Formularz zgłoszeniowy do projektu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz zgłoszeniowy do projektu:"

Transkrypt

1 Formularz zgłoszeniowy do projektu: Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki (Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza. Poniższe informacje są wymagane do weryfikacji formalnej możliwości wzięcia udziału w projekcie. Zastrzegamy, że w przypadku dużej liczby zainteresowanych, zgłoszenia, w których wystąpią braki danych będą odrzucane. Wypełniony i podpisany formularz proszę przesłać do Biura Projektu: - faksem na numer lub - skan mailem na adres: lub - pocztą na adres: Biuro Projektu Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem, ul. Królowej Marysieńki 90, Warszawa 1. Dane przedsiębiorstwa delegującego swoich pracowników do udziału w projekcie: Nazwa przedsiębiorstwa: Adres siedziby: ul. Nr domu Nr lokalu Kod Miejscowość Powiat Gmina Województwo: Tel. stacjonarny Tel. komórkowy NIP REGON PKD: (UWAGA, lista PKD dopuszczonych na stronie w zakładce REKRUTACJA) Miejsce wykonywania pracy (wpisać jeśli inne niż adres siedziby zgodnie z umową o pracę lub inną umową potwierdzającą zatrudnienie) Wielkość przedsiębiorstwa (w rozumieniu zapisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem z zastosowaniem art. 87 i 88 Traktatu): mikroprzedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo średnie przedsiębiorstwo duże przedsiębiorstwo Mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. Przedsiębiorstwo spełnia kryteria niezależności 1

2 określone w kwalifikatorze dostępnym na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro. Przedsiębiorstwo spełnia kryteria niezależności określone w kwalifikatorze dostępnym na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Przedsiębiorstwo średnie definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. Przedsiębiorstwo spełnia kryteria niezależności określone w kwalifikatorze dostępnym na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Przedsiębiorstwo duże definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające co najmniej 250 pracowników, którego roczny obrót przekracza 50 mln euro oraz/lub całkowity bilans roczny przekracza 43 milionów euro. Przedsiębiorstwo nie spełnia kryteriów MŚP określonych w kwalifikatorze dostępnym na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa Ja, (Imię).. (Nazwisko). (Stanowisko)... jako osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa (Nazwa firmy)... NIP:. w przypadku zakwalifikowania pracownika przedsiębiorstwa do udziału w projekcie Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem realizowanym w ramach Podziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zobowiązuję się do dopełnienia związanych z tym obowiązków. W szczególności zobowiązuję się do dostarczenia niezbędnych dokumentów przedsiębiorstwa, takich jak: - Oświadczenie o kwalifikacji przedsiębiorstwa do kategorii MSP (Wzór dokumentu w formacie pdf dostępny jest na stronie internetowej projektu: - oraz innych dokumentów, które zostaną przekazane po zakwalifikowaniu pracownika do udziału w projekcie Jestem świadom, że w przypadku udziału pracownika w projekcie przedsiębiorstwu zostanie udzielona pomoc de minimis w wysokości 2 343,77 zł za jednego Uczestnika. Oświadczam, iż w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych pomoc de minimis udzielona przedsiębiorstwu nie przekroczyła wartości 200 tys. euro.. Miejscowość, data. Czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa Pieczęć przedsiębiorstwa: 2

3 2. Dane osobowe Uczestnika: Imię (imiona) Nazwisko PESEL Płeć: KOBIETA MĘŻCZYZNA Obywatelstwo: Miejsce urodzenia: Miejscowość: Województwo: Wykształcenie: podstawowe gimnazjalne ponadgimnazjalne zawodowe w zakresie turystyki, hotelarstwa lub gastronomii techniczne w zakresie turystyki, hotelarstwa lub gastronomii inne (jakie) pomaturalne wyższe Sprawuję opiekę nad dziećmi do lat 7 lub opiekę nad osobą zależną: TAK NIE Adres zameldowania: W przypadku zameldowania czasowego: Oświadczam, że zamieszkuję na terenie województwa mazowieckiego: z zamiarem stałego pobytu (zg. z art. 25 kodeksu cywilnego); bez zamiaru stałego pobytu. Rodzaj meldunku: STAŁY CZASOWY Ul. Nr domu Nr lokalu Kod Miejscowość Powiat Województwo Obszar: miejski wiejski Dane kontaktowe Tel. stacjonarny Tel. komórkowy 3

4 Dane korespondencyjne (proszę uzupełnić jeśli inne niż adres zameldowania): Ul. Nr domu Nr lokalu Kod Miejscowość Powiat Województwo Status na rynku pracy: Wykonuję pracę na rzecz: przedsiębiorstwa innego podmiotu (jakiego) Praca na rzecz przedsiębiorstwa wykonywana jest na podstawie: umowy o pracę umowy zlecenie umowy o dzieło innej (jakiej?) Obecna specjalizacja zawodowa: Public Relations promocja reklama marketing sprzedaż obsługa klienta inna (jaka?) Obecnie zajmowane stanowisko: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych na potrzeby rekrutacji uczestników do projektu pt. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem realizowanego w ramach Podziałania PO KL. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mająca swoją siedzibę w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, Warszawa. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; znam swoje prawa w zakresie danych osobowych wynikające z przywołanej powyższej ustawy, w tym prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. - wyrażam zgodę - nie wyrażam zgody Miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika 4

5 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisany/(a). wyrażam wolę udziału w Projekcie Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem, realizowanym przez FIRMĘ 2000 Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a FIRMĄ 2000 Sp. z o.o., od dnia podpisania deklaracji do dnia r. Jednocześnie oświadczam, że: 1. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie, tj: a. Jestem osobą pełnoletnią; b. Na szkolenie zgłaszam się z własnej inicjatywy; c. Wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę lub powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło na rzecz mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa z terenu województwa mazowieckiego, prowadzącego działalność w branży turystycznej; d. Zamieszkuje na terenie województwa mazowieckiego zg. z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) lub wykonuje pracę na terenie tego województwa; e. Posiadam wykształcenie zawodowe lub techniczne w zakresie turystyki, hotelarstwa, gastronomii lub wykształcenie wyższe; 2. Pouczony(a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszej deklaracji oraz umowie uczestnictwa w projekcie są zgodne z prawdą. Miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika 5

6 Test wiedzy Szanowni Państwo, prosimy o podanie odpowiedzi na poniższe pytania zgodnie z Państwa najlepszą wiedzą. UWAGA: W każdym pytaniu należy zaznaczyć jedną najtrafniejszą odpowiedź. 1. Public Relations jest: a) Narzędziem marketingu w zakresie reklamy firmy i produktów b) Funkcją zarządzania o ciągłym i planowym charakterze c) Sposobem na ukrycie błędów i słabych stron przedsiębiorstwa d) Żadne z powyższych 2. Reklama jest w stosunku do działań Public Relations narzędziem: a) Bardziej obiektywnie odbieranym przez odbiorców b) Pozwalającym skuteczniej zdobywać zaufanie i zrozumienie działań firmy/organizacji c) Nakierowanym głównie na rzeczywistych i potencjalnych klientów firmy/organizacji d) O znacznie dłuższym okresie realizacji celów 3. Otoczenie dalsze organizacji a) Nie jest przedmiotem zainteresowania Public Relations b) Nie można na nie wpłynąć c) Należą do niego klienci i pracownicy organizacji d) Można na nie wpłynąć stosując np. lobbing 4. Piramida informacyjna a) Jest wzorcem poprawnie zredagowanej reklamy prasowej b) Celem jej zastosowania jest szybkie dostarczenie odbiorcom pożądanych informacji c) Zawiera co najmniej 7 elementów: lead, briefing, rozwinięcie, uszczegółowienie, podsumowanie, background, kontakt d) Stanowi zbiór informacji prasowych, wykorzystywanych przez organizację do prowadzenia relacji z mediami 5. Sprostowanie: a) Powinno być pierwszym odruchem PR-owca po przeczytaniu nieprawdziwej informacji b) Powinno uderzyć w dziennikarza, który był autorem nieprawdziwej informacji c) Powinno być co najmniej dwukrotnie dłuższe niż nieprawdziwa informacja aby zapaść w pamięć czytelników d) Powinno być traktowane jako ostateczność i być możliwie krótkie 6. Lead to: a) Tytuł notatki prasowej b) Cytat w briefingu dla prasy 6

7 c) Pierwszy akapit notatki prasowej zawierający najważniejszego newsa d) Krótki komentarz ekspercki 7. Konferencję prasową powinno się zwoływać: a) Regularnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem b) Każdorazowo na życzenie zarządu firmy c) Kiedy mamy coś ważnego do przekazania d) Kiedy zawodzi pisemna i telefoniczna komunikacja z mediami 8. Tożsamość organizacji to: a) Wizerunek organizacji w otoczeniu zewnętrznym b) Obraz organizacji w oczach otoczenia c) Opinia organizacji o samej sobie d) System wzorców wyróżniających organizację spośród konkurencji 9. W sytuacji kryzysowej służby PR powinny: a) Natychmiast zwołać konferencję prasową b) Wstrzymać się z udzielaniem jakichkolwiek informacji do czasu sprawdzenia co się dokładnie stało c) Trzymać zarząd organizacji jak najdalej od mediów d) W przekazywanych komunikatach do mediów opierać się wyłącznie na faktach i sprawdzonych danych 10. Przekaz PR powinien być: a) Zawsze formalny i pokazujący wyłącznie mocne strony organizacji b) Jeden, wyróżniać organizację i zapadać w pamięć c) Jednym z wielu, realizowanym przez różne narzędzia d) Spontaniczny i nieplanowany 11. Prowadzenie badań podczas planowania i wdrażania strategii Public Relations organizacji jest: a) Zbędne, jeśli mamy wszystko dobrze zaplanowane b) Wymagane wyłącznie w fazie ewaluacji działań PR c) Elementem niezbędnym dla ustalenia i osiągnięcia celów PR d) Zawsze procesem drogim, na który stać tylko bardzo dobrze prosperujące organizacje 12. Każde wystąpienie publiczne: a) Dobrze jest rozpocząć żartem lub anegdotą b) Dobrze jest mieć opracowane na pamięć uniknie się wówczas pomyłek c) Powinno mieć z góry zdefiniowany styl oraz plan 7

8 d) Powinno zawierać nie więcej jak 3 argumenty popierające postawioną tezę 13. Co nie jest elementem Public Relations: a) Komunikacja wewnętrzna b) Zarządzanie jakością c) Zarządzanie sytuacją kryzysową d) Lobbing 14. W ramach utrzymywania kontaktu wzrokowego z dużą grupą podczas wystąpienia publicznego prowadzący powinien: a) Przy dużej liczbie osób lepiej nie patrzeć na żadną z nich, żeby wszyscy czuli się tak samo traktowani b) Najlepiej patrzeć ponad głowami uczestników spotkania c) Podzielić salę na sektory, z każdego z sektorów wybrać jedną osobę i w jej kierunku od czasu do czasu spoglądać, pamiętając o osobach z każdego sektora d) Najlepiej patrzeć w jeden punkt w tylnej części sali, sprawi to wrażenie patrzenia na wszystkich uczestników spotkania 15. Wielkość audytorium podczas wystąpienia publicznego a) Nie ma znaczenia, jeśli jesteśmy dobrze przygotowani do wystąpienia publicznego b) Ma znaczenie wyłącznie pod kątem konieczności dostosowania siły głosu, tak by wszyscy nas na sali słyszeli c) Ma znaczenie tylko wówczas, gdy nie znamy uczestników spotkania d) Ma znaczenie przy doborze narzędzi prezentacji i metod jej poprowadzenia 16. Ustawienie stołów w podkowę podczas prowadzonego wystąpienia publicznego: a) Jest dobre do pracy z dużymi grupami b) Nie zachęca do dyskusji, interakcji i robienia notatek c) Może doprowadzić do spadku dynamiki spotkania i zainteresowania d) Jest najlepsze do pracy z bardzo małymi grupami 17. Społeczna odpowiedzialność biznesu to: a) Narzędzie public relations do budowania relacji z otoczeniem b) Pojęcie tożsame ze zrównoważonym rozwojem c) Pojęcie tożsame z etyką biznesu d) Strategia opierająca się na braniu przez przedsiębiorstwo odpowiedzialności za wszystkie swoje działania 8

9 KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY UCZESTNIKA 1. Czy wykorzystuje Pan/i w praktyce instrumenty PR? TAK NIE Jeśli tak jakie?.. 2. Czy budował/a Pan/i strategię PR? TAK NIE Jeśli tak proszę napisać jaki był jej cel?.. 3. Czy uważa Pan/i się za osobę biegłą w wystąpieniach publicznych? TAK NIE TRUDNO MI TO OCENIĆ 4. Czy brał/a Pan/i udział w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa? TAK NIE Jeśli tak, jakie główne cechy firmy miały być lansowane? 5. Czy uważa Pan/i, że warto wysłuchać opinii każdej osoby? Nie, przede wszystkim należy mieć własną opinię i być jednoznacznym Nie, warto jest brać pod uwagę opinię jedynie autorytetów w danej dziedzinie Tak, pod warunkiem, że osoba ta zna się na tym o czym mówi Tak, warto wysłuchać każdego ale nie zawsze jest na to czas Tak, zawsze warto słuchać wszystkich 6. Gdyby zaproponowano Panu/i podjęcie się samodzielnego przeprowadzenia kampanii PR: Podjąłbym/podjęłabym się tego zadania samodzielnie Podjąłbym/podjęłabym się gdybym mógł/mogła w trudnych kwestiach poradzić się kogoś doświadczonego Podjąłbym/podjęłabym się ale przy współpracy z osobą doświadczoną Chętnie wziąłbym/wzięłabym udział, ale nie czuję się gotowy/a na bycie liderem Podjąłbym/podjęłabym się współpracy przy realizacji niektórych elementów Mam jeszcze za małe doświadczenie i wiedzę aby podjąć się takiego zadania 7. Zmiany w moim otoczeniu zawodowy postrzegam jako: Potencjalne zagrożenie Nie przepadam za zmianami, choć nie wszystkie są złe Jeśli coś się zmienia, muszę się temu przyjrzeć aby ocenić skutki Lubię gdy coś się zmienia, choć nie zawsze jest to dobre Potencjalną szansę 8. Gdy mam jakiś problem przede wszystkim: najchętniej korzystam ze sprawdzonych wcześniej przeze mnie sposobów jego rozwiązania proszę o pomoc innych, bardziej doświadczonych osób wykorzystuję sposoby rozwiązania, które sprawdziły się innym, bardziej doświadczonym niż ja wykorzystuję rady innych osób, bez względu na ich doświadczenia i wiedzę szukam sposobów/wymyślam nowe rozwiązania 9

10 pytam innych o opinie i doświadczenia, ale w rezultacie podejmuję decyzję samodzielnie 9. Z jakiego źródła dowiedział(a) się Pan(i) o szkoleniu: mailing newsletter FIRMY 2000 portale internetowe: Inwestycje w kadry Inne (jakie?). portale społecznościowe: Goldenline Facebook Inne (jakie?). ogłoszenia prasowe kontakt telefoniczny z biura projektu znajomi inne (jakie) 10

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niŝej podpisany/a........, (imię i nazwisko) deklaruję chęć udziału w projekcie Speed Stargardzki Pracownik - Efektywna Edukacja i Dokształcanie nr projektu PO KL/1/8.1.1/104/08,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a.

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a. POLITYKA INWESTYCJNA Wsparcie dla Catmood w zakresie tworzenia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przez Catmood

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto kreować wizerunek?

Dlaczego warto kreować wizerunek? Wprowadzenie do public relations dr Rafał Mrówka Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl Dlaczego warto kreować wizerunek? czy? 1 Dlaczego warto kreować wizerunek? Telefon Kupić czy? iphone?

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami.

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami. Strona1 Projekt Niepełnosprawni też są ważni!!! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT /w EPDw ULLTEzN NAZWA KONKURSU WOLONTARIAT POLSKA POMOC 014 NUMER WNIOSKU.... /WPP /014 / RODZAJ APLIKANTA: Organizacja pozarządowa WNIOSEK WSPÓLNY O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃWOLONTARIUSZA W PROJEKCIE WOLONTARIAT

Bardziej szczegółowo