SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Strona 1 z 32 F Wrocław, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2007 R. NR 223 POZ Z PÓŹN ZMIANAMI) NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE SIWZ Nr 52/29/10/2008/NO/Rzeszów Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. Ustaw Nr 223 z 2007 r., poz z późniejszymi zmianami), zwaną w dalszej części ustawą. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zamawiający nie przewiduje spotkania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy. Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Kancelaria Brokerska SUPRA BROKERS ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne: Postępowanie prowadzone przy udziale Kancelarii Brokerskiej Supra Brokers Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. CPV:

2 Strona 2 z 32 F Zamawiający: Nazwa firmy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 Adres siedziby (dyrekcji): ul. Czackiego 2, Rzeszów NIP: REGON: PKD: 8511 Adresy innych lokalizacji firmy objętych ubezpieczeniem: 1. ul. Hetmańska 21, 2. ul. Lubelska 6, 3. ul. Hoffmanowej 8a, 4. ul. Rycerska 4, I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej 2. Dobrowolne ubezpieczenie OC zakładu opieki zdrowotnej 3. Ubezpieczenie OC z tyt. prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia 4. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 5. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych 6. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 7. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 8. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie Wszystkich Ryzyk 9. Ubezpieczenie komunikacyjne OC, NW, AC II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia

3 Strona 3 z 32 F roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. (Dz. U. Nr 3 z 2008 r., poz 10). SUMA GWARANCYJNA Suma gwarancyjna Wysokość w euro Wszystkie zdarzenia Limit na jedno zdarzenie DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności, w tym związanej z udzielaniem świadczeń medycznych, oraz posiadanym i użytkowanym mieniem ruchomym i nieruchomym (w tym urządzenia i aparatura medyczna oraz instalacje gazowe, elektryczne i wodociągowe, a także związane z posiadaniem i używaniem gazów medycznych) w związku, z którą zaistnieją zdarzenia, w następstwie których ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo szkody rzeczowej. Ochroną ubezpieczeniową objęte mają być szkody wyrządzone przez ubezpieczonego oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w tym przez osoby nie będące pracownikami ubezpieczającego, a za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego wynikającego z umowy pomiędzy ubezpieczonym a taką osobą lub podmiotem kierującym taką osobę do ubezpieczonego (np. wolontariusze, studenci, stażyści, słuchacze szkół medycznych itp.) Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem świadczeń medycznych nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. Ochroną mają być objęte również szkody powstałe ze zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie tych świadczeń - które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyżkowe). Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych

4 F Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych w wyniku zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po tym okresie, jednakże przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia. Zakres odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń winien zawierać nadto następująco zdefiniowane rozszerzenia o szkody: 1. związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń ( w tym: wirusa HIV i wirusów hepatotropowych powodujących WZW, salmonelli, czerwonki i innych zakażeń pokarmowych, gruźlicy, zakażeń wewnątrzszpitalnych w tym gronkowcem złocistym) i innych wymienionych w załącznikach do ustawy z 06 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384) 2. wyrządzone osobom, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy staną się pacjentami ZOZ, 3. wyrządzone osobom bliskim osób, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy staną się pacjentami ZOZ, 4. spowodowane wadą dostarczonych towarów (środków i materiałów medycznych) podlimit zł 5. w mieniu przechowywanym (pacjentów) podlimit zł Strona 4 z odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy (w tym za szkody wyrządzone wolontariuszom, studentom, stażystom itp.) podlimit zł SUMA GWARANCYJNA Suma gwarancyjna Wysokość w zł Wszystkie zdarzenia Limit na jedno zdarzenie Dla ubezpieczenia nadwyżkowego ustala się podlimit w wysokości zł na wszystkie i na jedno zdarzenie.

5 Strona 5 z 32 F UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI POZAMEDYCZNEJ I POSIADANEGO MIENIA Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem ruchomym i nieruchomym (nie dotyczy świadczeń wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej). Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych w wyniku zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po tym okresie, jednakże przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia. Zakres odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń winien zawierać nadto następująco zdefiniowane rozszerzenia o szkody: 1. w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, leasingu lub dzierżawy podlimit zł SUMA GWARANCYJNA Suma gwarancyjna Wysokość w zł Wszystkie zdarzenia Limit na jedno zdarzenie Informacje mające wpływ na ocenę ryzyka Liczba Pracownicy ogółem 935 Lekarze ogółem (w tym kontraktowi ) 163 Lekarze bez specjalizacji 26 Pielęgniarki ogółem 251 Pozostali pracownicy 521 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte Lecznictwo zamknięte

6 F Rodzaj oddziału Liczba lekarzy z I stopniem specjalizacji Liczba lekarzy z II stopniem specjalizacji Liczba łóżek Kardiologia z Kardiologia z Pododdziałem - 7 Pododdziałem Chorób Chorób Wewnętrznych Wewnętrznych Chirurgii Naczyniowej - 4 Chirurgii Naczyniowej Chirurgii Urazowo- Chirurgii Urazowo- 1 8 Ortopedycznej Ortopedycznej Anestezjologii i Intensywnej Anestezjologii i - 8 Terapii Intensywnej Terapii Ginekologiczno-Położniczy 4 12 Ginekologiczno- Położniczy Neonatologiczny 1 4 Neonatologiczny Pediatryczno- Pulmonologiczny Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii Strona 6 z 32 Pediatryczno- Pulmonologiczny Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii ANKIETA OCENY RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO) TAK 1 W ZOZ działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych X 2 W ZOZ rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie X 3 ZOZ zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie X 4 ZOZ posiada centralną sterylizatornię X 5 W ZOZ używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze X przychodnia 6 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji X 7 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne X wydruk X komputerowy testy Bowie-Dicka X testy paskowe X testy zintegrowane X testy biologiczne X

7 F Inne opakowania używane do sterylizacji rękawy papierowo X foliowe inne Papier krep. 9 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach X 10 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w X dozownikach 11 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom systematycznie X 12 W ZOZ opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji X rąk w czasie pobierania X krwi przy wykonywaniu X iniekcji podczas dezynfekcji X podczas sterylizacji X ze sprzętem X endoskopowym z zużytym sprzętem X jednorazowym ze skażonym mat. X biologicznym 13 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane X 14 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie X 15 ZOZ posiada myjnię do endoskopów automatyczną X Zakres świadczonych usług Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy Higiena szkolna Fizykoterapia Apteka szpitalna Prowadzenie pralni Strona 7 z 32 ZOZ

8 F przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów wynajmuje pomieszczenia innym podmiotom gospodarczym przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Strona 8 z 32 Certyfikat ISO 9001 Posiadane certyfikaty WYKAZ STOSOWANYCH PROCEDUR: 1. Stosowane przez szpital procedury związane z przyjęciem pacjentów do szpitala i przebadaniem pacjenta po jego przyjęciu (w kontekście ryzyka nieuzasadnionej odmowy przyjęcia i skutków nie zbadania pacjenta po przyjęciu) Definicja: przyjęcie pacjenta do szpitala z uzgodnionym terminem. Cel: leczniczy, diagnostyczny Celem pobytu jest: - przeprowadzenie niezbędnych badań i zabiegów do postawienia ostatecznej diagnozy lekarskiej, - leczenie zachowawcze lub operacyjne - pielęgnacja chorego zmierzająca do przywrócenia lub poprawy zdrowia. Przygotowanie pacjenta: - poinformowanie pacjenta i jego rodziny o istocie i celu pobytu w szpitalu, - uzyskanie zgody pacjenta na pobyt w szpitalu. Przygotowanie sprzętu: - dokumentacja medyczna, - łazienka (zmiana odzieży, toaleta), - gabinet EKG, - punkt poboru materiałów do badań laboratoryjnych, - punkt pomiarów parametrów życiowych pacjenta. Sposób wykonania: Przyjęcie pacjenta w izbie przyjęć: - stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery wynikającej z pierwszego kontaktu pacjenta ze szpitalem, - odebranie skierowania do szpitala i zapoznanie się z rozpoznaniem oraz zebranie wstępnego wywiadu, poinformowanie o miejscu oczekiwania, - telefoniczne poinformowanie lekarza dyżurnego właściwego oddziału o przybyciu chorego, - przygotowanie pacjenta do badania lekarskiego, asystowanie oraz wykonywanie niezbędnych zleceń (EKG, pomiar ciśnienia, tętna, wagi i wzrostu, pobieranie zleconych badań laboratoryjnych (krew, mocz, posiewy, grupa krwi),

9 F opieka nad pacjentem i asystowanie przy wykonywaniu badań dodatkowych (RTG, USG, gastroskopia), - założenie odpowiedniej historii choroby i wpis do księgi głównej, - podpisanie zgody przez chorego lub osoby uprawnionej na pozostanie w szpitalu, - przebranie pacjenta w odpowiednią odzież oraz wykonanie toalety, - zabezpieczenie rzeczy osobistych pacjenta (poinformowanie rodziny i chorego o sposobie przechowywania odzieży i przedmiotów wartościowych), - zapoznanie pacjenta z przysługującymi mu prawami (karta praw pacjenta) oraz poinformowanie rodziny o formach kontaktowania się, udzielania informacji i odwiedzinach w szpitalu, - przekazanie pacjenta z kompletem dokumentacji pielęgniarce w danym oddziale w zależności od jego stanu zdrowia: chorego zdolnego do poruszania się przeprowadza pielęgniarka lub salowa, chorego na wózku siedzącym lub leżącym przeprowadza pielęgniarka lub pielęgniarka i salowa, - umożliwienie choremu w trakcie przyjmowania do szpitala towarzyszenia rodziny lub opiekuna prawnego w sposób nie utrudniający wykonywania czynności personelowi medycznemu. Założenie dokumentacji - założenie historii choroby, - założenie karty pielęgnacyjnej pacjenta w izbie przyjęć, - wpisanie pacjenta do księgi głównej. Strona 9 z Stosowana przez szpital procedura zatrudniania lekarzy, kontroli na etapie zatrudniania fachowości i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej (w kontekście roszczeń kierowanych dotychczas pośrednio lub bezpośrednio do lekarza) Lekarze pracujący w Szpitalu są angażowani do pracy po dokonaniu oceny kwalifikacji zawodowych przez pracodawcę. Stosownie do taryfikatora kwalifikacyjnego obowiązującego w SPZOZ Nr w Rzeszowie, każdy lekarz ubiegający się o zatrudnienie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zależności od proponowanego stanowiska: - kserokopie dyplomu ukończenia studiów, - kserokopie dyplomu specjalizacji w przypadku zatrudnienia na stanowisku asystenta, st. asystenta, - kserokopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu. Ponadto w przypadkach zmiany pracodawcy przez lekarzy tutejszy zespół zasięga opinii o fachowości i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej u dotychczasowego pracodawcy. 3. Opis stosowanych przez ZOZ procedur związanych ze składaniem przez pacjentów skarg w trakcie leczenia lub po zakończeniu leczenia. Skarga ustna. Osobiste spotkanie osoby składającej skargę z Dyrektorem SPZOZ. Rozpatrzenie skargi w miarę możliwości natychmiastowe. W sytuacji wymagającej zebrania dodatkowych wyjaśnień i informacji wyznaczenie terminu ponownego spotkania.

10 Strona 10 z 32 F Skarga pisemna. Złożenie przez pacjenta/instytucję skargi pisemnej (osobiście lub drogą pocztową). Wyznaczenie przez dyrektora osoby (pracownik Działu Nadzoru i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych) do przygotowania projektu odpowiedzi. Pracownik Dz.N. i M.Ś.Z. po zebraniu informacji i wyjaśnień dot. rozpatrywanej sprawy z właściwej komórki organizacyjnej zakładu przygotowuje projekt odpowiedzi. Po przedstawieniu i uzyskaniu akceptacji projektu przez Dyrektora zakładu pisemna odpowiedź wysłana zostaje do osoby/instytucji składającej skargę. 4. Stosowane przez szpital procedury dotyczące spełniania obowiązku aseptyki oraz minimalizacji zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi stosowane metody, i ich częstotliwość. W komórkach SPZOZ Nr 1 w Rzeszowie funkcjonuje księga procedur sanitarno epidemiologicznych zawierająca opis postępowania w odniesieniu do pacjenta oraz sprzętu w zakresie profilaktyki zakażeń i chorób zakaźnych. Są to m.in. procedury dotyczące dezynfekcji, sterylizacji, higieny pomieszczeń, postępowania w przypadku ekspozycji zawodowej, segregacji odpadów. Personel jest zobowiązany do zapoznania się z treścią procedur i ich bezwzględnego przestrzegania. Informacje na temat roszczeń z tytułu oc zgłoszonych do ZOZ w ciągu ostatnich 5 lat: wg załącznika nr 4 INFORMACJE DODATKOWE ZOZ jest zgłoszony jako podatnik VAT. Przeważająca działalność zakładu objęta jest podatkiem VAT w stawce: 22 % Mienie ZOZ ujmowane jest w Krajowym Rejestrze Środków Trwałych i innych rejestrach: uwzględniając podatek VAT. 1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW 1.Zakres ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia ma obejmować szkody będące następstwem wymienionych ryzyk a. Ogień, w tym również osmalenie i przypalenie, działanie dymu i sadzy, b. Bezpośrednie uderzenie pioruna, c. Eksplozja, d. Upadek statku powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku,

11 F e. Uderzenie pojazdu w ubezpieczane mienie, f. Huk ponaddźwiękowy, g. Powódź rozumiana jako zalanie ubezpieczanego mienia wskutek podniesienia się poziomu wód w zbiornikach stojących i płynących, podniesienia się poziomu wód gruntowych, sztormu i podniesienia się poziomu wód morskich, tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, także wskutek obfitych opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu, spływu wody po zboczach i stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk h. Deszcz nawalny, i. Huragan, j. Grad, k. Ciężar zalegającego śniegu i lodu oraz skutki ich osuwania, l. Zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, m. Lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi, n. Zalanie rozumiane jako wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek awarii instalacji lub urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych zaworów, kranów, spustów itp., cofnięcia się ścieków lub wody z systemu kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich bądź wysokich temperatur. o. Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczanego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia, p. Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie klimatyzacji, ogrzewania lub systemów chłodzenia, q. Następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi powyżej zdarzeniami. Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia koszty związane z zabezpieczeniem ubezpieczanego mienia przed szkodą w razie bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia; akcją gaśniczą, rozbiórką, ewakuacją jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat oraz koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie. 2.Wartość: księgowa brutto 3.System: na sumy stałe Strona 11 z 32 Nieruchomości - Budynki i budowle Lp Nazwa Adres Wartość Otrzymano do użytkowania

12 F Przychodnia specjalist. Nr 1 Ul. Hetmańska ,24 41 lat 2 Przychodnia specjalist. Nr 2 Ul. Lubelska , Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Ul. Lubelska ,29 r Przychodnia specjalist. Nr 3 Ul. Hoffmanowej 8a ,34 5 Bud. Administr. Ul. Czackiego , Bud. Szpitala Miejskiego z bud. Kotłowni i Pawilonem Dziecięcym oraz werandą Ul. Rycerska ,62 r. 1979/92 dla karetek 7 Bud. Tlenowni przy Szp. Miejskim Ul. Rycerska ,13 r Węzeł C.O. Ul. Hetmańska , r. 9 Węzeł ciepłowniczy Ul. Lubelska ,10 modernizacja 2005r. 10 Chodnik Ul. Lubelska , r. 11 Parking Ul. Lubelska , r. 12 Chodniki, plac, parking Ul. Hoffmanowej 8a ,27 modernizacja 2006r. 13 Ogrodzenie Ul. Hoffmanowej 8a 5.093,21 14 Ogrodzenie Ul. Rycerska , r. 15 Chodnik z kostki brukowej Ul. Rycerska , r. 16 Fundament pod zbiornik tlenu z ogrodzeniem Ul. Rycerska , r. 17 Basen p/poż. Ul. Rycerska , r. 18 Transformator nr 1 Ul. Rycerska , r. 19 Transformator nr 2 Ul. Rycerska , r. 20 Kanał ciepłowniczy Ul. Rycerska ,58 modernizacja 2005r. 21 Chodnik Ul. Rycerska , r. 22 Plac przyszpitalny Ul. Rycerska ,75 RAZEM ,94 Strona 12 z 32 ANKIETA OCENY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe (ogólnie): gaśnice, hydranty wewnętrzne, hydranty zewnętrzne, stały dozór: 24 godzinny system pracy

13 Strona 13 z 32 F OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI 1. Budynki stoją w zabudowie zwartej. 2. Minimalne odległości między budynkami wynoszą 20 m. 3. Budynki stoją na posesji ogrodzonej. 4. Posesja jest oświetlona. 5. Konstrukcja budynków: materiały niepalne 6. Ściany działowe wykonane są z materiałów niepalnych 7. Ogniomury - wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem: 1,0 m - grubość ogniomuru: największa0,3 m, najmniejsza 0,3 m 8. Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów niepalnych 9. Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową. 10. Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne/wodno-parowe, 11. Przewody grzewcze izolowane są materiałami niepalnymi. OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 3 km. 2. Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 10 min. 3. Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku. 4. Istnieją oznakowane: - drogi pożarowe, - drogi i wyjścia ewakuacyjne, - lokalizacje sprzętu ppoż. 5. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami. 6. Istnieje regulamin ppoż. 7. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej. 8. Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia. 9. Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. 10. Prowadzone się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego 11. Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą. 12. Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp. 13. Woda dostarczana jest z sieci wodociągowej. Ruchomości - (wykaz środków trwałych KRŚT III-VIII) Grupa Nazwa Wartość III Kotły i maszyny energetyczne ,66 IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ,46

14 Strona 14 z 32 F V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe ,55 VI Urządzenia techniczne ,64 VIII Narzędzia, przyrządy i ruchomości ,87 RAZEM ,58 Ruchomości - (wykazy i rejestry inne) Lp. Nazwa Wartość 1 Pozostałe wyposażenie ( np. mienie niskocenne, inne rejestry) ,08 2 Nakłady inwestycyjne na remonty, wykończenie wnętrz ,00 3 Wartości pieniężne poza schowkiem ,00 4 Środki obrotowe (stany magazynowe, apteczne) ,75 RAZEM ,83 Sumy ubezpieczenia ruchomości nie obejmują sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie wszystkich ryzyk. Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie. Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań (ostatnie 3 lata): Rodzaj szkody (przyczyna): zalanie pomieszczeń podpiwniczenia budynku szpitala na skutek deszczu -dot r., wysokość szkody: ,13 zł, wysokość wypłaconego odszkodowania ,13 zł 2. UBEZPIECZENIE SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA 1. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów. 2. System: na pierwsze ryzyko

15 Strona 15 z 32 F Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Szyby okienne i drzwiowe zł Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań (ostatnie 3 lata): szyba stłuczona piłką z zewnątrz. 3. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZYKA DEWASTACJI 1. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte są wszystkie urządzenia (w tym sprzęt elektroniczny nie objęty ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk), które znajdują się w poszczególnych rodzajach wykazów ruchomości, określonych poniżej (za wyjątkiem środków transportowych ujętych w grupie VII KRŚT podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu komunikacyjnemu). 2.System: na pierwsze ryzyko SUMA UBEZPIECZENIA Kradzież z włamaniem i rabunek Dewastacja (wandalizm) Środki trwałe (III-VIII KRŚT) Pozostałe wyposażenie ( np. mienie niskocenne, inne rejestry) Środki obrotowe Gotówka w schowku Gotówka w transporcie Koszty naprawy zabezpieczeń RAZEM Koszty naprawy zabezpieczeń suma ubezpieczenia: zł Stosowane zabezpieczenia Lokalizacja (nr poz. z tabeli nr 1) Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze tak Alarm p/włamaniowy z monitoringiem PS Nr 1, PS Nr 2, apteka szpitalna Firma ochrony Security Office Szpital Stały dozór (jaki?) Tak Sposób przechowywania wartości pieniężnych :

16 F kasa pancerna przytwierdzona do podłoża - ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: raz w roku - rodzaj używanego środka transportu: samochód Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań (ostatnie 3 lata): brak Strona 16 z UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK 1. Zakres ubezpieczenia: Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka: 1. działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, 2. kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, 3. działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), 4. działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów, 5. działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, 6. wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, 7. zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, 8. pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, 9. koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Wartość: księgowa brutto System: na sumy stałe l.p. Nazwa, rodzaj, typ, model Wartość 1 KRŚT gr. IV (sprzęt komputerowy) ,92

17 F UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 17 z Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu szkód powstałych w związku z ruchem tych pojazdów, których następstwem jest szkoda na osobie lub szkoda w mieniu Suma gwarancyjna: 1) w przypadku szkód na osobie euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na ilość poszkodowanych 2) w przypadku szkód w mieniu euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych. 2. Ubezpieczenie Auto Casco Zakres ubezpieczenia AC: 1. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu w związku z ruchem i postojem pojazdu wskutek: a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, b) uszkodzenia przez osoby trzecie dewastacja (w tym również włamanie), c) zdarzeń losowych: pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, powodzi, zatopienia, opadów atmosferycznych, huraganu, zapadania bądź osuwania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, d) kradzieży pojazdu, jego części bądź wyposażenia, e) uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży pojazdu. Wymagane warunki dodatkowe: - Rozliczenie szkody: bezgotówkowe, serwisowe. - Wartość pojazdów: brutto - Wykupiony udział własny, amortyzacja i franszyza redukcyjna. 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego Zakres ubezpieczenia: Trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz: 1.podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,

18 F podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy, 3.podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, 4.podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem. Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, powstałe u kierowcy podczas ruchu pojazdu mechanicznego. Suma ubezpieczenia: zł na osobę Strona 18 z 32 WYKAZ POJAZDÓW DO UBEZPIECZENIA Lp. Marka Typ, model 1 Polonez Truck 2 Fiat Seicento Numer rejestr. RWC 7581 RZ Pojemność silnika Rok. prod Nr VIN SUPB06CEJ UN B Liczba miejsc/ ładowność Wartość pojazdu z wyposażeniem 5/900 kg zł 2/505 kg zł Okres ubezpieczenia INFORMACJE DODATKOWE Lp. Numer rej. Rodzaj paliwa Przebieg Ilość kluczy Barwa nadwozia 1 RZ06171 Benzyna + gaz biały Szkodowość pojazdów z ostatnich 5 lat: Rok Nr rej. Wypłacona kwota 2004 RZ zł RZ ,79 zł 2008 RZ , Zamawiający informuje, że we wszystkich rodzajach ubezpieczeń mogą być zastosowane franszyzy i udziały własne nie wyższe niż przewidują Ogólne

19 Strona 19 z 32 F Warunki Ubezpieczenia. Zastosowanie wyższych spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium jakości proponowanej ochrony ubezpieczeniowej. KLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ryzyko przepięć OBLIGATORYJNA Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w ubezpieczanym mieniu ruchomym oraz w instalacjach elektrycznych i energetycznych powstałe na skutek przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następcze. Wartość sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko: zł Dotyczy: ogień i inne żywioły 2. Klauzula reprezentantów OBLIGATORYJNA Na podstawie niniejszej klauzuli ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność jedynie do reprezentantów ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym. Dotyczy: ogień i inne żywioły, sprzęt elektroniczny 3. Klauzula automatycznego pokrycia OBLIGATORYJNA Niniejszą klauzulą obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe i pozostałe wyposażenie oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji bądź remontów. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przejścia na Ubezpieczonego ryzyka utracenia bądź uszkodzenia mienia. Klauzula ta nakłada na Ubezpieczonego obowiązek zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń i podania nowych wartości środków trwałych i wyposażenia w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza w okresie ubezpieczenia. Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie naliczona wg taryf zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie pro rata temporis. Wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia. Dotyczy: ogień i inne żywioły 4. Klauzula stempla bankowego - OBLIGATORYJNA Ustala się, że za dzień zapłaty składki lub raty składki uznany zostaje dzień złożenia przez Ubezpieczającego polecenia przelewu/datę stempla uwidocznionego na przelewie

20 Strona 20 z 32 F bankowym/pocztowym/datę przelewu elektronicznego przy założeniu, że na koncie Ubezpieczającego jest kwota pozwalająca na realizację zlecenia/przelewu na rzez Zakładu ubezpieczeń najpóźniej w dniu wskazanym na polisie lub innym dokumencie ubezpieczeniowym lub płatniczym jako termin zapłaty. Dotyczy: wszystkie ubezpieczenia 5. Klauzula ograniczenia zasady proporcji - OBLIGATORYJNA W przypadku kiedy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia nie ma zastosowania zasada proporcjonalnego zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeżeli wskazana w umowie suma ubezpieczenia jest niższa, niż wartość mienia w dniu szkody będąca podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia (niedoubezpieczenie). Dotyczy: ogień i inne żywioły, sprzęt elektroniczny 6. Klauzula Leeway a - OBLIGATORYJNA Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku wystąpienia szkody Zakład Ubezpieczeń odstąpi od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania, jeżeli oszacowana na dzień powstania szkody wartość ubezpieczonej pozycji mienia nie przekracza 120 % sumy ubezpieczenia zapisanej w polisie dla tej pozycji ubezpieczenia. Dotyczy: ogień i inne żywioły, sprzęt elektroniczny 7. Klauzula podatku VAT - OBLIGATORYJNA Jeżeli suma ubezpieczenia zawierała podatek VAT to odszkodowanie płatne będzie z podatkiem VAT, o ile Ubezpieczający nie odlicza podatku VAT. Dotyczy: ogień i inne żywioły, sprzęt elektroniczny, kradzież 8. Klauzula remontowa - OBLIGATORYJNA Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu będącym przedmiotem konserwacji, remontów, prac modernizacyjnych i innych tego typu robót budowlanych oraz w mieniu przechowywanym w obiektach będących przedmiotem takich prac, jeżeli szkody nie powstały na skutek lub w związku z prowadzonymi pracami. Dotyczy: ogień i inne żywioły 9. Klauzula dewastacji - OBLIGATORYJNA Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome i nieruchome Ubezpieczającego (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji. Przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie; ubezpieczeniem nie są objęte szkody: - w obiektach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni; Limit: ,00 zł Dotyczy: ogień i inne żywioły 10. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia (5 pkt)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A.

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ I OC, NNW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony ZP/04/2013 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Usługa monitorowania wraz z podjazdami grup interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo