OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA"

Transkrypt

1 Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA SPIS INFORMACJI Definicje mające zastosowanie w ubezpieczeniu: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie związanej z prowadzoną działalnością leczniczą Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością leczniczą Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie maszyn i urządzeń elektrycznych od szkód elektrycznych...21 Treść klauzul obligatoryjnych...22 Treść fakultatywnych klauzul i warunków dodatkowych oraz liczba punktów możliwych do uzyskania w przypadku ich akceptacji Ubezpieczenia komunikacyjne...33 a) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OCPPM)...33 b) Ubezpieczenie Auto Casco...33 c) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadów kierowcy i pasażerów (NNW)...34 d) Ubezpieczenie Assistance (ASS)...34 Strona 1 z 35

2 Definicje mające zastosowanie w ubezpieczeniu: 1. Awaria instalacji rozumie się przez to spowodowane zamarzaniem lub działaniem wysokiej temperatury pęknięcie, rozszczelnienie, awarię przewodów, zbiorników instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, przesyłających media w postaci wody, pary lub cieczy albo innych instalacji znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku lub lokalu. 2. Deszcz nawalny rozumie się przez to opady deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4, potwierdzony ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia brany jest pod uwagę stan faktyczny i rozmiary szkód w miejscach lub bezpośrednim sąsiedztwie. 3. Dym - rozumie się przez to lotny produkt niepełnego spalania, który nagle wydobył się z palenisk, instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w miejscu, bądź jest produktem pożaru jaki powstał w przedmiocie, przy założeniu sprawnego funkcjonowania urządzeń wentylacyjnych oraz oddymiających 4. Grad rozumie się przez to opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. 5. Graffiti rozumie się przez to napisy lub rysunki wykonane na przedmiocie. 6. Huragan rozumie się przez to działanie wiatru o sile prędkości co najmniej 17,1 m/sek. 7. Huk ponaddźwiękowy rozumie się przez to uderzeniową falę dźwiękową (ciśnieniową) wywołaną przez statek powietrzny podczas przekraczania prędkości dźwięku lub podczas poruszania się z prędkością większą niż prędkość dźwięku. 8. Kradzież z włamaniem rozumie się przez to dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z lokalu w celu jego przewłaszczenia przez sprawcę: po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczeń lub otwarciu wejścia za pomocą narzędzi, bądź innego podobnego, dopasowanego klucza lub klucza oryginalnego, w posiadanie którego wszedł sprawca na skutek włamania do innego pomieszczenia bądź rabunku. który ukrył się w pomieszczeniu przed jego zamknięciem i pozostawił ślady stanowiące dowód jego ukrycia się. 9. Lawina rozumie się przez to gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu, skał, kamieni lub błota ze zboczy górskich lub falistych. 10. Osuwanie się ziemi rozumie się przez to ruch ziemi na stokach nie spowodowany działaniami człowieka. 11. Pożar rozumie się przez to proces spalania, polegający na działaniu ognia, który przedostał się poza palenisko, powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile. W ramach definicji rozszerza się odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń o osmalenie i przypalenie. 12. Powódź rozumie się przez to zalanie terenu, przedmiotu w następstwie zdarzeń takich jak: a) podniesienie się wody w korytach wód płynących i zbiornikach wód stojących oraz wystąpienie z brzegów na skutek: Strona 2 z 35

3 podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych sztormu spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich lub falistych opadów atmosferycznych topnienia mas śniegu i lodu zatorów lodowych przerwania tam i zabezpieczeń przeciwpowodziowych b) podniesienie się poziomu wód gruntowych c) wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych, które jest następstwem w/w zdarzeń. Zakres obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przenoszonymi przez wody powodziowe przedmiotami. 13. Rabunek rozumie się przez to zabór mienia w celu przewłaszczenia dokonany przez sprawcę: przy użyciu lub groźbie użycia przemocy fizycznej na osobie lub doprowadzenia jej do stanu bezbronności, bezsilności albo nieprzytomności przy użyciu lub groźbie użycia przemocy fizycznej na osobie, która posiada klucze w celu doprowadzenia do miejsca, w którym są przechowywane wartości pieniężne i zmuszenie jej do otworzenia tego miejsca lub samodzielne otwarcie zrabowanymi kluczami. 14. Sadza rozumie się przez to czarny proszek składający się z kryształków grafitu, który powstał wskutek niepełnego spalania lub termicznego rozkładu związków węgla (w tym węglowodorów lub gazu ziemnego), który nagle wydobył się z palenisk, instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w miejscu bądź jest produktem pożaru jaki powstał w przedmiocie. 15. Śnieg rozumie się przez to niszczące bezpośrednie działanie ciężaru śniegu i/lub lodu na przedmiot oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego lub jego części na przedmiot wskutek działania ciężaru śniegu i/lub lodu powodujące szkody w ubezpieczonym mieniu. 16. Trzęsienie ziemi rozumie się przez to nie związanie z działaniami człowieka, gwałtowne zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu. 17. Trąba powietrzna rozumie się przez to silny wir powietrzny powstający w chmurze burzowej (cumulonimbus) 18. Uderzenie pioruna rozumie się przez to bezpośrednie działanie (wyładowanie) elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie, w tym także przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi. 19. Upadek statku powietrznego rozumie się przez to katastrofę lub przymusowe lądowanie statku powietrznego, w tym także upadek jego części lub ładunku oraz awaryjny zrzut paliwa. 20. Uderzenie pojazdu lądowego rozumie się przez to uderzenie pojazdu mechanicznego, który nie jest kierowany ani eksploatowany przez Ubezpieczającego lub osoby za które ponosi odpowiedzialność, powodujące bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia. Powyższe nie dotyczy szkód pojazdach oraz ich ładunku. Strona 3 z 35

4 21. Wybuch (eksplozja) rozumie się przez to m.in. gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary i/lub cieczy wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się. Za szkody spowodowane eksplozją uważa się także szkody, które powstały na skutek implozji polegającej na uszkodzeniu i zgnieceniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym. 22. Zalanie rozumie się przez to bezpośrednie działanie mediów: wody, cieczy, pary lub innych substancji na przedmiot, które wydostały się z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub urządzeń technologicznych w wyniku: a) awarii w/w instalacji b) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji c) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej d) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych albo innej instalacji gaśniczej pod warunkiem, że przyczyną nie był pożar. Definicja obejmuje także zalanie spowodowane: wodą bądź innym płynem przez osoby trzecie, wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków i/lub budowli pod warunkiem, że nieszczelność dachu lub innych elementów powstała na skutek działania mrozu i/lub zamarzania wody, przy czym stan techniczny dachu i innych elementów budynku przed szkodą był dobry a otwory drzwiowe, dachowe i okienne były należycie zabezpieczone. 23. Zapadanie się ziemi rozumie się przez to niezwiązane z działalnością człowieka obniżenie poziomu terenu w wyniku zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni pod powierzchnią gruntu. Strona 4 z 35

5 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Przedmiot oraz zakres : Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia roku w sprawie obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729) ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Suma gwarancyjna: a) euro w odniesieniu do jednego zdarzenia b) euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń Franszyzy i udziały własne: Franszyza integralna: Franszyza redukcyjna: Udział własny: brak brak brak UWAGA! Zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do każdorazowego, niezwłocznego informowania Ubezpieczającego o: roszczeniu z tytułu odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w tym m.in. każdorazowo o złożonym pozwie jaki wpłynie bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń i umożliwi mu zajęcie stanowiska w sprawie oraz wezwie do przystąpienia do ewentualnego procesu sądowego, przed wydaniem decyzji o zamiarze zawarcia ugody z poszkodowanym, uznania roszczenia oraz o dokonanych wypłatach zadośćuczynienia i/lub odszkodowania Zakład ubezpieczeń każdorazowo przekaże Ubezpieczającemu kopię decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia. Obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula jurysdykcji 2. Klauzula stempla bankowego 2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie związanej z prowadzoną działalnością leczniczą Przedmiot i zakres : Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością pozamedyczną oraz w związku z posiadanym i użytkowanym mieniem. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń obejmuje także szkody, które zostały spowodowane rażącym niedbalstwem Ubezpieczającego i/lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. Strona 5 z 35

6 Wypadek ubezpieczeniowy - to śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia a także utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy oraz utracone korzyści. Trigger loss ocurance: Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie oraz zgłoszenie tego zdarzenia przed okresem przedawnienia Rozszerzenia zakresu o (podane limity stanowią podlimit w ramach podstawowej sumy gwarancyjnej): a) OC za szkody administracyjne odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym i organizacyjnym (w tym związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia) Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie b) OC pracodawcy odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe poniesione przez pracowników Ubezpieczającego bez względu na formę zatrudnienia. Ochrona obejmuje także odpowiedzialność za szkody wyrządzone doktorantom, wolontariuszom, stażystom, praktykantom itp. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie c) OC za szkody w pojazdach mechanicznych należących do pracowników Ubezpieczającego ubezpieczyciel odpowiada w granicach ustawowej odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego mienia za szkody mające postać uszkodzenia lub zniszczenia pojazdów pracowników Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie d) OC najemcy rzeczy ruchomych - odpowiedzialność za szkody w rzeczach ruchomych będących przedmiotem umowy najmu, leasingu, użyczenia, itp. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie e) OC wynajmującego pomieszczenia własne innym podmiotom Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie f) OC za produkt rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu przez Zamawiającego Odpowiedzialność za szkody jakie zaistniały w związku z przygotowywaniem i podawaniem posiłków dla dzieci. (ochrona obejmuje także szkody powstałe na skutek zatrucia drogą pokarmową i zakażeń (w tym gronkowiec), a także związane z zarażeniem salmonellą, czerwonką i innymi zakażeniami pokarmowymi) Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie g) OC za szkody w związku z prowadzoną działalnością bazy noclegowej dla osób towarzyszących hospitalizowanym pacjentom Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Strona 6 z 35

7 h) OC za szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania obróbki lub usługi, serwisu, naprawy itp. dotyczy w szczególności usług pralniczych i sterylizacji Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie i) OC za szkody powstałe po wykonaniu pracy albo usługi, wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług dotyczy w szczególności usług pralniczych i sterylizacji Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie j) OC za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania lub kanalizacyjnych instalacji pary technologicznej oraz związanych z dostarczeniem i przetwarzaniem energii elektrycznej (w tym za szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w instalacjach wod.- kan.) Ochrona obejmuje także szkody powstałe na skutek systematycznego wydostawania się wody lub innych cieczy z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie k) OC za szkody związane z prowadzeniem parkingu Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie l) OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców - także pracowników zatrudnionych na podstawie innej umowy niż umowa o pracę z zachowaniem prawa regresu Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie m) OC z tytułu szkód środowiskowych odpowiedzialność za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostawania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie n) Czyste straty finansowe niebędące następstwem szkód rzeczowych lub osobowych Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie o) OC za szkody powstałe w związku z przeniesieniem się ognia Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie p) OC za szkody spowodowane przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Liczba pojazdów: 2 Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Strona 7 z 35

8 q) OC za szkody wyrządzone w wyniku prowadzenia imprezy nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Suma gwarancyjna: a) PLN w odniesieniu do jednego zdarzenia b) PLN w odniesieniu do wszystkich zdarzenia Franszyzy i udziały własne: Franszyza integralna: Franszyza redukcyjna: Udział własny: zniesiona 300 PLN Obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula jurysdykcji 2. Klauzula stempla bankowego zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód w okresie 3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością leczniczą Przedmiot : Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową (z tytułu czynu niedozwolonego) i kontraktową (z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania) Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z prowadzoną działalnością leczniczą. Ochrona obejmuje także szkody spowodowane rażącym niedbalstwem. Pod pojęciem szkody rozumie się: szkodę będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie) Zakres : Szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego w zakresie: nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej. Zakres obejmuje także szkody spowodowane przez pracownika Zamawiającego podczas wykonywania obowiązków pracowniczych na rzecz Zamawiającego. W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń zrezygnuje z prawa regresu do pracownika z tytułu wyrządzonej szkody. Strona 8 z 35

9 Za pracownika uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez Zamawiającego na podstawie: umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z Zamawiającym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca oraz wolontariuszy, praktykantów, stażystów którym Zamawiający powierzył wykonanie pracy. Zakres obejmuje także szkody spowodowane przez podwykonawcę Zamawiającego, w sytuacji gdy Zmawiający na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania własne. Za podwykonawcę uważa się: podmiot leczniczy, przedsiębiorcę nie będącego podmiotem leczniczym, osobę wykonującą zawód lekarza, pielęgniarki lub inny zawód medyczny, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a Zamawiający powierzył jej wykonanie świadczeń zdrowotnych określonych w łączącej ich umowie. Trigger act commited: warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie (niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozszerzenia zakresu : a) OC za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki szpitalnej oraz wytwarzaniem leków na potrzeby szpitala. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie b) Ubezpieczenie nadwyżkowe rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Strony postanowiły rozszerzyć zakres o odpowiedzialność cywilną za szkody, wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w zakresie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Suma gwarancyjna: a) PLN w odniesieniu do jednego zdarzenia b) PLN w odniesieniu do wszystkich zdarzeń Strona 9 z 35

10 Franszyzy i udziały własne: Franszyza integralna: Franszyza redukcyjna: Udział własny: zniesiona zniesiona zniesiony Obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula jurysdykcji 2. Klauzula stempla bankowego 4. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Przedmiot i sumy : Przedmiotem jest mienie wykorzystywane do prowadzenia działalności będące własnością Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego np. umowy najmu, leasingu. Szczegółowe zestawienie mienia zgłaszanego do wraz z sumami Przestawia: a) Załącznik nr 9 do SIWZ Wykaz mienia do, b) Załącznik nr 10 do SIWZ - Szczegółowy wykaz środków trwałych - Kościerzyna, c) Załącznik nr 11 do SIWZ - Szczegółowy wykaz środków trwałych - Dzierżążno. Zakres : Ubezpieczeniem objęte są wszystkie szkody w przedmiocie powstałe wskutek nagłej i niespodziewanej przyczyny, za wyjątkiem szkód spowodowanych wskutek następujących zdarzeń: a) spowodowanych działaniami wojennymi, wojną domową, rozruchami, wprowadzeniem stanu wojennego, wprowadzeniem stanu wyjątkowego, powstaniem zbrojnym, rewolucją, konfiskatą lub innego rodzaju przejęciem przedmiotu przez rząd lub inne władze kraju, sabotaż, strajk, lokaut, blokady, wewnętrznych zamieszek; b) spowodowanych działaniami promieniowania jonizacyjnego, skażenia radioaktywnego, bez względu na źródło jego pochodzenia (w szczególności z paliwa jądrowego, odpadów promieniotwórczych, które powstały w wyniku rozpadu lub syntezy jądrowej); c) spowodowanych skażeniem lub zanieczyszczeniem środowiska (tzn. wody, powietrza, gleby) odpadami przemysłowymi lub innymi zanieczyszczeniami emitowanymi do środowiska; d) powstałych w mieniu zajętym przez uprawnione organy władzy państwowej i samorządowej; e) górniczych w rozumieniu prawa górniczego; f) spowodowanych przez modyfikacje genetyczne; g) powstałych na skutek wybuchu wywołanego przez Ubezpieczającego w celach rozbiórkowych, eksploatacyjnych lub produkcyjnych; h) powstałych na skutek wad materiałowych, projektowych, konstrukcyjnych oraz błędów w produkcji i montażu. Jeżeli w następstwie w/w przyczyn wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ochrony, to odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń ogranicza się wyłącznie do szkód będących skutkami innego zdarzenia. i) powstałych na sutek korozji, erozji, kawitacji oraz innych długotrwałych procesów; j) polegających na stopniowej utracie właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniu ubezpieczonego mienia będących skutkiem naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia związanego z jego normalną eksploatacją i/lub użytkowaniem; Strona 10 z 35

11 k) spowodowane zagrzybieniem, zapleśnieniem, poceniem się rur, wyrządzone przez wodę gruntową, pływy lub fale morskie, a także powstałe wskutek systematycznego zawilgacania pomieszczeń z powodu nieszczelności urządzeń wodnokanalizacyjnych, grzewczych, technologicznych; l) spowodowane niedoborami ujawnionymi dopiero podczas przeprowadzania inwentaryzacji; m) aktów terroryzmu, przez które rozumie się działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych; W przypadku zastosowania klauzuli terroryzmu wyłączenie nie będzie miało zastosowania n) uprawy roślinne, drzewa, krzewy, zwierzęta; o) grunty, gleby, naturalne wody powierzchniowe lub podziemne, zbiorniki wodne; p) budynki lub budowle przeznaczone do rozbiórki wraz z mieniem w nich się znajdującym oraz maszyny, urządzenia lub wyposażenie przeznaczone na złom; q) katastrofy budowlanej, osiadania, zapadnięcia się, wyniesienia, spękania, skurczenia lub ekspansji elementów konstrukcji budynków, chyba że nastąpiły one jako rezultat wcześniejszego zaistnienia innego zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową. W przypadku zastosowania klauzuli katastrofy budowlanej wyłączenie nie będzie miało zastosowania UWAGA! Wyłączenia zawarte w ogólnych warunkach nie mogą dotyczyć w szczególności szkód spowodowanych takimi zdarzeniami jak: pożar uderzenie pioruna wybuch upadek statku powietrznego huragan grad deszcz nawalny powódź zalanie trzęsienie ziemi trąba powietrzna zapadanie się ziemi osuwanie się ziemi lawina dym i sadza uderzenie pojazdu lądowego huk ponaddźwiękowy śnieg awaria instalacji upadek dźwigu, masztu, drzewa, słupa, komina, anteny lub innych budowli albo ich części Strona 11 z 35

12 Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane naporem śniegu lub lodu, gradem lub deszczem nawalnym, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych o ile obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenie o okresie Jeżeli niedopełnienie w/w obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody, wówczas odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń jest do pełnych sum. Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN Rozszerzenia zakresu : a) o szkody powstałe wskutek: akcji gaśniczej lub ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem. b) o zanieczyszczenie albo skażenie przedmiotu w wyniku zdarzeń, które są objęte zakresem. c) o poniesione, uzasadnione oraz udokumentowane koszty: ratowania przedmiotu (w tym wynagrodzenie Straży Pożarnej) oraz koszty zapobieżenia i zmniejszenia jej rozmiarów pod warunkiem, że zastosowanie środków było celowe, chociaż okazałoby się bezskuteczne. jakie wynikają z uszkodzenia, utraty lub zniszczenia ubezpieczonego mienia na skutek akcji ratowniczej a także w związku z likwidacją szkody Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. d) o szkody powstałe w środkach obrotowych przechowywanych w urządzeniach chłodniczych na skutek przerwy w działaniu lub wadliwego działania urządzeń chłodniczych spowodowanej zdarzeniem objętym zakresem mienia od wszystkich zdarzeń losowych. W ramach rozszerzenia ochroną objęta jest utrata przydatności do użycia lub zniszczenie środków obrotowych, których właściwości naturalne nakazują przechowywanie ich w urządzeniach chłodniczych utrzymujących określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do ich przechowywania. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody będące skutkiem rozmrożenia środków obrotowych lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania w urządzeniu chłodniczym będącego bezpośrednim następstwem: nagłej oraz nieprzewidzianej szkody fizycznej w urządzeniu chłodniczym uszkodzenia urządzenia chłodniczego, w którym przechowywane są ubezpieczone środki obrotowe, wskutek działania prądu elektrycznego w tym przepięcia przerwy w dostawie prądu elektrycznego przez zakład energetyczny trwającej nieprzerwanie co najmniej 2 godziny. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. Strona 12 z 35

13 e) o szkody będące skutkiem niewłaściwego działania człowieka. W ramach niniejszego rozszerzenia Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody mechaniczne w sprzęcie elektronicznym, urządzeniach, maszynach oraz aparatach medycznych, które zostały spowodowane: niewłaściwym działaniem człowieka przez które rozumie się błędy w obsłudze oraz niewłaściwe użytkowanie sprzętu, nieostrożność, zaniedbanie, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie przez personel techniczny Szpitala wyrządzone podczas prowadzonych konserwacji i napraw wadami produkcyjnymi i materiałowymi oraz błędami konstrukcyjnymi pod warunkiem, że ujawniły się one dopiero po okresie gwarancji przyczynami eksploatacyjnymi przez które rozumie się szkody eksploatacyjne niezawinione przez obsługę i polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu elementów maszyny, urządzenia lub aparatu medycznego przez takie zjawiska jak np.: wzrost ciśnienia, eksplozja, implozja, siły odśrodkowe a także przegrzanie i wadliwe działanie urządzeń zabezpieczających, sterujących, sygnalizacyjno- pomiarowych itp. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. Franszyza redukcyjna: 5 % wartości szkody nie mniej niż 500 PLN dla sprzętu, którego wartość nie przekracza PLN 5 % wartości szkody nie mniej niż 1000 PLN dla sprzętu, którego wartość mieści się w przedziale od ponad PLN f) Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Przedmiotem są szyby oraz inne przedmioty szklane, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego i stanowią wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali, innych pomieszczeń użytkowych, zamontowane na stałe zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym: oszklenie ścienne i dachowe, szyby okienne i drzwiowe, lustra oraz niezabytkowe witraże stojące i wmontowane w ścianach, szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny słupów, ścian i filarów, neony, reklamy i tablice świetlne i elektroniczne, szyldy i transparenty, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów oraz gablot reklamowych, markizy, przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, oraz budowle. Zakresem objęta jest odpowiedzialność za szkody powstałe w skutek stłuczenia (rozbicia) i pęknięcia zgłoszonych do przedmiotów W granicach sumy rozszerzenie obejmuje: koszty ustawienia rusztowań i drabin umożliwiających zamontowanie, bądź zainstalowanie ubezpieczonych przedmiotów w związku z zdarzeniem objętym zakresem, demontaż lub naprawa instalacji świetlnych, koszty odtworzenia znaków informacyjnych i reklamowych. Strona 13 z 35

14 g) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Przedmiotem jest mienie wyszczególnione w poniższej tabeli, które obejmuje także sprzęt elektroniczny nie objęty ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenie nie obejmuje pojazdów z grupy VII KŚT podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych. Lp. 1. Przedmiot Limit odpowiedzialności w PLN Środki trwałe z grup III- VIII KŚT (np. maszyny, urządzenia oraz wyposażenie) Niskocenne składniki majątku 3. Środki obrotowe (w tym leki, materiały opatrunkowe i inne medyczne oraz zapasy magazynowe w postaci artykułów i materiałów technicznych) Nakłady inwestycyjne Mienie pracownicze Liczba pracowników: 896 Mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu na podstawie tytułu prawnego (np. leasing, dzierżawa Wartości pieniężne kradzież z włamaniem w miejscu Wartości pieniężne rabunek w miejscu Wartości pieniężne rabunek w transporcie (Limit na jednego pracownika: 1 000) Podstawa szacowania wartości Wartość księgowa brutto Wartość księgowa brutto cena nabycia/ wytworzenia Wartość księgowa brutto Wartość rzeczywista Wartość rzeczywista Wartość nominalna Wartość nominalna Wartość nominalna Zakresem objęta jest odpowiedzialność za szkody, które powstały wskutek kradzieży z włamaniem oraz rabunku (dokonanych lub usiłowanych) polegające na utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia lub zaginięcia. Zakres obejmuje także takie ryzyka jak: Kradzież zwykła - rozumiana jako zabór ubezpieczonego mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania, mający miejsce w lokalizacjach objętych ubezpieczeniem. W ramach niniejszego rozszerzenia Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody majątkowe tj. szkody fizyczne w ubezpieczonym mieniu pod warunkiem, iż Ubezpieczający bezzwłocznie Strona 14 z 35

15 po stwierdzeniu zaistnienia szkody spowodowanej kradzieżą, zawiadomi o tym fakcie Policję. Rozszerzenie nie obejmuje odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za: wartości pieniężne, braki, straty lub szkody, które zostały stwierdzone dopiero w toku przeprowadzanej inwentaryzacji, różnego rodzaju starty pośrednie, w tym także kary i straty spowodowane zwłoką w wykonaniu, niewykonaniem lub utratą zlecenia, niewyjaśnione zaginięcie, zniknięcie i niedobory (także inwentarzowe), których nie można wytłumaczyć oraz braki powstałe w wyniku błędów urzędowych lub księgowych, wyrządzone w wyniku fałszerstwa, przywłaszczenia, nadużycia, innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, jego pracowników, członków rodziny lub innej osoby pozostającej z Ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. Udział własny: 10 % szkody nie mniej niż 200 PLN Urządzenie zewnętrzne i wewnętrzne ochroną objęte jest ryzyko kradzieży urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych (np. reklamy, tablice informacyjne, rynny, kamery monitoringu, klimatyzatory, rolety, gaśnice, grzejniki, armatura sanitarna) zainstalowanych w budynkach i budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez Zamawiającego. Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Udział własny: 5% wartości szkody nie mniej niż 200 PLN Ochroną objęte są udokumentowane koszty zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń, łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie System : a) na pierwsze ryzyko dla mienia pracowniczego oraz nakładów inwestycyjnych, dla szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, dla mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku b) na sumy stałe dla pozostałego mienia nie wymienionego w punkcie a Franszyzy i udziały własne: a) dla szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia Franszyza integralna: 100 PLN Franszyza redukcyjna: zniesiona Udział własny: zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód w okresie b) dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku Franszyza integralna: 100 PLN Franszyza redukcyjna: zniesiona Udział własny: zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód w okresie Strona 15 z 35

16 c) dla pozostałych szkód Franszyza integralna: Franszyza redukcyjna: Udział własny: 0 PLN 500 PLN zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód w okresie d) z zastrzeżeniem franszyz i udziałów własnych określonych odmiennie w pozostałych zapisach SIWZ oraz klauzulach dodatkowych Obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula jurysdykcji 2. Klauzula stempla bankowego 3. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody 4. Klauzula rozliczenia składki 5. Klauzula reprezentantów 6. Klauzula ograniczenia zasady proporcji 7. Klauzula Leeway a 8. Klauzula wartości księgowej brutto 9. Klauzula dewastacji 10. Klauzula przeniesienia mienia 11. Klauzula przewłaszczenia mienia 12. Klauzula przepięć 13. Klauzula prac budowlanych 14. Klauzula początku odpowiedzialności 15. Klauzula niezmienności warunków umowy 16. Klauzula umów krótkookresowych 17. Klauzula automatycznego pokrycia 18. Klauzula podatku VAT 19. Klauzula uderzenia pojazdu własnego 20. Klauzula ewakuacji 21. Klauzula składowania 22. Klauzula wyrównania kwot 23. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 24. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 25. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 26. Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców 27. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 28. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia 29. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania 30. Klauzula 72 godzin 31. Klauzula poszukiwania uszkodzeń 32. Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji 33. Klauzula transportowa 34. Klauzula samolikwidacji drobnych szkód majątkowych 35. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji 36. Klauzula mienia najemców 37. Klauzula zniesienia zasady proporcji 38. Klauzula zużycia technicznego 39. Klauzula sumy prewencyjnej Strona 16 z 35

17 Fakultatywne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula szkód elektrycznych 2. Klauzula awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń lub aparatów 3. Klauzula terroryzmu 4. Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych 5. Klauzula katastrofy budowlanej 6. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody 7. Klauzula od utraty czynszu 8. Klauzula dodatkowych kosztów działalności 9. Klauzula usuwania gniazd 10. Klauzula ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania 11. Klauzula regresu (osoby fizyczne) 5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Przedmiot i sumy : Przedmiotem jest sprzęt elektroniczny zarówno medyczny jak i niemedyczny stanowiący środek trwały, wykorzystywany do prowadzenia działalności będący własnością Ubezpieczającego lub będący w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego np. umowy najmu, leasingu (w tym także sprzęt elektroniczny stanowiący wyposażenie karetek i przewożony w karetkach). Zestawienie sprzętu zgłaszanego do wraz z sumami przestawia Załącznik nr 9 so SIWZ Wykaz mienia do Zakres terytorialny : Ubezpieczeniem objęte są szkody mające miejsce na terytorium RP: w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego podczas normalnej eksploatacji na stanowisku pracy, przemieszczania w miejscu, demontażu w celu dokonania konserwacji, przeglądu, remontu, ponownego montażu w trakcie w/w operacji. w czasie przemieszczania oraz użytkowania sprzętu poza miejscem (dotyczy sprzętu przenośnego). Zakres (All Risk): Ubezpieczeniem objęte są wszystkie szkody materialne, tj. fizyczne polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie przedmiotu w wyniku nagłej, nieprzewidzianej oraz niezależnej od Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego przyczyny (zdarzenia losowego), która nie została wyłączna w ogólnych warunkach. UWAGA! Wyłączenia zawarte w ogólnych warunkach nie mogą dotyczyć w szczególności szkód powstałych w wyniku: a) niewłaściwego działania człowieka przez które rozumie się błędy w obsłudze oraz niewłaściwe użytkowanie sprzętu, nieostrożność, zaniedbanie, zniszczenie przez osoby trzecie, brak kwalifikacji oraz błąd operatora (w tym świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie), b) kradzieży z włamaniem i rabunku, c) zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych parametrów prądu zasilania (np. zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci), Strona 17 z 35

18 d) bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego, itp., e) przetężeń oraz innych przyczyn elektrycznych, f) wad produkcyjnych i materiałowych oraz błędów konstrukcyjnych pod warunkiem, że ujawniły się one dopiero po okresie gwarancji, g) pożaru (niezależnie od działania bezpośredniego płomieni lub ich braku), h) działania dymu, sadzy i innych substancji agresywnych, wysokiej temperatury, i) eksplozji, j) uderzenia pioruna, k) upadku statku powietrznego, l) zalania, m) powodzi, n) gradu, o) śniegu, p) burzy, q) huraganu, r) wiatru, s) lawiny, t) zapadania się ziemi, u) osuwania się ziemi, v) osuwisk skalnych. Rozszerzenia zakresu o: a) szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wystąpieniem jakiegokolwiek zdarzenia objętego zakresem. b) koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą przedmiotu w przypadku jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. c) koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń wraz z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi. d) ubezpieczenie danych oraz nośników danych - rozumianych jako materiały, które umożliwiają gromadzenie informacji i nadające się do odczytu maszynowego np. dyskietki, dyski magnetyczne i optyczne, taśmy magnetyczne, płyty CD i DVD, cartridge, itp. pod warunkiem, że została przewidziana możliwość ich wymiany przez użytkownika. Ochrona obejmuje koszty odtworzenia danych, wymianę i/lub zakup uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych wymiennych nośników danych oraz ponowne wprowadzenie danych. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie e) ubezpieczenie oprogramowania - rozumianego jako licencjonowane systemy operacyjne, licencjonowane programy standardowe produkcji seryjnej oraz programy aplikacyjne produkcji jednostkowej, stworzone na zamówienie użytkownika. Ochrona obejmuje np. odtworzenie lub ponowne zainstalowanie. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie f) ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności rozumianych jako wydatki, które Ubezpieczony będzie zmuszony ponieść w celu uniknięcia zakłócenia lub przerwania prowadzonej przez siebie działalności, powstałe na skutek szkody w przedmiotach objętych ubezpieczeniem od szkód materialnych, takich jak: zatrudnienie dodatkowego personelu, Strona 18 z 35

19 wykorzystanie sprzętu zastępczego (w tym koszty leasingu i najmu sprzętu zastępczego) i systemów zewnętrznych, wynajem usług innych podmiotów zewnętrznych, jednorazowe przeprogramowanie. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie g) kradzież zwykła - rozumiana jako zabór ubezpieczonego mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania, mający miejsce w lokalizacjach objętych ubezpieczeniem. W ramach niniejszego rozszerzenia Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody majątkowe tj. szkody fizyczne w ubezpieczonym mieniu pod warunkiem, iż Ubezpieczający bezzwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia szkody spowodowanej kradzieżą zawiadomi o tym fakcie Policję. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Udział własny: 10 % szkody nie mniej niż 200 PLN h) ubezpieczenie lamp elektronowych rozumiane jako rozszerzenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń na wszystkie ryzyka o szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu lamp elektronowych. szkody spowodowanej wskutek działania wody, ognia bądź kradzieży z włamaniem i rabunku w wartości odtworzeniowej, szkód spowodowanych wskutek innych ryzyk niż w/w, odszkodowanie będzie wypłacane w wartości odtworzeniowej pomniejszonej o wskaźnik zużycia określony w ogólnych warunkach Zakładu Ubezpieczeń. i) ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej rozumiane jako rozszerzenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń o szkody w urządzeniach przeznaczonych do endoskopii oraz do terapii dożylnej. Odszkodowanie będzie wypłacane pod warunkiem, że: podczas przeprowadzania badań zostaną zachowane warunki bezpieczeństwa, które są wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie, są przestrzegane każdorazowo zalecenia producenta, które dotyczą odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji oraz przechowywania. j) dodatkowe ubezpieczenie w sprzętu przenośnego (w tym również telefonów komórkowych) rozumiane jako rozszerzenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym (także w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdów w następujących sytuacjach: pojazd jest wyposażony w trwałe zadaszenie (tj. jednolita sztywna konstrukcja), pojazd w trakcie postoju podczas transportu został prawidłowo zamknięty i został włączony sprawnie działający system alarmowy, zdarzenie miało miejsce w godzinach miedzy 6:00 a 22:00. Niniejszy zapis nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy pojazd z transportowanym sprzętem znajdował się na strzeżonym parkingu lub zamkniętym garażu. pozostawiony w pojeździe sprzęt jest niewidoczny z zewnątrz. Ochroną nie jest objęta odpowiedzialność za szkody, które są objęte ubezpieczeniem Auto Casco oraz OC sprawcy szkody, a także szkody powstałe na sutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. Udział własny: 10 % Strona 19 z 35

20 System : a) sprzęt elektroniczny sumy stałe b) dane i nośniki danych na pierwsze ryzyko c) oprogramowanie na pierwsze ryzyko d) zwiększone koszty działalności na pierwsze ryzyko Podstawa szacowania wartości: a) sprzęt elektroniczny wartość księgowa brutto b) dane nośniki danych wartość odtworzeniowa c) oprogramowanie wartość odtworzeniowa d) zwiększone koszty działalności wartość odtworzeniowa Franszyzy i udziały własne: Franszyza integralna: Franszyza redukcyjna: Udział własny: zniesiona dla sprzętu medycznego i sprzętu medycznego przewożonego w karetkach oraz dla zwiększonych kosztów działalności 5 % wartości szkody nie mniej ni z 500 PLN; dla pozostałych PLN zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód w okresie Obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula jurysdykcji 2. Klauzula stempla bankowego 3. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody 4. Klauzula rozliczenia składki 5. Klauzula reprezentantów 6. Klauzula ograniczenia zasady proporcji 7. Klauzula Leeway a 8. Klauzula wartości księgowej brutto 9. Klauzula dewastacji 10. Klauzula przeniesienia mienia 11. Klauzula przewłaszczenia mienia 12. Klauzula początku odpowiedzialności 13. Klauzula niezmienności warunków umowy 14. Klauzula umów krótkookresowych 15. Klauzula automatycznego pokrycia 16. Klauzula podatku VAT 17. Klauzula uderzenia pojazdu własnego 18. Klauzula ewakuacji 19. Klauzula składowania 20. Klauzula wyrównania kwot 21. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 22. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 23. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 24. Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców 25. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 26. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia 27. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania 28. Klauzula 72 godzin 29. Klauzula poszukiwania uszkodzeń Strona 20 z 35

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw PZU Doradca Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU Koniec okresu ubezpieczenia: PZU Doradca najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalone uchwałą nr UZ/326/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI Postanowienia wstępne...........

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 5 ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE MIENIA... 11 Zasady ogólne... 11 UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA SPIS treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 DEFINICJE 5 ZAKRES UBEZPIECZENIA 9 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 9 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań, zwane dalej OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Hestia Biznes Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla małych i

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 17 Definicje 17 Przedmiot ubezpieczenia 20 Zakres ubezpieczenia 20 Wyłączenia odpowiedzialności 21 Koszty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Budynków i Lokali dla Biznesu

Ogólne warunki ubezpieczenia Budynków i Lokali dla Biznesu Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Budynków i Lokali dla Biznesu Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków umownych ubezpieczenia powstałych między TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo