SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Sieradzu Wspólny Słownik Zamówień (CPV) CPV ; ; ; ; ; Ustawa- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z 2007 r.: Nr 223, poz.1655; Dz. U. z 2008 r.: Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420; Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009 r.: Nr 19, poz. 101; Nr 65, poz.545; Nr 91, poz. 742 Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Termin realizacji zamówienia: od roku do roku Data zatwierdzenia: Znak sprawy: ZATWIERDZAM: Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 1

2 UWAGA Wykonawcy, którzy pobrali niniejszą specyfikację ze strony internetowej i chcą uzyskać status uczestnika postępowania, mają obowiązek dokonać pisemnego zgłoszenia (faks: ) do Zamawiającego, z podaniem: pełnej nazwy, adresu, nr telefonu i faksu oraz adresu z treścią: Informujemy, że materiały przetargowe pobraliśmy ze strony internetowej oraz prosimy o zarejestrowanie nas jako uczestnika postępowania w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu. CPV Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej, CPV Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, CPV Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów, CPV Usługi ubezpieczenia od ognia, CPV Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, CPV Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną. Wskazany w SIWZ adres poczty będzie służył do komunikowania się pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. I. INFORMACJE OGÓLNE: 1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych 1.1. Zgodnie z art.10. ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r.: Nr 223, poz.1655; Dz.U. z 2008 r.: Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420; Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009 r.: Nr 19, poz. 101; Nr 65, poz.545; Nr 91, poz. 742) 1.2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Ilekroć w niniejszych dokumentach przetargowych użyte jest pojęcie ustawa Pzp, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych o której mowa w pkt Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 2.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 233, poz. 1655) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605) 2.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763) 3. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu. Adres Zamawiającego: ul. Wojska Polskiego 102, Sieradz. Tel , ; faks strona internetowa: Nr PKD: 3811Z; 9002Z; 6832Z REGON: NIP: Rodzaj działalności: zbieranie i gospodarowanie odpadami inne niż niebezpieczne, administrowanie i zarządzanie majątkiem gminy i nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 2

3 Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Paweł Sroczyński tel , ; Z osobą uprawnioną można się kontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach Sposób przekazywania dokumentów: Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona będzie na piśmie i przekazywana pocztą bądź osobiście. Dopuszcza się przekazanie korespondencji za pomocą faksu ( ) pod warunkiem, że adresat niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania korespondencji, przesyłając zwrotnie kopię korespondencji wraz z datą otrzymania jej treści. Powyższe nie dotyczy protestu, dla którego zastrzega się formę pisemną. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie na adres Zamawiającego. Zapytania mogą być składane również faksem lub em (na adres: pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą). Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Niniejsza SIWZ oraz dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej dokumentacji przetargowej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe (rozszerzone o ryzyka klauzule dodatkowe) ubezpieczenie mienia własnego jak i powierzonego, odpowiedzialności cywilnej za ewentualne wynikłe szkody z tytułu prowadzenia działalności statutowej przez Przedsiębiorstwo: 1. od ognia i innych zdarzeń losowych; 2. od kradzieży z włamaniem i rabunku z ryzykiem wandalizmu/dewastacji; 3. sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 4. odpowiedzialności cywilnej: a) z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności (OC deliktowa) wraz z rozszerzeniami: - włączeniem szkód wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, - włączeniem szkód związanych z zalaniem, - odpowiedzialnością cywilną pracodawcy; b) zarządcy nieruchomości (ubezpieczenie obowiązkowe). c) czynności zawodowych członków zarządu 5. komunikacyjne środków transportowych AC, OC, NW, 6. następstw nieszczęśliwych wypadków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uaktualnienia sum ubezpieczenia do chwili zawarcia ubezpieczenia, tj. do roku (dotyczy ewentualnego zbycia lub zakupu majątku w trakcie trwania wyboru Wykonawcy). W poniższych ubezpieczeniach wszystkie ograniczenia odpowiedzialności, w postaci franszyz (integralnych i redukcyjnych) oraz udziałów własnych, są zniesione (wykupione). Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 3

4 Wykonawca może zastosować powyższe ograniczenia tylko w przypadku, gdy jest to wymóg wynikający z ogólnych warunków ubezpieczeń, którego nie można znieść (wykupić), przy czym ograniczenia te określone kwotowo nie mogą przekroczyć w: 1) ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 200 zł 2) ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej 100 zł Ponadto w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej nie może być zastosowana franszyza redukcyjna, ani udział własny. Uwaga: Przekroczenie powyższych limitów i ograniczeń spowoduje odrzucenie oferty. 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko (tj. mienie pracownicze, dewastacja ubezpieczonego mienia), na sumy stałe; Zakres ubezpieczenia: pożar (ogień), uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, huragan/silny wiatr, deszcz nawalny, śnieg, grad, lawina, ciężar/napór śniegu lub lodu, powódź, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, szkody wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania (w tym m.in.: zalanie, pękanie rur), uderzenie pojazdu w ubezpieczony obiekt, huk ponaddźwiękowy, przewrócenie się drzew lub innych wysokich konstrukcji, dym, sadza, ryzyko przepięć elektrycznych, zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratunkowej, prowadzonej w związku ze zdarzeniami, objętymi ubezpieczeniem oraz inne ryzyka dodatkowe wynikające z OWU. 2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z ryzykiem wandalizmu/dewastacji: System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko; Zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem i rabunek (dokonane lub usiłowanie), wandalizm (dewastacja), droga włamania (koszty naprawy zabezpieczeń). 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: System ubezpieczenia: na sumy stałe; Zakres ubezpieczenia: all risk, a w szczególności szkody powstałe wskutek: a) działania człowieka tj. niewłaściwej obsługi sprzętu m.in. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora, świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie (dewastacja/ wandalizm); b) kradzieży z włamaniem i rabunku; c) ognia (w tym również działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej; d) wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno kanalizacyjnych, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, a także czynników atmosferycznych w Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 4

5 postaci mrozu, śniegu, deszczu, wilgoci, pary wodnej itp.; e) wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia się ziemi; f) zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem pioruna. 4. Ubezpieczenia komunikacyjne: Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych; 2) ubezpieczenie pojazdu od uszkodzeń i kradzieży; 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów; System ubezpieczenia: na rok i na zdarzenie; 5. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) szkodę na osobie, rozumianą jako szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mogłyby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; 2) szkodę rzeczową, rozumianą jako szkoda powstała wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. System ubezpieczenia: na rok i na zdarzenie; ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ OBJĘTA ZOSTAŁA: a) odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia wraz z rozszerzeniami: Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność za szkody majątkowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaną działalnością (administrowaniem i zarządzaniem majątkiem gminy i nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych) lub posiadanym mieniem (nieruchomościami i mieniem ruchomym) (OC deliktowa). Suma gwarancyjna: OC deliktowa ,00 zł ROZSZERZENIA OC DELIKTOWEJ: - włączenie szkód wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania: Zakres ubezpieczenia: szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Suma gwarancyjna: podlimit OC na szkody wodno-kanalizacyjne i c.o ,00 zł - włączenie szkód od zalania: Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 5

6 Zakres ubezpieczenia: szkody z tytułu zalania wskutek nieszczelności dachów, stropów, rynien, pionów deszczowych, złączy płyt. Suma gwarancyjna: podlimit OC na szkody zalaniowe ,00 zł - odpowiedzialność cywilna pracodawcy: Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom oparta na art Kodeksu Cywilnego. Ubezpieczenie ma zastosowanie do sytuacji, gdy na pracodawcy ciąży obowiązek zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pracownika wraz z wynikłymi z takiego zdarzenia kosztami. Suma gwarancyjna: podlimit OC pracodawcy zł b) odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości: (ubezpieczenie obowiązkowe) Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością. Ubezpieczenie obowiązkowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2114), na podstawie art.186 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z poźn. zm.) Ilość zarządców nieruchomości objętych ubezpieczeniem 1 osoba. Suma gwarancyjna: OC zarządcy nieruchomości ,00 EURO 6. Tabelaryczne ujęcie ubezpieczanego majątku: Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Liczba ubezpieczonych 15 Suma gwarancyjna ubezpieczenia na osobę Ubezpieczeni mienia od ognia i innych żywiołów wg Załącznika Nr 6 Budynki i budowle Maszyny i urządzenia, wyposażenie, itp. Środki obrotowe Mienie osób trzecich Gotówka 7 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku środków obrotowych oraz urządzeń wg Załącznika Nr 6 Środki obrotowe Mienie osób trzecich ,00 zł ,00 zł Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 6

7 Wyposażenie (urządzenia) ,00 zł Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku gotówki, innych wartości pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych Kradzież z włamaniem Rabunek z lokalu Rabunek w czasie przewożenia, przenoszenia (transportu) ,00 zł ,00 zł ,00 zł Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków mieszkalnych Gminy Miasta Sieradz wg Załącznika Nr 5 Suma ubezpieczenia ,00 zł Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków i lokali użytkowych Gminy Miasta Sieradz wg Załącznika Nr 5 Suma ubezpieczenia ,00 zł Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków Wspónot Mieszkaniowych wg Załącznika Nr 5 Suma ubezpieczenia ,00 zł Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością statutową Suma gwarancyjna ubezpieczenia ,00 zł Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomościami Suma gwarancyjna ubezpieczenia ,00 zł Ubezpieczenie komunikacyjne środków transportowych w zakresie wg Załącznika Nr 7 Suma gwarancyjna ubezpieczenia ,00 zł III. DEFINICJE KLAUZUL: A) Klauzule obligatoryjne bezwzględnie obowiązujące: A1. Klauzula reprezentantów z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (np. zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami ubezpieczonego, Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A2. Klauzula automatycznego pokrycia (inwestycyjna) - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że nowo nabyte mienie lub wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji itp. realizowanych przez Ubezpieczającego, będą automatycznie pokryte odpowiedzialnością Ubezpieczyciela w Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 7

8 ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych. Zgłoszenie tych inwestycji do ubezpieczenia, będzie się odbywało kwartalnie, tj.: - do dnia 10-go miesiąca następnego po zakończonym kwartale po zawarciu umów ubezpieczenia, Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela o inwestycjach zrealizowanych od momentu zawarcia umowy, - do dnia 10-go miesiąca następnego po zakończonym okresie ubezpieczenia, Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w okresie ubezpieczenia. Składka za inwestycje zgłoszone do ubezpieczenia będzie naliczana zgodnie z formułą pro rata temporis od dnia, w którym inwestycje te zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A3. Klauzula przepięciowa - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego, w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna szkody w urządzeniach, instalacjach elektrycznych, sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych, na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi ,00 zł. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, a definicja odnosi się też do szkody w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A4. Klauzula rozliczenia składek - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności dopłaty składek, oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata temporis za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony liczony będzie od następnego dnia po wygaśnięciu tej ochrony. Składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia ( w systemie pro rata temporis za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej) oraz niewykorzystanej sumy ubezpieczenia. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. A5. Klauzula warunków i taryf - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki), obowiązujące w stosunku do umowy ubezpieczenia. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. A6. Klauzula zgłaszania szkód - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w każdym przypadku określania w warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę: "W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego, jaki następuje po terminie określonym w warunkach". Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. A7. Klauzula oględzin po szkodzie - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w procedurze likwidacji szkód Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania oględzin w ciągu pięciu dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o szkodzie od Ubezpieczającego. Dotyczy: wszystkich Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 8

9 ubezpieczeń. A8. Klauzula rozstrzygania sporów - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczającego. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. A9. Klauzula sprzętu przenośnego - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (m.in. w laptopach), użytkowanym również poza miejscem ubezpieczenia. Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A10. Klauzula kosztów dodatkowych - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione: 1) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą, w przypadku bezpośredniego zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia - w granicach sumy ubezpieczenia; 2) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat - w granicach sumy ubezpieczenia; 3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody. Koszty, o których mowa w pkt 1 i 2, Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych. Jeżeli koszty, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości określonej w tych punktach, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności (overlimit) nie więcej niż łącznie w okresie ubezpieczenia ,00 zł. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A11. Klauzula dewastacji - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w ramach niniejszej klauzuli do ubezpieczenia przyjmuje się szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe wskutek rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia mienia przez osoby trzecie. Ubezpieczenie będzie zawarte w systemie na pierwsze ryzyko, a wysokość szkody i odszkodowania wyliczone zostaną według zasad określonych w OWU od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie nie będzie obejmować swym zakresem: a) uszkodzenia mienia w wyniku pomalowania, w tym graffiti, b) budynków w budowie, c) gotówki oraz wartości pieniężnych, dokumentów, planów, modeli, wzorców, d) szyb i innych przedmiotów szklanych w wyniku zadrapania, e) stłuczenia i uszkodzenia przedmiotów, które mogą zostać ubezpieczone w ramach innych ubezpieczeń. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi ,00 zł. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych. Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 9

10 A12. Klauzula ograniczenia zasady proporcji odnośnie budynków i budowli - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości, będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych. A13. Klauzula rozszerzająca o zakres niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ubezpieczonego zobowiązania wynikającego z umowy zawartej w ramach prowadzonej działalności. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. Podlimit sumy gwarancyjnej na jeden wypadek ubezpieczeniowy ,00 zł, na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ,00 zł. A14. Klauzula rozszerzająca o zakres wyrządzonej szkody powstałej w następstwie wypadku przy pracy - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody obciążające Ubezpieczonego, gdy w okresie trwania ubezpieczenia w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz posiadaniem mienia używanego w tej działalności, zaistnieją wypadki przy pracy, w następstwie których Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkód rzeczowych lub na osobie poniesionych przez jego pracowników. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. Podlimit sumy gwarancyjnej na jeden wypadek ubezpieczeniowy ,00 zł, na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ,00 zł. A15. Klauzula rozszerzająca o zakres wyrządzonej szkody w środowisku - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej w związku z odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym w wyniku jego zanieczyszczenia, ujawnione nie później niż w ciągu 72 godzin od początku procesu wydzielania, rozrzucania lub innego uwalniania się do powietrza, wody, gruntu substancji niebezpiecznych oraz pokrywa koszty kompensacji przyrodniczej w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska poniesionych przez osoby trzecie. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. Podlimit sumy gwarancyjnej na jeden wypadek ubezpieczeniowy ,00 zł, na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ,00 zł. A16. Klauzula rozszerzająca zakres o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umów najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. Podlimit sumy gwarancyjnej na jeden wypadek ubezpieczeniowy ,00 zł, na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ,00 zł. A17. Klauzula rozszerzająca zakres o szkody powstałe w mieniu ruchomym - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w powierzonym mieniu ruchomym podczas wykonywania przez Ubezpieczonego, w ramach Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 10

11 działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem, obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. Podlimit sumy gwarancyjnej na jeden wypadek ubezpieczeniowy ,00 zł, na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ,00 zł. A18. Klauzula rozszerzająca zakres o wyrządzone szkody przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. Podlimit sumy gwarancyjnej na jeden wypadek ubezpieczeniowy ,00 zł, na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ,00 zł. B) Klauzule fakultatywne dodatkowe, rozszerzające zakres ochrony: B1. Klauzula przetężenia - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe na skutek niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego (zmiana w napięciu lub natężeniu) w ubezpieczeniu od ognia innych zdarzeń losowych do limitu ,00 zł. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych. B2. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku szkody w sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer, sieć komputerowa itp.), Ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela, może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji, sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody. Protokół szkody będzie sporządzony (bądź zatwierdzony) przez osobę upoważnioną do podejmowania zobowiązań w imieniu spółki i każdorazowo zawierał będzie również dokumentację zdjęciową. Protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu dwóch dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Klauzula będzie miała zastosowanie wyłącznie do szkód o wartości nie większej niż 5 000,00 zł; Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. B3. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie rozmiaru szkody. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. B4. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel, w Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 11

12 przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową i potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości 50% szacowanej bezspornej części szkody, stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu czternastu dni od daty złożenia stosownego wniosku wraz z kosztorysami. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej. B5. Klauzula kradzieży zwykłej - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia, pod warunkiem jednak, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: zł. Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. B6. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, dla sprzętu w wieku do pięciu lat. Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. B7. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej danego środka trwałego. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku. B8. Klauzula składowania - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku szkód powstałych wskutek zalania mienia, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. B9. Klauzula funduszu prewencyjnego - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji Ubezpieczającego fundusz prewencyjny na cele poprawy bezpieczeństwa przedsiębiorstwa wkładu), w wysokości minimum 10% płaconych składek z całości ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego przetargu. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, po uprzednim ustaleniu sposobu wykorzystania w/w środków z Ubezpieczycielem. Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 12

13 B10. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli w terminie 30 dni nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. B11. Klauzula odstąpienia od zasady proporcji - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku ubezpieczenia mienia (dotyczy majątku trwałego, urządzeń, wyposażenia i sprzętu elektronicznego) w systemie sum stałych według wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej, nie będzie miała zastosowania zasada proporcji i z tym związane niedoubezpieczenie. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. B12. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak, jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań (tzw. wypłata w miejsce zastąpienia). Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. B13. Klauzula czasu ochrony - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że brak opłaty składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek jej raty, pomimo upływu terminu jej płatności, nie może być podstawą do odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy, ani skutkować brakiem lub wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej. W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niż 7-dniowy, termin do uiszczenia składki, bądź jej raty, powiadamiając o tym Ubezpieczającego na piśmie, z podaniem sankcji w przypadku braku zapłaty składki w wyznaczonym terminie. Odstąpienie od umowy, bądź wygaśnięcie ochrony jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki, bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. IV. ZASADY WYCENY UBEZPIECZANEGO MAJĄTKU: Podane kwoty sum ubezpieczenia oparte zostały o następujące zasady wyceny: - Budynki i budowle (mieszkalne i niemieszkalne) wycenione są wg wartości księgowej brutto oraz wartości rzeczywistej. - Majątek trwały, urządzenia, wyposażenie i sprzęt elektroniczny wg wartości księgowej brutto. Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 13

14 - W ubezpieczeniach na pierwsze ryzyko, przyjęto stany maksymalne poszczególnych składników majątku, jakie mogą być narażone na szkodę w wyniku zdarzenia. Ujęcie podatku VAT: - Wartość brutto (z VAT). V. INFORMACJE DODATKOWE: 1. Informacja dotycząca szkodowości P.K. Spółka z o.o. w Sieradzu, pomocna przy opracowaniu oferty, została przedstawiona jako Załącznik Nr 4 do niniejszej dokumentacji. 2. Lokalizacje poszczególnych zakładów: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. (siedziba) ul. Wojska Polskiego 102, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ( oddział zewnętrzny P.K. Sp. z o.o.) ul. Kosynierów 1, Składowisko Odpadów Stałych (administrowane przez P.K. Sp. z o.o.) Bartochów, gm. Warta, pow. Sieradz Cmentarz Komunalny (administrowany przez P.K. Sp. z o.o.) ul. Górka Kłocka, 3. Aktualna liczba pracowników 109; 4. Liczba wypadków przy pracy z ostatnich 4 lat (wszystkie odszkodowania wypłacone przez ZUS): w 2006 r na łączną kwotę = 904,00 zł w 2007 r na łączną kwotę = 9 900,00 zł w 2008 r na łączną kwotę = 1 767,00 zł w 2009 r. (na dzień 17 listopad) na łączną kwotę = 0,00 zł (3 jeszcze w toku) 5. Wartość obrotów osiągniętych przez P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu w roku tyś. zł; 6. Planowany obrót na rok bieżący tyś zł; 7. Zabezpieczenia: a) przeciwpożarowe: - urządzenia gaśnicze proszkowe typu A, B, C ; b) przeciwkradzieżowe i przeciwwłamaniowe: - instalacje sygnalizacyjno -alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od chronionego obiektu. 8. Budynki, w których zlokalizowany jest ubezpieczany majątek i sprzęt elektroniczny, to obiekty z cegły i betonu, a mienie znajduje się na poziomie parteru budynków. Zabezpieczenie okien okna są okratowane. Zabezpieczenie drzwi drzwi zewnętrzne zabezpieczone podwójnymi zamkami. Drzwi do poszczególnych pokoi zabezpieczone zamkami. 9. Budynki, w których znajdują się siedziba P.K. Sp. z o.o. i ZGM, wyposażone są w czynne elektroniczne systemy alarmowe, spełniające wymagania Polskiej Normy Systemy alarmowe i mające za zadanie przekazywanie sygnałów alarmu o włamaniu specjalnym służbom patrolowym z całodobową ochroną, gwarantującym skuteczne przerwanie kradzieży w czasie do 10 minut od odbioru sygnału (monitoring całodobowy). Dodatkowo stały dozór siedziby P.K. Sp. z o.o. (ul. Wojska Polskiego 102) pełniony jest w godzinach od do 7 00 jednoosobowy dyżur ochroniarski. Usługę dozoru świadczy Koncesjonowana Firma: Spółdzielnia MUSI Ochrona Osób i Mienia z siedzibą w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Topolowa 45 oraz Zakład Ochrony Mienia Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Kościuszki Dane na temat budynków: Budynki te to w większości bloki ( 60%) i kamienice ( 40%). Od roku 1997 żadne z budynków administrowanych przez P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu nie było dotknięte powodzią. Stan techniczny powyższych budynków jest średni, a przeprowadzone remonty dotyczą: - dachu, - wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjnej i elektrycznej, Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 14

15 - wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, - malowanie klatki schodowej, - ocieplenia ścian budynków. 11. Sprzęt elektroniczny: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu korzysta z sieci publicznej i UPS, jako źródeł zasilania. Sprzęt elektroniczny jest konserwowany na zasadzie usługi zleconej firmom specjalistycznym. 12. Sposób przechowywania gotówki: Gotówka przechowywana jest w kasie pancernej. Kasa pancerna jest przytwierdzona na stałe do podłoża. Drzwi pomieszczenia kasowego zabezpieczone są specjalnymi zamkami, a okna okratowane. Ponadto pomieszczenie kasowe wyposażone jest w system alarmowy. VI. POZOSTAŁE WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE UBEZPIECZEŃ: 1. Ubezpieczeniem objęte jest mienie we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego. 2. Doubezpieczenie majątku nowo nabytego oraz takiego, dla którego okres dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej kończy się później niż 31 grudnia 2009 r. dokonywane będzie na takich samych warunkach jak ubezpieczenia zawarte zgodnie z ofertą. Okres ubezpieczenia wyrównany zostanie do 31 grudnia 2010 r., składka zostanie naliczona, zgodnie z formułą pro rata temporis za każdy dzień ochrony. 3. Składka za ubezpieczenia opłacana będzie w dwóch ratach, zgodnie ze stawkami przedstawionymi w ofercie przetargowej, przy czym stawki te obowiązują przez cały okres ubezpieczenia. Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na konto Ubezpieczyciela w terminie: I rata 21 dni od wystawienia polis ubezpieczeniowych, II rata 6 m-cy od początku odpowiedzialności. 4. Zamawiający zostanie powiadomiony w formie pisemnej przez Ubezpieczyciela o możliwości doubezpieczenia mienia po zaistniałej szkodzie (zasada wyczerpania się sumy ubezpieczenia), w chwili zgłaszania tej szkody przez Zamawiającego. Decyzję o doubezpieczeniu podejmie Zamawiający i ma wówczas prawo do dokonania doubezpieczenia na niezmienionych warunkach. 5. Bieżące inwestycje realizowane przez Zamawiającego będą automatycznie i bez dodatkowej składki pokryte odpowiedzialnością Ubezpieczyciela w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku, zawartym w systemie na pierwsze ryzyko, z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych. 6. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Za każdy niewykorzystany dzień ochrony ubezpieczeniowej zostaną Ubezpieczającemu zwrócone składki. Kwota składki podlegającej zwrotowi będzie ustalona proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Uwaga: Wykonawca składając ofertę akceptuje jednocześnie wyżej wymienione wymogi dodatkowe. VII. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA: Od dnia 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku. VIII. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp 2. Spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp, tj. a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiadają zezwolenie na Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 15

16 prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP, zgodnie z przedmiotem zamówienia, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Ocena spełnienia wymienionych wyżej warunków zostanie dokonana, zgodnie z formułą: "spełnia nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, wyszczególnionych w części X niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione warunki Wykonawca spełnił. O ile nie zaistnieją okoliczności, które powodowałyby unieważnienie postępowania, to zamawiający na mocy art. 26 ust. 1 pkt. 3 Pzp: - w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie wykonawców do uzupełnienia niezłożonych a wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu, dokumentów złożonych a zawierających błędy lub złożonych wadliwie pełnomocnictw, - w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie wykonawców do złożenia wyjaśnień, dotyczących oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 u Pzp, potwierdzających spełnienie warunków określonych w SIWZ. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty winny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego w SIWZ, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Uwaga. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek z warunków wyżej określonych, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. IX. ZAWARTOŚĆ OFERTY WYMAGANE DOKUMENTY: 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: L.p. Nazwa/ rodzaj dokumentu Uwagi Formularz oferty/zapytanie cenowe, zawierający podstawowe informacje o firmie, cenę ofertową składkę ubezpieczeniową z rozdzieleniem na poszczególne ryzyka/ ubezpieczenia, informację o akceptacji klauzul, wysokości ewentualnie zastosowanych franszyz i udziałów własnych Oświadczenie Wykonawcy, że Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku przyznania mu zamówienia, zobowiązuje się on do zawarcia pisemnej umowy o treści zgodnej z SIWZ, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń uważa się za związanego ofertą przez czas wskazany w SIWZ przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki określone w art. 22, ust. 1i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 4 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 - Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 16

17 terminu składania ofert 5 Kopia zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP - 6 Upoważnienie dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów 7 Ogólne i/lub szczególne warunki ubezpieczeń określonych w niniejszej SIWZ - 2. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymienionych powyżej muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. X. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 3. Wymagania stawiane Wykonawcy w części IX, stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, winien załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w części X, celem potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych do ubiegania się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie z art. 22 ust. 1, art. 24 upzp. składa w ich imieniu pełnomocnik lub Wykonawcy podpisują oświadczenie wspólnie na jednym formularzu. XI. WADIUM: W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje. XII. PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE: Zamawiający, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w drodze niniejszego zamówienia publicznego zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. XIII. OFERTA WARIANTOWA I CZĘŚCIOWA: Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. Nie dopuszcza się powierzania żadnych czynności objętych zamówieniem podwykonawcom bez zgody zamawiającego. XIV. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE: -zawarcia umowy ramowej, -aukcji elektronicznej, -ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, -zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, - rozliczeń w walutach obcych. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę na całość zamówienia. 2. Oferta winna być sporządzona pisemnie w języku polskim w 1 egzemplarzu i napisana czytelnym pismem ręcznym, komputerowo lub na maszynie. Załączone dokumenty, które są sporządzone w języku obcym, winny być uzupełnione w tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty nieprzetłumaczone będą uznane za niedołączone. 3. Celem uniemożliwienia zdekompletowania oferty, wszystkie strony oferty i załączników winny być ponumerowane. Wymóg ten nie ma zastosowania do ogólnych i szczególnych warunków - Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 17

18 ubezpieczenia, załączonych do oferty. 4. Podpis pod formularzem oferty, oświadczeniami, zmianami, kserokopiami z dokumentów stwierdzających zgodność z oryginałami, winny złożyć osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w sposób określony w akcie rejestrowym. Kserokopie nie potwierdzone nie będą uznane. Do oferty należy załączyć oryginał dokumentu lub poświadczoną przez notariusza kopię dokumentu, stwierdzającą umocowanie do podpisania i złożenia oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów wymaganych w SIWZ. 5. W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy występujący wspólnie winni być wymienieni na formularzu oferty cenowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz na kopercie wewnętrznej, w której umieszczona jest oferta. Ofertę i wszystkie dokumenty podpisuje ustanowiony przez Wykonawców pełnomocnik. Do oferty należy załączyć oryginały lub notarialnie poświadczone kopie pełnomocnictw, udzielonych pełnomocnikowi przez każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 6. Składanie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych oświadczeń, zagrożone jest karą pozbawienia wolności na podstawie art. 297 Kodeksu Karnego i zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt 2 u Pzp). 7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawcy zabrania się modyfikacji treści SIWZ. 8. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ (obowiązują wzory dokumentów załączonych do SIWZ). 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, i zamieszcza na stronie internetowej zamawiającego. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się integralną częścią SIWZ. 10. Zgodnie z art. 38 ust. 4 u Pzp, jeżeli w niniejszym postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Jeżeli zgodnie z regulacją art. 38 ust. 6 u Pzp, w wyniku zmiany treści specyfikacji, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. 12. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 13. W interesie Wykonawcy jest: a) aby formularz oferty wraz z załącznikami (wszystkie wymagane dokumenty) były spięte lub zbindowane w sposób utrudniający jego zdekompletowanie. Zachowanie powyższego, jak również ułożenie dokumentów, zgodnie z kolejnością przedstawioną w części X niniejszej SIWZ, ułatwi i usprawni pracę Komisji Przetargowej, b) aby z uwagi na charakter wykonywanej pracy, siedziba firmy, bądź jej przedstawicielstwo znajdowało się w miejscu działania Zamawiającego. XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY: 1. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 2. Oferta powinna wyrażać ostateczną sumaryczną cenę ubezpieczenia z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia (oddzielnie dla każdego z punktów wymienionych w części od II do VI przedmiotu zamówienia). Wykonawca zsumuje wartość poszczególnych pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę oferty. Uwaga: Nie dopuszcza się skreśleń i poprawek w cenie ofertowej. Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 18

19 XVII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: Ofertę, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, należy umieścić w kopercie wewnętrznej opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz Zamawiającego. Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na kopercie wewnętrznej należy umieścić nazwę i adres każdego z Wykonawców oraz nazwę i adres Zamawiającego. Następnie całość należy umieścić w kopercie zewnętrznej opatrzonej następującym oznaczeniem: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu ul. Wojska Polskiego 102, Sieradz OFERTA: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu Nie otwierać przed dniem r. Koperty, zewnętrzna i wewnętrzna, winny być szczelnie zamknięte, aby nie budziły wątpliwości, co do ich wcześniejszego otwarcia. XVIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: P.K. Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 102, sekretariat pok. nr 1 do dnia 10 grudnia 2009 r. do godz O terminie wpłynięcia oferty nie decyduje data stempla pocztowego. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. XIX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 10 grudnia 2009 r. o godz w Siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu ul. Wojska Polskiego 102 pok. nr 5 (świetlica). 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwierania ofert zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i pozostałych czynników podlegających ocenie. 4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wyjaśnienie Wykonawcy nie może mieć charakteru negocjacji, ani też zmienić treści oferty. 6. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 2 u Pzp, poprawi w tekście oferty: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 7. Zamawiający postąpi zgodnie z art. 89 ust. 1 u Pzp, w przypadku, gdy treść oferty wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 u Pzp. 8. Zamawiający odrzuci ofertę, gdy zajdą przesłanki określone w art. 89 ust. 1 u Pzp. XX. WYCOFANIE, ZWROT OFERTY LUB JEJ ZMIANY: 1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed upływem terminu składania ofert. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach wewnętrznej i zewnętrznej odpowiednio oznakowanych Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 19

20 dodatkowo dopiskiem ZMIANA. 3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE. 4. Koperty oznaczone napisem WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. 5. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 8. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed terminem składania ofert. XXI. OCENA OFERTY: 1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli nie zostaną spełnione warunki określone w art. 89 u Pzp. 3. Oferty Wykonawców, spełniające postawione warunki i zawierające wszystkie wymagane dokumenty, oceniane będą wg następujących kryteriów, którym przypisano odpowiednie wagi procentowe: 1.Cena oferty (Pi) 70% 2.Wysokość franszyz i udziałów własnych (W FU ) 10% 3.Zaakceptowane klauzule dodatkowe (Ki) 20% 4. Maksymalna łączna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi Każdemu z kryteriów przypisana zostaje maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania. Liczba punktów w poszczególnych kryteriach przyznawana będzie według następujących zasad: 5.1 Cena oferty (Pi) oceniana będzie w następujący sposób: a) 70 pkt uzyskuje oferta o najniższej cenie za wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej; b) ofertom o cenie wyższej przypisywane są wartości punktowe według poniższej formuły: Pi = Cmin / C 70 gdzie: Pi liczba punktów za cenę oferty Wykonawcy ; Cmin cena oferty najtańszej; C cena oferty Wykonawcy; 5.2 Wysokość franszyz i udziałów własnych (W FU ) zgodnie z wymogami Zamawiającego, wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach, w postaci franszyz (integralnych i redukcyjnych) oraz udziałów własnych, są zniesione (wykupione). Uwaga: Jeżeli jednak Wykonawca zastosuje któreś z ograniczeń, w przypadku, gdy jest to wymóg wynikający z ogólnych warunków ubezpieczeń, którego nie można znieść (wykupić), wówczas ocena polega na zasadach określonych poniżej. Ocenie podlegają franszyzy i udziały własne zastosowane w następujących ubezpieczeniach: Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 20

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna ZAŁĄCZNIK NR 2 Nazwa firmy wykonawcy... Kod, miejscowość... Województwo... Ulica, nr domu, nr lokalu... REGON... NIP... Numer telefonu Wykonawcy... Numer faxu Wykonawcy... Firmowy adres email Wykonawcy......,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. Załącznik Nr 2/str. 1 Część I Zamówienia UMOWA - Wzór Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie MZK sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1)

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) Nazwa i adres Wykonawcy:... NIP.. REGON Tel. Fax. e-mail Wojewódzki Zarząd Dróg 6-042 Zielona Góra al. Niepodległości 32 Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe Godkowo, 22.10.2014 r. Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego Gmina Godkowo Godkowo 14 14-407 Godkowo Tel. 055-249 72 10, fax 055-249 72 57 e-mail sekretariat@uggodkowo.bip.doc.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1 -WZÓR- UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu...r. w Radzionkowie pomiędzy: Gminą Radzionków siedziba Urzędu Gminy, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:...

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:... Część I Zamówienia: Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Puławy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Puławy

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR W dniu..... r. w Policach, pomiędzy Zarządem Powiatu w Policach z siedzibą w Policach, przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police, zwanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.brokersunion.pl Biłgoraj: Usługa ubezpieczenia mienia i OC Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r. Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1. UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nowym Sączu, w dniu... pomiędzy: Miastem Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl/zampub/ Puławy: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Śrem: ZP/21/PN/12 ubezpieczenie dla Szpitala w Śremie Sp. z o.o Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bonusubezpieczenia.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bonusubezpieczenia.pl osnowiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 269938-2014; data zamieszczenia: 13.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. Kobierniki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na ubezpieczenie 58 zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz 3 komputerów przenośnych w ramach projektu Internet szansą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych - WZÓR - UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu. w Piekarach Śląskich pomiędzy: Gminą Piekary Śląskie, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej 41-940 Piekary Śląskie, ul. świrki 23,

Bardziej szczegółowo

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez:

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 8a do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP:

Bardziej szczegółowo