Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy"

Transkrypt

1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, Poznań tel.: 609/ , 603/ , NIP: Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy Łódź 2009

2 Spis treści I. Wstęp Cel badania Problematyka badań - lista poszukiwanych informacji w badaniu empirycznym w odniesieniu do pracodawców Metodologia badania empirycznego II. Struktura społeczno demograficzna respondentów Charakterystyka badanej populacji w badaniu ilościowym Charakterystyka badanej populacji w badaniu jakościowym III. Raport z badań empirycznych Ocena ogólnej sytuacji na łódzkim rynku pracy Ocena zmiany sytuacji pracodawców na rynku pracy w aglomeracji łódzkiej w ciągu ostatnich 3 lat Ocena zmiany sytuacji pracodawców na rynku pracy w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat Ocena zmiany sytuacji pracowników/ osób poszukujących pracy na rynku w aglomeracji łódzkiej w ciągu ostatnich 3 lat Ocena zmiany sytuacji pracowników/ osób poszukujących pracy na rynku w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat Ocena deficytu pracowników według branŝ a. Zawody deficytowe na łódzkim rynku pracy w branŝy respondenta b. Zawody deficytowe na łódzkim rynku pracy Ocena nadwyŝki pracowników/ potencjalnych pracowników na łódzkim rynku pracy a. Ocena nadwyŝki określonych pracowników/potencjalnych pracowników w branŝy, w której działa firma b. Określenie zawodów nadwyŝkowych ogółem w aglomeracji łódzkiej Plany co do zatrudnienia nowych osób w firmie w ciągu najbliŝszego roku a. Plany zatrudnienia pracowników w firmie b. Plany dotyczące zatrudnienia określonych pracowników w firmie

3 8c. Przyczyny planowanego zatrudnienia nowych osób w firmie Ocena spodziewanych problemów związanych z zatrudnieniem nowych pracowników w firmie a. Przyczyny spodziewanych problemów w związku z poszukiwaniem nowych pracowników w firmie Plany dotyczące zwolnienia pracowników w firmie w ciągu najbliŝszego roku a. Liczba planowanych zwolnień b. Plany dotyczące zwolnienia określonych kategorii pracowników c. Powody planowanych zwolnień pracowników w firmie Przeszkody, które uniemoŝliwiają zatrudnienie pracowników w przedsiębiorstwie Typ ukończonej szkoły preferowany przez pracodawców przy zatrudnianiu pracowników Kursy, które musieliby przejść potencjalni pracownicy Ocena waŝności/przydatności szkoleń pracowniczych Udział pracowników w szkoleniach organizowanych przez zakład pracy w ciągu minionych 6 miesięcy Kursy, w jakich brali udział pracownicy w ciągu minionych 6 miesięcy Szkolenia finansowane w 100% ze środków firmy Zamiar delegowania pracownika na szkolenie w sytuacji, gdy koszty szkolenia w 100% musiałaby sfinansować firma Powody, dla których firma nie delegowałaby pracownika na płatne szkolenia Szkolenia/kursy, na które firma delegowałaby z pewnością swoich pracowników Zatrudnianie pracowników w firmie w ciągu ostatnich 3 lat a. Metody i narzędzia przy pomocy których odbyła się rekrutacja Najskuteczniejsze metody rekrutacji stosowane przez pracodawców Braki w przygotowaniu do pracy oraz słabe strony u pracowników/potencjalnych pracowników na łódzkim rynku pracy Ocena moŝliwości nadrobienia braków u pracowników za pomocą szkoleń/kursów

4 25. Ocena występowania kursów/szkoleń zewnętrznych w branŝy respondenta dostępnych na ternie aglomeracji łódzkiej Ocena rzetelności i skuteczności szkoleń oferowanych na rynku w aglomeracji łódzkiej dostępnych w branŝy, w której funkcjonuje firma Ocena deficytu określonych typów szkoleń oferowanych przez łódzkie instytucje rynku pracy Kursy deficytowe w ofercie instytucji rynku pracy w aglomeracji łódzkiej Ocena nadwyŝki szkoleń oferowanych przez łódzkie instytucje rynku pracy Kursy nadwyŝkowe w ofercie instytucji rynku pracy w aglomeracji łódzkiej Analiza statystyczna związków między zmiennymi Podsumowanie oraz wnioski Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy Ocena zawodów deficytowych i nadwyŝkowych na łódzkim rynku pracy Plany co do zwolnienia/zatrudnienia nowych osób Kwalifikacje, umiejętności, jakich będzie się wymagać od nowych pracowników Identyfikacja trudności w poszukiwaniu nowych pracowników Identyfikacja braków w umiejętnościach i słabych stron snob przyjmowanych do pracy Kierunki w jakich powinny/nie powinny szkolić łódzkie instytucje rynku pracy

5 I. Wstęp 1. Cel badania Przedmiotem Projektu były badania i analizy rynku pracy w aglomeracji łódzkiej w zakresie oczekiwań pracodawców odnośnie poŝądanych kwalifikacji zatrudnianego personelu oraz poŝądanych usług szkoleniowych. Przeprowadzone badania i analizy miały na celu wzbogacenie wiedzy na temat obecnej sytuacji na rynku pracy, w tym przede wszystkim w zakresie potrzeb kadrowych i edukacyjnych. Głównym celem projektu jest wypracowanie w oparciu o uzyskane wyniki wniosków umoŝliwiających dostosowanie oferty szkoleniowej podnoszącej umiejętności i kwalifikacje zawodowe mieszkańców miasta Łodzi do wymogów rynku pracy. Dzięki realizacji Projektu będzie moŝliwa identyfikacja oczekiwań pracodawców odnośnie usług szkoleniowych oraz poŝądanych kwalifikacji zawodowych pracowników. Ww. cel ogólny jest zgodny z: POKL, Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL, działanie 6.1.2, Planem działania oraz "Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata ",w której wystąpiły m.in. Obszar Priorytetowy RYNEK PRACY i WIEDZA I KOMPETENCJE, gdzie jednym z celów szczegółowych jest "Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji kadr regionalnych do wymogów rynku pracy". Ponadto projekt jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata ", gdzie V Oś Priotytetowa to "Infrastruktura społecznazapewnienie dogodnych warunków do rozwoju zasobów ludzkich". Celem szczegółowym badań było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy oferta szkoleniowa instytucji rynku pracy odpowiada potrzebom współczesnego łódzkiego rynku pracy oraz w jaki sposób powinna być zmodyfikowana. Zrealizowane badania mogą przyczynić się do zainicjowania bardziej efektywnej koordynacji działań podmiotów odpowiedzialnych za realizację szkoleń. Dane zebrane w toku badań będą cennym źródłem informacji dla instytucji rynku pracy w tym instytucji szkoleniowych w regionie. Wyniki badań będą równieŝ uŝyteczne dla osób zamierzających zdobyć dodatkowe kwalifikacje poprzez szkolenia. PROBLEMY, KTÓRE BĘDĄ ROZWIĄZANE (ZŁAGODZONE) DZIĘKI REALIZACJI PROJEKTU: 1. Z uzasadnienia PO KL wynika, iŝ kwestią utrudniającą realizację skutecznej polityki rynku pracy przez wyznaczone do tego instytucje jest niedostateczna wiedza o potrzebach rynku pracy, co utrudnia skutecznie rozwiązywanie jego problemów. 5

6 PowyŜsze dotyczy równieŝ rynku usług szkoleniowych. Koniecznym jest odpowiedni dobór tematyki organizowanych szkoleń i dostosowanie tej tematyki do potrzeb rynku pracy. Planując przedsięwzięcia szkoleniowe naleŝy uwzględnić potrzeby, zbadać luki kompetencyjne obecnych pracowników, czy wymagania, jakie będzie się stawiać nowo zatrudnionym pracownikom. Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych łódzkich pracodawców oraz ich oczekiwań odnośnie poŝądanych kwalifikacji pracowników, umoŝliwia zidentyfikowanie tych braków w określonych zakresach oraz wskazanie kierunków rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników szkoleń. Przekształcenia strukturalne i ilościowe w sferze zatrudnienia spowodowane procesami transformacji wywołują potrzebę stworzenia systemu szkoleń osób bezrobotnych, który szybko reagowałby na zmieniające się potrzeby rynku pracy i dostosowywał ich kwalifikacje do oczekiwań i wymagań pracodawców, a takŝe był formą ponownej aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. 2. Mimo zmniejszającego się bezrobocia, niewątpliwie spowodowanego takŝe masową emigracją do krajów Unii Europejskiej, przedsiębiorcy coraz częściej zgłaszają niedobór wykwalifikowanych specjalistów. Pomimo, Ŝe wśród bezrobotnych moŝna znaleźć prawie wszystkie zawody to pracodawcy zgłaszają problemy z pozyskaniem odpowiednich osób na wolne stanowiska. Dlatego istotnym zadaniem zarówno dla publicznych jak teŝ niepublicznych instytucji rynku pracy jest zapewnienie skutecznych mechanizmów, które pozwolą na zdiagnozowanie sytuacji osób bezrobotnych w kontekście wymagań, jakie stawia przed nimi rynek pracy. Przedmiotowy projekt przyczyni się do rozwiązania wskazywanych problemów. Rozpoznanie aktualnych i przyszłych potrzeb pozwoli na dostosowanie do nich oferty edukacyjnoszkoleniowej regionalnych instytucji rynku pracy. Projekt jest zgodny z kryteriami horyzontalnymi tj.: - właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi oraz prawodawstwem wspólnotowym - prawodawstwem krajowym - Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL. 6

7 2. Problematyka badań - lista poszukiwanych informacji w badaniu empirycznym w odniesieniu do pracodawców PoniŜsza tabela zawiera szczegółową listę poszukiwanych informacji, których pozyskanie planowane było w ramach badania ilościowego. W odniesieniu do badania jakościowego moŝna powiedzieć, Ŝe słuŝyło ono pogłębieniu prezentowanych w tabeli poniŝej zagadnień. Rodzaj informacji 1. Informacje o pracodawcach i firmach biorących udział w badaniu 2. Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy 3. Ocena zawodów deficytowych i nadwyŝkowych Ogólny zakres informacji Płeć, wiek, wykształcenie respondentów BranŜa w jakiej działa firma wg sekcji PKD Czas funkcjonowania firmy na rynku Liczba zatrudnianych przez firmę pracowników Lokalizacja firmy w obrębie aglomeracji łódzkiej Ogólna ocena sytuacji na rynku pracy Ocena zmian sytuacji pracodawców aglomeracji łódzkiej oraz w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat Ocena zmian sytuacji pracowników w aglomeracji łódzkiej oraz w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat Ocena występowania potencjalnego deficytu pracowników w branŝy respondenta Ocena deficytu przedstawicieli konkretnych kwalifikacji i umiejętności/zawodów w branŝy respondenta Ocena występowania potencjalnego deficytu pracowników na łódzkim rynku pracy Ocena deficytu reprezentantów konkretnych kwalifikacji i umiejętności/zawodów na łódzkim rynku pracy Ocena występowania potencjalnej nadwyŝki pracowników w branŝy respondenta Ocena potencjalnej nadwyŝki reprezentantów konkretnych kwalifikacji i umiejętności/zawodów w branŝy respondenta Ocena występowania potencjalnej nadwyŝki pracowników na łódzkim rynku pracy Ocena potencjalnej nadwyŝki reprezentantów 7

8 konkretnych kwalifikacji i umiejętności/zawodów na łódzkim rynku pracy 4. Plany co do zatrudnienia/zwolnienia nowych osób Plany co do potencjalnego zatrudnienia pracowników o określonych kwalifikacjach w ciągu najbliŝszego roku Plany co do potencjalnego zatrudnienia określonej liczby pracowników Powody planowanego zatrudnienia pracowników Ocena potencjalnych problemów w związku z zatrudnieniem nowych pracowników Plany co do potencjalnego zwolnienia pracowników o określonych kwalifikacjach w ciągu najbliŝszego roku Plany co do potencjalnego zwolnienia określonej liczby pracowników Powody planowanego zwolnienia pracowników 5. Ocena kwalifikacji, umiejętności jakich będzie się wymagać od nowych pracowników Ocena roli braku odpowiedniego wykształcenia potencjalnego pracownika przy zatrudnianiu nowych pracowników w firmie Ocena roli braku wcześniejszego doświadczenia zawodowego potencjalnego pracownika przy zatrudnianiu nowych pracowników w firmie Ocena roli wygórowanych Ŝądań płacowych potencjalnego pracownika przy zatrudnianiu nowych pracowników w firmie Ocena roli słabej znajomości języków obcych potencjalnego pracownika przy zatrudnianiu nowych pracowników w firmie Ocena roli braku umiejętności pracy w zespole potencjalnego pracownika przy zatrudnianiu nowych pracowników w firmie Ocena roli czasu dojazdu do firmy potencjalnego pracownika przy zatrudnianiu nowych pracowników w firmie Ocena roli sytuacji rodzinnej potencjalnego pracownika przy zatrudnianiu nowych pracowników w firmie Ocena roli braku instytucji pomagających w znalezieniu potencjalnego pracownika przy 8

9 zatrudnianiu nowych pracowników w firmie Ocena deficytu potencjalnych pracowników przy zatrudnianiu nowych pracowników w firmie Ocena roli innych czynników przy zatrudnianiu potencjalnych pracowników w firmie Preferencje co do zatrudniania absolwentów określonego typu szkoły Preferencje co do kursów, które musieliby przejść potencjalni pracownicy Ocena znaczenia szkoleń pracowniczych dla firmy Fakt udziału pracowników w szkoleniach w ostatnich 6-ciu miesiącach Rodzaj szkoleń, kursów, w których pracownicy brali udział w minionych 6-ciu miesiącach Fakt pokrycia kosztów ewentualnych szkoleń pracowniczych w 100% Skłonność do pokrywania kosztów szkoleń pracowniczych w 100% w przyszłości Identyfikacja powodów zamiaru pokrycia/nie pokrycia kosztów szkoleń w 100% w przyszłości Preferencje co do typu szkoleń pracowniczych 6. Ocena trudności w poszukiwaniu nowych pracowników 7. Ocena braków w umiejętnościach i kwalifikacjach osób przyjmowanych do pracy 8. Ocena kierunków, w jakich powinny szkolić instytucje rynku pracy Fakt zatrudnienia pracowników w ciągu ostatnich 3 lat Identyfikacja metod i narzędzi, przy pomocy których odbyła się rekrutacja pracowników Ocena skuteczności metod i narzędzi, przy pomocy których odbyła się rekrutacja pracowników Identyfikacja braków w przygotowaniu do pracy oraz słabych stron pracowników/potencjalnych pracowników na łódzkim rynku pracy Ocena moŝliwości nadrobienia deklarowanych braków pracowników za pomocą szkoleń, kursów Fakt występowania szkoleń dotyczących branŝy respondenta w ofercie szkoleniowej na łódzkim rynku szkoleniowym Ocena rzetelności i skuteczności istniejących szkoleń Identyfikacja deficytu określonych typów szkoleń na rynku szkoleniowym w aglomeracji łódzkiej 9

10 Identyfikacja deficytu konkretnych szkoleń na rynku szkoleniowym w aglomeracji łódzkiej Identyfikacja nadwyŝki określonych typów szkoleń na rynku szkoleniowym w aglomeracji łódzkiej Identyfikacja nadwyŝki konkretnych szkoleń na rynku szkoleniowym w aglomeracji łódzkiej 10

11 3. Metodologia badania empirycznego 3.1 Procedura badawcza Badania empiryczne w ramach Projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy przebiegały wg określonej procedury badawczej a więc sposobu organizacji badania z zastosowaniem określonych metod i technik badawczych. W tym wypadku było to badanie sondaŝowe dokonane na próbie badawczej liczącej 1000 respondentów oraz 20 wywiadów pogłębionych z pracodawcami z terenu aglomeracji łódzkiej (miasto Łódź i powiat łódzki wschodni). Realizacja badań rozpoczęła się w październiku 2008, a zakończyła wraz z końcem marca Metody i techniki badawcze Badania zostały przeprowadzone na terenie aglomeracji łódzkiej i zostały poprzedzone analizami danych zastanych jedna analiza objęła łódzki rynek pracy, druga łódzką ofertę szkoleniową. Termin aglomeracja łódzka z uwagi na konieczność ścisłego zdefiniowania został określony w węŝszym zakresie terytorialnym 1, tzn. w układzie monocentrycznym, czyli z jednym głównym ośrodkiem miejskim, jakim jest miasto Łódź. W skład aglomeracji łódzkiej wchodzą zatem dwa powiaty Miasto Łódź i powiat łódzki wschodni. Dane zawarte w niniejszym raporcie w głównej mierze odnoszą się właśnie do tego układu terytorialnego, w niektórych miejscach jednak przywołane zostały takŝe dane dotyczące całego województwa łódzkiego, jak i innych miast czy polskich aglomeracji dzięki temu moŝliwe było zastosowanie analiz porównawczych. W badaniu posłuŝono się zarówno metodami i technikami jakościowymi (wywiad indywidualny pogłębiony) oraz ilościowymi (wywiad kwestionariuszowy). Do wyników z badania ilościowego dołączono wnioski z analizy danych zastanych oraz z analizy danych jakościowych która objęła 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych z pracodawcami z powiatu łódzkiego wschodniego i miasta Łodzi. Rozmówcy byli przedstawicielami róŝnych branŝ: zarówno typowo technicznych, jak na przykład mechanika 1 Jedna z definicji aglomeracji (z łac. agglomeratio nagromadzenie) brzmi następująco: jest to obszar o intensywnej zabudowie, charakteryzujący się równieŝ duŝym zagęszczeniem ludności przebywającej na danym terenie periodycznie (np. w ciągu dnia) lub stale. Aglomeracje charakteryzują się duŝym przepływem osób i towarów oraz znaczną wymianą usług. W brzmieniu bardziej potocznym aglomeracja jest skupiskiem sąsiadujących ze sobą miast i wsi, które stanowią wspólny organizm, poprzez zintegrowanie lub uzupełnianie się rozmaitych form infrastruktury tych miejscowości oraz wzajemne wykorzystywanie potencjałów, którymi te miejscowości dysponują. Opracowane na podstawie Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek Smolski, ElŜbieta Helena Stadtmüller. ISBN Rok wydania

12 pojazdowa, branŝa budowlano-wykończeniowa, a takŝe z branŝ takich jak obsługa nieruchomości, branŝa finansowa czy naukowa (badania i rozwój). Rozmawiano takŝe z osobami, które w zakładach typowo rzemieślniczych zajmowały stanowiska kierownicze (np. branŝa kaletnicza, dziewiarska). Uzyskane dane zostały umieszczone w komputerowej bazie danych a następnie poddane obliczeniom statystycznym w programie SPSS 14.PL. Kodowanie danych oraz ich przetwarzanie nastąpiło dopiero po spłynięciu z terenu wszystkich kwestionariuszy, ich numeracji i kontroli rzetelności ich realizacji. 3.3 Narzędzia badawcze Badanie ilościowe Narzędziem badawczym w badaniu ilościowym był kwestionariusz wywiadu wypełniany przez ankietera. Zapewniło to wysoka standaryzację danych i co za tym idzie moŝliwość rzetelnego ich porównywania i wnioskowania. W razie wątpliwości respondenta co do znaczenia pytania ankieter udzielał wyjaśnień. Kwestionariusz składał się z 30 pytań (w tym 15 otwartych i 15 zamkniętych) w części głównej oraz z 9 pytań metryczkowych. Wywiad był przeprowadzany face to face. Badanie jakościowe Narzędziem badawczym w badaniu jakościowym był scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego zawierający obszary tematyczne poruszane w trakcie trwania badania. Taka półotwarta konstrukcja scenariusza wywiadu umoŝliwiła uzyskanie szerokiego spektrum postaw, uzasadnień i opinii odnośnie poruszanych kwestii. Co więcej struktura taka pozwalała na pogłębienie najciekawszych i najistotniejszych wypowiedzi rozmówców. Kwestionariusz wywiadu i scenariusz wywiadu pogłębionego przed badaniem właściwym zostały objęte pilotaŝem, który pozwolił na określenie przybliŝonego czasu trwania badania: - wywiad kwestionariuszowy z pracodawcami ok min - indywidualny wywiad pogłębiony z pracodawcami ok min. 3.4 Dobór próby Badanie ilościowe Dobór próby do badania ilościowego miał charakter kwotowo - losowy w oparciu o rejestr podmiotów REGON, miejsce rejestracji działalności gospodarczej (Łódź, powiat łódzki wschodni) i podział na sekcje PKD. Operat do losowania pozyskano z Głównego 12

13 Urzędu Statystycznego. W próbie badawczej badania ilościowego znalazło się 1000 firm z terenu Łodzi i powiatu łódzkiego wschodniego. Tak liczna próba zapewniła reprezentatywność wyników oraz umoŝliwiła uogólnianie wniosków na całą populację pracodawców z terenu aglomeracji łódzkiej. Wśród respondentów reprezentujących firmy znaleźli w przewaŝającej mierze właściciele oraz kierownicy, dyrektorzy firm. W niektórych przypadkach w wywiadach kwestionariuszowych brały udział osoby z działów kadr bądź kompetentni pracownicy wyznaczeni przez przełoŝonych do udzielenia informacji ankieterom. Badanie jakościowe Dobór próby do badania jakościowego miał charakter celowy. Wytypowano 20 pracodawców reprezentujących zróŝnicowane branŝe i przedsiębiorstwa funkcjonujące na łódzkim rynku pracy. Podobnie jak w przypadku wywiadów kwestionariuszowych odpowiedzi na pytania udzielali właściciele, dyrektorzy, pracownicy działów kadrowych bądź teŝ kompetentni pracownicy wyznaczeni przez przełoŝonych. 13

14 II. Struktura społeczno demograficzna respondentów Charakterystyka badanej populacji w badaniu ilościowym NiemalŜe 60% ogółu badanych stanowiły kobiety. Dysproporcja w ilości przebadanych kobiet i męŝczyzn odzwierciedla ilościowy rozkład przedstawicieli obu płci w Łodzi wskazuje na ilościową przewagę kobiet w stosunku do męŝczyzn. Średnia wieku wyniosła prawie 41 lat (dokładna wartość 40,9), jednocześnie połowa badanych była starsza niŝ 40 lat, a połowa młodsza. Najczęściej respondenci wykazywali się wiekiem równym 50 lat, o czym świadczy wartość dominanty. Wartość odchylenia standardowego wyniosła 12 lat (dokładna wartość 11,67), zatem moŝna powiedzieć, Ŝe rozproszenie wyników nie jest zbyt duŝe. Skośność równa 0,292 wskazuje na względna symetryczność względem osi pionowej. Wartość kurtozy wyniosła -0,74, co świadczy o tym, Ŝe rozkład minimalnie odbiega od rozkładu normalnego, gdzie wartość kurtozy wynosi 0. Świadczy to poprawności doboru próby, stwarzającego lepsze moŝliwości wnioskowania statystycznego. Rozstęp, czyli róŝnica miedzy najmniejszym i największym wynikiem wyniosła 60 lat. ¼ respondentów wykazała się wiekiem 31 lat i mniej a badani do 50 roku Ŝycia stanowili ¾ populacji próbnej. Wykres 1. Wiek respondentów Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PowyŜszy wykres przedstawia ilościowy rozkład badanej populacji próbnej wg wieku. Najwięcej, bo aŝ 16,7% (167 osób) legitymowało się wiekiem od 30 do 34 lat. WyróŜnić moŝemy takŝe trzy grupy, kaŝda z nich zawiera ponad 12%. W pierwszej z nich znajdują się 14

15 osoby między 25 a 29 rokiem Ŝycia, w kolejnej osoby między 35 a 39 rokiem Ŝycia, a w ostatniej ludność między 50 a 54 rokiem Ŝycia. Wystąpiły równieŝ dwie grupy liczące po ok.11% przebadanych respondentów, wśród nich znalazły się osoby z przedziału wiekowego lata oraz lat. Najmniej licznymi grupami respondentów, stanowiącymi ok.4% ogółu badanych były osoby między 60 a 64 rokiem Ŝycia oraz osoby mające 65 i więcej lat. Wykres 2. Wykształcenie respondentów Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań, N (liczebność)=968. Respondenci, którzy tworzyli próbę badawczą legitymowali się głównie wykształceniem średnim (zaliczamy tutaj zarówno osoby posiadające wykształcenie średnie ogólne, jak i średnie zawodowe). Nieco ponad połowa respondentów, 491 osób, miała średnie wykształcenie. Nieco mniejszą grupę stanowili badani z wyŝszym wykształceniem. Przebadano 398 osób, które posiadały dyplom licencjata, inŝyniera lub magistra, co stanowi ponad 41% ogółu badanych. Najmniej badanych charakteryzowało się wykształceniem podstawowym oraz gimnazjalnym, liczba tych osób stanowiła mniej niŝ 1% wszystkich badanych. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe pracodawcy właściciele firm oraz osoby z kadry zarządzającej w aglomeracji łódzkie legitymują się głównie wykształceniem średnim lub wyŝszym (92% ogółem). Najliczniejsze grupy w próbie stanowiły przedsiębiorstwa zamykające się w dwóch przedziałach, jeśli chodzi o datę załoŝenia. Do pierwszego z nich zaliczamy te, których data powstania miała miejsce między 1989 a 1999 rokiem, a do drugiego te, które rozpoczęły swoją działalność między 2000 a 2009 rokiem. KaŜda z tych grup zawiera w sobie ponad 43% badanych przedsiębiorstw. Z kolei podmioty gospodarcze, których data pojawienia się na rynku szacowana jest do roku 1989 stanowią 13,4% ogółu badanych przedsiębiorstw. 15

16 NaleŜy jednocześnie pamiętać, Ŝe tak znaczący przyrost firm w ciągu ostatniego roku-dwóch wiąŝe się z faktem, iŝ jest to newralgiczny okres dla rozwoju firmy. Znaczna część z nich nie utrzymuje się później na rynku, co jest najczęściej weryfikowane właśnie w tym krótkim, początkowym okresie funkcjonowania. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe przedział okresu funkcjonowania firm jest bardzo szeroki, gdyŝ zawiera w sobie przedsiębiorstwa, które zostały załoŝone juŝ w XIX wieku, począwszy od 1806 r. oraz te, które powstawały kolejno praktycznie przez cały wiek XX, aŝ do roku Najwięcej firm w aglomeracji łódzkiej zostało załoŝonych w 1998 r. Wartość trzeciego kwartyla wskazuje na fakt, iŝ ¼ firm została załoŝona po wejściu Polski do Unii Europejskiej. PoniŜszy wykres przedstawia rozkład przedsiębiorstw, których właścicielami bądź pracownikami byli badani respondenci, wg daty powstania tychŝe podmiotów gospodarczych. Wykres 3. Rok rozpoczęcia działalności przez firmę Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań, N=977. Zmienna liczba pracowników mierzona jest na skali ilorazowej, wobec czego przedstawiono szerokie spektrum statystyk pozwalających określić charakterystyki tej zmiennej. 971 respondentów udzieliło odpowiedzi na pytanie Ilu pracowników zatrudnia firma? W pozostałych przypadkach udzielający odpowiedzi nie chcieli powiedzieć ilu pracowników zatrudnia firma. Firmy na terenie powiatu łódzkiego i łódzkiego wschodniego liczą sobie średnio 29 pracowników. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe duŝy wpływ na średnią arytmetyczną miały zakłady zatrudniające po kilka tysięcy pracowników a stanowiące nikły odsetek w próbie rzędu 1% oraz zdecydowana większość firm zatrudniających zaledwie kilku pracowników. Przedsiębiorstwa do 10 pracowników stanowiły bowiem 85,1%. 16

17 Pomimo to wartość średniej równa 29 na tle potencjalnego zakresu zmiennej (0, czyli firma jednoosobowa do 7000 pracowników) świadczy o zdecydowanej przewadze liczebnej firm zaliczanych do sektora MSP. Wartość mediany wynosząca 3 pozwala określić nam, Ŝe połowa firm na terenie objętym badaniem zatrudnia poniŝej 3 pracowników a połowa powyŝej. Firmy w powiatach łódzkim i łódzkim wschodnim zatrudniają najczęściej 1 pracownika o czym świadczy wartość dominanty równa 1. Odchylenie standardowe równe prawie 278 oznacza, Ŝe przeciętna odległość wyników od średniej wynosi 278 punktów. Rozproszenie to moŝna określić jako duŝe, zwłaszcza, Ŝe prawie 10-krotnie przekracza wartość średniej. Rozkład zmiennej ma charakter prawo skośny, gdyŝ wartość skośności wynosi 20. powodem takiego stanu rzeczy jest zdecydowana przewaga wartości małych firm. Wartość kurtozy (miary zagęszczenia wyników wokół średniej) przyjmująca wartość dodatnią i wynosząca 457 oznacza, Ŝe wiele jest wyników przybliŝonych do średniej a rozkład ma charakter bardzo wysmukły i znacząco odbiega od rozkładu normalnego. Wykres 4. Liczba zatrudnionych pracowników w firmie wg wielkości przedsiębiorstw Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań, N=997. Wykres powyŝej przedstawia rozkład przedsiębiorstw, w których pracowały ankietowane osoby. Najwięcej, bo przeszło ponad 54% badanych było pracownikami tzw. mikro przedsiębiorstw, czyli firm, w których jest zatrudnionych od 2 do 9 osób. Dość pokaźna część respondentów, bo stanowiąca aŝ 26% całości badanych prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą. Prawie 12% ankietowanych pracowało w tzw. małych 17

18 przedsiębiorstwach, czyli takich, które zatrudniają od 10 do 49 osób. Ponad 6% osób, które wzięły udział w badaniu, stanowią pracownicy tzw. średnich przedsiębiorstw, w których zazwyczaj zatrudnionych jest od 50 do 249 osób. Najmniej liczną reprezentacją w badaniu, gdyŝ będącą zaledwie mniej niŝ 2% częścią całości badanych, byli przedstawiciele tzw. duŝych przedsiębiorstw, czyli takich, których załogi wynoszą powyŝej 250 osób. Wykres 5. Miejsce przeprowadzenia wywiadu Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań, N=988. Rozkład ilościowy przeprowadzanych wywiadów jeŝeli chodzi o jednostki administracyjne aglomeracji łódzkiej jest wprost proporcjonalny do rozkładu liczebnego zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie miasta Łodzi oraz powiatu łódzkiego wschodniego. Badania zostały przeprowadzone przede wszystkim na terenie miasta Łodziponad 90%. Niecałe 10% badań zostało zrealizowanych w gminach powiatu łódzkiego wschodniego. 18

19 Wykres 6. Sekcja PKD, w ramach której firma prowadzi działalność Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań Tabela 1. Rozkład sekcji PKD Lp. Sekcja PKD Obserwacje % z wielokrotnych w tabeli 1 G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych ,4% 2 S. Pozostała działalność usługowa ,2% 3 K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 102 9,7% 4 C. Przetwórstwo przemysłowe 88 8,4% 5 M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 63 6,0% 19

20 6 F. Budownictwo 61 5,8% R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i 7 rekreacją 50 4,8% 8 I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 24 2,3% 9 L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 19 1,8% 10 P. Edukacja 19 1,8% 11 Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 17 1,6% 12 N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 16 1,5% 13 A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 6 0,6% 14 J. Informacja i komunikacja 6 0,6% 15 D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 2 0,2% powietrze do układów klimatyzacyjnych 16 O. Administracja publiczna i oborna narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 2 0,2% 17 E. Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana z 1 0,1% rekultywacją Ogółem sekcji PKD ,0% N= 966 Respondentów, którzy udzielili odpowiedzi 996 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PowyŜsza tabela oraz wykres prezentują rozkład przedsiębiorstw, które znalazły się w próbie wg sekcji PKD. Część firm prowadziło działalność w sektorach gospodarki określonymi więcej, niŝ jedną nazwą sekcji PKD, przy czym tego typu przedsiębiorstwa stanowiły około 5% ogółu. Najliczniej reprezentowana była: - sekcja G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE (39,4%), - sekcja S - POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (15,2%), - sekcja K - DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA (9,7%) i C. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (8,4%). 20

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MARTA MRÓZ WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 2015 IMIGRANCI NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w obszarze przygranicznym województwa lubelskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Liczba bezrobotnych W latach 2000-20012001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. wyniki badań jakościowych

BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. wyniki badań jakościowych BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO wyniki badań jakościowych CEL BADANIA Określenie poziomu i struktury innowacji w województwie lubuskim i ich wpływu na zmiany profilu

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Ankieta na charakter anonimowy. ***

Ankieta na charakter anonimowy. *** *** Niniejszy kwestionariusz został przygotowany w ramach projektu partnerskiego pt. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia doświadczenia europejskie przez przedstawicieli parterów z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

*** Proszę zakreślić właściwą odpowiedź w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej. H.) Transport i gospodarka magazynowa

*** Proszę zakreślić właściwą odpowiedź w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej. H.) Transport i gospodarka magazynowa *** Niniejszy kwestionariusz został przygotowany w ramach projektu partnerskiego pt. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia doświadczenia europejskie przez przedstawicieli parterów z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań

Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań Rynek pracy ulega ciągłym zmianom ekonomicznym, społecznym oraz technologicznym. Niektóre zawody znikają z rynku, natomiast na inne rośnie zapotrzebowanie.

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Analiza kondycji i trwałości stanowisk pracy utworzonych w latach 2008 2010 w wyniku:

Analiza kondycji i trwałości stanowisk pracy utworzonych w latach 2008 2010 w wyniku: Analiza kondycji i trwałości stanowisk pracy utworzonych w latach 2008 2010 w wyniku: przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanych w formie refundacji kosztów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Odsetek osób obawiających się utraty pracy według branŝ

Odsetek osób obawiających się utraty pracy według branŝ INFORMACJA PRASOWA WARSZAWA, 21. WRZEŚNIA 2009 Serwis rekrutacyjny Szybkopraca.pl przeprowadził ankietę, aby zbadać kto w Polsce boi się utraty swoich miejsc pracy. Kobiety, mieszkańcy małych miast i wsi

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/2011/Re:start

Zapytanie ofertowe nr 6/2011/Re:start Szczecin, dnia 12 kwietnia 2011 roku Zapytanie ofertowe nr 6/2011/Re:start Szanowni Państwo! Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując Projekt Re:start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu Kobiety chcą być samodzielne, a męŝczyzn interesują media. PR-owcy deklarują takŝe, Ŝe pozostaną w obecnym miejscu pracy na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Badanie podmiotów gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego założonych przez osoby bezrobotne w latach 2010-2013

Badanie podmiotów gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego założonych przez osoby bezrobotne w latach 2010-2013 Badanie podmiotów gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego założonych przez osoby bezrobotne w latach 2010-2013 Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 11 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. Część II absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Jaworzno, lipiec 2010r. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ankieta jest anonimowa. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyŝykiem (moŝna wskazać kilka odpowiedzi). Uzyskane

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH W LATACH 2008 2010 Przygotował: Marek Kapiczak Strzelce Kraj., kwiecień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Praktyki dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Wyniki badania panelowego Pracodawcy Podkarpacia 2012

Praktyki dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Wyniki badania panelowego Pracodawcy Podkarpacia 2012 Praktyki dyskryminacji kobiet na rynku pracy Wyniki badania panelowego Pracodawcy Podkarpacia 2012 Formy zatrudnienia pracowników 65 lat i więcej 40% 40% 20% Umowa o pracę na czas nieokreślony 55-64 lata

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

OCENY TRWAŁOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA W POSTACI JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OCENY TRWAŁOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA W POSTACI JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RAPORT Z BADANIA DOTYCZĄCEGO OCENY TRWAŁOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA W POSTACI JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ JEGO WPŁYWU NA OBECNĄ SYTUACJĘ DOTACJOBIORCY NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji I. OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ BYTOMIA Czy może Pan(i) polecić Bytom jako miejsce do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Artur Frąckiewicz Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Pana/i przedsiębiorstwie jest planowane zatrudnianie nowych pracowników?

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Załącznik nr 1 Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [gdy PUP realizuje badania samodzielnie] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [gdy PUP

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Kondycja trzeciego sektora w powiecie świdnickim w 2011 roku

RAPORT Kondycja trzeciego sektora w powiecie świdnickim w 2011 roku RAPORT Kondycja trzeciego sektora w powiecie w 2011 roku Trzecim sektorem nazywane są organizacje pozarządowe. Określenie to wywodzi się z podziału państwa na trzy główne sektory: 1. Państwowy 2. Rynkowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO. Roland Budnik

GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO. Roland Budnik GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO Roland Budnik Główny problem NISKI WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Co wiemy? Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 13 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce 1 (data opracowania: grudzień 214 r.) Główne wnioski: W 214 r. rośnie skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, przede wszystkim w ramach tzw. procedury

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie. Listopadowe dane dotyczące spadku bezrobocia w naszym regionie mile zaskakują. Ilość ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r. ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01 e-mail: urzad@pupjaworzno.internetdsl.pl, www.pupjaworzno.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Sytuacja demograficzna w kraju jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w systemie oświaty. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2006 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2006 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2006 ROKU. Cieszyn, 15 września 2006 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia

Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia (wstępne wyniki badań) dr Piotr Szukalski Uniwersytet Łódzki, ekspert Instytutu Spraw Publicznych Pełne wyniki badań zostaną zamieszczone w raporcie Instytutu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo