Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE"

Transkrypt

1 1

2 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei Kudowa-Zdrój NIP: REGON: Tel w 191 Fax Mail. Strona internetowa: INFORMACJE OGÓLNE Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu lub mailem, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP. ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zadanie I A. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 22 GRUDNIA 2011 R. W SPRAWIE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ (DZ.U. Nr 293 Poz. 1729) B. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZROWOTNYCH C. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Kod CPV: ; ; Zadanie II A. KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYK WSZYSTKICH (ALL RISKS), B. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO C. KOMUNIKACYJNE UBEZPIECZENIA TABORU POJAZDÓW (OC,AC,NNW, ASS) Kod CPV: ; ; ; ; ; Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (rozbicie na zadania) 3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP. 4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 5. Postępowanie będzie prowadzone przy udziale pełnomocnika Zamawiającego brokera ubezpieczeniowego PBB Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 6. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Polskie Biuro Brokerskie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długosza 2-6, kod pocztowy , wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

3 7. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w innym celu ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. 8. Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale 5 uszczegółowienie przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 2 i załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ. 9. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załączniki nr 4 zadanie I i 5 zadanie II. ROZDZIAŁ II OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 1. Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie 2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1). 3. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy: a) na wszystkich stronach (zapisanych) oferty, b) na załącznikach, c) w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z właściwego rejestru). 5. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale. 6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. 7. Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem. 8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP). 10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. 12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty. 3

4 13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami. 14. Do oferty należy załączyć spis treści. 15.Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ). 16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP 17. Kopertę należy zaadresować: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei Kudowa-Zdrój Przetarg nieograniczony NIE OTWIERAĆ W KANCELARII Znak sprawy 2375/01/GK/2012 Oferta na ubezpieczenie SP ZOZ Sanatorium Bristol MSWiA nie otwierać przed dniem r godz Ilość stron... (określić, ile stron znajduje się w kopercie ) ROZDZIAŁ III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust.1 PZP. 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP: Posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U z poźn. zm.). 3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia. ROZDZIAŁ IV WYKAZ : 1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem. 4

5 1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 4 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP 2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, b) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia r. (Dz. U. z 2003 r. nr.124, poz z późn. zm. ) - spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ. 3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP (art. 26 ust. 2a PZP). 4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym: a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców, b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie, 5) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów 2. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW: 1. W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić 5

6 umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy. 2. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit.b i Rozdz. IV pkt 2 ppkt Wzór umowy. ROZDZIAŁ V USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający / Ubezpieczony / Ubezpieczający : 1. Informacje ogólne : PKD: 8511 Z REGON: NIP Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei Kudowa Zdrój Forma prawna :Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA Bristol Przychód za 2011 r ,00 PLN Przychód planowany na 2012 r ,00 PLN Sanatorium MSWiA Bristol ma podpisane kontrakty z NFZ na 2012r. Zakres terytorialny : RP Liczba zatrudnionych 72 osoby Wyższy personel medyczny: 1. Lekarze -3 osoby 2. Przełożona pielęgniarek- 1 osoba, 3.Kierownik Zakładu Rehabilitacji 1 osoba. Średni personel medyczny:- 1.Fizjoterapełci 10 osób, 2.Pielęgniarki- 8 osób, Niższy personel medyczny: 1. Salowe- 7 osób, 2.Kąpielowe- 5 osób. Pozostali pracownicy, personel niemedyczny- 37 osób. Posiadane certyfikaty ISO 9001:2009 ważny do r. HACCP ważny do r. 6

7 Certyfikat Rzetelności-wydany przez Krajowy Rejestr Długów w grudniu 2011r. Przychody ogółem: 2010r ,00 PLN 2011r ,00 PLN Aktualna liczba miejsc hotelowych/sanatoryjnych 210 łóżek Rodzaje wykonywanych usług medycznych 1.Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych 2.Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym 3.Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna 4.Fizjoterapia ambulatoryjna Liczba pacjentów w 2011r.: - pobyty sanatoryjne finansowane przez NFZ osób, - pobyty w leczeniu sanatoryjnym szpitalnym 271 osób, - pobyty sanatoryjne komercyjne około 1600 osób. Odziały szpitalne i liczba łóżek: Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym, liczba łóżek w 2011r. 23, planowane na rok łóżek. Rodzaje zabiegów wykonywanych w jednostce: - ćwiczenia w basenie, -ćwiczenia na sali gimnastycznej, -ćwiczenia w obciążeniu, - krioterapia, - okłady borowinowe, -kąpiele perełkowe, -kąpiele solankowe, -kąpiel kwasowęglowa, -kąpiel borowinowa -natryski biczowe, płaszczowe, -hydromasaż, -masaż klasyczny -impulsowe pole magnetyczne, -galwanizacja, -jonoforeza, -prądy diadynamiczne, -ultradźwięki, -laser, - naświetlania lampami( kwarcowe, sollux), -inhalacje, -kuracja pitna. Rodzaj środka transportu używanego do transportu chorych Jednostka do przewozu chorych używa tylko specjalistycznego transportu zewnętrznego. 7

8 Dane dotyczące ograniczenia ryzyka zakażeń 1. Występują procedury dotyczące izolacji lub kontrolowania pacjentów zakażonych w przypadku infekcji lub podejrzenia zakażenia. 2. Stosowana jest odzież ochronna przy wykonywaniu czynności medycznych. 3. Opracowane są procedury higieny rąk z zastosowaniem dezynfekcji, 4. Bieżąca dezynfekcja sprzętu medycznego. 5. Transport bielizny pościelowej do pralni odbywa się w zamkniętych workach, a pranie z dezynfekcją termiczną. 6. Do zabiegów stosowane są wyłącznie prześcieradła jednorazowe. 7. Prowadzone są badania profilaktyczne personelu, szczepienia ochronne personelu medycznego i badania nosicielstwa wśród personelu. 8. Opracowane są procedury gromadzenia i utylizacji odpadów medycznych 9. Na terenie jednostki funkcjonuje zespół ds. zakażeń zakładowych oraz zatrudniona jest pielęgniarka epidemiologiczna. Do chwili obecnej zakażeń wewnątrzzakładowych(szpitalnych) nie stwierdzono. Lokalizacje gdzie jest prowadzona działalność : Ul. Okrzei 1, Kudowa Zdrój 2. Przedmiot i miejsce ubezpieczenia: Zadanie I A. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 22 GRUDNIA 2011 R. W SPRAWIE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ (DZ.U. Nr 293 Poz. 1729) B. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZROWOTNYCH C. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Kod CPV: ; ; Zadanie II A. KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYK WSZYSTKICH (ALL RISKS), B. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO C. KOMUNIKACYJNE UBEZPIECZENIA TABORU POJAZDÓW (OC,AC,NNW, ASS) Kod CPV: ; ; ; ; ; Warunki wymagalne dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych Zadanie I A. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 22 GRUDNIA 2011 R. W SPRAWIE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ (DZ.U. Nr 293 Poz. 1729) 8

9 Suma gwarancyjna: euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. D. B. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZROWOTNYCH Suma gwarancyjna Przedmiot ubezpieczenia w PLN (na jedno i wszystkie zdarzenia) OC za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie wykonywania świadczeń zdrowotnych ,00 OC za szkody nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem podmiotu leczniczego Kl. 13M podwykonawcy , ,00 C. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Zakres ubezpieczenia i sumy gwarancyjne obligatoryjne. Suma gwarancyjna Przedmiot ubezpieczenia w PLN (na jedno i wszystkie zdarzenia) OC delikt ,00 OC za szkody powstałe przy wykonywaniu funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym w tym w szczególnie związanych ,00 zarządzaniem jednostką służby zdrowia OC z tyt. posiadania placu parkingowego w tym OC za szkody wyrządzone w środkach transportu ,00 OC za produkt gastronomiczny (zatrucia pokarmowe w tym salmonella i czerwonka) ,00 OC najemcy nieruchomości ,00 OC kontrakt ,00 OC pracodawcy ,00 OC za podwykonawców ,00 OC za szkody w środowisku ,00 OC za szkody powstałe podczas przeprowadzania imprez nie mających charakteru imprez masowych ,00 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym (szkody w rzeczach wniesionych ,00 przez gości sanatorium) OC z tyt. wynajmowania rowerów kuracjuszom ,00 OC za szkody wodno kanalizacyjne oraz za szkody powstałe podczas załadunku i wyładunku ,00 Sanatorium organizuje piesze wycieczki po Kudowie-Zdrój z przewodnikiem. W wycieczkach bierze udział około osób. Klauzula podwykonawcy Wykaz podwykonawców: 1. Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A w Polanicy Zdroju świadczy usługi kuracji pitnej, 2. Basen Wodny Świat Sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju - korzystanie z basenu dla celów rehabilitacji wodnej, 3. Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju SP ZOZ świadczy usługi w zakresie podstawowych badań laboratoryjnych 4. Lekarze na dyżurach. Sanatorium nie posiada informacji, które dotyczą zakresu ubezpieczenia podmiotów wymienionych w punkcie

10 Lekarze na dyżurach posiadają polisy OC z sumami gwarancyjnymi EUR, EUR, EUR, EUR. Polisy OC stanowią załącznik do kontraktów zawartych z lekarzami. Poza tym, sanatorium zatrudnia w trakcie roku na umowę zlecenia 3 pielęgniarki i 5 rehabilitantów. Osoby te na dzień dzisiejszy nie mają wykupionych polis OC. Klauzula mienie przechowywane Dotyczy mienia przechowywanego przez kuracjuszy w pokojach, co ogranicza się tylko do rzeczy osobistych. Nie dotyczy przedmiotów wartościowych, np. biżuterii, pieniędzy. Przedmioty wartościowe i pieniądze kuracjusz może złożyć do depozytu. Depozyty przechowywane są w kasie pancernej, która znajduje się w pomieszczeniu kasy głównej. Pomieszczenie kasy głównej wyposażone jest w drzwi metalowe oraz dodatkowo zabezpieczone są okna i drzwi kratami. W ramach innego ubezpieczenia mienie to nie jest ubezpieczone. W 2011r. 5 osób skorzystało z tej formy zabezpieczenia mienia, tj. depozytu. Była to gotówka, łącznie EUR i pln oraz 1 karta płatnicza. Klauzula - OC środowiskowe Przykład: wypadek samochodu należącego do klienta i wyciek płynów do rzeki, pękniecie rur i wyciek do wód gruntowych. W sąsiedztwie brak rzek i zbiorników wodnych, sanatorium jest w aglomeracji miejskiej osadzone więc blisko skupisk ludzkich Zadanie II A. KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYK WSZYSTKICH (ALL RISKS) 1. Zakres ubezpieczenia : ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną wszystkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w okresie i miejscu ubezpieczenia w wyniku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych wyraźnie nie wyłączanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie może wykluczać podanych poniżej zdarzeń i definicji Ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego lub jego części Deszcz nawalny Zalania na skutek deszczu nawalnego - ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód związanych z działaniem deszczu nawalnego, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczeni otworów dachowych, okiennych, drzwiowych. Huragan za huragan uważa się wiatr o sile nie mniejszej niż 17,1 m/s ; jeżeli definicja huraganu z OWU jest korzystniejsza to będzie ona miała zastosowanie Osunięcie zapadnięcia się ziemi Powódź Przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi Trzęsienie ziemi Spływ wody po stoku Szkody wodociągowe tj. wydostanie się wody, pary, innej cieczy z instalacji wodno-kanalizacyjnej lub technologicznej w tym cofnięcie się wody z sieci kanalizacyjnej i pozostawienie otwartych kranów i zaworów w tym czasowo nie zasilanych Szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia Koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą, koszty zmniejszenia rozmiaru szkody i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w granicach sumy ubezpieczenia Dym lub sadza Grad Szkody spowodowane przez zaleganie śniegu / lodu Upadek drzew, masztów i innych obiektów na ubezpieczone mienie Implozja Huk ponaddźwiękowy Uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie Akty terroryzmu /z limitem odpowiedzialności zł. na zdarzenie /. 10

11 Koszty napraw uszkodzeń powstałych w skutek zamarznięcia przewodów, urządzeń instalacji wodociągowych, instalacji centralnego ogrzewania / z limitem odpowiedzialności , zł /. Akceptujemy zapisy zgodne z OWU. Szkody powstałe w wyniku uszkodzenia, zabrudzenia elewacji budynków rysunkami graffiti/z limitem odpowiedzialności , zł / Szkody powstałe w wyniku skażenia lub zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia pod wpływem ryzyk objętych zakresem ochrony ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, limit odpowiedzialności ,00 zł Wandalizm Kradzież z włamaniem i rabunek (usiłowany lub dokonany ) Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia/ z limitem odpowiedzialności ,00 zł Zabezpieczenia 1. Opis terenu, budynku: Budynek powstał w latach osiemdziesiątych, składa się połączonych segmentów A, B, B1, C, ma 5 kondygnacji. Zbudowany jest z płyty betonowej. W latach budynek został zmodernizowany (ocieplenie ścian, dachów, tarasów). Wstawiono nowe plastikowe okna. Dach pokryty substancją termoizolacyjną + papa+ blacha. Garaż wynajmowany ( wg umowy najmu z r.) od SP ZOZ Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kłodzku. Umowa dotyczy garażu o powierzchni 27,2 m2. Garaż zbudowany jest z cegły w zabudowie szeregowej, bez okna, kryty papą, drzwi 2-skrzydłowe drewniane, zamykane na kłódkę, posadzka wylewka betonowa. Garaż zlokalizowany jest w Kudowie-Zdroju, przy ul. Zdrojowej 34 w budynku nr Zabezpieczenia przeciwpożarowe: Podręczny sprzęt GP4X, GP6X (po 4 kg) gaśnice proszkowe, oznakowana droga ewakuacyjna. Na każdej kondygnacji 3 hydranty wewnętrzne 52 mm. Brak sygnalizacji ppoż (w planach instalacja). 3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: Teren przedsiębiorstwa jest ogrodzony i oświetlony, dozór obiektu przez agencję ochrony mienia (godziny 22:00-6:00)- firma Skorpion. Ściany budynków * Konstrukcja nośna dachu * Murowana, żelbetowa, płyta warstwowa Żelbetowa, stalowa TAK TAK z wełny mineralnej Drewniana, inna NIE Płyta warstwowa z wypełnieniem Pokrycie dachu * NIE Dachówka, blacha z wypełnieniem styropianowym lub poliuretanowym wełną mineralną, papa TAK Inne palne w tym blacha z wypełnieniem styropianem lub NIE Inna (jeżeli tak, to podać poliuretananem wartość takich budynków) Konstrukcja nośna stropów * Żelbetowa, stalowa TAK Drewniana, inna NIE Konstrukcja klatek schodowych * Żelbetowa, stalowa TAK Rok budowy najstarszego budynku* 1994 Drewniana, inna NIE Zabezpieczenia Całodobowy dozór lub monitoring agencji ochrony mienia * Jednostka Państwowej Straży Pożarnej w promieniu do 15 km od ubezpieczanej lokalizacji * (odpowiedź fakultatywna dla obiektów użyteczności publicznej) Sygnalizacja pożaru * (obejmujące 100% powierzchni) Tryskacze * (obejmujące 100% powierzchni) Zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującym prawem * 11 TAK TAK TAK NIE NIE

12 Sytuacja finansowa Czy spółka znajduje się w stanie upadłości? * Czy spółka miała ujemny wynik finansowy w dwóch kolejnych latach poprzedzających złożenie wniosku o ubezpieczenie? Ryzyko powodzi ** Czy w okresie 5 lat, licząc wstecz od dnia wypełnienia deklaracji, złożenia wniosku o ubezpieczenie lub przesłania zapytania ofertowego do Generali w miejscu lub miejscach ubezpieczenia zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia? NIE NIE NIE Sumy ubezpieczenia / sumy gwarancyjne /, przedmiot i system ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Wartość w zł Budynki Księgowa brutto ,90 Budowle Księgowa brutto ,51 Środki trwałe, maszyny urządzenia Księgowa brutto ,56 Mienie osób trzecich (garaż wynajmowany od SP ZOZ Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kłodzku) Odtworzeniowa ,00 Nakłady inwestycyjne Odtworzeniowa ,00 Środki obrotowe Wartość zakupu/koszt wytworzenia ,00 Mienie osób trzecich ,00 Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia ,00 Gotówka Wartość nominalna ,00 Limity odpowiedzialności: Ryzyko Kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji - Środki trwałe, w tym maszyny, nakłady inwestycyjne, urządzenia, wyposażenie, instalacje i sieci, sprzęt elektroniczny pow. 5 lat - Środki obrotowe - Gotówka - Gotówka w transporcie Limit odpowiedzialności w PLN , , , ,00 Mienie osób trzecich ,00 12

13 B. UBEZPEICZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Sprzęt stacjonarny ,05 Sprzęt przenośny ,62 Telefony komórkowe 1 554,30 Koszty odtworzenia danych i licencjonowanego oprogramowania ,00 *Sprzęt rok produkcji Klauzule dodatkowe: Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) OBLIGATORYJNA Rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. Automatyczne włączenie do ochrony ubezpieczeniowej sprzętu nowo nabytego OBLIGATORYJNA Ubezpieczyciel rozszerza ochronę ubezpieczeniową na nowo nabyty sprzęt lub na sprzęt w posiadanie którego Ubezpieczający wszedł w trakcie trwania umowy, a wzrost wartości tego sprzętu nie przekroczył 30% łącznej sumy ubezpieczenia. Składka za sprzęt zgłaszany do ubezpieczenia będzie naliczana od 1 dnia miesiąca, w którym sprzęt został zgłoszony do ubezpieczenia wg zasady pro rata temporis. C. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE (OC, AC, NNW, ASS Polska ) 1. Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) 2. Auto-Casco pojazdów mechanicznych w ruchu i postoju, zniesione udziały własne w szkodach oraz potrącenia amortyzacyjne (AC) 3. Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NW) 4. Assistance Polska) Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem ubezpieczenia są : - pojazdy podlegające rejestracji w Rzeczpospolitej Polskiej, stanowiące własność lub używane przez Ubezpieczającego, zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 3.. W przypadku zakupu pojazdów przez ubezpieczającego/ubezpieczonego w okresie obowiązywania niniejszej umowy, tj. pojazdów nowo nabytych przez Ubezpieczającego, a także stanowiących jego własność lub używanych przez Ubezpieczającego, a nie ujętych w chwili zawarcia umowy w Załączniku nr 3 pojazdy te zostaną przyjęte do ubezpieczenia na warunkach oferty pod warunkiem dodatkowego ich zgłoszenia. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów obejmuje swoim zakresem ochrony następujące zdarzenia: - szkody powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych Państw sygnatariuszy jednolitego porozumienia zawartego między Biurami Narodowymi w związku z ruchem pojazdów wskazanych w załączniku nr 3. Suma gwarancyjna dla OC: Zgodnie z ustawą i późniejszymi zmianami 13

14 Ubezpieczeniu mają podlegać pojazdy zgłoszone w załączniku nr 3 i nowo zakupione. Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń Autocasco oraz od kradzieży swoim terytorialnym zakresem ochrony ma obejmować zdarzenia : - powstałe na terytorium RP i innych państw Europy dla pojazdów z załącznika nr 3 Ubezpieczenie autocasco ma obejmować następujący zakres ryzyk: - kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia, - uszkodzenia pojazdu w związku z jego ruchem lub postojem / nagłego działania sił mechanicznych w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, działania osób trzecich w tym również ryzyka łamania do pojazdu /, - uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych : / powodzi zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru wybuchu opadu atmosferycznego, huraganu osuwania się lub zapadania ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego zarówno z wnętrza jaki i zewnątrz pojazdu/, - uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby których przewóz wymagany był udzielenia potrzebą pierwszej pomocy medycznej, Warunki szczególne dotyczące rozszerzenia odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia autocasco. 1/ Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania oględzin uszkodzonych pojazdów w terminie dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody 2/ Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo zgłaszać z ubezpieczenia Autocasco szkody wyrządzone przez osoby trzecie. Szkody takie będą wypłacane z polisy Autocasco Ubezpieczającego a następnie Ubezpieczyciel wystąpi z roszczeniem regresowym do Ubezpieczyciela sprawcy szkody. Klauzula badań technicznych. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą z ubezpieczenia AC, gdy w momencie powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg dokonania okresowych badań technicznych, a stan pojazdu nie miał wpływu na powstanie rozmiaru szkody. W przypadku wystąpienia szkody, nie będzie stosowana konsumpcja sumy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów. Brak udziału własnego. System naprawy : wariant warsztat Ubezpieczeniu mają podlegać pojazdy zgłoszone w załączniku nr 3 i nowo zakupione. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych NNW) Zakres wymagalny : Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. Suma ubezpieczenia wynosi ,- zł dla każdej ubezpieczonej osoby. Ubezpieczeniu mają podlegać pojazdy zgłoszone w załączniku nr 3 i nowo zakupione. Ubezpieczenie Assistance Polska Przedmiotem ubezpieczenia jest pomoc techniczna, medyczna, a także informacyjna w czasie podróży na terenie RP, obejmująca świadczenia udzielane ubezpieczonym - kierowcy i pasażerom pojazdu w związku z wypadkiem zakres podstawowy zgodnie z obowiązującymi OWU. Ubezpieczeniu mają podlegać pojazdy zgłoszone w załączniku nr 3 i nowo zakupione. 14

15 Okres ubezpieczenia : Zadanie I: A) r B) r C) r Zadanie II: A) r B) r C) roczny -zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 3 Franszyzy/udziały własne OBLIGATORYJNE: Zadanie I A. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 22 GRUDNIA 2011 R. W SPRAWIE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ (DZ.U. Nr 293 Poz. 1729) Zgodnie z rozporządzeniem B. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZROWOTNYCH 500,-zł w każdej szkodzie rzeczowej C. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Franszyza redukcyjna: 500,-zł w każdej szkodzie rzeczowej; 10% szkody min. 500,-zł max 2.500,-zł OC za produkt gastronomiczny dot. szkód rzeczowych; 10% szkody min ,-zł OC środowisko 10% szkody min. 500,-zł max 3.000,-zł OC kontrakt W ubezpieczeniu OC pracodawcy franszyzę integralną stanowi świadczenie wypłacone z ZUS Zadanie II A. KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYK WSZYSTKICH (ALL RISKS) Franszyza redukcyjna: Szyby 100 PLN, pozostałe 500 PLN Integralna brak Udział własny brak B. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Franszyza redukcyjna: Sprzęt stacjonarny: 500 PLN Sprzęt przenośny: 10% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN Koszty odtworzenia danych: 5% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN C. KOMUNIKACYJNE UBEZPIECZENIA TABORU POJAZDÓW (OC,AC,NNW, ASS) Ubezpieczenie AC - franszyza integralna 500 zł - franszyza redukcyjna - brak - udział własny brak 15

16 Wysokość franszyz i udziałów własnych obligatoryjna (może być niższa nigdy nie wyższa ) SZKODOWOŚĆ : Ubezpieczyciel TUiR Allianz Polska S.A. W okresie od r. do r. zostały zgłoszone poniższe zdarzenia szkodowe z ubezpieczeń majątkowych ZOZ : Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczyciel : BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group oraz Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Ubezpieczenie AC, OC, NNW 2009 r. wypłacone szkody:1 z OC 2 089,45 PLN,1 z AC 4 354,39 PLN i NNW brak szkód Ubezpieczenie AC, OC, NNW 2010 r. brak szkód Ubezpieczenie AC, OC, NNW 2011 r. brak szkód KLAUZULE: 1). Klauzula Automatycznego pokrycia OBLIGATORYJNA (w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ) 1) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia, b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo 16

17 odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlanomontażowych (w tym prób i testów). 2) Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. 3) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości do kwoty ,0 zł 4) Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 5) Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia/ okresu ubezpieczenia *. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej. 6) W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5. 2) KLAUZULA KOSZTÓW USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE OBLIGATORYJNA (w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż ,00 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 3) KLAUZULA REZYGNACJI Z ZARZUTU NIEDOUBEZPIECZENIA OBLIGATORYJNA (w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk) Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że, w przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych, dopuszcza się odstąpienie od zasad proporcji o ile wysokość szkody nie przekracza 20% deklarowanej sumy ubezpieczenia ubezpieczonego mienia. 4) KLAUZULA LEEWAYA OBLIGATORYJNA (w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ) Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że zasada proporcjonalności będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120 % sumy ubezpieczenia 5) KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN ( w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk) Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że w przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. 6) KLAUZULA WYPŁATY ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA OBLIGATORYJNA (w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ) Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia przez niego stosownego wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości max. 50 % szacowanej bezspornej części szkody. 7) KLAUZULA UBEZPIECZENIA POŚREDNIEGO UDERZENIA PIORUNA OBLIGATORYJNA (w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ) 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. 17

18 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. 3. Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych). 4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach; Limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 8) KLAUZULA KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA PRZED SZKODĄ OBLIGATORYJNA (w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 9) KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH PRAC BUDOWLANYCH OBLIGATORYJNA ( w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a) prac ziemnych b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. 10) KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU OBLIGATORYJNA (w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczony mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszanie ludności, lub dezorganizację życia publicznego dla określonych skutków polityczny, religijnych, ideologicznych, ekonomicznych, socjalnych, społecznych. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek wirusa komputerowego. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ,00 zł 11) KLAUZULA AKCEPTACJI RYZYKA OBLIGATORYJA (ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ) Zakład Ubezpieczeń przed zawarciem umowy ubezpieczenia zapozna się ze stanem zabezpieczeń przeciw kradzieżowych i przeciwpożarowych w lokalizacjach, w których znajduje się ubezpieczone mienie na podstawie przekazanego opisu stanowiącego załącznik do Specyfikacji i zgłosi przed zawarciem umowy wszelkie zastrzeżenia bądź rekomendacje. Brak zastrzeżeń będzie oznaczał, że w okresie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń nie będzie mógł podnieść zarzutu o niedostatecznym sposobie zabezpieczenia mienia w celu oddalenia roszczeń odszkodowawczych. 12) KLAUZULA NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE OBLIGATORYJNA (w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, w ubezpieczeniu OC dobrowolnym ) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zapisane w umowie ubezpieczenia, ustala się, że w razie niedotrzymania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia Ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia losowego w wyznaczonym terminie, zapisane w umowie lub owu skutki niezawiadomienia, mają zastosowanie 18

19 tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń, lub ustalenie wysokości odszkodowania. 13) KLAUZULA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA - OBLIGATORYJNA (w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: ,00 złotych. 14) KLAUZULA EWAKUACJI OBLIGATORYJNA (w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne. Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z : 1. transportem pacjentów, 2. transportem sprzętu medycznego, 3. magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych, 4. dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty, 5. pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę. Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywa się pod kierunkiem lub w obecności tych służb. 15) KLAUZULA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OBLIGATORYJNA (w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ) Zakresem ochrony zgodnym z polisą objęty jest sprzęt elektroniczny, nie zgłoszony do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na bazie ryzyk wszystkich. Sprzęt ten ubezpieczony zostaje od wszystkich ryzyk zgodnie z zakresem umowy ubezpieczenia pod warunkiem, że został on zgłoszony do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 16) KLAUZULA LIKWIDACJNA ŚRODKÓW TRWAŁYCH OBLIGATORYJNA (w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie odtworzenia środka trwałego odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości do wartości rzeczywistej. Spory wynikające z umowy ubezpieczenia rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby ubezpieczającego. 17) KLAUZULA UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH, NOCNYCH, W DNI WOLNE OD PRACY ORAZ FRACHTU EKSPRESOWEGO OBLIGATORYJNA ( dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich ). Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Limit odpowiedzialności: 20 % wysokości szkody w mieniu, nie więcej niż ,0 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 18) KLAUZULA RATALNA OBLIGATORYJNA (dotyczy wszystkich ryzyk) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez zakład ubezpieczeń roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych dotychczas rat składki, które płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia. 19

20 19 ) KLAUZULA ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW TRANSPORTU OBLIGATORYJNA (dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową, uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione przez Ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, koszty transportu części zamiennych i ubezpieczonego mienia z siedziby producenta do miejsca montażu oraz z miejsca, w którym jest ono zamontowane do zakładu naprawczego i z powrotem wraz z kosztami demontażu oraz ponownego montażu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty transportu zwyczajowo stosowanego przy danym rodzaju przedmiotu ubezpieczenia, z wyłączeniem transportu lotniczego lub ekspresowego. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. Proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Limit odpowiedzialności : 10% wartości szkody, nie więcej niż ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 20) KLAUZULA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ OBLIGATORYJNA - (dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich, elektronika ) Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że: w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Ubezpieczyciel nie odpowiada za : niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia, wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. Limit odpowiedzialności: 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 21) KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ (dotyczy ubezpieczenia od ryzyk wszystkich ) Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w następstwie katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych Nie jest katastrofą budowlaną: - awaria instalacji - uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany. - uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budowlami. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach : - nie posiadające protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - używanych niezgodnie z przeznaczeniem, - nie posiadających aktualnej Książki obiektu budowlane z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, - w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowych i wymaganych zezwoleń, - wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowionych konstrukcji, - tymczasowych i tymczasowo dopuszczonych do eksploatacji, W przypadku katastrofy budowlanej w obiekcie budowlanym, ubezpieczający jest zobowiązany : - zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzeniu się skutków katastrofy, - zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania, - niezwłocznie zawiadomić o katastrofie : właściwy organ, właściwego miejscowo prokuratora, policje i inne organy zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy. Uwaga! Oferta powinna uwzględniać wszystkie zniżki/zwyżki taryfowe i marketingowe, wysokość udziałów własnych, franszyz. Do oferty należy dołączyć wszystkie aktualne ogólne warunki ubezpieczeń. 20

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 Załącznik nr 3 UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Nazwa firmy: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy Adres siedziby: 43-360

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:...

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:... Część I Zamówienia: Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr (miejscowość, data)

Załącznik Nr (miejscowość, data) Załącznik 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE*

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE* Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Przetarg pisemny na ubezpieczenie Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich (PZTW) w zakresie: "Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą oraz kosztów leczenia za granicą zawodników

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 28/2015/N/Jaroszowiec

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 28/2015/N/Jaroszowiec Strona 1 z 6 Wrocław, 13.03.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica...

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica... IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ...... adres siedziby Wykonawcy kod ulica... miasto województwo. nr telefonu... nr fax... adres e-mail. (miejscowość, data). Oferta Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. Kobierniki

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

STRONA TYTUŁOWA OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty STRONA TYTUŁOWA OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 134 000 EURO, na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy- Zdroju; 33-380 Krynica

Bardziej szczegółowo

Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z

Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie Numer ogłoszenia: 222622-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl 1 z 6 2013-11-18 14:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl Sieradz: Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Swarzędz: Ubezpieczenie majątku odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Śrem: ZP/21/PN/12 ubezpieczenie dla Szpitala w Śremie Sp. z o.o Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie:

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie: W związku z otrzymanymi pytaniami w sprawie ogłoszonego przez nas postępowania przetargowego pn.: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego udzielam odpowiedzi: Pytanie nr 1: Prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo