Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych"

Transkrypt

1 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW KBF-41024/03 Nr ewid. 133/2004/P03027/KBF Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych W a r s z a w a c z e r w i e c r.

2 Misją NajwyŜszej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w słuŝbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej Wizją NajwyŜszej Izby Kontroli jest cieszący się powszechnym autorytetem najwyŝszy organ kontroli państwowej, którego raporty będą oczekiwanym i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa Dyrektor Departamentu BudŜetu i Finansów Waldemar Długołęcki Zatwierdzam: Jacek Jezierski Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Warszawa, 2 czerwca 2004 r. NajwyŜsza Izba Kontroli ul. Filtrowa Warszawa tel./fax: 0-prefiks

3 1. Wprowadzenie Podsumowanie wyników kontroli Ogólna ocena kontrolowanej działalności Synteza wyników kontroli Uwagi końcowe i wnioski 8 3. WaŜniejsze wyniki kontroli Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych Istotne ustalenia kontroli Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Rozpatrywanie skarg na działalność zakładów ubezpieczeń Działalność kontrolna KNUiFE Udział w kształtowaniu nowych przepisów regulujących zasady prowadzenia działalności ubezpieczeniowej Współpraca między podmiotami reprezentującymi interesy osób ubezpieczonych Działalność edukacyjno informacyjna Inne ustalenia dotyczące funkcjonowania Biura Rzecznika Ubezpieczonych Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli Przygotowanie kontroli Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli 36 3

4 Wprowadzenie 1. Wprowadzenie Kontrola realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych (oznaczenie Nr P03027), została przeprowadzona z własnej inicjatywy NajwyŜszej Izby Kontroli, w związku z prośbą Rzecznika Praw Obywatelskich. Kontrolę przeprowadzono z uwzględnieniem postanowień art. 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli. Postępowanie kontrolne rozpoczęto we wrześniu 2003 r., a zakończono w listopadzie 2003 r. Kontrolą objęto lata (I półrocze). W niektórych przypadkach, dla pełniejszego zobrazowania badanych zagadnień, kontrolą objęto równieŝ okres wcześniejszy. Celem kontroli było zbadanie i dokonanie oceny prawidłowości i skuteczności ochrony interesów osób ubezpieczonych, przed nierzetelnymi praktykami rynkowymi zakładów ubezpieczeń, a w szczególności ustalenie: - czy instytucje państwowe zobowiązane do ochrony osób ubezpieczonych, tj. Rzecznik Ubezpieczonych (RU) i Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE), prawidłowo wypełniają swoje obowiązki ustawowe w tym zakresie, - czy i w jaki sposób zmiany ustawowe, tj. powołanie z dniem 1 kwietnia 2002 r. w miejsce Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, wpłynęło na wypełnianie przez ten urząd zadań w zakresie ochrony interesów osób ubezpieczonych przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi zakładów ubezpieczeń. Kontrola została przeprowadzona w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych i u Rzecznika Ubezpieczonych. Kontrola obejmowała zbadanie: sposobu analizowania przez KNUiFE i RU zgodności z prawem ogólnych warunków umów ubezpieczenia (owu) i wykorzystywania wyników tych analiz, sposobu rozpatrywania skarg obywateli na działalność zakładów ubezpieczeniowych, uwzględniania zagadnień ochrony osób ubezpieczonych w trakcie uczestniczenia w procesie przygotowania nowych ustaw regulujących zasady funkcjonowania rynku ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń na Ŝycie, 4

5 Wprowadzenie prawidłowości funkcjonowania Biura Rzecznika Ubezpieczonych i wpływu sposobu finansowania organu nadzoru i Rzecznika Ubezpieczonych na wypełnianie przez te podmioty ich zadań w zakresie ochrony interesów osób ubezpieczonych. 5

6 Podsumowanie wyników kontroli 2. Podsumowanie wyników kontroli 2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych i Rzecznik Ubezpieczonych podejmowali działania w celu wykonania zadań ustawowych w zakresie ochrony osób ubezpieczonych przed nierzetelnymi praktykami rynkowymi zakładów ubezpieczeń. Jednak stopień realizacji ich wykonywania NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie Synteza wyników kontroli 1. Rzecznik Ubezpieczonych i KNUiFE otrzymywali od zakładów ubezpieczeń wzory umów ubezpieczenia, teksty ogólnych warunków ubezpieczenia (owu) oraz inne formularze stosowane przez zakłady ubezpieczeń przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Jednak podmioty te analizowały tylko nieznaczną ilość otrzymywanych dokumentów i nie miały pełnej wiedzy na temat warunków owu stosowanych przez zakłady ubezpieczeń. Rzecznik Ubezpieczonych nie realizował postanowień art. 90c ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej i nie informował organu nadzoru o tym, Ŝe znaczną część owu otrzymywał od zakładów ubezpieczeń z opóźnieniem w stosunku do terminu określonego w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. W ocenie NIK, mimo Ŝe ustawa o działalności ubezpieczeniowej nie wprowadziła obowiązku analizowania owu, to jednak ograniczony zakres tych analiz dokonywanych przez KNUiFE i RU świadczy o niewłaściwym wypełnianiu przez nie zadań w zakresie ochrony osób ubezpieczonych (str ). 2. Rzecznik Ubezpieczonych i KNUiFE podejmowali interwencje w sprawach indywidualnych skarg na działalność zakładów ubezpieczeń. W ich wyniku, w kontrolowanym okresie zakłady ubezpieczeń pozytywnie rozpatrzyły 24,2% skarg osób ubezpieczonych, w przypadku których Rzecznik Ubezpieczonych podjął interwencję. Natomiast działania KNUiFE doprowadziły do rozstrzygnięcia zgodnie z oczekiwaniami osób ubezpieczonych ok. 20% spraw przedstawionych w otrzymanych skargach. Dokładne określenie ilości pozytywnie rozpatrzonych skarg nie było moŝliwe, poniewaŝ KNUiFE nie zakończyła wprowadzania komputerowego systemu ich ewidencji. 6

7 Podsumowanie wyników kontroli Przyjęte przez Rzecznika Ubezpieczonych i KNUiFE procedury rozpatrywania skarg nie budziły zastrzeŝeń. Natomiast negatywnie naleŝy ocenić długie terminy rozpatrywania skarg przez Rzecznika Ubezpieczonych (str ). 3. Istotne dla ochrony interesów osób ubezpieczonych było prowadzenie przez KNUiFE kontroli zakładów i brokerów ubezpieczeniowych. W trakcie przeprowadzanych kontroli badano m. in. problematykę ochrony interesów osób ubezpieczonych. W wyniku stwierdzenia naruszenia prawa, powodującego naruszenie interesów osób ubezpieczonych, KNUiFE wydała zalecenia zakładom ubezpieczeń oraz nałoŝyła na brokerów kary pienięŝne, a takŝe odebrała zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej. Łącznie w wyniku działań nadzorczych i kontrolnych w badanym okresie, z powodu naruszenia interesów osób ubezpieczonych KNUiFE wydała zalecenia 8 zakładom ubezpieczeń oraz cofnęła 38 zezwoleń na prowadzenie działalności brokerskiej (str ). 4. Wzajemną współpracę kontrolowanych jednostek w zakresie ich działalności dotyczącej ochrony interesów osób ubezpieczonych NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie. Na ocenę tę zasługuje w szczególności współpraca prowadzona w ramach porozumienia zawartego między Rzecznikiem Ubezpieczonych i KNUiFE w sprawie rozpatrywania skarg na działalność zakładów ubezpieczeń. Kontrolowane podmioty w zakresie ochrony interesów osób ubezpieczonych współpracowały równieŝ z innymi jednostkami, a w tym zwłaszcza z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (str ). 5. Rzecznik Ubezpieczonych i KNUiFE brali czynny udział w pracach nad przygotowaniem projektów nowych ustaw regulujących zasady prowadzenia działalności ubezpieczeniowej 1. Podczas konferencji uzgodnieniowych w Ministerstwie Finansów i w toku prac komisji sejmowej, KNUiFE i RU zgłaszali wynikające z własnych analiz propozycje zmian przepisów, mające zapewnić lepszą ochronę ubezpieczonych. Zdaniem NIK wejście w Ŝycie tych przepisów powinno wzmocnić pozycję ubezpieczonych w relacjach z zakładami ubezpieczeń (str ). 1 W dniu 22 maja 2003 r. zostały uchwalone 4 ustawy regulujące funkcjonowanie rynku ubezpieczeń, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2004 r. Są to ustawy: o działalności ubezpieczeniowej; o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych; o pośrednictwie ubezpieczeniowym. 7

8 Podsumowanie wyników kontroli 6. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonywanie przez Rzecznika Ubezpieczonych ustawowych zadań dotyczących inicjowania i prowadzenia działalności edukacyjno informacyjnej w zakresie ubezpieczeń. Rzecznik Ubezpieczonych i pracownicy jego Biura uczestniczyli m.in. w radiowych i telewizyjnych programach edukacyjno informacyjnych oraz udzielali licznych wywiadów w prasie o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym (str ). 7. Rzecznik Ubezpieczonych nie wypełnił obowiązku wprowadzenia sądownictwa polubownego z dniem 1 stycznia 2004 r., tj. z wejściem w Ŝycie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. Zgodnie z tą ustawą, do zadań Rzecznika Ubezpieczonych naleŝało stworzenie moŝliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów pomiędzy ubezpieczonymi a zakładami ubezpieczeń (str. 21). 8. W funkcjonowaniu Biura Rzecznika Ubezpieczonych stwierdzono nieprawidłowości o charakterze organizacyjnym, które nie miały jednak zasadniczego wpływu na ochronę interesów osób ubezpieczonych. M.in. rachunkowość prowadzona w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych nie była w pełni dostosowana do wymogów ustawy o rachunkowości, nie zostały w terminie rozliczone przez Rzecznika Ubezpieczonych wpłaty zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów jego działalności, a takŝe w jego Biurze nie prowadzono ewidencji zawieranych z ekspertami umów zleceń i umów o dzieło (str ) Uwagi końcowe i wnioski Wyniki kontroli upowaŝniają do stwierdzenia, Ŝe dotychczasowa działalność Rzecznika Ubezpieczonych i KNUiFE w ramach obowiązującego systemu prawnego, nie zapewniała w stopniu satysfakcjonującym ochrony osób ubezpieczonych przed nierzetelnymi praktykami rynkowymi zakładów ubezpieczeń. Zdaniem NIK, naleŝy podjąć działania mające na celu poprawę ochrony interesów osób ubezpieczonych oraz usprawnienie tej sfery funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. W szczególności zasadne jest: - znaczne zwiększenie ilości owu analizowanych przez Rzecznika Ubezpieczonych, - realizowanie przez KNUiFE podjętych zamierzeń w zakresie utworzenia rejestru owu, który ma umoŝliwić dokonywanie w szerokim zakresie ich analiz, 8

9 Podsumowanie wyników kontroli - występowanie Rzecznika Ubezpieczonych do zakładów ubezpieczeń o udzielenie wyjaśnień w sprawach postanowień owu niekorzystnych dla ubezpieczonych, - bieŝące ewidencjonowanie w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych otrzymywanych owu w celu zapewnienia aktualności i kompletności posiadanej bazy dokumentacyjnej, - skrócenie czasu rozpatrywania skarg przez Rzecznik Ubezpieczonych oraz przyśpieszenie przez KNUiFE prac nad utworzeniem rejestru skarg, - pełne wykorzystanie przez Rzecznika Ubezpieczonych upowaŝnień ustawowych w zakresie prowadzenia sądownictwa polubownego. Ponadto niezbędne jest usunięcie nieprawidłowości w działalności Biura Rzecznika Ubezpieczonych, co wymaga opracowania i wprowadzenia oraz bieŝącej aktualizacji dokumentów z zakresu zasad rachunkowości, terminowego dokonywania rozliczeń wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych, opracowania i wprowadzenia instrukcji regulującej tryb obiegu dokumentów, pism, skarg i wniosków kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych, wprowadzenia ewidencji umów zlecenia i umów o dzieło zawieranych przez Rzecznika Ubezpieczonych oraz prawidłowego rozliczania realizacji zawartych umów. 9

10 3. WaŜniejsze wyniki kontroli 3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych Art. 76 Konstytucji RP stanowi m. in. Ŝe: Władze publiczne chronią konsumentów... przed działaniami zagraŝającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej 2 określała zasady funkcjonowania rynku ubezpieczeń. Działalność w zakresie ubezpieczeń prowadziły: zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji, zwane w ustawie zakładem ubezpieczeń (art. 2 ust. 2). Nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń, ustawa ta powierzyła początkowo Państwowemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń 3. będącemu centralnym organem administracji rządowej, właściwym w zakresie działalności ubezpieczeniowej a następnie, od dnia 1 kwietnia 2002 r. Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (art. 82 ust. 1 ustawy), sprawującej aktualnie tę funkcję. Zadaniem nadzoru jest ochrona interesów osoby ubezpieczonej i zapobieganie sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu naleŝnego świadczenia (art. 82 a ust. 1). Zgodnie z art. 82 a ust. 2 omawianej ustawy, nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych polega m. in. na: podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku ubezpieczeń i ochronę ubezpieczonych, wydawaniu zezwoleń na prowadzenie działalności brokerskiej i agencyjnej, 2 Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 ze zm. 3 PUNU zniesiony został z dniem 31 marca 2002 r. ustawą z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 25. poz. 253 ze zm.). Tą samą ustawą utworzono z dniem 1 kwietnia 2002 r. centralny organ administracji rządowej Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, która wykonuje zadania naleŝące dotychczas do Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a od 1 stycznia 2003 r. takŝe zadania naleŝące dotychczas do Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych. 10

11 kontroli prowadzenia działalności przez zakłady ubezpieczeń i brokerów, w tym w zakresie zgodności ich działalności z przepisami o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, podejmowaniu innych działań przewidzianych w ustawie. Zgodnie z art. 82 b ust. 1 ustawy, organ nadzoru współdziała z organami administracji rządowej i innymi instytucjami w zakresie kształtowania polityki gospodarczej państwa dotyczącej ubezpieczeń. Omawiana ustawa wyposaŝyła KNUiFE w szereg uprawnień władczych wobec zakładów ubezpieczeń (art. 83). W szczególności organ ten miał moŝliwość: przeprowadzenia w kaŝdym czasie kontroli działalności i stanu majątkowego zakładu ubezpieczeń (art. 83 ust. 1), Ŝądania od zakładów ubezpieczeń wyjaśnień i informacji dotyczących zakładu i jego gospodarki finansowej oraz zarządzić przekazywanie wymaganych danych (art. 83 ust. 3), wydawać zalecenia mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie działalności zakładu ubezpieczeń do przepisów prawa (art. 83 ust. 4), w razie niewykonania zaleceń, prowadzenia działalności z naruszeniem przepisów prawa, statutu, odmowy udzielenia wyjaśnień i informacji, organ nadzoru mógł m. in.: nakładać kary pienięŝne na członków zarządu lub prokurentów albo na zakład ubezpieczeń, występować do właściwego organu zakładu ubezpieczeń o odwołanie członka zarządu lub prokurenta oraz o zawieszenie w czynnościach członków zarządu do czasu rozpatrzenia wniosków o ich odwołanie (art. 83 ust. 5). Na podstawie art. 83 ust. 6 omawianej ustawy, zakłady ubezpieczeń zobowiązane były do przekazywania organowi nadzoru (KNUiFE) oraz Rzecznikowi Ubezpieczonych wzorów umów ubezpieczenia i wniosków o ubezpieczenie, tekstów ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych formularzy uŝywanych przez zakłady przy zawieraniu umów ubezpieczenia, w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia ich do obrotu. W razie ogłaszania przez zakład ubezpieczeń, w formie reklamy lub za pomocą formularzy, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub mających na celu wprowadzenie w błąd, organ nadzoru na podstawie art

12 ust. 7 ustawy, mógł: zakazać zakładowi ubezpieczeń prowadzenia reklamy w określony sposób lub uŝywania druków o określonej treści, dokonać sprostowania na koszt zakładu ubezpieczeń, nałoŝyć karę pienięŝną oraz podjąć inne czynności, o których mowa w art. 83 ust. 5 ustawy. Na podstawie upowaŝnienia zawartego w art. 83 ust. 8 ustawy o działalności ubezpieczeniowej Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń 4. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady, zakres i tryb przeprowadzania kontroli zakładów ubezpieczeń, mającej na celu sprawdzenie działalności i stanu majątkowego zakładu ubezpieczeń oraz stwierdzenia zgodności działalności z prawem, uzyskanym zezwoleniem i statutem Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie Rzecznika Ubezpieczonych, w trakcie przeprowadzania kontroli, była ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, która w Rozdziale 10 b (art. 90 b 90 d) zawierała przepisy powołujące Rzecznika, określające jego status i kompetencje oraz podstawy funkcjonowania. Dla funkcjonowania Rzecznika Ubezpieczonych podstawowe znaczenie miały ponadto akty wykonawcze do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, a mianowicie: - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad działania i trybu powoływania Rzecznika Ubezpieczonych 5, - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania i trybu powoływania Rzecznika Ubezpieczonych 6, - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie 7, 4 Dz.U. Nr 74, poz Dz.U. Nr 149, poz. 727 ze zm. 6 Dz.U. Nr 106, poz Dz.U. Nr 166, poz

13 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie 8. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej nadała osobowość prawną Rzecznikowi Ubezpieczonych i wskazała, Ŝe jego siedzibą jest Warszawa (art. 90 b ust. 2). Rzecznika Ubezpieczonych powoływał Minister Finansów, a od 1 kwietnia 2002 r. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej (obecnie MGPiPS), na okres kadencji, która trwa 4 lata (art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy). Rzecznik Ubezpieczonych wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Biura Rzecznika Ubezpieczonych. (art. 90 d ust. 1 ustawy). Ogólnie i szeroko zakreśloną kompetencją Rzecznika Ubezpieczonych wynikającą z art. 90 b ust. 1 ustawy jest reprezentowanie interesów osób ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. Zadania ustawowe Rzecznika wymienione są w art. 90 c ust. 1 ustawy i obejmują w szczególności: - reprezentowanie i ochronę konsumenckich interesów ubezpieczonych i uprawnionych 9 z umów ubezpieczenia, - opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń, - informowanie organu nadzoru o dostrzeŝonych nieprawidłowościach w działalności zakładów ubezpieczeń, - inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie ubezpieczeń. Zgodnie z przepisami 5 pkt 1 lit. a-d obowiązującego w okresie objętym kontrolą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad działania i trybu powoływania Rzecznika Ubezpieczonych, mógł on zwracać się do zakładów ubezpieczeń z Ŝądaniem udzielenia wyjaśnień: - w sprawach indywidualnych na wniosek ubezpieczonych, 8 Dz.U. Nr 31, poz Osoba uprawniona z umowy ubezpieczenia to osoba uprawniona do otrzymania odszkodowania lub świadczenia. 13

14 - w sprawach postanowień ogólnych warunków ubezpieczeń, które według Rzecznika są niekorzystne dla ubezpieczonych, - w sprawach dotyczących wewnętrznych regulacji ubezpieczyciela, które według Rzecznika są niekorzystne dla ubezpieczonych - na temat nieprawidłowej obsługi ubezpieczonych świadczonej bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń lub teŝ jego przedstawicieli Według stanu na 31 grudnia 2002 r. uprawnienie do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w Polsce posiadały 72 krajowe zakłady ubezpieczeń oraz 2 oddziały główne zagranicznych zakładów ubezpieczeń, z czego 70 zakładów krajowych i 2 oddziały główne prowadziły sprzedaŝ polis ubezpieczeniowych. Na koniec 2002 r. spośród 70 krajowych zakładów ubezpieczeń ogółem, 35 prowadziło działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych ubezpieczeń osobowych. Wśród wszystkich rodzajów ubezpieczeń na Ŝycie, w 2002 r. dominowały ubezpieczenia na Ŝycie wymienione w pkt. 1 Działu I ubezpieczeń 10. Składka z tytułu tych ubezpieczeń stanowiła 48,1% łącznej kwoty składki tego działu ubezpieczeń. W strukturze ubezpieczeń majątkowych wyszczególnionych w Dziale II ubezpieczeń 11, dominowały ubezpieczenia komunikacyjne. Składka dotycząca tych ubezpieczeń stanowiła 66,0% kwoty składki tego działu ubezpieczeń. W 2002 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły w ujęciu brutto 12,1 mld zł odszkodowań i świadczeń. Zakłady ubezpieczeń wykazały w 2002 r. dodatni wynik techniczny 12 w wysokości 563,4 mln zł, w tym zysk techniczny 752,4 mln zł w ubezpieczeniach na Ŝycie oraz stratę 189,0 mln zł w ubezpieczeniach majątkowych. Potrzeba ochrony interesów osób korzystających z usług oferowanych przez zakłady ubezpieczeń, wynika z powszechnego przekonania o słabszej pozycji 10 Ustawa o działalności ubezpieczeniowej podzieliła tę działalność na dwa działy (I i II) określone w załączniku do ustawy. Do Działu I ustawa zaliczyła cztery grupy ubezpieczeń na Ŝycie a do Działu II 18 grup pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczenia majątkowe. 11 Patrz przypis Wynik techniczny ubezpieczeń stanowi róŝnicę między przychodami ze składek, pozostałymi przychodami technicznymi a wypłaconymi odszkodowaniami, świadczeniami i zmianami rezerw technicznoubezpieczeniowych, z uwzględnieniem udziału reasekuratorów w składce, odszkodowaniach i zmianach stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, oraz kosztami działalności ubezpieczeniowej i pozostałymi kosztami technicznymi. Oprócz technicznego wyniku ubezpieczeń na finansowy wynik działalności zakładu ubezpieczeń wpływ mają takŝe inne czynniki, takie głównie jak: wynik działalności lokacyjnej, działalności pozostałej oraz operacji nadzwyczajnych. 14

15 konsumentów względem ich kontrahentów. Pomimo formalnej równości stron stosunków cywilnoprawnych, podmioty występujące w obrocie po stronie profesjonalnej dysponują rozwiniętą bazą infrastrukturalną, kadrową i finansową. Taki stan faktyczny wielokrotnie utrudnia, bądź wręcz uniemoŝliwia konsumentom egzekwowanie przysługujących im uprawnień Istotne ustalenia kontroli Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Zakłady ubezpieczeń nie wywiązywały się naleŝycie z obowiązku określonego w art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, przekazywania Rzecznikowi Ubezpieczeń wzorów umów ubezpieczenia i wniosków o ubezpieczenie, tekstów ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych formularzy uŝywanych przez zakłady przy zawieraniu umów ubezpieczenia, w terminie 14 dni od wprowadzenia ich do obrotu. Analiza terminowości przekazywania owu Rzecznikowi Ubezpieczonych przez trzy zakłady ubezpieczeń wykazała, Ŝe poszczególne zakłady po terminie przysyłały od 20,6% do 48,7% owu, w tym z opóźnieniem większym niŝ miesiąc od 5,2% do 21,4 % owu. NIK negatywnie ocenia to, iŝ Rzecznik Ubezpieczonych nie informował ani Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń ani Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych o niedostarczaniu lub o nieterminowym dostarczaniu owu przez zakłady ubezpieczeń w celu ich zdyscyplinowania poprzez zastosowanie instrumentów nadzorczych. Stanowiło to naruszenie przepisów art. 90 c ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, które przewidywały obowiązek informowania organu nadzoru przez Rzecznika Ubezpieczonych o dostrzeŝonych nieprawidłowościach w działalności zakładów ubezpieczeń W Biurze Rzecznika Ubezpieczonych nie ewidencjonowano na bieŝąco owu przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń oraz analizowano jedynie nieznaczną ilość otrzymanych owu. W Biurze Rzecznika Ubezpieczonych znajdowało się owu wraz z załącznikami, które zostały przekazane przez zakłady ubezpieczeń. Oprócz tych dokumentów, przechowywanych w 94 segregatorach, w Biurze znajdowało się równieŝ około 200 owu oczekujących na posegregowanie. 15

16 Spośród wszystkich owu przechowywanych w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, do dnia 3 listopada 2003 r. przeanalizowano jedynie 127, co stanowiło 2,9% ogółu otrzymanych owu. Najwięcej przeprowadzonych analiz owu dotyczyło: ubezpieczeń na Ŝycie wraz z umowami dodatkowymi (34), ubezpieczenia mienia w rolnictwie (27) oraz ubezpieczenia na Ŝycie z funduszem inwestycyjnym (17). NaleŜy podkreślić, Ŝe obowiązujące przepisy nie wprowadziły obowiązku analizy owu przez Rzecznika Ubezpieczonych. Rzecznik Ubezpieczonych nie występował do zakładów ubezpieczeń z Ŝądaniem udzielenia wyjaśnień w sprawie postanowień przeanalizowanych owu, niekorzystnych dla ubezpieczonych. MoŜliwość zwracania się Rzecznika Ubezpieczonych do zakładów ubezpieczeń z Ŝądaniem udzielenia wyjaśnień w sprawach postanowień owu, które według Rzecznika są niekorzystne dla ubezpieczonych wynikała z przepisów 5 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad działania i trybu powoływania Rzecznika Ubezpieczonych oraz 4 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2003 r. w tej samej sprawie 13. Przeprowadzone analizy wykorzystywane były głównie przez ekspertów Biura Rzecznika Ubezpieczonych, prowadzących postępowania w indywidualnych sprawach. Niewielki zakres dokonywanych analiz owu oraz zaniechanie zwracania się do zakładów ubezpieczeń z Ŝądaniem udzielenia wyjaśnień w sprawie postanowień niekorzystnych dla ubezpieczonych NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie. Brak rzetelnej wiedzy na temat postanowień ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych uniemoŝliwiał podejmowanie interwencji w sprawie wyeliminowania niekorzystnych postanowień tych umów Zgodnie z postanowieniami obowiązującego w okresie objętym kontrolą przepisu art. 83 ust. 6 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakłady ubezpieczeń zobowiązane były do przesłania organowi nadzoru, w terminie 14 dni od wprowadzenia do obrotu, formularzy (tj. tekstów owu, wzorów umów ubezpieczenia i wniosków o ubezpieczenie). Organ nadzoru w przypadku zawarcia przez zakład ubezpieczeń w formularzach informacji 13 Od dnia 1 stycznia 2004 r., Rzecznik Ubezpieczonych moŝe zwracać się do zakładów ubezpieczeń z Ŝądaniem udzielenia wyjaśnień w sprawach postanowień owu, które są niekorzystne dla ubezpieczonych na podstawie art. 26 ust. 4 pkt. 1b ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz.U. Nr 124, poz. 1153). 16

17 niezgodnych ze stanem faktycznym lub mających na celu wprowadzenie w błąd, miał prawo podjąć działania w celu usunięcia przez zakład ubezpieczeń stwierdzonych nieprawidłowości (art. 83 ust. 7). W okresie od 1 stycznia 2001 r. do 30 czerwca 2003 r. zakłady ubezpieczeń przekazały do organu nadzoru owu (268 w 2001 r., 493 w 2002 r. i 462 w I półroczu 2003 r.). W okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 marca 2002 r. PUNU dokonywał analiz ww. formularzy jedynie okazjonalnie, bez określonego trybu doboru formularzy poddawanych analizie (zwykle w związku z rozpatrywaniem złoŝonej skargi lub w związku z kontrolą działalności zakładu ubezpieczeń). Natomiast KNUiFE przeanalizowała 254 owu w okresie od 1 kwietnia 2002 do 30 września 2003 r., z czego 160 owu zostało przeanalizowanych w ciągu około 6 miesięcy po wprowadzeniu określonej zarządzeniem Przewodniczącego KNUiFE z dnia 21 marca 2003 r. procedury analizy owu. Wprowadzenie ww. procedury naleŝy ocenić pozytywnie, poniewaŝ pozwala na stosowanie jednolitego zakresu oceny oraz stwarza moŝliwość na podstawie dokonywanych analiz formułowania wniosków i wydawania na ich podstawie zaleceń dla wszystkich zakładów ubezpieczeń. W wyniku analizy powyŝszych 254 owu, w 73 przypadkach (28,7%) Urząd, zwrócił się do zakładów ubezpieczeń o wyjaśnienie sformułowań zawartych w formularzach, z czego w ok. 25% przypadków zakłady ubezpieczeń podzieliły wątpliwości organu nadzoru i dokonały modyfikacji zapisów w owu. W ocenie NIK, zgodność z prawem i jasność sformułowań zawartych w owu i pozostałych formularzach związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia słuŝy ochronie osób ubezpieczonych. Dlatego dokonywanie analizy tylko części przekazanych przez zakłady ubezpieczeń owu świadczy o niepełnym wywiązywaniu się przez organ nadzoru, w badanym okresie, ze swojego ustawowego obowiązku ochrony osób ubezpieczonych. KNUiFE rozpoczęła równieŝ prace nad stworzeniem rejestru owu, jednak aktualnie rejestr ten jest dopiero w fazie tworzenia. Ponadto obowiązujące od 1 stycznia 2004 r. nowe regulacje określające zasady prowadzenia działalności ubezpieczeniowej nie zobowiązują zakładów ubezpieczeń do przesyłania organowi nadzoru formularzy. MoŜe to utrudnić wyegzekwowanie informacji od zakładów ubezpieczeń niezbędnych do utworzenia pełnego rejestru. W ocenie NIK, prowadzenie takiego rejestru jest zasadne i celowe. Dlatego, jako korzystną dla ochrony interesów osób 17

18 ubezpieczonych naleŝy uznać, deklarację KNUiFE, iŝ od 1 stycznia 2004 r. będzie Ŝądała od zakładów ubezpieczeń przesyłania formularzy na podstawie przepisów art. 207 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Rozpatrywanie skarg na działalność zakładów ubezpieczeń W okresie objętym kontrolą (lata I półrocze) Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał łącznie pisemnych skarg ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia na działalność zakładów ubezpieczeń. W poszczególnych latach tego okresu do Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło: w 2001 r , w 2002 r i w I półroczu 2003 r skarg. Najliczniejsza grupa otrzymanych skarg tj stanowiących 59,1% wszystkich skarg wniesionych do Rzecznika Ubezpieczonych (tj ) dotyczyła ubezpieczeń komunikacyjnych. W poszczególnych latach badanego okresu, do Rzecznika wpłynęło: w , w , a w I półroczu 2003 r. 945 takich skarg. Spośród wszystkich skarg w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (ubezpieczeń OC) dotyczyło skarg, a ubezpieczeń auto-casco (ubezpieczeń AC) 1471, co stanowiło odpowiednio: 60,5% i 34,9% wszystkich skarg w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych wniesionych do Rzecznika Ubezpieczonych. Najwięcej skarg klienci zakładów ubezpieczeń złoŝyli w związku z: całkowitą odmową uznania roszczeń o odszkodowanie (świadczenie), odmową uznania części roszczenia odszkodowawczego, opieszałym prowadzeniem postępowań odszkodowawczych, odmową udostępniania akt szkodowych, bezzasadnie rozbudowaną procedurą odszkodowawczą, nie stosowaniem formy pisemnej przy informowaniu klientów o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym, brakiem uzasadniania odmownych decyzji. W latach (I półrocze), skargi dotyczące ubezpieczeń na Ŝycie stanowiły 14,1%, ubezpieczenia mienia od kradzieŝy z włamaniem oraz od ognia i innych Ŝywiołów 6,5%, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 3,5%, sposobu naliczania i wymiaru składek ubezpieczeniowych 3,4%, odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem 18

19 3,3% i skargi dotyczące interpretacji przepisów ubezpieczeniowych 2,0% skarg wniesionych ogółem do RU. W badanym okresie zarzuty ubezpieczonych zawarte w skargach do Rzecznika dotyczyły głównie trzech grup zagadnień: odmowy uznania roszczeń przez zakłady ubezpieczeń (34,7% ogółu skarg), sporu co do wysokości przyznanych odszkodowań (36,9%) i opieszałości w likwidacji szkód (14,0% skarg) Podejmowanie przez Rzecznika Ubezpieczonych interwencji w zakresie skarg wnoszonych przez osoby ubezpieczone stanowiło realizację postanowień art. 90 c ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej który zobowiązywał Rzecznika Ubezpieczonych, m. in. do ochrony konsumenckich interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. W Biurze Rzecznika skargi, które po wstępnej analizie uznano za będące w zakresie kompetencji Rzecznika przekazywano ekspertom w celu dokonania ich analizy prawnej i merytorycznej oraz przygotowania ewentualnych wystąpień do zakładów ubezpieczeń. Eksperci, będący specjalistami w róŝnych dziedzinach ubezpieczeń, nie byli etatowymi pracownikami Biura Rzecznika Ubezpieczonych lecz zatrudnionymi na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenia w celu załatwiania konkretnych spraw. Powierzenie rozpatrywania skarg przez Rzecznika Ubezpieczonych ekspertom nie będącym etatowymi pracownikami Biura wynikało z poszukiwania moŝliwości zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego rozpatrywania skarg. Pracę ekspertów i przygotowane przez nich dokumenty weryfikował Rzecznik Ubezpieczonych i pracownicy jego Biura. W trakcie kontroli zbadano dokumentację 42 skarg z lat objętych interwencją Rzecznika Ubezpieczonych. W ocenie NIK sposób załatwiania przez Rzecznika Ubezpieczonych skarg pod względem zapewnienia poprawności merytorycznej, nie budził zastrzeŝeń. W wyniku interwencji podjętej przez Rzecznika Ubezpieczonych, zakłady ubezpieczeń uznały w skontrolowanym okresie zasadność skarg tj. 17,9% skarg ogółem (w liczbie 7.127) oraz 24,2% wszystkich skarg objętych w tym czasie interwencją w łącznej liczbie W poszczególnych latach badanego okresu, Rzecznik Ubezpieczonych doprowadził do pozytywnego załatwienia: w 2001 r. 551 skarg, tj. 27,5% skarg w stosunku do których podjął interwencję, w 2002 r. 504 skarg, 19

20 tj. 26,8% wszystkich skarg objętych interwencją, a w I półroczu 2003 r. 218 skarg, tj. 15,7% skarg objętych interwencją W trakcie kontroli dokumentacji związanej z rozpatrywaniem skarg przez Biuro Rzecznika Ubezpieczonych stwierdzono, Ŝe na 21 wybranych losowo skarg z lat załatwionych pozytywnie, średni czas załatwiania jednej skargi (od jej wpływu do Biura Rzecznika, aŝ do poinformowania skarŝącego przez Rzecznika lub zakład ubezpieczeń o pozytywnym zakończeniu sprawy) wynosił ponad 150 dni. W tym średni czas rozpatrywania jednej skargi przez Biuro Rzecznika (od jej wpływu do Biura, aŝ do czasu przekazania sprawy zakładowi ubezpieczeń), wynosił blisko 46 dni. RównieŜ przewlekle rozpatrywano skargi załatwione negatywnie. Na 21 wybranych losowo skarg z lat , średni czas załatwiania jednej skargi (od jej wpływu do Biura do poinformowania skarŝącego o niemoŝności pozytywnego załatwienia sprawy) wynosił ponad 126 dni. W tym średni czas rozpatrywania jednej skargi przez Rzecznika Ubezpieczonych (od wpływu skargi do Biura do wystąpienia Rzecznika do zakładu ubezpieczeń oraz czas od odpowiedzi zakładu na to wystąpienie do poinformowania osoby skarŝącej się o niemoŝności podjęcia skutecznej interwencji) wynosił ponad 90 dni. Obowiązujące przepisy nie określają czasu rozpatrywania skarg przez Rzecznika Ubezpieczonych a takŝe, nie jest on zobowiązany do stosowania w tym względzie postanowień Kodeksu postępowania administracyjnego. JednakŜe przewlekłość rozpatrywania skarg przez Rzecznika Ubezpieczonych, NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie. Otrzymane skargi, których rozpatrywanie nie naleŝało do kompetencji Rzecznika Ubezpieczonych odsyłał on do nadawców (ze wskazaniem kompetentnych organów i instytucji) i nie przekazywał do załatwienia tym organom i instytucjom, co naruszało postanowienia 3, ust. 1, pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad działania i trybu powoływania Rzecznika Ubezpieczonych oraz 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2003 r. w tej samej sprawie. Zgodnie bowiem z powyŝszymi przepisami Rzecznik Ubezpieczonych po zapoznaniu się ze skierowanym do niego wystąpieniem moŝe m. in. przekazać sprawę według właściwości innemu organowi. Ponadto Rzecznik ubezpieczonych zbyt długo rozpatrywał skargi zwrócone nadawcom z przyczyn merytorycznych. Średni czas rozpatrywania jednej 20

Pan Stanisław Rogowski Rzecznik Ubezpieczonych

Pan Stanisław Rogowski Rzecznik Ubezpieczonych Warszawa, 30 stycznia 2004 r. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. (fax) 444 5 231 (444 5 224) KBF-41022-2/03 P/03/027 Pan Stanisław Rogowski Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich Kielce, dnia grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 041 344-55-75, tel./fax. 041 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/024

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2014 r. (znak:

Bardziej szczegółowo

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r.

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego 2008 Celem analizy było sprawdzenie spełniania przez zakłady ubezpieczeń wymogów kapitałowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE w RADOMIU

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE w RADOMIU REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE w RADOMIU I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu, zwany

Bardziej szczegółowo

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew Warszawa, dnia 24 października 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Pani Maria DzieŜok p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Maria DzieŜok p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Maria DzieŜok p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r. Dz.U.03.124.1153 2003-10-15 zm. Dz.U.03.170.1651 art.5 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia listopada 2010 r. Pan Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecina LSZ-4101-22-02/2010 P/10/026 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1153. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP

INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP Wstęp INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP Niniejsze informacje przeznaczone są dla zainteresowanych prowadzeniem działalności

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 4 września 2009 r. KAP-410-01-9/09 Pan Ryszard Rodzik Prezes Zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-12/2009 P/09/152 Pan Jan SERAFIŃSKI Burmistrz Gminy i Miasta w Warcie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli ochrony interesów klientów zakładów ubezpieczeń oraz członków funduszy emerytalnych

Informacja o wynikach kontroli ochrony interesów klientów zakładów ubezpieczeń oraz członków funduszy emerytalnych N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW KBF-4101-03-00/2010 Nr ewid. 13/2011/P10026/KBF Informacja o wynikach kontroli ochrony interesów klientów zakładów ubezpieczeń oraz

Bardziej szczegółowo

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 P/07/031 LSZ - 41022-2-07 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. Pan Artur Dmitruk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 19 kwietnia 2010 r. P/09/006 LWR-4100-03-01/2010 Pan Roman Purgał Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Tekst jednolity uwzględniający postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/09/107 LWA-410-17-01/09 Warszawa, dnia 5 czerwca 2009 r. Pan Andrzej Wilk Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity) Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 84 poz. 710 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jednolity) Art. 1. Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/097 LGD-41016-02-08 Gdańsk, dnia 17

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Rynku Finansowego

Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Rynku Finansowego ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Bardziej szczegółowo

Pan Adam Mierzwa Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Adam Mierzwa Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Adam Mierzwa Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

NK.1.430.1.81.2014.SR Szczecin, dnia 31 grudnia 2014r. Rada Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NK.1.430.1.81.2014.SR Szczecin, dnia 31 grudnia 2014r. Rada Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI NK.1.430.1.81.2014.SR Szczecin, dnia 31 grudnia 2014r. Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres organu kontrolowanego Osoba pełniąca funkcję Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance

Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Warszawa, 21 maja 2014 r. PPI Payment Protection Insurance - ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

- 1 - P/07/132 Wrocław, dnia 20 marca 2008 r. LWR-41047-4/2007 Pan Piotr Kollbek

- 1 - P/07/132 Wrocław, dnia 20 marca 2008 r. LWR-41047-4/2007 Pan Piotr Kollbek - 1 - P/07/132 Wrocław, dnia 20 marca 2008 r. LWR-41047-4/2007 Pan Piotr Kollbek Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze jako podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. 19 listopada 2008 r.

Banki Spółdzielcze jako podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. 19 listopada 2008 r. Banki Spółdzielcze jako podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa 19 listopada 2008 r. Podstawy prawne prowadzenia przez banki spółdzielcze działalności pośredniczenia w zbywaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia maja 2011 r. LSZ-4101-30-01/2010 P/10/170 Pan Tomasz Kołodziej Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/07/001 LGD-41020-05-07 Gdańsk, dnia 06

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 23 grudnia 2010 r. KNO-4101-06-01/2010 P/10/005 Pan Marek Dąbrowski Prezes Zarządu CASE - Centrum Analiz Społeczno-

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 04 grudnia 2007 r.

Gdańsk, dnia 04 grudnia 2007 r. 1 Gdańsk, dnia 04 grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/07/001

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników badania

Analiza wyników badania Komunikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wyników kontroli procedur rozpatrywania reklamacji powszechnych usług pocztowych przeprowadzonej w jednostkach Poczty Polskiej. Do zadań Prezesa

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 grudnia 2011 r. LKA-4101-28-01/2011/P/11/110 Pan Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w zakresie planu finansowego Rzecznika Ubezpieczonych w 2013 r.

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w zakresie planu finansowego Rzecznika Ubezpieczonych w 2013 r. N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW KBF-4100-001-14/2014 Nr ewid. 92/2014/P/14/001/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w zakresie

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-04-01/2013 P/13/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-04-01/2013 P/13/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-04-01/2013 P/13/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r. Dz.U.03.124.1153 2003-10-15 zm. Dz.U.03.170.1651 art.5 2004-05-01 zm. Dz.U.04.93.891 art.4 zm. Dz.U.04.96.959 art.90 2005-04-09 zm. Dz.U.05.48.447 art.4 2005-06-13 zm. Dz.U.05.83.719 art.70 2005-08-17

Bardziej szczegółowo

Konsumeryzm. Jak spowodować, żeby regulacje służyły klientom?

Konsumeryzm. Jak spowodować, żeby regulacje służyły klientom? Konsumeryzm. Jak spowodować, żeby regulacje służyły klientom? Przepisy służące ochronie konsumentów 1/ Konstytucja RP Art.76. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Stanisław Jarosz

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Stanisław Jarosz Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Stanisław Jarosz Warszawa, dnia listopada 2009 r. P/09/170 LRZ- 410-09-08/09 Pan Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Warszawa, dnia 1 sierpnia 2008 r. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 - 72 Fax 444-57 - 62 P/08/063 LWA 41014 4 08 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, grudnia 2010 r. LWA-4101-24-01/2010 P/10/096 Pani ElŜbieta Bogucka Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Polakowski Dyrektor Generalny Poczty Polskiej

Pan Andrzej Polakowski Dyrektor Generalny Poczty Polskiej Kielce, dnia marca 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 041 344-55-75, tel./fax. 041 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/164 LKI-41024-3-08

Bardziej szczegółowo

ściągalności należności wymienionych w art. 28 ust. 1-4 ustawy 1 jednostka

ściągalności należności wymienionych w art. 28 ust. 1-4 ustawy 1 jednostka WYNIKI PRZEPROWADZONYCH W 2015 ROKU KONTROLI Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH I USTAWY O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW W 2015 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. P/08/037 LRZ-410-05-1/09 Pan Piotr Daniel Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE Lublin, dnia 9 października 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120, fax 081 53 64 111 LLU-41021-1-07 P/07/001 Pan Jarosław Zdrojkowski Marszałek

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. P/08/164 LRZ -41021-2-08 Pan Polakowski Andrzej Dyrektor Generalny Poczty Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 21 sierpnia 2007 r. GI-DEC-DOLiS-180/07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

SZA IZBA KONTROLI DELEGATURA

SZA IZBA KONTROLI DELEGATURA NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 Kraków, dnia października 2008 r. P/08/096 LKR- 41016-2/08 Zarząd

Bardziej szczegółowo

Pan Józef Sebesta Marszałek Województwa Opolskiego

Pan Józef Sebesta Marszałek Województwa Opolskiego Opole, dnia 3 września 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/003 LOP - 41006-2-2008 Pan Józef Sebesta Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rady Rodziców został opracowany w oparciu o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2001 r. Dz.U.01.26.289 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie szkolenia i egzaminu dla ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego oraz zwolnienia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-14/2009 P/09/152 Pan Jarosław KWIATKOWSKI Wójt Gminy Zduny WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

P/08/115 LOL-410-30-03/08 Pan Tomasz Patorski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Iławie

P/08/115 LOL-410-30-03/08 Pan Tomasz Patorski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Iławie Olsztyn, dnia listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/115 LOL-410-30-03/08 Pan Tomasz Patorski Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka.

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka. Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe. Klasyfikacja ubezpieczeń Ubezpieczenia dzielimy na: Społeczne, Gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne naleŝą do sektora publicznego, są ściśle związane z pracownikiem

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2008 r.

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2008 r. Szczecin, dnia 9 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. Jacka OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41081-1-08 P/07/104 tekst jednolity Pan Zdzisław Czerwik Kierownik

Bardziej szczegółowo

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych.

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych. W związku z sygnalizowanymi problemami w ustalaniu właściwości miejscowej organów podatkowych i wyznaczaniu wierzyciela zobowiązań podatkowych Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Przepis

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488) WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM USTAWY ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM USTAWY/ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie BYDGOSZCZ (052) (052)

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie BYDGOSZCZ (052) (052) Bydgoszcz, dnia -07-2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/07/140 LBY 41003/2/07 Sz. Pan Leszek Duszyński Burmistrz

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 19. 11. 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Strona 1 z 5 UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta dnia... w. pomiędzy: Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław reprezentowanym przez......

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Olsztynie LOL-4101-16-09/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 Lublin, dnia 02 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 LLU 41028-2-08 P/08/024 Pan Bernard Zięba p.o. Naczelnika

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 11 grudnia 2009 r. LGD-410-035-01-09 P/09/023 Pan Krzysztof Ptaszyński Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze

Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Listopad 2010 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 1 Plan prezentacji 1. Miejsce UFG w systemie ubezpieczeń obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa przy tworzeniu i obsłudze programu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1) dobrą koniunkturę rynku ubezpieczeniowego w Polsce;

UZASADNIENIE. 1) dobrą koniunkturę rynku ubezpieczeniowego w Polsce; Projekt z dnia 16.08.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

- 1 - Wrocław, dnia 29.12.2008 r. P/08/115 LWR- 41032-1/2008. Pan Marek Adamowicz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia

- 1 - Wrocław, dnia 29.12.2008 r. P/08/115 LWR- 41032-1/2008. Pan Marek Adamowicz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia - 1 - P/08/115 LWR- 41032-1/2008 Wrocław, dnia 29.12.2008 r. Pan Marek Adamowicz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 Poznań, dnia 13 listopada 2008 r. P/08/097 LPO-41015-3-2008 Pan Dyrektor Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Wrześniak Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach

Pani Anna Wrześniak Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 18 sierpnia 2009 r. LKA-410-12-01/2009 P/09/153 Pani Anna Wrześniak Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Maciej Bezulski p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie

Pan Maciej Bezulski p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE ul. Jacka OdrowąŜa 1, 71-420 Szczecin LSZ-41022-1-07 P/07/031 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. Pan Maciej Bezulski p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 229 WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO z dnia 13 lipca 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 229 WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO z dnia 13 lipca 2011r. ZARZĄDZENIE Nr 229 WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie koordynacji kontroli przestrzegania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zuŝycia paliw w województwie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej Opole, dnia 26 lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/112 LOP-41005-2-2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM

Bardziej szczegółowo

Jak założyć agencję ubezpieczeniową

Jak założyć agencję ubezpieczeniową Poradnik przedsiębiorcy Jak założyć agencję ubezpieczeniową Strona 1 Poradnik opracowany przez: eharmonogram.pl Stan na dzień: 08.01.2014 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. 3 kroki do własnej agencji ubezpieczeniowej...

Bardziej szczegółowo

LP. PRZED NOWELIZACJĄ PO NOWELIZACJI 1. art. 4c.

LP. PRZED NOWELIZACJĄ PO NOWELIZACJI 1. art. 4c. LP. PRZED NOWELIZACJĄ PO NOWELIZACJI 1. art. 4c. artykuł uchylony 1. Osoba wykonująca czynności agencyjne albo czynności brokerskie jest obowiązana doskonalić umiejętności zawodowe przez odbywanie raz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

O potrzebie wzmocnienia kompetencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie bezpieczeństwa państwa

O potrzebie wzmocnienia kompetencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie bezpieczeństwa państwa Adekwatnośćkompetencji organów bezpieczeństwa państwa w zakresie przetwarzania i ochrony danych do ich zadań O potrzebie wzmocnienia kompetencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU. Pan Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni. LGD-41012-02-08 Gdańsk, dnia 22 października 2008r.

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU. Pan Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni. LGD-41012-02-08 Gdańsk, dnia 22 października 2008r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 LGD-41012-02-08 Gdańsk, dnia 22 października

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Ogłoszenie Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 50/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15-01-2010 r. Ogłoszenie Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w związku z Uchwałą Nr XLVII/1330/09

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OKREŚLAJĄCA SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIANIA REKLAMACJI UCZESTNIKÓW I POTENCJALNYCH UCZESTNIKÓW FUNDUSZY

PROCEDURA OKREŚLAJĄCA SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIANIA REKLAMACJI UCZESTNIKÓW I POTENCJALNYCH UCZESTNIKÓW FUNDUSZY Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 195/2015 PROCEDURA OKREŚLAJĄCA SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIANIA REKLAMACJI UCZESTNIKÓW I POTENCJALNYCH UCZESTNIKÓW FUNDUSZY w OPTI Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski

Szanowny Pan Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 30 kwietnia 2010 r. Szanowny Pan Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski P/09/074 LOP-410-17-01/2009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP: 521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu Opolskiego Oddziału BOŚ S.A. Pan Janusz Turek p.o. Dyrektora ds. Korporacji i Finansów Publicznych

Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu Opolskiego Oddziału BOŚ S.A. Pan Janusz Turek p.o. Dyrektora ds. Korporacji i Finansów Publicznych Opole, dnia 9 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/112 LOP- 41005-2-2008 Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:...

reprezentowanym przez:... UMOWA BROKERSKA Krzysztof Ł. Wilczyński Broker Ubezpieczeniowy Strony zawierają niniejszą umowę w intencji zapewnienia Ubezpieczającemu niezbędnych usług w zakresie ubezpieczeń, w szczególności wykonania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 06 grudnia 2007 r.

Gdańsk, 06 grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/07/160 LGD-41023-02-07 Pan Witold Barański

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian ustawowych opracowane na podstawie sugestii zgłaszanych przez Rzeczników Konsumentów

Propozycje zmian ustawowych opracowane na podstawie sugestii zgłaszanych przez Rzeczników Konsumentów Propozycje zmian ustawowych opracowane na podstawie sugestii zgłaszanych przez Rzeczników Konsumentów Projekt ustawy z dnia.. 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i innych ustaw

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia 10 sierpnia 2009 r. LSZ-410-64-03/2009 P/09/107 Pani Maria Tyma Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia marca 2010 r. I/09/006 LLO-4114-02-02/2010 Pani Jolanta CHEŁMIŃSKA Wojewoda Łódzki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Załącznik do uchwały nr 2/03/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska z dnia 13 marca 2008 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 27 stycznia 2010 r. LWR-410-21-02/2009 P/09/023 Pan Artur Michalak Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 21 grudnia 2012 r. PS-I.431.54.2012.11 Pan Jerzy Lechnerowski Burmistrz Gminy Kórnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo