Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy"

Transkrypt

1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, Poznań tel.: 609/ , 603/ , NIP: Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy Łódź 2009

2 Spis treści I. Wstęp Cel badania Problematyka badań - lista poszukiwanych informacji w badaniu empirycznym w odniesieniu do pracodawców Metodologia badania empirycznego II. Struktura społeczno demograficzna respondentów Charakterystyka badanej populacji w badaniu ilościowym Charakterystyka badanej populacji w badaniu jakościowym III. Raport z badań empirycznych Ocena ogólnej sytuacji na łódzkim rynku pracy Ocena zmiany sytuacji pracodawców na rynku pracy w aglomeracji łódzkiej w ciągu ostatnich 3 lat Ocena zmiany sytuacji pracodawców na rynku pracy w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat Ocena zmiany sytuacji pracowników/ osób poszukujących pracy na rynku w aglomeracji łódzkiej w ciągu ostatnich 3 lat Ocena zmiany sytuacji pracowników/ osób poszukujących pracy na rynku w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat Ocena deficytu pracowników według branŝ a. Zawody deficytowe na łódzkim rynku pracy w branŝy respondenta b. Zawody deficytowe na łódzkim rynku pracy Ocena nadwyŝki pracowników/ potencjalnych pracowników na łódzkim rynku pracy a. Ocena nadwyŝki określonych pracowników/potencjalnych pracowników w branŝy, w której działa firma b. Określenie zawodów nadwyŝkowych ogółem w aglomeracji łódzkiej Plany co do zatrudnienia nowych osób w firmie w ciągu najbliŝszego roku a. Plany zatrudnienia pracowników w firmie b. Plany dotyczące zatrudnienia określonych pracowników w firmie

3 8c. Przyczyny planowanego zatrudnienia nowych osób w firmie Ocena spodziewanych problemów związanych z zatrudnieniem nowych pracowników w firmie a. Przyczyny spodziewanych problemów w związku z poszukiwaniem nowych pracowników w firmie Plany dotyczące zwolnienia pracowników w firmie w ciągu najbliŝszego roku a. Liczba planowanych zwolnień b. Plany dotyczące zwolnienia określonych kategorii pracowników c. Powody planowanych zwolnień pracowników w firmie Przeszkody, które uniemoŝliwiają zatrudnienie pracowników w przedsiębiorstwie Typ ukończonej szkoły preferowany przez pracodawców przy zatrudnianiu pracowników Kursy, które musieliby przejść potencjalni pracownicy Ocena waŝności/przydatności szkoleń pracowniczych Udział pracowników w szkoleniach organizowanych przez zakład pracy w ciągu minionych 6 miesięcy Kursy, w jakich brali udział pracownicy w ciągu minionych 6 miesięcy Szkolenia finansowane w 100% ze środków firmy Zamiar delegowania pracownika na szkolenie w sytuacji, gdy koszty szkolenia w 100% musiałaby sfinansować firma Powody, dla których firma nie delegowałaby pracownika na płatne szkolenia Szkolenia/kursy, na które firma delegowałaby z pewnością swoich pracowników Zatrudnianie pracowników w firmie w ciągu ostatnich 3 lat a. Metody i narzędzia przy pomocy których odbyła się rekrutacja Najskuteczniejsze metody rekrutacji stosowane przez pracodawców Braki w przygotowaniu do pracy oraz słabe strony u pracowników/potencjalnych pracowników na łódzkim rynku pracy Ocena moŝliwości nadrobienia braków u pracowników za pomocą szkoleń/kursów

4 25. Ocena występowania kursów/szkoleń zewnętrznych w branŝy respondenta dostępnych na ternie aglomeracji łódzkiej Ocena rzetelności i skuteczności szkoleń oferowanych na rynku w aglomeracji łódzkiej dostępnych w branŝy, w której funkcjonuje firma Ocena deficytu określonych typów szkoleń oferowanych przez łódzkie instytucje rynku pracy Kursy deficytowe w ofercie instytucji rynku pracy w aglomeracji łódzkiej Ocena nadwyŝki szkoleń oferowanych przez łódzkie instytucje rynku pracy Kursy nadwyŝkowe w ofercie instytucji rynku pracy w aglomeracji łódzkiej Analiza statystyczna związków między zmiennymi Podsumowanie oraz wnioski Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy Ocena zawodów deficytowych i nadwyŝkowych na łódzkim rynku pracy Plany co do zwolnienia/zatrudnienia nowych osób Kwalifikacje, umiejętności, jakich będzie się wymagać od nowych pracowników Identyfikacja trudności w poszukiwaniu nowych pracowników Identyfikacja braków w umiejętnościach i słabych stron snob przyjmowanych do pracy Kierunki w jakich powinny/nie powinny szkolić łódzkie instytucje rynku pracy

5 I. Wstęp 1. Cel badania Przedmiotem Projektu były badania i analizy rynku pracy w aglomeracji łódzkiej w zakresie oczekiwań pracodawców odnośnie poŝądanych kwalifikacji zatrudnianego personelu oraz poŝądanych usług szkoleniowych. Przeprowadzone badania i analizy miały na celu wzbogacenie wiedzy na temat obecnej sytuacji na rynku pracy, w tym przede wszystkim w zakresie potrzeb kadrowych i edukacyjnych. Głównym celem projektu jest wypracowanie w oparciu o uzyskane wyniki wniosków umoŝliwiających dostosowanie oferty szkoleniowej podnoszącej umiejętności i kwalifikacje zawodowe mieszkańców miasta Łodzi do wymogów rynku pracy. Dzięki realizacji Projektu będzie moŝliwa identyfikacja oczekiwań pracodawców odnośnie usług szkoleniowych oraz poŝądanych kwalifikacji zawodowych pracowników. Ww. cel ogólny jest zgodny z: POKL, Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL, działanie 6.1.2, Planem działania oraz "Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata ",w której wystąpiły m.in. Obszar Priorytetowy RYNEK PRACY i WIEDZA I KOMPETENCJE, gdzie jednym z celów szczegółowych jest "Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji kadr regionalnych do wymogów rynku pracy". Ponadto projekt jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata ", gdzie V Oś Priotytetowa to "Infrastruktura społecznazapewnienie dogodnych warunków do rozwoju zasobów ludzkich". Celem szczegółowym badań było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy oferta szkoleniowa instytucji rynku pracy odpowiada potrzebom współczesnego łódzkiego rynku pracy oraz w jaki sposób powinna być zmodyfikowana. Zrealizowane badania mogą przyczynić się do zainicjowania bardziej efektywnej koordynacji działań podmiotów odpowiedzialnych za realizację szkoleń. Dane zebrane w toku badań będą cennym źródłem informacji dla instytucji rynku pracy w tym instytucji szkoleniowych w regionie. Wyniki badań będą równieŝ uŝyteczne dla osób zamierzających zdobyć dodatkowe kwalifikacje poprzez szkolenia. PROBLEMY, KTÓRE BĘDĄ ROZWIĄZANE (ZŁAGODZONE) DZIĘKI REALIZACJI PROJEKTU: 1. Z uzasadnienia PO KL wynika, iŝ kwestią utrudniającą realizację skutecznej polityki rynku pracy przez wyznaczone do tego instytucje jest niedostateczna wiedza o potrzebach rynku pracy, co utrudnia skutecznie rozwiązywanie jego problemów. 5

6 PowyŜsze dotyczy równieŝ rynku usług szkoleniowych. Koniecznym jest odpowiedni dobór tematyki organizowanych szkoleń i dostosowanie tej tematyki do potrzeb rynku pracy. Planując przedsięwzięcia szkoleniowe naleŝy uwzględnić potrzeby, zbadać luki kompetencyjne obecnych pracowników, czy wymagania, jakie będzie się stawiać nowo zatrudnionym pracownikom. Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych łódzkich pracodawców oraz ich oczekiwań odnośnie poŝądanych kwalifikacji pracowników, umoŝliwia zidentyfikowanie tych braków w określonych zakresach oraz wskazanie kierunków rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników szkoleń. Przekształcenia strukturalne i ilościowe w sferze zatrudnienia spowodowane procesami transformacji wywołują potrzebę stworzenia systemu szkoleń osób bezrobotnych, który szybko reagowałby na zmieniające się potrzeby rynku pracy i dostosowywał ich kwalifikacje do oczekiwań i wymagań pracodawców, a takŝe był formą ponownej aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. 2. Mimo zmniejszającego się bezrobocia, niewątpliwie spowodowanego takŝe masową emigracją do krajów Unii Europejskiej, przedsiębiorcy coraz częściej zgłaszają niedobór wykwalifikowanych specjalistów. Pomimo, Ŝe wśród bezrobotnych moŝna znaleźć prawie wszystkie zawody to pracodawcy zgłaszają problemy z pozyskaniem odpowiednich osób na wolne stanowiska. Dlatego istotnym zadaniem zarówno dla publicznych jak teŝ niepublicznych instytucji rynku pracy jest zapewnienie skutecznych mechanizmów, które pozwolą na zdiagnozowanie sytuacji osób bezrobotnych w kontekście wymagań, jakie stawia przed nimi rynek pracy. Przedmiotowy projekt przyczyni się do rozwiązania wskazywanych problemów. Rozpoznanie aktualnych i przyszłych potrzeb pozwoli na dostosowanie do nich oferty edukacyjnoszkoleniowej regionalnych instytucji rynku pracy. Projekt jest zgodny z kryteriami horyzontalnymi tj.: - właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi oraz prawodawstwem wspólnotowym - prawodawstwem krajowym - Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL. 6

7 2. Problematyka badań - lista poszukiwanych informacji w badaniu empirycznym w odniesieniu do pracodawców PoniŜsza tabela zawiera szczegółową listę poszukiwanych informacji, których pozyskanie planowane było w ramach badania ilościowego. W odniesieniu do badania jakościowego moŝna powiedzieć, Ŝe słuŝyło ono pogłębieniu prezentowanych w tabeli poniŝej zagadnień. Rodzaj informacji 1. Informacje o pracodawcach i firmach biorących udział w badaniu 2. Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy 3. Ocena zawodów deficytowych i nadwyŝkowych Ogólny zakres informacji Płeć, wiek, wykształcenie respondentów BranŜa w jakiej działa firma wg sekcji PKD Czas funkcjonowania firmy na rynku Liczba zatrudnianych przez firmę pracowników Lokalizacja firmy w obrębie aglomeracji łódzkiej Ogólna ocena sytuacji na rynku pracy Ocena zmian sytuacji pracodawców aglomeracji łódzkiej oraz w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat Ocena zmian sytuacji pracowników w aglomeracji łódzkiej oraz w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat Ocena występowania potencjalnego deficytu pracowników w branŝy respondenta Ocena deficytu przedstawicieli konkretnych kwalifikacji i umiejętności/zawodów w branŝy respondenta Ocena występowania potencjalnego deficytu pracowników na łódzkim rynku pracy Ocena deficytu reprezentantów konkretnych kwalifikacji i umiejętności/zawodów na łódzkim rynku pracy Ocena występowania potencjalnej nadwyŝki pracowników w branŝy respondenta Ocena potencjalnej nadwyŝki reprezentantów konkretnych kwalifikacji i umiejętności/zawodów w branŝy respondenta Ocena występowania potencjalnej nadwyŝki pracowników na łódzkim rynku pracy Ocena potencjalnej nadwyŝki reprezentantów 7

8 konkretnych kwalifikacji i umiejętności/zawodów na łódzkim rynku pracy 4. Plany co do zatrudnienia/zwolnienia nowych osób Plany co do potencjalnego zatrudnienia pracowników o określonych kwalifikacjach w ciągu najbliŝszego roku Plany co do potencjalnego zatrudnienia określonej liczby pracowników Powody planowanego zatrudnienia pracowników Ocena potencjalnych problemów w związku z zatrudnieniem nowych pracowników Plany co do potencjalnego zwolnienia pracowników o określonych kwalifikacjach w ciągu najbliŝszego roku Plany co do potencjalnego zwolnienia określonej liczby pracowników Powody planowanego zwolnienia pracowników 5. Ocena kwalifikacji, umiejętności jakich będzie się wymagać od nowych pracowników Ocena roli braku odpowiedniego wykształcenia potencjalnego pracownika przy zatrudnianiu nowych pracowników w firmie Ocena roli braku wcześniejszego doświadczenia zawodowego potencjalnego pracownika przy zatrudnianiu nowych pracowników w firmie Ocena roli wygórowanych Ŝądań płacowych potencjalnego pracownika przy zatrudnianiu nowych pracowników w firmie Ocena roli słabej znajomości języków obcych potencjalnego pracownika przy zatrudnianiu nowych pracowników w firmie Ocena roli braku umiejętności pracy w zespole potencjalnego pracownika przy zatrudnianiu nowych pracowników w firmie Ocena roli czasu dojazdu do firmy potencjalnego pracownika przy zatrudnianiu nowych pracowników w firmie Ocena roli sytuacji rodzinnej potencjalnego pracownika przy zatrudnianiu nowych pracowników w firmie Ocena roli braku instytucji pomagających w znalezieniu potencjalnego pracownika przy 8

9 zatrudnianiu nowych pracowników w firmie Ocena deficytu potencjalnych pracowników przy zatrudnianiu nowych pracowników w firmie Ocena roli innych czynników przy zatrudnianiu potencjalnych pracowników w firmie Preferencje co do zatrudniania absolwentów określonego typu szkoły Preferencje co do kursów, które musieliby przejść potencjalni pracownicy Ocena znaczenia szkoleń pracowniczych dla firmy Fakt udziału pracowników w szkoleniach w ostatnich 6-ciu miesiącach Rodzaj szkoleń, kursów, w których pracownicy brali udział w minionych 6-ciu miesiącach Fakt pokrycia kosztów ewentualnych szkoleń pracowniczych w 100% Skłonność do pokrywania kosztów szkoleń pracowniczych w 100% w przyszłości Identyfikacja powodów zamiaru pokrycia/nie pokrycia kosztów szkoleń w 100% w przyszłości Preferencje co do typu szkoleń pracowniczych 6. Ocena trudności w poszukiwaniu nowych pracowników 7. Ocena braków w umiejętnościach i kwalifikacjach osób przyjmowanych do pracy 8. Ocena kierunków, w jakich powinny szkolić instytucje rynku pracy Fakt zatrudnienia pracowników w ciągu ostatnich 3 lat Identyfikacja metod i narzędzi, przy pomocy których odbyła się rekrutacja pracowników Ocena skuteczności metod i narzędzi, przy pomocy których odbyła się rekrutacja pracowników Identyfikacja braków w przygotowaniu do pracy oraz słabych stron pracowników/potencjalnych pracowników na łódzkim rynku pracy Ocena moŝliwości nadrobienia deklarowanych braków pracowników za pomocą szkoleń, kursów Fakt występowania szkoleń dotyczących branŝy respondenta w ofercie szkoleniowej na łódzkim rynku szkoleniowym Ocena rzetelności i skuteczności istniejących szkoleń Identyfikacja deficytu określonych typów szkoleń na rynku szkoleniowym w aglomeracji łódzkiej 9

10 Identyfikacja deficytu konkretnych szkoleń na rynku szkoleniowym w aglomeracji łódzkiej Identyfikacja nadwyŝki określonych typów szkoleń na rynku szkoleniowym w aglomeracji łódzkiej Identyfikacja nadwyŝki konkretnych szkoleń na rynku szkoleniowym w aglomeracji łódzkiej 10

11 3. Metodologia badania empirycznego 3.1 Procedura badawcza Badania empiryczne w ramach Projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy przebiegały wg określonej procedury badawczej a więc sposobu organizacji badania z zastosowaniem określonych metod i technik badawczych. W tym wypadku było to badanie sondaŝowe dokonane na próbie badawczej liczącej 1000 respondentów oraz 20 wywiadów pogłębionych z pracodawcami z terenu aglomeracji łódzkiej (miasto Łódź i powiat łódzki wschodni). Realizacja badań rozpoczęła się w październiku 2008, a zakończyła wraz z końcem marca Metody i techniki badawcze Badania zostały przeprowadzone na terenie aglomeracji łódzkiej i zostały poprzedzone analizami danych zastanych jedna analiza objęła łódzki rynek pracy, druga łódzką ofertę szkoleniową. Termin aglomeracja łódzka z uwagi na konieczność ścisłego zdefiniowania został określony w węŝszym zakresie terytorialnym 1, tzn. w układzie monocentrycznym, czyli z jednym głównym ośrodkiem miejskim, jakim jest miasto Łódź. W skład aglomeracji łódzkiej wchodzą zatem dwa powiaty Miasto Łódź i powiat łódzki wschodni. Dane zawarte w niniejszym raporcie w głównej mierze odnoszą się właśnie do tego układu terytorialnego, w niektórych miejscach jednak przywołane zostały takŝe dane dotyczące całego województwa łódzkiego, jak i innych miast czy polskich aglomeracji dzięki temu moŝliwe było zastosowanie analiz porównawczych. W badaniu posłuŝono się zarówno metodami i technikami jakościowymi (wywiad indywidualny pogłębiony) oraz ilościowymi (wywiad kwestionariuszowy). Do wyników z badania ilościowego dołączono wnioski z analizy danych zastanych oraz z analizy danych jakościowych która objęła 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych z pracodawcami z powiatu łódzkiego wschodniego i miasta Łodzi. Rozmówcy byli przedstawicielami róŝnych branŝ: zarówno typowo technicznych, jak na przykład mechanika 1 Jedna z definicji aglomeracji (z łac. agglomeratio nagromadzenie) brzmi następująco: jest to obszar o intensywnej zabudowie, charakteryzujący się równieŝ duŝym zagęszczeniem ludności przebywającej na danym terenie periodycznie (np. w ciągu dnia) lub stale. Aglomeracje charakteryzują się duŝym przepływem osób i towarów oraz znaczną wymianą usług. W brzmieniu bardziej potocznym aglomeracja jest skupiskiem sąsiadujących ze sobą miast i wsi, które stanowią wspólny organizm, poprzez zintegrowanie lub uzupełnianie się rozmaitych form infrastruktury tych miejscowości oraz wzajemne wykorzystywanie potencjałów, którymi te miejscowości dysponują. Opracowane na podstawie Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek Smolski, ElŜbieta Helena Stadtmüller. ISBN Rok wydania

12 pojazdowa, branŝa budowlano-wykończeniowa, a takŝe z branŝ takich jak obsługa nieruchomości, branŝa finansowa czy naukowa (badania i rozwój). Rozmawiano takŝe z osobami, które w zakładach typowo rzemieślniczych zajmowały stanowiska kierownicze (np. branŝa kaletnicza, dziewiarska). Uzyskane dane zostały umieszczone w komputerowej bazie danych a następnie poddane obliczeniom statystycznym w programie SPSS 14.PL. Kodowanie danych oraz ich przetwarzanie nastąpiło dopiero po spłynięciu z terenu wszystkich kwestionariuszy, ich numeracji i kontroli rzetelności ich realizacji. 3.3 Narzędzia badawcze Badanie ilościowe Narzędziem badawczym w badaniu ilościowym był kwestionariusz wywiadu wypełniany przez ankietera. Zapewniło to wysoka standaryzację danych i co za tym idzie moŝliwość rzetelnego ich porównywania i wnioskowania. W razie wątpliwości respondenta co do znaczenia pytania ankieter udzielał wyjaśnień. Kwestionariusz składał się z 30 pytań (w tym 15 otwartych i 15 zamkniętych) w części głównej oraz z 9 pytań metryczkowych. Wywiad był przeprowadzany face to face. Badanie jakościowe Narzędziem badawczym w badaniu jakościowym był scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego zawierający obszary tematyczne poruszane w trakcie trwania badania. Taka półotwarta konstrukcja scenariusza wywiadu umoŝliwiła uzyskanie szerokiego spektrum postaw, uzasadnień i opinii odnośnie poruszanych kwestii. Co więcej struktura taka pozwalała na pogłębienie najciekawszych i najistotniejszych wypowiedzi rozmówców. Kwestionariusz wywiadu i scenariusz wywiadu pogłębionego przed badaniem właściwym zostały objęte pilotaŝem, który pozwolił na określenie przybliŝonego czasu trwania badania: - wywiad kwestionariuszowy z pracodawcami ok min - indywidualny wywiad pogłębiony z pracodawcami ok min. 3.4 Dobór próby Badanie ilościowe Dobór próby do badania ilościowego miał charakter kwotowo - losowy w oparciu o rejestr podmiotów REGON, miejsce rejestracji działalności gospodarczej (Łódź, powiat łódzki wschodni) i podział na sekcje PKD. Operat do losowania pozyskano z Głównego 12

13 Urzędu Statystycznego. W próbie badawczej badania ilościowego znalazło się 1000 firm z terenu Łodzi i powiatu łódzkiego wschodniego. Tak liczna próba zapewniła reprezentatywność wyników oraz umoŝliwiła uogólnianie wniosków na całą populację pracodawców z terenu aglomeracji łódzkiej. Wśród respondentów reprezentujących firmy znaleźli w przewaŝającej mierze właściciele oraz kierownicy, dyrektorzy firm. W niektórych przypadkach w wywiadach kwestionariuszowych brały udział osoby z działów kadr bądź kompetentni pracownicy wyznaczeni przez przełoŝonych do udzielenia informacji ankieterom. Badanie jakościowe Dobór próby do badania jakościowego miał charakter celowy. Wytypowano 20 pracodawców reprezentujących zróŝnicowane branŝe i przedsiębiorstwa funkcjonujące na łódzkim rynku pracy. Podobnie jak w przypadku wywiadów kwestionariuszowych odpowiedzi na pytania udzielali właściciele, dyrektorzy, pracownicy działów kadrowych bądź teŝ kompetentni pracownicy wyznaczeni przez przełoŝonych. 13

14 II. Struktura społeczno demograficzna respondentów Charakterystyka badanej populacji w badaniu ilościowym NiemalŜe 60% ogółu badanych stanowiły kobiety. Dysproporcja w ilości przebadanych kobiet i męŝczyzn odzwierciedla ilościowy rozkład przedstawicieli obu płci w Łodzi wskazuje na ilościową przewagę kobiet w stosunku do męŝczyzn. Średnia wieku wyniosła prawie 41 lat (dokładna wartość 40,9), jednocześnie połowa badanych była starsza niŝ 40 lat, a połowa młodsza. Najczęściej respondenci wykazywali się wiekiem równym 50 lat, o czym świadczy wartość dominanty. Wartość odchylenia standardowego wyniosła 12 lat (dokładna wartość 11,67), zatem moŝna powiedzieć, Ŝe rozproszenie wyników nie jest zbyt duŝe. Skośność równa 0,292 wskazuje na względna symetryczność względem osi pionowej. Wartość kurtozy wyniosła -0,74, co świadczy o tym, Ŝe rozkład minimalnie odbiega od rozkładu normalnego, gdzie wartość kurtozy wynosi 0. Świadczy to poprawności doboru próby, stwarzającego lepsze moŝliwości wnioskowania statystycznego. Rozstęp, czyli róŝnica miedzy najmniejszym i największym wynikiem wyniosła 60 lat. ¼ respondentów wykazała się wiekiem 31 lat i mniej a badani do 50 roku Ŝycia stanowili ¾ populacji próbnej. Wykres 1. Wiek respondentów Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PowyŜszy wykres przedstawia ilościowy rozkład badanej populacji próbnej wg wieku. Najwięcej, bo aŝ 16,7% (167 osób) legitymowało się wiekiem od 30 do 34 lat. WyróŜnić moŝemy takŝe trzy grupy, kaŝda z nich zawiera ponad 12%. W pierwszej z nich znajdują się 14

15 osoby między 25 a 29 rokiem Ŝycia, w kolejnej osoby między 35 a 39 rokiem Ŝycia, a w ostatniej ludność między 50 a 54 rokiem Ŝycia. Wystąpiły równieŝ dwie grupy liczące po ok.11% przebadanych respondentów, wśród nich znalazły się osoby z przedziału wiekowego lata oraz lat. Najmniej licznymi grupami respondentów, stanowiącymi ok.4% ogółu badanych były osoby między 60 a 64 rokiem Ŝycia oraz osoby mające 65 i więcej lat. Wykres 2. Wykształcenie respondentów Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań, N (liczebność)=968. Respondenci, którzy tworzyli próbę badawczą legitymowali się głównie wykształceniem średnim (zaliczamy tutaj zarówno osoby posiadające wykształcenie średnie ogólne, jak i średnie zawodowe). Nieco ponad połowa respondentów, 491 osób, miała średnie wykształcenie. Nieco mniejszą grupę stanowili badani z wyŝszym wykształceniem. Przebadano 398 osób, które posiadały dyplom licencjata, inŝyniera lub magistra, co stanowi ponad 41% ogółu badanych. Najmniej badanych charakteryzowało się wykształceniem podstawowym oraz gimnazjalnym, liczba tych osób stanowiła mniej niŝ 1% wszystkich badanych. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe pracodawcy właściciele firm oraz osoby z kadry zarządzającej w aglomeracji łódzkie legitymują się głównie wykształceniem średnim lub wyŝszym (92% ogółem). Najliczniejsze grupy w próbie stanowiły przedsiębiorstwa zamykające się w dwóch przedziałach, jeśli chodzi o datę załoŝenia. Do pierwszego z nich zaliczamy te, których data powstania miała miejsce między 1989 a 1999 rokiem, a do drugiego te, które rozpoczęły swoją działalność między 2000 a 2009 rokiem. KaŜda z tych grup zawiera w sobie ponad 43% badanych przedsiębiorstw. Z kolei podmioty gospodarcze, których data pojawienia się na rynku szacowana jest do roku 1989 stanowią 13,4% ogółu badanych przedsiębiorstw. 15

16 NaleŜy jednocześnie pamiętać, Ŝe tak znaczący przyrost firm w ciągu ostatniego roku-dwóch wiąŝe się z faktem, iŝ jest to newralgiczny okres dla rozwoju firmy. Znaczna część z nich nie utrzymuje się później na rynku, co jest najczęściej weryfikowane właśnie w tym krótkim, początkowym okresie funkcjonowania. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe przedział okresu funkcjonowania firm jest bardzo szeroki, gdyŝ zawiera w sobie przedsiębiorstwa, które zostały załoŝone juŝ w XIX wieku, począwszy od 1806 r. oraz te, które powstawały kolejno praktycznie przez cały wiek XX, aŝ do roku Najwięcej firm w aglomeracji łódzkiej zostało załoŝonych w 1998 r. Wartość trzeciego kwartyla wskazuje na fakt, iŝ ¼ firm została załoŝona po wejściu Polski do Unii Europejskiej. PoniŜszy wykres przedstawia rozkład przedsiębiorstw, których właścicielami bądź pracownikami byli badani respondenci, wg daty powstania tychŝe podmiotów gospodarczych. Wykres 3. Rok rozpoczęcia działalności przez firmę Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań, N=977. Zmienna liczba pracowników mierzona jest na skali ilorazowej, wobec czego przedstawiono szerokie spektrum statystyk pozwalających określić charakterystyki tej zmiennej. 971 respondentów udzieliło odpowiedzi na pytanie Ilu pracowników zatrudnia firma? W pozostałych przypadkach udzielający odpowiedzi nie chcieli powiedzieć ilu pracowników zatrudnia firma. Firmy na terenie powiatu łódzkiego i łódzkiego wschodniego liczą sobie średnio 29 pracowników. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe duŝy wpływ na średnią arytmetyczną miały zakłady zatrudniające po kilka tysięcy pracowników a stanowiące nikły odsetek w próbie rzędu 1% oraz zdecydowana większość firm zatrudniających zaledwie kilku pracowników. Przedsiębiorstwa do 10 pracowników stanowiły bowiem 85,1%. 16

17 Pomimo to wartość średniej równa 29 na tle potencjalnego zakresu zmiennej (0, czyli firma jednoosobowa do 7000 pracowników) świadczy o zdecydowanej przewadze liczebnej firm zaliczanych do sektora MSP. Wartość mediany wynosząca 3 pozwala określić nam, Ŝe połowa firm na terenie objętym badaniem zatrudnia poniŝej 3 pracowników a połowa powyŝej. Firmy w powiatach łódzkim i łódzkim wschodnim zatrudniają najczęściej 1 pracownika o czym świadczy wartość dominanty równa 1. Odchylenie standardowe równe prawie 278 oznacza, Ŝe przeciętna odległość wyników od średniej wynosi 278 punktów. Rozproszenie to moŝna określić jako duŝe, zwłaszcza, Ŝe prawie 10-krotnie przekracza wartość średniej. Rozkład zmiennej ma charakter prawo skośny, gdyŝ wartość skośności wynosi 20. powodem takiego stanu rzeczy jest zdecydowana przewaga wartości małych firm. Wartość kurtozy (miary zagęszczenia wyników wokół średniej) przyjmująca wartość dodatnią i wynosząca 457 oznacza, Ŝe wiele jest wyników przybliŝonych do średniej a rozkład ma charakter bardzo wysmukły i znacząco odbiega od rozkładu normalnego. Wykres 4. Liczba zatrudnionych pracowników w firmie wg wielkości przedsiębiorstw Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań, N=997. Wykres powyŝej przedstawia rozkład przedsiębiorstw, w których pracowały ankietowane osoby. Najwięcej, bo przeszło ponad 54% badanych było pracownikami tzw. mikro przedsiębiorstw, czyli firm, w których jest zatrudnionych od 2 do 9 osób. Dość pokaźna część respondentów, bo stanowiąca aŝ 26% całości badanych prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą. Prawie 12% ankietowanych pracowało w tzw. małych 17

18 przedsiębiorstwach, czyli takich, które zatrudniają od 10 do 49 osób. Ponad 6% osób, które wzięły udział w badaniu, stanowią pracownicy tzw. średnich przedsiębiorstw, w których zazwyczaj zatrudnionych jest od 50 do 249 osób. Najmniej liczną reprezentacją w badaniu, gdyŝ będącą zaledwie mniej niŝ 2% częścią całości badanych, byli przedstawiciele tzw. duŝych przedsiębiorstw, czyli takich, których załogi wynoszą powyŝej 250 osób. Wykres 5. Miejsce przeprowadzenia wywiadu Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań, N=988. Rozkład ilościowy przeprowadzanych wywiadów jeŝeli chodzi o jednostki administracyjne aglomeracji łódzkiej jest wprost proporcjonalny do rozkładu liczebnego zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie miasta Łodzi oraz powiatu łódzkiego wschodniego. Badania zostały przeprowadzone przede wszystkim na terenie miasta Łodziponad 90%. Niecałe 10% badań zostało zrealizowanych w gminach powiatu łódzkiego wschodniego. 18

19 Wykres 6. Sekcja PKD, w ramach której firma prowadzi działalność Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań Tabela 1. Rozkład sekcji PKD Lp. Sekcja PKD Obserwacje % z wielokrotnych w tabeli 1 G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych ,4% 2 S. Pozostała działalność usługowa ,2% 3 K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 102 9,7% 4 C. Przetwórstwo przemysłowe 88 8,4% 5 M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 63 6,0% 19

20 6 F. Budownictwo 61 5,8% R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i 7 rekreacją 50 4,8% 8 I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 24 2,3% 9 L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 19 1,8% 10 P. Edukacja 19 1,8% 11 Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 17 1,6% 12 N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 16 1,5% 13 A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 6 0,6% 14 J. Informacja i komunikacja 6 0,6% 15 D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 2 0,2% powietrze do układów klimatyzacyjnych 16 O. Administracja publiczna i oborna narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 2 0,2% 17 E. Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana z 1 0,1% rekultywacją Ogółem sekcji PKD ,0% N= 966 Respondentów, którzy udzielili odpowiedzi 996 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PowyŜsza tabela oraz wykres prezentują rozkład przedsiębiorstw, które znalazły się w próbie wg sekcji PKD. Część firm prowadziło działalność w sektorach gospodarki określonymi więcej, niŝ jedną nazwą sekcji PKD, przy czym tego typu przedsiębiorstwa stanowiły około 5% ogółu. Najliczniej reprezentowana była: - sekcja G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE (39,4%), - sekcja S - POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (15,2%), - sekcja K - DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA (9,7%) i C. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (8,4%). 20

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: MillwardBrown SMG/KRC Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OCENA REZULTATÓW WSPARCIA PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM SEKTOROWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych - kluczem do walki z bezrobociem

Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych - kluczem do walki z bezrobociem Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budŝetu państwa. Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

dr Bartosz Pieliński Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

dr Bartosz Pieliński Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Raport końcowy Badanie nr 4 Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa czerwiec 2012 Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy widziany oczami pracodawców

Rynek pracy widziany oczami pracodawców Rynek pracy widziany oczami pracodawców Rynek pracy widziany oczami pracodawców Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego

Bardziej szczegółowo

OBSERWATOR GOSPODARCZY Diagnoza popytu i podaży na opolskim rynku pracy

OBSERWATOR GOSPODARCZY Diagnoza popytu i podaży na opolskim rynku pracy OBSERWATOR GOSPODARCZY Diagnoza popytu i podaży na opolskim rynku pracy RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH WŚRÓD PRACODAWCÓW Opracowanie Kraków kwiecień 2007 Opracowanie: Agencja Komunikacji Marketingowej InterActive

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH W REGIONIE

ANALIZA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH W REGIONIE Projekt finansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% ze środków budŝetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Autor raportu: Karolina Grabowska-Garczyńska

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy Projekt realizowany przez Szkołę WyŜszą im. Bogdana Jańskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet, Działanie..

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy raport z badania ankietowego, na temat sytuacji osób po 50. roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu 2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy

Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy Badania współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy Raport podsumowujący badania realizowane przez Pentor

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 Etap I DIAGNOZA PROSPEKTYWNA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009 Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na inwestycje w latach 2004 2009 Raport przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce 2013 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją Jarosława Górniaka Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

sytuacji społecznej oraz aktywności zawodowej kobiet w kontekście obszarów funkcjonowania PRR 15 śycie zaczyna się po 40-ce

sytuacji społecznej oraz aktywności zawodowej kobiet w kontekście obszarów funkcjonowania PRR 15 śycie zaczyna się po 40-ce PODZIĘKOWANIA 2 WPROWADZENIE 3 a Opis projektu 8 b Charakterystyka Partnerów 9 STRESZCZENIE 12 a NajwaŜniejsze ustalenia 12 CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY W POLSCE analiza I sytuacji społecznej oraz aktywności

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski

Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski pod red. Tomasza Kalinowskiego Autorzy: Anna Hildebrandt Tomasz

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W ZAKRESIE ZBADANIA PRZYSZŁEGO OBSZARU DZIAŁANIA MAZOWIECKIEJ SIECI OŚRODKÓW DORADCZO-INFORMACYJNYCH W ZAKRESIE INNOWACJI ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków 2012 Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Szymon Czarnik, Konrad Turek Wykształcenie, praca,

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) Diagnoza problemów w funkcjonowaniu, rozwoju i warunków sukcesu współpracy 3 sektorów życia społeczno gospodarczego na terenie gmin północnego obszaru WJM, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo