SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII"

Transkrypt

1 U N I W E R S Y T E T Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Wydział Nauk Społecznych SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2010/2011 Piotrków Trybunalski 2010

2

3 PRZEWODNIK ECTS 2010/2011 Zespół redakcyjny: Agata Bury Jacek Jarczy ski Marek Kulisz Stanisław Leszto Ewa Opala Władysław Skarbek Andrzej Witusik

4

5 Spis tre ci Wst p... 7 Rozdział 1: Uczelnia... 9 Rozdział 2: Studia i studenci Rozdział 3: Wydział Nauk Społecznych Rozdział 4: Obja nienia i definicje Rozdział 5: Samodzielny Zakład Ekonomii... 41

6

7 Wst p Europejski System Transferu Punktów (w skrócie ECTS od angielskiej nazwy: European Credit Transfer System) to system ułatwiaj cy zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni partnerskiej (w tym uczelni zagranicznej) przez jego uczelni macierzyst. System ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80. i wprowadzony w wielu szkołach wy szych krajów Europy Zachodniej. ECTS stanowi kodeks sprawdzonych rozwi za dotycz cych uznawania (okresu) studiów. Oznacza to, e okres studiów odbyty w uczelni partnerskiej (w tym egzaminy lub inne formy oceny) zast puje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej, niezale nie od tego, e tre uzgodnionego programu studiów w uczelni partnerskiej mo e si ró ni od programu w uczelni macierzystej. Podstaw systemu ECTS jest przejrzysto programu studiów i zasad zaliczania zaj. ECTS ułatwia instytucjom uznawanie osi gni studentów w nauce, przez stosowanie punktów ECTS oraz wspólnej skali ocen. Przewodnik dla u ytkowników ECTS (we wszystkich j zykach UE), instrukcje dotycz ce przedstawiania w Internecie pakietów informacyjnych ECTS oraz ogólne informacje o ECTS dost pne s na stronie Komisji Europejskiej: Punkty ECTS stanowi warto liczbow przyporz dkowan poszczególnym przedmiotom, odpowiadaj c nakładowi pracy, jak winien wykona student, aby otrzyma zaliczenie z danego przedmiotu. Liczba punktów, któr uzyskuje student po zaliczeniu danego przedmiotu, opisuje wzgl dny nakład pracy koniecznej do zaliczenia tego przedmiotu w odniesieniu do całkowitego nakładu pracy, wymaganego do zaliczenia pełnego roku akademickiego studiów na danym kierunku. Punkty ECTS przypisane ka demu z przedmiotów ko cz cych si zaliczeniem z ocen odzwierciedlaj wzgl dne obci enie studenta zwi zanego z udziałem w ró nych formach zaj zwi zanych z realizacj danego przedmiotu. Obejmuj one zarówno zaj cia grupowe: wykłady, wiczenia, konwersatoria, seminaria, prace terenowe itp., jak i prac indywidualn oraz egzaminy i inne formy oceny. Punkty ECTS przypisuje si równie praktykom i przedmiotom obieralnym, stanowi cym integraln cz programu studiów, o ile ko cz si ocen. W systemie ECTS ilo pracy wymaganej do zaliczenia całego roku akademickiego odpowiada 60 punktom, na semestr przypada zwykle 30 punktów. O liczbie punktów przypisywanej poszczególnym przedmiotom decyduje instytucja uczestnicz ca w systemie ECTS. Podstawowymi dokumentami systemu ECTS s trzy dokumenty: 1. Pakiet informacyjny (information package) zawieraj cy informacje na temat uczelni, wydziału/instytutów, organizacji i struktury studiów oraz przedmiotów. Pełni rol przewodnika dla nauczycieli i studentów uczelni macierzystej, jak i uczelni partnerskich. Obejmuje ogólne informacje o uczelni macierzystej, wydziale/instytucie, kalendarzu akademickim, planach i programach studiów. Opis planów i programów studiów dotyczy przede wszystkim programu przedmiotów, formy zaj, okresu trwania, wymaga wst pnych, sposobu oceny, warto ci punktowej oraz innych informacji na temat przedmiotów wchodz cych w skład oferty dydaktycznej danej jednostki. Pakiet informacyjny, aktualizowany co rok powinien by dost pny w formie elektronicznej oraz w wersji obcoj zycznej.

8 2. Porozumienie o programie zaj (learning agreement), to umowa trójstronna pomi dzy studentem a uczelniami macierzyst i partnersk, przygotowana przed rozpocz ciem przez studenta okresu studiów w uczelni partnerskiej. Umowa zobowi zuje studenta do zrealizowania okre lonego umow programu zaj, uczelni, przyjmuj c do zapewnienia studentowi udziału w wymienionych w porozumieniu zaj ciach, a uczelnie, macierzyst do uznania zaliczonych przedmiotów według uzgodnionej punktacji i skali ocen. 3. Wykaz zalicze (transcript of records) przedstawiaj cy jako ciowy i ilo ciowy opis osi gni studenta w nauce. Przygotowuje si go zarówno przed wyjazdem studenta, jak i po zako czeniu okresu studiów w uczelni partnerskiej. W wykazie wymienione s wszystkie przedmioty, w których student uczestniczył wraz z uzyskana liczb punktów i ocenami przyznanymi zgodnie ze skal stosowan w danej uczelni oraz w systemie ECTS. Student zainteresowany odbyciem okresu studiów w uczelni partnerskiej, po zapoznaniu si z pakietem informacyjnym tej uczelni, przygotowuje w porozumieniu z wła ciwym koordynatorem w uczelni macierzystej plan studiów w czasie pobytu w uczelni partnerskiej. Wypełnia formularz zgłoszeniowy (student application form), który obok danych osobowych kandydata obejmuje informacj o liczbie punktów jak planuje uzyska w uczelni przyjmuj cej. Do formularza doł cza uzgodnione z koordynatorem porozumienie o programie zaj oraz opis dotychczasowego przebiegu studiów w formie wykazu zalicze. Porozumienie o programie zaj podpisuje student i koordynatorzy reprezentuj cy obie uczelnie. Podpisanie dokumentu jest warunkiem koniecznym uznania okresu studiów odbytych w uczelni przyjmuj cej. Kopie porozumienia otrzymuje ka da ze stron. Jakakolwiek zmiana planu studiów w okresie pobytu w uczelni przyjmuj cej wymaga zgody wszystkich zainteresowanych stron wyra onej przez odpowiedni zapis w porozumieniu o programie zaj potwierdzony podpisem ka dej ze stron. Transfer punktów uzyskanych w uczelni partnerskiej odbywa si na podstawie wykazu zalicze. Obejmuje on wszystkie przedmioty zrealizowane przez studenta, liczb punktów przypisan ka demu z nich oraz oceny przyznane zgodnie ze skal ocen stosowan w uczelni przyjmuj cej oraz skal w systemie ECTS. Kopi wykazu zalicze, potwierdzon podpisem, otrzymuje ka da ze stron. Na podstawie wykazu zalicze uczelnia macierzysta podejmuje decyzj o zaliczeniu okresu studiów. Finansowe wsparcie dla podejmuj cych studia w systemie ECTS w uczelniach zagranicznych oferuj programy stypendialne dost pne w ramach programu SOCRATES/ERASMUS oraz inne programy stypendialne. 8

9 Rozdział 1 UCZELNIA

10 10

11 U N I W E R S Y T E T Humanistyczno-PrzyrodniczyJana Kochanowskiego w Kielcach FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. J. Słowackiego 114/ Piotrków Trybunalski tel. centrala: fax: NIP Konto: PEKAO SA O/Piotrków Trybunalski

12 Władze uczelni: Prorektor ds. Filii: Prof. dr hab. Czesław Grzelak Sekretariat: tel.: wew. 102; bezpo redni: ; fax: ; Struktura Filii: Rektorat Wydział Nauk Społecznych Dziekan Wydziału Nauk Społecznych: dr hab. prof. UJK Ryszard Kuriata Prodziekani: Dr Andrzej Witusik Dr Anna D bska Dr Wiesław Jan Rogalski Wydział Filologiczno-Historyczny Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego: dr hab. prof. UJK Zygmunt Matuszak Prodziekani: Dr Janusz Budzi ski Dr Tadeusz Szperna Studium J zyków Obcych Kierownik: mgr Anna Szwab-Gusta Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Kierownik: mgr Andrzej Dybowski Administracja Zast pca Kanclerza ds. Filii mgr in. Marian Biniek Zast pca Kwestora ds. Filii mgr Jadwiga Błaszkowska Archiwum Filii Osoba prowadz ca mgr Renata Matuszak Biblioteka Zast pca Dyrektora Biblioteki Głównej ds. Biblioteki Filii mgr Urszula Franas-Mirowska Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie Kierownik in. Beata Fijałkowska Uniwersytet Trzeciego Wieku Prezes Janina Franczak-Kujawska 12

13 Koordynatorzy programu ECTS na Wydziale Nauk Społecznych Lp. Imi i nazwisko Wydział/Kierunek Telefon Adres 1 Dr Andrzej Witusik Nauk Społecznych Dr Stanisław Leszto Pedagogika Dr Marek Kulisz Bezpiecze stwo Narodowe Dr Agata Bury Ekonomia Dr Władysław Skarbek Socjologia Dr Jacek Jarczy ski Zarz dzanie Uczelnia w Piotrkowie Trybunalskim powstała w 1981 roku jako Wydział Zamiejscowy Wy szej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, na bazie Oddziału Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. Rozwój jednostki sprawił, e na mocy uchwały Senatu Wy szej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach od dnia 1 pa dziernika 1997 roku Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim zacz ł funkcjonowa jako Filia Wy szej Szkoły Pedagogicznej. Od roku akademickiego 2000/2001 na mocy Zarz dzenia Nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2000 r. podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Filii zostały Wydziały: Filologiczno-Historyczny oraz Nauk Społecznych. Kolejn wa n zmian w yciu akademickim uczelni była ustawa z dnia 7 czerwca 2000 roku, która upowa niała do nadania Wy szej Szkole Pedagogicznej Kielcach nazwy Akademia wi tokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, z Fili w Piotrkowie Trybunalskim. Dnia 23 marca 2008 roku weszła w ycie ustawa o nadaniu Uczelni nazwy (Dz. U. Nr 39, poz. 227) Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach z Fili w Piotrkowie Trybunalskim. W obr bie dwuwydziałowej struktury funkcjonuj Instytuty: Nauk Pedagogicznych, Filologii Polskiej, Historii, Stosunków Mi dzynarodowych, oraz Samodzielne Zakłady: Socjologii, Ekonomii, Zarz dzania, Filologii Angielskiej i Pracownia Informatyki. Ponadto w ramach Filii istnieje Studium J zyków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka, Wydawnictwo i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Fili kieruje Prorektor. Filia posiada wyodr bnion administracj, finanse i maj tek trwały (budynki dydaktyczne, domy akademickie i osiedle mieszkaniowe). Baz dydaktyczn i naukow dla zorganizowanego w Filii procesu dydaktycznego i realizowanych bada naukowych stanowi : 3 pracownie komputerowe z podł czeniem do Internetu; biblioteka Filii licz ca obecnie ponad woluminów; wydawnictwo. Poszczególne jednostki naukowo-dydaktyczne w programie bada własnych realizuj problematyk zwi zan z kierunkami kształcenia. Po wi cona jest ona m.in. literaturze dla dzieci i młodzie y, kulturze humanistycznej Ziemi Piotrkowskiej, opracowaniu szkolnego słownika literatury dla dzieci i młodzie y, problematyce pedagogicznej i o wiatowej, unowocze nianiu metod nauczania j zyka angielskiego i niemieckiego, wpływowi przemian cywilizacyjnych na funkcjonowanie szkoły i rodziny w Polsce. Du ym zainteresowaniem ciesz si równie badania regionalne i prace nad kwesti systemu warto ci młodzie y piotrkowskiej w warunkach współczesnych przemian społecznych. W ka dym roku akademickim zgłaszane s do KBN tematy bada statutowych. Wyniki bada prezentowane s na konferencjach naukowych organizowanych przez Fili i inne o rodki akademickie krajowe i zagraniczne, a tak e w wydawnictwach ksi kowych i periodykach seryjnych wydawanych przez Fili : Piotrkowskie Studia Pedagogiczne, Studia i Materiały Polonistyczne, Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, Rocznik Pedagogiki Rodziny, Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomii oraz Perspective on Foreign Language. Wspólnie z Piotrkowskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk wydawane s prace filologiczno-historyczne w serii Biblioteka PTPN oraz kwartalnik kulturalnoo wiatowy Zbli enia Piotrkowskie. Filia prowadzi współprac naukow w zakresie rozwoju kadry, bada naukowych z Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem l skim. Współpracuje te 13

14 z o rodkami zagranicznymi w Kijowie, Łucku, Brze ciu, Mikołajowie, Wilnie, Wielkim Nowgorodzie i Londynie. Zadania dydaktyczno-naukowe w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim realizuje 172 nauczycieli akademickich, w tym: 34 profesorów, 98 adiunktów oraz 40 osób zatrudnionych na stanowiskach asystentów, starszych wykładowców, wykładowców i lektorów (wg danych z dn r.). Piotrowska Uczelnia kształci studentów na 9 kierunkach studiów: magisterskich pedagogika, filologia polska, historia, stosunki mi dzynarodowe oraz na studiach licencjackich filologia angielska, ekonomia, socjologia, zarz dzanie, bezpiecze stwo narodowe w liczbie studentów, w tym na studiach dziennych 2 109, na studiach zaocznych i wieczorowych (wg danych z dn r.). Osi gni ciami mo e poszczyci si Akademicki Zwi zek Sportowy. Na Akademickich Mistrzostwa Europy w Piłce R cznej Kobiet w lipcu 2006 r. dru yna Filii zdobyła złoty medal, a na Akademickich Mistrzostwach Europy w Piłce Koszykowej M czyzn w lipcu 2005 roku dru yna Filii zaj ła IV miejsce. Współpraca krajowa i zagraniczna Filia realizuje wszechstronn współprac z licznymi o rodkami naukowymi w kraju i zagranic na dwóch płaszczyznach: 1. Stała współpraca instytucjonalna z tymi placówkami naukowymi, z którymi Uczelnia posiada umowy (porozumienia) o współpracy. 2. Współpraca dora na polegaj ca na uczestnictwie naszych pracowników naukowych w ró nego rodzaju konferencjach naukowych, odbywaniu sta y naukowych (powy ej 4 tygodni) w uczelniach, realizacji tematów prac badawczych archiwach i bibliotekach. Stał instytucjonaln współprac aktualnie Filia posiada z kilkoma krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi. Nale do nich: Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, Górno l ska Wy sza Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach, Wojskowe Biuro Bada Historycznych w Warszawie, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Opolskiego, Akademia Nauk Pedagogicznych w Kijowie, Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Pa stwowy Uniwersytet Woły ski im. Łesi Ukrainki w Łucku, Polski O rodek Społeczno-Kulturalny Biblioteka Polska w Londynie, Rosyjski Pa stwowy Uniwersytet Humanistyczny w Wielkim Nowgorodzie, Uniwersytet Pa stwowy im. Aleksandra Puszkina w Brze ciu, Uniwersytet Polski w Wilnie przy Stowarzyszeniu Naukowców Polaków Litwy, Woły ska Szkoła Wy sza Gospodarki i Zarz dzania w Łucku i Zarz d Archiwów Obwodu Nowogrodzkiego. Formy współpracy zagranicznej sprowadzaj si do organizacji wspólnych konferencji naukowych, wymiany wydawnictw naukowych, sta ów naukowych oraz wymiany grup studenckich oraz (sporadycznie) do kształcenia (wymiennego) studentów w poszczególnych Uczelniach. Współpraca z Bibliotek Polsk w Londynie przewiduje m.in. nieodpłatne przekazywanie dla Biblioteki Filii dubletów ksi ek, prawo pierwokupu rzadkich druków, korzystanie ze zbiorów Biblioteki Polskiej przez naszych pracowników naukowych i studentów oraz współprac wydawnicz. Uczelnia współpracuje tak e z ro nymi innymi o rodkami naukowymi, z którymi nie podpisano umów o współpracy. Daje to mo liwo ci uczestnictwa pracowników naukowych w ró nego rodzaju konferencjach naukowych, odbywaniu sta y naukowych (powy ej 4 tygodni) w uczelniach, realizacji tematów prac badawczych w archiwach i bibliotekach. W ramach podnoszenia kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej oraz nauczania na najwy szym poziomie z zakresu kształcenia informatycznego Filia w Piotrkowie Trybunalskim podj ła współprac z firm Microsoft (poprzez Softbank oraz Promise). 14

15 Budynki, adresy i baza lokalowa: Budynek dydaktyczny nr 1 przy ul. Słowackiego 114/118 o powierzchni 5888 metrów kwadratowych posiadaj cy 39 sal wykładowych i wiczeniowych, aul, sal gimnastyczn i bibliotek z czytelni. Budynek zajmuje administracja uczelni oraz Wydział Nauk Społecznych. Budynek dydaktyczny nr 2 przy ul. Słowackiego 116 o powierzchni 4117 metrów kwadratowych posiadaj cy 19 sal wykładowych i wiczeniowych oraz 3 sale audiowizualne. Budynek zajmuje Wydział Filologiczno-Historyczny. Baza mieszkaniowa dla nauczycieli akademickich obejmuje: 3 budynki mieszkalne w Woli Bykowskiej wolnostoj ce, pi trowe, całkowicie podpiwniczone z 36 mieszkaniami, 24 gara ami i lokaln oczyszczalni cieków (dojazd z drogi prowadz cej do miejscowo ci Kafar, odległo od Piotrkowa Tryb. 7 km), 4 mieszkania w bloku przy ul. Słowackiego 109 mieszcz cego si naprzeciw budynku głównego uczelni, 10 pokoi hotelowych w DS. nr 1 przy ul. Słowackiego 114/118. W trakcie remontu w naszej uczelni znajduje si : Klub Studencki w DS Olimp przy ul. Słowackiego 114/

16 16

17 Rozdział 2 STUDIA I STUDENCI

18 18

19 Zakwaterowanie Kierownik wszystkich Domów Studenta mgr Stanisław Kabzi ski DS. nr 1 OLIMP ul. Słowackiego 114/118, Piotrków Trybunalski; telefon: ; recepcja Dom koedukacyjny usytuowany w bezpo rednim s siedztwie Uczelni posiada 222 miejsca noclegowe w samodzielnych pokojach 2 osobowych z łazienkami, oraz w pokojach 1 i 3 osobowych zlokalizowanych w tzw. segmentach z łazienkami. Ka dy pokój posiada dost p do Internetu. Do dyspozycji studentów w budynku s : stołówka, pralnia oraz wietlica studencka z TV. DS. nr 3 HADES ul. Wysoka 13, Piotrków Trybunalski; telefon: ; pracownik administracyjny mgr Agnieszka Rogalska Dom koedukacyjny, 128 miejsc, 3 pi tra, 65 pokoi 2 osobowych. Na ka dym pi trze kuchnia, w zeł sanitarny. Na terenie akademika znajduje si wietlica TV i pralniosuszarnia. DS. nr 4 MIKRUS ul. Belzacka 164, Piotrków Trybunalski; telefon: ; pracownik administracyjny mgr Agnieszka Rogalska Dom koedukacyjny posiada baz noclegow na 67 miejsc w pokojach 2 i 3-osobowych z pełnym w złem sanitarnym oraz wietlic z TV. Ponadto, w okresie wakacyjnym tzn. od miesi ca czerwca do ko ca wrze nia, istnieje mo liwo korzystania z noclegów we wszystkich domach studenta nale cych do Filii Uniwersytetu dla studentów wszystkich rodzajów studiów jak i osób nie zwi zanych z Uczelni. Opieka zdrowotna i ubezpieczenie Stanowisko ds. studenckich mgr Bo ena Walczak DS. OLIMP, pok. nr 10A godziny pracy: Wszyscy studenci mog korzysta z opieki zdrowotnej w miejscu studiów, dotyczy to tak lekarza pierwszego kontaktu, jak i lekarza specjalisty, na podstawie ksi eczki zdrowia studenta. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego studenci, którzy nie podlegaj ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu i nie pozostaj na wył cznym utrzymaniu osoby ubezpieczonej, a uko czyli 26 rok ycia, zgłaszani s do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelni na wniosek studenta. Studenci niepełnosprawni Stanowisko ds. studenckich mgr Bo ena Walczak DS. OLIMP, pok. nr 10A godziny pracy: W celu usprawnienia studiowania studentów niepełnosprawnych student, który posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawno ci lub inny dokument potwierdzaj cy swoj niepełnosprawno powinien zarejestrowa si, składaj c Kwestionariusz (druk elektroniczny, ewentualnie papierowy, na miejscu powy ej). Informacje zawarte w kwestionariuszu s poufne i podlegaj ochronie danych osobowych. 19

20 W ka dej trudnej sytuacji zwi zanej z tokiem studiów lub innej mo e liczy na pomoc opiekuna roku, czy innego pracownika dydaktycznego lub administracyjnego. Informacje zawarte w kwestionariuszu s poufne i podlegaj ochronie danych osobowych. Ka dy student niepełnosprawny mo e otrzyma Stypendium specjalne stypendium dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, posiadaj cych orzeczenie o stopniu niepełnosprawno ci. Stypendium specjalne wiadczeniem niezale nym od innych form pomocy materialnej i wysoko ci dochodów rodziny. Pomoc stypendialna Pomoc materialna dla studentów udzielana jest na podstawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom, stanowi cego zał cznik do Zarz dzenia Rektora. Student mo e ubiega si o pomoc materialn ze rodków przeznaczonych na ten cel w bud ecie pa stwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 3) stypendium rektora dla najlepszych studentów; 4) stypendium ministra za osi gni cia w nauce; 5) stypendium ministra za wybitne osi gni cia sportowe; 6) zapomogi. Student znajduj cy si w trudnej sytuacji materialnej mo e otrzyma stypendium socjalne, na podstawie przedstawionych dokumentów okre lonych w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej. Student studiów stacjonarnych znajduj cy si w trudnej sytuacji materialnej mo e otrzyma stypendium socjalne w zwi kszonej wysoko ci z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym ni dom studencki, je eli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemo liwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa powy ej, mo e otrzyma stypendium socjalne w zwi kszonej wysoko ci równie z tytułu zamieszkania z niepracuj cym mał onkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym ni dom studencki. Zapomoga mo e by przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł si przej- ciowo w trudnej sytuacji materialnej. Student mo e otrzyma zapomog, o której mowa powy ej, dwa razy w roku akademickim. Student mo e otrzymywa stypendia, o których mowa pkt 1-3, w danym roku akademickim przez okres do dziesi ciu miesi cy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pi ciu miesi cy. Stypendium rektora dla najlepszych studentów mo e otrzymywa student, który uzyskał za rok studiów wysok redni ocen lub posiada osi gni cia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie mi dzynarodowym lub krajowym. Stypendium ministra za osi gni cia w nauce mo e by przyznane studentowi szczególnie wyró niaj cemu si w nauce oraz posiadaj cemu osi gni cia naukowe, a stypendium ministra za wybitne osi gni cia sportowe studentowi, który osi gn ł wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie mi dzynarodowym lub krajowym i zaliczył kolejny rok studiów. Stypendium ministra za wybitne osi gni cia mo e by przyznane studentowi szczególnie wyró niaj cemu si w nauce lub posiadaj cemu wybitne osi gni cia naukowe, artystyczne lub sportowe. O przyznanie stypendiów, o których mowa w ust. 3, 4 i 5, student mo e ubiega si nie wcze niej ni po zaliczeniu pierwszego roku studiów. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub stypendium ministra za wybitne osi gni cia mo e ubiega si równie student pierwszego roku studiów drugiego 20

21 stopnia rozpocz tych w terminie roku od uko czenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria okre lone odpowiednio powy ej na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. Studenckie Koła Naukowe SKN Teatralne Wyj cie Ewakuacyjne Opiekun: mgr Lucyna Jakubczyk Zarz d: Przewodnicz ca - Agata Szymczyk Anna Ko ciołek Małgorzata Sajda Cele (punkt 4 Statutu): a) rozbudzanie i pogł bianie zainteresowa sztuk ywego słowa; b) rozbudzanie i pogł bianie zainteresowa teatrem; c) poznawanie historii i teorii teatru; d) poznawanie i doskonalenie rodków wyrazu scenicznego; e) poznawanie znaków teatralnych wykorzystywanie ich w praktyce; f) poznawanie ró norodnych tendencji w teatrze współczesnym; g) poznawanie i doskonalenie warsztatu aktorskiego; h) poznawanie pracy inscenizatora, re ysera i scenografa; i) poznanie utworów scenicznych; j) rozwijanie zainteresowania metodami adaptacji utworów na scen ; k) ogl danie spektakli teatru TV i omawianie ich; l) organizowanie wyjazdów do teatru, na konkursy, na festiwale recytatorskie i teatralne; m) organizowanie wakacyjnych warsztatów teatralnych; n) rozwijanie umiej tno ci twórczych i samodzielno ci; o) rozwijanie umiej tno ci pracy w zespole; p) wyrabianie potrzeby uczestnictwa w kulturze; q) prezentacja wyników pracy w postaci etiud, recytacji dla jak najszerszego grona odbiorców; r) prowadzenie działalno ci popularyzacyjnej w zakresie sztuki scenicznej prezentacja dorobku w Uczelni i poza ni ; s) współpraca z placówkami kulturalnymi; udział w ogólnopolskich konkursach recytatorskich i teatralnych; organizowanie spotka ; zapraszanie do współpracy specjalistów z dziedziny teatru. SKN J zykoznawców Opiekun: dr Jolanta Bujak-Lechowicz Zarz d: Prezes Józefina K pa Cele (punkt 4 Statutu): a) rozbudzanie i pogł bianie zainteresowa j zykoznawczych; b) prowadzenie szczegółowych bada naukowych dotycz cych j zyka mówionego mieszka ców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic oraz mieszka ców innych terenów Polski; c) prowadzenie szczegółowych bada naukowych dotycz cych tekstów j zyka pisanego z okresu staropolskiego, redniopolskiego, nowopolskiego, w tym równie ostatnich dziesi cioleci XX wieku (badania dotycz ce kohezji i koherencji); d) poznawanie metod pracy naukowej; e) rozwijanie samodzielno ci w pracy naukowej; f) rozwijanie umiej tno ci pracy w zespole naukowym; g) uczestniczenie w zjazdach i zebraniach maj cych charakter lokalny i ponadlokalny; h) przedstawianie wyników bada i prezentowanie własnych wniosków naukowych w postaci odczytów prowadzonych w Uczelni oraz poza Uczelni ; i) przedstawianie wyników bada i prezentowanie własnych wniosków naukowych w postaci publikacji, np. Zeszyty Studenckiego Koła Naukowego J zykoznawców ; 21

22 j) organizowanie wycieczek naukowych; k) organizowanie wakacyjnych obozów j zykoznawczych; l) prowadzenie działalno ci popularyzacyjnej w zakresie j zykoznawstwa polskiego: otwarte i rodowiskowe zebrania z odczytami, kontakty z innymi organizacjami, np. Towarzystwem Naukowym, współpraca z placówkami społeczno-kulturalnymi i administracyjnymi, np. Miejskim Zespołem ds. Nazewnictwa, Urz dem Stanu Cywilnego, prowadzenie poradnictwa j zykowego w k cikach poprawno ciowych w prasie i radiu regionalnym; m) organizowanie spotka i zapraszanie do współpracy ludzi nauki i kultury. SKN Archiwistów Opiekun: dr Rafał Jaworski Zarz d: Prezes Dominik Koch Zast pca prezesa Damian Winkiel Sekretarz Jarosław Rymerd Skarbnik vacat Magdalena Kucharska Cele ( 4 Statutu): a) pogł bianie wiedzy własnej studentów z zakresu archiwistyki; b) propagowanie oraz popularyzowanie archiwistyki jako nauki; c) współpraca z zakresu archiwistyki z ró nego rodzaju instytucjami o wiatowo-kulturalnymi; d) przekazywanie informacji o materiałach archiwalnych dotycz cych historii regionu szerszemu gronu odbiorców; e) współpraca z innymi kołami naukowymi; f) współpraca ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich i Polskim Towarzystwem Historycznym; g) czynny udział w yciu Uczelni; h) inne formy prac i inicjatywy własne. SKN Historyków KLIO Opiekun: dr Janusz Budzi ski Zarz d: Prezes Katarzyna Kwie Zast pca prezesa Monika widzi ska Sekretarz Agata Głodek Skarbnik Magdalena Kucharska Cele ( 5 Statutu): a) budzenie zainteresowa naukowych w ród studentów; b) wdra anie studentów do pracy naukowej i badawczej; c) integracja rodowiska studenckiego; d) pomoc w kształceniu; e) prowadzenie pracy popularyzuj cej histori. SKN Nowa Europa Opiekun: dr Cezary Szyjko Zarz d: Prezes Kamil Konon Cele ( 5 Statutu): a) pogł bianie wiedzy własnej studentów o Unii Europejskiej; b) analiza prawa europejskiego; c) badanie historii i kultury pa stw członkowskich Unii; d) nauka aktywno ci, tolerancji, szacunku do ró nic kulturowych i odmienno ci innych narodów; e) trenowanie umiej tno ci poszukiwania informacji; f) współpraca z innymi kołami naukowymi i instytucjami; 22

23 g) czynny udział w yciu Uczelni; h) opracowanie instrumentów efektywnego szukania pracy w Unii; i) inne formy prac i inicjatywy własne. SKN Promowania My lenia Obywatelskiego Opiekun: dr hab. Arkadiusz Adamczyk Zarz d: Prezes Oskar Kuli ski Katarzyna Juru Monika Pawłowska Magdalena D browska Cele ( 4 Statutu): a) pogł bianie wiedzy własnej studentów z zakresu nauki o stosunkach mi dzynarodowych; b) propagowanie oraz popularyzowanie stosunków mi dzynarodowych jako nauki; c) współpraca z zakresu stosunków mi dzynarodowych z ró nego rodzaju instytucjami o wiatowo-kulturalnymi; d) współpraca z innymi kołami naukowymi; e) czynny udział w yciu Uczelni; f) inne formy prac i inicjatywy własne. SKN Literatów Opiekun: dr Danuta Mucha Zarz d: Prezes Ewelina Migała Zast pca prezesa Agnieszka Dziedzic, Martyna Rokita Renata banaszczyk Justyna Łopatka Emilia Misiak Izabela Schyndel Cele ( 4 Statutu): a) praktyczne posłu enie si umiej tno ci z zakresu tworzenia poezji, prozy i dramatu; b) pomoc w umo liwieniu członkom startu literackiego poprzez publikacj ich utworów w prasie, ksi kach, a tak e w formie własnych spotka autorskich na Uczelni; c) pomoc w próbach samodzielnego tworzenia form literackich; d) przygotowanie warsztatowe do pracy literata; e) współpraca z innymi kołami naukowymi o podobnym charakterze i wymiana do wiadcze (w kraju i za granic ); f) czynny udział w yciu Uczelni; g) inne formy działa i inicjatywy własne. SKN Pedagogiczno-Psychologiczne Opiekun: dr Joanna Łuczak Zarz d: Prezes Olga Stankowska Sekretarz Maria Radajewska Skarbnik Katarzyna Walczak Cele ( 4 Statutu): a) poszerzanie wiedzy i umiej tno ci studentów; b) pobudzanie aktywno ci naukowej młodzie y akademickiej; c) prowadzenie działalno ci naukowo-badawczej; d) podejmowanie bada empirycznych i kształtowanie umiej tno ci pisania tekstów naukowych; e) kształtowanie kompetencji pedagogicznych studentów; 23

24 f) utrzymywanie współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi działaj cymi na rzecz dzieci, młodzie y, dorosłych, osób niepełnosprawnych i potrzebuj cych; g) integracja studentów i kadry naukowej Uczelni oraz tworzenie tradycji kierunku Pedagogika; h) nawi zywanie współpracy z innymi kołami naukowymi, tak e z innych uczelni; i) nawi zywanie i rozwijanie mi dzynarodowych kontaktów oraz współpracy naukowej; j) kształtowanie umiej tno ci niezb dnych młodemu człowiekowi do odnalezienia si na rynku pracy; k) rozwijanie umiej tno ci artystycznych i ich wykorzystanie w pracy z dzie mi, młodzie i dorosłymi; l) inne formy pracy i inicjatywy własne. SKN Logistyk Opiekun: mgr Maria Tymi ska Zarz d: Przewodnicz ca Beata Piłat Wiceprzewodnicz ca ds. organizacyjnych Paulina Niedzielska Wiceprzewodnicz ca ds. finansowych Nina Listwo Cele ( 4 Statutu): a) poszerzanie własnej wiedzy studentów z obszaru logistyki; b) zdobywanie umiej tno ci naukowego rozwi zywania problemów; c) kształtowanie umiej tno ci prowadzenia dyskusji naukowych na forum Klubu Dyskusyjnego; d) podj cie samodzielnych bada własnych problemów logistycznego wsparcia w zarz dzaniu współczesnym przedsi biorstwem; e) organizowanie i prowadzenie sympozjów, konferencji naukowych na terenie działania koła naukowego; f) uczestniczenie i aktywny udział w konferencjach organizowanych przez inne uczelnie; g) nawi zanie bezpo rednich kontaktów z przedsi biorstwami celem prowadzenia własnych obserwacji przebiegu procesów logistycznych; h) propagowanie i popularyzowanie logistyki jako nauki; i) współpraca z innymi kołami naukowymi; j) czynny udział w yciu Uczelni; k) inne formy aktywno ci naukowej. SKN Młodych Ekonomistów Opiekun: dr in. Wiesław Jan Rogalski Zarz d: Prezes Ewelina Ładak Zast pca prezesa Marcin Francikowski Sekretarz Katarzyna Fronckiewicz Skarbnik Wioletta Skopi ska Cele ( 4 Statutu): a) pogł bianie wiedzy własnej studentów z zakresu ekonomii; b) propagowanie oraz popularyzowanie ekonomii jako nauki; c) współpraca z zakresu ekonomii z ró nego rodzaju instytucjami o wiatowo-kulturalnymi; d) gromadzenie i opracowywanie danych o ekonomicznych aspektach ycia społecznego w najbli szej oraz dalszej okolicy; e) współpraca z innymi kołami naukowymi; f) współpraca z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, oddział w Łodzi; g) czynny udział w yciu Uczelni; h) inne formy pracy i inicjatywy własne. 24

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT 2012. Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu:

RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT 2012. Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu: LISTOPAD 2011 CZERWIEC 2011 Rynek pracy w branży IT w Polsce RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW Kariera w IT 2012 PRACA.COMPUTERWORLD.PL Partnerzy raportu: WRAPORCIE KARIERA W IT 2012 UCZELNIE 4

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO WALDEMAR BOJAR MAREK SIKORA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU INFORMATOR ECTS EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW BIAŁYSTOK 2003 Copyright c 2003 Wyż sza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Opracowałzespółw składzie: mgr Maciej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo