Koncepcja i narzędzia marketingu wewnętrznego w bibliotece. The concept and instruments of internal marketing in library

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja i narzędzia marketingu wewnętrznego w bibliotece. The concept and instruments of internal marketing in library"

Transkrypt

1 Dr Beata Żołędowska-Król Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Koncepcja i narzędzia marketingu wewnętrznego w bibliotece The concept and instruments of internal marketing in library The main purpose of the paper is presentation of internal marketing concept and basic notions related. Internal marketing requires that directors and heads of libraries and information centers be committed to taking the lead and insuring that those activities which are the essence of internal marketing - internal communications and customer-consciousness among employees - are embraced. Foundation will be described and instruments of internal communications, elements forming organizational culture and internal image of library. Współczesne biblioteki funkcjonują w stale zmieniającym się otoczeniu. Muszą zatem być zdolne do zmian, ciągłego rozwoju, generowania innowacji, nowych koncepcji zarządzania i strategii marketingowych. W celu zapewnienia efektywności tych działań na pierwszy plan wysuwa się nowoczesne podejście do zarządzania personelem przez zastosowanie marketingu wewnętrznego. Oczywistym jest, że wysiłki biblioteki skierowane na zewnątrz nie będą skuteczne, jeżeli nie uzyskają zrozumienia i poparcia pracowników biblioteki. Wszelkie rozbieżności pomiędzy zewnętrznymi działaniami a postawą pracowników mogą przynieść dwa zagrożenia: niezadowolenie użytkownika, którego oczekiwania co do jakości usługi czy danego procesu obsługi nie są spełnione oraz zniechęcenie pracowników, którzy nie potrafią sprostać oczekiwaniom środowiska.

2 Istota marketingu wewnętrznego Powstało wiele definicji marketingu wewnętrznego. W literaturze przedmiotu 1 proponuje się ich podział na trzy zasadnicze grupy odzwierciedlające podejście do koncepcji omawianego terminu. Do grup tych należą: orientacja na motywację pracowników, orientacja na klienta oraz wspomaganie procesu wdrażania strategii i zarządzania zmianami. Pierwsza grupa definicji koncentruje się na motywacji pracowników i ich postrzeganiu przez pryzmat klienta wewnętrznego. Pionierem takiego podejścia był Leonard Berry 2, według którego pracownicy powinni być traktowani jako klienci organizacji, a przypisane im zadania jako wewnętrzne produkty, które zaspokoją ich potrzeby i oczekiwania, realizując jednocześnie cele organizacji. W podejściu tym marketing wewnętrzny oznacza zatem pozyskiwanie, rozwijanie, motywowanie i utrzymywanie wykwalifikowanych pracowników poprzez wewnętrzne produkty pracy. Podkreśla się też konieczność koncentracji biblioteki na potrzebach pracowników i ich zaspokajania tak, aby byli zorientowani na użytkownika. Podstawowym celem marketingu wewnętrznego w drugim ujęciu są zmotywowani do zaspokajania potrzeb i oczekiwań użytkowników pracownicy. Zwolennikiem takiego podejścia był Christian Grönroos, który zdefiniował marketing wewnętrzny jako Działania o charakterze marketingowym zastosowane wewnątrz organizacji, mogące wpływać na motywację pracowników w kierunku orientacji na klienta i rynek wewnętrzny 3. Istotne są więc działania, mające na celu pokonywanie barier wewnętrznych i wzmacnianie wewnętrznej współpracy oraz uświadamianie pracownikom i działom ich roli i znaczenia w oddziaływaniu na satysfakcję użytkownika i efektywność biblioteki. W trzeciej grupie definicji wyróżnia się rolę marketingu wewnętrznego jako narzędzia wdrażania strategii i wprowadzania zmian. W tym znaczeniu 1 A. Olsztyńska: Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Koncepcja i narzędzia wspomagające integrację działań wewnętrznych organizacji. Poznań 2005, s L. L. Berry: The employees as customers. W: Services Marketing. Boston 1984, s Za: Tamże, s Ch. Gronroos: Internal marketing Theory and practice. W: Services Marketing in a Changing Environment. Red. T. Bloch, G. Upah, V. Zeithaml. Chicago 1985, s Za: Tamże, s. 13.

3 marketing wewnętrzny tworzą zaplanowane działania, które przy wykorzystaniu podejścia marketingowego mają za zadanie ograniczyć opór na zmiany oraz motywować i integrować pracowników tak, aby efektywnie wdrażali strategię i realizowali cele biblioteki, a poprzez swoją postawę zorientowaną na użytkownika sprzyjali podnoszeniu jego satysfakcji i lojalności względem placówki bibliotecznej. W podejściu tym celem nadrzędnym jest spełnianie oczekiwań i potrzeb korzystających z oferty biblioteki, jednak aby osiągnąć zaangażowanie pracowników w orientację na użytkownika, biblioteka powinna pokonywać konflikty między działami, redukować izolację działów, stymulować przepływ wiedzy. Marketing wewnętrzny ma także za zadanie wspierać ciągłą adaptację biblioteki do zmian wewnętrznych i zewnętrznych. Elementem wspólnym wszystkich tych definicji jest zauważanie potrzeby postrzegania pracowników jako wartościowych klientów - z ich potrzebami, oczekiwaniami, wzorcami zachowań. Współczesne teorie koncentrują się więc na włączaniu pracowników w procesy decyzyjne, pozyskiwaniu ich zrozumienia i wsparcia w podejmowanych decyzjach, wzmożeniu ich kreatywności i lojalności. Można zatem przyjąć, że marketing wewnętrzny to system sposobów postępowania i zachowania biblioteki jako organizacji zorientowanej na interesy i oczekiwania potencjalnych i zatrudnionych pracowników. Konsekwencją tej zasady w praktyce zarządzania biblioteką jest postrzeganie i traktowanie zarówno potencjalnych na rynku pracy jak i zatrudnionych pracowników biblioteki jako jej klientów, których oczekiwania są dla biblioteki równie ważne jak potrzeby jej użytkowników 4. Analiza powyższych definicji pozwala wskazać na kilka podstawowych zasad i pojęć związanych z marketingiem wewnętrznym. Warto podkreślić więc, że u podstaw kształtowania omawianej koncepcji stoją następujące założenia: W bibliotece istnieje rynek wewnętrzny. Przedmiotem obrotu na rynku wewnętrznym są informacje, usługi i produkty wewnętrzne. Jakość 4 J. Kamińska: Marketing wewnętrzny w bibliotece. Katowice 2006, s. 14.

4 usług wewnętrznych wpływa na to, co otrzymuje użytkownik (klient zewnętrzny). Każdy pracownik powinien być postrzegany jako klient zatrudniającej go biblioteki. Jakość warunków pracy wyznacza zdolność pracownika do prawidłowego świadczenia. Dotyczy to zarówno niematerialnych, jak i materialnych charakterystyk środowiska pracy. Każdy pracownik posiada swoich klientów nawet, jeśli nie są to klienci zewnętrzni. W związku z tym każdy pracownik pełni podwójną rolę: usługodawcy i usługobiorcy. Stanowisko pracy należy traktować jako produkt wewnętrzny, na który składa się praca i środowisko pracy, motywujące pracownika do realizacji strategii biblioteki 5. Opisane powyżej założenia odnoszące się do definiowania roli i znaczenia pracownika oraz relacji zachodzących między pracownikami wymagają stworzenia odpowiedniej wiązki narzędzi umożliwiających realizację celu, jakim jest rozwój biblioteki, którego podstawą jest rozwój pracowników. Odwołując się do rozważań Christiana Grönroosa 6 wyróżnić można następujące elementy wewnętrznego marketingu mix: 1. Produkt wewnętrzny, którego pojęcie w teorii i praktyce jest bardzo szerokie, począwszy od miejsca pracy, przez wynik pracy lub świadczenia, po strategie działania biblioteki (tabela nr 1). 2. Wewnętrzne aktywności marketingowe, obejmujące: a) szkolenia realizowane w celu zrozumienia własnego miejsca w ramach realizacji strategii i w ramach łańcucha zależności, wzmocnienia pozytywnego nastawienia pracowników oraz rozwoju i doskonalenia umiejętności komunikacji; b) aktywne wspomaganie kierownictwa obejmujące: rozwój umiejętności pozyskanych w ramach szkoleń poprzez codzienne działanie, zachęcenie pracowników do partycypacji w codziennym procesie zarządzania, jak również w procesie planowania oraz zapewnienia odpowiedniej atmosfery wewnątrz biblioteki; 5 M. Chłodnicki, P. Zeller: Wprowadzenie do zarządzania relacjami usługowymi. W: Zarządzanie relacjami w usługach. Red. K. Rogoziński. Warszawa 2006, s Ch. Gronroos: Service Management and Marketing. Maxwell Macmillan Intern 1990, s

5 c) komunikację i wsparcie informacyjne, informowanie o realizowanych strategiach poprzez wypracowanie szeregu narzędzi, np. gazetki, tablice ogłoszeń, Intranet; d) narzędzia wykorzystywane w ramach zarządzania personelem obejmujące działanie związane z rekrutacją i oceną pracowników, planowanie ścieżek kariery, system wynagrodzeń i premii; e) wewnętrzne badania marketingowe, służące zarówno określeniu satysfakcji i potrzeb pracowników, jak i jakości usług wewnętrznych. Tabela 1 Koncepcja produktu wewnętrznego i związanych z nim celów marketingu wewnętrznego Koncepcja produktu wewnętrznego Miejsce pracy rozumiane jako produkt wewnętrzny: zakres odpowiedzialności zakres uprawnień zadania wynagrodzenie pakiet socjalny fizyczne miejsce pracy zabezpieczenie sprzętowe itd. Produkt wewnętrzny jako wynik pracy oraz usługi świadczone przez pracowników. Produkt wewnętrzny jako strategia działania biblioteki. Cel działań w ramach marketingu wewnętrznego Celem działań jest pozyskanie odpowiednich pracowników na stanowisko pracy oraz promowanie miejsca pracy na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy. Celem działań jest zapewnienie płynnego funkcjonowania wewnętrznego rynku usług. Celem jest integracja i zaangażowanie pracowników w realizację misji i strategii biblioteki, poprzez odpowiednio kształtowaną kulturę organizacyjną, system motywacyjny i system komunikacji. Źródło: M. Chłodnicki, P. Zeller: Wprowadzenie do zarządzania relacjami usługowymi. W: Zarządzanie relacjami w usługach. Red. K. Rogozioski. Warszawa 2006, s

6 Przy planowaniu działań marketingowych z zakresu zarządzania personelem warto odnieść się do literatury z zakresu bibliotekarstwa. Według autorów wytycznych zamieszczonych w publikacji Działalność bibliotek publicznych. Wytyczne IFLA/UNESCO, do takich kluczowych aktywności należy: sprawiedliwa procedura przy naborze pracowników; wymagania odnośnie osoby i stanowiska powinny być określone przed rozpoczęciem procedury naboru; rozmowy należy przeprowadzać w sposób sprawiedliwy dla wszystkich kandydatów; nabór powinien być oparty jedynie o ocenę profesjonalną, dotyczącą przydatności na dane stanowisko, bez jakichkolwiek uprzedzeń, dobra komunikacja między personelem na wszystkich poziomach; kierownicy powinni regularnie sprawdzać wewnętrzne systemy komunikacji, dzięki czemu będą mieć pewność, że pracownicy są dobrze poinformowani na temat polityki i procedur dotyczących usług bibliotecznych, możliwość uczestnictwa personelu w rozwijaniu polityki i procedur wykonawczych; należy zachęcać pracowników do własnej inicjatywy, co pozwoli na jak najlepsze wykorzystanie ich umiejętności i doświadczenia; dzięki własnemu udziałowi w procesach decyzyjnych poczują się oni współautorami polityki i procedur postępowania, możliwość wprowadzenia zasady działań afirmujących, np. nominowania pracowników na stanowiska obsługi specjalnych potrzeb użytkowników 7. Obszary oddziaływania marketingu wewnętrznego Koncepcja marketingu wewnętrznego może obejmować swym działaniem wiele obszarów funkcjonowania biblioteki. Jednak na szczególne wyróżnienie zasługują trzy: komunikacja wewnętrzna, kultura organizacyjna oraz wizerunek wewnętrzny. Pozwala to na zdefiniowanie marketingu wewnętrznego jako: zaplanowane działania, które przy wykorzystaniu narzędzi 7 Działalność bibliotek publicznych. Wytyczne IFLA/UNESCO. Oprac. zespół pod przewodnictwem Philipa Gilla, w imieniu Sekcji Bibliotek Publicznych. Warszawa 2002, s

7 komunikacji i elementów kształtujących kulturę oraz wizerunek wewnętrzny biblioteki, mają za zadanie motywować i integrować pracowników tak, aby efektywnie wdrażali strategię, realizowali cele biblioteki i inicjowali wewnętrzne zmiany, prowadzące do generowania usprawnień 8. Komunikacja wewnętrzna zajmuje podstawowe miejsce w ramach koncepcji marketingu wewnętrznego. Dzięki wykorzystaniu narzędzi komunikacji możliwa jest realizacja takich celów, jak integracja pracowników wokół strategii biblioteki oraz inicjowanie wewnętrznych zmian. Komunikacja wewnętrzna nie tylko umożliwia przepływ informacji, ale kształtuje też wewnętrzne relacje, wpływa więc w zasadniczy sposób na kulturę biblioteki oraz jej wizerunek. Zadaniem kadry zarządzającej jest zatem budowanie oficjalnych formalnych systemów, rozumienie wagi sieci powiązań nieformalnych oraz ciągła koordynacja całej komunikacji (tabela nr 2). Komunikację wewnętrzną powinno się rozpatrywać na trzech płaszczyznach. Są to: 1. Struktura organizacyjna, która determinuje komunikację w kontekście układu zależności między stanowiskami. Stanowiska te istnieją niezależnie od ludzi i są bardziej niezmienne, a każdemu z nich przypisane są określone role i zadania. Formalne przepływy komunikacyjne zachodzą między stanowiskami i nie są zależne od osoby zajmującej dane stanowisko. 2. Czynnik ludzki, w którym wyróżnia się dwa aspekty, mogące wzmocnić lub osłabić komunikację formalną. Po pierwsze dotyczą indywidualnych cech pracowników, ich percepcji i subiektywnej interpretacji informacji. Po drugie pracownicy budują nieformalną sieć powiązań, która może funkcjonować zgodnie bądź przeciwko formalnym zależnościom, a pracownicy mogą komunikować się, pomijając formalne struktury. 3. Symbolika i znaczenia, które pojawiają się w systemach społecznych. Każda biblioteka tworzy swój system symboli i znaczeń, ułatwiający zrozumienie własnej roli, pomagający we wspólnej interpretacji 8 A. Olsztyńska: Marketing wewnętrzny w, s. 20.

8 zjawisk, pozwalający pracownikom rozumieć wydarzenia wewnętrzne oraz przyczyniający się do większej identyfikacji z biblioteką 9. Cele marketingu wewnętrznego w ramach komunikacji Tabela 2 Kanały Cele wykorzystania Komunikacja w dół informowanie o wprowadzonych zmianach, nowych strategiach, propagowanie wartości, oczekiwanego zachowania, uświadomienie pracownikom ich roli i wagi ich opinii, uświadomienie kierownictwu istotności opinii pracowników, zachęcanie do aktywnego słuchania i wykorzystywania pomysłów personelu. Komunikacja w pozyskiwanie informacji na temat potrzeb, oczekiwań i problemów, górę pozyskiwanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji, konsultowanie z pracownikami najlepszych sposobów wdrażania strategii i inicjowania wewnętrznych zmian. Komunikacja stymulowanie przepływu wiedzy pomiędzy jednostkami i działami, horyzontalna pobudzanie do wspólnego rozwiązywania problemów, pokonywanie barier występujących między działami, budowanie relacji interpersonalnych między pracownikami różnych działów, integrowanie pracowników. Komunikacja nieformalna stymulowanie przepływu pomysłów oraz wiedzy poprzez zachęcanie do inicjatyw grupowych i nagradzanie, budowanie relacji poprzez popieranie i aktywne wspieranie inicjatyw pracowników, rozwój umiejętności kierowników w zakresie obserwacji komunikacji nieformalnej ich podwładnych, jej stymulowania bądź ograniczania oraz wczesnego wykrywania pojawiających się problemów. Źródło: opracowanie na podstawie: A. Olsztyńska: Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Koncepcja i narzędzia wspomagające integrację działań wewnętrznych organizacji. Poznań 2005, s. 51. Z marketingowego punktu widzenia szczególnie ważne są dwie ostatnie płaszczyzny, gdyż są bardziej dynamiczne i bardziej zależą od motywacji pracowników, zrozumienia własnej roli oraz celów biblioteki. W większym stopniu również wpływają one na zaangażowanie w proces pozyskiwania i dzielenia się wiedzą, ciągłe usprawnianie własnych działań i zrozumienie priorytetowej roli użytkownika oraz własnego wkładu w realizację strategii biblioteki. Pierwsza płaszczyzna dotyczy natomiast komunikacji formalnej, niezbędnej, wynikającej z zajmowanych stanowisk. Jest ona bardziej statyczna, a związane z nią procedury i reguły jasno określają częstotliwość, kierunek i narzędzia przekazu informacji. 9 Tamże, s. 40.

9 Kolejną płaszczyzną aktywności marketingu wewnętrznego jest kultura organizacyjna, stanowiąca podstawowe narzędzie kształtowania relacji wewnętrznych w bibliotece. Według Elżbiety Barbary Zybert kultura organizacyjna biblioteki to zespół cech decydujących o jej osobowości, a więc ujednolicone zasady postępowania i postrzegania, które wyrażają przyjęty przez nią system wartości, tworzą pewien klimat organizacyjny, pozwalają na jej identyfikację i wyróżniają ją z otoczenia. Znajdują odzwierciedlenie w organizacyjnej przejrzystości, w filozofii w zakresie zarządzania czy nastawieniu władz do pracowników i użytkowników biblioteki 10. Dla zrozumienia istoty omawianego pojęcia bardzo przydatny jest model kultury opracowany przez Edgara Scheina, w którym ujęta jest ona w pewną całość składającą się z poziomów wyodrębnionych ze względu na trwałość i widoczność. Pierwszą warstwę, a zarazem rdzeń kultury najtrwalszy i najtrudniejszy do zidentyfikowania, tworzą założenia kulturowe. Odnoszą się one do natury człowieka, stosunków międzyludzkich, rodzaju powiązań biblioteki z otoczeniem. Środkową warstwę kultury w postaci norm i wartości wyraża się w poglądach, przyjętym systemie wartości oraz postawach członków biblioteki. Trzecim, najbardziej widocznym i uświadomionym elementem są artefakty, i jako sztuczne twory danej kultury dzielą się na: artefakty językowe tworzące język, którym posługują się pracownicy biblioteki, m.in. słowa kluczowe, mity i legendy odwołujące się do historii biblioteki; artefakty behawioralne odnoszące się do schematów zachowań; artefakty fizyczne obejmujące elementy określane jako kultura materialna biblioteki, czyli wystrój wnętrz, kolorystyka, technologie, wygląd pracowników. Zatem kultura organizacyjna i jej akceptacja ze strony personelu stanowią fundament wszystkich działań biblioteki. Oznacza to, że pracownicy wyznają wspólne wartości i normy, które pozwalają im identyfikować się z biblioteką. Marketing wewnętrzny może odgrywać ważną rolę w tworzeniu misji, propagując oczekiwane zachowania oraz wartości zorientowane na 10 E.B. Zybert: Kultura organizacyjna w bibliotekach. Nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką. Warszawa 2004, s. 22.

10 użytkownika. Pomaga także w komunikowaniu organizacyjnych historii: oddziałuje na wzorce codziennych zachowań, np. w odniesieniu do użytkowników, sposobu komunikacji z pracownikami lub częstotliwości, z jaką dyrekcja rozmawia z personelem. Dotyczy to też bardziej formalnych działań biblioteki, jak otwarcie nowej filii, świętowanie jubileuszu biblioteki czy Dnia Bibliotekarza. Marketing wewnętrzny spełnia więc ważną funkcję w kształtowaniu kultury organizacyjnej, zwłaszcza w obszarze komunikowania wartości oraz wspomagania realizacji wizji i misji biblioteki. Działania z zakresu marketingu wewnętrznego mogą odgrywać również istotną rolę w zarządzaniu wizerunkiem wewnętrznym biblioteki, który odnosi się do odczuć i opinii pracowników w bibliotece. A zatem w tym znaczeniu można mówić o wizerunku biblioteki jako pracodawcy, który jest jej obrazem ukształtowanym w świadomości aktualnych i potencjalnych pracowników na bazie ich osobistych doświadczeń lub informacji docierających do potencjalnych członków biblioteki. Wizerunek pracodawcy jest bezpośrednią konsekwencją działań podejmowanych przez kierownictwo biblioteki, których adresatami są członkowie danej biblioteki oraz sposobu, w jaki działania te są odbierane i oceniane przez personel. Wzajemne relacje interpersonalne, a zwłaszcza ich przebieg, siła i kierunki, decydują w dużym stopniu o obrazie pracodawcy ukształtowanym w opiniach pracowników 11. Należy pamiętać, że wizerunek wewnętrzny nie jest kategorią obiektywną, lecz charakteryzuje się subiektywizmem, co jest spowodowane tym, że opinie o bibliotece powstają w oparciu o system wartości, doświadczenia życiowe oraz wiedzę pracowników. Dlatego ta sama biblioteka może być inaczej postrzegana przez różne osoby, w zależności od wymienionych wcześniej czynników. Odwołując się do rozważań Agnieszki Izabeli Baruk, można wyróżnić pięć podstawowych rodzajów wizerunku wewnętrznego: 1. wizerunek rzeczywisty, obejmujący wewnętrzne wartości, organizacyjne zachowania i działania, 11 A.I. Baruk: Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy. Warszawa 2006, s. 37.

11 2. wizerunek komunikowany, obejmujący informacje przekazywane przez bibliotekę za pomocą funkcjonującego w niej systemu komunikowania się, 3. wizerunek wyobrażony sobie, obejmujący obrazy biblioteki kształtowane przez grupy otoczenia, 4. wizerunek idealny czyli obraz, który biblioteka mogłaby osiągnąć, gdyby zawsze postępowała zgodnie z założeniami marketingu wewnętrznego i nie popełniała praktycznie żadnych błędów w zakresie polityki personalnej, 5. wizerunek pożądany w postaci wizji artykułowanej przez kierownictwo biblioteki 12. Marketing wewnętrzny może pełnić istotną funkcję w diagnozowaniu, w jaki sposób pracownicy postrzegają bibliotekę oraz podejmowaniu działań, mających na celu zmianę negatywnej lub nieprawdziwej oceny biblioteki. Zaniedbanie przez bibliotekę świadomego oddziaływania na wizerunek wewnętrzny może mieć nie tylko negatywny wpływ na odczucia pracowników, ale również otoczenia zewnętrznego. Postawa pracowników może bowiem w znaczący sposób oddziaływać na opinię środowiska zewnętrznego o bibliotece, dlatego tak istotne jest dbanie o obraz wewnętrzny. Reasumując, podstawową funkcją marketingu wewnętrznego jest wspieranie strategii biblioteki oraz inicjowanie zmian wewnętrznych. Poprzez integrowanie narzędzi komunikacji, elementów kształtujących kulturę organizacyjną oraz wizerunek wewnętrzny, marketing wewnętrzny może przyczynić się do realizacji wymienionych działań. Celem jest poprawa funkcjonowania placówki oraz satysfakcja personelu, co pozwoli w sposób świadomy zaspokoić potrzeby i oczekiwania użytkownika oraz podnosić jego zadowolenie i lojalność wobec biblioteki oraz jej oferty. 12 Tamże.

12 Bibliografia: 1. Baruk A.I.: Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy. Warszawa Chłodnicki M., Zeller P.: Wprowadzenie do zarządzania relacjami usługowymi. W: Zarządzanie relacjami w usługach. Red. K. Rogoziński. Warszawa 2006, s Działalność bibliotek publicznych. Wytyczne IFLA/UNESCO. Oprac. zespół pod przewodnictwem Philipa Gilla, w imieniu Sekcji Bibliotek Publicznych. Warszawa Gronroos Ch.: Service Management and Marketing. Maxwell Macmillan Intern Kamińska J.: Marketing wewnętrzny w bibliotece. Katowice Olsztyńska A.: Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Koncepcja i narzędzia wspomagające integrację działań wewnętrznych organizacji. Poznań Zybert E.B.: Kultura organizacyjna w bibliotekach. Nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką. Warszawa 2004.

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH [Michalska-Dudek I. (2004), Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1043, s. 204-218.] Izabela Michalska-Dudek

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI marketing instytucji naukowych i badawczych ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw dr Maria Gagacka Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Innowacyjność stanowi główną siłę rozwoju gospodarczego i społecznego.

Bardziej szczegółowo

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.1. PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.2. ZASOBY LUDZKIE I

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Beata HYSA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska Bożena GRABOWSKA Koordynator Usług Dochodowych

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Stanisław Zając 1 WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie: Przedstawiono problematykę motywacji pracowników i jej wpływ na jakość i efektywność pracy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 KATARZYNA KORZYŃSKA Politechnika Rzeszowska ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM W ORGANIZACJACH POSIADAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Wydawnictwo WSPA Lublin 2012 Część I Przedsiębiorczość w zarządzaniu Redakcja naukowa: dr Elena Mieszajikina, prof. WSPA Recenzent: prof. dr. hab. inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PODMIOTACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PODMIOTACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Krystyna Serafin Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PODMIOTACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Wprowadzenie W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej niezwykle istotnym procesem, warunkującym

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ

KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ Dr inż. Ryszard Ratajski * ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZADZANIA KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ Zarys treści: Globalizacja wymusza zmiany w pojmowaniu firmy i konkurencji.

Bardziej szczegółowo