SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE GMINY MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI (dalej zwana SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE GMINY MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI (dalej zwana SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE GMINY MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO Zatwierdzam... Data i Podpis Zamawiającego UWAGA - Wykonawcy, którzy pobrali niniejszą specyfikację ze strony internetowej i chcą uzyskać status uczestnika postępowania, mają obowiązek dokonać pisemnego zgłoszenia (fax ) do zamawiającego z podaniem pełnej nazwy, adresu, nr telefonu i faxu oraz adresu z treścią informujemy, że materiały przetargowe pobraliśmy ze strony internetowej oraz prosimy o zarejestrowanie nas jako uczestnika postępowania przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątkowe Gminy - Miasta Stargard Szczeciński. Na wniosek wykonawcy zamawiający potwierdzi fakt otrzymania zgłoszenia (faxem lub pocztą elektroniczną). Wskazany w SIWZ adres poczty będzie służył do komunikowania się pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. Opracowanie: Energo-Inwest-Broker SA 1

2 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami. I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa Gmina - Miasto Stargard Szczeciński 2. Dokładny adres siedziby Stargard Szczeciński ul. Stefana Czarnieckiego Telefon: Faks: adres strony internetowej II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie Gminy - Miasta Stargard Szczeciński wraz z jednostkami organizacyjnymi w poniższym zakresie: A. Zadanie pierwsze: a. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych b. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i szkód elektrycznych c. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji (wandalizm) d. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych e. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej f. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego B. Zadanie drugie: Ubezpieczenia komunikacyjne 2. Przez jednostki organizacyjne rozumie się, w szczególności gminne: jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze oraz inne jednostki powołane przez organa gminy. 3. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo- Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna Przy wypłacie odszkodowania nie będą miały zastosowania jakiekolwiek franszyzy, udziały własne lub inne formy potrącania z odszkodowania jakichkolwiek kwot, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Wymagany i pożądany termin realizacji zamówienia zamyka się w 36-miesięcznym okresie ubezpieczenia, tj: od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia Ubezpieczenie zawarte zostanie w formie umowy generalnej na cały okres Ubezpieczenie z podziałem na 12-sto miesięczne okresy polisowania. 2. W stosunku do ubezpieczeń komunikacyjnych, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta generalna umowa ubezpieczenia floty komunikacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Opracowanie: Energo-Inwest-Broker SA 2

3 Stargard Szczeciński, na podstawie której będą wystawiane polisy na poszczególne pojazdy, z uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczenia. IV. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O udzielenie zamówienia, określonego w niniejszej specyfikacji mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. w szczególności: a) są uprawnieni do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie odrębnych przepisów, b) prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. prowadzą działalność w zakresie ubezpieczeń działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej co najmniej w następujących grupach 8, 9, 13 w odniesieniu do zadania A oraz 1, 3, 10 w odniesieniu do zadania B. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. w szczególności: a) zapewniają na terenie miasta Stargard Szczeciński co najmniej jednego likwidatora szkód majątkowych i jednego likwidatora szkód komunikacyjnych, 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. w szczególności: a) posiadają, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 31 maja 2006 roku wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, b) posiadają, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 31 maja 2006 roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%, 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. V. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH DO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca złoży i załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu tych warunków zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ 2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę stawianych mu warunków do oferty należy załączyć następujące dokumenty: l.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu Wymagana data wystawienia dokumentu 1 Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 2 Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie jednej lub kilku grup ubezpieczeń albo jednego lub kilku rodzajów ubezpieczeń wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151)) co najmniej jednak w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia składania ofert Bez wymagań Opracowanie: Energo-Inwest-Broker SA 3

4 lub gdy na podstawie odrębnych przepisów od niektórych wykonawców posiadanie zezwolenia nie jest wymagane należy załączyć zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. 3 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby potwierdzające, że żaden urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe, przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.. 4 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzająca, że wobec wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym (m.in. osobą prawną) sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawi przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary. 5 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 6 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert VI. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki wymagane od wykonawców, określone w części IV SIWZ WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pkt. 1, 3 i 4. W odniesieniu do pkt. 2 wymaga się, aby warunki te spełniali łącznie wszyscy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. 4. Każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powinien załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w części V SIWZ, wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych do ubiegania się o udzielenie zamówienia. VII. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń o spełnianiu warunków wymaganych od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 oraz załączonych do oferty dokumentów wymaganych w części V SIWZ dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków wymaganych do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Ocena będzie dokonana przy zastosowaniu kryterium spełnia / nie spełnia. Opracowanie: Energo-Inwest-Broker SA 4

5 VIII. OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. IX. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych, pod warunkiem, że oferta wariantowa nie będzie odbiegała na niekorzyść w stosunku do warunków określonych w niniejszej specyfikacji (pkt XXI Opis przedmiotu zamówienia). Każdy zamawiający składa tylko jedną ofertę z podaniem warunków i ceny. X. WALUTA, W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN). XI. WADIUM 1. Składając ofertę wykonawca obowiązany będzie zabezpieczyć ofertę wadium w następującej wysokości: - za zadanie pierwsze: 5000 zł., - za zadanie drugie zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PEKAO S. A. I O/Stargard Nr Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Za moment wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 8. Wadium złożone w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie. 9. Do oferty należy załączyć potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie pieniężnej (np. polecenia przelewu). 10. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna należy dołączyć do oferty oraz załączyć kopie tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę celem załączenia do dokumentacji postępowania. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: upłynął termin związania ofertą; zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego; zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; który został wykluczony z postępowania; którego oferta została odrzucona. Opracowanie: Energo-Inwest-Broker SA 5

6 13. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy XII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wymagania ogólne: a) Każdy z Wykonawców składa tylko jedną ofertę i podaje tylko jedną cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia (wyliczoną zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego); b) Ofertę złożyć należy w formie pisemnej na Formularzu Ofertowym (wzór Formularza Ofertowego stanowi załącznik nr 1 do SIWZ); c) Zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego należy podać dane teleadresowe jednostki organizacyjnej Wykonawcy, która będzie bezpośrednio zaangażowana w wykonanie zawartych umów ubezpieczenia, oraz jednostki zaangażowanej w likwidację szkód; d) Oferta i wymagane oświadczenia powinny być podpisane przez Wykonawcę; e) Gdy w niniejszej SIWZ mowa jest o podpisie Wykonawcy, należy przez to rozumieć podpisy złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, statutem lub umocowane (pełnomocnik) do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy, co najmniej w przedmiocie objętym niniejszym postępowaniem; f) Do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Notariusza kopię dokumentu stwierdzającą umocowanie do podpisania i złożenia oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów wymaganych w SIWZ. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania Oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z Ofertą; g) W przypadku złożenia oferty wspólnej, podmioty występujące wspólnie winny być określone na Formularzu oferty oraz na kopercie, w której umieszczona jest oferta. Ofertę i wszystkie dokumenty podpisuje ustanowiony przez wykonawców występujących wspólnie pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie pełnomocnictw udzielonych pełnomocnikowi przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 2. Sposób obliczenia ceny: W ofercie należy podać łączną cenę (cyfrowo i słownie), zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uwzględniając wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie na realizację zamówienia. 3. Forma oferty: a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnym pismem ręcznym przy użyciu nieścieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie; b) Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników powinny być ponumerowane, wymóg ten nie dotyczy Ogólnych Warunków Ubezpieczeń załączonych do oferty; Opracowanie: Energo-Inwest-Broker SA 6

7 c) Wszelkie poprawki w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz sygnowane podpisem Wykonawcy; d) W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; e) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego; f) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą SIWZ formie. Nie dopuszcza się dokonywania w załączonych dokumentach jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, skreśleń, poprawek lub dopisków); g) Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną techniką; powyższy wymóg nie dotyczy załączonych do oferty Ogólnych i/lub Szczególnych Warunków Ubezpieczenia i dokumentów określonych w punkcie i); h) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca; i) W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993r. nr 47 poz. 211), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tzn. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje te winny być umieszczone w osobnej odpowiednio opisanej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (w szczególności należy zachować ciągłość numeracji stron oferty); 4. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: a) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz Ofertowy (wzór Formularza Ofertowego stanowi załącznik nr 1 do SIWZ), b) Podpisane przez Wykonawcę oświadczenie w trybie art. 44 ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnianiu warunków wymaganych od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) c) Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopia dokumentu(ów), z których wynika umocowanie do występowania w niniejszym postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawcy (pełnomocnictwa), o ile upoważnienie do złożenia i podpisania oferty nie wynika z załączonego do oferty wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. d) Ogólne i/lub Szczególne Warunki Ubezpieczenia (wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego), które miałyby zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszego zamówienia; e) Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu, sposobu, warunków i zasad ubezpieczenia należy w razie konieczności przedstawić w dodatkowym (-ych) załączniku (-kach) do Formularza Ofertowego. XIII. ZWIĄZANIE OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. XIV. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT Opracowanie: Energo-Inwest-Broker SA 7

8 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2006 r. do godziny w siedzibie Zamawiającego (Punkt Informacyjny parter budynku) ul. Stefana Czarnieckiego 17 w Stargardzie Szczecińskim. 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w zapieczętowanych lub w inny trwały sposób zabezpieczonych dwóch kopertach wewnętrznej i zewnętrznej. 4. Na kopercie zewnętrznej należy umieścić następującą treść: OFERTA NA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE GMINY - MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 20 PAŹDZIERNIKA 2006 R. GODZ Na kopercie wewnętrznej oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. Jeżeli ofertę składa kilku wykonawców biegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy umieścić nazwę i adres każdego z Wykonawców. 6. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisano, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. W przypadku dostarczenia oferty pocztą kurierską, Wykonawca jest zobowiązany zaadresować przesyłkę na adres podany powyżej. XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego w Stargardzie Szczecińskim, ul. Stefana Czarnieckiego 17 w dniu 20 października 2006 r. roku o godzinie w sali nr 111. XVI. KRYTERA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami oceny ofert: Zadanie pierwsze Pc Cena (składka ubezpieczeniowa) 65% Pw Zakres ochrony 35% RAZEM 100% Zadanie drugie Pc Cena (składka ubezpieczeniowa) 85% Pw Zakres ochrony 15% RAZEM 100% PUNKTACJA OFERT SPOSÓB WYLICZENIA SUMARYCZNEJ LICZBY PRZYZNANYCH PUNKTÓW Opracowanie: Energo-Inwest-Broker SA 8

9 1. W kryterium Pc oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu i obliczane wg poniższego wzoru Pc = 100 pkt x ( Cn / Co) x 65% Pc = 100 pkt x ( Cn / Co) x 85% - dla zadania pierwszego - dla zadania drugiego Pc liczba punktów w kryterium I przyznanych rozpatrywanej ofercie Cn- najniższa cena zaoferowana w przetargu Co- cena rozpatrywanej oferty 2. Zakres ochrony Przyznane zostaną pomocnicze (w przedziale od 0 do 100) punkty wynikające z akceptacji dodatkowych warunków ubezpieczenia w złożonej ofercie. (Pw) Punkty za warunki ubezpieczenia zostaną przyznane wg poniższego wzoru: Pw = (ilość przyznanych punktów pomocniczych) x 35% - dla zadania pierwszego Pw = (ilość przyznanych punktów pomocniczych) x 15% - dla zadania drugiego Punkty wynikające z oceny warunków ubezpieczenia w poszczególnych ubezpieczeniach otrzymuje się za: Zadanie pierwsze Umowa generalna akceptacja klauzuli EIB 51b /wypowiedzenia umowy/, ilość punktów: 10 akceptacja klauzuli 81 /funduszu prewencyjnego/, ilość punktów:10 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych rozszerzenie zakresu o ryzyko terroryzmu i sabotażu do limitu ,00 zł, ilość punktów: 6 akceptacja klauzuli EIB 63 /zabezpieczeń przeciwpożarowych/, ilość punktów: 5 akceptacja klauzuli EIB 71 /ustalenia okoliczności szkody/, ilość punktów: 5 akceptacja zaproponowanego systemu wypłaty odszkodowania do wartości odtworzeniowej ilość punktów: 20 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii mechanicznych i szkód elektrycznych całkowite zniesienie franszyz i udziałów własnych, ilość punktów: 2 akceptacja klauzuli EIB 71 /ustalenia okoliczności szkody/, ilość punktów: 2 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji (wandalizm) akceptacja klauzuli EIB 64 /zabezpieczeń przeciwkradzieżowych/, ilość punktów: 3 akceptacja klauzuli EIB 71 /ustalenia okoliczności szkody/, ilość punktów: 3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ilość punktów: akceptacja klauzuli 01B/OC /reprezentantów/, ilość punktów 6 akceptacja klauzuli EIB 71 /ustalenia okoliczności szkody/, ilość punktów: 2 objęcie ochroną ubezpieczeniową kar umownych z limitem do ,00 zł.: 6 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego całkowite zniesienie franszyz i udziałów własnych ilość punktów: 5 rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o kradzież zwykłą z limitem odpowiedzialności w wysokości ,00 zł. ilość punktów: 2 akceptacja klauzuli /automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości/, ilość punktów: 2 akceptacja klauzuli EIB 62 /wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych/, ilość punktów: 2 Opracowanie: Energo-Inwest-Broker SA 9

10 akceptacja klauzuli EIB 63 /zabezpieczeń przeciwpożarowych/, ilość punktów: 2 akceptacja klauzuli EIB 64 /zabezpieczeń przeciwkradzieżowych/, ilość punktów: 2 akceptacja klauzuli EIB 71 /ustalenia okoliczności szkody/, ilość punktów: 5 Łączna ilość punktów pomocniczych wynikających z oceny warunków ubezpieczenia do zdobycia za zadanie A: 100. Zadanie drugie Ubezpieczenia komunikacyjne akceptacja klauzuli EIB 01B /reprezentantów/, ilość punktów: 30 akceptacja klauzuli EIB 64 /zabezpieczeń przeciwkradzieżowych/, ilość punktów: 30 uznanie podanych sum ubezpieczenia za niezmienne w okresie ubezpieczenia (tzn. wartość rynkowa pojazdu podana dla celów ubezpieczeniowych na początku każdego dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia jest stała w trakcie trwania tego okresu polisowego umowy i równa przyjętej do ubezpieczenia) a także sumy ubezpieczenia podanej przez Ubezpieczającego za odpowiadającą wartości rynkowej ubezpieczonego pojazdu i nie podnoszenie z tego tytułu konsekwencji w postaci niedoubezpieczenia, ilość punktów: 40 Łączna ilość punktów pomocniczych wynikających z oceny warunków ubezpieczenia do zdobycia za zadanie B: ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW PRZYZNANA WYKONAWCY PL= Pc + Pw PL łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie Łączna ilość punktów do zdobycia: 100 Następnie komisja przetargowa zsumuje wszystkie wymienione w ppkt. a, b wartości przyznane każdemu Wykonawcy. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów dla każdego zadania oddzielnie. XVII. OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: Włodzimierz Rogiński naczelnik Wydziału Gospodarczego tel , w dni robocze w godzinach od 9.00 do Marek Ostrowski stanowisko służbowe Broker, Biuro Ubezpieczeń Energo-Inwest-Broker SA tel.: faks: w dni robocze w godzinach od 9.00 do Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z nim oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów drogą pisemną lub elektroniczną z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie wzajemnie w formie pisemnej. Opracowanie: Energo-Inwest-Broker SA 10

11 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. XVIII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I PODPISANIE UMOWY 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu przetargowym i określonych w SIWZ. 2. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę. 3. Umowa podpisana będzie na warunkach przyjętej oferty oraz na warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane i/lub uchyli się od zawarcia umowy na warunkach określonych w pkt. 4, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują następujące środki prawne: Protest, Odwołanie, skarga do sądu. 2. W sprawie środków ochrony prawnej dostępnych wykonawcom, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej, art. 179 i nast. ustawy Prawo Zamówień Publicznych. XX. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina - Miasto Stargard Szczeciński, Stargard Szczeciński, ul. Stefana Czarnieckiego Wykaz ubezpieczanych jednostek organizacyjnych: Lp. Nazwa Adres Telefon Dyrektor placówki ( Stargard Szczeciński) (kierunkowy 0-91) 1 Przedszkole Miejskie nr 1 Ul. Włosiennicza Bożena Siwiec Regon NIP PKD 8010A 2 Przedszkole Miejskie nr 2 Ul. Mieszka I-go Dorota Strońska Regon NIP EKD Przedszkole Miejskie nr 3 Regon NIP Os. Zachód A/ Małgorzata Góźdź Opracowanie: Energo-Inwest-Broker SA 11

12 PKD 8010A EKD Przedszkole Miejskie nr 4 Os. Zachód B/ Joanna Szarkiel Regon NIP EKD Przedszkole Miejskie nr 5 z Ul. Lechicka Teresa Kubiak oddziałami integracyjnymi Regon NIP EKD Przedszkole Miejskie nr 6 Ul. Niewiadomskiego Urszula Borkowska Regon NIP PKD 8010A 7 Szkoła Podstawowa nr 1 Ul. Sienkiewicza Jadwiga Roszak Regon NIP PKD 8010B 8 Szkoła Podstawowa nr 3 Ul. Limanowskiego Romuald Bobrowicz Regon NIP PKD 8010B 9 Szkoła Podstawowa nr 4 Ul. Wielkopolska Alicja Sopalska Regon NIP PKD 8010 B 10 Szkoła Podstawowa nr 5 Regon Ul. Kuśnierzy 7 2. ul. Spichrzowa Owczarek Włodzimierz NIP EKD Szkoła Podstawowa nr 6 Ul Armii Krajowej Anna Gołofit Regon NIP PKD 8010B 12 Szkoła Podstawowa nr 7 Pl. Majdanek Elzbieta Witczak Regon NIP EKD Szkoła Podstawowa nr 8 Regon Ul. Traugutta Krystyna Pankiewicz NIP EKD Gimnazjum nr 1 Ul. Popiela Beata Gniazdowska Regon NIP PKD 8010C 15 Gimnazjum nr 2 Ul. Limanowskiego p. o. Dyr. Danuta Opracowanie: Energo-Inwest-Broker SA 12

13 Regon NIP PKD 8010C 16 Gimnazjum nr 3 Regon NIP EKD Gimnazjum nr 4 Regon NIP PKD 8010C 18 Zespół Szkół Ogólnokształcących: a) Szkoła Podstawowa nr 2 wraz z Oddziałami Integracyjnymi, Regon NIP PKD Żłobek Miejski Regon NIP PKD Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Regon NIP EKD Muzeum Regon NIP PKD 9252 A 22 Miejski Zakład Komunikacji Regon NIP EKD Ośrodek Sportu i Rekreacji Regon P NIP EKD 9261Z 24 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Regon NIP PKD 9272 Z 25 Młodzieżowy Dom Kultury Regon NIP Bednarska Ul. Szkolna Mirosław Piotrowicz Os. Zachód B/ Henryka Mamrot Os. Zachód A/ Ewa Sowa 1. Osiedle Zachód A Irena Łukaszewicz 2. Ul. Krasińskiego 5 Ul. Warszawska 9A Danuta Bojarska 1.Rynek Staromiejski Basteja- Park Piastowski 1 3. Brama Pyrzycka Sławomir Preiss Ul. Składowa Jan Gumuła 1.Ul. Szczecińska Zbigniew Sowa 2.Ośrodek Sportu i Rekreacji Zieleniewo 3. Hala Sportowa ul. Pierwszej Brygady Ul. Portowa Tadeusz Gutowski 1. Ul. Portowa Daniel Januchowski 2. Ośrodek Wodny MDK w Morzyczynie Opracowanie: Energo-Inwest-Broker SA 13

14 PKD 9231F 3. Filia ul. Armii Krajowej Stargardzkie Centrum Kultury Regon NIP EKD Książnica Stargardzka Regon NIP EKD Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Regon NIP EKD 7511 Straż Miejska 29 Regon NIP EKD Ul. J. Piłsudskiego Amfiteatr w Parku Chrobrego Ul. Mieszka I Krzysztof Kopacki 1. Ul. Czarnieckiego Sławomir Pajor 2. Ratusz ul. Rynek Staromiejski 3. Schronisko w Kiczarowie Ul. Warszawska Mirosław Dubij 3. Okres ubezpieczenia: Od do Opis działalności prowadzonej przez ubezpieczane jednostki organizacyjne: działalność oświatowa i oświatowo-wychowawcza, kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej ( w tym utrzymywanie parków, cmentarzy, placów zabaw itp.) zarządzanie drogami na terenie Stargardu Szczecińskiego (utrzymanie, remonty, konserwacja dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego, innych urządzeń bezpieczeństwa drogowego, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w różnych celach na podstawie ustawy o drogach publicznych, prowadzenie parkingów strzeżonych), opieka socjalna, opieka społeczna, działalność wystawiennicza, bibliotekarska, gromadzenie i opracowywanie zbiorów muzealnych, działalność obiektów sportowych (np. basen, korty tenisowe, hala sportowa, siłownia itp.), działalność rekreacyjna (fitness club, solarium, pole campingowe,), organizacja rozgrywek sportowych, prowadzenie parkingu, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, wychowanie pozaszkolne dzieci i młodzieży, prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, prowadzenie działalności kulturalnej, promocja kultury lokalnej oraz inne rodzaje działalności wynikające z zadań statutowych, zadań własnych i zleconych gminy i oraz ubezpieczonych jednostek. 5. Wykaz dróg będących w zarządzie Gminy 1.Adama Asnyka 51.Łabędzia 101.Ludomira Różyckiego 2.Aleja Słowicza 52.Łąkowa 102.Rumuńska 3.Aleja Spacerowa 53.Władysława Łokietka 103.Rynek Staromiejski 4.Aleja Żołnierza Boczna 54.Jacka Malczewskiego 104.Rzemieślnicza 5.Anny Jagiellonki 55.Mariacka 105.Skarbowa 6.Armii Krajowej 56.Jana Matejki 106.Stanisława Skarżyńskiego 7.K.K. Baczyńskiego 57.Mazowiecka 107.Antoniego Słonimskiego 8.Basztowa 58.Mazurska 108.Słowacka 9.Batalionów Chłopskich 59.Mieszczańska 109.Spichrzowa 10.Bolesława Krzywoustego 60.Mieszka I 110.Sportowa sięgacze 11.Królowej Bony 61.Miodowa 111.Spółdzielcza 12.Macieja Boryny 62.Modrzewiowa 112.Leopolda Staffa 13.Jana Brzechwy 63.Mokrzyca 113.Stralsundzka Opracowanie: Energo-Inwest-Broker SA 14

15 14.Józefa Chełmońskiego 64.Morska 114.Strażnicza 15.Cieplna 65.Na Grobli 115.Struga 16.Stefana Czarnieckiego 66.Nałkowskiej 116.Stwosza 17.Czwartaków 67.Nasienna 117.Henryka Sucharskiego 18.Daleka 68.Juliana Ursyna Niemcewicza 118.Sukiennicza 19.Marii Dąbrowskiej 69. Niepodległości 119.Szewska 20.Dąbrówki 70.Stanisława Niewiadomskiego 120.Jana Śniadeckiego 21.Stefana Drzewieckiego 71.Cypriana Kamila Norwida 121.Czesława Tańskiego 22.Energetyczna 72.Zygmunta Noskowskiego 122.K.P. Tetmajera 23.K.I. Gałczyńskiego 73.Józefa Nowakowskiego 123.Topolowa 24.Garncarska 74.Ogrodowa 124.Torfowa 25.Giżynek 75.Okrężna 125.Transportowa 26.Witolda Gombrowicza 76.Władysława Orkana 126.Romualda Traugutta 27.Gospodarska 77.Osiedle Tysiąclecia 127.Juliana Tuwima 28.Graniczna 78.Owocowa 128.Usługowa 29.Grodzka 79.Parkowa 129.Warowna 30.Grudziądzka 80.Witolda Pileckiego 130.Ludwika Waryńskiego 31.Hanzeatycka 81.Piwna 131.Warzywna 32.Zbigniewa Herberta 82.Plac Juliusza Słowackiego 132.Węgierska 33.Hubala 83.Plac Lubelski 133.Kazimierza Wierzyńskiego 34.Jarosława Iwaszkiewicza 84.Plac Wolności 134.Wileńska 35.Królowej Jadwigi 85.Płatnerzy 135.Wiosenna 36.Jesienna 86.Pocztowa 136.Wiśniowa 37.Mieczysława Karłowicza 87.Pogodna 137.Ignacego Witkiewicza 38.Kasztelańska 88.Polska 138.Czesława Witoszyńskiego 39.Kazimierza Wielkiego 89.Pomorska 139.Włosiennicza 40.Klasztorna 90.ks. Jerzego Popiełuszki 140.Stanisława Wyspiańskiego 41.Kosmonautów 91.Portowa 141.Zakole 42.Kramarska 92.Powstańców Warszawy 142.Złotników 43.Krakowska 93.Północna 143.Źródlana 44.Leona Kruczkowskiego 94.Bolesława Prusa 144.Żeglarska 45.Krzywa 95.Prządki 145.Żeromskiego 46.Kubańska 96.Przedwiośnie 146.Żwirka i Wigury 47.Karola Kurpińskiego 97.Przemysłowa 147.Drogi na terenie SPP 48.Kuśnierzy 98.Zenona Przesmyckiego Marca 49.Jana Lechonia 99.Stanisława Rogalskiego Zaodrzańsk. Pułku Piechoty 50.Bolesława Leśmiana 100.Rolnicza Łączna długość dróg gminnych podanych w ww. wykazie wynosi 53,6 km. Ponadto w zarządzie Gminy znajdują się drogi dojazdowe do posesji, osiedli, drogi osiedlowe itp. nie posiadające nazwy. XXI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA A. Wymagania. a) Propozycja Zakładu Ubezpieczeń musi być złożona w formie pisemnej. b) Wszelkie spory z tytułu zawartych umów ubezpieczenia będą podlegały rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. c) Do propozycji powinny być dołączone następujące dokumenty: - ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, d) Warunki ubezpieczenia powinny być dostosowane do specyfiki działalności jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Stargard Szczeciński i opierać się na założeniach określonych w niniejszej specyfikacji. e) Definicja środków trwałych obejmuje także środki trwałe będące w trwałym zarządzie Gminy - Miasta Stargard Szczeciński jak również środki niskocenne, poza ewidencją księgową. f) Warunki płatności składki składka ubezpieczeniowa wynikająca z przedmiotu zamówienia płatna będzie w 12 kwartalnych ratach, na koniec każdego kwartału. g) Z zastrzeżeniem postanowień dot. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w ubezpieczeniach nie będą miały zastosowania jakiekolwiek franszyzy, udziały własne lub inne potrącenia z odszkodowania. Opracowanie: Energo-Inwest-Broker SA 15

16 h) Wszelkie limity i podlimity odnoszą się do 12-sto miesięcznego okresu polisowania. B. Warunki ubezpieczenia. Ubezpieczenia określone w zadaniach A i B zawarte zostaną w formie umowy generalnej ubezpieczenia uwzględniającej ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia oraz klauzule i postanowienia dodatkowe wynikające z niniejszej specyfikacji i oferty złożonej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że każda ze stron będzie miała możliwość wypowiedzenia umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego dwunastomiesięcznego okresu polisowania i nie będą miały zastosowania postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia dotyczące rozwiązania/wypowiedzenia/odstąpienia od umowy generalnej ubezpieczenia. W sprawach nieuregulowanych w umowie generalnej zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do zmiany przyjętych wartości sum ubezpieczenia przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz przed każdym 12-sto miesięcznym okresem polisowania (wynikającej z aktualizacji danych majątkowych w poszczególnych grupach majątku oraz rodzajach ubezpieczeń). Wykaz ubezpieczanego majątku wraz z zabezpieczeniami oraz szkodowością jednostek organizacyjnych znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. ZADANIE PIERWSZE. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych WARUNKI MINIMALNE, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY 1. Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte zostaną wszystkie środki trwałe (z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych, środków ubezpieczanych indywidualnie przez niektóre jednostki np. TBS, wybranego sprzętu elektronicznego objętego odrębnym ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego, innych środków trwałych wskazanych jako wyłączone z ubezpieczenia, np. budynków nieużytkowanych), środki obrotowe, gotówka (również poza schowkami ogniotrwałymi), pozaewidencyjne mienie niskocenne (wyposażenie), zbiory Muzeum. 2. Zakres ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia obejmie następujące ryzyka: ogień (pożar), wybuch, upadek pojazdu powietrznego, uderzenie pioruna, powódź, huragan, deszcz nawalny, lawina, śnieg, zalania powstałe wskutek topniejącego śniegu i lodu, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, zalanie przez wydostawanie się wody innych cieczy lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych, dym, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie (w tym pojazdu należącego do ubezpieczającego), huk ponaddźwiękowy, zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia oraz inne ryzyka dodatkowe wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 3. Klauzule dodatkowe: Do umowy ubezpieczenia mienia od ognia (pożaru) i innych zdarzeń losowych (żywiołów) będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: klauzula /automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości/, klauzula EIB 01b /reprezentantów/, klauzula przepięciowa, klauzula EIB 14 /wartości przedmiotu ubezpieczenia/, klauzula EIB 15 /prac budowlano-montażowych w ubezpieczonymi mieniu/, EIB 21 /miejsca ubezpieczenia/, klauzula EIB 31b /automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia/, klauzula EIB 41 /rozliczenia składek/, klauzula EIB 42 /warunków i taryf/, klauzula EIB 43 /terminu wykonania zobowiązań/, klauzula EIB 44 /prolongaty/, klauzula EIB 45 /ratalna/, klauzula EIB 53 /połączenia/, klauzula EIB 54 /automatycznego pokrycia podmiotów zależnych/, klauzula EIB 55 /automatycznego pokrycia zbytego przedsiębiorstwa/, klauzula EIB 61 /zgłaszania szkód/, klauzula EIB 72 /braku potrąceń/, Opracowanie: Energo-Inwest-Broker SA 16

17 klauzula EIB 73b /zasady proporcji/, klauzula EIB 75 /kosztów dodatkowych/, klauzula 77 /rzeczoznawców/, klauzula 81 /funduszu prewencyjnego/, 4. Suma ubezpieczenia dla: środków trwałych stanowi ich wartość księgowa brutto niezależnie od stopnia faktycznego zużycia lub umorzenia, która wynosi łącznie: ,74 zł. środków obrotowych (w tym księgozbiory) stanowi przewidywany maksymalny stan magazynowy, który wynosi: ,75 zł. gotówki stanowi przewidywany maksymalny stan kasy, który wynosi: ,00 zł. pozaewidencyjnego mienia niskocennego stanowi łączny dla wszystkich jednostek limit odpowiedzialności, który wynosi ,00 zł. Zbiorów Muzeum stanowi wartość ewidencyjna, która wynosi ,00 zł. Powyższe wartości podano łącznie dla wszystkich jednostek. Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 5. Szkodowość i zabezpieczenia zostały podane w załączniku nr 2 do SIWZ. 6. Zasady wypłaty odszkodowania Górną granicę odpowiedzialności wykonawcy za ubezpieczone mienie stanowić będzie suma ubezpieczenia, z tym że granicę odpowiedzialności za: środki trwałe - stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego podanego do ubezpieczenia wynikająca z ewidencji środków trwałych; inne mienie - stanowi łączna suma ubezpieczenia dla tej grupy mienia. Jako wysokość szkody przyjmuje się: dla budynków i budowli - wartość kosztów odbudowy lub remontu potwierdzonych kosztorysem przedłożonym przez poszkodowanego, określonych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych stosowanymi w budownictwie - przy uwzględnieniu dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materiałów i wyposażenia budynku; dla maszyn, urządzeń i aparatów technicznych, środków transportu i wyposażenia - wartość kosztów zakupu tego samego rodzaju, typu i mocy produkcyjnej nowej maszyny, aparatu, urządzenia, środka transportu albo wartość kosztów naprawy, z uwzględnieniem kosztów (jeżeli występują) transportu, demontażu i montażu oraz cła i innych tego typu opłat; dla środków obrotowych/księgozbiorów - wartość kosztów ich zakupu lub wytworzenia według cen z dnia szkody; w przypadku księgozbiorów zakład ubezpieczeń zwróci również koszty związane z osuszaniem i renowacją w ramach limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości ,00 zł. dla gotówki wartość nominalną; pozaewidencyjnego mienia niskocennego wartość zakupu wg cen z dnia szkody; zbiorów Muzeum i Biura Wystaw Artystycznych wartość ewidencyjną tego mienia. SUGEROWANE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Pouczenie: Jeżeli przedstawione poniżej warunki sugerowane modyfikują warunki minimalne, to w przypadku ich akceptacji jako wiążące do oceny oferty i zawarcia umowy przyjmuje się zaakceptowane warunki sugerowane. Każdorazowo Wykonawca powinien jednoznacznie ustosunkować się do poniższych warunków sugerowanych (akceptacja, brak akceptacji). 7. Postanowienia szczególne i warunki dodatkowe: Opracowanie: Energo-Inwest-Broker SA 17

18 a) rozszerzenie zakresu o ryzyko terroryzmu i sabotażu do limitu ,00 zł, b) akceptacja klauzuli EIB 63 /zabezpieczeń przeciwpożarowych/, c) akceptacja klauzuli EIB 71 /ustalenia okoliczności szkody/, d) akceptacja klauzuli EIB 74 /odstąpienia od odtworzenia mienia/ 8. System ubezpieczenia środków trwałych od wartości księgowej brutto z wypłatą odszkodowania do wartości odtworzeniowej: a) Suma ubezpieczenia: Sumę ubezpieczenia środków trwałych stanowić będzie wartość mienia, określona w pkt 4: dla środków trwałych według wartości księgowej brutto, zgodnie z ewidencją księgową Ubezpieczającego - co nie uchybia zasadom wypłaty odszkodowań do wartości odtworzeniowej. Suma ubezpieczenia ustalona odrębnie dla grup 1-2 oraz grup 3-8 wg Klasyfikacji Środków Trwałych stanowi górną granicę odpowiedzialności za szkody powstałe w poszczególnych składnikach mienia tych grup. Ubezpieczeniowa wartość odtworzenia dla budynków i budowli została zamieszczona w załączniku nr 2 do SIWZ. b) Wypłata odszkodowań dla środków trwałych: Odszkodowania będą wypłacone: przy szkodach częściowych w wysokości poniesionych, rzeczywistych i udokumentowanych kosztów usunięcia szkody, powiększonych o udokumentowane koszty akcji ratowniczej i koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie; z odszkodowania zostanie potrącona wartość pozostałości; przy szkodach całkowitych w wysokości kosztów zakupu lub odbudowy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii sprzed zaistnienia szkody, przy zachowaniu takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych, z potrąceniem określonego w procentach faktycznego zużycia, nie więcej jednak niż 20%, powiększonych o udokumentowane koszty akcji ratowniczej i koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie; z odszkodowania zostanie potrącona wartość pozostałości. c) Za szkodę całkowitą rozumie się takie uszkodzenie składnika mienia, że niemożliwa jest jego naprawa lub koszty naprawy uszkodzonego mienia przewyższają wartość księgową brutto tego składnika mienia w chwili powstania szkody. d) Wykonawca uwzględnia całkowite zniesienie zasady proporcji, jeżeli suma ubezpieczenia zgłoszona do ubezpieczenia odpowiada faktycznym zapisom w księgach rachunkowych Ubezpieczającego na dzień określony w umowie, z uwzględnieniem postanowień klauzuli automatycznego pokrycia Komentarz: Warunki określone w pkt 8 stanowią całość funkcjonalną i możliwa jest wyłącznie ich akceptacja łączna. Akceptacja przez Wykonawcę warunków zamówienia określonych w pkt 7 oznacza modyfikację warunków minimalnych i do ostatecznej oceny ofert przyjmuje się jako wiążące postanowienia pkt 7. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od awarii mechanicznych i szkód elektrycznych WARUNKI MINIMALNE, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY 1. Przedmiot ubezpieczenia Umową ubezpieczenia od maszyn od awarii mechanicznych i szkód elektrycznych objęte będą maszyny i urządzenia, których wartość została podana w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Suma ubezpieczenia i podstawa obliczenia składki Za podstawę obliczenia składki przyjmuje się wartość maszyn i urządzeń podaną poniżej Opracowanie: Energo-Inwest-Broker SA 18

19 Lp. Przedmiot ubezpieczenia, rok produkcji Suma ubezpieczenia w zł. 01 Odkurzacz basenowy 2,6 [kw]` ,60 02 Agregat sprężarkowy 3,0 [kw]` ,00 03 Urządzenie do uzdatniania wody pitnej 7,5 [kw]` ,60 04 Urządzenie do uzdatniania wody w basenie 3,5 [kw]` ,00 05 Pompa z silnikiem 7,0 [kw]` ,84 06 Solarium 8,0 [kw]` ,00 07 Kotłownia w SP nr ,00 08 Kotłownia w U.M ,00 09 Kotłownia w M.O.P.S ,00 10 Kotłownia w Ż.M ,00 3. Zakres ubezpieczenia Maszyny i urządzenia określone w umowie są objęte ochroną ubezpieczeniową od wszelkich szkód polegających na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, powstałych wskutek nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, w szczególności zaś szkody wynikłe z: błędów w projektowaniu lub konstrukcji, błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyny lub urządzenia oraz użycia do produkcji niewłaściwego bądź wadliwego materiału, eksploatacji, w wyniku: niewłaściwej obsługi, wandalizmu, rozerwania wskutek siły odśrodkowej, braku działania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających, niedoboru wody w kotłach, nadmiernego ciśnienia, zwarcia, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych, poluzowania się części, dostania się ciała obcego, lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, wyraźnie nie wyłączonej, pociągającej za sobą konieczność naprawy lub wymiany. W odniesieniu do ryzyka szkód elektrycznych maszyny i urządzenia określone w umowie są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód spowodowanych działaniem prądu elektrycznego, bez względu na przyczynę pierwotną, w wyniku których urządzenia nie mogą osiągnąć parametrów znamionowych, w szczególności zaś szkody wynikłe z: niewłaściwej obsługi, niezadziałania lub wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń chroniących urządzenia, zmiany napięcia zasilania poniżej lub powyżej napięcia znamionowego, zaniku napięcia jednej lub kilku faz, zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego, uszkodzenia izolacji, zwarcia, spięcia, lub z jakiejkolwiek innej przyczyny związanej z działaniem prądu elektrycznego wyraźnie nie wyłączonej, w sposób pociągający za sobą konieczność wymiany lub naprawy. 4. Zasady wypłaty odszkodowania Odszkodowania będą wypłacane do wysokości szkody, nie więcej jednak niż wartość księgowa brutto uszkodzonego mienia. Franszyza redukcyjna 10% nie więcej niż 500 zł. 5. Postanowienia dodatkowe Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie następujące klauzule dodatkowe: EIB 01B /reprezentantów/, EIB 21 /miejsca ubezpieczenia/, EIB 31B /automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia/, EIB 41 /rozliczenia składek/, EIB 42 /warunków i taryf/, EIB 43 /terminu wykonania zobowiązań/, EIB 44 /prolongaty/, EIB 45 /ratalna/, EIB 53 /połączenia/, EIB 54 /automatycznego pokrycia podmiotów zależnych/, EIB 55 /automatycznego pokrycia zbytego przedsiębiorstwa/, EIB 61 /zgłaszania szkód/, Opracowanie: Energo-Inwest-Broker SA 19

20 klauzuli EIB 72 /braku potrąceń/, EIB 74 /odstąpienia od odtworzenia mienia/, EIB 75 /kosztów dodatkowych/, EIB 77 /rzeczoznawców/,. SUGEROWANE WARUNKI UBEZPIECZENIA MASZYN ELEKTRYCZNYCH OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH Pouczenie: Jeżeli przedstawione poniżej warunki sugerowane modyfikują warunki minimalne, to w przypadku ich akceptacji jako wiążące do oceny oferty i zawarcia umowy przyjmuje się zaakceptowane warunki sugerowane. Każdorazowo Wykonawca powinien jednoznacznie ustosunkować się do poniższych warunków sugerowanych (akceptacja, brak akceptacji). 6. Postanowienia szczególne i warunki dodatkowe: akceptacja klauzuli EIB 62 /wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych/, akceptacja klauzuli EIB 71 /ustalenia okoliczności szkody/, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia WARUNKI MINIMALNE, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY 1. Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte zostaną środki trwałe, urządzenia i wyposażenie, szyby (w tym wiaty przystankowe), środki obrotowe oraz gotówka. 2. Zakres ubezpieczenia: Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonych składnikach mienia powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku (dokonanych lub usiłowanych) oraz wandalizmu/dewastacji rozumianego jako celowe uszkodzenie ubezpieczonego minia, w tym budynków, budowli (np. ogrodzenia, urządzenia placów zabaw itp.) oraz mienia znajdującego się poza budynkami i budowlami. W odniesieniu do ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia zakres ubezpieczenia (w ramach sumy ubezpieczenia) obejmuje również koszty: wykonania naprawy systemem ekspresowym, wykonania napisów i znaków reklamowych, ustawienia rusztowań lub użycie dźwigu, pokrycia oszkleń folią np. antywłamaniową, transportu (dojazdem) związanym z naprawą szkody. Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonej gotówce powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, rabunku w lokalu oraz rabunku w transporcie. 3. Klauzule dodatkowe: Do umowy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: EIB 01B /reprezentantów/, EIB 21 /miejsca ubezpieczenia/, EIB 31B /automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia/, EIB 41 /rozliczenia składek/, EIB 42 /warunków i taryf/, EIB 43 /terminu wykonania zobowiązań/, EIB 44 /prolongaty/, EIB 45 /ratalna/, EIB 53 /połączenia/, EIB 54 /automatycznego pokrycia Opracowanie: Energo-Inwest-Broker SA 20

Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 60 dni od momentu upływu terminu do składania ofert.

Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 60 dni od momentu upływu terminu do składania ofert. Formularz Oferty Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 60 dni od momentu upływu terminu do składania ofert.

Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 60 dni od momentu upływu terminu do składania ofert. Oznaczenie sprawy: WSz - II.4.291.80.2013 Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz Oferty ( stron) FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy Wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. Kobierniki

Bardziej szczegółowo

"Kompleksowy program ubezpieczenia majątku i działalności Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na lata 2009-2010

Kompleksowy program ubezpieczenia majątku i działalności Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na lata 2009-2010 Nr sprawy:37/2008/xi Skierniewice 2008-11-21 Zamawiający: Energetyka Cieplna Sp. z. o. o. ul. Przemysłowa 2 96-100 Skierniewice NIP 836-13-28-631 REGON 750051181 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Ustroń: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (0-22) 623 43 98, fax: (0-22) 840.81.41 Warszawa, dnia 14.11.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi 1/6 PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Zakład Energetyczny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Usługa ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Numer ogłoszenia: 158904-2015; data zamieszczenia: 29.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 320907-2011; data zamieszczenia: 06.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 320907-2011; data zamieszczenia: 06.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gryfów Śląski: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA GMINY GRYFÓW ŚLASKI I JEDNOSTEK GMINY GRYFÓW ŚLASKI. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE*

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE* Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PN.:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PN.: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PN.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji oraz członków ich rodzin Znak: A.I.271-22/11 Zatwierdził: Kierownik

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Przetarg pisemny na ubezpieczenie Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich (PZTW) w zakresie: "Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą oraz kosztów leczenia za granicą zawodników

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1/str. 1. ... (miejscowość, data)

Załącznik Nr 1/str. 1. ... (miejscowość, data) Załącznik Nr 1/str. 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 194426-2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( z w a n a d a l e j S I W Z ) Do postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej określonej art. 133 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy- Zdroju; 33-380 Krynica

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pks.lukow.pl/ Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-2/03/10/2013/PT Tychy, r.

Znak sprawy: PN-2/03/10/2013/PT Tychy, r. Znak sprawy: PN-2/03/10/2013/PT Tychy, 28.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PRZEDSIBIORSTWO KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61- Poznań: Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego przez okres 12 miesięcy. Znak sprawy: DT.III.272.9.2011 Numer ogłoszenia: 348603-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo