Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi"

Transkrypt

1 Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI na lata Ł Ó D Ź

2 Spis treści 1. Wizja Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Misja Uczelni Strategia Uczelni Opis projektu Analiza rynku pracy Wyzwania stojące przed Uczelnią Uwarunkowania rozwoju Uczelni Doświadczenia Uczelni i założenia strategii rozwoju Realizacja strategii Uczelni

3 1. Wizja Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Dążenie do rozwoju Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi gwarantuje systematyczny wzrost poziomu jakości świadczonych usług edukacyjnych, których bezpośrednim jak i pośrednim beneficjentem jest szeroko rozumiane otoczenie zewnętrzne. Założenie dotyczące rozbudowy oferty kształcenia na nowych kierunkach i specjalnościach odpowiadające potrzebom lokalnego i regionalnego rynku pracy, w połączeniu z ciągłym doskonaleniem jakościowym i organizacyjnym procesu kształcenia, pozwalają na ustabilizowanie i ugruntowanie pozycji Uczelni na wymagającym rynku edukacyjnym. Elastyczny system studiowania opartego na modelu ECTS zdecydowanie zwiększy szanse studentów na podejmowanie nauki w zagranicznych ośrodkach akademickich oraz umożliwi kształcenie studentów zagranicznych na naszej Uczelni. W okresie 5 lat zostaną uruchomione studia I stopnia tj. kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz zaplanowano uruchomienie na kierunku pedagogika nowej specjalizacji: pedagogika resocjalizacyjna oraz przywrócenie specjalizacji: pedagogika wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Działania te wymuszą dynamiczny rozwój ilościowy i jakościowy kadry naukowo dydaktycznej, co w perspektywie istotnie wzmocni zasoby Uczelni. Budowa pozycji Uczelni na rynku lokalnym i regionalnym przełoży się na postępującą intensyfikację kontaktów z otoczeniem reprezentowanym przez uczelnie wyższe, samorządy lokalne i zawodowe, inne podmioty świadczące usługi na rynku edukacyjnym, oraz szeroko rozumiani beneficjenci działań naukowych i dydaktycznych, jak podmioty administracji publicznej i środowisko biznesowe. Korzystając z rozwijającego się potencjału wewnętrznego i zasobów Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi będzie przeobrażać się w lokalny ośrodek kształcenia ustawicznego poprzez organizowanie różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych oraz udostępnianie zasobów organizacyjnych i kadrowych innym jednostkom szkoleniowym. Dzięki roztropnemu zarządzaniu gospodarką finansową oraz pozyskanemu zewnętrznemu wsparciu finansowemu, w najbliższych latach nastąpi zdecydowana poprawa bazy lokalowej i zaplecza naukowo dydaktycznego, co umożliwi i znacząco ułatwi realizację celów Uczelni. 2. Misja Uczelni Misję polskich uczelni wyższych określa Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 4 ust. 3), stanowiąc, że: Uczelnie, pełniąc misję odkrywania i przekazywania prawdy poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów, stanowią integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi jest niepubliczną uczelnią wyższą, której misją jest realizacja celów związanych z szeroko pojętą edukacją i wychowaniem pokoleń Polaków zgodnie z zasadami wolności nauki, wolności twórczości i wolności nauczania. Uczelnia, założona w roku 1996 roku, od początku swego istnienia czerpie wzorce z prawie 90 letniej salezjańskiej tradycji edukacyjnej w Łodzi oraz najlepszych doświadczeń światowej sieci szkół salezjańskich. Kontynuując tak szlachetne idee, stwarza szansę dla zdolnej młodzieży pochodzącej z miasta Łodzi, miast i miejscowości sąsiadujących, bez względu na status materialny, na zdobycie wiedzy, umiejętności i 3

4 kompetencji pozwalających na rozwój osobisty i zawodowy. Celem działalności Uczelni jest przygotowanie studentów do profesjonalnego, świadomego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie i respektowania zasad chrześcijańskich wartości. Uczelnia, oprócz przekazywania wiedzy, proponuje młodym ludziom odpowiednią formację moralną i duchową, istotną dla kształtowania dojrzałości społecznej, odpowiedzialnej postawy obywatelskiej oraz rozumienia i doceniania ethosu rzetelnej pracy. Misją Uczelni jest również umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia młodzieży także tej mniej zamożnej, która z różnych względów nie może tego celu osiągnąć na studiach bezpłatnych w uczelniach publicznych. Realizacji tej misji sprzyja indywidualne podejście do studenta, odpowiednie kształtowanie wysokości czesnego oraz staranny dobór kadry akademickiej. W swej treści misja odnosi się więc do utrwalonego tradycją posłannictwa instytucji akademickiej, wynika z prawidłowej identyfikacji środowiska społeczno-ekonomicznego Uczelni oraz trafnej oceny zapotrzebowania rynku pracy na jej absolwentów i usługi. 3. Strategia Uczelni Zarządzeniem Rektora SWSEiZ w Łodzi nr 12/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku powołano Zespół ds. Opracowania Strategii Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi na lata W wyniku prac Zespołu Uczelnia zdiagnozowała otoczenie społeczno-gospodarcze determinujące założenia strategii w obrębie kluczowych obszarów swojej działalności edukacyjnej, które realistycznie odnoszą się do jej zasobów oraz ograniczeń ekonomiczno-prawnych i demograficznych Opis projektu Strategia rozwoju Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi na lata to dokument, którego celem jest wytyczenie kierunków rozwoju uczelni na najbliższych 7 lat. Chodzi tu przede wszystkim o określenie kierunków rozwoju w obszarach działalności Uczelni przy uwzględnieniu zmian społecznych, ekonomicznych i demograficznych. Strategia Rozwoju ma także pomóc dostosować się Uczelni do przeobrażeń obejmujących obecnie polskie szkolnictwo wyższe. Działania przedstawione w strategii mają również na celu ustabilizowanie pozycji Uczelni w regionie przy wykorzystaniu jej zasobów oraz potencjału kadrowego. Strategia rozwoju Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi w obecnym okresie uwzględnia przeobrażenia obejmujące zmiany właścicielskie i organizacyjne Uczelni i nowe warunki funkcjonowania szkolnictwa wyższego, uwzględniające Krajowe Ramy Kwalifikacji. Wskazuje kierunki rozwoju Uczelni w podstawowych obszarach działalności tak, aby przygotować ją do zmian wynikających z nowych wyzwań wyznaczanych przez otoczenie zewnętrzne i uwarunkowania wewnętrzne, w tym: doskonalenie metod, efektów i jakości kształcenia, potrzebę rozwijania badań naukowych oraz do wyzwań płynących ze zmian w gospodarce regionalnej, krajowej i światowej. Stanowi też podstawę do podejmowania działań w zakresie rozwoju infrastruktury i jej przekształceń. Stąd od pierwszych lat funkcjonowania Uczelni w nowym kształcie jest strategia rozwojowa, bazująca na uruchamianiu nowych kierunków studiów i specjalności w zależności od potrzeb rynku pracy i zainteresowania potencjalnych studentów. Uczelnia będzie uruchamiała kierunki ekonomiczne, społeczne i humanistyczne. Po rozpoznaniu potrzeb studentów, szkoła będzie rozszerzała ofertę specjalizacji w ramach poszczególnych kierunków. W miarę możliwości pozyskiwania kadry pierwszoetatowej, Uczelnia będzie starała się o uruchomienie studiów drugiego stopnia na prowadzonych kierunkach. Rozwijany będzie zarówno tryb studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. 4

5 Istotnym elementem strategii jest stałe rozszerzanie oferty kształcenia ustawicznego, w szczególności organizowanie studiów podyplomowych i kursów odpowiadających zainteresowaniu zgłoszonemu przez potencjalnych słuchaczy oraz wykładów otwartych. Oferta edukacyjna jest adresowana głównie do osób mieszkających lub pracujących w Łodzi i miejscowościach ościennych, z których jest łatwy dojazd do Uczelni. Dokument został opracowany przez Zespół ds. Opracowania Strategii Rozwoju Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi na lata , w skład której wchodzili przedstawiciele Uczelni, podmiotów zewnętrznych, środowiska studenckiego. W procesie jego tworzenia prowadzono konsultacje z obecnymi władzami rektorskimi, kanclerzem i kwestorem. Strategię uchwalił Senat w dniu 28 stycznia 2014 r Analiza rynku pracy W celu ustalenia założeń strategii Uczelni należy dokonać ustaleń w obszarze sytuacji rynku pracy. Prognoza ludności opracowana przez GUS na lata wskazuje na spadek liczby ludności dla wszystkich województw. W tym okresie w województwie łódzkim ubytek ten sięgnie ponad 20%. Analiza danych dotyczących zmian liczby ludności w Łodzi oraz w województwie łódzkim prowadzi do wniosku o różnych trendach dla wieku lata, wieku mobilnego (18-44 lata) oraz niemobilnego (od 45 lat do wieku emerytalnego właściwego dla danego rocznika). W Łodzi można będzie obserwować spadek liczebności wskazanych grup ludności. Natomiast w województwie łódzkim zmniejszy się liczba ludności w wieku lata oraz lata, a wzrośnie liczebność osób w wieku niemobilnym. Wskazuje to przede wszystkim na zmniejszenie liczby absolwentów szkół średnich oraz osób do 45 roku życia, co przełoży się na spadek osób chcących podjąć naukę na studiach wyższych. Już w chwili obecnej Uczelnie konkurują o studentów i można przewidywać, że te procesy będą ulegały intensyfikacji. W konsekwencji oferta edukacyjna powinna odpowiadać zgłaszanemu popytowi zarówno przez przyszłych studentów, jak również potencjalnych pracodawców. Istotne jest zatem ciągłe monitorowanie tych potrzeb w ramach ścisłej współpracy interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Szkoły tj. Rady Programowej Uczelni, Samorządu Studenckiego oraz Rady Biznesu. Należy podkreślić, że SWSEiZ jest szkołą prywatną, która funkcjonuje w oparciu o własne środki. Umiejętności i wiedza zdobyta przez absolwenta Uczelni powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez pracodawców należy zatem dokonywać ciągłej obserwacji lokalnego rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy monitoruje zawody deficytowe i nadwyżkowe oraz publikuje je w formie raportów. Takie działanie jest istotne dla lokalnej edukacji, gdyż sprzyja określaniu kierunków kształcenia sprzyjających znalezieniu lub zmianie pracy przez absolwentów Uczelni Wyzwania stojące przed Uczelnią Strategia rozwoju SWSEiZ w Łodzi uwzględnia wyniki analizy i oceny dotychczasowych osiągnięć Uczelni, by sprostać głównym wyzwaniom stojącym przed edukacją na poziomie wyższym, określonym w następujących aktach prawnych i opracowaniach: 1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (T.j. Dz.U. z 2012 r., Nr 572 ze zm.); 2) Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (T.j. Dz. U. z 5

6 2014 r., Nr 131); oraz rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. Nr 1370); 3) Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 r. (www.nauka.gov.pl) 4) Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego (uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, M.P.2013, nr 640). Analiza wskazanych źródeł wskazuje na silną potrzebę kształcenia studentów w obszarze umiejętności praktycznych oraz wyposażanie ich w tzw. kwalifikacje miękkie, których nauczanie w polskich uczelniach wyższych jest niedostateczne. Najczęściej wskazywanymi deficytowymi kompetencjami są: umiejętność łączenia teorii z praktyką, umiejętność organizacji pracy, zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów. Stąd podstawowe wyzwania stojące przed SWSEiZ to: 1) Przestrzeganie wartości akademickich opartych na tradycjach salezjańskich. Do zadań Uczelni należy dbałość o powszechne przestrzeganie wartości akademickich, które znajdują swoje odzwierciedlenie w jakości kształcenia, jakości pracy naukowej oraz postawach pracowników i studentów, wyrażających się w przestrzeganiu zasad etyki, kreowaniu etosu nauczyciela akademickiego i kierowaniu się dobrymi praktykami. 2) Wysoka jakość procesu kształcenia i badań naukowych. Do podstawowych zadań Uczelni należy zwiększenie internacjonalizacji i interdyscyplinarności badań naukowych i kształcenia. W zakresie procesu dydaktycznego należy doskonalić jakość kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia, traktując je jako podstawowy poziom studiów wyższych, umożliwiający rozwój zawodowy absolwentów i zajmowanie adekwatnych do wykształcenia stanowisk. Bazując na studiach pierwszego stopnia należy dążyć w przyszłości do wprowadzenia studiów II stopnia i rozwijać formy kształcenia podyplomowego, zwiększać atrakcyjność studiów przez modyfikowanie i poszerzanie oferty kierunkowej i specjalizacyjnej (w tym w językach obcych) oraz zwiększać poziom wykorzystania technologii informacyjnych. 3) Sprawność organizacyjna. Osiągnięcie wysokiego poziomu działalności dydaktycznej i naukowej jest uwarunkowane sprawnością organizacyjną Uczelni. Istotnymi warunkami podniesienia sprawności organizacyjnej Uczelni są: nowoczesne metody zarządzania, efektywne wykorzystanie zasobów oraz odpowiednia struktura organizacyjna. 4) Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Uczelnia powinna jeszcze intensywniej współpracować z interesariuszami (media, absolwenci, szkoły średnie, biznes, władze, ośrodki naukowe), co wymaga systemowego i profesjonalnego podejścia do budowania relacji z otoczeniem Uwarunkowania rozwoju Uczelni SWSEiZ w Łodzi zajmuje stałą pozycję na edukacyjnej mapie województwa łódzkiego. Swoją obecną pozycję zawdzięcza wysiłkom całej społeczności tj. nauczycielom akademickim, ale też studentom, pracownikom biblioteki, administracji i obsługi, których działania, często reformatorskie, zaowocowały wysokim poziomem dydaktyki. Działalność SWSEiZ w dużym stopniu zdeterminowana jest przez otoczenie społeczno-gospodarcze, w którym funkcjonuje. Obejmuje ono elementy o charakterze społecznym, demograficznym, 6

7 prawnym, ekonomicznym i politycznym, wpisując się w lokalne i krajowe środowisko dydaktyczno-naukowe. Analiza funkcjonowania Uczelni, przeprowadzona z wykorzystaniem metody SWOT wskazuje następujące determinanty rozwoju Uczelni: Zalety: wieloletni dorobek naukowo-dydaktyczny, czerpiący doświadczenia z działalności Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania, ciekawe kierunki studiów, podążające za trendami na rynku uczelnianym, ugruntowana pozycja w regionie, zwiększająca się aktywność zawodowa i naukowa pracowników Uczelni; stale poprawiające się warunki materiałowo-techniczne; powszechne przekonanie pracowników Uczelni o konieczności zmian i doskonalenia procesu naukowo-dydaktycznego; Słabości: brak wyrazistej specyfiki Uczelni, słabość strategii promocyjnej Uczelni; zbyt wąskie i nieugruntowane więzi z otoczeniem społeczno-gospodarczym; stosunkowo wysoki średni wiek pracowników naukowo-dydaktycznych; Okoliczności sprzyjające rozwojowi: nowe możliwości związane z procesem wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji; korzystne położenie Uczelni w centrum miasta; duże zaangażowanie zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i personelu wspierającego organizację i proces kształcenia; możliwość czerpania z dobrych doświadczeń i praktyk oraz rozszerzenia dotychczasowej oferty edukacyjnej; wysoka świadomość występowania i istoty współczesnych wyzwań edukacyjnych; Potencjalne zagrożenia: brak właściwej reakcji na zjawisko niżu demograficznego i jego wpływu na rekrutację; niestabilna sytuacja finansowa; mało wnikliwa ocena konkurencyjnych ofert innych ośrodków naukowo-badawczych i opóźnione reakcje zaradcze; nie nadążanie za zmiennością polityki w stosunku do uczelni niepublicznych; niedostateczne przywiązywanie uwagi do potrzeby zmian w procesie kształcenia, dbałości o jego jakość i ciągłe doskonalenie; zaniechania w dbałości o systematyczny rozwój naukowy kadry; 7

8 mało wnikliwa ocena potrzeb rynku pracy i nietrafne decyzje odnośnie do oferty edukacyjnej, zbyt mały związek teorii z praktyką Doświadczenia Uczelni i założenia strategii rozwoju Współcześnie rynek edukacyjny musi odpowiadać na wyzwania zwiększonej konkurencyjności wynikającej m.in. z niżu demograficznego i podwyższonych wymagań reprezentowanych przez pracodawców. Uczelnia zamierza szerzej uwzględniać te realia, biorąc również pod uwagę opinie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, i odpowiednio budując programy nauczania, pozostając w zgodzie ze swoją Misją. Stąd priorytetowe zadania SWSEiZ w najbliższych latach są ukierunkowane na rozwój uwzględniający utrzymanie wysokich standardów kształcenia, wzbogacenie oferty dydaktycznej i skorelowanie jej z wymaganiami rynku pracy, podjęcie działań zwiększających zaangażowanie studentów w życie Uczelni. Mamy świadomość, że zadaniem uczelni akademickiej jest wytyczanie nowych kierunków rozwoju ludzkiej myśli oraz nauczanie młodzieży w atmosferze tolerancji i wolności z poszanowaniem godności człowieka i dla jego dobra. Stworzenie jak najlepszych warunków kształcenia oraz dbałość o jak najwyższy poziom zajęć dydaktycznych pozostanie wspólnym celem działania wszystkich pracowników Uczelni. Oferta dydaktyczna Uczelni obejmuje zróżnicowane kierunki, formy i tryby studiowania oraz usługi edukacyjne. Uczelnia stara się w ramach swojej nadrzędnej misji wypełniać ją w sferze edukacyjnej, obywatelskiej, społecznej i kulturotwórczej. Oprócz przekazywania wiedzy, proponuje młodym ludziom odpowiednią formację moralną i duchową, istotną dla kształtowania dojrzałości społecznej, odpowiedzialnej postawy obywatelskiej oraz rozumienia i doceniania etosu rzetelnej pracy. Natomiast w procesie dydaktycznym i wychowawczym dąży do wypracowania i ugruntowania u studenta poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje zawodowe oraz do kształtowania postawy zaangażowania społecznego i obywatelskiego. Uczelnia umożliwia powszechny dostęp do wiedzy i wysoką jakość kształcenia zapewniającą absolwentom konkurencyjność na rynku pracy. Uczelnia stale monitoruje program nauczania i, wykorzystując potencjał dydaktyczny, odpowiednio go modyfikuje w celu lepszego dostosowania efektów kształcenia i kompetencji absolwentów do oczekiwań rynku pracy oraz do kontynuowania edukacji. Planuje się zatem dalsze doskonalenie oferty kształcenia, niezbędne dla realizacji strategicznych celów Uczelni wszechstronnego, profesjonalnego wykształcenia absolwenta przygotowanego nie tylko do podjęcia pracy w warunkach wysokiej konkurencji, ale i do pełnienia ról społecznych, wrażliwego na wartości humanistyczne. Do założeń na tym polu należą: 1) stałe dopasowywanie programu kształcenia do uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i prawnych w Polsce i w Unii Europejskiej, 2) rozpatrzenie możliwości utworzenia nowych kierunków studiów i specjalizacji, 3) zwiększone uwzględnianie w programie nauczania aspektów praktycznych, pozwalających na dostosowanie kompetencji absolwenta do potrzeb pracodawców, 4) zwiększenie aktywności studenta poprzez czynne uczestnictwo w organizowanych przedsięwzięciach naukowych (konferencje, seminaria naukowe), oraz kołach naukowych. Konsekwencją konieczności aktualizowania i uzupełniania wiedzy jest także możliwość tworzenia specjalizacji, których ukończenie zapewni absolwentom konkurencyjność na rynku pracy, a także wprowadzania wykładów fakultatywnych dotyczących aktualnych zagadnień. Realizacja działań mających zwiększyć uwzględnienie 8

9 aspektów praktycznych w przygotowaniu do wykonywania zawodu powinna odbywać się nie tylko poprzez praktyki studenckie, ale i poprzez udział w serii spotkań z wykładowcami praktykami, w ramach przedmiotów specjalizacyjnych oraz spotkań z wybranymi wybitnymi specjalistami. Zakłada się, że efektem takiej współpracy będzie zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności, oraz wyższa świadomość studenta w zakresie wymagań zawodowych, jakie niesie rynek pracy, co pozwoli na lepsze konkurowanie o miejsca pracy. Ze względu na warunki, jakie zapewnia Uczelnia, kadrę naukową oraz niewielką liczbę słuchaczy możliwy jest osobisty kontakt nauczyciela akademickiego ze studentami. Wpływa to w znaczącym stopniu na jakość kształcenia, zapewnia bliskie relacje osobowe, pozwala na skuteczny przekaz wiedzy, a prowadzącym zajęcia umożliwia właściwą ocenę wiedzy przyswojonej przez studenta. Do priorytetów działań Uczelni należy również podnoszenie jakości kształcenia, realizowane przez Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia. Funkcjonujący od 2012 r. system polega na nieustannym monitorowaniu i ocenianiu prowadzonego procesu dydaktycznego, osiągnięć studentów i absolwentów, funkcjonowania kadry Uczelni (naukowodydaktycznej i administracyjnej), organizacji warunków studiowania oraz podejmowaniu działań korygujących i udoskonalających w nowym roku akademickim. W proces ten są zaangażowane Władze Uczelni, Rada Programowa Uczelni i cała społeczność akademicka, oraz interesariusze zewnętrzni (Rada Biznesu). Nadzór nad realizacją przedmiotowej polityki pełni Pełnomocnik Rektora do spraw toku studiów oraz nadzoru nad uczelnianym systemem zapewnienia jakości kształcenia. Planuje się prowadzenie polityki kadrowej zorientowanej na rozwój badań naukowych oraz kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych, co znajdzie odzwierciedlenie we wsparciu finansowym oraz ocenie osiągnięć naukowych kadry Uczelni Realizacja strategii Uczelni 1) Stałe wzbogacanie i uaktualnianie oferty edukacyjnej poprzez uruchamianie nowych kierunków studiów oraz tworzenie nowych specjalności w ramach istniejących kierunków. 2) Rozwijanie zasobów kadrowych (kadry naukowo dydaktycznej i zespołu pracowników organizacyjnych) i ich zaangażowania w funkcjonowanie Uczelni. 3) Rozwój działalności naukowo-badawczej zespołu pracowników Uczelni ukierunkowany na osiągnięcia badawcze i współpracę z ośrodkami naukowymi i akademickimi w kraju i za granicą oraz z władzami samorządowymi, lokalnymi instytucjami i organizacjami w zakresie badań naukowych. 4) Rozszerzenie oferty edukacyjnej o studia II stopnia. 5) Doskonalenie jakości nauczania i systematyczne podnoszenie poziomu dotychczasowej oferty edukacyjnej; dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 6) Wdrażanie skutecznego systemu zapewniania jakości kształcenia opartego na ocenie efektów kształcenia. 7) Upowszechnianie studiów I stopnia oraz ich promocję jako ważnych i liczących się współcześnie studiów kończących się uzyskaniem pożądanych na rynku pracy kwalifikacji. 9

10 8) Wdrażanie na poziomie studiów I stopnia modelu studiów interdyscyplinarnych, kształcących kompetencje kluczowe poszukiwane na rynku pracy lub umożliwiające dostęp do szerokiej gamy studiów II stopnia. 9) Poprawa poziomu kształcenia na studiach niestacjonarnych i dostosowywanie ich form organizacyjnych do potrzeb studentów łączących naukę z pracą lub opieką. Stwarzanie szansy podjęcia edukacji w późniejszym wieku. 10) Promowanie mobilności studentów i pracowników. 11) Rozbudowa i doskonalenie technicznej i organizacyjnej bazy kształcenia. 12) Wzmacnianie więzi Uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Doskonalenie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w celu ciągłego doskonalenia procesu kształcenia. 13) Rozwijanie kontaktów i współpraca z absolwentami Uczelni. 14) Doskonalenie procesu zarządzania Uczelnią. Przyjęta Strategia jest traktowana jako oparty na misji, otwarty zbiór celów i zadań podlegających ewaluacji, rozumianej jako ciągły proces monitorowania, systematycznej oceny prowadzonych działań i ich efektów oraz podejmowania decyzji, ukierunkowanych na doskonalenie funkcjonowania Uczelni we wszystkich obszarach jej działalności. Służy temu wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia, który równolegle ze strategią również podlegał będzie ewaluacji w trosce o zwiększenie skuteczności i efektywności realizacji misji, celów i zadań Uczelni. Realizacja ustanowionych celów sprzyjać będzie doskonaleniu funkcjonowania Uczelni i zwiększania jej rangi we wszystkich obszarach działalności. 10

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

P OLITECHNIKA WARSZAWSKA FILIA W PŁOCKU

P OLITECHNIKA WARSZAWSKA FILIA W PŁOCKU P OLITECHNIKA WARSZAWSKA FILIA W PŁOCKU Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock STRATEGIA ROZWOJU KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Płock, marzec 2012 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

MISJA I STRATEGIA ROZWOJU SZKOŁY WYŻSZEJ IMIENIA PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU

MISJA I STRATEGIA ROZWOJU SZKOŁY WYŻSZEJ IMIENIA PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 02/12012 Senatu SWPW w Płocku z dnia 19 marca 2012 roku. MISJA I STRATEGIA ROZWOJU SZKOŁY WYŻSZEJ IMIENIA PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU 1 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020

STRATEGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 1 STRATEGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 2 Gliwice, listopad 2012 Wprowadzenie Strategia Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020 została opracowana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 2011 Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dokument zatwierdzony przez Radę Wydziału Fizyki UW w dniu 29 listopada 2011r. Warszawa, 2011-11-29 Misja i Strategia Rozwoju Wydziału

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju UG do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Uniwersytetem Gdańskim stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu i charakteru działań oraz terminu zakończenia, źródeł

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydziałowy system jakości kształcenia opiera się na następujących wewnętrznych uczelnianych - aktach prawnych : Uchwale nr 14/96-99 Senatu

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020 Załącznik do Uchwały Nr 106/12 Senatu PWSZ we Włocławku z dnia 26.06.2012r. STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020 1 Wizja Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św.

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Jednostka: ul. Akademicka 1 Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Przygotowała: Pełnomocnik ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Uczelniana Komisja ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

Deklaracja polityki w programie

Deklaracja polityki w programie Deklaracja polityki w programie Uczelnia, przypisując programowi Erasmus trudną do przecenienia rolę w umiędzynarodowieniu, modernizacji i indywidualizacji procesu kształcenia, pragnie w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 Strategia przyjęta przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu /Uchwała nr 318/2012/2013 z dnia 15 stycznia 2013r./ Bielsko-Biała 2013 1 Spis treści 1.UWAGI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Elementy procesu kształcenia istotne z punktu widzenia wdrażania. Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Elementy procesu kształcenia istotne z punktu widzenia wdrażania. Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Elementy procesu istotne z punktu widzenia wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Maria Próchnicka Seminarium Bolońskie Wdrażanie programów opracowanych zgodnie z założeniami Krajowych

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. do 2016 roku

Misja i strategia Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. do 2016 roku Misja i strategia Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie do 2016 roku Kraków, 2013 Misja i strategia Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 Gliwice, luty 2012 r. 1 Wprowadzenie Strategia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na lata 2012 2020

Strategia rozwoju Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na lata 2012 2020 Strategia rozwoju Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na lata 2012 2020 Gliwice, listopad 2012 Wprowadzenie Strategia rozwoju Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020 PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE na lata 2014-2020 Zatwierdzony przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA Strategiczne cele i zadania uczelni Misją Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia powinien stanowić jeden z elementów kompleksowego systemu zarządzania jakością, obejmującego wszystkie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Procedura ankietyzacji

Procedura ankietyzacji Załącznik do zarządzenia nr 25/2013 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 30 października 2013r. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu NAZWA PROCEDURY Procedura ankietyzacji Data zatwierdzenia: 30.10.2013r.

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3. Załącznik 4. Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Wydanie 3. Załącznik 4. Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW Załącznik 4. K A L E N D A R Z J A K O Ś C I Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 42/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 42/2013/VI z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Diagnostyka Pojazdów Samochodowych, prowadzonych w Wydziale Mechanicznym

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1. Podstawy prawne Systemu Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Pisma Okólnego Nr 4/2008 z dnia 20 marca 2008 r. STRATEGIA ROZWOJU. Akademii Rolniczej w Krakowie na lata 2008-2015

Załącznik do Pisma Okólnego Nr 4/2008 z dnia 20 marca 2008 r. STRATEGIA ROZWOJU. Akademii Rolniczej w Krakowie na lata 2008-2015 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 4/2008 z dnia 20 marca 2008 r. STRATEGIA ROZWOJU Akademii Rolniczej w Krakowie na lata 2008-2015 Kraków 2008 1 Spis treści PREAMBUŁA... 3 1. DIAGNOZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON

Bardziej szczegółowo

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Dr Paweł Ścigaj

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Dr Paweł Ścigaj Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne nr 4/IX/2016 z realizacji działań strategicznych Strategii Rozwoju PWSZ w Koninie na lata

Sprawozdanie roczne nr 4/IX/2016 z realizacji działań strategicznych Strategii Rozwoju PWSZ w Koninie na lata Załącznik do Uchwały Nr 103/VI/IX/2016 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 13 września 2016 r. Sprawozdanie roczne nr 4/IX/2016 z realizacji działań strategicznych Strategii Rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2012

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020 na lata 2012-2020

Strategia rozwoju Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020 na lata 2012-2020 1 Załącznik do Uchwały Nr XL/355/11/12 Strategia rozwoju Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020 na lata 2012-2020 przyjęta przez Senat w dniu 16 lipca 2012 r. Gliwice,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Uniwersytetu Pedagogicznego. im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Uniwersytetu Pedagogicznego. im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na lata 2014 2020 (projekt) I. Misja Wydziału II. Cele strategiczne wydziału: 1. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie

W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie KONCEPCJA PRACY III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2011-2014 W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie Bezpieczne i przyjazne Liceum drogą do: o zdobywania rzetelnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA rozwoju Szkoły

KONCEPCJA rozwoju Szkoły Medyczna Szkoła Policealna nr 3 Warszawa ul. Brzeska 12 KONCEPCJA rozwoju Szkoły na lata szkolne 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Warszawa wrzesień 2015 Załącznik do Uchwały RP R.P. nr

Bardziej szczegółowo

MISJA I STRATEGIA ROZWOJU WSZECHNICY POLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE

MISJA I STRATEGIA ROZWOJU WSZECHNICY POLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE W S Z E C H N I C A P O L S K A S Z K O Ł A W Y Ż SZ A w W A R S Z A W I E Załącznik do uchwały nr 21/2012 Senatu Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 r. Aktualizacja strategii

Bardziej szczegółowo

Dokument został zatwierdzony przez Radę Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy w dniu 14 kwietnia 2015 r.

Dokument został zatwierdzony przez Radę Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy w dniu 14 kwietnia 2015 r. Dokument został zatwierdzony przez Radę Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy w dniu 14 kwietnia 2015 r. Misja i wizja Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy W zmieniającej się rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki SYLWETKA ABSOLWENTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO W AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 235 /2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 maja 2013 r.

Uchwała Nr 235 /2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 maja 2013 r. Uchwała Nr 235 /2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie oceny programowej na kierunku fizjoterapia prowadzonym na Wydziale Turystyki i Administracji Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 12/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: II Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami społecznymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Spotkanie dla Dziekanów i Prodziekanów

Spotkanie dla Dziekanów i Prodziekanów Spotkanie dla Dziekanów i Prodziekanów Zasady kształcenia obowiązujące w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi od roku akademickiego 2012/2013 - Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. n.med. Anny Jegier Zasady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 29/2013/IV z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO I. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn.21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Strategia. rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR. na lata 2013-2016

Strategia. rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR. na lata 2013-2016 Strategia rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR na lata 2013-2016 Misja Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego odzwierciedla zasadnicze elementy misji Uniwersytetu Rzeszowskiego takie jak tworzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 62/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie 62/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. Zarządzenie 62/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wdrożenia Wytycznych Senatu dla podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji standardów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 23 marca 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Nowy Sącz, 2012

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Zał. nr 2a uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w dniu 3 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE

EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE Konferencja: Perspektywy Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Radomiu Radom, 18 marca 2015 r. Przesłanki zmian w kształceniu zawodowym rekomendacje z badań dotyczących

Bardziej szczegółowo