POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK

2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2004 roku. 2. Zadania osłonowe (pasywne) realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży. 3. Aktywne formy przeciwdziałania i łagodzenia skutków bezrobocia. 4. Pozostałe zadania aktywizujące rynek pracy. 5. Inne formy działalności.

3 1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY W 2004 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łomży jest jednostką samorządową wspólną dla Miasta Łomży i Powiatu Łomżyńskiego funkcjonującą pod zwierzchnictwem Starosty Łomżyńskiego na mocy porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2000 roku pomiędzy Prezydentem Miasta a Starostą Łomżyńskim. Podstawą działania urzędu jest Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży uchwalony Uchwałą Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 42/46/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 roku z późniejszymi zmianami. W oparciu o uchwalony Regulamin Organizacyjny w PUP w Łomży zostały utworzone następujące komórki organizacyjne: Dział Organizacji i Kontroli, Dział Rynku Pracy, Dział Ewidencji i Świadczeń i Dział Finansowo Księgowy. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży na dzień 31 grudnia 2004 r. zatrudniał 53 osoby na czas nieokreślony w ramach posiadanych etatów. Na koniec grudnia 2004 roku na jednego zatrudnionego przypadało 154 bezrobotnych. Struktura zatrudnienia według wykształcenia pracowników przestawiała się następująco: pracownicy z wykształceniem wyższym - 19 osób, pracownicy z wykształceniem policealnym - 9 osób, pracownicy z wykształceniem śr. ogólnym - 5 osób, pracownicy z wykształceniem śr. zawodowym - 18 osób. pracownicy z wykształceniem zawodowym - 2 osoby. Stabilny stan zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w 2004 roku, wysokie kwalifikacje pracowników, wieloletnie doświadczenie w przeciwdziałaniu bezrobociu i jego negatywnym skutkom gwarantują wysoką efektywność zadań realizowanych przez urząd. W celu poprawy obsługi bezrobotnych Urząd zatrudniał pracowników na czas określony w ramach robót publicznych. Osoby te zatrudnione zostały przede wszystkim do obsługi bezrobotnych i kontaktów z pracodawcami. Na koniec 2004 roku w ramach robót publicznych zatrudnionych było 13 osób, 1 na czas określony, a 3 osoby odbywały w Urzędzie staż zawodowy. Wszystkie zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży do końca maja br. wynikały z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 roku, Nr 58 poz.514 z późn. zm.) i były to zadania własne (organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudnienia absolwentów, programów specjalnych, szkoleń; świadczenie pośrednictwa pracy, prowadzenie klubów pracy) i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rejestrowanie bezrobotnych i innych osób, przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, prowadzenie poradnictwa zawodowego, wydawanie decyzji związanych z przyznawaniem i pozbawianiem statusu osoby bezrobotnej, przyznawaniem i pozbawianiem prawa do zasiłku, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, stypendium, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, refundowaniu pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowników młodocianych). Natomiast zadania realizowane przez Urząd od 1 czerwca 2004 roku wynikały z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 roku, poz. 1001). Określa je enumeratywnie art. 9 ust. 1 ustawy. Generalnie można je podzielić na obligatoryjne (pasywne) i fakultatywne (aktywne). Zadania związane z wypłacaniem zasiłków, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych i innych świadczeń pieniężnych oraz refundacją pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowników młodocianych są zadaniami obligatoryjnymi i wielkość środków Funduszu Pracy na ich realizację nie jest limitowana. Natomiast zadania związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom

4 bezrobocia są zadaniami aktywnymi. Wielkość środków Funduszu Pracy na ich realizację jest ustalana wg algorytmu, którego wielkość jest uzależniona od: liczby bezrobotnych, liczby długotrwale bezrobotnych (ponad 12 miesięcy), liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku, liczby bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych na dzień 30 września roku poprzedniego. Ponadto w 2004 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży otrzymał również środki z Funduszu Pracy na poniższe programy celowe: Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy realizowany w ramach Działania 1.2, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i rezerwy Marszałka Województwa Podlaskiego, Aktywizacja zawodowa szansa na powrót na rynek pracy - realizowany w ramach Działania 1.3, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i rezerwy Marszałka Województwa Podlaskiego, Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych biedą finansowany ze środków pozostających w rezerwie Marszałka Podlaskiego, Doradca rolny w gminie - finansowany ze środków pozostających w rezerwie MGiP, Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli - finansowany ze środków pozostających w rezerwie MGiP. Dyrektor PUP realizując powyższe zadania działał z upoważnienia Starosty Łomżyńskiego. Priorytetowymi zadaniami realizowanych celów polityki rynku pracy było skuteczne ograniczanie skali bezrobocia, łagodzenie jego skutków społeczno-ekonomicznych, promowanie powstawania nowych produktywnych miejsc pracy, wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na terenach gmin: Miasta Łomża; gmin miejsko-wiejskich: Jedwabne i Nowogród i gmin wiejskich: Łomża, Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna i Zbójna. Na obszarze działania PUP w Łomży w 2004 roku obowiązuje sześciomiesięczny okres zasiłkowy usankcjonowany art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. W 2004 roku realizowano przede wszystkim przedsięwzięcia zmierzające do skutecznego stosowania i propagowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i jego skutkom, kosztem działań posiadających charakter osłonowy. W związku z tym, szczególne preferencje otrzymały zadania prowadzące do tworzenia nowych, stałych miejsc pracy oraz osłony już istniejących. Pozwoliło to na zwiększenie efektywności działania urzędu oraz wydatkowanych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na ten cel. W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego stosowany był dobór zasad finansowania działań wynikający z aktualnej sytuacji i potrzeb na lokalnym rynku pracy, a prowadzący w efekcie do uzyskania optymalnej efektywności ekonomicznej stosowanych aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu i jego skutkom szczególnie w aspekcie przyznania niewystarczającego na bieżące nawet potrzeby limitu środków Funduszu Pracy na 2004 rok. Podstawą do samokontroli w realizacji przyjętych założeń polityki rynku pracy była kwartalna analiza wskaźników efektywności poszczególnych programów rynku pracy. Pozwoliła ona na określenie właściwych działań i ewentualne korekty przyjętych metod w procesie zarządzania przez cele. Dokonywano okresowych analiz, ocen lokalnego rynku pracy pozwalających na podwyższenie skuteczności prowadzonych działań oraz realną ocenę wskaźników efektywności stosowanych metod i form. Wnioski z prowadzonych analiz gwarantowały bieżącą korektę lub wprowadzenie innych, bardziej skutecznych przedsięwzięć dla realizacji założonych działań poprawiających sytuację na powiatowym rynku pracy. Marketingowy sposób prowadzenia pośrednictwa pracy zapewnił skuteczną realizację zapotrzebowań lokalnych pracodawców na siłę roboczą w możliwie najkrótszym

5 czasie. Działalność doradców zawodowych i aktywne pośrednictwo pracy zapewniły wysoką skuteczność skojarzeń miejsc pracy i poszukujących pracy oraz motywowały bezrobotnych do poszukiwania i podejmowania pracy. Dobór pracodawców i uczestników programów, negocjowanie stawek refundacji, zdecydowane egzekwowanie przez służby zatrudnienia zobowiązań wynikających z zawartych umów zapewniły w 2004 roku utrzymanie wskaźników efektywności programów pro-zatrudnieniowych na wysokim poziomie, czyli zatrudnienia po ich zakończeniu. Specjalnymi działaniami objęci zostali bezrobotni absolwenci w ramach realizacji programu Pierwsza Praca, które zwiększyły ich szansę na rynku pracy. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych bezrobotnych, kierowanie bezrobotnych na szkolenia po uzyskaniu tzw. uprawdopodobnienia zatrudnienia oraz systematyczne monitorowanie przebiegu i skuteczności realizowanych programów zwiększały zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. W 2004 roku na obszarze działania PUP w Łomży zmniejszyła się znacznie wielkość populacji bezrobotnych, a także liczba zasiłkobiorców w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W 2004 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży pozyskał większą ilość ofert pracy, i korzystnym zmianom uległa ich struktura (zmniejszenie udziału ofert pracy subsydiowanej). Wzrost ilości pozyskanych ofert pracy w omawianym okresie sprawozdawczym wynika z korzystnych zmian zachodzących w gospodarce kraju. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w br. realizował szereg zadań bez których nie byłoby możliwe prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy. Zadania te obejmują przede wszystkim czynności związane z bezpośrednią obsługą bezrobotnego, a więc: rejestrację bezrobotnych (w okresie roku do urzędu zgłosiło się 7165 bezrobotnych), wyłączanie z ewidencji (7735 osób utraciło status bezrobotnego z różnych przyczyn), co miesięczną obsługę bezrobotnych w ramach potwierdzania gotowości do pracy (pracownicy Działu Ewidencji i Świadczeń obsługują miesięcznie ok osób), przyznawanie prawa do świadczeń, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wydawanie różnego rodzaju decyzji administracyjnych (wydano ok decyzji), zaświadczeń, decyzji finansowych związanych z wypłatą zasiłków, współpraca z ponad 850 partnerami rynku pracy: pracodawcami, bankami, samorządami. Wywiązanie się z realizacji założonych celów strategicznych i zarządzanie przez cele urzędem wymagają od Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży konsekwentnego przestrzegania przepisów ustaw o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu i o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz współdziałania ze społecznymi partnerami rynku pracy, przedstawicielami samorządów terytorialnych, administracji rządowej i pozarządowej oraz lokalnymi pracodawcami. W ciągu całego okresu sprawozdawczego kształtowano pozytywny image urzędu pracy jako kluczowej instytucji usługowo-doradczej dla wszystkich społecznych partnerów w kreowaniu lokalnego rynku pracy. Działaniem ciągłym w omawianym okresie była poprawa jakości obsługi klientów urzędu pracy i podnoszenie kwalifikacji służb zatrudnienia. Informowano społeczeństwo poprzez lokalne media o sytuacji na rynku pracy i problemach bezrobotnych. Publikowano informatory i rozpowszechniano własne wydawnictwa. Należy podkreślić, że efekty osiągane przez urząd pracy w Łomży są wypadkową wielu czynników i zależą nie tylko od sprawności organizacyjnej urzędu, ale w znacznej mierze od kondycji gospodarki państwa, działań rządu oraz wielkości przekazywanych środków Funduszu Pracy na formy aktywne. Mając ograniczone środki Funduszu Pracy PUP w Łomży nie może w pełni aktywnie zwalczać bezrobocia.

6 2.ZADANIA OSŁONOWE (PASYWNE) REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY Zadania osłonowe to zadania związane z łagodzeniem skutków bezrobocia polegające na rejestracji osób bezrobotnych oraz innych poszukujących pracy i wypłacaniu uprawnionym zasiłków dla bezrobotnych. a) rejestracja i wypłata świadczeń osobom uprawnionym Na koniec grudnia 2004 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Łomża wyniosła 8129 osób, (4945 pochodziło z miasta Łomży), w tym 4310 kobiet i była mniejsza w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 570 osób, (liczba kobiet zmalała o 256 osób). Liczba bezrobotnych pochodzących z miasta Łomży zmniejszyła się o 281 osób, (liczba kobiet zmalała o 122 osoby). Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 60,8% wszystkich zarejestrowanych w PUP Łomża. Stopa bezrobocia wyniosła 18,2% i była wyższa o 1,0 punkt procentowy w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2003 roku. Stopa bezrobocia dla miasta Łomży na koniec grudnia 2004 roku wyniosła 20,3% a dla Powiatu Łomżyńskiego 15,7%. W 2004 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 7165 bezrobotnych, z czego 4739 czyli 66,1% pochodziło z Łomży. Wśród nowo zarejestrowanych 89 osób uzyskało status bezrobotnego z przyczyn zakładów pracy, a 5207 nie posiadało prawa do zasiłku. W omawianym okresie odpływ bezrobotnych z ewidencji urzędu pracy wyniósł 7735 osób (w tym 5020, czyli 64,9% z terenu Miasta Łomża) i był większy od napływu o 570 osób. Wskaźnik napływu określony stosunkiem liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych do ogólnej liczby bezrobotnych na koniec grudnia 2004 roku wynosił 88,1% (95,8% dla miasta), a wskaźnik odpływu z bezrobocia wyniósł 95,2% (101,5% dla miasta). W 2004 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 1958 osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku, w tym 1284 pochodziło z miasta Łomży. Ta kategoria bezrobotnych stanowiła 27,3% (w mieście 27,1%) wszystkich nowo zarejestrowanych w omawianym okresie. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili 9,0% ogólnej populacji zarejestrowanych. Udział tej kategorii w ogółem bezrobotnych zmniejszył się o 1,2 punktu procentowego w porównaniu z analogicznym okresem 2003 roku. W mieście prawo do zasiłku posiada natomiast 9,8% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych (w grudniu 2003 roku 10,6%). Bezrobotni z prawem do zasiłku z Łomży stanowili 62,3% ogółu populacji posiadającej te uprawnienia. W ciągu omawianego okresu konsekwentnie przestrzegano terminowego potwierdzania gotowości do pracy przez osoby pobierające zasiłek. Proponowano uczestnictwo w szkoleniach i przekwalifikowaniach zawodowych. Jednocześnie doskonalono współpracę między stanowiskami rejestracji, ewidencji i świadczeń, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkolenia bezrobotnych. b)rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wydanych w I instancji, załatwienie listów, podań bezrobotnych I. Rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wydanych w I instancji, załatwienie listów, podań bezrobotnych. W 2004r. wpłynęło ogółem 29 odwołań od decyzji administracyjnych w tym:

7 2 odwołania zostały przez stronę wycofane przed skierowaniem do organu II instancji; 6 odwołań rozpatrzono przez organ I instancji we własnym zakresie, w trybie art.132 k.p.a - uchylono własne decyzje w całości w sprawach: - utraty statusu bezrobotnego z powodu niestawienia się 4 - utraty statusu i prawa do zasiłku z powodu niestawienia się odwołań przekazano do organu II instancji, w tym 1 zawierające również prośbę o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. Organ II instancji - Wojewoda Podlaski : w 1 przypadku przywrócił termin do złożenia odwołania oraz rozpatrzył przekazane decyzje w następujący sposób: w 2 przypadkach uchylił decyzje organu I instancji i przyznał prawo do zasiłku, w 2 przypadkach : 1) uchylił decyzje w części dotyczącej przyznania zasiłku i w tej części przekazał do ponownego rozpatrzenia w postępowaniu I instancji, 2) w pozostałej części utrzymał decyzje w mocy; w 2 przypadkach uchylił decyzję i umorzył postępowanie I instancji, w sprawach: - zwrotu nienależnie pobranego stypendium, - zwrotu kosztów szkolenia; w 15 przypadkach utrzymał w mocy zaskarżone decyzje w sprawach: - odmowy uznania za osobę bezrobotną 4, - odmowy przyznania prawa do zasiłku 6, - utraty prawa do zasiłku - 1, - zwrotu nienależnie pobranego zasiłku 2, - ustania prawa do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego -2 W I półroczu 2004r. zapadło rozstrzygnięcie w stosunku do 1 odwołania z 2003r. Wojewoda uchylił decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji w sprawie ustania prawa do zasiłku przedemerytalnego II. Wnioski W 2004 roku bezpośrednio od bezrobotnych wpłynęło 80 wniosków ( podań, listów ), w tym : - 71 wnioski załatwiono pozytywnie, - 6 negatywnie, - 2 informacyjnie, - 1 przekazano do załatwienia zgodnie z kompetencjami Z ogólnej liczby wniosków załatwiono : - 73 w formie decyzji, wydano postanowienie, - 6 pismem Tematyka wniosków : przyznanie prawa do zasiłku przedemerytalnego, przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego, podwyższenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ponowne przeliczenie wysokości świadczenia przedemerytalnego, przywrócenie prawa do zasiłku przedemerytalnego,

8 zmiana decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej z powodu nieusprawiedliwionego niestawiennictwa (lub z innych przyczyn np. podjęcia pracy) na decyzje o utracie statusu z powodu podjęcia zatrudnienia (lub innych przyczyn, np.: zmiany daty podjęcia pracy, przyznanie renty, przywrócenie do pracy ) odroczenie terminu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, wyjaśnienie przepisów odnośnie świadczeń przedemerytalnych, rejestracji jako osoby bezrobotnej, wpływu własności gospodarstwa rolnego na status bezrobotnego. wyjaśnienie przepisów odnośnie ubezpieczeń zdrowotnych, przyznanie prawa do dodatku aktywizacyjnego, przyznanie prawa do stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki. Wszystkie złożone wnioski ( podania, listy ) rozpatrzono w terminie przewidzianym przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. III. Rozpatrywanie skarg i wniosków, o których mowa w art. 227 i 241 kodeksu postępowania administracyjnego. W 2004r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży wpłynęła od bezrobotnych 1 skarga na pracownika tut. Urzędu w sprawie właściwego informowania o ofertach pracy. Po rozpatrzeniu skargi dano wiarę przedmiotowi skargi, pracownikowi zwrócono uwagę i przeniesiono do innego działu. W 2004r. wpłynął do tut. Urzędu 1 wniosek dotyczący potwierdzania gotowości do podjęcia pracy przez bezrobotnych bezpośrednio w Urzędach Gmin. Po analizie wniosku udzielono odpowiedzi negatywnej potwierdzonej stosowną argumentacją oraz zaproponowano inne formy pomocy bezrobotnym. b) gospodarowanie Funduszem Pracy Środki Funduszu Pracy wydatkowane były zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i bezrobociu, na zadania określone w tej ustawie. W okresie roku wydatkowano ogółem ,2 tys. zł. Największą kwotę tj ,4 tys. zł wydatkowano na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych. Finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu realizowane było w ramach limitów przyznanych przez MGPiPS w Warszawie. Pierwszy limit PUP otrzymał w lutym 2004 roku w wysokości 2.179,1 tys. zł. Zobowiązania PUP z 2003 roku wynosiły 375,6 tys. zł. Do r. urząd otrzymał łącznie 3.950,1 tys. zł na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Podział kwoty 3.950,1 tys. zł na poszczególne formy aktywne i młodocianych przestawiał się następująco: szkolenia i przekwalifikowania - 116,6 tys. zł, prace interwencyjne - 830,2 tys. zł, roboty publiczne ,6 tys. zł, aktywizacja absolwentów i staże zawodowe ,1 tys. zł, pożyczki - 371,7 tys. zł, młodociani - 247,9 tys. zł. PUP we własnym zakresie reguluje wszelkie zobowiązania wobec ZUS. Środki na ten cel przekazywane są przez MGiP. Środki te przekazywane były rytmicznie i zawsze w terminie i dlatego na dzień r. PUP z tytułu zawartych umów nie miał żadnych wymagalnych zobowiązań. Na dzień roku saldo środków na rachunkach bankowych Funduszu Pracy PUP wynosiło 1.287,0 tys. zł.

9 Środki Funduszu Pracy przechowywane są na rachunku w Kredyt Bank O/Łomża. Wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych oraz innych świadczeń dokonywane były przez następujące banki: PKO BP w Łomży, BS Łomża O/Śniadowo, BS Łomża O/Nowogród Wydział Zamiejscowy w Zbójnej, BS Łomża O/Miastkowo, BS Łomża O/Nowogród, BS Piątnica, BS Piątnica, O/Wizna i BS Jedwabne. Banki te pobierały za tę działalność prowizję w wysokości 0,5% wypłaconych kwot, co jest zgodne z rozporządzeniem MGiP. Powoduje to usprawnienie wypłat zasiłków oraz zabezpieczenie mienia przed zagarnięciem. Obsługę rozliczeń spłat, spłaty i egzekucji pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy prowadził bank PKO BP w Łomży. Za tę usługę bank pobierał prowizję w wysokości 0,8% spłaconych kwot. Zlecanie bankom wypłat zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych i innych świadczeń oraz obsługi pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy zostało pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową Radę Zatrudnienia w Łomży. Dokonując przelewów środków Funduszu Pracy PUP w Łomży współpracował z około 1000 partnerami rynku pracy: pracodawcami, bankami, samorządami.

10

11 Załącznik nr 1 GOSPODAROWANIE FUNDUSZAMI CELOWYMI - FUNDUSZ PRACY Lp Tematyka Forma Jednostka Termin Środki Wydatki realizac ji realizująca rozpoczęcia zakończenia limit finansowe % wykonania

12 1 1a Wypłata zasiłków dla bezrobotnych w tym : Składki na ubezpieczenie społeczne PUP przelew - // r. nielimitowa ne , , Finansowanie zadań związanych z przyuczaniem do zawodu lub przekwalifikowania bezrobotnych. 116,6 113,3 97,2 3 Absolwenci 1.013, ,4 100,9 4 Finansowanie zadań związanych z zatrudnieniem bezrobotnych przy pracach interwencyjnych 830,2 819,9 98,8 5 Finansowanie zadań związanych z zatrudnieniem bezrobotnych przy robotach publicznych , ,3 100,3 6 Finansowanie pożyczek dla bezrobotnych i zakładów pracy. 371,7 372,2 100,1 7 Finansowanie opracowania informacji zawodowych oraz wyposażenia dla prowadzenia orientacji i poradnictwa. 24,8 26,8 108,1 8 Finansowanie programów specjalnych. 0,0 0,0 0,0 9 Finansowanie funkcjonowania Klubu Pracy. 0,0 0,0 0,0 10 Finansowania zadań w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. 247,9 246,9 99,6 11 Finansowanie kosztów i prowizji bankowych, opłat pocztowych, sądowych. - // 71,0 71,2 100,3 12 Finansowanie kosztów wprowadzania i rozwijania systemu informatycznego. -// - 150,0 152,2 101,5 13 Finansowanie druków dla bezrobotnych -// - -.// - 20,0 19,3 96,7 14 Szkolenie kadr org. zatrudnienia -// - -// - -// - 54,5 52,3 95,9 OGÓŁEM 4.271, ,2 -

13

14

15 3.AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA I ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA Na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu obejmujące organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudnienia absolwentów, szkoleń i przekwalifikowań oraz zatrudnienia młodocianych PUP w Łomży otrzymał zł. W 2004 roku obowiązywały takie same zasady wyboru organizatorów prac interwencyjnych i robót publicznych oraz rozpatrywania wniosków o pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej jak w latach poprzednich. Kierownik PUP w Łomży swoimi zarządzeniami: - Nr 2/03 z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski w sprawie wyboru organizatorów prac interwencyjnych i robót publicznych w składzie 3 przedstawicieli PUP, przedstawiciel Prezydenta Miasta Łomży, przedstawiciel Starosty Łomżyńskiego i Przedstawiciel Powiatowej Rady Zatrudnienia, - Zarządzeniem Nr 8/03 z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie: powołania komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie pożyczek z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej i utworzenie dodatkowych miejsc pracy w składzie 3 przedstawicieli PUP, przedstawiciel Prezydenta Miasta Łomży i przedstawiciel Starosty Łomżyńskiego. Zarządzeniem Nr 10/04 z dnia 29 października 2004 roku Dyrektor PUP powołał komisję rozpatrującą wnioski o refundację pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy w składzie 3 przedstawicieli PUP, przedstawiciel Prezydenta Miasta Łomży i przedstawiciel Starosty Łomżyńskiego 1. Na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2003 roku komisja rozpatrująca wnioski w sprawie wyboru organizatorów prac interwencyjnych i robót publicznych rozpatrzyła 54 wnioski na utworzenie 160 miejsc pracy interwencyjnej i 27 wniosków na zatrudnienie242 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych. Na posiedzeniu zaopiniowano pozytywnie zorganizowanie 104 miejsc pracy interwencyjnej w 52 zakładach pracy, na stanowiskach zgodnych ze złożonym zapotrzebowaniem i zorganizowanie 113 miejsc pracy w 23 zakładach pracy w ramach robót publicznych, 2. Na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2004 roku komisja rozpatrująca wnioski o udzielenie pożyczek z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej i utworzenie dodatkowych miejsc pracy komisja rozpatrzyła 4 wnioski na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pozytywnie rozpatrzono wszystkie złożone wnioski. 3. Realizacja poszczególnych form przedstawia się następująco: a) prace interwencyjne Celem organizacji prac interwencyjnych jest utworzenie nowych, stałych miejsc dla bezrobotnych przy równoczesnym wsparciu zakładów pracy środkami finansowymi z FP powodującymi obniżenie kosztów utworzenia tych stanowisk. Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w wysokości zł, w tym zobowiązania 2003 roku zł. Organizatorzy prac interwencyjnych byli wybierani przez komisję rozpatrującą wnioski w sprawie wyboru organizatorów prac interwencyjnych. Realizacja celu głównego - tworzenia nowych miejsc pracy łączy cel edukacyjny osób bezrobotnych. W ramach organizowanych miejsc pracy bezrobotni mogą nabywać nowe umiejętności zawodowe a pracodawca może przyuczyć pracownika na konkretne potrzeby prowadzonego zakładu pracy. Zawierano również umowy na organizację prac interwencyjnych z instytucjami nie gwarantującymi powstawania nowych miejsc pracy. Dotyczyło to jednostek budżetowych

16 i placówek socjalnych. Z uwagi na aspekt społeczno-socjologiczny niektóre grupy bezrobotnych kierowano do pracy właśnie w ramach prac interwencyjnych. Dotyczyło to przede wszystkim bezrobotnych nie dających się zaktywizować zawodowo. Umowy takie zaniżają efektywność wykorzystania FP na tę formę przeciwdziałania bezrobociu. W 2004 roku PUP w Łomży skierował 274 bezrobotnych (186 z miasta Łomża), w tym 163 kobiety. Wśród skierowanych bezrobotnych 66 osób pozostawało bez pracy dłużej niż 12 miesięcy, w tym 37 kobiet. Efektywność zatrudnienia w 2004 r. wynosiła 53,0%. Na koniec grudnia 2004 r. PUP na tę formę wydatkował kwotę ,10 zł, co stanowi 98,76% przyznanego limitu. b) roboty publiczne Podstawowym celem organizowania robót publicznych jest wspieranie regionalnych i lokalnych inwestycji, które umożliwiają tworzenie bazy działań dla inwestorów oraz ochrony środowiska, sportu i turystyki, opieki społecznej. Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w wysokości zł, w tym zobowiązania 2003 roku zł. W ramach robót publicznych PUP w Łomży skierował do pracy 325 bezrobotnych (171 z miasta Łomży), w tym 192 kobiety. Wśród skierowanych bezrobotnych 83, w tym 47 kobiet pozostawało bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Efektywność robót publicznych jest znikoma, a zatrudnienie pracownika po okresie subsydiowania jest sporadycznym wypadkiem. W ramach robót publicznych wykonywano prace na rzecz lokalnych społeczności miast i gmin oraz w jednostkach podległych Staroście Łomżyńskiemu. Na koniec grudnia 2004 roku PUP na tę formę wydatkował kwotę ,59 zł, co stanowi 100,34% przyznanego limitu. c)aktywizacja absolwentów Podstawowym celem refundowania części wynagrodzeń absolwentów jest aktywizacja zawodowa tej grupy bezrobotnych, a więc ułatwienie im wejścia na współczesny rynek pracy. W ramach zawieranych umów z zakładami pracy o refundację wynagrodzenia dla absolwentów realizowano program edukacyjny szczególnie dla grup bezrobotnych absolwentów, których zawód wyuczony zagrożony jest bezrobociem. Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w wysokości zł, w tym zobowiązania z 2003 roku zł. Zatrudnianie absolwentów było również korzystne dla pracodawców, którzy dzięki wparciu środkami Funduszu Pracy mogli obniżyć koszty powstania nowego miejsca pracy. W 2004 roku w PUP w Łomży z takiej formy zatrudnienia skorzystało 40 absolwentów (29 z miasta Łomża), w tym 20 kobiet. Efektywność zatrudnienia dla 2004 r. wyniosła 55,0%. Na koniec grudnia 2004 roku PUP na tę formę wydatkował kwotę ,76 zł, co stanowi 100,00% przyznanego limitu d) staże zawodowe Inną formą aktywizacji zawodowej bezrobotnych było kierowanie ich do zakładów pracy celem odbycia stażu. Stażyści odbywają praktykę w wyuczonym zawodzie lub przekwalifikowują się do wykonywania w przyszłości innej pracy. Do odbycia stażu skierowano 255 osób (120 z miasta Łomża), w tym 123 kobiety. Efektywność zatrudnienia dla 2004 r. wyniosła 21,3%.

17 Z obserwacji lokalnego rynku pracy wynika, że popularniejszą formą aktywizacji zawodowej wśród absolwentów jest zawieranie umów o pracę z zakładem pracy, natomiast pracodawcy preferują zatrudnianie absolwentów w ramach stażu ponieważ forma ta nie wymaga od nich angażowania własnych środków finansowych, a pozwala poznać umiejętności zawodowe bezrobotnych absolwentów. Na koniec grudnia 2004 roku PUP na tę formę wydatkował kwotę ,59 zł, co stanowi 63,54% przyznanego limitu. e)szkolenia Głównym celem szkoleń jest ułatwienie powrotu do czynnego życia zawodowego osób po długotrwałym bezrobociu oraz zwiększenie szans bezrobotnych na rynku pracy. Na kursy i szkolenia zawodowe kierowano głównie bezrobotnych bez zawodu lub z wykształceniem, w którym brak jest ofert pracy. Specjalistyczne kursy były organizowane po wcześniejszym rozpoznaniu zapotrzebowania pracodawców. Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w wysokości zł, w tym zobowiązania 2003 roku zł. W 2004 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży współpracował, Ośrodkiem Szkolenia Kierowców E. Ferenc w Łomży, Ośrodkiem Szkolenia Kierowców R. Kamiński w Łomży, Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego w Łomży, Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łomży, Zespołem Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży, Łomżyńską Radą Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Łomży, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży. Szkolenia w 2004 roku w PUP w Łomży: rozpoczęło 140 bezrobotnych (95 osób z miasta Łomża), w tym 61 kobiet, ukończyło 142 bezrobotnych (96 z miasta Łomża), w tym 61 osób bezrobotnych. trwają u 1 osoby bezrobotnej pochodzącej z Łomży. Kierunki rozpoczętych szkoleń: 1. Prawo jazdy kat. B 2. Prawo jazdy kat. C. 3. Prawo jazdy kat. C+E 4. Prawo jazdy kat. D 5. Palacz kotłów gazowych i olejowych 6. Szkolenie podst. w zakresie przewozu ludzi 7. Szkolenie podst. w zakresie przewozu rzeczy 8. Kurs kandydatów na instruktorów nauki jazdy kat. B. 9. Szkolenie kierowców w zakresie transportu drogowego taksówką 10. Kurs podstawowy spawania metodą MAG 11. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 12. Księgowy małych i średnich firm 13. Operator koparko-ładowarki kl.iii 14. Operator ładowarki jednonaczyniowej kl.iii 15. Operator zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl.iii 16. Operator walca drogowego kl.iii 17. Oper. walca drogowego i koparko-ładowarki kl. III. 18. Operator równiarki kl.iii 19. Kurs kwalifikacyjny nadający uprawnienia pedagogiczne czynnym zawodowo nauczycielom 20. Montażysta rusztowań budowlano-montażowo-metalowych 21.Organizacja i prowadzenie własnego przedsiębiorstwa z obsługą komputera

18 22. Sprzedawca fakturzysta z umiejętnością obsługi komputera i kasy fiskalnej 23. Pracownik d/s kadr i płac 24. Palacz c.o 25. Uprawnienia SEP do 1 kv 26. Organizacja i prowadzenie własnego przedsiębiorstwa z obsługą komputera 27. Sekretarka 28. Pracownik d/s kadr i płac 29. Sprzedawca fakturzysta z umiejętnością obsługi komputera i kasy fiskalnej 30. Spawanie w osłonie CO Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 32. Magazynier sprzedawca Ponadto PUP w Łomży skierował na szkolenia finansowane w ramach programu Alternatywa 63 osoby (41 z miasta Łomża), w z tego 60 bezrobotnych, 2 bezrobotnych niepełnosprawnych i 1 niepełnosprawnego poszukującego pracy. Wśród skierowanych były 43 kobiety. Szkolenie ukończyło 59 osób bezrobotnych, 2 bezrobotnych niepełnosprawnych i 1 niepełnosprawny poszukujący pracy. Szkolenia ukończyły 42 kobiety. Kierunki rozpoczętych szkoleń: 1. Administrowane sieciami komputerowymi LINUX/UNIX 3 osoby. 2. Komputerowa obsługa firmy 30 osób. 3. Handlowiec oraz obsługa kasy fiskalnej 15 osób. 4. Grafika komputerowa 15 osób. f)pożyczki dla bezrobotnych Podstawowym celem jest utworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Ta forma działania na rzecz ograniczenia skutków bezrobocia jest najbardziej efektywną. Efektywność za 2004 rok udzielonych pożyczek wyniosła 100%. Na ten cel PUP dysponował kwotą zł. W 2004 roku wydano 51 wniosków bezrobotnym o udzielenie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 9 wniosków pracodawcom na utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych w prowadzonych podmiotach gospodarczych. W omawianym okresie złożono 11 wniosków o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 3 wnioski o udzielenie pożyczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy. Komisja rozpatrzyła pozytywnie 4 wnioski udzielenia pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Na podstawie rozpatrzonych wniosków udzielonych zostało 3 pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spośród 3 osób którym udzielono pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 2 pochodziły z miasta Łomży a 1 z Powiatu Łomżyńskiego. 1 pożyczka została przyznana na działalność produkcyjną (produkcja okien) a 2 na działalność usługową (usługi transportowe; usługi stolarskie). Wśród bezrobotnych notuje się duże zainteresowanie pożyczkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Mają one istotne znaczenie dla promocji samozatrudnienia i w dalszej perspektywie zatrudnienia innych osób bezrobotnych. Na koniec grudnia 2004 roku PUP na tę formę wydatkował kwotę ,35 zł (w tym zł na pożyczki, 3.787,35 zł ma koszty obsługi pożyczek), co stanowi 99,82% limitu. g) środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w kwocie zł.

19 Na podjęcie działalności gospodarczej przydzielono środki 15 osobom bezrobotnym (11 pochodziło z miasta Łomża), w tym 4 kobietom. Środki udzielono na podjęcie następującej działalności gospodarczej: wypożyczalnia sprzętu budowlanego, usługi stolarskie (3), prowadzenie apteki, usługi rentgenowskie, prowadzenie biura rachunkowego, usługi budowlane (3), mała gastronomia (2), zarządzanie nieruchomościami, szkolenie kierowców, naprawa motocykli. Łącznie na ten cel wydatkowano środki na kwotę zł. Ponadto PUP w Łomży 8 pracodawcom przyznał środki na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia 14 stanowisk pracy za kwotę zł. 1 pracodawca, któremu przyznano środki pochodził z Powiatu Łomżyńskiego, a 7 z miasta Łomża. Spośród 14 skierowanych osób 4, czyli 28,6% stanowiły kobiety. Utworzono następujące stanowiska pracy: sprzedawca 4, konserwator instalator 3, piekarz 3,,kasjer walutowy 1, lakiernik samochodowy 1, stolarz 1, szwaczka 1.

20 4. POZOSTAŁE ZADANIA AKTYWIZUJĄCE RYNEK PRACY a) pośrednictwo pracy Głównym zadaniem działu pośrednictwa pracy była realizacja aktywnych form przeciwdziałania skutkom bezrobocia. Prowadzono działalność marketingową. Rozpoznawano potrzeby lokalnego rynku pracy, opracowano comiesięczne plany wizyt u pracodawców. Działając zgodnie z planem pracownik działu pośrednictwa pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2004r. odwiedził 716 zakłady pracy, w tym ze 104 pracodawcami nawiązano nowe kontakty. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży wg stanu na r. wyniosła Pracownicy pośrednictwa pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży mają nawiązane kontakty z 1640 pracodawcami. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON na terenie działania PUP w Łomży i współpracujących z Urzędem przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Jednostki zarejestrowane w systemie REGON wg stanu na dzień r. Liczba podmiotów gospodarczych współpracujących z PUP w Łomży wg stanu na dzień r. 1. PUP w Łomży Miasto Łomża Powiat Łomżyński Z tego: Gmina Łomża Gmina Jedwabne Gmina Miastkowo Gmina Nowogród Gmina Piątnica Gmina Przytuły Gmina Śniadowo Gmina Wizna Gmina Zbójna W 2004 roku do pracowników pośrednictwa pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Wiele osób bezrobotnych zostało skierowanych do doradcy zawodowego w celu wyboru szkolenia lub kursu przekwalifikowującego zawodowo, a więc zwiększenia szans na znalezienie pracy. Bezrobotni znajdujący się w szczególnie trudnych warunkach socjalno-bytowych byli kierowani do pracy w ramach realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu tj. prac interwencyjnych i robót publicznych. Absolwenci natomiast kierowani byli na staż i uzyskiwali zatrudnienie w ramach umów absolwenckich. Pośrednicy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, poprzez bezpośrednie kontakty z pracodawcami pozyskiwali informacje o potrzebach na lokalnym rynku pracy. Upowszechniano jednocześnie informacje o usługach świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży. W celu przyspieszenia realizacji zgłoszonej oferty pracy podawano informacje o niej do lokalnych środków masowego przekazu: TV Łomża, TV Multimedia,

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2008 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2008 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2008 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2014 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2014 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2006 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2006 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2006 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2006 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2010 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2010 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2010 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2012 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2012 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2011 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2011 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2011 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2015 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2015 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2015 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół.

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół. PUP Łomża Magda Jankowska 12.08.2014 "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" Projekt "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" skierowano do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie bezrobocia i działaniach

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia 30

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. Powiatowy Urząd Pracy Włoszczowa Luty 2009 POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 644 49 00; fax. (87) 644 77 08 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl ; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec maja 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1769 osób, w tym 857 kobiet.

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Oferty zatrudnienia a potencjał poszukujących pracy-aktualne doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu

Oferty zatrudnienia a potencjał poszukujących pracy-aktualne doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu Oferty zatrudnienia a potencjał poszukujących pracy-aktualne doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Dębska Doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy Zamość, 24 maja 2013r. obejmuje swoim zasięgiem

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia

Informacja o stanie bezrobocia Gorzów Wlkp. 23.09.2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. obejmuje swoim działaniem: powiat ziemski (gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Lubiszyn, Santok, Witnica) i powiat

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY W 2000 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY W 2000 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY W 2000 ROKU 2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XII 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XII 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XII 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IX 2013 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IX 2013 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IX 2013 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2013 ROKU Toruń, dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinku

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinku RAPORT DZIAŁALNOŚĆ PUP SZCZECINEK W ROKU 2012 Szczecinek, styczeń 2013r., opracowany przez zespół pracowników PUP Szczecinek WSTĘP Przedstawiamy Państwu raport

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r.

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku.

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo.

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo. POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XI 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XI 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XI 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia 19

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r.

UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r. UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezrobocia oraz stosowanych formach przeciwdziałania i łagodzenia jego skutków

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

PAŹDZIERNIK 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY PAŹDZIERNIK 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzień 31 października 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu PIŁA CZERWIEC 2007r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Pile opracował i realizował od kwietnia do grudnia 2006r. program:

Bardziej szczegółowo

SIERPIEŃ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

SIERPIEŃ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzień 31 sierpnia 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

MAJ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MAJ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MAJ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzieo 31 maja 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 1 795, w tym

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

LIPIEC 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

LIPIEC 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY LIPIEC 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzieo 31 lipca 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 1 703,

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2014 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. ZGŁOSZENIA OSÓB UPRAWNIONYCH... 3 2. WYNIKI BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Rynek pracy w liczbach Na dzień 28 lutego br. liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła 6758 osób. Na dzień 15 marca br. Liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

LISTOPAD INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

LISTOPAD INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY LISTOPAD 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec listopada 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1862 osoby, w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2003 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2003 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2003 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2003 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W LISTOPADZIE 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W LISTOPADZIE 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W LISTOPADZIE 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU Toruń, dnia 08 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Stopa

Bardziej szczegółowo

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu.

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. WIĘCEJ SZANS W PRZEMYSKIM WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2013

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2013 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 1 4 r. 1 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu marca 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6820

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU Toruń, dnia 11 maja 2016 roku SPIS TREŚCI 1. Stopa i poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych.

I. Struktura bezrobotnych. 24,6 24,2 23,8 23,6 23,3 23,4 23,5 25,5 26,3 27,1 27,8 27,7 27,3 Informacja sygnalna o rynku pracy. Stan na dzień 31 STYCZNIA 215 r. I. Struktura bezrobotnych. 1. Stopa bezrobocia. POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U 1 Załącznik do Uchwały Nr 443/XL/2006 Rady Powiatu w Radomiu Z dnia 25 sierpnia 2006 roku. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U Lipiec, 2006 rok 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. Tarnów 2013r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1353 Or.0007.14.2014 2014/010659 UCHWAŁA NR 652/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. Na podstawie: w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R Wersja archiwalna SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej WP 32

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

11,5 11,4 9,6 9,3 9,5

11,5 11,4 9,6 9,3 9,5 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dot. poziomu bezrobocia oraz działań PUP Jaworzno MAJ/ r. W miesiącu kwietniu r. stopa bezrobocia w Jaworznie zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. do poziomu 9,2% i jest niższa

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

za miesiąc grudzień 2015 roku

za miesiąc grudzień 2015 roku z wiersza 12 osoby Numer identyfikacyjny REGON 5 1 0 9 5 6 8 7 3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MP i PS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE TOMASZOWSKIM w I kwartale 2015r.

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE TOMASZOWSKIM w I kwartale 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY 97-200 Tomaszów Maz., ul. Konstytucji 3 Maja 46 tel. (044) 724-60-79, (044) 724-62-82, (044) 724-26-75, fax (044) 724-26-75 e-mail: loto@praca.gov.pl strona: www.puptomaszow.pl INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie z dnia 19.01.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Wolsztyn październik 2015 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wolsztynie 1350 1300 1250 1317 1262 1200 1178

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. Tarnów 2014 r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE SZCZYCIEŃSKIM w 2009 roku

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE SZCZYCIEŃSKIM w 2009 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE 12-100 SZCZYTNO, ul. Ogrodowa 17, tel/fax (0-89) 624-32-87, e-mail: olsz@praca.gov.pl, www.szczytno.up.gov.pl INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE SZCZYCIEŃSKIM w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo