Lead management jako źródło short-term wins w procesie zarządzania relacjami z klientami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lead management jako źródło short-term wins w procesie zarządzania relacjami z klientami"

Transkrypt

1 Bartosz Deszczyński Katedra Marketingu Międzynarodowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Lead management jako źródło short-term wins w procesie zarządzania relacjami z klientami 1 Chodzi tu o oparte na technologiach IT (lub czasami wydzielanych z nich technologiach ICT Information Communications Technology, technologiach przetwarzania informacji i komunikacji) systemy obsługi kontaktów z klientami, zbierania i analizy danych, wspierania sprzedaży itd. 2 B. Deszczyński, Zarządzanie Relacjami z Klientami (CRM) w przedsiębiorstwie. Istota strategii i uwarunkowania jej wdrażania. W: Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce. Aspekty makro- i mikroekonomiczne, Wyd. AE, Poznań 2005, s W ostatniej dekadzie takie czynniki, jak globalizacja, deregulacja, rozpowszechnienie zastosowania Internetu w coraz to nowych formach (od portali tematycznych, przez blogi, po witryny społecznościowe), a także dodatkowo kryzys, jaki rozpoczął się w gospodarce światowej w 2008 r., stanowią o stałej presji, jakiej poddane są przedsiębiorstwa nawet w branżach, które do niedawna stanowiły klasyczny przykład rynków producenta. Reagując na wymogi rynku, firmy dokonują przeglądu wszystkich aspektów swojej działalności, w tym strategii marketingowych. Tam, gdzie to możliwe, widoczne jest odejście od marketingu tradycyjnego (klasycznego), z jego masowością bądź też opartą na dość ogólnych kryteriach segmentacją, do nowego spojrzenia na całokształt stosunków firma klient. Rosnąca rola klientów traktowanych przez przedsiębiorstwa jak partnerzy, z którymi należy budować długotrwałe relacje, to podstawowe założenie marketingu relacji. W połączeniu z wyrafinowanymi metodami obróbki danych poprzez systemy ITC 1 stanowi on podstawę strategicznego ukierunkowania przedsiębiorstw, przejawiającą się w kompleksowym podejściu do zarządzania relacjami z klientami (CRM) 2. Strategii CRM zarzuca się jednak niekiedy, że właściwie nie wnosi ona nic nowego do teorii zarządzania oraz do praktyki gospodarczej. Operuje bowiem znanymi mechanizmami i pojęciami, powołuje się na wypracowane wcześniej rozwiązania. Jedynym znaczącym akcentem jest tylko (według jej krytyków) zastosowanie systemów informatycznych przetwarzających na niespotykaną dotychczas skalę dane klientów (dzięki postępowi w dziedzinie technik informatycznych). Dokładnie z tego też powodu CRM uważany jest przez krytyków za kosztowną zabawkę, która zamiast doprowadzić do poprawy efektywności działania przedsiębiorstwa marnuje jego cenne zasoby finansowe i energię pracowników. Tę tezę zdawały się potwierdzać pierwsze próby wdrażania CRM u schyłku XX w., które w większości pociągały za sobą duże inwestycje w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, a kończyły się zazwyczaj porażkami, nie przynosząc oczekiwanych korzyści biznesowych 3. Niniejszy artykuł podejmuje tematykę efektywności wdrożenia CRM w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia, jakie dla powodzenia tego procesu ma zaplanowanie tzw. short- -term wins korzyści realizowanych w trakcie lub niedługo po zakończeniu wdrożenia. W przypadku CRM jedną z dróg ich osiągnięcia jest lead management (zarządzanie szansami sprzedaży leadami). W związku z tym w artykule przedstawiono organizację tego procesu i studia przypadków potwierdzające rolę, jaką odgrywa w procesie wdrożeniowym. Endogeniczne bariery wdrożenia CRM Niepokojące sygnały o upadku nawet do 70% inicjatyw CRM i inne, wskazujące na to, że 50% projektów wdrożeniowych CRM przekracza budżet o 200% za- 3 M. Gentle, CRM Project Management Handbook. Building Realistic Expectations and Managing Risk, Kogan Page, London 2004, s. 1 14; Ch. Lovelock, J. Wirtz, Services Marketing. People, Technology, Strategy, Pearson Prentice Hall, 2007, s. 383; J. Panker, F Word Still Dominates CRM Thoughts, searchcrm.techtarget.com/news/article/0,289142,sid11_gci950841,00.html, odczyt:

2 nim przyniosą jakikolwiek efekt 4, sprawiły, że zajmujący się nim badacze, a także niezależni analitycy, doradcy, a w końcu konsultanci reprezentujący dostawców oprogramowania klasy CRM zaczęli głosić rozpowszechnioną już dzisiaj tezę, iż CRM nie należy utożsamiać wyłącznie z technologiami informatycznymi, będącymi jedynie narzędziem umożliwiającym realizację celów biznesowych. Wkrótce katalog głównych powodów niskiej skuteczności wdrożeń CRM uzupełniono o inne przyczyny, wywodzone z niedojrzałości samej organizacji oraz niedostatków umiejętności menedżerskich kierownictwa firmy (bariery endogeniczne). Są to, poza wspomnianym już postrzeganiem CRM jedynie jako projektu technologicznego, m.in.: brak całościowego biznesplanu wdrożenia, niekorzystny wpływ kultury organizacyjnej, brak zaangażowanego sponsora wdrożenia, brak strategii zorientowanych na klienta, brak zdefiniowanych procesów kreowania wartości, niegotowość do zmian nieefektywnych procesów kreowania wartości, nieumiejętność podziału wdrożenia na funkcjonalne etapy, nieumiejętność rozwiązania kwestii integracji danych klientów, brak skutecznego planu wdrożenia do pracy z systemem CRM użytkowników liniowych, brak planu osiągnięcia szybkich korzyści z wdrożenia, uzasadniających dalsze prowadzenie inwestycji (short-term wins) 5. Jak widać, większość barier endogenicznych nie dotyczy technologii czy nawet błędów w sformułowaniu strategii marketingowej, ale zarządzania wielopłaszczyznowym procesem zmian, jakim poddawane jest przedsiębiorstwo (change management). Łącząc praktyczne doświadczenia autora z konkluzjami płynącymi z publikacji udostępnianych przez wiodące instytucje zajmujące się doradztwem w zakresie wdrażania CRM oraz źródeł literaturowych poświęconych zarządzaniu zmianami strategicznymi, można zaryzykować tezę, iż szczególną rolę w ramach change management należy przyznać właśnie planowi osiągania short-term wins 6. Jego znaczenia należy upatrywać m.in. w: 4 Stan taki utrzymuje się od początku obecnego stulecia, kiedy to zaczęto badać skuteczność wdrożeń CRM. Potwierdzają to kolejne raporty instytucji badawczych (w nawiasach procent projektów nieudanych): 2001 Gartner Group (70%), 2002 Selling Power, CSO Forum (69,3%), 2005 AMR Research (18%), 2006 AMR Research (31%), 2007 Economist Intelligence Unit (56%), 2009 Forrester Research (47%), 2011 Standish Group (63%). Źródło: (odczyt: ) i (odczyt: ). 5 Ch.H. Lovelock, J. Wirtz, Services Marketing..., jw., s. 384; J. Dyche, The CRM Handbook. A Business Guide to Customer Relationship Management, Addison-Wesley, 2002, s J.P. Kotter, Leading Change. Why Transformation Efforts Fail, Harvard Business Review Reprint R0701J 2007, January. ustanowieniu systemu szybkiego ostrzegania, wskazującego na to, czy projekt wdrożeniowy przebiega zgodnie z planem, uzyskaniu mierzalnych wyników umożliwiających prowadzenie skutecznej walki o długoterminowe finansowanie projektu, zastosowaniu efektu demonstracji korzyści odnoszonych przez pracowników firmy biorących udział we wdrożeniu w początkowym etapie i zjednaniu dalszej grupy na etapie pełnego rozwinięcia wdrożenia. Lead management jako przykład short-term wins Jeśli postawiona powyżej teza jest zasadna, powstaje pytanie, czy istnieje metoda, która pozwala na odpowiednio wczesne osiągnięcie short-term wins nie tylko w danym konkretnym przypadku biznesowym, ale mająca uniwersalne zastosowanie. Z doświadczeń autora wynika 7, że jednym z elementów zoperacjonalizowanej strategii CRM, który w najkrótszym czasie daje pozytywne i co za tym idzie mierzalne efekty, jest lead management (LM). Lead management (również: opportunity management, pipeline management) polega na systemowym zorganizowaniu rejestracji, przepływu i wykorzystania informacji o zainteresowaniu klientów ofertą firmy 8. Szacuje się np., że tylko na rynku niemieckim leady wygenerowane w Internecie dla marki Audi przeradzają się średnio w ponad zamówień samochodów 9. Przykładowy schemat funkcjonowania LM przedstawiono na rysunku 1. Zakłada on pozyskanie leadu przez pracownika infolinii, reprezentującego centralę firmy (A), następnie przekazanie go bezpośrednio do sprzedawcy (B) w celu szybkiego rozpoczęcia procesu sprzedaży (C). W modelu tym nawet brak dokonania zakupu przez klienta nie kończy procesu. Zakłada się w nim pełną digitalizację informacji zebranych o kliencie w trakcie kontaktów handlowych związanych z opracowaniem pierwotnego leadu i wykorzystanie ich do kolejnych działań marketingowych (D). W celu uzyskania odpowiedniego poziomu kontroli nad funkcjonowaniem procesu przewidziano aktywną rolę lokalnych kierowników sprzedaży (E). 7 Autor był przez 8 lat odpowiedzialny za strategię i systemy CRM w firmie Kulczyk Tradex Sp. z o.o., w latach reprezentującej na polskim rynku marki Volkswagen i Audi. 8 Informacje o kliencie umożliwiające jego identyfikację i przesyłane, np. przy okazji tworzenia konfiguracji samochodu lub zapytań kierowanych poprzez odpowiednie formularze. 9 Wyliczenia dla roku 2006 oparte na porównaniu liczby wykonanych przez klientów anonimowych konfiguracji samochodów do liczby konfiguracji nieanonimowych, które klienci przesłali do dealerów. Źródło: Audi AG. 25

3 Rysunek 1. Schemat funkcjonowania lead management zakres digitalizacji telemarketer wstępne badanie potrzeb propozycja działania A klient D kwalifikacja marketingowa przekazanie leadu B wykonanie kontaktu proces sprzedaży C kierownik E dalsze preferencje klienta rejestracja kontaktów bez finalizacji sprzedaży jakość leadu oferta jakość obsługi sprzedawca rejestracja kontaktów z finalizacją transakcji rejestracja poleceń zarządzanie wspomagane narzedziami IT Ź r ó d ł o: B. Deszczyński, Efektywny proces sprzedaży, czyli jak pozyskać klienta dziś i jutro. W: Customer Contact Management Summit, materiały konferencyjne, Blue Business Media, Warszawa 2010, s. 16. Istotą LM jest takie wykorzystanie wiedzy zbieranej o klientach, aby w odpowiednim czasie reagować na zgłaszane przez nich zapotrzebowanie na ofertę firmy (proces reaktywny) lub nawet w odpowiednim czasie kreować te potrzeby dzięki przekazywaniu klientom użytecznej informacji (proces proaktywny). Owa użyteczna informacja to właściwie jedyna propozycja, którą ma do zaoferowania klientom przedsiębiorstwo. W LM nie chodzi bowiem o nagradzanie za wierność firmie czy marce (zarządzanie lojalnością), ale o przekształcenie sygnałów przekazywanych przez klientów dowolnym członkom organizacji, na ofertę handlową wychodzącą naprzeciw ich oczekiwaniom w odpowiednim miejscu i czasie. Dzięki temu oceny skuteczności procesu LM można dokonać w stosunkowo krótkim czasie, bez konieczności oczekiwania aż wypełni się pełny cykl wymiany produktu, np. wśród klientów, których od momentu wdrożenia strategii CRM objęto programami zarządzania lojalnością. LM wspiera zatem bieżącą działalność handlową i dzięki temu zaczyna przynosić korzyści przedsiębiorstwu krótko po, a nawet w trakcie wdrażania programu CRM. Czynniki sukcesu lead management Aby jednak LM miał szansę stać się sposobem na potwierdzenie zasadności wdrożenia CRM, samo musi zostać dobrze przemyślane. Wydaje się, że podstawowe czynniki powodzenia LM sprowadzają się do następujących elementów: kompetencje, deanonimizacja kontaktów, integracja danych, umiejętności sprawcze, dialog językiem korzyści. Kompetencje pracowników to podstawowy wymóg prowadzenia biznesu. O ich znaczeniu dla sukcesu firmy nie trzeba zapewne nikogo przekonywać. W kontekście LM należy jednak dodać kompetencje wszystkich pracowników mających kontakt z klientem. Profesjonalnie działający sprzedawca musi bowiem korzystać z profesjonalnie działającego zespołu obsługującego infolinię. W innym przypadku nie otrzyma bowiem kwalifikowanych leadów powiększających pulę informacji zebranych przez niego o klientach kontaktujących się bezpośrednio z biurem sprzedaży czy salonem. I odwrotnie. Działający profesjonalnie, ale w osamotnieniu zespół call center może zamiast pomóc w sprzedaży, raczej przyczynić się do stworzenia luki oczekiwań, która pogorszy tylko postrzeganie pracy mniej kompetentnych od nich sprzedawców i utrudni pozyskanie zamówień Więcej o lukach oczekiwań w: M. Christopher, A. Payne, D. Ballantyne, Relationship Marketing, Butterworth Heinemann, Oxford 1996, s ; P. Mundie, A. Cottam, The Management and Marketing of Services, Butterworth Heinemann, Oxford 1993, s

4 11 B. Deszczyński, CRM. Strategia. System. Zarządzanie zmianą, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 22. Deanominizacja kontaktów oznacza zastąpienie jednokierunkowego przepływu informacji (organizacja klient) w tych sytuacjach obsługowych, gdy to klient pierwszy kontaktuje się ze sprzedawcą czy infolinią. Poświęcenie 20 minut na wstępne omówienie oferty to w większości przypadków strata czasu, jeśli nie towarzyszy temu zebranie informacji zwrotnej od klienta. Powinna ona pozwolić co najmniej na powtórny kontakt lub nawet na precyzyjne określenie potrzeb klienta i dogodnego czasu ich realizacji. Integracja danych oznacza zorganizowany proces rejestracji, przekazywania i przetwarzania informacji o klientach. Integrację wspomagają zwykle odpowiednie narzędzia ITC, ale równie ważny jest sam proces realizowany na poszczególnych etapach przez konkretnych ludzi. Zatem nawet samo podłączenie każdego punktu styku z klientem (front office) do jednego systemu nie gwarantuje jeszcze, że pozyskiwana w ten sposób wiedza zostanie w pełni wykorzystana. Konkretny przykład takiej sytuacji przedstawiono w dalszej części artykułu, zarówno w zakresie danych o natychmiastowej wartości handlowej (hot leads), jak również tych o potencjale do wykorzystania w nieco dłuższej perspektywie. Umiejętności sprawcze to możliwość wykonania na rzecz klienta usług, których rozumując w sposób logiczny, może on oczekiwać od danego przedstawiciela organizacji w danym czasie i kontekście sprawy. Za przykład niech posłuży nam pracownik infolinii serwisowej. Jeśli organizacja ustanowiła taką formę kontaktu, wydaje się uzasadnione, że klient, który na podstawie przekazanych mu wstępnych danych zechce od razu umówić wizytę w serwisie, będzie to mógł zrobić. Jeśli jednak nie będzie to możliwe w inny sposób, jak poprzez wykonanie dodatkowego telefonu do lokalnego przedstawiciela serwisowego, znika uzasadnienie korzyść dla klienta pozostawienia swoich danych już w trakcie rozmowy z pracownikiem infolinii. W ten sposób organizacja traci kontrolę nad tym, jak klient wykorzysta przekazaną mu informację (czy wykona kolejny telefon i umówi wizytę serwisową) i ryzykuje zmarnowanie części dopiero co rozpoznanego potencjału handlowego. Dialog językiem korzyści, podobnie jak wcześniejsze czynniki powodzenia LM, ma swoje głębokie uzasadnienie w podstawowej koncepcji CRM. Jej fundamentem jest m.in. budowanie relacji opartych na zasadzie obopólnych korzyści (w tzw. grze o sumie większej niż zero). Brak takiej równowagi sprowadza wzajemne kontakty do tradycyjnego, transakcyjnego modelu prowadzenia biznesu 11. Dialog językiem korzyści to jednak również technika rozmowy, negocjacji z klientem, zakładająca aktywne słuchanie i podkreślanie tych aspektów oferty, które z największym prawdopodobieństwem powinny go zainteresować 12. Im szybciej i lepiej potrzeby klienta zostaną rozpoznane, tym łatwiej będzie w sposób wiarygodny stworzyć w głowie klienta pozytywny obraz sytuacji życiowej z produktem oferowanym przez przedsiębiorstwo w tle. Taki uplastyczniony obraz w wydatny sposób pomaga w tworzeniu informacji, która dzięki uwzględnieniu wiedzy o indywidualnych motywach zakupu będzie przez klienta postrzegana w kategoriach wysokiej użyteczności. To, jak postrzegane jest przedsiębiorstwo, nie zależy bowiem tylko od obiektywnej wartości jego oferty, ale właśnie od tego, jak subiektywnie jest postrzegana 13. Efektywność lead management case study Dobrym przykładem ilustrującym efektywność, jaką można osiągnąć dzięki odpowiednim wdrożeniu procesu lead management, są pilotażowe kampanie marketingowe marki Volkswagen w Polsce, realizowane w ramach wdrożenia systemu RAIN CRM 14. Prowadzono je jednocześnie z kampaniami tradycyjnymi, co umożliwiło bezpośrednie porównanie efektywności w tych samych warunkach. Celem pierwszej grupy kampanii była sprzedaż samochodów użytkowych Volkswagen Crafter. Skierowano je jednocześnie do kilku grup klientów, których dane pozyskano w różny sposób, co ukazano w tablicy 1. Scenariusze kontaktów różniły się w zależności od typu bazy. W związku z brakiem bezpośredniego dostępu do danych klientów z bazy zewnętrznej nie byli oni znani na pierwszym etapie kampanii. Etap ten polegał na wysłaniu wiadomości zachęcającej do wizyty na stronie WWW i zapoznania się z ofertą zakupu samochodu. Konkretne informacje sprzedawca uzyskiwał jedynie wówczas, gdy odbiorca a wybrał link i wypełnił formularz kontaktowy. Z kolei, dysponując danymi klientów z baz własnych, można było przesłać na ich adres drukowaną ulotkę akcji, a po upływie kilku dni od wysyłki nawiązać kontakt telefoniczny w celu uzyskania potwierdzenia zainteresowania zakupem. W przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi, dane również przesyłano bezpośrednio do sprzedawców. 12 Np. jeśli klient w rozmowie przyznaje: W zeszłym roku w mojej rodzinie był ciężki wypadek, sprzedawca samochodów powinien zmienić scenariusz rozmowy na taki, który eksponuje zalety w zakresie bezpieczeństwa jego produktu, np.: Gdy będzie Pan zbyt szybko wchodził w zakręt, automatycznie załączy się system ESP wyrównujący prędkości obrotowe kół, który pozwoli Panu bezpiecznie skorygować tor jazdy. 13 H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing, Uwarunkowania i instrumenty, Wyd. AE, Poznań 2007, s Customizowany przez firmę Comarch S.A. system Oracle PeopleSoft Enterprise

5 Tablica 1. Bazy danych wykorzystywane w kampaniach marki Volkswagen Crafter Baza danych Kryterium kwalifikujące Forma kontaktu Zakupiona zewnętrzna baza elektroniczna Własna historyczna baza danych tworzona na podstawie faktur sprzedaży samochodów Rejestracja w wybranych portalach internetowych Zakup co najmniej jednego samochodu Volkswagen Crafter w przeszłości Mailing elektroniczny Formularz WWW Przekazanie danych do sprzedawcy Mailing tradycyjny Telemarketing Przekazanie danych do sprzedawcy Własna baza danych tworzona w systemie RAIN CRM przez sprzedawców, zintegrowana z systemem księgowym Typ A: Klient interesujący się Volkswagenem Crafterem w przeszłości, który nie dokonał zakupu, ale pozostawił informację o posiadanych samochodach użytkowych Typ B: Klient posiadający Volkswagena Craftera zakupionego poprzez zawarcie umowy leasingu, której datę germinacji określono na do 6 miesięcy od daty wykonania mailingu, i/lub klient, z którym prowadzono bieżące kontakty handlowe dotyczące tego modelu Mailing tradycyjny Telemarketing Przekazanie danych do sprzedawcy Ź r ó d ł o: opracowanie własne. Wyniki kampanii ukazały ogromne dysproporcje pomiędzy poszczególnymi bazami. Najgorzej wypadła baza zewnętrzna o początkowej liczności niemal rekordów. Wśród nich nie znalazł się ani jeden klient, który dokonał zamówienia samochodu. Baza własna gromadzona w tradycyjny sposób wygenerowała sprzedaż równą 0,18% swej początkowej liczności. Jak się okazało, najlepsze efekty przyniosła baza zgromadzona w systemie RAIN CRM i to pomimo faktu, że w momencie startu kampanii obejmował on swoim zasięgiem dopiero połowę sieci sprzedaży (start 9 miesięcy od momentu pierwszych wdrożeń). Wśród klientów wybranych na podstawie pierwszego kryterium 2,92% zamówiło co najmniej jeden samochód, wśród klientów z drugiej grupy nawet 3,95%. W ten sposób po raz pierwszy w historii organizacji można było dokonać badania efektywności działań marketingowych niemalże w czasie rzeczywistym. Nie tylko potwierdziły one zasadność modelu biznesowego CRM (w kategoriach ROI, tak pożądanych przez zarząd firmy), ale jednocześnie ujawniły skalę nieopłacalności korzystania z baz. W ramach przeprowadzonej kampanii pilotażowej, niejako przy okazji, dokonano kolejnego odkrycia związanego z funkcjonowaniem procesu lead management i w pewnym zakresie również podstawowego procesu sprzedaży. W tradycyjnych kampaniach z prekwalifikacją chęci zakupu dokonywaną przed przesłaniem danych do sprzedawców kontrola procesu kończyła się w momencie przekazania maili z danymi klientów do kierowników sprzedaży. W pilotażowej kampanii dane wprowadzane były bezpośrednio do systemu RAIN CRM z oznaczeniem konkretnego sprzedawcy, rodzaju zadania (np. Sporządź ofertę ) i terminu jego wykonania. Z jednej strony miało to na celu ułatwienie pracy sprzedawcom, którzy otrzymywali zadanie wraz z danymi klientów wprowadzone do systemu w takiej formie, w jakiej zrobiliby to sami, gdyby klient osobiście pojawił się w salonie. Z drugiej strony dzięki integracji procesu lead management ze ścieżką handlową uzyskano kontrolę nad jakością wykonywania zadań w niej przewidywanych, w tym przede wszystkim nad terminowością ich realizacji. Jak się okazało, duża część przesyłanych informacji o klientach nie była przez sprzedawców w ogóle wykorzystywana. I tak, w przypadku jednego z typów bazy źródłowej ponad 3/4 przesłanych leadów nie zostało w ogóle wykorzystanych lub też obsługa tych klientów została zarzucona bez wymaganego zamknięcia procesu sprzedaży. Najlepszy wynik to około 11% nieopracowanych leadów. Można co prawda założyć, że sprzedawcy dokonali oceny opłacalności prowadzenia ścieżki handlowej z tymi klientami po pierwszych mało obiecujących kontaktach i dokonali świadomego wyboru, kończąc je przedwcześnie. Takie postępowanie nie powinno mieć jednak miejsca w profesjonalnej organizacji sprzedaży, w której każdy kontakt jest okazją do zebrania informacji mających wartość teraz lub w przyszłości. Ów stan rzeczy uzmysłowił kierownictwu organizacji ogrom utraconego przez lata potencjału nie- 28

6 realizowanej sprzedaży, wyciekających informacji o znaczeniu handlowym i braku spełniania podstawowego standardu obsługi klienta dotrzymywania danej obietnicy nawiązania (ponowienia) kontaktu. Tylko w przypadku tej jednej akcji, zestawiając dane o średniej skuteczności sprzedaży z każdej bazy źródłowej, jej liczności i średniego zysku na sprzedaży jednego samochodu VW Crafter, utracone korzyści obliczono na zł 15. Biorąc pod uwagę, że akcji takich wykonywano kilka w roku, od czasu do czasu również z wykorzystaniem drogich baz zewnętrznych, których niską skuteczność wykazała kampania pilotażowa, zespół wdrożeniowy CRM uzyskał konkretne dowody słuszności obranej strategii wdrożenia i zweryfikowane w praktyce argumenty za jej kontynuowaniem. Long-term lead management case study Pilotażowa kampania marketingowa dla marki Volkswagen Crafter to nie jedyne działanie, które przeprowadzono w ramach nowo zorganizowanego procesu lead management. Oprócz zbliżonych akcji przygotowanych w latach 2010 i 2011 dla innych modeli samochodów, na wczesnym etapie wdrożenia systemu CRM u dealerów opracowano wprowadzenie procesu long-term lead management (LLM) czyli odłożonego w czasie wykorzystania informacji o chęciach zakupowych klientów. Wprowadzenie LLM było w pewnym stopniu zaplanowane już w pierwotnym projekcie wdrożeniowym. Opierało się ono na założeniu, że niezależnie czy ścieżka sprzedaży doprowadzi do zakupu samochodu, czy też nie sprzedawca powinien przynajmniej oszacować termin wymiany samochodu (na podstawie wieku i przebiegu poprzedniego samochodu, długości trwania symulowanej umowy leasingowej lub kredytowej itp.). W systemie RAIN CRM przewidziano w tym celu specjalne pola do wprowadzania daty wymiany samochodu lub daty zakończenia umowy leasingowej bądź kredytowej. Z polami tymi sprzężono proces przypominania sprzedawcy (lub jego następcy) o zbliżającym się okresie, w którym zainteresowanie zakupem samochodu danego klienta wzrasta. Dane te stały się zresztą częściowo podstawą do przygotowania jednej z baz źródłowych pilotażowej kampanii modelu Volkswagen Crafter. W trakcie wielotygodniowego procesu wdrożeniowego w kilku zespołach sprzedażowych biorących w nich udział zrodziła się jednak dodatkowa potrzeba oznaczenia w pewien sposób klientów, którzy wymykali się przyjętemu modelowi prostej wymiany jednego samochodu na drugi. Informacje specyficzne dla danej relacji handlowej sprzedawcy mogli co prawda wpisywać do pola tekstowego dowolnego opisu. Taki sposób nie dawał jednak możliwości łatwego odnalezienia informacji we właściwym momencie i opierał się właściwie na indywidualnej zdolności zapamiętywania klientów przez sprzedawców. Wymykał się on ponadto spod kontroli bezpośrednich przełożonych, nie mówiąc już o transferze tej wiedzy na poziom centrali, gdzie przygotowywane są kampanie marketingowe. Rozwiązaniem tego problemu stało się rozwinięcie istniejącej funkcjonalności systemu RAIN CRM kwalifikacji marketingowej. W podstawowym ujęciu miała to być tzw. flaga na rekordzie określony status klienta ustalany z zamkniętego menu jednokrotnego wyboru, np. informuj, reklamacja czy zainteresowany zakupem, który sprzedawcy mieli zmieniać w zależności od stopnia gotowości klienta do zakupu. Zmiana polegała na przygotowaniu konfigurowalnego menu, za pomocą którego bez ingerencji w kod źródłowy można w dowolny sposób tworzyć, edytować i usuwać nowe kwalifikacje marketingowe. Przyzwolono również na określanie jednego klienta wieloma atrybutami. Dzięki temu możliwe stało się np. oznaczenie klienta jako zainteresowanego zakupem samochodu, który nie wszedł jeszcze do produkcji, lub też takiej kompletacji samochodu, która w danym momencie nie była dostępna. W globalnej strategii komunikacyjnej marek należących do koncernu Volkswagen AG od 2001 r. przyjęto stosowanie kampanii wprowadzających dany model na długo przed jego fizyczną dostępnością w salonach dealerskich. Koncepcja ta polega na budowaniu ogólnego publicznego zainteresowania, ale również na zbieraniu konkretnych informacji o klientach, którzy staną się pierwszymi nabywcami nowego modelu i pozwolą na odpowiednie obciążenie mocy produkcyjnych. Przykładem takiego działania skoordynowanego w skali świata była kampania Audi Q7 po raz pierwszy zaznaczającego obecności Audi w segmencie dużych aut klasy SUV. Na kilka miesięcy przed oficjalną prezentacją samochodu i dostarczeniem go do salonów uruchomiono centralnie hostowaną witrynę internetową Q7 globe. Każdy podmiot odpowiedzialny za dany rynek 16 miał obowiązek wprowadzania na narodowe strony WWW linków do Q7 globe oraz komunikowania dostępności strony w materiałach prasowych. Wraz ze zbliżaniem się daty oficjalnego wprowadzenia samochodu na rynek zalogowani użytkownicy mieli możliwość zapoznania się z coraz dokładniejszymi zdjęciami, uruchamiane były nowe funkcje multimedialne (np. wirtualna jazda testowa) oraz podawane do- 15 B. Deszczyński, Volkswagen Crafter raport akcji marketingowej, materiały wewnętrzne Kulczyk Tradex sp. z o.o., 2010, s Spółka zależna Audi AG lub niezależny importer. 29

7 datkowe informacje o parametrach technicznych i wyposażeniu auta. Dane zebrane od użytkowników Q7 globe zostały później przekazane do ich macierzystych krajów. Tam zaś importerzy zobowiązani byli do przeprowadzenia kampanii bezpośredniej Audi Q7 skierowanej do tych klientów z uwzględnieniem informacji o ich potencjale zakupowym i planowanym terminie wymiany samochodu 17. W przypadku kwalifikacji marketingowej systemu RAIN CRM dane o zainteresowaniu klienta pochodzą z Centrum Informacji Klienta oraz, przede wszystkim, z niezliczonych kontaktów handlowych, które każdego dnia przeprowadzają sprzedawcy. Jest to zatem źródło stałe, niezależne od okresowych kampanii marketingowych i o potencjalnie jeszcze większej wartości, co ukazano w tablicy 2. Tablica 2. Kwalifikacje marketingowe w systemie RAIN CRM Kwalifikacje marketingowe. Zainteresowanie Udział klientów z kwalifikacją, którzy zakupili samochód (w %) Amarok 19,54 Caddy 7,14 Jetta A6 7,14 Passat B7 8,18 Phaeton 0,00 Sharan II 4,00 Touareg II 21,43 Touran GP II 4,17 Kratka rocznik ,00 Wyprzedaż rocznika ,00 Łącznie dla wszystkich kwalifikacji 8,40 Ź r ó d ł o: B. Deszczyński, Long-term lead management raport akcji marketingowej, materiały wewnętrzne Kulczyk Tradex sp. z o.o., 2011, s 6. Wśród klientów, których oznaczono kwalifikacją marketingową, a następnie poinformowano ich o tym, że model samochodu, którym byli zainteresowani, jest dostępny, aż 8,4% dokonało szybkiego zakupu. Wśród klientów zainteresowanych modelami droższymi wskaźnik ten był jeszcze wyższy: dla modelu VW Amarok 19,54%, a dla modelu VW Touareg 21,43%. Wprowadzenie procesu LLM i funkcjonalności go wspierającej w systemie RAIN CRM stało się nawet jeszcze twardszym dowodem na to, jak wielka część potencjału sprzedaży może zostać uwolniona dzięki wdrożeniu CRM w firmie. Był to nie tylko sukces w kategoriach zwrotu z samej inwestycji (koszt zmiany LLM w systemie ITC wyniósł zaledwie 1500 zł), ale jednocześnie uzasadnienie prowadzenia operacyjnych wdrożeń systemu u nowych dealerów z zastosowaniem dość kosztownej metodologii przewidującej do dziesięciu osobodni trenerskich poświęcanych każdemu zespołowi handlowemu na przestrzeni kilkunastu tygodni. To dzięki niej wizyty trenera (i przedstawicieli centrali) nie sprowadziły się jedynie do ustalania planów działania, przekazywania poleceń i informacji w jedną stronę, ale umożliwiły pogłębienie wiedzy zespołu wdrożeniowego CRM i szybkie wykorzystanie go do korekty pierwotnych założeń funkcjonalnych systemu i samej treści szkoleń. Mając w ręku argumenty w postaci mierzalnych korzyści odniesionych w krótkim czasie i dodatkowe dane dotyczące deficytów organizacji, ich skali i konsekwencji w postaci możliwej do oszacowania utraconej sprzedaży, projekt mógł być kontynuowany. Stało się tak, mimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych, które (jak wynikało z historii firmy) zwykle powodowały przedwczesne kończenie projektów rozwojowych, niezależnie od wcześniej poniesionych na nie inwestycji 18. Granice zastosowania lead management Opierając się na przedstawionych w artykule studiach przypadków, można odnieść wrażenie, że LM to prosty proces, który stanowi niemal automatyczną gwarancję pozyskiwania nowych zamówień. W rzeczywistości zwykle tak nie jest, a w literaturze i jeszcze częściej w opracowaniach eksperckich wiele jest przykładów na to, że projekty LM mogą upadać tak samo jak całościowe programy wdrożeniowe CRM. Wydaje się jednak, że poza ogólną sprawnością organizacji i pewnymi stałymi zewnętrznymi uwarunkowaniami o sukcesie LM decyduje kilka specyficznych czynników, o których warto w tym miejscu wspomnieć. Są to m.in.: ekonomiczna wartość informacji o oczekiwaniach klientów, proces kwalifikacji leadu, proces komunikacji wewnętrznej leadu, proces kontroli wewnętrznej wykorzystania leadu. Projektując zasady funkcjonowania LM w organizacji, należy zadać sobie podstawowe pytanie, 17 W czasie trwania akcji na całym świecie pozyskano ponad danych klientów potencjalnych. U. Fleck, Customer Marketing Meeting 2007, Update CRM Prospect Management 2007, materiały wewnętrzne Audi AG, s Chodzi o przedłużające się negocjacje ze spółką Volkswagen AG w sprawie przygotowania nowej koncepcji oferty dla polskiego rynku oraz pogłoski (które ostatecznie się potwierdziły) o rychłym przejęci firmy przez koncern. 30

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Spis treści 3 Wstęp 4 Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach - Marcin Rzepka 11 Marketing i PR w czasach kryzysu - Adam Sanocki

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management)

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) CRM Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) Wstęp Kim jest typowy klient? Co czy kto? Lata 60-te i 70-te XX wieku klasyczne techniki marketingowe: reklamy telewizyjne masowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci MAGAZYN UNIT4 TETA Magazyn dla Klientów UNIT4 TETA Czerwiec 2014, nr 35 6 Jak nie zabić strategicznych działań HR ERP na usługach 8 10 sieci Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email 04 W NUMERZE TETA ERP

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Dwa razy więcej nowych klientów

Dwa razy więcej nowych klientów Magazyn profesjonalistów SAP nr 3 (41) / WRZESIEŃ 2010 SAP CRM W WOLTERS KLUWER: Dwa razy więcej nowych klientów Lex to marka znana każdemu prawnikowi i radcy prawnemu. Inne publikacje Wolters Kluwer stanowią

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami www.comarch.pl Nr 1/2006 (05) MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 Zarządzanie relacjami z klientami :: CRM w bankowości korporacyjnej :: Wartościowe relacje z klientami :: Call Center R OZ W IĄ Z AN IA I WDROŻ

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA

AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo