, solidarna, choć subsydiarna odpowiedzialność wspólników własnym majątkiem za zobowiązania spółki - ściąga się ze wspólnika to, czego nie można zaspokoić z majątku spółki. 3

4 Spółka partnerska Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. Podobnie jak w przypadku spółki jawnej, reguluje ją Kodeks spółek handlowych. Zalety prowadzenia działalności w formie spółki partnerskiej: spółka partnerska może we własnym imieniu nabywać prawa rzeczowe i inne prawa własności, a także zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną, ograniczenie odpowiedzialności każdego wspólnika jedynie do jego własnych działań - partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. osobista i solidarna, choć subsydiarna odpowiedzialność partnera/ów całym swoim majątkiem tylko za zobowiązania spółki niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu. brak wymogu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego umowa spółki wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że forma aktu notarialnego wymagana jest ze względu na np. przedmiot wkładu w postaci nieruchomości, brak wymogu posiadania minimalnego kapitału, nazwa spółki partnerskiej to firma, która zgodnie z prawem podlega ochronie - firma powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce możliwość powołania przez wspólników zarządu spółki możliwość stosowania uproszczonej księgowości (przy przychodach netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy poniżej równowartości w walucie polskiej euro) Wady prowadzenia działalności w formie spółki partnerskiej: krąg podmiotów mogących założyć spółkę ograniczony tylko do przedstawicieli ściśle określonych wolnych zawodów, koszty aktu notarialnego jeśli jest konieczne zawarcie umowy w tej formie, wpisu do rejestru handlowego i jego ogłoszenia niekiedy niekorzystne opodatkowanie osób fizycznych 4

5 Spółka komandytowa Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. W sprawach nieuregulowanych w dziale dotyczącym spółki komandytowej do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zalety prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej możliwość ograniczenia odpowiedzialności niektórych wspólników- wspólnicy pełniący rolę komandytariuszy odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wkładu (sumy komandytowej), posiadanie firmy- nazwa spółki komandytowej to firma, która podlega ochronie prawnej, możliwość połączenia pomysłów i zaangażowania niektórych osób oraz kapitału innych komandytariusze, mimo że nie odpowiadają za zobowiązania spółki powyżej sumy komandytowej, mają znacznie mniejszy wpływ na działalność firm; o bieżącej działalności praktycznie decydują komplementariusze, ale w zamian ich odpowiedzialność finansowa jest pełna, jednokrotne opodatkowanie podatkiem dochodowym opodatkowani są wspólnicy spółki: komplementariusz i komandytariusz, a nie spółka; podatnikiem podatku VAT jest spółka, możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w większym wymiarze - skala działalności spółki komandytowej nie jest ograniczona. Wady prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej pełna, solidarna, choć subsydiarna odpowiedzialność niektórych wspólników za zobowiązania spółki - komplementariusze odpowiadają w pełni majątkiem za zobowiązania ich przedsiębiorstwa; jest to odpowiedzialność solidarna, ale subsydiarna - ściąga się z wspólnika to czego nie można zaspokoić z majątku spółki. wymóg zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego i związane z tym koszty aktu notarialnego, a także koszty wpisu do rejestru handlowego i jego ogłoszenia. koszt podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki i jej zmian wymóg prowadzenia pełnej księgowości. odmienność praw i obowiązków komplementariuszy oraz komandytariuszy i jej konsekwencje. Spółka komandytowa jest idealna do sytuacji, kiedy ktoś chce prowadzić firmę, ale nie ma na to kapitału, a ci którzy wykładają kapitał, nie chcą się zajmować bieżącym prowadzeniem firmy i ponosić pełnej odpowiedzialności za cudze decyzje. Spółka komandytowo akcyjna Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden 5

6 wspólnik jest akcjonariuszem. W sprawach nieuregulowanych w dziale dotyczącym spółki komandytowo-akcyjnej, do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się: 1) w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy - odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej; 2) w pozostałych sprawach - odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia. Zalety prowadzenia działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej Dla akcjonariusza - wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki Możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji Dla komplementariuszy - decydujący wpływ na działania spółki bez konieczności uczestniczenia w pokryciu kapitału zakładowego, Możliwość sfinansowania kapitałochłonnych pomysłów, na realizację których pomysłodawca nie ma środków i zaprasza do finansowania grupę osób (akcjonariuszy) Posiadanie firmy chronionej przez prawo Możliwości rozwoju Wady prowadzenia działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej: Od 2014 r. utrata transparentności podatkowej - opodatkowanie spółki podatkiem CIT Wysoki minimalny kapitał zakładowy (minimum zł) Wymóg prowadzenia pełnej księgowości Konieczność sporządzenia statutu w postaci aktu notarialnego Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego i jego ogłoszenia Działanie akcjonariuszy w imieniu spółki wyłącznie jako pełnomocnicy 4) Spółka kapitałowa (spółka z o.o., spółka akcyjna) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest posiadającą osobowość prawną spółką kapitałową utworzoną przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Zalety prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nieograniczona odpowiedzialność spółki za jej zobowiązania (ryzyko gospodarcze za działalność spółki zlokalizowane jest w samej spółce, a jej wspólnicy ponoszą w tym zakresie jedynie ryzyko ograniczone do wkładów wniesionych do spółki), brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki (z wyjątkiem wspólników będących członkami zarządu), niski minimalny kapitał zakładowy, możliwość prowadzenia prawie wszystkich rodzajów działalności w tej formie prawnej, 6

7 dość duży wpływ wspólników na działalność spółki, w tym prawo kontroli przysługujące każdemu wspólnikowi możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o. Wady prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podwójne opodatkowanie - spółka opodatkowana jest z podatkiem dochodowym od osób prawnych, zaś w przypadku wypłacania zysku wspólnikom, zobowiązani są oni do zapłaty podatku dochodowego, solidarna odpowiedzialność członków zarządu spółki za zobowiązania spółki w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce (choć ksh przewiduje przypadki pozwalające na uwolnienie się od tej odpowiedzialności), solidarna odpowiedzialność członków zarządu spółki za zaległości podatkowe, w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna (choć ordynacja podatkowa przewiduje przypadki pozwalające na uwolnienie się od tej odpowiedzialności), dość kosztowna procedura rejestracyjna konieczność prowadzenia pełnej księgowości, obowiązkowy kapitał zakładowy (to może już niedługo się zmienić) Spółka akcyjna Spółka akcyjna jest posiadającą osobowość prawną spółką kapitałową, której kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli otrzymujących w zamian akcje. Zalety prowadzenia działalności w formie spółki akcyjnej: nieograniczona odpowiedzialność spółki za jej zobowiązania, brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki, akcje posiadają status papieru wartościowego, łatwość pozyskania kapitału, możliwość prowadzenia prawie wszystkich rodzajów działalności w tej formie prawnej. Wady prowadzenia działalności w formie spółki akcyjnej: podwójne opodatkowanie - spółka opodatkowana jest z podatkiem dochodowym od osób prawnych, zaś dywidenda dodatkowo opodatkowana jest podatkiem dochodowym, solidarna odpowiedzialność członków zarządu spółki za zaległości podatkowe, w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna (choć ordynacja podatkowa przewiduje przypadki pozwalające na uwolnienie się od tej odpowiedzialności), kosztowna procedura rejestracyjna, wysoki, obowiązkowy kapitał zakładowy (minimum 100 tys. zł), konieczność prowadzenia pełnej księgowości, dodatkowe obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze, niewielki realny wpływ akcjonariuszy mniejszościowych na działalność spółki, konieczność funkcjonowania rady nadzorczej, 7

8 skomplikowany proces likwidacji. Planowane zmiany w Kodeksie spółek handlowych Nowy limit kapitału zakładowego Znaczącą zmianą ma być zniesienie obowiązku tworzenia kapitału zakładowego przez spółkę z o.o. i wprowadzenie minimalnej kwoty do założenia spółki z o.o. w wysokości 1 zł dla tych, którzy się na ustanowienie takiego kapitału zdecydują. Dotychczas wymaganym limitem była kwota przynajmniej 5 tys. zł. Taka zmiana ma być zachętą do zwiększenia zainteresowania prowadzeniem firm w formie spółek z o.o. Udziały beznominałowe Nowelizacja przewiduje również tworzenie udziałów beznominałowych, co ma być alternatywą dla tradycyjnego modelu opartego na kapitale zakładowym. Będzie to miało istotne znaczenie w przypadku konieczności restrukturyzacji spółki, ponieważ umożliwi jej przeprowadzenie szybko i bez konieczności wdrażania kosztownych i długotrwałych procedur. Test wypłacalności przed wypłatą dywidendy Projekt nowelizacji zakłada poprzedzanie każdej wypłaty z majątku spółki na rzecz wspólników tytułem udziału w zysku tzw. testem wypłacalności. Ma to przeciwdziałać dokonywaniu wypłat dywidendy przez wspólników w sytuacji gdy spółce grozi utrata płynności finansowej. Obowiązkowe będzie również tworzenie kapitału zapasowego na pokrycie ewentualnych strat wierzycieli. Zakładanie spółek jawnych i komandytowych przez Internet Kodeks w nowym kształcie ma umożliwić także rejestrację spółek jawnych i komandytowych przez Internet. On-line możliwe będzie nie tylko zawieranie, ale również dokonywanie zmian i rozwiązywania ww. spółek. Co więcej, zawiązanie spółki komandytowej, z wykorzystaniem wzoru udostępnionego w Internecie, nie będzie wymagało formy aktu notarialnego, a to dla firm oznacza realne oszczędności. Obniżenie opłat sądowych za rejestrację w KRS spółek jawnych i komandytowych Kolejną zachętą ma być również obniżenie opłat sądowych za rejestrację w KRS spółek jawnych i komandytowych. Na opłacie sądowej przedsiębiorcy będą mogli zaoszczędzić 250 zł w przypadku rejestracji i 50 zł przy zmianach w umowie. Wpis do CEIDG lub do KRS zasada jednego okienka 8

9 Ustawodawca nakłada na wszystkich przedsiębiorców obowiązek rejestracji. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez gminę właściwą dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, natomiast spółki prawa handlowego podlegają rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w sądzie rejestrowym właściwym miejscowo dla siedziby spółki. Niezależnie od powyższego, każdy przedsiębiorca podlega rejestracji w Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, gdzie uzyskuje numer REGON, rejestracji we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym, gdzie uzyskuje numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz zgłoszeniu we właściwej miejscowo placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jedno okienko - CEIDG Rejestracja jednoosobowej działalności, a także działalności podejmowanej przez przedsiębiorców w formie spółki cywilnej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej odbywa się obecnie według uproszczonej procedury tzw. jednego okienka. Chcąc rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorca, będący osobą fizyczną składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu zgodnym z formularzem w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy: 1) osobiście albo 2) wysłany listem poleconym. W pierwszym przypadku organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek osobiście i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. W drugim przypadku Wniosek o wpis do CEIDG wysyłany listem poleconym musi zostać opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza. Jeżeli w CEIDG wpisano dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, do wykazania przed organem administracji publicznej upoważnienia do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy nie stosuje się przepisu art Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. W takim przypadku organ administracji publicznej z urzędu potwierdza w CEIDG upoważnienie pełnomocnika do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy. UWAGA Powyższego urzędowego potwierdzenia upoważnienia pełnomocnika do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy nie stosuje się w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz ustawy z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. 9

10 Wniosek składa się na urzędowym formularzu, który zgodnie z koncepcją tzw. jednego okienka jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. żądaniem przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Rejestracja dla celów VAT w urzędzie skarbowym kiedy jest konieczna Zamiar wykonywania działalności objętej podatkiem od towarów i usług podlega odrębnemu zgłoszeniu. Przedsiębiorca, który wybierze opodatkowanie VAT, powinien złożyć dodatkowo zgłoszenie identyfikacyjne (aktualizacyjne) na formularzu VAT-R. Zgłoszenie to może zostać złożone w ramach procedury jednego okienka wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG. Można również złożyć to zgłoszenie bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym. UWAGA Wpis do CEIDG jest wolny od opłat. Jedno okienko - KRS Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru przedsiębiorców jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu - również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wnioski można także składać na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych. Wnioski składane drogą elektroniczną powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym, składany drogą elektroniczną może być także opatrzony innym podpisem elektronicznym, który spełnia wymagania dotyczące podpisu elektronicznego osób zawierających umowę takiej spółki. Wniosek złożony nie na urzędowym formularzu lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. W razie wystąpienia innych niż ww. braków składający wniosek jest wzywany do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym, otrzymując wraz z wezwaniem złożone pismo. Wezwanie powinno wskazywać wszystkie braki pisma oraz zawierać pouczenie o skutkach nieuzupełnienia braków w powyższym terminie. W razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma 10

11 dotkniętego brakami następuje bowiem zwrot pisma. W razie zwrócenia wniosku może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych. Wniosek o wpis do Rejestru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym złożony drogą elektroniczną i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu. Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wniosku o wpis podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do Rejestru dołącza się uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu lub prokurenta. Tak samo jest w przypadku zmiany osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu wpisanego do Rejestru lub prokurenta. W przypadku wniosku o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym wzory podpisów członków zarządu uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu, składa się do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do Rejestru. Wniosek o przyjęcie takiego dokumentu do akt nie podlega opłacie sądowej. Wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa: 1) wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON); 2) zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 3) zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz oraz z 2013 r. poz. 2) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku. Złożenie wniosku w przedmiocie wpisu numeru identyfikacyjnego "REGON", nadanego w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej na podstawie przepisów o statystyce publicznej, stanowiącego uzupełnienie pierwszego wpisu nowego podmiotu do Rejestru, nie podlega opłacie sądowej. Wpis dokonany w wyniku rozpoznania takiego wniosku nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Tak samo jest w przypadku wniosku w przedmiocie wpisu numeru identyfikacji podatkowej, nadanego na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zwanego dalej "numerem NIP". Sąd rejestrowy przesyła z urzędu powyższe wnioski i zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, odpowiednio do: 1) urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma siedzibę, oraz 2) wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego - wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu. 11

12 Po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP sąd rejestrowy: 1) dokonuje z urzędu wpisu numeru NIP do rejestru - wpis nie podlega opłacie sądowej ani ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; postanowienie o wpisie nie wymaga uzasadnienia ani doręczenia; 2) przesyła zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. UWAGA Powyższych zasad nie stosuje się, gdy: 1) wnioskodawca składa wniosek w formie elektronicznej; w takim przypadku wnioskodawca wysyła ww. wnioski i zgłoszenia, samodzielnie, drogą elektroniczną; 2) wnioskodawca składa wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym; wówczas wnioskodawca składa powyższe wnioski i zgłoszenia bezpośrednio do właściwych organów; 3) zmiana nie dotyczy danych objętych wpisem do rejestru przedsiębiorców. Wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców, do wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców wnioskodawca dołącza w szczególności umowę spółki oraz dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się jego siedziba. Sąd rejestrowy przesyła do urzędu skarbowego dodatkowy odpis umowy spółki, dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba, oraz inne dokumenty złożone przez przedsiębiorcę wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców. Pozostałe zgłoszenia Obecnie nie ma już obowiązku zgłaszania się pracodawcy rozpoczynającego działalność gospodarczą ani do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Taki wymóg obowiązywał do 17 stycznia 2013 r. na podstawie uchylonego art. 209 kodeksu pracy. Przepis ten stanowił bowiem, że pracodawca rozpoczynający działalność gospodarczą miał obowiązek zgłosić się w ciągu 30 dni do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej i podać miejsce, rodzaj i zakres prowadzonej działalności. Kto tego nie zrobił, to w myśl art pkt 1 k.p., podlegał karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł. Problem rejestracji działalności w wirtualnym biurze Jeśli firma wskazała jako siedzibę wirtualne biuro, często organy podatkowe odmawiają jej nadania NIP. Problem trafił ostatnio do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stanął po stronie przedsiębiorców. W wyroku z 5 sierpnia 2014 r. (sygn. akt II FSK 3549/13) uznał, że organy podatkowe nie mogą odmówić nadania NIP takim podatnikom. Wcześniej tak samo orzekły inne sądy np. WSA w Gdańsku (wyrok z 28 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 1401/13) oraz WSA w Łodzi (wyrok z 12 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 579/14). Sądy stają zatem po stronie przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność bez samodzielnej siedziby. 12

13 Podatnicy po tych wyrokach nie mogą jednak na razie liczyć na zmianę stanowiska fiskusa. Już w zeszłym roku w odpowiedzi na interpelację poselską nr podkreślono, że działania organów podatkowych nie mają na celu tworzenia firmom problemów z otrzymaniem NIP, lecz wyłącznie przeciwdziałanie nieprawidłowemu wypełnianiu obowiązków podatkowych. Fiskus bada, czy firma w ogóle prowadzi działalność pod adresem wirtualnego biura np. odbiera korespondencję. Często taką siedzibę wybierają bowiem oszuści wyłudzający VAT. II. Wpływ ustawy deregulacyjnej na wykonywanie usług księgowych 10 sierpnia 2014 r. weszły w życie przepisy dotyczące deregulacji zawodu księgowego zawarte w ustawie z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Dzięki tym przepisom czynności polegające na 1) prowadzeniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie; 2) sporządzaniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie; może świadczyć każdy, kto: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych b) nie był karany za ściśle określony katalog przestępstw, tj. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa skarbowe oraz za przestępstwa polegające na nierzetelnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W praktyce zmiana ta oznacza, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie muszą posiadać certyfikatu wydawanego przez Ministerstwo Finansów, a spółki trudniące się prowadzeniem ksiąg rachunkowych nie muszą zatrudniać pracowników z certyfikatem księgowego. Natomiast udzielanie porad i sporządzanie opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych, celnych i egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami zastrzeżone jest nadal dla doradców podatkowych, jak też innych uprawnionych podmiotów (biegłych rewidentów, adwokatów, radców prawnych), podobnie jak reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi czy sądami administracyjnymi w sprawach z ww. zakresu. Ochrona tytułu zawodowego,,doradca podatkowy W wyniku nowelizacji nie uległa zmianie treść art. 9 udp, który stanowi, że z dniem dokonania wpisu na listę osoba wpisana nabywa prawo wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz używania tytułu doradca podatkowy. Tytuł doradca podatkowy podlega ochronie prawnej. Zmodyfikowana w drodze II ustawy deregulacyjnej treść art. 81 ust. 1 udp stanowi zaś, że kto, nie będąc uprawniony, posługuje się tytułem doradcy podatkowego lub zawodowo wykonuje czynności doradztwa podatkowego, o których mowa 13

14 w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4, zastrzeżone dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy, podlega grzywnie do zł. Oznacza to, że mimo iż część czynności, które przed deregulacją były zastrzeżone dla doradców podatkowych, może wykonywać co do zasady każdy to jednak tytułem doradca podatkowy nadal będą mogły posługiwać się jedynie te osoby, które będą wpisane na listę doradców podatkowych. Zmiany będące efektem ustawy deregulacyjnej należy rozpatrywać w dwóch aspektach. 1) jak zmiany te wpłyną na osoby zatrudnione na stanowisku głównych księgowych - można się spodziewać, że zwiększy się elastyczność zatrudnienia tej grupy głównych księgowych, która nie posiada certyfikatu księgowego czy uprawnień biegłego rewidenta. Dzięki deregulacji dostępna dla nich będzie możliwość przejścia na zatrudnienie w oparciu o własną działalność gospodarczą. Taka forma zatrudnienia jest dobrą okazją do redukcji kosztów w spółkach oraz zwiększania wynagrodzenia netto tych pracowników. 2) czy wzrośnie zainteresowanie usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych wśród przedsiębiorców, którzy dotychczas nie posiadali uprawnień do prowadzenia tego typu działalności i nie świadczyli usług z tego zakresu - można spodziewać się wzrostu zainteresowania tą branżą, ale czas pokaże, czy będzie on znaczący. Raczej nie należy spodziewać się lawinowego powstawania biur rachunkowych. Dotychczasowe bariery wejścia na rynek usług księgowych wynikające z konieczności posiadania certyfikatu były już stosunkowo niewielkie, gdyż certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych był dość łatwo dostępny. Nie było również problemu z zatrudnieniem pracowników posiadających taki certyfikat. Wprowadzone zmiany mają mieć korzystny wpływ na konkurencję, a rynek sam ma zweryfikować umiejętności to koronne argumenty zwolenników deregulacji. Jednak Stowarzyszenie Księgowych w Polsce chce wypełnić powstałą lukę i zapowiada utworzenie nowego bezpiecznego narzędzia, które potwierdzi umiejętności księgowych: tytułu certyfikowanego eksperta usług księgowych, który zastąpi certyfikat wydawany dotychczas przez ministerstwo. Jako organizacja z ponad 105-letnią tradycją nie możemy liczyć na to, że rynek sam będzie weryfikował umiejętności księgowych, i dopuścić do tego, że źle zacznie się mówić o zawodzie księgowego - mówił Jerzy Koniecki, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Wzór certyfikatu jest już gotowy. SKwP będzie też prowadzić rejestr osób, które uzyskały u nich poświadczenie umiejętności. Prezes Koniecki zachwala nowy certyfikat i podkreśla, że jego przewagą nad dotychczasowymi certyfikatami ministerstwa będzie to, że uzyskany tytuł nie będzie dany raz na zawsze. Aby go utrzymać, księgowi będą musieli się corocznie doszkalać. Certyfikat ma więc gwarantować, że osoba nim się posługująca stale podnosi swoje kwalifikacje dając pewność wysokiej jakości świadczonych usług. Ruszyły już pierwsze kursy przygotowujące do uzyskania tytułu. III. Praktyczne aspekty zakładania biura rachunkowego 14

15 Dostępne formy pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Jednym z ważniejszych problemów na etapie podejmowania decyzji o uruchomieniu własnej działalności jest oszacowanie niezbędnych środków finansowych oraz ich zapewnienie. Śródki są potrzebne nie tylko na opłaty związane z rejestracją firmy, ale także na ewentualne wynajęcie lokalu, przystosowanie własnego mieszkania czy zakup niezbędnego wyposażenia. Aby nie wpaść w pułapkę braku pieniędzy już na starcie, to warto zagwarantować sobie środki, z których będzie finansowane bieżące funkcjonowanie nowej firmy, w jej pierwszym okresie życia tj. w okresie 3-6 miesięcy. Ten czas zależy od wielu czynników, ale już na starcie warto pamiętać o tym, że zanim w firmie pojawi się przychód, z którego zostaną pokryte wszystkie koszty i jeszcze pozostanie nadwyżka w postaci dochodu, może minąć nawet kilkanaście tygodni. Ze względu na źródło pochodzenia środki można podzielić na: 1. własne, które najczęściej pochodzą z: oszczędności, dochodów z pracy własnej - zwłaszcza gdy działalność jest uruchamiana przy równoczesnej pracy na etacie), dochodów członków rodziny, przyjaciół, znajomych, specjalnych gratyfikacji (nagród) i odpraw, sprzedaży składników majątkowych (np. nieruchomości, samochodu), zysku, który udało się wypracować z innej działalności. 2. zewnętrzne (obce): kredyty bankowe, leasing, pożyczki prywatne (rejestrowane i nierejestrowane), pożyczki z funduszy pożyczkowych, prywatne wkłady kapitałowe od tzw. aniołów biznesu, kapitał wysokiego ryzyka (venture capital), dotacje i granty inwestycyjne pochodzące ze źródeł publicznych, w tym środki z funduszy unijnych oraz z urzędów pracy. Kredyty bankowe Rola instytucji bankowych na etapie finansowania startu jest minimalna z uwagi na to, że banki bronią się przed ponoszeniem ryzyka finansowania działalności, o której niewiele albo w ogóle nic nie można powiedzieć. Brak tzw. historii kredytowej (czyli udokumentowanej wcześniejszej współpracy z bankiem) jest najczęstszą przyczyną odmowy finansowania startującej firmy. Patrząc na to od strony banku wygląda to tak najpierw pokaż i pochwal się, że potrafisz zarabiać (przez minimum pół roku), a potem zastanowimy się czy udostępnimy Ci środki w ramach kredytu. Nieco łatwiej, aczkolwiek także odpłatnie, można 15

16 pozyskać środki od instytucji pożyczkowej. Warto przy tym dodać, że zazwyczaj w grę wchodzą kwoty rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy Ułatwienia w dostępie do kapitału zwrotnego dla starterów są jednym z priorytetów polityki unijnej w zakresie instrumentów pobudzania przedsiębiorczości. Jej celem jest wzrost samozatrudnienia i powstawanie najmniejszych firm. Dlatego w niektórych bankach ( także w innych instytucjach finansowych) coraz częściej dostępne są unijne środki w ramach tzw. mikrofinansowania, pozwalające tym instytucjom na większe kredytowanie wśród początkujących w biznesie. Pieniądze, które trafiają do przedsiębiorcy, mają pokrywać koszty założenia i rozwoju przedsiębiorstwa w pierwszym roku jego funkcjonowania. Takie dogodne warunki są możliwe ponieważ gwarantem naszego zobowiązania wobec banku są środki Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego albo środki w ramach tzw. inicjatywy Jeremie. Ta ostatnia polega na zwrotnym udostępnieniu, małym innowacyjnym firmom, w początkowym okresie ich działania, niskooprocentowanych środków w postaci kredytu, pożyczki lub poręczenia. Warto zatem zapoznać się z ofertą instytucji finansowych w swojej okolicy, mieście czy regionie aby w przypadku braku własnych środków na start zidentyfikować wszystkie możliwości ich pozyskania. Leasing Powyższe ułatwienia dotyczą także leasingu. Leasing dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych może jest często tańszy niż analogiczny uzyskany na rynkowych warunkach, ale również dzięki poręczeniom unijnym, tak jak w przypadku kredytu, znacznie łatwiej jest go uzyskać (brak zabezpieczeń, znacznie mniejszy lub zerowy wkład własny). W standardowej ofercie firmy leasingowe nieco chętniej niż banki angażują się w finansowanie startujących firm. Leasing nie niesie ze sobą tak wysokich i poważnych zobowiązań jak kredyt. Stał się on popularny zwłaszcza w odniesieniu do środków transportu czy sprzętu IT. Jest lepszą formą, ponieważ można stać się użytkownikiem sprzętu, za który płaci się tak, jak zobowiązało się w umowie, a na końcu okresu umowy istnieje opcja nabycia go po cenie niższej. Dobór formy i zakresu leasingu powinien zależeć od indywidualnych predyspozycji firmy. Dużą przewagę nad innymi źródłami finansowania daje aspekt czasu leasing pozwala na szybkie zainwestowanie w nowe środki, tym samym możliwy jest szybszy czas zwrotu zainwestowanego kapitału. Dzięki tej niekonwencjonalnej metodzie finansowania można prędzej wdrożyć nowe technologie poprzez włączenie środka trwałego do procesu produkcyjnego. Skróceniu ulega więc cykl inwestycyjny. Jest jeszcze inna korzyść korzystania z leasingu, dająca wymierne rezultaty w postaci niższego podatku od osiąganego dochodu. Dobra wydzierżawione w formie leasingu nie stanowią własności leasingobiorcy. Z tego względu do kosztów działalności (w zależności od formy leasingu) zalicza się odpisy amortyzacyjne lub raty leasingowe, co obniży podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. O skali korzyści podatkowych decydują również inne elementy takie jak: rodzaj i wiek środka trwałego, a także indywidualna sytuacja podatkowa przedsiębiorcy. 16

17 Fundusze pożyczkowe Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek na rozwój firmy, ale także osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. W zależności od funduszu, kwoty udzielanej pożyczki mogą różnić się. Są fundusze, które proponują początkującym biznesmenom nawet do 40 tys. zł., są też i takie w których maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć w momencie startu 5 lub maksymalnie 10 tys. złotych. Fundusze pożyczkowe wprowadzają szereg kryteriów dostępu do środków. Często są to: - bezrobotni, planujący rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek do 25 roku życia; - osoby zarejestrowane jako bezrobotne legitymujące się dyplomem szkoły wyższej, świadectwem lub innym dokumentem poświadczającym ukończenie nauki, która nie ukończyła 27 roku życia i od zakończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Pożyczka przeznaczona może być na finansowanie wszystkich kosztów realizacji przedstawionego przez bezrobotnego planu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Pożyczka podobnie jak kredyt bankowy jest zabezpieczana. Najczęstszym sposobem zabezpieczenia pożyczki jest poręczenie. Ze względu na to, że wiele osób nie może liczyć na pomoc poręczycieli, utworzone zostały fundusze poręczeniowe, z którymi fundusze pożyczkowe często współpracują. Fundusze venture capital lub aniołowie biznesu Fundusze te będą zainteresowane udziałem w zyskach. Przy czym warto nadmienić, że z pewnością jednoosobowa działalność gospodarcza nie będzie atrakcyjnym obszarem inwestowania dla przedstawicieli tej części sektora finansowego. Dotacja z urzędu pracy lub z funduszy UE Popularnym źródłem środków na start jest uzyskanie dotacji z urzędu pracy lub z funduszy unijnych. Środki te, aczkolwiek ograniczone co do kwoty, stały się w ostatnich latach bardzo popularne z uwagi na to, iż miały charakter bezzwrotny. Ich pozyskanie obwarowane jest spełnieniem wielu wymogów formalnych i przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji. W przyszłości przewiduje się także dotacje unijne będą wiązały się z koniecznością zwrotu, ale na warunkach z pewnością łagodniejszych niż środki uzyskane z banku. Na dofinansowanie będą też mogły liczyć osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które mogą uzyskać dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zazwyczaj za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy (stąd wymóg posiadania statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy). Start firmy finansowany ze środków pozyskanych z Urzędu Pracy oznacza, iż musi się ona utrzymać na rynku nieprzerwanie przez 12 miesięcy. Praktycznie brak jest już możliwości starania się o dotację w ramach działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdzie można było uzyskać do 40 tys. zł jednorazowej dotacji na założenie 17

18 firmy oraz około 1000 zł wsparcia pomostowego przez pierwsze 6, a czasami także 12 miesięcy od momentu otwarcia firmy. Podobnie jak w latach ubiegłych można też liczyć na szereg konkursów organizowanych przez podmioty prywatne lub współfinansowanych ze środków publicznych, gdzie zazwyczaj można uzyskać całkiem wysokie nagrody pieniężne (zazwyczaj od kilkudziesięciu do ponad stu tysięcy złotych), które pomóc mają w staracie nowej działalności gospodarczej. W chwili obecnej nie ma żadnej informacji, aby w tym roku miał odbyć się kolejny nabór w ramach działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, gdzie można było pozyskać kilkaset tysięcy złotych na start firmy związanej ze świadczeniem e-usług. Aby starać się o tą dotację, należało mieć już co prawda w pełni zarejestrowaną działalność gospodarczą (lub spółkę), jednak w praktyce zdecydowana większość osób rejestrowała firmy, na krótko przed startem naboru, głównie w celu starania się o dofinansowanie. Podobnie jak w wypadku dotacji uzyskiwanej od PUP, osoba ubiegająca się o wsparcie (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Poddziałanie 6.2) nie mogła mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej w ostatnim roku i po otrzymaniu dotacji musi prowadzić działalność przez co najmniej 12 miesięcy. W każdym regionie trwają obecnie prace nad uruchomieniem środków z nowego budżetu unijnego - na lata Prace prowadzą Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw. Biorąc pod uwagę wszystkie procedury (m.in. konieczność zatwierdzenia dokumentów przez Komisję Europejską i potrzebę przygotowania wszystkich szczegółowych wytycznych), przewiduje się, że pierwsze konkursy z nowych środków rozpoczną się nie wcześniej niż na przełomie 2014 i 2015 roku. Program na lata Na poziomie krajowym z polityki spójności w latach realizowanych będzie 5 tematycznych programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko Wiedza Edukacja Rozwój Inteligentny Rozwój Polska Cyfrowa Program dla Polski Wschodniej Pomoc Techniczna Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) będzie wspierać następujące obszary: zatrudnienie i mobilność pracowników, włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, wzmacnianie sprawności i efektywności państwa. PO WER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 18

19 W związku z ograniczonym dostępem do dotacji, warto zainteresować się systemami preferencyjnych pożyczek, które są udzielane przez 2014 rok. Są to środki w całości do zwrotu wraz z oprocentowaniem, natomiast fakt ich dofinansowania, a zatem i preferencji oznacza, że w porównaniu do kredytów bankowych są bardziej korzystne. Po pierwsze, pożyczka jest korzystniejsza, ponieważ jest niżej oprocentowana i przyznawana na dłuższy okres. Po drugie, najczęściej na początku, możemy zawiesić jej spłatę na 6 miesięcy bez żadnych dodatkowych opłat. Po trzecie, żeby uzyskać pożyczkę nie musimy przedstawiać tylu dokumentów jak w banku. Po czwarte, o pożyczkę mogą starać się osoby, które w banku miałyby ograniczone możliwości otrzymania pożyczki, np. osoby, które dopiero co otworzyły firmę, z krótką historią kredytową itp. Preferencyjne pożyczki dostępne są dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Maksymalna kwota, którą można otrzymać wynosi 500 tys. zł, choć najczęściej pojedynczy przedsiębiorca może liczyć na niższą pożyczkę (zwłaszcza wtedy, kiedy jest młodą firmą, albo fundusz pożyczkowy ma mniej dostępnych środków). Spłata pożyczki (wliczając ww. okres karencji) może trwać maksymalnie 5 lat, choć niektóre fundusze pożyczkowe umożliwiają rozłożenie spłaty aż na 7 lat. Oprocentowanie pożyczki różni się w zależności od oferty funduszu pożyczkowego, wielkości kredytu, długości funkcjonowania firmy, rodzajów zabezpieczeń itd. Jest ono jednak znacznie korzystniejsze niż w przypadku kredytów bankowych. Pewnie nie każdy uzna to za preferencje, np. jeżeli dłużej współpracuje z jakimś bankiem i ma dużą zdolność kredytową, ale istotą tych pożyczek i poręczeń jest wsparcie nowych i mniejszych firm w uzyskaniu zewnętrznego finansowania na rozwój. Szczegółowe warunki i zasady uzyskania tego finansowania, jak w praktycznie każdej instytucji finansowej, ustalane są w toku indywidualnych rozmów zainteresowanego z pożyczkodawcą. Wybór optymalnego lokalu na biuro Dokonanie takiego wyboru nie jest łatwe, gdyż trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, nie tylko aspekt finansowy w postaci czynszu i pozostałych kosztów. Rozpoczynając działalność na ogół nie jest konieczne dysponowanie lokalem o dużym metrażu bo liczba klientów na początku nie jest zwykle duża. Ważniejsza jest z pewnością lokalizacja biura wielu klientów ocenia przez jej pryzmat prestiż i pozycję biura na rynku; jest to dla nich ważna miara profesjonalizmu świadczonych przez biuro usług. Istotne znaczenie dla komfortu pracy osób pracujących w biurze oraz obsługiwanych klientów ma jego układ czy klient, który przychodzi do biura z dokumentami i wieloma innymi poufnymi informacjami ma zapewnioną możliwość przekazania ich w sposób zapewniający mu dostateczną prywatność wobec osób trzecich, najlepiej w osobnym, zamykanym pomieszczeniu. I odwrotnie czy wizyta klienta omawiającego swoje sprawy z obsługującą go osobą nie uniemożliwia wykonywania pracy pozostałym pracownikom biura. Dla wielu klientów liczy się czas dojazdu do biura oraz możliwość bezproblemowego (najlepiej bezpłatnego) zaparkowania samochodu. Osoby w starszym wieku oraz z różnych przyczyn ograniczone ruchowo docenią możliwość dojazdu windą, jeśli biuro mieści się na wyższych kondygnacjach. 19

20 Klienci doceniają też socjalną część biura możliwość zaczekania w komfortowych warunkach w specjalnie dla nich przygotowanej poczekalni, możliwość skorzystania z osobnej toalety, możliwość skorzystania z automatu z wodą bądź innymi napojami (niezależnie od poczęstunku serwowanego im w trakcie spotkania), poczytania prasy w oczekiwaniu na spotkanie. Umieszczenie zewnętrznego szyldu biura w zgodzie z prawem Umieszczenie zewnętrznego szyldu biura wymaga sprawdzenia, czy na taką czynność wystarczy wyłącznie zgoda właściciela lokalu, czy też wymagane są zgody i pozwolenia właściwych instytucji czy organów. Jest to uzależnione m.in. od rodzaju szyldu (czy jest to np. zwykła tabliczka informacyjna, duży banner czy reklama podświetlana) sposobu umieszczenia szyldu, a także od tego, czy w związku z umieszczeniem szyldu na zewnątrz dochodzi do zajęcia pasa drogowego, co najczęściej już wymaga pozwolenia zarządcy drogi i wiąże się z wysokimi karami za brak takiego pozwolenia. Urządzenie biura w sposób atrakcyjny dla klienta Wystrój biura powinien być stonowany, ale zarazem nowoczesny klienci odbierają pozytywnie gustownie urządzone biuro, które oferuje im komfortowe warunki obsługi. Takie biuro kojarzy im się z profesjonalizmem, ale zarazem daje im poczucie, że właściciele i pracownicy biura to osoby, które zawsze oferują najwyższy jego standard. Wybór optymalnego programu księgowego do obsługi klientów O wyborze programu księgowego, oprócz aspektu finansowego, decyduje wiele dodatkowych czynników, takich jak łatwość i intuicyjność obsługi, przejrzysty i czytelny układ informacji, możliwość generowania dodatkowych zestawień i raportów według zadanych kryteriów optymalna funkcjonalność pozwalająca na łatwe dopasowanie do danego klienta, wbudowane instrumenty i narzędzia kontrolne pozwalające szybko wychwycić ewentualne błędy i łatwo je poprawić,, łatwość archiwizacji danych, możliwość rozbudowy o dalsze moduły w miarę rosnących potrzeb, szybki i sprawny, a zarazem niezbyt kosztowny serwis techniczny w razie awarii, błyskawiczna aktualizacja w razie zmieniających się przepisów. Jak skutecznie i zgodnie z prawem zareklamować usługi biura Skuteczna, profesjonalna reklama pierwszym krokiem do sukcesu Reklama dźwignią - to znane powiedzenie, które z pewnością ma w pełni zastosowanie również do działalności usługowej. Pierwszym krokiem, który należy wykonać w celu skutecznego pozyskania klientów (oczywiście zakładając przygotowanie w pełni do świadczenia usług księgowych, nie tylko merytorycznie, ale też technicznie i rzeczowo) jest odpowiednie zareklamowanie oferowanych przez biuro usług. Trzeba stworzyć klientom możliwość zapoznania się z ofertą biura potencjalni klienci muszą się o nim dowiedzieć! Nie ma tutaj niestety uniwersalnej recepty, ale na pewno reklama biura powinna mieścić się w standardach przewidzianych dla profesjonalistów powinna być zwięzła, ale i rzetelna, a zarazem zaprezentować profesjonalizm biura i wysoką jakość oferowanych usług za przystępną cenę. Można tutaj posłużyć się wszelkimi dostępnymi nośnikami reklamy nie tylko szyldem, wizytówkami i ulotkami czy folderami reklamowymi, bądź ogłoszeniami 20

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pierwsze kroki w biznesie Przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - NAJLEPSZYM MIEJSCEM ZATRUDNIENIA

WŁASNA FIRMA - NAJLEPSZYM MIEJSCEM ZATRUDNIENIA Arleta Szczepankowska Katedra Finansów i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu WŁASNA FIRMA - NAJLEPSZYM MIEJSCEM ZATRUDNIENIA 1. Wstęp Przysłuchując się rozmowom studentów na uczelni niemal zawsze

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo