ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa /271/ IN- 404 /2015 Warszawa, dnia r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych rachunków Funduszy oraz rachunków ZUS i realizację wypłat masowych. TZ/271/107/2014. Na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 1a., ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 poz. 907 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udziela się następujących odpowiedzi: Pytanie nr 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody i wprowadzenie do Istotnych postanowień umowy - opisanych w Rozdziale VIII SIWZ poniższych zapisów: a) W przypadku gdy powstałe w wyniku konsolidacji danego dnia ujemne saldo na rachunkach FUS/FEP/ZUS nie zostanie zabezpieczone na rachunku FUS/FEP/ZUS w Centrali tego samego dnia do godz i na koniec dnia roboczego - z tytułu niespłaconych w terminie zobowiązań Klienta, Bankowi przysługują odsetki za opóźnienie zapłaty w wysokości odsetek ustawowych naliczane począwszy od dnia ich wymagalności, tj. od dnia następującego po dniu w którym ujemne saldo nie zostało pokryte do dnia zapłaty. Naliczanie i pobieranie odsetek na bieżąco od ujemnego salda niespłaconego, przy założeniu, że rok trwa 365 dni. Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w piśmie z dnia 24 kwietnia 2015 r., część VII odpowiedzi, pytanie nr 2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. b) W powyższym przypadku Bank ma prawo zawiesić realizację zleceń Zamawiającego do czasu całkowitego pokrycia ujemnego salda w dniu następnym i kolejnych dniach. W uzasadnieniu wskazujemy, iż brak środków na pokrycie ujemnego salda na rachunku może hipotetycznie powodować powstanie zobowiązania o charakterze kredytowym w stosunku do Banku i w związku z tym Bank powinien mieć możliwość wprowadzenia oprocentowania takiego zadłużenia. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przekazywanie w trybie roboczym na wniosek Banku informacji o przewidywanej wysokości wykorzystania Limitu Globalnego? Tak. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie w trybie roboczym na wniosek Banku informacji o przewidywanej wysokości wykorzystania Limitu Globalnego. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę i wprowadzi do Istotnych postanowień umowy poniższe zapisy: 1) Bank ma prawo do obniżenia wartości Limitu Globalnego bądź też całkowitego zawieszenia Strona: 1/6 : (22) faks: (22)

2 w przypadku: a) złożenia przez Klienta Bankowi jakiegokolwiek oświadczenia, które jest nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w chwili jego złożenia, b) zgłoszenia wniosku o likwidację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez właściwy organ, c) niewykonania przez Zamawiającego ciążącego na nim obowiązku zapłaty wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądowego lub nakazu zapłaty, o ile będzie to miało istotny wpływ na sytuację finansową Zamawiającego, d) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zamawiającego swoich zobowiązań wynikających z Umowy lub z dokumentu stwierdzającego lub regulującego zobowiązania Zamawiającego, o ile będzie to miało istotny wpływ na sytuację finansową Zamawiającego. e) zaistnienia sytuacji, w której jakiekolwiek zobowiązanie Zamawiającego stanie się wymagalne i należne przed nadejściem umownego terminu wymagalności lub zajdą okoliczności, wskutek których jakikolwiek wierzyciel Klienta będzie mógł żądać od niego wykonania całości zobowiązania przed nadejściem jego umownego terminu wymagalności, o ile będzie to miało istotny wpływ na sytuację finansową Zamawiającego, f) wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia lub zdarzeń mogących mieć istotny, negatywny wpływ na sytuację gospodarczą (finansową lub inną) Zamawiającego lub na wyniki jego działalności lub na zdolność Zamawiającego do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy lub umów o podobnym charakterze, zawartych przez Zamawiającego z jakąkolwiek inną instytucją finansową." Pytanie nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zobowiązanie się do niezwłocznego informowania Banku o wszystkich zdarzeniach zagrażających lub mogących stanowić zagrożenie dla wykonania zobowiązań z tytułu Umowy, zmieniających w sposób istotny sytuację ekonomiczną lub prawną Klienta, bądź w inny sposób zagrażających lub mogących zagrozić wywiązaniu się przez Klienta ze zobowiązań określonych w Umowie. Pytanie nr 5 Strona: 2/6

3 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozdzielenia rachunków podlegających i nie podlegających konsolidacji, na odrębne instancje bankowości elektronicznej (konteksty)? Funkcjonalność przełączania się między kontekstami nie będzie wymagała od użytkownika konieczności ponownego logowania się do systemu. Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Pytanie nr 6 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby w kontekstach, w których udostępnione będą rachunki niepodlegające konsolidacji, dla: a. Centrali, parametr granicznych terminów składania zleceń (przelewów) był ustalony na godzinę 17:30, przy czym dla operacji SORBNET, parametr będzie ustalony na godzinę 15:00. b. Oddziałów, parametr granicznych terminów składania zleceń (przelewów) był ustalony na godzinę 17:30, przy czym dla operacji SORBNET, parametr będzie ustalony na godzinę 15:00 Natomiast dla kontekstów, zawierających rachunki skonsolidowane, dla: a. Centrali, parametr granicznych terminów składania wszystkich zleceń był ustalony na godzinę 15:00. b. Oddziałów, parametr granicznych terminów składania wszystkich zleceń był ustalony na godzinę 12:30. Zaproponowane godziny podlegają parametryzacji i mogą być zmodyfikowane. Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w piśmie z dnia 24 kwietnia 2015 r., część III odpowiedzi, pytanie nr 3 b). Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Pytanie nr 7 Czy Zamawiający zgodzi się aby zamiast kart kredytowych zostały wydane karty obciążeniowe (chargé), które są szczególnie dedykowane dla klientów korporacyjnych i jednostek instytucjach oraz samorządowych? Tak. Zamawiający dopuszcza wydanie zamiast kart kredytowych, kart obciążeniowych typu chargé, jednakże pod warunkiem, że karty te zapewnią wszystkie płatnicze funkcje dostępne dla kart kredytowych, a w szczególności możliwość dokonywania: opłat rejestracyjnych przez Internet, rezerwacji hoteli przez Internet, płatności za hotel przez Internet, zakupu biletów kolejowych w Polsce i zagranicą, opłat wizowych, opłat za bagaż na lotniskach, zakupu biletów lotniczych w Internecie, płatności, gdy jako forma płatności jest wskazana karta kredytowa. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści poniższych zapisów: a) ppkt 8 pkt 1 dział II rozdział VIII SIWZ który otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie: 8) wydania Zamawiającemu bezpłatnie na jego rzecz kart kredytowych lub kart obciążeniowych typu chargé, jednakże pod warunkiem, że karty te zapewnią wszystkie płatnicze funkcje dostępne dla kart kredytowych, a w szczególności możliwość dokonywania: opłat rejestracyjnych przez Internet, rezerwacji hoteli przez Internet, płatności za hotel przez Internet, zakupu biletów kolejowych w Polsce i zagranicą, opłat wizowych, opłat za bagaż na Strona: 3/6

4 lotniskach, zakupu biletów lotniczych w Internecie, płatności, gdy jako forma płatności jest wskazana karta kredytowa; b) Dział XIV w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, który otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie: XIV Karty kredytowe/obciążeniowe typu chargé Zamawiający oczekuje od Wykonawcy możliwości skorzystania w trakcie trwania umowy z kart kredytowych lub kart obciążeniowych typu chargé zapewniających wszystkie płatnicze funkcje dostępne dla kart kredytowych, a w szczególności możliwość dokonywania: opłat rejestracyjnych przez Internet, rezerwacji hoteli przez Internet, płatności za hotel przez Internet, zakupu biletów kolejowych w Polsce i zagranicą, opłat wizowych, opłat za bagaż na lotniskach, zakupu biletów lotniczych w Internecie, płatności, gdy jako forma płatności jest wskazana karta kredytowa, w liczbie do 60 sztuk wraz z ubezpieczeniem. 1. Wydanie kart kredytowych/obciążeniowych typu chargé nastąpi zgodnie z procedurą obowiązującą u Wykonawcy. 2. Limit karty kredytowej/obciążeniowej typu chargé: do 50 tys. PLN zgodnie z wnioskiem Zamawiającego. 3. Prezentacja w Systemie wykazu wszystkich kart z informacją na temat statusu (aktywna/nieaktywna) wraz z podaniem informacji, dla którego pracownika karta jest przypisana. 4. Prezentacja w Systemie historii operacji osobno dla każdej karty kredytowej/obciążeniowej typu chargé. Wykonawca zapewnia możliwość wygenerowania raportu i wydruku do pdf historii operacji przynajmniej wg poniższych kryteriów: a) okres od-do, b) operacje rozliczone/operacje nierozliczone w danym cyklu, c) numer karty kredytowej/obciążeniowej typu chargé, d) imię nazwisko posiadacza karty, e) kwota od-do. 5. Bieżąca informacja w Systemie o wykonanych operacjach kartą kredytową/obciążeniową typu chargé: a) miejsce operacji, b) data operacji, c) data księgowa dla operacji zaksięgowanych, d) kwota w PLN, e) w przypadku operacji walutowych: nazwa waluty, kurs walutowy, kwota w walucie. 6. Możliwość pojedynczego wydruku szczegółów płatności dla każdej operacji z rachunku karty kredytowej/obciążeniowej typu chargé. 7. Możliwość wygenerowania raportu z transakcji nierozliczonych. 8. Termin rozliczenia kart kredytowych/obciążeniowych typu chargé zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie złożenia wniosków o wydanie kart kredytowych/obciążeniowych typu chargé, z zastrzeżeniem, że okresem rozliczeniowym dla kart kredytowych/obciążeniowych typu chargé będzie miesiąc kalendarzowy. Dla wszystkich kart kredytowych/obciążeniowych typu chargé wydanych w ramach umowy okres rozliczeniowy będzie identyczny. W przypadku gdy ustalony dzień w zależności od Strona: 4/6

5 układu kalendarza przypada na dzień wolny od pracy, rozliczenie kart kredytowych/obciążeniowych typu chargé następuje w następnym dniu roboczym. 9. Zamawiający wymaga, aby wszelkie dokumenty związane z wydaniem kart kredytowych/obciążeniowych typu chargé były określone w umowie. 10. Wykonawca z tytułu rozliczenia kart kredytowych/obciążeniowych typu chargé w ustalonym dniu ze wskazanego rachunku właściwej jednostki, która wnioskowała o karty kredytowe/obciążeniowe typu chargé, pobierze automatycznie środki na łączną sumę wszystkich kart kredytowych/obciążeniowych typu chargé obsługiwanych w ramach danej Jednostki. 11. Wykonawca, najpóźniej na dwa dni robocze po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, udostępni w Systemie raport prezentujący: a) wykaz wszystkich operacji wykonanych w danym miesiącu osobno dla każdej karty kredytowej/obciążeniowej typu chargé z podaniem nazwy posiadacza karty z podsumowaniem, b) sumę wydatków ze wszystkich kart kredytowych/obciążeniowych typu chargé stanowiącą kwotę pobrania środków przez Wykonawcę. 12. Wykonawca przed zakończeniem umowy wskaże rozwiązanie dla rozliczenia kart kredytowych/obciążeniowych typu chargé, którego termin przypada już po zakończeniu umowy. 13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przekazywania wyciągów bankowych dla rachunków bankowych przypiętych do kart kredytowych/obciążeniowych typu chargé w formacie zgodnym z załącznikiem nr 10. c) pkt 2 Dział XVI w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, który otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie: 2. Udostępnianie historii zleceń płatniczych oraz plików z płatnościami masowymi w zakresie danych dotyczących terminów poszczególnych operacji (wprowadzenie, aprobata, wysyłka do Wykonawcy) oraz użytkowników biorących udział przy poszczególnych czynnościach. Pełna historia uczestników danego zlecenia płatniczego ma być dostępna również po wysłaniu zleceń do Wykonawcy dla wszystkich złożonych zleceń. Pełna historia operacji wykonanych z użyciem kart kredytowych/obciążeniowych typu chargé i pre-paid począwszy od pierwszej operacji. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie i Wykonawca, stosownie do nich, z uwzględnieniem niniejszych wyjaśnień i dokonanych zmian treści SIWZ jest zobowiązany przygotować i złożyć ofertę. Ofertę należy złożyć do dnia r., do godz Zakład prosi o zwrotne potwierdzenie w dniu dzisiejszym faktu otrzymania niniejszego pisma na nr faksu /36 lub drogą elektroniczną na adres Członek Zarządu Paweł Jaroszek Strona: 5/6

6 Strona: 6/6

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców Rozdział I Zakres stosowania, definicje oraz zmiana Regulaminu 1 Bank oferuje Klientom następujące typy Kart: a) Karta

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA

Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 17/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. kierującego Pionem Rozwoju Rozdział I Postanowienia dotyczące wszystkich kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 176/13 z dnia 07.06.2013 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji?

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji? Kraków, dnia 04.02.2013 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

14) dzień roboczy dzień inny niż dzień wolny od pracy, 15) dzień wolny od pracy

14) dzień roboczy dzień inny niż dzień wolny od pracy, 15) dzień wolny od pracy Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart płatniczych oraz korzystania z EKD dla klientów indywidualnych (wg stanu na dzień 29 grudnia 2014 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Kart Kredytowych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i obsługi kart kredytowych wydawanych

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2012 Zarządu BS z dn. 18.09.2012r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Strzałkowo, październik 2014 r. Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych zwany dalej Regulaminem, obowiązujący w ABS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

wysokości której może być dokonywana pojedyncza Operacja (z uwzględnieniem naliczonych opłat i prowizji);

wysokości której może być dokonywana pojedyncza Operacja (z uwzględnieniem naliczonych opłat i prowizji); 1 REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART GWARANTOWANYCH VISA BUSINESS I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin świadczenia usług wydawania, używania i przeprowadzania rozliczeń z tytułu transakcji

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo