MARKETINGOWE ASPEKTY DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH NA PRZYKŁADACH POLSKICH FUNDACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARKETINGOWE ASPEKTY DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH NA PRZYKŁADACH POLSKICH FUNDACJI"

Transkrypt

1 Daszkiewicz M., Waniowski P.: Marketingowe aspekty działań społecznych na przykładach polskich fundacji, (współautorstwo), [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 473, Szczecin 2007, s MARKETINGOWE ASPEKTY DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH NA PRZYKŁADACH POLSKICH FUNDACJI Rozwój sektora non-profit stwarza nowe wyzwania i powoduje, że organizacje prowadzące działania społeczne zaczynają dostrzegać w swojej działalności miejsce dla marketingu. Celem referatu jest przedstawienie możliwości, sposobów i korzyści płynących z wykorzystania marketingu w działaniach społecznych. Autorzy przedstawią marketingowe aspekty działań polskich fundacji, które mogą adaptować filozofię marketingu do realizacji swoich celów. Rosnąca liczba fundacji 1 i innych organizacji niedochodowych stawia je w sytuacji, w której muszą walczyć o uwagę i zainteresowanie opinii publicznej. Fundacje są bardzo zróżnicowaną grupą instytucji zarówno jeśli chodzi o wielkość, jak i zakres podejmowanych działań. Oprócz wielkich powszechnie znanych, mamy również takie, które są zawiązywane w celu zebrania pieniędzy i pomocy jednej osobie lub realizacji pojedynczego przedsięwzięcia. Wiele z polskich fundacji nie ogranicza się jednak do realizacji bieżących celów i stara się realizować programy dążące do kształtowania świadomości społecznej. Czynią więc to co jest podstawą idei marketingu społecznego. Równocześnie powszechnie przyjętą zasadą jest to, że fundacje nie mogą wyręczać instytucji państwowych i samorządowych, mogą jedynie działać równolegle lub podejmować się zadań nie realizowanych przez państwo. Często fundacje inicjują nowe przedsięwzięcia, dotąd nie funkcjonujące w życiu społecznym. Marketing społeczny, którego zasady są coraz częściej stosowane przez fundacje, definiowany jest jako równoczesne zaadoptowanie filozofii marketingu i dostosowanie technik marketingowych dla wywoływania zmian zachowania ludzi, które ostatecznie prowadzą do społecznie pożądanych zmian w postawach i systemie wartości.2 Zgodnie z definicją Instytutu Marketingu Społecznego marketing społeczny obejmuje planowanie i wprowadzanie programów mających na celu wywołanie zmian społecznych w oparciu o reguły i techniki zaczerpnięte z marketingu komercyjnego 3. Jest ona bliska definicji P.Kotlera i G.Zaltmana, którzy na początku lat 70-tych pierwsi użyli tego terminu aby opisać aplikację zasad i technik tradycyjnego marketingu do spraw i problemów charakterze społecznym. 4 Pomimo pewnych różnic marketing komercyjny i marketing społeczny w swym podstawowym wymiarze są to zjawiska bardzo podobne. Istnieje nawet bezpośrednia analogia między podstawowymi instrumentami marketingu komercyjnego, czyli tzw. marketing-mix, a tym, co jest podstawą marketingu społecznego. Organizacje niedochodowe w swych działaniach mogą wykorzystywać instrumenty marketingowe, choć nie zawsze w kontekście społecznym są one rozumiane w ten sam sposób, co w komercyjnym. Produktem w marketingu społecznym jest przedmiot działania organizacji niedochodowej. Jeśli nie jest on precyzyjnie określony, przekazywane przez nią komunikaty są niejasne dla odbiorców i w konsekwencji zmniejsza to jej skuteczność. 5 W przypadku fundacji produkt przyjmuje różną formę. Jego mianem można określić prowadzone przez fundację kampanie i akcje społeczne, których przedmiot może mieć charakter: materialny ( np. zbiórka pieniędzy na 1 Fundacje stanowią liczną grupę organizacji non profit. W Polsce jest ich obecnie ponad Działają na podstawie Ustawy z dnia 6.IV (z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8.V.2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji, które każda jest zobowiązana składać corocznie. 2 W. Balczun: Edukacyjne aspekty kampanii społecznych w mediach [w:] materiały z IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - "Media a edukacja" - Poznań/Zielona Góra 2002, S. DeRolf: Social marketing, is there place for it in business? Boulder County Business Report; Oct 14-Oct 27, 2005; s.35 5 D. Maison, P. Wasilewski: Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej. Agencja Wasilewski, Kraków 2002, s. 14

2 rzecz uchodźców z Kosowa), odnosić się do zachowania (np. dotyczyć zapinania pasów podczas jazdy samochodem) lub też być ideą (np. sposobu myślenia o osobach niepełnosprawnych). Przykłady różnych przedmiotów działania polskich fundacji wraz z wybranymi akcjami społecznymi przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1 Przedmiot działań społecznych w polskich fundacjach (wybrane przykłady) Nazwa fundacji Polska Akcja Humanitarna Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi Fundacja Mimo wszystko Fundacja Polsat Przedmiot działania fundacji Pomoc ludziom w sytuacjach kryzysowych, w jak najszybszym uzyskaniu samodzielności i przyjęciu odpowiedzialności za własną przyszłość. Kształtowanie postaw humanitarnych i tworzenie nowoczesnej kultury pomocy z poszanowaniem godności człowieka. Ratowanie życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej Edukacja społeczeństwa w celu zapewnienia krwi wszystkim potrzebującym Wyrównywanie szans pomiędzy ludźmi niepełno- i pełnosprawnymi -usuwanie barier mentalnych, które istnieją między ich światami Ratowanie zdrowia i życia najmłodszych Wybrane akcje Przedmiot kampanii/akcji społeczne Pajacyk Edukacja Humanitarna Zbieranie pieniędzy na dożywianie dzieci w całej Polsce Pomoc dla Pomoc humanitarna dla społeczeństwa Kazachstanu Kazachstanu, pomoc Polakom w Kazachstanie Stworzenie w Polsce lobby na rzecz repatriacji Edukacja Humanitarna XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Kampania społeczna KREWNIACY Program informacyjno edukacyjny HONOROWE KRWINKI Zwyciężać mimo wszystko (Ogólnopolskie Dni Integracji) Podaruj Dzieciom Słońce "Prosto do Europy", Wychowanie prospołeczne, którego celem jest przekazywanie młodzieży wartości humanitarnych oraz kształtowanie postawy otwartości i solidarności z człowiekiem. Zbiórka pieniędzy dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach. Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i nauka pierwszej pomocy Promowanie honorowego krwiodawstwa w Polsce Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród uczniów szkół podstawowych i średnich. Prezentacja dorobku artystyczny i sportowy osób niepełnosprawnych (w ramach akcji odbywa się Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, którego celem jest promocja wybitnie uzdolnionych wokalnie osób niepełnosprawnych). Zbiórka pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do ratowania życia i zdrowia dzieci Rozpoznanie stopnia zaawansowania wad postawy u dzieci oraz działania zmierzających do zahamowania procesu powstawania i utrwalania się tych wad.

3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron internetowych fundacji W marketingu komercyjnym ceną jest zazwyczaj koszt związany z nabyciem produktu. W marketingu społecznym tradycyjne rozumienie ceny jako kosztów finansowych odnosi się jedynie do akcji charytatywnych opartych na zbiórce pieniędzy. W pozostałych przypadkach, a jest ich większość, mamy do czynienia z kosztami behawioralnymi i psychologicznymi. Koszty behawioralne to energia spożytkowana na działanie promowane przez kampanię (np. czas i wysiłek, który poświęcamy aby oddać honorowo krew). Natomiast koszty psychologiczne to szeroko rozumiane poczucie psychologicznego dyskomfortu związane ze zmianą postawy lub zachowania. Im większy jest dystans między stanem obecnym a stanem docelowym (tym, który promuje dana kampania społeczna), tym większa cena danej zmiany (a więc tym większe koszty, które trzeba ponieść). Im koszty te są wyższe w stosunku do postrzeganego zysku, tym trudniejsza jest zmiana postawy lub zachowania. 6 Dystrybucja jest rozumiana w marketingu komercyjnym jako zespół działań, zmierzających do udostępnienia produktu ostatecznym nabywcom. Analogią dostępności produktu konsumpcyjnego na rynku jest w marketingu społecznym dostępność środków, dzięki którym odbiorca może zrealizować propagowany cel. Pojecie dystrybucji w marketingu organizacji niedochodowych wiąże się zarówno z dostępnością środków, jak i sposobami, kanałami dotarcia do odbiorców z pewna idea (np. bezpośredni lub pośredni sposób przekazywania treści w sposób intensywny, selektywny lub ekskluzywny). 7 W działaniach fundacji ważne są więc działania ułatwiające zmianę postawy lub zachowania, np.: organizowanie dogodnych punktów zbiórki pieniędzy czy ośrodków edukacyjnych. Fundacje muszą zadbać o taką dystrybucję, która z jednej strony zapewniałaby sprawny proces docierania do potencjalnych donatorów i innych grup społecznych ważnych dla realizacji celów statutowych, a z drugiej minimalizację ponoszonych kosztów. 8 Przykładem dobrze zorganizowanych działań dystrybucyjnych są poczynania Fundacji Polsat. Pomocy chorym dzieciom można udzielić w prosty sposób wysyłając pod wskazany numer SMS o treści pomoc. Od 1999 roku wraz z firmą Procter&Gamble organizuje ona akcję Podaruj dzieciom słońce, której istotą jest zbiórka pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do ratowania życia i zdrowia dzieci. Na cele charytatywne przekazywana jest część pieniędzy ze sprzedaży produktów oznaczonym słoneczkiem będącym symbolem akcji. Podobną formę dystrybucji przyjęto w ramach programu Podziel się posiłkiem, którego celem jest walka z niedożywieniem dzieci w Polsce. Pomysłem Europejskiej Fundacji Honorowego Krwiodawcy (znanej dzięki akcji Krewniacy) są ruchome stacje krwiodawstwa w postaci autobusów do poboru krwi. Autobusy takie mają docierać do różnych dawców w całym kraju promując przy tym honorowe krwiodawstwo. Autobusy Fundacji mają stać się rozpoznawalne wśród społeczeństwa dzięki mediom, imprezom masowym i znanym osobistościom wspierającym honorowe krwiodawstwo. Innym przykładem jest program Pajacyk, organizowany przez Polską Akcję Humanitarną (PAH). Wejście na Polską Stronę Głodu (www.pajacyk.pl) i kliknięcie w brzuszek Pajacyka jest równoznaczne z dofinansowaniem ciepłego posiłku. Autorzy akcji proponują częste odwiedzanie strony a najlepiej ustawienie jej jako strony startowej dla swojego komputera. Kliknięcie w brzuszek Pajacyka nic nie kosztuje (poza oczywiście połączeniem z Internetem). Po wykonaniu prostego działania wchodzimy na stronę sponsorów Polskiej Strony Głodu i to oni płacą za to, że zobaczyliśmy ich bannery reklamowe. Czwartym elementem marketing-mix jest promocja. Do promocji idei marketingu społecznego wykorzystuje się te same narzędzia, które wypracował marketing komercyjny, czyli reklamę, public relations, sprzedaż osobistą i promocję dodatkową. Organizacje społeczne powinny pamiętać o koordynacji działań promocyjnych. Tylko integracja działań daje bowiem szanse na osiągnięcie pożądanych celów. Przykładem fundacji, która od lat wspiera swoje funkcjonowanie szeroko zakrojonymi działaniami promocyjnymi jest Fundacja Synapsis 9. W tabeli 2 przedstawiono podejmowane przez nią przedsięwzięcia, cele i założenia działań promocyjnych. 6 D. Maison, P. Wasilewski: Propaganda dobrych serc, wyd. cyt.: s B. Iwankiewicz-Rak, Narzedzia marketingu organizacji non-profit, [w:] Zarządzanie i Marketing 2. Praca naukoweakademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1995, str D. Maison, P. Wasilewski: Propaganda dobrych serc, wyd. cyt.: s Działania społeczne prowadzone przez Fundację Synapsis mają za cel stopniowo oswajać z autyzmem, uświadamiać możliwości terapii a także ukazywać potencjał intelektualny i twórczy dzieci i młodzieży z autyzmem.

4 Wybrane działania promocyjne Fundacji Synapsis Tabela 2 Działanie Program Partnerstwo dla Rain Mana ( ) Kampania społeczna Tak niewiele potrzeba, aby uczynić tak wiele (2003) Społeczny Rajd Rowerowy na rzecz Autyzmu "Masa na Autyzm" 2 czerwca 2007 Europejski Tydzień Autyzmu (4 11 grudnia 2005) Działania promocyjne w ramach tzw. product placement Cele i założenia działań promocyjnych Celem programu jest aktywizacja zawodowa i społeczna dorosłych osób z autyzmem. W ramach programu powstała Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS, która jest pierwszym w Polsce przedsiębiorstwem społecznym dla osób z autyzmem. Partnerstwo dla Rain Mana wspierają następujące działania promocyjne: Działania community relations, których celem jest włączenie przedsiębiorstwa w społeczność lokalną (poprzez wpisanie kontekst społeczny jak i gospodarczy ) Działania lobbingowe (zespół rzeczników analizuje istniejące prawo, wypracowuje propozycje zmian i rekomenduje je decydentom politycznym) Wydawnictwa specjalistyczne Celem kampanii było upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy na temat autyzmu, jego objawów i sposobów leczenia, a także dostępnej terapii. Wykorzystane narzędzia promocyjne: Reklamy telewizyjne (z udziałem Krystyny Jandy i artystów serialu "Na dobre i na złe") i radiowe Ogłoszenia prasowe ilustrowane zdjęciami aktorów serialu "Na dobre i na złe" z hasłem "Tak niewiele potrzeba aby uczynić tak wiele" Media relations: audycje radiowe (w Programie 1 PR), wywiady i spotkania przedstawicieli Fundacji oraz rodzin dzieci z autyzmem programach TVP ("Kawa czy herbata", wywiad przed głównym wydaniem "Panoramy", cały program "Pytanie na śniadanie" ) Wydarzenia specjalne: kolacja charytatywna i koncert Kory Cel akcji: Danie dorosłym osobom z autyzmem szansy na niezależność i bardziej samodzielne życie. Dzięki udziałowi w Rajdzie 1108 uczestników Fundacja Grupy TP przekazała zł na budowę Ośrodka Dom i Praca w Wilczej Górze pod Warszawą. Informacje przekazywane mediom (informacje o autyźmie, problemach związanych z autyzmem i sposobach i rozwiązania oraz o możliwościach i nadziejach jakie współczesna terapia daje dzieciom i rodzicom), konferencja Prasowa Bliżej Autyzmu Wydarzenia (Konferencja Autyzm można leczyć, uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, koncert wokalistów dotkniętych autyzmem, wystawa prac artystycznych wykonanych przez osoby z autyzmem) Działania PR skierowane do tzw grupy wsparcia ( Poznajmy potencjał osób z autyzmem - spotkanie z Mazowieckimi Związkiem Pracodawców Gminy Lesznowola oraz partnerami projektu Partnerstwo dla Rain Mana Rain Man dla Partnerstwa ) czat internetowy Co chcecie wiedzieć o osobach z autyzmem Przedstawienie Mała Steinberg Lee Halla o dziewczynce autystycznej w reżyserii i wykonaniu Krystyny Jandy wspólnie z teatrem STUDIO w Warszawie i Agencją GRAMI. film Nie wiedziałam co to jest autyzm jest to wywiad z Krystyną Jandą o pracy artystki nad rolą Małej Steinberg i poznawaniem istoty autyzmu oraz wybrane fragmenty sztuki, odcinek serialu Na dobre i na złe poświęcony autyzmowi (bohaterem 149 odcinka był autystyczny chłopiec) piosenka "Razem oswoić świat" nagrana przez Andrzeja Krzywego wraz z Pauliną Chodkowską, która dzięki swoim najbliższym oraz terapii pokonała autyzm.

5 Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony internetowej fundacji oraz informacji prasowych Podobnie jak przypadku fundacji Synapsis istotną rolę w działaniach wielu innych prężnych fundacji odgrywa public relations. Fundacje szeroko sięgają po instrumenty media relations (informacje prasowe, konferencje, wywiady, udział w audycjach i programach itd.) Ważnym elementem programów są akcje i wydarzenia specjalne (np. Spacer Ludzi Dobrej Woli akcja organizowana przez Polską Akcję Humanitarną). Ciekawą formą działań komunikacyjnych fundacji są kluby będące odpowiednikiem klubów zrzeszających klientów firm, funkcjonujących z powodzeniem w marketingu komercyjnym. Wpływają one na zwiększenie identyfikacji z fundacją a poprzez aktywne uczestnictwo członków zwiększają skuteczność prowadzonych działań społecznych. Przykładem mogą być kluby, organizowane na wzór klubów zrzeszających klientów. Taki klub założyła Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi pod nazwą Krewniacy Club. Do Krewniacy Club mogą należeć zarówno honorowi dawcy krwi, jak i ci, którzy z różnych powodów nie mogą oddawać krwi, ale chcieliby w inny sposób wspierać ideę honorowego krwiodawstwa. Klub posiada własny system identyfikacji wizualnej (spójny z wizualizacją Fundacji), a nawet własną stronę internetową. Strony internetowe wielu polskich fundacji można porównywać z najlepszymi stronami korporacyjnymi. Niektóre z nich mogą stanowić wzór marketingowego podejścia, zarówno pod względem zawartych treści, jak i formy. Fundacje zamieszczają na nich nie tylko informacje o swojej działalności. Wchodzący na stronę może zapoznać się z multimedialnymi materiałami dotyczącymi prowadzonych kampanii (spotami telewizyjnymi i radiowymi, filmami, teledyskami, plakatami, treścią ulotek), ściągnąć na swój komputer tapety, a nawet zagrać w grę internetową. W sklepie internetowym Fundacji Honorowego Dawcy Krwi można zakupić koszulki Krewniaka z wypisaną grupą krwi. Fundacja oferuje zainteresowanym jej działalnością newsletter. Coraz częściej polskie fundacje sięgają po product placement. Obok fundacji Synapsis w ostatnich czasach to narzędzie wykorzystywały np. Polska Akcja Humanitarna i Fundacja Mam Marzenie. PAH zacieśnia swoje kontakty z twórcami serialu M jak Miłość. W jednym z odcinków popularnego serialu, dwie jego bohaterki, angażują się w pomoc mieszkańcom wioski Malaspa i biorą udział w ECCO Walkathonie. W innym odcinku pojawiła się sama Janina Ochojska rozmawiająca w siedzibie fundacji z Anną Muchą, odtwarzającą postać angażującą się w działania społeczne. W serialu Na dobre i na złe pojawia się rozbudowany epizod dotyczący fundacji Mam marzenie. Takie zaistnienie fundacji w popularnym serialu telewizyjnym, mającym liczną widownię, ma szczególnie dużą siłę promocyjną. Komunikacja stanowi ważny element działań społecznych. Jej zadanie nie ogranicza się do przekazywania informacji, istotną jej rolą jest kreowanie wizerunku fundacji oraz realizacja celów perswazyjnych prowadzących do zmiany postaw. Wizerunek fundacji wpływa w dużym stopniu na skuteczność prowadzonych działań, dlatego warto poświęcić uwagę i czas działaniom podejmowanym w celu jego budowania i wzmacniania. Wyróżnikiem i czynnikiem wpływającym na wizerunek są same działania prowadzone przez fundacje i ich znaczenie społeczne. Jednak o tym, czy dana fundacja będzie mogła zaistnieć na trwałe w świadomości społecznej, decyduje system identyfikacji, który powinien zapewnić fundacji trwałą identyfikację, indywidualizację, a przez to jej wyróżnienie. Jego kształtowanie następuje przez zewnętrzne i widoczne manifestacje wielu atrybutów, i to właśnie one są zazwyczaj najczęściej poddawane ocenie ze strony otoczenia. 10 Jednym z najważniejszych elementów autoprezentacji jest nazwa organizacji. Jest ona podstawowym nośnikiem tożsamości fundacji. To ona powoduje pojawienie się świadomości jej istnienia, pomaga w zapamiętywaniu i ułatwia pozycjonowanie. W systemach kompleksowej identyfikacji nazwa pojawia się częściej niż inne elementy przyjmując dwie formy: dźwiękową i obrazową. Można również wskazać takie nośniki, na których może pojawić się jedynie nazwa (np. tak istotna dla nowoczesnej organizacji domena wraz z adresami poczty elektronicznej). Zarówno nazwa fundacji jak i nazwy prowadzonych programów powinny być celne, łatwe do zapamiętania i możliwie krótkie. Projektowanie nazwy powinno następować w taki sposób, aby miała ona charakter identyfikacyjny, informacyjny i perswazyjny. Dobrymi przykładem jest Fundacja Dajesz Pracę i nazwa jej kampanii Kupując polskie produkty dajesz pracę. 10 S. Black, Public Relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s

6 Zwykle przyjmuje się zasadę, że nazwa fundacji powinna być nośnikiem określonych emocji bądź wartości i być wolna od negatywnych skojarzeń. Należy zauważyć, że większość fundacji stara się, żeby ich nazwy niosły pozytywne treści. Tak jest w przypadku fundacji TVN. Nie jesteś sam, Porozumienia bez barier, Mimo wszystko, Mam marzenie, Budzimy do życia i wielu innych. W Polsce rzadziej można znaleźć fundacje posługujące się nazwami o jednoznacznie negatywnym wydźwięku. Do nielicznych należą: fundacja Ostatni Rejs, (posługująca się dodatkowo hasłem Ostatni rejs. Nigdy nie przewidzimy kiedy ) i fundacja Dzieci niczyje. Bardzo istotne znaczenie dla wizerunku mają tzw. twarze fundacji. Są to osoby, których wizerunek jest łączony z wizerunkiem fundacji, mające duży wpływ na przyciąganie zainteresowania i wiarygodność. Twarzami Fundacji są często ich założyciele, tak jest w przypadku Polskiej Akcji Humanitarnej (Janina Ohojska), Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Jurek Owsiak), Porozumienia bez barier (Jolanta Kwaśniewska), Fundacji Urszuli Jaworskiej i Fundacji Mimo wszystko (Anna Dymna). Założycielami fundacji są również politycy. Zakładane przez nich fundacje cieszą się zainteresowaniem mediów w czasach popularności polityka, a przeżywają kryzys, gdy ich założyciele znikają z pierwszych stron gazet i tracą wpływy. Przykładem fundacji, która aktualnie przeżywa boom zainteresowania ze strony mediów i hojnych sponsorów jest fundacja Amicus Europae Aleksandra Kwaśniewskiego. A w kłopoty popadły lub zakończyły swoją działalność fundacje założone m.in. przez Andrzeja Chronowskiego, byłego ministra skarbu w rządzie Jerzego Buzka, przez Jerzego i Ludgardę Buzków, a także przez byłego marszałka Sejmu Marka Borowskiego 11. Czasami Fundacje decydują się na tzw. celebrity endorsment 12 w budowaniu swojej tożsamości wykorzystując wizerunek znanej osoby. Przykładem może być Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi, którą uczyniła ambasadorem swojej kampanii Krewniacy Radosława Pazurę. W wyniku zaistnienia potrzeby szybkiej i łatwej komunikacji z odbiorcami, fundacje podobnie jak firmy posługują się symbolami. Są one zestawem wielu często różnych form, układów i elementów uzupełniających, decydujących o charakterystycznym obrazie organizacji. Warto w tym miejscu przywołać słowa D. Aakera: Mocny symbol decyduje o spójności i strukturze tożsamości a przy tym sprawia, że łatwiej się ją rozpoznaje i przypomina o niej 13. Na efektywność stosowanej symboliki wpływają takie cechy jak: łatwa identyfikacja, ponadczasowość, uniwersalność 14 i częstość użytkowania. Symbol fundacji powinien być oryginalny czyli różnić się wystarczająco od symboli innych organizacji. Tylko wtedy będzie on łatwo rozpoznawalny i zapamiętywany przez odbiorców. Fundacje tworząc swoje programy i kampanie powinny również pamiętać o precyzyjnym określeniu grup docelowych. Pozwoli to na odpowiednie zaprojektowanie narzędzi oddziaływania i dobranie kanałów dla przekazu społecznego. Kampania społeczna to nie tylko zwrócenie uwagi na dany problem. Celem kampanii powinno być wsparcie działań służących zmianie postaw. Jeśli nie dostarczymy odbiorcom wiarygodnego i rzetelnego komunikatu, szybko się zniechęcają. Mogą stracić zainteresowanie danym tematem, społecznym i będą bardziej oporni na zmianę zachowania. Sztuka budowania przekazu społecznego polega na odnalezieniu istotnych przyczyn, dla których ludzie zachowują się w taki, a nie inny sposób zasugerowanie w komunikacie perswazyjnym zamiany, poprzez przedstawienie korzyści, czy wartości w zamian za rezygnację z tychże powodów 15 Podobnie jak w działaniach komercyjnych istotnym elementem programów fundacji jest więc obietnica określonych korzyści. Spełnia ona swą rolę perswazyjną, jeśli jest dopasowana do specyfiki grupy docelowej. Obietnica powinna być wymierna i jasno określona, dobre efekty przynosi obiecywanie drobnych, ale wyraźnych korzyści niż dużych, ale ogólnikowych. Skuteczność przekazu ogranicza nagromadzenie obok siebie wielu różnych obietnic. Nie znaczy to, że w każdej sytuacji należy się ograniczać do obiecywania tylko jednej korzyści. W pewnych okolicznościach może ich być wiele, pod warunkiem jednak, że jedna z nich dominuje Więcej: na ten temat "Sponsorzy najbardziej lubią wpływowych polityków", Rzeczpospolita, 9 czerwca 2007, 12 Strategię komunikacji konstruowaną w oparciu o wizerunek słynnej osoby 13 D. Aaker, Building Strong Brands, The Free Press, New York 1991, s Uniwersalność symboli może oznaczać niezmienne postrzeganie ich znaczenia w różnych grupach opinii 15 Próchenko P.: Marketing Społeczny Bardzo to miłe, ale czy ma sens? Brief 2003, nr 3, s B. Kwarciak, Obietnice i obiecanki. Businessman Magazine1996, nr 3, s. 102 i 103

7 Obietnica zwykle znajduje swoje odbicie w haśle kampanii społecznej. Hasło wraz z nazwą stanowi również znak rozpoznawczy działań fundacji i może stać się istotnym elementem ich identyfikacji. Dobrze jest gdy hasła są krótkie i sugestywne, łatwe do zapamiętania, skłaniają do działania i oddziałują na emocje. Nie zawsze w jednym zdaniu udaje się spełnić te wszystkie warunki, ale wiele sloganów stosowanych w polskich działaniach społecznych posiada cechy, które czynią z nich skuteczne narzędzie oddziaływania. Przykłady haseł stosowanych przez polskie fundacje zaprezentowano w tabeli 3. Hasła wykorzystywane w przekazach społecznych polskich fundacji wybrane przykłady Tabela 3 Nazwa i inicjator kampanii Cel kampanii Hasło(-a) Autyzm (Fundacja Synapsis) Współczucie nie wystarczy (Caritas) Uwrażliwienie i przyciągnięcie uwagi społeczeństwa na problem autyzmu wśród dzieci Wezwanie do pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz uchodźców z Kosowa Oswoić świat znaczy stworzyć więzy (hasła wspierające Pomagamy mniej zależeć od pomocy, Dziecko z autyzmem potrzebuje specjalnej opieki żeby zacząć żyć jak inni) Współczucie nie wystarczy Zwiększenie społecznego Dzieciństwo bez przemocy zaangażowania w sprawy (PARPA, Fundacja Dzieci przeciwdziałania przemocy wobec Niczyje Niebieska Linia ) dzieci Tysiące polskich dzieci są ofiarami przemocy w domu Nie bądź obojętny wobec cierpienia Kupując polskie produkty dajesz pracę (Fundacja Dajesz Pracę PL) Podkarpacie górą (Fundacja Dajesz Pracę PL) Podniesienie u konsumentów świadomości tego, jak istotny dla gospodarki i ilości miejsc pracy w Polsce jest wybór produktu podczas codziennych zakupów Kupując polskie produkty dajesz pracę Zwiększenie wśród Podkarpacian świadomości tego, jak wybitne i specjalne są ich regionalne produkty. Kupując polskie produkty dajesz pracę na Akcja ma wzmocnić regionalną dumę i Podkarpaciu doprowadzić do tego, aby w regionie żyło się lepiej i aktywniej. Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów promocyjnych fundacji Powiązanie marketingu z działalnością społeczną wymaga poruszenia problemów etycznych. Adaptacja idei i technik marketingowych w sektorze niedochodowym pokazuje, jak wiele dylematów o charakterze etycznym trzeba rozstrzygać. Najważniejsze z nich koncentrują się wokół sposobów zdobywania środków i wyboru partnerów współuczestniczących w działaniach organizacji. Wiele organizacji pozyskuje środki niezależnie od tego, kto je przekazuje. Postępuje się wówczas w myśl powiedzenia cesarza Wespazjana pecunia non olet. Oczywiste jest, że korzystanie z fundatorów, mających niejasne powiązania biznesowe, jest etycznie naganne.

8 Tego typu problemy za czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego przeżywała fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier. Nieujawnienie sponsorów i to, że wśród nich pojawili się ludzie zamieszani w afery, położyło się cieniem na autorytecie fundacji. Na wizerunek fundacji może wpływać również darczyńca specjalizujący się w kontrowersyjnej branży lub prowadzący działalność opozycyjną w stosunku do celów fundacji. Przykładem takich niekorzystnych wizerunkowo i niejasnych etycznie powiązań może być fundacja mającej na celu ochronę środowiska naturalnego pozyskująca środki od czołowych trucicieli tego środowiska. Wiele organizacji non profit zdobywa obecnie środki na działalność pochodzące z różnego rodzaju grantów. Można zauważyć tendencję startowania we wszystkich możliwych konkursach grantowych, niezależnie od tego, czy występuje bezpośredni związek między założeniami konkursu a zakresem działalności organizacji. Niektóre z nich dodają do zakresu swoich działań również te obszary, którymi dana fundacja tak naprawdę nie ma zamiaru się zajmować. Rodzi to kolejny dylemat etyczny: Czy można w sposób nie do końca uczciwy pozyskać środki na, ważną z punktu widzenia społecznego, działalność. *** Akcje społeczne, podejmowane przez fundacje, zaczynają w Polsce wypełniać poważną lukę w działaniach instytucji państwowych. Aby skutecznie realizować swoje statutowe działania, fundacje muszą funkcjonować coraz efektywniej. Stąd też konieczność stosowania instrumentów marketingu i ich adaptacja ze sfery biznesowej. Marketing społeczny ma szczególne znaczenie w realizacji celów długookresowych, polegających na wywołaniu zmian zachowań ludzi, które ostatecznie prowadzą do społecznie pożądanych zmian w postawach i systemach wartości. Streszczenie Rozwój sektora non-profit stwarza nowe wyzwania i powoduje, że organizacje prowadzące działania społeczne zaczynają dostrzegać w swojej działalności miejsce dla marketingu. Artykuł ukazuje możliwości, sposoby i korzyści płynące z wykorzystania marketingu w działaniach społecznych. Autorzy przedstawią marketingowe aspekty działań społecznych na przykładach polskich fundacji, które starają się adaptować filozofię marketingu do realizacji swoich celów. Ma to szczególne znaczenie w działaniach długookresowych, których efektem mają być społecznie pożądane zmiany w postawach, zachowaniach i systemach wartości. Wiele z polskich fundacji nie ogranicza się do realizacji bieżących celów i prowadzi programy dążące do kształtowania świadomości społecznej. Czynią więc to co jest podstawą idei marketingu społecznego. Marketing aspects of social activities on examples of polish charitable foundations Summary Development of the non-profit sector creates new challenges and causes that organizations leading social activities begin to remark the place for marketing. The article shows capabilities, manners and benefits from utilization of marketing in social activities. The authors present examples of polish charitable foundations, which try to adapt philosophy of marketing for realization of their purposes. It has a particular meaning in long-term activities, which should bring socially desirable effects in the form of changes in postures, behaviour and systems of values. Many of polish charitable foundations don t limit to realization of current purposes and lead programs aiming at forming of social consciousness. This way, they introduce to life the idea of social marketing.

Społeczne oblicze marketingu

Społeczne oblicze marketingu Daszkiewicz M.: Społeczne oblicze marketingu. [w:] Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce (red. nauk. prof. dr hab. Roman Niestrój), PWE Warszawa 2009, s. 230-237 Magdalena Daszkiewicz Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

WIZERUNEK FIRMY A ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

WIZERUNEK FIRMY A ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA WIZERUNEK FIRMY A ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA Wola uczestniczenia w życiu społeczności, w których dane przedsiębiorstwa funkcjonują jest istotą Corporate Social Responsibility (CSR), czyli społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Public Relations Programu Trzymaj Formę Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Czym jest partnerstwo? Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują

Bardziej szczegółowo

Cz. 1 - Strategie i plany PR

Cz. 1 - Strategie i plany PR Polskie Stowarzyszenie Public Relations Oddział Śląsk we współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy Bona Fides zaprasza na I Dzień szkoleń dla organizacji pozarządowych Cz. 1 - Strategie i plany PR

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola marketingu we współczesnym świecie Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7. maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Ewa Opolska

Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Ewa Opolska Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Jak zaprojektować i zrealizować działania promocyjne bez dużego budżetu i wielkich agencji? Ewa Opolska Przewaga różnicująca Podstawowe prawo marketingu

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Michał Rżysko, Centrum Myśli Jana Pawła a II Kraków, 17.06.2011 Kryteria SMART Kampania jest projektem, powinna spełniać kryteria SMART S M A R T specific

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Idea projektu: włączenie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w działalność społeczną na zasadzie CRM

Idea projektu: włączenie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w działalność społeczną na zasadzie CRM Idea projektu: włączenie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w działalność społeczną na zasadzie CRM Punkt wyjścia: Istnieje przekonanie, że CSR, a właściwie marketing zaangażowany społecznie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Medialny wymiar organizacji charytatywnych

Medialny wymiar organizacji charytatywnych Medialny wymiar organizacji charytatywnych PMR zbadał rozpoznawalność kilkunastu czołowych fundacji i stowarzyszeń w Polsce. Najlepiej kojarzone są te prowadzone przez osoby znane z mass mediów, lub których

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Fundacja Orange powołana w 2005 roku przez TP i Orange jako Fundacja Grupy TP koncentruje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Kampanie medialne w obronie praw osób z niepełnosprawnością. Wioletta Szarecka UWM Olsztyn

Kampanie medialne w obronie praw osób z niepełnosprawnością. Wioletta Szarecka UWM Olsztyn Kampanie medialne w obronie praw osób z niepełnosprawnością Wioletta Szarecka UWM Olsztyn Stereotypy były i są nadal chętnie przyswajane i wykorzystywane, ponieważ zwalniają z wysiłku myślenia (...), nakładają

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji KOGENERACJA promocja czy lobbing 1 Promocja - definicje Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące ce produktu lub firmy, kształtuje tuje potrzeby

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia REKLAMA Daria Sitek kl.ia Reklama informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu.

Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu. Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu. Point of Sale & Instore TV-Solutions e-pos.tv Zainspirowani innowacyjnymi trendami technologicznymi w komunikacji oraz nowymi różnorodnymi możliwościami

Bardziej szczegółowo

Społeczna recepcja public relations Raport z badań Autor: Dr Krzysztof Kubiak

Społeczna recepcja public relations Raport z badań Autor: Dr Krzysztof Kubiak WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI Społeczna recepcja public relations Raport z badań Autor: Dr Krzysztof Kubiak A L. J E R O Z O L I M S K I E 4 4 ; 0 0-0 2 4 W A R S Z A W A SPIS TREŚCI 1.1. BACKGROUND... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum Arka i ChSP we Wrocławiu REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu Podstawa prawna Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2010 nr 234 poz.

Bardziej szczegółowo

Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked.

Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked. Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked. Prezentacja ofertowa Komunikacja Digital Event Czym jest Belinked? Belinked to HUB komunikacyjny, powstały w wyniku połączenia wiedzy, doświadczenia i pasji ekspertów

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element marketingu mix

Promocja jako element marketingu mix jako element marketingu mix Dr Grażyna Adamczyk Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące produktu lub firmy, kształtuje potrzeby nabywców, pobudza

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci.

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? dr Rafał Mrówka i dr Mikołaj Pindelski Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne w projektach LIFE

Działania komunikacyjne w projektach LIFE Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działania komunikacyjne w projektach LIFE Marta Wojtaniec Specjalista w Wydziale ds. Programu

Bardziej szczegółowo

Dejavu Zobaczysz, zapamiętasz. i publikowanych w mediach i organizację imprez. widoczny na rynku.

Dejavu Zobaczysz, zapamiętasz. i publikowanych w mediach i organizację imprez. widoczny na rynku. P O R T F O L I O Dejavu Zobaczysz, zapamiętasz Patrzymy w przyszłość. Nie mamy wątpliwości, że najlepsze efekty osiąga się dzięki pełnemu zaangażowaniu w tworzenie długofalowej, bazującej na wzajemnym

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

9-11 kwietnia 2014 r.

9-11 kwietnia 2014 r. 9-11 kwietnia 2014 r. Gdzie: Wrocław Kiedy: 9-11 kwietnia 2014 Miejsce: IdeaPlace Cele: - podniesienie kompetencji w zakresie tworzenia strategii i działań PR - przekazanie wiedzy praktycznej i teoretycznej

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY. KLUB MŁODEGO WOLONTARIUSZA przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej. Wstęp

PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY. KLUB MŁODEGO WOLONTARIUSZA przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej. Wstęp PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY KLUB MŁODEGO WOLONTARIUSZA przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej Wstęp Tradycja pracy dobrowolnej, ochotniczej, bezinteresownej zwanej pracą wolontarystyczną sięga

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI Polska Akcja Humanitarna Ul. Szpitalna 5/3 00-031 Warszawa 22 828 88 82 joanna.kucharczyk@pah.org.pl Szanowny/Szanowna, Zapraszamy do współpracy z Polską Akcją Humanitarną i udziału w programie Akcja Lokalna

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Akademia Reklamy Z A R Z Ą D Z A N I E K R E A C J A P R O D U K C J A

Akademia Reklamy Z A R Z Ą D Z A N I E K R E A C J A P R O D U K C J A Studium podyplomowe Akademia Reklamy Akademia Reklamy Z A R Z Ą D Z A N I E K R E A C J A P R O D U K C J A Projekt programu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994

Bardziej szczegółowo

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu.

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu. Efektywny wymiar marketingu Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją Scaleeffect to nowoczesne spojrzenie na marketing. Jesteśmy agencją bez kompleksów, która nie podąża utartymi przez innych ścieżkami,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE

STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE Strategia marki Stadionu Narodowego w Warszawie ( dalej jako Strategia ) jest jednym z kluczowych elementów dla krótko i długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Czasami reklama występuje w formie ukrytej np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na

Czasami reklama występuje w formie ukrytej np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na Iza Dzień kl. I a Reklama (z łac. reclamo, reclamare) informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Do niedawna uwaga przedsiębiorców (funkcjonujących na rynkach zagranicznych lub zamierzających na nie wejść) skupiała się głównie na czynnikach

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZETWÓRNI EKOLOGICZNYCH

PROMOCJA PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZETWÓRNI EKOLOGICZNYCH EWA KORELESKA PROMOCJA PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZETWÓRNI EKOLOGICZNYCH Streszczenie: W pracy przedstawiono oraz oceniono prowadzoną przez przetwórnie ekologiczne działania marketingowe.

Bardziej szczegółowo

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce Reklama Reklama Każda płatna, nieosobowa forma promocji z wykorzystaniem masowych środków komunikacji, wpływająca na motywy, postawy i sposób postępowania nabywców. Funkcje reklamy: Informacyjna Zachęcająca

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla sportowców organizatorów i wydarzeń sportowych

oprogramowanie dla sportowców organizatorów i wydarzeń sportowych oprogramowanie dla sportowców organizatorów i wydarzeń sportowych event sportowy to ludzie i ich marzenia marzenia to cele Kilka prawd o eventach sportowych: Prawda o eventach sportowych: - brak wiedzy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja Poznań, dnia 20 sierpnia 2012 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2)

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie pojęć: marketing, marketing-mix,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

agenda Co możemy zrobić dla Ciebie?

agenda Co możemy zrobić dla Ciebie? prezentuje agenda 1 KIM JESTEŚMY 2 Jak działamy 3 Co możemy zrobić dla Ciebie? 4 Dlaczego my 5 Kontakt KIM JESTEŚMY kim jesteśmy Jesteśmy agencją reklamową typu marketing communiaction, specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

LOGOAREAS.COM OFERTA - INTERNET. www.logoareas.pl

LOGOAREAS.COM OFERTA - INTERNET. www.logoareas.pl OFERTA - INTERNET 03-2013 NASZE KOMPETENCJE Przestrzeń naszego działania zmienia się codziennie, tak jak zmienia się rzeczywistość w której żyjemy. Charakter naszej pracy wymusza na nas myślenie kategoriami

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 Sylwetka Autora Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 1. W jakiej rzeczywistości przyszło nam świadczyć usługi prawne?... 27 2. Jak wygląda

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Fundraising Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie

Bardziej szczegółowo

RADOSŁAW ZAWADZKI Urząd Marszałkowski w Olsztynie Promocja Warmii i Mazur wprowadzenie do koordynacji promocji na szczeblu regionalnym Kampania

RADOSŁAW ZAWADZKI Urząd Marszałkowski w Olsztynie Promocja Warmii i Mazur wprowadzenie do koordynacji promocji na szczeblu regionalnym Kampania RADOSŁAW ZAWADZKI Urząd Marszałkowski w Olsztynie Promocja Warmii i Mazur wprowadzenie do koordynacji promocji na szczeblu regionalnym Kampania Mazury Cud Natury I Festiwal Promocji Organizacja Samorząd

Bardziej szczegółowo

oferta dla samorządów agencja marketingowa

oferta dla samorządów agencja marketingowa oferta dla samorządów agencja marketingowa Jeśli zawsze będziesz robić to, co robiłeś do tej pory, zawsze otrzymasz ten sam rezultat. Henry Ford Agencja Marketingowa Brandflower oferuje Państwu outsourcing

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo