SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII"

Transkrypt

1 U N I W E R S Y T E T Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Wydział Nauk Społecznych SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2010/2011 Piotrków Trybunalski 2010

2

3 PRZEWODNIK ECTS 2010/2011 Zespół redakcyjny: Agata Bury Jacek Jarczy ski Marek Kulisz Stanisław Leszto Ewa Opala Władysław Skarbek Andrzej Witusik

4

5 Spis tre ci Wst p... 7 Rozdział 1: Uczelnia... 9 Rozdział 2: Studia i studenci Rozdział 3: Wydział Nauk Społecznych Rozdział 4: Obja nienia i definicje Rozdział 5: Samodzielny Zakład Ekonomii... 41

6

7 Wst p Europejski System Transferu Punktów (w skrócie ECTS od angielskiej nazwy: European Credit Transfer System) to system ułatwiaj cy zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni partnerskiej (w tym uczelni zagranicznej) przez jego uczelni macierzyst. System ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80. i wprowadzony w wielu szkołach wy szych krajów Europy Zachodniej. ECTS stanowi kodeks sprawdzonych rozwi za dotycz cych uznawania (okresu) studiów. Oznacza to, e okres studiów odbyty w uczelni partnerskiej (w tym egzaminy lub inne formy oceny) zast puje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej, niezale nie od tego, e tre uzgodnionego programu studiów w uczelni partnerskiej mo e si ró ni od programu w uczelni macierzystej. Podstaw systemu ECTS jest przejrzysto programu studiów i zasad zaliczania zaj. ECTS ułatwia instytucjom uznawanie osi gni studentów w nauce, przez stosowanie punktów ECTS oraz wspólnej skali ocen. Przewodnik dla u ytkowników ECTS (we wszystkich j zykach UE), instrukcje dotycz ce przedstawiania w Internecie pakietów informacyjnych ECTS oraz ogólne informacje o ECTS dost pne s na stronie Komisji Europejskiej: Punkty ECTS stanowi warto liczbow przyporz dkowan poszczególnym przedmiotom, odpowiadaj c nakładowi pracy, jak winien wykona student, aby otrzyma zaliczenie z danego przedmiotu. Liczba punktów, któr uzyskuje student po zaliczeniu danego przedmiotu, opisuje wzgl dny nakład pracy koniecznej do zaliczenia tego przedmiotu w odniesieniu do całkowitego nakładu pracy, wymaganego do zaliczenia pełnego roku akademickiego studiów na danym kierunku. Punkty ECTS przypisane ka demu z przedmiotów ko cz cych si zaliczeniem z ocen odzwierciedlaj wzgl dne obci enie studenta zwi zanego z udziałem w ró nych formach zaj zwi zanych z realizacj danego przedmiotu. Obejmuj one zarówno zaj cia grupowe: wykłady, wiczenia, konwersatoria, seminaria, prace terenowe itp., jak i prac indywidualn oraz egzaminy i inne formy oceny. Punkty ECTS przypisuje si równie praktykom i przedmiotom obieralnym, stanowi cym integraln cz programu studiów, o ile ko cz si ocen. W systemie ECTS ilo pracy wymaganej do zaliczenia całego roku akademickiego odpowiada 60 punktom, na semestr przypada zwykle 30 punktów. O liczbie punktów przypisywanej poszczególnym przedmiotom decyduje instytucja uczestnicz ca w systemie ECTS. Podstawowymi dokumentami systemu ECTS s trzy dokumenty: 1. Pakiet informacyjny (information package) zawieraj cy informacje na temat uczelni, wydziału/instytutów, organizacji i struktury studiów oraz przedmiotów. Pełni rol przewodnika dla nauczycieli i studentów uczelni macierzystej, jak i uczelni partnerskich. Obejmuje ogólne informacje o uczelni macierzystej, wydziale/instytucie, kalendarzu akademickim, planach i programach studiów. Opis planów i programów studiów dotyczy przede wszystkim programu przedmiotów, formy zaj, okresu trwania, wymaga wst pnych, sposobu oceny, warto ci punktowej oraz innych informacji na temat przedmiotów wchodz cych w skład oferty dydaktycznej danej jednostki. Pakiet informacyjny, aktualizowany co rok powinien by dost pny w formie elektronicznej oraz w wersji obcoj zycznej.

8 2. Porozumienie o programie zaj (learning agreement), to umowa trójstronna pomi dzy studentem a uczelniami macierzyst i partnersk, przygotowana przed rozpocz ciem przez studenta okresu studiów w uczelni partnerskiej. Umowa zobowi zuje studenta do zrealizowania okre lonego umow programu zaj, uczelni, przyjmuj c do zapewnienia studentowi udziału w wymienionych w porozumieniu zaj ciach, a uczelnie, macierzyst do uznania zaliczonych przedmiotów według uzgodnionej punktacji i skali ocen. 3. Wykaz zalicze (transcript of records) przedstawiaj cy jako ciowy i ilo ciowy opis osi gni studenta w nauce. Przygotowuje si go zarówno przed wyjazdem studenta, jak i po zako czeniu okresu studiów w uczelni partnerskiej. W wykazie wymienione s wszystkie przedmioty, w których student uczestniczył wraz z uzyskana liczb punktów i ocenami przyznanymi zgodnie ze skal stosowan w danej uczelni oraz w systemie ECTS. Student zainteresowany odbyciem okresu studiów w uczelni partnerskiej, po zapoznaniu si z pakietem informacyjnym tej uczelni, przygotowuje w porozumieniu z wła ciwym koordynatorem w uczelni macierzystej plan studiów w czasie pobytu w uczelni partnerskiej. Wypełnia formularz zgłoszeniowy (student application form), który obok danych osobowych kandydata obejmuje informacj o liczbie punktów jak planuje uzyska w uczelni przyjmuj cej. Do formularza doł cza uzgodnione z koordynatorem porozumienie o programie zaj oraz opis dotychczasowego przebiegu studiów w formie wykazu zalicze. Porozumienie o programie zaj podpisuje student i koordynatorzy reprezentuj cy obie uczelnie. Podpisanie dokumentu jest warunkiem koniecznym uznania okresu studiów odbytych w uczelni przyjmuj cej. Kopie porozumienia otrzymuje ka da ze stron. Jakakolwiek zmiana planu studiów w okresie pobytu w uczelni przyjmuj cej wymaga zgody wszystkich zainteresowanych stron wyra onej przez odpowiedni zapis w porozumieniu o programie zaj potwierdzony podpisem ka dej ze stron. Transfer punktów uzyskanych w uczelni partnerskiej odbywa si na podstawie wykazu zalicze. Obejmuje on wszystkie przedmioty zrealizowane przez studenta, liczb punktów przypisan ka demu z nich oraz oceny przyznane zgodnie ze skal ocen stosowan w uczelni przyjmuj cej oraz skal w systemie ECTS. Kopi wykazu zalicze, potwierdzon podpisem, otrzymuje ka da ze stron. Na podstawie wykazu zalicze uczelnia macierzysta podejmuje decyzj o zaliczeniu okresu studiów. Finansowe wsparcie dla podejmuj cych studia w systemie ECTS w uczelniach zagranicznych oferuj programy stypendialne dost pne w ramach programu SOCRATES/ERASMUS oraz inne programy stypendialne. 8

9 Rozdział 1 UCZELNIA

10 10

11 U N I W E R S Y T E T Humanistyczno-PrzyrodniczyJana Kochanowskiego w Kielcach FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. J. Słowackiego 114/ Piotrków Trybunalski tel. centrala: fax: NIP Konto: PEKAO SA O/Piotrków Trybunalski

12 Władze uczelni: Prorektor ds. Filii: Prof. dr hab. Czesław Grzelak Sekretariat: tel.: wew. 102; bezpo redni: ; fax: ; Struktura Filii: Rektorat Wydział Nauk Społecznych Dziekan Wydziału Nauk Społecznych: dr hab. prof. UJK Ryszard Kuriata Prodziekani: Dr Andrzej Witusik Dr Anna D bska Dr Wiesław Jan Rogalski Wydział Filologiczno-Historyczny Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego: dr hab. prof. UJK Zygmunt Matuszak Prodziekani: Dr Janusz Budzi ski Dr Tadeusz Szperna Studium J zyków Obcych Kierownik: mgr Anna Szwab-Gusta Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Kierownik: mgr Andrzej Dybowski Administracja Zast pca Kanclerza ds. Filii mgr in. Marian Biniek Zast pca Kwestora ds. Filii mgr Jadwiga Błaszkowska Archiwum Filii Osoba prowadz ca mgr Renata Matuszak Biblioteka Zast pca Dyrektora Biblioteki Głównej ds. Biblioteki Filii mgr Urszula Franas-Mirowska Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie Kierownik in. Beata Fijałkowska Uniwersytet Trzeciego Wieku Prezes Janina Franczak-Kujawska 12

13 Koordynatorzy programu ECTS na Wydziale Nauk Społecznych Lp. Imi i nazwisko Wydział/Kierunek Telefon Adres 1 Dr Andrzej Witusik Nauk Społecznych Dr Stanisław Leszto Pedagogika Dr Marek Kulisz Bezpiecze stwo Narodowe Dr Agata Bury Ekonomia Dr Władysław Skarbek Socjologia Dr Jacek Jarczy ski Zarz dzanie Uczelnia w Piotrkowie Trybunalskim powstała w 1981 roku jako Wydział Zamiejscowy Wy szej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, na bazie Oddziału Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. Rozwój jednostki sprawił, e na mocy uchwały Senatu Wy szej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach od dnia 1 pa dziernika 1997 roku Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim zacz ł funkcjonowa jako Filia Wy szej Szkoły Pedagogicznej. Od roku akademickiego 2000/2001 na mocy Zarz dzenia Nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2000 r. podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Filii zostały Wydziały: Filologiczno-Historyczny oraz Nauk Społecznych. Kolejn wa n zmian w yciu akademickim uczelni była ustawa z dnia 7 czerwca 2000 roku, która upowa niała do nadania Wy szej Szkole Pedagogicznej Kielcach nazwy Akademia wi tokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, z Fili w Piotrkowie Trybunalskim. Dnia 23 marca 2008 roku weszła w ycie ustawa o nadaniu Uczelni nazwy (Dz. U. Nr 39, poz. 227) Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach z Fili w Piotrkowie Trybunalskim. W obr bie dwuwydziałowej struktury funkcjonuj Instytuty: Nauk Pedagogicznych, Filologii Polskiej, Historii, Stosunków Mi dzynarodowych, oraz Samodzielne Zakłady: Socjologii, Ekonomii, Zarz dzania, Filologii Angielskiej i Pracownia Informatyki. Ponadto w ramach Filii istnieje Studium J zyków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka, Wydawnictwo i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Fili kieruje Prorektor. Filia posiada wyodr bnion administracj, finanse i maj tek trwały (budynki dydaktyczne, domy akademickie i osiedle mieszkaniowe). Baz dydaktyczn i naukow dla zorganizowanego w Filii procesu dydaktycznego i realizowanych bada naukowych stanowi : 3 pracownie komputerowe z podł czeniem do Internetu; biblioteka Filii licz ca obecnie ponad woluminów; wydawnictwo. Poszczególne jednostki naukowo-dydaktyczne w programie bada własnych realizuj problematyk zwi zan z kierunkami kształcenia. Po wi cona jest ona m.in. literaturze dla dzieci i młodzie y, kulturze humanistycznej Ziemi Piotrkowskiej, opracowaniu szkolnego słownika literatury dla dzieci i młodzie y, problematyce pedagogicznej i o wiatowej, unowocze nianiu metod nauczania j zyka angielskiego i niemieckiego, wpływowi przemian cywilizacyjnych na funkcjonowanie szkoły i rodziny w Polsce. Du ym zainteresowaniem ciesz si równie badania regionalne i prace nad kwesti systemu warto ci młodzie y piotrkowskiej w warunkach współczesnych przemian społecznych. W ka dym roku akademickim zgłaszane s do KBN tematy bada statutowych. Wyniki bada prezentowane s na konferencjach naukowych organizowanych przez Fili i inne o rodki akademickie krajowe i zagraniczne, a tak e w wydawnictwach ksi kowych i periodykach seryjnych wydawanych przez Fili : Piotrkowskie Studia Pedagogiczne, Studia i Materiały Polonistyczne, Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, Rocznik Pedagogiki Rodziny, Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomii oraz Perspective on Foreign Language. Wspólnie z Piotrkowskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk wydawane s prace filologiczno-historyczne w serii Biblioteka PTPN oraz kwartalnik kulturalnoo wiatowy Zbli enia Piotrkowskie. Filia prowadzi współprac naukow w zakresie rozwoju kadry, bada naukowych z Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem l skim. Współpracuje te 13

14 z o rodkami zagranicznymi w Kijowie, Łucku, Brze ciu, Mikołajowie, Wilnie, Wielkim Nowgorodzie i Londynie. Zadania dydaktyczno-naukowe w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim realizuje 172 nauczycieli akademickich, w tym: 34 profesorów, 98 adiunktów oraz 40 osób zatrudnionych na stanowiskach asystentów, starszych wykładowców, wykładowców i lektorów (wg danych z dn r.). Piotrowska Uczelnia kształci studentów na 9 kierunkach studiów: magisterskich pedagogika, filologia polska, historia, stosunki mi dzynarodowe oraz na studiach licencjackich filologia angielska, ekonomia, socjologia, zarz dzanie, bezpiecze stwo narodowe w liczbie studentów, w tym na studiach dziennych 2 109, na studiach zaocznych i wieczorowych (wg danych z dn r.). Osi gni ciami mo e poszczyci si Akademicki Zwi zek Sportowy. Na Akademickich Mistrzostwa Europy w Piłce R cznej Kobiet w lipcu 2006 r. dru yna Filii zdobyła złoty medal, a na Akademickich Mistrzostwach Europy w Piłce Koszykowej M czyzn w lipcu 2005 roku dru yna Filii zaj ła IV miejsce. Współpraca krajowa i zagraniczna Filia realizuje wszechstronn współprac z licznymi o rodkami naukowymi w kraju i zagranic na dwóch płaszczyznach: 1. Stała współpraca instytucjonalna z tymi placówkami naukowymi, z którymi Uczelnia posiada umowy (porozumienia) o współpracy. 2. Współpraca dora na polegaj ca na uczestnictwie naszych pracowników naukowych w ró nego rodzaju konferencjach naukowych, odbywaniu sta y naukowych (powy ej 4 tygodni) w uczelniach, realizacji tematów prac badawczych archiwach i bibliotekach. Stał instytucjonaln współprac aktualnie Filia posiada z kilkoma krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi. Nale do nich: Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, Górno l ska Wy sza Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach, Wojskowe Biuro Bada Historycznych w Warszawie, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Opolskiego, Akademia Nauk Pedagogicznych w Kijowie, Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Pa stwowy Uniwersytet Woły ski im. Łesi Ukrainki w Łucku, Polski O rodek Społeczno-Kulturalny Biblioteka Polska w Londynie, Rosyjski Pa stwowy Uniwersytet Humanistyczny w Wielkim Nowgorodzie, Uniwersytet Pa stwowy im. Aleksandra Puszkina w Brze ciu, Uniwersytet Polski w Wilnie przy Stowarzyszeniu Naukowców Polaków Litwy, Woły ska Szkoła Wy sza Gospodarki i Zarz dzania w Łucku i Zarz d Archiwów Obwodu Nowogrodzkiego. Formy współpracy zagranicznej sprowadzaj si do organizacji wspólnych konferencji naukowych, wymiany wydawnictw naukowych, sta ów naukowych oraz wymiany grup studenckich oraz (sporadycznie) do kształcenia (wymiennego) studentów w poszczególnych Uczelniach. Współpraca z Bibliotek Polsk w Londynie przewiduje m.in. nieodpłatne przekazywanie dla Biblioteki Filii dubletów ksi ek, prawo pierwokupu rzadkich druków, korzystanie ze zbiorów Biblioteki Polskiej przez naszych pracowników naukowych i studentów oraz współprac wydawnicz. Uczelnia współpracuje tak e z ro nymi innymi o rodkami naukowymi, z którymi nie podpisano umów o współpracy. Daje to mo liwo ci uczestnictwa pracowników naukowych w ró nego rodzaju konferencjach naukowych, odbywaniu sta y naukowych (powy ej 4 tygodni) w uczelniach, realizacji tematów prac badawczych w archiwach i bibliotekach. W ramach podnoszenia kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej oraz nauczania na najwy szym poziomie z zakresu kształcenia informatycznego Filia w Piotrkowie Trybunalskim podj ła współprac z firm Microsoft (poprzez Softbank oraz Promise). 14

15 Budynki, adresy i baza lokalowa: Budynek dydaktyczny nr 1 przy ul. Słowackiego 114/118 o powierzchni 5888 metrów kwadratowych posiadaj cy 39 sal wykładowych i wiczeniowych, aul, sal gimnastyczn i bibliotek z czytelni. Budynek zajmuje administracja uczelni oraz Wydział Nauk Społecznych. Budynek dydaktyczny nr 2 przy ul. Słowackiego 116 o powierzchni 4117 metrów kwadratowych posiadaj cy 19 sal wykładowych i wiczeniowych oraz 3 sale audiowizualne. Budynek zajmuje Wydział Filologiczno-Historyczny. Baza mieszkaniowa dla nauczycieli akademickich obejmuje: 3 budynki mieszkalne w Woli Bykowskiej wolnostoj ce, pi trowe, całkowicie podpiwniczone z 36 mieszkaniami, 24 gara ami i lokaln oczyszczalni cieków (dojazd z drogi prowadz cej do miejscowo ci Kafar, odległo od Piotrkowa Tryb. 7 km), 4 mieszkania w bloku przy ul. Słowackiego 109 mieszcz cego si naprzeciw budynku głównego uczelni, 10 pokoi hotelowych w DS. nr 1 przy ul. Słowackiego 114/118. W trakcie remontu w naszej uczelni znajduje si : Klub Studencki w DS Olimp przy ul. Słowackiego 114/

16 16

17 Rozdział 2 STUDIA I STUDENCI

18 18

19 Zakwaterowanie Kierownik wszystkich Domów Studenta mgr Stanisław Kabzi ski DS. nr 1 OLIMP ul. Słowackiego 114/118, Piotrków Trybunalski; telefon: ; recepcja Dom koedukacyjny usytuowany w bezpo rednim s siedztwie Uczelni posiada 222 miejsca noclegowe w samodzielnych pokojach 2 osobowych z łazienkami, oraz w pokojach 1 i 3 osobowych zlokalizowanych w tzw. segmentach z łazienkami. Ka dy pokój posiada dost p do Internetu. Do dyspozycji studentów w budynku s : stołówka, pralnia oraz wietlica studencka z TV. DS. nr 3 HADES ul. Wysoka 13, Piotrków Trybunalski; telefon: ; pracownik administracyjny mgr Agnieszka Rogalska Dom koedukacyjny, 128 miejsc, 3 pi tra, 65 pokoi 2 osobowych. Na ka dym pi trze kuchnia, w zeł sanitarny. Na terenie akademika znajduje si wietlica TV i pralniosuszarnia. DS. nr 4 MIKRUS ul. Belzacka 164, Piotrków Trybunalski; telefon: ; pracownik administracyjny mgr Agnieszka Rogalska Dom koedukacyjny posiada baz noclegow na 67 miejsc w pokojach 2 i 3-osobowych z pełnym w złem sanitarnym oraz wietlic z TV. Ponadto, w okresie wakacyjnym tzn. od miesi ca czerwca do ko ca wrze nia, istnieje mo liwo korzystania z noclegów we wszystkich domach studenta nale cych do Filii Uniwersytetu dla studentów wszystkich rodzajów studiów jak i osób nie zwi zanych z Uczelni. Opieka zdrowotna i ubezpieczenie Stanowisko ds. studenckich mgr Bo ena Walczak DS. OLIMP, pok. nr 10A godziny pracy: Wszyscy studenci mog korzysta z opieki zdrowotnej w miejscu studiów, dotyczy to tak lekarza pierwszego kontaktu, jak i lekarza specjalisty, na podstawie ksi eczki zdrowia studenta. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego studenci, którzy nie podlegaj ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu i nie pozostaj na wył cznym utrzymaniu osoby ubezpieczonej, a uko czyli 26 rok ycia, zgłaszani s do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelni na wniosek studenta. Studenci niepełnosprawni Stanowisko ds. studenckich mgr Bo ena Walczak DS. OLIMP, pok. nr 10A godziny pracy: W celu usprawnienia studiowania studentów niepełnosprawnych student, który posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawno ci lub inny dokument potwierdzaj cy swoj niepełnosprawno powinien zarejestrowa si, składaj c Kwestionariusz (druk elektroniczny, ewentualnie papierowy, na miejscu powy ej). Informacje zawarte w kwestionariuszu s poufne i podlegaj ochronie danych osobowych. 19

20 W ka dej trudnej sytuacji zwi zanej z tokiem studiów lub innej mo e liczy na pomoc opiekuna roku, czy innego pracownika dydaktycznego lub administracyjnego. Informacje zawarte w kwestionariuszu s poufne i podlegaj ochronie danych osobowych. Ka dy student niepełnosprawny mo e otrzyma Stypendium specjalne stypendium dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, posiadaj cych orzeczenie o stopniu niepełnosprawno ci. Stypendium specjalne wiadczeniem niezale nym od innych form pomocy materialnej i wysoko ci dochodów rodziny. Pomoc stypendialna Pomoc materialna dla studentów udzielana jest na podstawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom, stanowi cego zał cznik do Zarz dzenia Rektora. Student mo e ubiega si o pomoc materialn ze rodków przeznaczonych na ten cel w bud ecie pa stwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 3) stypendium rektora dla najlepszych studentów; 4) stypendium ministra za osi gni cia w nauce; 5) stypendium ministra za wybitne osi gni cia sportowe; 6) zapomogi. Student znajduj cy si w trudnej sytuacji materialnej mo e otrzyma stypendium socjalne, na podstawie przedstawionych dokumentów okre lonych w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej. Student studiów stacjonarnych znajduj cy si w trudnej sytuacji materialnej mo e otrzyma stypendium socjalne w zwi kszonej wysoko ci z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym ni dom studencki, je eli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemo liwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa powy ej, mo e otrzyma stypendium socjalne w zwi kszonej wysoko ci równie z tytułu zamieszkania z niepracuj cym mał onkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym ni dom studencki. Zapomoga mo e by przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł si przej- ciowo w trudnej sytuacji materialnej. Student mo e otrzyma zapomog, o której mowa powy ej, dwa razy w roku akademickim. Student mo e otrzymywa stypendia, o których mowa pkt 1-3, w danym roku akademickim przez okres do dziesi ciu miesi cy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pi ciu miesi cy. Stypendium rektora dla najlepszych studentów mo e otrzymywa student, który uzyskał za rok studiów wysok redni ocen lub posiada osi gni cia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie mi dzynarodowym lub krajowym. Stypendium ministra za osi gni cia w nauce mo e by przyznane studentowi szczególnie wyró niaj cemu si w nauce oraz posiadaj cemu osi gni cia naukowe, a stypendium ministra za wybitne osi gni cia sportowe studentowi, który osi gn ł wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie mi dzynarodowym lub krajowym i zaliczył kolejny rok studiów. Stypendium ministra za wybitne osi gni cia mo e by przyznane studentowi szczególnie wyró niaj cemu si w nauce lub posiadaj cemu wybitne osi gni cia naukowe, artystyczne lub sportowe. O przyznanie stypendiów, o których mowa w ust. 3, 4 i 5, student mo e ubiega si nie wcze niej ni po zaliczeniu pierwszego roku studiów. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub stypendium ministra za wybitne osi gni cia mo e ubiega si równie student pierwszego roku studiów drugiego 20

21 stopnia rozpocz tych w terminie roku od uko czenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria okre lone odpowiednio powy ej na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. Studenckie Koła Naukowe SKN Teatralne Wyj cie Ewakuacyjne Opiekun: mgr Lucyna Jakubczyk Zarz d: Przewodnicz ca - Agata Szymczyk Anna Ko ciołek Małgorzata Sajda Cele (punkt 4 Statutu): a) rozbudzanie i pogł bianie zainteresowa sztuk ywego słowa; b) rozbudzanie i pogł bianie zainteresowa teatrem; c) poznawanie historii i teorii teatru; d) poznawanie i doskonalenie rodków wyrazu scenicznego; e) poznawanie znaków teatralnych wykorzystywanie ich w praktyce; f) poznawanie ró norodnych tendencji w teatrze współczesnym; g) poznawanie i doskonalenie warsztatu aktorskiego; h) poznawanie pracy inscenizatora, re ysera i scenografa; i) poznanie utworów scenicznych; j) rozwijanie zainteresowania metodami adaptacji utworów na scen ; k) ogl danie spektakli teatru TV i omawianie ich; l) organizowanie wyjazdów do teatru, na konkursy, na festiwale recytatorskie i teatralne; m) organizowanie wakacyjnych warsztatów teatralnych; n) rozwijanie umiej tno ci twórczych i samodzielno ci; o) rozwijanie umiej tno ci pracy w zespole; p) wyrabianie potrzeby uczestnictwa w kulturze; q) prezentacja wyników pracy w postaci etiud, recytacji dla jak najszerszego grona odbiorców; r) prowadzenie działalno ci popularyzacyjnej w zakresie sztuki scenicznej prezentacja dorobku w Uczelni i poza ni ; s) współpraca z placówkami kulturalnymi; udział w ogólnopolskich konkursach recytatorskich i teatralnych; organizowanie spotka ; zapraszanie do współpracy specjalistów z dziedziny teatru. SKN J zykoznawców Opiekun: dr Jolanta Bujak-Lechowicz Zarz d: Prezes Józefina K pa Cele (punkt 4 Statutu): a) rozbudzanie i pogł bianie zainteresowa j zykoznawczych; b) prowadzenie szczegółowych bada naukowych dotycz cych j zyka mówionego mieszka ców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic oraz mieszka ców innych terenów Polski; c) prowadzenie szczegółowych bada naukowych dotycz cych tekstów j zyka pisanego z okresu staropolskiego, redniopolskiego, nowopolskiego, w tym równie ostatnich dziesi cioleci XX wieku (badania dotycz ce kohezji i koherencji); d) poznawanie metod pracy naukowej; e) rozwijanie samodzielno ci w pracy naukowej; f) rozwijanie umiej tno ci pracy w zespole naukowym; g) uczestniczenie w zjazdach i zebraniach maj cych charakter lokalny i ponadlokalny; h) przedstawianie wyników bada i prezentowanie własnych wniosków naukowych w postaci odczytów prowadzonych w Uczelni oraz poza Uczelni ; i) przedstawianie wyników bada i prezentowanie własnych wniosków naukowych w postaci publikacji, np. Zeszyty Studenckiego Koła Naukowego J zykoznawców ; 21

22 j) organizowanie wycieczek naukowych; k) organizowanie wakacyjnych obozów j zykoznawczych; l) prowadzenie działalno ci popularyzacyjnej w zakresie j zykoznawstwa polskiego: otwarte i rodowiskowe zebrania z odczytami, kontakty z innymi organizacjami, np. Towarzystwem Naukowym, współpraca z placówkami społeczno-kulturalnymi i administracyjnymi, np. Miejskim Zespołem ds. Nazewnictwa, Urz dem Stanu Cywilnego, prowadzenie poradnictwa j zykowego w k cikach poprawno ciowych w prasie i radiu regionalnym; m) organizowanie spotka i zapraszanie do współpracy ludzi nauki i kultury. SKN Archiwistów Opiekun: dr Rafał Jaworski Zarz d: Prezes Dominik Koch Zast pca prezesa Damian Winkiel Sekretarz Jarosław Rymerd Skarbnik vacat Magdalena Kucharska Cele ( 4 Statutu): a) pogł bianie wiedzy własnej studentów z zakresu archiwistyki; b) propagowanie oraz popularyzowanie archiwistyki jako nauki; c) współpraca z zakresu archiwistyki z ró nego rodzaju instytucjami o wiatowo-kulturalnymi; d) przekazywanie informacji o materiałach archiwalnych dotycz cych historii regionu szerszemu gronu odbiorców; e) współpraca z innymi kołami naukowymi; f) współpraca ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich i Polskim Towarzystwem Historycznym; g) czynny udział w yciu Uczelni; h) inne formy prac i inicjatywy własne. SKN Historyków KLIO Opiekun: dr Janusz Budzi ski Zarz d: Prezes Katarzyna Kwie Zast pca prezesa Monika widzi ska Sekretarz Agata Głodek Skarbnik Magdalena Kucharska Cele ( 5 Statutu): a) budzenie zainteresowa naukowych w ród studentów; b) wdra anie studentów do pracy naukowej i badawczej; c) integracja rodowiska studenckiego; d) pomoc w kształceniu; e) prowadzenie pracy popularyzuj cej histori. SKN Nowa Europa Opiekun: dr Cezary Szyjko Zarz d: Prezes Kamil Konon Cele ( 5 Statutu): a) pogł bianie wiedzy własnej studentów o Unii Europejskiej; b) analiza prawa europejskiego; c) badanie historii i kultury pa stw członkowskich Unii; d) nauka aktywno ci, tolerancji, szacunku do ró nic kulturowych i odmienno ci innych narodów; e) trenowanie umiej tno ci poszukiwania informacji; f) współpraca z innymi kołami naukowymi i instytucjami; 22

23 g) czynny udział w yciu Uczelni; h) opracowanie instrumentów efektywnego szukania pracy w Unii; i) inne formy prac i inicjatywy własne. SKN Promowania My lenia Obywatelskiego Opiekun: dr hab. Arkadiusz Adamczyk Zarz d: Prezes Oskar Kuli ski Katarzyna Juru Monika Pawłowska Magdalena D browska Cele ( 4 Statutu): a) pogł bianie wiedzy własnej studentów z zakresu nauki o stosunkach mi dzynarodowych; b) propagowanie oraz popularyzowanie stosunków mi dzynarodowych jako nauki; c) współpraca z zakresu stosunków mi dzynarodowych z ró nego rodzaju instytucjami o wiatowo-kulturalnymi; d) współpraca z innymi kołami naukowymi; e) czynny udział w yciu Uczelni; f) inne formy prac i inicjatywy własne. SKN Literatów Opiekun: dr Danuta Mucha Zarz d: Prezes Ewelina Migała Zast pca prezesa Agnieszka Dziedzic, Martyna Rokita Renata banaszczyk Justyna Łopatka Emilia Misiak Izabela Schyndel Cele ( 4 Statutu): a) praktyczne posłu enie si umiej tno ci z zakresu tworzenia poezji, prozy i dramatu; b) pomoc w umo liwieniu członkom startu literackiego poprzez publikacj ich utworów w prasie, ksi kach, a tak e w formie własnych spotka autorskich na Uczelni; c) pomoc w próbach samodzielnego tworzenia form literackich; d) przygotowanie warsztatowe do pracy literata; e) współpraca z innymi kołami naukowymi o podobnym charakterze i wymiana do wiadcze (w kraju i za granic ); f) czynny udział w yciu Uczelni; g) inne formy działa i inicjatywy własne. SKN Pedagogiczno-Psychologiczne Opiekun: dr Joanna Łuczak Zarz d: Prezes Olga Stankowska Sekretarz Maria Radajewska Skarbnik Katarzyna Walczak Cele ( 4 Statutu): a) poszerzanie wiedzy i umiej tno ci studentów; b) pobudzanie aktywno ci naukowej młodzie y akademickiej; c) prowadzenie działalno ci naukowo-badawczej; d) podejmowanie bada empirycznych i kształtowanie umiej tno ci pisania tekstów naukowych; e) kształtowanie kompetencji pedagogicznych studentów; 23

24 f) utrzymywanie współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi działaj cymi na rzecz dzieci, młodzie y, dorosłych, osób niepełnosprawnych i potrzebuj cych; g) integracja studentów i kadry naukowej Uczelni oraz tworzenie tradycji kierunku Pedagogika; h) nawi zywanie współpracy z innymi kołami naukowymi, tak e z innych uczelni; i) nawi zywanie i rozwijanie mi dzynarodowych kontaktów oraz współpracy naukowej; j) kształtowanie umiej tno ci niezb dnych młodemu człowiekowi do odnalezienia si na rynku pracy; k) rozwijanie umiej tno ci artystycznych i ich wykorzystanie w pracy z dzie mi, młodzie i dorosłymi; l) inne formy pracy i inicjatywy własne. SKN Logistyk Opiekun: mgr Maria Tymi ska Zarz d: Przewodnicz ca Beata Piłat Wiceprzewodnicz ca ds. organizacyjnych Paulina Niedzielska Wiceprzewodnicz ca ds. finansowych Nina Listwo Cele ( 4 Statutu): a) poszerzanie własnej wiedzy studentów z obszaru logistyki; b) zdobywanie umiej tno ci naukowego rozwi zywania problemów; c) kształtowanie umiej tno ci prowadzenia dyskusji naukowych na forum Klubu Dyskusyjnego; d) podj cie samodzielnych bada własnych problemów logistycznego wsparcia w zarz dzaniu współczesnym przedsi biorstwem; e) organizowanie i prowadzenie sympozjów, konferencji naukowych na terenie działania koła naukowego; f) uczestniczenie i aktywny udział w konferencjach organizowanych przez inne uczelnie; g) nawi zanie bezpo rednich kontaktów z przedsi biorstwami celem prowadzenia własnych obserwacji przebiegu procesów logistycznych; h) propagowanie i popularyzowanie logistyki jako nauki; i) współpraca z innymi kołami naukowymi; j) czynny udział w yciu Uczelni; k) inne formy aktywno ci naukowej. SKN Młodych Ekonomistów Opiekun: dr in. Wiesław Jan Rogalski Zarz d: Prezes Ewelina Ładak Zast pca prezesa Marcin Francikowski Sekretarz Katarzyna Fronckiewicz Skarbnik Wioletta Skopi ska Cele ( 4 Statutu): a) pogł bianie wiedzy własnej studentów z zakresu ekonomii; b) propagowanie oraz popularyzowanie ekonomii jako nauki; c) współpraca z zakresu ekonomii z ró nego rodzaju instytucjami o wiatowo-kulturalnymi; d) gromadzenie i opracowywanie danych o ekonomicznych aspektach ycia społecznego w najbli szej oraz dalszej okolicy; e) współpraca z innymi kołami naukowymi; f) współpraca z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, oddział w Łodzi; g) czynny udział w yciu Uczelni; h) inne formy pracy i inicjatywy własne. 24

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS I. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW DO WYMIANY ZAGRANICZNEJ W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS 1. Kryteria kwalifikujące do wyjazdu w ramach programu LLP Erasmus:

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym REGULAMIN STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niemce oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 1. PEDAGOGIKA Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór specjalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: Stypendia Ministra na rok akademicki 2006/2007 Z uwagi na liczne zapytania w sprawie składania wniosków o stypendia ministra na rok akademicki 2006/2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) :

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) : L.dz..../... Data wpływu... Załącznik Nr 3 Podpis pracownika... PROSZĘ O WYPEŁNIENIE WNIOSKU DRUKOWANYM PISMEM!!! do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje: Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 51/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 101/2014/2015 Senatu UKW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk o Ziemi Opis kierunku Studia drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Możliwo liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Jacek Migdałek Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna w Krakowie Produkt Informatyk Producent

Bardziej szczegółowo

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017:

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2016 r. 1. W

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

Organizacja praktyki asystencko nauczycielskiej dla specjalności głównej filologia germańska/ filologia angielska

Organizacja praktyki asystencko nauczycielskiej dla specjalności głównej filologia germańska/ filologia angielska Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2009 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. Organizacja praktyki asystencko skiej dla specjalności głównej filologia germańska/ filologia angielska ZałoŜenia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 września 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 138 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2012 roku

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2012 roku DO-0130/35/2012 Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2012 roku w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: SURDOPEDAGOGIKA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: SURDOPEDAGOGIKA Kod przedmiotu: 100N-2P1SUR PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: SURDOPEDAGOGIKA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY DLA DOROSŁYCH (SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH, GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY DLA DOROSŁYCH (SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH, GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Zał cznik nr 6 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY DLA DOROSŁYCH (SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH, GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CEGO DLA DOROSŁYCH, UZUPEŁNIAJ

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz profilu lub profili I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz profilu lub profili I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PROGRAM KSZTAŁCENIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 152/2012/2013 Senatu UKW z dnia 25 września 2013 r. Wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie dokumentacji programów kształcenia dla studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie: odpłatności za świadczone przez UTH Radom w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Absolwenci studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiadają interdyscyplinarną wiedzę w wybranym zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) :

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) : L.dz..../... Data wpływu... Załącznik Nr 3 Podpis pracownika... PROSZĘ O WYPEŁNIENIE WNIOSKU DRUKOWANYM PISMEM!!! do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 44/2011 Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2011 r. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Spis treści Rozdział 1...

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego mgr inż. Wiesława Kozłowska nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. Informacje wstępne

I. Podstawa prawna. Informacje wstępne I. Podstawa prawna Załącznik do Uchwały nr 95/2012-2016 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 25 czerwca 2013 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Proseminarium Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Piotr Michalik Cele zajęć z przedmiotu: 1. Zapoznanie ę z techniką pisania pracy dyplomowej 2. Nauczenie zasad korzystania z literatury

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Podstawy edukacji matematycznej. Wydzia Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Podstawy edukacji matematycznej. Wydzia Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wydzia Wydzia Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra INSTYTUT PEDAGOGIKI, Zak ad Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Edukacji Plastycznej Kierunek pedagogika,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW ZA GRANICĘ W CELACH NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I SZKOLENIOWYCH 1 1. Pracownicy i studenci Politechniki

Bardziej szczegółowo

UC H W A Ł A Nr XIV/114/04 RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 czerwca 2004 roku

UC H W A Ł A Nr XIV/114/04 RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 czerwca 2004 roku UC H W A Ł A Nr XIV/114/04 RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród Gminy Kowalewo Pomorskie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873); Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1 Rekrutacja do II LO im. Hetmana

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ODBYWANIE I DOKUMENTOWANIE PRAKTYK STUDENCKICH

PROCEDURA ODBYWANIE I DOKUMENTOWANIE PRAKTYK STUDENCKICH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szko y podstawowej, realizowanie w Szko ach Podstawowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 261XllI12008

Uchwała Nr 261XllI12008 Ąy '\DFMIA POMO~lSi~ N Słupsku 6-200 SŁUPSK ~... rciszewskiego 22 a.el. 0598405327 Uchwała Nr 261XllI12008 wprowadzająca ANEKS nr 1 do Uchwały nr 10/081XI1 z dnia 28.05.2008 w sprawie zasad i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-686330-I/11/ST/KJ 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Barbara Kudrycka Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stypendium. Fundacji Rodziny Maciejko

Regulamin Stypendium. Fundacji Rodziny Maciejko Regulamin Stypendium Fundacji Rodziny Maciejko 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendium studentom rozpoczynającym studia na Politechnice Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania oraz zasady odpłatności za miejsce w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Regulamin przyznawania oraz zasady odpłatności za miejsce w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku. Regulamin przyznawania oraz zasady odpłatności za miejsce w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 USTAWA z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty Art. 14a. 1. Rada gminy ustala sie prowadzonych przez gmin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r.

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowanie studiów 2. Staże i stypendia 3. Wymiany studenckie 4. Działalnośd naukowa

1. Dofinansowanie studiów 2. Staże i stypendia 3. Wymiany studenckie 4. Działalnośd naukowa 1. Dofinansowanie studiów 2. Staże i stypendia 3. Wymiany studenckie 4. Działalnośd naukowa 3 DOFINANSOWANIE STUDIÓW, STAŻE I STYPENDIA NOWE KIERUNKI STUDIÓW STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA

Bardziej szczegółowo

2. Student otrzymuje w każdym semestrze ocenę końcową.

2. Student otrzymuje w każdym semestrze ocenę końcową. Regulamin zajęć specjalistycznego kursu naukowo-technicznego języka angielskiego dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia -projekt- w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji Nr sprawy: DRP/5/WSE/2015 Tłuszcz, dnia 03.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁO ENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy Środowiskowych Domów Samopomocy

Standardy pracy Środowiskowych Domów Samopomocy Strona1 Standardy pracy Środowiskowych Domów Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia, którego celem jest umożliwienie osobie z niepełnosprawnością intelektualną życia w lokalnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Program pedagogicznych praktyk studenckich studentów PWSZ w Koninie, Katedra Filologii język angielski 2013-2016

Program pedagogicznych praktyk studenckich studentów PWSZ w Koninie, Katedra Filologii język angielski 2013-2016 Program pedagogicznych praktyk studenckich studentów PWSZ w Koninie, Katedra Filologii język angielski 2013-2016 1. Celem praktyk pedagogicznych jest: 1) zapoznanie studentów z całokształtem pracy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA nr.. O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI. a...... (nazwa podmiotu)... (adres)...... (adres)

UMOWA TRÓJSTRONNA nr.. O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI. a...... (nazwa podmiotu)... (adres)...... (adres) UMOWA TRÓJSTRONNA nr.. O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI Zawarta dnia.. w Kielcach pomiędzy Izbą Gospodarcza Grono Targowe Kielce z siedzibą przy ulicy Zakładowej 1, 25-672 Kielce, NIP: 959-18-24-179 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN Strona 1 z 9 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POZNAŃ 2011 Strona 2 z 9 Rozdział 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2011 roku.

3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2011 roku. Zarz dzenie Nr III/561/2011 Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków pobierania opłat za wiadczenia udzielane przez przedszkola

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO 0130/57/2008 Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. mgr Anna Mioduchowska

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. mgr Anna Mioduchowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Anna Mioduchowska PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo