Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich"

Transkrypt

1 Lorenc M.W., Wajsen A., Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXIV Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich Possibilities of revitalization of the Julia colliery area on the background of selected european examples Marek W. Lorenc 1, Adriana Wajsen 2 1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu, Instytut Architektury Krajobrazu, pl. Grunwaldzki 24a, Wroc³aw, 2 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu, Wydzia³ In ynierii Kszta³towania Œrodowiska i Geodezji, pl. Grunwaldzki 24a, Wroc³aw Abstract: This paper focuses on five regions that were created during the industrial revolution that specialized in mining: Cornwall, Wales, Wakefield, England, Linares, Spain and Poland. These communities have sought ways, with varying success, to regenerate their economies following mine closures by promoting mining heritage tourism. This paper, through five contrasting European case studies, will aim a value of the Lower Silesian (Poland) colliery in comparison the other European sites. The relict Cornish Mining Landscape was inscribed as a World Heritage Site in 2006 for its remarkable global contribution to deep lode tin and copper mining and steam engineering during the expansive period of industrialization c The Blaenavon Industrial Landscape World Heritage Site bears testimony to the contribution that Wales, dubbed The First Industrial Nation, made to the industrial revolution in coal mining and iron founding. Big Pit is the National Coal Mining Museum of Wales, which was nominated for WHS status in Wakefield in Yorkshire is the next town, famous of Caphouse, the National Coal Mining Museum for England. Caphouse has a large interpretation centre, an extensive suite of colliery buildings, including an engine house, and underground experience that illustrates various bits of mining machinery. The landscape of the Linares-La Carolina lead mining district of Andalucía, Spain, is one of the most remarkable of its kind. Containing many buildings dating from the height of industrialization when Linares was one of the world s foremost lead producers, there are plans to make this a World Heritage Site. The former Julia Colliery, Wa³brzych, Poland, marked by its unique and iconic Malakov-type head frames, houses some of the most important coal mining machinery in Europe. There are plans to turn it into a major mining heritage tourist attraction for Lower Silesia. Key words: mine, mining heritage, monument, revitalization, Europamines, Wa³brzych S³owa kluczowe: kopalnia, dziedzictwo górnicze, zabytki, rewitalizacja, Europamines, Wa³brzych 81

2 Lorenc M.W., Wajsen A. Definicja i zakres rewitalizacji Problematyka rekultywacji i rewitalizacji dotyczy praktycznie wszystkich terenów zabudowanych i zurbanizowanych, w tym terenów po dzia³alnoœci przemys³owej. Rewitalizacja takich obszarów jest procesem z³o onym, w którym uczestnicz¹ ró nego rodzaju organy administracji publicznej oraz podmioty gospodarcze. Rewitalizacja nie jest pojêciem zdefiniowanym w przepisach polskiego prawa i nie jest równie kategori¹ statystyczn¹. Obecnie brakuje jednoznacznych danych statystycznych, które okreœla³yby skalê problemu rewitalizacji i rekultywacji terenów poprzemys³owych w Polsce. Rekultywacja (³ac. re = znów + cultivo = uprawiam) od pocz¹tku zwi¹zana jest z dzia³alnoœci¹ górnicz¹ i odnosi siê przede wszystkim do ochrony gruntów rolnych i leœnych. Definiuje j¹ ustawa o ochronie gruntów rolnych i leœnych i pod pojêciem tym rozumie siê nadanie lub przywracanie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartoœci u ytkowych lub przyrodniczych przez w³aœciwe ukszta³towanie rzeźby terenu, poprawienie w³aœciwoœci fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbêdnych dróg (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r.). Pojêcie rewitalizacja (³ac. re = znów + vita = ycie), czyli o ywienie, jest to dzia³anie skupione na zdegradowanym obiekcie, którego celem jest przywrócenie jego pierwotnego stanu i funkcji b¹dź te znalezienie dla niego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obiekt ten staje siê wartoœciowy i funkcjonalny. Termin rewitalizacja jest najczêœciej stosowany w odniesieniu do miasta lub zespo³ów obiektów budowlanych, które w wyniku przemian gospodarczych, spo³ecznych, ekonomicznych i innych, utraci³y czêœciowo swoj¹ pierwotn¹ funkcjê i przeznaczenie. Rewitalizacja jest w tym znaczeniu zespo³em dzia³añ z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki spo³ecznej, których celem jest doprowadzenie do o ywienia, poprawy estetyki, funkcjonalnoœci, wygody u ytkowania i jakoœci ycia w rewitalizowanym zespole. Wed³ug Programu rz¹dowego dla terenów poprzemys³owych z dnia 27 kwietnia 2004 r. rewitalizacja obejmuje kompleksowe, zintegrowane, kilkuletnie, lokalne programy inicjowane przez samorz¹d terytorialny dla realizacji dzia³añ technicznych, gospodarczych i spo³ecznych, przy uwzglêdnieniu zasad spójnoœci terytorialnej i ochrony œrodowiska naturalnego, na zró nicowanych obszarach. Podsumowuj¹c, rewitalizacja jest pojêciem znacznie szerszym ze wzglêdu na wieloaspektowoœæ dzia³añ (w zakresie planowania przestrzennego, ochrony œrodowiska, ekonomii i polityki spo³ecznej) i nale y przyj¹æ, e do procesu rewitalizacji w³¹czyæ siê powinny ró nego rodzaju i szczebla organy administracji publicznej, pocz¹wszy od jednostek samorz¹du terytorialnego, a koñcz¹c na centralnych organach administracji rz¹dowej. Narzêdziem wspieraj¹cym rewitalizacjê terenów poprzemys³owych s¹ instrumenty ekonomiczne w postaci podatków od nieruchomoœci, co jest zakresem dzia³añ samorz¹du gminnego. Administracja rz¹dowa mo e przyczyniaæ siê do rewitalizacji poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki w dziedzinie pozyskiwania potencjalnych inwestorów. G³ównym celem rewitalizacji obszarów poprzemys³owych jest zmiana dotychczasowych funkcji i adaptacja terenu oraz znajduj¹cych siê tam obiektów poprzemys³owych na cele: us³ugowe, gospodarcze, spo³eczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne, kulturalne, turystyczne itp. Priorytetowo bêd¹ traktowane projekty dostarczaj¹ce funkcje gospodarcze. Istotne bêdzie te w³¹czenie obszarów poprzemys³owych i powojskowych znajduj¹cych siê w miastach w jeden organizm miejski, poprzez odpowiednie zagospodarowanie terenu. W ramach tego dzia³ania szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestiê ochrony œrodowiska naturalnego, przyczyniaj¹c¹ siê do rekonwersji terenu poprzez tworzenie stref zieleni (w szczególnoœci zalesianie) oraz rozbiórkê niepotrzebnych instalacji w celu nadania tym obszarom nowych funkcji spo³eczno-gospodarczych. Tereny poprzemys³owe poddawane rewitalizacji musz¹ zostaæ wyznaczone przez gminê i powiat w trakcie przygotowania lokalnego programu 82

3 Mo liwoœci rewitalizacji... rewitalizacji. Programy te musz¹ byæ zgodne ze strategiami rozwoju województw i powinny byæ przekazane wraz z wnioskami aplikacyjnymi do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, po uprzednim zatwierdzeniu uchwa³¹ Rady gminy lub rady powiatu, za poœrednictwem urzêdów marsza³kowskich. Warunkiem wykonania inwestycji w zwi¹zku z rewitalizacj¹ terenów poprzemys³owych jest to, aby przewidywane inwestycje wynika³y z lokalnych programów rewitalizacji. Projekty rewitalizacji obszarów poprzemys³owych obejmuj¹ nastêpuj¹ce dzia³ania: remonty, izolacje, prace rozbiórkowe, przebudowê lub adaptacjê budynków, obiektów, infrastruktury i urz¹dzeñ poprzemys³owych w celu ich wykorzystania np. na biura, pomieszczenia konferencyjne, warsztaty itp., odpowiednie zagospodarowanie terenu i wykorzystanie pustych przestrzeni, wyburzanie budynków w celu uzyskania terenów pod cele us³ugowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne lub rekreacyjne, renowacjê i prace konserwatorskie budynków, infrastruktury o wartoœci architektonicznej i znaczeniu historycznym (np. obiektów z zakresu ochrony dziedzictwa przemys³owego) wraz z zagospodarowaniem przyleg³ego otoczenia, zalesianie oczyszczonego obszaru, zak³adanie parków w celu nadania nowych funkcji turystycznych b¹dź rekreacyjnych, remonty, przebudowê infrastruktury komunalnej (np. sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, oczyszczalni œcieków) znajduj¹cej siê na terenie rewitalizowanym, rekultywacjê gruntów, usuwanie materia³ów niebezpiecznych, je eli stanowi to niezbêdny element realizacji lokalnego programu rewitalizacji, budowa systemów monitoringu i oœwietlenia w celu tworzenia stref bezpiecznych. Wybrane przyk³ady rewitalizacji terenów pokopalnianych Program rewitalizacji terenów poprzemys³owych jest we wszystkich krajach europejskich podobny; podobne elementy maj¹ te wykonywane w tych krajach projekty. Dobre przyk³ady odpowiednich praktyk w aspekcie rewitalizacji obiektów pozosta³ych po likwidacji przemys³u wydobywczego mo na znaleÿæ m.in. na Wyspach Brytyjskich i w Hiszpanii (Schwartz, Lorenc 2008). Górnictwo kruszcowe Kornwalii mia³o w XIX w. wrêcz wzorcowy charakter (Schwartz 2008). Ze wzglêdu na skomplikowane warunki geologiczne wystêpowania kruszconoœnych y³, ówczeœni górnicy wyspecjalizowali siê w zak³adaniu kopalñ w nadzwyczaj niebezpiecznych i niedogodnych do tego celu miejscach. Wiele z nich znajduje siê na pó³nocnym wybrze u, gdzie szyby kopalniane dr¹ ono tu przy krawêdzi skalnego klifu, wznosz¹cego siê na wysokoœæ kilkudziesiêciu metrów nad oceanem, po czym podziemne chodniki wykonywano pod dnem oceanu. Ostatnie kopalnie cynku zamkniêto w Kornwalii w 1990 r. i od tego czasu bogaty gospodarczo region zacz¹³ odczuwaæ skutki bezrobocia. Niektóre kopalnie utrzymuje siê w nadziei powrotu do eksploatacji, zw³aszcza e strategiczna wartoœæ cyny w przemyœle elektronicznym jest nie do przecenienia. Kopalnia Geevor, zamkniêta r. jako jedna z ostatnich, trzy lata później zosta³a przekszta³cona w centrum informacji i edukacji o górnictwie (Schwartz 2006). Znaczna wiêkszoœæ maszyn i urz¹dzeñ do przerobu rudy pozosta³a na miejscu i po czêœci funkcjonuje, ukazuj¹c turystom, jak przebiega³ proces technologiczny od wydobycia rudy w kopalni, przez etap jej przeróbki, pakowanie koncentratu cynowego, a do jego przygotowania do wytopu. Trasa dydaktyczna jest bardzo dobrze przygotowana, a wœród odwiedzaj¹cych znaczn¹ liczbê stanowi¹ zorganizowane grupy m³odzie y szkolnej (fot. 1). 83

4 Lorenc M.W., Wajsen A. Fot. 1. Rekonstrukcja ko³a wodnego i stampów. Geevopr (Kornwalia) (fot. autor) Phot. 1. Reconstruction of the water-wheel and stamps. Geevor (Cornwall) Fot. 2. Drewniane maszyny do grawitacyjnej separacji rudy cyny. King Edward Mine (Kornwalia) (fot. autor) Phot. 2. Wooden machine for gravitational tin-ore separation. King Edward Mine (Cornwall) 84

5 Mo liwoœci rewitalizacji... Drug¹ zlikwidowan¹ w tym rejonie kopalni¹ by³a South Crofty, na której terenie znajduje siê unikatowy eksponat. W zamkniêtym i skutecznie zabezpieczonym budynku dawnej si³owni przechowywany jest zatrzymany w 1955 r., prawid³owo zakonserwowany i do dziœ pozostaj¹cy w doskona³ym stanie olbrzymi silnik parowy. Ten gigant o cylindrze œrednicy 2 m iwysokoœci 3,9 m z szybu Robinson g³êbokoœci 768 m pompowa³ wodê ramieniem o wadze 38 ton. Silnik zostanie odnowiony i zasilany sprê onym powietrzem bêdzie uruchomiony jako czêœæ nowo powstaj¹cego Centrum Dziedzictwa Górniczego Heartlands. W pobli u po³o. ona jest kolejna zlikwidowana kopalnia King Edward Mine, której egzystencja zale y od wytrwa³ej pracy kilkorga wolontariuszy. Wielkim atutem obiektu jest bogata kolekcja muzealna, w której na pierwszy plan wysuwaj¹ siê dwa oryginalne, drewniane urz¹dzenia do separacji rozdrobnionej rudy. S¹ to jedyne zachowane w Europie urz¹dzenia tego typu przez ca³y czas pozostaj¹ce w tym samym pomieszczeniu (fot. 2). Pozosta³e urz¹dzenia s¹ na bie ¹co rekonstruowane, a w pracach tych wielk¹ pomoc¹ s³u y wolontariuszom starszy pan, ostatni pracownik tej kopalni, którego zadaniem by³a konserwacja maszyn. Chlub¹ kolekcji jest silnik parowy, który w ostatnich latach uda³o siê sprowadziæ z powrotem do King Edward Mine. Przedtem by³ zainstalowany w innej brytyjskiej kopalni. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudzaj¹ niekompletne pozosta³oœci po XIX-wiecznych kopalniach w formie pojedynczych zabudowañ maszynowni parowych, kot³owni oraz zak³adów przeróbczych. Obiekty te zaznaczaj¹ siê w krajobrazie Kornwalii charakterystycznymi, wysokimi kominami, które w bezdrzewnym terenie widoczne s¹ z bardzo daleka. Wszystkie tego typu zabytki dawnej architektury przemys³owej otoczone s¹ opiek¹ konserwatorsk¹. Przy wielu z nich umieszczono szczegó³owe opisy i szkice objaœniaj¹ce odwiedzaj¹cym znaczenie miejsca, w którym siê znajduj¹. Inne obiekty poprzemys³owe, po³o one z dala od wspó³czesnych dróg i uczêszczanych szlaków, po wpisaniu w 2006 r. Fot. 3. Wie a maszyny wyci¹gowej. Caphouse (Anglia) (fot. autor) Phot. 3. The head-frame of the winding shaft. Caphouse (England) 85

6 Lorenc M.W., Wajsen A. Krajobrazu Górniczego Kornwalii i Zachodniego Devonu na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO, s¹ sukcesywnie zabezpieczane, konserwowane, opisywane i udostêpniane do zwiedzania. Drugim na Wyspach Brytyjskich obiektem wpisanym na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO w 2000 r. jest Pañstwowe Muzeum Górnictwa Wêglowego Walii Big Pit, le ¹ce na terenie górniczego zag³êbia Blaenavon (Barber 2002). Znajduje siê tutaj bardzo dobrze zorganizowane centrum, oferuj¹ce krótk¹, ale doskonale zaaran owan¹ podziemn¹ trasê turystyczn¹, a nastêpnie muzeum, mieszcz¹ce siê w odnowionych wzglêdnie przebudowanych dawnych budynkach kopalni. Zagospodarowanie ca³ego terenu oraz jego zaplecza pod k¹tem odwiedzin turystów mo e s³u yæ za wzór przy tego typu realizacjach. Warto zwróciæ uwagê na fakt, e projekt Big Pit mia³ charakter pakietowy, w ramach którego znaczna czêœæ œrodków by³a przeznaczona na odbudowê wielu obiektów w pobliskim miasteczku Blaenavon, których geneza œciœle wi¹za³a siê z histori¹ lokalnego górnictwa. Nastêpne stanowisko zabytkowej architektury poprzemys³owej le y w hrabstwie Yorkshire, w okolicach Wakefield. Jest to Pañstwowe Muzeum Górnictwa Wêglowego Anglii w Caphouse. Tutaj, podobnie jak w Big Pit, odwiedza siê znakomicie zaaran owane i zorganizowane stanowisko dziedzictwa górniczego, którego mocnymi atutami by³y: ciekawie przygotowana trasa podziemna, bogactwo sprzêtu mechanicznego (fot. 3), w tym zachowany w bardzo dobrym stanie XIX-wieczny silnik parowy maszyny wyci¹gowej (fot. 4), oraz edukacyjna trasa ekologiczna, ukazuj¹ca proces odwadniania kopalni, a nastêpnie od elaziania i oczyszczania wypompowywanej wody. Bardzo wa nym elementem ca³ego kompleksu jest nowoczeœnie urz¹dzone centrum interpretacyjne rozlokowane w licznych pokopalnianych budynkach, oferuj¹ce bogate ekspozycje i multimedialne prezentacje. W trakcie oczekiwania na wpis na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO, po z³o eniu odpowiedniej dokumentacji, jest obszar górniczy Linares-La Carolina w po³udniowej Hiszpanii (Pérez Sanchez, Fot. 4. Parowa maszyna wyci¹gowa. Caphouse (Anglia) (fot. autor) Phot. 4. Winding horizontal steam engine. Caphouse (England) 86

7 Mo liwoœci rewitalizacji... Fot. 5. Kamienna wie a wyci¹gowa. Linares (Hiszpania) (fot. autor) Phot. 5. Stony winding tower. Linares (Spain) Schwartz 2006). Na rozleg³ym terenie rozci¹gaj¹cym siê zgodnie z przebiegiem bogatych w kruszec y³, znajduj¹ siê liczne kopalnie o³owiu, które w XIX w. by³y chlub¹ tej czêœci Andaluzji. W tym czasie miejscowoœæ Linares by³a prê nym centrum przemys³owym, w którym oprócz kopalñ funkcjonowa³y liczne huty oraz fabryki produkuj¹ce silniki parowe, pompy i wiele innych urz¹dzeñ na potrzeby górnictwa. W celu promocji bogatej historii tego regionu zaadaptowano budynek dawnej rampy wy³adunkowej przy kolejowej Stacji Madryt w Linares. Powsta³o tu nowoczesne Centrum Interpretacyjne Krajobrazu Górniczego oferuj¹ce bogat¹ ekspozycjê edukacyjn¹, wykorzystuj¹ce najnowsze techniki elektroniczne i multimedialne. G³ównym elementem ekspozycji jest model zag³êbia Linares-La Carolina z lokalizacj¹ wszystkich wystêpuj¹cych na tym terenie kopalñ, zak³adów przeróbczych i hut o³owiu (fot. 5). W innej czêœci miasta, na obszarze dawnej huty La Cruz powstaje w³aœnie równie nowoczesne Centrum Interpretacji Metalurgii (fot. 6). W odbudowanej ju wie y do produkcji œrutu bêdzie zrekonstruowana ca³a linia produkcyjna, ukazuj¹c zwiedzaj¹cym, w jaki sposób produkowano rozmaitej wielkoœci o³owiane kulki. 87

8 Lorenc M.W., Wajsen A. Rewitalizacja terenu kopalni Julia Krajobraz kulturowy Kotliny Wa³brzyskiej ukszta³towa³ siê w XIX w., nowe budowle, konstrukcje oraz ci¹gi komunikacyjne wynikaj¹ce z postêpu technicznego i cywilizacyjnego by³y na pocz¹tku lat 90. XX w. w ca³oœci zachowane. W zwi¹zku z restrukturyzacj¹ przemys³u niezbêdne by³o dokonanie wyboru tych obiektów, które nale a³o obj¹æ ochron¹ jako œwiadectwa dziedzictwa przemys³owego. Zespó³ sk³adaj¹cy siê z historyków techniki i górnictwa Politechniki Wroc³awskiej, kierownictwa kopalñ i muzeum miejskiego, konserwatora zabytków oraz przedstawicieli samorz¹du miasta zadecydowa³, e najlepsz¹ form¹ ochrony dziedzictwa przemys³owego w Wa³brzychu bêdzie utworzenie na bazie reprezentatywnego zespo³u przemys³owego muzeum z nowoczesnym, atrakcyjnym programem dzia³ania. Dla ochrony i dokumentowania znacz¹cej roli cywilizacyjnej przemys³u w rejonie Wa³brzycha i jego europejskiego charakteru wybrany zosta³ zespó³ budynków powierzchniowych kopalni Julia. W dniu 1 marca 1995 r. utworzono przy Muzeum Okrêgowym w Wa³brzychu Oddzia³ Muzeum Przemys³u i Techniki, zlokalizowany pierwotnie przy szybie Jan kopalni Julia. Po zamkniêciu kopalni w 1996 r. Muzeum Przemys³u i Techniki przeniesiono do budynku zespo³u Julia przy ulicy Wysockiego w Wa³brzychu i udostêpniono do zwiedzania. Przede wszystkim skupiono siê na ochronie zabytków zwi¹zanych z górnictwem, poniewa w³aœnie ta ga³¹ź przemys³u dominowa³a na tym obszarze i pierwsza zosta³a wyznaczona do ca³kowitej likwidacji (Rozpêdowski 1997, Pi¹tek, Pi¹tek 2005). Zespó³ wydobywczo-przeróbczy Julia charakteryzuje siê wartoœciami poznawczymi z dziedziny rozwoju myœli technicznej i metod produkcji w wa³brzyskim rejonie z³ó wêgla kamiennego w XIX i XX w. Zabudowa kopalni reprezentuje rozwi¹zania powszechnie stosowane od po³owy XIX w. po lata 20. XX w. i jest œwiadectwem zmian, jakie zachodzi³y w technologii wydobycia wêgla. Stanowi zwarty kompleks Fot. 6. Rewitalizacja XIX-wiecznej huty o³owiu. Linares (Hiszpania) (fot. autor) Phot. 6. Revitalization of the 19 th Century lead-foundry. Linares (Spain) 88

9 Mo liwoœci rewitalizacji... budynków przemys³owych po³¹czonych ze sob¹ funkcjonalnie, które umo liwia³y realizacjê pe³nego cyklu wydobycia wêgla, przygotowania go do zbytu i do koksowania. Pod wzglêdem stylistycznym architektura obiektów kopalnianych dostosowana zosta³a do regu³ powszechnie przyjêtych pod koniec XIX i na pocz¹tku XX w. Dziêki temu obiekty powsta³e w XIX w. przyjê³y stylistykê historyzmu, natomiast budynki wzniesione w XX w. przyjmowa³y stylistykê neoklasycyzmu (np. ³aźnia oraz si³ownia II) i modernizmu. Wojewódzkiego Urz¹d Ochrony Zabytków we Wroc³awiu na podstawie zebranych materia³ów stwierdzi³, e ca³y zespó³, jak te wchodz¹ce w jego sk³ad poszczególne budowle s¹ charakterystyczne i reprezentatywne dla procesu rozwoju techniki, technologii i architektury przemys³owej. Przedmiotowy zespó³ jest istotnym i znacz¹cym przyk³adem przemian techniki i technologii pozyskiwania wêgla we wspomnianym wy ej okresie. Obejmuje logicznie i historycznie ukszta³towane dzie³a zwi¹zane z jego wydobyciem i przerobem wêgla. Ca³e za³o enie stanowi œwiadectwo minionej epoki, którego zachowanie, ze wzglêdu na posiadane wartoœci historyczne i artystyczne, le y w dobrze pojêtym interesie spo³ecznym. Dla Muzeum Przemys³u i Techniki zosta³a opracowana przez pracowników Instytutu Historii Architektury i Sztuki Politechniki Wroc³awskiej Koncepcja Muzeum Przemys³u i Techniki w Wa³brzychu (Gerber 1995), w której przedstawiono zarys rozwoju przemys³owego na terenie Wa³brzycha oraz kszta³towanie siê krajobrazu kulturowego, które to zagadnienia powinny byæ badane i upowszechniane przez pracowników muzeum. Uzasadniono celowoœæ zachowania zespo³u górniczego Julia oraz przedstawiono ogólny kierunek dzia³alnoœci i rozwoju muzeum. Omówione zosta³y te walory zabytkowe poszczególnych budynków kopalnianych, historia ich powstania, wyposa enia, rola w ci¹gu technologicznym kopalni i ich wartoœæ muzealna. Zespó³ kopalni Julia jest unikatowym przyk³adem zachowania uk³adu powierzchniowych budowli kopalnianych, otoczonych nowymi budynkami i ci¹gami komunikacyjnymi, które nie naruszy³y jednak pierwotnego uk³adu architektonicznego, powoduj¹c jedynie zagêszczenie placu Fot. 7. Wie e typu Malakow w kopalni Julia (Wa³brzych) (fot. autor) Phot. 7. Malakov-type towers in the Julia colliery (Wa³brzych) 89

10 Lorenc M.W., Wajsen A. kopalnianego. Zespó³ budynków na terenie placu kopalnianego jest materialnym dokumentem przemian technicznych i technologicznych. Wed³ug Slotty (2001), wybitnego znawcy zabytków techniki, uk³ad zachowanego zespo³u trzech wie szybowych typu Malakow (fot. 7), po³o onych blisko siebie, jest jedyny na œwiecie. Do najbardziej interesuj¹cych obiektów zespo³u nale y równie Lisia Sztolnia, oddana do u ytku w 1794 r., w której po raz pierwszy w Europie zastosowano wodny transport wêgla w ³odziach. Zgodnie z koncepcj¹ opracowan¹ dla muzeum, wytycznymi konserwatorskimi i innymi materia³ami, do zadañ muzeum nale y rejestrowanie i gromadzenie opracowañ naukowych, eksponowanie budynków, konstrukcji i eksponatów zwi¹zanych z ga³êziami przemys³u, a w szczególnoœci: przemys³u górniczego, koksowniczego, ceramicznego, w³ókienniczego, metalowego i energetycznego (fot. 8 9). Szczególn¹ uwagê nale y zwróciæ na potrzebê prowadzenia badañ naukowych nad histori¹ industrializacji i urbanizacji rejonu wa³brzyskiego, warunków pracy i ycia pracowników w okresie ostatnich dwustu lat. Ze wzglêdu na bogactwo i ró norodnoœæ znajduj¹cych siê na terenie zespo³u Julia obiektów zabytkowych, przedstawiona zosta³a propozycja kilku tras, z mo liwoœci¹ zmiany przebiegu zwiedzania, zale nie od wieku, kondycji fizycznej zwiedzaj¹cych, jak równie od pogody i pory roku. Za³o ono, e jednoczeœnie muzeum bêdzie centralnym oœrodkiem, wokó³ którego rozwinie siê bogata gama urz¹dzeñ i instytucji us³ugowych, nie zawsze zwi¹zanych organizacyjnie z muzeum, ale wspó³tworz¹cych atmosferê przyjemnego pobytu i intelektualnego rozwoju dla zwiedzaj¹cych. W propozycji tej zwrócono uwagê na koniecznoœæ prezentowania ca³ego wa³brzyskiego dziedzictwa przemys³owego in situ, w jego naturalnym otoczeniu, co jest zgodne z zapisem w wytycznych konserwatorskich do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wa³brzycha, z opracowanym nowym programem u ytkowym przez nadanie mu funkcji muzealnych, dydaktycznych, naukowych, turystycznych, rekreacyjnych, rozrywkowych i handlowych. W poszczególnych budynkach na omawianym obszarze, które nie bêd¹ Fot. 8. Elektryczna maszyna wyci¹gowa (Wa³brzych) (fot. autor) Phot. 8. Electric winding engine (Wa³brzych) 90

11 Mo liwoœci rewitalizacji... zagospodarowane przez muzeum, powstan¹ sale konferencyjne, punkty gastronomiczne, wytwórnie pami¹tek oraz punkty ich sprzeda y. Atrakcyjne i dobrze utrzymane tereny zieleni, za³o one w pobli u trasy dydaktyczno-turystycznej mia³y byæ miejscem spotkañ. Obszar Muzeum Przemys³u i Techniki wraz z otaczaj¹cym krajobrazem kulturowym mia³ byæ postrzegany jako produkt turystyczny promuj¹cy miasto. Z powodu ma³ej iloœci œrodków finansowych przyznawanych muzeum, które by³y i s¹ niewystarczaj¹ce do wdro enia pe³nego programu, od czasu zamkniêcia kopalni przed ponad dziesiêciu laty do dziœ wiele cennych urz¹dzeñ i budowli nadal niszczeje. W muzeum znajduj¹ siê tylko obiekty górnicze, inne ga³êzie przemys³u albo zlikwidowano, albo ich zabytkowe wyposa enie uleg³o zniszczeniu. W Muzeum Przemys³u i Techniki w Wa³brzychu powielono b³¹d, z którym spotykamy siê w wielu innych muzeach tworzonych w dawnych zak³adach przemys³owych: kierownictwo muzeum oddano w rêce by³ych, emerytowanych pracowników tych zak³adów, którzy byli zas³u eni dla zak³adu czynnego, którzy s¹ specjalistami w swoim zawodzie, ale nie s¹ ani muzealnikami, ani pracownikami naukowymi potrafi¹cymi prowadziæ tak¹ instytucjê. Wspó³czeœnie muzealnictwo obejmuje te ochronê dziedzictwa przemys³owego. Jest to dynamicznie rozwijaj¹ca siê dziedzina wiedzy, która wymaga sta³ego doszkalania pracowników. Szczególnie w pierwszej fazie niezbêdni s¹ pracownicy o predyspozycjach organizacyjnych podchodz¹cy z zapa³em do rozwi¹zywania kolejnych trudnych spraw zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ i funkcjonowaniem muzeum. Prezentowanie i ochrona dziedzictwa przemys³owego to trudne zadanie, dla wielu architektura przemys³owa nie przedstawia adnej wartoœci, bo ma³o ludzi nauczy³o siê patrzeæ na budynki przemys³owe, maszyny i urz¹dzenia jako na charakterystyczny produkt, maj¹cy szczególne walory estetyczne. Estetyka budowli przemys³owych zosta³a w czasie ich czynnego u ytkowania przyt³oczona negatywnym oddzia³ywaniem na œrodowisko pracuj¹cych maszyn i urz¹dzeñ. Takie zak³ady by³y Fot. 9. Hala generatorów (Wa³brzych) (fot. autor) Phot. 9. House of electric generators (Wa³brzych) 91

12 Lorenc M.W., Wajsen A. dostêpne tylko dla w¹skiego grona ludzi tam pracuj¹cych dla wszystkich pozosta³ych by³y po prostu niedostêpne. W chwili obecnej jest okazja, aby przybli yæ je spo³eczeñstwu i wskazaæ na ich wp³yw na rozwój gospodarczy i cywilizacyjny kraju. Wskazaæ na ich walory estetyczne oraz na mo liwoœæ ich rewitalizacji i adaptacji do wspó³czesnych wymogów i oczekiwañ. W tym celu nale a³oby przygotowaæ nowy plan minimum i now¹ koncepcje, z uwzglêdnieniem poprzednich planów realizacji poszczególnych zagadnieñ. Dziêki œrodkom finansowym (starania o fundusze unijne zakoñczy³y siê powodzeniem) czêœæ budynków i budowli jest wprawdzie w dobrym stanie technicznym, ale prawie ka dy z nich wymaga remontu dachu i innych elementów konstrukcyjnych. Niezbêdna jest te w³aœciwa opieka merytoryczna ze strony pracowników naukowych odpowiednich specjalnoœci. Literatura Barber C Exploring Blaenavon Industrial Landscape World Heritage Site. Blorenge Books, Abergavenny, p.12. Gerber M Koncepcja Muzeum Przemys³u i Techniki w Wa³brzychu. Muzeum w Wa³brzychu, Wa³brzych Wroc³aw. Pérez S.A.A., Schwartz S.P Mining a Shared Heritage: the Cornish and the Lead Mines of Linares, Spain. Journal of the Cornwall Family History Society 19, s Pi¹tek E., Pi¹tek Z Kopalnia Wêgla Kamiennego Thorez Julia w Wa³brzychu ( ). Przegl¹d Górniczy 10. Rozpêdowski J Historyczne okrêgi przemys³owe w okresie dezindustrializacji. Materia³y Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej, Wa³brzych, wrzeœnia 1996, Wroc³aw, s. 11. Schwartz S.P Harnessing the Potential of the Cornish Overseas: A Preliminary Overseas Marketing Strategy for the Cornwall and West Devon Mining Heritage Site (WHS). Cornwall County Council, Truro. Schwartz S.P Voices of the Cornish Mining Landscape. Cornwall County Council, Truro. Schwartz S.P., Lorenc M.W From mining the landscape to mining wallets: mining heritage tourism in four European regions. International conference Geotourism and Mining Heritage, Kraków, Slotta R Zabytkowe zak³ady górnicze jako pomniki kultury ze szczególnym uwzglêdnieniem Lisiej Sztolni w Wa³brzychu. Miêdzynarodowa Konferencja pt. Lisia Sztolnia jako zabytek techniki europejskiego dziedzictwa kulturowego. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm.). Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœnych. Tekst jednolity (Dz.U. z 2004 r. nr 121 poz z późn. zm.). 92

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nowy park technologiczny otworzy się w tym roku we Wrocławiu

Nowy park technologiczny otworzy się w tym roku we Wrocławiu Nowy park technologiczny otworzy się w tym roku we Wrocławiu Lucyna Róg 12.03.2013, aktualizacja: 12.03.2013 19:11 http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,13548964,nowy_park_tec hnologiczny_otworzy_sie_w_tym_roku_we.html#ixzz2nuuqye9q

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademia Górniczo-Hutnicza im.stanisława Staszica w Krakowie Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki 30-059 KRAKÓW, Al.Mickiewicza 30, tel. (012) 617 30 64, fax (012)

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia programów szczegółowych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 2015 Społeczny

Bardziej szczegółowo

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na nowe podejście do zarządzania procesem rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Przemysław Ciesiółka Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN - tekst ujednolicony - CZĘŚĆ B KIERUNKI POLITYKA PRZESTRZENNA 2001 rok zmiana Studium 2008r. zmiana Studium luty 2010r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE P.P.U.H. MARKER P.P.U.H. MARKER OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE 1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstêpna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU NR PROGRAMU: 321(07)/T, TU, SP/MEN/2007.02.08

NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU NR PROGRAMU: 321(07)/T, TU, SP/MEN/2007.02.08 NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU NR PROGRAMU: 321(07)/T, TU, SP/MEN/2007.02.08 MODUŁ, DZIAŁ, TEMAT ZAKRES TREŚCI Podstawowe wiadomości o krajobrazie (20 godz.)

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Jaworzno, 2010 Przedsięwzi wzięcie zlokalizowane jest w gminie Jaworzno

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.02.2016 godz. 18:23:31 Numer KRS: 0000359889

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.02.2016 godz. 18:23:31 Numer KRS: 0000359889 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.02.2016 godz. 18:23:31 Numer KRS: 0000359889 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2013 R.

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2013 R. OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2013 R. PROGRAM ZADANIE Dział Rozdział Wartość Kosztorysowa w PLN Termi n rozpoczęc ia Termin zakończ enia Planowane nakłady 2013 w PLN Budżet gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.04.2016 godz. 09:46:33 Numer KRS: 0000561788

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.04.2016 godz. 09:46:33 Numer KRS: 0000561788 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.04.2016 godz. 09:46:33 Numer KRS: 0000561788 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. Załącznik do Uchwały Nr /2016 Zarządu Powiatu w Przysusze ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY DZIEDZICTWA GÓRNICZEGO W KRAJOBRAZIE WYBRANE PRZYKŁADY REWITALIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO

OBIEKTY DZIEDZICTWA GÓRNICZEGO W KRAJOBRAZIE WYBRANE PRZYKŁADY REWITALIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO Dzieje górnictwa element europejskiego dziedzictwa kultury, 3 pod red. P.P. Zagożdżona i M. Madziarza, Wrocław 2010 dziedzictwo górnicze, górnictwo kopalni podziemne, geoturystyka Marek W. LORENC 1 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.12.2007r.

Warszawa, 06.12.2007r. Centrum Hewelianum Oglądam, ą wypoczywam y poznaję, i uczę się Warszawa, 06.12.2007r. O nas Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk" jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańsk, powołaną

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie I Kraina Wygasłych Wulkanów jej produkty i usługi.

Przedsięwzięcie I Kraina Wygasłych Wulkanów jej produkty i usługi. Przedsięzięcie I Kraina Wygasłych Wulkanó jej produkty i usługi. Lista rekomendoanych operacji: Planoana Preferoany zakres operacji ilość operacji Odnoa i rozój 1 - miejsca do ekspozycji i promocji lokalnych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2016 godz. 08:51:22 Numer KRS: 0000256587

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2016 godz. 08:51:22 Numer KRS: 0000256587 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.04.2016 godz. 08:51:22 Numer KRS: 0000256587 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW)

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) JAK WYGLĄDA IDEALNY ŚWIAT OCHRONY WÓD W POLSCE? I DO CZEGO POTRZEBNE MU PLANOWANIE PRZESTRZENNE? dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) 14 STYCZNIA 2013 STAN PRAWNY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MISJA LGD: Tworzenie i umacnianie partnerstwa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju i promocji obszaru objętego działaniem LGD

MISJA LGD: Tworzenie i umacnianie partnerstwa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju i promocji obszaru objętego działaniem LGD Tabela 10. Drzewo celów i przedsięwzięć LSR dla LGD Zielony Pierścień (modyfikacja) Źródło: Opracowanie własne. WIZJA: Obszar działania LGD Zielony Pierścień najatrakcyjniejszym i najbardziej rozpoznawalnym

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:12:45 Numer KRS: 0000548060

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:12:45 Numer KRS: 0000548060 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:12:45 Numer KRS: 0000548060 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 04:14:13 Numer KRS: 0000180095

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 04:14:13 Numer KRS: 0000180095 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 04:14:13 Numer KRS: 0000180095 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na terenach poprzemysłowych

Rewitalizacja na terenach poprzemysłowych Rewitalizacja na terenach poprzemysłowych Tereny poprzemysłowe obszary, które przestały być miejscem produkcji przemysłowej lub przestały pełnić funkcje pomocnicze dla produkcji w obrębie zakładów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA JAROSLAWIA z dnia 14.01.2016 r. w sprawie zasad lokalizowania i kształtowania wyglądu reklam na nieruchomościach

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA JAROSLAWIA z dnia 14.01.2016 r. w sprawie zasad lokalizowania i kształtowania wyglądu reklam na nieruchomościach OA.0050.6.2016 ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA JAROSLAWIA z dnia 14.01.2016 r. w sprawie zasad lokalizowania i kształtowania wyglądu reklam na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

3.4.2.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

3.4.2.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 3.4.2.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Bałtycki Port Kultury - Willa Lenza 1 000 000 zł Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko - remontowych, wyposaŝenie w nowoczesny sprzęt i meble

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2015 godz. 08:25:55 Numer KRS: 0000536312

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2015 godz. 08:25:55 Numer KRS: 0000536312 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2015 godz. 08:25:55 Numer KRS: 0000536312 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Wnioski z analizy dokument kumentów w strategicznych Konferencja Otwierająca Politechnika Śląska, Zabrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zadania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Srocku, zwanego

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

S T A N D A R D V. 7

S T A N D A R D V. 7 S T A N D A R D V. 7 WYCENA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOśONYCH NA ZŁOśACH KOPALIN Przy określaniu wartości nieruchomości połoŝonych na złoŝach kopali rzeczoznawca majątkowy stosuje przepisy: - ustawy

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta BYCZYNA na lata 2015-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta BYCZYNA na lata 2015-2020 Rewitalizacja zgodnie z definicją, jaką podaje słownik języka polskiego to odbudowa zniszczonych budynków lub dzielnic miasta. Samo słowo rewitalizacja z łaciny oznacza re- na powrót + vita- życie = ożywienie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii

Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii WSTĘP Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody, wyrabianie nawyków umiejętnego jej chronienia, wymaga

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR System rur i kształtek wentylacyjnych SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH IZOLOWANYCH IZOLACJA 30 MM SYSTEM KOMINUS CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

1/20. Charakterystyka przestrzenna. Czarnków. Czarnków. Lokalizacja przystani na szlaku noteckim

1/20. Charakterystyka przestrzenna. Czarnków. Czarnków. Lokalizacja przystani na szlaku noteckim Charakterystyka przestrzenna teren o wysokich walorach przestrzenno przyrodniczych do uporz¹dkowania, rehabilitacji istniej¹ce obiekty na terenie gminnym wyznaczonym pod projektowan¹ przystañ do wyburzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów I. Postanowienia ogólne 1 1. Biuro ds. Kształcenia i Studentów (KS) jest jednostką organizacyjną administracji centralnej Uczelni, zgodnie z 23 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2016 godz. 01:37:56 Numer KRS: 0000436980

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2016 godz. 01:37:56 Numer KRS: 0000436980 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2016 godz. 01:37:56 Numer KRS: 0000436980 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Agnieszka Turek. Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

Mgr inż. Agnieszka Turek. Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym III KONGRES REWITALIZACJI MIAST REWITALIZACJA W POLITYCE MIEJSKIEJ REWITALIZACJA OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WYBRANE STUDIA PRZYPADKÓW Kliknij,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 22:47:55 Numer KRS: 0000579694

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 22:47:55 Numer KRS: 0000579694 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 22:47:55 Numer KRS: 0000579694 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.06.2016 godz. 12:16:24 Numer KRS: 0000428873

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.06.2016 godz. 12:16:24 Numer KRS: 0000428873 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.06.2016 godz. 12:16:24 Numer KRS: 0000428873 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

w odniesieniu do Celu ogólnego 1: Rozwój sektora rybactwa na Pojezierzu Gostynińskim,

w odniesieniu do Celu ogólnego 1: Rozwój sektora rybactwa na Pojezierzu Gostynińskim, 5.3. Rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramach wdrażania LROR W ramach realizacji LSROR wsparcie uzyskają różnorodne operacje, spełniające wymogi określone w PO Zrównoważony rozwój sektora

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo