3 Cel i założenia projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3 Cel i założenia projektu"

Transkrypt

1 Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania PO KL 1 Słownik pojęć Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają : Wnioskodawca /Realizator Projektu/ Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (RCPS), Instytucja Pośrednicząca II stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Beneficjent/Uczestnik zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie osoba pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego, bezpośrednio korzystająca ze wsparcia w ramach realizacji projektu, UE Unia Europejska, EFS Europejski Fundusz Społeczny, Projekt Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej, w ramach Poddziałania PO KL, PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata , Strona internetowa Wnioskodawcy- Biuro Projektu siedziba Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź, ul. Snycerska 8, Instytucje pomocy i integracji społecznej - jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej); Instytucje uprawione należy rozumieć - jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 t. o pomocy społecznej; jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; jednostki zatrudnienia socjalnego, publiczne służby zatrudnienia, organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej; Zakłady Aktywności Zawodowej; podmioty wymienione w art. 3 ust.3 pkt. 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; warsztaty terapii zajęciowej; inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej); partnerzy społeczni i gospodarczy (organizacje pracodawców i organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki).

2 Szkolenie zajęcia pozaszkolne realizowane w ramach projektu mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy Studia / specjalizacja należy przez to rozumieć studia podyplomowe/specjalizacje realizowane w ramach projektu RCPS w Łodzi pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej, w ramach Poddziałania PO KL Mała Platforma współpracy międzyinstytucjonalnej - należy przez to rozumieć cykl edukacyjny obejmujący łącznie następujące elementy: 3-dniowe szkolenie z zakresu budowania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych połączonych z przedstawieniem dobrej praktyki w zakresie pracy na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; 2-dniowy warsztat dot. partnerstwa; 6 jednodniowych warsztatów dot. partnerstwa, 3-dniowa wizyta studyjna, 1-dniowe szkolenie dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczestników,3-dniowe szkolenie utrwalające Duża Platforma współpracy międzyinstytucjonalnej - należy przez to rozumieć cykl edukacyjny obejmujący dwa jednodniowe szkolenia z zakresu partenrstwa Pracownik osoba zatrudniona w instytucji pomocy i integracji społecznej na podstawie umowy o pracę lub umowy wolontariackiej 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie systemowym Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi: Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej, w ramach Poddziałania PO KL. 2. Projekt współfinansowany jest ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wnioskodawcą i Realizatorem jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na podstawie Uchwały nr 343/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 marca 2012 r. 3. Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2012 roku 31 grudnia 2014 roku. 4. Beneficjentami projektu są pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego, zakwalifikowani do udziału w projekcie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie. 3 Cel i założenia projektu 1. Celem projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej jest wzmocnienie potencjału kompetencyjnego 1100 (990 K,

3 110 M) pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz minimum 250 podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie łódzkim, w tym poprzez zintegrowanie działań oraz wzrost poparcia społecznego w okresie od r. do r. 2. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące typy operacji: Szkolenia kadr instytucji pomocy i integracji społecznej Specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie Studia dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej Badania i analizy z zakresu polityki społecznej w regionie Kampanie promocyjno-informacyjne o zasięgu i charakterze regionalnym z zakresu stosowania aktywnych form integracji społecznej Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego Plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie 4 Organizacja wsparcia 1. Projekt zakłada bezpłatne doradztwo i organizację szkoleń/warsztatów szkoleniowych/spotkań/wizyt studyjnych, studiów podyplomowych i specjalizacji. 2. Specjalistyczne doradztwo prowadzone będzie przez cały okres realizacji projektu na rzecz 198 OPS i PCPR w województwie łódzkim. Prowadzenie doradztwa uwzględnia różnorodność form w dotarciu do wspieranych instytucji: bezpośrednio w siedzibie RCPS, OPS i PCPR (przewiduje się możliwość dojazdu), telefonicznie, mailowo, przez stronę internetową oraz przy pomocy poczty tradycyjnej. 3. Szkolenia/warsztaty szkoleniowe/spotkania, odbywać się będą w dni powszednie (robocze). 4. Studia podyplomowe i specjalizacja, odbywać się będą w piątki, soboty i niedziele zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji umowy z wyłonionym wykonawcą. 5. Każdemu z uczestników szkoleń/warsztatów szkoleniowych/wizyt studyjnych/ platformy współpracy zapewnione zostaną: - materiały szkoleniowe oraz materiały pomocnicze, - kadra trenerska, - noclegi (z wyjątkiem szkoleń jednodniowych) wraz z pełnym wyżywieniem przez cały okres trwania szkolenia/warsztatu szkoleniowego/wizyty studyjnej/platformy współpracy, z zastrzeżeniem, iż z noclegów mogą korzystać jedynie osoby, których miejscem zamieszkania (w rozumieniu KC) nie jest miejsce organizacji szkolenia/warsztatu szkoleniowego/wizyty studyjnej/platformy współpracy, - transport z Łodzi do miejsca organizacji szkolenia/warsztatu szkoleniowego i z powrotem, - ubezpieczenie od NNW przez czas trwania szkolenia/warsztatu szkoleniowego.

4 Instytucje delegujące pracownika do uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie szkoleniowym/platformie współpracy/wizycie studyjnej pokrywają jedynie koszty dojazdu zgłoszonego pracownika do Łodzi i do miejsca zamieszkania. 6. Każdemu z uczestników studiów podyplomowych/specjalizacji zostaną zapewnione: - materiały szkoleniowe oraz materiały pomocnicze, - wykładowcy, - noclegi wraz z pełnym wyżywieniem przez cały okres trwania zjazdu, z zastrzeżeniem, iż z noclegów mogą korzystać jedynie osoby, których miejscem zamieszkania (w rozumieniu k.c.) nie jest miejsce organizacji studiów/specjalizacji, - zwrot kosztów dojazdu (PKP, PKS, BUS) do kwoty 200 zł. od miejsca zamieszkania do miejsca organizacji studiów/specjalizacji. W celu udokumentowania poniesionych wydatków uprawniony/uprawniona zobowiązany/zobowiązana jest do dostarczenia, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć zgodnie z harmonogramem studiów/specjalizacji wraz z oświadczeniem wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do regulaminu. 5 Beneficjenci 1. O udziale beneficjenta w projekcie decydują następujące kryteria: Przynależność beneficjenta do grupy docelowej określonej dla Poddziałania w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Dotychczasowy zakres uczestnictwa kandydata w projekcie w latach , Przynależność do grupy zawodowej pracownik socjalny zajmujący się aktywną integracją Uczestnictwo w projekcie w latach W przypadku studiów podyplomowych/specjalizacji korzystanie z form wsparcia w ramach projektu PO KL 1.45, Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych lub 1.20 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej (okres realizacji: styczeń 2008 grudzień 2013) W ramach Platformy współpracy międzyinstytucjonalnej dodatkowe kryteria udziału w projekcie określają postanowienia niniejszego regulaminu. 2. W celu zakwalifikowania się do udziału w projekcie w ramach szkoleń/warsztatów szkoleniowych/wizyt studyjnych/platformy współpracy/badań/studiów/specjalizacji beneficjent obowiązany jest: wypełnić i przesłać kwestionariusz rekrutacyjny w terminie wyznaczonym przez Realizatora projektu, zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wyrazić na nie zgodę. 6

5 Uprawnienia i obowiązki Beneficjenta 1. Beneficjent uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie: Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej. 2. Beneficjent zobowiązany jest do potwierdzania w każdym dniu szkolenia /warsztatu szkoleniowego/wizycie studyjnej/spotkaniu/zjazdu swojego udziału na liście obecności. 3. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć o ustalonej liczbie godzin w trakcie danej edycji szkolenia/warsztatu szkoleniowego/studiów podyplomowych/specjalizacji. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w harmonogramie. 4. Beneficjent zobowiązany jest przed rozpoczęciem zajęć na szkoleniu/warsztacie szkoleniowym/spotkaniu/wizycie studyjnej/studiach podyplomowych/specjalizacji do wypełnienia deklaracji uczestnictwa oraz ankiety PEFS. 5. Beneficjent zobowiązany jest do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania drogą ankiety i wzięcia udziału we wszystkich, zaproponowanych przez Realizatora, działaniach ewaluacyjnych (również po zakończeniu szkoleń/warsztatów szkoleniowych/spotkań/wizyt studyjnych/studiów podyplomowych/kursu zawodowego) związanych z realizacją projektu w latach r. oraz badaniem potrzeb szkoleniowych. 6. Warunkiem ukończenia szkolenia/warsztatu szkoleniowego i uzyskania certyfikatu/zaświadczenia jest udział w zajęciach w każdym dniu szkolenia/warsztatu szkoleniowego potwierdzony podpisem uczestnika na liście obecności. 7. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych/specjalizacji jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć. 8. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Beneficjenta do celów promocyjnych (katalogi, foldery, zdjęcia ze szkoleń, inne publikacje) pod warunkiem, że materiały zdjęciowe lub materiały audiowizualne zostały wykonane w trakcie trwania szkolenia/ warsztatu szkoleniowego/spotkania/wizyty studyjnej/studiów podyplomowych/specjalizacji. 9. Beneficjent ma prawo do: a) udziału w projekcie zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, b) zgłaszania uwag dotyczących szkolenia/zjazdu/spotkania, warunków zakwaterowania, wyżywienia i innych spraw organizacyjnych oraz uwag dotyczących organizacji szkolenia, spotkania, wizyty studyjnej, zjazdu bezpośrednio osobie monitorującej (pracownikowi RCPS) lub do Biura Projektu, d) otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych, e) oceny organizacji i przebiegu szkolenia/warsztatu szkoleniowego/spotkania/zjazdu, wykładowców, warunków zakwaterowania, wyżywienia i inne, f) otrzymania certyfikatu/zaświadczenia/świadectwa potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu/ warsztacie szkoleniowym/wizycie studyjnej/studiach/specjalizacji/ platformie współpracy z zastrzeżeniem ust. 5. g) zwrotu kosztów dojazdu na studia podyplomowe/specjalizację na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

6 7 Rekrutacja 1. Rekrutacja na szkolenia/warsztaty szkoleniowe/spotkania/wizyty studyjne/studia podyplomowe/specjalizację prowadzona jest przez cały czas trwania projektu ogłoszenie o naborze umieszczane jest na stronie internetowej projektu przed rozpoczęciem szkolenia/warsztatu szkoleniowego//spotkania/wizyty studyjnej/studiów podyplomowych/specjalizacji i dokładnie określa moment rozpoczęcia i zakończenia naboru. 2. Rekrutacja na szkolenia dla pracowników RCPS odbywać się będzie do dnia rozpoczęcia szkolenia. Pracownik RCPS obowiązany będzie wypełnić kwestionariusz, który podlegać będzie ocenie. Warunkiem udziału będzie wyrażenie zgody przez Dyrektora RCPS w Łodzi na udział w szkoleniu. 3. Rekrutację prowadzi Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Realizator Projektu. 4. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach Rekrutacja na szkolenia/warsztaty szkoleniowe/wizyty studyjne/spotkania/studia podyplomowe/specjalizację odbywać się będzie poprzez elektroniczny systemu rejestracji uczestników umieszczony na stronie internetowej projektu. Rekrutacja może być prowadzona również poprzez odpowiednie dla danego rodzaju wsparcia formularze zamieszczone na stronie internetowej projektu wysyłane pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Formularze zgłoszeniowe przysyłane na inne adresy lub numery fax oraz zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane. 6. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w szkoleniu jest dostarczenie oryginału kwestionariusza rekrutacyjnego najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W razie niedostarczenia kwestionariusza rekrutacyjnego w wyznaczonym terminie osoba zakwalifikowana skreślana jest z listy uczestników szkolenia i wpisywana na to miejsce jest osoba z listy rezerwowej spełniająca kryteria formalne i merytoryczne. 7. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w studiach podyplomowych/specjalizacji jest dostarczenie oryginału kwestionariusza rekrutacyjnego najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem studiów podyplomowych/specjalizacji wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do regulaminu 8. Zgłoszenia dokonywane bez zachowania powyższych postanowień nie będą przyjmowane ze względu na niespełnienie wymogów formalnych. 9. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie złożonego kompletu dokumentów zgłoszeniowych i ich weryfikacji w celu sprawdzenia spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych. 10. W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria formalne: Przynależność beneficjenta do grupy docelowej określonej dla Poddziałania w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Dokonanie zgłoszenia w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, Poprawność i kompletność kwestionariusza rekrutacyjnego.

7 Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych powoduje odrzucenie zgłoszenia na etapie oceny formalnej. 11. Zgłoszenia spełniające wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej według następujących kryteriów: Szkolenia: Rodzaj zajmowanego stanowiska w kontekście tematyki danego szkolenia Zgodność tematyki szkolenia z zakresem obowiązków osoby rekrutowanej Przynależność do grupy adresatów danego szkolenia, Uzasadnienie wyboru szkolenia, Studia podyplomowe: Legitymowanie się wykształceniem wyższym tj. posiadanie tytułu magistra, inżyniera lub licencjata Uzasadnienie wyboru Korzystanie z form wsparcia w ramach projektu PO KL 1.45, Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych Specjalizacja: Zajmowanie stanowiska pracownik socjalny Wykształcenie określone w art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Uzasadnienie wyboru Korzystanie z form wsparcia w ramach projektu PO KL 1.20 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej (okres realizacji: styczeń 2008 grudzień 2013) 12. W odniesieniu do w/w kryteriów merytorycznych kandydatom zgłaszającym się na dane szkolenie/warsztat szkoleniowy/wizytę studyjną/spotkanie/studia podyplomowe/specjalizację w określonym terminie przypisywane będą punkty, na podstawie których sporządzona zostanie lista rankingowa. W przypadku kandydatów, którzy otrzymali taką samą liczbę punktów będzie brany pod uwagę dotychczasowy zakres uczestnictwa kandydata w projekcie. 13. W przypadku zgłoszenia się do udziału w szkoleniu/warsztacie szkoleniowym/wizycie studyjnej/spotkaniu/studiach podyplomowych/specjalizacji większej ilości osób chętnych niż przewiduje projekt po dokonaniu oceny merytorycznej zgłoszeń zostanie stworzona lista rezerwowa uczestników. Osoby znajdujące się na tej liście mają szanse wziąć udział w szkoleniu/warsztacie szkoleniowym/wizycie studyjnej/spotkaniu/studiach podyplomowych/specjalizacji w danym terminie w przypadku rezygnacji z udziału osoby zakwalifikowanej lub w przypadku niedostarczenia przez osobę zakwalifikowaną oryginału kwestionariusza rekrutacyjnego na szkolenie w terminie wskazanym w niniejszym regulaminie. 14. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników na szkolenie/warsztat szkoleniowy/wizytę studyjną/spotkanie/ studia podyplomowe/specjalizację w określonym terminie ogłoszony zostanie dodatkowy nabór. Informacja na ten temat zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu. 15. Złożone przez kandydata dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.

8 16. Lista zakwalifikowanych Beneficjentów zostanie zamieszczona na stronie internetowej najwcześniej na 14 najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia zamkniętego/warsztatu szkoleniowego/wizyty studyjnej/spotkania//studiów podyplomowych/specjalizacji. Dodatkowo o zakwalifikowaniu się na dany termin szkolenia/warsztatu szkoleniowego/wizyty studyjnej/spotkania/studiów podyplomowych/specjalizacji uczestnik zostanie poinformowany przez Realizatora szkolenia mailowo na adres podany w kwestionariuszu rekrutacyjnym oraz telefonicznie. Brak w/w informacji jest równoznaczne z brakiem zakwalifikowania na dany termin szkolenia/warsztatu szkoleniowego/wizyty studyjnej/spotkania//studiów podyplomowych/specjalizacji. 17. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniu/warsztacie szkoleniowym/wizycie studyjnej wyrażające chęc uczestnictwa w innym dostępnym terminie ogłoszonym przez Realizatora projektu zobowiązane są do ponownego wypełnienia kwestionariusza rekrutacyjnego. 18. Beneficjent może zrezygnować z udziału w szkoleniu/warsztacie szkoleniowym/ wizycie studyjnej/spotkaniu/studiach podyplomowych/specjalizacji, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia/warsztatu szkoleniowego/wizyty studyjnej/spotkania/studiów podyplomowych/specjalizacji. O rezygnacji musi natychmiast powiadomić RCPS na piśmie (wzór oświadczenia o rezygnacji załącznik nr 3. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. W przypadku braku listy rezerwowej Beneficjent zobowiązuje się do zgłoszenia osoby z jego miejsca zatrudnienia, która go zastąpi. 19. Beneficjent, który zostanie zakwalifikowany do udziału w szkoleniu/ warsztacie szkoleniowym/wizycie studyjnej/spotkaniu/studiach podyplomowych/specjalizacji nie może bez ważnych przyczyn osobistych/zawodowych zrezygnować ze szkolenia/ warsztatu szkoleniowego/ wizyty studyjnej/spotkania/studiów podyplomowych/specjalizacji na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia/warsztatu szkoleniowego/wizyty studyjnej/spotkania/studiów podyplomowych/specjalizacji, pod rygorem zwrotu kosztów poniesionych przez Realizatora projektu. Niniejsze roszczenie staje się wymagane z chwilą nieuzasadnionej rezygnacji Beneficjenta z udziału w szkoleniu/warsztacie szkoleniowym/wizycie studyjnej/spotkaniu/studiach podyplomowych/specjalizacji. 20. W przypadku, gdy Beneficjent nie zgłosi się na zbiórkę w dniu wyjazdu na szkolenie/warsztat szkoleniowy/wizytę studyjną, a faktu tego nie zgłosi w terminie przewidzianym w 7 pkt 20 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialność na zasadach opisanych w 7 pkt 20, a Realizator będzie miał prawo do wykluczenia go z możliwości korzystania ze wsparcia w ramach projektu systemowego RCPS. 21. Beneficjent zobowiązany jest poinformować RCPS o zmianie sytuacji osobistej lub zawodowej mającej wpływ na jego udział w projekcie (w tym w szczególności zmianę nazwiska, zmianę stosunku pracy, ustanie stosunku pracy). 22. W przypadku zdarzeń losowych RCPS zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany terminu szkolenia/warsztatu szkoleniowego/wizyty studyjnej/spotkania/studiów podyplomowych/specjalizacji oraz miejsca organizacji szkolenia/warsztatu szkoleniowego/wizyty studyjnej/spotkania/studiów podyplomowych/specjalizacji o czym beneficjenci zostaną niezwłocznie poinformowani.

9 23. Rekrutacja realizowana jest zgodnie z zasadami polityki równych szans. 8 Mała Platforma Międzyinstytucjonalna 1. Działania w ramach platformy współpracy międzyinstytucjonalnej skierowane są do instytucji uprawionych. 2. Rekrutacja instytucji odbywa się na podstawie zaproszeń wysłanych przez realizatora do instytucji uprawnionych z terenu powiatu, którym mają być realizowane działania. 3. Ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, jednostki zatrudnienia socjalnego, powiatowe urzędy pracy mają zagwarantowany udział 1 przedstawiciela w działaniach w ramach platformy. 4. Dodatkowo ośrodki pomocy społecznej i powiatowy urząd pracy mogą zgłosić drugiego przedstawiciela, jeśli mają w swoich strukturach klub integracji społecznej lub centrum aktywizacji zawodowej (drugi przedstawiciel z danej jednostki reprezentuje wtedy KIS lub CAZ). 5. Jedno miejsce ma też zapewnione Regionalne Centrum Polityki Społecznej jako organizator platformy. 6. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami dopuszcza się możliwość udziału większej liczby osób z danej instytucji 7. Udział innych podmiotów niż wymienione w 8 pkt. 3 zależy od klasyfikacji punktowej dokonanej przez instytucje wskazane w 8 pkt. 3 oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, odzwierciedlającą hierarchię potrzeb w zakresie współpracy. 8. W przypadku ograniczonej liczby miejsc dodatkowe kryterium stanowić będzie uzasadnienie udziału w platformie. 9. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami dopuszcza się możliwość udziału większej liczby osób z danej instytucji. 10. Warunkiem uczestnictwa instytucji jest podpisanie i dostarczenie do realizatora deklaracji udziału w działaniach mających na celu utworzenie platformy współpracy międzyinstytucjonalnej stanowiącej zał. Nr 6 do regulaminu. 11. Udział w platformie współpracy międzyinstytucjonalnej jest nieodpłatny. 12. Instytucja uczestnicząca w platformie zobowiązuje się delegować pracownika na każde działanie organizowane w jej ramach. W sytuacji wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego udział przedstawiciela, zobowiązany jest powiadomić realizatora o zaistniałej sytuacji przed rozpoczęciem danej formy wsparcia. 13. Zakres usług, które realizator zapewnia w ramach platformy współpracy międzyinstytucjonalnej uzależniony jest od poszczególnej formy wsparcia. 14. W ramach 3-dniowego szkolenia z zakresu budowania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych, 2-dniowego warsztatu dot. partnerstwa, 3-dniowej wizyty studyjnej 3-dniowego szkolenia utrwalającego realizator zapewnia noclegi, transport, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych, wypadków, wyżywienie, materiały szkoleniowe, kadrę trenerską/moderatorów.

10 15. W ramach jednodniowych warsztatów dot. partnerstwa oraz 1-dniowego szkolenia dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb realizator zapewnia kadrę trenerską, catering, materiały szkoleniowe. 16. Instytucja ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa z platformie współpracy międzyinstytucjonalnej, przed jej rozpoczęciem. Rezygnacja wraz z uzasadnieniem powinna być złożona pisemnie na minimum5 dni przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia. 17. Instytucja otrzyma zaświadczenie o udziale w platformie współpracy międzyinstytucjonalnej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest zapewnienie udziału przedstawiciela/ w co najmniej 80 % działań w ramach platformy. 8 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie informacje związane z organizacją szkoleń/warsztatów szkoleniowych/ wizyt studyjnych/spotkań/studiów podyplomowych i specjalizacji umieszczane będą przez RCPS na stronie internetowej 2. Beneficjent zobowiązuje się do punktualności, aktywnego uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie szkoleniowym/wizycie studyjnej/spotkaniu/zjeździe oraz właściwego zachowania. 3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników, bez prawa rekompensaty, w przypadku rażącego naruszenia porządku organizacyjnego. 4. Organizacja szkoleń, warsztatów szkoleniowych, spotkań, wizyt studyjnych, studiów podyplomowych, specjalizacji mogą podlegać procesowi monitoringu przez pracowników RCPS, mającemu na celu sprawdzenie prawidłowości przebiegu szkolenia/warsztatu szkoleniowego/zjazdu zgodnie z zawartą umową i założeniami projektu. 5. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, co potwierdza własnoręcznym podpisem na dokumentach rekrutacyjnych. 6. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane przez Dyrektora RCPS w Łodzi. 7. RCPS w Łodzi zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych na własnej stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej w siedzibie RCPS. 8. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dotyczące realizacji projektów w ramach PO KL. 9. Powyższy Regulamin udziału w projekcie obowiązuje od dnia r.

11 Załączniki: Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa wraz z oświadczeniem uczestnika projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Załącznik nr 2 - Ankieta uczestnika Projektu Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia rezygnacji ze szkolenia/warsztatu szkoleniowego/wizyty studyjnej Załącznik nr 4 Oświadczenie o zatrudnieniu Załącznik nr 5 Oświadczenie o zwrocie kosztów Załącznik nr 6 deklaracja udziału w działaniach mających na celu utworzenie platformy współpracy międzyinstytucjonalnej stanowiącej

12 Załącznik nr 1 Do Regulaminu uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej ramach Poddziałania PO KL Deklaracja uczestnictwa w projekcie systemowym Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Imię Nazwisko Numer PESEL Numer telefonu Instytucja Stanowisko 1. Ja, niżej podpisany/a deklaruję uczestnictwo w projekcie systemowym Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej PO KL, Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. 2. Oświadczam, że spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie. 3. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia Regulaminu uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS w Łodzi pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania PO KL, zamieszczonego na stronie 5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku do celów promocyjnych. 6. Zobowiązuję się wypełnić ankietę ewaluacyjną w terminie do 7 dni otrzymania ankiety pocztą . Pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne ze stanem faktycznym.... Miejscowość i data... Czytelny podpis uczestnika projektu

13 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do Projektu Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa; 2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, Łódź beneficjentowi realizującemu projekt Regionalnemu Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, Łódź oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - (nazwa i adres podmiotu) Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; 5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu 6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.... Miejscowość i data... Czytelny podpis uczestnika projektu

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo