Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich"

Transkrypt

1 Lorenc M.W., Wajsen A., Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXIV Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich Possibilities of revitalization of the Julia colliery area on the background of selected european examples Marek W. Lorenc 1, Adriana Wajsen 2 1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu, Instytut Architektury Krajobrazu, pl. Grunwaldzki 24a, Wroc³aw, 2 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu, Wydzia³ In ynierii Kszta³towania Œrodowiska i Geodezji, pl. Grunwaldzki 24a, Wroc³aw Abstract: This paper focuses on five regions that were created during the industrial revolution that specialized in mining: Cornwall, Wales, Wakefield, England, Linares, Spain and Poland. These communities have sought ways, with varying success, to regenerate their economies following mine closures by promoting mining heritage tourism. This paper, through five contrasting European case studies, will aim a value of the Lower Silesian (Poland) colliery in comparison the other European sites. The relict Cornish Mining Landscape was inscribed as a World Heritage Site in 2006 for its remarkable global contribution to deep lode tin and copper mining and steam engineering during the expansive period of industrialization c The Blaenavon Industrial Landscape World Heritage Site bears testimony to the contribution that Wales, dubbed The First Industrial Nation, made to the industrial revolution in coal mining and iron founding. Big Pit is the National Coal Mining Museum of Wales, which was nominated for WHS status in Wakefield in Yorkshire is the next town, famous of Caphouse, the National Coal Mining Museum for England. Caphouse has a large interpretation centre, an extensive suite of colliery buildings, including an engine house, and underground experience that illustrates various bits of mining machinery. The landscape of the Linares-La Carolina lead mining district of Andalucía, Spain, is one of the most remarkable of its kind. Containing many buildings dating from the height of industrialization when Linares was one of the world s foremost lead producers, there are plans to make this a World Heritage Site. The former Julia Colliery, Wa³brzych, Poland, marked by its unique and iconic Malakov-type head frames, houses some of the most important coal mining machinery in Europe. There are plans to turn it into a major mining heritage tourist attraction for Lower Silesia. Key words: mine, mining heritage, monument, revitalization, Europamines, Wa³brzych S³owa kluczowe: kopalnia, dziedzictwo górnicze, zabytki, rewitalizacja, Europamines, Wa³brzych 81

2 Lorenc M.W., Wajsen A. Definicja i zakres rewitalizacji Problematyka rekultywacji i rewitalizacji dotyczy praktycznie wszystkich terenów zabudowanych i zurbanizowanych, w tym terenów po dzia³alnoœci przemys³owej. Rewitalizacja takich obszarów jest procesem z³o onym, w którym uczestnicz¹ ró nego rodzaju organy administracji publicznej oraz podmioty gospodarcze. Rewitalizacja nie jest pojêciem zdefiniowanym w przepisach polskiego prawa i nie jest równie kategori¹ statystyczn¹. Obecnie brakuje jednoznacznych danych statystycznych, które okreœla³yby skalê problemu rewitalizacji i rekultywacji terenów poprzemys³owych w Polsce. Rekultywacja (³ac. re = znów + cultivo = uprawiam) od pocz¹tku zwi¹zana jest z dzia³alnoœci¹ górnicz¹ i odnosi siê przede wszystkim do ochrony gruntów rolnych i leœnych. Definiuje j¹ ustawa o ochronie gruntów rolnych i leœnych i pod pojêciem tym rozumie siê nadanie lub przywracanie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartoœci u ytkowych lub przyrodniczych przez w³aœciwe ukszta³towanie rzeźby terenu, poprawienie w³aœciwoœci fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbêdnych dróg (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r.). Pojêcie rewitalizacja (³ac. re = znów + vita = ycie), czyli o ywienie, jest to dzia³anie skupione na zdegradowanym obiekcie, którego celem jest przywrócenie jego pierwotnego stanu i funkcji b¹dź te znalezienie dla niego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obiekt ten staje siê wartoœciowy i funkcjonalny. Termin rewitalizacja jest najczêœciej stosowany w odniesieniu do miasta lub zespo³ów obiektów budowlanych, które w wyniku przemian gospodarczych, spo³ecznych, ekonomicznych i innych, utraci³y czêœciowo swoj¹ pierwotn¹ funkcjê i przeznaczenie. Rewitalizacja jest w tym znaczeniu zespo³em dzia³añ z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki spo³ecznej, których celem jest doprowadzenie do o ywienia, poprawy estetyki, funkcjonalnoœci, wygody u ytkowania i jakoœci ycia w rewitalizowanym zespole. Wed³ug Programu rz¹dowego dla terenów poprzemys³owych z dnia 27 kwietnia 2004 r. rewitalizacja obejmuje kompleksowe, zintegrowane, kilkuletnie, lokalne programy inicjowane przez samorz¹d terytorialny dla realizacji dzia³añ technicznych, gospodarczych i spo³ecznych, przy uwzglêdnieniu zasad spójnoœci terytorialnej i ochrony œrodowiska naturalnego, na zró nicowanych obszarach. Podsumowuj¹c, rewitalizacja jest pojêciem znacznie szerszym ze wzglêdu na wieloaspektowoœæ dzia³añ (w zakresie planowania przestrzennego, ochrony œrodowiska, ekonomii i polityki spo³ecznej) i nale y przyj¹æ, e do procesu rewitalizacji w³¹czyæ siê powinny ró nego rodzaju i szczebla organy administracji publicznej, pocz¹wszy od jednostek samorz¹du terytorialnego, a koñcz¹c na centralnych organach administracji rz¹dowej. Narzêdziem wspieraj¹cym rewitalizacjê terenów poprzemys³owych s¹ instrumenty ekonomiczne w postaci podatków od nieruchomoœci, co jest zakresem dzia³añ samorz¹du gminnego. Administracja rz¹dowa mo e przyczyniaæ siê do rewitalizacji poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki w dziedzinie pozyskiwania potencjalnych inwestorów. G³ównym celem rewitalizacji obszarów poprzemys³owych jest zmiana dotychczasowych funkcji i adaptacja terenu oraz znajduj¹cych siê tam obiektów poprzemys³owych na cele: us³ugowe, gospodarcze, spo³eczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne, kulturalne, turystyczne itp. Priorytetowo bêd¹ traktowane projekty dostarczaj¹ce funkcje gospodarcze. Istotne bêdzie te w³¹czenie obszarów poprzemys³owych i powojskowych znajduj¹cych siê w miastach w jeden organizm miejski, poprzez odpowiednie zagospodarowanie terenu. W ramach tego dzia³ania szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestiê ochrony œrodowiska naturalnego, przyczyniaj¹c¹ siê do rekonwersji terenu poprzez tworzenie stref zieleni (w szczególnoœci zalesianie) oraz rozbiórkê niepotrzebnych instalacji w celu nadania tym obszarom nowych funkcji spo³eczno-gospodarczych. Tereny poprzemys³owe poddawane rewitalizacji musz¹ zostaæ wyznaczone przez gminê i powiat w trakcie przygotowania lokalnego programu 82

3 Mo liwoœci rewitalizacji... rewitalizacji. Programy te musz¹ byæ zgodne ze strategiami rozwoju województw i powinny byæ przekazane wraz z wnioskami aplikacyjnymi do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, po uprzednim zatwierdzeniu uchwa³¹ Rady gminy lub rady powiatu, za poœrednictwem urzêdów marsza³kowskich. Warunkiem wykonania inwestycji w zwi¹zku z rewitalizacj¹ terenów poprzemys³owych jest to, aby przewidywane inwestycje wynika³y z lokalnych programów rewitalizacji. Projekty rewitalizacji obszarów poprzemys³owych obejmuj¹ nastêpuj¹ce dzia³ania: remonty, izolacje, prace rozbiórkowe, przebudowê lub adaptacjê budynków, obiektów, infrastruktury i urz¹dzeñ poprzemys³owych w celu ich wykorzystania np. na biura, pomieszczenia konferencyjne, warsztaty itp., odpowiednie zagospodarowanie terenu i wykorzystanie pustych przestrzeni, wyburzanie budynków w celu uzyskania terenów pod cele us³ugowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne lub rekreacyjne, renowacjê i prace konserwatorskie budynków, infrastruktury o wartoœci architektonicznej i znaczeniu historycznym (np. obiektów z zakresu ochrony dziedzictwa przemys³owego) wraz z zagospodarowaniem przyleg³ego otoczenia, zalesianie oczyszczonego obszaru, zak³adanie parków w celu nadania nowych funkcji turystycznych b¹dź rekreacyjnych, remonty, przebudowê infrastruktury komunalnej (np. sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, oczyszczalni œcieków) znajduj¹cej siê na terenie rewitalizowanym, rekultywacjê gruntów, usuwanie materia³ów niebezpiecznych, je eli stanowi to niezbêdny element realizacji lokalnego programu rewitalizacji, budowa systemów monitoringu i oœwietlenia w celu tworzenia stref bezpiecznych. Wybrane przyk³ady rewitalizacji terenów pokopalnianych Program rewitalizacji terenów poprzemys³owych jest we wszystkich krajach europejskich podobny; podobne elementy maj¹ te wykonywane w tych krajach projekty. Dobre przyk³ady odpowiednich praktyk w aspekcie rewitalizacji obiektów pozosta³ych po likwidacji przemys³u wydobywczego mo na znaleÿæ m.in. na Wyspach Brytyjskich i w Hiszpanii (Schwartz, Lorenc 2008). Górnictwo kruszcowe Kornwalii mia³o w XIX w. wrêcz wzorcowy charakter (Schwartz 2008). Ze wzglêdu na skomplikowane warunki geologiczne wystêpowania kruszconoœnych y³, ówczeœni górnicy wyspecjalizowali siê w zak³adaniu kopalñ w nadzwyczaj niebezpiecznych i niedogodnych do tego celu miejscach. Wiele z nich znajduje siê na pó³nocnym wybrze u, gdzie szyby kopalniane dr¹ ono tu przy krawêdzi skalnego klifu, wznosz¹cego siê na wysokoœæ kilkudziesiêciu metrów nad oceanem, po czym podziemne chodniki wykonywano pod dnem oceanu. Ostatnie kopalnie cynku zamkniêto w Kornwalii w 1990 r. i od tego czasu bogaty gospodarczo region zacz¹³ odczuwaæ skutki bezrobocia. Niektóre kopalnie utrzymuje siê w nadziei powrotu do eksploatacji, zw³aszcza e strategiczna wartoœæ cyny w przemyœle elektronicznym jest nie do przecenienia. Kopalnia Geevor, zamkniêta r. jako jedna z ostatnich, trzy lata później zosta³a przekszta³cona w centrum informacji i edukacji o górnictwie (Schwartz 2006). Znaczna wiêkszoœæ maszyn i urz¹dzeñ do przerobu rudy pozosta³a na miejscu i po czêœci funkcjonuje, ukazuj¹c turystom, jak przebiega³ proces technologiczny od wydobycia rudy w kopalni, przez etap jej przeróbki, pakowanie koncentratu cynowego, a do jego przygotowania do wytopu. Trasa dydaktyczna jest bardzo dobrze przygotowana, a wœród odwiedzaj¹cych znaczn¹ liczbê stanowi¹ zorganizowane grupy m³odzie y szkolnej (fot. 1). 83

4 Lorenc M.W., Wajsen A. Fot. 1. Rekonstrukcja ko³a wodnego i stampów. Geevopr (Kornwalia) (fot. autor) Phot. 1. Reconstruction of the water-wheel and stamps. Geevor (Cornwall) Fot. 2. Drewniane maszyny do grawitacyjnej separacji rudy cyny. King Edward Mine (Kornwalia) (fot. autor) Phot. 2. Wooden machine for gravitational tin-ore separation. King Edward Mine (Cornwall) 84

5 Mo liwoœci rewitalizacji... Drug¹ zlikwidowan¹ w tym rejonie kopalni¹ by³a South Crofty, na której terenie znajduje siê unikatowy eksponat. W zamkniêtym i skutecznie zabezpieczonym budynku dawnej si³owni przechowywany jest zatrzymany w 1955 r., prawid³owo zakonserwowany i do dziœ pozostaj¹cy w doskona³ym stanie olbrzymi silnik parowy. Ten gigant o cylindrze œrednicy 2 m iwysokoœci 3,9 m z szybu Robinson g³êbokoœci 768 m pompowa³ wodê ramieniem o wadze 38 ton. Silnik zostanie odnowiony i zasilany sprê onym powietrzem bêdzie uruchomiony jako czêœæ nowo powstaj¹cego Centrum Dziedzictwa Górniczego Heartlands. W pobli u po³o. ona jest kolejna zlikwidowana kopalnia King Edward Mine, której egzystencja zale y od wytrwa³ej pracy kilkorga wolontariuszy. Wielkim atutem obiektu jest bogata kolekcja muzealna, w której na pierwszy plan wysuwaj¹ siê dwa oryginalne, drewniane urz¹dzenia do separacji rozdrobnionej rudy. S¹ to jedyne zachowane w Europie urz¹dzenia tego typu przez ca³y czas pozostaj¹ce w tym samym pomieszczeniu (fot. 2). Pozosta³e urz¹dzenia s¹ na bie ¹co rekonstruowane, a w pracach tych wielk¹ pomoc¹ s³u y wolontariuszom starszy pan, ostatni pracownik tej kopalni, którego zadaniem by³a konserwacja maszyn. Chlub¹ kolekcji jest silnik parowy, który w ostatnich latach uda³o siê sprowadziæ z powrotem do King Edward Mine. Przedtem by³ zainstalowany w innej brytyjskiej kopalni. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudzaj¹ niekompletne pozosta³oœci po XIX-wiecznych kopalniach w formie pojedynczych zabudowañ maszynowni parowych, kot³owni oraz zak³adów przeróbczych. Obiekty te zaznaczaj¹ siê w krajobrazie Kornwalii charakterystycznymi, wysokimi kominami, które w bezdrzewnym terenie widoczne s¹ z bardzo daleka. Wszystkie tego typu zabytki dawnej architektury przemys³owej otoczone s¹ opiek¹ konserwatorsk¹. Przy wielu z nich umieszczono szczegó³owe opisy i szkice objaœniaj¹ce odwiedzaj¹cym znaczenie miejsca, w którym siê znajduj¹. Inne obiekty poprzemys³owe, po³o one z dala od wspó³czesnych dróg i uczêszczanych szlaków, po wpisaniu w 2006 r. Fot. 3. Wie a maszyny wyci¹gowej. Caphouse (Anglia) (fot. autor) Phot. 3. The head-frame of the winding shaft. Caphouse (England) 85

6 Lorenc M.W., Wajsen A. Krajobrazu Górniczego Kornwalii i Zachodniego Devonu na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO, s¹ sukcesywnie zabezpieczane, konserwowane, opisywane i udostêpniane do zwiedzania. Drugim na Wyspach Brytyjskich obiektem wpisanym na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO w 2000 r. jest Pañstwowe Muzeum Górnictwa Wêglowego Walii Big Pit, le ¹ce na terenie górniczego zag³êbia Blaenavon (Barber 2002). Znajduje siê tutaj bardzo dobrze zorganizowane centrum, oferuj¹ce krótk¹, ale doskonale zaaran owan¹ podziemn¹ trasê turystyczn¹, a nastêpnie muzeum, mieszcz¹ce siê w odnowionych wzglêdnie przebudowanych dawnych budynkach kopalni. Zagospodarowanie ca³ego terenu oraz jego zaplecza pod k¹tem odwiedzin turystów mo e s³u yæ za wzór przy tego typu realizacjach. Warto zwróciæ uwagê na fakt, e projekt Big Pit mia³ charakter pakietowy, w ramach którego znaczna czêœæ œrodków by³a przeznaczona na odbudowê wielu obiektów w pobliskim miasteczku Blaenavon, których geneza œciœle wi¹za³a siê z histori¹ lokalnego górnictwa. Nastêpne stanowisko zabytkowej architektury poprzemys³owej le y w hrabstwie Yorkshire, w okolicach Wakefield. Jest to Pañstwowe Muzeum Górnictwa Wêglowego Anglii w Caphouse. Tutaj, podobnie jak w Big Pit, odwiedza siê znakomicie zaaran owane i zorganizowane stanowisko dziedzictwa górniczego, którego mocnymi atutami by³y: ciekawie przygotowana trasa podziemna, bogactwo sprzêtu mechanicznego (fot. 3), w tym zachowany w bardzo dobrym stanie XIX-wieczny silnik parowy maszyny wyci¹gowej (fot. 4), oraz edukacyjna trasa ekologiczna, ukazuj¹ca proces odwadniania kopalni, a nastêpnie od elaziania i oczyszczania wypompowywanej wody. Bardzo wa nym elementem ca³ego kompleksu jest nowoczeœnie urz¹dzone centrum interpretacyjne rozlokowane w licznych pokopalnianych budynkach, oferuj¹ce bogate ekspozycje i multimedialne prezentacje. W trakcie oczekiwania na wpis na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO, po z³o eniu odpowiedniej dokumentacji, jest obszar górniczy Linares-La Carolina w po³udniowej Hiszpanii (Pérez Sanchez, Fot. 4. Parowa maszyna wyci¹gowa. Caphouse (Anglia) (fot. autor) Phot. 4. Winding horizontal steam engine. Caphouse (England) 86

7 Mo liwoœci rewitalizacji... Fot. 5. Kamienna wie a wyci¹gowa. Linares (Hiszpania) (fot. autor) Phot. 5. Stony winding tower. Linares (Spain) Schwartz 2006). Na rozleg³ym terenie rozci¹gaj¹cym siê zgodnie z przebiegiem bogatych w kruszec y³, znajduj¹ siê liczne kopalnie o³owiu, które w XIX w. by³y chlub¹ tej czêœci Andaluzji. W tym czasie miejscowoœæ Linares by³a prê nym centrum przemys³owym, w którym oprócz kopalñ funkcjonowa³y liczne huty oraz fabryki produkuj¹ce silniki parowe, pompy i wiele innych urz¹dzeñ na potrzeby górnictwa. W celu promocji bogatej historii tego regionu zaadaptowano budynek dawnej rampy wy³adunkowej przy kolejowej Stacji Madryt w Linares. Powsta³o tu nowoczesne Centrum Interpretacyjne Krajobrazu Górniczego oferuj¹ce bogat¹ ekspozycjê edukacyjn¹, wykorzystuj¹ce najnowsze techniki elektroniczne i multimedialne. G³ównym elementem ekspozycji jest model zag³êbia Linares-La Carolina z lokalizacj¹ wszystkich wystêpuj¹cych na tym terenie kopalñ, zak³adów przeróbczych i hut o³owiu (fot. 5). W innej czêœci miasta, na obszarze dawnej huty La Cruz powstaje w³aœnie równie nowoczesne Centrum Interpretacji Metalurgii (fot. 6). W odbudowanej ju wie y do produkcji œrutu bêdzie zrekonstruowana ca³a linia produkcyjna, ukazuj¹c zwiedzaj¹cym, w jaki sposób produkowano rozmaitej wielkoœci o³owiane kulki. 87

8 Lorenc M.W., Wajsen A. Rewitalizacja terenu kopalni Julia Krajobraz kulturowy Kotliny Wa³brzyskiej ukszta³towa³ siê w XIX w., nowe budowle, konstrukcje oraz ci¹gi komunikacyjne wynikaj¹ce z postêpu technicznego i cywilizacyjnego by³y na pocz¹tku lat 90. XX w. w ca³oœci zachowane. W zwi¹zku z restrukturyzacj¹ przemys³u niezbêdne by³o dokonanie wyboru tych obiektów, które nale a³o obj¹æ ochron¹ jako œwiadectwa dziedzictwa przemys³owego. Zespó³ sk³adaj¹cy siê z historyków techniki i górnictwa Politechniki Wroc³awskiej, kierownictwa kopalñ i muzeum miejskiego, konserwatora zabytków oraz przedstawicieli samorz¹du miasta zadecydowa³, e najlepsz¹ form¹ ochrony dziedzictwa przemys³owego w Wa³brzychu bêdzie utworzenie na bazie reprezentatywnego zespo³u przemys³owego muzeum z nowoczesnym, atrakcyjnym programem dzia³ania. Dla ochrony i dokumentowania znacz¹cej roli cywilizacyjnej przemys³u w rejonie Wa³brzycha i jego europejskiego charakteru wybrany zosta³ zespó³ budynków powierzchniowych kopalni Julia. W dniu 1 marca 1995 r. utworzono przy Muzeum Okrêgowym w Wa³brzychu Oddzia³ Muzeum Przemys³u i Techniki, zlokalizowany pierwotnie przy szybie Jan kopalni Julia. Po zamkniêciu kopalni w 1996 r. Muzeum Przemys³u i Techniki przeniesiono do budynku zespo³u Julia przy ulicy Wysockiego w Wa³brzychu i udostêpniono do zwiedzania. Przede wszystkim skupiono siê na ochronie zabytków zwi¹zanych z górnictwem, poniewa w³aœnie ta ga³¹ź przemys³u dominowa³a na tym obszarze i pierwsza zosta³a wyznaczona do ca³kowitej likwidacji (Rozpêdowski 1997, Pi¹tek, Pi¹tek 2005). Zespó³ wydobywczo-przeróbczy Julia charakteryzuje siê wartoœciami poznawczymi z dziedziny rozwoju myœli technicznej i metod produkcji w wa³brzyskim rejonie z³ó wêgla kamiennego w XIX i XX w. Zabudowa kopalni reprezentuje rozwi¹zania powszechnie stosowane od po³owy XIX w. po lata 20. XX w. i jest œwiadectwem zmian, jakie zachodzi³y w technologii wydobycia wêgla. Stanowi zwarty kompleks Fot. 6. Rewitalizacja XIX-wiecznej huty o³owiu. Linares (Hiszpania) (fot. autor) Phot. 6. Revitalization of the 19 th Century lead-foundry. Linares (Spain) 88

9 Mo liwoœci rewitalizacji... budynków przemys³owych po³¹czonych ze sob¹ funkcjonalnie, które umo liwia³y realizacjê pe³nego cyklu wydobycia wêgla, przygotowania go do zbytu i do koksowania. Pod wzglêdem stylistycznym architektura obiektów kopalnianych dostosowana zosta³a do regu³ powszechnie przyjêtych pod koniec XIX i na pocz¹tku XX w. Dziêki temu obiekty powsta³e w XIX w. przyjê³y stylistykê historyzmu, natomiast budynki wzniesione w XX w. przyjmowa³y stylistykê neoklasycyzmu (np. ³aźnia oraz si³ownia II) i modernizmu. Wojewódzkiego Urz¹d Ochrony Zabytków we Wroc³awiu na podstawie zebranych materia³ów stwierdzi³, e ca³y zespó³, jak te wchodz¹ce w jego sk³ad poszczególne budowle s¹ charakterystyczne i reprezentatywne dla procesu rozwoju techniki, technologii i architektury przemys³owej. Przedmiotowy zespó³ jest istotnym i znacz¹cym przyk³adem przemian techniki i technologii pozyskiwania wêgla we wspomnianym wy ej okresie. Obejmuje logicznie i historycznie ukszta³towane dzie³a zwi¹zane z jego wydobyciem i przerobem wêgla. Ca³e za³o enie stanowi œwiadectwo minionej epoki, którego zachowanie, ze wzglêdu na posiadane wartoœci historyczne i artystyczne, le y w dobrze pojêtym interesie spo³ecznym. Dla Muzeum Przemys³u i Techniki zosta³a opracowana przez pracowników Instytutu Historii Architektury i Sztuki Politechniki Wroc³awskiej Koncepcja Muzeum Przemys³u i Techniki w Wa³brzychu (Gerber 1995), w której przedstawiono zarys rozwoju przemys³owego na terenie Wa³brzycha oraz kszta³towanie siê krajobrazu kulturowego, które to zagadnienia powinny byæ badane i upowszechniane przez pracowników muzeum. Uzasadniono celowoœæ zachowania zespo³u górniczego Julia oraz przedstawiono ogólny kierunek dzia³alnoœci i rozwoju muzeum. Omówione zosta³y te walory zabytkowe poszczególnych budynków kopalnianych, historia ich powstania, wyposa enia, rola w ci¹gu technologicznym kopalni i ich wartoœæ muzealna. Zespó³ kopalni Julia jest unikatowym przyk³adem zachowania uk³adu powierzchniowych budowli kopalnianych, otoczonych nowymi budynkami i ci¹gami komunikacyjnymi, które nie naruszy³y jednak pierwotnego uk³adu architektonicznego, powoduj¹c jedynie zagêszczenie placu Fot. 7. Wie e typu Malakow w kopalni Julia (Wa³brzych) (fot. autor) Phot. 7. Malakov-type towers in the Julia colliery (Wa³brzych) 89

10 Lorenc M.W., Wajsen A. kopalnianego. Zespó³ budynków na terenie placu kopalnianego jest materialnym dokumentem przemian technicznych i technologicznych. Wed³ug Slotty (2001), wybitnego znawcy zabytków techniki, uk³ad zachowanego zespo³u trzech wie szybowych typu Malakow (fot. 7), po³o onych blisko siebie, jest jedyny na œwiecie. Do najbardziej interesuj¹cych obiektów zespo³u nale y równie Lisia Sztolnia, oddana do u ytku w 1794 r., w której po raz pierwszy w Europie zastosowano wodny transport wêgla w ³odziach. Zgodnie z koncepcj¹ opracowan¹ dla muzeum, wytycznymi konserwatorskimi i innymi materia³ami, do zadañ muzeum nale y rejestrowanie i gromadzenie opracowañ naukowych, eksponowanie budynków, konstrukcji i eksponatów zwi¹zanych z ga³êziami przemys³u, a w szczególnoœci: przemys³u górniczego, koksowniczego, ceramicznego, w³ókienniczego, metalowego i energetycznego (fot. 8 9). Szczególn¹ uwagê nale y zwróciæ na potrzebê prowadzenia badañ naukowych nad histori¹ industrializacji i urbanizacji rejonu wa³brzyskiego, warunków pracy i ycia pracowników w okresie ostatnich dwustu lat. Ze wzglêdu na bogactwo i ró norodnoœæ znajduj¹cych siê na terenie zespo³u Julia obiektów zabytkowych, przedstawiona zosta³a propozycja kilku tras, z mo liwoœci¹ zmiany przebiegu zwiedzania, zale nie od wieku, kondycji fizycznej zwiedzaj¹cych, jak równie od pogody i pory roku. Za³o ono, e jednoczeœnie muzeum bêdzie centralnym oœrodkiem, wokó³ którego rozwinie siê bogata gama urz¹dzeñ i instytucji us³ugowych, nie zawsze zwi¹zanych organizacyjnie z muzeum, ale wspó³tworz¹cych atmosferê przyjemnego pobytu i intelektualnego rozwoju dla zwiedzaj¹cych. W propozycji tej zwrócono uwagê na koniecznoœæ prezentowania ca³ego wa³brzyskiego dziedzictwa przemys³owego in situ, w jego naturalnym otoczeniu, co jest zgodne z zapisem w wytycznych konserwatorskich do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wa³brzycha, z opracowanym nowym programem u ytkowym przez nadanie mu funkcji muzealnych, dydaktycznych, naukowych, turystycznych, rekreacyjnych, rozrywkowych i handlowych. W poszczególnych budynkach na omawianym obszarze, które nie bêd¹ Fot. 8. Elektryczna maszyna wyci¹gowa (Wa³brzych) (fot. autor) Phot. 8. Electric winding engine (Wa³brzych) 90

11 Mo liwoœci rewitalizacji... zagospodarowane przez muzeum, powstan¹ sale konferencyjne, punkty gastronomiczne, wytwórnie pami¹tek oraz punkty ich sprzeda y. Atrakcyjne i dobrze utrzymane tereny zieleni, za³o one w pobli u trasy dydaktyczno-turystycznej mia³y byæ miejscem spotkañ. Obszar Muzeum Przemys³u i Techniki wraz z otaczaj¹cym krajobrazem kulturowym mia³ byæ postrzegany jako produkt turystyczny promuj¹cy miasto. Z powodu ma³ej iloœci œrodków finansowych przyznawanych muzeum, które by³y i s¹ niewystarczaj¹ce do wdro enia pe³nego programu, od czasu zamkniêcia kopalni przed ponad dziesiêciu laty do dziœ wiele cennych urz¹dzeñ i budowli nadal niszczeje. W muzeum znajduj¹ siê tylko obiekty górnicze, inne ga³êzie przemys³u albo zlikwidowano, albo ich zabytkowe wyposa enie uleg³o zniszczeniu. W Muzeum Przemys³u i Techniki w Wa³brzychu powielono b³¹d, z którym spotykamy siê w wielu innych muzeach tworzonych w dawnych zak³adach przemys³owych: kierownictwo muzeum oddano w rêce by³ych, emerytowanych pracowników tych zak³adów, którzy byli zas³u eni dla zak³adu czynnego, którzy s¹ specjalistami w swoim zawodzie, ale nie s¹ ani muzealnikami, ani pracownikami naukowymi potrafi¹cymi prowadziæ tak¹ instytucjê. Wspó³czeœnie muzealnictwo obejmuje te ochronê dziedzictwa przemys³owego. Jest to dynamicznie rozwijaj¹ca siê dziedzina wiedzy, która wymaga sta³ego doszkalania pracowników. Szczególnie w pierwszej fazie niezbêdni s¹ pracownicy o predyspozycjach organizacyjnych podchodz¹cy z zapa³em do rozwi¹zywania kolejnych trudnych spraw zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ i funkcjonowaniem muzeum. Prezentowanie i ochrona dziedzictwa przemys³owego to trudne zadanie, dla wielu architektura przemys³owa nie przedstawia adnej wartoœci, bo ma³o ludzi nauczy³o siê patrzeæ na budynki przemys³owe, maszyny i urz¹dzenia jako na charakterystyczny produkt, maj¹cy szczególne walory estetyczne. Estetyka budowli przemys³owych zosta³a w czasie ich czynnego u ytkowania przyt³oczona negatywnym oddzia³ywaniem na œrodowisko pracuj¹cych maszyn i urz¹dzeñ. Takie zak³ady by³y Fot. 9. Hala generatorów (Wa³brzych) (fot. autor) Phot. 9. House of electric generators (Wa³brzych) 91

12 Lorenc M.W., Wajsen A. dostêpne tylko dla w¹skiego grona ludzi tam pracuj¹cych dla wszystkich pozosta³ych by³y po prostu niedostêpne. W chwili obecnej jest okazja, aby przybli yæ je spo³eczeñstwu i wskazaæ na ich wp³yw na rozwój gospodarczy i cywilizacyjny kraju. Wskazaæ na ich walory estetyczne oraz na mo liwoœæ ich rewitalizacji i adaptacji do wspó³czesnych wymogów i oczekiwañ. W tym celu nale a³oby przygotowaæ nowy plan minimum i now¹ koncepcje, z uwzglêdnieniem poprzednich planów realizacji poszczególnych zagadnieñ. Dziêki œrodkom finansowym (starania o fundusze unijne zakoñczy³y siê powodzeniem) czêœæ budynków i budowli jest wprawdzie w dobrym stanie technicznym, ale prawie ka dy z nich wymaga remontu dachu i innych elementów konstrukcyjnych. Niezbêdna jest te w³aœciwa opieka merytoryczna ze strony pracowników naukowych odpowiednich specjalnoœci. Literatura Barber C Exploring Blaenavon Industrial Landscape World Heritage Site. Blorenge Books, Abergavenny, p.12. Gerber M Koncepcja Muzeum Przemys³u i Techniki w Wa³brzychu. Muzeum w Wa³brzychu, Wa³brzych Wroc³aw. Pérez S.A.A., Schwartz S.P Mining a Shared Heritage: the Cornish and the Lead Mines of Linares, Spain. Journal of the Cornwall Family History Society 19, s Pi¹tek E., Pi¹tek Z Kopalnia Wêgla Kamiennego Thorez Julia w Wa³brzychu ( ). Przegl¹d Górniczy 10. Rozpêdowski J Historyczne okrêgi przemys³owe w okresie dezindustrializacji. Materia³y Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej, Wa³brzych, wrzeœnia 1996, Wroc³aw, s. 11. Schwartz S.P Harnessing the Potential of the Cornish Overseas: A Preliminary Overseas Marketing Strategy for the Cornwall and West Devon Mining Heritage Site (WHS). Cornwall County Council, Truro. Schwartz S.P Voices of the Cornish Mining Landscape. Cornwall County Council, Truro. Schwartz S.P., Lorenc M.W From mining the landscape to mining wallets: mining heritage tourism in four European regions. International conference Geotourism and Mining Heritage, Kraków, Slotta R Zabytkowe zak³ady górnicze jako pomniki kultury ze szczególnym uwzglêdnieniem Lisiej Sztolni w Wa³brzychu. Miêdzynarodowa Konferencja pt. Lisia Sztolnia jako zabytek techniki europejskiego dziedzictwa kulturowego. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm.). Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœnych. Tekst jednolity (Dz.U. z 2004 r. nr 121 poz z późn. zm.). 92

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Inwestycje pocz¹tkowe w górnictwie wêgla kamiennego w kontekœcie wzmacniania bezpieczeñstwa energetycznego UE

Inwestycje pocz¹tkowe w górnictwie wêgla kamiennego w kontekœcie wzmacniania bezpieczeñstwa energetycznego UE SYMPOZJA I KONFERENCJE nr 73 Materia³y XXII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Ustroñ, 19 22.10.2008 r. Henryk PASZCZA*, Magdalena BIA AS** Inwestycje

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 3-4 (79-80)/2012 ISSN 1230-5529 XI Krajowe Forum INT KSZTAŁCENIE KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Andrzej Kunstman 1, Katarzyna Poborska-M³ynarska 2, Kazimierz Urbañczyk 1 Construction of storage caverns in salt deposits geological and

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 3 (83)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT RECENZJE

Bardziej szczegółowo

Rozwój Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA

Rozwój Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 78, rok 2010 Jaros³aw ZAGÓROWSKI*, Grzegorz CZORNIK** Rozwój Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo