WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA"

Transkrypt

1 SIWZ Część II WZÓR KONTRAKTU Ostrołęka, [ ] 2013 r. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:... 4 PREAMBUŁA... 5 DEFINICJE... 7 ARTYKUŁ I - PRZEDMIOT KONTRAKTU Opis Przedmiotu Kontraktu Kompletność Przedmiotu Kontraktu Zmiany w Kontrakcie ARTYKUŁ II- PODWYKONAWCY Wymagania dotyczące Podwykonawców Podwykonawcy Robót Budowlanych ARTYKUŁ III - CENA KONTRAKTU ARTYKUŁ IV - TERMINY I WARUNKI PŁATNOŚCI Waluta płatności Forma i zasady płatności Harmonogram płatności Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu ARTYKUŁ V - HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTU ARTYKUŁ VI DOKUMENTACJA ARTYKUŁ VII - CZĘŚCI ZAMIENNE ARTYKUŁ VIII - SZKOLENIE Cel i zasady szkolenia Miejsce szkolenia i ilość osób Program szkolenia Koszty szkolenia ARTYKUŁ IX - FORMUŁA HANDLOWA, TRANSPORT Formuła handlowa Organizacja transportu ARTYKUŁ X - KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO Zakres i procedura kontroli Skutki kontroli Podział kosztów testów, prób lub kontroli ARTYKUŁ XI - ETAPY REALIZACJI Projekt Budowlany Dostawa i montaż Rozruch Ruch Regulacyjny Ruch Próbny Przejęcie do Eksploatacji, Nabycie Prawa Własności i Wykaz Środków Trwałych Pomiary Zerowe i Gwarancyjne Odbiór Końcowy Terenu Budowy Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 2

3 Zwrot przez WYKONAWCĘ Terenu Budowy ZAMAWIAJĄCEMU zostanie potwierdzony protokolarnie Zagospodarowanie Odpadów ARTYKUŁ XII OGÓLNE WARUNKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W TRAKCIE REALIZACJI KONTRAKTU Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie realizacji inwestycji Obowiązki WYKONAWCY Pracownicy WYKONAWCY na Terenie Budowy Obowiązki WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie BHP Regulacje dotyczące organizacji prac w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA...41 ARTYKUŁ XIII - GWARANCJE WYKONAWCY Okresy Gwarancji Parametry Gwarantowane Działania Stron w przypadku wystąpienia wad w okresie...46 ARTYKUŁ XIV - ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, KARY UMOWNE Odpowiedzialność WYKONAWCY Kary umowne za opóźnienia Kary umowne za niedotrzymanie Parametrów Gwarantowanych Kategorii B Sposób płatności i prawa ZAMAWIAJĄCEGO w stosunku do kar umownych...52 ARTYKUŁ XV UBEZPIECZENIA Zakres ubezpieczenia Rodzaje zabezpieczonych ryzyk: Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR / EAR) Ubezpieczenie OC Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta Ubezpieczenie mienia podczas transportu Ubezpieczenie maszyn budowlano montażowych Wykonawcy i Podwykonawców Ubezpieczenia Komunikacyjne Ubezpieczenie ALOP...56 Postanowienia Wspólne...56 ARTYKUŁ XVI - LICENCJA, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, CZYSTOŚĆ PATENTOWA, DOCHOWANIE TAJEMNICY HANDLOWEJ Własność intelektualna Tajemnica handlowa...65 ARTYKUŁ XVII - SIŁA WYŻSZA Definicja i przypadki Siły Wyższej Postępowanie w przypadku wystąpienia Siły Wyższej Czas trwania Siły Wyższej, rozliczenie Kontraktu...69 ARTYKUŁ XVIII ZAWIESZENIE KONTRAKTU / ODSTĄPIENIE OD KONTRAKTU Zawieszenie Kontraktu Odstąpienie od Kontraktu lub jego części...71 ARTYKUŁ XIX - ROZWIĄZYWANIE SPORÓW...78 ARTYKUŁ XX - WEJŚCIE KONTRAKTU W ŻYCIE...79 ARTYKUŁ XXI - POSTANOWIENIA OGÓLNE...80 Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 3

4 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: Załącznik nr 1a Załącznik nr 1b - Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców dotyczący ZAMAWIAJĄCEGO - Odpis aktualny z właściwego rejestru dotyczący WYKONAWCY ewentualnie Załącznik nr 1c Załącznik nr 2 Załącznik nr 2.1.A Załącznik nr 2.1.B Załącznik nr 2.2. Załącznik nr 2.3. Załącznik nr 2.4. Załącznik nr 2.5. Załącznik nr 2.6. Załącznik nr 2.7. Załącznik nr 2.8. Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Pełnomocnictwo do podpisania Kontraktu dla przedstawiciela WYKONAWCY Część techniczna Program Funkcjonalno Użytkowy Zakres rzeczowy i opis przedmiotu zamówienia (rozwiązania techniczne Wykonawcy) Lista części zamiennych i szybkozużywających się Procedury odbiorowe Pomiary zerowe i gwarancyjne Podział obowiązków Stron Projekt organizacji robót Parametry Gwarantowane Wymagania dla dokumentacji Harmonogram Płatności Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu Harmonogram Realizacji Kontraktu Program Zapewnienia i Kontroli Jakości Lista Podwykonawców Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie realizujących Kontrakt lub Oświadczenie o ponoszeniu solidarnej odpowiedzialności wszystkich członków konsorcjum za realizację Kontraktu. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 4

5 PREAMBUŁA Niniejszy Kontrakt zostaje zawarty pomiędzy: ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA spółką prawa polskiego z siedzibą w Ostrołęce, Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, adres do korespondencji: Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ; NIP: , REGON: Wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, Kapitał w całości wpłacony. Odpis z Rejestru Przedsiębiorców Zamawiającego jest Załącznikiem nr 1a do Kontraktu; zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, którą reprezentują: a... spółką prawa...z siedzibą zarejestrowaną pod adresem...wpisaną do rejestru w Sądzie Rejonowym w... pod nr KRS...; NIP:..., REGON:... Wysokość kapitału zakładowego:... zł, Kapitał w całości wpłacony zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentują: Uwaga do Wykonawcy: W przypadku, gdy wybrana zostanie Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższa treść zostanie przed podpisaniem Kontraktu uzupełniona, a mianowicie: wpisane zostaną dane jak wyżej dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podany zostanie Pełnomocnik (Lider) do reprezentowania i występowania w imieniu wszystkich Wykonawców we wszystkich sprawach dotyczących realizacji Kontraktu łącznie z upoważnieniem do przyjmowania wynagrodzenia, załączone zostaną odpisy z właściwych rejestrów wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,, zostanie umieszczony zapis odnośnie solidarnej odpowiedzialności za realizację Kontraktu, Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 5

6 do załączników do Kontraktu zostanie włączony Załącznik nr 10 do Kontraktu Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie realizujących Kontrakt (Umowa Konsorcjum) lub Oświadczenie wszystkich członków konsorcjum o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie Kontraktu Aktualny odpis z właściwego krajowego rejestru przedsiębiorców WYKONAWCY stanowi Załącznik nr 1b do Kontraktu; ewentualne pełnomocnictwo do podpisania lub parafowania Kontraktu dla przedstawiciela/li WYKONAWCY jest Załącznikiem nr 1c do Kontraktu. Zważywszy, że WYKONAWCA: - jest wysoko wykwalifikowany i doświadczony w dziedzinie realizacji zadań związanych z modernizacją kotłów pyłowych opalanych węglem kamiennym, - dysponuje odpowiednią dla wykonania Kontraktu znajomością projektowania, budowy, uruchomienia i eksploatacji instalacji do redukcji emisji NOx dla kotłów pyłowych, - oświadcza, że dostarczane w ramach Kontraktu urządzenia, wyposażenie i materiały są fabrycznie nowe, - posiada wszelkie niezbędne prawa do realizacji instalacji do redukcji emisji NOx dla kotłów pyłowych na blokach nr 1, 2 i 3 i przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa do jej eksploatacji, - oświadcza, że zarówno poziom techniczny, jak i jakość dostarczonej technologii, urządzeń, wyposażenia i materiałów będzie odpowiednia przy zachowaniu należytej staranności wymaganej od profesjonalisty wysoko wykwalifikowanego w dziedzinie realizacji instalacji do redukcji emisji NOx. Strony uzgadniają warunki Kontraktu jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Kontraktu są zgodne z przepisami prawa obowiązującego w Polsce oraz że warunki techniczne i finansowe są wzajemnie wystarczające do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z tego Kontraktu. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 6

7 DEFINICJE W treści niniejszego Kontraktu należy następująco rozumieć poniższe określenia: 1 Cena Kontraktu oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.385) w PLN za wykonanie Przedmiotu Kontraktu. - Cena Kontraktu jest ceną ryczałtową w rozumieniu art Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt. 1.3 oraz zmiany stawki podatku VAT, zgodnie z pkt Art. III Kontraktu. 2 Cena Kontraktu netto jest to Cena Kontraktu bez podatku VAT, który naliczany będzie przez WYKONAWCĘ w fakturach VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT. Cena Kontraktu netto jest stała w okresie realizacji Kontraktu, z zastrzeżeniem postanowień pkt i Art. XXI Kontraktu. 3 Dokumentacja Wykonawcy oznacza wszelkie projekty, rysunki, schematy, opisy, zestawienia, specyfikacje oraz instrukcje obsługi i konserwacji, a także wszystkie inne dokumenty techniczne dotyczące Instalacji, jej realizacji, uruchomienia lub eksploatacji, które Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w ramach Kontraktu dla realizacji Przedmiotu Kontraktu. 4 Dostawy oznacza wszelkie urządzenia, wyposażenie, materiały, prawa i inne elementy niezbędne do realizacji Przedmiotu Kontraktu, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ramach Kontraktu. Granice Dostaw wyszczególnione są w Załączniku nr 2 do Kontraktu. 5 Etap Realizacji oznacza termin wykonania i zakończenia czynności wyszczególnionych w Harmonogramie Płatności, po którym to terminie następuje płatność na rzecz Wykonawcy. 6 Parametry Gwarantowane Kategorii A oznaczają parametry techniczne bezwzględnie obowiązujące określone w Załączniku 2.7. do Kontraktu, których osiągnięcie przez blok wraz z zabudowaną Instalacją Bloku warunkuje Przejęcie Instalacji Bloku do Eksploatacji przez ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości niedotrzymania Parametrów Gwarantowanych Kategorii A. W przypadku nieosiągnięcia tych parametrów ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od Kontraktu na warunkach Artykułu XVIII Kontraktu. 7 Parametry Gwarantowane Kategorii B oznaczają parametry techniczne określone w Załączniku 2.7. do Kontraktu, które blok wraz z zabudowaną Instalacją Bloku powinien osiągać. Nieosiągnięcie tych parametrów podczas Pomiarów Gwarancyjnych w zakresach określonych w Kontrakcie skutkuje naliczeniem kar Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 7

8 umownych przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami Art. XIV Kontraktu i Załącznika 2.7 do Kontraktu. 8 Instalacja Bloku w zapisach ogólnych odnosi się do modernizacji wszystkich kotłów. W przypadku wskazania numeru bloku, oznacza część Przedmiotu Kontraktu związaną z modernizacją kotła dotyczącą: bloku nr 1 (Instalacja Bloku nr 1), bloku nr 2 (Instalacja Bloku nr 2) i bloku nr 3 (Instalacja Bloku nr 3). 9 Kontrakt oznacza niniejszy dokument wraz ze wszystkimi Załącznikami, stanowiącymi integralną jego część, określający warunki wykonania Przedmiotu Kontraktu. 10 Odbiór Końcowy oznacza akt potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich swoich obowiązków w zakresie związanym z wykonaniem, uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji Instalacji Bloku, w tym osiągnięcie przez Instalacje Bloku Parametrów Gwarantowanych zgodnie z Załącznikiem nr 2.7 do Kontraktu. 11 Podwykonawca oznacza podmiot, któremu WYKONAWCA powierza wykonanie części Przedmiotu Kontraktu. 12 Pomiary Zerowe oznaczają pomiary wykonane na każdym z kotłów przez firmę pomiarową wybraną i zatrudnioną przez Zamawiającego przed odstawieniem bloku do postoju remontowego, zgodnie z procedurami opisanymi w Załączniku nr 2.4. do Kontraktu (Pomiary Zerowe i Gwarancyjne). Celem Pomiarów Zerowych jest udokumentowanie stanu kotła przed modernizacją. 13 Pomiary Gwarancyjne oznaczają pomiary wykonane na każdej Instalacji Bloku w podstawowym Okresie Gwarancji przez firmę pomiarową wybraną i zatrudnioną przez Zamawiającego, która wcześniej wykonywała Pomiary Zerowe. Pomiary Gwarancyjne zostaną przeprowadzone, zgodnie z procedurami opisanymi w Załączniku nr 2.4. do Kontraktu (Pomiary Zerowe i Gwarancyjne). Celem Pomiarów Gwarancyjnych jest sprawdzenie Gwarantowanych Parametrów Technicznych każdej Instalacji Bloku. 14 Prawidłowe Standardy Inżynieryjne i Budowlane oznaczają akceptowane w praktyce międzynarodowej standardy, praktyki, metody i procedury zgodne z polskim prawem i innymi obowiązującymi regulacjami oraz staranność, rozwagę i zdolność przewidywania, których można oczekiwać od wykonawcy lub inżyniera posiadającego umiejętności i doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów analogicznych lub zbliżonych do przewidzianego w Kontrakcie. 15 Przedmiot Kontraktu oznacza realizację przedsięwzięcia opisanego w pkt Art. I Kontraktu zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 2 do Kontraktu i spełniającego wymagania Kontraktu. Na Przedmiot Kontraktu składają się Dostawy, Usługi i Roboty Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 8

9 Budowlane. 16 Przejęcie Instalacji Bloku do Eksploatacji oznacza akt podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ Protokołu Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji po pomyślnym zakończeniu Ruchu Próbnego oraz po dostarczeniu dokumentacji zgodnie z pkt Art. XI Kontraktu. 17 Roboty Budowlane oznaczają wszelkie roboty budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. z 2010 r., Dz. U. Nr 243, poz. 123 z późn. zm.) zwane w skrócie Prawem Budowlanym, które Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i zrealizować w celu wykonania Przedmiotu Kontraktu i w granicach jak w Załączniku nr 2.1 do Kontraktu. 18 Rozruch oznacza etap realizacji Przedmiotu Kontraktu, dotyczący każdej Instalacji Bloku po zakończeniu prac montażowych, w trakcie którego Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie funkcjonowania urządzeń i układów technologicznych pod obciążeniem, z udziałem czynników procesowych, zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 2.3. do Kontraktu. 19 Ruch Próbny Oznacza 360-godzinną próbę pracy bloku z Instalacją Bloku, której celem jest udokumentowanie właściwej funkcjonalności Instalacji danego Bloku oraz osiągnięcia, możliwych do oceny w oparciu o przyrządy ruchowe i analizy laboratorium chemicznego Zamawiającego, Parametrów Gwarantowanych. Procedury Ruchu Próbnego opisane są w Załączniku nr 2.3. do Kontraktu. Ruch próbny części wspólnej instalacji odbywa się równocześnie z ruchem próbnym pierwszego zmodernizowanego Bloku. 20 Ruch Regulacyjny oznacza regulację systemów technologicznych i urządzeń pod obciążeniem oraz zoptymalizowanie pracy i przygotowanie Instalacji Bloku do Ruchu Próbnego. Ruch Regulacyjny odbywa się w okresie pomiędzy Rozruchem a Ruchem Próbnym i przeprowadzony będzie zgodnie procedurą określoną w Załączniku nr 2.3. do Kontraktu. 21 Szkoda oznacza uszczerbek w dobrach prawnie chronionych tak majątkowych jak i niemajątkowych, powstały w wyniku nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań umownych przez jedną ze Stron Kontraktu lub czynu niedozwolonego. Szkoda obejmuje stratę, którą poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (utracone korzyści). 22 Strona/Strony Strona - oznacza ZAMAWIAJĄCEGO albo WYKONAWCĘ. Strony - oznacza ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ. 23 System SOWEL oznacza system znakowania urządzeń SOWEL, który jest odmianą systemu Kraftwerks Kennzeichen System (KKS). 24 Teren Budowy oznacza przestrzeń, miejsca i place, które zostały protokolarnie Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 9

10 udostępnione WYKONAWCY przez ZAMWIAJĄCEGO na ustalony okres w celu realizacji Przedmiotu Kontraktu. 25 Usługi oznacza wszelkie czynności, działania, zadania i funkcje, które nie są Robotami Budowlanymi ani Dostawą, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z Kontraktem i w granicach jak w Załączniku nr 2.1 do Kontraktu. 26 Ustawa oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 27 Wada oznacza wykonanie Przedmiotu Kontraktu lub jego części niezgodnie z Kontraktem. 28 Usterka Nielimitująca oznacza Wadę Instalacji Bloku, której wystąpienie nie wyklucza użytkowania bloku ani użytkowania Instalacji Bloku zgodnie z przeznaczeniem. 29 Usterka Limitująca oznacza Wadę Instalacji Bloku, której wystąpienie uniemożliwia użytkowanie bloku lub użytkowanie Instalacji Bloku zgodnie z przeznaczeniem. 30 Zakończenie Montażu oznacza datę podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu przekazania Instalacji Bloku do Rozruchu. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 10

11 ARTYKUŁ I - PRZEDMIOT KONTRAKTU 1.1 Opis Przedmiotu Kontraktu Przedmiotem zamówienia jest zabudowanie w formule pod klucz kompletnej instalacji odazotowania spalin dla kotłów typu OP 650 na blokach nr 1, nr 2 i nr 3 opalanych węglem kamiennym i biomasą w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w celu obniżenia w sposób trwały stężenia tlenków azotu w spalinach do poziomu 150 mg/nm3, przyjmując za podstawę wartości średnie jednogodzinne. Modernizacja kotłów OP 650 będzie przeprowadzona z zastosowaniem metod pierwotnych (średnio-godzinowe stężenie NOx jako sumy tlenków azotu w przeliczeniu na NO2 przy O2 = 6 % z wykorzystaniem tylko metod pierwotnych 250mg/Nm3) i metod wtórnych. Dla metod wtórnych dopuszcza się jedynie technologie niekatalityczne, uzupełnione dodatkowo zabudową w II ciągu kotła, pojedynczego katalitycznego filtra amoniaku. Instalacja odazotowania spalin w zasadniczy sposób nie może pogorszyć parametrów pracy bloków, dyspozycyjności oraz przydatności handlowej gipsu, popiołu lotnego i żużla, które zostaną określone podczas Pomiarów Zerowych. Inwestycja będzie realizowana w czterech Etapach, w okresach wynikających z harmonogramu postojów remontowych bloków w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Instalacja wybudowana dla każdego z bloków będzie traktowana, jako Etap podlegający odrębnym procedurom odbiorowym, zakończonym podpisaniem Protokołu odbioru końcowego, przy czym Instalacja w części wspólnej dla trzech bloków (jeżeli takie rozwiązanie będzie uwzględnione w przedstawionej propozycji) zostanie wykonana i przekazana do eksploatacji w ramach Etapu I. Etapy zabudowy Instalacji odazotowania spalin na kotłach OP-650 w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA bloków nr 1, nr 2 i nr 3 realizowane będą w następującej kolejności. Etap I wykonanie Instalacji w części wspólnej dla wszystkich trzech bloków (stacja rozładunku i magazynowania reagenta) (przewidywany czas realizacji: rok 2013/2014), Etap II wykonanie Instalacji dedykowanej dla kotła OP-650k nr 2 wraz z podłączeniem do części wspólnej Instalacji (przewidywany czas realizacji: rok 2013/2014), Etap III wykonanie Instalacji dedykowanej dla kotła OP-650k nr 3 wraz z podłączeniem do części wspólnej Instalacji (przewidywany czas realizacji: rok 2014/2015), Etap IV wykonanie Instalacji dedykowanej dla kotła OP-650k nr 1 wraz z podłączeniem do części wspólnej Instalacji (przewidywany czas realizacji: rok 2015/2016). Formuła "pod klucz" oznacza kompletne wykonanie przez Wykonawcę całości prac we wszystkich branżach w celu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: wykonanie niezbędnych prac projektowych, wykonanie prac obiektowych, dostarczenie materiałów i urządzeń, wykonanie prac rozbiórkowych, budowę i uruchomienie Instalacji wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących i wykończeniowych, zapewniających kompletność i gotowość Instalacji do eksploatacji w tym Ruch Próbny, udział w Pomiarach Gwarancyjnych, szkolenie personelu Zamawiającego, Raportu Oddziaływania na Środowisko, ocena pozwolenia na budowę oraz ewentualne przygotowanie nowego Raportu oddziaływania na Środowisko oraz uzyskanie nowego pozwolenia na budowę. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 11

12 1.2 Kompletność Przedmiotu Kontraktu WYKONAWCA oświadcza, że Załącznik nr 2 do Kontraktu obejmuje kompletny Przedmiot Kontraktu, a pominięcie jakiegoś elementu/pozycji w zakresie Usług, Dostaw bądź Robót Budowlanych nie oznacza wyłączenia z Przedmiotu Kontraktu. Wyłączenia podane są w Załączniku nr 2.1. do Kontraktu. Formuła pod klucz oznacza sposób wykonania Przedmiotu Kontraktu według zasady kompleksowe projektowanie, dostawy, wykonawstwo, w tym montaż, rozruch i przekazanie do eksploatacji jako zintegrowanej całości o cechach technologicznych i Gwarantowanych Parametrach Technicznych, określonych w Kontrakcie, z wykonaniem wszelkich Robót Budowlanych, Dostaw i Usług, które potrzebne są do tego, aby Instalacja Bloku osiągnęła wymagane w Kontrakcie charakterystyki eksploatacyjne, Gwarantowane Parametry Techniczne, zdolność ruchową i bezpieczeństwo, nawet jeśli jakieś elementy tej instalacji, tj. Robót Budowlanych, Dostaw lub Usług nie są wyraźnie wyszczególnione w Kontrakcie, jednakże znajdują się w ramach Przedmiotu Kontraktu. W przypadku niewyspecyfikowania w Zakresie Przedmiotu Kontraktu (Załącznik nr 2.1 do Kontraktu) jakiegoś elementu, koniecznego dla właściwego funkcjonowania Przedmiotu Kontraktu i osiągnięcia Parametrów Gwarantowanych (Art. XIII Kontraktu), będzie on dostarczony i wykonany w Cenie Kontraktu i we właściwym dla montażu czasie tak, aby nie opóźniało to Harmonogramu Realizacji Kontraktu (Załącznik nr 5 do Kontraktu). ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że w przypadku wątpliwości, niejasności czy rozbieżności w interpretacji kompletności Dostaw, Usług i Robót Budowlanych zapewnianych przez WYKONAWCĘ, nie zapłaci WYKONAWCY żadnych innych kwot poza Ceną Kontraktu, za wykonanie przez WYKONAWCĘ zobowiązań wynikających z Kontraktu, z zastrzeżeniem postanowień pkt i pkt Artykułu XXI Kontraktu. 1.3 Zmiany w Kontrakcie POLECENIE ZMIANY ZAMAWIAJĄCY może, po pisemnym powiadomieniu WYKONAWCY, zażądać wprowadzenia uzasadnionych zmian w realizacji Przedmiotu Kontraktu w przypadku: a) dostosowania rozwiązań technicznych stosowanych podczas realizacji Przedmiotu Kontraktu do zmian przepisów prawnych oraz wymagań ustawowych, b) dostosowania rozwiązań technicznych stosowanych podczas realizacji Przedmiotu Kontraktu do warunków, w jakich realizowany jest Przedmiotu Kontraktu, w sytuacji, gdy dokładna ocena ww. warunków nie była możliwa w dacie zawarcia Kontraktu, c) optymalizacji kosztów ponoszonych przez ZAMAWIAJĄCEGO w związku z realizacją Przedmiotu Kontraktu, d) poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu w związku z realizacją Przedmiotu Kontraktu, e) uzasadnionej i koniecznej poprawy jakości, wydajności lub bezpieczeństwa realizacji prac, ograniczenia kosztów eksploatacji Przedmiotu Kontraktu lub spełnienia wymagań związanych z bezpieczeństwem lub ochroną środowiska, f) koniecznych z uwagi na sposób finansowania zewnętrznego Kontraktu lub racjonalnie uzasadnione, zgodne z aktualnymi standardami rynkowymi wymogi podmiotów zapewniających takie finansowanie zewnętrzne. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 12

13 WYKONAWCA dokona takiej zleconej Zmiany po jej uprzednim pisemnym uzgodnieniu między Stronami zgodnie z procedurą opisaną w pkt i niniejszego Artykułu. W tym celu ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY tzw. Polecenie Zmiany, które nakazuje WYKONAWCY zmienić, skorygować, pominąć, dodać lub w inny sposób przekształcić jakąkolwiek część Przedmiotu Kontraktu (zwane w treści Kontraktu Zmianą ). Jeżeli WYKONAWCA uzna, że zaproponowana zmiana może się łączyć z jakimikolwiek ryzykami czy nieprawidłowościami z punktu widzenia obowiązujących przepisów i norm, WYKONAWCA niezwłocznie powiadomi o tym ZAMAWIAJĄCEGO i jeżeli ZAMAWIAJĄCY mimo to podtrzyma konieczność tych zmian, ZAMAWIAJĄCY będzie odpowiedzialny za te nieprawidłowości i ryzyka. Przed wydaniem jakiegokolwiek Polecenia Zmiany, ZAMAWIAJĄCY wcześniej powiadomi WYKONAWCĘ o charakterze i formie takiej Zmiany. W ciągu 14 dni od otrzymania Polecenia Zmiany, WYKONAWCA opracuje i dostarczy do zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCEMU tzw. Dokument Zmiany, zgodnie z procedurą zawartą w pkt do niniejszego Artykułu. Jeżeli Dokumentacja Wykonawcy lub Instalacja nie są zgodne z przepisami polskimi, obowiązującymi w dniu Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji lub z Kontraktem, to istnieje konieczność ich poprawienia przez WYKONAWCĘ, ale nie stanowi to Zmiany, z zastrzeżeniem zapisów punktu Artykułu XXI Kontraktu PROPOZYCJA ZMIANY Niezależnie od postanowień punktu WYKONAWCA może, z zastrzeżeniem punktu poniżej, z własnej inicjatywy przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU na piśmie propozycję zmiany w Przedmiocie Kontraktu (zwaną w treści Kontraktu Propozycją Zmiany ), która w przekonaniu WYKONAWCY jest korzystna dla ZAMAWIAJĄCEGO z punktu widzenia ekonomii lub technologii (np. obniży koszt realizowania Kontraktu, utrzymania lub użytkowania Instalacji), która zmienia, koryguje, pomija, dodaje lub w inny sposób przekształca jakąkolwiek część Przedmiotu Kontraktu (zwane w treści Kontraktu Zmianą ). WYKONAWCA ma obowiązek złożenia Propozycji Zmiany, jeżeli wykonanie Instalacji lub działanie Instalacji zgodnie z Kontraktem naruszałoby przepisy prawa ogłoszone po dacie zawarcia Kontraktu. Po przeanalizowaniu Propozycji Zmiany otrzymanej od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zajmie stanowisko w terminie 14 dni od daty otrzymania Propozycji Zmiany wydając Wykonawcy polecenie opracowania Dokumentu Zmiany lub odrzucając propozycję. Brak stanowiska Zamawiającego w podanym terminie jest jednoznaczny z jej odrzuceniem, Dokument Zmiany zostanie opracowany przez WYKONAWCĘ zgodnie z procedurą zawartą w punktach do niniejszego Artykułu DOKUMENT ZMIANY Każdy Dokument Zmiany będzie sporządzony przez WYKONAWCĘ na jego koszt. Dokument Zmiany Kontraktu zostanie przygotowany przez WYKONAWCĘ na piśmie i będzie zawierał szczegółowy opis Zmiany i jej uzasadnienie, z wyjątkiem sytuacji, w której to ZAMAWIAJĄCY wnioskuje o zmianę. Dokument Zmiany będzie składał się co najmniej z następujących elementów: Opisu Dostaw, Robót Budowlanych i Usług, które należy wykonać w związku z proponowaną Zmianą i proponowany harmonogram ich wykonania, Propozycji WYKONAWCY dotyczących koniecznych modyfikacji Harmonogramu Płatności, stanowiącego Załącznik nr 3 do Kontraktu, Harmonogramu Realizacji Kontraktu stanowiącego Załącznik nr 5 do Kontraktu, lub zakresu innych zobowiązań WYKONAWCY wynikających z Kontraktu, Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 13

14 Propozycji WYKONAWCY dotyczącej zmiany Ceny Kontraktu, w oparciu o szczegółowy kosztorys obejmujący Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi, które należy wykonać w związku z proponowaną Zmianą, określoną w Dokumencie Zmiany, Okresu związania warunkami zawartymi w Dokumencie Zmiany, nie krótszego niż 30 dni od daty otrzymania tego dokumentu przez ZAMAWIAJĄCEGO, Wpływu Zmiany na warunki Kontraktu (np. na Parametry Gwarantowane, na Okres Odpowiedzialności za Wady itp.) PROCEDURA ZMIAN Po otrzymaniu Dokumentu Zmiany od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY w ciągu 14 dni zawiadomi WYKONAWCĘ o przyjęciu bądź odrzuceniu Zmiany, albo zgłosi uwagi do Zmiany. Brak powyższych zawiadomień równoznaczny będzie z odrzuceniem Zmiany. W przypadku zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO uwag do Zmiany, na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO, Strony niezwłocznie podejmą negocjacje mające na celu uzgodnienie zakresu Zmiany i warunków jej wprowadzenia, Jeżeli ZAMAWIAJĄCY zaakceptuje Zmianę, określoną w Dokumencie Zmiany, wówczas powinien wyrazić swoją akceptację poprzez podpisanie Dokumentu Zmiany i zwrócić ten dokument WYKONAWCY. Zmiana podlegała będzie niezwłocznemu wprowadzeniu do Kontraktu, pisemnym Aneksem podpisanym przez Strony. WYKONAWCA nie przystąpi do realizacji prac wynikających z Dokumentu Zmiany przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony, Na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO, przed zawarciem pisemnego aneksu dotyczącego Zmiany, WYKONAWCA udokumentuje wycenę Zmiany, zawartą w Dokumencie Zmiany lub wynegocjowaną z ZAMAWIAJĄCYM. Po otrzymaniu od Wykonawcy Dokumentu Zmiany i przedstawienia przez Wykonawcę udokumentowania wyceny Zmiany, ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA spotkają się i uzgodnią korektę Ceny i wszystkie inne istotne sprawy dotyczące Propozycji Zmiany, Wszelkie Zmiany wyceniane będą zgodnie ze stawkami i cenami ustalanymi między Stronami na podstawie poziomu cen funkcjonujących na rynku polskim w okresie wprowadzenia danej Zmiany, w oparciu o publikowane kwartalnie bazy cenowe SEKOCENBUD, WYKONAWCA nie może domagać się Zmian w Kontrakcie (w tym zmiany Ceny i terminu realizacji) w związku z nienależytym wykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez WYKONAWCĘ zobowiązań wynikających z Kontraktu. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 14

15 ARTYKUŁ II- PODWYKONAWCY 2.1. Wymagania dotyczące Podwykonawców Wszystkie Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane dostarczane i wykonywane w ramach Kontraktu powinny być wysokiej jakości i pochodzić z firm posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie rodzaju prac, jakie będą realizować Lista głównych Podwykonawców zostanie wprowadzona do Kontraktu jako Załącznik nr 7 po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego, w terminie 21 dni od podpisania niniejszego Kontraktu. Niniejsza lista może podlegać zmianom w trakcie realizacji Kontraktu, jednakże po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego Przed powierzeniem prac Podwykonawcy spoza listy Podwykonawców, znajdującej się w Załączniku nr 7 do Kontraktu, WYKONAWCA musi zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO o akceptację Podwykonawcy. ZAMAWIAJĄCY udzieli odpowiedzi WYKONAWCY niezwłocznie, nie później niż 7 dni licząc od dnia otrzymania wniosku od WYKONAWCY i nie może odmówić akceptacji bez uzasadnienia. Brak odpowiedzi ze strony ZAMAWIAJĄCEGO w tym terminie uważany będzie za akceptację danego Podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją prac przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców. WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania, swoich Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców i wynikające z tego niewykonanie lub nienależyte wykonanie Kontraktu w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania WYKONAWCY Umowy WYKONAWCY z Podwykonawcami powinny zawierać postanowienia przewidujące: a) prawo przeniesienia wszystkich praw i obowiązków WYKONAWCY wynikających z umów z Podwykonawcami na ZAMAWIAJĄCEGO w przypadkach przewidzianych w pkt Kontraktu, b) zobowiązanie Podwykonawcy do dostarczania części zamiennych i szybkozużywających się dla Przedmiotu Kontraktu na cały okres Gwarancji, c) obowiązek zapewnienia przez każdego Podwykonawcę ubezpieczenia dotyczącego realizacji prac wykonywanych przez tego Podwykonawcę co do ryzyk, w odniesieniu do których obowiązek ubezpieczenia ciąży na WYKONAWCY zgodnie z Artykułem XV Kontraktu, o ile taki obowiązek nie został spełniony przez Wykonawcę Podwykonawcy Robót Budowlanych Do Robót realizowanych przez Podwykonawców zatrudnionych przez WYKONAWCĘ będą miały zastosowanie przepisy art. 647¹ Kodeksu cywilnego Do zawarcia przez WYKONAWCĘ umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcą Robót Budowlanych, WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU projekt umowy z takim Podwykonawcą. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY, w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez WYKONAWCĘ projektu umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tym projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy WYKONAWCY z Podwykonawcą Robót Budowlanych. Jeśli ZAMAWIAJĄCY zgłosi uzasadniony sprzeciw lub zastrzeżenia, WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić w ciągu Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 15

16 kolejnych 14 dni nowy projekt umowy, uwzględniający zastrzeżenia bądź zalecenia ZAMAWIAJĄCEGO lub projekt umowy z innym Podwykonawcą. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY i w tym przypadku zasady opisane w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio Każda umowa z Podwykonawcą musi zawierać postanowienia przewidujące: a) prawo przeniesienia wszystkich praw i obowiązków WYKONAWCY wynikających z umów z Podwykonawcami na ZAMAWIAJĄCEGO w przypadkach przewidzianych w pkt Kontraktu, b) obowiązek zapewnienia przez każdego Podwykonawcę ubezpieczenia dotyczącego realizacji prac wykonywanych przez tego Podwykonawcę co do ryzyk, w odniesieniu do których obowiązek ubezpieczenia ciąży na WYKONAWCY zgodnie z Artykułem XV Kontraktu, o ile taki obowiązek nie został spełniony przez Wykonawcę Wraz z każdym Protokołem Zakończenia Etapu Realizacji, WYKONAWCA zobowiązany jest doręczyć ZAMAWIAJĄCEMU informację o: dokonanych na rzecz Podwykonawcy płatnościach lub odmowach zapłaty za Roboty Budowlane, których terminy przypadają nie później niż na dzień przygotowania przez WYKONAWCĘ Protokołu Zakończenia Etapu Realizacji. WYKONAWCY przysługuje prawo wstrzymania lub odmowy zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy Robót Budowlanych, w przypadku, gdy uprawniają go do tego zapisy umowy z Podwykonawcą Robót Budowlanych lub przepisy prawa. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy ujawnione zostały wady robót wykonywanych przez Podwykonawcę Robót Budowlanych Jeżeli WYKONAWCA z nieuzasadnionych przyczyn nie zapłaci swojemu Podwykonawcy lub Podwykonawca nie zapłaci dalszemu podwykonawcy wykonującemu Roboty Budowlane należnego wynagrodzenia, wówczas ZAMAWIAJĄCY po uzyskaniu wyjaśnień od WYKONAWCY dokona bezpośrednio płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Robót Budowlanych. Każda kwota zapłacona na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Robót Budowlanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, będzie podlegać potrąceniu wraz z należnymi odsetkami z najbliższych płatności ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz WYKONAWCY lub płacona przez WYKONAWCĘ na podstawie noty obciążeniowej, a w przypadku braku zapłaty - będzie wypłacona z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu. Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Robót Budowlanych, jeżeli: (a) okaże się, że taki Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie swoje zobowiązania, (b) co do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez takiego Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę toczy się spór przed sądem, arbitrażem lub zapadł już prawomocny wyrok oddalający powództwo Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Robót Budowlanych o zapłatę, Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez ZAMAWIAJĄCEGO płatności bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy Robót Budowlanych na podstawie art. 647¹ 5 Kodeksu cywilnego, zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO z obowiązku zapłaty odpowiedniej części Ceny Kontraktu na rzecz WYKONAWCY. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 16

17 Po zakończeniu realizacji każdej umowy z Podwykonawcą Robót Budowlanych, WYKONAWCA przedłoży w terminie 45 dni od dnia jej zakończenia oświadczenie potwierdzone przez Podwykonawcę Robót Budowlanych, że płatności z tytułu umowy zawartej z Podwykonawcą Robót Budowlanych zostały przez WYKONAWCĘ zrealizowane, za wyjątkiem kaucji gwarancyjnej lub/i innych płatności zatrzymanych zgodnie z umową z Podwykonawcą Robót Budowlanych. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 17

18 ARTYKUŁ III - CENA KONTRAKTU Uwaga: WYKONAWCA w Ofercie Wstępnej nie podaje Ceny Kontraktu (Ceny Ofertowej) Cena Kontraktu netto za realizację kompletnego zakresu Przedmiotu Kontraktu wynosi... PLN (słownie:... złotych). Cena Kontraktu netto nie obejmuje podatku VAT, który według właściwej stawki podatkowej będzie doliczany przez WYKONAWCĘ w fakturach VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Na dzień zawarcia Kontraktu VAT wynosi 23%, tj.... PLN (słownie:... złotych). Cena Kontraktu, tj. z podatkiem VAT 23% wynosi PLN... (słownie:... złotych). w tym: Cena Kontraktu za części wspólne dla Instalacji Bloku, która stanowi 10% Ceny Kontraktu podanej w punkcie 3.1. niniejszego Artykułu, Wynosi netto: PLN (słownie:.. złotych) i podatek VAT na dzień zawarcia Kontraktu.. PLN (słownie:. złotych, Cena Kontraktu za Instalację Bloku nr 1, która stanowi 30% Ceny Kontraktu podanej w punkcie 3.1. niniejszego Artykułu, Wynosi netto: PLN (słownie:.. złotych) i podatek VAT na dzień zawarcia Kontraktu.. PLN (słownie:. złotych, Cena Kontraktu za Instalację Bloku nr 2, która stanowi 30% Ceny Kontraktu podanej w punkcie 3.1. niniejszego Artykułu, Wynosi netto PLN (słownie:.. złotych) i podatek VAT na dzień zawarcia Kontraktu.. PLN (słownie:. złotych), Cena Kontraktu za Instalację Bloku nr 3, która stanowi 30% Ceny Kontraktu podanej w punkcie 3.1. niniejszego Artykułu, Wynosi netto: PLN (słownie:.. złotych) i podatek VAT na dzień zawarcia Kontraktu.. PLN (słownie:. złotych), 3.2. Podział płatności za Przedmiot Kontraktu określony w pkt Artykułu I Kontraktu przedstawia Załącznik nr 3 do Kontraktu (Harmonogram Płatności) Cena Kontraktu netto jest skalkulowana przy uwzględnieniu, że ZAMAWIAJĄCY pokrywa następujące koszty: koszty mediów i paliw oraz reagenta użytych w trakcie Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego oraz 360-godzinnego Ruchu Próbnego. koszty pierwszych Pomiarów Gwarancyjnych, Podział obowiązków i związanych z nimi kosztów pomiędzy Stronami Kontraktu jest uszczegółowiony w Artykule XII Kontraktu i Załączniku nr 2.5. do Kontraktu. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 18

19 3.4. Cena Kontraktu dla Dostaw jest podana na bazie formuły handlowej DDP (Delivered Duty Paid) według INCOTERMS 2010 (dla Dostaw importowanych) oraz formuły franco Teren Budowy (dla Dostaw krajowych) zgodnie z zapisami 9.1 Artykułu IX Kontraktu Cena Kontraktu określona w PLN ma charakter ryczałtowy i jest stała, z zastrzeżeniem pkt oraz 3.7. i obowiązuje w wysokości określonej w pkt Artykułu III Kontraktu, przez cały okres realizacji Kontraktu, tj. do zakończenia okresu Gwarancji na Przedmiot Kontraktu i do całkowitego rozliczenia Kontraktu, z zastrzeżeniem pkt i pkt Artykułu XXI Kontraktu Cena Kontraktu określona w PLN jest podzielona na poszczególne płatności Etapy Realizacji wyspecyfikowane w Załączniku nr 3 Harmonogram Płatności do Kontraktu Strony uzgadniają, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT płatności podlegają automatycznej zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej ustawowo stawki tego podatku. Zmiana płatności, o której mowa powyżej, dotyczy tej części Kontraktu, za wykonanie której faktury będą wystawiane po dacie wejścia w życie zmiany podatku VAT. Taka zmiana Ceny Kontraktu nie powoduje konieczności zawarcia aneksu do Kontraktu. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 19

20 ARTYKUŁ IV - TERMINY I WARUNKI PŁATNOŚCI 4.1. Waluta płatności Walutą płatności i rozliczenia Kontraktu jest złoty polski (PLN) Forma i zasady płatności WYKONAWCA będzie wystawiać faktury VAT zgodnie z Etapami Realizacji określonymi w Harmonogramie Płatności - Załącznik nr 3 do Kontraktu, w oparciu o protokolarnie odebrane Etapy Realizacji Przedmiotu Kontraktu Należne płatności wraz z podatkami od towarów i usług (VAT) przekazywane będą na konto bankowe WYKONAWCY wskazane każdorazowo w fakturze VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ Należne płatności dokonywane będą w formie przelewów bankowych w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez ZAMAWIAJĄCEGO, z zastrzeżeniem, że: Faktura VAT musi być wystawiona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie polskimi przepisami, po faktycznym zaistnieniu podstawy do fakturowania, wynikającej z Harmonogramu Płatności (Załącznik nr 3 do Kontraktu), Wraz z fakturą VAT WYKONAWCA przedłoży dokument stwierdzający zasadność i podstawę jej wystawienia, a mianowicie kopię podpisanego przez ZAMAWIAJĄCEGO Protokołu Odbioru Etapu Realizacji wyszczególnionego w Harmonogramie Płatności - Załącznik nr 3 do Kontraktu Za datę zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP WYKONAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT upoważnionym do wystawienia faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP ZAMAWIAJĄCY pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego Banku i koszty instytucji kredytujących ZAMAWIAJĄCEGO i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie. WYKONAWCA pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego Banku (Banków) zarówno w Polsce, jak i za granicą, otrzymujących należności i wystawiających gwarancje bankowe związane z tym Kontraktem W terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od otrzymania przez Wykonawcę płatności za dany Etap Realizacji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców Robót Budowlanych o uregulowaniu na ich rzecz przez Wykonawcę wszystkich wymaganych należności związanych z danym Etapem Realizacji. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa powyżej albo niedostarczenia go w terminie, o którym mowa powyżej, ZAMAWIAJĄCY będzie mógł żądać od Wykonawcy wyjaśnień, a w razie zwrócenia się przez Podwykonawcę na rzecz którego płatność nie została dokonana, zastosowanie będzie miał pkt Artykułu II Kontraktu. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 20

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo