Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej zawarte: w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz z późn. zm.) w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z póżn. zm.) w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz z późn. zm.) oraz inne zadania zawarte: w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.) w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, (Dz. U. z 2009 r.nr 205, poz z późn. zm.) w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (do IX.2011 r.) (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.) w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm) 1

2 II. W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane są: ZADANIA ZLECONE 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. W 2011 r. tą formą pomocy objęto 4 osoby. Całkowity koszt usług wyniósł ,00 zł. Koszt 1 godziny usług świadczonych w dni robocze wynosił 14,00 zł. Koszt 1 godziny usług świadczonych w dni świąteczne i wolne od pracy wynosił 28,00 zł. Zadanie to finansowane jest z budżetu państwa. 2. Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd. Ośrodek w 2011 r. wypłacił wynagrodzenie 3 opiekunom w łącznej wysokości ,00 zł. Wysokość wynagrodzenia ustala sąd, zaś środki finansowe przekazywane są z budżetu państwa. 3. Pomoc przyznana rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych. Budżet państwa przekazał kwotę 5 000,00 zł, dla 2 rodzin. ZADANIA WŁASNE 4. Zasiłki stałe. W 2011 r. zasiłki stałe wypłacono 352 osobom w tym: 293 osobom samotnie gospodarującym 59 osobom pozostającym w rodzinie na kwotę : ,22 zł, w tym: środki własne gminy: ,45 zł - 20 % dotacja celowa: ,77 zł 80 % Wydatki na składki zdrowotne dla 301 osób stanowiły kwotę ,83 zł, w tym: środki własne gminy : ,83 zł zł dotacja celowa: ,00 zł 2

3 5. Zasiłki celowe: bezzwrotne, specjalne bezzwrotne mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu. Zasiłki celowe mogą być również przyznane z powodu straty w wyniku zdarzenia losowego (np. pożar, kradzież) czy w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłki realizowane są w formie pieniężnej, w postaci zakupów, przelewów bankowych oraz talonów wartościowych do sklepów i baru. W 2011 r. z pomocy w formie zasiłków celowych skorzystało rodzin na kwotę ,03 zł (łącznie z wydatkami ze środków dotacji celowej na dożywianie w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania ), w tym: Posiłki: Ośrodek w 2011 r. objął dożywianiem w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania osób, którym przyznano zasiłki celowe na zakup żywności, posiłku oraz zakupiono posiłki w przedszkolach, szkołach, żłobku, w barze i Domu Dziennego Pobytu. Z pomocy w formie zakupu posiłku skorzystało 420 osób, zaś z zasiłku celowego osób. Koszt posiłków stanowił kwotę ,00 zł, w tym środki z dotacji celowej ,00 zł. Koszt zasiłków stanowił kwotę ,00 zł, w tym środki z dotacji celowej ,00 zł. W ramach Programu wydatkowano ogółem ,50 zł, w tym: - ze środków własnych gminy kwotę ,50 zł - ze środków dotacji celowej kwotę ,00 zł Posiłki w barze zakupiono dla 55 osób o wartości ,00 zł. Zdarzenia losowe: Udzielono pomocy w postaci zasiłków celowych bezzwrotnych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego: pożaru kradzieży dla 5 rodzin w wysokości 5 540,00 zł Schronienie: W 2011 r. skierowano do schronisk w ciągu całego roku 31 osób. Koszt ich pobytu wyniósł ,10 zł. Średnio w ciągu miesiąca w schronisku przebywało ok. 15 osób. 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zgierzu. W 2011 r. tą formą pomocy objęto 122 osoby. Całkowity koszt usług wyniósł ,00 zł. 3

4 Koszt 1 godziny usług świadczonych w dni robocze wynosił 9,50 zł. Koszt 1 godziny usług świadczonych w dni świąteczne i wolne od pracy wynosił zł. Koszt 1 godz. specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w dni robocze wynosił 14,00 zł, zaś w dni świąteczne i wolne od pracy 28,00 zł. 7. Sprawienie pogrzebu. Ośrodek zleca dokonanie pochówku osób samotnych, jak i osób posiadających rodziny, które nie są w stanie dokonać pochówku zmarłego krewnego lub odmawiają jego dokonania (w takim wypadku Ośrodek występuje o zwrot poniesionych kosztów). W 2011 r. Ośrodek otrzymał zwrot poniesionych kosztów pogrzebów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 4 000,00 zł i innych Ośrodków Pomocy Społecznej w kwocie 1 990,00 zł. Zasady sprawiania pogrzebu przez Ośrodek określa Uchwała Nr XXVIII/246/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 27.XI.2008 r., zgodnie z którą: - sprawienie pogrzebu Ośrodek zleca firmie wykonującej kompleksowe usługi pogrzebowe, wyłonionej w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami. - koszt pogrzebu osoby zmarłej nieposiadającej uprawnień do zasiłku pogrzebowego nie może przekraczać kwoty ustalonej w wyniku postępowania przeprowadzonego w celu wyłonienia firmy świadczącej usługi pogrzebowe i zawartej w umowie obowiązującej w tym zakresie pomiędzy Ośrodkiem a firmą pogrzebową (do 21.X. była kwota 525,00 zł, zaś od 22.X. Jest to kwota 750,00 zł) oraz kosztem ewentualnego miejsca na cmentarzu a także kosztem pochówku zgodnego z wyznaniem osoby zmarłej. W skład tej kwoty wchodzi również posługa księdza lub mistrza ceremonii. Wcześniej kwota ta była oddzielona. - koszt pogrzebu osoby zmarłej, która miała uprawnienia do zasiłku pogrzebowego lub innego świadczenia z tytułu zgonu jest pokrywany przez Ośrodek do wysokości powyższego zasiłku pogrzebowego lub tego świadczenia. Wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu podlegają zwrotowi w całości lub w części z przysługującego po osobie zmarłej zasiłku pogrzebowego z ubezpieczenia społecznego lub z masy spadkowej. W 2011 r. Ośrodek dokonał pochówku 14 osób, koszt tych pogrzebów wyniósł ,00 zł. Pracownicy MOPS i Domu Dziennego Pobytu podjęli działania mające na celu zadbanie o groby podopiecznych pochowanych na Cmentarzu Komunalnym: pomoc więźniów z Zakładu Karnego w Garbalinie w uporządkowaniu grobów odnowienie i uzupełnienie brakujących tabliczek zapalnie zniczy uzyskanych od sponsorów na grobach w Dniu Święta Zmarłych 4

5 8. Zasiłki okresowe. Budżet państwa w 2011 r. przekazał gminie dotację celową na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w wysokości stanowiącej: - dla osób samotnie gospodarujących do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a jej dochodem. Zasiłki okresowe wypłacono 837 rodzinom na łączną kwotę ,02 zł, w tym z powodu: - bezrobocia 750 rodzinom - długotrwałej choroby 44 rodzinom - niepełnosprawności 26 rodzinom - możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 9 rodzinom Wydatki na zasiłki okresowe wg źródła finansowania wyniosły: - ze środków własnych gminy 776,62 zł - z dotacji celowej ,40 zł. 9. Bilety kredytowane. W 2011r. wydano bilety kredytowane 1 osobie o wartości 27,20 zł. 10. Domy Pomocy Społecznej. Pobyt w domach pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, którego wysokość ustala: - wójt, burmistrz, prezydent miasta w odniesieniu do domów pomocy społecznej o zasięgu gminnym - starosta w odniesieniu do domów pomocy o zasięgu powiatowym - marszałek województwa w odniesieniu do regionalnych domów pomocy społecznej i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marca każdego roku. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: 1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi zgodnie z zawartą umową (w 2011 r. rodziny 12 pensjonariuszy wniosły dopłaty w kwocie ,92 zł) 3) gmina, z której osoba została skierowana w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania a wnoszonymi opłatami przez mieszkańca domu i jego rodzinę. W 2011 r. Ośrodek opłacał z budżetu gminy pobyt 81 osób w 15-tu domach pomocy społecznej. Średnio w ciągu miesiąca w domach pomocy społecznej przebywało 69 osób. 5

6 Koszt odpłatności z budżetu gminy wyniósł ,43 zł. Średnia wysokość dopłaty gminy do kosztu utrzymania 1 pensjonariusza w domu pomocy społecznej w 2011 r. wyniosła 1.763,55 zł miesięcznie. 6

7 Zestawienie średniego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej Lp. Dom Pomocy Społecznej Liczba osób przebywających Średni koszt utrzymania w zł. 1 Zgierz dla osób przewlekle somatycznie chorych 36 I 2009 r ,56 III 2009 r ,08 III 2010 r ,26 III 2011 r ,85 III 2012 r ,95 2 Ozorków dla osób przewlekle somatycznie chorych 15 I 2009 r ,09 III 2009 r ,05 III 2010 r ,43 III 2011 r ,30 III 2012 r ,58 3 Karsznice dla osób przewlekle psychicznie chorych 13 I 2009 r ,63 V 2009 r ,81 II 2010 r ,88 IV.2011 r ,31 4 Skrzynno dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych 1 I 2009 r ,96 IV 2009 r ,56 III 2010 r ,37 III r ,90 5 Sieradz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 1 I 2009 r ,00 bz. II 2010 r ,00 II 2011 r ,00 6 Wiśniowa Góra dla osób przewlekle psychicznie chorych 1 I 2009 r ,00 bz. bz. II 2011 r. bz. XII r ,84 II 2012 r ,00 7 Łódź, ul. Sierakowskiego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 1 I 2009 r ,00 bz. IV 2010 r ,00 IV r ,00 8 Gostków dla osób przewlekle psychicznie chorych 3 I 2009 r ,00 bz. VI 2010 r ,00 IV r ,00 7

8 9 Łódź, ul. Przybyszewskiego dla osób przewlekle somatycznie chorych 2 I 2009 r ,00 bz. I 2010 r ,00 IV 2010 r ,00 IV r ,00 10 Kutno ul. Oporowska dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 2 - III 2009 r ,78 IV 2010 r ,43 IV r ,64 11 Rożdżały dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 1 - III 2009 r ,64 II 2010 r ,10 II 2011 r ,54 II 2012 r ,19 12 Łęczyca dla osób przewlekle somatycznie chorych 1 - III 2010 r ,00 IV r ,39 13 Pabianice dla osób przewlekle somatycznie chorych III r ,49 III 2012 r ,19 14 Łódź ul. Przyrodnicza Dom Kombatanta IV r ,00 15 Kutno ul. Krzywoustego dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku IV r ,23 8

9 11. Pomoc w naturze. W 2011 r. dla 22 rodzin dokonano zakupu opału o wartości 1 851,51 zł, zaś dla 3 osób zakupiono obuwie o wartości 136,00 zł W stosunku do osób, które pobrały nienależnie świadczenia z pomocy społecznej prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2011 r. prowadzono je w stosunku do 78 osób, a dotyczyło kwoty ,19 zł. Wystawiono 14 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 1 180,80 zł. Wyegzekwowano od dłużników kwotę 8 446,82 zł, w tym: wpłaty dłużników: 1 717,01 zł potrącenia z bieżących wypłat: 5 739,91 zł egzekucja Urzędu Skarbowego: 494,95 zł Dział Świadczeń wydaje zaświadczenia o korzystaniu lub nie korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej dla osób i instytucji, np. prokuratury, policji, sądu, ZUS-u, innych ośrodków pomocy. W 2011 r. wydano 683 tego rodzaju zaświadczeń. Dział Świadczeń na podstawie przeprowadzonego przez rejonowego pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego sporządza decyzje administracyjne potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni, którzy posiadają obywatelstwo polskie, zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ich dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej i nie stwierdzono występowania dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny. W 2011 r. sporządzono 107 takich decyzji dla 65 osób. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 2 297,00 zł i finansowany był z budżetu państwa. Na podstawie informacji o sytuacji rodzinnej i materialnej ustalonej przez rejonowego pracownika socjalnego Dyrektor Ośrodka wydaje stanowisko do wniosku o udzielenie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych znajdujących się w dyspozycji Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W 2011 r. Dział Świadczeń sporządził 8 postanowień z pozytywnymi opiniami (od X.2011 r. zadanie to nie jest już realizowane). W 2011 r. Dział Świadczeń Zespół ds. Świadczeń z Zakresu Pomocy Społecznej przygotował decyzji administracyjnych i wprowadził do programu komputerowego obsługującego świadczenia z pomocy społecznej wywiadów środowiskowych. 9

10 Powody przyznania pomocy w 2011 r. Powody trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Ubóstwo Bezrobocie Długotrwała choroba Niepełnosprawność Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gosp. domowego, ogółem w tym: rodziny niepełne rodziny wielodzietne Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym: wielodzietność Alkoholizm Bezdomność Trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego Przemoc w rodzinie Sieroctwo Narkomania 4 4 Zdarzenia losowe 7 16 Sytuacja kryzysowa 4 5 Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczowychowawcze 1 3 Jak wynika z tabeli, podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej jest bezrobocie, ubóstwo, długotrwała choroba i niepełnosprawność. 12. Praca socjalna to działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin. Bezpośrednią pomocą zajmują się pracownicy socjalni działający według ustalonej rejonizacji. Zgodnie z kompetencjami przeprowadzają wywiady środowiskowe umożliwiające 10

11 diagnozę sytuacji osoby lub rodziny, przygotowują wszechstronne plany pomocy, zawierają kontrakty socjalne (w roku 2011 zawarto 231 kontraktów socjalnych) oraz monitorują efekty podjętych działań. Pracownicy socjalni informują o przysługujących świadczeniach i formach pomocy, pomagają w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych, udzielają wsparcia w szerokim zakresie, między innymi porady prawne, pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych lub wskazują miejsca, gdzie można uzyskać taką pomoc. Pracownicy socjalni na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe podwyższając swoje wykształcenie oraz uczestnicząc w różnorodnych kursach, szkoleniach i konferencjach, korzystając głównie z dofinansowania z EFS (specjalizacje, studia licencjackie, studia podyplomowe). W 2011 r. wzięło w nich udział 21 pracowników. Obecnie zatrudnienie 3 pracowników socjalnych jest finansowane ze środków EFS. Od XI r. pracownicy socjalni w ramach specjalizacji II stopnia realizują projekt socjalny dla osób starszych w Domu Pomocy Społecznej na Chełmach pt. Serce na dłoni mający na celu integrację społeczną niepełnosprawnych pensjonariuszy z dziećmi i młodzieżą. 13. Zespół ds. Aktywizacji Zawodowej i Projektów Rozwojowych funkcjonuje w Ośrodku od 2008 r. i zajmuje się szeroko rozumianą aktywizacją społeczną i zawodową klientów naszego ośrodka. W ramach zespołu funkcjonuje Punkt Aktywizacji Zawodowej (PAZ), który działa od X r. W 2011 roku w Punkcie Aktywizacji Zawodowej udzielono 370 porad, zgłosiło się 238 osób. Wśród klientów zgłaszających się do PAZ 3 osoby legitymują się wyższym wykształceniem, 2 osoby ukończyły szkoły policealne, 44 średnie, 67 osób ukończyło zasadnicze szkoły zawodowe, 19 osób gimnazjalne, 96 osób było z wykształceniem podstawowym, 1 klient posiada wykształcenie niepełne podstawowe. Pomimo zdobytego zawodu w większości osoby te od lat nie pracują zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, co powoduje, iż na rynku pracy są postrzegane jako osoby bez przygotowania zawodowego. Wśród osób z wykształceniem podstawowym niepokojąco wzrasta liczba młodych roczników, które mają ukończone tylko sześć klas szkoły podstawowej. Spośród zgłaszających się w 2011 roku klientów 51 osób miało ustalony stopień niepełnosprawności lub zgłaszało, iż są przewlekle chore. Do PAZ klienci kierowani są przez pracowników socjalnych lub zgłaszają się samodzielnie. Pomocy w Punkcie poszukiwali również mieszkańcy Zgierza nie korzystający ze świadczeń finansowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Klienci zgłaszający się do Punktu oprócz ofert pracy oczekują pomocy przy napisaniu listu motywacyjnego i CV. Profile zawodowe osób zainteresowanych zostały wysłane drogą elektroniczną do Agencji Pośrednictwa Pracy. 11

12 Dla niektórych klientów korzystających z usług PAZ systematycznie, rozmowa ma znaczenie terapeutyczne. Wymagają oni poświęcenia większej ilości czasu. Punkt Aktywizacji Zawodowej czynny jest dwa razy w tygodniu przez osiem godzin. PAZ utrzymuje stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu, z którego dwa razy w tygodniu przesyłana jest lista aktualnych ofert pracy, wymieniane są również informacje na temat realizowanych działań oraz klientów. Oferty pracy zbierane są także za pomocą prasy, Internetu oraz siatki kontaktów nawiązanych w trakcie działalności PAZ. Klienci MOPS mają możliwość korzystania z sali komputerowej w Ośrodku i samodzielnego poszukiwania ofert pracy przez Internet. Największe trudności ze znalezieniem pracy mają osoby po 45-tym roku życia. Najczęściej są to osoby długotrwale bezrobotne, od kilkunastu lat korzystające z pomocy społecznej, z bardzo krótkim stażem pracy, nie posiadające zawodu lub ze zdezaktualizowanymi kwalifikacjami. Do PAZ przychodzą również osoby, które bardzo długo pracowały na jednym stanowisku i utraciły pracę z powodu wieku i braku umiejętności wykonywania pracy w systemie nowoczesnej technologii. Z dostępnych danych skuteczność działań PAZ obrazują następujące dane: na staże zostało skierowanych 6 osób, w ramach robót publicznych 2 osoby, umowę o pracę zawarło 11 osób, własną działalność otworzyła 1 osoba, na umowę zlecenie znalazło zatrudnienie 8 osób. Trzy klientki MOPS otworzyły spółdzielnię socjalną. Dane powyższe są niepełne, gdyż osoby, które przestają korzystać z pomocy społecznej nie zawsze informują o zachodzących u nich zmianach. Wizyty w PAZ pomogły 16 osobom w podjęciu decyzji o rozpoczęciu nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. W przypadku klientów pomocy społecznej pracownicy socjalni monitorują aktywność w kontaktach z PAZ, podpisują z klientami kontrakty socjalne, obligujące ich do aktywnego poszukiwania pracy. Projekt systemowy Jestem potrzebny, chcę być potrzebny W 2011 roku został zrealizowany przez MOPS czwarty etap projektu systemowego Jestem potrzebny, chcę być potrzebny współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem ogólnym tego etapu projektu był wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno zawodowych 100 osób mieszkających na terenie miasta Zgierza. Projekt był skierowany do mieszkańców miasta Zgierza korzystających z pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej. 12

13 W 2011 roku do projektu przystąpiło 118 osób (91k i 27M), w tym 98 nowych osób i 20 powracających do projektu. Na dzień r. udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji skończyło 100 osób, 7 przerwało, a 11 kontynuuje udział w projekcie w 2012 r. (kontynuacja szkoleń, podjecie nauki). W 2011 roku 85 osób uczestniczących w projekcie było bezrobotnych (w tym 33 długotrwale), 14 osób nieaktywnych zawodowo, 3 osoby miały status osób zatrudnionych, 16 klientów było niepełnosprawnych. Struktura wg wieku: lata 18 osób lata 94 osoby lata 6 osób Struktura wg wykształcenia: 72 osób podstawowe, gimnazjalne i inne 43 osób ponadgimnazjalne 2 osoby pomaturalne 1 osoba - wyższe Całkowity koszt realizacji projektu wynosił ,13zł z czego 89,5% tj ,17zł stanowiła dotacja rozwojowa, natomiast 10,5% tj ,96zł stanowił wkład własny, z którego dla uczestników projektu były przyznawane zasiłki. Projekt był realizowany przy pomocy kontraktów socjalnych i instrumentów aktywnej integracji; tj. aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej. W ramach aktywizacji zawodowej uczestnicy projektu otrzymali wsparcie doradcy zawodowego. Zadaniem doradcy zawodowego było prowadzenie diagnozy osobowości, tworzenie Indywidualnych Planów Działania, nauka aktywnego poszukiwania pracy. W ramach aktywizacji edukacyjnej uczestnicy projektu brali udział w szkoleniach zawodowych i warsztatach. Dzięki udziałowi w szkoleniach uzyskali nowy zawód oraz informacje dotyczące utworzenia własnej działalności. Zdobyli wiedzę nt. podmiotów ekonomii społecznej zwłaszcza spółdzielni socjalnych. Udział w warsztatach umożliwił poznanie technik poszukiwania pracy, klienci zdobyli wiedzę dotyczącą przygotowania dokumentów aplikacyjnych, urzędowych i podań. Dodatkowym blokiem była nauka autoprezentacji, uczestnicy tych warsztatów otrzymali stroje 13

14 formalne. Dla osób zainteresowanych nowymi technologiami zostały zorganizowane szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu. Klienci brali udział w następujących szkoleniach zawodowych: magazynier (z obsługą wózków podnośnikowych) profesjonalny/a sprzedawca/czyni opiekun/ka środowiskowy/a księgowy/a ochroniarz (licencja I stopnia) pomoc kuchni fryzjer/ka obsługa urządzeń elektroenergetycznych Celem udziału w szkoleniach było podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie umiejętności umożliwiających samodzielne wykonywanie zawodu. Uczestnicy szkoleń zawodowych mieli przeprowadzony egzamin sprawdzający poziom zdobytej wiedzy i umiejętności, który został potwierdzony zaświadczeniem. Celem udziału w warsztatach było między innymi zwiększenie motywacji do działania oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy przez uczestników warsztatów. W ramach aktywizacji zdrowotnej zostały przeprowadzone badania profilaktyczne oraz specjalistyczne związane z możliwością podjęcia zatrudnienia. Aktywizacja zdrowotna obejmowała również terapię psychologiczną, rodzinną lub psychospołeczną dla rodzin lub osób. W celu ułatwienia dostępu na rynek pracy, beneficjenci zostali zaopatrzeni w książeczki zdrowia. Osoby uzależnione zostały skierowane do Dziennego Oddziału leczenia Uzależnień. Aktywizacja społeczna obejmowała wsparcie streetworkera, animatora lokalnego. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach mających na celu kreowanie kultury poszanowanie praw człowieka, a zwłaszcza praw pracowniczych oraz praw dziecka. Poruszane były również kwestie równouprawnienia oraz stereotypów. Beneficjenci uczestniczyli w warsztatach z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, planowania życia, poruszane były sprawy opiekuńczo wychowawcze. 14

15 Działania o charakterze środowiskowym. W ramach działań środowiskowych zostały zorganizowane nw. formy aktywizacji uczestników projektu: 1. Wyjazd do Spały na trzydniowe turnusy dla uczestników projektu oraz ich rodzin. Program wyjazdu obejmował: 1) Interaktywne gry rodzinne 2) Praktyczne ćwiczenia indywidualne i grupowe dla każdej rodziny. 3) Diagnoza systemu rodzinnego arkusz analizy sytuacji rodzinnej 4) Profilaktyka uzależnień. 5) Promocja odpowiedzialnych postaw proekologicznych. 6) Promowanie zdrowego stylu życia. 7) Alternatywne formy spędzania wolnego czasu pracy z rodziną. 8) Przyrodnicze walory miejsca zakwaterowania. 2. Vouchery na seans filmowy dla uczestników Projektu oraz ich otoczenia Organizacja seansu filmowego przyczyniła się do ułatwienia dostępu do dóbr nieosiągalnych dla wielu uczestników projektu. W celu zwiększenia samodzielności wszyscy uczestnicy otrzymali vouchery dla siebie oraz dla swojego otoczenia na dowolny seans filmowy oraz bilety komunikacji miejskiej, tak aby mogli samodzielnie wybrać film oraz dowolny środek lokomocji. 3. Wycieczka do Łodzi muzea, zawody w kręgielni Uczestnicy projektu Jestem potrzebny, chcę być potrzebny spędzili aktywnie czas na zwiedzaniu Muzeum Miasta Zgierza oraz zorganizowanym wyjeździe do Łodzi. Jak się okazało dla wielu osób był to pierwszy kontakt z muzeum Zgierza lub powrót po wielu latach (zwiedzanie muzeum w latach szkolnych). Kolejną atrakcją było zwiedzanie łódzkiej rezydencji Pałacu Izraela Poznańskiego. Dzień pełen wrażeń zakończył II Turniej w Kręgle o Puchar Dyrektora MOPS zorganizowany w Kręgielni GRAKULA w Manufakturze. Turniej uświetnił swoją obecnością były bramkarz Pan Jan Tomaszewski. 4. Wigilia Beneficjenci Projektu wraz z przedstawicielami miasta oraz pracownikami pomocy społecznej wzięli udział w spotkaniu wigilijnym. Podczas wigilijnej kolacji nie zabrakło podziękowań, życzeń i dzielenia się opłatkiem. Uczestnicy projektu otrzymali świąteczne upominki. 15

16 Program Aktywności Lokalnej Razem więcej Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Miasto Zgierz realizowany był w ramach projektu Jestem potrzebny, chcę być potrzebny współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem programu była realizacja działań na rzecz aktywizacji i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, zapewnienie współpracy i koordynacji działań instytucji oraz organizacji istotnych dla zaspakajania potrzeb tej społeczności. W programie uczestniczyło dwadzieścia jeden rodzin. Wszystkie rodziny zrealizowały ścieżkę zaplanowanej reintegracji. Uczestnicy projektu korzystali z instrumentów aktywnej integracji w ramach aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej. Działania środowiskowe umożliwiły klientom udział w nw. formach zajęć: 1. Pikniki rodzinne w Mieście Tkaczy 2. Wyjazd integracyjny do Kotliny Kłodzkiej 3. Spektakl w Teatrze Arlekin 4. Wycieczka do muzeum 5. Vouchery do kina 6. Wigilia. Celem głównym Programu Aktywności Lokalnej był wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych umożliwiających powrót do aktywnego życia w społecznego, w tym na rynek pracy oraz aktywizację zawodową. Poprzez udział w PAL u beneficjentów nastąpiła zmiana motywacji do poszukiwania pracy oraz uświadomienie potrzeby edukacji. Klienci ukończyli szkolenia i warsztaty w zakresie kompetencji społecznych i zawodowych, zdobyli wiedzę w zakresie praw i uprawnień pracowniczych, podjęli decyzję o dalszej nauce. Wspólnie spędzony czas przez uczestników PAL pozwolił na integrację środowiska, wzajemną pomoc oraz wyczulenie na potrzeby innych. Uczestnicy PAL zapisali się do Centrum Wolontariatu działającego w MOPS. W ramach wkładu własnego Ośrodka uczestnicy otrzymali zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież, obuwie, bieżące opłaty oraz żywność. W trakcie szkoleń beneficjenci mieli zapewniony bufet kawowy oraz obiad. Na zajęcia poza Zgierzem osoby uczestniczące w projekcie miały zapewniony transport. W ramach działań informacyjno - promocyjnych projektu wykonano następujące materiały promocyjne: plakaty, nalepki, długopisy, notesy, teczki z gumką, torby, kubki, Pendrivy. 16

17 Zestawy z wymienionymi wyżej materiałami zostały przekazane uczestnikom projektu. Plakaty, foldery oraz nalepki przekazano wykonawcom usług zewnętrznych w celu promowania zewnętrznego źródła finansowania projektu. Oznaczone zostały materiały szkoleniowe, miejsca zajęć i spotkań oraz certyfikaty przekazane uczestnikom projektu. Kolejny rok prowadzona jest strona internetowa Projektu zawierająca logotypy, informację o współfinansowaniu oraz link do głównej strony Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był promowany w lokalnej prasie, a także na terenie miasta Zgierza. Prace społecznie użyteczne W 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponownie przystąpił do realizacji prac społecznie użytecznych. Dzięki wykonywaniu tychże prac nastąpiła aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, korzystających z pomocy finansowej Ośrodka oraz możliwość zapewnienia im pomocy materialnej. Do realizacji prac zostały skierowane przede wszystkim osoby biorące udział w projekcie systemowym Jestem potrzebny, chcę być potrzebny w latach ubiegłych. Niektóre z osób, które w sposób zadawalający wykonywały powierzone im obowiązki zostały skierowane do placówek w celu odbycia stażu, lub zostały zatrudnione w ramach robót publicznych. Prace społecznie użyteczne są realizowane na podstawie porozumień zawartych w dniu r. pomiędzy Starostą Zgierskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a Gminą Miasto Zgierz reprezentowaną przez Prezydenta Miasta. Obsługa prac społecznie użytecznych została powierzona jednostce Gminy jaką jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu. Wnioskowany okres wykonywania prac społecznie użytecznych był od r. do r., jednakże prace rozpoczęły się r. i były realizowane do r. Prace społecznie użyteczne były realizowane w szkołach, przedszkolach, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (łącznie 19 placówek). Plan potrzeb na realizację prac był złożony na 50 osób, do tychże prac zostało skierowanych łącznie 71 osób. Zdarzały się sytuacje, kiedy osoba skierowana do prac przedstawiała długotrwałe zwolnienie lekarskie lub nie zgłaszała się do prac, co powodowało skierowanie na jej miejsce innej osoby bezrobotnej z listy rezerwowej. Klienci MOPS wykonywali prace społecznie użyteczne na stanowiskach: sprzątaczka, pomoc kuchni, pracownik gospodarczy, pomoc w świetlicy szkolnej, pomoc w biurze. 17

18 Prace społecznie użyteczne wykonywały osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, korzystające ze świadczeń z MOPS. Klienci skierowani do wykonywania prac zachowywali status osoby bezrobotnej. Czas wykonywania prac społecznie użytecznych wynosił: w tygodniu 10 godzin, w miesiącu 40 godzin Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wynosiła 7,30 zł za godzinę (kwota wolna od podatku), z czego 60% refundował Powiatowy Urząd Pracy z Funduszu Pracy, 40% pokrywała Gmina Miasto Zgierz. Przy pełnym miesiącu tj. 40 godzinach, świadczenie wynosi 292 zł. Na rok 2012 został złożony nowy wniosek na prace społecznie użyteczne. Zapotrzebowanie zostało złożone przez 21 podmiotów na 37 osób. Prace będą realizowane od 1 marca do 30 listopada 2012 roku. Centrum Wolontariatu Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 31 stycznia 2011 roku zostało powołane Centrum Wolontariatu. W działaniach wolontariatu brały udział 22 osoby, w tym 7 osób z projektu Jestem potrzebny, chce być potrzebny. Wolontariusze pracowali w placówkach oświatowych na terenie Zgierza, w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu W MOPS, W Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym praz w maratonie Bieg po zdrowie w Łodzi. 14.Pozostałe formy działalności MOPS Specjalistyczne porady psychologiczne W 2011 r. udzielono 373 specjalistycznych porad psychologicznych dla klientów Ośrodka. W tym odbyło się 70 interwencji w terenie. Spotkania u klienta organizowane były głównie w przypadkach niepełnosprawności (np. ze względu na niedowidzenie), podeszłego wieku, chorób somatycznych bądź psychicznych, problemów z poruszaniem się, opieką matki nad wielodzietną rodziną, bądź inną uzasadnioną koniecznością konsultacji na miejscu. Większość osób zgłaszających się po poradę, bądź zapisywanych w tym celu na konsultację przez pracowników socjalnych było klientami Ośrodka. Psycholog również ściśle współpracował z pracownikami socjalnymi. Odbyło się 46 rozmów dotyczących głównie bieżących spraw klientów, umówienia spotkania w Ośrodku bądź wizyty 18

19 domowej, zaczerpnięcia informacji, wypisania stosownych dokumentów, opinii, pokierowania do odpowiedniej instytucji, wskazania sposobów postępowania z klientem. Ponadto pracownicy socjalni zgłaszali się z własnymi sprawami po poradę w związku z wykonywaniem trudnej i stresującej pracy, co może grozić wypaleniem zawodowym. Osoby objęte opieką psychologa zgłaszały się głównie w sprawach: przemocy w rodzinie pogorszenia samopoczucia psychicznego, załamania problemu alkoholowego członka rodziny, współuzależnienia, bądź własnego uzależnienia problemów, konfliktów rodzinnych, małżeńskich rozpadu związku, rodziny i radzenia sobie w nowej sytuacji nieumiejętności radzenia sobie z problemami finansowymi, bytowymi choroby własnej bądź osoby bliskiej uporania się z emocjami po śmierci osoby bliskiej problemów wychowawczych, międzypokoleniowych uzyskania wsparcia psychologicznego w przypadku wystąpienia depresji bądź innych zaburzeń psychicznych odczuwanej bezradności życiowej (w celu wytworzenia zmiany nastawienia i podjęcia skutecznego działania) pokierowania do odpowiedniej instytucji wspierającej w danym problemie zmiany destrukcyjnych nawyków życiowych (rozwijanie asertywności, poczucia skuteczności, motywacji do działania, radzenia sobie ze stresem, itd.) poczucia osamotnienia w życiu, bądź w danej sytuacji chęci polepszenia, odbudowania swych kontaktów z bliskimi nauki konstruktywnego radzenia sobie z odczuwanym napięciem, nerwowością, stresem uporania się z toksycznymi emocjami, uwolnienia się od poczucia krzywdy, winy wybaczenia tym, którzy wyrządzili wiele złego w życiu planowania, wyznaczania celów życiowych mobilizacji w zakresie rehabilitacji, usprawniania w przypadku osób chorych bądź niepełnosprawnych rozwijania kluczowych umiejętności społecznych (np. empatii, zrozumienia, współpracy, poprawnych sposobów komunikowania się z ludźmi) konsultacji w sprawach umieszczenia członka rodziny w specjalistycznym ośrodku 19

20 niezaradności życiowej wynikającej z wieku pomocy w pozyskaniu pracy Większość klientów uczestniczyła w kilku (3 6) spotkaniach z psychologiem. Rzadziej miały miejsce pojedyncze konsultacje i były to zazwyczaj osoby umawiane przez pracowników socjalnych po raz pierwszy, które otrzymały konkretną poradę, bądź zostały pokierowane dalej np. do szpitala, Poradni Zdrowia Psychicznego, Uzależnień, bądź Poradni Pedagogiczno Psychologicznej. W ciągu 2011 roku było też kilku (6 7 osób) stałych klientów umawiających się na regularne spotkania (potrzeba ciągłego wsparcia w wychodzeniu z problemu). Program Niebieska Karta We współpracy z Policją realizowany jest program Niebieska Karta. W 2011 r. wpłynęło 67 zgłoszeń z Policji o interwencji i sporządzeniu meldunku dotyczącego przemocy w rodzinie. Pracownicy Ośrodka sporządzili 46 kart. W sprawach tych zostały przeprowadzone przez pracowników socjalnych wywiady środowiskowe i zaproponowana pomoc. Dotychczasowa praca z ofiarami przemocy i ich rodzinami potwierdza potrzebę współdziałania zgierskich instytucji świadczących wszelkiego rodzaju pomoc zmierzającą do szybkiego, skutecznego zaprzestania destrukcyjnych zachowań wśród sprawców przemocy. W związku z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zgierza z dnia r. Nr 134/VI/2011 powołany został Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu weszli przedstawiciele: MOPS, Komendy Powiatowej Policji, Kuratorskiej Służby Sądowej, służby zdrowia, oświaty, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Za obsługę organizacyjno techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu. Członkowie Zespołu oraz 10 pracowników socjalnych zostali przeszkoleni w zakresie zasad pracy w Zespole i grupach roboczych. Od czerwca do października 2011 r. do Zespołu trafiły 3 sprawy, gdzie została ujawniona przemoc domowa. Natomiast od 18 października tj. od wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz formularzy Niebieska Karta do dnia 31 grudnia 2011 r. zostało zgłoszonych 7 rodzin, gdzie miała miejsce przemoc. W sprawach tych zostały powołane grupy robocze. W jednym przypadku został złożony wniosek do Prokuratury Rejonowej w Zgierzu w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie. 20

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31 Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne: 1. praca socjalna, 2. sprawienie pogrzebu, 3. interwencja kryzysowa, 4. schronienie, 5. posiłek, 6. niezbędne ubranie, 7. usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Środa, 09 kwietnia 2014 Dział Świadczeń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Dział Świadczeń 59-220 Legnica ul. Chojnowska 112 telefon: (76) 722 18 09 godziny pracy 7 30 15 30 pracownicy socjalni

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok S P R A W O Z D A N I E z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok Na podstawie art. 110 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ Jednym z podstawowych zadań Wydziału Pomocy Środowiskowej jest prowadzenie pracy socjalnej, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU 1 Informacje o projekcie 1. Szósta edycja projektu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mońki Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Mońki Autorzy: MOPS Mońki SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na terenie miasta i realizuje zadania wynikające z ustawy o

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie Radiówek 25 05-462 Wiązowna tel /fax (22) 780 46 59 tel /fax (22) 610 45 53 e-mail: gops@wa.home.pl Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko świadczy pomoc w następujących formach:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko świadczy pomoc w następujących formach: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko świadczy pomoc w następujących formach: Świadczenia pieniężne: Zasiłek stały Zasiłek okresowy Zasiłek celowy Specjalny zasiłek celowy Zasiłek celowy na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Świdnik Wyszyńskiego 12, 21-040 ŚWIDNIK Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa :

Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa : Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa : Zasiłek okresowy gwarantowany - przysługuje osobom, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a wychowują samotnie przynajmniej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Pysznica - PYSZNICA ul. Wolności Tel. MPiPS- Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, listopad 2011 Zawartość INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie roczne z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest placówką

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Pomoc społeczna Pomoc społeczna Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza (art.8 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej): osobie samotnie gospodarującej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK. OBSŁUGA KADROWA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie zatrudniał 16 pracowników, w tym:

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Radzymin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Radzymin Autorzy: Artur Kołodziejczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Społecznej na rok 2014

Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2014 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Brody Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Brody Autorzy: Jolanta Grudnicka SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 8 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PORĄBCE W 2009r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PORĄBCE W 2009r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PORĄBCE W 2009r. DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH DZIAŁ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Dział Pomocy Społecznej 2009r. Gminny

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Ewa Urbańska

Przewodnicząca Rady Ewa Urbańska UCHWAŁA NR XXII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNI

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNI Załącznik do Uchwały Nr 303 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 roku PROGRAM ZAJĘĆ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEśNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IGOŁOMI WAWRZEŃCZYCACH ZA 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IGOŁOMI WAWRZEŃCZYCACH ZA 2013 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IGOŁOMI WAWRZEŃCZYCACH ZA 2013 rok Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku pomoc społeczna jest instytucją polityki

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32)4342412 Fax (32)4343713 Powiat miejski Żory 44-24 Żory ul. Ks. Przemysława 2/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

III. Zadania pomocy społecznej

III. Zadania pomocy społecznej III. Zadania pomocy społecznej Pomoc społeczna zajmuje ważne miejsce w systemie zabezpieczenia społecznego. Jej rola ciągle wzrasta, gdyż zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielanych świadczeń ulega systematycznemu

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 109 094 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r.

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Zbuczyn z wykonania budżetu za 2013 rok Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. I. Ramy prawne działalności: Zadania

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Autorzy: Bożena Stawiarska Renata Rosińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006 SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie jest jednostką organizacyjną Gminy Szemud powołaną do realizacji

Bardziej szczegółowo