Amir azlagiæ* Zarz¹dzanie wiedz¹ w polskich przedsiêbiorstwach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Amir azlagiæ* Zarz¹dzanie wiedz¹ w polskich przedsiêbiorstwach"

Transkrypt

1 88 Komunikaty Amir azlagiæ* Zarz¹dzanie wiedz¹ w polskich przedsiêbiorstwach Komunikaty Wprowadzenie Zainteresowanie zarz¹dzaniem wiedz¹ w Polsce systematycznie roœnie. Od czasu ukazania siê pierwszych publikacji na ten temat w jêzyku polskim up³ynê³o ju kilka lat. Niezwykle skromna jest nadal lista pozycji opisuj¹cych wyniki badañ dotycz¹cych zarz¹dzania wiedz¹ w polskich przedsiêbiorstwach. Celem niniejszej pracy jest wype³nienie tej luki. W przypadku zarz¹dzania wiedz¹ nie mamy do czynienia z adnym obowi¹zuj¹cym standardem. Daje to du e pole do inwencji dla projektantów systemów zarz¹dzania. Ten brak standaryzacji mo e byæ tak e powodem swego rodzaju nadu yæ: wiele projektów zarz¹dzania informacj¹ z pobudek marketingowych nazywanych jest projektami zarz¹dzania wiedz¹. W opracowaniu niniejszym zostan¹ przedstawione wyniki badañ przeprowadzonych przez autora w okresie styczeñ-luty 2002 r. Zaprezentowana metoda badawcza zosta³a wykorzystana do zbadania próby 20 przedsiêbiorstw. Uzyskane wyniki potwierdzi³y skutecznoœæ metody w identyfikacji kluczowych praktyk zarz¹dzania wiedz¹. Opracowanie zosta³o podzielone na trzy czêœci. W pierwsze czêœci zostan¹ przedstawione wybrane metody pomiaru kapita³u intelektualnego wykorzystane w badaniach zachodnich. Nastêpnie zostanie zaprezentowana metoda pomiaru zastosowana w badaniu empirycznym autora. W ostatniej czêœci zostan¹ przedstawione wyniki badania wraz z wnioskami. Pomiar kapita³u intelektualnego w badaniach œwiatowych Kapita³ intelektualny jest z natury niemonetarny dotyczy jakoœci aktywów, a nie iloœci, a w dodatku jego pomiar koncentruje siê na badaniu przysz³oœci przedsiêbiorstwa [Boremann, Knapp, Schneider, Sixl, 1999]. Takie podejœcie utrudnia jednak porównania miêdzybran owe i tworzenie standardów. Nie stworzono jakdot¹d standardu pomiarowego. Taki standard móg³by przynieœæ wiêcej szkody ni po ytku. Wielu badaczy sugeruje wprowadzenie, standardu dobrowolnego. Zatajanie informacji przez przedsiêbiorstwa nie zawsze dobrze im s³u y. Podnosz¹ siê g³osy, e ujawnienie informacji o kapitale inte- * dr Amir Jan azlagiæ jest adiunktem w Katedrze Us³ug Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

2 Komunikaty 89 lektualnym poprawi³oby efektywnoœæ rynków finansowych [Grojer, Johanson, 1999]. Koszt kapita³u spad³by, poniewa wiêksza przejrzystoœæ i dostêpnoœæ danych o spó³kach spowodowa³yby wzrost cen akcji. irmy w zdecydowanej wiêkszoœci boj¹ siê ujawniæ dane niefinansowe, a je eli w ogóle, to w postaci danych jakoœciowych. Czym jest kapita³ intelektualny? Wed³ug Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Ksiêgowych kapita³ intelektualny to ca³kowity kapita³ przedsiêbiorstwa odnosz¹cy siê do wiedzy w nim zawartej (Knowledge-based equity) [1998]). Sk³adaj¹ siê na niego wiedza i doœwiadczenie pracowników, zaufanie klientów, marka, umowy, systemy informacyjne, procedury administracyjne, patenty, znaki handlowe i efektywnoœæ procesów. Ross [1997] wyró ni³ dwa podejœcia do opisu kapita³u intelektualnego (rysunek 1): Rysunek 1. Teoretyczne podstawy kapita³u intelektualnego Kapita³ intelektualny Strategia Pomiarowe Rozwój wiedzy Podnoszenie wartoœci wiedzy Rachunkowoœæ zasobów ludzkich Karty wyników Niewidzialne aktywa Organizacja ucz¹ca siê Zarz¹dzanie przez kowersacjê Innowacja Kompetencje KM inansowe Zrównowa one ród³o: Ross, 1997 strategiczne: koncentruje siê na tworzeniu wiedzy, jej u yciu i okreœleniu zwi¹zku pomiêdzy wiedz¹ a wartoœci¹, pomiarowe: koncentruje siê na pomiarze danych niefinansowych wraz z danymi finansowymi. W kapitale intelektualnym zdaniem Rossa nale y rozró niæ aktywa myœl¹ce (zwi¹zane z ludÿmi) oraz nie myœl¹ce (zwi¹zane ze struktur¹). Dania jest jednym z krajów, w których badania nad pomiarem kapita³u intelektualnego s¹ prowadzone na du ¹ skale i wspierane przez rz¹d. Danish Trade and Industry Development Council opracowa³a bardzo udany model pomiarowy (tabela 1). Opiera siê on na czterech obszarach pomiarowych: kapitale ludzkim, kapitale klienta, technologii oraz procesach. Obszary te nie musz¹ byæ œciœle rozgraniczone i mog¹ siê pokrywaæ

3 90 Komunikaty (np. procesy). Dla ka dego z czterech obszarów wyró niono trzy kategorie kapita³u intelektualnego (tabela 2): Co mamy? zasoby firmy Co robimy? troska o klienta, dostêp do technologii Co planujemy? znajomoœæ technologii informatycznych (IT literacy), satysfakcja klienta, efektywnoœæ Tabela 1. Pomiar kapita³u intelektualnego (1) wg Danish Trade and Industry Development Council WskaŸnik Metoda pomiaru Kapita³ Ludzki Sta pracy Wykszta³cenie Koszt wykszta³cenia Satysfakcja pracowników Wartoœæ dodana na pracownika Sta pracy w latach Liczba pracowników z wykszta³ceniem Koszty szkoleñ (w tym szkolenia w miejscu pracy) Kwestionariusz dotycz¹cy satysfakcji z pracy, œrodowisko i polityki firmy zysk + p³ace / liczba pracowników Kapita³ klienta Rozk³ad przychodów firmy ze wzglêdu na rynki, klienta i produkty Marketing Liczba klientów na pracownika Satysfakcja klienta Sprzeda od istniej¹cych klientów Udzia³ procentowy Wydatki na marketing ogó³em Liczba klientów / liczba pracowników Kwestionariusz dotycz¹cy innowacji, troski i wiarygodnoœci personelu Przychody pochodz¹ce od starych klientów Ogólne wydatki na IT IT literacy Technologia Koszt zakupu i obs³ugi sprzêtu i oprogramowania Liczba pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami Liczba stanowiskliczba PC / liczba pracowników Liczba stacji roboczych (na 1 pracownika) Procesy Koszt / proces Rozk³ad pracowników wg procesów Rozk³ad kosztów wg procesów Ilu pracowników obs³uguje dany proces

4 Komunikaty 91 WskaŸnik Inwestycje w biura i warsztaty Okres realizacji (Lead time) Czas rozwoju produktu Jakoœæ Liczba b³êdów Czas realizacji zamówienia Reputacja firmy Metoda pomiaru Wydatki ogó³em Liczba dni roboczych od pocz¹tku produkcji do ukoñczenia Liczba dni / miesiêcy / lat W oparciu o kwestionariusz Liczba b³êdów w badanym zakresie/ b³êdy ogó³em Czas od otrzymania zamówienia do realizacji Ocena zewnêtrzna (kwestionariusz) ród³o: Danish Trade and Industry Development Council Tabela 2. Pomiar kapita³u intelektualnego (2) Kategoria (1) Informacje statystyczne (2) WskaŸniki wewnêtrzne (3) Co siê wydarza cele Zasoby ludzkie Kapita³ klienta Sta pracy Wykszta³cenie Koszty edukacji Rozk³ad obrotów firmy wg produktów i rynków Udzia³ pracowników posiadaj¹cych plan kariery zawodowej liczba dni przeznaczonych na rozwój rozwój / pracownika koszty / pracownika Liczba klientów / pracownicy Satysfakcja pracowników Rotacja personelu Wzrost wartoœci dodanej / pracownika Sprzeda do tych samych klientów Technologia Procesy Koszty marketingu Ogólne wydatki IT liczba wewnêtrznych / zewnêtrznych klientów IT Koszt procesu Dystrybucja zasobów ludzkich wg procesów Inwestycje w strukturê R&D Wydatki na marketing Liczba PC / pracownika, wydatki IT na pracownika Lead time Czas rozwoju prod. Koszty rozruchu nowych jednostek Klienci z d³ugim sta em IT literacy WskaŸnik b³êdów (Error rate) Czas oczekiwania, jakoœæ Reputacja firmy ród³o: Danish Trade and Industry Development Council

5 92 Komunikaty Z badañ wynika, e mened erowie uwa aj¹ za najbardziej przydatne wskaÿniki zwi¹zane z kapita³em ludzkim. Miller [1999] stwierdzi³, e najczêœciej u ywane by³y: umiejêtnoœci przywódcze, satysfakcja pracowników, motywacja personelu i lata doœwiadczenia zawodowego. Z kolei wskaÿniki opisuj¹ce strukturê niematerialn¹ firmy (kapita³ organizacyjny) by³y postrzegane jako najmniej u yteczne. Wiele modeli pomiarowych poszukuje sposobów wyceny kompetencji. Kompetencja jest rozumiana jako zdolnoœæ do wykonywania danego zadania. Zdaniem Lowendahla [1997] kompetencje w firmie istniej¹ na dwóch poziomach: indywidualnym (wiedza, umiejêtnoœci) oraz organizacyjnym (bazy danych, technologie, procesy). Zasoby relacyjne odnosz¹ siê do reputacji firmy i lojalnoœci klientów (rysunek 2). Rysunek 2. Klasyfikacja zasobów niematerialnych Zasoby Materialne Niematerialne Indywidualne Kompetencje Kolektywne Indywidualne Relacyjne Kolektywne Wiedza Bazy danych Reputacja Reputacja zdolnoœci = skills + aptitude zdolnoœci = skills + aptitude Lojalnoœæ Relacje Lojalnoœæ Relacje ród³o: Lowendhal, 1997 L. Canibano [1999] rozró nia zasoby niematerialne i niematerialne inwestycje. Zasoby mog¹ byæ zmieszane w dowolnym momencie, a tak e podzielone na aktywa i umiejêtnoœci. Aktywa to w³asnoœæ intelektualna, znaki handlowe, bazy danych a umiejêtnoœci to zdolnoœci i kompetencje, np. kapita³ ludzki. G³ównymi wadami stosowania wskaÿników finansowych jest ich historyczny wymiar oraz zale noœæ od istnienia dotychczasowych rynków. Poza tym u ywanie zdyskontowanego wskaÿnika NPV dla inwestycji kapita³owych sprawia, e wartoœæ przysz³a jest niedowartoœciowana. Je eli bêdziemy mierzyæ nowe starymi narzêdziami nie zobaczymy nowego [Sveiby, 1998 b].

6 Komunikaty 93 Jak mierzyæ kapita³ intelektualny? W dotychczas przeprowadzonych badaniach dominowa³y nastêpuj¹ce metody badawcze: studia przypadków (case studies) wywiady kwestionariusze ankiety. Na mniejsz¹ skalê stosowano tak e focus groups. Wielkoœæ próby siêga³a czasami kilkuset przedsiêbiorstw (np. badanie firmy doradczej KPMG Knowledge Management Report, 1998, 2000). Wiêkszoœæ z badañ prowadzono na znacznie mniejszej próbie, czasami tylko trzech przedsiêbiorstw. Chocia jedn¹ z g³ównych przes³anekprzemawiaj¹cych za wprowadzeniem modeli pomiaru kapita³u intelektualnego by³o prze³o enie wartoœci tego zasobu na jêzyk liczb, to jednak spora czêœæ badañ empirycznych opiera siê na pomiarze jakoœciowym. Studia przypadków (case studies) to najbardziej popularna metoda badañ jakoœciowych. The Danish Agency for Trade and Industry przeprowadzi³a badania na próbie 19 przedsiêbiorstw. Andriessen [1999] przeprowadzi³ badanie na 3 firmach zatrudniaj¹cych pracowników. Badanie zabra³o 10 dni i godzin wywiadu na firmê, a badane przedsiêbiorstwa wywodzi³y siê g³ównie z sektora us³ug (transport, energetyka, us³ugi finansowe). Innymi metodami badañ jakoœciowych s¹ kwestionariusz i wywiad. Boremann [1999] wys³a³ 650 kwestionariuszy do firm ze stop¹ zwrotu 45. Dane z ankiet zosta³y wzbogacone o narzut roczny oraz wyniki badañ. Miller [1999] przebada³ 226 mened erów w 4 ró nych firmach. Dodatkowo przeprowadzi³ badania w dwóch focus grups (7-10 ludzi). Do uczestników wys³ano przed spotkaniem pytania. Johanson przeprowadzi³ badanie w 11 œredniej wielkoœci przedsiêbiorstwach za pomoc¹ wywiadu pog³êbionego [1999]. Wnioski z dotychczas prowadzonych badañ Wiêkszoœæ badaczy zgadza siê, e kapita³ intelektualny powinien byæ podzielony na trzy kategorie: indywidualne kompetencje, struktura wewnêtrzna, struktura zewnêtrzna. Jednak nie ma zgody co do relacji pomiêdzy nimi. Wybór w³aœciwej metody pomiarowej nie jest jedynie w gestii nastawionych na innowacje mened erów. Jest to kwestia znacznie bardziej z³o ona. Albert Einstein powiedzia³, e nasze teorie determinuj¹ nasze metody pomiarowe.

7 94 Komunikaty K. E. Sveiby [1998] zaproponowa³ pierwszy standard pomiaru i przedstawiania kapita³u intelektualnego: firma wprowadza kartê wyników zasoby niematerialne s¹ klasyfikowane w 3 kategoriach wskaÿniki finansowe s¹ przedstawiane jako czwarta kategoria wskaÿniki mog¹ byæ finansowe lub niefinansowe wskaÿniki s¹ przedstawione w postaci osobnego suplementu tradycyjne metody pomiaru finansów pozostaj¹ niezmienione. Metoda badawcza W przeprowadzonym badaniu zastosowano metodê wywiadu pog³êbionego. Œredni czas wywiadu wyniós³ 45 minut. Badane przedsiêbiorstwa zlokalizowane by³y w rejonie Wielkopolski oraz Dolnego Œl¹ska. Ankietowani mieli odpowiedzieæ na szereg pytañ dotycz¹cych wykorzystania roli i wiedzy w ich firmach. Zadawano pytania dotycz¹ce nastêpuj¹cych kwestii: Przedmiot dzia³alnoœci firmy i liczba pracowników. Jakie znaczenie ma wiedza? Pytanie dotyczy³o rozpoznania obszaru kluczowych kompetencji. Czy w firmie organizowane s¹ szkolenia? Czemu s³u ¹? Jakie s¹ tematy szkoleñ? Wykorzystanie Internetu. Wykorzystanie niefinansowych wskaÿników pomiaru efektywnoœci firmy. Jaki jest udzia³ aktywów niematerialnych w wartoœci firmy? Respondentów poproszono o rozdzielnie 100 punktów pomiêdzy trzy procesy zwi¹zane z zarz¹dzaniem wiedz¹: tworzenie wiedzy przesy³anie wiedzy (komunikacja) wykorzystanie wiedzy. Przeprowadzono wywiady w 20 przedsiêbiorstwach (rysunek3). Pytanie pierwsze dotyczy³o bran y i wielkoœci przedsiêbiorstwa. Siedem spoœród nich nale y do przedsiêbiorstw œredniej wielkoœci (powy ej 500 pracowników), dziewiêæ do kategorii ma³ych (do 50 pracowników). W badanej próbie znalaz³y siê te dwa mikroprzedsiêbiorstwa (do 10 pracowników). Trzy przedsiêbiorstwa by³y filiami regionalnymi (dwa banki i poczta).

8 Komunikaty 95 Rysunek 3. Struktura badanych przedsiêbiorstw wg rodzaju dzia³alnoœci us³ugi infrastrukturalne 10% bankowoœæ 10% IT 20% sprzeda samochodów 10% handel 30% produkcja 20% ród³o: opracowanie w³asne Drugie pytanie mia³o na celu zbadanie roli, jaka przyk³ada siê w przedsiêbiorstwach do wiedzy. Wszystkie przedsiêbiorstwa uwa aj¹, e wiedza jest bardzo wa na. Jednakinterpretacja tego terminu jest ró na. Praktycznie aden respondent nie poda³ takiej samej interpretacji. W tabeli 3 przedstawiono najczêœciej powtarzaj¹ce siê okreœlenia i terminy. Tabela 3. Znaczenie wiedzy w firmach Jak jest interpretowana wiedza? Jakie znaczenie ma dla przedsiêbiorstwa wiedza? Najczêœciej pojawiaj¹ce siê okreœlenia. Liczba ankiet, w których wymieniono dane okreœlenie Innowacyjnoœæ 1 Wiedza organizacyjna (g³ównie o normach serii ISO 9000) 4 Wiedza o rynku i kliencie 5 Przewaga konkurencyjna 2 Wiedza o produktach i asortymencie 2 Reputacja firmy 2 Koniecznoœæ ci¹g³ego uaktualniania(w bran y IT) 2 Jest najcenniejszym zasobem 3 Inwestowanie wiedzê 2 Œwiadomoœæ braków w wiedzy 1 Wiedza uniwersytecka 2 ród³o: wiedza uniwersytecka Z badania wynika, e w ankietowanych przedsiêbiorstwach innowacyjnoœæ nie jest priorytetem. Dominuje podejœcie operacyjne: firmy chc¹ byæ bardziej sprawne w codziennej dzia³alnoœci. Zastanawia stosunkowo du e zainteresowanie reputacj¹, rynkiem i marketingiem. Niewiele przedsiêbiorstw troszczy siê o odnowê wiedzy dominuje krótko-

9 96 Komunikaty okresowa, taktyczna orientacja. W adnym z badanych przedsiêbiorstw nie wymieniono wiedzy w kontekœcie strategicznym, np. odnosz¹c siê do wiedzy bezpoœrednich konkurentów. Kolejne pytanie dotyczy³o kwalifikacji pracowników i szkoleñ organizowanych w badanych firmach. Wszystkie badane firmy bez wyj¹tku prowadz¹ szkolenia w mniejszym lub wiêkszym zakresie. Du e firmy posiadaj¹ w³asne dzia³y szkoleñ. W firmach handlowych spor¹ czêœæ szkoleñ przeprowadzaj¹ dostawcy (np. firma Atlas w bran y budowlanej). Podobnie w bran y produkcyjnej szkolenia prowadz¹ dostawcy maszyn. adna firma nie neguje roli szkoleñ. Tylko jedna z badanych firm posiada³a rozbudowany system rejestracji i analizy szkoleñ. Szkolenia przeprowadzano z intensywnoœci¹ nie mniejsz¹ ni 1 godzina/pracownika w miesi¹cu. Jednak w niektórych intensywnoœæ ta wynosi³a do 6 godzin w miesi¹cu. Co ciekawe, pos³ugiwano siê ró nymi miernikami. Szkolenia by³y przeprowadzane zarówno przez firmy zewnêtrzne, jak i pracowników firmy. Wœród tematów szkoleñ niewiele by³o kursów jêzykowych (1). Tylko jednak firma wspomnia³a o udziale w sympozjach naukowych. Kontakt z najœwie sz¹ wiedz¹ jest wiêc niewielki. irmy zlecaj¹ce szkolenia wol¹ pozyskiwaæ wiedzê naukow¹ z drugiej rêki za pomoc¹ firm szkoleniowych. adna z badanych firm nie wspó³pracuje z uczelni¹ wy sz¹. Wszystkie badane firmy prowadzi³y szkolenia BHP oraz dotycz¹ce sprzeda y. Tematy szkoleñ by³y ma³o oryginalne: negocjacje, produkty, techniki sprzeda y. Niewiele szkoleñ dotyczy³o wiedzy strategicznej. Wiêkszoœæ doskonali³a bie ¹c¹ dzia³alnoœæ. Nie stosowano planów szkoleñ ani d³ugookresowych strategii szkoleniowych. adna z badanych firm nie ³¹czy szkoleñ z planowaniem œcie ek kariery dla swoich pracowników. Nastêpne pytanie dotyczy³o wykorzystania Internetu. Szeœæ wœród badanych firm nie posiada³o w³asnej strony internetowej. Spoœród pozosta³ych osiem wykorzystywa³o Internet tylko jako wizytówkê firmy. W trzech badanych przedsiêbiorstwach w Interencie zamieszczono szczegó³owy katalog wszystkich produktów. Tylko jedno wykorzystywa³o Intranet do wewnêtrznej komunikacji i wymiany wiedzy pomiêdzy pracownikami. adna z badanych firm nie uruchomi³a sklepu internetowego. Pytanie dotycz¹ce wykorzystania niefinansowych wskaÿników efektywnoœci mia- ³o na celu okreœlenie stopnia, w jakim decyzje kierownictwa s¹ determinowane wskaÿnikami pozabilansowymi. W 16 (80%) przedsiêbiorstwach stosowane by³y niefinansowe wskaÿniki efektywnoœci przedsiêbiorstwa. Tylko w dwóch firmach wykorzystywano wiêcej ni piêæ wskaÿników jednoczeœnie. Mo na wœród nich wymieniæ: liczba klientów na tydzieñ, liczba wys³anych paczekna tydzieñ, liczba przetargów, do których stawa³a firma/kwarta³, liczba nowych klientów/tydzieñ, miejsce w rankingu, czas potrzebny na wyprodukowanie jednostki produktu.

10 Komunikaty 97 Najczêœciej stosowane by³y wskaÿniki dotycz¹ce klienta oraz procesów zakupu/ /sprzeda y. W szeœciu przedsiêbiorstwach mierzono kompetencje pracowników (sta pracy, rotacja personelu, udzia³ pracowników z wykszta³ceniem wy szym, liczba szkoleñ na pracownika) W trzech firmach stosowano jakoœciowe (opisowe) metody oceny kompetencji pracowników. Zabrak³o wskaÿników dotycz¹cych rozwoju i produktywnoœci wiedzy. Ciekawe, e firmy, które wykorzystywa³y wskaÿniki dotycz¹ce klienta, rezygnowa³y ze stosowania wskaÿników dotycz¹cych pracowników i vice versa. W polskich firmach brakuje innych modeli pomiarowych ni te oparte na wskaÿnikach bilansowych. Natomiast œwiadomoœæ korzyœci, jakie p³yn¹ z wykorzystania takich wskaÿników, jest du a. Oznacza to, e w polskich przedsiêbiorstwach brak jest rzetelnej wiedzy, co do tego, jak mierzyæ kapita³ intelektualny. Z odpowiedzi, jakie pad³y na kolejne pytanie, wynika, e pomiar kapita³u intelektualnego jest konieczny. Respondentów poproszono o oszacowanie u³amka, jaki stanowi kapita³ intelektualny (pozabilansowy) w stosunku do ca³oœci maj¹tku przedsiêbiorstwa (jego wartoœci rynkowej). Najczêœciej wymieniana wartoœæ oscylowa³a wokó³ 75% (6 przedsiêbiorstw). W trzech przypadkach wartoœæ ta by³a ni sza ni 50%. W bran y handlowej wartoœæ ta wynios³a dok³adnie 75%. Najwy sz¹ wartoœæ wymieniono w przypadku firmy energetycznej (90%), a najni sz¹ w przypadku banku (16%). Czy by o przewadze banku na rynku polskim decydowa³a wartoœæ jego aktywów finansowych? Co ciekawe firma zajmuj¹ca siê przetwórstwem rolnym tak e polega na kapitale intelektualnym (75%). Niektórzy respondenci udzielili nieprecyzyjnych odpowiedzi (2), co wskazuje na trudnoœci w zrozumieniu istoty pojêcia kapita³u intelektualnego. Œrednia arytmetyczna obliczona na podstawie wszystkich prawid³owych odpowiedzi (18) wynios³a 60%. Ostatnie pytanie, jakie pojawi³o siê w ankiecie, mia³o na celu wyró nienie dominuj¹cych procesów. Zaproponowano wyró nienie nowej klasyfikacji przedsiêbiorstw. Ankietowanych poproszono o okreœlenie, które z procesów zachodz¹cych w firmie s¹ relatywnie najistotniejsze. Przedsiêbiorstwa, w których przewa aj¹ procy tworzenia wiedzy, okreœliæ mo na mianem innowatorów. Przedsiêbiorstwa, które postawi³y na komunikacjê i przesy³anie wiedzy, nazwano brokerami wiedzy. irmy, w których dominowa³y procesy wykorzystania wiedzy, nazwano adaptorami. Bior¹c poprawkê na fakty, e uzyskane wyniki dotyczy³y stosunkowo niewielkiej próby oraz e odpowiedzi udziela³ tylko jeden pracownik z danego przedsiêbiorstwa, mo na odczytaæ pewn¹ prawid³owoœæ. Tworzenie wiedzy jako najistotniejszy proces wymienia³y tylko 4 przedsiêbiorstwa (dwa z bran y produkcyjnej oraz jedna z bran y przetwórstwa, a tak e Poczta). Trzy firmy mo na okreœliæ mianem adaptorów (wykorzystanie wiedzy

11 98 Komunikaty powy ej 50 pkt.). Mianem brokerów wiedzy mo na okreœliæ dwie firmy (energetyka oraz handel). Nie zauwa ono korelacji odpowiedzi z wielkoœci¹ przedsiêbiorstwa. Typowym adaptorem by³o przedsiêbiorstwo bran y motoryzacyjnej dealer samochodów (10/30/60 pkt.). Za przedsiêbiorstwo o cechach innowacyjnych mo na uznaæ firmê bran- y produkcyjnej (drewno): 40/40/20 pkt. Producent odzie y zatrudniaj¹cy 124 pracowników (20/60/20 pkt.) oraz firma bran y IT zatrudniaj¹ca 46 pracowników (20/50/30 pkt.) s¹ typowymi brokerami wiedzy. Podsumowanie W opracowaniu dokonano przegl¹du najciekawszych zdaniem autora podejœæ i metod badawczych odnosz¹cych siê do kapita³u intelektualnego zastosowanych w badaniach zachodnich. Autor przeprowadzi³ badania pilota owe na próbie 20 polskich przedsiêbiorstw. Zastosowana metoda okaza³a siê skutecznym i prostym w u yciu narzêdziem identyfikacji praktyk zwi¹zanych z zarz¹dzaniem wiedz¹. Dalsze badania musia³yby dotyczyæ z jednej strony zwiêkszenia wielkoœci próby, zaœ z drugiej zaanga owania do badania wiêkszej liczby respondentów rekrutuj¹cych siê z tego samego przedsiêbiorstwa. Wyniki badañ wskazuj¹, ze wiele dzia³añ realizowanych przez polskie przedsiêbiorstwa ma charakter nieskoordynowany, lecz z za³o enia zmierzaj¹ one we w³aœciwym kierunku. Popularyzacja najnowszej wiedzy (np. w postaci szkoleñ) z pewnoœci¹ przyczynia³aby siê do podniesienia kultury zarz¹dzania wiedz¹ w polskich przedsiêbiorstwach. Literatura M. Boremann, A. Knapp, U. Schneider, K. I. Sixl (1999), Holistic measurement of intellectual capital, referat prezentowany na sympozjum International Symposium Measuring and reporting Intellectual Capital: Experiences, Issues and Prospects, Amsterdam. J. E. Grojer, U. Johanson (1999), Voluntary guidelines on the disclosure of intangibles: a bridge over troubled water?, referat prezentowany na sympozjum International Symposium Measuring and Reporting Intellectual Capital: Experiences, Issues and Prospects, Amsterdam. Danish Trade and Industry Development Council (1997), Intellectual Capital Accounts: Reporting and Managing Intellectual Capital, Danish Trade and Industry Development Council, Copenhagen. J. Roos, G. Roos, N. C. Dragonetti, L.Edvinsson (1997), Intellectual Capital: Navigating the New Business Landscape, Macmillan Press, London. M. Miller, Du Pont, B. D. era i inni (1999), Measuring and Reporting Intellectual Capital from a diverse Canadian Industry perspective, referat prezentowany na sympozjum

12 Komunikaty 99 International Symposium Measuring and Reporting Intellectual Capital: Experiences, Issues and Prospects, Amsterdam. L. Canibano, M. Gaarcia-Ayuso, i inni (1999), Measuring intangibles: discussion of selected indicators, referat prezentowany na sympozjum International Symposium Measuring and Reporting Intellectual Capital: Experiences, Issues and Prospects, Amsterdam. B. Lowendahl (1997), Strategic management of Professional Service irms, Copenhgen Business School, Copenhagen. D. Andriessen, M. rijlink, I. van Gisbergen, J. Blom (1999), A core competency approach to valuing intangible assets, referat prezentowany na sympozjum International Symposium, Amsterdam. U. Johanson, G. Eklov, M. Holmgren, M. Martenson (1999), Measuring and managing intangibles: 11 Swedish exploratory case studies, referat prezentowany na sympozjum International Symposium, Amsterdam. N. Brennam, B. Connel, Intellectual Capital: Current issues and policy implications, Journal of Intellectual Capital, Vol.1, Issue 3/2001. D. Klaila, L. Hall, Using Intellectual assets as a success Strategy, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, Issue 1/2000. A. azlagiæ (2002), Balanced Scorecard skazani na monopol, Controlling i Rachunkowoœæ Zarz¹dcza, nr 2.

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.

Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. irma Polska Telefonia Cyfrowa (PTC) Sp. z o.o. operator sieci Era

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólny spis treœci

1.1 Ogólny spis treœci Ogólny spis treœci.. Ogólny spis treœci. Spis treœci i wykazy. Ogólny spis treœci.2 Informacje o autorach.3 Wykaz autorów.4 Recenzje ksi¹ ek 2. Wprowadzenie i aktualnoœci 2. Spis treœci 2.2 Istota controllingu.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1 prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE R A D I O, K T Ó R E S I Ê Z N A W SKRÓCIE: PRZYZWYCZAILIŒMY WAS JU

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP

Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP Konferencja pt. Potęga rozwoju rozwój do potęgi. Drogi innowacyjnych MSP po kapitał Poznań, 27.11.2014 dr Aleksandra Szulczewska-Remi

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

ukasz Sienkiewicz* Zarz¹dzanie kompetencjami pracowników w Polsce w œwietle badañ

ukasz Sienkiewicz* Zarz¹dzanie kompetencjami pracowników w Polsce w œwietle badañ Komunikaty 97 ukasz Sienkiewicz* Zarz¹dzanie kompetencjami pracowników w Polsce w œwietle badañ W organizacjach dzia³aj¹cych na rynku polskim w ostatnim czasie znacz¹co wzrasta zainteresowanie koncepcj¹

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php?id=232 Opole: Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FER.042.29.2014 Częstochowa 17.12.2014r. Zapytanie ofertowe ( wartość do 30 000 ) W związku z realizacją projektu pn. Mam zawód-mam pracę w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:457800-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 Ministerstwo Rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź NIP 726-21-59-834

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź NIP 726-21-59-834 Załącznik 1 Znak postępowania 14/EN/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacja projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz nr ZP 11/2013/CES szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejszy wydatek jest realizowany i finansowany ze środków publicznych umowa dotacyjna z Ministerstwem Gospodarki.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejszy wydatek jest realizowany i finansowany ze środków publicznych umowa dotacyjna z Ministerstwem Gospodarki. Warszawa, dnia 28.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 Białystok, dn. 16.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: specjalista systemów VR 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW Rzeszów, dnia 18 marzec 2013 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez firmę

Bardziej szczegółowo

Monopolistyczna konkurencja

Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Wiele firm Brak barier wejścia / wyjścia rodukt zróżnicowany Siła rynkowa pojedynczej firmy zależy od stopnia zróżnicowania produktu Dobra bliskimi,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy. Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: posadzkarz - glazurnik, organizowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie, w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Powiat Kościerski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kościerzyna, dnia 18 kwietnia 2014 r. PCPR.ZFK.272.8.1.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ 4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo