Przedmiotową kontrolą wynikającą z Planu Kontroli na rok 2010 objęto następujące jednostki organizacyjne :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotową kontrolą wynikającą z Planu Kontroli na rok 2010 objęto następujące jednostki organizacyjne :"

Transkrypt

1 Roczne Sprawozdanie z wykonania Planu Kontroli Zarządczej poziom II za rok 2010 oraz kontroli prowadzonych przez służby merytoryczne Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, których obowiązek przeprowadzenia wynika z odrębnych przepisów prawa Plan kontroli zarządczej na poziomie II wraz z planem innych kontroli wykonywanych z mocy prawa przez służby Starostwa Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2010 został przyjęty przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego w marcu 2010r. Zgodnie z przyjętym dokumentem zakładano poddać kontroli 4 podległe Starostwu Zduńskowolskiemu jednostki organizacyjne w oparciu o obowiązek wynikający z art. 69 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Rozpoczęcie realizacji przyjętego Planu Kontroli nastąpiło w miesiącu marcu 2010r. Do końca roku 2010 skontrolowano trzy z czterech ujętych w planie jednostki organizacyjne. Niezrealizowanie jednego zadania i wynikało z faktu, że ujęta w planie jednostka oświatowa nie zakwalifikowała się do projektu finansowanego ze środków UE w ramach EFS z PO KL, o jakie to środki aplikowała w ogłoszonym konkursie przez RPO Województwa Łódzkiego. W związku z tym przeprowadzanie zaplanowanej kontroli stało się bezprzedmiotowe. Natomiast w roku sprawozdawczym 2010 została przeprowadzona kontrola pozaplanowa na wniosek i z upoważnienia Starosty Zduńskowolskiego. Prawo do zlecania tej formy kontroli wynika z uregulowań wewnętrznych tj. Instrukcji Przeprowadzania Kontroli Zarządczej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Regulaminu Kontroli Zarządczej funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli. Przedmiotową kontrolą wynikającą z Planu Kontroli na rok 2010 objęto następujące jednostki organizacyjne : 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli 2. Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli 3. Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli Ponadto 4. Wydział Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli realizacja kontroli dodatkowej poza planem kontroli przyjętym na rok

2 I. Zakres Przedmiotowy Kontroli instytucjonalnych Obowiązek przeprowadzenia wymienionych kontroli wynikał z art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. Tematy kontroli planowych wynikały z przyjętego planu kontroli opracowanego na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka i uzgodnione z kierownikiem jsfp. Zgodnie z przyjętym planem tematami kontroli było zbadanie prawidłowości realizacji Projektów współfinansowanych z środków Unii Europejskiej, dla których głównym beneficjentem jest Powiat Zduńskowolski, a realizacja ich odbywała się ze względu na merytoryczny zakres projektu w jednostkach organizacyjnych powiatu. Wszystkie objęte kontrolą projekty w 2010r. dotyczyły realizacji zadań z tzw. funduszy miękkich tj. Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto w roku 2010 przeprowadzono jedną kontrolę pozaplanową. Zarządzającym kontrolę był Starosta Zduńskowolski. Zakresem kontroli objęto obszar merytorycznej działalności Wydziału Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli. Szczegółowy zakres tej kontroli dotyczył przestrzegania prawa w zakresie wydawania przez ten Wydział decyzji administracyjnych zgodnie z obowiązkiem wynikającym 22 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. Szczegółowy zakres objęty kontrolą w poszczególnych jednostkach kontrolowanych przedstawia poniższa tabela : Lp. Jednostka Kontrolowana Rok objęty kontrol ą Nazwa Projektu z EFS w ramach PO KL Szczegółowy zakres tematyczny kontroli Uwagi Powiatowe 2009r. 1) Z myślą o Centrum Pomocy przyszłości Rodzinie w Zduńskiej Woli Zatrudnianie personelu w projekcie 2. Formy wsparcia w ramach projektu 3. Informacja i promocja projektu 4. Rozliczenia Kierowano zalecenia pokontrolne 2

3 finansowe w projekcie 5.Zamówienia publiczne w projekcie 2 Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli 2008 i ) Kierunek Praca ) Optymista 3) Optymista II Zatrudnianie personelu w 2. Formy wsparcia w ramach projektów 3. Informacja i promocja projektów 4. Rozliczenia finansowe w 5.Zamówienia publiczne w Zaleceń pokontrolny ch nie kierowano 3 Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli w Zd - Woli 2009 i 2010r. 1) Pełnopraw ni w życiu dorosłym ) Patataj przez nasz kraj Zatrudnianie personelu w 2. Formy wsparcia w ramach projektów 3. Informacja i promocja projektów 4. Rozliczenia finansowe w 5.Zamówienia publiczne w Zaleceń pokontrolny ch nie kierowano 4 Wydział Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w 2009 Kontrola pozaplanowa - zakres działalności Wydziału Kontrolą został objęty zakres dotyczący wydawania decyzji Kierowano zalecenia pokontrolne 3

4 Zduńskiej Woli administracyjn ych w sprawie pozwoleń na budowę. Kontrolą objęto obszar prawidłowości prowadzenia procesu dowodowego zgodnie z prawem budowlanym oraz dotrzymania terminów zgodnie z KPA Plan Kontroli Zarządczej na poziomie II przyjęty na rok 2010 został zrealizowany wprawdzie nie w 100%- wym zakresie jak zamierzano. Powodem takiego stanu rzeczy był fakt nie zakwalifikowania jednego z aplikowanych Projektów EFS do realizacji. Dotyczyło to jednej oświatowej jednostki organizacyjnej Powiatu Zespołu Szkół Zawodowych im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli. Można uznać, że w miejsce zadania które wypadło z Planu Kontroli, została przeprowadzona jedna kontrola pozaplanowa w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli. Ustalenia i wnioski z przeprowadzonych kontroli przedstawione zostały w protokołach pokontrolnych. Przedmiotowe dokumenty zgodnie z Regulaminem kontroli przedłożono kierownikom jednostek do podpisania z możliwością wypowiedzenia się w sprawie wyników kontroli. Wszystkie protokoły z kontroli zostały przedłożone i poddane ocenie zarządzającemu kontrole. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości i uwagi zawarte we wnioskach z kontroli zostały omówione z kierownikami jednostek kontrolowanych, a następnie z zarządzającym kontrolę. Po wyczerpaniu tej procedury do kierowników niektórych jednostek kontrolowanych zostały skierowane przez Starostę Zduńskowolskiego zalecenia pokontrolne z poleceniem wyeliminowania zaistniałych nieprawidłowości i należytego stosowania prawa. II. Przeprowadzone kontrole zewnętrzne przez służby Starostwa Powiatowego, których obowiązek przeprowadzenia nakładają odrębne przepisy lub wynikają z wewnętrznych uregulowań i zostały zamieszczone w Planie Kontroli na rok

5 Jak wynika z informacji przedłożonej audytorowi przez Naczelników Wydziałów w sprawie wywiązania się z zadań planowanych na rok 2010 i znacząca większość kontroli zamieszczonych w Planie Kontroli zostały zrealizowane. Natomiast te niezrealizowane wynikały z uwarunkowań niezależnych od służb kontrolnych ( np. likwidacja podmiotu zaplanowanego do kontroli) Wyniki kontroli dokumentowane są w raportach i protokołach kontrolnych. Zalecenia pokontrolne w przypadku zaistniałych nieprawidłowości zostały przedłożone podmiotom kontrolowanym. Wykaz z przeprowadzonych kontroli przedstawia się jak poniżej : Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia ze stanem faktycznym danych zawartych w informacji i dokumentacji przekazanej do Starostwa, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/132/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego. 1. Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o. w Łodzi oddz. Zd Woli - kontrola odbyła się w grudniu 2010r. 2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o. w Łodzi oddz. Zd Woli- kontrola odbyła się w grudniu 2010r. 3. Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o. w Łodzi oddz. Zd Wol - kontrola odbyła się w lipcu 2010r. 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ kontrola odbyła się w grudniu 2010r. 5. Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa ZDZ - kontrola odbyła się w grudniu 2010r. 6. Zaoczne Technikum Uzupełniające Samochodowe ZDZ - kontrola odbyła się lipcu 2010r. 7. Technikum Fryzjerskie ZDZ - kontrola odbyła się lipcu 2010r. 8. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ZDZ- ZDZ - kontrola odbyła się lipcu 2010r. 9. Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ZDZ - kontrola odbyła się lipcu 2010r. Jak wynika z udzielonej informacji kontrole nie zanotowały znaczących nieprawidłowości, ilości uczniów były zgodne z wielkościami w składanych wnioskach comiesięcznych. W jednym przypadku była zanotowana rozbieżność o 1 ucznia, ale fakt ten został wyjaśniony i naprawiony na 1 miesiąc wcześniej przed przeprowadzonymi czynnościami kontrolnymi/sprawdzającymi. W wyniku przeprowadzonych kontroli żadne zalecenia pokontrolne nie były kierowane. Dokumentacja i wyniki z tych kontroli znajdują się w Wydziale Edukacji w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli W związku z zawieszeniem działalności edukacyjnej od lutego 2010r. ( od I semestru 2010r.) nie przeprowadzono ujętych w planie na rok 2010 następujących kontroli, ze względu na fakt braku nowego naboru, a wcześniejszy już zakończył edukację. 5

6 1. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych 2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3. Policealne Studium Ekonomiczno Administracyjno Prawne Wymienione wyżej szkoły prowadzone w Zespole Szkół dr J. Piątka Wydział Promocji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przeprowadził kontrolę sprawdzenia realizacji zadań na podstawie porozumienia z dnia 4 kwietnia 2000r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w zakresie zadań Powiatowej Biblioteki, powierzone do realizowania na podstawie porozumienia jw. Protokół z kontroli znajduje się w Wydziale Promocji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli oraz jego kopia załączona do złożonej informacji. Jak wynika z przedłożonych dokumentów kontrolę przeprowadzono w dniu 30 listopada 2010r. Zarówno na podstawie informacji jak również treści protokołu załączonego do dokumentów wynika, że nieprawidłowości nie stwierdzono i zaleceń nie kierowano. Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości, jako Wydział nadzorujący w Powiecie Zduńskowolskim działalność służby zdrowia oraz opiekę społeczną bierze czynny udział przy organizacji procesów kontrolnych/ weryfikacyjnych działalność tych placówek. Jako stałą i obowiązkową kontrolę finansową zleca wobec Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli. Szpital bowiem ze względu na osiągane wielkości nakładów finansowych oraz liczebność zatrudnienia podlega z mocy ustawy o rachunkowości badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. W roku 2010 ta forma kontroli wykonana przez niezależny podmiot również miała miejsce. Na podstawie pisma Nr IS /11 należy potwierdzić, że badanie zostało przeprowadzone, a biegły rewident w swojej opinii i raporcie nie wykazał żadnych rażących nieprawidłowości. Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym, jak wynika z pisma z dnia 16.II.2011r. w roku 2010 przeprowadził kontrole w niżej wymienionych placówkach, których obowiązek przeprowadzenia wynika z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowymi i są to : 1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zduńskiej Woli, termin kontroli listopad 201r., nieprawidłowości nie stwierdzono 2. PPHU WIKAR Szadek, termin kontroli grudzień 2010r., nieprawidłowości nie stwierdzono 3. Automark Sp. zo.o. w Zduńskiej Woli, termin kontroli grudzień 2010r., nieprawidłowości nie stwierdzono 4. Zakład Mechaniki Pojazdowej Z. Wawrzyniak Zduńska Wola, termin kontroli grudzień 2010r., nieprawidłowości nie stwierdzono 5. Autoweber Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli termin kontroli listopad 2010, 6

7 nieprawidłowości nie stwierdzono 6. PZMOT Sp. z o.o. w Zduńskie Woli termin kontroli grudzień 2010r., nieprawidłowości nie stwierdzono 7. Stacja Diagnostyczna L. Krawczyk Michałów - Zduńska Wola termin kontroli grudzień 2010, nieprawidłowości nie stwierdzono 8. Przedsiębiorstwo SNART D. Leśkiewicz Zd Wola, termin kontroli październik 2010, stwierdzono drobne nieprawidłowości, ujęto w protokole z kontroli z dnia r. W zakresie tych kontroli został zrealizowany Plan kontroli w 100% Ponadto przez odpowiedzialne służby Wydziału Komunikacji zostały przeprowadzone kontrole w roku 2010, których obowiązek przeprowadzenia wynika z art. 104, 107 i 108 ustawy prawo o ruchu drogowym i są to niżej wymienione podmioty poddane tej formie kontroli : 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Klimaszewski Zduńska Wola termin kontroli marzec 2010r. stwierdzono drobne nieprawidłowości, ujęto w protokole z kontroli KT /10 z dnia r. 2. Ośrodek Szkolenia Kierowców P. Czyżak Zd Wola - termin kontroli czerwiec 2010r. stwierdzono drobne nieprawidłowości, ujęto w protokole z kontroli KT /10 z dnia r. 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców MÓJ STYL K. Cajdler Zd Wola - termin Kontroli październik 2010r., stwierdzono drobne nieprawidłowości, ujęto w protokole z kontroli KT /10 z dnia r. Przez służby Wydziału Komunikacji zostały przeprowadzone kontrole w roku 2010, których obowiązek przeprowadzenia wynika z art. 83, 84, 85 ustawy o transporcie drogowym. Obowiązek ich przeprowadzenia zgodnie z art. 84 ust 2 występuję co najmniej raz na 5 lat. Są to niżej wymienione podmioty poddane tej formie kontroli : 1. Kazimierz Badziak, Zd Wol, termin kontroli styczeń 2010r. - brak uwag w protokole 2. Z.U.H TYTAN Zd Wola, termin kontroli luty 2010r. brak uwag w protokole 3. Usługi Transportowe R. Olejnik Zd Wola, termin kontroli maj 2010r. brak uwag w protokole 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych Szadek, termin kontroli luty 2010 zalecenia pokontrolne wpisane do protokołu nr 4/ Wawrzyniak Mirosław Czechy- Zd Wola termin kontroli 29 styczeń i 8 marzec 2010r. brak uwag w protokole 6. KAM-WIO Zd Wola, termin kontroli 24 luty i 12 lipiec 2010r. brak uwag w protokole. 7. Kowalczyk Mariusz Polków 21 termin kontroli 17 luty i 1 czerwiec 2010r. brak uwag w protokole. 8. Goliński Wiesław Zd Wola termin kontroli 26 maj 2010r. i 1 lipiec 2010r. brak 7

8 uwag w protokole. 9. BOMAZ Zd Wola, termin kontroli 17 czerwiec i 12 lipiec 2010r. brak uwag w protokole 10. GABI Spółka Jawna Kotliny, termin kontroli 17 czerwiec i 27 lipiec 2010r. brak uwag w protokole z kontroli. 11. BUDO TRANS Zd Wola, termin kontroli 17 luty i 22 wrzesień 2010r. brak uwag w protokole z kontroli 12. Firma Handlowo Transportowa VIA s.c. Zd Wola, termin kontroli lipiec 2010 zalecenia pokontrolne wpisane do protokołu nr 12/ PPHU ANMAR Ochraniew, termin kontroli luty 2010, wygaszenie licencji w marcu 2010r. Dec. Nr /10 zaprzestanie działalności. 14. SM KOMPUTERS Zd Wola rozpoczęcie kontroli wrzesień 2010, kontrola nadal w toku 15. Usługi Transportowe i Handlowo Marketingowe G. Turkiewicz Zd Wolarozpoczęcie kontroli wrzesień 2010, kontrola nadal w toku 16. ĆWIEK TRANS Zd Wola, termin kontroli styczeń 2010, wygaszenie licencji w październiku 2010r. Dec. Nr /10 zaprzestanie działalności. 17. KOPEX T. Kaufman Zd Wola termin kontroli wrzesień 2010, cofnięcie licencji w sierpniu 2010r. Dec. Nr / ZBI TRANS Kromolin Stary termin kontroli maj 2010r., wygaszenie licencji w związku z zaprzestaniem działalności. 19. Kaczmarek Sylwester Czechy, termin kontroli marzec 2010r. wygaszenie licencji w związku z oświadczeniem o zaprzestaniu działalności. Jak wynika ze złożonych informacji w piśmie z dnia 16.II. 2011r. wyniki z ww kontroli zostały przedstawione w protokołach z kontroli. Wydane zostały zalecenia pokontrolne. Przedsiębiorcy wypowiedzieli się w przedmiocie kontroli i realizacji zleceń pokontrolnych. Wyniki przedłożonych zaleceń również zostały zweryfikowane. Działania określone podjęte, których wynikiem są między innymi wydane decyzje o wygaszeniu licencji. Dokumentacja z tych kontroli znajduje się w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli. Informacja opracowana w oparciu o dokumenty wypracowane na stanowisku Audytu Wewnętrznego oraz zgodnie z informacjami złożonymi przez Naczelników Wydziałów. Sporządził :. Data Podpis 8

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH LWA-4101-12-00/2011 Nr ewid. 2012/P11170/LWA Informacja o wynikach kontroli WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Spis treści N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Nr ewid. 144/2011/P/10074/KNO 1. Wprowadzenie 1 2.

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W GDAŃSKU LGD-4101-036/2011 Nr ewid. 140/2011/P10132/LGD Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI KRR-4100-01-01/2014 Nr ewid. 113/2014/P/14/001/KRR Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Punkt I Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo