Stanisław Olas Starosta Poddębicki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stanisław Olas Starosta Poddębicki"

Transkrypt

1 MINĄŁ MIESIĄC Biuletyn Samorządowy Starostwa Powiatowego w Poddębicach ISSN X Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Mieszkańcom Powiatu Poddębickiego spokoju i radości, a w Nowym Roku spełnienia najskrytszych marzeń. Życzymy, aby w Waszych sercach panowało nieustanne Boże Narodzenie, wlewające w duszę pokój i dobro, dające miłość, nadzieję przeciw rozpaczy oraz zaufanie w miejsce zwątpienia. Stanisław Olas Starosta Poddębicki Numer 4/2007

2 Większość świątecznych drzewek sprzedawanych w miastach pochodzi z plantacji, część choinek zakupywana jest w leśnictwach, ale świąteczna choinka dla wielu jest okazją do nieuczciwego zarobku. Przedmiotem handlu przed Bożym Narodzeniem obok choinek i gałęzi drzew gatunków iglastych stają się krzewinki borówki, bluszcze, mchy i widłaki. Okres przedświąteczny to również czas, kiedy na wysokim poziomie notowane są straty z innych grup rodzajowych szkodnictwa leśnego np. kradzieże drewna wyrobionego oraz zdarzają się przypadki kłusownictwa. Mając powyższe na uwadze, w Nadleśnictwie Poddębice w okresie przedświątecznym prowadzone są działania Straży Leśnej i pozostałych pracowników Służby Leśnej we współpracy z jednostkami Policji oraz innymi służbami, w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na wyrąb i kradzież oraz niele- Świąteczne drzewko. W działaniach uwzględnia się również kontrolę stanowisk chronionych roślin będących przedmiotem handlu, miejsca pozyskiwania i przewóz roślin. Podejmowanie takich działań ma na celu skuteczne ujawnianie sprawców wymienionych szkód. Ujawnieni sprawcy wyrębu i kradzieży drzewek choinkowych w myśl art. 120 kw. o wartości wyrządzonej szkody do 75 zł. co stanowi wykroczenie, podlegają karze grzywny do 5000 zł. bądź karze ograniczenia wolności do 3 miesięcy. W przypadku, kiedy wartość wyrządzonej szkody przekracza 75 zł. stanowi to przestępstwo z art. 290kk. Sprawy te rozpatrywane są przez Sądy, a w przypadku skazania obowiązuje naprawa wyrządzonej szkody oraz nawiązka w wysokości podwójnej jej wartości. Taki sam sposób postępowania obowiązuje w przypadku wyrębu i kradzieży drewna. Strażnicy Leśni oraz pracownicy Służby Leśnej upoważnieni są również do nakła- Gospodarka odpadami obowiązki, a rzeczywistość. o wartości do 500 zł. za wykroczenia określone w dziale szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe Kodeksu Wykroczeń, ustawy o Ochronie przyrody i ustawy Prawo łowieckie. Waldemar Jabłoński Sprawy dotyczące gospodarki odpadami reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251). Przed przedstawieniem obowiązków, które nałożyła wspomniana ustawa należy wyjaśnić dwa podstawowe pojęcia: posiadacz odpadów oraz wytwórca odpadów. Według ustawy posiadaczem odpadów jest każda osoba, która faktycznie włada odpadami (czyli jest to: wytwórca odpadów, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów. Według ustawy zachodzi domniemanie, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Wytwórcą odpadów jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów. Wytwórcą odpadów jest każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu odpadów. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług (remont obiektów, czyszczenie zbiorników itp.) jest podmiot, który świadczy usługę chyba, że umowa stanowi inaczej. Reasumując, wytwórcą i posiadaczem odpadów jest statystyczny mieszkaniec Powiatu Poddębickiego. Odpady powstałe w gospodarstwach domowych zaliczają się do odpadów komunalnych. Da obowiązkowych zadań własnych gmin należy organizacja systemu zbierania i segregacji wszystkich odpadów komunalnych. Wytwórca odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany do: - uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów jeżeli: wytwarza powyżej 1 Mg (1 tony) odpadów niebezpiecznych lub wytwarza powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne, - uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi jeżeli wytwarza powyżej 0,1 Mg (100 kg) odpadó - przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg (100 kg) rocznie albo powyżej 5 Mg (5 ton) odpadów innych niż niebezpieczne, - uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zbierania i transportu odpadów. Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu podmiotowi jeżeli ten posiada stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia ludzi (odpady powstałe w wyniku wypadków) starosta może w drodze decyzji wydanej z urzędu nałożyć na danego wytwórcę (sprawca wypadku) odpadów obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami. W Powiecie Poddębickmi przedsiębiorcy na ogół wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie gospodarki odpadami. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w sektorze odpadów komunalnych. Z różnych przyczyn w niedostatecznym stopniu wdrożona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Należy podkreślić także brak dostatecznej świadomości ekologicznej społeczeństwa polegającej na unieszkodliwianiu odpadów komunalnych w różnego rodzaju wyrobiskach lub w okolicznych lasach. Myślę, że warto się zastanowić, że taki widok jak na fotografii zrobionej w czasie inwentaryzacji stanu lasów prywatnych, jest przykładem celowego działania prowadzącego do dewastacji środowiska i celowego oszpecania pięknego leśnego krajobrazu. Należy sobie zadać pytania: 1. Czy warto? 2. Na jak długo wystarczy miejsca na taką działalność? Tadeusz Janiak

3 AKTUALNOŚCI W czas oczekiwania. Obyczajowość chrześcijańska i polska kultura oplata i ubogaca przez wieki obrzędowość świąt Bożego Narodzenia. Źródła kulturowe wspominają o kolędach, opowieściach o Bożym Narodzeniu, szopkach wyrosłych z potrzeby serca. Najbardziej polskim obrzędem jest opłatek, symbol łamania się sporów i waśni, głębokich życzeń, jednoczenia i pojednania. Opłatek to znak czytelny dla wszystkich Polaków. Mieszkańcy Powiatu Poddębickiego! Bardzo się cieszę, że w tym pięknym czasie Świąt Bożego Narodzenia mogę skierować do Was kilka słów. Łamiąc z Wami opłatkiem pragnę podziękować za życzliwość i zaufanie, jakim mnie obdarzyliście, powierzając mi mandat Radnego po raz trzeci i obecnie Urząd Starosty. Zapewniam Was, że będę wywiązywał się z zadań, które stawia przede mną Zarząd Powiatu i dobro naszej społeczności najlepiej jak potrafię..przywołując słowa Cypriana Kamila Norwida: Jest sztuka jedna, co jak słońce w niebie świeci nad wiekiem; Mieć moc budować, pocieszać innych, moc zasmucać siebie, Aby być człowiekiem!!! Pragnę zapewnić Mieszkańców Powiatu Poddębickiego, że każdy członek naszej małej Ojczyzny jest mi szczególnie bliski, chcę dzielić z nim wszelakie troski i kłopoty oraz pomagać w ich rozwiązywaniu. Na naszych wspólnych drogach, na których gości troska o rozkwit naszej Poddębickiej Ziemi, szuka nas Pan Cogito z wiersza Zbigniewa Herberta i pyta: Którędy droga do domu? Chce on zasiąść z nami do wigilijnego stołu, zająć puste krzesło dla niespodziewanego gościa i skłonić nas do zamyślenia nad trudnymi zadaniami, jakie przed nami stają, nad drogą naszego życia, która prowadzi do domu. Pragnę naśladować Pana Cogito, konstruktywnie myśleć i promieniować na innych chęcią działania. Niech te Święta Bożego Narodzenia z białym chlebem miłości będą dla nas czasem refleksji nad trudnymi pytaniami o przyszłość Powiatu, zadumą nad rozbiciem i podziałami. Niech zjednoczy nas troska o ziemię rodzinną i kraj. To konieczne, choć aby dalej Być to zadanie bardzo trudne. Życzę wszystkim Mieszkańcom Powiatu Poddębickiego pełnych spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia a w Nowym Roku spełnienia najskrytszych marzeń. Pragnę, aby w Waszych sercach panowało nieustanne Boże Narodzenie, wlewające w duszę pokój i dobro, dające miłość, nadzieję przeciw rozpaczy, zaufanie w miejsce zwątpienia. Starosta Poddębicki Stanisław Olas. ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE A.D Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg przez proroków a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. / Hbr 1,1 / To jakże wymowne i ostateczne przemówienie Boga do nas ludzi dokonało się w tajemnicy Bożego Narodzenia. Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Bóg chce człowieka uczynić swym dzieckiem i dziedzicem nieba. Zbawczy zamiar Boży odsłania nam Pismo Święte. Chcąc więc dobrze przeżyć święta Bożego Narodzenia otwieramy księgę Ewangelii i odczytujemy ją jako zaadresowaną do nas osobiście. To właśnie tutaj i teraz Bóg daje nam swojego Syna, a nasze serce jest Betlejem, które ma się otworzyć na jego przyjęcie. Przed nami staje Maryja z Józefem prosząc o miejsce dla rodzącego się Jezusa, a my i nasi bliscy musimy stać się betlejemskimi pasterzami spieszącymi pokłonić się Bożej Dziecinie. W tym duchu pragnę złożyć Wam dzisiaj świąteczne życzenia: Przebywającym na terenie naszej Parafii Gościom i Wspólnocie Parafialnej z okazji świąt Narodzenia Pańskiego i zbliżającego się Nowego-2008 r. składamy serdeczne życzenia, aby Narodzona Radość ożywiała w sercach nadzieję na wszelkie Dobro. Proboszcz Ks. Andrzej Chycki i księża wikariusze: Ks. Piotr Siech i Ks. Adam Dzierżanowski Biuletyn Samorządowy Starostwa Powiatowego w Poddębicach 3

4 AKTUALNOŚCI Wiesława Litwicka W listopadzie 2007 r. grono przyjaciół i środowisko związane z Solidarnością pożegnało na zawsze Wiesławę Litwicką, która swoją obecność w Poddębicach zaznaczyła w sposób trwały liczącym się dorobkiem związkowym i społecznym. Stanisław Szymański Z żałobnej karty... Urodzona 14 stycznia 1938 r. w Poddębicach, po ukończeniu szkoły średniej pracowała w miejscowych przedsiębiorstwach państwowych jako księgowa. Poza pracą zawodową rozwijała aktywną działalność społeczną. W latach była m.in. zastępcą przewodniczącego Rady Powiatu. Jako czynna działaczka Solidarności inicjowała i organizowała liczne spotkania związkowe, konferencje i dyskusje poświęcone obronie ludzi pracy i prezentujące życie współczesnego pokolenia ludzi młodych zaangażowanych w działalność NSZZ Solidarność. Niosła pomoc ludziomz tego środowiska w trudnych chwilach ruchu społecznego po jego zalegalizowaniu. Zawsze gotowa do pomocy innym swą humanistyczną wrażliwość i żarliwość najpełniej demonstrowała jako wieloletni członek Komisji Mieszkaniowej działającej przy Radzie Miejskiej w Poddębicach. Z rzeczy bardziej widocznych, ale nie zawsze zauważalnych, trzeba przypomnieć Jej starania o utworzenie powiatu w naszym mieście. Rada Podregionu NSZZ Solidarność i RS AWS w Poddębicach reprezentowane przez Wiesławę W gronie nauczycieli nazywano go Stasiem. Zdrobnienie to oddaje całą serdeczność i bezpośredniość, do których postać kolegi Szymańskiego obligowała jego otoczenie. To, że był on wzorowym nauczycielem geografii i kierownikiem placówki oświatowej rozumie się samo przez się. Niestrudzenie wzbogacał uczniów w nową wiedzę i umiejętności co jak wiadomo jest niewymierne, a może nawet trudno zauważalne. Jeszcze niedawno żył wśród nas, snuł plany modernizacji nawierzchni ulicy 1 Maja. Często organizował spotkania z wyborcami, by służyć im radą, swoim bogatym życiowym i społecznikowskim doświadczeniem. Zapamiętałam go jako tytana pracy, wymagającego od siebie i od współpracowników. Cechowała go niespotykana żywotność i upór w działaniu. Sumienną i ofiarną pracą na wszystkich odcinkach swej działalności, serdecznością skrywaną w poważnym wyrazie twarzy, zaskarbił sobie uznanie i zaufanie młodzieży, mieszkańców Poddębic, a szczególnie nauczycieli i samorządowców. Kochał swoje Poddębice całą duszą. Zaczęte i planowane zadania życiowe i samorządowe zostały przerwane w dniu 19 listopada 2007 r. Śmierć zaskoczyła go w prywatnej szkółce, w której zdobywali teoretyczną wiedzę przyszli kierowcy, niespodziewanie i przedwcześnie, Szymański Litwicką przesłały do Janusza Tomaszewskiego, wicepremiera Urzędu Rady Ministrów w Warszawie, fax następującej treści: W związku z uzyskanymi informacjami dotyczącymi pominięcia Poddębic, jako siedziby powiatu, Rada Podregionu NSZZ Solidarność i RS AWS w Poddębicach wyrażają ostry protest wobec powyższej decyzji ( ) Negatywna ocena Rządu w bardzo niekorzystnym świetle stawia Zarząd Podregionu i RS AWS wobec lokalnej społeczno-ści. Zarząd Podregionu i RS AWS oczekuje od p. Premiera podjęcia pozytywnej decyzji dotyczącej zaistnienia powiatu Poddębice. Za zasługi w tej dziedzinie, za udział w tworzeniu powiatu, została uhonorowana tytułem Zasłużony dla Powiatu Poddębickiego. Trudno pogodzić się z myślą, że nie ma Wiesławy Litwickiej wśród nas, ale pozostanie w naszej pamięci, taką jaką była pracowitą i oddaną bez reszty założeniom ideowym NSZZ Solidarność i swojemu ukochanemu miastu. urodził się przecież nie tak dawno, bo w r. Przyszedł na świat w Konopnicy jako syn Rocha i Bronisławy Szymańskich. Po ukończeniu szkoły średniej w Poddębicach i Studium Nauczycielskiego rozpoczął pracę jako nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej w Zadzimiu. W późniejszym czasie ukończył studia magisterskie i doktoranckie. Przeszedł kolejno wszystkie szczeble naukowo dydaktyczne, od nauczyciela szkoły podstawowej poprzez pedagoga szkoły średniej i dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. W ostatnich latach pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej, bowiem obok pracy dydaktyczno-wychowawczej, praca społeczna należała zawsze do jego życiowych pasji. Za zasługi w dziedzinie edukacji młodzieży i za współpracę z instytucjami oświatowymi został uhonorowany licznymi odznaczeniami związkowymi i państwowymi. Był nauczycielem i społecznikiem z wewnętrznej potrzeby i powołania. Jego rozliczne i wielostronne zainteresowania dydaktyczno-wychowawcze zostały odzwierciedlone w wielu artykułach do wydawnictw szkolnych. Odszedł od nas nie tylko dobry pedagog, ale również humanista w szerokim tego słowa znaczeniu. Żegnamy go z głębokim żalem, wierząc jednocześnie, że pamięć o Nim przetrwa jeszcze długie lata. Niełatwo jest znaleźć odpowiednią formułę, kiedy chce się określić, kim był Stanisław Szymański, doktor nauk humanistycznych, były nauczyciel LO im. Marii Konopnickiej, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, instruktor nauki jazdy, wielo-letni radny Rady Miejskiej w Poddębicach. Janina Pucek 4 Biuletyn Samorządowy Starostwa Powiatowego w Poddębicach

5 Stanowisko Rady Powiatu w sprawie sprzedaży zobowiązań SP ZOZ Rada Powiatu w Poddębicach pragnie powiadomić Państwa oraz wyrazić swój sprzeciw przeciwko działaniom podejmowanym przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ryszarda Ryttera w sprawie zadłużenia SP ZOZ w Poddębicach. W roku bieżącym Dyrekcja SP ZOZ w Poddębicach podjęła z Prezesem MPWiK rozmowy na temat możliwości umorzenia choćby w części zaległości SP ZOZ. Prezes MPWiK, mimo pełnej świadomości, iż toczy się procedura przetargowa, która ma doprowadzić do uzyskania kredytu przez SP ZOZ w Poddębicach, a tym samym otwarcia możliwości dalszej spłaty zobowiązań, wykorzystał zajmowaną funkcję do pogłębienia i tak bardzo trudnej sytuacji SP ZOZ, dokonując sprzedaży zobowiązań SP ZOZ na rzecz firmy windykacyjnej. Spodziewaliśmy się wszystkiego (jak sądzimy nie tylko my Radni Powiatowi, ale również pracownicy SP ZOZ i mieszkańcy Powiatu) ale nie tego, że przeciwko Naszemu Szpitalowi podejmowane będą tego typu działania destrukcyjne we własnym mieście i przez firmę, będącą własnością Gminy Poddębice. W taki sposób (w okresie restrukturyzacji) nie postąpił żaden z kilkuset wierzycieli szpitala, przeciwnie prowadzą dalsze negocjacje i rozmowy, starając się tym samym pomóc szpitalowi. Prosimy Radnych Gminy o dokonanie jednoznacznej oceny takich działań, a w przypadku ich poparcia przedstawienia stosowanego uzasadnienia nie tylko Radzie Powiatu ale również pracownikom SP ZOZ. Powyższe stanowisko zostało przyjęte na sesji Rady Powiatu w dniu 29 października 2007 roku. Z upoważnienia Rady Przewodniczący Wojciech Kabaciński Nowa droga ku lepszej przyszłości. Mieszkańców Wartkowic po 20 lataach starań o naprawę najbardziej zniszczonego odcinka drogi nr 469 Ozorków - Wartkowice - Uniejów mogą odetchnąć z ulgą. Na trzech odcinkach o łącznej 2 długości 715 m na powierzchni 3,625 m położony został nowy dywanik asfaltowy o grubości 4 cm. W starania mieszkańców przed 2 laty włączył się Radny Powiatu Zdzisław Cyganiak, kierując regularnie pisma do Rejonu Dróg w Poddębicach, w których informował o czyhających zagrożeniach zarówno na pieszych jak i kierowców. Nowo położony dywanik zapewni bezpieczeństwo w tak ważnych dla Wartkowiczan miejscach jak Plac Kościuszki przy którym znajduje się Kościół czy ul. Legionów, przy której znajduje się Zespół Szkół w Wartkowicach oraz Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej. Ważnym elementem prac było wzmocnienie poboczy destruktem asfaltowym na odcinku 4 tys. metrów od Wartkowic, aż do przejazdu kolejowego w Kłódnej. Prace zostały wykonane w przeciągu tygodnia wykonała prace. Warto również wspomnieć o zaplanowanych na grudzień pracach związanych z wymalowaniem przejścia dla pieszych oraz postawienie dwóch znaków poziomych A17- piktogramów. Na wiosnę przyszłego roku odnowione zostanie kolejne przejście dla pieszych z Placu Kościuszki na ul. Południową. A.P. Biuletyn Samorządowy Starostwa Powiatowego w Poddębicach WYDARZENIA Z wigilijnymi życzeniami w PŚDS w Pęczniewie W dniu 13 grudnia 2007r. w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pęczniewie odbyła się Wieczerza Wigilijna. Zaproszeni goście to: Stanisław Olas - Starosta Poddębicki, Danuta Pecyna - Wicestarosta, Członkowie Zarządu Powiatu, Radni Powiatu Poddębickiego, posłowie Sejmu RP w osobie Piotra Polaka i Stanisława Olasa, sekretarz Powiatu - Irena Małkiewicz, skarbnik Powiatu - Jan Skórka oraz przedstawiciele samorządów gminnych i ośrodków pomocy społecznej z Poddębic, Zadzimia i Pęczniewa. W spotkaniu brali również udział kierownik PCPR - Jolanta Kałużna, jak również naczelnicy wydziałów starostwa - Zofii Kaźmierczak, Romany Dominiak oraz radca prawny - Magdalena Guzicka - Pałągiewicz. Gościli również w Pęczniewie podopieczni wraz z opiekunami ŚDS w Rożdżałach, którzy od niedawna współpracują z naszym Domem. W imieniu Starosty Zarządu i Rady Powiatu życzenia świątecznonoworoczne złożyła Wicestraosta Danuta Pecyna, która na ręce Kierownika PŚDS przekazała również upominek dla Domu, podkreślając jak ważne jest w naszym codziennym życiu wybaczanie. Podopieczni otrzymali również upominek od posła Piotra Polaka, który życzył wszystkim Wesołych Świąt. Spotkanie podopieczni uświetnili występem Jasełkami. Modlitwą ks. proboszcz parafii pęczniewskiej Józef Seweryn wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia i obdarował zebranych figurkami aniołków. Na stole tradycyjnie znalazło się dwanaście potraw. Zaproszeni goście otrzymali świąteczne choinki wykonane własnoręcznie przez podopiecznych Domu. Spotkanie wigilijne to również okazją do zapoznania się i przybliżenia tegorocznych osiągnięć ośrodka a także z jego działalnością. Z życzeniami z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Starosta Poddębicki i Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach w dniu 23 listopada 2007 r. zorganizowali uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Na uroczystość zaproszono Kierowników Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy w Pęczniewie i Czepowie oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie. Stanisław Olas Starosta Poddębicki na ręce przedstawicieli jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu złożył podziękowania za całokształt pracy na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy. Starosta Poddębicki oraz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie korzystając z okazji składają wszystkim pracownikom socjalnym z terenu Powiatu życzenia satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy oraz skuteczności w podejmowanych działań na rzecz osób wymagających wsparcia. Spotkanie było również okazją do omówienia bieżących spraw, a także możliwością do zapoznania się z problemami związanymi z Wypalaniem się zawodowym pracowników. Szkolenie merytoryczne dla kadry kierowniczej dotyczącego Wypalenia zawodowego przeprowadzone zostało przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach. J.K. 5

6 REGIONALIA Wybór patrona to ważny moment dziejowy w historii każdej społeczności. Uczniowie, nauczyciele i rodzice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach postanowili, że dla ich szkoły nadeszła właśnie ta chwila. Wiele osób zainteresowanych tworzeniem tradycji szkoły zaangażowało się w proces poszukiwania patrona dla szkoły. A nie było to łatwe. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych jest bowiem placówką kształcącą w wielu zawodach i profilach. W jego skład wchodzi Technikum (kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego), Liceum Profilowane (o profilach: zarządzanie informacją, ekonomiczno administracyjnym i usługowo gospodarczym) oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa o dwuletnim cyklu kształcenia (zawody: kowal, sprzedawca, lakiernik, blacharz, kucharz małej gastronomii, malarz - tapeciarz, kominiarz, pszczelarz, ogrodnik, betoniarz - zbrojarz, posadzkarz) i trzyletnim cyklu kształcenia (zawody: krawiec, kuśnierz, tapicer, obuwnik, kaletnik, piekarz, cukiernik, rzeźnik - wędliniarz, monter elektronik, elektryk, fryzjer, murarz, cieśla, kamieniarz, blacharz samochodowy, stolarz, ślusarz, fotograf, zegarmistrz, złotnik jubiler, introligator). Nic więc dziwnego, że poszukiwania patrona, który jednoczyłby tak różnorodną, liczącą niemal siedmiuset uczniów społeczność szkolną, było długotrwałe. Propozycje zgłaszali zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz rodzice. W ich wyniku wyłoniono piętnaście postaci znanych i cenionych Polaków. Wszyscy bowiem byli zgodni co do tego, że patron winien być narodowości polskiej. W dalszym toku działań samorząd uczniowski prezentował w szkole sylwetki zaproponowanych wybitnych postaci. Należało bowiem poznać je i ich osiągnięcia w takim stopniu, aby dokonany wybór był dojrzały, w pełni świadomy. Następnie przystąpiono do ankietowania. Ankieta przeprowadzona wśród uczniów wskazała na wybór Jana Pawła II jako patrona dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach. Taki sam był wynik badania ankietowego przeprowadzonego wśród nauczycieli. Najwyraźniej postać Jana Pawła II jako patrona dla szkoły wskazała grupa respondentów, którą stanowili rodzice. Aż w stu procentach zdecydowali oni, że chcą, aby ich pociechy uczyły się pod patronatem Polskiego Papieża. I choć wybór największego z rodu Polaków nie zaskoczył chyba nikogo spośród społeczności szkolnej, wynik ankiet przekroczył najśmielsze oczekiwania i utwierdził w przekonaniu, że obrana droga jest słuszna i akceptowana przez tych wszystkich, którzy nią podążają. Postanowiono więc zagłębić się w tajniki nauczania Jana Pawła II. W tym celu została zorganizowana wycieczka dydaktyczna śladami Polskiego Papieża. Zorganizowała ją p. Edyta Sawicka. W wyniku pozytywnej oceny projektu pozyskała ona Przyszłość zaczyna się już dziś, nie jutro środki na dofinansowanie 70% kosztów wyjazdu. Z możliwości zwiedzenia Krakowa, Wadowic, Zakopanego i Kalwarii Zebrzydowskiej pod opieką p. Edyty Sawickiej, p. Joanny Leśniak i p. Beaty Biernasiak skorzystało 44 uczniów. Wrócili pełni wrażeń, wspomnień i pomysłów na dalsze działania związane z sylwetką Jana Pawła II i przedsięwzięciem nadania szkole patrona. Fotomontaż z wycieczki można oglądać na prezentacji ściennej w szkole. Panie Joanna Leśniak, Elżbieta Kosmal oraz Barbara Kosobudzka przygotowały w formie prezentacji ściennych skrzydlate słowa autorstwa nowo wybranego patrona. Na dwóch szkolnych kondygnacjach zawisły cytaty z dzieł i wypowiedzi ustnych Papieża wzbogacone o fotografie przyszłego patrona, jego otoczenia i atrybutów. Dopełniają one edukacji naszych uczniów, skłaniają do zadumy i chwili refleksji. Prezentują sylwetkę Jana Pawła II jako filozofa, moralisty, patrioty, obrońcy praw człowieka i wychowawcy. Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, a także Rada Pedagogiczna podjęły uchwały o wystąpieniu z wnioskiem do Rady Powiatu Poddębickiego o nadanie imienia Jana Pawła II szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach. W dniu 12 grudnia 2007 r. Rada Powiatu Poddębickiego podjęła uchwały o nadaniu Liceum Profilowanemu, Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach imienia Jana Pawła II. Postanowiono ubiegać się również o wręczenie sztandaru, który jednoczyłby tak różnorodną grupę uczniów, rodziców i nauczycieli. Pod nim kształciłyby się pokolenia młodych mieszkańców Powiatu Poddębickiego i jego najbliższych okolic. Byłby on widoczną oznaką obecności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w życiu patriotycznym, kulturalnym, oświatowym i obyczajowym. Zaprojektowania sztandaru podjął się p. Paweł Duraj wybitny plastyk mieszkający w naszym mieście. Postanowił w ten sposób wesprzeć działania i wspomóc w sfinalizowaniu ich na jak najwyższym poziomie. Jako motto, które zostanie zamieszczone na sztandarze, wybrano cytat z wypowiedzi Jana Pawła II: Przyszłość zaczyna się już dziś, nie jutro. Chcemy, aby to przesłanie przyświecało działaniom dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym naszej placówki. Ponieważ przedsięwzięcie zakupu sztandaru wymaga nie tylko gorących serc i światłych umysłów, ale także przedsiębiorczości oraz rąk chętnych do pracy, przystąpiono do działania. Samorząd Uczniowski pod opieką p. Beaty Biernasiak przygotował loterię fantową. Dzięki wsparciu miejscowych przedsiębiorców, którzy gratisowo przekazali fanty w postaci zeszytów, długopisów, napojów, słodyczy i licznych gadżetów zorganizowano loterię, w której każdy los wygrywał. Ponadto uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach pod kierunkiem p. Beaty Biernasiak oraz p. Ewy Michalak przygotowali ręcznie wykonane kartki świąteczne. Wytwory sztuki autorstwa naszych uczniów nabyli ich koledzy i koleżanki, nauczyciele, rodzice, pracownicy organów prowadzącego i nadzorującego, radni powiatowi, przedsiębiorcy, parafianie Poddębic i prawie wszystkich parafii dekanatu, mieszkańcy naszego miasta i okolicznych wiosek - słowem - wszyscy ci, którym nieobojętne są podjęte działania i szczytny cel, jaki im przyświeca. Państwo Ewa i Piotr Malewscy przekazali trzydzieści cztery portrety Papieża wykonane na tkaninie, które zostaną wystawione na aukcji. Środki ze sprzedaży zasilą fundusz na poczet zakupu sztandaru. Spośród przygotowanych przez uczniów kartek świątecznych najwartościowsze okazały się te zakupione przez p. Małgorzatę Komajdę oraz p. Zdzisława Stępnia. Kwota przekazana przez w/w Radnych Powiatu przeszła najśmielsze oczekiwania wykonawców gadżetów i skutecznie zmotywowała ich do dalszej aktywności na rzecz pozyskiwania środków finansowych na zakup sztandaru. Uczniowie postanowili zapracować na minimum 30% środków potrzebnych na zakup sztandaru. Liczą na wsparcie sponsorów w pokryciu pozostałej części kosztów. Mamy nadzieję, że obrana idea zostanie zaakceptowana przez społeczeństwo (są przesłanki, by tak sądzić) i poruszy serca Polaków. Naszym zamiarem jest wychowywanie młodych pokoleń mieszkańców naszego Powiatu i okolic w duchu największego znanego nam autorytetu moralnego, akceptowanego przez ludzi różnych kultur, narodowości, religii i profesji. Beata Olczyk Osoby, które zechcą wesprzeć finansowo zakup sztandaru dla szkół im. Jana Pawła II prosimy o przekazywanie środków na konto Rady Rodziców nr z dopiskiem Patron. 6 Biuletyn Samorządowy Starostwa Powiatowego w Poddębicach

7 Rozpoczynamy wielkie świętowanie. Jako chrześcijanie po raz kolejny w życiu będziemy przypominać sobie ważną prawdę, że Bóg przyszedł do człowieka. Uzmysłowimy sobie miłość Bożą ku czło-wiekowi. Jako zwykli śmiertelnicy zbliżymy się jedni do drugich, przypomnimy sobie o potrzebach bliźnich, będziemy skłonni do przebaczania. Poddębickie wigilie, których początki sięgają XVIII w. stały się już tradycją. Można śmiało powiedzieć, że nabrały one cech obrzędu niemal świętego, jedynego w swo-im rodzaju. We wszystkich domach urządza się generalne sprzątanie. Jeszcze do dziś w mieszkaniach zamożnych wiejskich gospodarzy umieszcza się w rogach największej izby cztery snopy zbóż: pszenicy, jęczmienia, żyta i owsa. Zwyczaj ten ma zapewnić dostatek pokarmu dla ludzi i bydła w ciągu całego roku. Wigilijny stół nakrywa się śnieżnobiałym obrusem przypominającym ofiarny ołtarz, a pod nim umieszcza się siano dla przypomnienia faktu, że ułożono na nim Jezusa Chrystusa. Wolne nakrycie oczekuje na gościa, który w ten szczególny wieczór może pojawić się w naszych domach. Potrawy! Ileż ich przygotowujemy! Są wśród nich: kompot z suszonych śliwek, gruszek i jabłek z kluskami, kapusta z gro-chem, kluski z makiem, barszcz z grzybami, śledzie w śmietanie, ryby... Do obchodu Wigilii - pisze Kolberg - należy strucla czyli kołacz pszenny, podługowaty, na końcach palczasty, przez środek ple-cionką z ciasta obłożony i posypany... Na Litwie i Rusi sporządzano napój z parzenicy, maku i miodu zwany Kutią. Gloger zanotował, że,, bez kucyi nie było w Polsce uczty wigilijnej ani u kmiecia, ani u magnata''. Zanim wszyscy zasiądą do stołu, dzieci wypatrują pierwszej gwiazdki, a gdy ja ujrzą gospodarz odmawia modlitwę i zgro-madzeni łamią się opłatkiem. Gospodyni stara się nie wstawać od stołu, bo to zapewnia, że kury będą cały rok dobrze siedzieć na jajach. Gospodarz wychodzi przed dom i obserwuje niebo. Gwiazdy zapewniają urodzaj na jaja, a chmury wróżą, że krowy będą dawać dużo mleka. Z obrzędami wigilii łączy się magia liczb. Tak więc liczba osób zasiadających przy wigilijnym stole obowiązkowo musi być parzysta, gdyż w przeciwnym wypadku jednemu z biesiadników grozi w nadchodzącym roku śmierć. Władysław Reymont pisze w,,chłopach'', że,,maciej Boryna radośnie powitał <<dziadówkę>> Jagustynkę, która przyczłapała do jego chaty na wigilijną wieczerzę i z wielką dobrocią zrobił (jej) miejsce wedle siebie''. Zachował się tak dlatego, że tego dnia wypadało otoczyć serdecznością każdego potrzebującego i dlatego, że po ślubie z Jagusią biesiadowało u niego dziewięć osób: on, żona, Dominikowi, jej dwóch synów, Rocho, Witek, Józka, Pietrek. Wydaje się, REGIONALIA Bożonarodzeniowe zwyczaje w Poddębickiem. że tradycja utrwaliła w jego umyśle wiarę w feralność nieparzystej liczby. Z wigilią i okresem Świat Bożego Narodzenia związany jest zwyczaj chodzenia po domach przebierańców. Bierze on swój początek z misteriów średniowiecznych. Wówczas to żacy okupowali ulice, obchodzili domy i zbierali datki. Wcieleni w postacie Heroda, Trzech Króli, śmierć, aniołów, pasterzy przenosili sceny ewangeliczne i tworzyli polską tradycję świąt, która przetrwała do dnia dzisiejszego. Boże Narodzenie w Poddębickiem kojarzy się z,,szopką''. Wacław Szymanowski w I- ym tomie,,tygodnika Ilustrowanego'' z 1860 r. (s.115) tak charakteryzuje szopkę:,,... Była więc osóbka Pana Jezusa, a na boku Maria i Józef, stojący przy kolebce, w postaci nachylonej, efekt natężonego kochania i podziwiania wyrażającej. W górze szopki, pod dachem i nad dachem, aniołowie unoszący się na skrzydłach, jakby śpiewający,,gloria In excelsis Deo''. Toż dopiero w niejakiej odległości jednego od drugiego, pasterze padający na kolana nad narodzoną Dzieciną, ofiarujący mu dary swoje, ten baranka, ów kózkę (...).' Dzisiaj zmieniły się rzeczy. W samych miastach: Poddębicach i Uniejowie grup szopkowych jest bardzo mało, nie wiedzieć gdzie się podziały, przepadły jak kamień w wodę. Jeszcze tylko po okolicznych wsiach zachowują się w części dawne tradycję i przyśpiewki. We wsi Spicimierz zachował się następujący tekst:,,chwała Bogu z wysokości Od nas najwdzięczniejszych gości, Bądźmy wierni Bożonarodzeniowej nowinie Jaka dotąd w Polsce słynie' Kto przyglądał się uważnie kolędnikom w Poddębickiem, ten z pewnością dostrzegł, ze ich właściwym przymiotem i największym wdziękiem jest naiwna poufałość, z jaką Biuletyn Samorządowy Starostwa Powiatowego w Poddębicach mówią o narodzeniu Pana Jezusa i o Jego Matce, z jaką nasz świat polski i wiejski przenoszą w odległe wieki. Ten koloryt lokalny polski nadany scenom betlejemskim to jest cały wdzięk kolęd, a poufałość, prostota i rozrzewnienie, z jakim są przekazywane, to jest ich piękno. Szopka, w której narodził się Chrystus jest taka sama jak każda stajnia przy wiejskiej polskiej zagrodzie. Kto znałby dzieje Nowego Testamentu z kolęd, ten mógłby pomyśleć, że Pan Jezus urodził się gdzieś w Polsce, w pierwszej lepszej wsi, bo każda szopka jest podobna do tej z Betlejem jak dwie krople wody. Otaczajmy nasze zwyczaje świąteczne czcią i szacunkiem. Niech w każdym domu osadzonym na Poddębickiej Ziemi znajdzie się miejsce dla przebierańców i kolędników. Żyje w nich przecież cała nasza chrześcijańska kultura, cały prowincjonalny i wiejski świat ze swoimi zwyczajami, uczuciami i oryginalnością. W prezentacji zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia nie można pominąć symboliki choinki. Nie wiem, czy wiecie, że zwyczaj strojenia drzewka wywodzi się z czasów pogańskich. Rozpowszechniły go szczepy germańskie. Gałązki jodły lub świerku zawieszone pod sufitem izb mieszkalnych symbolizować miały zwycięstwo życia nad śmiercią, światła nad ciemnością. Po dzień dzisiejszy zapalamy na choince lampki (świece), a to w nawiązaniu do Chrystusa, który nazywał siebie,,światłem''. Cukierki, ciastka, orzechy zawieszone na świerkowym drzewku przypominają o dobrodziejstwach tego święta. Choinka łączy rodzinę, zachęca do wspólnego świętowania, daje radość i stwarza świąteczny nastrój. Dziś choinka,,wyszła'' z domów. Zdobi kościoły, okna wystawowe sklepów, obejścia domów, uliczne place, a nawet pola. Zauważmy, że symbolika Świąt Bożego Narodzenia jest bardzo wymowna. Przekazywana z pokolenia na pokolenie zachowała się w naszych umysłach, wype-łnia karty wybitnych dzieł literackich i dzieł sztuki. Przesłanie świąt: rodzina, ciepła atmosfera, czas bratania się i pojednań sprzyja człowiekowi XXI wieku. Przypomina, że w dobie szybkich połączeń satelitarnych, telefonii komórkowej, w dobie Internetu, zdobywania Kosmosu musi znaleźć się miejsce na zadumę nad sensem życia, nad tajemnicą narodzin Jezusa Chrystusa i miejscem człowieka we współczesnym świecie. Janina Pucek Na zdjęciu: Tradycyjna Szopka Bożonarodzeniowa 7

8 REGIONALIA I NIE TYLKO Ze wspomnień Wincentego Gortata, mieszkańca Góry Bałdrzychowskiej Nadchodzi dzień 6 grudnia, odpust św. Mikołaja w Kałowie. Panny szły tam licznie prosić świętego o ładne wiano, a kawalerowie przyjrzeć się urodzie i strojom panien i wybrać jakąś, by ja odprowadzić do domu i wybadać, czy można się starać o nią na żonę, na gospodynię. W okresie po Bożym Narodzeniu obchodzili domy wiejskie młodzi kolędnicy z szopką. Czasem taka grupa była lepiej przygotowana i miała w swoim zespole anioła, Heroda, diabła i śmierć z kosą. Ci nie poprzestawali na odśpiewaniu kolędy, ale odgrywali jeszcze krótkie jasełka kończące się wołaniem:,,hej herodzie, za twe zbytki, choć do piekła, boś ty brzydki!''. Wtedy śmierć i diabeł załatwiali się z Herodem, wyrzucając go za drzwi ku wielkiej radości zebranej w izbie dzieciarni a nawet starszych. Po tym występie kolędnicy otrzymywali od gospodyni jakiś datek i szli WIGILIJNI SOLENIZANCI W dniu 24 grudnia obchodzą imieniny Adam i Ewa, nasi prarodzice, znani z Księgi Rodzaju. Słowo Ewa pochodzi z języka hebrajskiego hawwa czyli dająca życie. Adam to sumeryjskie da mu: mój ojciec. U Hebrajczyków adamah oznaczało ziemię. Ona - żyje pełnią życia, zabiegana, ciągle się gdzieś spieszy, bez reszty zajęta realizacją swych życiowych planów, zdolna, inteligentna, poświęca się bezgranicznie dzieciom. Ze wzajemnością kocha ognisko domowe i męża. Usposobienie miewa zmienne nieoczekiwanie z radości popada w zadumę i wówczas bywa drażliwa, skora do gniewu. On - mężczyzna pewny siebie, mocno stąpający po ziemi, odważny i skłonny do fantazji. Dobrze czuje się w zaciszu domowego ogniska. Kocha życie rodzinne. Pozostaje wierny żonie. Choć otacza go krąg wielbicielek nie ulega pokusom. Odznacza się ponad przeciętnymi zdolnościami, pracowitością i jest szanowany przez najbliższe otoczenie. Wadą jego charakteru jest upór. Trwa przy swoim, choć jego propozycje bywają często nie do przyjęcia. do następnej chaty. Chodzili też kolędnicy w pojedynkę, nosząc przed sobą ozdobną szopkę. Po wejściu kolędnika do izby otwierały się drzwiczki takiej szopki, ukazując oświetlone świeczką figurki i obrazki aniołków, żłóbka z Dzieciątkiem i mnóstwem innych postaci. Kolędnik popisywał się odśpiewaniem dobrze wyuczonej kolędy, a dzieci przez ten czas miały sposobność dobrze się przyjrzeć szopce, a gdy była ładna, po odejściu obdarowanego kolędnika długo ją wspominano. Fragment książki Wincentego Gortata,,Wieś Góra. Monografia'', wyd. VERITAS Londyn PCPR dla najuboższych. Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, że może z niej uczynić Betlejem. Każdy z nas ma tak wielkie serce, że może przyjąć nowo narodzona miłość... do tego wystarczy tylko wiara i nadzieja a miłość przyjdzie sama. W dniu 21 grudnia 2007r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach odbyła się coroczna akcja rozdawania paczek żywnościowych na Święta dla osób najbardziej potrzebujących. Świąteczne podarunki, w postaci pluszowych maskotek otrzymały także dzieci. Tegoroczne działania dobroczynne były możliwe dzięki życzliwości i wsparciu Poddębickiego Centrum Pomocy Bliźniemu, któremu składamy serdeczne podziękowania. Pamiętajmy, że każdy z nas może być Świętym Mikołajem. Mamy nadzieję, że dzięki naszej akcji tegoroczne Boże Narodzenie będą dla wielu osób okazją do pochylenia się nad potrzebującym i otworzenia swojego serca na drugiego człowieka. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku życzą wszystkim Mieszkańcom Powiatu Poddębickiego pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Od Parafian dla najbardziej potrzebujących. Parafialny Zespół Charytatywny rodzinom potrzebującym pomocy chce przygotować świąteczne paczki. Na prośbę Ks. Proboszcza parafianie życzliwie zareagowali i przekazali ofiary za zakup artykułów spożywczych, przeznaczonych do paczek. Za złożone dary serca Zespół Charytatywny przygotował 100 paczek dla najbardziej potrzebujących pomocy. Akcja ta prowadzona przez kolejny już rok w naszej parafii cieszy się uznaniem i świadczy o wrażliwości serc mieszkańców Poddębic, by w święta Bożego Narodzenia wszyscy czuli się dla siebie bliscy. Podobną akcję zorganizowaliśmy 6 grudnia, kiedy to ponad 400 dzieci spotkało się ze Świętym Mikołajem w naszej świątyni i otrzymało od niego słodycze. 8 Biuletyn Samorządowy Starostwa Powiatowego w Poddębicach

9 Maciej Grubski - Zasłużony dla Powiatu WYDARZENIA szkoleniowych na stopnie ku w karate, wykładowcą i egzaminatorem na kursach instruktorskich. Od 2001 r. sprawuje funkcję kierowniczą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie. Odznaczony: - medalem,,za wybitne osiągnięcia sportowe'', -,,Złotym medalem im. Bronisława Szwarca'' przyznawanym za osiągnięcia sportowe absolwentom IWF w Gorzowie Wlkp., -,,Srebrnym Krzyżem Zasługi'' przyznawanym w roku Zdobywca 92 medali w zawodach rangi Mistrzostw Świata, Europy i Polski, Pucharu Świata i Europy w tym: - 25 złotych medali zdobytych w Mistrzostwach Polski - 20 złotych medali zdobytych w Mistrzostwach Europy, - 6 złotych medali zdobytych w Mistrzostwach Świata. Gratulując tak wspaniałych dotychczasowych osiągnięć, życzymy dalszych sukcesów zawodowych i powodzenia w życiu osobistym. Rada Powiatu w Poddębicach na XIV sesji w dniu 29 października 2007 roku przyjęła uchwałę w sprawie nadania tytułu,,zasłużony dla Powiatu Poddębickiego'' Panu Maciejowi Grubskiemu. Uroczystego nadania dokonali i Przewodniczący Rady Wojciech Kabaciński i Stanisław Olas Starosta Poddebicki w dniu 12 grudnia 2007 roku. Wśród obecnych na sali konferencyjnej byli radni, współpracownicy Macieja Grubskiego, podopieczni oraz koledzy. Maciej Grubski to godny reprezentant Powiatu w kraju i poza jego granicami jako sportowiec, trener i wychowawca. Wielokrotny mistrz świata, Europy i Polski. Jest założycielem, prezesem, kierownikiem, trenerem i zawodnikiem Poddębickiego Klubu Karate, Karate Klubu Marysieńka w Sieradzu oraz Centrum Promocji Sportu i Rekreacji w Poddębicach. Posiada stopnie Mistrzowskie: 4 Dan w Karate Tradycyjnym, 6 Dan w Karate Fudokan, 1 Dan w Combi-ju-jitsu, 1 Kyu w Jujitsu. Jest organizatorem wielu imprez sportowych o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej min.: Mistrzostw Świata w Karate Tradycyjnym, Pucharu Polski w Konkurencjach En-bu, II Mistrzostw Świata w Karate Fudokan. Aktywnie uczestniczy w działaniach życia kulturalnego i sportowego na terenie miasta i Gminy Poddębice. Jest pomysłodawcą i organizatorem szkoleń, kursów, seminariów, obozów, egzaminów, Gospodarstwo w komputerze - jak i po co? W 2007 r. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zorganizował szereg bezpłatnych szkoleń dla rolników z Powiatu Poddębickiego. Szkolenia odbyły się w maju, październiku, listopadzie i grudniu, prowadzone były przez specjalistów z Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa oraz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zakres szkoleń obejmował: - zasady ekologicznego prowadzenia upraw i chowu zwierząt, - nowoczesny chów bydła mięsnego i trzody chlewnej, - przetwórstwo produktów rolnych i zasady sprzedaży bezpośredniej, - zasady finansowe dotyczące gospodarstw rolnych, - wykorzystanie technik komputerowych do prowadzenia produkcji zwierzęcej w gospodarstwach rolnych o różnej skali produkcji. Ostatnie z prezentowanych szkoleń pozwoliło Rolnikom zapoznać się z najnowszymi programami komputerowymi przydatnymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Dzięki zaprezentowanym programom Rolnicy w prosty sposób mogą planować produkcję roślinną w oparciu o analizę gleby i przedplon oraz sporządzać plany nawożenia. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. W związku z dużym zainteresowaniem rolników kolejne szkolenia planowane są już w styczniu. A. Gosławska Biuletyn Samorządowy Starostwa Powiatowego w Poddębicach 9

10 WYDARZENIA Moja Mała Ojczyzna Powiatowa Biblioteka Publiczna wraz ze Starostwem Powiatowym w Poddębicach zorganizowała VII edycję Konkursu Recytatorskiego pt. "Moja Mała Ojczyzna" wierszy współczesnych autorów wywodzących się i piszących o Ziemi Poddębickiej. Celem konkursu była popularyzacja poezji dotyczącej Regionu oraz rozbudzenie zainteresowań sztuką poetycką i recytatorską. Konkurs przeznaczony był dla osób powyżej 13 roku życia zarówno dla młodzieży szkolnej jak i dla dorosłych. Każdy z uczestników mógł zaprezentować od 1 do 3 wierszy współczesnych autorów wywodzących się i piszących o Ziemi Poddębickiej - M. Duszki, B. Krystka, Z. Kupczyka, Z. Skibińskiego. Konkurs przeprowadzany był w 2 etapach: gminnym oraz powiatowym. Jego uczestnicy oceniani byli w dwóch grupach wiekowych: I lat, II lat. Czas prezentacji nie mógł przekroczyć 5 minut. Etap gminny organizowały Miejskie oraz Gminne Komisje Konkursowe powołane przy miejskich oraz gminnych bibliotekach. Podczas eliminacji na poziomie gminnym wyłoniono laureatów, którzy przeszli do etapu powiatowego. Finał Konkursu odbył się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Poddębicach. Do finału zakwalifikowało się 21 laureatów etapu gminnego. Jury powołane przez organizatora oceniało dobór repertuaru, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny prezentacji. Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Poddębicach i Powiatową Bibliotekę Publiczną. W trakcie trwania Konkursu odbyły się spotkania autorskie z poetką Marią Duszką i poetą Zdzisławem Kupczykiem. Przemysław Jaszczak Literatura włoska w ustach młodzieży. Konkurs recytatorski literatury europejskiej to kolejna inicjatywa Młodzieżowego Centrum Edukacji Europejskiej w Poddębicach. I edycja konkursu - Literatura niemiecka - zorganizowana została z okazji ogłoszenia roku 2005 Rokiem niemiecko - polskim (28 uczestników), II edycja to - Literatura angielska (68 uczestników). Celem nadrzędnym konkursu jest popularyzacja literatury europejskiej wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do nauki języków obcych. W roku szkolnym 2007/2008 organizujemy już trzecią edycję konkursu - Literatura włoska. Poezję i prozę włoską będzie można recytować w języku niemieckim, angielskim i polskim. Podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu zamierzamy zaprezentować wybrane fragmenty literatury włoskiej w języku narodowym, recytowane przez lektora tego języka. Konkurs ma zasięg powiatowy i przeprowadzony zostanie przy współpracy Urzędu Miejskiego w Poddębicach oraz Starostwa Powiatowego w Poddębicach. Konkurs obejmuje trzy kategorie: szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Spotkanie laureatów wszystkich kategorii organizowane jest na podsumowanie konkursu oraz by wręczyć nagrody najlepszym uczestnikom i ponownie wysłuchać ich prezentacji. Inicjatywa stwarza sposobność lepszego poznania literatury i kultury europejskiej. Konkurs to wspaniała przygoda intelektualna dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Magdalena Kochanek Nowe książki w Powiatowej Bibliotece Biblioteka Powiatowa w Poddębicach wzbogaciła księgozbiór o 400 nowych pozycji książkowych, poświęconych w dużej części pięknu naszej przyrody i ochronie środowiska. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach zrealizowała zadania "Zakup nowości wydawniczych związanych z ekologią do księgozbioru podręcznego Powiatowej Biblioteki publicznej w Poddębicach" w ramach programu Edukacja Ekologiczna dofinansowywanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zakupiono około 400 książek za łączną kwotę zł (8.800 zł dofinansowanie z WFOŚiGW oraz zł z budżetu biblioteki). Książki dotyczą wszystkich dziedzin ochrony środowiska (m.in. gospodarka odpadami, atlasy, słowniki, poradniki, przewodniki, odnawialne źródła energii). Każda książka zaopatrzona jest pieczątką o treści "Zakup książki dofinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi". Książki są w trakcie opracowywania i wprowadzania do bazy biblioteki. Łącznie biblioteka w 2007 roku zakupiła ok książek z następujących źródeł: budżet własny, dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi oraz darowizna Banku Spółdzielczego w Poddębicach. W związku z zakupem książek biblioteka wzbogaciła się o 2 regały dwustronne. Przemysław Jaszczak Zdjęcie i Prezentacja wyniki jeszcze w tym roku - nagrody w przyszłym. Jeszcze w grudniu br. zostanie rozstrzygnięty konkurs na prezentację multimedialną i fotografię pt. Walory kulturowe Powiatu Poddębickiego, adresowany do mieszkańców Powiatu Poddębickiego. W konkursie mogli brać udział: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. Zadaniem uczestników było nadesłanie zdjęć bądź prezentacji multimedialnej przedstawiającej ciekawe zakątki i atrakcje naszego Powiatu. W swoich pracach uczestnicy mogli ukazać historię, kulturę i środowisko naturalne naszej małej Ojczyzny. Wśród nadesłanych prac w kategorii fotografia 17 uczestników prezentuje piękno przyrody i zabytków Powiatu, a 9 uczestników swoje spojrzenia na Powiat przedstawiło w prezentacji multimedialnej. Jury tuż po świętach spośród nadesłanych prac wyłoni zwycięzców w obu kategoriach. Laureaci nagrody odbiorą w styczniu na uroczystym rozstrzygnięciu konkursu. Komisja będzie miała olbrzymi problem z wyłonieniem najlepszych prac, a będzie brała pod uwagę m.in. walory artystyczne, jakość wykonania, kompozycję, czy pomysłowość autora. M.S. Jedno autor zdjęcia:(łuz) ze zdjęć Wiktora Plesińskiego ubiegłorocznego zwycięzcy Konkursu Fotograficznego Powiat Poddębicki w obiektywie. 10 Biuletyn Samorządowy Starostwa Powiatowego w Poddębicach

11 Już drugi rok z rzędu Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach realizuje projekt Aktywizacja młodzieży na rynku pracy oraz promocja wolontariatu. Projekt skierowany jest do młodych osób bezrobotnych, absolwentów, młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli, organizacji pozarządowych, pracodawców i instytucji. (projekt jest dofinansowany ze środków Gminy Poddębice w ramach realizacji zadania publicznego) W ramach projektu odbyły się szkolenia, kursy, warsztaty, spotkania informacyjne, konkursy dla młodzieży, z których skorzystało dotychczas ponad 1200 osób. Projekt realizowany jest w zakresie edukacji rynku pracy, wiedzy ekonomicznej dotyczącej działalności gospodarczej, poszukiwania pracy i promocji wolontariatu. W ramach zajęć lekcji przedsiębiorczości staraliśmy się w ciekawy i niekonwencjonalny sposób przybliżyć młodzieży korzyści płynące z samodzielnego prowadzenia własnego biznesu. W grudniu nastąpi rozstrzygnięcie konkursu dla młodzieży Mój Biznes Mój Sukces. Każdorazowo spotkania i seminaria prowadzą doświadczeni trenerzy z instytucji zajmujących się profesjonalnie danymi FUNDACJA CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKTYWIZUJE MŁODZIEŻY I PROMUJE WOLONTARIAT dziedzinami. Ciekawy cykl szkoleń z zakresu wolontariatu zarówno dla potencjalnych wolontariuszy jak i instytucji pragnących zaangażować wolontariuszy przeprowadzili eksperci z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Łodzi. Wiele instytucji z terenu naszego Powiatu wyraziło chęć współpracy z wolontariuszami, a i sama młodzież bardzo żywo zainteresowana jest taką formą aktywności - co bardzo nas cieszy. Planujemy kolejny cykl szkoleń w ramach projektu Wolontariacki Serwis Prawny Punkty Porad Prawnych w województwie łódzkim. Od lutego 2007 r. Fundacja realizuje Projekt Pozarządowa sieć punktów informacji o usługach instytucji rynku pracy w ramach EFS SPO RZL Działanie 1.1. Projekt realizowany jest przez Koalicję na Rzecz Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Pracując Razem i uczestniczy w nim 15 organizacji pozarządowych z terenu województwa łódzkiego działających w obszarze bezrobocia i wykluczenia społecznego. Celem projektu jest zwiększenie dostępu osób bezrobotnych do kompleksowej informacji o usługach świadczonych na ich rzecz przez instytucje rynku pracy. W Punkcie można bezpłatnie skorzystać WIEŚCI Z POWIATU z dostępu do Internetu, uzyskać pomoc w napisaniu dokumentów aplikacyjnych, zasięgnąć informacji o ofertach pracy, skorzystać z biblioteczki wyposażonej w książki z zakresu prawa, ekonomii i zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne dla rozpoczynających i prowadzących własny biznes. Działalność Fundacji to szeroko rozumiana sfera promocji przedsiębiorczości. W ramach Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości udzielamy pożyczek na rozpoczęcie indywidualnej działalności gospodarczej oraz pomagamy firmom już istniejącym. Dotychczas udzieliliśmy wsparcia w kwocie ponad 5 mln zł. Od listopada br. oferujemy mikro i małym przedsiębiorcom z terenu naszego powiatu wsparcie funduszu poręczeniowego, który udziela poręczeń w celu udostępnienia przedsiębiorcom dodatkowych źródeł zabezpieczeń kredytów i pożyczek. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy codziennie do siedziby Fundacji przy ul. 1-go Maja 15 w Poddębicach tel/fax w godz oraz na nasze strony internetowe oraz Małgorzata Zdzdziennicka,,Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko'' w ramach Lider + Szczególnego znaczenia nabiera działanie na rzecz edukacji ekologicznej wśród mieszkańców naszych gmin, z uwzględnieniem młodzieży szkolnej. Stowarzyszenie działa również na rzecz wspierania kultury i oświaty. W bieżącym roku dofinansowane zostały imprezy i konkursy, które odbywały się na terenie gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Członkowie,,LGD Przymierze Jeziorsko'' brali udział w dwóch wyjazdach studyjnych do Austrii, Włoch i Grecji, podczas których mieliśmy możliwość poznania ciekawych ludzi związanych z Lokalnymi Grupami Działania, obejrzenia różnych rozwiązań organizacyjnych i efektów ich pracy. Przy niewielkich nakładach finansowych można urządzić bardzo pomysłowo wykonane, przy wykorzystaniu ukształtowania terenu i miejscowych warunków przyrodniczych ścieżki edukacyjne, poglądowe czy szlaki turystyczne. Mogliśmy się naocznie przekonać, że odpowiedni dobór ludzi, metod działania oraz pełna determinacji i poświęcenia praca, może zaowocować korzystnymi dla danej społeczności rozwiązaniami, przysparzając im korzyści materialnych, podnosząc standard życia i rozwój kulturowy Stowarzyszenie,,Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko'', jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych o celach niezarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGO), w rozumieniu przepisów w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich'', a w terminologii Unii Europejskiej związanej z programem,,leader +'', mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W szczególności uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar gmin: Warta, Pęczniew i Dobra, a więc gminy położone na obrzeżu zbiornika,,jeziorsko''. Należy podkreślić, że,,lgd Przy-mierze Jeziorsko'', nawiązało współpracę z LGD Sudburgenland z siedzibą w Guessing z Austrii oraz dwoma polskimi LGD, tj. Związkiem Stowarzyszeń LGD,,Żywiecki Raj - Kotlina Tradycji i Turystyki'' w Żywcu, oraz Związek Stowarzyszeń LGD,, Brynica to nie granica'' z siedzibą w Marzęcicach. W najbliższym czasie przewiduje się nawiązanie współpracy z grupą LGD z Grecji (Region Larissa). Współpraca z poszczególnymi LGD z Polski, Austrii i Grecji, obejmować będzie wymianę doświadczeń w zakresie budowania świadomości lokalnych społeczności o potrzebie ochrony środowiska naturalnego, jak również dywersyfikacji gospodarki na terenie wiejskim poprzez zrównoważony rozwój tych terenów. Biuletyn Samorządowy Starostwa Powiatowego w Poddębicach K. Gwizdalski Wiceprezes Stowarzyszenia,,LGD Przymierze Jeziorsko'' Na zdjęciu: Delegacją i przedstawiciele Stowarzyszenia w czasie wizyty w Austrii. 11

12 WYDARZENIA 1. Za zgłoszenie uczestnictwa w konkursie przyjmuje się własnoręcznie wypełniony kupon lub inną pisemną deklarację o treści potwierdzającej chęć zerwania z nałogiem palenia tytoniu. 2. Kupony należy przysyłać na adres: Fundacja Promocja Zdrowia Warszawa, ul. Sobieskiego 110/7 3. Konkurs kończy się 31 grudnia 2007 r. - ostatni dzień przyjmowania kuponów/ deklaracji. 4. Kupony nadesłane po tym terminie automatycznie przechodzą do następnej edycji konkursu. 5. Losowanie nagród odbywa się w obecności powołanego jury. 6. W losowaniu biorą udział kupony - zgło- Sport to zdrowie - Powiatowe potyczki w tenisie stołowym. W Szkole Podstawowej w Uniejowie 6 listopada odbyły się powiatowe zawody młodzieży szkolnej w drużynowego tenisa stołowego. Organizatorem zawodów była SP w Uniejowie, gdzie przebiegiem imprezy zajęli się nauczyciele wychowania fizycznego: Marta Tomaszak oraz Sebastian Napieraj. W zawodach wystartowało wśród dziewcząt 7 drużyn z 4 szkół : SP Uniejów, SP Niewiesz, SP Wielenin oraz SP Brzeg. W klasyfikacji końcowej pierwsze miejsce wywalczyły dziewczęta z SP Brzeg (Izabela Borczyk, Angelika Marlińska), drugie miejsce SP Wielenin (Paulina Pajor, Ewa Pajor, Arleta Stasiak), ŻYJMY W ŚWIECIE WOLNYM OD DYMU TYTONIOWEGO W dniu 15 listopada na całym świecie obchodzono Światowy Dzień Rzucania Palenia Na rzucenie palenia dobry jest każdy dzień. Przyłącz się, by uwolnić świat od dymu tytoniowego! REGULAMIN KONKURSU szenia, zgodnie z zasadą podaną w pkt. nr Laureatów nagród wyłania się poprzez losowanie, zaczynając losowanie od nagród ważnych: wylosowane osoby wpisuje się kolejno na listę. 8. Osoby, które wylosowały nagrody losowo zostaną poddane sprawdzeniu wiarygodności złożonego oświadczenia (badanie lekarskie, wywiad środowiskowy). 9. Nagrodę, może otrzymać wylosowana osoba, jeżeli zerwała z nałogiem palenia tytoniu po terminie ostatniego losowania konkursu; 10. W przypadku, gdy wylosowana osoba nie spełnia warunków konkursu, nie jest umieszczana na liście laureatów, na jej natomiast trzecie miejsce przypadło gospodarzom czyli SP Uniejów (Joanna Lubczyńska. Daria Choińska). Wśród chłopców w zawodach wzięło udział 12 drużyn z 7 szkół: SP Uniejów, SP Dalików, SP Wielenin, SP Brzeg, SP Niewiesz, SP Pęczniew, SP Wilamów. Pierwsze miejsce wywalczyli chłopcy z SP Brzeg (Bartłomiej Gruszczyński, Kamil Zdanek), drugie miejsce SP Uniejów (Piotr Własny, Bartłomiej Zębik, Piotr Domżał) natomiast trzecie SP Wielenin (Patryk Kowalski, Marcin Rzeźniczak) Zawody przebiegały w miłej atmosferze, z rywalizacją zgodną z zasadami fair play. Marta Tomaszak miejsce przechodzi następna osoba z listy wylosowanych. 11. Laureatem konkursu można być tylko raz. 12. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fundacji Promocja Zdrowia oraz Zakładu Epidemiologii Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie, ani członkowie ich rodzin. 13. Nie stosuje się zamienników pieniężnych za zdobyte nagrody. 14. Z przebiegu losowania laureatów jury spisuje protokół zawierający listę wylosowanych osób. Nie przewiduje się odwołań od decyzji jury. 15. Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie o zdobytych nagrodach. KUPON KONKURSOWY Fundacja Promocja Zdrowia organizuje w ramach akcji Rzuć palenie razem z nami konkurs dla osób, które rzuciły palenie. Jeżeli przestał(a) Pan/Pani palić tytoń w ciągu bieżącego roku, prosimy przesłać do Nas wypełnioną kartę. Do wygrania zdrowie a także wiele nagród rzeczowych. Prosimy o wpisanie poniżej swoich danych. Wyniki konkursu podamy do wiadomości publicznej, a zwycięzców powiadomimy listownie. Przestałem(am) palić tytoń w dniu:... kod pocztowy... miejscowość: Imię i nazwisko:...płeć: (M) (K) data urodzenia... województwo:... Adres:... tel:... Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie do publikacji imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości w przypadku wygranej i do przekazania nagrody. Zadbaj o swoje zdrowie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach do końca 2007 r. wykonuje badania cytologiczne w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Programem objęte są kobiety w wieku lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego. W celu umówienia terminu badania można zgłaszać się osobiście w dni powszednie w godzinach 8:00-15:00 w rejestracji Przychodni Specjalistycznej przy ul. Mickiewicza 16 lub telefonicznie pod numerem telefonu Zachęcamy do wykonania badań. USG LGS dr ŚWINIARSCY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI PÓŁNOCNA 26 GINEKOLOGIA, CIĄŻA /3D/, JAMA BRZUSZNA, UKŁAD MOCZOWY, PROSTATA, TARCZYCA, GRUCZOŁ PIERSIOWY, TĘTNICE I ŻYŁY (DOPPLER), NARZĄD RUCHU, DZIECIĘCE STAWY BIODROWE ECHO SERCA EKG HOLTER Biuletyn Samorządowy Starostwa Powiatowego w Poddębicach

13 SIKAWKOWI MISTRZOWIE POLSKI WESZLI W XXI WIEK - ZAKUPUJĄC NOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO - GAŚNICZY W listopadzie ubiegłego roku Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Sworawie rozpoczął działania zmierzające do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego. W wyniku podjętych działań oraz patronatow,i jakim objął realizowane zadanie ówczesny Wicemarszałek woj. łódzkiego Stanisław Olas w bieżącym roku jednostka pozyskała środki finansowe, na zakup tak potrzebnego pojazdu, które głównie pochodziły z WFOŚ i GW w Łodzi, Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie, Urzędu Miejskiego w Poddębicach, PZU SA w Zgierzu oraz od instytucji, zakładów pracy i sponsorów. Po zbilansowaniu wszystkich źródeł finansowania został ogłoszony i przeprowadzony przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano wykonawcę. W październiku strażacy z OSP Sworawa dokonali odbioru technicznego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego na podwoziu Forda Transita 2,4 TDCI z kontenerową zabudową pożarniczą w siedzibie wykonawcy w Częstochowie. Pojazd został wyposażony w trójfazowy agregat prądotwórczy i teleskopowy maszt oświetleniowy, agregat wysokociśnieniowy ze zbiornikiem wodnym, radiotelefon przewoźny, belkę sygnałową, orurowanie przednie z wciągarką oraz dodatkowy komplet kół zimowych. Po przyjeździe do strażnicy druhowie z miejscowej OSP doposażyli zakupiony samochód motopompą pożarniczą, armaturą wodną (węże pożarnicze prądownice itp.), hełmami strażackimi, ubraniami i butami specjalnymi oraz sprzętem do zabezpieczania miejsca zdarzenia (pachołki ostrzegawcze lampy sygnalizacyjne itp.). Po roku od podjęcia pierwszych czynności związanych z zakupem nowego samochodu, w listopadzie oficjalnie przekazany został do użytku. Podczas uroczystości na wyposażenie samochodu Nadleśnictwo w Poddębicach przekazało pilarkę do cięcia drewna oraz Urząd Miejski w Poddębicach przekazał pompę pływającą. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Stanisława Olasa - Poseł na Sejm RP, Stanisław Olas - Starosta Poddębicki, Piotr Sęczkowski - Burmistrz Poddębic, mł. bryg. Paweł Stępnia - Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Tadeusz Stańczyk - Wicedyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Bogumił Kazulak - Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Grażyna Walczak - Dyrektor PZU SA w Zgierzu, Renata Dyczak i Joanna Kruk Olczyk przedstawiciele WFOŚ i GW w Łodzi. WYDARZENIA Ochotnikom ze Sworawy w uroczystości towarzyszyli przedstawiciele 18 jednostek OSP na czele z Prezesem i Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach druhami Jerzym Szopą i Wieńczysławem Kaźmierczakiem. - Nie sposób jest wymienić w tak krótkim artykule wszystkie przybyłe osoby, ale niemniej w tym miejscu pragnę podziękować za przybycie wszystkim uczestnikom naszej uroczystości. Dziękuję instytucjom, zakładom pracy i sponsorom, którzy przekazali darowizny na zakup pojazdu. Dziękuję wszystkim osobom, którzy słowem i czynem poparli naszą inicjatywę i pomogli w zakupie nowego sprzętu na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Dziękuję druhowi Wiesławowi Wydrzyńskiemu Naczelnikowi tutejszej OSP za włożony wkład pracy - sporządzenie całej dokumentacji, wniosków, pism, dokumentacji przetargowej itp. Dzięki jego zaangażowaniu i umiejętnościom nasza jednostka może poszczycić się nowym sprzętem. mówił w czasie uroczystości dh. Wiesław Łopata Prezes OSP w Sworawie. Doposażenie jednostki OSP w Sworawie w samochód ratowniczo gaśniczego podnosi jej gotowość bojową i umożliwia skuteczniejsze prowadzenie działań z zakresu likwidacji i ograniczania skutków wypadków, poważnych awarii chemicznych i ekologicznych zagrażających środowisku oraz życiu i zdrowiu ludzi. POWIATOWY URZĄD PRACY ŁAGODZI SKUTKI BEZROBOCIA. Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających zgodnie z ustawą realizuje zadania na celu rozwiązanie lub złagodzenie państwa w zakresie łagodzenia skutków problemów związanych z planowanymi zwolnieniami bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej grup pracowników z przyczyn doty- osób bezrobotnych. czących zakładu pracy, współdziałanie z powiatowymi W tym miejscu należy przypomnieć co należy radami zatrudnienia w zakresie do zadań samorządu Powiatu realizowanych promocji zatrudnienia oraz wykorzystywania przez Powiatowy Urząd Pracy: środków Funduszu Pracy, współpraca z gmi- opracowanie i realizacja programu promocji nami w zakresie upowszechniania ofert pranego zatrudnienia oraz aktywizacji lokalcy, informacji o usługach poradnictwa zawonami rynku pracy, pozyskiwanie i gospodarowanie dowego i szkoleniach, organizacji robót publiizację środkami finansowymi na realcznych oraz zatrudnienia socjalnego, a także zadań z zakresu aktywizacji lokalnego przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz rynku pracy, udzielanie pomocy bez- innych świadczeń z tytułu bezrobocia. robotnym i poszukującym pracy znalezieniu W roku 2007 Powiatowy Urząd Pracy zatrudnienia, a także pracodawcom w pozyskiwaniu w Poddębicach pozyskał środki finansowe na pracowników poprzez pośre- realizację zadań z zakresu aktywizacji lo- dnictwo pracy i poradnictwo zawodowe, kalnego rynku pracy w kwocie zł, rejestracja bezrobotnych i poszukujących z tego: z Funduszu Pracy wg. tzw. algorytmu - pracy, inicjowanie i wdrażanie instrumentów zł, Europejskiego Funduszu rynku pracy, inicjowanie, organi- Społecznego na działanie dla osób do zowanie i finansowanie usług oraz instrumentów 25 roku życia i 1.3 a) dla osób zagrożonych - rynku pracy, inicjowanie i wspie- długotrwałym bezrobociem zł, ranie tworzenia klubów pracy, organizowanie Europejskiego Funduszu Społecznnego na i finansowanie projektów lokalnych działanie 1.3a) dla osób zagrożonych oraz innych działań na rzecz aktywizacji długotrwałym bezrobotnych zł, bezrobotnych, opracowanie analiz i sprawozdań, z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym prowadzenie monitoringu działanie 1.2 a) dla osób do 25 roku życia - zawodów deficytowych i nadwyżkowych zł, Funduszu Pracy - Program Biuletyn Samorządowy Starostwa Powiatowego w Poddębicach,,Kuźnia 2007, zł, Fundusz Pracy Program,,Porządki zł, Fundusz Pracy Program,,Bon zł, z Rezerwy Ministerstwa na Program,,Inwestycje w kwalifikacje deficytowe'' zł, Rezerwy Ministra na program,,praca dla młodych dobry start'' zł i z Funduszu Pracy Program,,Kuźnia 2007' zł. W ramach pozyskanych środków finansowych osób bezrobotnych oraz inne osoby uprawnione na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mogą korzystać z różnorodnych form pomocy, takich jak: szkolenia zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, przygotowanie zawodowe, zwrot kosztów dojazdu na staż, szkolenie, przygotowanie, do pracy, prace społeczno - użyteczne, środki na działalność gospodarczą dla osób bezrobotnych, wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy, pokrycie składki KRUS dla rolników zwalnianych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Szacuje się, że rok 2007 z wymienionych form pomocy mogło skorzystać łącznie ok osób bezrobotnych. Kazimiera Fogel 13

14 WARTO WIEDZIEĆ Apel do hodowców drobiu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poddębicach zwraca się z prośbą o przestrzeganie wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2007 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków. Znajdujący się na naszym terenie zbiornik wodny Jeziorsko, powoduje iż powiat poddębicki jest szczególnie narażony na wystąpienie tej choroby. Dzikie ptactwo jest rezerwuarem wirusa ptasiej grypy i jego bezobjawowym nosicielem. Pamiętać należy, iż posiadamy również bardzo dużą koncentrację drobiu na małym obszarze fermy w Bałdrzychowie i Chropach. Apeluję zatem o stosowanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poddębicach lek.wet. Józef Klimczak WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA HODOWCÓW DROBIU Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków. Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne i zróżnicowane w zależności od zjadliwości szczepu wirusa wywołującego chorobę, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących oraz warunków środowiskowych. Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%. Przy zakażeniu wirusem grypy o niskiej zjadliwości mogą wystąpić objawy ze strony układu oddechowego (z reguły łagodne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek. Zakażone ptaki wydalają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty (jaja) może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby. Rozprzestrzenianie z wiatrem zainfekowanych cząstek i kropelek nie ma większego znaczenia. Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie). ZALECENIA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ Główny Lekarz Weterynarii, biorąc pod uwagę konieczność kontynuowania działań zapobiegawczych, mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, związaną z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków oraz ograniczenie bardzo dużych strat ekonomicznych spowodowanych ewentualnym wybuchem choroby, przedstawia zalecenia umożliwiające skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia się choroby.j. Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu - chów przyzagrodowy Zaleca się: - karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; - przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem (zastosowanie siatek ochronnych, zadaszenia); - odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi; - przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem; - unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek); - zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu; - po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem; - wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu; - osobom utrzymującym drób w chowie przy-zagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu. Zalecenia dla hodowców gołębi pocztowych Zaleca się: - karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich; - przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem; - nie wypuszczanie gołębi z gołębników w celu oblatywania. Zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu W okresie wiosennych wędrówek dzikich ptaków do końca maja 2008r., powinno się przetrzymywać drób w odosobnieniu. Drób wodny (kaczki i gęsi) może być karmiony w tym czasie zielonkami dowożonymi do miejsca jego odchowu. Zielonki nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich. Zaleca się: - przetrzymywanie ptaków w zamknięciu lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem; - karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie ma- ją dostępu ptaki dzikie; - szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek); - ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób; - ograniczenie liczby osób obsługujących fermy do koniecznego minimum wraz ze sprawdzeniem czy osoby te nie utrzymują drobiu we własnych zagrodach; - rozłożenie przed wejściami do budynków fermy drobiu mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym; - założenie śluz dezynfekcyjnych w wejściach do budynków fermy drobiu; - wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny; - obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających; - rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren fermy; - obowiązek używania odzieży ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na fermie, po wcześniejszym pozostawieniu odzieży własnej w szatni; - wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób; - aby pracownicy ferm drobiu nie mieli kontaktu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami. Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia ptasią grypą. Główny Lekarz Weterynarii informuje, że wszystkie gatunki drobiu przed wysyłką do rzeźni, są zawsze obowiązkowo badane przez lekarza weterynarii wystawiającego świadectwo zdrowia, a następnie podlegają badaniu przed i poubojowemu w rzeźniach drobiu. Główny Lekarz Weterynarii zapewnia, iż nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów ptasią grypą, poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów. W zależności od rozwoju sytuacji i poziomu zagrożenia wysoce zjadliwą grypą ptaków ptasią grypą w Polsce jak i w krajach sąsiednich, Główny Lekarz Weterynarii podejmie wszelkie, możliwe i prawem przewidziane działania w celu zabezpieczenia Polski przed wniknięciem tej choroby. 14 Biuletyn Samorządowy Starostwa Powiatowego w Poddębicach

15 Elektrownie wodne. Energetyka wodna na świecie stanowi około 30 % potencjału wytworzenia energii elektrycznej. Pierwsze elektrownie wodne powstawały już w XIX wieku. Prawdziwy rozwój energetyki wodnej nastąpił dopiero w drugiej połowie ubiegłego stulecia. Jeżeli chodzi o Polskę to mamy niewielkie zasoby wodne, a wykorzystanie ich potencjału jeszcze mniejsze (waha się na poziomie około 1,1 %). Nie przekreśla to jednak sensu prowadzenia prac nad zamianą energii wody na energię użyteczną człowiekowi, która nie powoduje emisji zanieczyszczeń do środowiska. W praktyce energia wody jest wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej. Energia elektryczna powstaje dzięki poruszaniu przez wodę turbiny połączonej z prądnicą. Turbina to zmodyfikowana wersja dawnego koła wodnego. Jest to tak zaprojektowane urządzenie, aby odbierać wodzie jak największa ilość energii. W Polsce największa koncentracja zasobów wody przydatnych do celów energetycznych ma miejsce: - w dorzeczu Wisły - dolny odcinek rzeki, - w dorzeczu Odry, - w dorzeczu rzek obszaru nadmorskiego. Wielkość zasobów szacuje się na poziomie 13,7 TWh/rok (13,7 TWh terawatogodzin = 13,7 * 109 kwh), z czego wykorzystuje się około 15 % - głównie w dorzeczach Wisły i Odry. Łączna moc elektrowni wodnych w Polsce wynosi 2100 MW. Ponadto istnieje sieć małych elektrowni wodnych, w tym także w Powiecie Poddębickim. Z racji uwarunkowań technicznych w jakich wywarzana jest energia, elektrownie dzielimy na: - elektrownie z naturalnym dopły- - zbiornikowe (przed elektrownią znajduje się zbiornik wodny) i przepływowe (mała elektrownia wodna w Wilkowicach, w Wólce, w Maryniu, w Borku), - elektrownie szczytowo - pompowe znajdują się między dwoma zbiornikami (górnym i dolnym). To rozwiązanie umożliwia sterowanie energią wody poprzez przepompowywanie między zbiornikami, a także spuszczanie ze zbiornika górnego do dolnego w okresie dużego zapotrzebowania na energię. Z drugiej strony elektrownie możemy podzielić ze względu na wielkość: - duże o mocy 10 MW i więcej, - małe o mocy 200 kw 10 MW, - mikroelektrownie o mocy poniżej 200 kw. W ostatnich latach nastąpił rozwój energetyki wodnej o małych mocach opartej o małe elektrownie wodne budowane na istniejących stopniach wo- Zaletami małych elektrowni wodnych są niewątpliwie: wytwarzanie energii elektrycznej bez emisji zanieczyszczeń do środowiska, zużywanie niewielkich ilości wyprodukowanej energii na potrzeby własne (około 0,5-1 %), niewielki nadzór techniczny, małe straty w przesyle poprzez lokalne wykorzystanie energii, możliwość regulacji stosunków wodnych w okolicy, krótki okres od projektu do realizacji itd. Do produkcji energii elektrycznej można wykorzystywać energię powstałą w wyniku przypływów i odpływów wody morskiej. Przypływy i odpływy nas wód morskich następują w wyniku oddziaływania siły grawitacji Księżyca i siły odśrodkowej powstającej w wyniku obrotu Kuli Ziemskiej. Wypadkowa tych dwóch sił powoduje w ciągu każdej doby podnoszenie się poziomu mórz, a następnie jego powolne opadanie, w wyniku czego powstają przypływy i odpływy, których energię można zamienić na energię elektryczną (tzw. morskie elektrownie pływowe). Do wykorzystanie jest także energia fal wywołana energią wiatru. W Polsce, według szacunków Instytutu Morskiego w Gdańsku, przy długości brzegu wynoszącej 400 km energia całkowita możliwa do uzyskania wynosi około 4000 MW. Ponadto instalacje do wytwarzania energii można dodatkowo wykorzystać jako falochrony chroniące wybrzeże, porty i półwysep Hel. Na dzień dzisiejszy dysponujemy odpowiednim potencjałem, aby w sposób pożyteczny dla człowieka i środowiska, wykorzystać energię wody. Konieczne jest tylko optymalne planowanie z uwzględnieniem rozwiązań Tadeusz Janiak Na zdjęciu: Widok z tamy na rzekę Wartę i fragment budynku głównego Elektrowni Wodnej Jeziorsko.

16 Edukacja przyrodniczo - leśna w Nadleśnictwie Poddębice Edukacja przyrodniczo-leśna (zwana również edukacją leśną bądź ekologiczną), jako jedno z zadań Lasów Państwowych sformalizowane zostało w roku Nie oznacza to, że wcześniej nie odbywały się spotkania leśników z młodzieżą szkolną czy dorosłymi, jednak od tego czasu nabrała ona poważniejszego znaczenia. Nie są to już tylko zwykłe pogadanki ale także zorganizowane zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Nadleśnictwo Poddębice od wielu lat edukuje dzieci i młodzież szkolną ze szkół z terenu działania nadleśnictwa ale również i spoza niego. Podczas ciepłych pór roku są to przeważnie zajęcia prowadzone w lesie, zimą odbywają się one przede wszystkim w zainteresowanych placówkach oświatowych. W związku z coraz większym zainteresowaniem szkół na udział w takich zajęciach nadleśnictwo poszerzyło swą ofertę edukacyjną o ścieżki dydaktyczne oraz sale edukacyjne. W wyniku podjętych działań powstały: - Sala edukacyjna Rodrysin wraz z pobliskimi tablicami o tematyce łowieckiej oraz Na zdjęciu: Leśniczówka w Rodrysinie z salami edukacyjnymi Na zdjęciu powyżej: Tablice informacyjne w Rodrysinie. Na zdjęciu poniżej: Wiata w Gostkowie przeznaczona dla uczestników spotkań ekologicznych. KONTAKT: Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Wydział Promocji, Rozwoju, Edukacji i Współpracy Zagranicznej Poddębice, ul. Łęczycka 16, tel. (043) /06 w. 258, fax: (043) , Biuletyn został wydany przy współfinansowaniu WFOŚiGW w Łodzi. zadaszoną wiatą na ok. 100 osób z miejscem na ognisko, - Ścieżka dydaktyczna Gostków złożona z 13 tablic, długości ok. 2 km, czas przejścia ok. 1,5 h, z zadaszoną wiatą z miejscem na ognisko w pobliżu szkółki leśnej. Na szkółce przygotowywana jest obecnie sala edukacyjna. - Ścieżka dydaktyczna Reduchów o dwóch wariantach przebiegu: 2,8 i 7,2 km. Położona jest w uroczysku Miedźno w niedalekiej odległości od Sieradza. Przebiega przez starodrzew dębowy, w pobliżu okazałego pomnika przyrody, zbiornika wodnego oraz stanowisk rzadkich i chronionych gatunków roślin. Wzdłuż trasy umieszczono 15 tablic edukacyjnych. - Ścieżka dydaktyczna Jamno przebiegająca także przez rezerwat o tej samej nazwie w pobliżu Szadku. Zaplanowano trzy trasy przemarszu o długości: 3, 5 i 7,5 km. Rozmieszczono tu 14 tablic opisujących różnorodne zagadnienia leśne. Wzdłuż trasy podziwiać można jodły, jedne z najokazalszych w województwie. Również tutaj po wędrówce odpocząć można pod wiatą. W celu uatrakcyjnienia zajęć sale edukacyjne dysponują sprzętem audiowizualnym, materiałami dydaktycznymi (m.in.: mikroskopy, lornetki, pudełka do chwytania owadów, tablice tematyczne) oraz biblioteczką. Znaleźć tu można przewodniki terenowe, pozycje albumowe jak również zeszyty ćwiczeń, które po skopiowaniu wykorzystuje się do samodzielnych prac uczestników zajęć. Pracownicy nadleśnictwa biorą czynny udział w różnorodnych akcjach i przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym. Są to takie akcje jak: Sprzątanie świata, Święto drzewa, prenumerata czasopisma Poznajmy Las, konkursy, wywiady i artykuły w mediach, itp. W 2006 r. w 20 spotkaniach, których nadleśnictwo było organizatorem lub współorganizatorem udział wzięło ok uczestników. Jest to więc dziedzina ważna, na którą zwraca się coraz większą uwagę. Z pewnością dla obu stron są to spotkania pouczające i pożyteczne, a odbiorcy zajęć w sposób właściwy spożytkują przekazaną przez prowadzących wiedzę. Sylwester Lisek

Opracował: Artur Bugaj kl.vi,,c

Opracował: Artur Bugaj kl.vi,,c TADYCJE Opracował: Artur Bugaj kl.vi,,c Spis treści: Szopka... - 3 - Kolędy... - 4 - Opłatek... - 5 - Pierwsza Gwiazda... - 6 - Pasterka... - 7 - Choinka... - 8 - Święty Mikołaj... - 9 - Źródła informacji...-

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: II Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej Uwielbiaj duszo Pana. Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów dwuletnich i trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych Informacja wstępna o wynikach Warszawa sierpień

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 Opiekun SU: Jadwiga Banasik Hasło: Samorząd Uczniowski wspiera działania szkoły na rzecz organizowania zadań propagujących współdziałanie uczniów, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie składa się z następujących szkół: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza

Bardziej szczegółowo

Firmowe życzenia świąteczne

Firmowe życzenia świąteczne Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom naszej firmy składamy życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku. Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Święta Bożego Narodzenia w przedszkolnym obiektywie.

Święta Bożego Narodzenia w przedszkolnym obiektywie. Święta Bożego Narodzenia w przedszkolnym obiektywie. Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości, ciepła oraz świątecznych przygotowań. W naszym przedszkolu mamy to szczęście, że okres ten zaczyna

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Podtrzymując tradycje bożonarodzeniowe wszyscy przedszkolacy od kilku dni przygotowywali się do spotkań wigilijnych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie Nasz patron 14 października 1971 roku nadano naszej szkole imię Simona Bolivara, bohatera narodowego państw Ameryki Południowej. Zapraszamy do zapoznania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH PABIANICE 95-200, UL. KAZIMIERZA 8, TEL. (42) 215-42-42, FAX: (42) 215-04-31, E-MAIL: PODN@PODN-PABIANICE.PL, WWW.PODN-PABIANICE.PL

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

III Wojewódzki Festiwal Konkursów o pszczołach

III Wojewódzki Festiwal Konkursów o pszczołach III Wojewódzki Festiwal Konkursów o pszczołach Mając na względzie potrzebę ochrony środowiska naturalnego kolejny rok z rzędu chcemy pogłębić świadomość dzieci i młodzieży na temat dobrodziejstw jakie

Bardziej szczegółowo

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II Miejcie odwagę żyć dla Miłości! Organizator: Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 1 HONOROWY PATRONAT NAD III PRZEGLĄDEM POEZJI JANA PAWŁA II PEŁNI: - Dyrektor

Bardziej szczegółowo

HISTORIA SZKOŁY. 4.09.1967 oddano nowy budynek internatu przy ul. Sienkiewicza. Kierownikiem placówki został Adam Kozak.

HISTORIA SZKOŁY. 4.09.1967 oddano nowy budynek internatu przy ul. Sienkiewicza. Kierownikiem placówki został Adam Kozak. Historia HISTORIA SZKOŁY 1959 Zarządzeniem Ministra Oświaty została otwarta trzyletnia Szkoła Rzemiosł Budowlanych. Placówka otrzymała do swej dyspozycji budynek po zlikwidowanym Liceum Pedagogicznym.

Bardziej szczegółowo

Poznajemy tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia

Poznajemy tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia Literka.pl Poznajemy tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia Data dodania: 2008-05-15 07:21:30 Większość dzieci kojarzy święta Bożego Narodzenia wyłącznie z prezentami. Realizując mój projekt chciałam,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej - XXXIII edycja Eliminacje rejonowe 2016

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej - XXXIII edycja Eliminacje rejonowe 2016 Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej - XXXIII edycja Eliminacje rejonowe 2016 1. ORGANIZATOR ELIMINACJI REJONOWYCH: Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni ul.grabowo 2, 81-265 Gdynia tel./fax: (58)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W ZESPOLE SZKÓŁ NR 14 JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW WYCHOWANIA

WOLONTARIAT W ZESPOLE SZKÓŁ NR 14 JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW WYCHOWANIA WOLONTARIAT W ZESPOLE SZKÓŁ NR 14 JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW WYCHOWANIA Projekt Miej serce na dłoni i nieś pomoc drugiemu Pomagam, więc jestem! Autor projektu: Maria Czaplińska 1 SPIS TREŚCI Idea wolontariatu...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka Ul. B. Chrobrego 29 44-200 Rybnik Tel. 032 4222587 Szkoła nosi imię Janusza

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w Puławach Jan Paweł II- Świętymi Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

Projekt międzyprzedmiotowy. realizowany w ramach Koła Ekologicznego. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach

Projekt międzyprzedmiotowy. realizowany w ramach Koła Ekologicznego. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach Załącznik nr 2: Projekt międzyprzedmiotowy realizowany w ramach Koła Ekologicznego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach pn. Chrońmy środowisko naturalne w roku szkolnym 2011/2012 Konkurs

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2009 ROK część II dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2009 r. w powiecie starachowickim Na terenie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół podstawowych, 11 gimnazjów (w tym 1 społeczne), 3 licea

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W BARTOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015 /2016 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich

REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich I. Postanowienia ogólne. 1. Turniej jest organizowany w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy.

27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy. 27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy. Statutowe cele Stowarzyszenia Celem Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BOŻONARODZENIOWY

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BOŻONARODZENIOWY Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie Ciągle jeszcze istnieją wśród nas Anioły Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI Organizowanego przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK w Modzerowie DATA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II 2 kwietnia 2005 roku - tę datę każdy Polak zapamięta jako chwilę odejścia Wielkiego Człowieka - Jana Pawła II. Benedykt XVI wyraził w bieżącym roku zgodę na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II. j. polski matematyka środowisko technika muzyka A,P.E,O

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II. j. polski matematyka środowisko technika muzyka A,P.E,O Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II Prowadząca: mgr Marzena Łukasiewicz Ośrodek tematyczny: BOŻE NARODZENIE TUŻ TUŻ Temat dnia: WIGILIJNY WIECZÓR Rozmowa o tradycjach wigilijnych na podstawie wiersza

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela. Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela. Jan Paweł II W grudniu 2010 roku w ramach tygodnia wolontariatu w Publicznej Szkole

Bardziej szczegółowo

Drodzy Nauczyciele. Organizatorzy

Drodzy Nauczyciele. Organizatorzy Drodzy Nauczyciele Wszyscy zgadzamy się, iż w XXI wieku troska o środowisko jest rzeczą niezbędną dla przetrwania ludzkości. Nie można niedoceniać roli edukacji ekologicznej i ochrony środowiska w prawidłowym

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny uczniów klasy II a Korczak król dzieci

Projekt edukacyjny uczniów klasy II a Korczak król dzieci Janusz Korczak Projekt edukacyjny uczniów klasy II a Korczak król dzieci Projekt realizowany jest przez uczniów II klasy Gimnazjum nr 1 w Błoniu pod kierunkiem nauczyciela, pani Anety Kobosz. Idea przybliżenia

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR: PATRONI: WSPÓŁPRACA:

ORGANIZATOR: PATRONI: WSPÓŁPRACA: ORGANIZATOR: PATRONI: WSPÓŁPRACA: REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Zrównoważony rozwój, czyli środowisko w służbie człowieka 1 Cel i tematyka konkursu I. Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Publiczne Przedszkole w Kotowiecku PROJEKT EDUKACYJNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Opracowanie projektu: Wstęp Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich ludzi a zwłaszcza dla dzieci szczególnym przeżyciem.

Bardziej szczegółowo

www.ir.katowice.pl izba@ir.katowice.pl

www.ir.katowice.pl izba@ir.katowice.pl www.ir.katowice.pl izba@ir.katowice.pl Izba powstała w czerwcu 1922 roku na mocy dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i jest największą organizacją gospodarczą na Śląsku, zrzeszając ponad 8 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności charytatywnej. prowadzonej w ramach akcji Pola Nadziei. w roku szkolnym 2012 / 2013 w Zespole Szkół

Sprawozdanie z działalności charytatywnej. prowadzonej w ramach akcji Pola Nadziei. w roku szkolnym 2012 / 2013 w Zespole Szkół Sprawozdanie z działalności charytatywnej prowadzonej w ramach akcji Pola Nadziei w roku szkolnym 2012 / 2013 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stobiernej INAUGURACJA "PÓL NADZIEI" POD POMNIKIEM BŁ.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE NR 2/2013 Zaproszenie W tym roku podjęliśmy kolejną próbę spotkań połączonych ze wspólnym śpiewaniem. A okazja ku temu jest doskonała. Zbliżają się święta

Bardziej szczegółowo

MIASTO HRUBIESZÓW GMINA HRUBIESZÓW

MIASTO HRUBIESZÓW GMINA HRUBIESZÓW Jubileusz X lecia 10.04.2013 ORGANIZATOR KONKURSU: Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie Polski Czerwony

Bardziej szczegółowo

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku.

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku. Być sobą, autentyzm to po prostu szczerość. To prawda wcielona w człowieka.. Jestem jaki jestem. Znam swoje miejsce wśród ludzi i ani się nie poniżam, ani nie wywyższam. Nie wchodzi się do nieba w cudzym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO KUJAWSKO-POMORSKIM SZLAKIEM HISTORII. III edycja ZNANI - NIEZNANI W ROKU SZKOLNYM

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO KUJAWSKO-POMORSKIM SZLAKIEM HISTORII. III edycja ZNANI - NIEZNANI W ROKU SZKOLNYM REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO KUJAWSKO-POMORSKIM SZLAKIEM HISTORII III edycja ZNANI - NIEZNANI W ROKU SZKOLNYM 2016-2017 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Nazwa organizacji. Stowarzyszenie Rady Rodziców i Nauczycieli Absolwentów i Przyjaciół ZSZ im E. Dembowskiego w Wieliczce. Adres

Nazwa organizacji. Stowarzyszenie Rady Rodziców i Nauczycieli Absolwentów i Przyjaciół ZSZ im E. Dembowskiego w Wieliczce. Adres Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie:

I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie: Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 754/110/V/2016 z dnia 26.04.2016 r. Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2016 Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO,,PAPIEŻ POLAK JEST NAM BLISKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO,,PAPIEŻ POLAK JEST NAM BLISKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO,,PAPIEŻ POLAK JEST NAM BLISKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Fraszka - Igraszka,,PAPIEŻ POLAK JEST NAM BLISKI skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu

Bardziej szczegółowo

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego Łódź marzec - maj 2014 ORGANIZATORZY: Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi 94-050

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY .KROPECZKA. Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nowy rok szkolny powitaliśmy 2

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1 Gazetka Szkolna Tel.: (85) 653 00 73; Faks: 85 653 32 15 e-mail: zsoitbialystok@wp.pl; www.zsoit.bialystok.pl W T Y M N U M E R Z E Studniówka 1 Mamy nowe 1-2 certyfikaty Wiosenne 2 kolędowanie Poezja

Bardziej szczegółowo

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y ul. Armii Krajowej 4, 05-400 OTWOCK tel/fax: 022-779-36-43 Adres do korespondencji: ul.warszawska 11/13, 05-400 Otwock OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem. Ptaki w fotografii

REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem. Ptaki w fotografii REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem Ptaki w fotografii 1 Cel i tematyka konkursu 1. Gimnazjum nr 7 im Sybiraków przy ul. Zofii Nałkowskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Leśnych w Lesku

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Leśnych w Lesku Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Leśnych w Lesku Podstawę prawną Regulaminu Samorządu Uczniowskiego stanowi artykuł 55 ust.3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna.

Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie Cel: Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów. Pisać każdy może

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów. Pisać każdy może VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów Pisać każdy może Dyrektor i polonistki Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkół w Legionowie zapraszają uczniów gimnazjów do udziału w

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ŚRODOWISKO CZŁOWIEK

Regulamin konkursu fotograficznego ŚRODOWISKO CZŁOWIEK Regulamin konkursu fotograficznego ŚRODOWISKO CZŁOWIEK I. ORGANIZATOR, CEL i CZAS TRWANIA 1. Organizatorem konkursu fotograficznego ŚRODOWISKO CZŁOWIEK zwanego dalej Konkursem jest Powiat Krasnostawski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR xxxiv/1116/01 RADY MIASTA GDYNI z 31 października 2001 roku

UCHWAŁA NR xxxiv/1116/01 RADY MIASTA GDYNI z 31 października 2001 roku UCHWAŁA NR xxxiv/1116/01 RADY MIASTA GDYNI z 31 października 2001 roku w sprawie: zatwierdzenia planu sieci samorządowych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Miasta Gdyni Działając na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI Wspaniała literatura polska, szczególnie współczesna, obfituje w dzieła, które pozbawione są rycin. Chcemy aby poprzez ten konkurs młodzi ludzie rozbudzali swoją wyobraźnię,

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. pod hasłem Ja i moja pasja

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. pod hasłem Ja i moja pasja REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pod hasłem Ja i moja pasja Cel i tematyka konkursu 1 1. w Szczecinie (dalej: WUP w Szczecinie ) ogłasza konkurs fotograficzny pt.: "Ja i moja pasja" (dalej: "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU Rok szkolny 2007/2008 OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak Agata Cięszka Lp Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne termin I.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

DZIECI OPIEKUNAMI ZWIERZĄT Nasza szkoła od lat organizuje różne akcje, które mają na celu pomoc zwierzętom. W tym roku również zaangażowaliśmy się bardzo mocno. Pragniemy przedstawić Państwu, niektóre

Bardziej szczegółowo

Relacja z akcji charytatywnej,,i Ty możesz zostać Św. Mikołajem

Relacja z akcji charytatywnej,,i Ty możesz zostać Św. Mikołajem RELACJA Z AKCJI CHARYTATYWNEJ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM,,Żył na ziemi dobry święty, nocą roznosił prezenty. Delikatnie, cichuteńko składał dary pod okienko. W IMIENIU CHORYCH, SAMOTNYCH I POTRZEBUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w ramach konkursu.,,z Ekologią na Ty 2016

Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w ramach konkursu.,,z Ekologią na Ty 2016 Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w ramach konkursu,,z Ekologią na Ty 2016 zorganizowanego przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku we współpracy z: EKO PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań

Bardziej szczegółowo

I. KIERUNKI KSZTAŁCENIA W PCE-ZSP W LĘBORKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

I. KIERUNKI KSZTAŁCENIA W PCE-ZSP W LĘBORKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Regulamin Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/67/12 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 18 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 152/67/12 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 18 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR 52/67/2 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 8 kwietnia 202 r. w sprawie akceptacji kierunków kształcenia, zawodów i kwalifikacji zawodowych w roku szkolnym 202/203 w szkołach ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2013/2014 - Przez lądy, morza i oceany Ameryka Północna

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2013/2014 - Przez lądy, morza i oceany Ameryka Północna POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH PABIANICE 95-200, UL. KAZIMIERZA 8, TEL. (42) 215-42-42, FAX: (42) 215-04-31, E-MAIL: PODN@PODN-PABIANICE.PL, WWW.PODN-PABIANICE.PL

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 Elbląg, 2012-05-25 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach

Szkoła Podstawowa Im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach Szkoła Podstawowa Im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach Sprawozdanie z realizacji zadania 8 Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie,

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Szkoła Podstawowa w Rzechcie im. Bohaterów Walk Nad Wartą Września 1939r" PROJEKT EDUKACYJNY DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Opracowanie projektu: - Izabela Pawlińska - Małgorzata Kowalczyk - Jolanta

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo