Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi"

Transkrypt

1 Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI na lata Ł Ó D Ź

2 Spis treści 1. Wizja Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Misja Uczelni Strategia Uczelni Opis projektu Analiza rynku pracy Wyzwania stojące przed Uczelnią Uwarunkowania rozwoju Uczelni Doświadczenia Uczelni i założenia strategii rozwoju Realizacja strategii Uczelni

3 1. Wizja Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Dążenie do rozwoju Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi gwarantuje systematyczny wzrost poziomu jakości świadczonych usług edukacyjnych, których bezpośrednim jak i pośrednim beneficjentem jest szeroko rozumiane otoczenie zewnętrzne. Założenie dotyczące rozbudowy oferty kształcenia na nowych kierunkach i specjalnościach odpowiadające potrzebom lokalnego i regionalnego rynku pracy, w połączeniu z ciągłym doskonaleniem jakościowym i organizacyjnym procesu kształcenia, pozwalają na ustabilizowanie i ugruntowanie pozycji Uczelni na wymagającym rynku edukacyjnym. Elastyczny system studiowania opartego na modelu ECTS zdecydowanie zwiększy szanse studentów na podejmowanie nauki w zagranicznych ośrodkach akademickich oraz umożliwi kształcenie studentów zagranicznych na naszej Uczelni. W okresie 5 lat zostaną uruchomione studia I stopnia tj. kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz zaplanowano uruchomienie na kierunku pedagogika nowej specjalizacji: pedagogika resocjalizacyjna oraz przywrócenie specjalizacji: pedagogika wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Działania te wymuszą dynamiczny rozwój ilościowy i jakościowy kadry naukowo dydaktycznej, co w perspektywie istotnie wzmocni zasoby Uczelni. Budowa pozycji Uczelni na rynku lokalnym i regionalnym przełoży się na postępującą intensyfikację kontaktów z otoczeniem reprezentowanym przez uczelnie wyższe, samorządy lokalne i zawodowe, inne podmioty świadczące usługi na rynku edukacyjnym, oraz szeroko rozumiani beneficjenci działań naukowych i dydaktycznych, jak podmioty administracji publicznej i środowisko biznesowe. Korzystając z rozwijającego się potencjału wewnętrznego i zasobów Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi będzie przeobrażać się w lokalny ośrodek kształcenia ustawicznego poprzez organizowanie różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych oraz udostępnianie zasobów organizacyjnych i kadrowych innym jednostkom szkoleniowym. Dzięki roztropnemu zarządzaniu gospodarką finansową oraz pozyskanemu zewnętrznemu wsparciu finansowemu, w najbliższych latach nastąpi zdecydowana poprawa bazy lokalowej i zaplecza naukowo dydaktycznego, co umożliwi i znacząco ułatwi realizację celów Uczelni. 2. Misja Uczelni Misję polskich uczelni wyższych określa Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 4 ust. 3), stanowiąc, że: Uczelnie, pełniąc misję odkrywania i przekazywania prawdy poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów, stanowią integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi jest niepubliczną uczelnią wyższą, której misją jest realizacja celów związanych z szeroko pojętą edukacją i wychowaniem pokoleń Polaków zgodnie z zasadami wolności nauki, wolności twórczości i wolności nauczania. Uczelnia, założona w roku 1996 roku, od początku swego istnienia czerpie wzorce z prawie 90 letniej salezjańskiej tradycji edukacyjnej w Łodzi oraz najlepszych doświadczeń światowej sieci szkół salezjańskich. Kontynuując tak szlachetne idee, stwarza szansę dla zdolnej młodzieży pochodzącej z miasta Łodzi, miast i miejscowości sąsiadujących, bez względu na status materialny, na zdobycie wiedzy, umiejętności i 3

4 kompetencji pozwalających na rozwój osobisty i zawodowy. Celem działalności Uczelni jest przygotowanie studentów do profesjonalnego, świadomego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie i respektowania zasad chrześcijańskich wartości. Uczelnia, oprócz przekazywania wiedzy, proponuje młodym ludziom odpowiednią formację moralną i duchową, istotną dla kształtowania dojrzałości społecznej, odpowiedzialnej postawy obywatelskiej oraz rozumienia i doceniania ethosu rzetelnej pracy. Misją Uczelni jest również umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia młodzieży także tej mniej zamożnej, która z różnych względów nie może tego celu osiągnąć na studiach bezpłatnych w uczelniach publicznych. Realizacji tej misji sprzyja indywidualne podejście do studenta, odpowiednie kształtowanie wysokości czesnego oraz staranny dobór kadry akademickiej. W swej treści misja odnosi się więc do utrwalonego tradycją posłannictwa instytucji akademickiej, wynika z prawidłowej identyfikacji środowiska społeczno-ekonomicznego Uczelni oraz trafnej oceny zapotrzebowania rynku pracy na jej absolwentów i usługi. 3. Strategia Uczelni Zarządzeniem Rektora SWSEiZ w Łodzi nr 12/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku powołano Zespół ds. Opracowania Strategii Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi na lata W wyniku prac Zespołu Uczelnia zdiagnozowała otoczenie społeczno-gospodarcze determinujące założenia strategii w obrębie kluczowych obszarów swojej działalności edukacyjnej, które realistycznie odnoszą się do jej zasobów oraz ograniczeń ekonomiczno-prawnych i demograficznych Opis projektu Strategia rozwoju Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi na lata to dokument, którego celem jest wytyczenie kierunków rozwoju uczelni na najbliższych 7 lat. Chodzi tu przede wszystkim o określenie kierunków rozwoju w obszarach działalności Uczelni przy uwzględnieniu zmian społecznych, ekonomicznych i demograficznych. Strategia Rozwoju ma także pomóc dostosować się Uczelni do przeobrażeń obejmujących obecnie polskie szkolnictwo wyższe. Działania przedstawione w strategii mają również na celu ustabilizowanie pozycji Uczelni w regionie przy wykorzystaniu jej zasobów oraz potencjału kadrowego. Strategia rozwoju Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi w obecnym okresie uwzględnia przeobrażenia obejmujące zmiany właścicielskie i organizacyjne Uczelni i nowe warunki funkcjonowania szkolnictwa wyższego, uwzględniające Krajowe Ramy Kwalifikacji. Wskazuje kierunki rozwoju Uczelni w podstawowych obszarach działalności tak, aby przygotować ją do zmian wynikających z nowych wyzwań wyznaczanych przez otoczenie zewnętrzne i uwarunkowania wewnętrzne, w tym: doskonalenie metod, efektów i jakości kształcenia, potrzebę rozwijania badań naukowych oraz do wyzwań płynących ze zmian w gospodarce regionalnej, krajowej i światowej. Stanowi też podstawę do podejmowania działań w zakresie rozwoju infrastruktury i jej przekształceń. Stąd od pierwszych lat funkcjonowania Uczelni w nowym kształcie jest strategia rozwojowa, bazująca na uruchamianiu nowych kierunków studiów i specjalności w zależności od potrzeb rynku pracy i zainteresowania potencjalnych studentów. Uczelnia będzie uruchamiała kierunki ekonomiczne, społeczne i humanistyczne. Po rozpoznaniu potrzeb studentów, szkoła będzie rozszerzała ofertę specjalizacji w ramach poszczególnych kierunków. W miarę możliwości pozyskiwania kadry pierwszoetatowej, Uczelnia będzie starała się o uruchomienie studiów drugiego stopnia na prowadzonych kierunkach. Rozwijany będzie zarówno tryb studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. 4

5 Istotnym elementem strategii jest stałe rozszerzanie oferty kształcenia ustawicznego, w szczególności organizowanie studiów podyplomowych i kursów odpowiadających zainteresowaniu zgłoszonemu przez potencjalnych słuchaczy oraz wykładów otwartych. Oferta edukacyjna jest adresowana głównie do osób mieszkających lub pracujących w Łodzi i miejscowościach ościennych, z których jest łatwy dojazd do Uczelni. Dokument został opracowany przez Zespół ds. Opracowania Strategii Rozwoju Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi na lata , w skład której wchodzili przedstawiciele Uczelni, podmiotów zewnętrznych, środowiska studenckiego. W procesie jego tworzenia prowadzono konsultacje z obecnymi władzami rektorskimi, kanclerzem i kwestorem. Strategię uchwalił Senat w dniu 28 stycznia 2014 r Analiza rynku pracy W celu ustalenia założeń strategii Uczelni należy dokonać ustaleń w obszarze sytuacji rynku pracy. Prognoza ludności opracowana przez GUS na lata wskazuje na spadek liczby ludności dla wszystkich województw. W tym okresie w województwie łódzkim ubytek ten sięgnie ponad 20%. Analiza danych dotyczących zmian liczby ludności w Łodzi oraz w województwie łódzkim prowadzi do wniosku o różnych trendach dla wieku lata, wieku mobilnego (18-44 lata) oraz niemobilnego (od 45 lat do wieku emerytalnego właściwego dla danego rocznika). W Łodzi można będzie obserwować spadek liczebności wskazanych grup ludności. Natomiast w województwie łódzkim zmniejszy się liczba ludności w wieku lata oraz lata, a wzrośnie liczebność osób w wieku niemobilnym. Wskazuje to przede wszystkim na zmniejszenie liczby absolwentów szkół średnich oraz osób do 45 roku życia, co przełoży się na spadek osób chcących podjąć naukę na studiach wyższych. Już w chwili obecnej Uczelnie konkurują o studentów i można przewidywać, że te procesy będą ulegały intensyfikacji. W konsekwencji oferta edukacyjna powinna odpowiadać zgłaszanemu popytowi zarówno przez przyszłych studentów, jak również potencjalnych pracodawców. Istotne jest zatem ciągłe monitorowanie tych potrzeb w ramach ścisłej współpracy interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Szkoły tj. Rady Programowej Uczelni, Samorządu Studenckiego oraz Rady Biznesu. Należy podkreślić, że SWSEiZ jest szkołą prywatną, która funkcjonuje w oparciu o własne środki. Umiejętności i wiedza zdobyta przez absolwenta Uczelni powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez pracodawców należy zatem dokonywać ciągłej obserwacji lokalnego rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy monitoruje zawody deficytowe i nadwyżkowe oraz publikuje je w formie raportów. Takie działanie jest istotne dla lokalnej edukacji, gdyż sprzyja określaniu kierunków kształcenia sprzyjających znalezieniu lub zmianie pracy przez absolwentów Uczelni Wyzwania stojące przed Uczelnią Strategia rozwoju SWSEiZ w Łodzi uwzględnia wyniki analizy i oceny dotychczasowych osiągnięć Uczelni, by sprostać głównym wyzwaniom stojącym przed edukacją na poziomie wyższym, określonym w następujących aktach prawnych i opracowaniach: 1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (T.j. Dz.U. z 2012 r., Nr 572 ze zm.); 2) Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (T.j. Dz. U. z 5

6 2014 r., Nr 131); oraz rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. Nr 1370); 3) Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 r. (www.nauka.gov.pl) 4) Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego (uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, M.P.2013, nr 640). Analiza wskazanych źródeł wskazuje na silną potrzebę kształcenia studentów w obszarze umiejętności praktycznych oraz wyposażanie ich w tzw. kwalifikacje miękkie, których nauczanie w polskich uczelniach wyższych jest niedostateczne. Najczęściej wskazywanymi deficytowymi kompetencjami są: umiejętność łączenia teorii z praktyką, umiejętność organizacji pracy, zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów. Stąd podstawowe wyzwania stojące przed SWSEiZ to: 1) Przestrzeganie wartości akademickich opartych na tradycjach salezjańskich. Do zadań Uczelni należy dbałość o powszechne przestrzeganie wartości akademickich, które znajdują swoje odzwierciedlenie w jakości kształcenia, jakości pracy naukowej oraz postawach pracowników i studentów, wyrażających się w przestrzeganiu zasad etyki, kreowaniu etosu nauczyciela akademickiego i kierowaniu się dobrymi praktykami. 2) Wysoka jakość procesu kształcenia i badań naukowych. Do podstawowych zadań Uczelni należy zwiększenie internacjonalizacji i interdyscyplinarności badań naukowych i kształcenia. W zakresie procesu dydaktycznego należy doskonalić jakość kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia, traktując je jako podstawowy poziom studiów wyższych, umożliwiający rozwój zawodowy absolwentów i zajmowanie adekwatnych do wykształcenia stanowisk. Bazując na studiach pierwszego stopnia należy dążyć w przyszłości do wprowadzenia studiów II stopnia i rozwijać formy kształcenia podyplomowego, zwiększać atrakcyjność studiów przez modyfikowanie i poszerzanie oferty kierunkowej i specjalizacyjnej (w tym w językach obcych) oraz zwiększać poziom wykorzystania technologii informacyjnych. 3) Sprawność organizacyjna. Osiągnięcie wysokiego poziomu działalności dydaktycznej i naukowej jest uwarunkowane sprawnością organizacyjną Uczelni. Istotnymi warunkami podniesienia sprawności organizacyjnej Uczelni są: nowoczesne metody zarządzania, efektywne wykorzystanie zasobów oraz odpowiednia struktura organizacyjna. 4) Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Uczelnia powinna jeszcze intensywniej współpracować z interesariuszami (media, absolwenci, szkoły średnie, biznes, władze, ośrodki naukowe), co wymaga systemowego i profesjonalnego podejścia do budowania relacji z otoczeniem Uwarunkowania rozwoju Uczelni SWSEiZ w Łodzi zajmuje stałą pozycję na edukacyjnej mapie województwa łódzkiego. Swoją obecną pozycję zawdzięcza wysiłkom całej społeczności tj. nauczycielom akademickim, ale też studentom, pracownikom biblioteki, administracji i obsługi, których działania, często reformatorskie, zaowocowały wysokim poziomem dydaktyki. Działalność SWSEiZ w dużym stopniu zdeterminowana jest przez otoczenie społeczno-gospodarcze, w którym funkcjonuje. Obejmuje ono elementy o charakterze społecznym, demograficznym, 6

7 prawnym, ekonomicznym i politycznym, wpisując się w lokalne i krajowe środowisko dydaktyczno-naukowe. Analiza funkcjonowania Uczelni, przeprowadzona z wykorzystaniem metody SWOT wskazuje następujące determinanty rozwoju Uczelni: Zalety: wieloletni dorobek naukowo-dydaktyczny, czerpiący doświadczenia z działalności Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania, ciekawe kierunki studiów, podążające za trendami na rynku uczelnianym, ugruntowana pozycja w regionie, zwiększająca się aktywność zawodowa i naukowa pracowników Uczelni; stale poprawiające się warunki materiałowo-techniczne; powszechne przekonanie pracowników Uczelni o konieczności zmian i doskonalenia procesu naukowo-dydaktycznego; Słabości: brak wyrazistej specyfiki Uczelni, słabość strategii promocyjnej Uczelni; zbyt wąskie i nieugruntowane więzi z otoczeniem społeczno-gospodarczym; stosunkowo wysoki średni wiek pracowników naukowo-dydaktycznych; Okoliczności sprzyjające rozwojowi: nowe możliwości związane z procesem wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji; korzystne położenie Uczelni w centrum miasta; duże zaangażowanie zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i personelu wspierającego organizację i proces kształcenia; możliwość czerpania z dobrych doświadczeń i praktyk oraz rozszerzenia dotychczasowej oferty edukacyjnej; wysoka świadomość występowania i istoty współczesnych wyzwań edukacyjnych; Potencjalne zagrożenia: brak właściwej reakcji na zjawisko niżu demograficznego i jego wpływu na rekrutację; niestabilna sytuacja finansowa; mało wnikliwa ocena konkurencyjnych ofert innych ośrodków naukowo-badawczych i opóźnione reakcje zaradcze; nie nadążanie za zmiennością polityki w stosunku do uczelni niepublicznych; niedostateczne przywiązywanie uwagi do potrzeby zmian w procesie kształcenia, dbałości o jego jakość i ciągłe doskonalenie; zaniechania w dbałości o systematyczny rozwój naukowy kadry; 7

8 mało wnikliwa ocena potrzeb rynku pracy i nietrafne decyzje odnośnie do oferty edukacyjnej, zbyt mały związek teorii z praktyką Doświadczenia Uczelni i założenia strategii rozwoju Współcześnie rynek edukacyjny musi odpowiadać na wyzwania zwiększonej konkurencyjności wynikającej m.in. z niżu demograficznego i podwyższonych wymagań reprezentowanych przez pracodawców. Uczelnia zamierza szerzej uwzględniać te realia, biorąc również pod uwagę opinie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, i odpowiednio budując programy nauczania, pozostając w zgodzie ze swoją Misją. Stąd priorytetowe zadania SWSEiZ w najbliższych latach są ukierunkowane na rozwój uwzględniający utrzymanie wysokich standardów kształcenia, wzbogacenie oferty dydaktycznej i skorelowanie jej z wymaganiami rynku pracy, podjęcie działań zwiększających zaangażowanie studentów w życie Uczelni. Mamy świadomość, że zadaniem uczelni akademickiej jest wytyczanie nowych kierunków rozwoju ludzkiej myśli oraz nauczanie młodzieży w atmosferze tolerancji i wolności z poszanowaniem godności człowieka i dla jego dobra. Stworzenie jak najlepszych warunków kształcenia oraz dbałość o jak najwyższy poziom zajęć dydaktycznych pozostanie wspólnym celem działania wszystkich pracowników Uczelni. Oferta dydaktyczna Uczelni obejmuje zróżnicowane kierunki, formy i tryby studiowania oraz usługi edukacyjne. Uczelnia stara się w ramach swojej nadrzędnej misji wypełniać ją w sferze edukacyjnej, obywatelskiej, społecznej i kulturotwórczej. Oprócz przekazywania wiedzy, proponuje młodym ludziom odpowiednią formację moralną i duchową, istotną dla kształtowania dojrzałości społecznej, odpowiedzialnej postawy obywatelskiej oraz rozumienia i doceniania etosu rzetelnej pracy. Natomiast w procesie dydaktycznym i wychowawczym dąży do wypracowania i ugruntowania u studenta poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje zawodowe oraz do kształtowania postawy zaangażowania społecznego i obywatelskiego. Uczelnia umożliwia powszechny dostęp do wiedzy i wysoką jakość kształcenia zapewniającą absolwentom konkurencyjność na rynku pracy. Uczelnia stale monitoruje program nauczania i, wykorzystując potencjał dydaktyczny, odpowiednio go modyfikuje w celu lepszego dostosowania efektów kształcenia i kompetencji absolwentów do oczekiwań rynku pracy oraz do kontynuowania edukacji. Planuje się zatem dalsze doskonalenie oferty kształcenia, niezbędne dla realizacji strategicznych celów Uczelni wszechstronnego, profesjonalnego wykształcenia absolwenta przygotowanego nie tylko do podjęcia pracy w warunkach wysokiej konkurencji, ale i do pełnienia ról społecznych, wrażliwego na wartości humanistyczne. Do założeń na tym polu należą: 1) stałe dopasowywanie programu kształcenia do uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i prawnych w Polsce i w Unii Europejskiej, 2) rozpatrzenie możliwości utworzenia nowych kierunków studiów i specjalizacji, 3) zwiększone uwzględnianie w programie nauczania aspektów praktycznych, pozwalających na dostosowanie kompetencji absolwenta do potrzeb pracodawców, 4) zwiększenie aktywności studenta poprzez czynne uczestnictwo w organizowanych przedsięwzięciach naukowych (konferencje, seminaria naukowe), oraz kołach naukowych. Konsekwencją konieczności aktualizowania i uzupełniania wiedzy jest także możliwość tworzenia specjalizacji, których ukończenie zapewni absolwentom konkurencyjność na rynku pracy, a także wprowadzania wykładów fakultatywnych dotyczących aktualnych zagadnień. Realizacja działań mających zwiększyć uwzględnienie 8

9 aspektów praktycznych w przygotowaniu do wykonywania zawodu powinna odbywać się nie tylko poprzez praktyki studenckie, ale i poprzez udział w serii spotkań z wykładowcami praktykami, w ramach przedmiotów specjalizacyjnych oraz spotkań z wybranymi wybitnymi specjalistami. Zakłada się, że efektem takiej współpracy będzie zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności, oraz wyższa świadomość studenta w zakresie wymagań zawodowych, jakie niesie rynek pracy, co pozwoli na lepsze konkurowanie o miejsca pracy. Ze względu na warunki, jakie zapewnia Uczelnia, kadrę naukową oraz niewielką liczbę słuchaczy możliwy jest osobisty kontakt nauczyciela akademickiego ze studentami. Wpływa to w znaczącym stopniu na jakość kształcenia, zapewnia bliskie relacje osobowe, pozwala na skuteczny przekaz wiedzy, a prowadzącym zajęcia umożliwia właściwą ocenę wiedzy przyswojonej przez studenta. Do priorytetów działań Uczelni należy również podnoszenie jakości kształcenia, realizowane przez Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia. Funkcjonujący od 2012 r. system polega na nieustannym monitorowaniu i ocenianiu prowadzonego procesu dydaktycznego, osiągnięć studentów i absolwentów, funkcjonowania kadry Uczelni (naukowodydaktycznej i administracyjnej), organizacji warunków studiowania oraz podejmowaniu działań korygujących i udoskonalających w nowym roku akademickim. W proces ten są zaangażowane Władze Uczelni, Rada Programowa Uczelni i cała społeczność akademicka, oraz interesariusze zewnętrzni (Rada Biznesu). Nadzór nad realizacją przedmiotowej polityki pełni Pełnomocnik Rektora do spraw toku studiów oraz nadzoru nad uczelnianym systemem zapewnienia jakości kształcenia. Planuje się prowadzenie polityki kadrowej zorientowanej na rozwój badań naukowych oraz kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych, co znajdzie odzwierciedlenie we wsparciu finansowym oraz ocenie osiągnięć naukowych kadry Uczelni Realizacja strategii Uczelni 1) Stałe wzbogacanie i uaktualnianie oferty edukacyjnej poprzez uruchamianie nowych kierunków studiów oraz tworzenie nowych specjalności w ramach istniejących kierunków. 2) Rozwijanie zasobów kadrowych (kadry naukowo dydaktycznej i zespołu pracowników organizacyjnych) i ich zaangażowania w funkcjonowanie Uczelni. 3) Rozwój działalności naukowo-badawczej zespołu pracowników Uczelni ukierunkowany na osiągnięcia badawcze i współpracę z ośrodkami naukowymi i akademickimi w kraju i za granicą oraz z władzami samorządowymi, lokalnymi instytucjami i organizacjami w zakresie badań naukowych. 4) Rozszerzenie oferty edukacyjnej o studia II stopnia. 5) Doskonalenie jakości nauczania i systematyczne podnoszenie poziomu dotychczasowej oferty edukacyjnej; dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 6) Wdrażanie skutecznego systemu zapewniania jakości kształcenia opartego na ocenie efektów kształcenia. 7) Upowszechnianie studiów I stopnia oraz ich promocję jako ważnych i liczących się współcześnie studiów kończących się uzyskaniem pożądanych na rynku pracy kwalifikacji. 9

10 8) Wdrażanie na poziomie studiów I stopnia modelu studiów interdyscyplinarnych, kształcących kompetencje kluczowe poszukiwane na rynku pracy lub umożliwiające dostęp do szerokiej gamy studiów II stopnia. 9) Poprawa poziomu kształcenia na studiach niestacjonarnych i dostosowywanie ich form organizacyjnych do potrzeb studentów łączących naukę z pracą lub opieką. Stwarzanie szansy podjęcia edukacji w późniejszym wieku. 10) Promowanie mobilności studentów i pracowników. 11) Rozbudowa i doskonalenie technicznej i organizacyjnej bazy kształcenia. 12) Wzmacnianie więzi Uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Doskonalenie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w celu ciągłego doskonalenia procesu kształcenia. 13) Rozwijanie kontaktów i współpraca z absolwentami Uczelni. 14) Doskonalenie procesu zarządzania Uczelnią. Przyjęta Strategia jest traktowana jako oparty na misji, otwarty zbiór celów i zadań podlegających ewaluacji, rozumianej jako ciągły proces monitorowania, systematycznej oceny prowadzonych działań i ich efektów oraz podejmowania decyzji, ukierunkowanych na doskonalenie funkcjonowania Uczelni we wszystkich obszarach jej działalności. Służy temu wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia, który równolegle ze strategią również podlegał będzie ewaluacji w trosce o zwiększenie skuteczności i efektywności realizacji misji, celów i zadań Uczelni. Realizacja ustanowionych celów sprzyjać będzie doskonaleniu funkcjonowania Uczelni i zwiększania jej rangi we wszystkich obszarach działalności. 10

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na lata 2013 2020 Autorzy: Jolanta Baranowska Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur Michał Dolata Paweł Gutowski Andrzej Jardzioch Małgorzata

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. zdnia 13 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. zdnia 13 listopada 2014 roku RADA POWIATU Rodomszcza ńskiqo UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO zdnia 13 listopada 2014 roku w prai ic przyj ęcia Strategii Rozwoju Powiatu Radomszcza ńskiego 2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

ZARYS MODELU DOSKONALENIA ZARZADZANIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH

ZARYS MODELU DOSKONALENIA ZARZADZANIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH Tadeusz Wawak Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej 1 ZARYS MODELU DOSKONALENIA ZARZADZANIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH Streszczenie W ramach reformy szkolnictwa wyższego od marca 2011 roku wdrażane są

Bardziej szczegółowo

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce Raport z badania jakościowego wśród ekspertów SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo