POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK

2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2004 roku. 2. Zadania osłonowe (pasywne) realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży. 3. Aktywne formy przeciwdziałania i łagodzenia skutków bezrobocia. 4. Pozostałe zadania aktywizujące rynek pracy. 5. Inne formy działalności.

3 1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY W 2004 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łomży jest jednostką samorządową wspólną dla Miasta Łomży i Powiatu Łomżyńskiego funkcjonującą pod zwierzchnictwem Starosty Łomżyńskiego na mocy porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2000 roku pomiędzy Prezydentem Miasta a Starostą Łomżyńskim. Podstawą działania urzędu jest Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży uchwalony Uchwałą Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 42/46/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 roku z późniejszymi zmianami. W oparciu o uchwalony Regulamin Organizacyjny w PUP w Łomży zostały utworzone następujące komórki organizacyjne: Dział Organizacji i Kontroli, Dział Rynku Pracy, Dział Ewidencji i Świadczeń i Dział Finansowo Księgowy. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży na dzień 31 grudnia 2004 r. zatrudniał 53 osoby na czas nieokreślony w ramach posiadanych etatów. Na koniec grudnia 2004 roku na jednego zatrudnionego przypadało 154 bezrobotnych. Struktura zatrudnienia według wykształcenia pracowników przestawiała się następująco: pracownicy z wykształceniem wyższym - 19 osób, pracownicy z wykształceniem policealnym - 9 osób, pracownicy z wykształceniem śr. ogólnym - 5 osób, pracownicy z wykształceniem śr. zawodowym - 18 osób. pracownicy z wykształceniem zawodowym - 2 osoby. Stabilny stan zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w 2004 roku, wysokie kwalifikacje pracowników, wieloletnie doświadczenie w przeciwdziałaniu bezrobociu i jego negatywnym skutkom gwarantują wysoką efektywność zadań realizowanych przez urząd. W celu poprawy obsługi bezrobotnych Urząd zatrudniał pracowników na czas określony w ramach robót publicznych. Osoby te zatrudnione zostały przede wszystkim do obsługi bezrobotnych i kontaktów z pracodawcami. Na koniec 2004 roku w ramach robót publicznych zatrudnionych było 13 osób, 1 na czas określony, a 3 osoby odbywały w Urzędzie staż zawodowy. Wszystkie zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży do końca maja br. wynikały z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 roku, Nr 58 poz.514 z późn. zm.) i były to zadania własne (organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudnienia absolwentów, programów specjalnych, szkoleń; świadczenie pośrednictwa pracy, prowadzenie klubów pracy) i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rejestrowanie bezrobotnych i innych osób, przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, prowadzenie poradnictwa zawodowego, wydawanie decyzji związanych z przyznawaniem i pozbawianiem statusu osoby bezrobotnej, przyznawaniem i pozbawianiem prawa do zasiłku, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, stypendium, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, refundowaniu pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowników młodocianych). Natomiast zadania realizowane przez Urząd od 1 czerwca 2004 roku wynikały z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 roku, poz. 1001). Określa je enumeratywnie art. 9 ust. 1 ustawy. Generalnie można je podzielić na obligatoryjne (pasywne) i fakultatywne (aktywne). Zadania związane z wypłacaniem zasiłków, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych i innych świadczeń pieniężnych oraz refundacją pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowników młodocianych są zadaniami obligatoryjnymi i wielkość środków Funduszu Pracy na ich realizację nie jest limitowana. Natomiast zadania związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom

4 bezrobocia są zadaniami aktywnymi. Wielkość środków Funduszu Pracy na ich realizację jest ustalana wg algorytmu, którego wielkość jest uzależniona od: liczby bezrobotnych, liczby długotrwale bezrobotnych (ponad 12 miesięcy), liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku, liczby bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych na dzień 30 września roku poprzedniego. Ponadto w 2004 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży otrzymał również środki z Funduszu Pracy na poniższe programy celowe: Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy realizowany w ramach Działania 1.2, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i rezerwy Marszałka Województwa Podlaskiego, Aktywizacja zawodowa szansa na powrót na rynek pracy - realizowany w ramach Działania 1.3, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i rezerwy Marszałka Województwa Podlaskiego, Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych biedą finansowany ze środków pozostających w rezerwie Marszałka Podlaskiego, Doradca rolny w gminie - finansowany ze środków pozostających w rezerwie MGiP, Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli - finansowany ze środków pozostających w rezerwie MGiP. Dyrektor PUP realizując powyższe zadania działał z upoważnienia Starosty Łomżyńskiego. Priorytetowymi zadaniami realizowanych celów polityki rynku pracy było skuteczne ograniczanie skali bezrobocia, łagodzenie jego skutków społeczno-ekonomicznych, promowanie powstawania nowych produktywnych miejsc pracy, wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na terenach gmin: Miasta Łomża; gmin miejsko-wiejskich: Jedwabne i Nowogród i gmin wiejskich: Łomża, Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna i Zbójna. Na obszarze działania PUP w Łomży w 2004 roku obowiązuje sześciomiesięczny okres zasiłkowy usankcjonowany art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. W 2004 roku realizowano przede wszystkim przedsięwzięcia zmierzające do skutecznego stosowania i propagowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i jego skutkom, kosztem działań posiadających charakter osłonowy. W związku z tym, szczególne preferencje otrzymały zadania prowadzące do tworzenia nowych, stałych miejsc pracy oraz osłony już istniejących. Pozwoliło to na zwiększenie efektywności działania urzędu oraz wydatkowanych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na ten cel. W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego stosowany był dobór zasad finansowania działań wynikający z aktualnej sytuacji i potrzeb na lokalnym rynku pracy, a prowadzący w efekcie do uzyskania optymalnej efektywności ekonomicznej stosowanych aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu i jego skutkom szczególnie w aspekcie przyznania niewystarczającego na bieżące nawet potrzeby limitu środków Funduszu Pracy na 2004 rok. Podstawą do samokontroli w realizacji przyjętych założeń polityki rynku pracy była kwartalna analiza wskaźników efektywności poszczególnych programów rynku pracy. Pozwoliła ona na określenie właściwych działań i ewentualne korekty przyjętych metod w procesie zarządzania przez cele. Dokonywano okresowych analiz, ocen lokalnego rynku pracy pozwalających na podwyższenie skuteczności prowadzonych działań oraz realną ocenę wskaźników efektywności stosowanych metod i form. Wnioski z prowadzonych analiz gwarantowały bieżącą korektę lub wprowadzenie innych, bardziej skutecznych przedsięwzięć dla realizacji założonych działań poprawiających sytuację na powiatowym rynku pracy. Marketingowy sposób prowadzenia pośrednictwa pracy zapewnił skuteczną realizację zapotrzebowań lokalnych pracodawców na siłę roboczą w możliwie najkrótszym

5 czasie. Działalność doradców zawodowych i aktywne pośrednictwo pracy zapewniły wysoką skuteczność skojarzeń miejsc pracy i poszukujących pracy oraz motywowały bezrobotnych do poszukiwania i podejmowania pracy. Dobór pracodawców i uczestników programów, negocjowanie stawek refundacji, zdecydowane egzekwowanie przez służby zatrudnienia zobowiązań wynikających z zawartych umów zapewniły w 2004 roku utrzymanie wskaźników efektywności programów pro-zatrudnieniowych na wysokim poziomie, czyli zatrudnienia po ich zakończeniu. Specjalnymi działaniami objęci zostali bezrobotni absolwenci w ramach realizacji programu Pierwsza Praca, które zwiększyły ich szansę na rynku pracy. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych bezrobotnych, kierowanie bezrobotnych na szkolenia po uzyskaniu tzw. uprawdopodobnienia zatrudnienia oraz systematyczne monitorowanie przebiegu i skuteczności realizowanych programów zwiększały zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. W 2004 roku na obszarze działania PUP w Łomży zmniejszyła się znacznie wielkość populacji bezrobotnych, a także liczba zasiłkobiorców w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W 2004 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży pozyskał większą ilość ofert pracy, i korzystnym zmianom uległa ich struktura (zmniejszenie udziału ofert pracy subsydiowanej). Wzrost ilości pozyskanych ofert pracy w omawianym okresie sprawozdawczym wynika z korzystnych zmian zachodzących w gospodarce kraju. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w br. realizował szereg zadań bez których nie byłoby możliwe prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy. Zadania te obejmują przede wszystkim czynności związane z bezpośrednią obsługą bezrobotnego, a więc: rejestrację bezrobotnych (w okresie roku do urzędu zgłosiło się 7165 bezrobotnych), wyłączanie z ewidencji (7735 osób utraciło status bezrobotnego z różnych przyczyn), co miesięczną obsługę bezrobotnych w ramach potwierdzania gotowości do pracy (pracownicy Działu Ewidencji i Świadczeń obsługują miesięcznie ok osób), przyznawanie prawa do świadczeń, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wydawanie różnego rodzaju decyzji administracyjnych (wydano ok decyzji), zaświadczeń, decyzji finansowych związanych z wypłatą zasiłków, współpraca z ponad 850 partnerami rynku pracy: pracodawcami, bankami, samorządami. Wywiązanie się z realizacji założonych celów strategicznych i zarządzanie przez cele urzędem wymagają od Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży konsekwentnego przestrzegania przepisów ustaw o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu i o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz współdziałania ze społecznymi partnerami rynku pracy, przedstawicielami samorządów terytorialnych, administracji rządowej i pozarządowej oraz lokalnymi pracodawcami. W ciągu całego okresu sprawozdawczego kształtowano pozytywny image urzędu pracy jako kluczowej instytucji usługowo-doradczej dla wszystkich społecznych partnerów w kreowaniu lokalnego rynku pracy. Działaniem ciągłym w omawianym okresie była poprawa jakości obsługi klientów urzędu pracy i podnoszenie kwalifikacji służb zatrudnienia. Informowano społeczeństwo poprzez lokalne media o sytuacji na rynku pracy i problemach bezrobotnych. Publikowano informatory i rozpowszechniano własne wydawnictwa. Należy podkreślić, że efekty osiągane przez urząd pracy w Łomży są wypadkową wielu czynników i zależą nie tylko od sprawności organizacyjnej urzędu, ale w znacznej mierze od kondycji gospodarki państwa, działań rządu oraz wielkości przekazywanych środków Funduszu Pracy na formy aktywne. Mając ograniczone środki Funduszu Pracy PUP w Łomży nie może w pełni aktywnie zwalczać bezrobocia.

6 2.ZADANIA OSŁONOWE (PASYWNE) REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY Zadania osłonowe to zadania związane z łagodzeniem skutków bezrobocia polegające na rejestracji osób bezrobotnych oraz innych poszukujących pracy i wypłacaniu uprawnionym zasiłków dla bezrobotnych. a) rejestracja i wypłata świadczeń osobom uprawnionym Na koniec grudnia 2004 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Łomża wyniosła 8129 osób, (4945 pochodziło z miasta Łomży), w tym 4310 kobiet i była mniejsza w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 570 osób, (liczba kobiet zmalała o 256 osób). Liczba bezrobotnych pochodzących z miasta Łomży zmniejszyła się o 281 osób, (liczba kobiet zmalała o 122 osoby). Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 60,8% wszystkich zarejestrowanych w PUP Łomża. Stopa bezrobocia wyniosła 18,2% i była wyższa o 1,0 punkt procentowy w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2003 roku. Stopa bezrobocia dla miasta Łomży na koniec grudnia 2004 roku wyniosła 20,3% a dla Powiatu Łomżyńskiego 15,7%. W 2004 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 7165 bezrobotnych, z czego 4739 czyli 66,1% pochodziło z Łomży. Wśród nowo zarejestrowanych 89 osób uzyskało status bezrobotnego z przyczyn zakładów pracy, a 5207 nie posiadało prawa do zasiłku. W omawianym okresie odpływ bezrobotnych z ewidencji urzędu pracy wyniósł 7735 osób (w tym 5020, czyli 64,9% z terenu Miasta Łomża) i był większy od napływu o 570 osób. Wskaźnik napływu określony stosunkiem liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych do ogólnej liczby bezrobotnych na koniec grudnia 2004 roku wynosił 88,1% (95,8% dla miasta), a wskaźnik odpływu z bezrobocia wyniósł 95,2% (101,5% dla miasta). W 2004 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 1958 osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku, w tym 1284 pochodziło z miasta Łomży. Ta kategoria bezrobotnych stanowiła 27,3% (w mieście 27,1%) wszystkich nowo zarejestrowanych w omawianym okresie. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili 9,0% ogólnej populacji zarejestrowanych. Udział tej kategorii w ogółem bezrobotnych zmniejszył się o 1,2 punktu procentowego w porównaniu z analogicznym okresem 2003 roku. W mieście prawo do zasiłku posiada natomiast 9,8% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych (w grudniu 2003 roku 10,6%). Bezrobotni z prawem do zasiłku z Łomży stanowili 62,3% ogółu populacji posiadającej te uprawnienia. W ciągu omawianego okresu konsekwentnie przestrzegano terminowego potwierdzania gotowości do pracy przez osoby pobierające zasiłek. Proponowano uczestnictwo w szkoleniach i przekwalifikowaniach zawodowych. Jednocześnie doskonalono współpracę między stanowiskami rejestracji, ewidencji i świadczeń, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkolenia bezrobotnych. b)rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wydanych w I instancji, załatwienie listów, podań bezrobotnych I. Rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wydanych w I instancji, załatwienie listów, podań bezrobotnych. W 2004r. wpłynęło ogółem 29 odwołań od decyzji administracyjnych w tym:

7 2 odwołania zostały przez stronę wycofane przed skierowaniem do organu II instancji; 6 odwołań rozpatrzono przez organ I instancji we własnym zakresie, w trybie art.132 k.p.a - uchylono własne decyzje w całości w sprawach: - utraty statusu bezrobotnego z powodu niestawienia się 4 - utraty statusu i prawa do zasiłku z powodu niestawienia się odwołań przekazano do organu II instancji, w tym 1 zawierające również prośbę o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. Organ II instancji - Wojewoda Podlaski : w 1 przypadku przywrócił termin do złożenia odwołania oraz rozpatrzył przekazane decyzje w następujący sposób: w 2 przypadkach uchylił decyzje organu I instancji i przyznał prawo do zasiłku, w 2 przypadkach : 1) uchylił decyzje w części dotyczącej przyznania zasiłku i w tej części przekazał do ponownego rozpatrzenia w postępowaniu I instancji, 2) w pozostałej części utrzymał decyzje w mocy; w 2 przypadkach uchylił decyzję i umorzył postępowanie I instancji, w sprawach: - zwrotu nienależnie pobranego stypendium, - zwrotu kosztów szkolenia; w 15 przypadkach utrzymał w mocy zaskarżone decyzje w sprawach: - odmowy uznania za osobę bezrobotną 4, - odmowy przyznania prawa do zasiłku 6, - utraty prawa do zasiłku - 1, - zwrotu nienależnie pobranego zasiłku 2, - ustania prawa do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego -2 W I półroczu 2004r. zapadło rozstrzygnięcie w stosunku do 1 odwołania z 2003r. Wojewoda uchylił decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji w sprawie ustania prawa do zasiłku przedemerytalnego II. Wnioski W 2004 roku bezpośrednio od bezrobotnych wpłynęło 80 wniosków ( podań, listów ), w tym : - 71 wnioski załatwiono pozytywnie, - 6 negatywnie, - 2 informacyjnie, - 1 przekazano do załatwienia zgodnie z kompetencjami Z ogólnej liczby wniosków załatwiono : - 73 w formie decyzji, wydano postanowienie, - 6 pismem Tematyka wniosków : przyznanie prawa do zasiłku przedemerytalnego, przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego, podwyższenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ponowne przeliczenie wysokości świadczenia przedemerytalnego, przywrócenie prawa do zasiłku przedemerytalnego,

8 zmiana decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej z powodu nieusprawiedliwionego niestawiennictwa (lub z innych przyczyn np. podjęcia pracy) na decyzje o utracie statusu z powodu podjęcia zatrudnienia (lub innych przyczyn, np.: zmiany daty podjęcia pracy, przyznanie renty, przywrócenie do pracy ) odroczenie terminu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, wyjaśnienie przepisów odnośnie świadczeń przedemerytalnych, rejestracji jako osoby bezrobotnej, wpływu własności gospodarstwa rolnego na status bezrobotnego. wyjaśnienie przepisów odnośnie ubezpieczeń zdrowotnych, przyznanie prawa do dodatku aktywizacyjnego, przyznanie prawa do stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki. Wszystkie złożone wnioski ( podania, listy ) rozpatrzono w terminie przewidzianym przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. III. Rozpatrywanie skarg i wniosków, o których mowa w art. 227 i 241 kodeksu postępowania administracyjnego. W 2004r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży wpłynęła od bezrobotnych 1 skarga na pracownika tut. Urzędu w sprawie właściwego informowania o ofertach pracy. Po rozpatrzeniu skargi dano wiarę przedmiotowi skargi, pracownikowi zwrócono uwagę i przeniesiono do innego działu. W 2004r. wpłynął do tut. Urzędu 1 wniosek dotyczący potwierdzania gotowości do podjęcia pracy przez bezrobotnych bezpośrednio w Urzędach Gmin. Po analizie wniosku udzielono odpowiedzi negatywnej potwierdzonej stosowną argumentacją oraz zaproponowano inne formy pomocy bezrobotnym. b) gospodarowanie Funduszem Pracy Środki Funduszu Pracy wydatkowane były zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i bezrobociu, na zadania określone w tej ustawie. W okresie roku wydatkowano ogółem ,2 tys. zł. Największą kwotę tj ,4 tys. zł wydatkowano na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych. Finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu realizowane było w ramach limitów przyznanych przez MGPiPS w Warszawie. Pierwszy limit PUP otrzymał w lutym 2004 roku w wysokości 2.179,1 tys. zł. Zobowiązania PUP z 2003 roku wynosiły 375,6 tys. zł. Do r. urząd otrzymał łącznie 3.950,1 tys. zł na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Podział kwoty 3.950,1 tys. zł na poszczególne formy aktywne i młodocianych przestawiał się następująco: szkolenia i przekwalifikowania - 116,6 tys. zł, prace interwencyjne - 830,2 tys. zł, roboty publiczne ,6 tys. zł, aktywizacja absolwentów i staże zawodowe ,1 tys. zł, pożyczki - 371,7 tys. zł, młodociani - 247,9 tys. zł. PUP we własnym zakresie reguluje wszelkie zobowiązania wobec ZUS. Środki na ten cel przekazywane są przez MGiP. Środki te przekazywane były rytmicznie i zawsze w terminie i dlatego na dzień r. PUP z tytułu zawartych umów nie miał żadnych wymagalnych zobowiązań. Na dzień roku saldo środków na rachunkach bankowych Funduszu Pracy PUP wynosiło 1.287,0 tys. zł.

9 Środki Funduszu Pracy przechowywane są na rachunku w Kredyt Bank O/Łomża. Wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych oraz innych świadczeń dokonywane były przez następujące banki: PKO BP w Łomży, BS Łomża O/Śniadowo, BS Łomża O/Nowogród Wydział Zamiejscowy w Zbójnej, BS Łomża O/Miastkowo, BS Łomża O/Nowogród, BS Piątnica, BS Piątnica, O/Wizna i BS Jedwabne. Banki te pobierały za tę działalność prowizję w wysokości 0,5% wypłaconych kwot, co jest zgodne z rozporządzeniem MGiP. Powoduje to usprawnienie wypłat zasiłków oraz zabezpieczenie mienia przed zagarnięciem. Obsługę rozliczeń spłat, spłaty i egzekucji pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy prowadził bank PKO BP w Łomży. Za tę usługę bank pobierał prowizję w wysokości 0,8% spłaconych kwot. Zlecanie bankom wypłat zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych i innych świadczeń oraz obsługi pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy zostało pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową Radę Zatrudnienia w Łomży. Dokonując przelewów środków Funduszu Pracy PUP w Łomży współpracował z około 1000 partnerami rynku pracy: pracodawcami, bankami, samorządami.

10

11 Załącznik nr 1 GOSPODAROWANIE FUNDUSZAMI CELOWYMI - FUNDUSZ PRACY Lp Tematyka Forma Jednostka Termin Środki Wydatki realizac ji realizująca rozpoczęcia zakończenia limit finansowe % wykonania

12 1 1a Wypłata zasiłków dla bezrobotnych w tym : Składki na ubezpieczenie społeczne PUP przelew - // r. nielimitowa ne , , Finansowanie zadań związanych z przyuczaniem do zawodu lub przekwalifikowania bezrobotnych. 116,6 113,3 97,2 3 Absolwenci 1.013, ,4 100,9 4 Finansowanie zadań związanych z zatrudnieniem bezrobotnych przy pracach interwencyjnych 830,2 819,9 98,8 5 Finansowanie zadań związanych z zatrudnieniem bezrobotnych przy robotach publicznych , ,3 100,3 6 Finansowanie pożyczek dla bezrobotnych i zakładów pracy. 371,7 372,2 100,1 7 Finansowanie opracowania informacji zawodowych oraz wyposażenia dla prowadzenia orientacji i poradnictwa. 24,8 26,8 108,1 8 Finansowanie programów specjalnych. 0,0 0,0 0,0 9 Finansowanie funkcjonowania Klubu Pracy. 0,0 0,0 0,0 10 Finansowania zadań w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. 247,9 246,9 99,6 11 Finansowanie kosztów i prowizji bankowych, opłat pocztowych, sądowych. - // 71,0 71,2 100,3 12 Finansowanie kosztów wprowadzania i rozwijania systemu informatycznego. -// - 150,0 152,2 101,5 13 Finansowanie druków dla bezrobotnych -// - -.// - 20,0 19,3 96,7 14 Szkolenie kadr org. zatrudnienia -// - -// - -// - 54,5 52,3 95,9 OGÓŁEM 4.271, ,2 -

13

14

15 3.AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA I ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA Na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu obejmujące organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudnienia absolwentów, szkoleń i przekwalifikowań oraz zatrudnienia młodocianych PUP w Łomży otrzymał zł. W 2004 roku obowiązywały takie same zasady wyboru organizatorów prac interwencyjnych i robót publicznych oraz rozpatrywania wniosków o pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej jak w latach poprzednich. Kierownik PUP w Łomży swoimi zarządzeniami: - Nr 2/03 z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski w sprawie wyboru organizatorów prac interwencyjnych i robót publicznych w składzie 3 przedstawicieli PUP, przedstawiciel Prezydenta Miasta Łomży, przedstawiciel Starosty Łomżyńskiego i Przedstawiciel Powiatowej Rady Zatrudnienia, - Zarządzeniem Nr 8/03 z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie: powołania komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie pożyczek z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej i utworzenie dodatkowych miejsc pracy w składzie 3 przedstawicieli PUP, przedstawiciel Prezydenta Miasta Łomży i przedstawiciel Starosty Łomżyńskiego. Zarządzeniem Nr 10/04 z dnia 29 października 2004 roku Dyrektor PUP powołał komisję rozpatrującą wnioski o refundację pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy w składzie 3 przedstawicieli PUP, przedstawiciel Prezydenta Miasta Łomży i przedstawiciel Starosty Łomżyńskiego 1. Na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2003 roku komisja rozpatrująca wnioski w sprawie wyboru organizatorów prac interwencyjnych i robót publicznych rozpatrzyła 54 wnioski na utworzenie 160 miejsc pracy interwencyjnej i 27 wniosków na zatrudnienie242 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych. Na posiedzeniu zaopiniowano pozytywnie zorganizowanie 104 miejsc pracy interwencyjnej w 52 zakładach pracy, na stanowiskach zgodnych ze złożonym zapotrzebowaniem i zorganizowanie 113 miejsc pracy w 23 zakładach pracy w ramach robót publicznych, 2. Na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2004 roku komisja rozpatrująca wnioski o udzielenie pożyczek z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej i utworzenie dodatkowych miejsc pracy komisja rozpatrzyła 4 wnioski na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pozytywnie rozpatrzono wszystkie złożone wnioski. 3. Realizacja poszczególnych form przedstawia się następująco: a) prace interwencyjne Celem organizacji prac interwencyjnych jest utworzenie nowych, stałych miejsc dla bezrobotnych przy równoczesnym wsparciu zakładów pracy środkami finansowymi z FP powodującymi obniżenie kosztów utworzenia tych stanowisk. Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w wysokości zł, w tym zobowiązania 2003 roku zł. Organizatorzy prac interwencyjnych byli wybierani przez komisję rozpatrującą wnioski w sprawie wyboru organizatorów prac interwencyjnych. Realizacja celu głównego - tworzenia nowych miejsc pracy łączy cel edukacyjny osób bezrobotnych. W ramach organizowanych miejsc pracy bezrobotni mogą nabywać nowe umiejętności zawodowe a pracodawca może przyuczyć pracownika na konkretne potrzeby prowadzonego zakładu pracy. Zawierano również umowy na organizację prac interwencyjnych z instytucjami nie gwarantującymi powstawania nowych miejsc pracy. Dotyczyło to jednostek budżetowych

16 i placówek socjalnych. Z uwagi na aspekt społeczno-socjologiczny niektóre grupy bezrobotnych kierowano do pracy właśnie w ramach prac interwencyjnych. Dotyczyło to przede wszystkim bezrobotnych nie dających się zaktywizować zawodowo. Umowy takie zaniżają efektywność wykorzystania FP na tę formę przeciwdziałania bezrobociu. W 2004 roku PUP w Łomży skierował 274 bezrobotnych (186 z miasta Łomża), w tym 163 kobiety. Wśród skierowanych bezrobotnych 66 osób pozostawało bez pracy dłużej niż 12 miesięcy, w tym 37 kobiet. Efektywność zatrudnienia w 2004 r. wynosiła 53,0%. Na koniec grudnia 2004 r. PUP na tę formę wydatkował kwotę ,10 zł, co stanowi 98,76% przyznanego limitu. b) roboty publiczne Podstawowym celem organizowania robót publicznych jest wspieranie regionalnych i lokalnych inwestycji, które umożliwiają tworzenie bazy działań dla inwestorów oraz ochrony środowiska, sportu i turystyki, opieki społecznej. Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w wysokości zł, w tym zobowiązania 2003 roku zł. W ramach robót publicznych PUP w Łomży skierował do pracy 325 bezrobotnych (171 z miasta Łomży), w tym 192 kobiety. Wśród skierowanych bezrobotnych 83, w tym 47 kobiet pozostawało bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Efektywność robót publicznych jest znikoma, a zatrudnienie pracownika po okresie subsydiowania jest sporadycznym wypadkiem. W ramach robót publicznych wykonywano prace na rzecz lokalnych społeczności miast i gmin oraz w jednostkach podległych Staroście Łomżyńskiemu. Na koniec grudnia 2004 roku PUP na tę formę wydatkował kwotę ,59 zł, co stanowi 100,34% przyznanego limitu. c)aktywizacja absolwentów Podstawowym celem refundowania części wynagrodzeń absolwentów jest aktywizacja zawodowa tej grupy bezrobotnych, a więc ułatwienie im wejścia na współczesny rynek pracy. W ramach zawieranych umów z zakładami pracy o refundację wynagrodzenia dla absolwentów realizowano program edukacyjny szczególnie dla grup bezrobotnych absolwentów, których zawód wyuczony zagrożony jest bezrobociem. Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w wysokości zł, w tym zobowiązania z 2003 roku zł. Zatrudnianie absolwentów było również korzystne dla pracodawców, którzy dzięki wparciu środkami Funduszu Pracy mogli obniżyć koszty powstania nowego miejsca pracy. W 2004 roku w PUP w Łomży z takiej formy zatrudnienia skorzystało 40 absolwentów (29 z miasta Łomża), w tym 20 kobiet. Efektywność zatrudnienia dla 2004 r. wyniosła 55,0%. Na koniec grudnia 2004 roku PUP na tę formę wydatkował kwotę ,76 zł, co stanowi 100,00% przyznanego limitu d) staże zawodowe Inną formą aktywizacji zawodowej bezrobotnych było kierowanie ich do zakładów pracy celem odbycia stażu. Stażyści odbywają praktykę w wyuczonym zawodzie lub przekwalifikowują się do wykonywania w przyszłości innej pracy. Do odbycia stażu skierowano 255 osób (120 z miasta Łomża), w tym 123 kobiety. Efektywność zatrudnienia dla 2004 r. wyniosła 21,3%.

17 Z obserwacji lokalnego rynku pracy wynika, że popularniejszą formą aktywizacji zawodowej wśród absolwentów jest zawieranie umów o pracę z zakładem pracy, natomiast pracodawcy preferują zatrudnianie absolwentów w ramach stażu ponieważ forma ta nie wymaga od nich angażowania własnych środków finansowych, a pozwala poznać umiejętności zawodowe bezrobotnych absolwentów. Na koniec grudnia 2004 roku PUP na tę formę wydatkował kwotę ,59 zł, co stanowi 63,54% przyznanego limitu. e)szkolenia Głównym celem szkoleń jest ułatwienie powrotu do czynnego życia zawodowego osób po długotrwałym bezrobociu oraz zwiększenie szans bezrobotnych na rynku pracy. Na kursy i szkolenia zawodowe kierowano głównie bezrobotnych bez zawodu lub z wykształceniem, w którym brak jest ofert pracy. Specjalistyczne kursy były organizowane po wcześniejszym rozpoznaniu zapotrzebowania pracodawców. Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w wysokości zł, w tym zobowiązania 2003 roku zł. W 2004 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży współpracował, Ośrodkiem Szkolenia Kierowców E. Ferenc w Łomży, Ośrodkiem Szkolenia Kierowców R. Kamiński w Łomży, Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego w Łomży, Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łomży, Zespołem Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży, Łomżyńską Radą Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Łomży, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży. Szkolenia w 2004 roku w PUP w Łomży: rozpoczęło 140 bezrobotnych (95 osób z miasta Łomża), w tym 61 kobiet, ukończyło 142 bezrobotnych (96 z miasta Łomża), w tym 61 osób bezrobotnych. trwają u 1 osoby bezrobotnej pochodzącej z Łomży. Kierunki rozpoczętych szkoleń: 1. Prawo jazdy kat. B 2. Prawo jazdy kat. C. 3. Prawo jazdy kat. C+E 4. Prawo jazdy kat. D 5. Palacz kotłów gazowych i olejowych 6. Szkolenie podst. w zakresie przewozu ludzi 7. Szkolenie podst. w zakresie przewozu rzeczy 8. Kurs kandydatów na instruktorów nauki jazdy kat. B. 9. Szkolenie kierowców w zakresie transportu drogowego taksówką 10. Kurs podstawowy spawania metodą MAG 11. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 12. Księgowy małych i średnich firm 13. Operator koparko-ładowarki kl.iii 14. Operator ładowarki jednonaczyniowej kl.iii 15. Operator zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl.iii 16. Operator walca drogowego kl.iii 17. Oper. walca drogowego i koparko-ładowarki kl. III. 18. Operator równiarki kl.iii 19. Kurs kwalifikacyjny nadający uprawnienia pedagogiczne czynnym zawodowo nauczycielom 20. Montażysta rusztowań budowlano-montażowo-metalowych 21.Organizacja i prowadzenie własnego przedsiębiorstwa z obsługą komputera

18 22. Sprzedawca fakturzysta z umiejętnością obsługi komputera i kasy fiskalnej 23. Pracownik d/s kadr i płac 24. Palacz c.o 25. Uprawnienia SEP do 1 kv 26. Organizacja i prowadzenie własnego przedsiębiorstwa z obsługą komputera 27. Sekretarka 28. Pracownik d/s kadr i płac 29. Sprzedawca fakturzysta z umiejętnością obsługi komputera i kasy fiskalnej 30. Spawanie w osłonie CO Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 32. Magazynier sprzedawca Ponadto PUP w Łomży skierował na szkolenia finansowane w ramach programu Alternatywa 63 osoby (41 z miasta Łomża), w z tego 60 bezrobotnych, 2 bezrobotnych niepełnosprawnych i 1 niepełnosprawnego poszukującego pracy. Wśród skierowanych były 43 kobiety. Szkolenie ukończyło 59 osób bezrobotnych, 2 bezrobotnych niepełnosprawnych i 1 niepełnosprawny poszukujący pracy. Szkolenia ukończyły 42 kobiety. Kierunki rozpoczętych szkoleń: 1. Administrowane sieciami komputerowymi LINUX/UNIX 3 osoby. 2. Komputerowa obsługa firmy 30 osób. 3. Handlowiec oraz obsługa kasy fiskalnej 15 osób. 4. Grafika komputerowa 15 osób. f)pożyczki dla bezrobotnych Podstawowym celem jest utworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Ta forma działania na rzecz ograniczenia skutków bezrobocia jest najbardziej efektywną. Efektywność za 2004 rok udzielonych pożyczek wyniosła 100%. Na ten cel PUP dysponował kwotą zł. W 2004 roku wydano 51 wniosków bezrobotnym o udzielenie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 9 wniosków pracodawcom na utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych w prowadzonych podmiotach gospodarczych. W omawianym okresie złożono 11 wniosków o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 3 wnioski o udzielenie pożyczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy. Komisja rozpatrzyła pozytywnie 4 wnioski udzielenia pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Na podstawie rozpatrzonych wniosków udzielonych zostało 3 pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spośród 3 osób którym udzielono pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 2 pochodziły z miasta Łomży a 1 z Powiatu Łomżyńskiego. 1 pożyczka została przyznana na działalność produkcyjną (produkcja okien) a 2 na działalność usługową (usługi transportowe; usługi stolarskie). Wśród bezrobotnych notuje się duże zainteresowanie pożyczkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Mają one istotne znaczenie dla promocji samozatrudnienia i w dalszej perspektywie zatrudnienia innych osób bezrobotnych. Na koniec grudnia 2004 roku PUP na tę formę wydatkował kwotę ,35 zł (w tym zł na pożyczki, 3.787,35 zł ma koszty obsługi pożyczek), co stanowi 99,82% limitu. g) środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w kwocie zł.

19 Na podjęcie działalności gospodarczej przydzielono środki 15 osobom bezrobotnym (11 pochodziło z miasta Łomża), w tym 4 kobietom. Środki udzielono na podjęcie następującej działalności gospodarczej: wypożyczalnia sprzętu budowlanego, usługi stolarskie (3), prowadzenie apteki, usługi rentgenowskie, prowadzenie biura rachunkowego, usługi budowlane (3), mała gastronomia (2), zarządzanie nieruchomościami, szkolenie kierowców, naprawa motocykli. Łącznie na ten cel wydatkowano środki na kwotę zł. Ponadto PUP w Łomży 8 pracodawcom przyznał środki na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia 14 stanowisk pracy za kwotę zł. 1 pracodawca, któremu przyznano środki pochodził z Powiatu Łomżyńskiego, a 7 z miasta Łomża. Spośród 14 skierowanych osób 4, czyli 28,6% stanowiły kobiety. Utworzono następujące stanowiska pracy: sprzedawca 4, konserwator instalator 3, piekarz 3,,kasjer walutowy 1, lakiernik samochodowy 1, stolarz 1, szwaczka 1.

20 4. POZOSTAŁE ZADANIA AKTYWIZUJĄCE RYNEK PRACY a) pośrednictwo pracy Głównym zadaniem działu pośrednictwa pracy była realizacja aktywnych form przeciwdziałania skutkom bezrobocia. Prowadzono działalność marketingową. Rozpoznawano potrzeby lokalnego rynku pracy, opracowano comiesięczne plany wizyt u pracodawców. Działając zgodnie z planem pracownik działu pośrednictwa pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2004r. odwiedził 716 zakłady pracy, w tym ze 104 pracodawcami nawiązano nowe kontakty. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży wg stanu na r. wyniosła Pracownicy pośrednictwa pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży mają nawiązane kontakty z 1640 pracodawcami. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON na terenie działania PUP w Łomży i współpracujących z Urzędem przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Jednostki zarejestrowane w systemie REGON wg stanu na dzień r. Liczba podmiotów gospodarczych współpracujących z PUP w Łomży wg stanu na dzień r. 1. PUP w Łomży Miasto Łomża Powiat Łomżyński Z tego: Gmina Łomża Gmina Jedwabne Gmina Miastkowo Gmina Nowogród Gmina Piątnica Gmina Przytuły Gmina Śniadowo Gmina Wizna Gmina Zbójna W 2004 roku do pracowników pośrednictwa pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Wiele osób bezrobotnych zostało skierowanych do doradcy zawodowego w celu wyboru szkolenia lub kursu przekwalifikowującego zawodowo, a więc zwiększenia szans na znalezienie pracy. Bezrobotni znajdujący się w szczególnie trudnych warunkach socjalno-bytowych byli kierowani do pracy w ramach realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu tj. prac interwencyjnych i robót publicznych. Absolwenci natomiast kierowani byli na staż i uzyskiwali zatrudnienie w ramach umów absolwenckich. Pośrednicy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, poprzez bezpośrednie kontakty z pracodawcami pozyskiwali informacje o potrzebach na lokalnym rynku pracy. Upowszechniano jednocześnie informacje o usługach świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży. W celu przyspieszenia realizacji zgłoszonej oferty pracy podawano informacje o niej do lokalnych środków masowego przekazu: TV Łomża, TV Multimedia,

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy Projekt realizowany przez Szkołę WyŜszą im. Bogdana Jańskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet, Działanie..

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 8 2.1. Środki Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, marzec 2009 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo