NOWE TRENDY I KIERUNKI WSPIERANIA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI ************************************ NEW TRENDS AND DIRECTIONS IN INNOVATIVENESS SUPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWE TRENDY I KIERUNKI WSPIERANIA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI ************************************ NEW TRENDS AND DIRECTIONS IN INNOVATIVENESS SUPPORT"

Transkrypt

1 Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdański Warszawa NOWE TRENDY I KIERUNKI WSPIERANIA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI ************************************ NEW TRENDS AND DIRECTIONS IN INNOVATIVENESS SUPPORT

2 Plan. prezentacji Contents Modele innowacji: od liniowego po rozproszony System innowacyjny i otwarte innowacje Popytowe podejście do innowacji głos i przewodnictwo użytkownika Strategia w popytowym podejściu do innowacji Internet jako narzędzie pobudzające innowacje ciągnione przez popyt i otwarte Żywe Laboratoria i inne przykłady wsparcia otwartych innowacji Design Thinking i Design Driven Innovation Przykłady zaangażowania parków technologicznych w nowe trendy ************************************************************************************************************************* Innovation models from linear to distributed Innovation system and open innovation User driven innovations voice and lead of customer Innovation strategy in user centered approach Internet as a tool in open and user driven innovation Live Laboratories and other examples of open innovation support Design thinking and Design Driven Innovation Examples of involvement of technology parks in new trends

3 . Schumpeter innowatorem jest przedsiębiorca tj. osoba zakładająca nowe przedsiębiorstwo w oparciu o nową ideę przedsiębiorcy innowatorzy to czasem pracownicy w ramach wielkich firm, ale nie osoby zakładające nowe przedsiębiorstwo w tradycyjnym przemyśle, bez nowych produktów, struktury organizacyjnej czy procesów produkcyjnych. Takie osoby to biznesmeni nie przedsiębiorcy. okres od schyłku XIX wieku po lata 30-te XX wieku. *************************************************************************************************** Innovator is an entrepreneur that is person setting up a firm based on a new idea Innovators may be found in large companies intrapreneurs But people setting up a firm in a traditional industry, without new products or processes are businessmen not entrepreneurs Since the end of XIX till 30s of XX century

4 . Etap technologiczny Technology phase Technologia i jej rozwój jako główne stymulanty innowacyjności i determinanty wzrostu gospodarczego. od lat 30-tych do końca lat sześćdziesiątych. ********************************************************************************************* Technology and its development are main engines of innovativeness and determinants of economic growth Since 30s till 60s XX c.

5 . Paradygmat strategiczny w teorii innowacji Strategic paradigm in innovation theory Przedsiębiorstwa chcące być konkurencyjne muszą posiadać przyszłościową strategię działania, natomiast innowacje to główny czynnik rozwoju firm ********************************************************. Firms willing to be competitive must have futuristic strategy of their operations, and innovations are the main factor of firms development

6 . Model liniowy, podażowy technology push innowacje są pochodną rozwoju nauki (lata 50-te do połowy 60-tych). Linear, supply side model (1950s - mid 1960s) innovations derive from development of science Bad. Podst. ************* Basic Science Bad. Stosowane *************** Applied science Produkcja ************** Manufacturing Marketing Sprzedaż ************** Sales

7 . Model popytowy market pull - innowacje są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku (lata 60-te i 70-te) Market-pull model, the key input to the innovation process is customer needs (late 60s 70s) Potrzeby rynkowe II Market needs Prace rozwojowe II Development Produkcja (wdrożenie) II Manufacturing Sprzedaż II Sales

8 . Modele popytowo-podażowe demand-supply models Np. model łańcuchowy- rozszerza dotychczasowe postrzeganie innowacji o występowanie sprzężeń zwrotnych między poszczególnymi etapami procesu innowacyjnego i uwzględnienie wpływu zarówno rynku jak i istniejącego stanu wiedzy na innowacyjność firm połowa lat 70-tych do wczesnych 80-tych ********************************************************************************************* F.ex. Coupling model notices feedbacks between different phases of innovation process ; the process of innovation is influenced by the interactions of technological and markets forces. Mid 70s early 80s

9 Modele popytowo-podażowe. Nowa potrzeba Potrzeby społeczne rynkowe Nowy pomysł Prace rozwojowe Wytwarzanie Marketing i sprzedaż Rynek Nowe możliwości technologiczne Stan wiedzy technologicznej i obowiązujące techniki produkcji

10 . Neely, Hii (1998)

11 . Modele zintegrowane (integrated models) Przewaga w oparciu o bardziej efektywne przetwarzanie informacji, bazuje na japońskiej praktyce funkcjonalnej integracji i jednoczesności różnych funkcji, osiąganej dzięki dzieleniu się informacją podczas wspólnych spotkań. połowa lat 80-tych - lata 90-te ****************************************************************************************************** Advantage based on effective information transfer Based on Japanese practice of functional integration and parallel activities across functions, whereby information sharing in the form of joint meetings Mid 80s 90s

12 . Modele zintegrowanych systemów i sieciowania Models of systems integration and networking Systemy innowacyjne i sieciowanie jako kluczowe dla innowacyjności firm. Sieciowanie i tworzenie systemów jest dziś łatwiejsze ze względu technologie ICT i programy komputerowe obejmujące symulacyjne modelowanie, wspólny rozwój firm czy departamentów firmy przy wykorzystaniu CAD/CAM Internet lepsze interakcje z otoczeniem znaczenie lokalizacji dla efektywności sieciowania np. diament Portera. ****************************************************************************************** Innovation systems and networks key for firms innovativeness systems integration and networking process is enabled by the use of electronic toolkits in design and development like inter-firm and intra-firm co-development using linked CAD/CAM systems Internet better interactions with business environment (ecosystem) Location as factor important for networking Porter s diamond

13 Publiczne B+R Prywatne B+R (komercyjne) System innowacyjny ITT KIBS. P P Szkoły Wyższe Instytuty Naukowe P Rynek popyt na innowacje oraz Infrastruktura otoczenia: Władze publiczne, System edukacji i szkoleń, system finansowy, komunikacyjny Przedsiębiorstwa Legenda Otwartość Mobilność pracowników, transfer wiedzy ukrytej, rynkowa dyfuzja technologii różna intensywność Interakcja typu I (miedzy przedsiębiorstwami) Interakcja typu II (przedsiębiorstwo publiczna sfera B+R) Instytucje pośredniczące: ITT publiczne instytucje transferu technologii KIBS wiedzochłonne, komercyjne usługi biznesowe

14 Public R&D Innovation system TTI KIBS Commercial R&D. F F Universities, Research Institutes F Firms Consumers of innovation demand, Infrastructure of the environment: Public authorities and policy, Education and training system, Financial system, transport and telecommunication Legend: Openness Interactions of the indirect type: mobility of personnel, tacit knowledge flows, and technology diffusion varying intensity Interaction of the direct type 1: among firms Interaction of the direct type 2: enterprises public R&D institutions Bridging institutions: TTI public technology transfer institutions KIBS knowledge intensive business services

15 . Rozproszony model innowacji XXI wiek Distributed innovation model Bazuje na otwartych innowacjach Krytyczne dla sukcesu otwartych innowacji jest zaufanie, zachowania i relacje Konieczne jest odejście od podejścia dziel i rządź tak by zachęcić do bardziej rozproszonego dzielenia się wiedzą i wymiany, co pozwoli lepiej sprostać wymogom szybko zmieniającego się otoczenia Bardziej rozproszona struktura przywództwa oparta o indywidualności mające umiejętności oddziaływania na innych ************************************************************************************************************* Basis on open innovation Critical needs of open innovation are the trust, the behaviors and the relationships It is necessary to get rid of the command and control approach to encourage more distributed sharing and exchanges of knowledge to reflect the need of today s quickly changing market A more distributed leadership structure built on individuals who have strength to influence others is more likely to succeed

16 . Rozproszony model innowacji XXI wiek Distributed innovation model Model rozproszony wymaga przepływów wiedzy. Innowacja to głównie robienie nowych rzeczy oraz ulepszanie istniejących tak by stworzyć większą wartość. By to osiągnąć trzeba pozwolić ludziom widzieć i angażować się. Szczęście sprzyja połączonym wysiłkom nie odważnym jednostkom. **************************************************************************************** Distributed innovation requires a flow of knowledge Innovation means doing new things or improving existing things that add greater value To achieve it people must be allowed to see and to engage. Luck is connected with joint efforts not brave individuals

17

18

19

20

21 . Otwarte innowacje (Open innovation) szeroka współpraca podmiotów zewnętrznych z firmą - Broad cooperation of external agents with a firm integrowanie zewnętrznej i wewnętrznej wiedzy - Integration of external and internal knowledge wykorzystanie wielu ścieżek wprowadzania innowacji na rynek - Usage of many paths of introducing innovations

22 . User-Driven Innovation wykorzystanie wiedzy użytkowników w celu rozwijania nowych produktów, usług oraz koncepcji bazuje na prawdziwym zrozumieniu potrzeb obecnych i utajonych, użytkowników i systematycznie angażuje użytkowników w proces rozwoju przedsiębiorstwa. ************************************************* Usage of knowledge of users to develop new products, services and concepts Basis on understanding of true needs current and hidden; systematic involvement of users into the development process of a firm

23 . Popytowe podejście do innowacji User driven innovation Innowacje wg UDI (Innovation in UDI) Cel procesów (Aim of processes) Miejsce powstawania (Place of origin) Metoda głosu nabywcy (Voice of customer) identyfikacja potrzeb i oczekiwań użytkowników (identyfication of needs of customers) w organizacji, często ze wsparciem zewnętrznym (in organisation, often with external support) Metoda wiodącego prym użytkownika (Lead of customer) identyfikacja rozwiązań (identyfication of solutions) na zewnątrz organizacji (outside organisation)

24 Metody i techniki UDI Methods and techniques of UDI Pogłębione wywiady indywidualne Obserwacja Grupy focusowe Panele ekspertów Techniki heurystyczne, burze mózgów Techniki projekcyjne Inne techniki analityczne Testowanie Gry Indepth individual interviews Observation Focus groups Panels of experts Brain storm Prognosis Other analitic techniques Testing Games

25 . U Drive IT Bardzo ważne dla popytowego podejścia do innowacji są technologie ICT, a szczególnie Internet nowej generacji tj. Web 2.0 który umożliwia tworzenie zawartości i publikowanie przez użytkowników ************************************************************************************************ Crucial for user driven innovation is ICT, and especially Internet Web 2.0 that enables creation of content and publishing by users

26 Zastosowanie UDI UDI. in a bank collection of ideas from customers Pander 2011

27 . UDI głos nabywcy farmacja UDI-voice of customer - pharmaceutics opracowanie przez jeden z koncernów farmaceutycznych marketingu preparatu w oparciu o pomysły z badania opinii 1000 współpracujących lekarzy i pielęgniarek. Przez 3 tygodnie uczestnicy anonimowo opiniowali zaproponowane przez firmę rozwiązania i proponowali własne. Po wprowadzeniu zaproponowanych rozwiązań znacznie wzrosła sprzedaż preparatu ************************************************************************************************* Marketing campaign of a medicine based on opinions of 1000 cooperating doctors and nurses For 3 weeks participants were giving opinions on the solutions proposed by the firm by a firm and gave their own solutions After introduction of the proposed by participants solutions sales of the medicine increased.

28 UDI przewodnictwo konsumenta rowery górskie - UDI-lead of customer mountain bikes Wyłącznie z inicjatywy użytkowników rowerów powstały też pierwsze rowery górskie. Amatorzy kolarstwa zaczęli udoskonalać klasyczne rowery wzmacniając ich ramy, montując opony terenowe i mocniejsze hamulce. ****************************** First mountain bikes were created by users who were proposing new solutions to classical bikes

29 Systematyczna obserwacja klienta - odróżnienie rozpoznanych potrzeb konsumentów od ukrytych Systematic customer observation Strategia. innowacyjna wg UDI Innovation strategy in UDI Projektowanie możliwych rozwiązań, które byłyby w stanie zaspokoić nowe potrzeby klienta. Design of possible solutions meeting new needs Oszacowanie i analiza potencjału technologicznego i możliwości produkcyjnych oraz wstępne szacowanie kosztu innowacji Assessment and analysis of technology potential and production potential, first assessment of cost of innovation Wdrażanie Introducing to the market Projektowanie strategii innowacji Design of innovation strategy Oszacowanie chłonności rynku Market potential assessment

30 . Żywe Laboratoria Living Labs Publiczno-Prywatno-Obywatelskie Partnerstwa na rzecz napędzanych przez użytkowników otwartych innowacji W Żywych Laboratoriach innowacyjne produkty, usługi bądź aplikacje, są opracowywane i testowane, a następnie udoskonalane w warunkach rzeczywistych. Całość działań odbywa się w ramach międzydyscyplinarnych zespołów obejmujących wszystkie zainteresowane podmioty od inżynierów i badaczy, poprzez przedsiębiorców, władze lokalne, organizacje społeczne, aż po obywateli. ********************************************************************************************* Public-Private-People Partnerships (PPPP) for user driven open innovations In living labs innovative products, services or applications are designed, tested and improved in real environment. All activities are undertaken by interdisciplinary teams consisting of all interested parties from researchers and engineers to entrepreneurs, local authorities, NGOs and citizens

31 Partnerstwo na rzecz transferu wiedzy (UK). The Knowledge Transfer Partnership (KTP) Partnerstwo to powstało początkowo w 1975 roku jako program szkoleniowy dla inżynierów, ale później zostało rozszerzone na szerokie spektrum działalności. Partnerstwo na rzecz transferu wiedzy stanowi formę współpracy między biznesem a instytutem akademickim, w którym firmy mogą korzystać z wiedzy naukowej. Transfer wiedzy jest ułatwiany przez jedną lub kilka osób stowarzyszonych, które są kontraktowane przez uczelnię, ale pracują w biznesie. Czas trwania indywidualnych projektów wynosi od 10 tygodni do 3 lat. 1/3 kosztów jest pokrywana przez firmy, a reszta z grantów rządowych. ******************************************************************************************************************** The Knowledge Transfer Partnership (KTP) originally started as a national training scheme for engineers in 1975, and is now considered as one of the most important innovation tools in the UK. A KTP is a collaboration between a business and an academic institute, where businesses can benefit from the expertise at the knowledge institute. The knowledge transfer is facilitated by one or more associates, recently qualified employees who are contracted by the university but work at the business. The KTP agency controls the partnership through a regional advisor who supports the partnership and safeguards the process.the duration of projects can be 10 weeks to 3 years. Around one-third of the costs is contributed by the company, the rest by a government grant.

32

33 Design. Thinking Innowacyjność można osiągnąć, jedynie koncentrując się na problemach człowieka i szukaniu sposobów na ich rozwiązanie w sposób kreatywny, interaktywny i praktyczny, znajdując najlepsze idee i ostateczne rozwiązania. Strategie biznesowe w Design Thinking tworzą wartość zarówno ekonomiczną jak i dla ludzi. ****************************************************************************************** Innovativeness may be achieved only by concentration on problems of a man and searching of ways to solve them in a creative, interactive and practical way, finding the best ideas and final solutions Business strategies in Design Thinking create value both economic and human

34 . trzy podstawowe siły napędzające modele biznesowe według Design Thinking (gears in business design) 1. Głębokie zrozumienie użytkownika czyli dokładne rozpoznanie otoczenia organizacji tak by spojrzeć na nią oczami klienta i z tej perspektywy przeformułować przedsiębiorstwo. **************************************************************************** 1.Deep User Understanding - the first step is to turn the telescope around to reframe the organization and view its business entirely through the eyes of the customer

35 . trzy podstawowe siły napędzające modele biznesowe według Design Thinking (gears in business design) 2. Wizualizacja koncepcji przy lepszym zrozumieniu postrzegania organizacji i z szerszym zestawem kryteriów dla innowacji można rozpocząć proces kreatywny w kierunku stworzenia wielu prototypów, najlepiej razem z użytkownikami. Konieczne jest patrzenie ponad to co jest, pobudzając wyobraźnię tak by wygenerować rozwiązania nowe w skali świata. ****************************************************************************************** 2. Concept Visualization. With renewed empathy and a broader set of criteria for innovation serving as springboard, creativity can be unleashed and move through multiple-prototyping and concept enrichment, ideally with users. It is vital to look beyond what is to what could be, using imagination to generate altogether new-to-the-world solutions.

36 Design. Thinking 3. Strategiczne wzornictwo biznesowe posiadając dobrze zdefiniowane, zainspirowane przez użytkowników rozwiązania należy wskazać co będzie motorem sukcesu tych rozwiązań, należy określić priorytetowe działania jakie organizacja musi podjąć by zrealizować strategie, opisać strategiczne relacje na poziomie operacyjnym i w ujęciu ekonomicznym oraz oszacować efekty netto nowych modeli biznesowych. ******************************************************************************************* 3. Strategic Business Design. With well-defined, user-inspired solutions at hand the third gear aligns broad concepts with future reality. It is imperative to identify what will drive the success of the solutions; prioritize what activities an organization must undertake to deliver related strategies; define relationships strategically, operationally, and economically; and determine what net impacts the new business models will have

37

38 Design. driven innovation Trzecia strategia innowacje napędzane wzornictwem radykalne innowacje znaczenia zastosowania istniejących technologii firmy jak Apple, Nintendo zaproponowały nowe znaczenia, które były tym na co ludzie rzeczywiście czekali. Innowacje napędzane wzornictwem tych firm nie pojawiły się z rynku, ale stworzyły wielki rynek. ********************************************************************************* Third strategy: design-driven innovation that is, radical innovation of meaning of existing technologies - firms like Apple, Nintendo have proposed new meaning, that was what people were actually waiting for. The design-driven innovations introduced by these firms have not come from the market but have created huge markets.

39 Design. driven innovation Innowacja skoncentrowana na użytkowniku nie podważa istniejących zastosowań, a raczej je udoskonala. Innowacja oparta na wzornictwie to natomiast propozycje, które jednak nie są marzeniami bez podstaw. Na końcu się okazuje, że są tym na co ludzie czekali. Użytkownicy często preferują je w stosunku do produktów opracowanych w oparciu o potrzeby użytkowników ************************************************************************************** User-centered innovation does not question existing meanings but rather reinforces them.design-driven innovations are instead proposals, which however, are not dreams without a foundation. They end up being what people were waiting for, once they see them. They often love them much more than products that companies have developed by scrutinizing users needs.

40 Design. driven innovation Firmy rozwijające innowacje napędzane wzornictwem idą krok dalej niż do użytkowników i patrzą z szerszej perspektywy. Eksplorują jak zmienia się kontekst otoczenie w jakim żyją ludzie. Te przedsiębiorstwa rozumieją, że wiedza o znaczeniach jest rozproszona w środowisku zewnętrznym, dlatego włączają się we wspólne laboratorium, gdzie interpretatorzy prowadzą własne poszukiwania i angażują się w dialog z nimi. Proces innowacji napędzanych wzornictwem obejmuje więc zbliżenie do tzw. interpretatorów- naukowców, użytkowników, dostawców, pośredników, projektantów czy artystów. ************************************************************************************************************ Firms that develop design-driven innovations step back from users and take a broader perspective. They explore how the context in which people live is evolving These companies understand that knowledge about meanings is diffused throughout their external environment; that they are immersed in a collective research laboratory where interpreters pursue their own investigations and are engaged in a continuous mutual dialogue. The process of design-driven innovation therefore entails getting close to interpreters : scientists, customers, suppliers, intermediaries, designers, artists

41 Electric car of Apple Elektryczny samochód Apple 2020

42 Inne. kierunki rozwoju wsparcia innowacyjności Other directions of innovatieveness support Ekoinnowacje Innowacje w sektorze usług Popyt na innowacyjne produkty w zamówieniach publicznych Inicjatywa rynków wschodzących (biotechnologia, inteligentne materiały, informatyka w medycynie, recycling, energia odnawialna, zrównoważone budownictwo) Sieci klastrów dla konkurencyjności UE, centra doskonałości, platformy innowacyjne ******************************************************************************************************************** Ecoinnovations Innovation in service sector Demand for innovative products in public procurement Lead Market Initiative (bio products, intelligent materials, e-health, recycling, renewable energy, sustainable building) Networks of clusters for EU s competitiveness, excellence network, innovation platforms

43 Przykłady zaangażowania parków. technologicznych w nowe trendy Examples of involvement of technology parks in new trends Program rozwoju klastrów ekoinnowacyjnych w Finlandii zadania parków technologicznych: 1) identyfikacja i pokazywanie szans rozwoju rynku zielonych technologii połączenie głównej specjalizacji branżowej parków w zakresie ICT z zasobami naturalnymi tj. branżami jak drzewny, rolnictwo dla rozwoju zielonych technologii, 2) parki technologiczne stanowią platformy dla współpracy firm różnych branż, 3) rozpoczęcie pilotażowych projektów w wiodących sektorach, 4) programy szkoleniowe o interdyscyplinarnym podejściu, 5) testowanie i pilotażowa infrastruktura dla firm zielonych technologii Ecoinnovative clusters development program in Finland tasks for technology parks: 1) identify and show opportunities of green-tech market connection of main branch specialization of parks in ICT with natural resources and branches like wood, agriculture for development of green technologies, 2) parks as platforms for cooperation between different industries & size of companies, 3) start clustering pilot projects in spearhead sectors, 4) training programs with inter-disciplinary approach, 5) testing & piloting facilities for green-tech companies

44 Operator. parku i żywe laboratorium Park operator and living lab TCM Lab powstała naturalnie na bazie różnych projektów realizowanych przez Fundację Tecnocampus, operatora parku technologicznego w Marato obok Barcelony, realizowanych według metodologii otwartych innowacji i współpracy z użytkownikami końcowymi podczas definiowania, prototypowania i oceny platform pewnych głównych obszarów działania instytucji. Te obszary to głównie opieka zdrowotna, technologie mobilne i biologicznie bezpiecznymi aplikacjami. TCM Lab rozwija wirtualną społeczność związaną z powyższymi obszarami. W przypadku opieki zdrowotnej żywe laboratorium działa z kilkunastoma prywatnymi i publicznymi instytucjami i stowarzyszeniami, integruje rodziny i ludzi doświadczonych tym samym rodzajem zależności, profesjonalistów i opiekunów. ****************************************************************************************************************** TCM Lab is the natural growth of a different number of projects undertaken at Tecnocampus Foundation, operator of technology park in Mataro near Barcelona, pursuing the open innovation methodology and collaborating deeply with end users in the definition, the prototyping and the evolution of platforms on some of the main areas on the institution. Those areas are mainly healthcare applications, media applications, mobile technology applications and biosecure applications. In case of health care the living lab works with several private and public institutions and associations, integrates family, people affected by some sort of dependency, health professionals and caregivers.

45 Parki. jako przestrzeń wzornictwa dla innowacji Parks as design space for innovation Przestrzeń wzornictwa klaster komplementarnych kompetencji technicznych. Jej granice przesuwają się ciągle ze względu na odkrycia naukowe prowadząc do nowych kombinacji. Na przestrzeń wzornictwa oddziałują badania akademickie (koncepcje, teorie, metody badawcze, narzędzia) jak też przemysłowa działalność B+R (zmiana zdolności absorpcyjnych). W branżach gdzie know how ma krytyczne znaczenie, przedsiębiorstwa muszą być ekspertami zarówno w wewnętrznych B+R jak i opartych na współpracy z zewnętrznymi partnerami jak pracownicy uczelni, czy utalentowani konkurenci (Carlsson 2010) ***************************************************************************************************** Design space is defined as a cluster of complementary technical competencies. Its boundaries shift constantly due to scientific discovery, leading to new combinations. The design space is potentially influenced by academic research (concepts, theories, research methods and tools) as well as by industrial R&D (changes in absorptive capacity). In industries in which know-how is critical, companies must be expert at both in-house research and cooperative research with such external partners as university scientists and skilled competitors (Carlsson 2010)

46 Parki. jako przestrzeń wzornictwa dla innowacji Parks as design space for innovation Medicon Valley na granicy Danii i Szwecji rozwój firm biotechnologicznych na bazie parków technologicznych ułatwiających współpracę nauki i biznesu i stanowiących miejsce lokalizacji firm powstałych w wyniku projektów B+R realizowanych na uczelniach Park technologiczny w Gdyni lokalizacja zarówno jednostki uczelni POMCERT jak i firm wzornictwa przemysłowego, które mogą wspierać rozwój innowacji innych branż zlokalizowanych w parku jak ICT według reguł design thinking ****************************************************************************************************** Medicon Valley on the border of Denmark and Sewden development of biotech firms on the basis of technology parks facilitating cooperation of science and business and constituting a location space for firms set up as a result of R&D projects carried out at universities Technology park in Gdynia place of location of both universities entity POMCERT as well as design firms, that could support development of innovations of other branches located in the park, as ICT according to rules of design thinking

47 Literatura. J.Bos, R te Velde, H.Gillebaard, Open service innovation policy schemes; An international policy scan and two case studies London and Helsinki metropolitan areas, Dialogic innovatie_interactie, Utrecht, 2010 CASE Doradcy Zwiększanie świadomości przedsiębiorców z zakresu korzyści płynących z popytowego podejścia do innowacji (User-Driven Innovation) Warszawa 2008 IBRKK, Zwiększanie świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści płynących z popytowego podejścia do innowacji, Warszawa 2007 Olivier Serrat, Design Thinking, Knowledge Solutions, March 2010; Poul Hobcraft Moving Towards a Distributed Innovation Model, 2011, W.Pander Współczesne koncepcje wspierania innowacji i innowacyjności istota i źródła nowoczesnych innowacji w: W. Pander, M. Stawicki (red.) Przegląd kierunków i opracowanie metod oceny wspierania innowacyjności ze środków UE, Warszawa, 2010 W.Pander (2011)Popytowe podejście do innowacji, prezentacja E.Wojnicka System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, IBnGR, Gdańsk, i Inno Praxis Presentation,Future Cluster Based Strategies of STPs: Combining Environmental & Economic Development Aims in Practice, 2010, B.Carlsson, Creation and dissemination of knowledge in high-tech industry clusters,cleveland, Ohio, USA, 2010

Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Toruń, 20 listopada 2014

Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Toruń, 20 listopada 2014 Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim Toruń, 20 listopada 2014 Nowe trendy w zakresie innowacyjności i jej wsparcia Dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zakresie innowacyjności i jej wsparcia. Dr Elżbieta Wojnicka-Sycz Uniwersytet Gdański Warszawa 16.10.13

Nowe trendy w zakresie innowacyjności i jej wsparcia. Dr Elżbieta Wojnicka-Sycz Uniwersytet Gdański Warszawa 16.10.13 Nowe trendy w zakresie innowacyjności i jej wsparcia Dr Elżbieta Wojnicka-Sycz Uniwersytet Gdański Warszawa 16.10.13 Plan prezentacji Modele innowacji: od liniowego po rozproszony System innowacyjny i

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU Agencja Rozwoju Przemysłu SA Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU CEBBIS OFFER FOR ENTERPRENEURS AND BUSINESS SUPPORT INSTITUTIONS Zygmunt Wons

Bardziej szczegółowo

Popytowe podejście do innowacji Design thinking. Wojciech Pander

Popytowe podejście do innowacji Design thinking. Wojciech Pander 2011 Popytowe podejście do innowacji Design thinking Wojciech Pander Popytowe podejście do innowacji jako nowa koncepcja procesu innowacyjnego w firmie Model liniowy innowacji Model łańcuchowy Model otwarty

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność Polski (makro) Platforma Internetowa - INNOWACJE DLA PRZEMYSŁU I NAUKI. Miejsce w rankingu innowacyjności EU -2010

Innowacyjność Polski (makro) Platforma Internetowa - INNOWACJE DLA PRZEMYSŁU I NAUKI. Miejsce w rankingu innowacyjności EU -2010 Platforma Internetowa - INNOWACJE DLA PRZEMYSŁU I NAUKI NCBiR 11-0026-10 / 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zebranie KLUBU PARTNERA 14 maja 2012 Badania i rozwój to przemiana pieniędzy w wiedzę.

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Design Thinking w projektowaniu strategii. Rafał Kołodziej, Greenhat Service & Strategy Design

Design Thinking w projektowaniu strategii. Rafał Kołodziej, Greenhat Service & Strategy Design Design Thinking w projektowaniu strategii Rafał Kołodziej, Greenhat Service & Strategy Design Przywództwo to mieszanka charakteru i strategii. Jeżeli miałbym jednak z czegoś zrezygnować, niech to będzie

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020 COSME i Horyzont 2020 Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. COSME small and medium sized enterprises Program na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 Instrument MŚP

Horyzont 2020 Instrument MŚP Horyzont 2020 Instrument MŚP Agnieszka Stasiakowska EASME Agencja Wykonawcza ds. Małych I Średnich Przedsiębiorstw Horyzont 2020 -MŚP Horyzont 2020: Zintegrowane wsparcie dla MŚP 20 % budżetu LEITs & SC

Bardziej szczegółowo

Instrument dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK

Instrument dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Instrument dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Kto może się ubiegać o instrument MŚP? Innowacyjne MŚP, wykazujące ambicje do wzrostu i rozwoju w kontekście

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Robert BARYS SMWI, 2006 Wiele pozostaje do zrobienia Innowacja nie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej, Litwa Polska 2007-2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej, Litwa Polska 2007-2013 Prof. Aurélie Aurilla Bechina Arnzten Several years combined business research in IT KM and Management experience from International institutions. College University I Buskerud, Norway College University

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia E2B w inicjatywie EeB, mapa drogowa

Rola Stowarzyszenia E2B w inicjatywie EeB, mapa drogowa Warszawa, 25.06.2010 Rola Stowarzyszenia E2B w inicjatywie EeB, mapa drogowa Juliusz śach Partnerstwo Publiczno Prywatne Stowarzyszenie E2B zostało utworzone aby umoŝliwić sformalizowanie Partnerstwa Publiczno

Bardziej szczegółowo

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Antje Kölling IFOAM EU Policy Manager EkoSeedForum 20-22 March 2014

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej. Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności. Andrzej J. Galik

Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej. Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności. Andrzej J. Galik Dzień Informacyjny dla 6 konkursu ICT (FP7-ICT-2009-6) Warszawa, 24 listopada 2009 Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności Andrzej

Bardziej szczegółowo

Instrument MŚP Faza II

Instrument MŚP Faza II Olsztyn, 17 kwietnia 2015 Instrument MŚP Faza II Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Czego

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

L.p. NAZWA KONKURSU JEDNOSTKA FINANSUJĄCA TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU WIĘCEJ INFORMACJI KRAJOWE

L.p. NAZWA KONKURSU JEDNOSTKA FINANSUJĄCA TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU WIĘCEJ INFORMACJI KRAJOWE 1 ERC Starting Grants ERC 03.02.2015 2 ERC Consolidator Grants ERC 12.03.2015 3 ERC Advanced Grants ERC 02.06.2015 4 ERC Proof of Concept Grant ERC 05.02.2015,28.05.2015,01.10.2015 ERA.Net RUS PLUS w ścieżce

Bardziej szczegółowo

Integracja czy Interoperacyjność?

Integracja czy Interoperacyjność? Integracja czy Interoperacyjność? Integracja? Interoperacyjność? Instytut Logistyki i Magazynowania Instytut Badawczy w Poznaniu Aktualnie ponad 20 projektów FP7, Interreg i CIP Ponad 250 partnerów w Europie

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Societal Challenges. Prelegent: Jan Lisowski

Societal Challenges. Prelegent: Jan Lisowski Spotkanie sieci KPK Warszawa, 4 lutego 2013 Societal Challenges Prelegent: Jan Lisowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

Popytowe podejście do innowacji - charakterystyka koncepcji. Elżbieta Wojnicka

Popytowe podejście do innowacji - charakterystyka koncepcji. Elżbieta Wojnicka 2011 Popytowe podejście do innowacji - charakterystyka koncepcji Elżbieta Wojnicka Plan prezentacji Ewolucja modeli procesu innowacyjnego Otwarte innowacje Popytowe podejście Głos Konsumenta i Przewodnictwo

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Czy ktoś tego używa? HP HAVEn w zaawansowanych zastosowaniach analitycznych

Czy ktoś tego używa? HP HAVEn w zaawansowanych zastosowaniach analitycznych Czy ktoś tego używa? HP HAVEn w zaawansowanych zastosowaniach analitycznych Jarosław Romaniuk, Łukasz Ciszak 14 kwiecień 2015 Firmy odnoszące sukcesy to nie te, które mają najwięcej danych, ale takie,

Bardziej szczegółowo

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania UŁ ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź tel. (42) 635 49 87 fax (42) 635 49 88 http://www.ctt.uni.lidz.pl e-mail: ctt@uni.lidz.pl Misją CTT

Bardziej szczegółowo

Staż naukowy Foresight impact on innovation

Staż naukowy Foresight impact on innovation Staż naukowy Foresight impact on innovation Łukasz Nazarko Visitining Research Associate @ Yashiro Lab Institute of Industrial Science University of Tokyo Bialystok University of Technology Faculty of

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Problemy realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii na poziomie krajowym oraz europejskim

Problemy realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii na poziomie krajowym oraz europejskim Problemy realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii na poziomie krajowym oraz europejskim Andrzej Siemaszko Sekretarz Generalny POLSKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Jacek Kosiec Koordynator ds. Innowacji Konsorcjum EduTechMed (w organizacji) Nowy Sącz 16.09.2010r. Wiedza głównym czynnikiem rozwoju w XXI

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Regionu Zachodniej Szkocji z Realizacji RIS

Doświadczenia Regionu Zachodniej Szkocji z Realizacji RIS Doświadczenia Regionu Zachodniej Szkocji z Realizacji RIS Główny nurt regionalnego uczenia się w polityce narodowej Prezentowane przez: Laurie Russell Dyrektor Naczelny SEP Ltd Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

GROW - Bridging Business and Science

GROW - Bridging Business and Science GROW - Bridging INTERREG IIIC Agnieszka Sito Kierownik CITTRU Partnerzy projektu: University of Surrey Research and Enterpreneurship Services, Guildford, UK (lider projektu) CITTRU, Kraków Universidad

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Model pracy zespołowej w oparciu o metodologię Design Thinking

Model pracy zespołowej w oparciu o metodologię Design Thinking Model pracy zespołowej w oparciu o metodologię Design Thinking dr inż. Mariusz Woźniak Stowarzyszenie Top 500 Innovators Konferencja Szkoła dziś i jutro wyzwania dydaktyczne Szkoła Główna Handlowa, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo