OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA"

Transkrypt

1 Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA SPIS INFORMACJI Definicje mające zastosowanie w ubezpieczeniu: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie związanej z prowadzoną działalnością leczniczą Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością leczniczą Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie maszyn i urządzeń elektrycznych od szkód elektrycznych...21 Treść klauzul obligatoryjnych...22 Treść fakultatywnych klauzul i warunków dodatkowych oraz liczba punktów możliwych do uzyskania w przypadku ich akceptacji Ubezpieczenia komunikacyjne...33 a) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OCPPM)...33 b) Ubezpieczenie Auto Casco...33 c) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadów kierowcy i pasażerów (NNW)...34 d) Ubezpieczenie Assistance (ASS)...34 Strona 1 z 35

2 Definicje mające zastosowanie w ubezpieczeniu: 1. Awaria instalacji rozumie się przez to spowodowane zamarzaniem lub działaniem wysokiej temperatury pęknięcie, rozszczelnienie, awarię przewodów, zbiorników instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, przesyłających media w postaci wody, pary lub cieczy albo innych instalacji znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku lub lokalu. 2. Deszcz nawalny rozumie się przez to opady deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4, potwierdzony ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia brany jest pod uwagę stan faktyczny i rozmiary szkód w miejscach lub bezpośrednim sąsiedztwie. 3. Dym - rozumie się przez to lotny produkt niepełnego spalania, który nagle wydobył się z palenisk, instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w miejscu, bądź jest produktem pożaru jaki powstał w przedmiocie, przy założeniu sprawnego funkcjonowania urządzeń wentylacyjnych oraz oddymiających 4. Grad rozumie się przez to opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. 5. Graffiti rozumie się przez to napisy lub rysunki wykonane na przedmiocie. 6. Huragan rozumie się przez to działanie wiatru o sile prędkości co najmniej 17,1 m/sek. 7. Huk ponaddźwiękowy rozumie się przez to uderzeniową falę dźwiękową (ciśnieniową) wywołaną przez statek powietrzny podczas przekraczania prędkości dźwięku lub podczas poruszania się z prędkością większą niż prędkość dźwięku. 8. Kradzież z włamaniem rozumie się przez to dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z lokalu w celu jego przewłaszczenia przez sprawcę: po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczeń lub otwarciu wejścia za pomocą narzędzi, bądź innego podobnego, dopasowanego klucza lub klucza oryginalnego, w posiadanie którego wszedł sprawca na skutek włamania do innego pomieszczenia bądź rabunku. który ukrył się w pomieszczeniu przed jego zamknięciem i pozostawił ślady stanowiące dowód jego ukrycia się. 9. Lawina rozumie się przez to gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu, skał, kamieni lub błota ze zboczy górskich lub falistych. 10. Osuwanie się ziemi rozumie się przez to ruch ziemi na stokach nie spowodowany działaniami człowieka. 11. Pożar rozumie się przez to proces spalania, polegający na działaniu ognia, który przedostał się poza palenisko, powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile. W ramach definicji rozszerza się odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń o osmalenie i przypalenie. 12. Powódź rozumie się przez to zalanie terenu, przedmiotu w następstwie zdarzeń takich jak: a) podniesienie się wody w korytach wód płynących i zbiornikach wód stojących oraz wystąpienie z brzegów na skutek: Strona 2 z 35

3 podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych sztormu spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich lub falistych opadów atmosferycznych topnienia mas śniegu i lodu zatorów lodowych przerwania tam i zabezpieczeń przeciwpowodziowych b) podniesienie się poziomu wód gruntowych c) wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych, które jest następstwem w/w zdarzeń. Zakres obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przenoszonymi przez wody powodziowe przedmiotami. 13. Rabunek rozumie się przez to zabór mienia w celu przewłaszczenia dokonany przez sprawcę: przy użyciu lub groźbie użycia przemocy fizycznej na osobie lub doprowadzenia jej do stanu bezbronności, bezsilności albo nieprzytomności przy użyciu lub groźbie użycia przemocy fizycznej na osobie, która posiada klucze w celu doprowadzenia do miejsca, w którym są przechowywane wartości pieniężne i zmuszenie jej do otworzenia tego miejsca lub samodzielne otwarcie zrabowanymi kluczami. 14. Sadza rozumie się przez to czarny proszek składający się z kryształków grafitu, który powstał wskutek niepełnego spalania lub termicznego rozkładu związków węgla (w tym węglowodorów lub gazu ziemnego), który nagle wydobył się z palenisk, instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w miejscu bądź jest produktem pożaru jaki powstał w przedmiocie. 15. Śnieg rozumie się przez to niszczące bezpośrednie działanie ciężaru śniegu i/lub lodu na przedmiot oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego lub jego części na przedmiot wskutek działania ciężaru śniegu i/lub lodu powodujące szkody w ubezpieczonym mieniu. 16. Trzęsienie ziemi rozumie się przez to nie związanie z działaniami człowieka, gwałtowne zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu. 17. Trąba powietrzna rozumie się przez to silny wir powietrzny powstający w chmurze burzowej (cumulonimbus) 18. Uderzenie pioruna rozumie się przez to bezpośrednie działanie (wyładowanie) elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie, w tym także przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi. 19. Upadek statku powietrznego rozumie się przez to katastrofę lub przymusowe lądowanie statku powietrznego, w tym także upadek jego części lub ładunku oraz awaryjny zrzut paliwa. 20. Uderzenie pojazdu lądowego rozumie się przez to uderzenie pojazdu mechanicznego, który nie jest kierowany ani eksploatowany przez Ubezpieczającego lub osoby za które ponosi odpowiedzialność, powodujące bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia. Powyższe nie dotyczy szkód pojazdach oraz ich ładunku. Strona 3 z 35

4 21. Wybuch (eksplozja) rozumie się przez to m.in. gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary i/lub cieczy wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się. Za szkody spowodowane eksplozją uważa się także szkody, które powstały na skutek implozji polegającej na uszkodzeniu i zgnieceniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym. 22. Zalanie rozumie się przez to bezpośrednie działanie mediów: wody, cieczy, pary lub innych substancji na przedmiot, które wydostały się z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub urządzeń technologicznych w wyniku: a) awarii w/w instalacji b) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji c) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej d) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych albo innej instalacji gaśniczej pod warunkiem, że przyczyną nie był pożar. Definicja obejmuje także zalanie spowodowane: wodą bądź innym płynem przez osoby trzecie, wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków i/lub budowli pod warunkiem, że nieszczelność dachu lub innych elementów powstała na skutek działania mrozu i/lub zamarzania wody, przy czym stan techniczny dachu i innych elementów budynku przed szkodą był dobry a otwory drzwiowe, dachowe i okienne były należycie zabezpieczone. 23. Zapadanie się ziemi rozumie się przez to niezwiązane z działalnością człowieka obniżenie poziomu terenu w wyniku zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni pod powierzchnią gruntu. Strona 4 z 35

5 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Przedmiot oraz zakres : Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia roku w sprawie obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729) ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Suma gwarancyjna: a) euro w odniesieniu do jednego zdarzenia b) euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń Franszyzy i udziały własne: Franszyza integralna: Franszyza redukcyjna: Udział własny: brak brak brak UWAGA! Zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do każdorazowego, niezwłocznego informowania Ubezpieczającego o: roszczeniu z tytułu odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w tym m.in. każdorazowo o złożonym pozwie jaki wpłynie bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń i umożliwi mu zajęcie stanowiska w sprawie oraz wezwie do przystąpienia do ewentualnego procesu sądowego, przed wydaniem decyzji o zamiarze zawarcia ugody z poszkodowanym, uznania roszczenia oraz o dokonanych wypłatach zadośćuczynienia i/lub odszkodowania Zakład ubezpieczeń każdorazowo przekaże Ubezpieczającemu kopię decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia. Obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula jurysdykcji 2. Klauzula stempla bankowego 2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie związanej z prowadzoną działalnością leczniczą Przedmiot i zakres : Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością pozamedyczną oraz w związku z posiadanym i użytkowanym mieniem. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń obejmuje także szkody, które zostały spowodowane rażącym niedbalstwem Ubezpieczającego i/lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. Strona 5 z 35

6 Wypadek ubezpieczeniowy - to śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia a także utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy oraz utracone korzyści. Trigger loss ocurance: Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie oraz zgłoszenie tego zdarzenia przed okresem przedawnienia Rozszerzenia zakresu o (podane limity stanowią podlimit w ramach podstawowej sumy gwarancyjnej): a) OC za szkody administracyjne odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym i organizacyjnym (w tym związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia) Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie b) OC pracodawcy odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe poniesione przez pracowników Ubezpieczającego bez względu na formę zatrudnienia. Ochrona obejmuje także odpowiedzialność za szkody wyrządzone doktorantom, wolontariuszom, stażystom, praktykantom itp. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie c) OC za szkody w pojazdach mechanicznych należących do pracowników Ubezpieczającego ubezpieczyciel odpowiada w granicach ustawowej odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego mienia za szkody mające postać uszkodzenia lub zniszczenia pojazdów pracowników Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie d) OC najemcy rzeczy ruchomych - odpowiedzialność za szkody w rzeczach ruchomych będących przedmiotem umowy najmu, leasingu, użyczenia, itp. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie e) OC wynajmującego pomieszczenia własne innym podmiotom Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie f) OC za produkt rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu przez Zamawiającego Odpowiedzialność za szkody jakie zaistniały w związku z przygotowywaniem i podawaniem posiłków dla dzieci. (ochrona obejmuje także szkody powstałe na skutek zatrucia drogą pokarmową i zakażeń (w tym gronkowiec), a także związane z zarażeniem salmonellą, czerwonką i innymi zakażeniami pokarmowymi) Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie g) OC za szkody w związku z prowadzoną działalnością bazy noclegowej dla osób towarzyszących hospitalizowanym pacjentom Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Strona 6 z 35

7 h) OC za szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania obróbki lub usługi, serwisu, naprawy itp. dotyczy w szczególności usług pralniczych i sterylizacji Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie i) OC za szkody powstałe po wykonaniu pracy albo usługi, wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług dotyczy w szczególności usług pralniczych i sterylizacji Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie j) OC za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania lub kanalizacyjnych instalacji pary technologicznej oraz związanych z dostarczeniem i przetwarzaniem energii elektrycznej (w tym za szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w instalacjach wod.- kan.) Ochrona obejmuje także szkody powstałe na skutek systematycznego wydostawania się wody lub innych cieczy z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie k) OC za szkody związane z prowadzeniem parkingu Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie l) OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców - także pracowników zatrudnionych na podstawie innej umowy niż umowa o pracę z zachowaniem prawa regresu Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie m) OC z tytułu szkód środowiskowych odpowiedzialność za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostawania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie n) Czyste straty finansowe niebędące następstwem szkód rzeczowych lub osobowych Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie o) OC za szkody powstałe w związku z przeniesieniem się ognia Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie p) OC za szkody spowodowane przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Liczba pojazdów: 2 Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Strona 7 z 35

8 q) OC za szkody wyrządzone w wyniku prowadzenia imprezy nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Suma gwarancyjna: a) PLN w odniesieniu do jednego zdarzenia b) PLN w odniesieniu do wszystkich zdarzenia Franszyzy i udziały własne: Franszyza integralna: Franszyza redukcyjna: Udział własny: zniesiona 300 PLN Obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula jurysdykcji 2. Klauzula stempla bankowego zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód w okresie 3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością leczniczą Przedmiot : Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową (z tytułu czynu niedozwolonego) i kontraktową (z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania) Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z prowadzoną działalnością leczniczą. Ochrona obejmuje także szkody spowodowane rażącym niedbalstwem. Pod pojęciem szkody rozumie się: szkodę będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie) Zakres : Szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego w zakresie: nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej. Zakres obejmuje także szkody spowodowane przez pracownika Zamawiającego podczas wykonywania obowiązków pracowniczych na rzecz Zamawiającego. W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń zrezygnuje z prawa regresu do pracownika z tytułu wyrządzonej szkody. Strona 8 z 35

9 Za pracownika uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez Zamawiającego na podstawie: umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z Zamawiającym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca oraz wolontariuszy, praktykantów, stażystów którym Zamawiający powierzył wykonanie pracy. Zakres obejmuje także szkody spowodowane przez podwykonawcę Zamawiającego, w sytuacji gdy Zmawiający na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania własne. Za podwykonawcę uważa się: podmiot leczniczy, przedsiębiorcę nie będącego podmiotem leczniczym, osobę wykonującą zawód lekarza, pielęgniarki lub inny zawód medyczny, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a Zamawiający powierzył jej wykonanie świadczeń zdrowotnych określonych w łączącej ich umowie. Trigger act commited: warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie (niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozszerzenia zakresu : a) OC za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki szpitalnej oraz wytwarzaniem leków na potrzeby szpitala. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie b) Ubezpieczenie nadwyżkowe rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Strony postanowiły rozszerzyć zakres o odpowiedzialność cywilną za szkody, wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w zakresie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Suma gwarancyjna: a) PLN w odniesieniu do jednego zdarzenia b) PLN w odniesieniu do wszystkich zdarzeń Strona 9 z 35

10 Franszyzy i udziały własne: Franszyza integralna: Franszyza redukcyjna: Udział własny: zniesiona zniesiona zniesiony Obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula jurysdykcji 2. Klauzula stempla bankowego 4. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Przedmiot i sumy : Przedmiotem jest mienie wykorzystywane do prowadzenia działalności będące własnością Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego np. umowy najmu, leasingu. Szczegółowe zestawienie mienia zgłaszanego do wraz z sumami Przestawia: a) Załącznik nr 9 do SIWZ Wykaz mienia do, b) Załącznik nr 10 do SIWZ - Szczegółowy wykaz środków trwałych - Kościerzyna, c) Załącznik nr 11 do SIWZ - Szczegółowy wykaz środków trwałych - Dzierżążno. Zakres : Ubezpieczeniem objęte są wszystkie szkody w przedmiocie powstałe wskutek nagłej i niespodziewanej przyczyny, za wyjątkiem szkód spowodowanych wskutek następujących zdarzeń: a) spowodowanych działaniami wojennymi, wojną domową, rozruchami, wprowadzeniem stanu wojennego, wprowadzeniem stanu wyjątkowego, powstaniem zbrojnym, rewolucją, konfiskatą lub innego rodzaju przejęciem przedmiotu przez rząd lub inne władze kraju, sabotaż, strajk, lokaut, blokady, wewnętrznych zamieszek; b) spowodowanych działaniami promieniowania jonizacyjnego, skażenia radioaktywnego, bez względu na źródło jego pochodzenia (w szczególności z paliwa jądrowego, odpadów promieniotwórczych, które powstały w wyniku rozpadu lub syntezy jądrowej); c) spowodowanych skażeniem lub zanieczyszczeniem środowiska (tzn. wody, powietrza, gleby) odpadami przemysłowymi lub innymi zanieczyszczeniami emitowanymi do środowiska; d) powstałych w mieniu zajętym przez uprawnione organy władzy państwowej i samorządowej; e) górniczych w rozumieniu prawa górniczego; f) spowodowanych przez modyfikacje genetyczne; g) powstałych na skutek wybuchu wywołanego przez Ubezpieczającego w celach rozbiórkowych, eksploatacyjnych lub produkcyjnych; h) powstałych na skutek wad materiałowych, projektowych, konstrukcyjnych oraz błędów w produkcji i montażu. Jeżeli w następstwie w/w przyczyn wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ochrony, to odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń ogranicza się wyłącznie do szkód będących skutkami innego zdarzenia. i) powstałych na sutek korozji, erozji, kawitacji oraz innych długotrwałych procesów; j) polegających na stopniowej utracie właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniu ubezpieczonego mienia będących skutkiem naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia związanego z jego normalną eksploatacją i/lub użytkowaniem; Strona 10 z 35

11 k) spowodowane zagrzybieniem, zapleśnieniem, poceniem się rur, wyrządzone przez wodę gruntową, pływy lub fale morskie, a także powstałe wskutek systematycznego zawilgacania pomieszczeń z powodu nieszczelności urządzeń wodnokanalizacyjnych, grzewczych, technologicznych; l) spowodowane niedoborami ujawnionymi dopiero podczas przeprowadzania inwentaryzacji; m) aktów terroryzmu, przez które rozumie się działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych; W przypadku zastosowania klauzuli terroryzmu wyłączenie nie będzie miało zastosowania n) uprawy roślinne, drzewa, krzewy, zwierzęta; o) grunty, gleby, naturalne wody powierzchniowe lub podziemne, zbiorniki wodne; p) budynki lub budowle przeznaczone do rozbiórki wraz z mieniem w nich się znajdującym oraz maszyny, urządzenia lub wyposażenie przeznaczone na złom; q) katastrofy budowlanej, osiadania, zapadnięcia się, wyniesienia, spękania, skurczenia lub ekspansji elementów konstrukcji budynków, chyba że nastąpiły one jako rezultat wcześniejszego zaistnienia innego zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową. W przypadku zastosowania klauzuli katastrofy budowlanej wyłączenie nie będzie miało zastosowania UWAGA! Wyłączenia zawarte w ogólnych warunkach nie mogą dotyczyć w szczególności szkód spowodowanych takimi zdarzeniami jak: pożar uderzenie pioruna wybuch upadek statku powietrznego huragan grad deszcz nawalny powódź zalanie trzęsienie ziemi trąba powietrzna zapadanie się ziemi osuwanie się ziemi lawina dym i sadza uderzenie pojazdu lądowego huk ponaddźwiękowy śnieg awaria instalacji upadek dźwigu, masztu, drzewa, słupa, komina, anteny lub innych budowli albo ich części Strona 11 z 35

12 Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane naporem śniegu lub lodu, gradem lub deszczem nawalnym, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych o ile obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenie o okresie Jeżeli niedopełnienie w/w obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody, wówczas odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń jest do pełnych sum. Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN Rozszerzenia zakresu : a) o szkody powstałe wskutek: akcji gaśniczej lub ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem. b) o zanieczyszczenie albo skażenie przedmiotu w wyniku zdarzeń, które są objęte zakresem. c) o poniesione, uzasadnione oraz udokumentowane koszty: ratowania przedmiotu (w tym wynagrodzenie Straży Pożarnej) oraz koszty zapobieżenia i zmniejszenia jej rozmiarów pod warunkiem, że zastosowanie środków było celowe, chociaż okazałoby się bezskuteczne. jakie wynikają z uszkodzenia, utraty lub zniszczenia ubezpieczonego mienia na skutek akcji ratowniczej a także w związku z likwidacją szkody Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. d) o szkody powstałe w środkach obrotowych przechowywanych w urządzeniach chłodniczych na skutek przerwy w działaniu lub wadliwego działania urządzeń chłodniczych spowodowanej zdarzeniem objętym zakresem mienia od wszystkich zdarzeń losowych. W ramach rozszerzenia ochroną objęta jest utrata przydatności do użycia lub zniszczenie środków obrotowych, których właściwości naturalne nakazują przechowywanie ich w urządzeniach chłodniczych utrzymujących określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do ich przechowywania. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody będące skutkiem rozmrożenia środków obrotowych lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania w urządzeniu chłodniczym będącego bezpośrednim następstwem: nagłej oraz nieprzewidzianej szkody fizycznej w urządzeniu chłodniczym uszkodzenia urządzenia chłodniczego, w którym przechowywane są ubezpieczone środki obrotowe, wskutek działania prądu elektrycznego w tym przepięcia przerwy w dostawie prądu elektrycznego przez zakład energetyczny trwającej nieprzerwanie co najmniej 2 godziny. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. Strona 12 z 35

13 e) o szkody będące skutkiem niewłaściwego działania człowieka. W ramach niniejszego rozszerzenia Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody mechaniczne w sprzęcie elektronicznym, urządzeniach, maszynach oraz aparatach medycznych, które zostały spowodowane: niewłaściwym działaniem człowieka przez które rozumie się błędy w obsłudze oraz niewłaściwe użytkowanie sprzętu, nieostrożność, zaniedbanie, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie przez personel techniczny Szpitala wyrządzone podczas prowadzonych konserwacji i napraw wadami produkcyjnymi i materiałowymi oraz błędami konstrukcyjnymi pod warunkiem, że ujawniły się one dopiero po okresie gwarancji przyczynami eksploatacyjnymi przez które rozumie się szkody eksploatacyjne niezawinione przez obsługę i polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu elementów maszyny, urządzenia lub aparatu medycznego przez takie zjawiska jak np.: wzrost ciśnienia, eksplozja, implozja, siły odśrodkowe a także przegrzanie i wadliwe działanie urządzeń zabezpieczających, sterujących, sygnalizacyjno- pomiarowych itp. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. Franszyza redukcyjna: 5 % wartości szkody nie mniej niż 500 PLN dla sprzętu, którego wartość nie przekracza PLN 5 % wartości szkody nie mniej niż 1000 PLN dla sprzętu, którego wartość mieści się w przedziale od ponad PLN f) Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Przedmiotem są szyby oraz inne przedmioty szklane, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego i stanowią wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali, innych pomieszczeń użytkowych, zamontowane na stałe zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym: oszklenie ścienne i dachowe, szyby okienne i drzwiowe, lustra oraz niezabytkowe witraże stojące i wmontowane w ścianach, szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny słupów, ścian i filarów, neony, reklamy i tablice świetlne i elektroniczne, szyldy i transparenty, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów oraz gablot reklamowych, markizy, przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, oraz budowle. Zakresem objęta jest odpowiedzialność za szkody powstałe w skutek stłuczenia (rozbicia) i pęknięcia zgłoszonych do przedmiotów W granicach sumy rozszerzenie obejmuje: koszty ustawienia rusztowań i drabin umożliwiających zamontowanie, bądź zainstalowanie ubezpieczonych przedmiotów w związku z zdarzeniem objętym zakresem, demontaż lub naprawa instalacji świetlnych, koszty odtworzenia znaków informacyjnych i reklamowych. Strona 13 z 35

14 g) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Przedmiotem jest mienie wyszczególnione w poniższej tabeli, które obejmuje także sprzęt elektroniczny nie objęty ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenie nie obejmuje pojazdów z grupy VII KŚT podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych. Lp. 1. Przedmiot Limit odpowiedzialności w PLN Środki trwałe z grup III- VIII KŚT (np. maszyny, urządzenia oraz wyposażenie) Niskocenne składniki majątku 3. Środki obrotowe (w tym leki, materiały opatrunkowe i inne medyczne oraz zapasy magazynowe w postaci artykułów i materiałów technicznych) Nakłady inwestycyjne Mienie pracownicze Liczba pracowników: 896 Mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu na podstawie tytułu prawnego (np. leasing, dzierżawa Wartości pieniężne kradzież z włamaniem w miejscu Wartości pieniężne rabunek w miejscu Wartości pieniężne rabunek w transporcie (Limit na jednego pracownika: 1 000) Podstawa szacowania wartości Wartość księgowa brutto Wartość księgowa brutto cena nabycia/ wytworzenia Wartość księgowa brutto Wartość rzeczywista Wartość rzeczywista Wartość nominalna Wartość nominalna Wartość nominalna Zakresem objęta jest odpowiedzialność za szkody, które powstały wskutek kradzieży z włamaniem oraz rabunku (dokonanych lub usiłowanych) polegające na utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia lub zaginięcia. Zakres obejmuje także takie ryzyka jak: Kradzież zwykła - rozumiana jako zabór ubezpieczonego mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania, mający miejsce w lokalizacjach objętych ubezpieczeniem. W ramach niniejszego rozszerzenia Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody majątkowe tj. szkody fizyczne w ubezpieczonym mieniu pod warunkiem, iż Ubezpieczający bezzwłocznie Strona 14 z 35

15 po stwierdzeniu zaistnienia szkody spowodowanej kradzieżą, zawiadomi o tym fakcie Policję. Rozszerzenie nie obejmuje odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za: wartości pieniężne, braki, straty lub szkody, które zostały stwierdzone dopiero w toku przeprowadzanej inwentaryzacji, różnego rodzaju starty pośrednie, w tym także kary i straty spowodowane zwłoką w wykonaniu, niewykonaniem lub utratą zlecenia, niewyjaśnione zaginięcie, zniknięcie i niedobory (także inwentarzowe), których nie można wytłumaczyć oraz braki powstałe w wyniku błędów urzędowych lub księgowych, wyrządzone w wyniku fałszerstwa, przywłaszczenia, nadużycia, innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, jego pracowników, członków rodziny lub innej osoby pozostającej z Ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. Udział własny: 10 % szkody nie mniej niż 200 PLN Urządzenie zewnętrzne i wewnętrzne ochroną objęte jest ryzyko kradzieży urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych (np. reklamy, tablice informacyjne, rynny, kamery monitoringu, klimatyzatory, rolety, gaśnice, grzejniki, armatura sanitarna) zainstalowanych w budynkach i budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez Zamawiającego. Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Udział własny: 5% wartości szkody nie mniej niż 200 PLN Ochroną objęte są udokumentowane koszty zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń, łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie System : a) na pierwsze ryzyko dla mienia pracowniczego oraz nakładów inwestycyjnych, dla szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, dla mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku b) na sumy stałe dla pozostałego mienia nie wymienionego w punkcie a Franszyzy i udziały własne: a) dla szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia Franszyza integralna: 100 PLN Franszyza redukcyjna: zniesiona Udział własny: zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód w okresie b) dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku Franszyza integralna: 100 PLN Franszyza redukcyjna: zniesiona Udział własny: zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód w okresie Strona 15 z 35

16 c) dla pozostałych szkód Franszyza integralna: Franszyza redukcyjna: Udział własny: 0 PLN 500 PLN zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód w okresie d) z zastrzeżeniem franszyz i udziałów własnych określonych odmiennie w pozostałych zapisach SIWZ oraz klauzulach dodatkowych Obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula jurysdykcji 2. Klauzula stempla bankowego 3. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody 4. Klauzula rozliczenia składki 5. Klauzula reprezentantów 6. Klauzula ograniczenia zasady proporcji 7. Klauzula Leeway a 8. Klauzula wartości księgowej brutto 9. Klauzula dewastacji 10. Klauzula przeniesienia mienia 11. Klauzula przewłaszczenia mienia 12. Klauzula przepięć 13. Klauzula prac budowlanych 14. Klauzula początku odpowiedzialności 15. Klauzula niezmienności warunków umowy 16. Klauzula umów krótkookresowych 17. Klauzula automatycznego pokrycia 18. Klauzula podatku VAT 19. Klauzula uderzenia pojazdu własnego 20. Klauzula ewakuacji 21. Klauzula składowania 22. Klauzula wyrównania kwot 23. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 24. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 25. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 26. Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców 27. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 28. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia 29. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania 30. Klauzula 72 godzin 31. Klauzula poszukiwania uszkodzeń 32. Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji 33. Klauzula transportowa 34. Klauzula samolikwidacji drobnych szkód majątkowych 35. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji 36. Klauzula mienia najemców 37. Klauzula zniesienia zasady proporcji 38. Klauzula zużycia technicznego 39. Klauzula sumy prewencyjnej Strona 16 z 35

17 Fakultatywne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula szkód elektrycznych 2. Klauzula awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń lub aparatów 3. Klauzula terroryzmu 4. Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych 5. Klauzula katastrofy budowlanej 6. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody 7. Klauzula od utraty czynszu 8. Klauzula dodatkowych kosztów działalności 9. Klauzula usuwania gniazd 10. Klauzula ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania 11. Klauzula regresu (osoby fizyczne) 5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Przedmiot i sumy : Przedmiotem jest sprzęt elektroniczny zarówno medyczny jak i niemedyczny stanowiący środek trwały, wykorzystywany do prowadzenia działalności będący własnością Ubezpieczającego lub będący w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego np. umowy najmu, leasingu (w tym także sprzęt elektroniczny stanowiący wyposażenie karetek i przewożony w karetkach). Zestawienie sprzętu zgłaszanego do wraz z sumami przestawia Załącznik nr 9 so SIWZ Wykaz mienia do Zakres terytorialny : Ubezpieczeniem objęte są szkody mające miejsce na terytorium RP: w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego podczas normalnej eksploatacji na stanowisku pracy, przemieszczania w miejscu, demontażu w celu dokonania konserwacji, przeglądu, remontu, ponownego montażu w trakcie w/w operacji. w czasie przemieszczania oraz użytkowania sprzętu poza miejscem (dotyczy sprzętu przenośnego). Zakres (All Risk): Ubezpieczeniem objęte są wszystkie szkody materialne, tj. fizyczne polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie przedmiotu w wyniku nagłej, nieprzewidzianej oraz niezależnej od Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego przyczyny (zdarzenia losowego), która nie została wyłączna w ogólnych warunkach. UWAGA! Wyłączenia zawarte w ogólnych warunkach nie mogą dotyczyć w szczególności szkód powstałych w wyniku: a) niewłaściwego działania człowieka przez które rozumie się błędy w obsłudze oraz niewłaściwe użytkowanie sprzętu, nieostrożność, zaniedbanie, zniszczenie przez osoby trzecie, brak kwalifikacji oraz błąd operatora (w tym świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie), b) kradzieży z włamaniem i rabunku, c) zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych parametrów prądu zasilania (np. zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci), Strona 17 z 35

18 d) bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego, itp., e) przetężeń oraz innych przyczyn elektrycznych, f) wad produkcyjnych i materiałowych oraz błędów konstrukcyjnych pod warunkiem, że ujawniły się one dopiero po okresie gwarancji, g) pożaru (niezależnie od działania bezpośredniego płomieni lub ich braku), h) działania dymu, sadzy i innych substancji agresywnych, wysokiej temperatury, i) eksplozji, j) uderzenia pioruna, k) upadku statku powietrznego, l) zalania, m) powodzi, n) gradu, o) śniegu, p) burzy, q) huraganu, r) wiatru, s) lawiny, t) zapadania się ziemi, u) osuwania się ziemi, v) osuwisk skalnych. Rozszerzenia zakresu o: a) szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wystąpieniem jakiegokolwiek zdarzenia objętego zakresem. b) koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą przedmiotu w przypadku jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. c) koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń wraz z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi. d) ubezpieczenie danych oraz nośników danych - rozumianych jako materiały, które umożliwiają gromadzenie informacji i nadające się do odczytu maszynowego np. dyskietki, dyski magnetyczne i optyczne, taśmy magnetyczne, płyty CD i DVD, cartridge, itp. pod warunkiem, że została przewidziana możliwość ich wymiany przez użytkownika. Ochrona obejmuje koszty odtworzenia danych, wymianę i/lub zakup uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych wymiennych nośników danych oraz ponowne wprowadzenie danych. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie e) ubezpieczenie oprogramowania - rozumianego jako licencjonowane systemy operacyjne, licencjonowane programy standardowe produkcji seryjnej oraz programy aplikacyjne produkcji jednostkowej, stworzone na zamówienie użytkownika. Ochrona obejmuje np. odtworzenie lub ponowne zainstalowanie. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie f) ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności rozumianych jako wydatki, które Ubezpieczony będzie zmuszony ponieść w celu uniknięcia zakłócenia lub przerwania prowadzonej przez siebie działalności, powstałe na skutek szkody w przedmiotach objętych ubezpieczeniem od szkód materialnych, takich jak: zatrudnienie dodatkowego personelu, Strona 18 z 35

19 wykorzystanie sprzętu zastępczego (w tym koszty leasingu i najmu sprzętu zastępczego) i systemów zewnętrznych, wynajem usług innych podmiotów zewnętrznych, jednorazowe przeprogramowanie. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie g) kradzież zwykła - rozumiana jako zabór ubezpieczonego mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania, mający miejsce w lokalizacjach objętych ubezpieczeniem. W ramach niniejszego rozszerzenia Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody majątkowe tj. szkody fizyczne w ubezpieczonym mieniu pod warunkiem, iż Ubezpieczający bezzwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia szkody spowodowanej kradzieżą zawiadomi o tym fakcie Policję. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Udział własny: 10 % szkody nie mniej niż 200 PLN h) ubezpieczenie lamp elektronowych rozumiane jako rozszerzenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń na wszystkie ryzyka o szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu lamp elektronowych. szkody spowodowanej wskutek działania wody, ognia bądź kradzieży z włamaniem i rabunku w wartości odtworzeniowej, szkód spowodowanych wskutek innych ryzyk niż w/w, odszkodowanie będzie wypłacane w wartości odtworzeniowej pomniejszonej o wskaźnik zużycia określony w ogólnych warunkach Zakładu Ubezpieczeń. i) ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej rozumiane jako rozszerzenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń o szkody w urządzeniach przeznaczonych do endoskopii oraz do terapii dożylnej. Odszkodowanie będzie wypłacane pod warunkiem, że: podczas przeprowadzania badań zostaną zachowane warunki bezpieczeństwa, które są wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie, są przestrzegane każdorazowo zalecenia producenta, które dotyczą odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji oraz przechowywania. j) dodatkowe ubezpieczenie w sprzętu przenośnego (w tym również telefonów komórkowych) rozumiane jako rozszerzenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym (także w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdów w następujących sytuacjach: pojazd jest wyposażony w trwałe zadaszenie (tj. jednolita sztywna konstrukcja), pojazd w trakcie postoju podczas transportu został prawidłowo zamknięty i został włączony sprawnie działający system alarmowy, zdarzenie miało miejsce w godzinach miedzy 6:00 a 22:00. Niniejszy zapis nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy pojazd z transportowanym sprzętem znajdował się na strzeżonym parkingu lub zamkniętym garażu. pozostawiony w pojeździe sprzęt jest niewidoczny z zewnątrz. Ochroną nie jest objęta odpowiedzialność za szkody, które są objęte ubezpieczeniem Auto Casco oraz OC sprawcy szkody, a także szkody powstałe na sutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. Udział własny: 10 % Strona 19 z 35

20 System : a) sprzęt elektroniczny sumy stałe b) dane i nośniki danych na pierwsze ryzyko c) oprogramowanie na pierwsze ryzyko d) zwiększone koszty działalności na pierwsze ryzyko Podstawa szacowania wartości: a) sprzęt elektroniczny wartość księgowa brutto b) dane nośniki danych wartość odtworzeniowa c) oprogramowanie wartość odtworzeniowa d) zwiększone koszty działalności wartość odtworzeniowa Franszyzy i udziały własne: Franszyza integralna: Franszyza redukcyjna: Udział własny: zniesiona dla sprzętu medycznego i sprzętu medycznego przewożonego w karetkach oraz dla zwiększonych kosztów działalności 5 % wartości szkody nie mniej ni z 500 PLN; dla pozostałych PLN zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód w okresie Obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula jurysdykcji 2. Klauzula stempla bankowego 3. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody 4. Klauzula rozliczenia składki 5. Klauzula reprezentantów 6. Klauzula ograniczenia zasady proporcji 7. Klauzula Leeway a 8. Klauzula wartości księgowej brutto 9. Klauzula dewastacji 10. Klauzula przeniesienia mienia 11. Klauzula przewłaszczenia mienia 12. Klauzula początku odpowiedzialności 13. Klauzula niezmienności warunków umowy 14. Klauzula umów krótkookresowych 15. Klauzula automatycznego pokrycia 16. Klauzula podatku VAT 17. Klauzula uderzenia pojazdu własnego 18. Klauzula ewakuacji 19. Klauzula składowania 20. Klauzula wyrównania kwot 21. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 22. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 23. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 24. Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców 25. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 26. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia 27. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania 28. Klauzula 72 godzin 29. Klauzula poszukiwania uszkodzeń Strona 20 z 35

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I 14/2015/N/Wisła 1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT dla zamówienia publicznego 14/2015/N/Wisła: Usługa kompleksowego ubezpieczenia gminy Wisła wraz z jednostkami organizacyjnymi otwartych w dniu 25 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 12 Załącznik nr 1 do SIWZ 217/16/10/2013/N/Głogów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Kościuszki 15, 67-200

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 13 Załącznik nr 1 do SIWZ 305/21/11/2013/ Siemianowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie ul. 1-go

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 12 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 274/2014/N/Krosno SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Adres siedziby: ul. Korczyńska 57,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 5 Wrocław, 17.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/14/06/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 11 Załącznik nr 1 do SIWZ A/ HJ/ 2710/ 11/ 13 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 14 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 321/16/11/2012/NO/Pyskowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach Adres

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia ZAKRES UBEZPIECZENIA PZU S.A. mienia od ognia i innych żywiołów obowiązkowe w pakiecie ( podstawowe), dostępne jest też dodatkowe 1 mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia... 2. warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia... 2. warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy 4/2015/M_OC+MB_OCŚ/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia -

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SIWZ Nr 132/2014/N/Bochnia PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:...

SIWZ Nr 132/2014/N/Bochnia PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:... Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITALA POWIATOWEGO IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ SIWZ Nr 132/14/N/Bochnia PAKIET

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 186/15/06/2012/N/Rybnik SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 18 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 41/2015/N/Jaworze SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Beskidzki Zespół Leczniczo Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia samolotu i śmigłowca Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/130/2015 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka Strona 1 z 6 F178 01 Wrocław, dnia 12.04.2011 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie Załącznik Nr 6 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ, dotyczący części I, II zamówienia Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 17 Załącznik nr 1 do SIWZ 63/12/03/2013/N/Żary SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Adres Siedziby: 68-200 Żary, Ul. Zakopiańska 7 Zamówienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYT. PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYT. PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA Strona 1 z 17 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 13/2015/N/Kobierniki SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 21 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 173/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 15 Załącznik nr 1 do SIWZ 262/07/11/2013/N/Namysłów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna Adres siedziby (dyrekcji): ul. Oleśnicka 4,

Bardziej szczegółowo