WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA"

Transkrypt

1 SIWZ Część II WZÓR KONTRAKTU Ostrołęka, [ ] 2013 r. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:... 4 PREAMBUŁA... 5 DEFINICJE... 7 ARTYKUŁ I - PRZEDMIOT KONTRAKTU Opis Przedmiotu Kontraktu Kompletność Przedmiotu Kontraktu Zmiany w Kontrakcie ARTYKUŁ II- PODWYKONAWCY Wymagania dotyczące Podwykonawców Podwykonawcy Robót Budowlanych ARTYKUŁ III - CENA KONTRAKTU ARTYKUŁ IV - TERMINY I WARUNKI PŁATNOŚCI Waluta płatności Forma i zasady płatności Harmonogram płatności Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu ARTYKUŁ V - HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTU ARTYKUŁ VI DOKUMENTACJA ARTYKUŁ VII - CZĘŚCI ZAMIENNE ARTYKUŁ VIII - SZKOLENIE Cel i zasady szkolenia Miejsce szkolenia i ilość osób Program szkolenia Koszty szkolenia ARTYKUŁ IX - FORMUŁA HANDLOWA, TRANSPORT Formuła handlowa Organizacja transportu ARTYKUŁ X - KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO Zakres i procedura kontroli Skutki kontroli Podział kosztów testów, prób lub kontroli ARTYKUŁ XI - ETAPY REALIZACJI Projekt Budowlany Dostawa i montaż Rozruch Ruch Regulacyjny Ruch Próbny Przejęcie do Eksploatacji, Nabycie Prawa Własności i Wykaz Środków Trwałych Pomiary Zerowe i Gwarancyjne Odbiór Końcowy Terenu Budowy Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 2

3 Zwrot przez WYKONAWCĘ Terenu Budowy ZAMAWIAJĄCEMU zostanie potwierdzony protokolarnie Zagospodarowanie Odpadów ARTYKUŁ XII OGÓLNE WARUNKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W TRAKCIE REALIZACJI KONTRAKTU Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie realizacji inwestycji Obowiązki WYKONAWCY Pracownicy WYKONAWCY na Terenie Budowy Obowiązki WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie BHP Regulacje dotyczące organizacji prac w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA...41 ARTYKUŁ XIII - GWARANCJE WYKONAWCY Okresy Gwarancji Parametry Gwarantowane Działania Stron w przypadku wystąpienia wad w okresie...46 ARTYKUŁ XIV - ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, KARY UMOWNE Odpowiedzialność WYKONAWCY Kary umowne za opóźnienia Kary umowne za niedotrzymanie Parametrów Gwarantowanych Kategorii B Sposób płatności i prawa ZAMAWIAJĄCEGO w stosunku do kar umownych...52 ARTYKUŁ XV UBEZPIECZENIA Zakres ubezpieczenia Rodzaje zabezpieczonych ryzyk: Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR / EAR) Ubezpieczenie OC Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta Ubezpieczenie mienia podczas transportu Ubezpieczenie maszyn budowlano montażowych Wykonawcy i Podwykonawców Ubezpieczenia Komunikacyjne Ubezpieczenie ALOP...56 Postanowienia Wspólne...56 ARTYKUŁ XVI - LICENCJA, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, CZYSTOŚĆ PATENTOWA, DOCHOWANIE TAJEMNICY HANDLOWEJ Własność intelektualna Tajemnica handlowa...65 ARTYKUŁ XVII - SIŁA WYŻSZA Definicja i przypadki Siły Wyższej Postępowanie w przypadku wystąpienia Siły Wyższej Czas trwania Siły Wyższej, rozliczenie Kontraktu...69 ARTYKUŁ XVIII ZAWIESZENIE KONTRAKTU / ODSTĄPIENIE OD KONTRAKTU Zawieszenie Kontraktu Odstąpienie od Kontraktu lub jego części...71 ARTYKUŁ XIX - ROZWIĄZYWANIE SPORÓW...78 ARTYKUŁ XX - WEJŚCIE KONTRAKTU W ŻYCIE...79 ARTYKUŁ XXI - POSTANOWIENIA OGÓLNE...80 Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 3

4 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: Załącznik nr 1a Załącznik nr 1b - Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców dotyczący ZAMAWIAJĄCEGO - Odpis aktualny z właściwego rejestru dotyczący WYKONAWCY ewentualnie Załącznik nr 1c Załącznik nr 2 Załącznik nr 2.1.A Załącznik nr 2.1.B Załącznik nr 2.2. Załącznik nr 2.3. Załącznik nr 2.4. Załącznik nr 2.5. Załącznik nr 2.6. Załącznik nr 2.7. Załącznik nr 2.8. Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Pełnomocnictwo do podpisania Kontraktu dla przedstawiciela WYKONAWCY Część techniczna Program Funkcjonalno Użytkowy Zakres rzeczowy i opis przedmiotu zamówienia (rozwiązania techniczne Wykonawcy) Lista części zamiennych i szybkozużywających się Procedury odbiorowe Pomiary zerowe i gwarancyjne Podział obowiązków Stron Projekt organizacji robót Parametry Gwarantowane Wymagania dla dokumentacji Harmonogram Płatności Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu Harmonogram Realizacji Kontraktu Program Zapewnienia i Kontroli Jakości Lista Podwykonawców Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie realizujących Kontrakt lub Oświadczenie o ponoszeniu solidarnej odpowiedzialności wszystkich członków konsorcjum za realizację Kontraktu. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 4

5 PREAMBUŁA Niniejszy Kontrakt zostaje zawarty pomiędzy: ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA spółką prawa polskiego z siedzibą w Ostrołęce, Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, adres do korespondencji: Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ; NIP: , REGON: Wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, Kapitał w całości wpłacony. Odpis z Rejestru Przedsiębiorców Zamawiającego jest Załącznikiem nr 1a do Kontraktu; zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, którą reprezentują: a... spółką prawa...z siedzibą zarejestrowaną pod adresem...wpisaną do rejestru w Sądzie Rejonowym w... pod nr KRS...; NIP:..., REGON:... Wysokość kapitału zakładowego:... zł, Kapitał w całości wpłacony zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentują: Uwaga do Wykonawcy: W przypadku, gdy wybrana zostanie Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższa treść zostanie przed podpisaniem Kontraktu uzupełniona, a mianowicie: wpisane zostaną dane jak wyżej dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podany zostanie Pełnomocnik (Lider) do reprezentowania i występowania w imieniu wszystkich Wykonawców we wszystkich sprawach dotyczących realizacji Kontraktu łącznie z upoważnieniem do przyjmowania wynagrodzenia, załączone zostaną odpisy z właściwych rejestrów wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,, zostanie umieszczony zapis odnośnie solidarnej odpowiedzialności za realizację Kontraktu, Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 5

6 do załączników do Kontraktu zostanie włączony Załącznik nr 10 do Kontraktu Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie realizujących Kontrakt (Umowa Konsorcjum) lub Oświadczenie wszystkich członków konsorcjum o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie Kontraktu Aktualny odpis z właściwego krajowego rejestru przedsiębiorców WYKONAWCY stanowi Załącznik nr 1b do Kontraktu; ewentualne pełnomocnictwo do podpisania lub parafowania Kontraktu dla przedstawiciela/li WYKONAWCY jest Załącznikiem nr 1c do Kontraktu. Zważywszy, że WYKONAWCA: - jest wysoko wykwalifikowany i doświadczony w dziedzinie realizacji zadań związanych z modernizacją kotłów pyłowych opalanych węglem kamiennym, - dysponuje odpowiednią dla wykonania Kontraktu znajomością projektowania, budowy, uruchomienia i eksploatacji instalacji do redukcji emisji NOx dla kotłów pyłowych, - oświadcza, że dostarczane w ramach Kontraktu urządzenia, wyposażenie i materiały są fabrycznie nowe, - posiada wszelkie niezbędne prawa do realizacji instalacji do redukcji emisji NOx dla kotłów pyłowych na blokach nr 1, 2 i 3 i przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa do jej eksploatacji, - oświadcza, że zarówno poziom techniczny, jak i jakość dostarczonej technologii, urządzeń, wyposażenia i materiałów będzie odpowiednia przy zachowaniu należytej staranności wymaganej od profesjonalisty wysoko wykwalifikowanego w dziedzinie realizacji instalacji do redukcji emisji NOx. Strony uzgadniają warunki Kontraktu jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Kontraktu są zgodne z przepisami prawa obowiązującego w Polsce oraz że warunki techniczne i finansowe są wzajemnie wystarczające do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z tego Kontraktu. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 6

7 DEFINICJE W treści niniejszego Kontraktu należy następująco rozumieć poniższe określenia: 1 Cena Kontraktu oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.385) w PLN za wykonanie Przedmiotu Kontraktu. - Cena Kontraktu jest ceną ryczałtową w rozumieniu art Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt. 1.3 oraz zmiany stawki podatku VAT, zgodnie z pkt Art. III Kontraktu. 2 Cena Kontraktu netto jest to Cena Kontraktu bez podatku VAT, który naliczany będzie przez WYKONAWCĘ w fakturach VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT. Cena Kontraktu netto jest stała w okresie realizacji Kontraktu, z zastrzeżeniem postanowień pkt i Art. XXI Kontraktu. 3 Dokumentacja Wykonawcy oznacza wszelkie projekty, rysunki, schematy, opisy, zestawienia, specyfikacje oraz instrukcje obsługi i konserwacji, a także wszystkie inne dokumenty techniczne dotyczące Instalacji, jej realizacji, uruchomienia lub eksploatacji, które Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w ramach Kontraktu dla realizacji Przedmiotu Kontraktu. 4 Dostawy oznacza wszelkie urządzenia, wyposażenie, materiały, prawa i inne elementy niezbędne do realizacji Przedmiotu Kontraktu, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ramach Kontraktu. Granice Dostaw wyszczególnione są w Załączniku nr 2 do Kontraktu. 5 Etap Realizacji oznacza termin wykonania i zakończenia czynności wyszczególnionych w Harmonogramie Płatności, po którym to terminie następuje płatność na rzecz Wykonawcy. 6 Parametry Gwarantowane Kategorii A oznaczają parametry techniczne bezwzględnie obowiązujące określone w Załączniku 2.7. do Kontraktu, których osiągnięcie przez blok wraz z zabudowaną Instalacją Bloku warunkuje Przejęcie Instalacji Bloku do Eksploatacji przez ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości niedotrzymania Parametrów Gwarantowanych Kategorii A. W przypadku nieosiągnięcia tych parametrów ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od Kontraktu na warunkach Artykułu XVIII Kontraktu. 7 Parametry Gwarantowane Kategorii B oznaczają parametry techniczne określone w Załączniku 2.7. do Kontraktu, które blok wraz z zabudowaną Instalacją Bloku powinien osiągać. Nieosiągnięcie tych parametrów podczas Pomiarów Gwarancyjnych w zakresach określonych w Kontrakcie skutkuje naliczeniem kar Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 7

8 umownych przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami Art. XIV Kontraktu i Załącznika 2.7 do Kontraktu. 8 Instalacja Bloku w zapisach ogólnych odnosi się do modernizacji wszystkich kotłów. W przypadku wskazania numeru bloku, oznacza część Przedmiotu Kontraktu związaną z modernizacją kotła dotyczącą: bloku nr 1 (Instalacja Bloku nr 1), bloku nr 2 (Instalacja Bloku nr 2) i bloku nr 3 (Instalacja Bloku nr 3). 9 Kontrakt oznacza niniejszy dokument wraz ze wszystkimi Załącznikami, stanowiącymi integralną jego część, określający warunki wykonania Przedmiotu Kontraktu. 10 Odbiór Końcowy oznacza akt potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich swoich obowiązków w zakresie związanym z wykonaniem, uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji Instalacji Bloku, w tym osiągnięcie przez Instalacje Bloku Parametrów Gwarantowanych zgodnie z Załącznikiem nr 2.7 do Kontraktu. 11 Podwykonawca oznacza podmiot, któremu WYKONAWCA powierza wykonanie części Przedmiotu Kontraktu. 12 Pomiary Zerowe oznaczają pomiary wykonane na każdym z kotłów przez firmę pomiarową wybraną i zatrudnioną przez Zamawiającego przed odstawieniem bloku do postoju remontowego, zgodnie z procedurami opisanymi w Załączniku nr 2.4. do Kontraktu (Pomiary Zerowe i Gwarancyjne). Celem Pomiarów Zerowych jest udokumentowanie stanu kotła przed modernizacją. 13 Pomiary Gwarancyjne oznaczają pomiary wykonane na każdej Instalacji Bloku w podstawowym Okresie Gwarancji przez firmę pomiarową wybraną i zatrudnioną przez Zamawiającego, która wcześniej wykonywała Pomiary Zerowe. Pomiary Gwarancyjne zostaną przeprowadzone, zgodnie z procedurami opisanymi w Załączniku nr 2.4. do Kontraktu (Pomiary Zerowe i Gwarancyjne). Celem Pomiarów Gwarancyjnych jest sprawdzenie Gwarantowanych Parametrów Technicznych każdej Instalacji Bloku. 14 Prawidłowe Standardy Inżynieryjne i Budowlane oznaczają akceptowane w praktyce międzynarodowej standardy, praktyki, metody i procedury zgodne z polskim prawem i innymi obowiązującymi regulacjami oraz staranność, rozwagę i zdolność przewidywania, których można oczekiwać od wykonawcy lub inżyniera posiadającego umiejętności i doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów analogicznych lub zbliżonych do przewidzianego w Kontrakcie. 15 Przedmiot Kontraktu oznacza realizację przedsięwzięcia opisanego w pkt Art. I Kontraktu zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 2 do Kontraktu i spełniającego wymagania Kontraktu. Na Przedmiot Kontraktu składają się Dostawy, Usługi i Roboty Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 8

9 Budowlane. 16 Przejęcie Instalacji Bloku do Eksploatacji oznacza akt podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ Protokołu Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji po pomyślnym zakończeniu Ruchu Próbnego oraz po dostarczeniu dokumentacji zgodnie z pkt Art. XI Kontraktu. 17 Roboty Budowlane oznaczają wszelkie roboty budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. z 2010 r., Dz. U. Nr 243, poz. 123 z późn. zm.) zwane w skrócie Prawem Budowlanym, które Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i zrealizować w celu wykonania Przedmiotu Kontraktu i w granicach jak w Załączniku nr 2.1 do Kontraktu. 18 Rozruch oznacza etap realizacji Przedmiotu Kontraktu, dotyczący każdej Instalacji Bloku po zakończeniu prac montażowych, w trakcie którego Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie funkcjonowania urządzeń i układów technologicznych pod obciążeniem, z udziałem czynników procesowych, zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 2.3. do Kontraktu. 19 Ruch Próbny Oznacza 360-godzinną próbę pracy bloku z Instalacją Bloku, której celem jest udokumentowanie właściwej funkcjonalności Instalacji danego Bloku oraz osiągnięcia, możliwych do oceny w oparciu o przyrządy ruchowe i analizy laboratorium chemicznego Zamawiającego, Parametrów Gwarantowanych. Procedury Ruchu Próbnego opisane są w Załączniku nr 2.3. do Kontraktu. Ruch próbny części wspólnej instalacji odbywa się równocześnie z ruchem próbnym pierwszego zmodernizowanego Bloku. 20 Ruch Regulacyjny oznacza regulację systemów technologicznych i urządzeń pod obciążeniem oraz zoptymalizowanie pracy i przygotowanie Instalacji Bloku do Ruchu Próbnego. Ruch Regulacyjny odbywa się w okresie pomiędzy Rozruchem a Ruchem Próbnym i przeprowadzony będzie zgodnie procedurą określoną w Załączniku nr 2.3. do Kontraktu. 21 Szkoda oznacza uszczerbek w dobrach prawnie chronionych tak majątkowych jak i niemajątkowych, powstały w wyniku nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań umownych przez jedną ze Stron Kontraktu lub czynu niedozwolonego. Szkoda obejmuje stratę, którą poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (utracone korzyści). 22 Strona/Strony Strona - oznacza ZAMAWIAJĄCEGO albo WYKONAWCĘ. Strony - oznacza ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ. 23 System SOWEL oznacza system znakowania urządzeń SOWEL, który jest odmianą systemu Kraftwerks Kennzeichen System (KKS). 24 Teren Budowy oznacza przestrzeń, miejsca i place, które zostały protokolarnie Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 9

10 udostępnione WYKONAWCY przez ZAMWIAJĄCEGO na ustalony okres w celu realizacji Przedmiotu Kontraktu. 25 Usługi oznacza wszelkie czynności, działania, zadania i funkcje, które nie są Robotami Budowlanymi ani Dostawą, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z Kontraktem i w granicach jak w Załączniku nr 2.1 do Kontraktu. 26 Ustawa oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 27 Wada oznacza wykonanie Przedmiotu Kontraktu lub jego części niezgodnie z Kontraktem. 28 Usterka Nielimitująca oznacza Wadę Instalacji Bloku, której wystąpienie nie wyklucza użytkowania bloku ani użytkowania Instalacji Bloku zgodnie z przeznaczeniem. 29 Usterka Limitująca oznacza Wadę Instalacji Bloku, której wystąpienie uniemożliwia użytkowanie bloku lub użytkowanie Instalacji Bloku zgodnie z przeznaczeniem. 30 Zakończenie Montażu oznacza datę podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu przekazania Instalacji Bloku do Rozruchu. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 10

11 ARTYKUŁ I - PRZEDMIOT KONTRAKTU 1.1 Opis Przedmiotu Kontraktu Przedmiotem zamówienia jest zabudowanie w formule pod klucz kompletnej instalacji odazotowania spalin dla kotłów typu OP 650 na blokach nr 1, nr 2 i nr 3 opalanych węglem kamiennym i biomasą w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w celu obniżenia w sposób trwały stężenia tlenków azotu w spalinach do poziomu 150 mg/nm3, przyjmując za podstawę wartości średnie jednogodzinne. Modernizacja kotłów OP 650 będzie przeprowadzona z zastosowaniem metod pierwotnych (średnio-godzinowe stężenie NOx jako sumy tlenków azotu w przeliczeniu na NO2 przy O2 = 6 % z wykorzystaniem tylko metod pierwotnych 250mg/Nm3) i metod wtórnych. Dla metod wtórnych dopuszcza się jedynie technologie niekatalityczne, uzupełnione dodatkowo zabudową w II ciągu kotła, pojedynczego katalitycznego filtra amoniaku. Instalacja odazotowania spalin w zasadniczy sposób nie może pogorszyć parametrów pracy bloków, dyspozycyjności oraz przydatności handlowej gipsu, popiołu lotnego i żużla, które zostaną określone podczas Pomiarów Zerowych. Inwestycja będzie realizowana w czterech Etapach, w okresach wynikających z harmonogramu postojów remontowych bloków w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Instalacja wybudowana dla każdego z bloków będzie traktowana, jako Etap podlegający odrębnym procedurom odbiorowym, zakończonym podpisaniem Protokołu odbioru końcowego, przy czym Instalacja w części wspólnej dla trzech bloków (jeżeli takie rozwiązanie będzie uwzględnione w przedstawionej propozycji) zostanie wykonana i przekazana do eksploatacji w ramach Etapu I. Etapy zabudowy Instalacji odazotowania spalin na kotłach OP-650 w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA bloków nr 1, nr 2 i nr 3 realizowane będą w następującej kolejności. Etap I wykonanie Instalacji w części wspólnej dla wszystkich trzech bloków (stacja rozładunku i magazynowania reagenta) (przewidywany czas realizacji: rok 2013/2014), Etap II wykonanie Instalacji dedykowanej dla kotła OP-650k nr 2 wraz z podłączeniem do części wspólnej Instalacji (przewidywany czas realizacji: rok 2013/2014), Etap III wykonanie Instalacji dedykowanej dla kotła OP-650k nr 3 wraz z podłączeniem do części wspólnej Instalacji (przewidywany czas realizacji: rok 2014/2015), Etap IV wykonanie Instalacji dedykowanej dla kotła OP-650k nr 1 wraz z podłączeniem do części wspólnej Instalacji (przewidywany czas realizacji: rok 2015/2016). Formuła "pod klucz" oznacza kompletne wykonanie przez Wykonawcę całości prac we wszystkich branżach w celu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: wykonanie niezbędnych prac projektowych, wykonanie prac obiektowych, dostarczenie materiałów i urządzeń, wykonanie prac rozbiórkowych, budowę i uruchomienie Instalacji wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących i wykończeniowych, zapewniających kompletność i gotowość Instalacji do eksploatacji w tym Ruch Próbny, udział w Pomiarach Gwarancyjnych, szkolenie personelu Zamawiającego, Raportu Oddziaływania na Środowisko, ocena pozwolenia na budowę oraz ewentualne przygotowanie nowego Raportu oddziaływania na Środowisko oraz uzyskanie nowego pozwolenia na budowę. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 11

12 1.2 Kompletność Przedmiotu Kontraktu WYKONAWCA oświadcza, że Załącznik nr 2 do Kontraktu obejmuje kompletny Przedmiot Kontraktu, a pominięcie jakiegoś elementu/pozycji w zakresie Usług, Dostaw bądź Robót Budowlanych nie oznacza wyłączenia z Przedmiotu Kontraktu. Wyłączenia podane są w Załączniku nr 2.1. do Kontraktu. Formuła pod klucz oznacza sposób wykonania Przedmiotu Kontraktu według zasady kompleksowe projektowanie, dostawy, wykonawstwo, w tym montaż, rozruch i przekazanie do eksploatacji jako zintegrowanej całości o cechach technologicznych i Gwarantowanych Parametrach Technicznych, określonych w Kontrakcie, z wykonaniem wszelkich Robót Budowlanych, Dostaw i Usług, które potrzebne są do tego, aby Instalacja Bloku osiągnęła wymagane w Kontrakcie charakterystyki eksploatacyjne, Gwarantowane Parametry Techniczne, zdolność ruchową i bezpieczeństwo, nawet jeśli jakieś elementy tej instalacji, tj. Robót Budowlanych, Dostaw lub Usług nie są wyraźnie wyszczególnione w Kontrakcie, jednakże znajdują się w ramach Przedmiotu Kontraktu. W przypadku niewyspecyfikowania w Zakresie Przedmiotu Kontraktu (Załącznik nr 2.1 do Kontraktu) jakiegoś elementu, koniecznego dla właściwego funkcjonowania Przedmiotu Kontraktu i osiągnięcia Parametrów Gwarantowanych (Art. XIII Kontraktu), będzie on dostarczony i wykonany w Cenie Kontraktu i we właściwym dla montażu czasie tak, aby nie opóźniało to Harmonogramu Realizacji Kontraktu (Załącznik nr 5 do Kontraktu). ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że w przypadku wątpliwości, niejasności czy rozbieżności w interpretacji kompletności Dostaw, Usług i Robót Budowlanych zapewnianych przez WYKONAWCĘ, nie zapłaci WYKONAWCY żadnych innych kwot poza Ceną Kontraktu, za wykonanie przez WYKONAWCĘ zobowiązań wynikających z Kontraktu, z zastrzeżeniem postanowień pkt i pkt Artykułu XXI Kontraktu. 1.3 Zmiany w Kontrakcie POLECENIE ZMIANY ZAMAWIAJĄCY może, po pisemnym powiadomieniu WYKONAWCY, zażądać wprowadzenia uzasadnionych zmian w realizacji Przedmiotu Kontraktu w przypadku: a) dostosowania rozwiązań technicznych stosowanych podczas realizacji Przedmiotu Kontraktu do zmian przepisów prawnych oraz wymagań ustawowych, b) dostosowania rozwiązań technicznych stosowanych podczas realizacji Przedmiotu Kontraktu do warunków, w jakich realizowany jest Przedmiotu Kontraktu, w sytuacji, gdy dokładna ocena ww. warunków nie była możliwa w dacie zawarcia Kontraktu, c) optymalizacji kosztów ponoszonych przez ZAMAWIAJĄCEGO w związku z realizacją Przedmiotu Kontraktu, d) poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu w związku z realizacją Przedmiotu Kontraktu, e) uzasadnionej i koniecznej poprawy jakości, wydajności lub bezpieczeństwa realizacji prac, ograniczenia kosztów eksploatacji Przedmiotu Kontraktu lub spełnienia wymagań związanych z bezpieczeństwem lub ochroną środowiska, f) koniecznych z uwagi na sposób finansowania zewnętrznego Kontraktu lub racjonalnie uzasadnione, zgodne z aktualnymi standardami rynkowymi wymogi podmiotów zapewniających takie finansowanie zewnętrzne. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 12

13 WYKONAWCA dokona takiej zleconej Zmiany po jej uprzednim pisemnym uzgodnieniu między Stronami zgodnie z procedurą opisaną w pkt i niniejszego Artykułu. W tym celu ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY tzw. Polecenie Zmiany, które nakazuje WYKONAWCY zmienić, skorygować, pominąć, dodać lub w inny sposób przekształcić jakąkolwiek część Przedmiotu Kontraktu (zwane w treści Kontraktu Zmianą ). Jeżeli WYKONAWCA uzna, że zaproponowana zmiana może się łączyć z jakimikolwiek ryzykami czy nieprawidłowościami z punktu widzenia obowiązujących przepisów i norm, WYKONAWCA niezwłocznie powiadomi o tym ZAMAWIAJĄCEGO i jeżeli ZAMAWIAJĄCY mimo to podtrzyma konieczność tych zmian, ZAMAWIAJĄCY będzie odpowiedzialny za te nieprawidłowości i ryzyka. Przed wydaniem jakiegokolwiek Polecenia Zmiany, ZAMAWIAJĄCY wcześniej powiadomi WYKONAWCĘ o charakterze i formie takiej Zmiany. W ciągu 14 dni od otrzymania Polecenia Zmiany, WYKONAWCA opracuje i dostarczy do zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCEMU tzw. Dokument Zmiany, zgodnie z procedurą zawartą w pkt do niniejszego Artykułu. Jeżeli Dokumentacja Wykonawcy lub Instalacja nie są zgodne z przepisami polskimi, obowiązującymi w dniu Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji lub z Kontraktem, to istnieje konieczność ich poprawienia przez WYKONAWCĘ, ale nie stanowi to Zmiany, z zastrzeżeniem zapisów punktu Artykułu XXI Kontraktu PROPOZYCJA ZMIANY Niezależnie od postanowień punktu WYKONAWCA może, z zastrzeżeniem punktu poniżej, z własnej inicjatywy przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU na piśmie propozycję zmiany w Przedmiocie Kontraktu (zwaną w treści Kontraktu Propozycją Zmiany ), która w przekonaniu WYKONAWCY jest korzystna dla ZAMAWIAJĄCEGO z punktu widzenia ekonomii lub technologii (np. obniży koszt realizowania Kontraktu, utrzymania lub użytkowania Instalacji), która zmienia, koryguje, pomija, dodaje lub w inny sposób przekształca jakąkolwiek część Przedmiotu Kontraktu (zwane w treści Kontraktu Zmianą ). WYKONAWCA ma obowiązek złożenia Propozycji Zmiany, jeżeli wykonanie Instalacji lub działanie Instalacji zgodnie z Kontraktem naruszałoby przepisy prawa ogłoszone po dacie zawarcia Kontraktu. Po przeanalizowaniu Propozycji Zmiany otrzymanej od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zajmie stanowisko w terminie 14 dni od daty otrzymania Propozycji Zmiany wydając Wykonawcy polecenie opracowania Dokumentu Zmiany lub odrzucając propozycję. Brak stanowiska Zamawiającego w podanym terminie jest jednoznaczny z jej odrzuceniem, Dokument Zmiany zostanie opracowany przez WYKONAWCĘ zgodnie z procedurą zawartą w punktach do niniejszego Artykułu DOKUMENT ZMIANY Każdy Dokument Zmiany będzie sporządzony przez WYKONAWCĘ na jego koszt. Dokument Zmiany Kontraktu zostanie przygotowany przez WYKONAWCĘ na piśmie i będzie zawierał szczegółowy opis Zmiany i jej uzasadnienie, z wyjątkiem sytuacji, w której to ZAMAWIAJĄCY wnioskuje o zmianę. Dokument Zmiany będzie składał się co najmniej z następujących elementów: Opisu Dostaw, Robót Budowlanych i Usług, które należy wykonać w związku z proponowaną Zmianą i proponowany harmonogram ich wykonania, Propozycji WYKONAWCY dotyczących koniecznych modyfikacji Harmonogramu Płatności, stanowiącego Załącznik nr 3 do Kontraktu, Harmonogramu Realizacji Kontraktu stanowiącego Załącznik nr 5 do Kontraktu, lub zakresu innych zobowiązań WYKONAWCY wynikających z Kontraktu, Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 13

14 Propozycji WYKONAWCY dotyczącej zmiany Ceny Kontraktu, w oparciu o szczegółowy kosztorys obejmujący Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi, które należy wykonać w związku z proponowaną Zmianą, określoną w Dokumencie Zmiany, Okresu związania warunkami zawartymi w Dokumencie Zmiany, nie krótszego niż 30 dni od daty otrzymania tego dokumentu przez ZAMAWIAJĄCEGO, Wpływu Zmiany na warunki Kontraktu (np. na Parametry Gwarantowane, na Okres Odpowiedzialności za Wady itp.) PROCEDURA ZMIAN Po otrzymaniu Dokumentu Zmiany od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY w ciągu 14 dni zawiadomi WYKONAWCĘ o przyjęciu bądź odrzuceniu Zmiany, albo zgłosi uwagi do Zmiany. Brak powyższych zawiadomień równoznaczny będzie z odrzuceniem Zmiany. W przypadku zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO uwag do Zmiany, na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO, Strony niezwłocznie podejmą negocjacje mające na celu uzgodnienie zakresu Zmiany i warunków jej wprowadzenia, Jeżeli ZAMAWIAJĄCY zaakceptuje Zmianę, określoną w Dokumencie Zmiany, wówczas powinien wyrazić swoją akceptację poprzez podpisanie Dokumentu Zmiany i zwrócić ten dokument WYKONAWCY. Zmiana podlegała będzie niezwłocznemu wprowadzeniu do Kontraktu, pisemnym Aneksem podpisanym przez Strony. WYKONAWCA nie przystąpi do realizacji prac wynikających z Dokumentu Zmiany przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony, Na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO, przed zawarciem pisemnego aneksu dotyczącego Zmiany, WYKONAWCA udokumentuje wycenę Zmiany, zawartą w Dokumencie Zmiany lub wynegocjowaną z ZAMAWIAJĄCYM. Po otrzymaniu od Wykonawcy Dokumentu Zmiany i przedstawienia przez Wykonawcę udokumentowania wyceny Zmiany, ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA spotkają się i uzgodnią korektę Ceny i wszystkie inne istotne sprawy dotyczące Propozycji Zmiany, Wszelkie Zmiany wyceniane będą zgodnie ze stawkami i cenami ustalanymi między Stronami na podstawie poziomu cen funkcjonujących na rynku polskim w okresie wprowadzenia danej Zmiany, w oparciu o publikowane kwartalnie bazy cenowe SEKOCENBUD, WYKONAWCA nie może domagać się Zmian w Kontrakcie (w tym zmiany Ceny i terminu realizacji) w związku z nienależytym wykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez WYKONAWCĘ zobowiązań wynikających z Kontraktu. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 14

15 ARTYKUŁ II- PODWYKONAWCY 2.1. Wymagania dotyczące Podwykonawców Wszystkie Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane dostarczane i wykonywane w ramach Kontraktu powinny być wysokiej jakości i pochodzić z firm posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie rodzaju prac, jakie będą realizować Lista głównych Podwykonawców zostanie wprowadzona do Kontraktu jako Załącznik nr 7 po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego, w terminie 21 dni od podpisania niniejszego Kontraktu. Niniejsza lista może podlegać zmianom w trakcie realizacji Kontraktu, jednakże po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego Przed powierzeniem prac Podwykonawcy spoza listy Podwykonawców, znajdującej się w Załączniku nr 7 do Kontraktu, WYKONAWCA musi zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO o akceptację Podwykonawcy. ZAMAWIAJĄCY udzieli odpowiedzi WYKONAWCY niezwłocznie, nie później niż 7 dni licząc od dnia otrzymania wniosku od WYKONAWCY i nie może odmówić akceptacji bez uzasadnienia. Brak odpowiedzi ze strony ZAMAWIAJĄCEGO w tym terminie uważany będzie za akceptację danego Podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją prac przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców. WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania, swoich Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców i wynikające z tego niewykonanie lub nienależyte wykonanie Kontraktu w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania WYKONAWCY Umowy WYKONAWCY z Podwykonawcami powinny zawierać postanowienia przewidujące: a) prawo przeniesienia wszystkich praw i obowiązków WYKONAWCY wynikających z umów z Podwykonawcami na ZAMAWIAJĄCEGO w przypadkach przewidzianych w pkt Kontraktu, b) zobowiązanie Podwykonawcy do dostarczania części zamiennych i szybkozużywających się dla Przedmiotu Kontraktu na cały okres Gwarancji, c) obowiązek zapewnienia przez każdego Podwykonawcę ubezpieczenia dotyczącego realizacji prac wykonywanych przez tego Podwykonawcę co do ryzyk, w odniesieniu do których obowiązek ubezpieczenia ciąży na WYKONAWCY zgodnie z Artykułem XV Kontraktu, o ile taki obowiązek nie został spełniony przez Wykonawcę Podwykonawcy Robót Budowlanych Do Robót realizowanych przez Podwykonawców zatrudnionych przez WYKONAWCĘ będą miały zastosowanie przepisy art. 647¹ Kodeksu cywilnego Do zawarcia przez WYKONAWCĘ umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcą Robót Budowlanych, WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU projekt umowy z takim Podwykonawcą. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY, w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez WYKONAWCĘ projektu umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tym projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy WYKONAWCY z Podwykonawcą Robót Budowlanych. Jeśli ZAMAWIAJĄCY zgłosi uzasadniony sprzeciw lub zastrzeżenia, WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić w ciągu Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 15

16 kolejnych 14 dni nowy projekt umowy, uwzględniający zastrzeżenia bądź zalecenia ZAMAWIAJĄCEGO lub projekt umowy z innym Podwykonawcą. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY i w tym przypadku zasady opisane w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio Każda umowa z Podwykonawcą musi zawierać postanowienia przewidujące: a) prawo przeniesienia wszystkich praw i obowiązków WYKONAWCY wynikających z umów z Podwykonawcami na ZAMAWIAJĄCEGO w przypadkach przewidzianych w pkt Kontraktu, b) obowiązek zapewnienia przez każdego Podwykonawcę ubezpieczenia dotyczącego realizacji prac wykonywanych przez tego Podwykonawcę co do ryzyk, w odniesieniu do których obowiązek ubezpieczenia ciąży na WYKONAWCY zgodnie z Artykułem XV Kontraktu, o ile taki obowiązek nie został spełniony przez Wykonawcę Wraz z każdym Protokołem Zakończenia Etapu Realizacji, WYKONAWCA zobowiązany jest doręczyć ZAMAWIAJĄCEMU informację o: dokonanych na rzecz Podwykonawcy płatnościach lub odmowach zapłaty za Roboty Budowlane, których terminy przypadają nie później niż na dzień przygotowania przez WYKONAWCĘ Protokołu Zakończenia Etapu Realizacji. WYKONAWCY przysługuje prawo wstrzymania lub odmowy zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy Robót Budowlanych, w przypadku, gdy uprawniają go do tego zapisy umowy z Podwykonawcą Robót Budowlanych lub przepisy prawa. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy ujawnione zostały wady robót wykonywanych przez Podwykonawcę Robót Budowlanych Jeżeli WYKONAWCA z nieuzasadnionych przyczyn nie zapłaci swojemu Podwykonawcy lub Podwykonawca nie zapłaci dalszemu podwykonawcy wykonującemu Roboty Budowlane należnego wynagrodzenia, wówczas ZAMAWIAJĄCY po uzyskaniu wyjaśnień od WYKONAWCY dokona bezpośrednio płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Robót Budowlanych. Każda kwota zapłacona na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Robót Budowlanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, będzie podlegać potrąceniu wraz z należnymi odsetkami z najbliższych płatności ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz WYKONAWCY lub płacona przez WYKONAWCĘ na podstawie noty obciążeniowej, a w przypadku braku zapłaty - będzie wypłacona z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu. Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Robót Budowlanych, jeżeli: (a) okaże się, że taki Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie swoje zobowiązania, (b) co do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez takiego Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę toczy się spór przed sądem, arbitrażem lub zapadł już prawomocny wyrok oddalający powództwo Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Robót Budowlanych o zapłatę, Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez ZAMAWIAJĄCEGO płatności bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy Robót Budowlanych na podstawie art. 647¹ 5 Kodeksu cywilnego, zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO z obowiązku zapłaty odpowiedniej części Ceny Kontraktu na rzecz WYKONAWCY. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 16

17 Po zakończeniu realizacji każdej umowy z Podwykonawcą Robót Budowlanych, WYKONAWCA przedłoży w terminie 45 dni od dnia jej zakończenia oświadczenie potwierdzone przez Podwykonawcę Robót Budowlanych, że płatności z tytułu umowy zawartej z Podwykonawcą Robót Budowlanych zostały przez WYKONAWCĘ zrealizowane, za wyjątkiem kaucji gwarancyjnej lub/i innych płatności zatrzymanych zgodnie z umową z Podwykonawcą Robót Budowlanych. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 17

18 ARTYKUŁ III - CENA KONTRAKTU Uwaga: WYKONAWCA w Ofercie Wstępnej nie podaje Ceny Kontraktu (Ceny Ofertowej) Cena Kontraktu netto za realizację kompletnego zakresu Przedmiotu Kontraktu wynosi... PLN (słownie:... złotych). Cena Kontraktu netto nie obejmuje podatku VAT, który według właściwej stawki podatkowej będzie doliczany przez WYKONAWCĘ w fakturach VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Na dzień zawarcia Kontraktu VAT wynosi 23%, tj.... PLN (słownie:... złotych). Cena Kontraktu, tj. z podatkiem VAT 23% wynosi PLN... (słownie:... złotych). w tym: Cena Kontraktu za części wspólne dla Instalacji Bloku, która stanowi 10% Ceny Kontraktu podanej w punkcie 3.1. niniejszego Artykułu, Wynosi netto: PLN (słownie:.. złotych) i podatek VAT na dzień zawarcia Kontraktu.. PLN (słownie:. złotych, Cena Kontraktu za Instalację Bloku nr 1, która stanowi 30% Ceny Kontraktu podanej w punkcie 3.1. niniejszego Artykułu, Wynosi netto: PLN (słownie:.. złotych) i podatek VAT na dzień zawarcia Kontraktu.. PLN (słownie:. złotych, Cena Kontraktu za Instalację Bloku nr 2, która stanowi 30% Ceny Kontraktu podanej w punkcie 3.1. niniejszego Artykułu, Wynosi netto PLN (słownie:.. złotych) i podatek VAT na dzień zawarcia Kontraktu.. PLN (słownie:. złotych), Cena Kontraktu za Instalację Bloku nr 3, która stanowi 30% Ceny Kontraktu podanej w punkcie 3.1. niniejszego Artykułu, Wynosi netto: PLN (słownie:.. złotych) i podatek VAT na dzień zawarcia Kontraktu.. PLN (słownie:. złotych), 3.2. Podział płatności za Przedmiot Kontraktu określony w pkt Artykułu I Kontraktu przedstawia Załącznik nr 3 do Kontraktu (Harmonogram Płatności) Cena Kontraktu netto jest skalkulowana przy uwzględnieniu, że ZAMAWIAJĄCY pokrywa następujące koszty: koszty mediów i paliw oraz reagenta użytych w trakcie Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego oraz 360-godzinnego Ruchu Próbnego. koszty pierwszych Pomiarów Gwarancyjnych, Podział obowiązków i związanych z nimi kosztów pomiędzy Stronami Kontraktu jest uszczegółowiony w Artykule XII Kontraktu i Załączniku nr 2.5. do Kontraktu. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 18

19 3.4. Cena Kontraktu dla Dostaw jest podana na bazie formuły handlowej DDP (Delivered Duty Paid) według INCOTERMS 2010 (dla Dostaw importowanych) oraz formuły franco Teren Budowy (dla Dostaw krajowych) zgodnie z zapisami 9.1 Artykułu IX Kontraktu Cena Kontraktu określona w PLN ma charakter ryczałtowy i jest stała, z zastrzeżeniem pkt oraz 3.7. i obowiązuje w wysokości określonej w pkt Artykułu III Kontraktu, przez cały okres realizacji Kontraktu, tj. do zakończenia okresu Gwarancji na Przedmiot Kontraktu i do całkowitego rozliczenia Kontraktu, z zastrzeżeniem pkt i pkt Artykułu XXI Kontraktu Cena Kontraktu określona w PLN jest podzielona na poszczególne płatności Etapy Realizacji wyspecyfikowane w Załączniku nr 3 Harmonogram Płatności do Kontraktu Strony uzgadniają, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT płatności podlegają automatycznej zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej ustawowo stawki tego podatku. Zmiana płatności, o której mowa powyżej, dotyczy tej części Kontraktu, za wykonanie której faktury będą wystawiane po dacie wejścia w życie zmiany podatku VAT. Taka zmiana Ceny Kontraktu nie powoduje konieczności zawarcia aneksu do Kontraktu. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 19

20 ARTYKUŁ IV - TERMINY I WARUNKI PŁATNOŚCI 4.1. Waluta płatności Walutą płatności i rozliczenia Kontraktu jest złoty polski (PLN) Forma i zasady płatności WYKONAWCA będzie wystawiać faktury VAT zgodnie z Etapami Realizacji określonymi w Harmonogramie Płatności - Załącznik nr 3 do Kontraktu, w oparciu o protokolarnie odebrane Etapy Realizacji Przedmiotu Kontraktu Należne płatności wraz z podatkami od towarów i usług (VAT) przekazywane będą na konto bankowe WYKONAWCY wskazane każdorazowo w fakturze VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ Należne płatności dokonywane będą w formie przelewów bankowych w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez ZAMAWIAJĄCEGO, z zastrzeżeniem, że: Faktura VAT musi być wystawiona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie polskimi przepisami, po faktycznym zaistnieniu podstawy do fakturowania, wynikającej z Harmonogramu Płatności (Załącznik nr 3 do Kontraktu), Wraz z fakturą VAT WYKONAWCA przedłoży dokument stwierdzający zasadność i podstawę jej wystawienia, a mianowicie kopię podpisanego przez ZAMAWIAJĄCEGO Protokołu Odbioru Etapu Realizacji wyszczególnionego w Harmonogramie Płatności - Załącznik nr 3 do Kontraktu Za datę zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP WYKONAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT upoważnionym do wystawienia faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP ZAMAWIAJĄCY pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego Banku i koszty instytucji kredytujących ZAMAWIAJĄCEGO i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie. WYKONAWCA pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego Banku (Banków) zarówno w Polsce, jak i za granicą, otrzymujących należności i wystawiających gwarancje bankowe związane z tym Kontraktem W terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od otrzymania przez Wykonawcę płatności za dany Etap Realizacji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców Robót Budowlanych o uregulowaniu na ich rzecz przez Wykonawcę wszystkich wymaganych należności związanych z danym Etapem Realizacji. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa powyżej albo niedostarczenia go w terminie, o którym mowa powyżej, ZAMAWIAJĄCY będzie mógł żądać od Wykonawcy wyjaśnień, a w razie zwrócenia się przez Podwykonawcę na rzecz którego płatność nie została dokonana, zastosowanie będzie miał pkt Artykułu II Kontraktu. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 20

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia zawarta w dniu 2011 r. w Wodzisławiu Śl. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim - Powiatowym Zakładem Zarządzania Nieruchomościami, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska Wrocław Polska

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska Wrocław Polska Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/12/2012

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ Stosownie do zapisów art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON..., NIP... Reprezentowanym przez: 1..., 2..., Zwanym/ą

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. :

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. : Załącznik nr 5 U M O W A NR... zawarta w dniu... w Lubrańcu pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubrańcu, ul. Strażacka 10, 87 890 Lubraniec, reprezentowaną przez Zarząd OSP w osobach : 1) Pana Ryszarda

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez:

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez: UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu r., pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Prezesa - Krzysztofa Jarosza. a Firma, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez

Prezesa - Krzysztofa Jarosza. a Firma, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez Umowy nr /2013 W dniu... w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze pod nr

Bardziej szczegółowo

Cena brutto (PLN) 1. 2. 3. 4. 5.

Cena brutto (PLN) 1. 2. 3. 4. 5. P R O J E K T U M O W Y UMOWA nr zawarta w Poznaniu w dniu 2015 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 5 Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez: Prorektora ds. Strategii

Bardziej szczegółowo

Umowa. www.aga-bud.com

Umowa. www.aga-bud.com Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej UMOWA ZN.. o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... UMOWA NR... zawarta w dniu... Wzór umowy Załącznik Nr 2 w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy..., na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy]

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy] Wzór umowy zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Umowa nr../2015 Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517, REGON 100077301,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY UMOWA Nr.. WZÓR UMOWY UMOWA Nr.. Spisana w dniu.2016 r. w Czarnkowie pomiędzy Gminą Miasta Czarnków z siedzibą w Czarnkowie Pl. Wolności 6, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez dyr. Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR.../2015

U M O W A NR.../2015 U M O W A NR.../2015 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Łomży pomiędzy Miastem Łomża z siedzibą w Łomży, Stary Rynek 14, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy zał. 3 nr do SIWZ UMOWA ZP-2401-2/15

Projekt umowy zał. 3 nr do SIWZ UMOWA ZP-2401-2/15 UMOWA ZP-2401-2/15 Projekt umowy zał. 3 nr do SIWZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa wzór. Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy

Umowa wzór. Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy Umowa wzór Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy Załącznik nr 2 część A Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/14/2012

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR...

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... UMOWA NR... Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Mirosława Patoła Prezes

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / G - PSK/ 13 zawarta w Poznaniu w dniu 2013 r.

Umowa Nr / G - PSK/ 13 zawarta w Poznaniu w dniu 2013 r. Załącznik nr 13 do SIWZ Umowa Nr / G - PSK/ 13 zawarta w Poznaniu w dniu 2013 r. Umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowne (wzór)

Istotne postanowienia umowne (wzór) Istotne postanowienia umowne (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1 1 U M O W A Nr na: : Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie zawarta w dniu.. 2015 roku pomiędzy Gminą Nowa Dęba reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013

UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013 UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013 Załącznik nr 9 do SIWZ Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 UMOWA NR.../... (wzór) Umowie wykonawcą

Załącznik Nr 2 UMOWA NR.../... (wzór) Umowie wykonawcą Załącznik Nr 2 UMOWA NR.../... (wzór) zawarta w dniu...2016 r. w Obornikach Śląskich pomiędzy: Gminą Oborniki Śląskie z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ulicy Trzebnickiej 1 reprezentowaną przez: 1)

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku pomiędzy: Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do:

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do: Wzór umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2011. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA Teatr Muzyczny Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 stronainternetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 Załącznik nr 2.3. Procedury odbiorowe Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI 2.3.1. WSTĘP... 3 2.3.2. ODBIÓR DOKUMENTACJI WE WSZYSTKICH BRANŻACH I NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH...

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą", a łącznie stronami.

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, a łącznie stronami. Załącznik Nr 4 WZÓR U M O W Y NR.... zawarta w Bydgoszczy w dniu.. 2016 r. pomiędzy Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszeniem Oświatowo - Technicznym, ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 8 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. załącznik nr 11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Publiczne Przedszkole Nr 1 Jarzębinka, ul. Hallera 1, 63-460 Nowe Skalmierzyce, reprezentowane przez: Dyrektora Annę Walczak,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo