Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej zawarte: w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz z późn. zm.) w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z póżn. zm.) w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz z późn. zm.) oraz inne zadania zawarte: w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.) w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, (Dz. U. z 2009 r.nr 205, poz z późn. zm.) w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (do IX.2011 r.) (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.) w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm) 1

2 II. W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane są: ZADANIA ZLECONE 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. W 2011 r. tą formą pomocy objęto 4 osoby. Całkowity koszt usług wyniósł ,00 zł. Koszt 1 godziny usług świadczonych w dni robocze wynosił 14,00 zł. Koszt 1 godziny usług świadczonych w dni świąteczne i wolne od pracy wynosił 28,00 zł. Zadanie to finansowane jest z budżetu państwa. 2. Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd. Ośrodek w 2011 r. wypłacił wynagrodzenie 3 opiekunom w łącznej wysokości ,00 zł. Wysokość wynagrodzenia ustala sąd, zaś środki finansowe przekazywane są z budżetu państwa. 3. Pomoc przyznana rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych. Budżet państwa przekazał kwotę 5 000,00 zł, dla 2 rodzin. ZADANIA WŁASNE 4. Zasiłki stałe. W 2011 r. zasiłki stałe wypłacono 352 osobom w tym: 293 osobom samotnie gospodarującym 59 osobom pozostającym w rodzinie na kwotę : ,22 zł, w tym: środki własne gminy: ,45 zł - 20 % dotacja celowa: ,77 zł 80 % Wydatki na składki zdrowotne dla 301 osób stanowiły kwotę ,83 zł, w tym: środki własne gminy : ,83 zł zł dotacja celowa: ,00 zł 2

3 5. Zasiłki celowe: bezzwrotne, specjalne bezzwrotne mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu. Zasiłki celowe mogą być również przyznane z powodu straty w wyniku zdarzenia losowego (np. pożar, kradzież) czy w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłki realizowane są w formie pieniężnej, w postaci zakupów, przelewów bankowych oraz talonów wartościowych do sklepów i baru. W 2011 r. z pomocy w formie zasiłków celowych skorzystało rodzin na kwotę ,03 zł (łącznie z wydatkami ze środków dotacji celowej na dożywianie w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania ), w tym: Posiłki: Ośrodek w 2011 r. objął dożywianiem w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania osób, którym przyznano zasiłki celowe na zakup żywności, posiłku oraz zakupiono posiłki w przedszkolach, szkołach, żłobku, w barze i Domu Dziennego Pobytu. Z pomocy w formie zakupu posiłku skorzystało 420 osób, zaś z zasiłku celowego osób. Koszt posiłków stanowił kwotę ,00 zł, w tym środki z dotacji celowej ,00 zł. Koszt zasiłków stanowił kwotę ,00 zł, w tym środki z dotacji celowej ,00 zł. W ramach Programu wydatkowano ogółem ,50 zł, w tym: - ze środków własnych gminy kwotę ,50 zł - ze środków dotacji celowej kwotę ,00 zł Posiłki w barze zakupiono dla 55 osób o wartości ,00 zł. Zdarzenia losowe: Udzielono pomocy w postaci zasiłków celowych bezzwrotnych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego: pożaru kradzieży dla 5 rodzin w wysokości 5 540,00 zł Schronienie: W 2011 r. skierowano do schronisk w ciągu całego roku 31 osób. Koszt ich pobytu wyniósł ,10 zł. Średnio w ciągu miesiąca w schronisku przebywało ok. 15 osób. 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zgierzu. W 2011 r. tą formą pomocy objęto 122 osoby. Całkowity koszt usług wyniósł ,00 zł. 3

4 Koszt 1 godziny usług świadczonych w dni robocze wynosił 9,50 zł. Koszt 1 godziny usług świadczonych w dni świąteczne i wolne od pracy wynosił zł. Koszt 1 godz. specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w dni robocze wynosił 14,00 zł, zaś w dni świąteczne i wolne od pracy 28,00 zł. 7. Sprawienie pogrzebu. Ośrodek zleca dokonanie pochówku osób samotnych, jak i osób posiadających rodziny, które nie są w stanie dokonać pochówku zmarłego krewnego lub odmawiają jego dokonania (w takim wypadku Ośrodek występuje o zwrot poniesionych kosztów). W 2011 r. Ośrodek otrzymał zwrot poniesionych kosztów pogrzebów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 4 000,00 zł i innych Ośrodków Pomocy Społecznej w kwocie 1 990,00 zł. Zasady sprawiania pogrzebu przez Ośrodek określa Uchwała Nr XXVIII/246/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 27.XI.2008 r., zgodnie z którą: - sprawienie pogrzebu Ośrodek zleca firmie wykonującej kompleksowe usługi pogrzebowe, wyłonionej w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami. - koszt pogrzebu osoby zmarłej nieposiadającej uprawnień do zasiłku pogrzebowego nie może przekraczać kwoty ustalonej w wyniku postępowania przeprowadzonego w celu wyłonienia firmy świadczącej usługi pogrzebowe i zawartej w umowie obowiązującej w tym zakresie pomiędzy Ośrodkiem a firmą pogrzebową (do 21.X. była kwota 525,00 zł, zaś od 22.X. Jest to kwota 750,00 zł) oraz kosztem ewentualnego miejsca na cmentarzu a także kosztem pochówku zgodnego z wyznaniem osoby zmarłej. W skład tej kwoty wchodzi również posługa księdza lub mistrza ceremonii. Wcześniej kwota ta była oddzielona. - koszt pogrzebu osoby zmarłej, która miała uprawnienia do zasiłku pogrzebowego lub innego świadczenia z tytułu zgonu jest pokrywany przez Ośrodek do wysokości powyższego zasiłku pogrzebowego lub tego świadczenia. Wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu podlegają zwrotowi w całości lub w części z przysługującego po osobie zmarłej zasiłku pogrzebowego z ubezpieczenia społecznego lub z masy spadkowej. W 2011 r. Ośrodek dokonał pochówku 14 osób, koszt tych pogrzebów wyniósł ,00 zł. Pracownicy MOPS i Domu Dziennego Pobytu podjęli działania mające na celu zadbanie o groby podopiecznych pochowanych na Cmentarzu Komunalnym: pomoc więźniów z Zakładu Karnego w Garbalinie w uporządkowaniu grobów odnowienie i uzupełnienie brakujących tabliczek zapalnie zniczy uzyskanych od sponsorów na grobach w Dniu Święta Zmarłych 4

5 8. Zasiłki okresowe. Budżet państwa w 2011 r. przekazał gminie dotację celową na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w wysokości stanowiącej: - dla osób samotnie gospodarujących do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a jej dochodem. Zasiłki okresowe wypłacono 837 rodzinom na łączną kwotę ,02 zł, w tym z powodu: - bezrobocia 750 rodzinom - długotrwałej choroby 44 rodzinom - niepełnosprawności 26 rodzinom - możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 9 rodzinom Wydatki na zasiłki okresowe wg źródła finansowania wyniosły: - ze środków własnych gminy 776,62 zł - z dotacji celowej ,40 zł. 9. Bilety kredytowane. W 2011r. wydano bilety kredytowane 1 osobie o wartości 27,20 zł. 10. Domy Pomocy Społecznej. Pobyt w domach pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, którego wysokość ustala: - wójt, burmistrz, prezydent miasta w odniesieniu do domów pomocy społecznej o zasięgu gminnym - starosta w odniesieniu do domów pomocy o zasięgu powiatowym - marszałek województwa w odniesieniu do regionalnych domów pomocy społecznej i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marca każdego roku. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: 1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi zgodnie z zawartą umową (w 2011 r. rodziny 12 pensjonariuszy wniosły dopłaty w kwocie ,92 zł) 3) gmina, z której osoba została skierowana w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania a wnoszonymi opłatami przez mieszkańca domu i jego rodzinę. W 2011 r. Ośrodek opłacał z budżetu gminy pobyt 81 osób w 15-tu domach pomocy społecznej. Średnio w ciągu miesiąca w domach pomocy społecznej przebywało 69 osób. 5

6 Koszt odpłatności z budżetu gminy wyniósł ,43 zł. Średnia wysokość dopłaty gminy do kosztu utrzymania 1 pensjonariusza w domu pomocy społecznej w 2011 r. wyniosła 1.763,55 zł miesięcznie. 6

7 Zestawienie średniego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej Lp. Dom Pomocy Społecznej Liczba osób przebywających Średni koszt utrzymania w zł. 1 Zgierz dla osób przewlekle somatycznie chorych 36 I 2009 r ,56 III 2009 r ,08 III 2010 r ,26 III 2011 r ,85 III 2012 r ,95 2 Ozorków dla osób przewlekle somatycznie chorych 15 I 2009 r ,09 III 2009 r ,05 III 2010 r ,43 III 2011 r ,30 III 2012 r ,58 3 Karsznice dla osób przewlekle psychicznie chorych 13 I 2009 r ,63 V 2009 r ,81 II 2010 r ,88 IV.2011 r ,31 4 Skrzynno dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych 1 I 2009 r ,96 IV 2009 r ,56 III 2010 r ,37 III r ,90 5 Sieradz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 1 I 2009 r ,00 bz. II 2010 r ,00 II 2011 r ,00 6 Wiśniowa Góra dla osób przewlekle psychicznie chorych 1 I 2009 r ,00 bz. bz. II 2011 r. bz. XII r ,84 II 2012 r ,00 7 Łódź, ul. Sierakowskiego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 1 I 2009 r ,00 bz. IV 2010 r ,00 IV r ,00 8 Gostków dla osób przewlekle psychicznie chorych 3 I 2009 r ,00 bz. VI 2010 r ,00 IV r ,00 7

8 9 Łódź, ul. Przybyszewskiego dla osób przewlekle somatycznie chorych 2 I 2009 r ,00 bz. I 2010 r ,00 IV 2010 r ,00 IV r ,00 10 Kutno ul. Oporowska dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 2 - III 2009 r ,78 IV 2010 r ,43 IV r ,64 11 Rożdżały dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 1 - III 2009 r ,64 II 2010 r ,10 II 2011 r ,54 II 2012 r ,19 12 Łęczyca dla osób przewlekle somatycznie chorych 1 - III 2010 r ,00 IV r ,39 13 Pabianice dla osób przewlekle somatycznie chorych III r ,49 III 2012 r ,19 14 Łódź ul. Przyrodnicza Dom Kombatanta IV r ,00 15 Kutno ul. Krzywoustego dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku IV r ,23 8

9 11. Pomoc w naturze. W 2011 r. dla 22 rodzin dokonano zakupu opału o wartości 1 851,51 zł, zaś dla 3 osób zakupiono obuwie o wartości 136,00 zł W stosunku do osób, które pobrały nienależnie świadczenia z pomocy społecznej prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2011 r. prowadzono je w stosunku do 78 osób, a dotyczyło kwoty ,19 zł. Wystawiono 14 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 1 180,80 zł. Wyegzekwowano od dłużników kwotę 8 446,82 zł, w tym: wpłaty dłużników: 1 717,01 zł potrącenia z bieżących wypłat: 5 739,91 zł egzekucja Urzędu Skarbowego: 494,95 zł Dział Świadczeń wydaje zaświadczenia o korzystaniu lub nie korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej dla osób i instytucji, np. prokuratury, policji, sądu, ZUS-u, innych ośrodków pomocy. W 2011 r. wydano 683 tego rodzaju zaświadczeń. Dział Świadczeń na podstawie przeprowadzonego przez rejonowego pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego sporządza decyzje administracyjne potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni, którzy posiadają obywatelstwo polskie, zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ich dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej i nie stwierdzono występowania dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny. W 2011 r. sporządzono 107 takich decyzji dla 65 osób. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 2 297,00 zł i finansowany był z budżetu państwa. Na podstawie informacji o sytuacji rodzinnej i materialnej ustalonej przez rejonowego pracownika socjalnego Dyrektor Ośrodka wydaje stanowisko do wniosku o udzielenie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych znajdujących się w dyspozycji Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W 2011 r. Dział Świadczeń sporządził 8 postanowień z pozytywnymi opiniami (od X.2011 r. zadanie to nie jest już realizowane). W 2011 r. Dział Świadczeń Zespół ds. Świadczeń z Zakresu Pomocy Społecznej przygotował decyzji administracyjnych i wprowadził do programu komputerowego obsługującego świadczenia z pomocy społecznej wywiadów środowiskowych. 9

10 Powody przyznania pomocy w 2011 r. Powody trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Ubóstwo Bezrobocie Długotrwała choroba Niepełnosprawność Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gosp. domowego, ogółem w tym: rodziny niepełne rodziny wielodzietne Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym: wielodzietność Alkoholizm Bezdomność Trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego Przemoc w rodzinie Sieroctwo Narkomania 4 4 Zdarzenia losowe 7 16 Sytuacja kryzysowa 4 5 Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczowychowawcze 1 3 Jak wynika z tabeli, podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej jest bezrobocie, ubóstwo, długotrwała choroba i niepełnosprawność. 12. Praca socjalna to działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin. Bezpośrednią pomocą zajmują się pracownicy socjalni działający według ustalonej rejonizacji. Zgodnie z kompetencjami przeprowadzają wywiady środowiskowe umożliwiające 10

11 diagnozę sytuacji osoby lub rodziny, przygotowują wszechstronne plany pomocy, zawierają kontrakty socjalne (w roku 2011 zawarto 231 kontraktów socjalnych) oraz monitorują efekty podjętych działań. Pracownicy socjalni informują o przysługujących świadczeniach i formach pomocy, pomagają w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych, udzielają wsparcia w szerokim zakresie, między innymi porady prawne, pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych lub wskazują miejsca, gdzie można uzyskać taką pomoc. Pracownicy socjalni na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe podwyższając swoje wykształcenie oraz uczestnicząc w różnorodnych kursach, szkoleniach i konferencjach, korzystając głównie z dofinansowania z EFS (specjalizacje, studia licencjackie, studia podyplomowe). W 2011 r. wzięło w nich udział 21 pracowników. Obecnie zatrudnienie 3 pracowników socjalnych jest finansowane ze środków EFS. Od XI r. pracownicy socjalni w ramach specjalizacji II stopnia realizują projekt socjalny dla osób starszych w Domu Pomocy Społecznej na Chełmach pt. Serce na dłoni mający na celu integrację społeczną niepełnosprawnych pensjonariuszy z dziećmi i młodzieżą. 13. Zespół ds. Aktywizacji Zawodowej i Projektów Rozwojowych funkcjonuje w Ośrodku od 2008 r. i zajmuje się szeroko rozumianą aktywizacją społeczną i zawodową klientów naszego ośrodka. W ramach zespołu funkcjonuje Punkt Aktywizacji Zawodowej (PAZ), który działa od X r. W 2011 roku w Punkcie Aktywizacji Zawodowej udzielono 370 porad, zgłosiło się 238 osób. Wśród klientów zgłaszających się do PAZ 3 osoby legitymują się wyższym wykształceniem, 2 osoby ukończyły szkoły policealne, 44 średnie, 67 osób ukończyło zasadnicze szkoły zawodowe, 19 osób gimnazjalne, 96 osób było z wykształceniem podstawowym, 1 klient posiada wykształcenie niepełne podstawowe. Pomimo zdobytego zawodu w większości osoby te od lat nie pracują zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, co powoduje, iż na rynku pracy są postrzegane jako osoby bez przygotowania zawodowego. Wśród osób z wykształceniem podstawowym niepokojąco wzrasta liczba młodych roczników, które mają ukończone tylko sześć klas szkoły podstawowej. Spośród zgłaszających się w 2011 roku klientów 51 osób miało ustalony stopień niepełnosprawności lub zgłaszało, iż są przewlekle chore. Do PAZ klienci kierowani są przez pracowników socjalnych lub zgłaszają się samodzielnie. Pomocy w Punkcie poszukiwali również mieszkańcy Zgierza nie korzystający ze świadczeń finansowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Klienci zgłaszający się do Punktu oprócz ofert pracy oczekują pomocy przy napisaniu listu motywacyjnego i CV. Profile zawodowe osób zainteresowanych zostały wysłane drogą elektroniczną do Agencji Pośrednictwa Pracy. 11

12 Dla niektórych klientów korzystających z usług PAZ systematycznie, rozmowa ma znaczenie terapeutyczne. Wymagają oni poświęcenia większej ilości czasu. Punkt Aktywizacji Zawodowej czynny jest dwa razy w tygodniu przez osiem godzin. PAZ utrzymuje stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu, z którego dwa razy w tygodniu przesyłana jest lista aktualnych ofert pracy, wymieniane są również informacje na temat realizowanych działań oraz klientów. Oferty pracy zbierane są także za pomocą prasy, Internetu oraz siatki kontaktów nawiązanych w trakcie działalności PAZ. Klienci MOPS mają możliwość korzystania z sali komputerowej w Ośrodku i samodzielnego poszukiwania ofert pracy przez Internet. Największe trudności ze znalezieniem pracy mają osoby po 45-tym roku życia. Najczęściej są to osoby długotrwale bezrobotne, od kilkunastu lat korzystające z pomocy społecznej, z bardzo krótkim stażem pracy, nie posiadające zawodu lub ze zdezaktualizowanymi kwalifikacjami. Do PAZ przychodzą również osoby, które bardzo długo pracowały na jednym stanowisku i utraciły pracę z powodu wieku i braku umiejętności wykonywania pracy w systemie nowoczesnej technologii. Z dostępnych danych skuteczność działań PAZ obrazują następujące dane: na staże zostało skierowanych 6 osób, w ramach robót publicznych 2 osoby, umowę o pracę zawarło 11 osób, własną działalność otworzyła 1 osoba, na umowę zlecenie znalazło zatrudnienie 8 osób. Trzy klientki MOPS otworzyły spółdzielnię socjalną. Dane powyższe są niepełne, gdyż osoby, które przestają korzystać z pomocy społecznej nie zawsze informują o zachodzących u nich zmianach. Wizyty w PAZ pomogły 16 osobom w podjęciu decyzji o rozpoczęciu nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. W przypadku klientów pomocy społecznej pracownicy socjalni monitorują aktywność w kontaktach z PAZ, podpisują z klientami kontrakty socjalne, obligujące ich do aktywnego poszukiwania pracy. Projekt systemowy Jestem potrzebny, chcę być potrzebny W 2011 roku został zrealizowany przez MOPS czwarty etap projektu systemowego Jestem potrzebny, chcę być potrzebny współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem ogólnym tego etapu projektu był wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno zawodowych 100 osób mieszkających na terenie miasta Zgierza. Projekt był skierowany do mieszkańców miasta Zgierza korzystających z pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej. 12

13 W 2011 roku do projektu przystąpiło 118 osób (91k i 27M), w tym 98 nowych osób i 20 powracających do projektu. Na dzień r. udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji skończyło 100 osób, 7 przerwało, a 11 kontynuuje udział w projekcie w 2012 r. (kontynuacja szkoleń, podjecie nauki). W 2011 roku 85 osób uczestniczących w projekcie było bezrobotnych (w tym 33 długotrwale), 14 osób nieaktywnych zawodowo, 3 osoby miały status osób zatrudnionych, 16 klientów było niepełnosprawnych. Struktura wg wieku: lata 18 osób lata 94 osoby lata 6 osób Struktura wg wykształcenia: 72 osób podstawowe, gimnazjalne i inne 43 osób ponadgimnazjalne 2 osoby pomaturalne 1 osoba - wyższe Całkowity koszt realizacji projektu wynosił ,13zł z czego 89,5% tj ,17zł stanowiła dotacja rozwojowa, natomiast 10,5% tj ,96zł stanowił wkład własny, z którego dla uczestników projektu były przyznawane zasiłki. Projekt był realizowany przy pomocy kontraktów socjalnych i instrumentów aktywnej integracji; tj. aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej. W ramach aktywizacji zawodowej uczestnicy projektu otrzymali wsparcie doradcy zawodowego. Zadaniem doradcy zawodowego było prowadzenie diagnozy osobowości, tworzenie Indywidualnych Planów Działania, nauka aktywnego poszukiwania pracy. W ramach aktywizacji edukacyjnej uczestnicy projektu brali udział w szkoleniach zawodowych i warsztatach. Dzięki udziałowi w szkoleniach uzyskali nowy zawód oraz informacje dotyczące utworzenia własnej działalności. Zdobyli wiedzę nt. podmiotów ekonomii społecznej zwłaszcza spółdzielni socjalnych. Udział w warsztatach umożliwił poznanie technik poszukiwania pracy, klienci zdobyli wiedzę dotyczącą przygotowania dokumentów aplikacyjnych, urzędowych i podań. Dodatkowym blokiem była nauka autoprezentacji, uczestnicy tych warsztatów otrzymali stroje 13

14 formalne. Dla osób zainteresowanych nowymi technologiami zostały zorganizowane szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu. Klienci brali udział w następujących szkoleniach zawodowych: magazynier (z obsługą wózków podnośnikowych) profesjonalny/a sprzedawca/czyni opiekun/ka środowiskowy/a księgowy/a ochroniarz (licencja I stopnia) pomoc kuchni fryzjer/ka obsługa urządzeń elektroenergetycznych Celem udziału w szkoleniach było podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie umiejętności umożliwiających samodzielne wykonywanie zawodu. Uczestnicy szkoleń zawodowych mieli przeprowadzony egzamin sprawdzający poziom zdobytej wiedzy i umiejętności, który został potwierdzony zaświadczeniem. Celem udziału w warsztatach było między innymi zwiększenie motywacji do działania oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy przez uczestników warsztatów. W ramach aktywizacji zdrowotnej zostały przeprowadzone badania profilaktyczne oraz specjalistyczne związane z możliwością podjęcia zatrudnienia. Aktywizacja zdrowotna obejmowała również terapię psychologiczną, rodzinną lub psychospołeczną dla rodzin lub osób. W celu ułatwienia dostępu na rynek pracy, beneficjenci zostali zaopatrzeni w książeczki zdrowia. Osoby uzależnione zostały skierowane do Dziennego Oddziału leczenia Uzależnień. Aktywizacja społeczna obejmowała wsparcie streetworkera, animatora lokalnego. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach mających na celu kreowanie kultury poszanowanie praw człowieka, a zwłaszcza praw pracowniczych oraz praw dziecka. Poruszane były również kwestie równouprawnienia oraz stereotypów. Beneficjenci uczestniczyli w warsztatach z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, planowania życia, poruszane były sprawy opiekuńczo wychowawcze. 14

15 Działania o charakterze środowiskowym. W ramach działań środowiskowych zostały zorganizowane nw. formy aktywizacji uczestników projektu: 1. Wyjazd do Spały na trzydniowe turnusy dla uczestników projektu oraz ich rodzin. Program wyjazdu obejmował: 1) Interaktywne gry rodzinne 2) Praktyczne ćwiczenia indywidualne i grupowe dla każdej rodziny. 3) Diagnoza systemu rodzinnego arkusz analizy sytuacji rodzinnej 4) Profilaktyka uzależnień. 5) Promocja odpowiedzialnych postaw proekologicznych. 6) Promowanie zdrowego stylu życia. 7) Alternatywne formy spędzania wolnego czasu pracy z rodziną. 8) Przyrodnicze walory miejsca zakwaterowania. 2. Vouchery na seans filmowy dla uczestników Projektu oraz ich otoczenia Organizacja seansu filmowego przyczyniła się do ułatwienia dostępu do dóbr nieosiągalnych dla wielu uczestników projektu. W celu zwiększenia samodzielności wszyscy uczestnicy otrzymali vouchery dla siebie oraz dla swojego otoczenia na dowolny seans filmowy oraz bilety komunikacji miejskiej, tak aby mogli samodzielnie wybrać film oraz dowolny środek lokomocji. 3. Wycieczka do Łodzi muzea, zawody w kręgielni Uczestnicy projektu Jestem potrzebny, chcę być potrzebny spędzili aktywnie czas na zwiedzaniu Muzeum Miasta Zgierza oraz zorganizowanym wyjeździe do Łodzi. Jak się okazało dla wielu osób był to pierwszy kontakt z muzeum Zgierza lub powrót po wielu latach (zwiedzanie muzeum w latach szkolnych). Kolejną atrakcją było zwiedzanie łódzkiej rezydencji Pałacu Izraela Poznańskiego. Dzień pełen wrażeń zakończył II Turniej w Kręgle o Puchar Dyrektora MOPS zorganizowany w Kręgielni GRAKULA w Manufakturze. Turniej uświetnił swoją obecnością były bramkarz Pan Jan Tomaszewski. 4. Wigilia Beneficjenci Projektu wraz z przedstawicielami miasta oraz pracownikami pomocy społecznej wzięli udział w spotkaniu wigilijnym. Podczas wigilijnej kolacji nie zabrakło podziękowań, życzeń i dzielenia się opłatkiem. Uczestnicy projektu otrzymali świąteczne upominki. 15

16 Program Aktywności Lokalnej Razem więcej Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Miasto Zgierz realizowany był w ramach projektu Jestem potrzebny, chcę być potrzebny współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem programu była realizacja działań na rzecz aktywizacji i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, zapewnienie współpracy i koordynacji działań instytucji oraz organizacji istotnych dla zaspakajania potrzeb tej społeczności. W programie uczestniczyło dwadzieścia jeden rodzin. Wszystkie rodziny zrealizowały ścieżkę zaplanowanej reintegracji. Uczestnicy projektu korzystali z instrumentów aktywnej integracji w ramach aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej. Działania środowiskowe umożliwiły klientom udział w nw. formach zajęć: 1. Pikniki rodzinne w Mieście Tkaczy 2. Wyjazd integracyjny do Kotliny Kłodzkiej 3. Spektakl w Teatrze Arlekin 4. Wycieczka do muzeum 5. Vouchery do kina 6. Wigilia. Celem głównym Programu Aktywności Lokalnej był wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych umożliwiających powrót do aktywnego życia w społecznego, w tym na rynek pracy oraz aktywizację zawodową. Poprzez udział w PAL u beneficjentów nastąpiła zmiana motywacji do poszukiwania pracy oraz uświadomienie potrzeby edukacji. Klienci ukończyli szkolenia i warsztaty w zakresie kompetencji społecznych i zawodowych, zdobyli wiedzę w zakresie praw i uprawnień pracowniczych, podjęli decyzję o dalszej nauce. Wspólnie spędzony czas przez uczestników PAL pozwolił na integrację środowiska, wzajemną pomoc oraz wyczulenie na potrzeby innych. Uczestnicy PAL zapisali się do Centrum Wolontariatu działającego w MOPS. W ramach wkładu własnego Ośrodka uczestnicy otrzymali zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież, obuwie, bieżące opłaty oraz żywność. W trakcie szkoleń beneficjenci mieli zapewniony bufet kawowy oraz obiad. Na zajęcia poza Zgierzem osoby uczestniczące w projekcie miały zapewniony transport. W ramach działań informacyjno - promocyjnych projektu wykonano następujące materiały promocyjne: plakaty, nalepki, długopisy, notesy, teczki z gumką, torby, kubki, Pendrivy. 16

17 Zestawy z wymienionymi wyżej materiałami zostały przekazane uczestnikom projektu. Plakaty, foldery oraz nalepki przekazano wykonawcom usług zewnętrznych w celu promowania zewnętrznego źródła finansowania projektu. Oznaczone zostały materiały szkoleniowe, miejsca zajęć i spotkań oraz certyfikaty przekazane uczestnikom projektu. Kolejny rok prowadzona jest strona internetowa Projektu zawierająca logotypy, informację o współfinansowaniu oraz link do głównej strony Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był promowany w lokalnej prasie, a także na terenie miasta Zgierza. Prace społecznie użyteczne W 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponownie przystąpił do realizacji prac społecznie użytecznych. Dzięki wykonywaniu tychże prac nastąpiła aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, korzystających z pomocy finansowej Ośrodka oraz możliwość zapewnienia im pomocy materialnej. Do realizacji prac zostały skierowane przede wszystkim osoby biorące udział w projekcie systemowym Jestem potrzebny, chcę być potrzebny w latach ubiegłych. Niektóre z osób, które w sposób zadawalający wykonywały powierzone im obowiązki zostały skierowane do placówek w celu odbycia stażu, lub zostały zatrudnione w ramach robót publicznych. Prace społecznie użyteczne są realizowane na podstawie porozumień zawartych w dniu r. pomiędzy Starostą Zgierskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a Gminą Miasto Zgierz reprezentowaną przez Prezydenta Miasta. Obsługa prac społecznie użytecznych została powierzona jednostce Gminy jaką jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu. Wnioskowany okres wykonywania prac społecznie użytecznych był od r. do r., jednakże prace rozpoczęły się r. i były realizowane do r. Prace społecznie użyteczne były realizowane w szkołach, przedszkolach, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (łącznie 19 placówek). Plan potrzeb na realizację prac był złożony na 50 osób, do tychże prac zostało skierowanych łącznie 71 osób. Zdarzały się sytuacje, kiedy osoba skierowana do prac przedstawiała długotrwałe zwolnienie lekarskie lub nie zgłaszała się do prac, co powodowało skierowanie na jej miejsce innej osoby bezrobotnej z listy rezerwowej. Klienci MOPS wykonywali prace społecznie użyteczne na stanowiskach: sprzątaczka, pomoc kuchni, pracownik gospodarczy, pomoc w świetlicy szkolnej, pomoc w biurze. 17

18 Prace społecznie użyteczne wykonywały osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, korzystające ze świadczeń z MOPS. Klienci skierowani do wykonywania prac zachowywali status osoby bezrobotnej. Czas wykonywania prac społecznie użytecznych wynosił: w tygodniu 10 godzin, w miesiącu 40 godzin Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wynosiła 7,30 zł za godzinę (kwota wolna od podatku), z czego 60% refundował Powiatowy Urząd Pracy z Funduszu Pracy, 40% pokrywała Gmina Miasto Zgierz. Przy pełnym miesiącu tj. 40 godzinach, świadczenie wynosi 292 zł. Na rok 2012 został złożony nowy wniosek na prace społecznie użyteczne. Zapotrzebowanie zostało złożone przez 21 podmiotów na 37 osób. Prace będą realizowane od 1 marca do 30 listopada 2012 roku. Centrum Wolontariatu Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 31 stycznia 2011 roku zostało powołane Centrum Wolontariatu. W działaniach wolontariatu brały udział 22 osoby, w tym 7 osób z projektu Jestem potrzebny, chce być potrzebny. Wolontariusze pracowali w placówkach oświatowych na terenie Zgierza, w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu W MOPS, W Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym praz w maratonie Bieg po zdrowie w Łodzi. 14.Pozostałe formy działalności MOPS Specjalistyczne porady psychologiczne W 2011 r. udzielono 373 specjalistycznych porad psychologicznych dla klientów Ośrodka. W tym odbyło się 70 interwencji w terenie. Spotkania u klienta organizowane były głównie w przypadkach niepełnosprawności (np. ze względu na niedowidzenie), podeszłego wieku, chorób somatycznych bądź psychicznych, problemów z poruszaniem się, opieką matki nad wielodzietną rodziną, bądź inną uzasadnioną koniecznością konsultacji na miejscu. Większość osób zgłaszających się po poradę, bądź zapisywanych w tym celu na konsultację przez pracowników socjalnych było klientami Ośrodka. Psycholog również ściśle współpracował z pracownikami socjalnymi. Odbyło się 46 rozmów dotyczących głównie bieżących spraw klientów, umówienia spotkania w Ośrodku bądź wizyty 18

19 domowej, zaczerpnięcia informacji, wypisania stosownych dokumentów, opinii, pokierowania do odpowiedniej instytucji, wskazania sposobów postępowania z klientem. Ponadto pracownicy socjalni zgłaszali się z własnymi sprawami po poradę w związku z wykonywaniem trudnej i stresującej pracy, co może grozić wypaleniem zawodowym. Osoby objęte opieką psychologa zgłaszały się głównie w sprawach: przemocy w rodzinie pogorszenia samopoczucia psychicznego, załamania problemu alkoholowego członka rodziny, współuzależnienia, bądź własnego uzależnienia problemów, konfliktów rodzinnych, małżeńskich rozpadu związku, rodziny i radzenia sobie w nowej sytuacji nieumiejętności radzenia sobie z problemami finansowymi, bytowymi choroby własnej bądź osoby bliskiej uporania się z emocjami po śmierci osoby bliskiej problemów wychowawczych, międzypokoleniowych uzyskania wsparcia psychologicznego w przypadku wystąpienia depresji bądź innych zaburzeń psychicznych odczuwanej bezradności życiowej (w celu wytworzenia zmiany nastawienia i podjęcia skutecznego działania) pokierowania do odpowiedniej instytucji wspierającej w danym problemie zmiany destrukcyjnych nawyków życiowych (rozwijanie asertywności, poczucia skuteczności, motywacji do działania, radzenia sobie ze stresem, itd.) poczucia osamotnienia w życiu, bądź w danej sytuacji chęci polepszenia, odbudowania swych kontaktów z bliskimi nauki konstruktywnego radzenia sobie z odczuwanym napięciem, nerwowością, stresem uporania się z toksycznymi emocjami, uwolnienia się od poczucia krzywdy, winy wybaczenia tym, którzy wyrządzili wiele złego w życiu planowania, wyznaczania celów życiowych mobilizacji w zakresie rehabilitacji, usprawniania w przypadku osób chorych bądź niepełnosprawnych rozwijania kluczowych umiejętności społecznych (np. empatii, zrozumienia, współpracy, poprawnych sposobów komunikowania się z ludźmi) konsultacji w sprawach umieszczenia członka rodziny w specjalistycznym ośrodku 19

20 niezaradności życiowej wynikającej z wieku pomocy w pozyskaniu pracy Większość klientów uczestniczyła w kilku (3 6) spotkaniach z psychologiem. Rzadziej miały miejsce pojedyncze konsultacje i były to zazwyczaj osoby umawiane przez pracowników socjalnych po raz pierwszy, które otrzymały konkretną poradę, bądź zostały pokierowane dalej np. do szpitala, Poradni Zdrowia Psychicznego, Uzależnień, bądź Poradni Pedagogiczno Psychologicznej. W ciągu 2011 roku było też kilku (6 7 osób) stałych klientów umawiających się na regularne spotkania (potrzeba ciągłego wsparcia w wychodzeniu z problemu). Program Niebieska Karta We współpracy z Policją realizowany jest program Niebieska Karta. W 2011 r. wpłynęło 67 zgłoszeń z Policji o interwencji i sporządzeniu meldunku dotyczącego przemocy w rodzinie. Pracownicy Ośrodka sporządzili 46 kart. W sprawach tych zostały przeprowadzone przez pracowników socjalnych wywiady środowiskowe i zaproponowana pomoc. Dotychczasowa praca z ofiarami przemocy i ich rodzinami potwierdza potrzebę współdziałania zgierskich instytucji świadczących wszelkiego rodzaju pomoc zmierzającą do szybkiego, skutecznego zaprzestania destrukcyjnych zachowań wśród sprawców przemocy. W związku z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zgierza z dnia r. Nr 134/VI/2011 powołany został Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu weszli przedstawiciele: MOPS, Komendy Powiatowej Policji, Kuratorskiej Służby Sądowej, służby zdrowia, oświaty, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Za obsługę organizacyjno techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu. Członkowie Zespołu oraz 10 pracowników socjalnych zostali przeszkoleni w zakresie zasad pracy w Zespole i grupach roboczych. Od czerwca do października 2011 r. do Zespołu trafiły 3 sprawy, gdzie została ujawniona przemoc domowa. Natomiast od 18 października tj. od wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz formularzy Niebieska Karta do dnia 31 grudnia 2011 r. zostało zgłoszonych 7 rodzin, gdzie miała miejsce przemoc. W sprawach tych zostały powołane grupy robocze. W jednym przypadku został złożony wniosek do Prokuratury Rejonowej w Zgierzu w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie. 20

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 ŁEBA, 2014.02.12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 MOPS.045.9.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-Pi.431.1.11.2012.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo