z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;"

Transkrypt

1 ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych dla klientów korporacyjnych w HSBC Bank Polska S.A., okre la zasady wydawania przez Bank Kart Kredytowych dla klientów korporacyjnych, a tak e zasady ich u ywania oraz rozliczania Transakcji dokonanych przy ich u yciu. U yte w niniejszym Regulaminie wyra enia pisane wielk liter posiadaj nast puj ce znaczenie: a) Dzie Roboczy oznacza ka dy dzie z wy czeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Bank prowadzi dzia alno. b) Karta Kredytowa oznacza kart kredytow MasterCard, wydan na podstawie Umowy, przeznaczon do korzystania w ramach przyznanego Klientowi przez Bank Kredytu; c) Klient oznacza podmiot, który podpisa z Bankiem Umow i z o y Wniosek o wydanie Kart Kredytowych poszczególnym U ytkownikom; d) Kredyt oznacza kredyt w Karcie Kredytowej, udzielony Klientowi przez Bank, na warunkach okre lonych w Umowie, wykorzystywany przez U ytkowników Kart Kredytowych poprzez wykonywanie Transakcji; e) Limit oznacza maksymaln kwot, do której Bank udziela Klientowi Kredytu, w ramach, którego Klient mo e wyznaczy Limit Karty, przy czym suma Limitów Kart nie mo e przekroczy Limitu; f) Limit Karty oznacza sum warto ci Transakcji, do wysoko ci, której U ytkownik mo e dokonywa Transakcji przy u yciu Karty Kredytowej, przy czym w ci ar Limitu Karty rozliczane s op aty i prowizje z tytu u u ytkowania Karty Kredytowej oraz odsetki od wykorzystanego Kredytu. Limit Karty odnawia si po zako czeniu Okresu Rozliczeniowego w dniu sporz dzenia Wyci gu; g) Lista U ytkowników zestawienie wszystkich U ytkowników Kart Kredytowych wydanych do Limitu danego Klienta, zawieraj ce dane personalne U ytkowników oraz wnioskowane Limity Kart, stanowi ca Za cznik do Umowy; h) MasterCard oznacza mi dzynarodowy system akceptacji i rozliczania Transakcji dokonywanych przy u yciu kart opatrzonych znakiem towarowym MasterCard; i) Numer PIN oznacza poufny, osobisty numer identyfikacyjny przeznaczony do u ywania Karty Kredytowej w celu elektronicznej identyfikacji U ytkownika; j) Okoliczno ci Naruszenia oznaczaj okoliczno ci naruszenia warunków Umowy okre lone w pkt. 10 Regulaminu; 1

2 k) Okres Rozliczeniowy oznacza 1 miesi c kalendarzowy, w czasie którego dokonywane s p atno ci Kart Kredytow ; okres ten ko czy si sporz dzeniem Wyci gu; l) Pe nomocnik oznacza osob fizyczn wskazan przez Klienta w Pe nomocnictwie do Kart Kredytowych, które stanowi za cznik do Umowy, umocowan do telefonicznego zastrzegania, zablokowania Kart Kredytowych oraz telefonicznego wnioskowania o nowe Karty Kredytowe w miejsce zablokowanych; m) Rachunek oznacza rachunek bankowy prowadzony przez Bank na rzecz Klienta; n) Rachunek Karty oznacza rachunek techniczny Banku, otwarty i prowadzony w polskich z otych przez Bank w celu rejestrowania Transakcji i op at zwi zanych z u ywaniem Karty Kredytowej; o) Sp ata Minimalna oznacza kwot p acon przez Klienta w wysoko ci i terminie okre lonym w Wyci gu, b d c cz ci aktualnego zad u enia Karty Kredytowej, w wysoko ci okre lonej w Tabeli wraz z nale nymi op atami, odsetkami i prowizjami; p) Tabela oznacza Tabel op at i prowizji do Kart Kredytowych dla klientów korporacyjnych, która stanowi Za cznik do Umowy; q) Termin Sp aty ma znaczenie nadane w Umowie i oznacza dzie, w którym Klient jest zobowi zany do ca kowitej sp aty Kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i innymi op atami nale nymi Bankowi z tytu u udzielonego Kredytu; r) Transakcja oznacza Transakcj Gotówkow, Transakcj bezgotówkow lub inne dzia anie zainicjowane przez Klienta lub odbiorc, polegaj ce na transferze rodków w ci ar Limitu Karty, o mo liwo ci dokonywania którego Bank poinformuje Klienta; s) Transakcja Bezgotówkowa oznacza transakcj, w wykonaniu której dokonywana jest p atno za towary i (lub) us ugi z wykorzystaniem Karty Kredytowej (w czaj c p atno ci dokonywane za po rednictwem poczty, telefonu lub internetu); t) Transakcja Gotówkowa oznacza ka d wyp at gotówkow w dowolnej walucie zrealizowan przy u yciu Karty Kredytowej, w tym m.in. uzyskanie rodków pieni nych z banków lub z bankomatów; u) Umowa oznacza pisemn Umow o wydanie Kart Kredytowych dla klientów korporacyjnych w HSBC Bank Polska S.A.; v) U ytkownik oznacza osob fizyczn o pe nej zdolno ci do czynno ci prawnych, której przekazywana jest Karta Kredytowa oraz której dane identyfikacyjne (wraz z nazw Klienta) s umieszczone na awersie Karty Kredytowej; osoba upowa niona przez Klienta do dokonywania Transakcji w imieniu i na rzecz tego Klienta; w) Wniosek oznacza Wniosek o wydanie Karty Kredytowej dla klientów korporacyjnych w HSBC Bank Polska S.A. stanowi cy Za cznik do Umowy; x) Wyci g okre la wysoko salda na Rachunku Karty z wyszczególnieniem dokonanych za pomoc Karty Kredytowej Transakcji, pobranych op at i prowizji; 2

3 y) Zastrze enie oznacza zablokowanie mo liwo ci dokonywania Transakcji Kart Kredytow dokonywane w systemie kartowym Banku, na wniosek U ytkownika lub Klienta b d na skutek decyzji Banku; z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; aa) Zdolno Kredytowa oznacza zdolno Klienta do sp aty zaci gni tego Kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i innymi op atami nale nymi Bankowi w Terminie Sp aty. Wszelkie definicje i okre lenia u yte w Regulaminie maj odpowiednio zastosowanie do Umowy. W niniejszym Regulaminie odniesienia do liczby mnogiej obejmuj tak e liczb pojedyncz i odwrotnie. 2. Zawarcie Umowy i wydanie Karty Kredytowej 2.1. Warunkiem wydania Klientowi Karty Kredytowej jest: a) posiadanie przez Klienta Rachunku w Banku; b) z o enie przez Klienta Wniosku; c) podpisanie przez Bank i Klienta Umowy O wydanie Karty Kredytowej mo e wnioskowa Klient. Wnioskuj c o wydanie Karty Kredytowej dla wskazanego U ytkownika, Klient upowa nia tego U ytkownika do dysponowania rodkami pieni nym udost pnionymi przez Bank w ramach Kredytu, do wysoko ci Limitu Karty Bank podejmuje decyzj, co do Wniosku, o czym poinformuje Klienta Po zaakceptowaniu Wniosku, Bank dostarczy Klientowi Karty Kredytowe, a nast pnie Numery PIN W przypadku otrzymania Karty Kredytowej lub Numeru PIN w kopertach uszkodzonych w sposób umo liwiaj cy odczytanie numeru Karty Kredytowej i daty jej wa no ci albo Numeru PIN przez osoby nieupowa nione, nale y o tym fakcie bezzw ocznie poinformowa Bank Otrzymana przez Klienta Karta Kredytowa jest nieaktywna. W celu jej aktywacji, po otrzymaniu Numeru PIN, U ytkownik telefonuje pod numer telefonu wskazany na Karcie Kredytowej. Z Karty Kredytowej U ytkownik mo e korzysta niezw ocznie po jej aktywacji. 3. Termin wa no ci Karty Kredytowej 3.1. Karta Kredytowa zostaje wydana na czas okre lony, do terminu wyga ni cia jej wa no ci, wskazanego na danej Karcie Kredytowej. Termin wa no ci Karty Kredytowej okre laj miesi c i rok umieszczone na jej awersie. Karta Kredytowa jest wa na do ostatniego dnia tego miesi ca w cznie, nie d u ej jednak ni do Terminu Sp aty Odnowienie Karty Kredytowej odbywa si automatycznie przed up ywem terminu wa no ci wskazanego na danej Karcie Kredytowej, na kolejny czas okre lony wskazany na nowym egzemplarzu Karty Kredytowej. Nowa Karta Kredytowa zachowuje dotychczasowy Numer PIN Przed wyga ni ciem okresu wa no ci Karty Kredytowej, Bank wysy a do Klienta now Kart Kredytow. Je li Klient odmówi (pomimo nie dokonania powiadomienia, o którym mowa w 3

4 punkcie 3.5.) odbioru nowej Karty Kredytowej, Bank (po zwrotnym otrzymaniu Karty Kredytowej) zniszczy t Kart Kredytow Z chwil otrzymania nowej Karty Kredytowej, Karta Kredytowa dotychczas u ywana powinna zosta zniszczona. Za skutki wynik e z zaniechania tego obowi zku odpowiedzialno ponosi Klient Je li Klient nie jest zainteresowany wydaniem nowej Karty Kredytowej, pisemnie powiadamia o tym Bank co najmniej 2 (dwa) miesi ce przed up ywem okresu wa no ci danej Karty Kredytowej W przypadku zniszczenia Karty Kredytowej lub w zwi zku ze zmian umieszczonych na Karcie Kredytowej danych, na pisemny wniosek Klienta (oraz za op at zgodn z Tabel ) Bank wydaje now Kart Kredytow b d duplikat Karty Kredytowej. 4. Pos ugiwanie si Kart Kredytow 4.1. Za po rednictwem Karty Kredytowej U ytkownik mo e dokonywa : a) Transakcji Gotówkowych w bankomatach lub innych miejscach gdzie realizowane s wyp aty gotówki, takich jak urz dy pocztowe czy kantory; b) Transakcji Bezgotówkowych w punktach sprzeda y lub punktach us ugowych oznaczonych logo MasterCard; c) innych transakcji, o których Bank poinformowa Klienta Karta Kredytowa umo liwia U ytkownikowi korzystanie z programów i us ug dodatkowych przygotowanych przez MasterCard lub Bank, o których Bank powiadomi Klienta U ytkownik mo e korzysta z Karty Kredytowej w Polsce i za granic Karta Kredytowa mo e by u ywana wy cznie przez U ytkownika, którego dane s umieszczone na Karcie Kredytowej Karta Kredytowa mo e by wykorzystywana w okresie jej wa no ci, albo do chwili jej Zastrze enia. 5. Realizowanie Transakcji za po rednictwem Karty Kredytowej 5.1. Karta Kredytowa stanowi w asno Banku. Przyjmuj c Kart Kredytow U ytkownik nabywa prawo korzystania z niej zgodnie z Regulaminem, w szczególno ci do wykonywania Transakcji Transakcje przy u yciu Karty Kredytowej mog by dokonywane do wysoko ci przydzielonego Limitu Karty Przy dokonywaniu autoryzacji Transakcji przy u yciu Karty Kredytowej U ytkownik ma obowi zek samodzielnego wprowadzenia PIN-u bez pomocy osób trzecich lub z o enia podpisu zgodnego z podpisem na odwrocie Karty Kredytowej. Przy dokonywaniu Transakcji Bezgotówkowej za po rednictwem internetu lub telefonu, U ytkownik podaje numer Karty Kredytowej (lub/oraz kod CVC) oraz dat jej wa no ci, wyra aj c w ten sposób zgod na autoryzacj Transakcji. 4

5 5.4. Przy dokonaniu operacji Kart Kredytow z u yciem Numeru PIN, trzecie kolejne b dne wprowadzenie kodu spowoduje zablokowanie Numeru PIN, co oznacza uniemo liwienie U ytkownikowi dokonania Transakcji z wykorzystaniem Numeru PIN Przekroczenie limitu b dów, okre lonego w pkt 5.4., mo e spowodowa zatrzymanie Karty Kredytowej. Klient lub U ytkownik powinien niezw ocznie powiadomi Bank o fakcie zatrzymania Karty Kredytowej. Zatrzymane Karty Kredytowe podlegaj Zastrze eniu oraz zniszczeniu. Nowa Karta Kredytowa w miejsce zatrzymanej mo e zosta wydana na pisemny wniosek Klienta b d telefoniczny wniosek Pe nomocnika 5.6. W sytuacji zablokowania Numeru PIN przez przekroczenie limitu b dów, okre lonego w pkt 5.4., a nie zatrzymania Karty Kredytowej przez bankomat czy osob realizuj c p atno, U ytkownik powinien niezw ocznie skontaktowa si z Pe nomocnikiem w celu kontaktu z Bankiem i odblokowania Numeru PIN. Pe nomocnik jest wówczas zobowi zany poda pracownikowi Banku wszystkie wymagane do jego identyfikacji informacje U ytkownik jest zobowi zany, przy dokonywaniu Transakcji, do okazania, na yczenie osoby realizuj cej Transakcj, dokumentu stwierdzaj cego to samo U ytkownika W celu kontroli rozlicze U ytkownik zobowi zany jest do przechowywania dokumentów potwierdzaj cych dokonanie Transakcji do czasu otrzymania i sprawdzenia informacji, zawartych w Wyci gu lub zako czenia ewentualnej procedury reklamacyjnej Bank udost pni rodki za po rednictwem Karty Kredytowej, niezw ocznie po otrzymaniu od U ytkownika zlecenia Transakcji. 6. Realizowanie Transakcji dokonanych przy u yciu Karty Kredytowej 6.1. Ka da z Transakcji powoduje zablokowanie rodków na Rachunku Karty z dat jej dokonania do czasu rozliczenia Transakcji lub do dnia rozwi zania blokady autoryzacyjnej, w zale no ci od tego, które z wymienionych zdarze nast pi wcze niej Kredyt udzielany i ewidencjonowany jest w polskich z otych (PLN). Je eli Transakcja dokonywana jest w innej walucie ni waluta Kredytu, kwota Transakcji wraz z op atami b dzie przeliczana w pierwszej kolejno ci na USD zgodnie z kursem sprzeda y waluty okre lonym przez MasterCard obowi zuj cym w dniu rozliczenia Transakcji, a nast pnie na walut Kredytu. Bank mo e doliczy dodatkow mar z tytu u przeliczenia na walut Kredytu w wysoko ci okre lonej w Tabeli. U ytkownik uprawniony jest do uzyskiwania w Banku informacji o kursie waluty dokonanej Transakcji. 7. Niezgodno w obci eniach Rachunku Karty 7.1. Klient, w terminie nieprzekraczaj cym 3 miesi cy od dnia obci enia Rachunku Karty lub od dnia, w którym Transakcja mia a by wykonana, mo e powiadomi Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienale ycie wykonanych Transakcjach. Uchybienie terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzaj cym skutkowa b dzie wyga ni ciem roszcze Klienta wzgl dem Banku z tytu u ww. nieprawid owo ci Klient informuj c Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych transakcjach na Rachunku Karty zobowi zany jest dostarczy do Banku dowody potwierdzaj ce ten fakt. 5

6 7.3. Zarejestrowane u ycie Karty Kredytowej, zgodnie z postanowieniami Umowy, jest wystarczaj ce do ustalenia, e Transakcja by a autoryzowana przez U ytkownika Klient przesy a reklamacje oraz wszelk inn korespondencj na adres: HSBC Bank Polska S.A. ul. Marsza kowska Warszawa Zespó ds. Zarz dzania Portfelem Klientów Korporacyjnych 7.5. Bank rozpatruje reklamacje niezw ocznie po ich wp yni ciu do Banku, o ile to mo liwe, w terminie 30 Dni Roboczych. 8. Utracenie Karty Kredytowej 8.1. Karty Kredytowe zg oszone jako utracone, skradzione lub b d ce przedmiotem nadu ycia nie mog by ponownie u yte, nawet, je li U ytkownik je odzyska. Takie Karty Kredytowe powinny zosta przeci te na pó, wzd u paska magnetycznego, a w przypadku Kart Kredytowych wyposa onych w mikroprocesor przecinaj c mikroprocesor na pó W przypadku utraty Karty Kredytowej albo, je li istnieje niebezpiecze stwo nieuprawnionego u ycia Karty Kredytowej, U ytkownik lub Pe nomocnik zobowi zani s niezw ocznie powiadomi Bank. U ytkownik lub Klient przekazuje powiadomienie telefonuj c pod numery wskazane przez Bank (w korespondencji do Klienta, na Karcie Kredytowej albo na stronie internetowej Banku przy czym powiadomienie powinno obejmowa nazw firmy, dla której zosta a wydana Karta Kredytowa, informacje o osobie przekazuj cej powiadomienie i okoliczno ciach utraty lub nadu ycia Karty Kredytowej Zg oszenia, o których mowa w punkcie 8.2 przyjmowane s w Dniach Roboczych, w godzinach 9:00 17: Osoba przekazuj ca powiadomienie zgodnie z punktem 8.2. zobowi zana jest poda Bankowi wszelkie niezb dne informacje, które pomog Bankowi zidentyfikowa Kart Kredytow. Osoba przekazuj ca powiadomienie informuje Bank o wszelkich znanych jej okoliczno ciach dotycz cych utraty lub podejrzewanego u ycia Karty Kredytowej przez nieupowa nion osob Po przekazaniu powiadomienia zgodnie z punktem 8.2. powy ej, Bank niezw ocznie zablokuje Kart Kredytow i potwierdzi Pe nomocnikowi lub U ytkownikowi (w zale no ci od osoby zg aszaj cej) dokonanie blokady. Je eli osob zg aszaj c b dzie U ytkownik jest on zobowi zany do poinformowania o zaistnia ej sytuacji Pe nomocnika Po Zastrze eniu Karty Kredytowej zgodnie z punktem 8.5. powy ej, Bank wyda U ytkownikowi now Kart Kredytow z nowym terminem wa no ci (analogicznym do terminu wa no ci poprzedniej Karty Kredytowej) Tylko Klient b d Pe nomocnik mog zamówi now Kart Kredytow po jej Zastrze eniu. Je li Zastrze enia dokonuje U ytkownik, nie b dzie mia mo liwo ci zamówienia nowej Karty Kredytowej. 6

7 8.8. W przypadku utraty Karty Kredytowej albo stwierdzenia niezgodno ci w obci eniach Rachunku Karty zwi zanych z Transakcjami, Bank mo e wymaga od U ytkownika lub Klienta zg oszenia sprawy uprawnionym organom publicznym Bank jest uprawniony do monitorowania wszelkich Transakcji oraz prób dokonania Transakcji za pomoc Karty Kredytowej, celem ochrony przed wykorzystaniem Karty Kredytowej przez osoby nieuprawnione. 9. Obowi zki Klienta i U ytkownika 9.1. U ytkownik zobowi zuje si, i : a) b dzie przechowywa przyznan mu Kart Kredytow w bezpiecznym miejscu, chroni j przed zniszczeniem oraz podejmowa nale yte rodki w celu zapobie enia u yciu Karty Kredytowej przez jak kolwiek nieupowa nion osob ; b) podpisze przyznan mu Kart Kredytow bezpo rednio po jej otrzymaniu; c) nie zezwoli adnej innej osobie na u ycie Karty Kredytowej z Numerem PIN lub bez Numeru PIN; d) nie b dzie przechowywa Karty P atniczej razem z Numerem PIN; e) zachowa Numer PIN w tajemnicy i zapobiegnie mo liwo ci poznania Numeru PIN przez nieuprawnione osoby trzecie; f) b dzie ujawnia numer Karty Kredytowej wy cznie do celów Transakcji lub w momencie zg aszania straty lub kradzie y Karty Kredytowej lub w przypadku uzyskania zgody Banku na ujawnienie numeru Karty Kredytowej; g) przeka e Bankowi wszelkie informacje przez siebie posiadane na temat utraty lub nadu ycia Karty Kredytowej, a tak e ujawni Numer PIN i inne informacje, o jakie Bank mo e poprosi, w celu pomocy w odzyskaniu Karty Kredytowej; h) skontaktuje si z Bankiem w przypadku jakichkolwiek pyta dotycz cych wykorzystania Karty Kredytowej w terminalu zapewnianym przez inny podmiot uczestnicz cy w procesie dokonania Transakcji; i) nie b dzie u ywa Karty Kredytowej w celach sprzecznych z prawem polskim lub - w przypadku Transakcji wykonanych za granic - w celach sprzecznych z prawem danego kraju, w tym celu nabycia nielegalnych towarów lub us ug Klient zobowi zuje si : a) spowodowa, e U ytkownik Karty Kredytowej wykona obowi zki opisane w punkcie 9.1.; b) niezw ocznie poinformowa Bank o ka dorazowej zmianie danych Klienta lub U ytkownika; c) dor czy U ytkownikom kopi Regulaminu przed rozpocz ciem korzystania z Karty Kredytowej; 7

8 d) zagwarantowa, e metoda przydzielania poszczególnym U ytkownikom Numerów PIN uniemo liwia osobom nieupowa nionym dost p do Numeru PIN i tylko U ytkownik b dzie zna odpowiedni Numer PIN Klient ponosi pe n odpowiedzialno z tytu u u ywania wszystkich Kart Kredytowych wydanych w ramach przyznanego mu Limitu, w zakresie przestrzegania przez U ytkowników odpowiednich przepisów prawa, Umowy oraz niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy U ytkownik u yje lub zezwoli innej osobie na u ycie Karty Kredytowej w celach sprzecznych z prawem kraju, w którym by a wykonywana Transakcja, Klient mo e by zobowi zany do zwrotu na rzecz Banku lub na rzecz MasterCard wszelkich kwot lub wydatków poniesionych przez Bank lub MasterCard w wyniku takiego u ycia. 10. Okoliczno ci Naruszenia Wyst pienie którejkolwiek z poni szych okoliczno ci stanowi Okoliczno Naruszenia w odniesieniu do Umowy: a) Klient nie zap aci w terminie p atno ci jakiejkolwiek kwoty przypadaj cej do zap aty z tytu u Kredytu; b) Klient nie wykona lub nienale ycie wykona którekolwiek z postanowie Umowy lub Regulaminu; c) Klient w inny sposób nie sp aci w terminie jakiejkolwiek cz ci lub ca o ci swojego zad u enia b d nie wywi e si z ca o ci lub cz ci zobowi za wobec Banku lub jakiejkolwiek innej osoby do sp aty kwot po yczonych lub zap aty kwot zas dzonych w terminie wymagalno ci; d) jakiekolwiek Zabezpieczenie wyga nie lub nast pi istotne w ocenie Banku obni enie jego warto ci b d skuteczno ci, a Klient lub osoba trzecia mimo wezwania go przez Bank nie ustanowi dodatkowego Zabezpieczenia we wskazanym terminie; e) Klient lub osoba trzecia ustanawiaj ca Zabezpieczenie naruszy istotne, w ocenie Banku postanowienia umowy, na mocy której ustanowiono Zabezpieczenie; f) Klient nie wywi e si z zobowi za wynikaj cych z umów zawartych obecnie oraz w przysz o ci (w tym w szczególno ci nie sp aci jakiejkolwiek kwoty innemu wierzycielowi w uzgodnionym z nim terminie p atno ci), których Klient jest lub b dzie stron, b d te zobowi za wi cych go w inny sposób, je eli w ocenie Banku mog oby to wp yn na Zdolno Kredytow ; g) jakiekolwiek o wiadczenie lub zapewnienie z o one przez Klienta w Umowie lub Regulaminie lub w jakimkolwiek wniosku, zawiadomieniu, za wiadczeniu lub innym dokumencie z o onym w zwi zku z Umow oka e si by nieprawdziwe lub wprowadzaj ce w b d w chwili z o enia lub powtórzenia tych e; h) Kredyt nie zostanie wykorzystany przez Klienta zgodnie z postanowieniami Umowy; i) Klient istotnie w ocenie Banku zmieni dzia alno podstawow wynikaj c z dokumentów dostarczonych Bankowi w celu oceny Zdolno ci Kredytowej; 8

9 j) Klient, którykolwiek z jego organów, cz onków organów lub jakakolwiek osoba trzecia lub organ w adzy z o y wniosek o likwidacj, rozwi zanie lub og oszenie upad o ci Klienta albo o wiadczenie o wszcz ciu wobec Klienta post powania naprawczego; k) s d lub organ rejestrowy wydadz orzeczenie lub decyzj o rozwi zaniu, likwidacji lub og oszeniu upad o ci Klienta; l) zaj cie Rachunku przez uprawnione organy publiczne; m) nast pi istotne w ocenie Banku pogorszenie sytuacji ekonomicznej, prawnej lub finansowej Klienta, mog ce zagrozi Zdolno ci Kredytowej, lub powstanie inna okoliczno, która mog aby w opinii Banku mie istotny, negatywny wp yw na dzia alno Klienta b d Zdolno Kredytow ; n) dojdzie do zmian w strukturze w a cicielskiej Klienta, które w ocenie Banku mog mie wp yw na Zdolno Kredytow ; o) Umowa zostanie uznana za niewa n, bezskuteczn lub niezgodn z obowi zuj cym prawem, a tak e w przypadku, gdy Klient uchyli si od z o onego o wiadczenia woli. 11. Ograniczenia w korzystaniu z Karty Kredytowej W sytuacji, gdy: a) wobec Klienta zaistnia a jakakolwiek Okoliczno Naruszenia; b) realizacja Transakcji mia aby nast pi w okresie wypowiedzenia Umowy lub po Terminie Sp aty; c) U ytkownik pope ni, b d Bank ma powa ne podstawy by podejrzewa, e U ytkownik pope ni lub zamierza pope ni przest pstwo lub dokona innego nadu ycia w zwi zku z u yciem Karty Kredytowej, w tym m. in. oszustwa, kradzie y albo innego nadu ycia prawa; d) Klient nie sp aci kwoty Sp aty Minimalnej w wyznaczonym terminie, przez co najmniej dwa kolejne Okresy Rozliczeniowy za Bank za da od Klienta sp aty zaleg ej kwoty w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Klienta wezwania do sp aty pod rygorem rozwi zania Umowy; e) realizacja Transakcji spowodowa aby udost pnienie Kredytu niezgodnie z warunkami jakiejkolwiek umowy cz cej Bank i Klienta; f) w przypadku podejrzenia, e Kart Kredytow pos uguje si osoba nieuprawniona a brak jest mo liwo ci skontaktowania si z U ytkownikiem b d Klientem w celu wykluczenia podejrzenia; g) nie zosta y spe nione warunki udzielenia Kredytu okre lone w Regulaminie lub w Umowie; h) Klient lub Bank wypowiedzia Umow lub umow na podstawie, której prowadzi dla Klienta Rachunek; i) Bank podj decyzj o zako czeniu oferowania us ugi wydawania i obs ugiwania Kart Kredytowych; 9

10 Bank ma mo liwo czynno ci: przedsi wzi cia którejkolwiek (lub kilku b d wszystkich) z nast puj cych a) odebra lub zawiesi prawo U ytkownika do u ywania Karty Kredytowej; lub b) odmówi wydania duplikatu albo wznowienia Karty Kredytowej; lub c) odmówi udost pnienia ca o ci b d cz ci Kredytu (poprzez zablokowanie u ywania Kart Kredytowych, zw aszcza w sytuacji gdy brak Sp aty Minimalnej wyniesie 14 (czterna cie) lub wi cej dni od wymaganego terminu Sp aty Minimalnej); lub d) wypowiedzie Umow w ca o ci lub w cz ci i za da sp aty Kredytu, z zachowaniem 30- dniowego terminu wypowiedzenia a w razie zagro enia upad o ci Klienta, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia; lub e) za da ustanowienia dodatkowego satysfakcjonuj cego Bank Zabezpieczenia, lub f) zablokowa lub pobra z Rachunku Klienta niesp acon kwot zad u enia, zw aszcza je eli sp ata nie nast pi w ci gu 30 (trzydziestu) lub wi cej dni od wymaganego terminu Sp aty Minimalnej. Powy sze uprawnienia Banku pozostan Umowy. bez wp ywu na zobowi zania Klienta wynikaj ce z W ka dej z sytuacji opisanych w pkt powy ej Klient zobowi zany jest - na danie Banku niezw ocznie zwróci Bankowi przeci te na pó Karty Kredytowe wzd u paska magnetycznego, a w przypadku Kart Kredytowych wyposa onych w mikroprocesor przecinaj c mikroprocesor na pó. 12. Zakres odpowiedzialno ci Banku Bank nie odpowiada za szkody wynik e z powodu dzia ania si y wy szej Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za: a) odmow realizacji Transakcji w punktach handlowo us ugowych, bankomatach innych banków lub oddzia ach innych banków; b) zastosowanie przez punkt akceptuj cy Kart Kredytow waluty rozliczeniowej innej ni wykazano w potwierdzeniu Transakcji; c) dodatkowe, stosowane lokalnie prowizje nieustalone i nie pobierane przez Bank; d) dodatkowe op aty pobierane przez innych uczestników systemu p atniczego nie b d cych MasterCard; e) ewentualny fakt niehonorowania Karty Kredytowej przez innych uczestników systemu p atniczego nie b d cych MasterCard; f) odmow realizacji Transakcji zleconej przez U ytkownika, zaistnia wskutek zablokowania przez Bank Kart Kredytowych wydanych Klientowi wobec powstania po stronie Klienta niedozwolonego przekroczenia Limitu Karty; 10

11 g) Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za nieautoryzowane Transakcje wykonane przed dokonaniem zg oszenia, o którym mowa w pkt 8.2, zgodnie z postanowieniami pkt , wynikaj ce z utraty, kradzie y, przyw aszczenia albo nieuprawnionego u ycia Karty Kredytowej lub nieuprawnionego dost pu do Karty Kredytowej; h) Bank nie ma obowi zku zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji p atniczej zainicjowanej przez odbiorc lub za jego po rednictwem, która zosta a ju wykonana, tak e w sytuacji gdy w momencie autoryzacji nie zosta a okre lona dok adna kwota transakcji p atniczej lub kwota transakcji p atniczej jest wy sza ni kwota, jakiej Klient móg si spodziewa, uwzgl dniaj c rodzaj i warto wcze niejszych transakcji Klienta, postanowienia cz cej go z odbiorc umowy oraz istotne dla sprawy okoliczno ci; i) Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za Transakcje dokonane bez fizycznego przedstawienia Karty Kredytowej lub bez z o enia przez U ytkownika w asnor cznego podpisu na dokumencie obci eniowym zgodnego z podpisem na odwrocie Karty Kredytowej, w szczególno ci telefonicznie lub dokonywane za pomoc internetu; j) Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za Transakcje przeprowadzone po dokonaniu zg oszenia na podstawie pkt. 8.2., je li dosz o do nich z winy umy lnej U ytkownika Bank jest upowa niony - bez uprzedniego powiadamiania U ytkownika - do odmowy zezwolenia na jak kolwiek Transakcj albo jej zatwierdzenia, je li mia oby to skutkowa naruszeniem przepisów prawa, Umowy lub niniejszego Regulaminu lub, je li narusza to przedmiotowe dokumenty. 13. Tajemnica bankowa i przekazywanie danych Niniejszym Klient wyra a zgod na ujawnienie podmiotom powi zanym kapita owo z HSBC Holdings plc informacji zwi zanych z zawarciem i realizacj Umowy, w tym podmiotom maj cym siedzib w pa stwach trzecich w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z pó n. zm.) Bank jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy, o której mowa w pkt powy ej Dane osobowe osób dzia aj cych w imieniu Klienta b d przez Bank przetwarzane w celu nale ytego wykonania Umowy oraz w celach marketingowych produktów i us ug w asnych Banku, szczególnie w celu wysy ki materia ów informacyjnych, kierowanych bezpo rednio do klientów lub potencjalnych klientów Banku Klient zobowi zuje si poinformowa osoby dzia aj ce w jego imieniu o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Bank, w szczególno ci, e Bank b dzie administratorem ich danych osobowych w rozumieniu obowi zuj cej w danym momencie ustawy o ochronie danych osobowych. W informacji tej zawarte zostan nast puj ce dane: a) adres, siedziba i nazwa Banku; b) cel i zakres zbierania danych; c) ród o danych; d) prawo dost pu do tre ci swoich danych oraz ich przetwarzania; 11

12 e) prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego dania zaprzestania przetwarzania danych ze wzgl du na szczególn sytuacj danej osoby; f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych Osobom dzia aj cym w imieniu Klienta przys uguj prawa okre lone w ustawie o ochronie danych osobowych, a w szczególno ci prawo: a) dost pu do tre ci swoich danych oraz ich poprawiania (zmiany); b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingu us ug i produktów Banku. c) prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego dania zaprzestania przetwarzania danych ze wzgl du na szczególn sytuacj danej osoby. 14. Postanowienia ko cowe Klient oraz U ytkownik wyra a zgod na przesy anie mu poprzez poczt elektroniczn (na adresy przekazane odr bnie Bankowi) zawiadomie oraz informacji zwi zanych z wykonywaniem Umowy Bez konieczno ci wypowiadania Umowy, Bank mo e w ka dym czasie zmieni : a) Regulamin; b) Tabel Bank informuj c Klienta o zmianie Regulaminu lub Tabeli: a) dor cza mu tre równie znowelizowanych Regulaminu lub Tabeli lub wprowadzonych zmian, a tak e podaje termin ich wprowadzenia w ycie oraz informuje o mo liwo ci z o enia o wiadczenia, o którym mowa poni ej; lub b) umieszcza na stronie informacj o zmianie oraz znowelizowan tre Regulaminu lub Tabeli; w zwi zku z tym Klient i U ytkownik zobowi zani s co najmniej raz w tygodniu - do sprawdzania wy ej wymienionej strony internetowej Zmiany, o których mowa w paragrafie obowi zuj Klienta od chwili zawiadomienia o nich (albo innym terminie wskazanym w pi mie zawiadamiaj cym o zmianach), chyba e w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dor czenia informacji o zmianach Klient z o y Bankowi pisemne o wiadczenie o odmowie akceptacji zmian. Z o enie przez Klienta w powy szym terminie pisemnego o wiadczenia o odmowie akceptacji zmian b dzie traktowane jako wypowiedzenie Umowy Je eli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu oka e si niezgodne z prawem, nie b dzie to mia o wp ywu na obowi zywanie i wa no pozosta ych postanowie Regulaminu Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o us ugach p atniczych (Dz. U. z dnia r.) zwanej dalej Ustaw o us ugach p atniczych, wy cza si zastosowanie Dzia u II Ustawy o us ugach p atniczych do Umowy. 12

13 14.7. Na podstawie art. 33 Ustawy o us ugach p atniczych wy cza si zastosowanie art , art. 40 ust. 3-4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, oraz art Ustawy o us ugach p atniczych do Umowy Na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy o us ugach p atniczych wy cza si zastosowanie art Ustawy o us ugach p atniczych do transakcji p atniczych innych ni okre lone w art. 53 ust. 1 Ustawy o us ugach p atniczych. 13

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. DLA PRZEDSI BIORCÓW zwana dalej Tabel prowizji i op at - dla przedsi biorców obowi zuje od 8 Lipca

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR)

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczon odpowiedzialno ci REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Obowi zuje od 30 wrze nia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 391/2011 Zarz du Przewozy Regionalne sp. z o.o., z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A.

Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A. Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A. DLA PRZEDSIÊBIORCÓW zwana dalej Tabel¹ prowizji i op³at - dla przedsiêbiorców obowi¹zuje od 24 października

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych kwiecieñ 2015 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazw "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI prof. dr hab. Ewa Nowi ska dr hab. Pawe Podrecki Kwerenda orzecznictwa dotycz cego w asno ci intelektualnej - sprawozdanie Warszawa 2014 Spis tre ci I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców Rozdział I Zakres stosowania, definicje oraz zmiana Regulaminu 1 Bank oferuje Klientom następujące typy Kart: a) Karta

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo