Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW"

Transkrypt

1 Brwinów, dnia r. ZP INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW W związku z pytaniami Wykonawców Gmina Brwinów działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113, poz.759 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Pytania 1: W odniesieniu do Załącznika nr 1 do SIWZ wykaz budynków do ubezpieczenia uprzejmie prosimy o uzupełnienie roku budowy dla wszystkich budynków oraz budowli, dla których informacja ta nie została wskazana. W przypadku ubezpieczenia lokali prosimy o wskazanie roku budowy budynków? W załączeniu przedstawiono skorygowany załącznik nr 1 - Wykaz budynków Pytania 2: W odniesieniu do Załącznika nr 1 do SIWZ wykaz budynków do ubezpieczenia uprzejmie prosimy o uzupełnienie przeznaczenia poszczególnych budynków, dla których informacja ta nie została wskazana (np. przy ul. Moszna 49A itp.)? W załączeniu przedstawiono skorygowany załącznik nr 1 - Wykaz budynków Pytania 3: W odniesieniu do Załącznika nr 1 do SIWZ wykaz budynków do ubezpieczenia uprzejmie prosimy o uzupełnienie powierzchni dla budynków oraz budowli, dla których informacja ta nie została wskazana? W załączeniu przedstawiono skorygowany załącznik nr 1 - Wykaz budynków Pytania 4: W odniesieniu do Załącznika nr 1 do SIWZ wykaz budynków do ubezpieczenia uprzejmie prosimy o informację na temat konstrukcji budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Piaseckiego 2 w Otrębusach? W załączeniu przedstawiono skorygowany załącznik nr 1 - Wykaz budynków Pytania 5: Uprzejmie prosimy o informację czy w pomieszczeniach podlegających ubezpieczeniu (np. typu garaże, komórki itp.) znajduje się jakiekolwiek mienie łatwopalne lub wybuchowe? 1

2 W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o wskazanie przedmiotowych lokalizacji wraz z określeniem rodzaju i ilości składowanego mienia oraz informację na temat dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych zastosowanych w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody?. Nie Pytania 6: Uprzejmie prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia pustostanu znajdującego się przy ul. Grodziskiej 18? Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia w/w pustostanu. Pytania 7: W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia pustostanu przy ul. Grodziskiej 18 uprzejmie prosimy o zgodę na objęcie ochroną ubezpieczenia przedmiotowego mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie FLEXA obejmującym szkody powstałe na skutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego? Pełne ubezpieczenie. Pytania 8: Uprzejmie prosimy o informację na temat zabezpieczeń zastosowanych przez zamawiającego w odniesieniu do pustostanu przy ul. Grodziskiej 18 (np. ogrodzenie tereny, alarm z powiadomieniem ochrony, stały dozór itp.)? Ogrodzenie terenu. Pytania 9: W odniesieniu do załącznika nr 1 do SIWZ wykaz budynków do ubezpieczenia uprzejmie prosimy o informacje na temat przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat wraz z określeniem daty przeprowadzenia remontu oraz zakresu wykonanych prac? Remonty i konserwacja budynków była wykonywana w miarę bieżących potrzeb. Pytania 10: Uprzejmie prosimy o informację, czy którakolwiek z lokalizacji podlegających ubezpieczeniu znajduje się na terenach bezpośrednio zagrożonych powodzią. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o wskazanie tych lokalizacji? Nie znajduje się. Pytania 11: W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie numer 10 uprzejmie prosimy o wyłączenie ryzyka powodzi z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia przedmiotowego ryzyka prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku powodzi w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wyłączenie ryzyka powodzi z zakresu ochrony ani wprowadzenia limitu. Pytania 12: Uprzejmie prosimy o informację, czy którakolwiek z ubezpieczanych lokalizacji w ciągu ostatnich 20 lat (w szczególności w roku 1997 i 2010) została zalana przez powódź. W przypadku odpowiedzi 2

3 pozytywnej prosimy o wskazanie przedmiotowych lokalizacji, wraz z informacją jakie czynności wykonał Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka powodzi w przyszłości? Nie została zalana z żadnych lokalizacji na skutek powodzi Pytania 13: W odniesieniu do zapisów wyłączających odpowiednie zapisy OWU dotyczące sumy ubezpieczenia i wysokości odszkodowania, gwarantujących wypłatę odszkodowania według przedstawionego zestawienia (strona 4 SIWZ) uprzejmie prosimy o wyłączenie z niniejszych zapisów budynków starszych niż 50 lat? Pytania 14: W odniesieniu do pkt. 1 ust. c) (strona 4 SIWZ) uprzejmie prosimy o dopisanie, że teren jest na stałe ogrodzony oraz dozorowany? Teren jest na stałe ogrodzony, a nie jest dozorowany. Pytania 15: W przypadku braku możliwości wprowadzenia zapisu wnioskowanego w pytaniu numer 14 uprzejmie prosimy o zmianę zapisu - lokalizacja jest wyłączona z eksploatacji na okres co najmniej 30 dni na zapis - lokalizacja jest wyłączona z eksploatacji na okres maksymalnie 30 dni?. Pytania 16: W odniesieniu do pkt. A ust. d) (strona 3 SIWZ) uprzejmie prosimy o wprowadzenie zapisu określającego limit odpowiedzialności dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku w wysokości 10% wartości szkody nie więcej niż ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?. Pytania 17: Uprzejmie prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia dewastacji mienia w postaci placów zabaw, boisk, skateparków itp. W przypadku braku możliwości wyłączenia przedmiotowego mienia uprzejmie prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? na wyłączenie przedmiotowego mienia, oraz nie wyraża zgody na obniżenie limitu. Pytania 18: W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk o ryzyko dewastacji uprzejmie prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN?. Pytania 19: W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o kradzież zwykłą w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk uprzejmie prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w przedmiotowym ryzyku w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN? 3

4 , Pytania 20: W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk o ryzyko kradzieży zwykłej uprzejmie prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? Zamawiający, informuje, iż nie wyraża zgody na obniżenie limitu Pytania 21: W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk uprzejmie prosimy o wprowadzenie następującego zapisu: okres tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji nie może być dłuższy niż 6 miesięcy? : Pytania 22: Uprzejmie prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 1.000,00 PLN? : Pytania 23: W odniesieniu do ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń z włączeniem ryzyka CASCO uprzejmie prosimy o wprowadzenie zapisu, że ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem dotyczy mienia należycie zabezpieczonego oraz znajdującego się pod nadzorem osób do tego wyznaczonych? : Pytania 24: W odniesieniu do ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń z włączeniem ryzyka CASCO uprzejmie prosimy o informacje na temat wszelkich remontów oraz napraw przeprowadzanych na wskazanych maszynach? Zamawiający informuje, że nie posiada takich informacji Pytania 25: Uprzejmie prosimy o informacje na temat marki, modelu, typu, roku produkcji oraz mocy dla Mini traktora Kubota z osprzętem, mikrociągnika jednoosiowego XB40GX 270 odśnieżarki wirnikowej oraz kosiarki bijakowej AGL 125? mikrociągnik jednoosiowy PASQUALI XB40 z silnikiem Honda GX 270 o mocy 8 KM, Mini traktora Kubota z osprzętem L dt Moc 20 KM, natomiast odśnieżarka i kosiarka jest to sprzęt podczepiany do ciągników nie mają własnego napędu. Pytania 26: Uprzejmie prosimy o rozbicie sum ubezpieczenia na poszczególne maszyny podlegające ubezpieczeniu w ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń z włączeniem ryzyka CASCO tj. Mikrociągnik jednoosiowy XB40GX 270, Odśnieżarka wirnikowa, kosiarka bijakowa AGL 125? Mikrociągnik jednoosiowy XB40GX ,00 zł Odśnieżarka wirnikowa 3.700,00 zł kosiarka bijakowa AGL ,00 zł 4

5 Pytania 27: W odniesieniu do rozszerzeń ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uprzejmie prosimy o potwierdzenia, że wszelkie rozszerzenia wskazane w SIWZ ubezpieczane są na podlimitach do wysokości podstawowej sumy gwarancyjnej w wysokości ,00 PLN? Zamawiający informuje, iż zawarte w SIWZ kwoty dla wymienionych rozszerzeń są podlimitami do sumy podstawowej. Pytania 28: Uprzejmie prosimy o informację jaki % lub ile km posiadanych dróg było wyremontowanych w ostatnim roku? W każdym roku wszystkie drogi gruntowe są równane, natomiast w drogach asfaltowych co roku uzupełniane są wszystkie ubytki. Pytania 29: W odniesieniu do klauzuli pokrycia kosztów zniszczonych zabezpieczeń uprzejmie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający uprzejmie prosimy o zaproponowanie innego? Zamawiający wyraża zgodę Pytania 30: W odniesieniu do klauzuli likwidacyjnej uprzejmie prosimy o wyłączenie z jej zakresu budynków starszych niż 50 lat? Pytania 31: W odniesieniu do ubezpieczenia ochroną mienia nie przygotowanego do pracy uprzejmie prosimy o wprowadzenie zapisu, że Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe podczas transportu mienia? Pytania 32: W odniesieniu do klauzuli szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) uprzejmie prosimy o wprowadzenie zapisu, że niniejsza klauzula dotyczy szkód, których wysokość nie przekracza 5.000,00 PLN? Zamawiający wyraża zgodę Pytania 33: W odniesieniu do klauzuli szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że podczas zgłoszenia szkody Wykonawca zostanie poinformowany o konieczności szybkiego przywrócenia do pracy uszkodzonego sprzętu? Zamawiający wyraża zgodę Pytania 34: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu (elektronicznego) zamontowanego poza budynkami uprzejmie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody 5

6 Pytania 35: W przypadku braku możliwości wprowadzenia limitu odpowiedzialności zgodnie z pytaniem numer 34 prosimy o wskazanie wartości sprzętu elektronicznego zamontowanego poza budynkami? Wartość sprzętu zamontowanego poza budynkami Urzędu (czyli w innych jednostkach) wynosi obecnie około ,00 zł Pytania 36: W odniesieniu do klauzuli przeniesienia mienia uprzejmie prosimy o wprowadzenie zapisu wyłączającego odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe podczas transportu? Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody Pytania 37: Uprzejmie prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli wystarczających zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych? Pytania 38: W odniesieniu do klauzuli składowania uprzejmie prosimy o wprowadzenie następującego zapisu niniejsza klauzula ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji gdy takie składowanie mienia wynikało ze specyfiki mienia lub zaleceń producenta? Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody Pytania 39 Uprzejmie prosimy o uzupełnienie szkodowości Zamawiającego za okres ? Okres ubezpieczenia : od r. do r. Rezerwy z polisy PR 130: ,00 zł. szkoda od dnia , oc. dróg ,00 zł. szkoda od dnia , oc. Dróg Pozostałe tak jak w SIWZ Pytania 40: Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie jest wnioskowana ochrona dla jednostek typu: zakłady opieki zdrowotnej, szpitale itp.? Nie jest Pytania 41: Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje wysypiska śmieci oraz zakładu utylizacji odpadów. W przypadku odpowiedzi negatywnej uprzejmie prosimy o wyłączenie przedmiotowej działalności z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie OC z tytułu szkód w środowisku? Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje wysypiska śmieci oraz zakładu utylizacji odpadów. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie przedmiotowej działalności z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie OC z tytułu szkód w środowisku. 6

7 Pytania 42: Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że we wszystkich posiadanych/zarządzanych/ administrowanych przez Zamawiającego budynkach na bieżąco prowadzone są 5-cio letnie przeglądy stanu technicznego budynku? Przeprowadzane są 5-cio letnie przeglądy stanu technicznego budynku Pytania 43: Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że poza jednym wskazanym budynkiem, nie podlegają ubezpieczeniu budynki nieużytkowane lub pustostany. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie przedmiotowych budynków i/lub lokali? Pustostan tylko Brwinów ul. Grodziska 18 Pytania 44: W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 42 uprzejmie prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia budynków nieużytkowanych oraz pustostanów? Pytania 45: W przypadku braku możliwości zastosowanie wyłączenia określonego w punkcie 43 prosimy o wskazanie lokalizacji budynków nieużytkowanych wraz z określeniem zabezpieczeń jakie zastosowano w celu zminimalizowania ryzyka powstania szkody związanej np. z pożarem, dostępem osób trzecich itp. (np. ogrodzenie terenu, stały dozór itp.) oraz wskazanie lokalizacji i liczby pustostanów wraz z określeniem zastosowanych zabezpieczeń (np. odcięcie wszelkich mediów itp.)? Brwinów ul. Grodziska 18 ogrodzenie, odcięcie wszelkich mediów Pytania 46: W odniesieniu do przedstawionej szkodowości uprzejmie prosimy o informację czy dotyczy ona ubezpieczenia w takim samym zakresie jak obecnie wnioskowany, w szczególności zakres ubezpieczenia, wnioskowane limity odpowiedzialności oraz franszyzy redukcyjne, franszyzy integralne i udziały własne. W przypadku jakichkolwiek różnić prosimy o ich wskazanie? Zamawiający informuje, iż przedstawiona szkodowośc dotyczy ubezpieczenia w takim samym zakresie. Pytania 47: Uprzejmie prosimy o informację na temat wszystkich aktualnie założonych rezerw oraz informację na temat szkód odmówionych przez dotychczasowego Ubezpieczyciela w okresie ostatnich 3 lat? Rezerwy z polisy PR 130: 1500,00 zł., szkoda z dnia r., oc dróg 1500,00 zł., szkoda z dnia r., oc dróg. Na dzień dzisiejszy brak wykazu szkód odmówionych. Pytania 48: Uprzejmie prosimy o uzupełnienie załącznika nr 1 do SIWZ o szczegółowe informacje na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych dla poszczególnych budynków oraz budowli? W lokalach użytkowych tak, w mieszkalnych nie obowiązuje 7

8 Pytania 49: W odniesieniu do oferty stanowiącej załącznik do SIWZ uprzejmie prosimy o potwierdzenie w ramach ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku w stawce oraz składce mają zawierać się również ryzyka kradzieży zwykłej oraz dewastacji. W przypadku odpowiedzi negatywnej uprzejmie prosimy o zmianę formularza? Zamawiający potwierdza, iż ryzyka kradzieży zwykłej oraz dewastacji zawieraja się w stawce/składce ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Pytania 50: W odniesieniu do oferty stanowiącej załącznik do SIWZ uprzejmie prosimy o zgodę na niewypełnienie franszyzy integralnej, franszyzy redukcyjnej/udziału własnego, stawki dla wiersza I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Szczegółowe stawki oraz informacje o franszyzach są wskazane poniżej dla poszczególnego rodzaju mienia? Pytania 51: W odniesieniu do oferty stanowiącej załącznik do SIWZ uprzejmie prosimy o zgodę na niewypełnienie franszyzy integralnej, franszyzy redukcyjnej/udziału własnego oraz stawki dla wiersza RAZEM. Szczegółowe informacje wskazane zostały we wcześniejszych wierszach? Pytania 52 Uprzejmie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ubezpieczenia kosztów odtworzenia oprogramowania w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający uprzejmie prosimy o zaproponowanie innego? Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu ,00 zł Pytania 53 W przypadku braku możliwości prosimy o wskazanie wartości oprogramowania będącego w posiadaniu Zamawiającego wraz z określeniem jego rodzaju? Bez zasadne Pytania 54 Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią na terenie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie : daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód? Nie wystąpiły Pytania 55 Prosimy o zmniejszenie limitu dla kl szkód w instalacjach doprowadzających media do budynków do poziomu zł. w rocznym agregacie? Zamawiający nie wyraża zgody, na obniżenie limitu dla klauzuli 8

9 Pytania 56 Prosimy o potwierdzenie, że pojecie katastrofa budowlana jest zdefiniowana zgodnie z definicja w prawie budowlanym? Zamawiający potwierdza, iż pojęcie katastrofy budowlanej, jest zdefiniowana zgodnie z prawem budowlanym Pytania 57 Prosimy o informację ile wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia jest lokalizacja wyłączonych z eksploatacji, czy we wszystkich jest ochrona/monitoring? Wyłączony z eksploatacji jest tylko budynek w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 18., istnieje tylko ogrodzenie. Pytania 58 Czy place zabaw, boiska, obiekty sportowe są na stałe monitorowane/chronione. Czy monitoring czy ochrona fizyczna? Monitorowane są: - kompleks boisk na terenie Zespołu Szkół Nr2, - kompleks boisk Orlik w Żółwinie. Obecnie jesteśmy w trakcie zakladania monitoringu na terenie Zespołu Szkół Nr 1 wraz z kompleksem boisk oraz w Parku Miejskim wraz z Placem zabaw. W pozostałych obiektach brak monitoringu i stałego dozoru. Pytania 59 Prosimy o obniżenie limitu dla ryzyka dewastacji placów zabaw, boisk, skateparków do poziomu zł w rocznym agregacie? Zamawiający nie wyraża zgody, na obniżenie limitu dla ryzyka dewastacji, placów zabaw itp. Pytania 60 Prosimy o obniżenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej do poziomu zł. agregacie. Prośba dotyczy warownio ryzyka ALL RISKS jak i EEI? Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu w rocznym Pytania 61 Prosimy o wyznaczenie wspólnego dla ryzyk ALL RISKS i EEI limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości zł. w rocznym agregacie? Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wspólnego limitu dla w/w ryzyk. Pytania 62 Prosimy o potwierdzenie, że kl reprezentantów nie dotyczy ubezpieczenia OC? Zamawiający potwierdza, że kl. reprezentantów nie dotyczy ubezpieczenia OC Pytania 63 Prosimy o wprowadzenie limitu dla kl pokrycia kosztów zniszczonych zabezpieczeń proponujemy limit zł. w rocznym agregacie? Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu 9

10 Pytania 64 Prosimy o informacje czego dotyczy jakiego rodzaju sprzętu kl bezp. sprzętu zamontowanego poza budynkami jaka jest wartość tego sprzętu? Dotyczy sprzętu elektronicznego, komputerowego zamontowanego w innych jednostkach o wartości około ,00 zł Pytania 65 Prosimy o informacje jakiego rodzaju mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu jaka jest wartość tego mienia. Prosimy o wyznaczenie limitu w wysokości np PlN w rocznym agregacie? Składowanego mienia poniżej poziomu gruntu brak Pytania 66 Prosimy o usunięcie kl wystarczających zabezpieczeń przy specyfice działalności Zamawiającego nie ma możliwości weryfikacji- czy we wszystkich lokalizacjach są zabezpieczenia,nie mamy możliwości sprawdzenia czy są sprawne nawet podczas lustracji musiałby ona trwać kilka dni? Zamawiający nie wyraża zgody Pytania 67 Prosimy o dopisanie do treści kl wystarczających zabezpieczeń po słowach uważa za wystarczające słów: pod warunkiem, ze w chwili zdarzenia będą sprawne i zgodne z prawem.? Zamawiający nie wyraża zgody Pytania 68 Prosimy o dopisanie do kl szybkiej likwidacji szkód konieczności sporządzania fotograficznej? Dopuszczamy taką możliwość dokumentacji Pytania 69 Prosimy o zmianę treści kl likwidacji drobnych szkód na następującą Procedura likwidacji Małych szkód W przypadku wystąpienia szkód majątkowych z niniejszej polisy, których szacunkowa wartość nie przekracza PLN likwidacja szkód będzie odbywała się zgodnie z następującą procedurą: 1. Ubezpieczający niezwłocznie dokona zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela, zgodnie z obowiązującymi warunkami umowy ubezpieczenia. 2.ubepieczający przystąpi do likwidacji szkody. W tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na oględziny likwidatora. 3.Ubezpieczający przygotuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj. a) wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem. b) dokładny opis zdarzenia, c) zdjęcia wykonane na miejscu zdarzenia dokumentujące stan mienia bezpośrednio po szkodzie. d) kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena serwisu, e) kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem), f) kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem), 10

11 g) w przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych kopie umowy najmu lokalu, h) w przypadku zalania protokół spisany z najemca/wynajmującym. W przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku dodatkowo: i) potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję, j) informację z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem, k) kopii dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania szkody, protokołu spisanego z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu jeśli obiekt jest chroniony przez agencję, l) kopii umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokołu z ostatniego przeglądu systemu- jeśli obiekt posiada system alarmowy. 4. wraz z w/w dokumentacją Ubezpieczający przekaże numer konta, na które powinno zostać przekazane odszkodowanie. 5. W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody bądź jej wartości ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania zwróci do Ubezpieczającego z prośbą o uzupełnienie dokumentów. 6. Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień Ubezpieczyciel przekaże Ubezpieczającemu decyzje odnośnie zakończenia postępowania likwidacyjnego w terminach określonych odpowiednimi przepisami. Procedura niniejsza : - Nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania szkody ani nie wpływa na obowiązek Ubezpieczającego dotyczący zabezpieczenia praw do regresu. -Mienie uszkodzone według Ubezpieczającego, w 100 % zostanie zachowane do dyspozycji Ubezpieczyciela- podobnie wymienione podzespoły itp. Nie ma zastosowania do szkód OC. Zamawiający wyraża zgodę. Pytania 70 Jakie zabezpieczenia antyprzepięciowe posiadają lokalizacje zgłoszone przez Zamawiającego do ubezpieczenia? Wyłączniki przepięciowe o różnych klasach Pytania 71 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód polegających na utracie, zaginięciu mienia? Potwierdzamy Pytania 72 Czy na okres ubezpieczenia 2013/2014 planowane są remonty majątku należącego do Gminy będącego przedmiotem ubezpieczenia- jakie, kiedy? Remonty są wykonywane w miarę potrzeb Pytania 73 Czy na okres ubezpieczenia 2013/2014 planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych? W trakcie modernizacji i rozbudowy: Stacja Uzdatnia Wody Brwinów ul. 11 Listopada, Stacja Uzdatniania Wody Parzniew, Zmiana przeznaczenia użytkowania z hotelu na budynek mieszkalny/socjalny Moszna 49A 11

12 Pytania 74 Czy w chwili obecnej trwają na terenie lokalizacji jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Remont budynku Otrębusy ul. Wiejska 1, teren nie jest wyłączony z użytkowania. Prowadzona działalność usługowa w lokalach użytkowych. Pytania 75 Czy wykazane Szkody- wysokość wypłat i rezerw zostały pomniejszone o wysokość franszyz jakie miały zastosowanie do istniejący/ byłych umów ubezpieczenia? Tak Pytania 76 Jaki poziom udziałów własnych, franszyz redukcyjnych, franszyz integralnych miał zastosowanie w dotychczasowych umowach ubezpieczenia prosimy o podanie ich wysokości w rozbiciu na poszczególne rodzaje ubezpieczeń? Taki sam jak aktualnie Pytania 77 Prosimy o uzupełnienie informacji o szkodowości za okres od do dnia dzisiejszego z uwzględnieniem opisu przyczyn szkód w poszczególnych ryzykach, wysokość opłat, rezerw, odmów. Prosimy o takie dane z zakresu AKLKL RISKS, EEI, OC, komunikacji? Zamawiający przekazuje dane dotyczące szkodowości za okres od dnia do dnia r, które kształtują się następująco: Rezerwy z polisy PR 130: 1500,00 zł., szkoda z dnia r., oc dróg 1500,00 zł., szkoda z dnia r., oc dróg Pytania 78 Prosimy o podwyższenie dopuszczalnych poziomów franszyz redukcyjnych do poziomu: 500 zł w każdej szkodzie w ALL RISKS; 500 zł w każdej szkodzie w EEI, 1000zł. w każdej szkodzie w MB, 500zł. w każdej szkodzie z tytułu utrzymania dróg? Zamawiający nie wyraża zgody Dotyczy Części 2 ubezpieczenia komunikacyjne Pytanie 79 Proszę o zmianę zapisu szczegółowych warunków pkt 6. Na zapis o treści: 6) Likwidacja szkód odbywać się będzie w formie bezgotówkowej pomiędzy uprawnionym serwisem a Ubezpieczycielem. Przy rozliczaniu szkody całkowitej Ubezpieczyciel pomoże w zagospodarowaniu pozostałości pojazdu po szkodzie? Zamawiający wyraża zgodę Pytanie 80 Proszę o informację czy w aktualnej umowie miały zastosowanie udziały własne lub franszyzy integralne, redukcyjne? Jeśli tak to w jakiej wysokości.? Zamawiający informuje, że w aktualnej umowie zniesiony jest udział własny oraz franszyzy 12

13 Pytanie 81 Proszę o zmianę zapisu dotyczącego Ubezpieczenia Assistance na zapis o treści: Zakres ubezpieczenia: w ramach ubezpieczenia assistance Ubezpieczyciel gwarantuje pomoc techniczną w przypadku awarii, kolizji lub wypadku, unieruchomienia pojazdu, uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego powstałe w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu? Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu Pytanie 82 Proszę o informację, które pojazdy mają zostać objęte ubezpieczeniem Assistance? Zamawiający informuje, że ubezpieczeniem Assistance mają być objęte pojazdy osobowe, terenowe, ciężarowo-osobowe lub ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przewożących maksymalnie 9 osób. Pytanie 83 Proszę o zmianę Opis warunków ubezpieczenia pkt 4 na zapis: Ubezpieczenia pojazdów poz. 3 i 10 załącznika nr 4 wykaz pojazdów do ubezpieczenia, nie obejmuje ubezpieczenia NNW? Zamawiający zmienia zapis w Opisie warunków ubezpieczenia pkt. 4 na: Ubezpieczenie pojazdów poz. 3 i 10 załącznika nr 4 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia, nie obejmuje ubezpieczenia NNW. Pytanie 84 Proszę o potwierdzenie, że w roku 2013 do dnia r. nie miała miejsca żadna szkoda i nie zostały założone rezerwy na wypłaty odszkodowania? Zamawiający informuje, że na rok 2013 została założona jedna rezerwa, która w chwili obecnej jest w oszacowaniu. Pytanie 85 Proszę o doprecyzowanie zapisu Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych sum ubezpieczenia. Czy Zamawiający chce mieć możliwość zmiany sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Pytanie 86 Proszę o podanie nazwy i adresu brokera który Państwa obsługuje? W chwili obecnej OBG FIDUTIA Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, Warszawa Pytanie 87 Dotyczy zakupu usług ubezpieczenia mienia Gminy Brwinów ( Część nr 1) uprzejmie prosimy o wprowadzenie następujących zmian: 1) Wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej urządzeń i wyposażenia placów zabaw, boisk szkolnych, skateparku w wysokości ,00 zł. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu 2) wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w wysokości ,00 zł.? Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu 13

14 Pytanie 88 W specyfikacji nie zostały podane dane dot. szkodowości za okres od dnia r. do dnia r., kształtuję się one następująco: Rezerwy z polisy PR 130: 1500,00 zł., szkoda z dnia r., oc dróg 1500,00 zł., szkoda z dnia r., oc dróg Patrz odpowiedź na pytanie nr 77. Pytanie 89 Proszę o podanie wykazu z rodzajem wyposażenia pojazdów, o którym mowa w siwz (część II pkt B, szczegółowe warunki pkt 3 i 4). Prosimy o doprecyzowanie, jakiego rodzaju wyposażenie ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową AC? Samochody osobowe Toyota Corolla WPR 63 TU i Skoda Octavia WPR posiadają wmontowane fabrycznie radia i ich wartość zawarta jest już w wartości tych samochodów podanej do ubezpieczenia. Sumy ubezpieczenia pojazdów należących do straży pożarnej są już powiększone o wyposażenie specjalistyczne. W przyszłości może być zamontowany specjalistyczny sprzęt, który będzie niezbędny do wywiązania się z zadań powierzonych. Pytanie 90 Zwracam się z prośbą o możliwość zmiany zapisu dotyczącego Assistance, tak aby objęte ochroną we wnioskowanym zakresie były wyłącznie pojazdy osobowe, terenowe, ciężarowo-osobowe lub ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przewożących maksymalnie 9 osób, których wiek nie przekracza 10 lat? Patrz odpowiedź na pytanie nr 82, bez limitu lat. Pytanie 91 Zwracam się z prośbą o możliwość zmiany zapisu o przejmowaniu pojazdów przy szkodzie całkowitej, na zapis zobowiązujący Ubezpieczyciela do udzielenia pomocy w zbyciu pojazdu poprzez wskazanie nabywcy. Patrz odpowiedź na pytanie nr 79. Pytanie 92 W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uprzejmie prosimy o przeniesienie klauzuli automatycznego doubezpieczenia z zakresu klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych. Zamawiający nie wyraża zgody Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. W związku z ww wyjaśnieniami Gmina Brwinów, działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia r. Miejsce składania i godzina otwarcia ofert pozostały bez zmian Podpisał: Z up. Burmistrza Gminy Brwinów, Zastępca Burmistrza Sławomir Walendowski 14

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012

WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012 WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012 NR postępowania: WSzSL/FKZ-96/12 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo