Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl."

Transkrypt

1 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand ksiegowosc.mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand ksiegowosc.mikrofirmy.pl, zawartej pomiędzy Operatorem, a Klientem, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia. 2. Definicje. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: a) Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do Umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ifirma.pl, b) Serwisie rozumie się przez to Serwis internetowy ifirma.pl widoczny w serwisie cobrand ksiegowosc.mikrofirmy.pl, c) Biurze rozumie się przez to Biuro Rachunkowe ifirma.pl świadczące usługi księgowe w oparciu o Serwis w zakresie, o których mowa w pkt. 4, d) Operatorze rozumie się przez to spółkę Power Media S.A. z siedzibą: Wrocław, ul. Grabiszyńska 241 B; KRS: ; Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: zł (w pełni opłacony), e) Kliencie rozumie się przez to korzystającą z usługi Biura Rachunkowego osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółkę osobową, f) Umowie rozumie się przez to umowę o świadczenie poprzez Biuro usług księgowych wymienionych w pkt. 4, zawartą między Operatorem a Klientem, g) Cenniku rozumie się przez to publikowaną na stronie głównej Serwisu informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za usługi Biura; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu, h) Okresie rozliczeniowym rozumie się pełny miesiąc kalendarzowy, którego dotyczy dokumentacja księgowa, kadrowo-płacowa, ZUS, i) Portalu rozumie się przez to serwis internetowy funkcjonujący w oparciu o system informatyczny, stworzony i prowadzony przez AspiroNet Sp. z o.o. z siedzibą: Łódź, ul. Piłsudskiego 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , posiadającą numer NIP i REGON , udostępniony w Internecie pod adresem Strona 1 z 7

2 3. Prawa autorskie Wyłączne prawa autorskie do Serwisu ifirma.pl, widocznego w serwisie cobrand ksiegowosc.mikrofirmy.pl, należą do Power Media SA z siedzibą: Wrocław, ul. Grabiszyńska 241 B. Prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz. 83 ze zm.). 4. Zakres usług Biura i obowiązki Klienta 4.1. Usługi Biura są świadczone w oparciu o Serwis 4.2. Klient Biura otrzymuje dostęp do Serwisu w zakresie koniecznym do: a) generowania dokumentów sprzedaży FV lub rachunki w formacie PDF i e- faktury, b) rejestrowania sprzedaży nieudokumentowanej, c) prowadzenia listy kontrahentów, d) prowadzenia listy towarów i usług, e) monitorowania płatności, f) prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, g) obsługi umów zleceń i umów o dzieło, h) prowadzenia ewidencji czasu pracy Klient zobowiązuje się do: a) wprowadzania do Serwisu dokumentów sprzedaży tj. faktur lub rachunków, b) rejestrowania sprzedaży nieudokumentowanej w Serwisie, c) prowadzenia listy towarów i usług w Serwisie, d) prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, e) obsługi umów zleceń i umów o dzieło, f) prowadzenia list płac i ewidencji czasu pracy, g) sporządzenie na koniec roku remanentu w formie spisu z natury ilości oraz wyceny tych ilości, h) terminowego przekazywania kompletnych dokumentów, i) zgodnego z rzeczywistością opisania wydatku na dostarczonych dokumentach, a w przypadku zakupów do istniejących w ewidencji środków trwałych starannego opisu pozwalającego stwierdzić którego środka trwałego dotyczy zakup oraz charakter wydatku czyli czy jest to ulepszenie (przebudowa, nadbudowa, odbudowa, modernizacja) czy remont tj. wymiana zepsutego elementu, j) składania wszystkich innych deklaracji niż VAT, PIT, ZUS, k) regulowania swoich zobowiązań. Strona 2 z 7

3 4.4. Jednocześnie Klient zleca Biuru w ramach podstawowego abonamentu: a) prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, b) prowadzenie Ewidencji zakupów VAT, c) wyliczania zobowiązań podatkowych z tytułu PIT i VAT na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów zakupowych i prowadzonej ewidencji dokumentów sprzedażowych, d) składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, e) sporządzanie rocznych zeznań podatkowych dla podatnika rozliczającego się indywidualnie (PIT-36 + PIT-O lub PIT-36L), f) rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS, g) sporządzanie listy płac, h) wyliczanie zobowiązań wobec ZUS, i) przekazywanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych Klient ma wgląd on-line we wszystkie dokumenty, ewidencje i deklaracje wytworzone przez Biuro Zakres spraw zleconych Biuru może być ustalony na drodze indywidualnych negocjacji. 5. Rejestracja Klienta Biura Rachunkowego i dostęp do Serwisu 5.1. Operator świadczy usługi Biura Rachunkowego za pomocą sieci Internet Klient, rozpoczynając współpracę z Biurem, musi się zarejestrować zgodnie z poleceniami Serwisu Rejestracja w Serwisie nie jest jednoznaczna z zawarciem umowy o świadczeniu usług księgowych Klient ma obowiązek wprowadzania danych zgodne ze stanem faktycznym i prawnym: a) aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Klientem a Operatorem, ten pierwszy obowiązany jest podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej ( ), b) w przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w ppkt. a), Klient obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim profilu administracyjnym. 6. Okres świadczenia usług i zawarcie Umowy 6.1. Za dzień rejestracji w Serwisie uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na Portalu Użytkownik wykonując akcję Uruchom ifirma.pl otrzyma od Operatora możliwość korzystania z Serwisu ksiegowosc.mikrofirmy.pl. Strona 3 z 7

4 6.2. Zgodnie z pkt. 5.3, rejestracja w Serwisie nie jest jednoznaczna z zawarciem umowy o świadczeniu usług księgowych Klient musi zgodnie z poleceniami Serwisu wyrazić chęć zawarcia z Biurem Umowy o świadczeniu usług księgowych Po rejestracji w serwisie i wprowadzeniu przez Klienta danych zgodnie z pkt. 5.4 ppkt. a), Biuro wyśle zainteresowanemu Klientowi na wskazany adres szkic Umowy o świadczeniu usług księgowych Klient akceptuje treść Umowy i ustala od którego Okresu rozliczeniowego Umowa obowiązuje Biuro wysyła Klientowi Umowę w uzgodnionej treści w dwóch egzemplarzach na jego adres korespondencyjny w celu jej podpisania. Do Umowy są załączone upoważnienia dla Biura do składania deklaracji podatkowych i ZUS Umowa wchodzi w życie w momencie otrzymania przez Biuro podpisanego egzemplarza Umowę współpracy każda ze stron może rozwiązać z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego Rozwianie Umowy wymaga formy pisemnej. Brak pisemnego wypowiedzenia upoważnia Biuro do wystawienia faktury zgodnie z umową za dany okres rozliczeniowy Po rozwiązaniu Umowy Biuro odsyła dokumenty Klienta w ciągu 1 miesiąca przesyłką kurierska na koszt Klienta. W razie nieodebrania przesyłki Biuro nie ponosi odpowiedzialności za dokumenty Klienta. 7. Przekazywanie dokumentów do Biura 7.1. Terminy przekazywania dokumentów: Usługa Dokumenty Termin dostarczenia Prowadzenie KPIR i rejestrów VAT Ewidencja środków trwałych i wyposażenia Ewidencja przebiegu pojazdów Akta osobowe Sporządzanie zgłoszeń i wyrejestrowań ZUS Komplet dokumentów wykazujących poniesione koszty. Dokumenty powinny posiadać datę otrzymania, opis przeznaczenia pozycji na fakturze, oraz inne opisy niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego. Dowód zakupu (nabycia) środka trwałego lub wyposażenia lub protokół odbioru środka trwałego. Uzupełniona w serwisie ifirma.pl na koncie klienta Kwestionariusz osobowy, oświadczenia do umowy zlecenie, badania lekarskie, zaświadczenia o ukończeniu wstępnego szkolenia BHP, deklaracja PIT-2, świadectwa pracy i świadectwa ukończenia szkoły, inne dokumenty Kwestionariusz osobowy wypełniony w serwisie ifirma.pl Do 5-go następnego miesiąca Do 5-go następnego miesiąca Do 5-go następnego miesiąca Przed rozpoczęciem zatrudnienia Do 3 dni od podpisania umowy Sporządzanie list płac listy obecności, dokumenty potwierdzające nieobecność, 7 dni roboczych przed dniem naliczania wynagrodzeń Strona 4 z 7

5 7.2. Klient może przekazać Biuru dokumenty poprzez: a) wysłanie dokumentów przesyłką listową przez Pocztę Polską lub InPost na koszt Biura, b) wysłanie dokumentów kurierem na koszt Klienta, c) przekazanie Biuru dokumentów elektronicznie (np.: skan, fotografia) przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub usługi DropBox Za datę przekazania dokumentów przyjmuje się: a) w przypadku przekazania dokumentów ścieżką opisaną w pkt. 7.2 ppkt. a) i b) datę wpływu dokumentów do Biura, b) w przypadku przekazania dokumentów ścieżką opisaną w pkt. 7.2 ppkt. c) datę wpływu dokumentów do Biura ( ) lub zapisaną w historii dokumentu (DropBox) Po wpłynięciu do Biura dokumentów przesłanych opisaną w pkt. 7.2 ppkt. a) i b), Biuro niezwłocznie przesyła do Klienta informację o dacie wpłynięcia i ilości otrzymanych kartek dokumentów Miejscem przechowywania dokumentacji księgowej jest: a) siedziba Biura - jeżeli Klient przekazuje do Biura oryginały dokumentów, b) siedziba Klienta - jeżeli Klient przekazuje do Biura kopie, skany lub zdjęcia dokumentów Po zamknięciu roku podatkowego dokumenty przechowywane zgodnie z pkt. 7.5 ppkt a) są wysyłane na adres wskazany przy Klienta przesyłką kurierską, na koszt Klienta. Od momentu wysłania dokumentacji Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jej przechowywanie, zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą. 8. Odpowiedzialność Biura 8.1. Biuro zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej staranności w wykonywaniu zlecenia oraz do postępowania zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi rozliczeń z ZUS i US Biuro bierze na siebie odpowiedzialność za przekazanie w terminie informacji o wyliczonych podatkach, składkach ZUS, oraz innych zdarzeniach, pod warunkiem dotrzymania przez klienta terminów ustalonych w pkt O wysokości zobowiązań publicznoprawnych Klienta Biuro ma obowiązek poinformować go co najmniej 2 dni przed terminem płatności pod warunkiem dotrzymania przez klienta terminów ustalonych w pkt Biuro nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowo regulowane przez Klienta zobowiązania publicznoprawne Jeżeli zlecenie nie zostanie wykonane lub zostanie nienależycie wykonane z przyczyn niezależnych od Biura, Biuro nie bierze na siebie odpowiedzialności za powstałe szkody. Strona 5 z 7

6 8.6. Biuro oświadcza, że w trakcie wykonywania usługi posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych przez siebie usług i będzie je utrzymywał przez cały czas trwania Umowy Biuro ponosi odpowiedzialność majątkową za straty i szkody poniesione przez Klienta w związku z realizacją zawartej Umowy, a będące następstwem zawinionego działania lub zaniechania, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności Biuro ponosi odpowiedzialność za czynności objęte Umową w trakcie jej trwania. Jeśli występuje konieczność wykonania czynności sprzed zawarcia Umowy, wymaga to dodatkowych uzgodnień między stronami Biuro może odmówić wykonania zlecenia, jeśli dostarczone przez Klienta dokumenty nie są wystarczające do prawidłowego wykonania zlecenia, lub są niezgodne z prawem, a wykonanie zlecenia naraziłoby Biuro na odpowiedzialność karną lub szkodę finansową. 9. Odpowiedzialność Klienta 9.1. Klient ma obowiązek przekazywać dokumenty w ustalonych terminach oraz przekazywać Biuru wszelkie informacje mogące mieć wpływ na zakres świadczonych usług w sposób wyczerpujący, rzetelny i zgodny z prawdą Dokumenty kosztowe powinny posiadać odpowiednie adnotacje, m.in. datę otrzymania, przeznaczenie pozycji na fakturze, inne, które mają wpływ na prawidłową ewidencję księgową. Wszelkie uchybienia w tym zakresie podlegają uzupełnieniu przez Klienta w terminie wskazanym przez Biuro Biuro nie bierze odpowiedzialności za nieterminowe przekazanie wiadomości o wysokości zobowiązań i wyniku firmy Klienta jeżeli Klient nie przekaże lub nieterminowo przekaże Biuru dokumenty księgowe Klient zobowiązuje się do bezzwłocznego zawiadomienia Biura o wszelkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na prawidłowość świadczonej przez Biuro usługi. 10. Wynagrodzenie za usługę Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Biuro ustalane jest zgodnie z Cennikiem Zapłata za usługi Biura odbywa się na podstawie wystawianej faktury VAT. Faktury stawiane są ostatniego dnia każdego miesiąca Informację o wystawieniu faktury i kwocie do zapłaty Klient otrzymuje za pośrednictwem lub SMS Oryginał faktury pozostaje w Biurze do zaksięgowania, chyba że Klient przyjął formę przechowywania dokumentacji księgowej u siebie wtedy faktura zostaje mu wysłana Podstawą zapłaty za usługi świadczone przez Biuro jest zawarta Umowa, więc Klient jest zobowiązany uregulować płatność nawet w przypadku, gdy nie otrzyma informacji o wystawionej fakturze. Strona 6 z 7

7 10.6. Wynagrodzenie z tytułu umowy jest płatne do 7 dnia kolejnego miesiąca, chyba że strony ustaliły inaczej. Nie zapłacenie faktury w terminie powoduje naliczanie odsetek ustawowych. 11. Komunikacja Komunikacja odbywa się mailem na adresy wskazane przez Biuro i Klienta Aktualny mail klienta musi być wpisany przez niego w Danych Firmy Odpowiedzi na maile Biuro udziela w ciągu 2 dni roboczych. 12. Zmiana Regulaminu Biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie O zamiarze zmiany Regulaminu Biuro zawiadamia Klienta z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu oraz Portalu z adnotacją od kiedy obowiązuje. 13. Reklamacje W przypadku reklamacji związanych z realizacją usług przez Biuro, Klient powinien składać korespondencyjnie na adres: Power Media, Biuro Obsługi Klienta, ul. Grabiszyńska 241B, Wrocław (z dopiskiem Biuro Rachunkowe w serwisie ksiegowosc.mikrofirmy.pl ) lub poprzez zgłoszenie ich do Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu: (z telefonów stacjonarnych) lub (z telefonów komórkowych) O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony pisemnie, drogą mailową lub telefonicznie Decyzja Biura w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 14. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. Strona 7 z 7

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytów dla profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zawarta w dniu 2014-07-07 pomiędzy: NAZWA FIRMY Ul. Wspólna 3 m. 4, 07-750 Warszawa KRS: 777777 NIP: 777-777-77-77 REGON: 777777777 zwanym dalej Zlecającym

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. Zawarta w dniu..., pomiędzy:

U M O W A Nr. Zawarta w dniu..., pomiędzy: U M O W A Nr O PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zawarta w dniu..., pomiędzy: Biurem Rachunkowym GAMA Maria Grabowska, 03-134 Warszawa ul. Książkowa 7E/ 101 reprezentowanym przez Marię

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym przez Comarch

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo