JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE"

Transkrypt

1 JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia działalności w zakresie usług księgowych: 1) Indywidualna działalność gospodarcza Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Zalety indywidualnej działalności gospodarczej: w miarę prosty i szybki sposób jej rozpoczęcia, niskie koszty rozpoczęcia i prowadzenia działalności, brak wymagań co do wysokości minimalnego kapitału, możliwość stosowania uproszczonej księgowości (przy przychodach netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy poniżej równowartości w walucie polskiej euro), możliwość wyboru różnych form opodatkowania, duża swoboda organizowania działalności, możliwość sprawowania pełnej kontroli nad wszystkimi sprawami firmy, satysfakcja z możliwości realizacji własnych pomysłów, niezależność i większa elastyczność pracy - właściciel firmy jest sam sobie szefem, może dopasować do siebie rytm i czas pracy, mała firma jest elastyczna, szybko reaguje na zmiany w otoczeniu gospodarczym, możliwość korzystania z programów wsparcia działalności gospodarczej przy pierwszej działalności możliwość korzystania przez pewien okres z preferencyjnej składki ZUS. prosty sposób zamknięcia firmy. Wady indywidualnej działalności gospodarczej: pełna odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem działalności, konieczność opłacania składek ZUS bez względu na uzyskiwane dochody, konieczność nieustannego zabiegania o utrzymanie odpowiedniego poziomu sprzedaży usług, 1

2 trudność w pozyskaniu inwestora wynikająca z powiązaniem kapitału z osobą prowadzącą działalność, bardzo często konieczność pracy w wymiarze wyższym niż 8 godzin dziennie - trudno wyrwać się na urlop, praca często w weekendy i święta, rozwój firmy i jej przyszłość uzależniona od jednej osoby 2) Spółka cywilna Spółka cywilna jest stosunkiem zobowiązaniowym, którego strony (wspólnicy) zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki cywilnej jest uregulowana w kodeksie cywilnym, ale przepisy dają dość dużą swobodę wspólnikom w kształtowaniu postanowień umowy. Zalety prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej: szybka, tania i prosta procedura zakładania, proste zasady prowadzenia działalności, brak wymagań co do wysokości minimalnego kapitału, możliwość wniesienia wkładu polegającego na pracy wspólnika, świadczeniu usług na rzecz spółki, duża swoboda co do kształtowania postanowień umowy spółki, możliwość stosowania uproszczonej księgowości (przy przychodach netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy poniżej równowartości w walucie polskiej euro oraz pod warunkiem, iż wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne), jednokrotność opodatkowania - wspólnicy płacą jedynie podatek dochodowy od osób fizycznych, przy czym mogą wybrać korzystną formę opodatkowania, każdy ze wspólników ma wpływ na podejmowane decyzje, prosty sposób likwidacji. Wady prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej: brak osobowości prawnej konieczność rejestrowania się każdego wspólnika osobno w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. koszty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy i jej zmian brak zdolności do czynności prawnych spółka cywilna nie jest podmiotem na gruncie prawa cywilnego - tylko wspólnicy mają zdolność do zaciągania zobowiązań, a nie sama spółka, brak własnego, odrębnego majątku, solidarna, osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągnięte w ramach spółki, w przypadku spółki dwuosobowej wystąpienie jednego ze wspólników powoduje rozwiązanie spółki z mocy prawa. 3) Osobowa spółka handlowa (jawna, partnerska, komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) 2

3 Spółka jawna Spółka jawna jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Spółka jawna jest odrębnym podmiotem prawa, ma własną firmę, a także zdolność do czynności prawnych. Spółka posiada własny majątek, który tworzą wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez jednostkę w trakcie jej istnienia. Zasady jej działania regulowane są przepisami kodeksu spółek handlowych. Zalety prowadzenia działalności w formie spółki jawnej: łatwość założenia spółki stosunkowo niskie koszty rejestracji umowa spółki wymaga zwykłej formy pisemnej, a nie aktu notarialnego duża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki, możliwość ujawnienia w nazwie firmy nazwiska jednego tylko wspólnika, brak określonych wymagań kapitałowych reprezentowanie spółki przez każdego wspólnika z możliwością wyłączenia wspólnika z reprezentacji w drodze odpowiedniego zapisu w umowie spółki, możliwość korzystania z najwygodniejszej formy opodatkowania (ryczałt ewidencjonowany, podatek dochodowy od osób fizycznych stawka liniowa bądź zasady ogólne) proste procedury prowadzenia jednostki organizacyjnej możliwość stosowania uproszczonej księgowości (przy przychodach netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy poniżej równowartości w walucie polskiej euro oraz pod warunkiem, iż wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne), rozłożenie potencjalnego ryzyka finansowego po równo na wszystkich wspólników, możliwość osiągania korzyści odpowiadających spółkom cywilnym, z tym że prawa i obowiązki wspólników spółki jawnej podlegają w większym stopniu ustaleniom umowy spółki, możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w wymiarze większym niż przewidziany dla spółki cywilnej możliwość kontynuacji działalności po śmierci jednego ze wspólników po dopełnieniu wymaganych przepisami formalności. Wady prowadzenia działalności w formie spółki jawnej: brak osobowości prawnej obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorstw dłuższy w porównaniu do działalności indywidulanej i spółki cywilnej - termin na zarejestrowanie spółki obowiązek opłacenia wpisu w rejestrze sądowym i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wyższe koszty związane z założeniem spółki koszty pcc od umowy spółki i jej zmian pełna, solidarna, choć subsydiarna odpowiedzialność wspólników własnym majątkiem za zobowiązania spółki - ściąga się ze wspólnika to, czego nie można zaspokoić z majątku spółki. 3

4 Spółka partnerska Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. Podobnie jak w przypadku spółki jawnej, reguluje ją Kodeks spółek handlowych. Zalety prowadzenia działalności w formie spółki partnerskiej: spółka partnerska może we własnym imieniu nabywać prawa rzeczowe i inne prawa własności, a także zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną, ograniczenie odpowiedzialności każdego wspólnika jedynie do jego własnych działań - partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. osobista i solidarna, choć subsydiarna odpowiedzialność partnera/ów całym swoim majątkiem tylko za zobowiązania spółki niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu. brak wymogu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego umowa spółki wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że forma aktu notarialnego wymagana jest ze względu na np. przedmiot wkładu w postaci nieruchomości, brak wymogu posiadania minimalnego kapitału, nazwa spółki partnerskiej to firma, która zgodnie z prawem podlega ochronie - firma powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce możliwość powołania przez wspólników zarządu spółki możliwość stosowania uproszczonej księgowości (przy przychodach netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy poniżej równowartości w walucie polskiej euro) Wady prowadzenia działalności w formie spółki partnerskiej: krąg podmiotów mogących założyć spółkę ograniczony tylko do przedstawicieli ściśle określonych wolnych zawodów, koszty aktu notarialnego jeśli jest konieczne zawarcie umowy w tej formie, wpisu do rejestru handlowego i jego ogłoszenia niekiedy niekorzystne opodatkowanie osób fizycznych 4

5 Spółka komandytowa Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. W sprawach nieuregulowanych w dziale dotyczącym spółki komandytowej do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zalety prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej możliwość ograniczenia odpowiedzialności niektórych wspólników- wspólnicy pełniący rolę komandytariuszy odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wkładu (sumy komandytowej), posiadanie firmy- nazwa spółki komandytowej to firma, która podlega ochronie prawnej, możliwość połączenia pomysłów i zaangażowania niektórych osób oraz kapitału innych komandytariusze, mimo że nie odpowiadają za zobowiązania spółki powyżej sumy komandytowej, mają znacznie mniejszy wpływ na działalność firm; o bieżącej działalności praktycznie decydują komplementariusze, ale w zamian ich odpowiedzialność finansowa jest pełna, jednokrotne opodatkowanie podatkiem dochodowym opodatkowani są wspólnicy spółki: komplementariusz i komandytariusz, a nie spółka; podatnikiem podatku VAT jest spółka, możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w większym wymiarze - skala działalności spółki komandytowej nie jest ograniczona. Wady prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej pełna, solidarna, choć subsydiarna odpowiedzialność niektórych wspólników za zobowiązania spółki - komplementariusze odpowiadają w pełni majątkiem za zobowiązania ich przedsiębiorstwa; jest to odpowiedzialność solidarna, ale subsydiarna - ściąga się z wspólnika to czego nie można zaspokoić z majątku spółki. wymóg zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego i związane z tym koszty aktu notarialnego, a także koszty wpisu do rejestru handlowego i jego ogłoszenia. koszt podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki i jej zmian wymóg prowadzenia pełnej księgowości. odmienność praw i obowiązków komplementariuszy oraz komandytariuszy i jej konsekwencje. Spółka komandytowa jest idealna do sytuacji, kiedy ktoś chce prowadzić firmę, ale nie ma na to kapitału, a ci którzy wykładają kapitał, nie chcą się zajmować bieżącym prowadzeniem firmy i ponosić pełnej odpowiedzialności za cudze decyzje. Spółka komandytowo akcyjna Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden 5

6 wspólnik jest akcjonariuszem. W sprawach nieuregulowanych w dziale dotyczącym spółki komandytowo-akcyjnej, do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się: 1) w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy - odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej; 2) w pozostałych sprawach - odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia. Zalety prowadzenia działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej Dla akcjonariusza - wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki Możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji Dla komplementariuszy - decydujący wpływ na działania spółki bez konieczności uczestniczenia w pokryciu kapitału zakładowego, Możliwość sfinansowania kapitałochłonnych pomysłów, na realizację których pomysłodawca nie ma środków i zaprasza do finansowania grupę osób (akcjonariuszy) Posiadanie firmy chronionej przez prawo Możliwości rozwoju Wady prowadzenia działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej: Od 2014 r. utrata transparentności podatkowej - opodatkowanie spółki podatkiem CIT Wysoki minimalny kapitał zakładowy (minimum zł) Wymóg prowadzenia pełnej księgowości Konieczność sporządzenia statutu w postaci aktu notarialnego Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego i jego ogłoszenia Działanie akcjonariuszy w imieniu spółki wyłącznie jako pełnomocnicy 4) Spółka kapitałowa (spółka z o.o., spółka akcyjna) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest posiadającą osobowość prawną spółką kapitałową utworzoną przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Zalety prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nieograniczona odpowiedzialność spółki za jej zobowiązania (ryzyko gospodarcze za działalność spółki zlokalizowane jest w samej spółce, a jej wspólnicy ponoszą w tym zakresie jedynie ryzyko ograniczone do wkładów wniesionych do spółki), brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki (z wyjątkiem wspólników będących członkami zarządu), niski minimalny kapitał zakładowy, możliwość prowadzenia prawie wszystkich rodzajów działalności w tej formie prawnej, 6

7 dość duży wpływ wspólników na działalność spółki, w tym prawo kontroli przysługujące każdemu wspólnikowi możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o. Wady prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podwójne opodatkowanie - spółka opodatkowana jest z podatkiem dochodowym od osób prawnych, zaś w przypadku wypłacania zysku wspólnikom, zobowiązani są oni do zapłaty podatku dochodowego, solidarna odpowiedzialność członków zarządu spółki za zobowiązania spółki w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce (choć ksh przewiduje przypadki pozwalające na uwolnienie się od tej odpowiedzialności), solidarna odpowiedzialność członków zarządu spółki za zaległości podatkowe, w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna (choć ordynacja podatkowa przewiduje przypadki pozwalające na uwolnienie się od tej odpowiedzialności), dość kosztowna procedura rejestracyjna konieczność prowadzenia pełnej księgowości, obowiązkowy kapitał zakładowy (to może już niedługo się zmienić) Spółka akcyjna Spółka akcyjna jest posiadającą osobowość prawną spółką kapitałową, której kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli otrzymujących w zamian akcje. Zalety prowadzenia działalności w formie spółki akcyjnej: nieograniczona odpowiedzialność spółki za jej zobowiązania, brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki, akcje posiadają status papieru wartościowego, łatwość pozyskania kapitału, możliwość prowadzenia prawie wszystkich rodzajów działalności w tej formie prawnej. Wady prowadzenia działalności w formie spółki akcyjnej: podwójne opodatkowanie - spółka opodatkowana jest z podatkiem dochodowym od osób prawnych, zaś dywidenda dodatkowo opodatkowana jest podatkiem dochodowym, solidarna odpowiedzialność członków zarządu spółki za zaległości podatkowe, w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna (choć ordynacja podatkowa przewiduje przypadki pozwalające na uwolnienie się od tej odpowiedzialności), kosztowna procedura rejestracyjna, wysoki, obowiązkowy kapitał zakładowy (minimum 100 tys. zł), konieczność prowadzenia pełnej księgowości, dodatkowe obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze, niewielki realny wpływ akcjonariuszy mniejszościowych na działalność spółki, konieczność funkcjonowania rady nadzorczej, 7

8 skomplikowany proces likwidacji. Planowane zmiany w Kodeksie spółek handlowych Nowy limit kapitału zakładowego Znaczącą zmianą ma być zniesienie obowiązku tworzenia kapitału zakładowego przez spółkę z o.o. i wprowadzenie minimalnej kwoty do założenia spółki z o.o. w wysokości 1 zł dla tych, którzy się na ustanowienie takiego kapitału zdecydują. Dotychczas wymaganym limitem była kwota przynajmniej 5 tys. zł. Taka zmiana ma być zachętą do zwiększenia zainteresowania prowadzeniem firm w formie spółek z o.o. Udziały beznominałowe Nowelizacja przewiduje również tworzenie udziałów beznominałowych, co ma być alternatywą dla tradycyjnego modelu opartego na kapitale zakładowym. Będzie to miało istotne znaczenie w przypadku konieczności restrukturyzacji spółki, ponieważ umożliwi jej przeprowadzenie szybko i bez konieczności wdrażania kosztownych i długotrwałych procedur. Test wypłacalności przed wypłatą dywidendy Projekt nowelizacji zakłada poprzedzanie każdej wypłaty z majątku spółki na rzecz wspólników tytułem udziału w zysku tzw. testem wypłacalności. Ma to przeciwdziałać dokonywaniu wypłat dywidendy przez wspólników w sytuacji gdy spółce grozi utrata płynności finansowej. Obowiązkowe będzie również tworzenie kapitału zapasowego na pokrycie ewentualnych strat wierzycieli. Zakładanie spółek jawnych i komandytowych przez Internet Kodeks w nowym kształcie ma umożliwić także rejestrację spółek jawnych i komandytowych przez Internet. On-line możliwe będzie nie tylko zawieranie, ale również dokonywanie zmian i rozwiązywania ww. spółek. Co więcej, zawiązanie spółki komandytowej, z wykorzystaniem wzoru udostępnionego w Internecie, nie będzie wymagało formy aktu notarialnego, a to dla firm oznacza realne oszczędności. Obniżenie opłat sądowych za rejestrację w KRS spółek jawnych i komandytowych Kolejną zachętą ma być również obniżenie opłat sądowych za rejestrację w KRS spółek jawnych i komandytowych. Na opłacie sądowej przedsiębiorcy będą mogli zaoszczędzić 250 zł w przypadku rejestracji i 50 zł przy zmianach w umowie. Wpis do CEIDG lub do KRS zasada jednego okienka 8

9 Ustawodawca nakłada na wszystkich przedsiębiorców obowiązek rejestracji. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez gminę właściwą dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, natomiast spółki prawa handlowego podlegają rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w sądzie rejestrowym właściwym miejscowo dla siedziby spółki. Niezależnie od powyższego, każdy przedsiębiorca podlega rejestracji w Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, gdzie uzyskuje numer REGON, rejestracji we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym, gdzie uzyskuje numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz zgłoszeniu we właściwej miejscowo placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jedno okienko - CEIDG Rejestracja jednoosobowej działalności, a także działalności podejmowanej przez przedsiębiorców w formie spółki cywilnej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej odbywa się obecnie według uproszczonej procedury tzw. jednego okienka. Chcąc rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorca, będący osobą fizyczną składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu zgodnym z formularzem w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy: 1) osobiście albo 2) wysłany listem poleconym. W pierwszym przypadku organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek osobiście i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. W drugim przypadku Wniosek o wpis do CEIDG wysyłany listem poleconym musi zostać opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza. Jeżeli w CEIDG wpisano dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, do wykazania przed organem administracji publicznej upoważnienia do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy nie stosuje się przepisu art Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. W takim przypadku organ administracji publicznej z urzędu potwierdza w CEIDG upoważnienie pełnomocnika do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy. UWAGA Powyższego urzędowego potwierdzenia upoważnienia pełnomocnika do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy nie stosuje się w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz ustawy z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. 9

10 Wniosek składa się na urzędowym formularzu, który zgodnie z koncepcją tzw. jednego okienka jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. żądaniem przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Rejestracja dla celów VAT w urzędzie skarbowym kiedy jest konieczna Zamiar wykonywania działalności objętej podatkiem od towarów i usług podlega odrębnemu zgłoszeniu. Przedsiębiorca, który wybierze opodatkowanie VAT, powinien złożyć dodatkowo zgłoszenie identyfikacyjne (aktualizacyjne) na formularzu VAT-R. Zgłoszenie to może zostać złożone w ramach procedury jednego okienka wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG. Można również złożyć to zgłoszenie bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym. UWAGA Wpis do CEIDG jest wolny od opłat. Jedno okienko - KRS Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru przedsiębiorców jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu - również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wnioski można także składać na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych. Wnioski składane drogą elektroniczną powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym, składany drogą elektroniczną może być także opatrzony innym podpisem elektronicznym, który spełnia wymagania dotyczące podpisu elektronicznego osób zawierających umowę takiej spółki. Wniosek złożony nie na urzędowym formularzu lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. W razie wystąpienia innych niż ww. braków składający wniosek jest wzywany do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym, otrzymując wraz z wezwaniem złożone pismo. Wezwanie powinno wskazywać wszystkie braki pisma oraz zawierać pouczenie o skutkach nieuzupełnienia braków w powyższym terminie. W razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma 10

11 dotkniętego brakami następuje bowiem zwrot pisma. W razie zwrócenia wniosku może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych. Wniosek o wpis do Rejestru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym złożony drogą elektroniczną i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu. Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wniosku o wpis podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do Rejestru dołącza się uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu lub prokurenta. Tak samo jest w przypadku zmiany osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu wpisanego do Rejestru lub prokurenta. W przypadku wniosku o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym wzory podpisów członków zarządu uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu, składa się do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do Rejestru. Wniosek o przyjęcie takiego dokumentu do akt nie podlega opłacie sądowej. Wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa: 1) wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON); 2) zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 3) zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz oraz z 2013 r. poz. 2) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku. Złożenie wniosku w przedmiocie wpisu numeru identyfikacyjnego "REGON", nadanego w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej na podstawie przepisów o statystyce publicznej, stanowiącego uzupełnienie pierwszego wpisu nowego podmiotu do Rejestru, nie podlega opłacie sądowej. Wpis dokonany w wyniku rozpoznania takiego wniosku nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Tak samo jest w przypadku wniosku w przedmiocie wpisu numeru identyfikacji podatkowej, nadanego na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zwanego dalej "numerem NIP". Sąd rejestrowy przesyła z urzędu powyższe wnioski i zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, odpowiednio do: 1) urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma siedzibę, oraz 2) wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego - wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu. 11

12 Po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP sąd rejestrowy: 1) dokonuje z urzędu wpisu numeru NIP do rejestru - wpis nie podlega opłacie sądowej ani ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; postanowienie o wpisie nie wymaga uzasadnienia ani doręczenia; 2) przesyła zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. UWAGA Powyższych zasad nie stosuje się, gdy: 1) wnioskodawca składa wniosek w formie elektronicznej; w takim przypadku wnioskodawca wysyła ww. wnioski i zgłoszenia, samodzielnie, drogą elektroniczną; 2) wnioskodawca składa wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym; wówczas wnioskodawca składa powyższe wnioski i zgłoszenia bezpośrednio do właściwych organów; 3) zmiana nie dotyczy danych objętych wpisem do rejestru przedsiębiorców. Wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców, do wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców wnioskodawca dołącza w szczególności umowę spółki oraz dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się jego siedziba. Sąd rejestrowy przesyła do urzędu skarbowego dodatkowy odpis umowy spółki, dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba, oraz inne dokumenty złożone przez przedsiębiorcę wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców. Pozostałe zgłoszenia Obecnie nie ma już obowiązku zgłaszania się pracodawcy rozpoczynającego działalność gospodarczą ani do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Taki wymóg obowiązywał do 17 stycznia 2013 r. na podstawie uchylonego art. 209 kodeksu pracy. Przepis ten stanowił bowiem, że pracodawca rozpoczynający działalność gospodarczą miał obowiązek zgłosić się w ciągu 30 dni do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej i podać miejsce, rodzaj i zakres prowadzonej działalności. Kto tego nie zrobił, to w myśl art pkt 1 k.p., podlegał karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł. Problem rejestracji działalności w wirtualnym biurze Jeśli firma wskazała jako siedzibę wirtualne biuro, często organy podatkowe odmawiają jej nadania NIP. Problem trafił ostatnio do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stanął po stronie przedsiębiorców. W wyroku z 5 sierpnia 2014 r. (sygn. akt II FSK 3549/13) uznał, że organy podatkowe nie mogą odmówić nadania NIP takim podatnikom. Wcześniej tak samo orzekły inne sądy np. WSA w Gdańsku (wyrok z 28 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 1401/13) oraz WSA w Łodzi (wyrok z 12 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 579/14). Sądy stają zatem po stronie przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność bez samodzielnej siedziby. 12

13 Podatnicy po tych wyrokach nie mogą jednak na razie liczyć na zmianę stanowiska fiskusa. Już w zeszłym roku w odpowiedzi na interpelację poselską nr podkreślono, że działania organów podatkowych nie mają na celu tworzenia firmom problemów z otrzymaniem NIP, lecz wyłącznie przeciwdziałanie nieprawidłowemu wypełnianiu obowiązków podatkowych. Fiskus bada, czy firma w ogóle prowadzi działalność pod adresem wirtualnego biura np. odbiera korespondencję. Często taką siedzibę wybierają bowiem oszuści wyłudzający VAT. II. Wpływ ustawy deregulacyjnej na wykonywanie usług księgowych 10 sierpnia 2014 r. weszły w życie przepisy dotyczące deregulacji zawodu księgowego zawarte w ustawie z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Dzięki tym przepisom czynności polegające na 1) prowadzeniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie; 2) sporządzaniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie; może świadczyć każdy, kto: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych b) nie był karany za ściśle określony katalog przestępstw, tj. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa skarbowe oraz za przestępstwa polegające na nierzetelnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W praktyce zmiana ta oznacza, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie muszą posiadać certyfikatu wydawanego przez Ministerstwo Finansów, a spółki trudniące się prowadzeniem ksiąg rachunkowych nie muszą zatrudniać pracowników z certyfikatem księgowego. Natomiast udzielanie porad i sporządzanie opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych, celnych i egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami zastrzeżone jest nadal dla doradców podatkowych, jak też innych uprawnionych podmiotów (biegłych rewidentów, adwokatów, radców prawnych), podobnie jak reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi czy sądami administracyjnymi w sprawach z ww. zakresu. Ochrona tytułu zawodowego,,doradca podatkowy W wyniku nowelizacji nie uległa zmianie treść art. 9 udp, który stanowi, że z dniem dokonania wpisu na listę osoba wpisana nabywa prawo wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz używania tytułu doradca podatkowy. Tytuł doradca podatkowy podlega ochronie prawnej. Zmodyfikowana w drodze II ustawy deregulacyjnej treść art. 81 ust. 1 udp stanowi zaś, że kto, nie będąc uprawniony, posługuje się tytułem doradcy podatkowego lub zawodowo wykonuje czynności doradztwa podatkowego, o których mowa 13

14 w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4, zastrzeżone dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy, podlega grzywnie do zł. Oznacza to, że mimo iż część czynności, które przed deregulacją były zastrzeżone dla doradców podatkowych, może wykonywać co do zasady każdy to jednak tytułem doradca podatkowy nadal będą mogły posługiwać się jedynie te osoby, które będą wpisane na listę doradców podatkowych. Zmiany będące efektem ustawy deregulacyjnej należy rozpatrywać w dwóch aspektach. 1) jak zmiany te wpłyną na osoby zatrudnione na stanowisku głównych księgowych - można się spodziewać, że zwiększy się elastyczność zatrudnienia tej grupy głównych księgowych, która nie posiada certyfikatu księgowego czy uprawnień biegłego rewidenta. Dzięki deregulacji dostępna dla nich będzie możliwość przejścia na zatrudnienie w oparciu o własną działalność gospodarczą. Taka forma zatrudnienia jest dobrą okazją do redukcji kosztów w spółkach oraz zwiększania wynagrodzenia netto tych pracowników. 2) czy wzrośnie zainteresowanie usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych wśród przedsiębiorców, którzy dotychczas nie posiadali uprawnień do prowadzenia tego typu działalności i nie świadczyli usług z tego zakresu - można spodziewać się wzrostu zainteresowania tą branżą, ale czas pokaże, czy będzie on znaczący. Raczej nie należy spodziewać się lawinowego powstawania biur rachunkowych. Dotychczasowe bariery wejścia na rynek usług księgowych wynikające z konieczności posiadania certyfikatu były już stosunkowo niewielkie, gdyż certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych był dość łatwo dostępny. Nie było również problemu z zatrudnieniem pracowników posiadających taki certyfikat. Wprowadzone zmiany mają mieć korzystny wpływ na konkurencję, a rynek sam ma zweryfikować umiejętności to koronne argumenty zwolenników deregulacji. Jednak Stowarzyszenie Księgowych w Polsce chce wypełnić powstałą lukę i zapowiada utworzenie nowego bezpiecznego narzędzia, które potwierdzi umiejętności księgowych: tytułu certyfikowanego eksperta usług księgowych, który zastąpi certyfikat wydawany dotychczas przez ministerstwo. Jako organizacja z ponad 105-letnią tradycją nie możemy liczyć na to, że rynek sam będzie weryfikował umiejętności księgowych, i dopuścić do tego, że źle zacznie się mówić o zawodzie księgowego - mówił Jerzy Koniecki, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Wzór certyfikatu jest już gotowy. SKwP będzie też prowadzić rejestr osób, które uzyskały u nich poświadczenie umiejętności. Prezes Koniecki zachwala nowy certyfikat i podkreśla, że jego przewagą nad dotychczasowymi certyfikatami ministerstwa będzie to, że uzyskany tytuł nie będzie dany raz na zawsze. Aby go utrzymać, księgowi będą musieli się corocznie doszkalać. Certyfikat ma więc gwarantować, że osoba nim się posługująca stale podnosi swoje kwalifikacje dając pewność wysokiej jakości świadczonych usług. Ruszyły już pierwsze kursy przygotowujące do uzyskania tytułu. III. Praktyczne aspekty zakładania biura rachunkowego 14

15 Dostępne formy pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Jednym z ważniejszych problemów na etapie podejmowania decyzji o uruchomieniu własnej działalności jest oszacowanie niezbędnych środków finansowych oraz ich zapewnienie. Śródki są potrzebne nie tylko na opłaty związane z rejestracją firmy, ale także na ewentualne wynajęcie lokalu, przystosowanie własnego mieszkania czy zakup niezbędnego wyposażenia. Aby nie wpaść w pułapkę braku pieniędzy już na starcie, to warto zagwarantować sobie środki, z których będzie finansowane bieżące funkcjonowanie nowej firmy, w jej pierwszym okresie życia tj. w okresie 3-6 miesięcy. Ten czas zależy od wielu czynników, ale już na starcie warto pamiętać o tym, że zanim w firmie pojawi się przychód, z którego zostaną pokryte wszystkie koszty i jeszcze pozostanie nadwyżka w postaci dochodu, może minąć nawet kilkanaście tygodni. Ze względu na źródło pochodzenia środki można podzielić na: 1. własne, które najczęściej pochodzą z: oszczędności, dochodów z pracy własnej - zwłaszcza gdy działalność jest uruchamiana przy równoczesnej pracy na etacie), dochodów członków rodziny, przyjaciół, znajomych, specjalnych gratyfikacji (nagród) i odpraw, sprzedaży składników majątkowych (np. nieruchomości, samochodu), zysku, który udało się wypracować z innej działalności. 2. zewnętrzne (obce): kredyty bankowe, leasing, pożyczki prywatne (rejestrowane i nierejestrowane), pożyczki z funduszy pożyczkowych, prywatne wkłady kapitałowe od tzw. aniołów biznesu, kapitał wysokiego ryzyka (venture capital), dotacje i granty inwestycyjne pochodzące ze źródeł publicznych, w tym środki z funduszy unijnych oraz z urzędów pracy. Kredyty bankowe Rola instytucji bankowych na etapie finansowania startu jest minimalna z uwagi na to, że banki bronią się przed ponoszeniem ryzyka finansowania działalności, o której niewiele albo w ogóle nic nie można powiedzieć. Brak tzw. historii kredytowej (czyli udokumentowanej wcześniejszej współpracy z bankiem) jest najczęstszą przyczyną odmowy finansowania startującej firmy. Patrząc na to od strony banku wygląda to tak najpierw pokaż i pochwal się, że potrafisz zarabiać (przez minimum pół roku), a potem zastanowimy się czy udostępnimy Ci środki w ramach kredytu. Nieco łatwiej, aczkolwiek także odpłatnie, można 15

16 pozyskać środki od instytucji pożyczkowej. Warto przy tym dodać, że zazwyczaj w grę wchodzą kwoty rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy Ułatwienia w dostępie do kapitału zwrotnego dla starterów są jednym z priorytetów polityki unijnej w zakresie instrumentów pobudzania przedsiębiorczości. Jej celem jest wzrost samozatrudnienia i powstawanie najmniejszych firm. Dlatego w niektórych bankach ( także w innych instytucjach finansowych) coraz częściej dostępne są unijne środki w ramach tzw. mikrofinansowania, pozwalające tym instytucjom na większe kredytowanie wśród początkujących w biznesie. Pieniądze, które trafiają do przedsiębiorcy, mają pokrywać koszty założenia i rozwoju przedsiębiorstwa w pierwszym roku jego funkcjonowania. Takie dogodne warunki są możliwe ponieważ gwarantem naszego zobowiązania wobec banku są środki Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego albo środki w ramach tzw. inicjatywy Jeremie. Ta ostatnia polega na zwrotnym udostępnieniu, małym innowacyjnym firmom, w początkowym okresie ich działania, niskooprocentowanych środków w postaci kredytu, pożyczki lub poręczenia. Warto zatem zapoznać się z ofertą instytucji finansowych w swojej okolicy, mieście czy regionie aby w przypadku braku własnych środków na start zidentyfikować wszystkie możliwości ich pozyskania. Leasing Powyższe ułatwienia dotyczą także leasingu. Leasing dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych może jest często tańszy niż analogiczny uzyskany na rynkowych warunkach, ale również dzięki poręczeniom unijnym, tak jak w przypadku kredytu, znacznie łatwiej jest go uzyskać (brak zabezpieczeń, znacznie mniejszy lub zerowy wkład własny). W standardowej ofercie firmy leasingowe nieco chętniej niż banki angażują się w finansowanie startujących firm. Leasing nie niesie ze sobą tak wysokich i poważnych zobowiązań jak kredyt. Stał się on popularny zwłaszcza w odniesieniu do środków transportu czy sprzętu IT. Jest lepszą formą, ponieważ można stać się użytkownikiem sprzętu, za który płaci się tak, jak zobowiązało się w umowie, a na końcu okresu umowy istnieje opcja nabycia go po cenie niższej. Dobór formy i zakresu leasingu powinien zależeć od indywidualnych predyspozycji firmy. Dużą przewagę nad innymi źródłami finansowania daje aspekt czasu leasing pozwala na szybkie zainwestowanie w nowe środki, tym samym możliwy jest szybszy czas zwrotu zainwestowanego kapitału. Dzięki tej niekonwencjonalnej metodzie finansowania można prędzej wdrożyć nowe technologie poprzez włączenie środka trwałego do procesu produkcyjnego. Skróceniu ulega więc cykl inwestycyjny. Jest jeszcze inna korzyść korzystania z leasingu, dająca wymierne rezultaty w postaci niższego podatku od osiąganego dochodu. Dobra wydzierżawione w formie leasingu nie stanowią własności leasingobiorcy. Z tego względu do kosztów działalności (w zależności od formy leasingu) zalicza się odpisy amortyzacyjne lub raty leasingowe, co obniży podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. O skali korzyści podatkowych decydują również inne elementy takie jak: rodzaj i wiek środka trwałego, a także indywidualna sytuacja podatkowa przedsiębiorcy. 16

17 Fundusze pożyczkowe Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek na rozwój firmy, ale także osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. W zależności od funduszu, kwoty udzielanej pożyczki mogą różnić się. Są fundusze, które proponują początkującym biznesmenom nawet do 40 tys. zł., są też i takie w których maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć w momencie startu 5 lub maksymalnie 10 tys. złotych. Fundusze pożyczkowe wprowadzają szereg kryteriów dostępu do środków. Często są to: - bezrobotni, planujący rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek do 25 roku życia; - osoby zarejestrowane jako bezrobotne legitymujące się dyplomem szkoły wyższej, świadectwem lub innym dokumentem poświadczającym ukończenie nauki, która nie ukończyła 27 roku życia i od zakończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Pożyczka przeznaczona może być na finansowanie wszystkich kosztów realizacji przedstawionego przez bezrobotnego planu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Pożyczka podobnie jak kredyt bankowy jest zabezpieczana. Najczęstszym sposobem zabezpieczenia pożyczki jest poręczenie. Ze względu na to, że wiele osób nie może liczyć na pomoc poręczycieli, utworzone zostały fundusze poręczeniowe, z którymi fundusze pożyczkowe często współpracują. Fundusze venture capital lub aniołowie biznesu Fundusze te będą zainteresowane udziałem w zyskach. Przy czym warto nadmienić, że z pewnością jednoosobowa działalność gospodarcza nie będzie atrakcyjnym obszarem inwestowania dla przedstawicieli tej części sektora finansowego. Dotacja z urzędu pracy lub z funduszy UE Popularnym źródłem środków na start jest uzyskanie dotacji z urzędu pracy lub z funduszy unijnych. Środki te, aczkolwiek ograniczone co do kwoty, stały się w ostatnich latach bardzo popularne z uwagi na to, iż miały charakter bezzwrotny. Ich pozyskanie obwarowane jest spełnieniem wielu wymogów formalnych i przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji. W przyszłości przewiduje się także dotacje unijne będą wiązały się z koniecznością zwrotu, ale na warunkach z pewnością łagodniejszych niż środki uzyskane z banku. Na dofinansowanie będą też mogły liczyć osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które mogą uzyskać dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zazwyczaj za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy (stąd wymóg posiadania statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy). Start firmy finansowany ze środków pozyskanych z Urzędu Pracy oznacza, iż musi się ona utrzymać na rynku nieprzerwanie przez 12 miesięcy. Praktycznie brak jest już możliwości starania się o dotację w ramach działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdzie można było uzyskać do 40 tys. zł jednorazowej dotacji na założenie 17

18 firmy oraz około 1000 zł wsparcia pomostowego przez pierwsze 6, a czasami także 12 miesięcy od momentu otwarcia firmy. Podobnie jak w latach ubiegłych można też liczyć na szereg konkursów organizowanych przez podmioty prywatne lub współfinansowanych ze środków publicznych, gdzie zazwyczaj można uzyskać całkiem wysokie nagrody pieniężne (zazwyczaj od kilkudziesięciu do ponad stu tysięcy złotych), które pomóc mają w staracie nowej działalności gospodarczej. W chwili obecnej nie ma żadnej informacji, aby w tym roku miał odbyć się kolejny nabór w ramach działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, gdzie można było pozyskać kilkaset tysięcy złotych na start firmy związanej ze świadczeniem e-usług. Aby starać się o tą dotację, należało mieć już co prawda w pełni zarejestrowaną działalność gospodarczą (lub spółkę), jednak w praktyce zdecydowana większość osób rejestrowała firmy, na krótko przed startem naboru, głównie w celu starania się o dofinansowanie. Podobnie jak w wypadku dotacji uzyskiwanej od PUP, osoba ubiegająca się o wsparcie (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Poddziałanie 6.2) nie mogła mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej w ostatnim roku i po otrzymaniu dotacji musi prowadzić działalność przez co najmniej 12 miesięcy. W każdym regionie trwają obecnie prace nad uruchomieniem środków z nowego budżetu unijnego - na lata Prace prowadzą Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw. Biorąc pod uwagę wszystkie procedury (m.in. konieczność zatwierdzenia dokumentów przez Komisję Europejską i potrzebę przygotowania wszystkich szczegółowych wytycznych), przewiduje się, że pierwsze konkursy z nowych środków rozpoczną się nie wcześniej niż na przełomie 2014 i 2015 roku. Program na lata Na poziomie krajowym z polityki spójności w latach realizowanych będzie 5 tematycznych programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko Wiedza Edukacja Rozwój Inteligentny Rozwój Polska Cyfrowa Program dla Polski Wschodniej Pomoc Techniczna Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) będzie wspierać następujące obszary: zatrudnienie i mobilność pracowników, włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, wzmacnianie sprawności i efektywności państwa. PO WER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 18

19 W związku z ograniczonym dostępem do dotacji, warto zainteresować się systemami preferencyjnych pożyczek, które są udzielane przez 2014 rok. Są to środki w całości do zwrotu wraz z oprocentowaniem, natomiast fakt ich dofinansowania, a zatem i preferencji oznacza, że w porównaniu do kredytów bankowych są bardziej korzystne. Po pierwsze, pożyczka jest korzystniejsza, ponieważ jest niżej oprocentowana i przyznawana na dłuższy okres. Po drugie, najczęściej na początku, możemy zawiesić jej spłatę na 6 miesięcy bez żadnych dodatkowych opłat. Po trzecie, żeby uzyskać pożyczkę nie musimy przedstawiać tylu dokumentów jak w banku. Po czwarte, o pożyczkę mogą starać się osoby, które w banku miałyby ograniczone możliwości otrzymania pożyczki, np. osoby, które dopiero co otworzyły firmę, z krótką historią kredytową itp. Preferencyjne pożyczki dostępne są dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Maksymalna kwota, którą można otrzymać wynosi 500 tys. zł, choć najczęściej pojedynczy przedsiębiorca może liczyć na niższą pożyczkę (zwłaszcza wtedy, kiedy jest młodą firmą, albo fundusz pożyczkowy ma mniej dostępnych środków). Spłata pożyczki (wliczając ww. okres karencji) może trwać maksymalnie 5 lat, choć niektóre fundusze pożyczkowe umożliwiają rozłożenie spłaty aż na 7 lat. Oprocentowanie pożyczki różni się w zależności od oferty funduszu pożyczkowego, wielkości kredytu, długości funkcjonowania firmy, rodzajów zabezpieczeń itd. Jest ono jednak znacznie korzystniejsze niż w przypadku kredytów bankowych. Pewnie nie każdy uzna to za preferencje, np. jeżeli dłużej współpracuje z jakimś bankiem i ma dużą zdolność kredytową, ale istotą tych pożyczek i poręczeń jest wsparcie nowych i mniejszych firm w uzyskaniu zewnętrznego finansowania na rozwój. Szczegółowe warunki i zasady uzyskania tego finansowania, jak w praktycznie każdej instytucji finansowej, ustalane są w toku indywidualnych rozmów zainteresowanego z pożyczkodawcą. Wybór optymalnego lokalu na biuro Dokonanie takiego wyboru nie jest łatwe, gdyż trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, nie tylko aspekt finansowy w postaci czynszu i pozostałych kosztów. Rozpoczynając działalność na ogół nie jest konieczne dysponowanie lokalem o dużym metrażu bo liczba klientów na początku nie jest zwykle duża. Ważniejsza jest z pewnością lokalizacja biura wielu klientów ocenia przez jej pryzmat prestiż i pozycję biura na rynku; jest to dla nich ważna miara profesjonalizmu świadczonych przez biuro usług. Istotne znaczenie dla komfortu pracy osób pracujących w biurze oraz obsługiwanych klientów ma jego układ czy klient, który przychodzi do biura z dokumentami i wieloma innymi poufnymi informacjami ma zapewnioną możliwość przekazania ich w sposób zapewniający mu dostateczną prywatność wobec osób trzecich, najlepiej w osobnym, zamykanym pomieszczeniu. I odwrotnie czy wizyta klienta omawiającego swoje sprawy z obsługującą go osobą nie uniemożliwia wykonywania pracy pozostałym pracownikom biura. Dla wielu klientów liczy się czas dojazdu do biura oraz możliwość bezproblemowego (najlepiej bezpłatnego) zaparkowania samochodu. Osoby w starszym wieku oraz z różnych przyczyn ograniczone ruchowo docenią możliwość dojazdu windą, jeśli biuro mieści się na wyższych kondygnacjach. 19

20 Klienci doceniają też socjalną część biura możliwość zaczekania w komfortowych warunkach w specjalnie dla nich przygotowanej poczekalni, możliwość skorzystania z osobnej toalety, możliwość skorzystania z automatu z wodą bądź innymi napojami (niezależnie od poczęstunku serwowanego im w trakcie spotkania), poczytania prasy w oczekiwaniu na spotkanie. Umieszczenie zewnętrznego szyldu biura w zgodzie z prawem Umieszczenie zewnętrznego szyldu biura wymaga sprawdzenia, czy na taką czynność wystarczy wyłącznie zgoda właściciela lokalu, czy też wymagane są zgody i pozwolenia właściwych instytucji czy organów. Jest to uzależnione m.in. od rodzaju szyldu (czy jest to np. zwykła tabliczka informacyjna, duży banner czy reklama podświetlana) sposobu umieszczenia szyldu, a także od tego, czy w związku z umieszczeniem szyldu na zewnątrz dochodzi do zajęcia pasa drogowego, co najczęściej już wymaga pozwolenia zarządcy drogi i wiąże się z wysokimi karami za brak takiego pozwolenia. Urządzenie biura w sposób atrakcyjny dla klienta Wystrój biura powinien być stonowany, ale zarazem nowoczesny klienci odbierają pozytywnie gustownie urządzone biuro, które oferuje im komfortowe warunki obsługi. Takie biuro kojarzy im się z profesjonalizmem, ale zarazem daje im poczucie, że właściciele i pracownicy biura to osoby, które zawsze oferują najwyższy jego standard. Wybór optymalnego programu księgowego do obsługi klientów O wyborze programu księgowego, oprócz aspektu finansowego, decyduje wiele dodatkowych czynników, takich jak łatwość i intuicyjność obsługi, przejrzysty i czytelny układ informacji, możliwość generowania dodatkowych zestawień i raportów według zadanych kryteriów optymalna funkcjonalność pozwalająca na łatwe dopasowanie do danego klienta, wbudowane instrumenty i narzędzia kontrolne pozwalające szybko wychwycić ewentualne błędy i łatwo je poprawić,, łatwość archiwizacji danych, możliwość rozbudowy o dalsze moduły w miarę rosnących potrzeb, szybki i sprawny, a zarazem niezbyt kosztowny serwis techniczny w razie awarii, błyskawiczna aktualizacja w razie zmieniających się przepisów. Jak skutecznie i zgodnie z prawem zareklamować usługi biura Skuteczna, profesjonalna reklama pierwszym krokiem do sukcesu Reklama dźwignią - to znane powiedzenie, które z pewnością ma w pełni zastosowanie również do działalności usługowej. Pierwszym krokiem, który należy wykonać w celu skutecznego pozyskania klientów (oczywiście zakładając przygotowanie w pełni do świadczenia usług księgowych, nie tylko merytorycznie, ale też technicznie i rzeczowo) jest odpowiednie zareklamowanie oferowanych przez biuro usług. Trzeba stworzyć klientom możliwość zapoznania się z ofertą biura potencjalni klienci muszą się o nim dowiedzieć! Nie ma tutaj niestety uniwersalnej recepty, ale na pewno reklama biura powinna mieścić się w standardach przewidzianych dla profesjonalistów powinna być zwięzła, ale i rzetelna, a zarazem zaprezentować profesjonalizm biura i wysoką jakość oferowanych usług za przystępną cenę. Można tutaj posłużyć się wszelkimi dostępnymi nośnikami reklamy nie tylko szyldem, wizytówkami i ulotkami czy folderami reklamowymi, bądź ogłoszeniami 20

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki prawa handlowego Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka jawna Art. 22 [Definicja; odpowiedzialność]

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko CambridgePYTHON, Warszawa, 28 marca 2009 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw 2014-11-05 2 Działalność gospodarcza Zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Forma własności. własność mieszana

Forma własności. własność mieszana Lekcja 39. Temat: Klasyfikowanie przedsiębiorstw Temat w podręczniku: Klasyfikacja przedsiębiorstw Podmiotem gospodarczym jest każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji Optymalizacja podatkowa Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8.

1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8. SPIS TREŚCI: 1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8.ROZWIAZANIE SPÓŁKI Spółka jawna jest to osobowa spółka

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP

REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP Opracował: Ryszard Rogoń AKTUALNOŚCI We wrześniu 2016 roku pracownicy rekonwersji kadr udzielili żołnierzom oraz byłym żołnierzom zawodowym 325 porad indywidualnych oraz

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Podstawa prawna: DZIAŁALNOŚć GOSPODARCZA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie

Bardziej szczegółowo

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie!

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 1. Przegląd form prowadzenia biznesu - ich korzyści i zobowiązania 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 3. Funkcje, jakie możesz pełnić w firmie - czy znasz je wszystkie?.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SNE II stopnia III. Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej (CEIDG) Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) Zakładanie spółki w

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy.

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1130) USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i prawo dla inżynierów - wykład 3: Zakładanie działalności gospodarczej

Ekonomia i prawo dla inżynierów - wykład 3: Zakładanie działalności gospodarczej Ekonomia i prawo dla inżynierów - wykład 3: Zakładanie działalności gospodarczej Forma działalności gospodarczej Przy wyborze formy działalności należy brać pod uwagę przede wszystkim: pożądane formy opodatkowania,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( adresat WÓJT GMINY STANIN)

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy.

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Agenda 1. Odpowiedzialność organów zarządzających i nadzorczych 1.1. Organy odpowiedzialne. 1.2. Pojęcie kierownika jednostki. 1.3. Zakres odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych:

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych: Formy działalności gospodarczej Zakładając działalność gospodarczą, trzeba rozważyć w jakiej formie ma ona być prowadzona, a możliwości są wielorakie i są następujące: - indywidualna działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Idea Bank produkty zmodyfikowane

Idea Bank produkty zmodyfikowane Idea Bank produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis siedmiu zmodyfikowanych produktów Idea Bank S.A. włączonych do oferty produktowej projektu systemowego Polskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dz.U. z 2015 r. poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Zmiany wchodzące w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej Cambridgepython, Warszawa, 6 lipca 2007 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7. (utracił moc) Art. 7a-7i tracą

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności

Formy prowadzenia działalności Formy prowadzenia działalności W związku z możliwością wyboru formy organizacyjno-prawnej w jakiej będziemy prowadzić działalność gospodarczą, pierwszą ważną decyzją, którą należy podjąć przy rejestracji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Dokumenty formalno-prawne 1. Uchwała członków wspólnoty powołująca zarząd wspólnoty mieszkaniowej oraz osoby uprawnione do składania oświadczeń woli

Bardziej szczegółowo

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych KARTA INFORMACYJNA Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej K-005/3 wydanie z dnia 08.05.2015 r. I. Kogo dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej od 1 lipca 2011r. GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Od 1 lipca 2011r. z mocy

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej ( Spółka ) jest najprostszym narzędziem, po który sięgają przedsiębiorcy. Spisanie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości projekt U S T A W A z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie 1. Kodeks cywilny ustawa z dnia 24 marca 1964r. 2. Kodeks postępowania cywilnego ustawa z dnia 17 listopada 1964r. 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7a, art. 7b ust. 1 9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g i art. 7h tracą moc z dn. 31 grudnia 2011 r. Art. 7a.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Na podstawie 13a ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla przedsiębiorców

Informacje ogólne dla przedsiębiorców Informacje ogólne dla przedsiębiorców 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (URZĄD GMINY), wnioskiem o wpis

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO Numer wniosku: Numer klienta: wpływu wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: WNIOSEK O UDZIELE PAKIETU WADIALNEGO 1. INFORMACJE NA TEMAT WNIOSKODAWCY: Pełna nazwa Wnioskodawcy: Adres siedziby: (ulica, numer,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO Numer wniosku: Numer klienta: wpływu wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO 1. INFORMACJE NA TEMAT WNIOSKODAWCY: Pełna nazwa Wnioskodawcy: Adres siedziby: (ulica, numer,

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155 e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl DG-17 OR.0143.4.2014 UZYSKANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Krajowy Rejestr Sądowy o Kto prowadzi KRS? o Jeżeli wpisu dokonał Sąd w Szczecinie to uzyskamy informacje w Sądzie w Rzeszowie? o Z jakich rejestrów składa się KRS?

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi

Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi EWELINA KUCZKOWSKA Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi Celem pracy jest omówienie zasad ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w świetle aktualnie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO za zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA za zatrudnienie skierowanego

Bardziej szczegółowo

Jak założyć agencję ubezpieczeniową

Jak założyć agencję ubezpieczeniową Poradnik przedsiębiorcy Jak założyć agencję ubezpieczeniową Strona 1 Poradnik opracowany przez: eharmonogram.pl Stan na dzień: 08.01.2014 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. 3 kroki do własnej agencji ubezpieczeniowej...

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej 1 Działalność gospodarcza to wykreowana przez system prawny każdego państwa forma organizacyjno prawna umożliwiająca zespolenie podmiotów uczestniczących w procesie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo