SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Sieradzu Wspólny Słownik Zamówień (CPV) CPV ; ; ; ; ; Ustawa- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z 2007 r.: Nr 223, poz.1655; Dz. U. z 2008 r.: Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420; Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009 r.: Nr 19, poz. 101; Nr 65, poz.545; Nr 91, poz. 742 Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Termin realizacji zamówienia: od roku do roku Data zatwierdzenia: Znak sprawy: ZATWIERDZAM: Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 1

2 UWAGA Wykonawcy, którzy pobrali niniejszą specyfikację ze strony internetowej i chcą uzyskać status uczestnika postępowania, mają obowiązek dokonać pisemnego zgłoszenia (faks: ) do Zamawiającego, z podaniem: pełnej nazwy, adresu, nr telefonu i faksu oraz adresu z treścią: Informujemy, że materiały przetargowe pobraliśmy ze strony internetowej oraz prosimy o zarejestrowanie nas jako uczestnika postępowania w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu. CPV Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej, CPV Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, CPV Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów, CPV Usługi ubezpieczenia od ognia, CPV Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, CPV Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną. Wskazany w SIWZ adres poczty będzie służył do komunikowania się pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. I. INFORMACJE OGÓLNE: 1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych 1.1. Zgodnie z art.10. ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r.: Nr 223, poz.1655; Dz.U. z 2008 r.: Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420; Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009 r.: Nr 19, poz. 101; Nr 65, poz.545; Nr 91, poz. 742) 1.2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Ilekroć w niniejszych dokumentach przetargowych użyte jest pojęcie ustawa Pzp, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych o której mowa w pkt Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 2.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 233, poz. 1655) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605) 2.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763) 3. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu. Adres Zamawiającego: ul. Wojska Polskiego 102, Sieradz. Tel , ; faks strona internetowa: Nr PKD: 3811Z; 9002Z; 6832Z REGON: NIP: Rodzaj działalności: zbieranie i gospodarowanie odpadami inne niż niebezpieczne, administrowanie i zarządzanie majątkiem gminy i nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 2

3 Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Paweł Sroczyński tel , ; Z osobą uprawnioną można się kontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach Sposób przekazywania dokumentów: Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona będzie na piśmie i przekazywana pocztą bądź osobiście. Dopuszcza się przekazanie korespondencji za pomocą faksu ( ) pod warunkiem, że adresat niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania korespondencji, przesyłając zwrotnie kopię korespondencji wraz z datą otrzymania jej treści. Powyższe nie dotyczy protestu, dla którego zastrzega się formę pisemną. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie na adres Zamawiającego. Zapytania mogą być składane również faksem lub em (na adres: pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą). Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Niniejsza SIWZ oraz dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej dokumentacji przetargowej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe (rozszerzone o ryzyka klauzule dodatkowe) ubezpieczenie mienia własnego jak i powierzonego, odpowiedzialności cywilnej za ewentualne wynikłe szkody z tytułu prowadzenia działalności statutowej przez Przedsiębiorstwo: 1. od ognia i innych zdarzeń losowych; 2. od kradzieży z włamaniem i rabunku z ryzykiem wandalizmu/dewastacji; 3. sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 4. odpowiedzialności cywilnej: a) z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności (OC deliktowa) wraz z rozszerzeniami: - włączeniem szkód wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, - włączeniem szkód związanych z zalaniem, - odpowiedzialnością cywilną pracodawcy; b) zarządcy nieruchomości (ubezpieczenie obowiązkowe). c) czynności zawodowych członków zarządu 5. komunikacyjne środków transportowych AC, OC, NW, 6. następstw nieszczęśliwych wypadków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uaktualnienia sum ubezpieczenia do chwili zawarcia ubezpieczenia, tj. do roku (dotyczy ewentualnego zbycia lub zakupu majątku w trakcie trwania wyboru Wykonawcy). W poniższych ubezpieczeniach wszystkie ograniczenia odpowiedzialności, w postaci franszyz (integralnych i redukcyjnych) oraz udziałów własnych, są zniesione (wykupione). Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 3

4 Wykonawca może zastosować powyższe ograniczenia tylko w przypadku, gdy jest to wymóg wynikający z ogólnych warunków ubezpieczeń, którego nie można znieść (wykupić), przy czym ograniczenia te określone kwotowo nie mogą przekroczyć w: 1) ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 200 zł 2) ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej 100 zł Ponadto w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej nie może być zastosowana franszyza redukcyjna, ani udział własny. Uwaga: Przekroczenie powyższych limitów i ograniczeń spowoduje odrzucenie oferty. 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko (tj. mienie pracownicze, dewastacja ubezpieczonego mienia), na sumy stałe; Zakres ubezpieczenia: pożar (ogień), uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, huragan/silny wiatr, deszcz nawalny, śnieg, grad, lawina, ciężar/napór śniegu lub lodu, powódź, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, szkody wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania (w tym m.in.: zalanie, pękanie rur), uderzenie pojazdu w ubezpieczony obiekt, huk ponaddźwiękowy, przewrócenie się drzew lub innych wysokich konstrukcji, dym, sadza, ryzyko przepięć elektrycznych, zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratunkowej, prowadzonej w związku ze zdarzeniami, objętymi ubezpieczeniem oraz inne ryzyka dodatkowe wynikające z OWU. 2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z ryzykiem wandalizmu/dewastacji: System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko; Zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem i rabunek (dokonane lub usiłowanie), wandalizm (dewastacja), droga włamania (koszty naprawy zabezpieczeń). 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: System ubezpieczenia: na sumy stałe; Zakres ubezpieczenia: all risk, a w szczególności szkody powstałe wskutek: a) działania człowieka tj. niewłaściwej obsługi sprzętu m.in. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora, świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie (dewastacja/ wandalizm); b) kradzieży z włamaniem i rabunku; c) ognia (w tym również działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej; d) wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno kanalizacyjnych, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, a także czynników atmosferycznych w Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 4

5 postaci mrozu, śniegu, deszczu, wilgoci, pary wodnej itp.; e) wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia się ziemi; f) zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem pioruna. 4. Ubezpieczenia komunikacyjne: Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych; 2) ubezpieczenie pojazdu od uszkodzeń i kradzieży; 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów; System ubezpieczenia: na rok i na zdarzenie; 5. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) szkodę na osobie, rozumianą jako szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mogłyby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; 2) szkodę rzeczową, rozumianą jako szkoda powstała wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. System ubezpieczenia: na rok i na zdarzenie; ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ OBJĘTA ZOSTAŁA: a) odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia wraz z rozszerzeniami: Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność za szkody majątkowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaną działalnością (administrowaniem i zarządzaniem majątkiem gminy i nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych) lub posiadanym mieniem (nieruchomościami i mieniem ruchomym) (OC deliktowa). Suma gwarancyjna: OC deliktowa ,00 zł ROZSZERZENIA OC DELIKTOWEJ: - włączenie szkód wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania: Zakres ubezpieczenia: szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Suma gwarancyjna: podlimit OC na szkody wodno-kanalizacyjne i c.o ,00 zł - włączenie szkód od zalania: Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 5

6 Zakres ubezpieczenia: szkody z tytułu zalania wskutek nieszczelności dachów, stropów, rynien, pionów deszczowych, złączy płyt. Suma gwarancyjna: podlimit OC na szkody zalaniowe ,00 zł - odpowiedzialność cywilna pracodawcy: Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom oparta na art Kodeksu Cywilnego. Ubezpieczenie ma zastosowanie do sytuacji, gdy na pracodawcy ciąży obowiązek zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pracownika wraz z wynikłymi z takiego zdarzenia kosztami. Suma gwarancyjna: podlimit OC pracodawcy zł b) odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości: (ubezpieczenie obowiązkowe) Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością. Ubezpieczenie obowiązkowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2114), na podstawie art.186 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z poźn. zm.) Ilość zarządców nieruchomości objętych ubezpieczeniem 1 osoba. Suma gwarancyjna: OC zarządcy nieruchomości ,00 EURO 6. Tabelaryczne ujęcie ubezpieczanego majątku: Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Liczba ubezpieczonych 15 Suma gwarancyjna ubezpieczenia na osobę Ubezpieczeni mienia od ognia i innych żywiołów wg Załącznika Nr 6 Budynki i budowle Maszyny i urządzenia, wyposażenie, itp. Środki obrotowe Mienie osób trzecich Gotówka 7 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku środków obrotowych oraz urządzeń wg Załącznika Nr 6 Środki obrotowe Mienie osób trzecich ,00 zł ,00 zł Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 6

7 Wyposażenie (urządzenia) ,00 zł Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku gotówki, innych wartości pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych Kradzież z włamaniem Rabunek z lokalu Rabunek w czasie przewożenia, przenoszenia (transportu) ,00 zł ,00 zł ,00 zł Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków mieszkalnych Gminy Miasta Sieradz wg Załącznika Nr 5 Suma ubezpieczenia ,00 zł Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków i lokali użytkowych Gminy Miasta Sieradz wg Załącznika Nr 5 Suma ubezpieczenia ,00 zł Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków Wspónot Mieszkaniowych wg Załącznika Nr 5 Suma ubezpieczenia ,00 zł Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością statutową Suma gwarancyjna ubezpieczenia ,00 zł Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomościami Suma gwarancyjna ubezpieczenia ,00 zł Ubezpieczenie komunikacyjne środków transportowych w zakresie wg Załącznika Nr 7 Suma gwarancyjna ubezpieczenia ,00 zł III. DEFINICJE KLAUZUL: A) Klauzule obligatoryjne bezwzględnie obowiązujące: A1. Klauzula reprezentantów z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (np. zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami ubezpieczonego, Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A2. Klauzula automatycznego pokrycia (inwestycyjna) - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że nowo nabyte mienie lub wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji itp. realizowanych przez Ubezpieczającego, będą automatycznie pokryte odpowiedzialnością Ubezpieczyciela w Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 7

8 ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych. Zgłoszenie tych inwestycji do ubezpieczenia, będzie się odbywało kwartalnie, tj.: - do dnia 10-go miesiąca następnego po zakończonym kwartale po zawarciu umów ubezpieczenia, Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela o inwestycjach zrealizowanych od momentu zawarcia umowy, - do dnia 10-go miesiąca następnego po zakończonym okresie ubezpieczenia, Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w okresie ubezpieczenia. Składka za inwestycje zgłoszone do ubezpieczenia będzie naliczana zgodnie z formułą pro rata temporis od dnia, w którym inwestycje te zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A3. Klauzula przepięciowa - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego, w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna szkody w urządzeniach, instalacjach elektrycznych, sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych, na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi ,00 zł. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, a definicja odnosi się też do szkody w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A4. Klauzula rozliczenia składek - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności dopłaty składek, oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata temporis za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony liczony będzie od następnego dnia po wygaśnięciu tej ochrony. Składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia ( w systemie pro rata temporis za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej) oraz niewykorzystanej sumy ubezpieczenia. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. A5. Klauzula warunków i taryf - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki), obowiązujące w stosunku do umowy ubezpieczenia. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. A6. Klauzula zgłaszania szkód - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w każdym przypadku określania w warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę: "W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego, jaki następuje po terminie określonym w warunkach". Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. A7. Klauzula oględzin po szkodzie - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w procedurze likwidacji szkód Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania oględzin w ciągu pięciu dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o szkodzie od Ubezpieczającego. Dotyczy: wszystkich Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 8

9 ubezpieczeń. A8. Klauzula rozstrzygania sporów - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczającego. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. A9. Klauzula sprzętu przenośnego - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (m.in. w laptopach), użytkowanym również poza miejscem ubezpieczenia. Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A10. Klauzula kosztów dodatkowych - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione: 1) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą, w przypadku bezpośredniego zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia - w granicach sumy ubezpieczenia; 2) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat - w granicach sumy ubezpieczenia; 3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody. Koszty, o których mowa w pkt 1 i 2, Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych. Jeżeli koszty, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości określonej w tych punktach, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności (overlimit) nie więcej niż łącznie w okresie ubezpieczenia ,00 zł. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A11. Klauzula dewastacji - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w ramach niniejszej klauzuli do ubezpieczenia przyjmuje się szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe wskutek rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia mienia przez osoby trzecie. Ubezpieczenie będzie zawarte w systemie na pierwsze ryzyko, a wysokość szkody i odszkodowania wyliczone zostaną według zasad określonych w OWU od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie nie będzie obejmować swym zakresem: a) uszkodzenia mienia w wyniku pomalowania, w tym graffiti, b) budynków w budowie, c) gotówki oraz wartości pieniężnych, dokumentów, planów, modeli, wzorców, d) szyb i innych przedmiotów szklanych w wyniku zadrapania, e) stłuczenia i uszkodzenia przedmiotów, które mogą zostać ubezpieczone w ramach innych ubezpieczeń. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi ,00 zł. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych. Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 9

10 A12. Klauzula ograniczenia zasady proporcji odnośnie budynków i budowli - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości, będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych. A13. Klauzula rozszerzająca o zakres niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ubezpieczonego zobowiązania wynikającego z umowy zawartej w ramach prowadzonej działalności. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. Podlimit sumy gwarancyjnej na jeden wypadek ubezpieczeniowy ,00 zł, na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ,00 zł. A14. Klauzula rozszerzająca o zakres wyrządzonej szkody powstałej w następstwie wypadku przy pracy - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody obciążające Ubezpieczonego, gdy w okresie trwania ubezpieczenia w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz posiadaniem mienia używanego w tej działalności, zaistnieją wypadki przy pracy, w następstwie których Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkód rzeczowych lub na osobie poniesionych przez jego pracowników. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. Podlimit sumy gwarancyjnej na jeden wypadek ubezpieczeniowy ,00 zł, na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ,00 zł. A15. Klauzula rozszerzająca o zakres wyrządzonej szkody w środowisku - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej w związku z odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym w wyniku jego zanieczyszczenia, ujawnione nie później niż w ciągu 72 godzin od początku procesu wydzielania, rozrzucania lub innego uwalniania się do powietrza, wody, gruntu substancji niebezpiecznych oraz pokrywa koszty kompensacji przyrodniczej w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska poniesionych przez osoby trzecie. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. Podlimit sumy gwarancyjnej na jeden wypadek ubezpieczeniowy ,00 zł, na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ,00 zł. A16. Klauzula rozszerzająca zakres o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umów najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. Podlimit sumy gwarancyjnej na jeden wypadek ubezpieczeniowy ,00 zł, na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ,00 zł. A17. Klauzula rozszerzająca zakres o szkody powstałe w mieniu ruchomym - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w powierzonym mieniu ruchomym podczas wykonywania przez Ubezpieczonego, w ramach Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 10

11 działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem, obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. Podlimit sumy gwarancyjnej na jeden wypadek ubezpieczeniowy ,00 zł, na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ,00 zł. A18. Klauzula rozszerzająca zakres o wyrządzone szkody przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. Podlimit sumy gwarancyjnej na jeden wypadek ubezpieczeniowy ,00 zł, na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ,00 zł. B) Klauzule fakultatywne dodatkowe, rozszerzające zakres ochrony: B1. Klauzula przetężenia - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe na skutek niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego (zmiana w napięciu lub natężeniu) w ubezpieczeniu od ognia innych zdarzeń losowych do limitu ,00 zł. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych. B2. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku szkody w sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer, sieć komputerowa itp.), Ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela, może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji, sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody. Protokół szkody będzie sporządzony (bądź zatwierdzony) przez osobę upoważnioną do podejmowania zobowiązań w imieniu spółki i każdorazowo zawierał będzie również dokumentację zdjęciową. Protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu dwóch dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Klauzula będzie miała zastosowanie wyłącznie do szkód o wartości nie większej niż 5 000,00 zł; Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. B3. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie rozmiaru szkody. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. B4. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel, w Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 11

12 przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową i potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości 50% szacowanej bezspornej części szkody, stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu czternastu dni od daty złożenia stosownego wniosku wraz z kosztorysami. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej. B5. Klauzula kradzieży zwykłej - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia, pod warunkiem jednak, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: zł. Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. B6. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, dla sprzętu w wieku do pięciu lat. Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. B7. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej danego środka trwałego. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku. B8. Klauzula składowania - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku szkód powstałych wskutek zalania mienia, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. B9. Klauzula funduszu prewencyjnego - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji Ubezpieczającego fundusz prewencyjny na cele poprawy bezpieczeństwa przedsiębiorstwa wkładu), w wysokości minimum 10% płaconych składek z całości ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego przetargu. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, po uprzednim ustaleniu sposobu wykorzystania w/w środków z Ubezpieczycielem. Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 12

13 B10. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli w terminie 30 dni nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. B11. Klauzula odstąpienia od zasady proporcji - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku ubezpieczenia mienia (dotyczy majątku trwałego, urządzeń, wyposażenia i sprzętu elektronicznego) w systemie sum stałych według wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej, nie będzie miała zastosowania zasada proporcji i z tym związane niedoubezpieczenie. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. B12. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak, jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań (tzw. wypłata w miejsce zastąpienia). Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. B13. Klauzula czasu ochrony - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że brak opłaty składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek jej raty, pomimo upływu terminu jej płatności, nie może być podstawą do odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy, ani skutkować brakiem lub wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej. W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niż 7-dniowy, termin do uiszczenia składki, bądź jej raty, powiadamiając o tym Ubezpieczającego na piśmie, z podaniem sankcji w przypadku braku zapłaty składki w wyznaczonym terminie. Odstąpienie od umowy, bądź wygaśnięcie ochrony jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki, bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. IV. ZASADY WYCENY UBEZPIECZANEGO MAJĄTKU: Podane kwoty sum ubezpieczenia oparte zostały o następujące zasady wyceny: - Budynki i budowle (mieszkalne i niemieszkalne) wycenione są wg wartości księgowej brutto oraz wartości rzeczywistej. - Majątek trwały, urządzenia, wyposażenie i sprzęt elektroniczny wg wartości księgowej brutto. Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 13

14 - W ubezpieczeniach na pierwsze ryzyko, przyjęto stany maksymalne poszczególnych składników majątku, jakie mogą być narażone na szkodę w wyniku zdarzenia. Ujęcie podatku VAT: - Wartość brutto (z VAT). V. INFORMACJE DODATKOWE: 1. Informacja dotycząca szkodowości P.K. Spółka z o.o. w Sieradzu, pomocna przy opracowaniu oferty, została przedstawiona jako Załącznik Nr 4 do niniejszej dokumentacji. 2. Lokalizacje poszczególnych zakładów: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. (siedziba) ul. Wojska Polskiego 102, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ( oddział zewnętrzny P.K. Sp. z o.o.) ul. Kosynierów 1, Składowisko Odpadów Stałych (administrowane przez P.K. Sp. z o.o.) Bartochów, gm. Warta, pow. Sieradz Cmentarz Komunalny (administrowany przez P.K. Sp. z o.o.) ul. Górka Kłocka, 3. Aktualna liczba pracowników 109; 4. Liczba wypadków przy pracy z ostatnich 4 lat (wszystkie odszkodowania wypłacone przez ZUS): w 2006 r na łączną kwotę = 904,00 zł w 2007 r na łączną kwotę = 9 900,00 zł w 2008 r na łączną kwotę = 1 767,00 zł w 2009 r. (na dzień 17 listopad) na łączną kwotę = 0,00 zł (3 jeszcze w toku) 5. Wartość obrotów osiągniętych przez P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu w roku tyś. zł; 6. Planowany obrót na rok bieżący tyś zł; 7. Zabezpieczenia: a) przeciwpożarowe: - urządzenia gaśnicze proszkowe typu A, B, C ; b) przeciwkradzieżowe i przeciwwłamaniowe: - instalacje sygnalizacyjno -alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od chronionego obiektu. 8. Budynki, w których zlokalizowany jest ubezpieczany majątek i sprzęt elektroniczny, to obiekty z cegły i betonu, a mienie znajduje się na poziomie parteru budynków. Zabezpieczenie okien okna są okratowane. Zabezpieczenie drzwi drzwi zewnętrzne zabezpieczone podwójnymi zamkami. Drzwi do poszczególnych pokoi zabezpieczone zamkami. 9. Budynki, w których znajdują się siedziba P.K. Sp. z o.o. i ZGM, wyposażone są w czynne elektroniczne systemy alarmowe, spełniające wymagania Polskiej Normy Systemy alarmowe i mające za zadanie przekazywanie sygnałów alarmu o włamaniu specjalnym służbom patrolowym z całodobową ochroną, gwarantującym skuteczne przerwanie kradzieży w czasie do 10 minut od odbioru sygnału (monitoring całodobowy). Dodatkowo stały dozór siedziby P.K. Sp. z o.o. (ul. Wojska Polskiego 102) pełniony jest w godzinach od do 7 00 jednoosobowy dyżur ochroniarski. Usługę dozoru świadczy Koncesjonowana Firma: Spółdzielnia MUSI Ochrona Osób i Mienia z siedzibą w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Topolowa 45 oraz Zakład Ochrony Mienia Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Kościuszki Dane na temat budynków: Budynki te to w większości bloki ( 60%) i kamienice ( 40%). Od roku 1997 żadne z budynków administrowanych przez P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu nie było dotknięte powodzią. Stan techniczny powyższych budynków jest średni, a przeprowadzone remonty dotyczą: - dachu, - wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjnej i elektrycznej, Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 14

15 - wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, - malowanie klatki schodowej, - ocieplenia ścian budynków. 11. Sprzęt elektroniczny: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu korzysta z sieci publicznej i UPS, jako źródeł zasilania. Sprzęt elektroniczny jest konserwowany na zasadzie usługi zleconej firmom specjalistycznym. 12. Sposób przechowywania gotówki: Gotówka przechowywana jest w kasie pancernej. Kasa pancerna jest przytwierdzona na stałe do podłoża. Drzwi pomieszczenia kasowego zabezpieczone są specjalnymi zamkami, a okna okratowane. Ponadto pomieszczenie kasowe wyposażone jest w system alarmowy. VI. POZOSTAŁE WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE UBEZPIECZEŃ: 1. Ubezpieczeniem objęte jest mienie we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego. 2. Doubezpieczenie majątku nowo nabytego oraz takiego, dla którego okres dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej kończy się później niż 31 grudnia 2009 r. dokonywane będzie na takich samych warunkach jak ubezpieczenia zawarte zgodnie z ofertą. Okres ubezpieczenia wyrównany zostanie do 31 grudnia 2010 r., składka zostanie naliczona, zgodnie z formułą pro rata temporis za każdy dzień ochrony. 3. Składka za ubezpieczenia opłacana będzie w dwóch ratach, zgodnie ze stawkami przedstawionymi w ofercie przetargowej, przy czym stawki te obowiązują przez cały okres ubezpieczenia. Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na konto Ubezpieczyciela w terminie: I rata 21 dni od wystawienia polis ubezpieczeniowych, II rata 6 m-cy od początku odpowiedzialności. 4. Zamawiający zostanie powiadomiony w formie pisemnej przez Ubezpieczyciela o możliwości doubezpieczenia mienia po zaistniałej szkodzie (zasada wyczerpania się sumy ubezpieczenia), w chwili zgłaszania tej szkody przez Zamawiającego. Decyzję o doubezpieczeniu podejmie Zamawiający i ma wówczas prawo do dokonania doubezpieczenia na niezmienionych warunkach. 5. Bieżące inwestycje realizowane przez Zamawiającego będą automatycznie i bez dodatkowej składki pokryte odpowiedzialnością Ubezpieczyciela w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku, zawartym w systemie na pierwsze ryzyko, z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych. 6. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Za każdy niewykorzystany dzień ochrony ubezpieczeniowej zostaną Ubezpieczającemu zwrócone składki. Kwota składki podlegającej zwrotowi będzie ustalona proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Uwaga: Wykonawca składając ofertę akceptuje jednocześnie wyżej wymienione wymogi dodatkowe. VII. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA: Od dnia 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku. VIII. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp 2. Spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp, tj. a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiadają zezwolenie na Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 15

16 prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP, zgodnie z przedmiotem zamówienia, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Ocena spełnienia wymienionych wyżej warunków zostanie dokonana, zgodnie z formułą: "spełnia nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, wyszczególnionych w części X niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione warunki Wykonawca spełnił. O ile nie zaistnieją okoliczności, które powodowałyby unieważnienie postępowania, to zamawiający na mocy art. 26 ust. 1 pkt. 3 Pzp: - w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie wykonawców do uzupełnienia niezłożonych a wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu, dokumentów złożonych a zawierających błędy lub złożonych wadliwie pełnomocnictw, - w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie wykonawców do złożenia wyjaśnień, dotyczących oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 u Pzp, potwierdzających spełnienie warunków określonych w SIWZ. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty winny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego w SIWZ, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Uwaga. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek z warunków wyżej określonych, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. IX. ZAWARTOŚĆ OFERTY WYMAGANE DOKUMENTY: 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: L.p. Nazwa/ rodzaj dokumentu Uwagi Formularz oferty/zapytanie cenowe, zawierający podstawowe informacje o firmie, cenę ofertową składkę ubezpieczeniową z rozdzieleniem na poszczególne ryzyka/ ubezpieczenia, informację o akceptacji klauzul, wysokości ewentualnie zastosowanych franszyz i udziałów własnych Oświadczenie Wykonawcy, że Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku przyznania mu zamówienia, zobowiązuje się on do zawarcia pisemnej umowy o treści zgodnej z SIWZ, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń uważa się za związanego ofertą przez czas wskazany w SIWZ przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki określone w art. 22, ust. 1i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 4 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 - Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 16

17 terminu składania ofert 5 Kopia zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP - 6 Upoważnienie dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów 7 Ogólne i/lub szczególne warunki ubezpieczeń określonych w niniejszej SIWZ - 2. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymienionych powyżej muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. X. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 3. Wymagania stawiane Wykonawcy w części IX, stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, winien załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w części X, celem potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych do ubiegania się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie z art. 22 ust. 1, art. 24 upzp. składa w ich imieniu pełnomocnik lub Wykonawcy podpisują oświadczenie wspólnie na jednym formularzu. XI. WADIUM: W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje. XII. PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE: Zamawiający, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w drodze niniejszego zamówienia publicznego zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. XIII. OFERTA WARIANTOWA I CZĘŚCIOWA: Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. Nie dopuszcza się powierzania żadnych czynności objętych zamówieniem podwykonawcom bez zgody zamawiającego. XIV. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE: -zawarcia umowy ramowej, -aukcji elektronicznej, -ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, -zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, - rozliczeń w walutach obcych. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę na całość zamówienia. 2. Oferta winna być sporządzona pisemnie w języku polskim w 1 egzemplarzu i napisana czytelnym pismem ręcznym, komputerowo lub na maszynie. Załączone dokumenty, które są sporządzone w języku obcym, winny być uzupełnione w tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty nieprzetłumaczone będą uznane za niedołączone. 3. Celem uniemożliwienia zdekompletowania oferty, wszystkie strony oferty i załączników winny być ponumerowane. Wymóg ten nie ma zastosowania do ogólnych i szczególnych warunków - Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 17

18 ubezpieczenia, załączonych do oferty. 4. Podpis pod formularzem oferty, oświadczeniami, zmianami, kserokopiami z dokumentów stwierdzających zgodność z oryginałami, winny złożyć osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w sposób określony w akcie rejestrowym. Kserokopie nie potwierdzone nie będą uznane. Do oferty należy załączyć oryginał dokumentu lub poświadczoną przez notariusza kopię dokumentu, stwierdzającą umocowanie do podpisania i złożenia oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów wymaganych w SIWZ. 5. W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy występujący wspólnie winni być wymienieni na formularzu oferty cenowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz na kopercie wewnętrznej, w której umieszczona jest oferta. Ofertę i wszystkie dokumenty podpisuje ustanowiony przez Wykonawców pełnomocnik. Do oferty należy załączyć oryginały lub notarialnie poświadczone kopie pełnomocnictw, udzielonych pełnomocnikowi przez każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 6. Składanie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych oświadczeń, zagrożone jest karą pozbawienia wolności na podstawie art. 297 Kodeksu Karnego i zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt 2 u Pzp). 7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawcy zabrania się modyfikacji treści SIWZ. 8. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ (obowiązują wzory dokumentów załączonych do SIWZ). 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, i zamieszcza na stronie internetowej zamawiającego. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się integralną częścią SIWZ. 10. Zgodnie z art. 38 ust. 4 u Pzp, jeżeli w niniejszym postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Jeżeli zgodnie z regulacją art. 38 ust. 6 u Pzp, w wyniku zmiany treści specyfikacji, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. 12. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 13. W interesie Wykonawcy jest: a) aby formularz oferty wraz z załącznikami (wszystkie wymagane dokumenty) były spięte lub zbindowane w sposób utrudniający jego zdekompletowanie. Zachowanie powyższego, jak również ułożenie dokumentów, zgodnie z kolejnością przedstawioną w części X niniejszej SIWZ, ułatwi i usprawni pracę Komisji Przetargowej, b) aby z uwagi na charakter wykonywanej pracy, siedziba firmy, bądź jej przedstawicielstwo znajdowało się w miejscu działania Zamawiającego. XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY: 1. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 2. Oferta powinna wyrażać ostateczną sumaryczną cenę ubezpieczenia z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia (oddzielnie dla każdego z punktów wymienionych w części od II do VI przedmiotu zamówienia). Wykonawca zsumuje wartość poszczególnych pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę oferty. Uwaga: Nie dopuszcza się skreśleń i poprawek w cenie ofertowej. Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 18

19 XVII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: Ofertę, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, należy umieścić w kopercie wewnętrznej opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz Zamawiającego. Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na kopercie wewnętrznej należy umieścić nazwę i adres każdego z Wykonawców oraz nazwę i adres Zamawiającego. Następnie całość należy umieścić w kopercie zewnętrznej opatrzonej następującym oznaczeniem: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu ul. Wojska Polskiego 102, Sieradz OFERTA: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu Nie otwierać przed dniem r. Koperty, zewnętrzna i wewnętrzna, winny być szczelnie zamknięte, aby nie budziły wątpliwości, co do ich wcześniejszego otwarcia. XVIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: P.K. Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 102, sekretariat pok. nr 1 do dnia 10 grudnia 2009 r. do godz O terminie wpłynięcia oferty nie decyduje data stempla pocztowego. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. XIX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 10 grudnia 2009 r. o godz w Siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu ul. Wojska Polskiego 102 pok. nr 5 (świetlica). 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwierania ofert zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i pozostałych czynników podlegających ocenie. 4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wyjaśnienie Wykonawcy nie może mieć charakteru negocjacji, ani też zmienić treści oferty. 6. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 2 u Pzp, poprawi w tekście oferty: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 7. Zamawiający postąpi zgodnie z art. 89 ust. 1 u Pzp, w przypadku, gdy treść oferty wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 u Pzp. 8. Zamawiający odrzuci ofertę, gdy zajdą przesłanki określone w art. 89 ust. 1 u Pzp. XX. WYCOFANIE, ZWROT OFERTY LUB JEJ ZMIANY: 1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed upływem terminu składania ofert. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach wewnętrznej i zewnętrznej odpowiednio oznakowanych Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 19

20 dodatkowo dopiskiem ZMIANA. 3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE. 4. Koperty oznaczone napisem WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. 5. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 8. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed terminem składania ofert. XXI. OCENA OFERTY: 1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli nie zostaną spełnione warunki określone w art. 89 u Pzp. 3. Oferty Wykonawców, spełniające postawione warunki i zawierające wszystkie wymagane dokumenty, oceniane będą wg następujących kryteriów, którym przypisano odpowiednie wagi procentowe: 1.Cena oferty (Pi) 70% 2.Wysokość franszyz i udziałów własnych (W FU ) 10% 3.Zaakceptowane klauzule dodatkowe (Ki) 20% 4. Maksymalna łączna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi Każdemu z kryteriów przypisana zostaje maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania. Liczba punktów w poszczególnych kryteriach przyznawana będzie według następujących zasad: 5.1 Cena oferty (Pi) oceniana będzie w następujący sposób: a) 70 pkt uzyskuje oferta o najniższej cenie za wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej; b) ofertom o cenie wyższej przypisywane są wartości punktowe według poniższej formuły: Pi = Cmin / C 70 gdzie: Pi liczba punktów za cenę oferty Wykonawcy ; Cmin cena oferty najtańszej; C cena oferty Wykonawcy; 5.2 Wysokość franszyz i udziałów własnych (W FU ) zgodnie z wymogami Zamawiającego, wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach, w postaci franszyz (integralnych i redukcyjnych) oraz udziałów własnych, są zniesione (wykupione). Uwaga: Jeżeli jednak Wykonawca zastosuje któreś z ograniczeń, w przypadku, gdy jest to wymóg wynikający z ogólnych warunków ubezpieczeń, którego nie można znieść (wykupić), wówczas ocena polega na zasadach określonych poniżej. Ocenie podlegają franszyzy i udziały własne zastosowane w następujących ubezpieczeniach: Przetarg na ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej: P.K. Sp. z o.o. w Sieradzu 20

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony ZP/04/2013 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Usługa monitorowania wraz z podjazdami grup interwencyjnych

Bardziej szczegółowo