3 Cel i założenia projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3 Cel i założenia projektu"

Transkrypt

1 Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania PO KL 1 Słownik pojęć Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają : Wnioskodawca /Realizator Projektu/ Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (RCPS), Instytucja Pośrednicząca II stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Beneficjent/Uczestnik zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie osoba pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego, bezpośrednio korzystająca ze wsparcia w ramach realizacji projektu, UE Unia Europejska, EFS Europejski Fundusz Społeczny, Projekt Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej, w ramach Poddziałania PO KL, PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata , Strona internetowa Wnioskodawcy- Biuro Projektu siedziba Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź, ul. Snycerska 8, Instytucje pomocy i integracji społecznej - jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej); Instytucje uprawione należy rozumieć - jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 t. o pomocy społecznej; jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; jednostki zatrudnienia socjalnego, publiczne służby zatrudnienia, organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej; Zakłady Aktywności Zawodowej; podmioty wymienione w art. 3 ust.3 pkt. 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; warsztaty terapii zajęciowej; inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej); partnerzy społeczni i gospodarczy (organizacje pracodawców i organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki).

2 Szkolenie zajęcia pozaszkolne realizowane w ramach projektu mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy Studia / specjalizacja należy przez to rozumieć studia podyplomowe/specjalizacje realizowane w ramach projektu RCPS w Łodzi pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej, w ramach Poddziałania PO KL Mała Platforma współpracy międzyinstytucjonalnej - należy przez to rozumieć cykl edukacyjny obejmujący łącznie następujące elementy: 3-dniowe szkolenie z zakresu budowania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych połączonych z przedstawieniem dobrej praktyki w zakresie pracy na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; 2-dniowy warsztat dot. partnerstwa; 6 jednodniowych warsztatów dot. partnerstwa, 3-dniowa wizyta studyjna, 1-dniowe szkolenie dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczestników,3-dniowe szkolenie utrwalające Duża Platforma współpracy międzyinstytucjonalnej - należy przez to rozumieć cykl edukacyjny obejmujący dwa jednodniowe szkolenia z zakresu partenrstwa Pracownik osoba zatrudniona w instytucji pomocy i integracji społecznej na podstawie umowy o pracę lub umowy wolontariackiej 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie systemowym Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi: Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej, w ramach Poddziałania PO KL. 2. Projekt współfinansowany jest ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wnioskodawcą i Realizatorem jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na podstawie Uchwały nr 343/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 marca 2012 r. 3. Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2012 roku 31 grudnia 2014 roku. 4. Beneficjentami projektu są pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego, zakwalifikowani do udziału w projekcie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie. 3 Cel i założenia projektu 1. Celem projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej jest wzmocnienie potencjału kompetencyjnego 1100 (990 K,

3 110 M) pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz minimum 250 podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie łódzkim, w tym poprzez zintegrowanie działań oraz wzrost poparcia społecznego w okresie od r. do r. 2. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące typy operacji: Szkolenia kadr instytucji pomocy i integracji społecznej Specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie Studia dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej Badania i analizy z zakresu polityki społecznej w regionie Kampanie promocyjno-informacyjne o zasięgu i charakterze regionalnym z zakresu stosowania aktywnych form integracji społecznej Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego Plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie 4 Organizacja wsparcia 1. Projekt zakłada bezpłatne doradztwo i organizację szkoleń/warsztatów szkoleniowych/spotkań/wizyt studyjnych, studiów podyplomowych i specjalizacji. 2. Specjalistyczne doradztwo prowadzone będzie przez cały okres realizacji projektu na rzecz 198 OPS i PCPR w województwie łódzkim. Prowadzenie doradztwa uwzględnia różnorodność form w dotarciu do wspieranych instytucji: bezpośrednio w siedzibie RCPS, OPS i PCPR (przewiduje się możliwość dojazdu), telefonicznie, mailowo, przez stronę internetową oraz przy pomocy poczty tradycyjnej. 3. Szkolenia/warsztaty szkoleniowe/spotkania, odbywać się będą w dni powszednie (robocze). 4. Studia podyplomowe i specjalizacja, odbywać się będą w piątki, soboty i niedziele zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji umowy z wyłonionym wykonawcą. 5. Każdemu z uczestników szkoleń/warsztatów szkoleniowych/wizyt studyjnych/ platformy współpracy zapewnione zostaną: - materiały szkoleniowe oraz materiały pomocnicze, - kadra trenerska, - noclegi (z wyjątkiem szkoleń jednodniowych) wraz z pełnym wyżywieniem przez cały okres trwania szkolenia/warsztatu szkoleniowego/wizyty studyjnej/platformy współpracy, z zastrzeżeniem, iż z noclegów mogą korzystać jedynie osoby, których miejscem zamieszkania (w rozumieniu KC) nie jest miejsce organizacji szkolenia/warsztatu szkoleniowego/wizyty studyjnej/platformy współpracy, - transport z Łodzi do miejsca organizacji szkolenia/warsztatu szkoleniowego i z powrotem, - ubezpieczenie od NNW przez czas trwania szkolenia/warsztatu szkoleniowego.

4 Instytucje delegujące pracownika do uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie szkoleniowym/platformie współpracy/wizycie studyjnej pokrywają jedynie koszty dojazdu zgłoszonego pracownika do Łodzi i do miejsca zamieszkania. 6. Każdemu z uczestników studiów podyplomowych/specjalizacji zostaną zapewnione: - materiały szkoleniowe oraz materiały pomocnicze, - wykładowcy, - noclegi wraz z pełnym wyżywieniem przez cały okres trwania zjazdu, z zastrzeżeniem, iż z noclegów mogą korzystać jedynie osoby, których miejscem zamieszkania (w rozumieniu k.c.) nie jest miejsce organizacji studiów/specjalizacji, - zwrot kosztów dojazdu (PKP, PKS, BUS) do kwoty 200 zł. od miejsca zamieszkania do miejsca organizacji studiów/specjalizacji. W celu udokumentowania poniesionych wydatków uprawniony/uprawniona zobowiązany/zobowiązana jest do dostarczenia, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć zgodnie z harmonogramem studiów/specjalizacji wraz z oświadczeniem wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do regulaminu. 5 Beneficjenci 1. O udziale beneficjenta w projekcie decydują następujące kryteria: Przynależność beneficjenta do grupy docelowej określonej dla Poddziałania w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Dotychczasowy zakres uczestnictwa kandydata w projekcie w latach , Przynależność do grupy zawodowej pracownik socjalny zajmujący się aktywną integracją Uczestnictwo w projekcie w latach W przypadku studiów podyplomowych/specjalizacji korzystanie z form wsparcia w ramach projektu PO KL 1.45, Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych lub 1.20 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej (okres realizacji: styczeń 2008 grudzień 2013) W ramach Platformy współpracy międzyinstytucjonalnej dodatkowe kryteria udziału w projekcie określają postanowienia niniejszego regulaminu. 2. W celu zakwalifikowania się do udziału w projekcie w ramach szkoleń/warsztatów szkoleniowych/wizyt studyjnych/platformy współpracy/badań/studiów/specjalizacji beneficjent obowiązany jest: wypełnić i przesłać kwestionariusz rekrutacyjny w terminie wyznaczonym przez Realizatora projektu, zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wyrazić na nie zgodę. 6

5 Uprawnienia i obowiązki Beneficjenta 1. Beneficjent uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie: Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej. 2. Beneficjent zobowiązany jest do potwierdzania w każdym dniu szkolenia /warsztatu szkoleniowego/wizycie studyjnej/spotkaniu/zjazdu swojego udziału na liście obecności. 3. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć o ustalonej liczbie godzin w trakcie danej edycji szkolenia/warsztatu szkoleniowego/studiów podyplomowych/specjalizacji. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w harmonogramie. 4. Beneficjent zobowiązany jest przed rozpoczęciem zajęć na szkoleniu/warsztacie szkoleniowym/spotkaniu/wizycie studyjnej/studiach podyplomowych/specjalizacji do wypełnienia deklaracji uczestnictwa oraz ankiety PEFS. 5. Beneficjent zobowiązany jest do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania drogą ankiety i wzięcia udziału we wszystkich, zaproponowanych przez Realizatora, działaniach ewaluacyjnych (również po zakończeniu szkoleń/warsztatów szkoleniowych/spotkań/wizyt studyjnych/studiów podyplomowych/kursu zawodowego) związanych z realizacją projektu w latach r. oraz badaniem potrzeb szkoleniowych. 6. Warunkiem ukończenia szkolenia/warsztatu szkoleniowego i uzyskania certyfikatu/zaświadczenia jest udział w zajęciach w każdym dniu szkolenia/warsztatu szkoleniowego potwierdzony podpisem uczestnika na liście obecności. 7. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych/specjalizacji jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć. 8. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Beneficjenta do celów promocyjnych (katalogi, foldery, zdjęcia ze szkoleń, inne publikacje) pod warunkiem, że materiały zdjęciowe lub materiały audiowizualne zostały wykonane w trakcie trwania szkolenia/ warsztatu szkoleniowego/spotkania/wizyty studyjnej/studiów podyplomowych/specjalizacji. 9. Beneficjent ma prawo do: a) udziału w projekcie zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, b) zgłaszania uwag dotyczących szkolenia/zjazdu/spotkania, warunków zakwaterowania, wyżywienia i innych spraw organizacyjnych oraz uwag dotyczących organizacji szkolenia, spotkania, wizyty studyjnej, zjazdu bezpośrednio osobie monitorującej (pracownikowi RCPS) lub do Biura Projektu, d) otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych, e) oceny organizacji i przebiegu szkolenia/warsztatu szkoleniowego/spotkania/zjazdu, wykładowców, warunków zakwaterowania, wyżywienia i inne, f) otrzymania certyfikatu/zaświadczenia/świadectwa potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu/ warsztacie szkoleniowym/wizycie studyjnej/studiach/specjalizacji/ platformie współpracy z zastrzeżeniem ust. 5. g) zwrotu kosztów dojazdu na studia podyplomowe/specjalizację na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

6 7 Rekrutacja 1. Rekrutacja na szkolenia/warsztaty szkoleniowe/spotkania/wizyty studyjne/studia podyplomowe/specjalizację prowadzona jest przez cały czas trwania projektu ogłoszenie o naborze umieszczane jest na stronie internetowej projektu przed rozpoczęciem szkolenia/warsztatu szkoleniowego//spotkania/wizyty studyjnej/studiów podyplomowych/specjalizacji i dokładnie określa moment rozpoczęcia i zakończenia naboru. 2. Rekrutacja na szkolenia dla pracowników RCPS odbywać się będzie do dnia rozpoczęcia szkolenia. Pracownik RCPS obowiązany będzie wypełnić kwestionariusz, który podlegać będzie ocenie. Warunkiem udziału będzie wyrażenie zgody przez Dyrektora RCPS w Łodzi na udział w szkoleniu. 3. Rekrutację prowadzi Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Realizator Projektu. 4. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach Rekrutacja na szkolenia/warsztaty szkoleniowe/wizyty studyjne/spotkania/studia podyplomowe/specjalizację odbywać się będzie poprzez elektroniczny systemu rejestracji uczestników umieszczony na stronie internetowej projektu. Rekrutacja może być prowadzona również poprzez odpowiednie dla danego rodzaju wsparcia formularze zamieszczone na stronie internetowej projektu wysyłane pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Formularze zgłoszeniowe przysyłane na inne adresy lub numery fax oraz zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane. 6. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w szkoleniu jest dostarczenie oryginału kwestionariusza rekrutacyjnego najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W razie niedostarczenia kwestionariusza rekrutacyjnego w wyznaczonym terminie osoba zakwalifikowana skreślana jest z listy uczestników szkolenia i wpisywana na to miejsce jest osoba z listy rezerwowej spełniająca kryteria formalne i merytoryczne. 7. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w studiach podyplomowych/specjalizacji jest dostarczenie oryginału kwestionariusza rekrutacyjnego najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem studiów podyplomowych/specjalizacji wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do regulaminu 8. Zgłoszenia dokonywane bez zachowania powyższych postanowień nie będą przyjmowane ze względu na niespełnienie wymogów formalnych. 9. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie złożonego kompletu dokumentów zgłoszeniowych i ich weryfikacji w celu sprawdzenia spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych. 10. W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria formalne: Przynależność beneficjenta do grupy docelowej określonej dla Poddziałania w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Dokonanie zgłoszenia w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, Poprawność i kompletność kwestionariusza rekrutacyjnego.

7 Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych powoduje odrzucenie zgłoszenia na etapie oceny formalnej. 11. Zgłoszenia spełniające wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej według następujących kryteriów: Szkolenia: Rodzaj zajmowanego stanowiska w kontekście tematyki danego szkolenia Zgodność tematyki szkolenia z zakresem obowiązków osoby rekrutowanej Przynależność do grupy adresatów danego szkolenia, Uzasadnienie wyboru szkolenia, Studia podyplomowe: Legitymowanie się wykształceniem wyższym tj. posiadanie tytułu magistra, inżyniera lub licencjata Uzasadnienie wyboru Korzystanie z form wsparcia w ramach projektu PO KL 1.45, Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych Specjalizacja: Zajmowanie stanowiska pracownik socjalny Wykształcenie określone w art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Uzasadnienie wyboru Korzystanie z form wsparcia w ramach projektu PO KL 1.20 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej (okres realizacji: styczeń 2008 grudzień 2013) 12. W odniesieniu do w/w kryteriów merytorycznych kandydatom zgłaszającym się na dane szkolenie/warsztat szkoleniowy/wizytę studyjną/spotkanie/studia podyplomowe/specjalizację w określonym terminie przypisywane będą punkty, na podstawie których sporządzona zostanie lista rankingowa. W przypadku kandydatów, którzy otrzymali taką samą liczbę punktów będzie brany pod uwagę dotychczasowy zakres uczestnictwa kandydata w projekcie. 13. W przypadku zgłoszenia się do udziału w szkoleniu/warsztacie szkoleniowym/wizycie studyjnej/spotkaniu/studiach podyplomowych/specjalizacji większej ilości osób chętnych niż przewiduje projekt po dokonaniu oceny merytorycznej zgłoszeń zostanie stworzona lista rezerwowa uczestników. Osoby znajdujące się na tej liście mają szanse wziąć udział w szkoleniu/warsztacie szkoleniowym/wizycie studyjnej/spotkaniu/studiach podyplomowych/specjalizacji w danym terminie w przypadku rezygnacji z udziału osoby zakwalifikowanej lub w przypadku niedostarczenia przez osobę zakwalifikowaną oryginału kwestionariusza rekrutacyjnego na szkolenie w terminie wskazanym w niniejszym regulaminie. 14. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników na szkolenie/warsztat szkoleniowy/wizytę studyjną/spotkanie/ studia podyplomowe/specjalizację w określonym terminie ogłoszony zostanie dodatkowy nabór. Informacja na ten temat zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu. 15. Złożone przez kandydata dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.

8 16. Lista zakwalifikowanych Beneficjentów zostanie zamieszczona na stronie internetowej najwcześniej na 14 najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia zamkniętego/warsztatu szkoleniowego/wizyty studyjnej/spotkania//studiów podyplomowych/specjalizacji. Dodatkowo o zakwalifikowaniu się na dany termin szkolenia/warsztatu szkoleniowego/wizyty studyjnej/spotkania/studiów podyplomowych/specjalizacji uczestnik zostanie poinformowany przez Realizatora szkolenia mailowo na adres podany w kwestionariuszu rekrutacyjnym oraz telefonicznie. Brak w/w informacji jest równoznaczne z brakiem zakwalifikowania na dany termin szkolenia/warsztatu szkoleniowego/wizyty studyjnej/spotkania//studiów podyplomowych/specjalizacji. 17. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniu/warsztacie szkoleniowym/wizycie studyjnej wyrażające chęc uczestnictwa w innym dostępnym terminie ogłoszonym przez Realizatora projektu zobowiązane są do ponownego wypełnienia kwestionariusza rekrutacyjnego. 18. Beneficjent może zrezygnować z udziału w szkoleniu/warsztacie szkoleniowym/ wizycie studyjnej/spotkaniu/studiach podyplomowych/specjalizacji, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia/warsztatu szkoleniowego/wizyty studyjnej/spotkania/studiów podyplomowych/specjalizacji. O rezygnacji musi natychmiast powiadomić RCPS na piśmie (wzór oświadczenia o rezygnacji załącznik nr 3. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. W przypadku braku listy rezerwowej Beneficjent zobowiązuje się do zgłoszenia osoby z jego miejsca zatrudnienia, która go zastąpi. 19. Beneficjent, który zostanie zakwalifikowany do udziału w szkoleniu/ warsztacie szkoleniowym/wizycie studyjnej/spotkaniu/studiach podyplomowych/specjalizacji nie może bez ważnych przyczyn osobistych/zawodowych zrezygnować ze szkolenia/ warsztatu szkoleniowego/ wizyty studyjnej/spotkania/studiów podyplomowych/specjalizacji na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia/warsztatu szkoleniowego/wizyty studyjnej/spotkania/studiów podyplomowych/specjalizacji, pod rygorem zwrotu kosztów poniesionych przez Realizatora projektu. Niniejsze roszczenie staje się wymagane z chwilą nieuzasadnionej rezygnacji Beneficjenta z udziału w szkoleniu/warsztacie szkoleniowym/wizycie studyjnej/spotkaniu/studiach podyplomowych/specjalizacji. 20. W przypadku, gdy Beneficjent nie zgłosi się na zbiórkę w dniu wyjazdu na szkolenie/warsztat szkoleniowy/wizytę studyjną, a faktu tego nie zgłosi w terminie przewidzianym w 7 pkt 20 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialność na zasadach opisanych w 7 pkt 20, a Realizator będzie miał prawo do wykluczenia go z możliwości korzystania ze wsparcia w ramach projektu systemowego RCPS. 21. Beneficjent zobowiązany jest poinformować RCPS o zmianie sytuacji osobistej lub zawodowej mającej wpływ na jego udział w projekcie (w tym w szczególności zmianę nazwiska, zmianę stosunku pracy, ustanie stosunku pracy). 22. W przypadku zdarzeń losowych RCPS zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany terminu szkolenia/warsztatu szkoleniowego/wizyty studyjnej/spotkania/studiów podyplomowych/specjalizacji oraz miejsca organizacji szkolenia/warsztatu szkoleniowego/wizyty studyjnej/spotkania/studiów podyplomowych/specjalizacji o czym beneficjenci zostaną niezwłocznie poinformowani.

9 23. Rekrutacja realizowana jest zgodnie z zasadami polityki równych szans. 8 Mała Platforma Międzyinstytucjonalna 1. Działania w ramach platformy współpracy międzyinstytucjonalnej skierowane są do instytucji uprawionych. 2. Rekrutacja instytucji odbywa się na podstawie zaproszeń wysłanych przez realizatora do instytucji uprawnionych z terenu powiatu, którym mają być realizowane działania. 3. Ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, jednostki zatrudnienia socjalnego, powiatowe urzędy pracy mają zagwarantowany udział 1 przedstawiciela w działaniach w ramach platformy. 4. Dodatkowo ośrodki pomocy społecznej i powiatowy urząd pracy mogą zgłosić drugiego przedstawiciela, jeśli mają w swoich strukturach klub integracji społecznej lub centrum aktywizacji zawodowej (drugi przedstawiciel z danej jednostki reprezentuje wtedy KIS lub CAZ). 5. Jedno miejsce ma też zapewnione Regionalne Centrum Polityki Społecznej jako organizator platformy. 6. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami dopuszcza się możliwość udziału większej liczby osób z danej instytucji 7. Udział innych podmiotów niż wymienione w 8 pkt. 3 zależy od klasyfikacji punktowej dokonanej przez instytucje wskazane w 8 pkt. 3 oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, odzwierciedlającą hierarchię potrzeb w zakresie współpracy. 8. W przypadku ograniczonej liczby miejsc dodatkowe kryterium stanowić będzie uzasadnienie udziału w platformie. 9. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami dopuszcza się możliwość udziału większej liczby osób z danej instytucji. 10. Warunkiem uczestnictwa instytucji jest podpisanie i dostarczenie do realizatora deklaracji udziału w działaniach mających na celu utworzenie platformy współpracy międzyinstytucjonalnej stanowiącej zał. Nr 6 do regulaminu. 11. Udział w platformie współpracy międzyinstytucjonalnej jest nieodpłatny. 12. Instytucja uczestnicząca w platformie zobowiązuje się delegować pracownika na każde działanie organizowane w jej ramach. W sytuacji wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego udział przedstawiciela, zobowiązany jest powiadomić realizatora o zaistniałej sytuacji przed rozpoczęciem danej formy wsparcia. 13. Zakres usług, które realizator zapewnia w ramach platformy współpracy międzyinstytucjonalnej uzależniony jest od poszczególnej formy wsparcia. 14. W ramach 3-dniowego szkolenia z zakresu budowania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych, 2-dniowego warsztatu dot. partnerstwa, 3-dniowej wizyty studyjnej 3-dniowego szkolenia utrwalającego realizator zapewnia noclegi, transport, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych, wypadków, wyżywienie, materiały szkoleniowe, kadrę trenerską/moderatorów.

10 15. W ramach jednodniowych warsztatów dot. partnerstwa oraz 1-dniowego szkolenia dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb realizator zapewnia kadrę trenerską, catering, materiały szkoleniowe. 16. Instytucja ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa z platformie współpracy międzyinstytucjonalnej, przed jej rozpoczęciem. Rezygnacja wraz z uzasadnieniem powinna być złożona pisemnie na minimum5 dni przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia. 17. Instytucja otrzyma zaświadczenie o udziale w platformie współpracy międzyinstytucjonalnej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest zapewnienie udziału przedstawiciela/ w co najmniej 80 % działań w ramach platformy. 8 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie informacje związane z organizacją szkoleń/warsztatów szkoleniowych/ wizyt studyjnych/spotkań/studiów podyplomowych i specjalizacji umieszczane będą przez RCPS na stronie internetowej 2. Beneficjent zobowiązuje się do punktualności, aktywnego uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie szkoleniowym/wizycie studyjnej/spotkaniu/zjeździe oraz właściwego zachowania. 3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników, bez prawa rekompensaty, w przypadku rażącego naruszenia porządku organizacyjnego. 4. Organizacja szkoleń, warsztatów szkoleniowych, spotkań, wizyt studyjnych, studiów podyplomowych, specjalizacji mogą podlegać procesowi monitoringu przez pracowników RCPS, mającemu na celu sprawdzenie prawidłowości przebiegu szkolenia/warsztatu szkoleniowego/zjazdu zgodnie z zawartą umową i założeniami projektu. 5. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, co potwierdza własnoręcznym podpisem na dokumentach rekrutacyjnych. 6. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane przez Dyrektora RCPS w Łodzi. 7. RCPS w Łodzi zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych na własnej stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej w siedzibie RCPS. 8. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dotyczące realizacji projektów w ramach PO KL. 9. Powyższy Regulamin udziału w projekcie obowiązuje od dnia r.

11 Załączniki: Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa wraz z oświadczeniem uczestnika projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Załącznik nr 2 - Ankieta uczestnika Projektu Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia rezygnacji ze szkolenia/warsztatu szkoleniowego/wizyty studyjnej Załącznik nr 4 Oświadczenie o zatrudnieniu Załącznik nr 5 Oświadczenie o zwrocie kosztów Załącznik nr 6 deklaracja udziału w działaniach mających na celu utworzenie platformy współpracy międzyinstytucjonalnej stanowiącej

12 Załącznik nr 1 Do Regulaminu uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej ramach Poddziałania PO KL Deklaracja uczestnictwa w projekcie systemowym Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Imię Nazwisko Numer PESEL Numer telefonu Instytucja Stanowisko 1. Ja, niżej podpisany/a deklaruję uczestnictwo w projekcie systemowym Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej PO KL, Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. 2. Oświadczam, że spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie. 3. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia Regulaminu uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS w Łodzi pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania PO KL, zamieszczonego na stronie 5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku do celów promocyjnych. 6. Zobowiązuję się wypełnić ankietę ewaluacyjną w terminie do 7 dni otrzymania ankiety pocztą . Pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne ze stanem faktycznym.... Miejscowość i data... Czytelny podpis uczestnika projektu

13 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do Projektu Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa; 2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, Łódź beneficjentowi realizującemu projekt Regionalnemu Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, Łódź oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - (nazwa i adres podmiotu) Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; 5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu 6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.... Miejscowość i data... Czytelny podpis uczestnika projektu

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

1 Słownik pojęć. Strona1

1 Słownik pojęć. Strona1 Strona1 Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Imię i nazwisko ucznia / nauczyciela:... Adres zameldowania:... (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy, e-mail:... Nr PESEL:... Deklaruję

Bardziej szczegółowo

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 2 do Regulaminu ANKIETA - ZAKRES DANYCH PRZEKAZYWANYCH DO SYSTEMU PEFS Lp. Nazwa 1 Tytuł projektu Matematyka logiczny wybór na przyszłość 2 Nr projektu POKL.04.01.02-00-194/12 3 4 5 Priorytet,

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w projekcie. Innowacyjny uczeń

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w projekcie. Innowacyjny uczeń Łódź, 2014 r. miejscowość, data KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA REKRUTACYJNA Imię Nazwisko PESEL: Płeć: kobieta/mężczyzna * I. Adres zamieszkania: Województwo: Powiat: Gmina:.. Kod pocztowy i miasto: Ulica/miejscowość*:..

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe uczestnika projektu

Dane osobowe uczestnika projektu osobowe uczestnika projektu uczestnika kontaktowe dodatkowe Lp. Nazwa Słowniki 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta / Mężczyzna* 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 5 PESEL 6 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Załącznik nr. 6 Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Dane pracownika Dane kontaktowe Lp. Nazwa 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta Mężczyzna 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję udział w projekcie (imię i nazwisko) pt. RAZEM LEPIEJ czyli Centrum Rozwoju Osobistego w Gminie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt Działa, w ramach którego jest realizowany projekt MEDFUTURE Medyczne zawody przyszłości POKL-04.03.00-00-052/12

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH Załącznik 1.4 wzór formularza rekrutacyjnego dla osób prawnych FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH /JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Ja niżej podpisany/a... (imię i nazwisko) reprezentujący szkołę/przedszkole... (pełna nazwa szkoły/przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie data, miejscowość Deklaracja uczestnictwa w projekcie Jak obsłużyć angielskiego króla szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorstw działających w branży Ho-Re-Ca Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-30-300/11

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Jak obsłużyć angielskiego króla szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorstw działających w branży Ho-Re-Ca. Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-30-300/11 realizowanego

Bardziej szczegółowo

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Zdobądź certyfikat z języka angielskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Załącznik nr 1 DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Deklaruję chęć przystąpienia.. (imię i nazwisko beneficjenta) do udziału w projekcie Nowoczesny system doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach projektu Szkolenia MMŚP ze Śląska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Imię (imiona)

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie ul. Rynek 76, 26-025 Łagów Tel./ fax. 041 30 74 943 e-mail: klub3d@onet.eu www.klub3d.

Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie ul. Rynek 76, 26-025 Łagów Tel./ fax. 041 30 74 943 e-mail: klub3d@onet.eu www.klub3d. Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji dla projektu Kulinarne rewolucje Znak formularza: KR.01 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Kulinarne rewolucje. realizowanym przez Stowarzyszenie Klub

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Imię i nazwisko (rodzica)., PESEL....,wiek...,płeć Wykształcenie: wyższe, pomaturalne, ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe, niższe (niewłaściwe przekreślić) Posiadam/nie

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy pracownika samorządowego w Projekcie zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zaświadczenie o statusie DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Powiat Chrzanowski. (imię i nazwisko) Zamieszkała(y)... (adres zameldowania)

Powiat Chrzanowski. (imię i nazwisko) Zamieszkała(y)... (adres zameldowania) Załącznik nr 8 Deklaracja uczestnictwa w pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie pn.: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu ego Ja niżej podpisana(y)...

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa pracownika samorządowego w projekcie wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez firmę Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 4 do umowy o doradztwo. (imię i nazwisko) Bydgoszcz, dnia.... DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/ny, deklaruję udział w Projekcie Transfer wiedzy z UTP do przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie

Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie ECDL szansą dla mieszkańców Dolnego Śląska Załącznik nr 1 Do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy 1. Dane projektu Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu KOMPETENTNY DORADCA ZAWODOWY podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców zawodowych i nauczycieli 2. Realizator projektu Fundacja Pomocy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa 1. Imię i nazwisko: 2. PESEL: 3. Wiek: 4. Wykształcenie: odpowiednią rubrykę X ) Brak Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o. o. w ramach projektu Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE PROJEKTU 1. Tytuł projektu Firma Przyjazna Rodzinie 2. Wnioskodawca Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie uczestnika projektu:

Zgłoszenie uczestnika projektu: Zgłoszenie uczestnika projektu: Imię i nazwisko.. Adres.... PESEL Telefon e-mail.. Wykształcenie brak podstawowe gimnazjalne ponadgimnazjalne pomaturalne 1. Zgłaszam chęć udziału w projekcie POKL. 09.06.02-06-

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE Zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników w Zakładach Aktywności Zawodowej w kontekście zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie,,droga do Aktywności

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie,,droga do Aktywności Załącznik nr 1 do umowy Deklaracja uczestnictwa DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie,,droga do Aktywności Ja niżej podpisany/a zamieszkały/a.... adres zameldowania Oświadczam, że: 1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z zakresem danych osobowych uczestników

Bardziej szczegółowo

* bez zgody dyrektora/kierownika jednostki na udział w szkoleniu, Formularz zgłoszeniowy nie będzie przyjmowany.

* bez zgody dyrektora/kierownika jednostki na udział w szkoleniu, Formularz zgłoszeniowy nie będzie przyjmowany. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w projekcie systemowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Razem dla Mazowsza Edukacja w działaniu w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów z UG ANKIETA REKRUTACYJNA

Zadanie 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów z UG ANKIETA REKRUTACYJNA Formularz zgłoszeniowy do projektu Kształcimy profesjonalistów kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego Zadanie 5 Program

Bardziej szczegółowo

5 Zasady uczestnictwa i organizacji

5 Zasady uczestnictwa i organizacji Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych, studiach magisterskich uzupełniających i specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w ramach projektu systemowego: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie ... miejscowość i data pierwszego dnia szkolenia Deklaracja uczestnictwa w Projekcie Firma rodzinna- jak wykorzystać jej atuty realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami

Projekt Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (prosimy o wypeł żółtych komórek) SZKOLENIE: PLANNER KARIERY (Warszawa, 28-29.03.2015 r. oraz 18-19.04.2015 r.) uczestnika projektu, który otrzymuje wsparcie w ramach EFS uczestnika

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach projektu Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL Wypełnia osoba przyjmująca formularz NIK: AM/ 8.1.1 -. /. 1 Załącznik 2 Data i godzina złożenia formularza:.. Podpis przyjmującego:.. I Dane podstawowe FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Strona 1 z 8 Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie WySPA Zarządzania studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKT AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA, II EDYCJA Wypełnia osoba przyjmująca dokumenty Data wpływu formularza Podpis osoby przyjmującej dokumenty Wypełnia kandydat Prosimy o wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projektu Od zwolnienia do zatrudnienia nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nazwisko Imiona PESEL FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie nr POKL.0 9.05.00-14-119/10 TEATR- HISTORIA. WIEM-TWORZĘ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM na lata 2013-2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 7A/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2013 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki z dnia 04.02.2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje o projekcie

PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje o projekcie PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I. Informacje o projekcie 1 Projekt o numerze WND-POKL.08.01.01-04-058/12 pn. PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Formularz danych osobowych uczestnika biorącego udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Formularz danych osobowych uczestnika biorącego udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz danych osobowych uczestnika biorącego udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli pt. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa » Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej «1 Informacje ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przedszkole równych szans Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3 Kryteria uczestnictwa

Informacje ogólne. 3 Kryteria uczestnictwa Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych i specjalizacjach II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w ramach projektu systemowego ROPS w Toruniu pn. Akademia pomocy i integracji społecznej wsparcie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Wypełnia pracownik Fundacji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości: FORMULARZ REKRUTACYJNY Data wpływu formularza do Biura Projektu: / / Podpis: Data rozpoczęcia udziału w projekcie: / / lub powód odrzucenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej w dniu 1 marca 2014 r. REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

DANE PODSTAWOWE. ponadgimnazjalne. Wykształcenie na poziomie szkoły średniej

DANE PODSTAWOWE. ponadgimnazjalne. Wykształcenie na poziomie szkoły średniej F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O WY P R O J E K T WY J Ś Ć Z C I E N I A Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej:. Imię Drugie imię Nazwisko DANE PODSTAWOWE Płeć Kobieta Mężczyzna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku CZĘŚĆ I A. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU pn. Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta DANE UCZESTNIKA. Podstawowe

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU pn. Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta DANE UCZESTNIKA. Podstawowe FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU pn. Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta DANE UCZESTNIKA Imię (imiona) Nazwisko PESEL Wiek (w chwili przystąpienia do projektu) Brak (brak formalnego wykształcenia)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt. English Power

Projekt. English Power Projekt English Power współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 1 REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Projekt MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ CZĘŚĆ. I. DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik Komplet dokumentów wymaganych do uczestnictwa w Projekcie stanowią następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK 1 Informacje o projekcie 1. realizowany jest przez Centrum Szkoleniowo-Doradcze TiM w okresie od 01.08.2009 r. do 31.07.2011 r. na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w zadaniu publicznym pn. Świadomy konsument

Regulamin Uczestnictwa w zadaniu publicznym pn. Świadomy konsument Regulamin Uczestnictwa w zadaniu publicznym pn. Świadomy konsument 11 DEFIINIICJJE Regulamin - Regulamin Uczestnictwa w zadaniu publicznym Świadomy konsument wspieranego przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

ECDL START na Dolnym Śląsku. Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie

ECDL START na Dolnym Śląsku. Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie ECDL START na Dolnym Śląsku Załącznik nr 1 Do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do umowy UDA-POLKL.09.05.00-14-629/11-00: Wzór oświadczenia uczestnika 1

Załącznik nr 6 do umowy UDA-POLKL.09.05.00-14-629/11-00: Wzór oświadczenia uczestnika 1 Załącznik nr 6 do umowy UDA-POLKL.09.05.00-14-629/11-00: Wzór oświadczenia uczestnika 1 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Ja niżej podpisana/y...(imię i nazwisko) deklaruję

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Biorąc pod uwagę powyższe, Strony postanawiają, co następuje.

U M O W A. Biorąc pod uwagę powyższe, Strony postanawiają, co następuje. U M O W A Uczestnictwa w Projekcie pt. GAWIN II Grafika, Animacja i Wideo w Internecie podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników regionu nr./bo/ii/2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję dobrowolny udział w Projekcie E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie realizowanym przez Fundację Aktywizacja.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Postawmy na komunikację! (POKL

REGULAMIN REKRUTACJI i WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Postawmy na komunikację! (POKL REGULAMIN REKRUTACJI i WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach realizowanych w ramach projektu (POKL 02.01.02-00-030/09) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Projekt jest realizowany w okresie 1.05.2010 r. 31.05.2011r. przez.

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do projektu Od studenta do eksperta ochrona środowiska w praktyce

Formularz zgłoszeniowy do projektu Od studenta do eksperta ochrona środowiska w praktyce Strona 1 z 6 Formularz zgłoszeniowy do projektu Proszę wypełniać niebieskim długopisem lub piórem, DRUKOWANYMI LITERAMI, pola wyboru oznaczyć krzyżykiem ( ) ochrona środowiska chemia Dane podstawowe Nazwisko:...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie Standardy działania III sektora executive education

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 1 Tytuł projektu CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAWNO-FINANSOWEGO 2 Nr projektu WND-POKL.08.01.01-10/212/09 3 Priorytet, w ramach którego jest PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI 4

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Wracam do pracy! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATA/KI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL Osoba niepełnosprawna

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PRACOWNIK SZKOŁY,,Wirtualna szkoła dostępna szkoła. Dane uczestnika.

Człowiek najlepsza inwestycja. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PRACOWNIK SZKOŁY,,Wirtualna szkoła dostępna szkoła. Dane uczestnika. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PRACOWNIK SZKOŁY,,Wirtualna szkoła dostępna szkoła Data wpływu formularza do Biura Projektu. podpis (wypełnia pracownik American Systems sp. z o.o.) Data rozpoczęcia udziału w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r.

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r. REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci do projektu pn. Moje przedszkole realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

» REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2013-2015 R. «

» REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2013-2015 R. « » REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2013-2015 R. «realizowany w ramach projektu: Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu pomiędzy: Forecast Consulting sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 13/32, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E

W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O W Y D O U D Z I A Ł U W P R O J E K C IE W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E Realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Dla mistrza i czeladnika jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dla mistrza i czeladnika jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EGZAMIN MISTRZOWSKI Wypełnia Organizator Wpłynęło dnia: Podpis: Numer: /FM/EK/2010 CZĘŚĆ I Dane podstawowe 1. Wybór zawodu (prosimy zaznaczyć właściwą opcję) Branża spożywcza Branża

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆZNAKIEM X Lp. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Imię / Imiona

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń realizowanego przez Gminę Rzekuń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji Kandydatów/ek do projektu "Warsztaty

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA Nazwisko...Imię... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny 2012 / 2013

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny 2012 / 2013 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny 2012 / 2013 Załącznik nr 1 Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną wybrane do

Bardziej szczegółowo