Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW"

Transkrypt

1 Brwinów, dnia r. ZP INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW W związku z pytaniami Wykonawców Gmina Brwinów działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113, poz.759 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Pytania 1: W odniesieniu do Załącznika nr 1 do SIWZ wykaz budynków do ubezpieczenia uprzejmie prosimy o uzupełnienie roku budowy dla wszystkich budynków oraz budowli, dla których informacja ta nie została wskazana. W przypadku ubezpieczenia lokali prosimy o wskazanie roku budowy budynków? W załączeniu przedstawiono skorygowany załącznik nr 1 - Wykaz budynków Pytania 2: W odniesieniu do Załącznika nr 1 do SIWZ wykaz budynków do ubezpieczenia uprzejmie prosimy o uzupełnienie przeznaczenia poszczególnych budynków, dla których informacja ta nie została wskazana (np. przy ul. Moszna 49A itp.)? W załączeniu przedstawiono skorygowany załącznik nr 1 - Wykaz budynków Pytania 3: W odniesieniu do Załącznika nr 1 do SIWZ wykaz budynków do ubezpieczenia uprzejmie prosimy o uzupełnienie powierzchni dla budynków oraz budowli, dla których informacja ta nie została wskazana? W załączeniu przedstawiono skorygowany załącznik nr 1 - Wykaz budynków Pytania 4: W odniesieniu do Załącznika nr 1 do SIWZ wykaz budynków do ubezpieczenia uprzejmie prosimy o informację na temat konstrukcji budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Piaseckiego 2 w Otrębusach? W załączeniu przedstawiono skorygowany załącznik nr 1 - Wykaz budynków Pytania 5: Uprzejmie prosimy o informację czy w pomieszczeniach podlegających ubezpieczeniu (np. typu garaże, komórki itp.) znajduje się jakiekolwiek mienie łatwopalne lub wybuchowe? 1

2 W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o wskazanie przedmiotowych lokalizacji wraz z określeniem rodzaju i ilości składowanego mienia oraz informację na temat dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych zastosowanych w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody?. Nie Pytania 6: Uprzejmie prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia pustostanu znajdującego się przy ul. Grodziskiej 18? Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia w/w pustostanu. Pytania 7: W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia pustostanu przy ul. Grodziskiej 18 uprzejmie prosimy o zgodę na objęcie ochroną ubezpieczenia przedmiotowego mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie FLEXA obejmującym szkody powstałe na skutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego? Pełne ubezpieczenie. Pytania 8: Uprzejmie prosimy o informację na temat zabezpieczeń zastosowanych przez zamawiającego w odniesieniu do pustostanu przy ul. Grodziskiej 18 (np. ogrodzenie tereny, alarm z powiadomieniem ochrony, stały dozór itp.)? Ogrodzenie terenu. Pytania 9: W odniesieniu do załącznika nr 1 do SIWZ wykaz budynków do ubezpieczenia uprzejmie prosimy o informacje na temat przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat wraz z określeniem daty przeprowadzenia remontu oraz zakresu wykonanych prac? Remonty i konserwacja budynków była wykonywana w miarę bieżących potrzeb. Pytania 10: Uprzejmie prosimy o informację, czy którakolwiek z lokalizacji podlegających ubezpieczeniu znajduje się na terenach bezpośrednio zagrożonych powodzią. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o wskazanie tych lokalizacji? Nie znajduje się. Pytania 11: W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie numer 10 uprzejmie prosimy o wyłączenie ryzyka powodzi z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia przedmiotowego ryzyka prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku powodzi w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wyłączenie ryzyka powodzi z zakresu ochrony ani wprowadzenia limitu. Pytania 12: Uprzejmie prosimy o informację, czy którakolwiek z ubezpieczanych lokalizacji w ciągu ostatnich 20 lat (w szczególności w roku 1997 i 2010) została zalana przez powódź. W przypadku odpowiedzi 2

3 pozytywnej prosimy o wskazanie przedmiotowych lokalizacji, wraz z informacją jakie czynności wykonał Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka powodzi w przyszłości? Nie została zalana z żadnych lokalizacji na skutek powodzi Pytania 13: W odniesieniu do zapisów wyłączających odpowiednie zapisy OWU dotyczące sumy ubezpieczenia i wysokości odszkodowania, gwarantujących wypłatę odszkodowania według przedstawionego zestawienia (strona 4 SIWZ) uprzejmie prosimy o wyłączenie z niniejszych zapisów budynków starszych niż 50 lat? Pytania 14: W odniesieniu do pkt. 1 ust. c) (strona 4 SIWZ) uprzejmie prosimy o dopisanie, że teren jest na stałe ogrodzony oraz dozorowany? Teren jest na stałe ogrodzony, a nie jest dozorowany. Pytania 15: W przypadku braku możliwości wprowadzenia zapisu wnioskowanego w pytaniu numer 14 uprzejmie prosimy o zmianę zapisu - lokalizacja jest wyłączona z eksploatacji na okres co najmniej 30 dni na zapis - lokalizacja jest wyłączona z eksploatacji na okres maksymalnie 30 dni?. Pytania 16: W odniesieniu do pkt. A ust. d) (strona 3 SIWZ) uprzejmie prosimy o wprowadzenie zapisu określającego limit odpowiedzialności dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku w wysokości 10% wartości szkody nie więcej niż ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?. Pytania 17: Uprzejmie prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia dewastacji mienia w postaci placów zabaw, boisk, skateparków itp. W przypadku braku możliwości wyłączenia przedmiotowego mienia uprzejmie prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? na wyłączenie przedmiotowego mienia, oraz nie wyraża zgody na obniżenie limitu. Pytania 18: W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk o ryzyko dewastacji uprzejmie prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN?. Pytania 19: W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o kradzież zwykłą w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk uprzejmie prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w przedmiotowym ryzyku w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN? 3

4 , Pytania 20: W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk o ryzyko kradzieży zwykłej uprzejmie prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? Zamawiający, informuje, iż nie wyraża zgody na obniżenie limitu Pytania 21: W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk uprzejmie prosimy o wprowadzenie następującego zapisu: okres tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji nie może być dłuższy niż 6 miesięcy? : Pytania 22: Uprzejmie prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 1.000,00 PLN? : Pytania 23: W odniesieniu do ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń z włączeniem ryzyka CASCO uprzejmie prosimy o wprowadzenie zapisu, że ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem dotyczy mienia należycie zabezpieczonego oraz znajdującego się pod nadzorem osób do tego wyznaczonych? : Pytania 24: W odniesieniu do ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń z włączeniem ryzyka CASCO uprzejmie prosimy o informacje na temat wszelkich remontów oraz napraw przeprowadzanych na wskazanych maszynach? Zamawiający informuje, że nie posiada takich informacji Pytania 25: Uprzejmie prosimy o informacje na temat marki, modelu, typu, roku produkcji oraz mocy dla Mini traktora Kubota z osprzętem, mikrociągnika jednoosiowego XB40GX 270 odśnieżarki wirnikowej oraz kosiarki bijakowej AGL 125? mikrociągnik jednoosiowy PASQUALI XB40 z silnikiem Honda GX 270 o mocy 8 KM, Mini traktora Kubota z osprzętem L dt Moc 20 KM, natomiast odśnieżarka i kosiarka jest to sprzęt podczepiany do ciągników nie mają własnego napędu. Pytania 26: Uprzejmie prosimy o rozbicie sum ubezpieczenia na poszczególne maszyny podlegające ubezpieczeniu w ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń z włączeniem ryzyka CASCO tj. Mikrociągnik jednoosiowy XB40GX 270, Odśnieżarka wirnikowa, kosiarka bijakowa AGL 125? Mikrociągnik jednoosiowy XB40GX ,00 zł Odśnieżarka wirnikowa 3.700,00 zł kosiarka bijakowa AGL ,00 zł 4

5 Pytania 27: W odniesieniu do rozszerzeń ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uprzejmie prosimy o potwierdzenia, że wszelkie rozszerzenia wskazane w SIWZ ubezpieczane są na podlimitach do wysokości podstawowej sumy gwarancyjnej w wysokości ,00 PLN? Zamawiający informuje, iż zawarte w SIWZ kwoty dla wymienionych rozszerzeń są podlimitami do sumy podstawowej. Pytania 28: Uprzejmie prosimy o informację jaki % lub ile km posiadanych dróg było wyremontowanych w ostatnim roku? W każdym roku wszystkie drogi gruntowe są równane, natomiast w drogach asfaltowych co roku uzupełniane są wszystkie ubytki. Pytania 29: W odniesieniu do klauzuli pokrycia kosztów zniszczonych zabezpieczeń uprzejmie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający uprzejmie prosimy o zaproponowanie innego? Zamawiający wyraża zgodę Pytania 30: W odniesieniu do klauzuli likwidacyjnej uprzejmie prosimy o wyłączenie z jej zakresu budynków starszych niż 50 lat? Pytania 31: W odniesieniu do ubezpieczenia ochroną mienia nie przygotowanego do pracy uprzejmie prosimy o wprowadzenie zapisu, że Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe podczas transportu mienia? Pytania 32: W odniesieniu do klauzuli szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) uprzejmie prosimy o wprowadzenie zapisu, że niniejsza klauzula dotyczy szkód, których wysokość nie przekracza 5.000,00 PLN? Zamawiający wyraża zgodę Pytania 33: W odniesieniu do klauzuli szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że podczas zgłoszenia szkody Wykonawca zostanie poinformowany o konieczności szybkiego przywrócenia do pracy uszkodzonego sprzętu? Zamawiający wyraża zgodę Pytania 34: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu (elektronicznego) zamontowanego poza budynkami uprzejmie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody 5

6 Pytania 35: W przypadku braku możliwości wprowadzenia limitu odpowiedzialności zgodnie z pytaniem numer 34 prosimy o wskazanie wartości sprzętu elektronicznego zamontowanego poza budynkami? Wartość sprzętu zamontowanego poza budynkami Urzędu (czyli w innych jednostkach) wynosi obecnie około ,00 zł Pytania 36: W odniesieniu do klauzuli przeniesienia mienia uprzejmie prosimy o wprowadzenie zapisu wyłączającego odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe podczas transportu? Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody Pytania 37: Uprzejmie prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli wystarczających zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych? Pytania 38: W odniesieniu do klauzuli składowania uprzejmie prosimy o wprowadzenie następującego zapisu niniejsza klauzula ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji gdy takie składowanie mienia wynikało ze specyfiki mienia lub zaleceń producenta? Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody Pytania 39 Uprzejmie prosimy o uzupełnienie szkodowości Zamawiającego za okres ? Okres ubezpieczenia : od r. do r. Rezerwy z polisy PR 130: ,00 zł. szkoda od dnia , oc. dróg ,00 zł. szkoda od dnia , oc. Dróg Pozostałe tak jak w SIWZ Pytania 40: Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie jest wnioskowana ochrona dla jednostek typu: zakłady opieki zdrowotnej, szpitale itp.? Nie jest Pytania 41: Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje wysypiska śmieci oraz zakładu utylizacji odpadów. W przypadku odpowiedzi negatywnej uprzejmie prosimy o wyłączenie przedmiotowej działalności z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie OC z tytułu szkód w środowisku? Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje wysypiska śmieci oraz zakładu utylizacji odpadów. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie przedmiotowej działalności z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie OC z tytułu szkód w środowisku. 6

7 Pytania 42: Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że we wszystkich posiadanych/zarządzanych/ administrowanych przez Zamawiającego budynkach na bieżąco prowadzone są 5-cio letnie przeglądy stanu technicznego budynku? Przeprowadzane są 5-cio letnie przeglądy stanu technicznego budynku Pytania 43: Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że poza jednym wskazanym budynkiem, nie podlegają ubezpieczeniu budynki nieużytkowane lub pustostany. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie przedmiotowych budynków i/lub lokali? Pustostan tylko Brwinów ul. Grodziska 18 Pytania 44: W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 42 uprzejmie prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia budynków nieużytkowanych oraz pustostanów? Pytania 45: W przypadku braku możliwości zastosowanie wyłączenia określonego w punkcie 43 prosimy o wskazanie lokalizacji budynków nieużytkowanych wraz z określeniem zabezpieczeń jakie zastosowano w celu zminimalizowania ryzyka powstania szkody związanej np. z pożarem, dostępem osób trzecich itp. (np. ogrodzenie terenu, stały dozór itp.) oraz wskazanie lokalizacji i liczby pustostanów wraz z określeniem zastosowanych zabezpieczeń (np. odcięcie wszelkich mediów itp.)? Brwinów ul. Grodziska 18 ogrodzenie, odcięcie wszelkich mediów Pytania 46: W odniesieniu do przedstawionej szkodowości uprzejmie prosimy o informację czy dotyczy ona ubezpieczenia w takim samym zakresie jak obecnie wnioskowany, w szczególności zakres ubezpieczenia, wnioskowane limity odpowiedzialności oraz franszyzy redukcyjne, franszyzy integralne i udziały własne. W przypadku jakichkolwiek różnić prosimy o ich wskazanie? Zamawiający informuje, iż przedstawiona szkodowośc dotyczy ubezpieczenia w takim samym zakresie. Pytania 47: Uprzejmie prosimy o informację na temat wszystkich aktualnie założonych rezerw oraz informację na temat szkód odmówionych przez dotychczasowego Ubezpieczyciela w okresie ostatnich 3 lat? Rezerwy z polisy PR 130: 1500,00 zł., szkoda z dnia r., oc dróg 1500,00 zł., szkoda z dnia r., oc dróg. Na dzień dzisiejszy brak wykazu szkód odmówionych. Pytania 48: Uprzejmie prosimy o uzupełnienie załącznika nr 1 do SIWZ o szczegółowe informacje na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych dla poszczególnych budynków oraz budowli? W lokalach użytkowych tak, w mieszkalnych nie obowiązuje 7

8 Pytania 49: W odniesieniu do oferty stanowiącej załącznik do SIWZ uprzejmie prosimy o potwierdzenie w ramach ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku w stawce oraz składce mają zawierać się również ryzyka kradzieży zwykłej oraz dewastacji. W przypadku odpowiedzi negatywnej uprzejmie prosimy o zmianę formularza? Zamawiający potwierdza, iż ryzyka kradzieży zwykłej oraz dewastacji zawieraja się w stawce/składce ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Pytania 50: W odniesieniu do oferty stanowiącej załącznik do SIWZ uprzejmie prosimy o zgodę na niewypełnienie franszyzy integralnej, franszyzy redukcyjnej/udziału własnego, stawki dla wiersza I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Szczegółowe stawki oraz informacje o franszyzach są wskazane poniżej dla poszczególnego rodzaju mienia? Pytania 51: W odniesieniu do oferty stanowiącej załącznik do SIWZ uprzejmie prosimy o zgodę na niewypełnienie franszyzy integralnej, franszyzy redukcyjnej/udziału własnego oraz stawki dla wiersza RAZEM. Szczegółowe informacje wskazane zostały we wcześniejszych wierszach? Pytania 52 Uprzejmie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ubezpieczenia kosztów odtworzenia oprogramowania w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający uprzejmie prosimy o zaproponowanie innego? Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu ,00 zł Pytania 53 W przypadku braku możliwości prosimy o wskazanie wartości oprogramowania będącego w posiadaniu Zamawiającego wraz z określeniem jego rodzaju? Bez zasadne Pytania 54 Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią na terenie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie : daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód? Nie wystąpiły Pytania 55 Prosimy o zmniejszenie limitu dla kl szkód w instalacjach doprowadzających media do budynków do poziomu zł. w rocznym agregacie? Zamawiający nie wyraża zgody, na obniżenie limitu dla klauzuli 8

9 Pytania 56 Prosimy o potwierdzenie, że pojecie katastrofa budowlana jest zdefiniowana zgodnie z definicja w prawie budowlanym? Zamawiający potwierdza, iż pojęcie katastrofy budowlanej, jest zdefiniowana zgodnie z prawem budowlanym Pytania 57 Prosimy o informację ile wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia jest lokalizacja wyłączonych z eksploatacji, czy we wszystkich jest ochrona/monitoring? Wyłączony z eksploatacji jest tylko budynek w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 18., istnieje tylko ogrodzenie. Pytania 58 Czy place zabaw, boiska, obiekty sportowe są na stałe monitorowane/chronione. Czy monitoring czy ochrona fizyczna? Monitorowane są: - kompleks boisk na terenie Zespołu Szkół Nr2, - kompleks boisk Orlik w Żółwinie. Obecnie jesteśmy w trakcie zakladania monitoringu na terenie Zespołu Szkół Nr 1 wraz z kompleksem boisk oraz w Parku Miejskim wraz z Placem zabaw. W pozostałych obiektach brak monitoringu i stałego dozoru. Pytania 59 Prosimy o obniżenie limitu dla ryzyka dewastacji placów zabaw, boisk, skateparków do poziomu zł w rocznym agregacie? Zamawiający nie wyraża zgody, na obniżenie limitu dla ryzyka dewastacji, placów zabaw itp. Pytania 60 Prosimy o obniżenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej do poziomu zł. agregacie. Prośba dotyczy warownio ryzyka ALL RISKS jak i EEI? Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu w rocznym Pytania 61 Prosimy o wyznaczenie wspólnego dla ryzyk ALL RISKS i EEI limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości zł. w rocznym agregacie? Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wspólnego limitu dla w/w ryzyk. Pytania 62 Prosimy o potwierdzenie, że kl reprezentantów nie dotyczy ubezpieczenia OC? Zamawiający potwierdza, że kl. reprezentantów nie dotyczy ubezpieczenia OC Pytania 63 Prosimy o wprowadzenie limitu dla kl pokrycia kosztów zniszczonych zabezpieczeń proponujemy limit zł. w rocznym agregacie? Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu 9

10 Pytania 64 Prosimy o informacje czego dotyczy jakiego rodzaju sprzętu kl bezp. sprzętu zamontowanego poza budynkami jaka jest wartość tego sprzętu? Dotyczy sprzętu elektronicznego, komputerowego zamontowanego w innych jednostkach o wartości około ,00 zł Pytania 65 Prosimy o informacje jakiego rodzaju mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu jaka jest wartość tego mienia. Prosimy o wyznaczenie limitu w wysokości np PlN w rocznym agregacie? Składowanego mienia poniżej poziomu gruntu brak Pytania 66 Prosimy o usunięcie kl wystarczających zabezpieczeń przy specyfice działalności Zamawiającego nie ma możliwości weryfikacji- czy we wszystkich lokalizacjach są zabezpieczenia,nie mamy możliwości sprawdzenia czy są sprawne nawet podczas lustracji musiałby ona trwać kilka dni? Zamawiający nie wyraża zgody Pytania 67 Prosimy o dopisanie do treści kl wystarczających zabezpieczeń po słowach uważa za wystarczające słów: pod warunkiem, ze w chwili zdarzenia będą sprawne i zgodne z prawem.? Zamawiający nie wyraża zgody Pytania 68 Prosimy o dopisanie do kl szybkiej likwidacji szkód konieczności sporządzania fotograficznej? Dopuszczamy taką możliwość dokumentacji Pytania 69 Prosimy o zmianę treści kl likwidacji drobnych szkód na następującą Procedura likwidacji Małych szkód W przypadku wystąpienia szkód majątkowych z niniejszej polisy, których szacunkowa wartość nie przekracza PLN likwidacja szkód będzie odbywała się zgodnie z następującą procedurą: 1. Ubezpieczający niezwłocznie dokona zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela, zgodnie z obowiązującymi warunkami umowy ubezpieczenia. 2.ubepieczający przystąpi do likwidacji szkody. W tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na oględziny likwidatora. 3.Ubezpieczający przygotuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj. a) wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem. b) dokładny opis zdarzenia, c) zdjęcia wykonane na miejscu zdarzenia dokumentujące stan mienia bezpośrednio po szkodzie. d) kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena serwisu, e) kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem), f) kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem), 10

11 g) w przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych kopie umowy najmu lokalu, h) w przypadku zalania protokół spisany z najemca/wynajmującym. W przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku dodatkowo: i) potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję, j) informację z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem, k) kopii dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania szkody, protokołu spisanego z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu jeśli obiekt jest chroniony przez agencję, l) kopii umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokołu z ostatniego przeglądu systemu- jeśli obiekt posiada system alarmowy. 4. wraz z w/w dokumentacją Ubezpieczający przekaże numer konta, na które powinno zostać przekazane odszkodowanie. 5. W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody bądź jej wartości ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania zwróci do Ubezpieczającego z prośbą o uzupełnienie dokumentów. 6. Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień Ubezpieczyciel przekaże Ubezpieczającemu decyzje odnośnie zakończenia postępowania likwidacyjnego w terminach określonych odpowiednimi przepisami. Procedura niniejsza : - Nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania szkody ani nie wpływa na obowiązek Ubezpieczającego dotyczący zabezpieczenia praw do regresu. -Mienie uszkodzone według Ubezpieczającego, w 100 % zostanie zachowane do dyspozycji Ubezpieczyciela- podobnie wymienione podzespoły itp. Nie ma zastosowania do szkód OC. Zamawiający wyraża zgodę. Pytania 70 Jakie zabezpieczenia antyprzepięciowe posiadają lokalizacje zgłoszone przez Zamawiającego do ubezpieczenia? Wyłączniki przepięciowe o różnych klasach Pytania 71 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód polegających na utracie, zaginięciu mienia? Potwierdzamy Pytania 72 Czy na okres ubezpieczenia 2013/2014 planowane są remonty majątku należącego do Gminy będącego przedmiotem ubezpieczenia- jakie, kiedy? Remonty są wykonywane w miarę potrzeb Pytania 73 Czy na okres ubezpieczenia 2013/2014 planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych? W trakcie modernizacji i rozbudowy: Stacja Uzdatnia Wody Brwinów ul. 11 Listopada, Stacja Uzdatniania Wody Parzniew, Zmiana przeznaczenia użytkowania z hotelu na budynek mieszkalny/socjalny Moszna 49A 11

12 Pytania 74 Czy w chwili obecnej trwają na terenie lokalizacji jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Remont budynku Otrębusy ul. Wiejska 1, teren nie jest wyłączony z użytkowania. Prowadzona działalność usługowa w lokalach użytkowych. Pytania 75 Czy wykazane Szkody- wysokość wypłat i rezerw zostały pomniejszone o wysokość franszyz jakie miały zastosowanie do istniejący/ byłych umów ubezpieczenia? Tak Pytania 76 Jaki poziom udziałów własnych, franszyz redukcyjnych, franszyz integralnych miał zastosowanie w dotychczasowych umowach ubezpieczenia prosimy o podanie ich wysokości w rozbiciu na poszczególne rodzaje ubezpieczeń? Taki sam jak aktualnie Pytania 77 Prosimy o uzupełnienie informacji o szkodowości za okres od do dnia dzisiejszego z uwzględnieniem opisu przyczyn szkód w poszczególnych ryzykach, wysokość opłat, rezerw, odmów. Prosimy o takie dane z zakresu AKLKL RISKS, EEI, OC, komunikacji? Zamawiający przekazuje dane dotyczące szkodowości za okres od dnia do dnia r, które kształtują się następująco: Rezerwy z polisy PR 130: 1500,00 zł., szkoda z dnia r., oc dróg 1500,00 zł., szkoda z dnia r., oc dróg Pytania 78 Prosimy o podwyższenie dopuszczalnych poziomów franszyz redukcyjnych do poziomu: 500 zł w każdej szkodzie w ALL RISKS; 500 zł w każdej szkodzie w EEI, 1000zł. w każdej szkodzie w MB, 500zł. w każdej szkodzie z tytułu utrzymania dróg? Zamawiający nie wyraża zgody Dotyczy Części 2 ubezpieczenia komunikacyjne Pytanie 79 Proszę o zmianę zapisu szczegółowych warunków pkt 6. Na zapis o treści: 6) Likwidacja szkód odbywać się będzie w formie bezgotówkowej pomiędzy uprawnionym serwisem a Ubezpieczycielem. Przy rozliczaniu szkody całkowitej Ubezpieczyciel pomoże w zagospodarowaniu pozostałości pojazdu po szkodzie? Zamawiający wyraża zgodę Pytanie 80 Proszę o informację czy w aktualnej umowie miały zastosowanie udziały własne lub franszyzy integralne, redukcyjne? Jeśli tak to w jakiej wysokości.? Zamawiający informuje, że w aktualnej umowie zniesiony jest udział własny oraz franszyzy 12

13 Pytanie 81 Proszę o zmianę zapisu dotyczącego Ubezpieczenia Assistance na zapis o treści: Zakres ubezpieczenia: w ramach ubezpieczenia assistance Ubezpieczyciel gwarantuje pomoc techniczną w przypadku awarii, kolizji lub wypadku, unieruchomienia pojazdu, uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego powstałe w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu? Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu Pytanie 82 Proszę o informację, które pojazdy mają zostać objęte ubezpieczeniem Assistance? Zamawiający informuje, że ubezpieczeniem Assistance mają być objęte pojazdy osobowe, terenowe, ciężarowo-osobowe lub ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przewożących maksymalnie 9 osób. Pytanie 83 Proszę o zmianę Opis warunków ubezpieczenia pkt 4 na zapis: Ubezpieczenia pojazdów poz. 3 i 10 załącznika nr 4 wykaz pojazdów do ubezpieczenia, nie obejmuje ubezpieczenia NNW? Zamawiający zmienia zapis w Opisie warunków ubezpieczenia pkt. 4 na: Ubezpieczenie pojazdów poz. 3 i 10 załącznika nr 4 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia, nie obejmuje ubezpieczenia NNW. Pytanie 84 Proszę o potwierdzenie, że w roku 2013 do dnia r. nie miała miejsca żadna szkoda i nie zostały założone rezerwy na wypłaty odszkodowania? Zamawiający informuje, że na rok 2013 została założona jedna rezerwa, która w chwili obecnej jest w oszacowaniu. Pytanie 85 Proszę o doprecyzowanie zapisu Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych sum ubezpieczenia. Czy Zamawiający chce mieć możliwość zmiany sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Pytanie 86 Proszę o podanie nazwy i adresu brokera który Państwa obsługuje? W chwili obecnej OBG FIDUTIA Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, Warszawa Pytanie 87 Dotyczy zakupu usług ubezpieczenia mienia Gminy Brwinów ( Część nr 1) uprzejmie prosimy o wprowadzenie następujących zmian: 1) Wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej urządzeń i wyposażenia placów zabaw, boisk szkolnych, skateparku w wysokości ,00 zł. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu 2) wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w wysokości ,00 zł.? Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu 13

14 Pytanie 88 W specyfikacji nie zostały podane dane dot. szkodowości za okres od dnia r. do dnia r., kształtuję się one następująco: Rezerwy z polisy PR 130: 1500,00 zł., szkoda z dnia r., oc dróg 1500,00 zł., szkoda z dnia r., oc dróg Patrz odpowiedź na pytanie nr 77. Pytanie 89 Proszę o podanie wykazu z rodzajem wyposażenia pojazdów, o którym mowa w siwz (część II pkt B, szczegółowe warunki pkt 3 i 4). Prosimy o doprecyzowanie, jakiego rodzaju wyposażenie ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową AC? Samochody osobowe Toyota Corolla WPR 63 TU i Skoda Octavia WPR posiadają wmontowane fabrycznie radia i ich wartość zawarta jest już w wartości tych samochodów podanej do ubezpieczenia. Sumy ubezpieczenia pojazdów należących do straży pożarnej są już powiększone o wyposażenie specjalistyczne. W przyszłości może być zamontowany specjalistyczny sprzęt, który będzie niezbędny do wywiązania się z zadań powierzonych. Pytanie 90 Zwracam się z prośbą o możliwość zmiany zapisu dotyczącego Assistance, tak aby objęte ochroną we wnioskowanym zakresie były wyłącznie pojazdy osobowe, terenowe, ciężarowo-osobowe lub ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przewożących maksymalnie 9 osób, których wiek nie przekracza 10 lat? Patrz odpowiedź na pytanie nr 82, bez limitu lat. Pytanie 91 Zwracam się z prośbą o możliwość zmiany zapisu o przejmowaniu pojazdów przy szkodzie całkowitej, na zapis zobowiązujący Ubezpieczyciela do udzielenia pomocy w zbyciu pojazdu poprzez wskazanie nabywcy. Patrz odpowiedź na pytanie nr 79. Pytanie 92 W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uprzejmie prosimy o przeniesienie klauzuli automatycznego doubezpieczenia z zakresu klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych. Zamawiający nie wyraża zgody Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. W związku z ww wyjaśnieniami Gmina Brwinów, działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia r. Miejsce składania i godzina otwarcia ofert pozostały bez zmian Podpisał: Z up. Burmistrza Gminy Brwinów, Zastępca Burmistrza Sławomir Walendowski 14

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Brzeźnio, dnia 15 października 2012r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeźnio wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym Kostrzyn nad Odrą, 09.04.2015r. Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Dubeninki Mereckiego 27 19-504 Dubeninki Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-17

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 1 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 1 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 1 na

Bardziej szczegółowo

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21.02.2014 r. 2. Prosimy o potwierdzenie, że: Szczyrk, dnia 17.02.2014r.

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21.02.2014 r. 2. Prosimy o potwierdzenie, że: Szczyrk, dnia 17.02.2014r. CENTRALNY OŚRODEK SPORT OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH w Szczyrku 43-370 Szczyrk, ul. Plażowa 8 KRS 0000374033; REGON: 142733356-00050; NIP: 701-027-39-50 Dyrektor Grzegorz Kotowicz tel: +48 33 817 86

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RIiD.271.12.3.2014 Gnojnik, 2014-11-03

Znak sprawy: RIiD.271.12.3.2014 Gnojnik, 2014-11-03 Gmina Gnojnik Gnojnik 363 32-864 Gnojnik Znak sprawy: RIiD.271.12.3.2014 Gnojnik, 2014-11-03 W Y K O N A W C Y dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r.

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r. Wrocław, dnia 06.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający w tabeli nr 1 poniżej podaje uzupełnione dane.

Odpowiedź: Zamawiający w tabeli nr 1 poniżej podaje uzupełnione dane. Turek, 22.10.2012 r. Wszyscy uczestnicy postępowania dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy)

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: zamówienia publicznego w formie przetargu w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego WIADOMOŚĆ DATA: 04.07.2013 LICZBA STRON: 6 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Centrum Medycznym

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.) Ostrowite, 13.08.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %).

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %). Załącznik nr 9 do SIWZ-po zmianie WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA Niniejszym przyjmujemy następujące fakultatywne warunki ubezpieczenia: I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 1/2015/OC_M_KOM/NO/U/BU)

(ZNAK SPRAWY 1/2015/OC_M_KOM/NO/U/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 26.11.2014r.

Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 26.11.2014r. Śrem, dnia 26.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1: Ubezpieczenie mienia Proszę o podanie sumy ubezpieczenia budynku biurowego wynajmowanego należącego do Powiatowego Urzędu Pracy

Pytanie nr 1: Ubezpieczenie mienia Proszę o podanie sumy ubezpieczenia budynku biurowego wynajmowanego należącego do Powiatowego Urzędu Pracy Mińsk Mazowiecki, dnia 30 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Gniezno, 24.04.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 1/2015/N/Kielce

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 1/2015/N/Kielce Strona 1 z 9 Wrocław, 08.01.201 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych Strona 1 z 6 Wrocław, 08.12.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na usługi Ubezpieczenia Szpitala Tucholskiego na lata 2015-2017 znak sprawy 240674-2015

Odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na usługi Ubezpieczenia Szpitala Tucholskiego na lata 2015-2017 znak sprawy 240674-2015 Warszawa dnia 24 września 2015 roku Odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na usługi Ubezpieczenia Szpitala Tucholskiego na lata 2015-2017 znak sprawy 240674-2015 Pytanie nr 1: Czy w okresie od 1997

Bardziej szczegółowo

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Rewal w Rewalu ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal Pismo: ID.271.22.05.2012 Rewal dnia: 2012-12-12 WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014

Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014 Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014 dotyczy: odpowiedzi na złożone pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie usług w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 01.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Oznaczenie sprawy: ZP/28/2015 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 14.12.2012 Do wszystkich wykonawców ZP/56/2012 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /14 Kolno, dnia 12.05.2014r. Dotyczy: WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r. Strona 1 z 13 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bolesławieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;. Wodzierady, dn. 21 września 2015 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;. Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc Sierpc, 13.07.2012 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Suwałki, dnia 18 lutego 2015 r. D.T.261.1.11.2015.KS. Strona internetowa : www.zbm.suwalki.pl

Suwałki, dnia 18 lutego 2015 r. D.T.261.1.11.2015.KS. Strona internetowa : www.zbm.suwalki.pl Suwałki, dnia 18 lutego 2015 r. D.T.261.1.11.2015.KS Strona internetowa : www.zbm.suwalki.pl Dotyczy : Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach na łamach Biuletynu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie 1 Informacje wymienione w pytaniu zostały uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Odpowiedź na pytanie 1 Informacje wymienione w pytaniu zostały uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień. Grójec, dn. 21.07.2014 r. Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. Kobierniki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 1

OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 1 OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego: Zadanie I: Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Wyrzysk wraz z jednostkami organizacyjnymi, Zadanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój.

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój. Polanica-Zdrój, dnia 24.09.2014 AM-ZP.271.25.2014.JZM Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46, http://bip.polanica.pl,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

GMINA ROŹWIENICA Roźwienica 2012-11-08 RG.271.21.2012. Wyjaśnienie nr 2

GMINA ROŹWIENICA Roźwienica 2012-11-08 RG.271.21.2012. Wyjaśnienie nr 2 GMINA ROŹWIENICA 2012-11-08 RG.271.21.2012 Uczestnicy postępowania - wszyscy Dotyczy wyjaśnienia na zapytania w postępowaniu na Wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo