DIAGNOZA POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIAGNOZA POWIATU WIERUSZOWSKIEGO"

Transkrypt

1 DIAGNOZA POWIATU WIERUSZOWSKIEGO Opracowano w Wydziale Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieruszowie Wieruszów 2007

2 Spis treści I. Wstęp.. 3 II. PołoŜenie i podział administracyjny.. 4 III. Środowisko przyrodnicze 8 IV. Zabytki ujęte w rejestrze SłuŜby Ochrony Zabytków 16 V. Sytuacja demograficzna.. 17 VI. Rynek pracy VII. Edukacja 38 VIII. Ochrona zdrowia. 48 IX. Pomoc społeczna 51 X. Bezpieczeństwo publiczna XI. Infrastruktura. 61 XII. Gospodarka.. 65 XIII. Miasto Wieruszów jako centrum powiatu i główny ośrodek administracyjny i gospodarczy. 83 XIV. Dochody i wydatki gmin Powiatu Wieruszowskiego. 91 2

3 I. WSTĘP Diagnoza obecnego stanu najwaŝniejszych parametrów charakteryzujących poziom rozwoju obszaru objętego granicami powiatu wieruszowskiego dostarczyć ma informacji niezbędnych z punktu widzenia zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego. Diagnoza niniejsza moŝe stać się podstawą opracowania dokumentów planistycznych takich jak strategia lub plan rozwoju powiatu. Dobór wskaźników charakteryzujących ten obszar poza wskaźnikami podstawowymi uwzględnia sfery działania samorządu powiatu. Dobór ten ograniczony był moŝliwościami uzyskania wiarygodnych informacji. Diagnoza zawiera dane, które uzyskane zostały w oparciu o w miarę stałą metodologię pomiaru i będą mogły być w oparciu o tą samą metodologię uzyskane i weryfikowane w ciągu kilku następnych lat. Stąd teŝ głównym źródłem podstawowych danych był Bank Danych Regionalnych GUS. Podstawą doboru prezentowanych wskaźników były teŝ załoŝenia koncepcji planowania zrównowaŝonego rozwoju wspólnot samorządowych. Rozwoju postrzeganego jako proces stałego wzrostu jakości Ŝycia - wsparty na wzajemnie zrównowaŝonych czynnikach o charakterze społecznym, gospodarczym i ekologicznym. 1 Pojęcie zrównowaŝonego rozwoju jest obecnie bardzo popularne, niestety nie zawsze prawidłowo rozumiane. Stymulowanie zrównowaŝonego rozwoju nie oznacza rozwijania wszystkiego po trochu, dobierania zadań tak by w kaŝdej dziedzinie (w edukacji, ochronie zdrowia, infrastrukturze, itd.) zrobić coś, bez. W modelu planowania zrównowaŝonego rozwoju lokalnego to rozwój gospodarczy zajmuje szczególne miejsce. Ma być siłą napędową procesów rozwojowych w dwóch pozostałych sferach tj. społecznej i ekologicznej. Podstawowym załoŝeniem koncepcji planowania zrównowaŝonego rozwoju jest bowiem walka z niedostatkiem przez zwiększenie moŝliwości podejmowania pracy zarobkowej z jednoczesnym poszanowaniem wszystkich elementów Ŝycia człowieka. Osłabienie lub hamowanie rozwoju sektora gospodarczego nieuchronnie prowadzi do pogorszenia jakości Ŝycia mieszkańców i degradacji środowiska naturalnego. Lokalny rozwój gospodarczy powinien jednak odbywać się z poszanowaniem społecznych i ekologicznych aspektów Ŝycia człowieka. 2 W swoich załoŝeniach Diagnoza ma stanowić narzędzie pomocne w planowaniu zrównowaŝonego rozwoju Powiatu Wieruszowskiego. Komentarz do prezentowanych danych statystycznych został ograniczony, tak by zespół, który opracowywał będzie strategię rozwoju lub plan rozwoju powiatu mógł wyciągać własne wnioski i proponować stosowne rozwiązania. 1 T. Domański, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Warszawa 1999, s TamŜe 3

4 II. POŁOśENIE I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY Powiat Wieruszowski połoŝony jest w południowo zachodniej części województwa łódzkiego i zajmuje powierzchnię 576 km 2. Jest jednym z 24 powiatów województwa łódzkiego. Graniczy z sześcioma powiatami: od północy z powiatem ostrzeszowskim, od południa z kluczborskim i oleskim, od wschodu z wieluńskim i sieradzkim, od zachodu z kępińskim. W skład powiatu wieruszowskiego wchodzi siedem gmin: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Wieruszów. Siedziba powiatu znajduje się w Wieruszowie. Wieruszów jest jedynym miastem na terenie powiatu i siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Powiat Wieruszowski zarówno pod względem obszaru jak i liczby mieszkańców ( osób wg stanu na r.) naleŝy do powiatów najmniejszych. 4

5 Rys. 1 Powiat wieruszowski na tle województwa łódzkiego Źródło: Diagnoza Województwa Łódzkiego, Łódź

6 Rys. 2 Powiat wieruszowski z podziałem na gminy 6

7 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY, SIEĆ OSADNICZA Jednostka miary 2005 Powierzchnia ogółem w ha ha ogółem w km2 km2 576 Sołectwa Ogółem jed. 94 Miejscowości miejscowości (łącznie z miastami) jed. 169 miejscowości wiejskie jed. 168 Gminy Ogółem jed. 7 Miejskie jed. 0 Wiejskie jed. 6 miejsko-wiejskie jed. 1 Miasta Ogółem jed. 1 w gminach miejsko-wiejskich jed. 1 Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS Wyszczególnienie Powierzchnia w km 2 Województwo Powiat 576 -Bolesławiec W 64 -Czastary W 63 -Galewice W 136 -Lututów W 75 -Łubnice W 61 -Sokolniki W 80 -Wieruszów MW 97 Litery mw - oznacza gminę miejsko-wiejską a litera w - gminę wiejską Źródło: Dane GUS, obliczenia własne 7

8 III. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 1. Klimat, wody powierzchniowe i ukształtowanie terenu Warunki klimatyczne powiatu są typowe dla terenów centralnej Polski. Klimat regionu ma charakter przejściowy z wpływami klimatu oceanicznego zimą i kontynentalnego w lecie, przy czym długotrwałe i silne mrozy występują sporadycznie. Nizinny charakter obszaru umoŝliwia swobodny przepływ mas powietrza w ciągu roku nad teren obszaru planowania mogą napływać zarówno masy powietrza zwrotnikowego, polarnego jak i arktycznego, z przewagą kierunków równoleŝnikowych. Największą liczbą opadów charakteryzuje się lipiec, najmniejszą zaś październik i listopad. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8.1 o C. Najzimniejszym miesiącem w roku jest styczeń (-1.9 o C), a najcieplejszym lipiec (+17 o C). PrzewaŜają wiatry zachodnie i południowo zachodnie. W ciągu roku przypada średnio ok. 150 dni pochmurnych, a więc z zachmurzeniem większym niŝ 8 stopni i 100 dni pogodnych, z zachmurzeniem mniejszym niŝ 2 stopnie. Głównymi rzekami są: Prosna, Niesób, Struga Węglewska, naleŝące do zlewni rzeki Warty. Jedynie Prosna jest rzeką średniej wielkości (14 pod względem długości w Polsce), pozostałe są ciekami małymi. Brak jest zbiorników retencyjnych, jezior lub większych kompleksów stawów, jest to obszar o małej ilości opadów. Przeprowadzona gł. w latach osiemdziesiątych XX wieku regulacja rzeki Prosny, zła gospodarka melioracyjna, niska jakość gleb niezdolnych do większego akumulowania wody, osuszenie bagien i zastoin śródpolnych, znaczne obniŝenie się poziomu wód podziemnych i podskórnych powodują, Ŝe powiat wieruszowski jest obszarem deficytowym w zasoby wodne. Sytuację poprawić mogłyby jedynie sztuczne zbiorniki małej retencji, których brak jest na terenie powiatu oraz właściwa gospodarka melioracyjna nie powodująca nadmiernego osuszania i jałowienia gruntów uprawnych. Rzeki Prosna i Struga Węglewska stwarzają moŝliwość tworzenia zbiorników retencyjnych, brak jest jednak szczegółowych analiz hydro-geologicznych nt. ich wielkości i moŝliwej lokalizacji oraz wpływu na hydrologię obszaru. Obecnie nad rzeką Prosną zlokalizowane są 4 elektrownie wodne i prywatni inwestorzy zamierzają budować kolejne. Rzeki w bardzo ograniczonym stopniu wykorzystywane są na cele sportowe, rekreacyjne i turystyczne. Rzeka Prosna była przez kilkadziesiąt lat miejscem szkolenia kadr kajakowych, istniały liczne kąpieliska i miejsca biwakowe. Obecnie wykorzystanie Prosny znacznie zmalało. TakŜe liczba gatunków Ŝyjących w rzekach tego obszaru znacznie zmalała, czemu winne są zanieczyszczenia oraz niewłaściwa gospodarka wodna i melioracyjna Powierzchnia powiatu charakteryzuje się typowym dla obszarów nizinnych w Polsce płaskim ukształtowaniem terenu. Brak jest obszarów o znacznych róŝnicach wysokości, jak równieŝ ciekawych tworów geologicznych (jaskiń, skał itd.). Znaczny wpływ na krajobraz powiatu ma wyraźnie zarysowana pradolina rzeki Prosny z charakterystyczną szatą roślinną. 2. Gleby Na zdecydowanej większości obszaru powiatu dominują gleby V i VI klasy bonitacji. PrzewaŜają gleby pseudobielicowe i brunatne. Stosunkowo najlepsze gleby znajdują się z gminach Łubnice i Lututów III IV klasa bonitacji. Gospodarowanie na tak słabych glebach, w połączeniu z małym areałem i brakiem specjalizacji nie daje moŝliwości uzyskania satysfakcjonujących dochodów w gospodarstwach rolniczych. W ostatnich latach nastąpiło zwiększenie powierzchni przeznaczanych na zalesienia. 3. Bogactwa naturalne Powiat pozbawiony jest bogactw mineralnych. Sporadycznie tylko i na niewielką skalę wydobywany jest na cele budowlane Ŝwir i piasek. Eksploatowane w przeszłości w dolinie Prosny złoŝa torfu straciły obecnie znaczenie gospodarcze lub uległy dewastacji. 8

9 4. Lesistość WaŜniejsze dane o leśnictwie w 2004r. Wyszczególnienie ogółem w tym lasy Powierzchnia gruntów leśnych z ogółem publiczne własność W tym Razem Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych własność gmin w ha Wieruszów ,1 Bolesławiec ,5 Czastary ,8 Galewice ,9 Lututów ,5 Łubnice ,7 Sokolniki ,7 Powiat ,1 Stan na dzień r. Źródło: Województwo łódzkie 2005, Urząd Statystyczny w Łodzi. Lesistość w % Zdecydowana większość lasów stanowi własność państwową zarządzana przez Nadleśnictwo w Przedborowe i Nadleśnictwo w Wieluniu. ZauwaŜalny jest brak ładu przestrzennego w zakresie zalesień. Dopuszcza się zalesienia na obszarach uprawnych bez związku z istniejącymi obszarami leśnymi, co w wielu przypadkach powoduje komplikacje w uprawach rolnych w najbliŝszym sąsiedztwie oraz niekorzystnie wpływa na walory krajobrazu. 5. Stan środowiska naturalnego 5.1. Emisja gazów i pyłów Stan na r. Obszar Emisja gazów [Mg/rok] Emisja pyłów SO 2 NO 2 CO [Mg/rok] powiat wieruszowski 81,80 (0,05) 388,53 (0,77) 635,27 (2,88) 374,77 (4,62) województwo łódzkie , , , ,00 Liczby podane w nawiasach określają udział procentowy zanieczyszczeń emitowanych w powiecie wieruszowskim w stosunku do całości zanieczyszczeń emitowanych w całym województwie. Źródło: Raport o stanie środowiska w 2004r., WIOŚ Łódź 2005r. Rys. 9

10 Źródło: Raport o stanie środowiska w 2004r., WIOŚ Łódź 2005r. Rys. Rys. Źródło: Raport o stanie środowiska w 2004r., WIOŚ Łódź 2005r. 10

11 Rys. Źródło: Raport o stanie środowiska w 2004r., WIOŚ Łódź 2005r. Przedstawione wyŝej dane oparte są na badaniach przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Łodzi w przedsiębiorstwach na terenie województwa. W skali całego województwa 40% emisji zanieczyszczeń pyłowych i 83% wszystkich gazowych zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska pochodzi z Elektrowni Bełchatów. Powiat wieruszowski ma jeden z najwyŝszych w województwie wskaźników emisji pyłów. Źródłem emisji są zakłady Pfleiderer Prospan w Wieruszowie. Mimo to wielkość tych zanieczyszczeń jest na tyle niewielka, Ŝe w ogólnej ocenie na obszarze powiatu mamy do czynienia z pierwszą klasą czystości powietrza. 11

12 5.2. Stan wód płynących Klasyfikacja wód rzek płynących przez powiat wieruszowski w kontrolowanych przez WOIŚ profilach pomiarowo kontrolnych Tabela nr Źródło: Raport o stanie środowiska w 2004r., WIOŚ Łódź 2005r. 12

13 Tabela Ocena składu jakościowego rzek powiatu wieruszowskiego w poszczególnych grupach zanieczyszczeń Nazwa rzeki Prosna Niesób Struga Węglewska Profil pomiarowokontrolny Klasa czystości według grup zanieczyszczeń Organ. Subst. Biogen. Metale Przem. Biolog. Mikrobiol. mineral. Podbolesławiec IV III IV IV IV III V IV Mirków V II V IV I III V IV Kuźnica V III V IV II III V IV Skakawska Zdzierczyzna V III V IV I III V V Klasyf. ogólna Źródło: Raport o stanie środowiska w 2004r., WIOŚ Łódź 2005r. Największe wpływ na zanieczyszczenie wód mają związki organiczne oraz stosowanie środków ochrony roślin i nawozów sztucznych w rolnictwie. Szczególnie istotne znaczenie dla ochrony wód ma budowa kanalizacji sanitarnych. Obecnie niewielka liczba gospodarstw domowych ma dostęp do kanalizacji. Gminy rozpoczęły proces budowy takiej infrastruktury, jednak postęp w tym zakresie jest powolny, determinowany moŝliwościami finansowymi gmin. Zdecydowana większość ścieków jakie przedostają się do gleb i wód pochodzi z gospodarstw domowych. Ścieki te wydostają się z nieszczelnych szamb lub są bezpośrednio odprowadzane na pola, do rowów melioracyjnych i rzek. Sytuacja taka znajduje swoje odzwierciedlenie w/w wynikach badań czystości rzek płynących przez obszar powiatu. Zarówno wody Prosny, jak i i Niesobu zaliczane są do IV klasy czystości. Najbardziej zanieczyszczoną rzeką jest Struga Węglewska, której wody zaliczono do V klasy czystości. Decydujący wpływ na taki stan wód mają właśnie ścieki komunalne. We wszystkich rzekach największe zanieczyszczenie występuje w grupie zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych (V klasa) pochodzące głównie ze ścieków komunalnych. Znacznie przekroczone są normy zanieczyszczenia bakteriami coli i ChZT-Cr. Zanieczyszczenia przemysłowe kształtują się na poziomie I III klasy Formy ochrony środowiska naturalnego Rezerwat Ryś Na terenie gminy Sokolniki w 1977r. utworzony został rezerwat leśny o powierzchni 53,39ha. Ochronie tego rezerwatu podlega stary las bukowy, rosnący na północno-wschodniej granicy zasięgu występowania w Polsce. Tutejsze buki osiągają wiek do 150 lat i wysokość do 28 metrów. Oprócz buka na terenie rezerwatu występuje wiele innych rodzimych gatunków drzew, takich jak dąb, olcha, jesion, świerk oraz blisko 200 gatunków roślin zielonych. W niŝej połoŝonych częściach rezerwatu, na czarnych ziemiach wytworzonych z piasków gliniastych rośnie las wilgotny, głównie świerkowo olchowy. W wyŝszych partiach, na glebach brunatnych rośnie bór świeŝy mieszany i bór mieszany. W rezerwacie występuje kilka gatunków roślin chronionych: bluszcz pospolity, kruszczyk siny, wawrzyn wilczełyko, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, przylaszczka pospolita, przytulia wonna. Rezerwat Długosz królewski Rezerwat Długosz królewski został utworzony w 1965r. w Węglewicach (gmina Galewice), na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Jego celem jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych miejsc naturalnego występowania paproci długosz królewski (osmunda regalia). Rezerwat zajmuje 3,26ha, na terenie lasów Nadleśnictwa Przedborów. Jego otulinę stanowia lasy sosnowe. Paproć długosz królewski jest gatunkiem objętym w Polsce ścisłą ochrona gatunkową. Jest jedynym w Polsce Ŝyjącym przedstawicielem rodziny długoszowatych (osmundaceae) w Europie. Liczne kopalne gatunki tej rośliny znane są ze skamieniałości, odkrywanych w skałach pochodzących z karbonu, czyli sprzed około 300 mln lat. Na terenie rezerwatu Ŝyją inne jeszcze 13

14 chronione rośliny takie jak: wełnianka pochwowata, wełnianka wąskolistna, modrzewnica zwyczajna, Ŝurawina błotna, borówka bagienna, bagno zwyczajne, mchy z rodzaju torfowiec. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Prosny Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Prosny tylko na terenie województwa łódzkiego zajmuje powierzchnię ha i jest drugim co do wielkości obszarem chronionego krajobrazu w województwie. Pozostała część tego Obszaru znajduje się w sąsiednim województwie wielkopolskim. Taka forma ochrony wprowadzona została w 1996r. uchwałą Wojewody Kaliskiego. Obszar ten włączony jest do systemu ECONET, jako korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym. Rzeka Prosna na całej długości (217km) wraz ze swą doliną ma szczególne znaczenie jako naturalny łącznik ekologiczny Wielkoprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych. Na obszarze tym obowiązuje wzmoŝona ochrona środowiska. Wszelka działalność w zakresie gospodarczym, rolnym i turystycznym musi być podporządkowana zasadom ochrony środowiska i prowadzona za zgodą konserwatora przyrody Pomniki przyrody. Gmina Czastary 1. Platan klonolistny w Parcicach, obwód 428cm; 2. Platan klonolistny w Parcicach, obwód 418cm; 3. Dąb szypułkowy w Parcicach, obwód 560cm; 4. Wiąz szypułkowy w Parcicach, obwód 300 cm; 5. Olsza czarna w Czastarach, obwód 253 cm; 6. Dąb czerwony w Czastarach. Gmina Galewice 1. Dąb szypułkowy w Dąbiu, obwód 480 cm; 2. Wiąz szypułkowy w Dąbiu, obwód 480 cm; 3. Dąb szypułkowy w Węglewicach, obwód 410 cm; 4. Klon zwyczajny w Węglewicach, obwód 360 cm; 5. Dąb szypułkowy w Galewicach, obwód 350 cm; 6. Aleja jesionowo topolowa przy drodze Galewice Węglewice; Gmina Lututów 1. Cis pospolity w Świątkowicach, obwód 140 i 105 cm (dwa pnie); 2. Dąb szypułkowy w Światkowicach, obwód 365 cm; 3. Dąb szypułkowy w Świątkowicach, obwód 380 cm; 4. Dąb szypułkowy w Świątkowicach, obwód 310 cm; 5. Dąb szypułkowy w Świątkowicach, obwód 330 cm; 6. Buk zwyczajny w Świątkowicach, obwód 33 cm; 7. Buk zwyczajny w Świątkowicach, obwód 290 cm; 8. Wiąz szypułkowy w śmudzie, obwód 350 cm; 14

15 Gmina Sokolniki 1. Topola biała w Walichnowach, obwód 480 cm; 2. Jesion wyniosły w Walichnowach, obwód 330 cm; 3. Lipy drobnolistne (4 drzewa) w Sokolnikach, obwody 420 cm; 4. Lipa drobnolistna w Walichnowach, obwód 420 cm; 5. Dąb szypułkowy w Walichnowach, obwód 560 cm; 6. Dąb szypułkowy w obwodzie leśnym Uroczysko Lututów, obwód 470 cm; 7. Dąb szypułkowy w obwodzie leśnym Uroczysko Lututów, obwód 400 cm; 8. Dąb szypułkowy w obwodzie leśnym Uroczysko Lututów, obwód 388 cm; 9. Dąb szypułkowy w obwodzie leśnym Uroczysko Lututów, obwód 380 cm; Gmina Wieruszów 1. Dęby szypułkowe (2 drzewa) w Wieruszowie Podzamczu, obwody 401 i 425 cm; 2. Lipa drobnolistna w Cieszęcinie, obwód 575 cm; 3. Aleja dębowa (96 dębów czerwonych) w Kuźnicy Skakawskiej; 4. Lipa srebrzysta w Wieruszowie, obwód 253 cm. 15

16 IV. Zabytki ujęte w rejestrze SłuŜby Ochrony Zabytków Gmina Bolesławiec 1. Kościół parafialny p.w. św. Trójcy w Bolesławcu nr rej. 119/A 2. Młyn wodny w Bolesławcu nr rej. 128/A (nie istnieje, uległ spaleniu) 3. Ruiny zamku i sztuczny pagórek w Bolesławcu nr rej. 1/A 4. Kościół cmentarny p.w. św. Małgorzaty w Chotyninie (Piaski) nr rej. 129/A 5. Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja w Chróścinie nr rej. 121/A 6. Chróścin Zamek - Cerkiew prawosławna nr rej. 510/A 7. Chróścin Zamek - Pałac nr rej. 477/A 8. Kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja w śdŝarach Gmina Czastary 1. Dwór murowany w otoczenu zabytkowego parku w Parcicach nr rej. 125/A, K.S.V- 1/82/50 (pozostały jedynie ruiny dworu i pozostałości parku). Gmina Galewice 1. Kościół parafialny p. w św. Trójcy w Węglewicach nr rej. 126/A Gmina Lututów 1. Kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła w Lututowie nr rej. 302/A 2. Dwór w Świątkowicach nr rej. 168/Według 3. Park dworski w Świątkowicach nr rej. 373/A Gmina Łubnice 1. Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NPM w Łubnicach nr rej. 133/A Gmina Sokolniki 1. Pałac w Sokolnikach nr rej. 134/A 2. Dawna oficyna pałacowa w Sokolnikach nr rej. 135/A 3. Sokolniki - park nr rej. 136/A 4. Walichnowy - Pałac nr rej. 130/A 5. Kościół parafialny p.w.św. Anny w Ochędzynie nr rej. 123/A Gmina Wieruszów 1. Kościół parafialny p.w. św. Wojciecha w Cieszęcinie nr rej. 122/A 2. Kościół cmentarny p. w. św. Rocha w Kuźnicy Skakawskiej nr rej. 127/A 3. Cmentarz Ŝydowski w Wieruszowie - nr rej. 749/A 4. Klasztor OO. Paulinów w Wieruszowie nr rej. 132/A 5. Kościół p.w. św. Ducha w Wieruszowie nr rej. 131/A 6. Układ urbanistyczny i warstwy archeologiczne Wieruszowa nr rej. 671/A 7. Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła w Wyszanowie nr rej. 139/A 16

17 V. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA STAN LUDNOŚCI I RUCH NATURALNY Jednostka miary 2005 Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci ogółem stałe miejsce zameldowania stan na 31 XII ogółem osoba męŝczyźni osoba kobiety osoba faktyczne miejsce zamieszkania stan na 31 XII ogółem osoba męŝczyźni osoba kobiety osoba w miastach stałe miejsce zameldowania stan na 31 XII ogółem osoba 8900 męŝczyźni osoba 4237 kobiety osoba 4663 faktyczne miejsce zamieszkania stan na 31 XII ogółem osoba 8792 męŝczyźni osoba 4190 kobiety osoba 4602 na wsi stałe miejsce zameldowania stan na 31 XII ogółem osoba męŝczyźni osoba kobiety osoba faktyczne miejsce zamieszkania stan na 31 XII ogółem osoba męŝczyźni osoba kobiety osoba Ruch naturalny wg płci Urodzenia Ŝywe ogółem osoba 440 męŝczyźni osoba 225 kobiety osoba

18 Przyrost naturalny ogółem osoba -61 męŝczyźni osoba -33 kobiety osoba -28 Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS Tabela nr Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym Wyszczególnienie Ludność ogółem Ludność w wieku Ludność w wieku Ludność w wieku przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym Powiat 1999r wieruszowski 2005r w tym miasto 1999r Wieruszów 2005r Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS Tabela nr Prognoza ludności Wyszczególnienie dane w tys. na dzień 31.XII Województwo 2587,7 2577,6 2527,8 2478,5 2424,8 2360,6 2281,8 Łódzkie Powiat 42,5 42,5 42,4 42,4 42,6 42,6 42,3 Wieruszowski Źródło: Województwo Łódzkie Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Łodzi Tylko 20,7% mieszkańców powiatu to ludność miejska Wieruszowa. Liczba ludności w porównaniu z rokiem 1999 nieznacznie się zmniejszyła. Gęstość zaludnienia wynosi 74 osoby na 1 km 2. Struktura demograficzna ludności powiatu nie odbiega od przeciętnej dla innych powiatów. Patrząc jednak w podziale na miasto i obszary wiejskie widoczna jest róŝnica, w której w Wieruszowie większy jest odsetek ludzi młodych, na wsi bardziej zarysowany jest proces starzenia się populacji. Przyrost naturalny w Wieruszowie jest dodatni, na obszarach wiejskich ujemny. Przeprowadzona na potrzeby Diagnozy Województwa Łódzkiego synteza struktury demograficznej obejmująca strukturę wieku i strukturę płci (proporcje grup wieku przedprodukcyjnego i poprodukcyjnego, współczynnik feminizacji) wskazuje, Ŝe w powiecie wieruszowskim mamy do czynienia z jedną najmniej zdeformowanych struktur demograficznych, czyli Ŝe proporcje grup wiekowych i płci są względnie prawidłowe. Prognoza liczby ludności do roku 2030 wskazuje na niewielkie wahania i zmniejszanie się liczby ludności. Są to tendencje typowe dla wszystkich jednostek terytorialnych. Przedstawiona prognoza ludności niesie z sobą względnie dobre dane dla dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego. Faktyczny obraz demograficzny zaleŝeć będzie jednak od rozwoju tego obszaru i jego atrakcyjności dla zamieszkania na nim. 18

19 VI. Rynek pracy 3 Sytuacja na lokalnym rynku pracy, mimo nieznacznego spadku poziomu bezrobocia w ciągu ostatnich dwóch lat, jest nadal trudna, o czym świadczy utrzymująca się od dłuŝszego czasu niekorzystna struktura bezrobocia. Większość bezrobotnych stanowią osoby zamieszkałe na terenach wiejskich. DuŜy odsetek wśród osób zarejestrowanych w urzędzie pracy stanowią osoby młode, długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych, które mają ograniczone moŝliwości wyjścia z sytuacji bezrobocia i znalezienia zatrudnienia. Tymczasem rynek pracy w coraz mniejszym stopniu potrzebuje pracowników o niskich kwalifikacjach. Coraz większego znaczenia nabywa wiedza i kwalifikacje zawodowe a takŝe dyspozycyjność, inicjatywa, mobilność, gotowość do zmiany zawodu czy przekwalifikowania, umiejętność szybkiego dostosowania się do nowych warunków oraz akceptacji elastycznych form zatrudnienia i motywacyjnych systemów wynagrodzenia. PRACUJĄCY Jednostka miary 2005 Pracujący wg płci ogółem osoba 8555 męŝczyźni osoba 4587 kobiety osoba 3968 Pracujący wg sektorów ekonomicznych i płci ogółem ogółem osoba 8555 męŝczyźni osoba 4587 kobiety osoba 3968 sektor produkcyjny ogółem osoba 5692 męŝczyźni osoba 3521 kobiety osoba 2171 sektor usługowy razem ogółem osoba 2863 męŝczyźni osoba 1066 kobiety osoba 1797 Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS 1.Poziom bezrobocia 1.1 Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie wieruszowskim kształtowała się w miesiącu grudniu 2006r. na poziomie 11,4%, czyli poniŝej stopy bezrobocia województwa łódzkiego, która wynosiła 14,7%. Stopa bezrobocia w kraju na koniec grudnia wynosiła 14,9%. W analogicznym okresie roku 2005 stopa bezrobocia była wyŝsza i wynosiła : -w powiecie wieruszowskim 13,2%,w województwie łódzkim-17,5%,w kraju 17,5%. 3 Opracowanie zaczerpnięte ze sprawozdania za rok 2006r. sporządzonego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie 19

20 Nastąpił spadek stopy bezrobocia w Powiecie Wieruszowskim w roku 2006 w porównaniu do roku 2005 tj. o 1,8 %. NaleŜy nadmienić,ŝe Powiat Wieruszowski zalicza się do powiatów o najniŝszej stopie bezrobocia w województwie łódzkim, zajmuje 5 miejsce po powiatach: Skierniewice 9,4% i 8,5%,Wieluń 10,1%,Rawa Mazowiecka 10,5%, Łowicz 10,9%. Niestety jeszcze do niedawna to Powiat Wieruszowski na równi z wieluńskim prowadził w rankingu powiatów o najniŝszym bezrobociu. W ostatnich dwóch latach dynamika spadku bezrobocia w naszym powiecie jest niŝsza niŝ np. w w/w powiatach. Stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach w latach 2005/2006 w powiecie wieruszowskim, województwie łódzkim i kraju Powiat wieruszowski % Województo łódzkie % Kraj % Miesiąc Styczeń 14,0 14,0 19,6 18,3 19,1 18,0 Luty 14,3 14,1 19,9 18,3 19,4 18,0 Marzec 14,4 14,2 19,7 18,1 19,3 17,8 Kwiecień 14,2 13,3 19,2 17,4 18,8 17,2 Maj 13,9 13,2 18,7 16,7 18,3 16,5 Czerwiec 13,8 12,5 18,3 16,2 18,0 16,0 Lipiec 13,7 12,2 18,2 15,9 17,9 15,7 Sierpień 13,6 12,0 18,0 15,6 17,8 15,5 Wrzesień 13,5 11,7 17,7 15,3 17,6 15,2 Październik 12,9 11,2 17,4 14,9 17,4 14,7 Listopad 13,1 11,4 17,6 14,7 17,2 14,8 Grudzień 13,2 11,4 17,5 14,7 17,5 14,9 1.2 Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na koniec grudnia 2006 roku wynosiła osób z czego przewagę stanowiły kobiety tj. 58,0% ( osób) ogółu bezrobotnych. W stosunku do analogicznego okresu roku 2005 liczba bezrobotnych była niŝsza o 324 osoby (XII ). Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku wynosiła zaledwie 264 osoby, które stanowiły 11,8% ogółu bezrobotnych a ich liczba była niŝsza o 46 osób w stosunku do analogicznego okresu roku

21 Wykres: Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w powiecie wieruszowskim w 2005 i 2006r styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Dynamika poziomu bezrobocia determinowana jest szeregiem róŝnorodnych czynników. Z analizy powyŝszego wykresu wynika, iŝ w okresie jesienno-zimowym mamy do czynienia ze wzrostem liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie, który jest w pewnej mierze następstwem zjawiska sezonowości zatrudnienia. Na przełomie października i listopada maleje popyt na tzw.,,pracowników sezonowych w takich działach gospodarki jak np. budownictwo. Nie jest to jednakŝe jedyny czynnik determinujący spadek zatrudnienia w miesiącach zimowych. Wzrost liczby osób rejestrujących się w urzędach pracy jest uzaleŝniony równieŝ od sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. Wielu bezrobotnych trafia do rejestracji w miesiącach grudniu i styczniu, ma to niewątpliwie związek z nie przedłuŝaniem umów przez pracodawców na przełomie roku. Ponadto w tym okresie przedsiębiorcy mają pewne obawy dotyczące planowania produkcji czy innych działań na kolejny rok. 1.3 ZróŜnicowanie terytorialne bezrobocia Zdecydowanie dominują bezrobotni zamieszkali na wsi, którzy w końcu grudnia 2006 roku stanowili 75,1% tj osoby ( w tym 957 kobiety tj. 57,2%). W analogicznym okresie roku 2005 stanowili podobnie, a więc 73,5% tj ogółu bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zamieszkałych w mieście w końcu grudnia 2006 wynosiła 554 osoby (w tym 333 kobiety), czyli 24,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 21

22 Wykres : Bezrobocie w przekroju na miasto i gminy wg stanu na koniec grudnia 2005/2006 gmina Sokolniki gmina Łubnice gmina Lututów gmina Galewice gmina Czastary gmina Bolesławiec gmina Wieruszów miasto Wieruszów Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach i mieście na koniec grudnia 2005/2006r. przedstawiała się następująco : Stan w końcu grudnia Wyszczególnienie 2005rok 2006 rok Liczba bezrobotnych Udział % do ogółu bezrobotnych Liczba bezrobotnych Udział % do ogółu bezrobotnych Miasto Wieruszów , ,9 Gmina Wieruszów , ,0 Gmina Galewice , ,5 Gmina Lututów , ,9 Gmina Łubnice 183 7, ,2 Gmina Sokolniki 240 9, ,2 Gmina Czastary 247 9, ,3 Gmina Bolesławiec 216 8, ,0 Ogółem Struktura bezrobotnych 2.1 Bezrobotni wg wieku W strukturze bezrobotnych najliczniejszą grupę reprezentowały osoby młode w wieku lata, których liczba wynosiła 597 osób ( osób).udział tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych jest nadal wysoki i wynosił 26,8 % ogółu bezrobotnych. Istotnym jest równieŝ fakt,ŝe 80,0% stanowią osoby zamieszkałe na wsi.wskaźnik ten jest znacznie wyŝszy od wskaźnika udziału osób z terenów wiejskich w ogólnej liczbie bezrobotnych, który 22

23 wynosił 75,1%.Trudna sytuacja utrzymuje się wśród bezrobotnych w wieku produkcyjnomobilnym lata, którzy stanowili 69,4% ogółu bezrobotnych tj osoby. Wykres : Struktura bezrobotnych wg wieku w latach 2005/ lata lat lata lata lata lata r. 2006r. 2.2 Bezrobotni wg wykształcenia Pod względem poziomu wykształcenia grupą, która generuje stosunkowo wysoki poziom bezrobocia są osoby posiadające najniŝsze kwalifikacje. W końcu grudnia 2006 roku najbardziej liczną grupę bezrobotnych reprezentowały osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne i poniŝej, które stanowiły 28,3% ogółu bezrobotnych tj. 629 osób. W porównaniu z rokiem 2005 bezrobocie w tej kategorii minimalnie wrosło o 0,8 % (XII-2005 stanowili 27,5%). Grupa ta w duŝym stopniu zagroŝona jest zjawiskiem długotrwałego bezrobocia. Drugą z punktu widzenia liczebności, zbiorowością w końcu grudnia 2006 roku byli bezrobotni posiadający wykształcenie zawodowe, których udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych wynosił 33,6% tj. 748 osób ( XII-2005 stanowili 33,9%). NajniŜszy odsetek wszystkich zarejestrowanych odnotowano w grupach z wykształceniem: - wyŝszym, którzy stanowili 4,4% ogółu bezrobotnych tj. 98 osób - średnim ogólnym, którzy stanowili 8,9 ogółu bezrobotnych tj.198 osób W tych kategoriach nie odnotowano zmian w porównaniu do omawianego okresu roku

24 Wykres : Bezrobotni wg wykształcenia stan na koniec grudnia 2005/ rok 2006rok wyŝsze średnie ogólne policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej 2.3 Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy W końcu 2006 roku osoby pozostające bez pracy przez okres dłuŝszy niŝ 12 miesięcy stanowiły 48,7% (tj osób) ogółu bezrobotnych ( XII osób). Udział kobiet w tej kategorii bezrobotnych od dłuŝszego czasu utrzymuje się na wysokim poziomie 63,0% (tj. 684 osób) omawianej populacji. Najmniej jest pozostających bez pracy do 1 miesiąca, którzy stanowili 6,2% (tj. 139 osób w tym 53 osoby) ogółu bezrobotnych. Niekorzystnym zjawiskiem na rynku pracy jest wydłuŝający się okres pozostawania bez pracy o czym świadczy systematyczny wzrost bezrobocia wśród osób pozostających bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie 2 lat. Wykres: Struktura wg czasu pozostawania bez pracy na koniec grudnia 2005/2006 roku do 1 m-ca 1-3 m-cy 3-6 m-cy 6-12 m-cy m-cy pow. 24 m-cy 24

25 2.4 Bezrobotni wg staŝu pracy Jednym z najczęściej podawanych przez pracodawców wymogów jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia zawodowego, dlatego teŝ trudności ze znalezieniem pracy mają częściej osoby o krótkim staŝu pracy lub te,które dopiero wchodzą na rynek pracy. Wśród ogółu bezrobotnych na koniec grudnia 2006r. najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni z krótkim staŝem pracy do 5 lat, którzy stanowili 33,7% ogółu bezrobotnych tj.750 osób w tym 432 kobiety (XII ,8% tj.902 osoby) oraz osoby bez staŝu pracy, które stanowiły 23,9% ogółu bezrobotnych tj. 533 osoby w tym 383 kobiety (XII ,8% tj.634 osoby). Wykres : Bezrobotni wg staŝu pracy stan w końcu grudnia do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez staŝu pracy 3. Wybrane kategorie bezrobotnych 3.1 Bezrobotni zamieszkali na wsi Od dłuŝszego juŝ czasu utrzymuje się wysoki udział ludności wiejskiej w strukturze bezrobotnych, przy czym za bezrobotnego nie uznaje się takiego mieszkańca wsi, który jest właścicielem, lub posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe. Dlatego rzeczywisty poziom bezrobocia na wsi jest wyŝszy niŝ rejestrowany w urzędzie pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkałych na wsi w powiecie wieruszowskim na koniec grudnia 2006r. wynosiła osoby, które stanowiły 75,1% ogółu bezrobotnych, a ich liczba spadła o 204 osoby w porównaniu do analogicznego okresu roku 2005 (XII osób). Wśród omawianej kategorii bezrobotnych : 57,2% stanowiły kobiety tj.957 osób, 28,6% stanowiły osoby młode w wieku do 25 roku Ŝycia tj.478 osób, 12,0% stanowiły osoby z prawem do zasiłku tj.201 osób, 25

26 63,3% stanowiły osoby o niskim poziomie wykształcenia /zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i poniŝej tj osób, 62,0% stanowiły osoby długotrwale bezrobotne tj osoby. W ciągu minionego roku zarejestrowało się ogółem osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, co stanowi 73,1 % ogółu wszystkich nowo zarejestrowanych. W tym samym czasie bezrobotnych zamieszkałych na wsi zostało wyłączonych z ewidencji. 3.2 Bezrobotni bez prawa do zasiłku W końcu grudnia 2006 roku aŝ 88,1% (tj osób) stanowiły osoby bez prawa do zasiłku w porównaniu z końcem grudnia 2005 roku sytuacja praktycznie nie uległa poprawie poniewaŝ udział bezrobotnych bez prawa do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 87,8% ( tj osób). Struktura omawianej populacji przedstawiała się następująco : 59,7% (tj osoby) stanowiły kobiety, 75,0% (tj osób) stanowili zamieszkali na wsi. 3.3 Bezrobotne kobiety Na rynku pracy bezrobocie w znacznym stopniu dotyka kobiet, gdzie ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych w końcu grudnia 2006r. wynosił 57,9% tj osób, a ich liczba w stosunku do analogicznego okresu roku 2005 spadła o 115 osób /grudzień osób/. Bezrobotne kobiety to najczęściej osoby: w wieku lata, które stanowiły 62,8% (tj.810 osób) ogółu kobiet, z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i poniŝej które stanowiły 52,1%(tj. 672 osoby) ogółu kobiet, z krótkim staŝem pracy do 5 lat, które stanowiły 33,5 % (432 osoby) ogółu kobiet, długotrwale bezrobotne, które stanowiły 66,7% (tj.860 osób) ogółu kobiet. 4. Napływ i odpływ z bezrobocia 4.1. Napływ do bezrobocia W roku 2006 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie zarejestrowało się ogółem bezrobotnych, w tym kobiet (w roku osoby w tym kobiet 1.249), tak więc liczba osób rejestrujących się spadła o 70 osób w porównaniu do roku W strukturze osób rejestrujących się przewaŝały osoby : zamieszkałe na wsi, które stanowiły 73,2% tj osób poprzednio pracujące, które stanowiły 70,8 % tj osób. Ponadto naleŝy wyodrębnić wśród osób rejestrujących się bezrobotnych: bezrobotni do 25 roku Ŝycia, którzy stanowili 43,9% tj osób, długotrwale bezrobotnych, którzy stanowili 40,0% tj osób, bez kwalifikacji zawodowych, którzy stanowili 29,5% tj.797 osób. 26

27 Z ogółu napływu zaledwie 25,9% (tj. 701 osób) to napływ bezrobotnych, którzy zarejestrowali się w PUP po raz pierwszy, natomiast aŝ 74,1% stanowiły rejestracje po raz kolejny. Wykres: Napływ bezrobocia w poszczególnych miesiącach w 2005/2006 roku miesiące 2005 rok 2006 rok 4.2.Wielokrotne rejestracje Wielokrotne rejestracje stanowią jeden z najistotniejszych aspektów bezrobocia. Samo zjawisko jest w pewnym sensie naturalne i występuje od dawna w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej. Jednocześnie nie naleŝy bagatelizować jego skali. Na poziom napływu do bezrobocia wpływa niewątpliwie stan koniunktury gospodarczej, nie pozostaje on bez znaczenia równieŝ w przypadku wielokrotnych powrotów do rejestracji w urzędach pracy. Pogorszenie koniunktury determinuje spadek produkcji dóbr i usług oraz zmniejszenie liczby miejsc pracy. Trudności ze zdobyciem zatrudnienia wynikają wtedy głównie z niedopasowania strukturalnego bezrobotnych i ofert prac. Do rejestracji powracają w szczególności osoby mniej mobilne zarówno w aspekcie kwalifikacji zawodowych jak i w aspekcie przestrzennym.naleŝy równieŝ zwrócić uwagę na fakt, iŝ napływ do bezrobocia zaleŝy w duŝej mierze od sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców. W grupie rejestrujących się po raz kolejny na przestrzeni 2006 roku było 519 osób powracających do bezrobocia po zakończeniu udziału w programach aktywizacyjnych. 27

28 Wykres: Wielokrotne rejestracje w latach rok w tym kobiety 2005 rok ogółem Odpływ z bezrobocia W analizowanym okresie urząd pracy wyłączył z ewidencji ogółem osób w tym kobiet (dla porównania w roku w tym kobiety ) tj. o 208 osób więcej niŝ w roku Z ogółu wyłączonych z ewidencji 72,1% stanowiły osoby zamieszkałe na wsi tj osób (w osób). Główną częścią odpływu były podjęcia pracy, które stanowiły ponad 46,1% wszystkich wyrejestrowań. Zatrudnienie na przestrzeni roku 2006 znalazły osób przy czym najintensywniej pracę podejmowali bezrobotni w II kwartale 2006 roku. Dość znaczną grupę, choć mniejszą niŝ w roku 2005( tj.918 osób) stanowiły osoby wyłączone z ewidencji na skutek nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Stanowiły one 31,2 %(tj.946 osób) ogółu odpływu. Przyczyny odpływu z ewidencji : -podjęcia pracy osób, -nie potwierdzenie gotowości w wyznaczonym terminie -946 osób, -staŝe -203 osób, -szkolenia -68 osób. -przygotowanie zawodowe -71 osób -prace społecznie uŝyteczne -63 -inne /podj. nauki,rezygnacja,wojsko/- 279osób 28

29 Wykres: Odpływ z bezrobocia w poszczególnych miesiącach w 2005 i 2006 roku styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 2005 rok 2006 rok Największy udział w wyłączeniach z ewidencji miały podjęcia pracy, które stanowiły 46,1% ogółu odpływu (tj.1396 osób) oraz wyłączenia z tyt. niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, które stanowiły 31,3%. 29

30 Wykres: Odpływ z bezrobocia w 2006 roku 2,2% 6,7% 2,3% 2,1% 9,2% 31,3% 46,1% pojęcia pracy nie potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy rozpoczęcie szkolenia rozpoczęcie staŝu rozpoczęcie przygotowania zawodowego w miejscu pracy rozpoczęcie pracy społecznie uŝytecznej inne 5. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz główne problemy występujące w tych grupach Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyróŝnia sześć grup bezrobotnych, do których kierowane są specjalne formy wsparcia. Zgodnie z art. 49, za osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy uwaŝa się: Bezrobotnych w wieku do 25 roku Ŝycia, Długotrwale bezrobotnych, Bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia, Bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, Bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku Ŝycia, Bezrobotnych niepełnosprawnych. Jednym z podstawowych kryteriów podziału zbiorowości bezrobotnych jest wiek. Z uwagi na dwie wyróŝnione w ustawie kategorie wiekowe bezrobotnych, w dalszej części opracowania zwrócimy uwagę na następujące grupy: osoby do 25 roku Ŝycia, 30

31 osoby powyŝej 50 roku Ŝycia. W końcu grudnia minionego roku w PUP w Wieruszowie zarejestrowanych było bezrobotnych do 25 roku Ŝycia 597 osób, w wieku od 25 do 50 roku Ŝycia bezrobotnych oraz 423 bezrobotnych, którzy ukończyli 50 rok Ŝycia Bezrobotni w wieku do 25 roku Ŝycia Na koniec grudnia 2006r. w ewidencji osób bezrobotnych osoby młode do 25 roku Ŝycia stanowiły 26,8 % ogółu bezrobotnych tj. 597 osób w tym 400 kobiet, a ich liczba w stosunku do analogicznego okresu 2005roku spadła o 198 osób. Osoby młode do 25 roku Ŝycia to najczęściej osoby : bez prawa do zasiłku, które stanowiły 92,1% (tj.550 osób) ogółu omawianej grupy, bez staŝu pracy,które stanowiły 53,9% (tj. 322 osoby ) ogółu omawianej grupy, z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, które stanowiły 55,8% (tj.333 osoby) ogółu omawianej grupy. Na przestrzeni roku 2006 w urzędzie pracy zarejestrowało się ogółem osób bezrobotnych w wieku do 25 lat, które stanowiły 43,9% ogółu rejestrujących się bezrobotnych, a ich liczba w porównaniu do analogicznego okresu roku 2005 spadła o 129 osób. Natomiast wyłączono z ewidencji urzędu ogółem osoby, które stanowiły 42,5% ogółu wyłączonych (tj. o 93 osoby więcej niŝ w roku 2005) w tym z powodu : -nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy osoby -podjęcia pracy 528 osoby -rozpoczęcia szkolenia,staŝu lub przygotowania zawodowego -220 osób -inne/dobrowolna rezygnacja, podjęcie nauki )-135 osób 5.2. Długotrwale bezrobotni Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, długotrwale bezrobotny to osoba, która pozostaje w rejestrze powiatowego urzędu pracy w ciągu ostatnich 2 lat łącznie przez okres powyŝej 12 miesięcy z wyłączeniem czasu odbywania staŝu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Zjawisko długotrwałego bezrobocia jest jednym z najpowaŝniejszych problemów, z którymi borykają obecnie urzędy pracy. Pozostawanie w długotrwałym bezrobociu moŝe stanowić ogromną barierę psychologiczną dla osób nim dotkniętych, poniewaŝ powoduje zniechęcenie się bezrobotnych do aktywnego poszukiwania zatrudnienia oraz w pewnych sytuacjach, prowadzi do ogólnego wycofania się z uczestniczenia w Ŝyciu społecznym, co z kolei moŝe być przyczyną powstawania róŝnego rodzaju patologii społecznych. Główną przyczyną narastania tego wyjątkowo niekorzystnego zjawiska jest krotkoterminowość zatrudnienia i brak stabilizacji gospodarki, co niesie za sobą wielokrotne rejestracje. Na koniec roku 2005 w strukturze bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy najliczniejszą grupę reprezentowali długotrwale bezrobotni, którzy stanowili 62,7% (tj osób w tym 860 kobiet) ogółu bezrobotnych. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2005 ich liczba spadała o 169 osób. Długotrwale bezrobotni to najczęściej : kobiety, które stanowiły 61,6% (tj.860 osób ) ogółu omawianej grupy, osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej, które stanowiły 32,4% (tj.452 osoby) ogółu omawianej grupy, 31

32 osoby ze pięcioletnim staŝem pracy, które stanowiły 33,5% (tj. 468 osób) ogółu omawianej grupy, osoby w wieku do 34 lat, które stanowiły 46,2% (tj. 645 osób) ogółu omawianej grupy Bezrobotni powyŝej 50 roku Ŝycia Na koniec grudnia 2006r. osoby po 50 roku Ŝycia stanowiły 19,0% ogółu bezrobotnych tj. 423 osób w tym 136 kobiet (XII osób ). Z ogółu w/w grupy aŝ 53,7% (tj.227 osób) stanowili bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej. Na przestrzeni minionego roku do ewidencji urzędu napłynęły 303 osoby, natomiast liczba wyrejestrowanych wynosiła 286 osób. Spośród 286 osób wyrejestrowanych : -108 osób pojęło pracę, -rozpoczęło szkolenie lub przygotowanie zawodowe 9 osób -niepotwierdziło gotowości - 82 osoby -inne/nabycie praw emerytalno-rent. lub świadczenia przedemerytalnego/ - 43 osoby. Osoby powyŝej 50 roku Ŝycia są to najczęściej osoby pozostające bez pracy powyŝej 24 miesięcy, które stanowiły 53,7% (tj. 227 osób) ogółu omawianej grupy. 5.4.Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Zgodnie z zapisem w Ustawie o promocji i instytucjach rynku pracy z 2004 roku, za bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych uznaje się osobę, która nie posiada Ŝadnych kwalifikacji do wykonywania zawodu, poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. W świetle tej definicji do grupy bez kwalifikacji zaliczamy równieŝ średnich szkół ogólnokształcących nieposiadających Ŝadnych dodatkowych uprawnień do wykonywania określonego zawodu. Na koniec 2006r. liczba w/w osób wynosiła 691 osób, które stanowiły 31,0% ogółu (XII osoby). Kobiety stanowiły 53,4% (tj. 369osób ), ogółu omawianej grupy. Osoby bez kwalifikacji zawodowych to najczęściej osoby: pozostające bez pracy powyŝej 24 miesięcy, które stanowiły 36,7% (tj.254 osoby) ogółu omawianej grupy, w wieku do 34 roku Ŝycia, które stanowiły 43,3% (tj. 299 osób ) ogółu omawianej grupy, bez staŝu pracy, które stanowiły 34,1% (tj. 236 osób) ogółu omawianej grupy Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 7 roku Ŝycia Na koniec grudnia 2006 roku w ewidencji osób bezrobotnych były zarejestrowane 53 osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku Ŝycia, które stanowiły 2,4% ogółu bezrobotnych ( XII osób). 32

33 Osoby samotnie wychowujące dziecko do 7 roku Ŝycia to najczęściej: kobiety, które stanowiły 94,3% (tj.50 osób) ogółu omawianej grupy, osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniŝej, które stanowiły 60,0% (tj.35 osób) ogółu omawianej grupy, osoby ze staŝem pracy do 5 lat, które stanowiły 45,3% (tj.24 osób) ogółu omawianej grupy osoby w wieku do 34 lat, które stanowiły 81,1% (tj. 43 osób) ogółu omawianej grupy Niepełnosprawni Grupa bezrobotnych niepełnosprawnych nie jest bezpośrednio zdefiniowana w ustawie. Pod terminem,,bezrobotny niepełnosprawny kryje się osoba spełniające wszystkie kryteria osoby bezrobotnej, jednocześnie posiadająca orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność (orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności czy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS). Do uzyskania statusu osoby bezrobotnej nie są jednakŝe uprawnione osoby niepełnosprawne, które posiadają prawo do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego, świadczenia rehabilitacyjnego. Grupa ta moŝe jedynie figurować w ewidencji urzędu jako niepełnosprawni poszukujący pracy. Osoby niepełnosprawne cechuje stosunkowo niska aktywność zawodowa. Bezrobotni naleŝący do tej grupy posiadają często dość niski poziom kwalifikacji zawodowych. W końcu grudnia 2005 roku było zarejestrowanych 71 osób niepełnosprawnych, które stanowiły 3,2% ogółu bezrobotnych (XII osób). Kobiety stanowiły 43,6% (tj.31 osób) ogółu omawianej grupy. Osoby niepełnosprawne to najczęściej osoby : z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniŝej, które stanowiły 74,6% (tj.53 osób) ogółu omawianej grupy, powyŝej 45 roku Ŝycia, którzy stanowili 64,8% (tj.46 osób) ogółu omawianej grupy, pozostające bez pracy powyŝej 12 miesięcy, które stanowiły 43,7% (tj. 31 osób) ogółu omawianej grupy. 6. Pośrednictwo pracy W 2006 roku tutejszy urząd dysponował 880 ofertami pracy, tj. o 221 ofert pracy więcej niŝ w 2005r. Z ogółu ofert, które wpłynęły do tut. urzędu dominowały oferty z sektora prywatnego tj. 591 ofert pracy, które stanowiły 67,1% ogółu wpływających ofert pracy. Oferty z sektora publicznego stanowiły 32,8% ogółu wpływających ofert tj.289. Dla osób posiadających stopień niepełnosprawności zgłoszono 21 oferty pracy, które stanowiły 2,3% wszystkich zgłoszonych ofert pracy. Z ogółu wpływających ofert pracy najliczniejszą grupę stanowiły oferty pracy subsydiowanej tj. 51,7% (455 ofert). Oferty pracy niesubsydiowanej stanowiły 48,3% ogółu zgłoszonych ofert pracy tj. 425 ofert. W omawianym okresie na bieŝąco aktualizowany był wykaz wolnych miejsc pracy na stronie internetowej oraz przekazywany do lokalnych mediów. 33

34 Napływ ofert pracy w okresie I-XII 2006 roku przedstawia poniŝsza tabela : 2006rok Wyszczególnienie Ilość ofert Udział % do ogółu ofert Ogółem ofert Z tego : Oferty niesubsydiowane ,3 Oferty subsydiowane w tym: ,7 -prace interwencyjne 72 8,2 -staŝe ,1 -roboty publiczne 11 1,2 -przygotowanie zawodowe 71 8,1 - refundacja kosztów zatrudnienia 35 4,0 - prace społecznie uŝyteczne 63 7,1 Oferty pracy dotyczyły najczęściej takich zawodów jak: -pracownik biurowy -101 ofert -pracownik administracyjny-60 ofert -sprzedawca -61ofert -stolarz 48 ofert -robotnik gospodarczy -37 ofert -szwaczka -31 ofert -robotnik drogowy 18 ofert -kierowca samochodu cięŝarowego-16 ofert Napływ ofert pracy wg wykształcenia: wykształcenie Ilość ofert % udział do ogółu ofert średnie ,7 Zasadnicze zawodowe ,9 Bez wymaganego wykształcenia ,2 WyŜsze 81 9,2 Razem Terytorialny napływ ofert pracy: Nazwa Gminy Ilość ofert % udział do ogółu ofert Miasto Wieruszów ,9 Spoza terenu powiatu ,6 Galewice ,5 Sokolniki 82 9,3 Wieruszów (gmina) 63 7,2 Lututów 44 5,0 Bolesławiec 38 4,3 34

35 Czastary 35 4,0 Łubnice 28 3,2 RAZEM Analiza rynku pracy w latach Stopa bezrobocia: w powiecie wieruszowskim 11,9 13,1 14,6 14,2 12,6 14,0 13,2 -w województwie łódzkim 14,3 16,3 18,1 18,5 18,5 19,6 17,5 Kraj 13,6 15,1 17,4 18,1 18,0 19,1 17,6 Poziom bezrobocia Analizując 7 ostatnich lat pod kątem liczby bezrobotnych moŝemy stwierdzić, Ŝe mamy do czynienia z róŝnymi natęŝeniami i spadkami bezrobocia w omawianym okresie. Na koniec roku 1999 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w wieruszowskim urzędzie pracy wynosiła osób (w tym 1479 kobiet). Od tego czasu na przestrzeni trzech kolejnych lat bezrobocie systematycznie wzrastało i do końca roku 2001r. wzrosło o 657 osób a liczba bezrobotnych na koniec grudnia 2001r. wynosiła osób. Rok 2001 był rokiem najwyŝszego bezrobocia na przestrzeni omawianych 7 lat. Rok 2002 zapoczątkował spadek bezrobocia, a liczba bezrobotnych na przestrzeni kolejnych czterech lat systematycznie spadała. Do końca 2005r. liczba bezrobotnych spadła o 927 osób w porównaniu do roku Ta sama sytuacja dotyczyła kobiet. Największa liczba kobiet wystąpiła w roku 2001 tj osób które stanowiły 50,4% ogółu bezrobotnych. Kolejne lata to systematyczny spadek w omawianej grupie. Do końca 2005r. liczba bezrobotnych kobiet spadła o 350 osób w porównaniu do roku Tabela przedstawia liczbę bezrobotnych w latach (stan na koniec grudnia) Liczba bezrobotnych Ogółem w tym kobiet PoniŜszy wykres przedstawia liczbę bezrobotnych ogółem oraz kobiet w latach Na podstawie opracowania Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie 35

36 LICZBA BEZROBOTNYCH OGÓŁEM LICZBA BEZROBOTNYCH KOBIET ,,Napływ -,,Odpływ w okresie 7 lat Na poziom bezrobocia w poszczególnych latach miały wpływ dwie wielkości : liczba osób rejestrujących się w danym okresie,,napływ i liczba osób, które w tym samym czasie z róŝnych powodów zostały wyłączone z ewidencji,,odpływ. Charakterystyczną cechą bezrobocia jest niewątpliwie jego sezonowość, polegająca na wzmoŝonych rejestracjach jesienią i zimą oraz na spadku rejestrujących się bezrobotnych wiosną i latem. W okresie od 1999r. do 2005r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie ogółem status bezrobotnego uzyskało ogółem osób. PrzewaŜały osoby poprzednio pracujące (prawie 68 %), rejestrujące się po raz kolejny (ponad 70%), męŝczyźni oraz osoby zamieszkałe na wsi (ponad 72%). W analizowanym okresie wyłączono z ewidencji osób bezrobotnych ogółem osób. Mimo trudnej sytuacji na naszym rynku pracy, główną częścią odpływu były podjęcia pracy, które stanowiły około 50,5% ogółu wszystkich wyrejestrowań. Dość liczną grupę bo 34,7%, stanowiły równieŝ wyłączenia z tyt. braku gotowości do podjęcia pracy. Najkorzystniejszym rokiem był rok 2003 gdzie odpływ bezrobotnych wyniósł osób i był najwyŝszy na przestrzeni omawianego okresu. JeŜeli chodzi natomiast o napływ to najkorzystniej przedstawiał się rok 2004,w którym napływ był najniŝszy i wynosił osób. Szczegółowe dane dotyczące napływu i odpływu w okresie 7 lat przedstawia poniŝsza tabela oraz wykres : Wyszczególnienie Ogółem odpływ Napływ

37 ,,Napływ i,,odpływ w okresie 7 lat przedstawia poniŝszy wykres : odpływ napływ Jak widać z powyŝszego wykresu najbardziej niekorzystnym rokiem w relacji między napływem a odpływem był rok 1999, gdzie odpływ był niŝszy od napływu o 812 osób. Ta sytuacja trwała aŝ do roku 2001, przełomowym rokiem był rok 2002, gdzie po raz pierwszy odpływ był wyŝszy od napływu o 125 osób,jednak najkorzystniejszym rokiem był rok 2004 gdzie odpływ był wyŝszy od napływu o 398 osób. 37

38 VII. Edukacja Po kilku latach głębokich zmian w sieci szkół, zwłaszcza szkół gminnych ustalił się juŝ względnie stabilny obraz sieci szkół. Wprowadzenie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz likwidacja wielu szkół wiejskich spowodowało daleko idące zmiany na mapie placówek oświatowych w Powiecie Wieruszowskim. Powiat Wieruszowski zarządza 3 szkołami ponadgimnazjalnymi tj. Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Zespołem Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie. Ponadto Powiat prowadzi Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieruszowie i Publiczną Bibliotekę Powiatową w Wieruszowie. Narodowy Plan Rozwoju i dokumenty opracowane na jego podstawie na szczeblu centralnym i regionalnym duŝą uwagę poświęcają zwłaszcza kształceniu zawodowemu, dostosowaniu kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy i podnoszeniu standardów nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem nabywania przez uczniów praktycznych umiejętności oczekiwanych przez modernizujące się zakłady pracy. Dla szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wieruszowskim na mocy porozumienia z Powiatową Radą Zatrudnienia i Kuratorium Oświaty ustalono następujące kierunki kształcenia: Planowane kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie w roku szkolnym 2007/2008 L.p. Typ szkoły Profil, zawód, proponowana liczba miejsc 1. Liceum Profilowane zarządzanie informacją (30 miejsc) technik handlowiec (30 miejsc) technik elektryk (15 miejsc) technik budownictwa (15 miejsc) technik mechanik (15 miejsc) 2. Technikum technik mechatronik (30 miejsc) technik ekonomista (15 miejsc) nowość technik technologii odzieŝy (15 miejsc) 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa wielozawodowe (stolarz, tapicer, mechanik poj. samochodowych i inne zgodnie z potrzebami pracodawców) (30 miejsc) 4. Technikum Uzupełniające technik technologii drewna (30 miejsc) 38

39 dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej technik handlowiec (30 miejsc) 5. Szkoła Policealna technik informatyk (30 miejsc) Planowane kierunki kształcenia w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie w roku szkolnym 2007/2008: 1. Technikum: technik mechanizacji rolnictwa (30 miejsc), technik rolnik (30 miejsc), technik ekonomista (30 miejsc), technik arichtekruty krajobrazu (30 miejsc) - nowość 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych (30 miejsc), rolnik dla młodzieŝy (30 miejsc), rolnik dla dorosłych (30 miejsc). 3. Szkoła Policealna dla dorosłych: technik rolnik (30 miejsc). 4. Technikum Uzupełniające: technik mechanizacji rolnictwa (30 miejsc), technik rolnik (30 miejsc), technik ekonomista (30 miejsc). 5. Liceum Ogólnokształcące (30 miejsc), 6. Liceum Profilowane ekonomiczno-administracyjne (30 miejsc) nowość. Planowane rozszerzenia przedmiotów nauczanych w LO im. M. Kopernika w Wieruszowie w roku szkolnym 2007/2008: Lp Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania ilość miejsc 1. język polski historia 30 39

40 matematyka informatyka fizyka biologia chemia fizyka matematyka geografia język niemiecki język angielski 30 WciąŜ nie rozwiązanym pozostaje problem otwarcia szkół na potrzeby pozalekcyjne mieszkańców (sport, rekreacja, współpraca z przedsiębiorcami), wykorzystania posiadanej bazy dydaktycznej na zadania pozalekcyjne i pełnienie przez szkoły roli propagatora nowoczesnych rozwiązań technologicznych i dokształcania kadr przedsiębiorstw pod kątem indywidualnych potrzeb pracodawców. Problemem jest brak aktywności szkół i brak systemu finansowania dodatkowej działalności szkół. Tylko jedna szkoła posiada status instytucji szkoleniowej nadawany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie). śadna ze szkół nie wystąpiła w ostatnich latach o dofinansowanie zadań z zakresu dodatkowych szkoleń dla kadr przedsiębiorstw lub gospodarstw rolnych. Jedynym wyjątkiem były szkolenia i kursy na rzecz bezrobotnych, organizowane we współpracy z Powiatowym Urzędem Pacy w Wieruszowie oraz kursy zawodowe opłacane przez uczestników. Poziom wykształcenia w Powiecie Wieruszowskim jest jednym z najniŝszych w województwie. Wpływa na to wiejski charakter tego obszaru, brak duŝego ośrodka miejskiego, w którym mogłyby funkcjonować przynajmniej filie uczelni wyŝszych i duŝa odległość od ośrodków akademickich. Jedynie w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie działała filia Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Niestety kształciła w ostatnich latach tylko w jednym kierunku rolniczym i z uwagi na małą liczbę studentów działalność uczelni w Lututowie została zawieszona, a szansa na jej wznowienie jest niewielka. Silna konkurencja podobnych ośrodków filialnych działających w Kępnie, Wieluniu i Sieradzu powoduje, Ŝe uczelnie wybierają większe ośrodki, gdzie mogą rekrutować większą liczbę studentów. Wykształcenie ludności w wieku poniŝej 13 lat Wyszczególnienie Razem w % wyŝsze policealne Wykształcenie: średnie zasadnicze zawodowe podstawowe ukończone podstawowe nieukończone i baz wykształcenia Województwo 100,0 9,2 3,1 28,6 21,0 32,3 4,4 1,4 łódzkie Powiaty 100,0 13,8 3,8 35,3 18,1 24,8 2,4 1,5 grodzkie średnio Powiat 100,0 4,9 2,9 22,1 28,2 36,8 5,1 0,0 wieruszowski Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego, nieustalone 40

41 Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2004/2005 Tabela nr Placówki Miejsca w Oddziały Dzieci Wyszczególnienie ogółem w tym przedszkola przedszkolach ogółem w tym w przedszkolach ogółem w tym w przedszkolach Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów Powiat Wieruszowski Źródło: Województwo łódzkie 2005, Urząd Statystyczny w Łodzi. Szkoły podstawowe w roku szkolnym 2004/2005 Tabela nr Wyszczególnienie Szkoły Pomieszczenia Oddziały Uczniowie Absolwenci szkolne Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów Powiat Wieruszowski Źródło: Województwo łódzkie 2005, Urząd Statystyczny w Łodzi. Gimnazja w roku szkolnym 2004/2005 Tabela nr Wyszczególnienie Szkoły Pomieszczenia Oddziały Uczniowie Absolwenci szkolne Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów Powiat Wieruszowski Źródło: Województwo łódzkie 2005, Urząd Statystyczny w Łodzi. 41

42 Informacja o naborze do szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat wieruszowski w roku szkolnym 2006/2007 Nazwa szkoły 2005/ 2006 Liczba uczniów 2006/ 2007 wzrost/ spadek Liczba uczniów klas pierwszych 2005/ / 2007 wzrost/ spadek Liczba oddziałów ogółem 2005/ / 2007 Wzrost/ spadek 2005/06 do 2006/07 Liczba oddziałów klas I 2005/ / 2007 Wzrost/ spadek 2005/06 do 2006/07 Liceum Ogólnokształcące w Wieruszowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie w tym uczniowie 832 dorośli w tym uczniowie 859 dorośli w tym uczniowie +27 dorośli w tym uczniowie 302 dorośli w tym uczniowie 325 dorośli w tym uczniowie +23 dorośli w tym uczniowie 34 dorośli 7 35 w tym uczniowie 33 dorośli 2-6 w tym uczniowie -1 dorośli w tym uczniowie 11 dorośli 4 12 w tym uczniowie 11 dorośli 1-3 w tym uczniowie 0 dorośli -3 Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie Razem 609 w tym uczniowie 560 dorośli w tym uczniowie dorośli w tym uczniowie 537 dorośli w tym uczniowie dorośli w tym uczniowie -23 dorośli w tym uczniowie +35 dorośli w tym uczniowie 172 dorośli w tym uczniowie 623 dorośli w tym uczniowie 140 dorośli w tym uczniowie 582 dorośli w tym uczniowie -32 dorośli w tym uczniowie -41 dorośli +8 Źródło: Dane Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wieruszowie 24 w tym uczniowie 21 dorośli 3 79 w tym uczniowie 69 dorośli w tym uczniowie 21 dorośli 3 75 w tym uczniowie 70 dorośli 5 0 w tym uczniowie 0 dorośli 0-4 w tym uczniowie +1 dorośli -5 7 w tym uczniowie 6 dorośli 1 28 w tym uczniowie 23 dorośli 5 8 w tym uczniowie 6 dorośli 2 25 w tym uczniowie 22 dorośli 3 +1 w tym uczniowie 0 dorośli +1-3 w tym uczniowie -1 dorośli -2 42

43 Informacja dotycząca liczby absolwentów gimnazjów oraz przekrój przez nabór do szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych latach Gmina 2004/ 2005 rok ur Absolwenci gimnazjów w latach: 2005/ 2006 rok ur / 2007 rok. ur Nabór do klas I w podziale na poszczególne gminy LO Wieruszów ZSR Lututów ZSP Wieruszów 2004/ / / / / / / / / 2007 Razem nabór do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez powiat 2004/ / / 2007 Wskaźnik % uczniów z poszczególnych gmin uczęszczających do szkół powiatu wieruszowskiego Wieruszów % 101% 89% Bolesławiec % 54% 54% Czastary % 48% 38% Galewice % 79% 98% Lututów % 55% 49% Łubnice % 46% 30% Sokolniki % 37% 92% Z innych * * * powiatów Udział procentowy uczniów z terenu powiatu wieruszowskiego, którzy podjęli naukę w szkołach ponadgimnazjalnych 63% 70% 71% prowadzonych przez powiat wieruszowski, w ogólnej liczbie absolwentów gimnazjów Razem * informacje oznaczone tym znakiem odnoszą się wyłącznie do uczniów z terenu powiatu wieruszowskiego Źródło: Dane Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wieruszowie 2004/ / /

44 Prognozowana liczba absolwentów gimnazjów w latach Gmina 2006r 2007r 2008r 2009r 2010r 2011r Wieruszów Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki RAZEM Źródło: Dane Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wieruszowie 44

45 Stan zatrudnienia nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych na dzień 10 września 2006r. Nazwa szkoły Liczba nauczycieli staŝyści kontraktowi mianowani dyplomowani ogółem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych a 5,00 5,00 27,00 12,00 49,00 w Wieruszowie b 0,96 0,94 5,05 0,27 7,22 Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie Liceum Ogólnokształcące w Wieruszowie Razem a 0,00 5,00 24,00 12,00 41,00 b 0,00 1,22 2,84 0,00 4,06 a 2,00 5,00 8,00 9,00 24,00 b 3,44 0,94 0,84 0,28 5,53 a 7,00 15,00 59,00 33,00 114,00 b 4,40 3,13 8,73 0,55 16,81 RAZEM 11,40 18,13 67,73 33,55 130,81 Stosunek % liczby nauczycieli 8,7% 13,9% 51,8% 25,6% 100% do ogółu a) liczba nauczycieli PEŁNOZATRUDNIONYCH b) liczba nauczycieli NIEPEŁNOZATRUDNIONYCH w przeliczeniu na pełne etaty 45

46 Biblioteki Publiczne w 2004r. Placówki biblioteczne Wyszczególnienie ogółem w tym biblioteki i filie Księgozbiór w tys. woluminów WypoŜyczenia w woluminach Czytelnicy w tys. na 1 czytelnika Województwo , ,4 18, łódzkie Powiat , ,3 17, Wieruszowski Źródło: Województwo Łódzkie Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Łodzi Rys. Liczba bibliotek w powiatach w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w 2003r. Liczba ludności na 1 placówkę biblioteczną Źródło: Diagnoza Województwa Łódzkiego, Łódź 2005r. 46

47 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie Nazwa biblioteki Czytelnicy ogółem Do lat lat lata lata lat PowyŜej 60 lat Powiatowa Biblioteka Publiczna Źródło: Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za rok 2005 Nazwa Uczniowie Studenci Pracownicy Robotnicy Rolnicy Inni Pozostali biblioteki umysłowi zatrudnieni Powiatowa Biblioteka Publiczna Źródło: Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za rok 2005 Biblioteki szkół prowadzonych przez powiat i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie w 2005r. Wyszczególnienie Czytelnicy WypoŜyczenia Woluminy Woluminy zakupione w 2005r Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie Biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie Biblioteka Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie Źródło: Dane Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za rok

48 VIII. Ochrona zdrowia W strukturach Powiatu Wieruszowskiego działa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie świadczący opiekę ambulatoryjną i specjalistyczną. Ze względu na fakt, Ŝe liczba łóŝek w Szpitalu Powiatowym prowadzonym przez SP ZOZ jest mniejsza niŝ 100, brak oddziału chirurgii i oddziału intensywnej opieki medycznej nie są jasne zasady jego funkcjonowania w przyszłości. Mimo niezłej kondycji finansowej szpital w obecnym kształcie moŝe nie znaleźć się na liście szpitali, które obligatoryjnie będą finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Obecnie brak danych nt. planowanych na szczeblu centralnym systemowych rozwiązań w zakresie opieki ambulatoryjnej. Utrudnia to opracowanie koncepcji dalszego funkcjonowania SP ZOZ i przygotowania się do ewentualnych przekształceń. Powiat Wieruszowski z racji posiadanych obiektów wykorzystywanych obecnie lub w niedalekiej przeszłości na cele opieki medycznej posiada moŝliwości oddziaływania takŝe na rynek usług medycznych w zakresie usług podstawowych i specjalistycznych. Problemem jest jednak pogłębiający się brak lekarzy, którzy byliby gotowi podjąć pracę na terenie powiatu, zwiększając dostęp do usług i wpływając na podniesienie ich standardów. ŁóŜka w Ambulatoryjna opieka Liczba szpitalach na zdrowotna ludności na 1 Wyszczególnienie 10 tys. zakłady opieki praktyki Apteki aptekę ludności zdrowotnej lekarskie Województwo łódzkie 55, Powiat wieruszowski 19, Źródło: Województwo Łódzkie Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Łodzi

49 Rys. Liczba łóŝek szpitalnych przypadająca na 10 tys. mieszkańców w powiatach w 2003 Źródło: Diagnoza Województwa Łódzkiego, Łódź 2005 Wykonane świadczenia przez SP ZOZ w Wieruszowie Oddziały Liczba łóŝek Liczba hospitalizowanych Wykorzystanie łóŝek w % szpitalne Wewnętrzny ,1 85,8 80,0 Ginekologia ,2 72,6 61,0 PołoŜnictwo ,5 69,2 57,0 Noworodki ,5 21,5 20,0 Pediatria ,9 53,4 58,4 Oddział Opieki ,0 95,4 97,4 Długoterminowej Zakład ,3% 122,3% 126,8% Opiekuńczo - kontraktu kontraktu kontraktu Leczniczy Hospicjum ,5% 103,0% 104,0% Domowe Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Pielęgniarska Opieka Długoterminowa kontraktu kontraktu kontraktu ,0% kontraktu % kontraktu Źródło: Dane SP ZOZ w Wieruszowie, % kontraktu 49

50 Wykonane świadczenia przez pracownie diagnostyczne Pracownie 2003r. 2004r. 2005r. diagnostyczne Laboratorium EKG USG RTG Endoskopia Źródło: Dane SP ZOZ w Wieruszowie, Wykonane świadczenia przez poradnie specjalistyczne i pogotowie ratunkowe Poradnie 2003r. 2004r. 2005r. specjalistyczne/pogotowie Dermatologiczna Zdrowia Psychicznego Chirurgiczna Ortopedyczna Rehabilitacyjna Neurologiczna Chorób płuc i gruźlicy Psychologiczna K Pogotowie rat. zespół wyjazdowy Pogotowie rat Ambulatorium Pomocy Doraźnej Źródło: Dane SP ZOZ w Wieruszowie,

51 IX. Pomoc społeczna Rodziny w gospodarstwach domowych według typów rodzin Wyszczególnienie Ogółem razem MałŜeństwa bez dzieci z dziećmi razem Partnerzy bez dzieci z dziećmi Matki z dziećmi Ojcowie z dziećmi OGÓŁEM W gospodarstwach domowych: jednorodzinnych dwurodzinnych trzy i więcej rodzinnych Źródło: Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wieruszowskim na lata Rodziny z dziećmi w gospodarstwach domowych według liczby dzieci i typu rodziny TYP RODZINY Ogółem Rodziny bez dzieci do lat 24 pozostających Rodziny według liczby dzieci do lat 24 pozostających na utrzymaniu na utrzymaniu Razem i więcej Liczba dzieci do lat 24 pozostających na utrzymaniu razem 4 i więcej w rodzinie Liczba dzieci w rodzinie ogółem Przeciętna liczba dzieci do lat 24 pozostających na utrzymaniu OGÓŁEM ,90 MałŜeństwa z dziećmi ,95 Partnerzy z dziećmi ,10 Matki z dziećmi ,52 Ojcowie z dziećmi ,63 Źródło: Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wieruszowskim na lata Świadczenia przyznawane przez GOPS-y Rok Liczba świadczeń przyznanych z GOPS Źródło: Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wieruszowskim na lata Rodzaj kryterium losowego decydującego o przyznaniu pomocy przez GOPS na terenie powiatu: Rodzaj kryterium losowego bezrobocie niepełnoprawność bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych

52 Rodzaj kryterium losowego rodziny niepełne rodziny niepełne-158 rodziny wielodzietne- 150 rodziny wielodzietne- 153 rodziny niepełne-142 rodziny wielodzietne- 152 długotrwała choroba potrzeba ochrony macierzyństwa alkoholizm inne(bezdomność, zdarzenia losowe, klęska Ŝywiołowa, trudności w przystosowaniu do Ŝycia) Źródło: Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wieruszowskim na lata

53 X. Bezpieczeństwo publiczne 1. ZagroŜenia poŝarowe, system ratowniczo - gaśniczy W powiecie do najbardziej zagroŝonych poŝarowo obiektów zaliczamy : - Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie, - Rozlewania gazu płynnego propan-butan w miejscowości Galewice, - Stacje paliw płynnych, - Tartaki w Tyblach, Galewicach, Radostowie, - Zakłady produkcji Mebli : HM Helvetia Meble, Meblosiek, Stolwit. Powiat wieruszowski naleŝy do jednych z najbardziej zagroŝonych powiatów w woj. łódzkim pod względem poŝarowym jeśli chodzi o obszary leśne. Powierzchnia zajmowana przez lasy to 142,07 km 2 co stanowi 24,66 % ogólnej powierzchni powiatu ( w woj. średnia lesistość stanowi 16,7 % ). Największe skupiska lasów występują w gminie Galewice i Czastary. Drzewostany I i II klasy wieku stanowią obecnie 40 % całej powierzchni lesistej powiatu. Tereny zagroŝone powodziami występują wzdłuŝ rzeki Prosny i obejmują gminy Bolesławiec, Wieruszów i Galewice, w których szczególnie zagroŝone są miejscowości: Bolesławiec, Kolonia Osiek, Wieruszów, Brzeziny. W przypadku wylania rzeki bezpośrednio zagroŝonych jest siedem gospodarstw ( około 30 osób ). Na terenie powiatu brak jest budowli hydrologicznych stwarzających zagroŝenie w przypadku uszkodzenia. Z uwagi na nie duŝą wielkość rzek, ukształtowanie terenu w jakim płyną oraz sposób zasiedlania brzegów zagroŝenia powodziowe są nieznaczne i dotyczą ewentualnie zalewania pól i łąk i bardzo niewielu zabudowań. Do obiektów budowlanych na terenie powiatu stwarzających zagroŝenie katastrofami zaliczamy wiadukty kolejowe i drogowe, mosty, kominy. Przez teren powiatu prowadzony jest przewóz materiałów niebezpiecznych po drogach i szlakach kolejowych co stwarza znaczne zagroŝenie dla obszarów w ich sąsiedztwie. Transport ten odbywa się : - trasa kolejowa Kępno Wieluń gdzie przewoŝone są takie substancje jak: czteroetylek ołowiu, propan butan, substancje ropopochodne. - droga nr 8 po której przewozi się takie substancje jak: tlenek ołowiu, lont detonacyjny, dwuizocjanin toluenu, substancje ropopochodne, nitrosulfhydrat. PowaŜnym problemem jeśli chodzi o transport drogowy jest brak parkingów przeznaczonych do dłuŝszego postoju pojazdów przewoŝących materiały niebezpieczne. Transport gazu instalacjami przesyłowymi odbywa się na terenie gminy Wieruszów. Łączna długość sieci wysokiego ciśnienia wynosi 10,192 km i przesyła się nią ok. 3 tys. m 3 /godz. pod ciśnieniem 4 6,4 MPa. Długość rozdzielnej sieci gazowej średniego ciśnienia wynosi 16,1 km. Na terenie powiatu nie ma składowiska materiałów niebezpiecznych oraz brak jest obiektów wysokich i wysokościowych kwalifikowanych do kategorii zagroŝenia ZL. Na terenie powiatu występują dwa zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia powaŝnej awarii przemysłowej, tj.: Pfleiderer PROSPAN S.A. z uwagi na składowanie duŝej ilości formaliny, GAL GAZ Galewice z uwagi na składowanie duŝej ilości gazu propan butan. 5 Na podstawie opracowania Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie 53

54 1.2. PoŜary Sytuację poŝarową najlepiej ilustruje ilość występowania poŝarów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Ilość poŝarów w latach w przeliczeniu na 1000 mieszkańców ROK 2003 ROK 2004 ROK 2005 ROK

55 Struktura poŝarów wg miejsca ich powstania Struktura poŝarów wskazuje na charakter naszego powiatu. Dominują w nim poŝary w rolnictwie. Następną grupą, chociaŝ nie tak dominującą są lasy. ROK Najmniej 2004 poŝarów występuje w obiektach uŝyteczności publicznej i obiektach magazynowych. obiekty uŝyteczności publicznej 1% inne obiekty 12% obiekty mieszkalne 9% obiekty produkcyjne 5% ROK 2005 ROK 2006 obiekty magazynowe 2% środki transportu 7% uprawy, rolnictwo 41% lasy 23% 55

56 Struktura strat poŝarowych wg miejsca ich powstania ROK 2003 ROK 2004 inne obiekty 0% uprawy, rolnictwo 18% lasy 1% obiekty uŝyteczności publicznej 9% obiekty mieszkalne 9% obiekty uŝyteczności inne obiekty publicznej 0% 0% obiekty mieszkalne uprawy, rolnictwo 21% 27% środki transportu 3% lasy 6% obiekty mag. 0% obiekty produkcyjne 53% środki transportu 3% obiekty mag. 0% obiekty produkcyjne 40% ROK 2005 ROK 2006 obiekty uŝyteczności publicznej inne obiekty uprawy, rolnictwo 16% 0% 0% obiekty mieszkalne lasy 2% 2% środki transportu 3% uprawy, rolnictwo 27% inne obiekty 2% obiekty uŝyteczności publicznej 0% obiekty mieszkalne 2% obiekty mag. 0% lasy 0% środki obiekty produkcyjne 76% transportu 3% obiekty mag. 0% obiekty produkcyjne 66% Największe straty praktycznie, co roku występują w obiektach produkcyjnych chociaŝ ilość występowania poŝarów w tych obiektach jest stosunkowo nieduŝa. Związane jest to w duŝej mierze z poŝarami w zakładzie Pfleiderer Prospan S.A., gdzie jeden poŝar moŝe pochłonąć straty rzędu kilkuset tysięcy miliona złotych. 56

57 Udział jednostek PSP i OSP w gaszeniu poŝarów ROK 2003 ROK 2004 Razem PSP+OSP 145 PSP 50 OSP 86 Razem PSP+OSP 86 PSP 38 OSP 48 ROK 2005 ROK 2006 Razem PSP+OSP 81 PSP 41 OSP 48 Razem PSP+OSP PSP+OSP 5951% PSP PSP 18% 23 OSP OSP 5531% 57

58 1.3. Działalność interwencyjna jednostek OSP. Udział jednostek OSP z terenu powiatu w akcjach ratowniczo gaśniczych w latach Lp. Gmina Jednostka OSP PoŜary Miejscowe zagroŝenia Razem Bolesławiec Bolesławiec 2. Chróścin Gola Kamionka Mieleszyn śdŝary Czastary Kąty Walich Krajanka Parcice Przywory Radostów Biadaszki Brzózki Galewice Kaski Niwiska Osiek Osowa Ostrówek Rybka Spóle Węglewice Dzietrzkowice Kol. Dzietrz Ludwinów Łubnice Wójcin Chojny Dobrosław Dymki Huta Kluski Lututów Łęki Niemojew Piaski Świątkowice Czastary Galewice Łubnice Lututów 58

59 Lp. Gmina Jednostka Miejscowe PoŜary Razem OSP zagroŝenia Ochędzyn Pichlice Sokolniki Tyble Walichnowy Chobanin Cieszęcin Jutrków Kuźnica Skak Lubczyna Mirków Pieczyska Podzamcze Teklinów Wieruszów Wyszanów Sokolniki Wieruszów * w tabeli wyróŝniono jednostki OSP naleŝące do KSRG, kolorem czerwonym oznaczono największa ilość wyjazdów w danym roku Z przedstawionego wyŝej zestawienia tabelarycznego wynika, Ŝe do działań ratowniczo gaśniczych najczęściej wyjeŝdŝają jednostki naleŝące do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. Oprócz tych jednostek w ostatnich czterech latach do zdarzeń najczęściej wyjeŝdŝają takie jednostki jak: OSP Biadaszki, Węglewice, Podzamcze. Istnieją jednak jeszcze takie jednostki, które w ciągu czterech lat nie uczestniczyły przy Ŝadnym zdarzeniu są to głównie jednostki typu M nie posiadające samochodów gaśniczych System ratowniczo gaśniczy na terenie powiatu Wieruszowskiego. Siły i środki powiatu w poszczególnych gminach Liczba jednostek w powiecie Razem jednostek Lp. Gmina OSP w OSP typu S poza OSP typu OSP JRG KSRG KSRG M 1. Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów RAZEM

60 Obecnie na terenie powiatu działa 1 jednostka JRG, 11 jednostek OSP włączonych do KSRG i 43 jednostki OSP nie włączone do KSRG. JRG pozostaje na utrzymaniu państwa poprzez dotację celową w ramach budŝetu powiatu. Jednostki OSP KSRG pozostają na utrzymaniu gmin z częściową partycypacją w kosztach utrzymania ze strony budŝetu państwa. Pozostałe jednostki OSP pozostają na wyłącznym utrzymaniu gmin. Jednostki OSP włączone do KSRG posiadają 2 cięŝkie samochdy gaśnicze, 10 średnich, 3 lekkie, 6 ratownictwa technicznego oraz 2 inne. Pozostałe jednostki OSP posiadają 1 cięŝki samochód gaśniczy, 9 średnich, 23 lekkich oraz 2 inne (nietypowe). Łącznie wszystkie jednostki OSP posiadają 58 samochodów, z których 34 ma nadane numery operacyjne i posiada kryptonimy radiowe. Gmina Ilość samochodów w jednostkach OSP cięŝkie średnie lekkie rat. tech. inne Razem Ilość jednostek Średnio samochodów na jednostkę Bolesławiec Czastary ,3 Galewice ,9 Lututów ,1 Łubnice ,8 Sokolniki ,4 Wieruszów ,6 RAZEM ,1 2. ZagroŜenia przestępczością Według danych Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w roku 2005r. na terenie powiatu zanotowano 919 przestępstw (w 2004r. 978 przestępstw), z czego 592 przestępstwa kryminalne, 44 przestępstwa o charakterze gospodarczym, 85 kradzieŝy z włamaniem, 155 kradzieŝy, 6 bójek i pobić i 30 przestępstw z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 7 - inne. Wykrywalność przestępstw w Komendzie Powiatowej Policji w Wieruszowie naleŝy do najlepszych w województwie. Sprzyja temu charakter powiatu (brak ośrodków wielkomiejskich), niewielki obszar i stosunkowo niewielka liczba ludności. Dane te świadczą, Ŝe powiat wieruszowski jest obszarem bezpiecznym o bardzo niskiej przestępczości i wysokich wskaźnikach wykrywalności przestępstw. 60

61 XI. Infrastruktura 1. Składowiska, wodociągi, kanalizacja i oczyszczalnie Charakterystyka eksploatowanych składowisk komunalnych w roku 2004 Okres eksploatacji Pow. [ha] Sposób od do składowania Lp. Miejscowość Gmina obsługiwana/przedsiębiorstwo obsługiwane Ilość odpadów składowanych [m 3 /rok] 1 Kluski Gmina Lututów 1,80 pp KrzyŜ Gmina Czastary 0,83 pn Łubnice Gmina Łubnice 0,90 n Teklinów Gminy: Wieruszów, 1,18 pp Sokolniki Charakterystyka eksploatowanych składowisk podmiotów gospodarczych w roku Klatka Składowisko Zakładu Płyt 0, Wiórowych Pfleiderer Prospan n nadpoziomowe pp podpoziomowe pn podpoziomowo - nadpoziomowe Źródło: Raport o stanie środowiska w 2004r., WIOŚ Łódź 2005r. Tabela Wodociągi i kanalizacja. Stan na r. Wyszczególnienie Sieć w km Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych ZuŜycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych Ścieki odprowadzone w dam 3 kanalizacyjna wodociągowe kanalizacyjne w dam 3 wodociągowa mieszkańca na 1 rozdzielcza w m 3 Województwo 20198,0 3518, ,7 35, ,0 Miasta 3596,6 2532, ,8 40, ,6 Wieś 16601,4 986, ,9 27,9 3537,4 Powiat 499,7 96, ,4 29,5 399,2 Wieruszowski Gmina Wieruszów 93,6 23, ,8 30,4 296,8 w tym miasto 30,2 23, ,7 34,2 296,8 Wieruszów Gmina 56,4 9, ,0 26,1 12,3 Boleslawiec Gmina Czastary 49,8 15, ,1 15,3 1,6 Gmina Galewice 102, ,5 34,6 - Gmina Lututów 76,3 5, ,3 41,1 26,7 Gmina Łubnice 43,9 36, ,9 29,8 50,4 Gmina Sokolniki 76,9 5, ,8 21,7 11,4 Źródło: Województwo Łódzkie Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Łodzi Tabela nr Oczyszczalnie ścieków działające na obszarze powiatu wieruszowskiego. Nazwa obiektu Oczyszczalnia przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej OSMLECZ w Sokolnikach Oczyszczalnia Gminna w Łubnicach Oczyszczalnia w Wieruszowie Oczyszczalnia Pfleiderer Prospan S.A. w Rodzaj Odbiornik oczyszczalni mechaniczno-biologiczna Struga Węglewska 323 mechaniczno-biologiczna rów melioracyjny B 196 (Prosna) mechaniczno-biologiczna Prosna mechaniczna Rów melioracyjny O (Prosna) Ilość odprowadzanych ścieków m 3/ dobę

62 Wieruszowie Oczyszczalnia Gminna w mechaniczno-biologiczna Prosna poniŝej 100 Bolesławcu Oczyszczalnia Gminna w mechaniczno-biologiczna rów melioracyjny (Prosna) poniŝej 100 Parcicach Oczyszczalnia Gminna w mechaniczno-biologiczna rów melioracyjny R1(Struga poniŝej 100 Lututowie Węglewska) Stan na r. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2004r WIOŚ Łódź 2005.; dane Starostwa Powiatowego w Wieruszowie Na obszarze powiatu działa obecnie 7 oczyszczalni ścieków. Dwie z nich są oczyszczalniami podmiotów gospodarczych, przy czym oczyszczalnia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej OSMLECZ obsługuje równieŝ mieszkańców gminy Sokolniki. Gmina Galewice nie posiada oczyszczalni, rozpoczęła jednak realizację projektu budowy oczyszczalni i pierwszych odcinków kanalizacji sanitarnej. WciąŜ jeszcze niewielka jest długość sieci kanalizacyjnej i mała liczba gospodarstw domowych posiada przyłącze do tej kanalizacji. 2. Drogi powiatowe Powiat Wieruszowski połoŝony jest pomiędzy Łodzią a Wrocławiem, posiada dogodne warunki komunikacyjne i drogowe. Przebiegają tu waŝne szlaki komunikacyjne, tj. drogi krajowe: nr 8 Kudowa - Wrocław Warszawa - i nr 14 Walichnowy - Sieradz Łódź Łowicz, droga wojewódzka nr 450 Kalisz Wieruszów Opatów oraz linia kolejowa Kępno Herby Nowe. Rys.. NajwaŜniejsze drogowe szlaki komunikacyjne 62

63 Tabela 7. Wykaz dróg publicznych powiatowych Lp. Numer Nazwa E Naramice Rososz E Walichnowy Kąty Czastary E Klatka Parcice E (Opatów) Wójcin Łubnice (Wieluń) E Parcice (Rogówka) E Dębina CzarnoŜyły E (Czajków) - Lututów Świątkowice E Dymki (Wola Rudlicka) E Wyszanów (Wygoda) (Kuźnica Bobrowska) E Wyszanów (Morawin) (Bobrowniki) E Wyszanów Osiek E Wieruszów Jutrków (Torzeniec) E Wieruszów Mirków Teklinów E Wieruszów Osiek (Grabów) E Spóle (Kraszewice) E Biadaszki Galewice - Wieruszów E Węglewice Osiek Galewice Ostrówek - Biadaszki E Ostrówek Augustynów - Lututów E Ostrówek Zdzierczyzna Podrysie - Swoboda E Sokolniki Zdzierczyzna E Węglewice Galewice E Wieruszów:ul. Wieluńska, ul. Bolesławiecka Bolesławiec - Chróścin E Bolesławiec Czastary Sokolniki - Galewice E Radostów Łubnice (Borek) E Czastary (Łyskornia) E Kuźnica Skakawska (Biadaszki) (Piaski) E Sokolniki Walichnowy E Przywory Czastary E Nowy Ochędzyn Przywory - Mieleszyn E Mieleszyn Mieleszynek E (Siemianice) Gola E Wójcin Gola E Wójcin śdŝary E Wójcin- Ludwinów Dzietrzkowice E śdŝary Kamionka E Mieleszynek śdŝary E Wieruszów: ul. Kępińska, ul. Podzamcze, ul. Rynek E Wieruszów: ul. Fabryczna E Wieruszów: ul. Bolesławiecka, ul. Cmentarna E Wieruszów: ul. Waryńskiego, ul. Świerczewskiego, ul. Fabryczna E Wieruszów: ul. Warszawska, ul. Kordeckiego * w nawiasach podano nazwy miejscowości leŝących poza granicami powiatu wieruszowskiego 63

64 Powiat Wieruszowski naleŝy do powiatów o najgęstszej sieci dróg powiatowych w województwie. Wpływ na to ma zapewne równieŝ fakt przekazania powiatowi dróg, które zgodnie z obowiązującymi normami nie spełniają parametrów dróg powiatowych i powinny znaleźć się w zarządzie gmin. Zdecydowana większość dróg powiatowych wymaga mniej lub bardziej pilnej przebudowy. W większości drogi powiatowe budowane były w technologii, która przy obecnym natęŝeniu ruchu i przenoszonych obciąŝeniach okazała się nietrwała, a stan tych dróg jest zły lub bardzo zły. W ostatnich latach powiat wieruszowski był w stanie przebudować i wyremontować tylko nieliczne odcinki dróg i jest to jeden z największych mankamentów w zakresie infrastruktury na terenie powiatu. Gęstość dróg powiatowych i gminnych w 2003r. w km na 100km 2. 64

65 XII. GOSPODARKA 1. Przemysł, usługi Wyszczególnienie Podmioty gospodarki narodowej według sekcji. Stan na r. Ogółem Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Przemysł Ogółem Budownictwo Handel i naprawy w tym Hotele i restauracje Transport, składowanie i łączność Pośrednictwo finansowe Obsługa nieruchomości i firm Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów Źródło: Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego, Rocznik Statystyczny Woj. Łódzkiego. Obliczenia własne. Według stanu na 3 czerwca 2006r. w powiecie wieruszowkim działały 3262 podmioty zarejestrowane w systemie REGON. W liczbie tej 151 jednostek naleŝało do sektora publicznego, 2 jednostki to fundacje i 109 stowarzyszeń i organizacji społecznych. Ze wszystkich podmiotów zarejestrowanych w REGON 94,5% to podmioty zatrudniające do 9 pracowników, 4,7% zatrudniało od 10 do 49 pracowników, 0,6% od 50 do 249, 0,1% pomiędzy pracowników. Wśród samych przedsiębiorstw odsetek podmiotów najmniejszych jest jeszcze większy. Niemal połowa podmiotów gospodarki narodowej działa w gminie Wieruszów. Ponadto w gminach mających dostęp do dróg krajowych przypada od 60 do 80 podmiotów na 1000 mieszkńców, w gminie Wieruszów ponad 100, a w gminach Łubnice i Galewice wskaźnik ten jest najniŝszy i wynosi od 40 do 60. Na tle województwa powiat wieruszowki posiada jeden z najniŝszych wskaźników przedsiębiorczości liczony jako ilość podmiotów gospodarki narodowej w przeliczeniu na 1000 ludności. Wskaźnik ten dla powiatu wynosi

66 Podmioty gospodarki narodowej wg stanu na dzień r. Wyszczególnienie Ogółem A Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej razem w w tym przedsiębiorstwa spółdzielnie spółki handlowe liczbach A państwowe razem z bezwzgl. udziałem kapitału zagr. spółki cywilne Województwo , , Powiat , , wieruszowski A analogiczny okres roku poprzedniego = 100 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Razem w tym przemysł Wyszczególnienie bezwzględnych łowiectwo i przetwórstwo naprawy restauracje magazynowa i finansowe nieruchomości dział. w liczbach A rolnictwo, razem w tym budownictwo handel i hotele i transport, gosp. pośrednictwo obsługa Pozostała leśnictwo przemysłowe łączność i firm Województwo , Powiat , wieruszowski A analogiczny okres roku poprzedniego = 100 Źródło: Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego. II kwartał

67 Przestrzenne rozmieszczenie wskaźnika przedsiębiorczości w województwie łódzkim w 2003r. Źródło: Diagnoza Województwa Łódzkiego, Łódź Korzystnie przedstawia się tendencja wzrostu wskaźnika przedsiębiorczości w latach Wskaźnik ten wzrósł o ponad 9% i był to największy wzrost w województwie. W ostatnim czasie wskaźnik ten nadal naleŝy do najwyŝszych w województwie, ale niestety jego dynamika maleje (obecnie wynosi ok. 1% rocznie). MoŜe to oznaczać wyczerpanie lokalnych zasobów rozwojowych, ograniczenia wynikające z wielkości siły nabywczej, braku zdecydowanych bodźców rozwojowych jak np. duŝa inwestycja dająca moŝliwość rozwoju w ramach kooperacji mniejszych podmiotów z podmiotem wiodącym. Wpływać na to moŝe równieŝ słabe wsparcie dla przedsiębiorstw powstających i mikroprzedsiębiorstw. 67

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. Rady Powiatu Wieruszowskiego. z dnia czerwca 2008r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

Załącznik do uchwały nr. Rady Powiatu Wieruszowskiego. z dnia czerwca 2008r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU WIERUSZOWSKIEGO Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia czerwca 2008r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU WIERUSZOWSKIEGO Wieruszów 2008 Spis treści I. Wstęp.. II. PołoŜenie i podział administracyjny..

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w obszarze przygranicznym województwa lubelskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Liczba bezrobotnych W latach 2000-20012001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie bezrobocia i działaniach

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I kwartał 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I kwartał 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I kwartał 2008 roku 1. Ogólna sytuacja na rynku pracy w Polsce na koniec I kwartału 2008 r. Spadek bezrobocia w marcu przekroczył oczekiwania Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. Część II absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Jaworzno, lipiec 2010r. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I. Osoby pracujące Prognoza rozwoju rynku pracy powiatu chrzanowskiego od strony podaŝowej musi uwzględniać generalne tendencje, dotyczące

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku 1 RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku Raport opracowany przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na podstawie: 1. danych Wydziału Badań i Analiz WUP 2. sprawozdań

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r. ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01 e-mail: urzad@pupjaworzno.internetdsl.pl, www.pupjaworzno.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2012 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. 1 Maja 8B, tel. 89 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2011 ROKU Iława, 2012

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku Grudziądz, marzec 2009 roku Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Charakterystyka lokalnego rynku pracy.... 4 1.1 Stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r.

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap, tel./fax (87) 615 03 95, 615 03 70 www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Październik 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Tczew, listopad 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1594 10,1% 594 10,2% 766 9,1% 540 7,3% CZARNKÓW MIASTO 469 6,1% 356 9,1% 291 6,2% 267 6,7% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo