SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ OC SZPITALA Zatwierdził (podpis kierownika Zamawiającego) Tarnobrzeg, dnia.30 listopada.2007 rok Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego do 211tys. euro 1

2 Spis treści SIWZ CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne 1. Zamawiający 2. Oznaczenie postępowania 3. Tryb udzielenia zamówienia 4. Przedmiot zamówienia 4a Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 5. Termin wykonania zamówienia 6. Opis sposobu przygotowania ofert 7. Wymagania dotyczące wadium 8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie 10. Miejsce i termin składania ofert 11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 12. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 13. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 14. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert 15. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert CZĘŚĆ II. Opis przedmiotu zamówienia I. Podstawowe informacje o zamawiającym II.Dane do oceny ryzyka ubezpieczeniowego Przedmiot zamówienia-warunki umowy I.Ubezpieczenie OC szpitala II. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych III.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego IV.Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku V.Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych VI.Ubezpieczenia komunikacyjne OC AC NW Informacje dodatkowe I.Szkodowość II.Zabezpieczenia przeciwpożarowe III.Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe CZĘŚĆ III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. Warunki ogólne 2. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz dokumenty wymagane dla oceny ofert w kryteriach CZĘŚĆ IV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty CZĘŚĆ V. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 2. Ocena Wykonawców i ofert CZĘŚĆ VI. Postanowienia końcowe 1. Unieważnienie postępowania 2. Udzielenie zamówienia CZĘŚĆ VII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia CZĘŚĆ VIII. Istotne postanowienia umowy CZĘŚĆ IX. Załączniki 2

3 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zaprasza do udziału w przetargu, w trybie przetargu nieograniczonego, na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością. 2. Dokumentację przetargową składającą się na niniejszą Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy traktować jako poufną i nie wolno jej udostępniać osobom trzecim. 3. Dokumentacja przetargowa obejmuje Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz załączniki. 4. W przygotowaniu i przeprowadzeniu niniejszego postępowania bierze udział w charakterze doradcy Mirosław Małycha Nalpi Broker, Górno Osiedle Górno. CZĘŚĆ I Postanowienia Ogólne 1. Nazwa i adres zamawiającego. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, Tarnobrzeg. Tel tel./fax Oznaczenie postępowania W.Sz.II.7/229/07 3. Tryb udzielania zamówienia. Przetarg nieograniczony do EURO. 4. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w zakresie: Lp. Rodzaj ubezpieczenia Kod CPV Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. (Dział II wg. ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością, a także z tytułu odpowiedzialności cywilnej Pracodawcy, 2 ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia oraz gotówki, 4 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w części II specyfikacji istotnych 3

4 warunków zamówienia. 4a. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Termin wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od do r. z uwzględnieniem zachowania terminów i procedury przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych i warunków przetargu. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte na okres 12 miesięcy (1 rok). Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w zakresie i wartościach przedstawionych do ubezpieczenia po wyborze Wykonawcy. Wykonawca zapewnić musi gotowość zawarcia umowy ubezpieczenia w oparciu o przedstawione warunki dla wszystkich składników majątku i w zakresie odpowiedzialności cywilnej, których okres ubezpieczenia rozpoczyna się od 01 stycznia 2008 i trwa do 31 grudnia 2008, określając poziom cenowy na podstawie przedstawionych przez Zamawiającego danych, szkodowości oraz innych obiektywnych czynników wskazanych w Umowie. 6. Opis sposobu przygotowania ofert Każdy z Wykonawców przedłoży pełną ofertę przygotowaną zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji, w zakresie przedmiotu zamówienia. Oferta winna szczegółowo określać wysokość odrębnych składek z tytułu ubezpieczeń: I. odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością, II. odpowiedzialności cywilnej Pracodawcy, III. majątku od ognia i innych zdarzeń losowych, IV. mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, V. sprzętu elektronicznego, VI. maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych, VII. ubezpieczeń komunikacyjnych. Prosimy podać także wartość składki łącznej. A) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. B) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. C) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. D) Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. E) Oferta winna zawierać wypełniony formularz Oferta (załącznik nr 2), oraz niżej wymienione dokumenty: I. Dokumenty wymagane postanowieniami Części III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a/formularz cenowy, b/oferta oraz pozostałe dokumenty dla których zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. c/ Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego) w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. d/ Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 4

5 e/wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub parafowane przez wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. f/strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w punkcie 6.i, oraz ze sobą połączone. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. g/ Oferta winna zawierać spis załączników z podaniem numerów stron. h/ W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim winny być oddzielnie ze sobą połączone oraz ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. i/ Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do zamawiającego na adres: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna Tarnobrzeg, oraz opisane: Oferta na usługę ubezpieczenia mienia oraz OC szpitala Nie otwierać przed dniem 11 grudzień 2007 godz Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wadium. 8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Zamawiający nie planuje udzielić zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 9. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. Miejsce i termin składania ofert 1. Oferty winny być złożone w siedzibie zamawiającego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej przy ul. Szpitalnej Tarnobrzeg w pok. nr 104 w terminie do 11 grudzień 2007 rok do godz Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert. 2) Pisemne odpowiedzi na zadane pytania staną się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5

6 3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje związane z toczącym się postępowaniem zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną. 12. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: - od strony Zamawiającego: w sprawach formalnych - mgr Maria Matyka-Bandurka Główny Specjalista d/s zamówień publicznych tel , fax Godziny urzędowania: poniedziałek piątek, godz: 07:00 14:30 - od strony Brokera: Mirosław Małycha, Specjalista ds. ubezpieczeń, tel. kom: , Godziny urzędowania: poniedziałek piątek, godz: Termin do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt Części I, o kolejne 30 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa Wykonawcy nie powoduje utraty wadium. 3. Wniesienie protestu po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 14. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1, Tarnobrzeg w pok. Nr 12, w dniu 11 grudzień 2007 r. o godz Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy firm oraz adresy Oferentów, a także informacja dotycząca ceny. Wykonawcy nieobecni na otwarciu ofert mają prawo żądać informacji, o których mowa wyżej, po złożeniu pisemnego wniosku o ich udostępnienie. 15. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert Tryb otwarcia ofert jest jawny. Oferty zostaną ocenione zgodnie z otrzymaną punktacją za poszczególne wagi przypisane kryteriom wymienionym w Części V w pkt.1. CZĘŚĆ II Opis przedmiotu zamówienia I. Podstawowe informacje o Zamawiającym Nazwa jednostki: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Adres: ul. Szpitalna 1, Tarnobrzeg REGON: NIP: Nr rejestru ZOZ i data rejestracji: ; r Działalność wg PKD: 8511Z Szpitalnictwo 6

7 Szpital istnieje od 1904 roku. Od 1998 Szpital pracuje jako Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. II. Dane do oceny ryzyka ubezpieczeniowego Liczba pacjentów w roku 2007: osób. Planowana liczba pacjentów w okresie ubezpieczenia: - około osób. Liczba łóżek: 348 z wyłaczeniem oddziału noworodków 30 łóżek Rodzaje wykonywanych usług: Celem działalności Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Podstawowym zadaniem Szpitala jest udzielanie świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym oraz świadczeń z zakresu pomocy doraźnej. Szpital wykonuje zadania w sposób ciągły zapewniając zgodnie z potrzebami całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. Usługi gastronomiczne: własne (szpital przygotowuje posiłki dla pacjentów). Dokumentacja medyczna: Szpital przechowuje dokumentację medyczną przez okres przewidziany w ustawie o Zakładach Opieki Zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 rok z późń. zm.w zwiazku z Rozporządzenim Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001r., w sprawie rodzaju dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz przechowywania (rozdział 5 - Przechowywanie dokumentacji). Wykorzystywane urządzenia medyczne: są utrzymywane w stanie technicznej sprawności przez własne służby i przez firmy specjalistyczne. Działalność medyczna prowadzona jest w budynkach własnych. Prace remontowe i modernizacyjne prowadzone są na bieżąco. Oddziały i pracownie funkcjonujące w Szpitalu: 1. Wewnętrzny i Gastroenterologii, 2. Reumatologii, 3. Kardiologiczny, 4. Otorynolaryngologii, 5. Pediatryczny 6. Dzienny Chemioterapii, 7. Noworodków, Wcześniaków i Patologii Noworodka, 8. Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, 9. Blok Operacyjny, 10. Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, 11. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 12. Chirurgii Dziecięcej i Urazowej, 13. Położniczo - Ginekologiczny, 14. Szpitalny Oddział Ratunkowy, 15. Zakład Diagnostyki Obrazowej, 16. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, 7

8 17. Pracownia Mikrobiologii, 18. Dział Konsultacyjno Leczniczy, 19. Zakład Patomorfologii, 20. Pracownia Diagnostyki Endoskopowej, 21. Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii, 22. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej, 23. Apteka. Liczba osób zatrudnionych ogółem: 831 w tym: I. osoby zatrudnione na umowy o pracę: Wyższy personel medyczny osób, Średni personel medyczny osoby, Niższy personel medyczny - 76 osób, Obsługa - 77 osób, Administracja - 55 osób, Razem: 775 osób II. lekarze zatrudnieni na umowy na dyżury: 5 osób III. osoby zatrudnione na umowę zlecenie: 5 osób IV. lekarze zatrudnieni na umowy kontraktowe: 16 osób V. lekarze zatrudnieni na umowy na dyżury-kontrakty : 10 osób VI. lekarze zatrudnieni na umowę zlecenie: 2 osoby VII. osoby przebywające na urlopach wychowawczych i bezpłatnych: 18 osób Razem: 56 osób Wyszczególnienie: 1. Lekarze (ogółem) - 90 osób (3 z I stopniem specjalizacji i 67 z II stopniem specjalizacji, ), 2. Pielęgniarki i położne w tym: mgr pielęgniarstwa - 11 osób licenc. pielęgniarki - 16 osób pielęgniarki dyplomowane osób - położne - 40 osoby Specjalizacja 1* 2* 3* Specjalizacja Alergologia Medycyna sądowa Anestezjologia i intensywna terapia 4 1 Medycyna sportu Angiologia Medycyna transportu Audiologia i foniatria Mikrobiologia lekarska Chirurgia dziecięca Nefrologia Chirurgia klatki piersiowej Neonatologia 1 Chirurgia naczyniowa Neurochirurgia Chirurgia ogólna Neurologia Chirurgia onkologiczna 1 1 Neurologia dziecięca 1 Chirurgia plastyczna Okulistyka Chirurgia szczękowo-twarzowa 1 1 Onkologia kliniczna 1 Choroby płuc Onkologia i hematologia dziecięca Choroby wewnętrzne 1 1 Ortopedia i traumatologia Choroby zakaźne Otolaryngologia Dermatologia i wenerologia Patomorfologia 1 1 Diabetologia Położnictwo i ginekologia Diagnostyka laboratoryjna Pediatria 4 2 Endokrynologia Psychiatria Epidemiologia Psychiatria dzieci i młodzieży Farmakologia kliniczna Radioterapia onkologiczna Gastroenterologia 1 Rehabilitacja medyczna Genetyka kliniczna Reumatologia 3 8

9 Geriatria Seksuologia Hematologia Toksykologia kliniczna Immunologia kliniczna Transfuzjologia kliniczna Kardiochirurgia Transplantologia kliniczna Kardiologia 1 1 Urologia Kardiologia dziecięca Zdrowie publiczne Medycyna nuklearna Radiologia 5 Medycyna paliatywna Medycyna przemysłowa Medycyna pracy Ginekolog Medycyna ratunkowa 1 1 Inne Stomatolodzy Chirurgia stomatologiczna Stomatologia zachowawcza Ortodoncja * 1 liczba praktykujących lekarzy na podstawie umowy o pracę; * 2 liczba praktykujących lekarzy na podstawie innych umów; * 3 liczba lekarzy wykonujących zabiegi. Szpital zatrudnia również: ratowników medycznych (10), techników analityki medycznej (35), techników RTG (15), techników fizykoterapeutów (3), techników EKG (2), techników farmaceutów (3), masażystów (3), sanitariuszy (11), magistrów farmacji (4), magistrów analityki medycznej(4), magistrów biologii (3), magistrów rehabilitacji (3). W Szpitalu nie wykonuje się: 1. zabiegów chirurgii plastycznej, 2. eksperymentalnych metod leczenia i rehabilitacji. Przechowywanie rzeczy powierzonych przez pacjentów: - rzeczy wartościowe (depozyt zamknięty) przechowywane są na poszczególnych oddziałach, - pozostałe rzeczy pacjentów (w magazynie). Na terenie Szpitala działa jedna apteka szpitalna. Informacje dodatkowe: Szpital posiada instrukcje wewnętrzne np. postępowania dotyczące używania, magazynowania oraz stosowania środków ochrony indywidualnej. Zakład posiada potwierdzony pisemnie i wdrożony Program Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych; Zakład posiada stale działający Zespół ds. monitorowania i kontroli zakażeń szpitalnych nadzorujący przestrzeganie Programu Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych. Szpital prowadzi rejestrację zakażeń wewnątrzszpitalnych, uwzględniającą określenie źródeł zakażenia, dróg przenoszenia infekcji wewnątrzszpitalnych. Wyniki badań służą do wprowadzania zmian w metodach pracy personelu oraz stosowania dodatkowych środków zapobiegania zakażeniom. Szpital posiada opracowane i stosowane procedury / załącznik nr 9/ Szpital posiada potwierdzoną pisemnie i wdrożoną procedurę bezpiecznego usuwania odpadów medycznych. Przedmiot zamówienia -Warunki umowy 1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej szpitala Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność Ubezpieczającego (deliktowa, kontraktowa, oraz za produkt) w związku z prowadzoną działalnością o charakterze medycznym lub posiadanym 9

10 mieniem. Ochroną ubezpieczeniową objęta są zdarzenia, w następstwie których Ubezpieczający zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej i/lub rzeczowej. Szkody o których mowa, to szkody wyrządzone pacjentowi i/lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo szkody rzeczowe. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub osoby za które ponosi odpowiedzialność, w tym podwykonawców, z uwzględnieniem rażącego niedbalstwa. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń w związku z umyślnym działaniem lub zaniechaniem. Zakres czasowy odpowiedzialności Ubezpieczyciela: odpowiedzialność Ubezpieczyciela winna obejmować roszczenia osób poszkodowanych (lub uprawnionych do odszkodowania) dotyczące zdarzeń rozumianych jako przyczyna szkody, zaistniałych w okresie ubezpieczenia i zgłoszonych w terminach ustawowych. Suma gwarancyjna: Odpowiedzialność cywilna Zakładu Opieki Zdrowotnej: zł na jedno i zł na wszystkie zdarzenia; Rozszerzenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody: 1. powstałe z przeniesienia wszelkich chorób zakaźnych i zakażeń w tym m.in.: wirusa HIV, HAV, HCV, inne. 2. szkody polegające na utracie, zniszczeniu, lub uszkodzeniu rzeczy będących w posiadaniu poszkodowanego podczas wykonywania przez ubezpieczającego czynności medycznych, z sublimitem zł, 3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Pracodawcy za następstwa wypadów przy pracy, wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy na jego rzecz, niezależnie od podstawy zatrudnienia, z sublimitem zł na jedno i zł na wszystkie zdarzenia, 4. wyrządzone przez podwykonawców sublimit zł na jedno i zł na wszystkie zdarzenia, 5. szkody spowodowane wadą towarów dostarczanych przez ubezpieczonego, oraz wadliwym wykonaniem robót i usług, 6. szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia. Zakres terytorialny ubezpieczenia: wszystkie miejsca prowadzenia działalności na terenie RP. Udział własny i franszyza redukcyjna: wykupione dla szkód o wartości do zł. Franszyza integralna: 1000 zł. Ubezpieczyciel pokryje koszty: obrony sądowej, powołania rzeczoznawców, i zwróci koszty mające na celu zapobieżenie zwiększaniu szkody do wysokości 10 % sumy gwarancyjnej ponad ustalony limit odpowiedzialności. 2. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w wyniku: ryzyk podstawowych (FLEXA): ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, implozji, upadku statku powietrznego 10

11 ryzyk dodatkowych: huraganu, gradu oraz rozszerzenie o szkody spowodowane w przedmiotach zamontowanych lub znajdujących się na zewnątrz budynku, uszkodzenia budynków i mienia w razie upadku przedmiotów np.: masztów, drzew lub gałęzi, powodzi, deszczu nawalnego, zalania na skutek wydostania się wody, cieczy, pary z urządzeń wodno kanalizacyjnych lub technologicznych, lawiny, zapadania lub osuwania się ziemi, naporu śniegu i lodu, dymu, huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot, szkody będące następstwem akcji ratowniczej prowadzonej w związku z w/w zdarzeniami oraz koszty zabezpieczenia przed szkodą (w tym koszty ewakuacji pacjentów i mienia bez względu na powód ewakuacji np.: ze względu na rzekome podłożenie ładunku wybuchowego) i uprzątnięcia po szkodzie. Franszyzy i udziały własne: nie mają zastosowania System ubezpieczenia: na sumy stałe Przedmiot ubezpieczenia i suma ubezpieczenia: wg poniższej tabeli Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Wartość [zł] ubezpieczenia 1 Budynki i budowle: ,54 Księgowa brutto 2 Wyposażenie (sprzęt medyczny) ,39 Księgowa brutto 3 Środki obrotowe ,00 Wartość nabycia 4 Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne (w tym sprzęt medyczny sterowany mikroprocesorem) ,29 ( ,57) Księgowa brutto 5 Gotówka w lokalu 500,00 Nominalna 6 Niskocenne składniki majątku ,60 10% wartości początkowej Razem: ,82 Sumy ubezpieczenia mienia uwzględniają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT-em. Konstrukcja budynków: budynki murowane. Konstrukcja dachu żelbetowa pokryta papą. 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w wyniku: 1. zbyt wysokiego / niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej; 2. pośredniego działania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp.; 11

12 3. działania człowieka, w tym: niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, zaniedbania, błędnej obsługi, świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie; 4. wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się po okresie gwarancji; 5. działania ognia (a także dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu; powstałe w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratowniczej ; 6. działania wody, tzn. zalania na skutek wydostania się wody, cieczy, pary z urządzeń wodno kanalizacyjnych lub technologicznych, burzy, powodzi, deszczu nawalnego, wylewu wód podziemnych, wilgoci, pary wodnej i cieczy w inne postaci oraz mrozu, gradu i śniegu; 7. działania wiatru (w tym huraganu), zapadania lub osuwania się ziemi; 8. kradzieży z włamaniem oraz rabunku; 9. szkody będące następstwem akcji ratowniczej prowadzonej w związku z w/w zdarzeniami oraz koszty zabezpieczenia i uprzątnięcia po szkodzie. Udział własny i franszyza redukcyjna: nie mają zastosowania. Franszyza integralna: 200 zł Przedmiot ubezpieczenia i suma ubezpieczenia: wg poniższej tabeli Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia [zł] Wartość ubezpieczenia 1 Sprzęt komputerowy stacjonarny (w tym ,12 Księgowa brutto serwery) 2 Centrala telefoniczna ,88 Księgowa brutto 3 Tomograf komp. Toshiba model:tsx101 A/GC ,00 Odtworzeniowa Razem ,00 Proszę również o rozszerzenie zakresu ochrony o koszty odtworzenia danych i oprogramowania na kwotę zł. 4. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku Zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana) oraz rabunek (dokonany lub usiłowany): 1. maszyn i urządzeń, akty wandalizmu Franszyzy i udziały własne: nie mają zastosowania Przedmiot ubezpieczenia i suma ubezpieczenia: wg poniższej tabeli Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia [zł] Wartość ubezpieczenia 1 Maszyny, urządzenia (bez sprzętu ,23 Księgowa brutto elektronicznego) w systemie na pierwsze ryzyko (10 % wartości) 2 Środki obrotowe - w systemie na pierwsze ryzyko (10 % wartości) ,00 Wartość zakupu 12

13 Razem ,23 5. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych Zakres ubezpieczenia: (jako rozszerzenie do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych) szkody powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, tj.: zdarzeń powstałych w wyniku zwarcia, spięcia,uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia a także wskutek działania elektryczności atmosferycznej. Franszyza redukcyjna i udział własny: wykupione. Franszyza integralna: 200 zł Przedmiot ubezpieczenia i suma ubezpieczenia: wg poniższej tabeli Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia [zł] Wartość ubezpieczenia 1 Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne ,29 Księgowa brutto (w tym sprzęt medyczny sterowany mikroprocesorem) Razem: ,29 Księgowa brutto Wartość najdroższej maszyny: ,67 PLN Łączna moc znamionowa urządzeń: 2 MW Najwyższa moc znamionowa jednej maszyny: 75 kw 6. Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NW 1. OC suma ubezpieczenia minimalna ustawowa, 2. NW suma ubezpieczenia dla jednej osoby wynosi zł w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku, 3. AC w zakresie pełnym, uwzględniającym kradzież oraz poniższe: I. suma ubezpieczenia nie konsumowana, obejmuje wyposażenie medyczne II. brak amortyzacji części przy szkodach częściowych, III. zniesienie udziałów własnych i franszyz redukcyjnych we wszystkich rodzajach odszkodowań, IV. wypłata odszkodowania w wartości fakturowej dla pojazdów fabrycznie nowych w okresie 6 mc V. brak opłaty składki lub jej kolejnej raty w wyznaczonym terminie nie będzie skutkował odstąpieniem od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, VI. Ubezpieczyciel zobowiązany będzie do dokonania oględzin uszkodzonego pojazdu w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia szkody; Ubezpieczający może podjąć działania zmierzające do usunięcia szkody jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, VII.Ubezpieczyciel zobowiąże się do zatwierdzenia kosztorysu w ciągu dwóch dni roboczych. Dane dotyczące przedstawionych do ubezpieczenia pojazdów zawarte są w Załączniku nr 6: Wykaz pojazdów przedstawionych do ubezpieczenia. We wszystkich rodzajach ubezpieczeń zastosowanie będą miały następujące zapisy: Postanowienia dodatkowe: 1. Klauzula odpowiedzialności: Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. 2. Klauzula reprezentantów: Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez 13

14 Ubezpieczającego lub osoby, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, z wyjątkiem Reprezentantów Ubezpieczającego. 3. Klauzula automatycznego pokrycia - Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe, lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. 4. Klauzula braku opłaty składki ubezpieczeniowej nieopłacenie przez Ubezpieczającego składki lub jej kolejnej raty w terminie określonym w umowie ubezpieczenia lub polisie nie będzie skutkować odstąpieniem od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia pod warunkiem wezwania Ubezpieczającego do zapłaty należnej składki i nie otrzymania należnej składki w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty. 5. Klauzula dewastacji Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji. Za szkody te uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. 6. Klauzula wypłaty odszkodowania jeżeli w umowie ubezpieczenia zastosowano jako wartość ubezpieczeniową wartość księgową brutto, nie będzie miała zastosowania zasada proporcji przy naliczaniu odszkodowania, ani też stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego. Odszkodowanie będzie wypłacone w całości do wysokości sumy ubezpieczenia przedstawionej do ubezpieczenia. 7. Klauzula terminów oględzin w przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. Okres ubezpieczenia: od do Płatność składek za ubezpieczenia: 4 raty płatne: I rata do końca stycznia 2008 II rata do końca kwietnia 2008 III rata do końca lipca 2008 I V rata do końca października 2008 Informacje dodatkowe: I. Szkodowość: Rok Rodzaj Wypłacona ubezpieczenia kwota Przyczyna szkody L. szkód 2003/2006 OC Szpitala 10000,00 Oddział chirurgiczny /2005 OC Szpitala 13500,00 Zakażenie wirusem WZW typu B /2006 OC Szpitala 51711,44 Zła diagnoza chirurgiczna po wypadku Od ognia i innych 30129,00 Zalanie zdarzeń Od ognia i innych 16002,00 Zalanie, pożar zdarzeń 2 Szkoda powstała w 2003/płatna w 2006, 2005 II. Zabezpieczenia przeciwpożarowe: 14

15 1. Szpital zatrudnia specjalistę ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej. 2. Szpital posiada plan ochrony przeciwpożarowej, drogi pożarowe, ewakuacyjne oznakowane. 3. Najbliższa jednostka Państwowej Straży Pożarnej położona jest w odległości 300 m czas dojazdu ok. 3 min. 4. Woda jako środek gaśniczy sieć wodociągowa. hydranty p.poż. na zewnątrz 5 sztuki, w budynkach ok. 100 sztuk. 5. Gaśnice: (rodzaj: proszkowe, śniegowe, halonow, inne). 6. Alarmowanie lokalne i straży pożarnej za pośrednictwem systemu SAP. 7. Budynki wyposażone są w czujniki ppoż. dymowe. W czujniki gazowe w wybranych pomieszczeniach (kotłowni, kuchni, histopatologia). 8. Zabezpieczenia w postaci ogniomurów we wszystkich budynkach. 9. Na terenie szpitala znajdują się 2 awaryjny generatory prądu po 250 kw każdy. 10. Są sporządzane aktualne protokoły pomiarów instalacji elektrycznej. 11. Są przeprowadzane kontrole rezystancji instalacji piorunochronnej. 12. W obiektach istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń, a także jeden wyłącznik centralny. Sprzęt elektroniczny zabezpieczony jest urządzeniami UPS. 13. Na terenie szpitala znajduje się własna kotłownia opalana gazem. 14. Są zainstalowane klapy dymowe uruchamiane automatycznie. 15. Na terenie Szpitala działają inne firmy prowadzące działalność handlową: Kawiarnia Bar Kiosk RUCH, Agencja SKOK, Sklep Medyczny. III. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: 1.Teren Szpitala jest ogrodzony i oświetlony. 2.Szpital jest całodobowo chroniony przez firmę KARABELA Sp. z o.o. w Tarnobrzegu. Na każdej zmianie dyżur pełni trzech nieuzbrojonych ochroniarzy. CZĘŚĆ III Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Złożenie odpowiednich dokumentów i oświadczeń wymienionych poniżej. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Warunki ogólne 1. Wykonawca może ubiegać się o zamówienie zgodnie z art. 22 ustawy (wypełnić załącznik nr 3) 2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ustawy (załącznik nr 4) 3. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków jakie muszą spełniać wykonawcy oraz dokumenty wymagane dla oceny ofert w kryteriach: a) cenę towaru - należy wypełnić formularz cenowy (załącznik nr 1), b) formularz Oferty według załączonego wzoru (załącznik nr 2), c) oświadczenie o przyjęciu istotnych warunków umowy (załącznik nr 5), 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 15

16 ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę za granicą zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 2.d), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie będącym przedmiotem zamówienia, 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4.Spełnia wszystkie inne wymogi określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenia majątkowe i OC Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskie w Tarnobrzegu w imieniu Zamawiającego, występować będzie przedstawiciel - broker ubezpieczeniowy Nalpi Broker Mirosław Małycha, Górno Osiedle 36, Górno. CZĘŚĆ IV Opis sposobu obliczania ceny oferty Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wymaganych opłat i prowizji wyrażoną w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Sposób liczenia zgodny z załączonym formularzem cenowym. Cena musi być zapisana cyfrowo i słownie. Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. CZĘŚĆ V Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej I. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 1. Kryterium jakim zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena. 2. Oceny ofert dokonywała będzie komisja, w odniesieniu do oferentów którzy spełnili postawione w SIWZ warunki Nr Opis kryteriów oceny Znaczenie wag 1 cena 100 % Kryterium ceny wskaźnik Kc liczony ze wzoru: Cena najniższa Kc = x 100 % Cena badana 16

17 Cena najniższa to najniższa cena oferty spośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu. Cena badanej oferty cena podana w ocenianej ofercie II. Ocena wykonawców i ofert: 1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ustawy. 2. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ustawy. 3. O wykluczeniu Wykonawcy z postępowania lub o odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców wykluczonych lub tych, których ofertę odrzucono, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty. 6. Zamawiający jest uprawniony do poprawiania omyłek rachunkowych według zasad określonych w art. 88 ustawy. CZĘŚĆ VI Postanowienia końcowe 1. Unieważnienie postępowania a) Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. b) W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom. 2. Udzielenie zamówienia - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. - W powiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie określony termin zawarcia umowy oraz cena oferty, zwana dalej ceną umowną. CZĘŚĆ VII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy. 2. Przed upływem terminu składania ofert środki odwoławcze przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Wykonawca ma prawo wnieść protest na ręce Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest wniesiony po terminie Zamawiający odrzuci. Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można wnieść nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 4. Wniesienie protestu możliwe jest jedynie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Protest winien być umotywowany, wniesiony na piśmie i powinien zawierać: a) wskazanie przepisów ustawy, które zdaniem protestującego zostały naruszone przez Zamawiającego, 17

18 b) wskazanie naruszenia interesu prawnego Wykonawcy, c) wskazanie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem ustawy a naruszeniem interesu prawnego, d) żądanie protestującego, e) uzasadnienie. 6. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie 5 dni od dnia złożenia. 7. Brak rozstrzygnięcia protestu w przewidzianym terminie poczytuje się za jego oddalenie. 8. Od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego Wykonawcy oraz organizacji wykonawców wpisanej na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie. Odwołanie należy wnieść w terminie 5 dni od daty rozstrzygnięcia lub upływu terminu rozpatrzenia informując jednocześnie Zamawiającego o wniesieniu odwołania. Złożenie odwołania w polskim urzędzie pocztowym (list polecony) jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa UZP. 9. Na wyrok zespołu arbitrów przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. CZĘŚĆ VIII Istotne postanowienia umowy 1. Określenie ceny (wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy). 2. Nie przenoszenie wierzytelności na osoby trzecie. 3. Określenie warunków płatności. 4. Zastrzeżenie kar umownych (w szczególności kar z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy). Załączniki stanowiące podstawę do zawarcia umowy: załącznik nr 1 (formularz cenowy z zaoferowaną przez Wykonawcę ceną za obsługę ubezpieczenia) załącznik nr 2 (oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego). załącznik nr 3 oświadczenie zgodne z art.22 załącznik nr 4-oświadczenie zgodne z art.24 załącznik nr 5-oswiadczenie o przyjęciu istotnych warunków umowy załącznik nr 6 - zestawienie pojazdów użytkowanych przez Wojewódzki Szpital, załącznik nr 7 - zestawienie środków trwałych załącznik nr 8 - wykaz nieruchomości załącznik nr 9- wykaz procedur załącznik nr 10-niskocenne składniki majątku 18

19 CZĘŚĆ IX ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ CENOWY (Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna Tarnobrzeg (Nazwa i adres Zamawiającego) FORMULARZ CENOWY MY, NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum) oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z cenami podanymi w załączniku:... dnia roku... (podpis Wykonawcy) 19

20 ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTY (Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna Tarnobrzeg (Nazwa i adres Zamawiającego) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę na ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością. MY, NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum) 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie SIWZ. 2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:... zł (słownie złotych:...) 4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizacji usługi na własne ryzyko. 5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ. 6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na usługi p.n.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników IZBY SKARBOWEJ w Zielonej Górze oraz Urzędów Skarbowych (wg wykazu) oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo