SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ OC SZPITALA Zatwierdził (podpis kierownika Zamawiającego) Tarnobrzeg, dnia.30 listopada.2007 rok Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego do 211tys. euro 1

2 Spis treści SIWZ CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne 1. Zamawiający 2. Oznaczenie postępowania 3. Tryb udzielenia zamówienia 4. Przedmiot zamówienia 4a Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 5. Termin wykonania zamówienia 6. Opis sposobu przygotowania ofert 7. Wymagania dotyczące wadium 8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie 10. Miejsce i termin składania ofert 11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 12. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 13. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 14. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert 15. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert CZĘŚĆ II. Opis przedmiotu zamówienia I. Podstawowe informacje o zamawiającym II.Dane do oceny ryzyka ubezpieczeniowego Przedmiot zamówienia-warunki umowy I.Ubezpieczenie OC szpitala II. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych III.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego IV.Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku V.Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych VI.Ubezpieczenia komunikacyjne OC AC NW Informacje dodatkowe I.Szkodowość II.Zabezpieczenia przeciwpożarowe III.Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe CZĘŚĆ III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. Warunki ogólne 2. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz dokumenty wymagane dla oceny ofert w kryteriach CZĘŚĆ IV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty CZĘŚĆ V. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 2. Ocena Wykonawców i ofert CZĘŚĆ VI. Postanowienia końcowe 1. Unieważnienie postępowania 2. Udzielenie zamówienia CZĘŚĆ VII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia CZĘŚĆ VIII. Istotne postanowienia umowy CZĘŚĆ IX. Załączniki 2

3 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zaprasza do udziału w przetargu, w trybie przetargu nieograniczonego, na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością. 2. Dokumentację przetargową składającą się na niniejszą Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy traktować jako poufną i nie wolno jej udostępniać osobom trzecim. 3. Dokumentacja przetargowa obejmuje Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz załączniki. 4. W przygotowaniu i przeprowadzeniu niniejszego postępowania bierze udział w charakterze doradcy Mirosław Małycha Nalpi Broker, Górno Osiedle Górno. CZĘŚĆ I Postanowienia Ogólne 1. Nazwa i adres zamawiającego. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, Tarnobrzeg. Tel tel./fax Oznaczenie postępowania W.Sz.II.7/229/07 3. Tryb udzielania zamówienia. Przetarg nieograniczony do EURO. 4. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w zakresie: Lp. Rodzaj ubezpieczenia Kod CPV Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. (Dział II wg. ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością, a także z tytułu odpowiedzialności cywilnej Pracodawcy, 2 ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia oraz gotówki, 4 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w części II specyfikacji istotnych 3

4 warunków zamówienia. 4a. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Termin wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od do r. z uwzględnieniem zachowania terminów i procedury przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych i warunków przetargu. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte na okres 12 miesięcy (1 rok). Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w zakresie i wartościach przedstawionych do ubezpieczenia po wyborze Wykonawcy. Wykonawca zapewnić musi gotowość zawarcia umowy ubezpieczenia w oparciu o przedstawione warunki dla wszystkich składników majątku i w zakresie odpowiedzialności cywilnej, których okres ubezpieczenia rozpoczyna się od 01 stycznia 2008 i trwa do 31 grudnia 2008, określając poziom cenowy na podstawie przedstawionych przez Zamawiającego danych, szkodowości oraz innych obiektywnych czynników wskazanych w Umowie. 6. Opis sposobu przygotowania ofert Każdy z Wykonawców przedłoży pełną ofertę przygotowaną zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji, w zakresie przedmiotu zamówienia. Oferta winna szczegółowo określać wysokość odrębnych składek z tytułu ubezpieczeń: I. odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością, II. odpowiedzialności cywilnej Pracodawcy, III. majątku od ognia i innych zdarzeń losowych, IV. mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, V. sprzętu elektronicznego, VI. maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych, VII. ubezpieczeń komunikacyjnych. Prosimy podać także wartość składki łącznej. A) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. B) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. C) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. D) Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. E) Oferta winna zawierać wypełniony formularz Oferta (załącznik nr 2), oraz niżej wymienione dokumenty: I. Dokumenty wymagane postanowieniami Części III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a/formularz cenowy, b/oferta oraz pozostałe dokumenty dla których zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. c/ Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego) w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. d/ Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 4

5 e/wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub parafowane przez wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. f/strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w punkcie 6.i, oraz ze sobą połączone. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. g/ Oferta winna zawierać spis załączników z podaniem numerów stron. h/ W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim winny być oddzielnie ze sobą połączone oraz ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. i/ Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do zamawiającego na adres: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna Tarnobrzeg, oraz opisane: Oferta na usługę ubezpieczenia mienia oraz OC szpitala Nie otwierać przed dniem 11 grudzień 2007 godz Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wadium. 8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Zamawiający nie planuje udzielić zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 9. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. Miejsce i termin składania ofert 1. Oferty winny być złożone w siedzibie zamawiającego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej przy ul. Szpitalnej Tarnobrzeg w pok. nr 104 w terminie do 11 grudzień 2007 rok do godz Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert. 2) Pisemne odpowiedzi na zadane pytania staną się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5

6 3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje związane z toczącym się postępowaniem zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną. 12. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: - od strony Zamawiającego: w sprawach formalnych - mgr Maria Matyka-Bandurka Główny Specjalista d/s zamówień publicznych tel , fax Godziny urzędowania: poniedziałek piątek, godz: 07:00 14:30 - od strony Brokera: Mirosław Małycha, Specjalista ds. ubezpieczeń, tel. kom: , Godziny urzędowania: poniedziałek piątek, godz: Termin do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt Części I, o kolejne 30 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa Wykonawcy nie powoduje utraty wadium. 3. Wniesienie protestu po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 14. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1, Tarnobrzeg w pok. Nr 12, w dniu 11 grudzień 2007 r. o godz Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy firm oraz adresy Oferentów, a także informacja dotycząca ceny. Wykonawcy nieobecni na otwarciu ofert mają prawo żądać informacji, o których mowa wyżej, po złożeniu pisemnego wniosku o ich udostępnienie. 15. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert Tryb otwarcia ofert jest jawny. Oferty zostaną ocenione zgodnie z otrzymaną punktacją za poszczególne wagi przypisane kryteriom wymienionym w Części V w pkt.1. CZĘŚĆ II Opis przedmiotu zamówienia I. Podstawowe informacje o Zamawiającym Nazwa jednostki: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Adres: ul. Szpitalna 1, Tarnobrzeg REGON: NIP: Nr rejestru ZOZ i data rejestracji: ; r Działalność wg PKD: 8511Z Szpitalnictwo 6

7 Szpital istnieje od 1904 roku. Od 1998 Szpital pracuje jako Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. II. Dane do oceny ryzyka ubezpieczeniowego Liczba pacjentów w roku 2007: osób. Planowana liczba pacjentów w okresie ubezpieczenia: - około osób. Liczba łóżek: 348 z wyłaczeniem oddziału noworodków 30 łóżek Rodzaje wykonywanych usług: Celem działalności Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Podstawowym zadaniem Szpitala jest udzielanie świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym oraz świadczeń z zakresu pomocy doraźnej. Szpital wykonuje zadania w sposób ciągły zapewniając zgodnie z potrzebami całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. Usługi gastronomiczne: własne (szpital przygotowuje posiłki dla pacjentów). Dokumentacja medyczna: Szpital przechowuje dokumentację medyczną przez okres przewidziany w ustawie o Zakładach Opieki Zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 rok z późń. zm.w zwiazku z Rozporządzenim Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001r., w sprawie rodzaju dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz przechowywania (rozdział 5 - Przechowywanie dokumentacji). Wykorzystywane urządzenia medyczne: są utrzymywane w stanie technicznej sprawności przez własne służby i przez firmy specjalistyczne. Działalność medyczna prowadzona jest w budynkach własnych. Prace remontowe i modernizacyjne prowadzone są na bieżąco. Oddziały i pracownie funkcjonujące w Szpitalu: 1. Wewnętrzny i Gastroenterologii, 2. Reumatologii, 3. Kardiologiczny, 4. Otorynolaryngologii, 5. Pediatryczny 6. Dzienny Chemioterapii, 7. Noworodków, Wcześniaków i Patologii Noworodka, 8. Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, 9. Blok Operacyjny, 10. Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, 11. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 12. Chirurgii Dziecięcej i Urazowej, 13. Położniczo - Ginekologiczny, 14. Szpitalny Oddział Ratunkowy, 15. Zakład Diagnostyki Obrazowej, 16. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, 7

8 17. Pracownia Mikrobiologii, 18. Dział Konsultacyjno Leczniczy, 19. Zakład Patomorfologii, 20. Pracownia Diagnostyki Endoskopowej, 21. Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii, 22. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej, 23. Apteka. Liczba osób zatrudnionych ogółem: 831 w tym: I. osoby zatrudnione na umowy o pracę: Wyższy personel medyczny osób, Średni personel medyczny osoby, Niższy personel medyczny - 76 osób, Obsługa - 77 osób, Administracja - 55 osób, Razem: 775 osób II. lekarze zatrudnieni na umowy na dyżury: 5 osób III. osoby zatrudnione na umowę zlecenie: 5 osób IV. lekarze zatrudnieni na umowy kontraktowe: 16 osób V. lekarze zatrudnieni na umowy na dyżury-kontrakty : 10 osób VI. lekarze zatrudnieni na umowę zlecenie: 2 osoby VII. osoby przebywające na urlopach wychowawczych i bezpłatnych: 18 osób Razem: 56 osób Wyszczególnienie: 1. Lekarze (ogółem) - 90 osób (3 z I stopniem specjalizacji i 67 z II stopniem specjalizacji, ), 2. Pielęgniarki i położne w tym: mgr pielęgniarstwa - 11 osób licenc. pielęgniarki - 16 osób pielęgniarki dyplomowane osób - położne - 40 osoby Specjalizacja 1* 2* 3* Specjalizacja Alergologia Medycyna sądowa Anestezjologia i intensywna terapia 4 1 Medycyna sportu Angiologia Medycyna transportu Audiologia i foniatria Mikrobiologia lekarska Chirurgia dziecięca Nefrologia Chirurgia klatki piersiowej Neonatologia 1 Chirurgia naczyniowa Neurochirurgia Chirurgia ogólna Neurologia Chirurgia onkologiczna 1 1 Neurologia dziecięca 1 Chirurgia plastyczna Okulistyka Chirurgia szczękowo-twarzowa 1 1 Onkologia kliniczna 1 Choroby płuc Onkologia i hematologia dziecięca Choroby wewnętrzne 1 1 Ortopedia i traumatologia Choroby zakaźne Otolaryngologia Dermatologia i wenerologia Patomorfologia 1 1 Diabetologia Położnictwo i ginekologia Diagnostyka laboratoryjna Pediatria 4 2 Endokrynologia Psychiatria Epidemiologia Psychiatria dzieci i młodzieży Farmakologia kliniczna Radioterapia onkologiczna Gastroenterologia 1 Rehabilitacja medyczna Genetyka kliniczna Reumatologia 3 8

9 Geriatria Seksuologia Hematologia Toksykologia kliniczna Immunologia kliniczna Transfuzjologia kliniczna Kardiochirurgia Transplantologia kliniczna Kardiologia 1 1 Urologia Kardiologia dziecięca Zdrowie publiczne Medycyna nuklearna Radiologia 5 Medycyna paliatywna Medycyna przemysłowa Medycyna pracy Ginekolog Medycyna ratunkowa 1 1 Inne Stomatolodzy Chirurgia stomatologiczna Stomatologia zachowawcza Ortodoncja * 1 liczba praktykujących lekarzy na podstawie umowy o pracę; * 2 liczba praktykujących lekarzy na podstawie innych umów; * 3 liczba lekarzy wykonujących zabiegi. Szpital zatrudnia również: ratowników medycznych (10), techników analityki medycznej (35), techników RTG (15), techników fizykoterapeutów (3), techników EKG (2), techników farmaceutów (3), masażystów (3), sanitariuszy (11), magistrów farmacji (4), magistrów analityki medycznej(4), magistrów biologii (3), magistrów rehabilitacji (3). W Szpitalu nie wykonuje się: 1. zabiegów chirurgii plastycznej, 2. eksperymentalnych metod leczenia i rehabilitacji. Przechowywanie rzeczy powierzonych przez pacjentów: - rzeczy wartościowe (depozyt zamknięty) przechowywane są na poszczególnych oddziałach, - pozostałe rzeczy pacjentów (w magazynie). Na terenie Szpitala działa jedna apteka szpitalna. Informacje dodatkowe: Szpital posiada instrukcje wewnętrzne np. postępowania dotyczące używania, magazynowania oraz stosowania środków ochrony indywidualnej. Zakład posiada potwierdzony pisemnie i wdrożony Program Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych; Zakład posiada stale działający Zespół ds. monitorowania i kontroli zakażeń szpitalnych nadzorujący przestrzeganie Programu Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych. Szpital prowadzi rejestrację zakażeń wewnątrzszpitalnych, uwzględniającą określenie źródeł zakażenia, dróg przenoszenia infekcji wewnątrzszpitalnych. Wyniki badań służą do wprowadzania zmian w metodach pracy personelu oraz stosowania dodatkowych środków zapobiegania zakażeniom. Szpital posiada opracowane i stosowane procedury / załącznik nr 9/ Szpital posiada potwierdzoną pisemnie i wdrożoną procedurę bezpiecznego usuwania odpadów medycznych. Przedmiot zamówienia -Warunki umowy 1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej szpitala Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność Ubezpieczającego (deliktowa, kontraktowa, oraz za produkt) w związku z prowadzoną działalnością o charakterze medycznym lub posiadanym 9

10 mieniem. Ochroną ubezpieczeniową objęta są zdarzenia, w następstwie których Ubezpieczający zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej i/lub rzeczowej. Szkody o których mowa, to szkody wyrządzone pacjentowi i/lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo szkody rzeczowe. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub osoby za które ponosi odpowiedzialność, w tym podwykonawców, z uwzględnieniem rażącego niedbalstwa. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń w związku z umyślnym działaniem lub zaniechaniem. Zakres czasowy odpowiedzialności Ubezpieczyciela: odpowiedzialność Ubezpieczyciela winna obejmować roszczenia osób poszkodowanych (lub uprawnionych do odszkodowania) dotyczące zdarzeń rozumianych jako przyczyna szkody, zaistniałych w okresie ubezpieczenia i zgłoszonych w terminach ustawowych. Suma gwarancyjna: Odpowiedzialność cywilna Zakładu Opieki Zdrowotnej: zł na jedno i zł na wszystkie zdarzenia; Rozszerzenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody: 1. powstałe z przeniesienia wszelkich chorób zakaźnych i zakażeń w tym m.in.: wirusa HIV, HAV, HCV, inne. 2. szkody polegające na utracie, zniszczeniu, lub uszkodzeniu rzeczy będących w posiadaniu poszkodowanego podczas wykonywania przez ubezpieczającego czynności medycznych, z sublimitem zł, 3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Pracodawcy za następstwa wypadów przy pracy, wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy na jego rzecz, niezależnie od podstawy zatrudnienia, z sublimitem zł na jedno i zł na wszystkie zdarzenia, 4. wyrządzone przez podwykonawców sublimit zł na jedno i zł na wszystkie zdarzenia, 5. szkody spowodowane wadą towarów dostarczanych przez ubezpieczonego, oraz wadliwym wykonaniem robót i usług, 6. szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia. Zakres terytorialny ubezpieczenia: wszystkie miejsca prowadzenia działalności na terenie RP. Udział własny i franszyza redukcyjna: wykupione dla szkód o wartości do zł. Franszyza integralna: 1000 zł. Ubezpieczyciel pokryje koszty: obrony sądowej, powołania rzeczoznawców, i zwróci koszty mające na celu zapobieżenie zwiększaniu szkody do wysokości 10 % sumy gwarancyjnej ponad ustalony limit odpowiedzialności. 2. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w wyniku: ryzyk podstawowych (FLEXA): ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, implozji, upadku statku powietrznego 10

11 ryzyk dodatkowych: huraganu, gradu oraz rozszerzenie o szkody spowodowane w przedmiotach zamontowanych lub znajdujących się na zewnątrz budynku, uszkodzenia budynków i mienia w razie upadku przedmiotów np.: masztów, drzew lub gałęzi, powodzi, deszczu nawalnego, zalania na skutek wydostania się wody, cieczy, pary z urządzeń wodno kanalizacyjnych lub technologicznych, lawiny, zapadania lub osuwania się ziemi, naporu śniegu i lodu, dymu, huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot, szkody będące następstwem akcji ratowniczej prowadzonej w związku z w/w zdarzeniami oraz koszty zabezpieczenia przed szkodą (w tym koszty ewakuacji pacjentów i mienia bez względu na powód ewakuacji np.: ze względu na rzekome podłożenie ładunku wybuchowego) i uprzątnięcia po szkodzie. Franszyzy i udziały własne: nie mają zastosowania System ubezpieczenia: na sumy stałe Przedmiot ubezpieczenia i suma ubezpieczenia: wg poniższej tabeli Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Wartość [zł] ubezpieczenia 1 Budynki i budowle: ,54 Księgowa brutto 2 Wyposażenie (sprzęt medyczny) ,39 Księgowa brutto 3 Środki obrotowe ,00 Wartość nabycia 4 Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne (w tym sprzęt medyczny sterowany mikroprocesorem) ,29 ( ,57) Księgowa brutto 5 Gotówka w lokalu 500,00 Nominalna 6 Niskocenne składniki majątku ,60 10% wartości początkowej Razem: ,82 Sumy ubezpieczenia mienia uwzględniają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT-em. Konstrukcja budynków: budynki murowane. Konstrukcja dachu żelbetowa pokryta papą. 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w wyniku: 1. zbyt wysokiego / niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej; 2. pośredniego działania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp.; 11

12 3. działania człowieka, w tym: niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, zaniedbania, błędnej obsługi, świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie; 4. wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się po okresie gwarancji; 5. działania ognia (a także dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu; powstałe w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratowniczej ; 6. działania wody, tzn. zalania na skutek wydostania się wody, cieczy, pary z urządzeń wodno kanalizacyjnych lub technologicznych, burzy, powodzi, deszczu nawalnego, wylewu wód podziemnych, wilgoci, pary wodnej i cieczy w inne postaci oraz mrozu, gradu i śniegu; 7. działania wiatru (w tym huraganu), zapadania lub osuwania się ziemi; 8. kradzieży z włamaniem oraz rabunku; 9. szkody będące następstwem akcji ratowniczej prowadzonej w związku z w/w zdarzeniami oraz koszty zabezpieczenia i uprzątnięcia po szkodzie. Udział własny i franszyza redukcyjna: nie mają zastosowania. Franszyza integralna: 200 zł Przedmiot ubezpieczenia i suma ubezpieczenia: wg poniższej tabeli Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia [zł] Wartość ubezpieczenia 1 Sprzęt komputerowy stacjonarny (w tym ,12 Księgowa brutto serwery) 2 Centrala telefoniczna ,88 Księgowa brutto 3 Tomograf komp. Toshiba model:tsx101 A/GC ,00 Odtworzeniowa Razem ,00 Proszę również o rozszerzenie zakresu ochrony o koszty odtworzenia danych i oprogramowania na kwotę zł. 4. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku Zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana) oraz rabunek (dokonany lub usiłowany): 1. maszyn i urządzeń, akty wandalizmu Franszyzy i udziały własne: nie mają zastosowania Przedmiot ubezpieczenia i suma ubezpieczenia: wg poniższej tabeli Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia [zł] Wartość ubezpieczenia 1 Maszyny, urządzenia (bez sprzętu ,23 Księgowa brutto elektronicznego) w systemie na pierwsze ryzyko (10 % wartości) 2 Środki obrotowe - w systemie na pierwsze ryzyko (10 % wartości) ,00 Wartość zakupu 12

13 Razem ,23 5. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych Zakres ubezpieczenia: (jako rozszerzenie do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych) szkody powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, tj.: zdarzeń powstałych w wyniku zwarcia, spięcia,uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia a także wskutek działania elektryczności atmosferycznej. Franszyza redukcyjna i udział własny: wykupione. Franszyza integralna: 200 zł Przedmiot ubezpieczenia i suma ubezpieczenia: wg poniższej tabeli Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia [zł] Wartość ubezpieczenia 1 Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne ,29 Księgowa brutto (w tym sprzęt medyczny sterowany mikroprocesorem) Razem: ,29 Księgowa brutto Wartość najdroższej maszyny: ,67 PLN Łączna moc znamionowa urządzeń: 2 MW Najwyższa moc znamionowa jednej maszyny: 75 kw 6. Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NW 1. OC suma ubezpieczenia minimalna ustawowa, 2. NW suma ubezpieczenia dla jednej osoby wynosi zł w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku, 3. AC w zakresie pełnym, uwzględniającym kradzież oraz poniższe: I. suma ubezpieczenia nie konsumowana, obejmuje wyposażenie medyczne II. brak amortyzacji części przy szkodach częściowych, III. zniesienie udziałów własnych i franszyz redukcyjnych we wszystkich rodzajach odszkodowań, IV. wypłata odszkodowania w wartości fakturowej dla pojazdów fabrycznie nowych w okresie 6 mc V. brak opłaty składki lub jej kolejnej raty w wyznaczonym terminie nie będzie skutkował odstąpieniem od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, VI. Ubezpieczyciel zobowiązany będzie do dokonania oględzin uszkodzonego pojazdu w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia szkody; Ubezpieczający może podjąć działania zmierzające do usunięcia szkody jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, VII.Ubezpieczyciel zobowiąże się do zatwierdzenia kosztorysu w ciągu dwóch dni roboczych. Dane dotyczące przedstawionych do ubezpieczenia pojazdów zawarte są w Załączniku nr 6: Wykaz pojazdów przedstawionych do ubezpieczenia. We wszystkich rodzajach ubezpieczeń zastosowanie będą miały następujące zapisy: Postanowienia dodatkowe: 1. Klauzula odpowiedzialności: Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. 2. Klauzula reprezentantów: Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez 13

14 Ubezpieczającego lub osoby, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, z wyjątkiem Reprezentantów Ubezpieczającego. 3. Klauzula automatycznego pokrycia - Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe, lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. 4. Klauzula braku opłaty składki ubezpieczeniowej nieopłacenie przez Ubezpieczającego składki lub jej kolejnej raty w terminie określonym w umowie ubezpieczenia lub polisie nie będzie skutkować odstąpieniem od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia pod warunkiem wezwania Ubezpieczającego do zapłaty należnej składki i nie otrzymania należnej składki w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty. 5. Klauzula dewastacji Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji. Za szkody te uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. 6. Klauzula wypłaty odszkodowania jeżeli w umowie ubezpieczenia zastosowano jako wartość ubezpieczeniową wartość księgową brutto, nie będzie miała zastosowania zasada proporcji przy naliczaniu odszkodowania, ani też stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego. Odszkodowanie będzie wypłacone w całości do wysokości sumy ubezpieczenia przedstawionej do ubezpieczenia. 7. Klauzula terminów oględzin w przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. Okres ubezpieczenia: od do Płatność składek za ubezpieczenia: 4 raty płatne: I rata do końca stycznia 2008 II rata do końca kwietnia 2008 III rata do końca lipca 2008 I V rata do końca października 2008 Informacje dodatkowe: I. Szkodowość: Rok Rodzaj Wypłacona ubezpieczenia kwota Przyczyna szkody L. szkód 2003/2006 OC Szpitala 10000,00 Oddział chirurgiczny /2005 OC Szpitala 13500,00 Zakażenie wirusem WZW typu B /2006 OC Szpitala 51711,44 Zła diagnoza chirurgiczna po wypadku Od ognia i innych 30129,00 Zalanie zdarzeń Od ognia i innych 16002,00 Zalanie, pożar zdarzeń 2 Szkoda powstała w 2003/płatna w 2006, 2005 II. Zabezpieczenia przeciwpożarowe: 14

15 1. Szpital zatrudnia specjalistę ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej. 2. Szpital posiada plan ochrony przeciwpożarowej, drogi pożarowe, ewakuacyjne oznakowane. 3. Najbliższa jednostka Państwowej Straży Pożarnej położona jest w odległości 300 m czas dojazdu ok. 3 min. 4. Woda jako środek gaśniczy sieć wodociągowa. hydranty p.poż. na zewnątrz 5 sztuki, w budynkach ok. 100 sztuk. 5. Gaśnice: (rodzaj: proszkowe, śniegowe, halonow, inne). 6. Alarmowanie lokalne i straży pożarnej za pośrednictwem systemu SAP. 7. Budynki wyposażone są w czujniki ppoż. dymowe. W czujniki gazowe w wybranych pomieszczeniach (kotłowni, kuchni, histopatologia). 8. Zabezpieczenia w postaci ogniomurów we wszystkich budynkach. 9. Na terenie szpitala znajdują się 2 awaryjny generatory prądu po 250 kw każdy. 10. Są sporządzane aktualne protokoły pomiarów instalacji elektrycznej. 11. Są przeprowadzane kontrole rezystancji instalacji piorunochronnej. 12. W obiektach istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń, a także jeden wyłącznik centralny. Sprzęt elektroniczny zabezpieczony jest urządzeniami UPS. 13. Na terenie szpitala znajduje się własna kotłownia opalana gazem. 14. Są zainstalowane klapy dymowe uruchamiane automatycznie. 15. Na terenie Szpitala działają inne firmy prowadzące działalność handlową: Kawiarnia Bar Kiosk RUCH, Agencja SKOK, Sklep Medyczny. III. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: 1.Teren Szpitala jest ogrodzony i oświetlony. 2.Szpital jest całodobowo chroniony przez firmę KARABELA Sp. z o.o. w Tarnobrzegu. Na każdej zmianie dyżur pełni trzech nieuzbrojonych ochroniarzy. CZĘŚĆ III Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Złożenie odpowiednich dokumentów i oświadczeń wymienionych poniżej. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Warunki ogólne 1. Wykonawca może ubiegać się o zamówienie zgodnie z art. 22 ustawy (wypełnić załącznik nr 3) 2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ustawy (załącznik nr 4) 3. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków jakie muszą spełniać wykonawcy oraz dokumenty wymagane dla oceny ofert w kryteriach: a) cenę towaru - należy wypełnić formularz cenowy (załącznik nr 1), b) formularz Oferty według załączonego wzoru (załącznik nr 2), c) oświadczenie o przyjęciu istotnych warunków umowy (załącznik nr 5), 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 15

16 ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę za granicą zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 2.d), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie będącym przedmiotem zamówienia, 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4.Spełnia wszystkie inne wymogi określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenia majątkowe i OC Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskie w Tarnobrzegu w imieniu Zamawiającego, występować będzie przedstawiciel - broker ubezpieczeniowy Nalpi Broker Mirosław Małycha, Górno Osiedle 36, Górno. CZĘŚĆ IV Opis sposobu obliczania ceny oferty Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wymaganych opłat i prowizji wyrażoną w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Sposób liczenia zgodny z załączonym formularzem cenowym. Cena musi być zapisana cyfrowo i słownie. Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. CZĘŚĆ V Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej I. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 1. Kryterium jakim zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena. 2. Oceny ofert dokonywała będzie komisja, w odniesieniu do oferentów którzy spełnili postawione w SIWZ warunki Nr Opis kryteriów oceny Znaczenie wag 1 cena 100 % Kryterium ceny wskaźnik Kc liczony ze wzoru: Cena najniższa Kc = x 100 % Cena badana 16

17 Cena najniższa to najniższa cena oferty spośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu. Cena badanej oferty cena podana w ocenianej ofercie II. Ocena wykonawców i ofert: 1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ustawy. 2. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ustawy. 3. O wykluczeniu Wykonawcy z postępowania lub o odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców wykluczonych lub tych, których ofertę odrzucono, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty. 6. Zamawiający jest uprawniony do poprawiania omyłek rachunkowych według zasad określonych w art. 88 ustawy. CZĘŚĆ VI Postanowienia końcowe 1. Unieważnienie postępowania a) Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. b) W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom. 2. Udzielenie zamówienia - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. - W powiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie określony termin zawarcia umowy oraz cena oferty, zwana dalej ceną umowną. CZĘŚĆ VII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy. 2. Przed upływem terminu składania ofert środki odwoławcze przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Wykonawca ma prawo wnieść protest na ręce Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest wniesiony po terminie Zamawiający odrzuci. Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można wnieść nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 4. Wniesienie protestu możliwe jest jedynie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Protest winien być umotywowany, wniesiony na piśmie i powinien zawierać: a) wskazanie przepisów ustawy, które zdaniem protestującego zostały naruszone przez Zamawiającego, 17

18 b) wskazanie naruszenia interesu prawnego Wykonawcy, c) wskazanie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem ustawy a naruszeniem interesu prawnego, d) żądanie protestującego, e) uzasadnienie. 6. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie 5 dni od dnia złożenia. 7. Brak rozstrzygnięcia protestu w przewidzianym terminie poczytuje się za jego oddalenie. 8. Od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego Wykonawcy oraz organizacji wykonawców wpisanej na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie. Odwołanie należy wnieść w terminie 5 dni od daty rozstrzygnięcia lub upływu terminu rozpatrzenia informując jednocześnie Zamawiającego o wniesieniu odwołania. Złożenie odwołania w polskim urzędzie pocztowym (list polecony) jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa UZP. 9. Na wyrok zespołu arbitrów przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. CZĘŚĆ VIII Istotne postanowienia umowy 1. Określenie ceny (wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy). 2. Nie przenoszenie wierzytelności na osoby trzecie. 3. Określenie warunków płatności. 4. Zastrzeżenie kar umownych (w szczególności kar z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy). Załączniki stanowiące podstawę do zawarcia umowy: załącznik nr 1 (formularz cenowy z zaoferowaną przez Wykonawcę ceną za obsługę ubezpieczenia) załącznik nr 2 (oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego). załącznik nr 3 oświadczenie zgodne z art.22 załącznik nr 4-oświadczenie zgodne z art.24 załącznik nr 5-oswiadczenie o przyjęciu istotnych warunków umowy załącznik nr 6 - zestawienie pojazdów użytkowanych przez Wojewódzki Szpital, załącznik nr 7 - zestawienie środków trwałych załącznik nr 8 - wykaz nieruchomości załącznik nr 9- wykaz procedur załącznik nr 10-niskocenne składniki majątku 18

19 CZĘŚĆ IX ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ CENOWY (Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna Tarnobrzeg (Nazwa i adres Zamawiającego) FORMULARZ CENOWY MY, NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum) oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z cenami podanymi w załączniku:... dnia roku... (podpis Wykonawcy) 19

20 ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTY (Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna Tarnobrzeg (Nazwa i adres Zamawiającego) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę na ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością. MY, NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum) 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie SIWZ. 2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:... zł (słownie złotych:...) 4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizacji usługi na własne ryzyko. 5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ. 6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 Warszawa ul. Krzywickiego 34 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wywóz i utylizacja odpadów komunalno bytowych z pojemników typu B-1100 l. z siedziby Instytutu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 60 dni od momentu upływu terminu do składania ofert.

Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 60 dni od momentu upływu terminu do składania ofert. Formularz Oferty Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

STRONA TYTUŁOWA OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty STRONA TYTUŁOWA OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 134 000 EURO, na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 20.02.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 20.02.2015 Żagań, dnia 20.02.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu materiałów do wykonania instalacji budynkowych. - Data umieszczenia ogłoszenia: 20.02.2015 I. Zamawiający: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA DO PRZETARGU NR CK/ZN/KUW/090811/27.... zł (słownie:... zł)

OFERTA PRZETARGOWA DO PRZETARGU NR CK/ZN/KUW/090811/27.... zł (słownie:... zł) Załącznik nr 1 OFERTA PRZETARGOWA DO PRZETARGU NR CK/ZN/KUW/090811/27 Wykonanie instalacji zraszania mgłą wodną przesypów węgla nad zasobnikami kotłów nr 5,6 i 7 w Elektrociepłowni Gdyńskiej Dla: Szanowni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony dla Oddziałów Spółki PGNiG S.A., wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2014 CRZ: NP/PGNG/15/0037/CS/WD I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na ubezpieczenie 58 zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz 3 komputerów przenośnych w ramach projektu Internet szansą

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

IZP. 3410/9/2007. Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym. inwestycje@miastkowkoscielny.pl. www.miastkowkoscielny.pl. Nazwa Zamawiającego: Siedziba:

IZP. 3410/9/2007. Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym. inwestycje@miastkowkoscielny.pl. www.miastkowkoscielny.pl. Nazwa Zamawiającego: Siedziba: IZP. 3410/9/2007 SPECYFIIKACJJA IISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIIENIIA W TRYBIIE PRZETARGU NIIEOGRANIICZONEGO O WARTOŚCII SZACUNKOWEJJ PONIIŻEJJ 60 000 EURO Przedmiot zamówienia Modernizacja drogi gminnej we

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, NIP:559-17-01-121 REGON: 092365566 Dokładny adres do korespondencji: Komenda Powiatowa

Bardziej szczegółowo

Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 60 dni od momentu upływu terminu do składania ofert.

Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 60 dni od momentu upływu terminu do składania ofert. Oznaczenie sprawy: WSz - II.4.291.80.2013 Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz Oferty ( stron) FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy Wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup masy bitumicznej do wykonania remontu cząstkowego na drogach powiatowych w 2007 roku Postępowanie o udzieleniu zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza. Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza. Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej 1 1. Do umów dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza zastosowanie mają ogólne

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA DO PRZETARGU NR CK/ZN/KUW/100811/28

OFERTA PRZETARGOWA DO PRZETARGU NR CK/ZN/KUW/100811/28 Załącznik nr 1. pieczęć Oferenta OFERTA PRZETARGOWA DO PRZETARGU NR CK/ZN/KUW/100811/28 pn. Remont kapitalny armatury bloku nr 1 w Elektrowni Rybnik S.A. Dla: Szanowni Państwo EDF Polska CUW Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16 tel/fax:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 26marca 2007 r. P/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją czyszczarki w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. (pieczęć jednostki) ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: 133024-2008; data zamieszczenia: 18.06.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo