z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;"

Transkrypt

1 ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych dla klientów korporacyjnych w HSBC Bank Polska S.A., okre la zasady wydawania przez Bank Kart Kredytowych dla klientów korporacyjnych, a tak e zasady ich u ywania oraz rozliczania Transakcji dokonanych przy ich u yciu. U yte w niniejszym Regulaminie wyra enia pisane wielk liter posiadaj nast puj ce znaczenie: a) Dzie Roboczy oznacza ka dy dzie z wy czeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Bank prowadzi dzia alno. b) Karta Kredytowa oznacza kart kredytow MasterCard, wydan na podstawie Umowy, przeznaczon do korzystania w ramach przyznanego Klientowi przez Bank Kredytu; c) Klient oznacza podmiot, który podpisa z Bankiem Umow i z o y Wniosek o wydanie Kart Kredytowych poszczególnym U ytkownikom; d) Kredyt oznacza kredyt w Karcie Kredytowej, udzielony Klientowi przez Bank, na warunkach okre lonych w Umowie, wykorzystywany przez U ytkowników Kart Kredytowych poprzez wykonywanie Transakcji; e) Limit oznacza maksymaln kwot, do której Bank udziela Klientowi Kredytu, w ramach, którego Klient mo e wyznaczy Limit Karty, przy czym suma Limitów Kart nie mo e przekroczy Limitu; f) Limit Karty oznacza sum warto ci Transakcji, do wysoko ci, której U ytkownik mo e dokonywa Transakcji przy u yciu Karty Kredytowej, przy czym w ci ar Limitu Karty rozliczane s op aty i prowizje z tytu u u ytkowania Karty Kredytowej oraz odsetki od wykorzystanego Kredytu. Limit Karty odnawia si po zako czeniu Okresu Rozliczeniowego w dniu sporz dzenia Wyci gu; g) Lista U ytkowników zestawienie wszystkich U ytkowników Kart Kredytowych wydanych do Limitu danego Klienta, zawieraj ce dane personalne U ytkowników oraz wnioskowane Limity Kart, stanowi ca Za cznik do Umowy; h) MasterCard oznacza mi dzynarodowy system akceptacji i rozliczania Transakcji dokonywanych przy u yciu kart opatrzonych znakiem towarowym MasterCard; i) Numer PIN oznacza poufny, osobisty numer identyfikacyjny przeznaczony do u ywania Karty Kredytowej w celu elektronicznej identyfikacji U ytkownika; j) Okoliczno ci Naruszenia oznaczaj okoliczno ci naruszenia warunków Umowy okre lone w pkt. 10 Regulaminu; 1

2 k) Okres Rozliczeniowy oznacza 1 miesi c kalendarzowy, w czasie którego dokonywane s p atno ci Kart Kredytow ; okres ten ko czy si sporz dzeniem Wyci gu; l) Pe nomocnik oznacza osob fizyczn wskazan przez Klienta w Pe nomocnictwie do Kart Kredytowych, które stanowi za cznik do Umowy, umocowan do telefonicznego zastrzegania, zablokowania Kart Kredytowych oraz telefonicznego wnioskowania o nowe Karty Kredytowe w miejsce zablokowanych; m) Rachunek oznacza rachunek bankowy prowadzony przez Bank na rzecz Klienta; n) Rachunek Karty oznacza rachunek techniczny Banku, otwarty i prowadzony w polskich z otych przez Bank w celu rejestrowania Transakcji i op at zwi zanych z u ywaniem Karty Kredytowej; o) Sp ata Minimalna oznacza kwot p acon przez Klienta w wysoko ci i terminie okre lonym w Wyci gu, b d c cz ci aktualnego zad u enia Karty Kredytowej, w wysoko ci okre lonej w Tabeli wraz z nale nymi op atami, odsetkami i prowizjami; p) Tabela oznacza Tabel op at i prowizji do Kart Kredytowych dla klientów korporacyjnych, która stanowi Za cznik do Umowy; q) Termin Sp aty ma znaczenie nadane w Umowie i oznacza dzie, w którym Klient jest zobowi zany do ca kowitej sp aty Kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i innymi op atami nale nymi Bankowi z tytu u udzielonego Kredytu; r) Transakcja oznacza Transakcj Gotówkow, Transakcj bezgotówkow lub inne dzia anie zainicjowane przez Klienta lub odbiorc, polegaj ce na transferze rodków w ci ar Limitu Karty, o mo liwo ci dokonywania którego Bank poinformuje Klienta; s) Transakcja Bezgotówkowa oznacza transakcj, w wykonaniu której dokonywana jest p atno za towary i (lub) us ugi z wykorzystaniem Karty Kredytowej (w czaj c p atno ci dokonywane za po rednictwem poczty, telefonu lub internetu); t) Transakcja Gotówkowa oznacza ka d wyp at gotówkow w dowolnej walucie zrealizowan przy u yciu Karty Kredytowej, w tym m.in. uzyskanie rodków pieni nych z banków lub z bankomatów; u) Umowa oznacza pisemn Umow o wydanie Kart Kredytowych dla klientów korporacyjnych w HSBC Bank Polska S.A.; v) U ytkownik oznacza osob fizyczn o pe nej zdolno ci do czynno ci prawnych, której przekazywana jest Karta Kredytowa oraz której dane identyfikacyjne (wraz z nazw Klienta) s umieszczone na awersie Karty Kredytowej; osoba upowa niona przez Klienta do dokonywania Transakcji w imieniu i na rzecz tego Klienta; w) Wniosek oznacza Wniosek o wydanie Karty Kredytowej dla klientów korporacyjnych w HSBC Bank Polska S.A. stanowi cy Za cznik do Umowy; x) Wyci g okre la wysoko salda na Rachunku Karty z wyszczególnieniem dokonanych za pomoc Karty Kredytowej Transakcji, pobranych op at i prowizji; 2

3 y) Zastrze enie oznacza zablokowanie mo liwo ci dokonywania Transakcji Kart Kredytow dokonywane w systemie kartowym Banku, na wniosek U ytkownika lub Klienta b d na skutek decyzji Banku; z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; aa) Zdolno Kredytowa oznacza zdolno Klienta do sp aty zaci gni tego Kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i innymi op atami nale nymi Bankowi w Terminie Sp aty. Wszelkie definicje i okre lenia u yte w Regulaminie maj odpowiednio zastosowanie do Umowy. W niniejszym Regulaminie odniesienia do liczby mnogiej obejmuj tak e liczb pojedyncz i odwrotnie. 2. Zawarcie Umowy i wydanie Karty Kredytowej 2.1. Warunkiem wydania Klientowi Karty Kredytowej jest: a) posiadanie przez Klienta Rachunku w Banku; b) z o enie przez Klienta Wniosku; c) podpisanie przez Bank i Klienta Umowy O wydanie Karty Kredytowej mo e wnioskowa Klient. Wnioskuj c o wydanie Karty Kredytowej dla wskazanego U ytkownika, Klient upowa nia tego U ytkownika do dysponowania rodkami pieni nym udost pnionymi przez Bank w ramach Kredytu, do wysoko ci Limitu Karty Bank podejmuje decyzj, co do Wniosku, o czym poinformuje Klienta Po zaakceptowaniu Wniosku, Bank dostarczy Klientowi Karty Kredytowe, a nast pnie Numery PIN W przypadku otrzymania Karty Kredytowej lub Numeru PIN w kopertach uszkodzonych w sposób umo liwiaj cy odczytanie numeru Karty Kredytowej i daty jej wa no ci albo Numeru PIN przez osoby nieupowa nione, nale y o tym fakcie bezzw ocznie poinformowa Bank Otrzymana przez Klienta Karta Kredytowa jest nieaktywna. W celu jej aktywacji, po otrzymaniu Numeru PIN, U ytkownik telefonuje pod numer telefonu wskazany na Karcie Kredytowej. Z Karty Kredytowej U ytkownik mo e korzysta niezw ocznie po jej aktywacji. 3. Termin wa no ci Karty Kredytowej 3.1. Karta Kredytowa zostaje wydana na czas okre lony, do terminu wyga ni cia jej wa no ci, wskazanego na danej Karcie Kredytowej. Termin wa no ci Karty Kredytowej okre laj miesi c i rok umieszczone na jej awersie. Karta Kredytowa jest wa na do ostatniego dnia tego miesi ca w cznie, nie d u ej jednak ni do Terminu Sp aty Odnowienie Karty Kredytowej odbywa si automatycznie przed up ywem terminu wa no ci wskazanego na danej Karcie Kredytowej, na kolejny czas okre lony wskazany na nowym egzemplarzu Karty Kredytowej. Nowa Karta Kredytowa zachowuje dotychczasowy Numer PIN Przed wyga ni ciem okresu wa no ci Karty Kredytowej, Bank wysy a do Klienta now Kart Kredytow. Je li Klient odmówi (pomimo nie dokonania powiadomienia, o którym mowa w 3

4 punkcie 3.5.) odbioru nowej Karty Kredytowej, Bank (po zwrotnym otrzymaniu Karty Kredytowej) zniszczy t Kart Kredytow Z chwil otrzymania nowej Karty Kredytowej, Karta Kredytowa dotychczas u ywana powinna zosta zniszczona. Za skutki wynik e z zaniechania tego obowi zku odpowiedzialno ponosi Klient Je li Klient nie jest zainteresowany wydaniem nowej Karty Kredytowej, pisemnie powiadamia o tym Bank co najmniej 2 (dwa) miesi ce przed up ywem okresu wa no ci danej Karty Kredytowej W przypadku zniszczenia Karty Kredytowej lub w zwi zku ze zmian umieszczonych na Karcie Kredytowej danych, na pisemny wniosek Klienta (oraz za op at zgodn z Tabel ) Bank wydaje now Kart Kredytow b d duplikat Karty Kredytowej. 4. Pos ugiwanie si Kart Kredytow 4.1. Za po rednictwem Karty Kredytowej U ytkownik mo e dokonywa : a) Transakcji Gotówkowych w bankomatach lub innych miejscach gdzie realizowane s wyp aty gotówki, takich jak urz dy pocztowe czy kantory; b) Transakcji Bezgotówkowych w punktach sprzeda y lub punktach us ugowych oznaczonych logo MasterCard; c) innych transakcji, o których Bank poinformowa Klienta Karta Kredytowa umo liwia U ytkownikowi korzystanie z programów i us ug dodatkowych przygotowanych przez MasterCard lub Bank, o których Bank powiadomi Klienta U ytkownik mo e korzysta z Karty Kredytowej w Polsce i za granic Karta Kredytowa mo e by u ywana wy cznie przez U ytkownika, którego dane s umieszczone na Karcie Kredytowej Karta Kredytowa mo e by wykorzystywana w okresie jej wa no ci, albo do chwili jej Zastrze enia. 5. Realizowanie Transakcji za po rednictwem Karty Kredytowej 5.1. Karta Kredytowa stanowi w asno Banku. Przyjmuj c Kart Kredytow U ytkownik nabywa prawo korzystania z niej zgodnie z Regulaminem, w szczególno ci do wykonywania Transakcji Transakcje przy u yciu Karty Kredytowej mog by dokonywane do wysoko ci przydzielonego Limitu Karty Przy dokonywaniu autoryzacji Transakcji przy u yciu Karty Kredytowej U ytkownik ma obowi zek samodzielnego wprowadzenia PIN-u bez pomocy osób trzecich lub z o enia podpisu zgodnego z podpisem na odwrocie Karty Kredytowej. Przy dokonywaniu Transakcji Bezgotówkowej za po rednictwem internetu lub telefonu, U ytkownik podaje numer Karty Kredytowej (lub/oraz kod CVC) oraz dat jej wa no ci, wyra aj c w ten sposób zgod na autoryzacj Transakcji. 4

5 5.4. Przy dokonaniu operacji Kart Kredytow z u yciem Numeru PIN, trzecie kolejne b dne wprowadzenie kodu spowoduje zablokowanie Numeru PIN, co oznacza uniemo liwienie U ytkownikowi dokonania Transakcji z wykorzystaniem Numeru PIN Przekroczenie limitu b dów, okre lonego w pkt 5.4., mo e spowodowa zatrzymanie Karty Kredytowej. Klient lub U ytkownik powinien niezw ocznie powiadomi Bank o fakcie zatrzymania Karty Kredytowej. Zatrzymane Karty Kredytowe podlegaj Zastrze eniu oraz zniszczeniu. Nowa Karta Kredytowa w miejsce zatrzymanej mo e zosta wydana na pisemny wniosek Klienta b d telefoniczny wniosek Pe nomocnika 5.6. W sytuacji zablokowania Numeru PIN przez przekroczenie limitu b dów, okre lonego w pkt 5.4., a nie zatrzymania Karty Kredytowej przez bankomat czy osob realizuj c p atno, U ytkownik powinien niezw ocznie skontaktowa si z Pe nomocnikiem w celu kontaktu z Bankiem i odblokowania Numeru PIN. Pe nomocnik jest wówczas zobowi zany poda pracownikowi Banku wszystkie wymagane do jego identyfikacji informacje U ytkownik jest zobowi zany, przy dokonywaniu Transakcji, do okazania, na yczenie osoby realizuj cej Transakcj, dokumentu stwierdzaj cego to samo U ytkownika W celu kontroli rozlicze U ytkownik zobowi zany jest do przechowywania dokumentów potwierdzaj cych dokonanie Transakcji do czasu otrzymania i sprawdzenia informacji, zawartych w Wyci gu lub zako czenia ewentualnej procedury reklamacyjnej Bank udost pni rodki za po rednictwem Karty Kredytowej, niezw ocznie po otrzymaniu od U ytkownika zlecenia Transakcji. 6. Realizowanie Transakcji dokonanych przy u yciu Karty Kredytowej 6.1. Ka da z Transakcji powoduje zablokowanie rodków na Rachunku Karty z dat jej dokonania do czasu rozliczenia Transakcji lub do dnia rozwi zania blokady autoryzacyjnej, w zale no ci od tego, które z wymienionych zdarze nast pi wcze niej Kredyt udzielany i ewidencjonowany jest w polskich z otych (PLN). Je eli Transakcja dokonywana jest w innej walucie ni waluta Kredytu, kwota Transakcji wraz z op atami b dzie przeliczana w pierwszej kolejno ci na USD zgodnie z kursem sprzeda y waluty okre lonym przez MasterCard obowi zuj cym w dniu rozliczenia Transakcji, a nast pnie na walut Kredytu. Bank mo e doliczy dodatkow mar z tytu u przeliczenia na walut Kredytu w wysoko ci okre lonej w Tabeli. U ytkownik uprawniony jest do uzyskiwania w Banku informacji o kursie waluty dokonanej Transakcji. 7. Niezgodno w obci eniach Rachunku Karty 7.1. Klient, w terminie nieprzekraczaj cym 3 miesi cy od dnia obci enia Rachunku Karty lub od dnia, w którym Transakcja mia a by wykonana, mo e powiadomi Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienale ycie wykonanych Transakcjach. Uchybienie terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzaj cym skutkowa b dzie wyga ni ciem roszcze Klienta wzgl dem Banku z tytu u ww. nieprawid owo ci Klient informuj c Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych transakcjach na Rachunku Karty zobowi zany jest dostarczy do Banku dowody potwierdzaj ce ten fakt. 5

6 7.3. Zarejestrowane u ycie Karty Kredytowej, zgodnie z postanowieniami Umowy, jest wystarczaj ce do ustalenia, e Transakcja by a autoryzowana przez U ytkownika Klient przesy a reklamacje oraz wszelk inn korespondencj na adres: HSBC Bank Polska S.A. ul. Marsza kowska Warszawa Zespó ds. Zarz dzania Portfelem Klientów Korporacyjnych 7.5. Bank rozpatruje reklamacje niezw ocznie po ich wp yni ciu do Banku, o ile to mo liwe, w terminie 30 Dni Roboczych. 8. Utracenie Karty Kredytowej 8.1. Karty Kredytowe zg oszone jako utracone, skradzione lub b d ce przedmiotem nadu ycia nie mog by ponownie u yte, nawet, je li U ytkownik je odzyska. Takie Karty Kredytowe powinny zosta przeci te na pó, wzd u paska magnetycznego, a w przypadku Kart Kredytowych wyposa onych w mikroprocesor przecinaj c mikroprocesor na pó W przypadku utraty Karty Kredytowej albo, je li istnieje niebezpiecze stwo nieuprawnionego u ycia Karty Kredytowej, U ytkownik lub Pe nomocnik zobowi zani s niezw ocznie powiadomi Bank. U ytkownik lub Klient przekazuje powiadomienie telefonuj c pod numery wskazane przez Bank (w korespondencji do Klienta, na Karcie Kredytowej albo na stronie internetowej Banku przy czym powiadomienie powinno obejmowa nazw firmy, dla której zosta a wydana Karta Kredytowa, informacje o osobie przekazuj cej powiadomienie i okoliczno ciach utraty lub nadu ycia Karty Kredytowej Zg oszenia, o których mowa w punkcie 8.2 przyjmowane s w Dniach Roboczych, w godzinach 9:00 17: Osoba przekazuj ca powiadomienie zgodnie z punktem 8.2. zobowi zana jest poda Bankowi wszelkie niezb dne informacje, które pomog Bankowi zidentyfikowa Kart Kredytow. Osoba przekazuj ca powiadomienie informuje Bank o wszelkich znanych jej okoliczno ciach dotycz cych utraty lub podejrzewanego u ycia Karty Kredytowej przez nieupowa nion osob Po przekazaniu powiadomienia zgodnie z punktem 8.2. powy ej, Bank niezw ocznie zablokuje Kart Kredytow i potwierdzi Pe nomocnikowi lub U ytkownikowi (w zale no ci od osoby zg aszaj cej) dokonanie blokady. Je eli osob zg aszaj c b dzie U ytkownik jest on zobowi zany do poinformowania o zaistnia ej sytuacji Pe nomocnika Po Zastrze eniu Karty Kredytowej zgodnie z punktem 8.5. powy ej, Bank wyda U ytkownikowi now Kart Kredytow z nowym terminem wa no ci (analogicznym do terminu wa no ci poprzedniej Karty Kredytowej) Tylko Klient b d Pe nomocnik mog zamówi now Kart Kredytow po jej Zastrze eniu. Je li Zastrze enia dokonuje U ytkownik, nie b dzie mia mo liwo ci zamówienia nowej Karty Kredytowej. 6

7 8.8. W przypadku utraty Karty Kredytowej albo stwierdzenia niezgodno ci w obci eniach Rachunku Karty zwi zanych z Transakcjami, Bank mo e wymaga od U ytkownika lub Klienta zg oszenia sprawy uprawnionym organom publicznym Bank jest uprawniony do monitorowania wszelkich Transakcji oraz prób dokonania Transakcji za pomoc Karty Kredytowej, celem ochrony przed wykorzystaniem Karty Kredytowej przez osoby nieuprawnione. 9. Obowi zki Klienta i U ytkownika 9.1. U ytkownik zobowi zuje si, i : a) b dzie przechowywa przyznan mu Kart Kredytow w bezpiecznym miejscu, chroni j przed zniszczeniem oraz podejmowa nale yte rodki w celu zapobie enia u yciu Karty Kredytowej przez jak kolwiek nieupowa nion osob ; b) podpisze przyznan mu Kart Kredytow bezpo rednio po jej otrzymaniu; c) nie zezwoli adnej innej osobie na u ycie Karty Kredytowej z Numerem PIN lub bez Numeru PIN; d) nie b dzie przechowywa Karty P atniczej razem z Numerem PIN; e) zachowa Numer PIN w tajemnicy i zapobiegnie mo liwo ci poznania Numeru PIN przez nieuprawnione osoby trzecie; f) b dzie ujawnia numer Karty Kredytowej wy cznie do celów Transakcji lub w momencie zg aszania straty lub kradzie y Karty Kredytowej lub w przypadku uzyskania zgody Banku na ujawnienie numeru Karty Kredytowej; g) przeka e Bankowi wszelkie informacje przez siebie posiadane na temat utraty lub nadu ycia Karty Kredytowej, a tak e ujawni Numer PIN i inne informacje, o jakie Bank mo e poprosi, w celu pomocy w odzyskaniu Karty Kredytowej; h) skontaktuje si z Bankiem w przypadku jakichkolwiek pyta dotycz cych wykorzystania Karty Kredytowej w terminalu zapewnianym przez inny podmiot uczestnicz cy w procesie dokonania Transakcji; i) nie b dzie u ywa Karty Kredytowej w celach sprzecznych z prawem polskim lub - w przypadku Transakcji wykonanych za granic - w celach sprzecznych z prawem danego kraju, w tym celu nabycia nielegalnych towarów lub us ug Klient zobowi zuje si : a) spowodowa, e U ytkownik Karty Kredytowej wykona obowi zki opisane w punkcie 9.1.; b) niezw ocznie poinformowa Bank o ka dorazowej zmianie danych Klienta lub U ytkownika; c) dor czy U ytkownikom kopi Regulaminu przed rozpocz ciem korzystania z Karty Kredytowej; 7

8 d) zagwarantowa, e metoda przydzielania poszczególnym U ytkownikom Numerów PIN uniemo liwia osobom nieupowa nionym dost p do Numeru PIN i tylko U ytkownik b dzie zna odpowiedni Numer PIN Klient ponosi pe n odpowiedzialno z tytu u u ywania wszystkich Kart Kredytowych wydanych w ramach przyznanego mu Limitu, w zakresie przestrzegania przez U ytkowników odpowiednich przepisów prawa, Umowy oraz niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy U ytkownik u yje lub zezwoli innej osobie na u ycie Karty Kredytowej w celach sprzecznych z prawem kraju, w którym by a wykonywana Transakcja, Klient mo e by zobowi zany do zwrotu na rzecz Banku lub na rzecz MasterCard wszelkich kwot lub wydatków poniesionych przez Bank lub MasterCard w wyniku takiego u ycia. 10. Okoliczno ci Naruszenia Wyst pienie którejkolwiek z poni szych okoliczno ci stanowi Okoliczno Naruszenia w odniesieniu do Umowy: a) Klient nie zap aci w terminie p atno ci jakiejkolwiek kwoty przypadaj cej do zap aty z tytu u Kredytu; b) Klient nie wykona lub nienale ycie wykona którekolwiek z postanowie Umowy lub Regulaminu; c) Klient w inny sposób nie sp aci w terminie jakiejkolwiek cz ci lub ca o ci swojego zad u enia b d nie wywi e si z ca o ci lub cz ci zobowi za wobec Banku lub jakiejkolwiek innej osoby do sp aty kwot po yczonych lub zap aty kwot zas dzonych w terminie wymagalno ci; d) jakiekolwiek Zabezpieczenie wyga nie lub nast pi istotne w ocenie Banku obni enie jego warto ci b d skuteczno ci, a Klient lub osoba trzecia mimo wezwania go przez Bank nie ustanowi dodatkowego Zabezpieczenia we wskazanym terminie; e) Klient lub osoba trzecia ustanawiaj ca Zabezpieczenie naruszy istotne, w ocenie Banku postanowienia umowy, na mocy której ustanowiono Zabezpieczenie; f) Klient nie wywi e si z zobowi za wynikaj cych z umów zawartych obecnie oraz w przysz o ci (w tym w szczególno ci nie sp aci jakiejkolwiek kwoty innemu wierzycielowi w uzgodnionym z nim terminie p atno ci), których Klient jest lub b dzie stron, b d te zobowi za wi cych go w inny sposób, je eli w ocenie Banku mog oby to wp yn na Zdolno Kredytow ; g) jakiekolwiek o wiadczenie lub zapewnienie z o one przez Klienta w Umowie lub Regulaminie lub w jakimkolwiek wniosku, zawiadomieniu, za wiadczeniu lub innym dokumencie z o onym w zwi zku z Umow oka e si by nieprawdziwe lub wprowadzaj ce w b d w chwili z o enia lub powtórzenia tych e; h) Kredyt nie zostanie wykorzystany przez Klienta zgodnie z postanowieniami Umowy; i) Klient istotnie w ocenie Banku zmieni dzia alno podstawow wynikaj c z dokumentów dostarczonych Bankowi w celu oceny Zdolno ci Kredytowej; 8

9 j) Klient, którykolwiek z jego organów, cz onków organów lub jakakolwiek osoba trzecia lub organ w adzy z o y wniosek o likwidacj, rozwi zanie lub og oszenie upad o ci Klienta albo o wiadczenie o wszcz ciu wobec Klienta post powania naprawczego; k) s d lub organ rejestrowy wydadz orzeczenie lub decyzj o rozwi zaniu, likwidacji lub og oszeniu upad o ci Klienta; l) zaj cie Rachunku przez uprawnione organy publiczne; m) nast pi istotne w ocenie Banku pogorszenie sytuacji ekonomicznej, prawnej lub finansowej Klienta, mog ce zagrozi Zdolno ci Kredytowej, lub powstanie inna okoliczno, która mog aby w opinii Banku mie istotny, negatywny wp yw na dzia alno Klienta b d Zdolno Kredytow ; n) dojdzie do zmian w strukturze w a cicielskiej Klienta, które w ocenie Banku mog mie wp yw na Zdolno Kredytow ; o) Umowa zostanie uznana za niewa n, bezskuteczn lub niezgodn z obowi zuj cym prawem, a tak e w przypadku, gdy Klient uchyli si od z o onego o wiadczenia woli. 11. Ograniczenia w korzystaniu z Karty Kredytowej W sytuacji, gdy: a) wobec Klienta zaistnia a jakakolwiek Okoliczno Naruszenia; b) realizacja Transakcji mia aby nast pi w okresie wypowiedzenia Umowy lub po Terminie Sp aty; c) U ytkownik pope ni, b d Bank ma powa ne podstawy by podejrzewa, e U ytkownik pope ni lub zamierza pope ni przest pstwo lub dokona innego nadu ycia w zwi zku z u yciem Karty Kredytowej, w tym m. in. oszustwa, kradzie y albo innego nadu ycia prawa; d) Klient nie sp aci kwoty Sp aty Minimalnej w wyznaczonym terminie, przez co najmniej dwa kolejne Okresy Rozliczeniowy za Bank za da od Klienta sp aty zaleg ej kwoty w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Klienta wezwania do sp aty pod rygorem rozwi zania Umowy; e) realizacja Transakcji spowodowa aby udost pnienie Kredytu niezgodnie z warunkami jakiejkolwiek umowy cz cej Bank i Klienta; f) w przypadku podejrzenia, e Kart Kredytow pos uguje si osoba nieuprawniona a brak jest mo liwo ci skontaktowania si z U ytkownikiem b d Klientem w celu wykluczenia podejrzenia; g) nie zosta y spe nione warunki udzielenia Kredytu okre lone w Regulaminie lub w Umowie; h) Klient lub Bank wypowiedzia Umow lub umow na podstawie, której prowadzi dla Klienta Rachunek; i) Bank podj decyzj o zako czeniu oferowania us ugi wydawania i obs ugiwania Kart Kredytowych; 9

10 Bank ma mo liwo czynno ci: przedsi wzi cia którejkolwiek (lub kilku b d wszystkich) z nast puj cych a) odebra lub zawiesi prawo U ytkownika do u ywania Karty Kredytowej; lub b) odmówi wydania duplikatu albo wznowienia Karty Kredytowej; lub c) odmówi udost pnienia ca o ci b d cz ci Kredytu (poprzez zablokowanie u ywania Kart Kredytowych, zw aszcza w sytuacji gdy brak Sp aty Minimalnej wyniesie 14 (czterna cie) lub wi cej dni od wymaganego terminu Sp aty Minimalnej); lub d) wypowiedzie Umow w ca o ci lub w cz ci i za da sp aty Kredytu, z zachowaniem 30- dniowego terminu wypowiedzenia a w razie zagro enia upad o ci Klienta, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia; lub e) za da ustanowienia dodatkowego satysfakcjonuj cego Bank Zabezpieczenia, lub f) zablokowa lub pobra z Rachunku Klienta niesp acon kwot zad u enia, zw aszcza je eli sp ata nie nast pi w ci gu 30 (trzydziestu) lub wi cej dni od wymaganego terminu Sp aty Minimalnej. Powy sze uprawnienia Banku pozostan Umowy. bez wp ywu na zobowi zania Klienta wynikaj ce z W ka dej z sytuacji opisanych w pkt powy ej Klient zobowi zany jest - na danie Banku niezw ocznie zwróci Bankowi przeci te na pó Karty Kredytowe wzd u paska magnetycznego, a w przypadku Kart Kredytowych wyposa onych w mikroprocesor przecinaj c mikroprocesor na pó. 12. Zakres odpowiedzialno ci Banku Bank nie odpowiada za szkody wynik e z powodu dzia ania si y wy szej Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za: a) odmow realizacji Transakcji w punktach handlowo us ugowych, bankomatach innych banków lub oddzia ach innych banków; b) zastosowanie przez punkt akceptuj cy Kart Kredytow waluty rozliczeniowej innej ni wykazano w potwierdzeniu Transakcji; c) dodatkowe, stosowane lokalnie prowizje nieustalone i nie pobierane przez Bank; d) dodatkowe op aty pobierane przez innych uczestników systemu p atniczego nie b d cych MasterCard; e) ewentualny fakt niehonorowania Karty Kredytowej przez innych uczestników systemu p atniczego nie b d cych MasterCard; f) odmow realizacji Transakcji zleconej przez U ytkownika, zaistnia wskutek zablokowania przez Bank Kart Kredytowych wydanych Klientowi wobec powstania po stronie Klienta niedozwolonego przekroczenia Limitu Karty; 10

11 g) Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za nieautoryzowane Transakcje wykonane przed dokonaniem zg oszenia, o którym mowa w pkt 8.2, zgodnie z postanowieniami pkt , wynikaj ce z utraty, kradzie y, przyw aszczenia albo nieuprawnionego u ycia Karty Kredytowej lub nieuprawnionego dost pu do Karty Kredytowej; h) Bank nie ma obowi zku zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji p atniczej zainicjowanej przez odbiorc lub za jego po rednictwem, która zosta a ju wykonana, tak e w sytuacji gdy w momencie autoryzacji nie zosta a okre lona dok adna kwota transakcji p atniczej lub kwota transakcji p atniczej jest wy sza ni kwota, jakiej Klient móg si spodziewa, uwzgl dniaj c rodzaj i warto wcze niejszych transakcji Klienta, postanowienia cz cej go z odbiorc umowy oraz istotne dla sprawy okoliczno ci; i) Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za Transakcje dokonane bez fizycznego przedstawienia Karty Kredytowej lub bez z o enia przez U ytkownika w asnor cznego podpisu na dokumencie obci eniowym zgodnego z podpisem na odwrocie Karty Kredytowej, w szczególno ci telefonicznie lub dokonywane za pomoc internetu; j) Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za Transakcje przeprowadzone po dokonaniu zg oszenia na podstawie pkt. 8.2., je li dosz o do nich z winy umy lnej U ytkownika Bank jest upowa niony - bez uprzedniego powiadamiania U ytkownika - do odmowy zezwolenia na jak kolwiek Transakcj albo jej zatwierdzenia, je li mia oby to skutkowa naruszeniem przepisów prawa, Umowy lub niniejszego Regulaminu lub, je li narusza to przedmiotowe dokumenty. 13. Tajemnica bankowa i przekazywanie danych Niniejszym Klient wyra a zgod na ujawnienie podmiotom powi zanym kapita owo z HSBC Holdings plc informacji zwi zanych z zawarciem i realizacj Umowy, w tym podmiotom maj cym siedzib w pa stwach trzecich w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z pó n. zm.) Bank jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy, o której mowa w pkt powy ej Dane osobowe osób dzia aj cych w imieniu Klienta b d przez Bank przetwarzane w celu nale ytego wykonania Umowy oraz w celach marketingowych produktów i us ug w asnych Banku, szczególnie w celu wysy ki materia ów informacyjnych, kierowanych bezpo rednio do klientów lub potencjalnych klientów Banku Klient zobowi zuje si poinformowa osoby dzia aj ce w jego imieniu o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Bank, w szczególno ci, e Bank b dzie administratorem ich danych osobowych w rozumieniu obowi zuj cej w danym momencie ustawy o ochronie danych osobowych. W informacji tej zawarte zostan nast puj ce dane: a) adres, siedziba i nazwa Banku; b) cel i zakres zbierania danych; c) ród o danych; d) prawo dost pu do tre ci swoich danych oraz ich przetwarzania; 11

12 e) prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego dania zaprzestania przetwarzania danych ze wzgl du na szczególn sytuacj danej osoby; f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych Osobom dzia aj cym w imieniu Klienta przys uguj prawa okre lone w ustawie o ochronie danych osobowych, a w szczególno ci prawo: a) dost pu do tre ci swoich danych oraz ich poprawiania (zmiany); b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingu us ug i produktów Banku. c) prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego dania zaprzestania przetwarzania danych ze wzgl du na szczególn sytuacj danej osoby. 14. Postanowienia ko cowe Klient oraz U ytkownik wyra a zgod na przesy anie mu poprzez poczt elektroniczn (na adresy przekazane odr bnie Bankowi) zawiadomie oraz informacji zwi zanych z wykonywaniem Umowy Bez konieczno ci wypowiadania Umowy, Bank mo e w ka dym czasie zmieni : a) Regulamin; b) Tabel Bank informuj c Klienta o zmianie Regulaminu lub Tabeli: a) dor cza mu tre równie znowelizowanych Regulaminu lub Tabeli lub wprowadzonych zmian, a tak e podaje termin ich wprowadzenia w ycie oraz informuje o mo liwo ci z o enia o wiadczenia, o którym mowa poni ej; lub b) umieszcza na stronie informacj o zmianie oraz znowelizowan tre Regulaminu lub Tabeli; w zwi zku z tym Klient i U ytkownik zobowi zani s co najmniej raz w tygodniu - do sprawdzania wy ej wymienionej strony internetowej Zmiany, o których mowa w paragrafie obowi zuj Klienta od chwili zawiadomienia o nich (albo innym terminie wskazanym w pi mie zawiadamiaj cym o zmianach), chyba e w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dor czenia informacji o zmianach Klient z o y Bankowi pisemne o wiadczenie o odmowie akceptacji zmian. Z o enie przez Klienta w powy szym terminie pisemnego o wiadczenia o odmowie akceptacji zmian b dzie traktowane jako wypowiedzenie Umowy Je eli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu oka e si niezgodne z prawem, nie b dzie to mia o wp ywu na obowi zywanie i wa no pozosta ych postanowie Regulaminu Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o us ugach p atniczych (Dz. U. z dnia r.) zwanej dalej Ustaw o us ugach p atniczych, wy cza si zastosowanie Dzia u II Ustawy o us ugach p atniczych do Umowy. 12

13 14.7. Na podstawie art. 33 Ustawy o us ugach p atniczych wy cza si zastosowanie art , art. 40 ust. 3-4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, oraz art Ustawy o us ugach p atniczych do Umowy Na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy o us ugach p atniczych wy cza si zastosowanie art Ustawy o us ugach p atniczych do transakcji p atniczych innych ni okre lone w art. 53 ust. 1 Ustawy o us ugach p atniczych. 13

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA Regulamin wprowadzony Uchwałą nr4/2015 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015r, w oparciu o 12 a ust.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umowy kupnasprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: 1) Zadanie 1: przeprowadzenie audytu zerowego wraz z benchmarkingiem działań komunikacyjnych Agencji w obszarze Internetu, w tym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Dolnośląski Region Wielkopolski Region Górnośląski Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA WSPÓŁPRACY zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Zlecającym: The Living Dream Co., Ltd. Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, England, S63 5DB, Company No. 09441295, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A.

REGULAMIN. UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A. REGULAMIN UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A. W WARSZAWIE Spis treści : Strona 1 1.Postanowienia wstępne. 3-4 2.Zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji MIX LAN 2PAK, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją jest AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek

Umowa Nr... o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek Umowa Nr... o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia 1. Sprzedawca Spółka EnergyLife Limited z siedzibą w Sliema SLM 1843, Malta przy ulicy Sir Luigi Camilleri Street 7A wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 WZÓR UMOWA Nr /2007 W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - zwaną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look

Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look 1. Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Lovely Look, zwanego dalej "Programem". 2. Organizatorem Programu jest Provalliance

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR...

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP, REGON. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Łomży, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne...2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zal Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zal Nr 5 do SIWZ Zal Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Korp/655/2011 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 6 grudnia 2011 I. Definicje REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH 1. Bank oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny Załącznik do Zarządzenia Nr 138/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 czerwca 2016 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2016 r. Regulamin przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CSIOZ/ /2016

UMOWA nr CSIOZ/ /2016 UMOWA nr CSIOZ/ /2016 Wzór Umowy zawarta w dniu 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (1)

z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (1) Nr dokumentu LexPolonica: 2056399 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r.

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Projekt U M O W Y zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy Biblioteką Raczyńskich

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Poniższe pojęcia rozumiane będą następująco:

I. Definicje. Poniższe pojęcia rozumiane będą następująco: Regulamin świadczenia usług reklamowych przez o2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w ramach portalu o2.pl i komunikatora tlen.pl I. Definicje Poniższe pojęcia rozumiane będą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE 1. Sprzedawca Sklep Motoryzacyjny REGMOT inż. Wiesław Ptak z siedzibą w 31-571 Kraków ul. Mogilska 121c, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 676-103-16-84,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mf.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mf.gov.pl Warszawa: Prenumerata prasy krajowej i zagranicznej na 2016 rok Numer

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16-09-1982 r., Prawo

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA

Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA Nawiązując do ogłoszonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup i dostawa bonów towarowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY OGÓLNE WARUNKI UMOWY zawarta w dniu... 2006 r. w Olsztynie pomiędzy: Wojewodą Warmińsko-Mazurskim..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez:... -..., zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje:

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje: Umowa nr zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 34, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

"Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy"

Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy "Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy" MSZ CIE, Warszawa, 17 października 2012 r. 1 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Definicje 3. Wyłączenia 4. Informacje podawane w reklamie 5. Standardowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zarejestruj się na platformie sygmadirect.pl, zbieraj punkty i płać kartą Sygma Bank. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zarejestruj się na platformie sygmadirect.pl, zbieraj punkty i płać kartą Sygma Bank. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zarejestruj się na platformie sygmadirect.pl, zbieraj punkty i płać kartą Sygma Bank 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Eurogąbki

Regulamin Usługi Eurogąbki Regulamin Usługi Eurogąbki SPIS TREŚCI: Art. 1 WSTĘP Art. 2 DEFINICJE Art. 3 ZAWARCIE I OBOWIĄZYWANIE UMOWY Art. 4 WYNAGRODZENIE Art. 5 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI EUROGĄBKI Art. 6 ROZWIĄZANIE UMOWY I

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1)

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) Dziennik Ustaw rok 2009 nr 115 poz. 964 wersja obowiązująca od 2009-08-05 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR.

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Zawarta w dniu..... roku w. POMIĘDZY:. reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr... w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr... w trybie przetargu nieograniczonego. U M O W A P R O J E K T (usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej) zawarta we Wrocławiu w dniu.......2012 r., pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1, REGON:

Bardziej szczegółowo