I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH"

Transkrypt

1 1 I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne i/lub Szczególne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy obowiązujące w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych w niniejszej SIWZ całe mienie wymienione do ubezpieczenia w danym ryzyku jest objęte ochroną (niezależnie od formy prawnej korzystania z tego mienia) w zakresie wynikającym z SIWZ bez możliwości stosowania wyłączeń, bądź ograniczeń ochrony. W przypadku nabycia mienia, doubezpieczenia, przeszacowania, podwyższania sumy ubezpieczenia wskutek inwestycji/modernizacji/ulepszenia lub podwyższania sumy gwarancyjnej i limitów w okresie ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki oraz składki/stawki obowiązujące w umowie o udzielenie zamówienia publicznego i ofercie. W przypadku wystawiania polis krótkoterminowych składka będzie wyliczana,,pro rata temporis za każdy dzień rzeczywiście udzielanej ochrony, bez stosowania składek minimalnych/tabeli frakcyjnej. Sumy ubezpieczenia określone w Specyfikacji i załącznikach zawierają podatek VAT o ile nie wskazano inaczej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT bez konieczności przedłożenia oryginału faktury. Decyzje o wypłacie, bądź odmowie wypłaty odszkodowania, zarówno z ubezpieczeń obowiązkowych jak i dobrowolnych, winny być przekazane Ubezpieczającemu i brokerowi. Ubezpieczyciel decyzje o wypłacie, bądź odmowie wypłaty odszkodowania może przesłać brokerowi faxem lub skan na . Ubezpieczający otrzymuje decyzje w oryginale. W przypadku zgłoszenia szkody Wykonawca (Ubezpieczyciel) zobowiązany jest do: 1) poinformowania zgłaszającego o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody za pośrednictwem faxu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej; w przypadku zgłaszania szkody za pośrednictwem infolinii Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po przyjęciu szkody podać zgłaszającemu numer pod jakim szkoda została zarejestrowana i (jeżeli to możliwe) imię, nazwisko, telefon kontaktowy do likwidatora przypisanego do szkody; 2) niezależnie od formy zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia szkody poinformować zgłaszającego (brokera, ubezpieczającego lub ubezpieczonego) o wykazie dokumentów i/lub informacjach niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i wysokości odszkodowania; 3) niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące likwidacji zgłoszonych szkód; 4) poinformowania ubezpieczającego, ubezpieczonego lub brokera przed upływem 30 dni od zgłoszenia szkody, że likwidacja szkody nie zakończy się w ustawowym terminie, podania przyczyny tego stanu oraz przypuszczalnego terminu zajęcia ostatecznego stanowiska co do decyzji kończącej postępowanie. Składki za ubezpieczenia będące przedmiotem zamówienia będą płatne zgodnie z poniższym harmonogramem:

2 2 CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA NUMER RATY DATA PŁATNOŚCI: I rata Do II rata Do III rata Do IV rata Do CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA NUMER RATY DATA PŁATNOŚCI: I rata Do II rata Do III rata Do IV rata Do CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA I rata płatna w ciągu 14 dni od początku okresu ubezpieczenia II rata płatna w ciągu 6 miesięcy od początku okresu ubezpieczenia SZKODOWOŚĆ dotyczy wszystkich części zamówienia Szkodowość została opracowana w oparciu o dane uzyskane od dotychczasowych Ubezpieczycieli. ROK 2012 NAZWA RYZYKA, ILOŚĆ SZKÓD ORAZ WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA OC działalności 2 rezerwy 962,22 zł Ogień i inne zdarzenia losowe 2 rezerwy 8708 zł Sprzęt elektroniczny 1 rezerwa 4870 zł Kradzież i Szyby OC komunikacyjna Autocasco i NNW NNW w tym OSP rezerwy ,27zł* - 1 szkoda 2 660,49 zł szkody: 400 zł szkody 1531,83 zł 1 szkoda 4 054,50 zł * jedno zdarzenie, szkoda dotyczy złamania nogi na odśnieżonej drodze gminnej w okresie zimowym; aktualnie kwestia ewentualnego odszkodowania jest przedmiotem prowadzonego postępowania sądowego Ilekroć Zamawiający powołuje się w SIWZ i załącznikach do niej na poniższe definicje to ma na myśli: * osoba trzecia: każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która pozostaje poza stosunkiem umownym wynikającym z zawartej umowy ubezpieczenia, z uwzględnieniem dalszych postanowień SIWZ i załączników do niej, w tym również małżonek, wstępny, ojczym, macocha, zstępny, pasierbowie, rodzeństwo, zięciowie, synowe, przysposobieni oraz ich małżonek, przysposabiający,

3 3 opiekunowie w charakterze rodziców, osoby pozostające pod opieką, osoby przyjęte na wychowanie, konkubent, konkubina, teściowie; za osoby trzecie uważa się także pracowników jednostek organizacyjnych (niezależnie od formy zatrudnienia), uczniów (w tym odbywających praktyczną naukę zawodu), wychowanków, pensjonariuszy, pielęgniarki środowiskowe, stażystów, praktykantów, wolontariuszy, strażaków * poszkodowany: każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której w świetle przepisów prawa Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie; * nakłady inwestycyjne: udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego na wykończenie, remonty adaptacyjne, remonty kapitalne obiektów lub pomieszczeń wraz z infrastrukturą techniczną z nimi związaną: - zajmowanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego, a nie będących jego własnością; - będących własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, o ile nie zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia budynków/budowli. * franszyza integralna: kwota ustalona w umowie ubezpieczenia, do wysokości której odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona (z zastrzeżeniem szkód seryjnych). Jeżeli wartość szkody przekracza określoną kwotę, Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w pełnej wysokości. * franszyza redukcyjna: kwota ustalona w umowie ubezpieczenia, stanowiąca udział Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie (z zastrzeżeniem szkód seryjnych), o którą pomniejszane jest odszkodowanie; * udział własny: procent ustalony w umowie ubezpieczenia, stanowiący udział Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie (z zastrzeżeniem szkód seryjnych), o który pomniejszane jest odszkodowanie; * szkoda: szkoda majątkowa/szkoda na mieniu, szkoda osobowa/szkoda na osobie; * szkoda majątkowa/szkoda na mieniu: szkoda wyrządzona wskutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia, która powstała w rzeczach ruchomych, w nieruchomościach, jak i w innych niż własność prawach majątkowych (damnum emergens), a także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans); * szkoda osobowa/szkoda na osobie: szkoda powodująca naruszenie wszelkich dóbr osobistych min. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć, a także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans); * kradzież zuchwała - to kradzież, w której sprawca zabierając rzeczy w celu przywłaszczenia, zastosował przemoc lub groźbę użycia przemocy, która nie zawiera się w definicji rabunku/rozboju, albo działał jawnie wykazując wobec posiadacza rzeczy postawę obliczoną na zaskoczenie. W szczególności kradzieżą zuchwałą jest zabór pojazdu wraz z kluczykami i/lub dokumentami wskutek użycia podstępu (np. celowe spowodowanie kolizji, wrzucenie pod pojazd przedmiotu w celu jego zatrzymania), a także działanie jawne, polegające na zaborze pojazdu chwilowo opuszczonego przez posiadacza; * akty terrorystyczne/terroru- użycie przemocy przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób, działających samodzielnie lub w czyimś imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją lub rządem, dokonywane z pobudek politycznych, wyznaniowych, ideologicznych, ekonomicznych lub socjalnych, z powodu przynależności etnicznej, rasowej, z zamiarem wprowadzenia chaosu, wywarcia wpływu na władzę państwową lub administracyjną, powodujące dezorganizację życia publicznego, skierowane przeciwko obiektom lub społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia.

4 4 * Ubezpieczyciel lub Wykonawca należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia; Powyższe definicje mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

5 5 II. RYZYKA PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIU CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK WYMIENIONYCH W SIWZ W przypadku ustalenia płatności składki przez poszczególne jednostki osobno, brak opłaty części składki przez któregokolwiek z płatników nie wstrzymuje ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do pozostałych płatników, którzy opłacili składkę (dotyczy ubezpieczeń wspólnych). Ubezpieczyciel jest zobowiązany wystawić jedną lub kilka polis na ryzyka wspólne, gdzie Ubezpieczającym jest Gmina Rakoniewice Osiedle Drzymały 25, Rakoniewice a Ubezpieczonym wszystkie jednostki organizacyjne wymienione w SIWZ. Dla każdej jednostki organizacyjnej należy wystawić certyfikat z przypisem składki z poszczególnych ryzyk wspólnych, numerem konta, terminem płatności składki lub poszczególnych rat. W przypadku zaległości w opłaceniu składki Ubezpieczyciel przed wysłaniem wezwań do zapłaty poinformuje brokera ubezpieczeniowego Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. A. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w pkt 1 SIWZ i każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność lub posiadają mienie. Ubezpieczeniem będą automatycznie objęte, bez konieczności zgłaszania do ubezpieczyciela: nowe-powołane jednostki i lokalizacje, a także te powstałe w wyniku przekształcenia, wyodrębnienia, połączenia. Suma gwarancyjna wraz z poszczególnymi limitami ulega automatycznemu odnowieniu w każdym, kolejnym roku ubezpieczenia. FRANSZYZY/UDZIAŁY WŁASNE Franszyza integralna: zniesiona (z zastrzeżeniem rozszerzeń, w których jest dopuszczalna) Franszyza redukcyjna: zniesiona (z zastrzeżeniem rozszerzeń, w których jest dopuszczalna Udział własny: zniesiony W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy odszkodowanie zostanie wypłacone w wysokości pomniejszonej o świadczenie wypłacone osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U r. Nr 199 poz z późn. zm.) ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA Rzeczpospolita Polska Rzeczpospolita Polska oraz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tylko w przypadkach wymienionych w SIWZ) PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest ponoszona przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w myśl przepisów prawa odpowiedzialność cywilna wynikająca z: czynów niedozwolonych (OC deliktowa), niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) oraz

6 6 przypadku odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej odpowiedzialność pozostająca w zbiegu (deliktowo-kontraktowa art. 443 KC i następne), odpowiedzialność cywilna za produkt za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością i/lub posiadanym, użytkowanym, zarządzanym lub administrowanym mieniem własnym oraz obcym, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego m.in.: własność, najem, dzierżawa, leasing, użyczenie, w tym na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz z późn. zm.) należące do Skarbu Państwa, a także mieniem stanowiącym własność Gminy Rakoniewice (w tym jednostek organizacyjnych) przekazanym w zarządzanie, administrowanie, użytkowanie, pieczę lub kontrolę innym podmiotom. Trigger podstawowy: act committed (odpowiedzialność wykonawcy/ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia OC powstanie, jeżeli zdarzenie powodujące szkodę wystąpi w okresie ubezpieczenia, a jego zgłoszenie nastąpi przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń). Dopuszcza się również oferty przewidujące odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku szkód powstałych w okresie ubezpieczenia - trigger loss occurrence. Przy ustalaniu odszkodowania należy uwzględnić zapis dotyczący szkody seryjnej. Definicje: czyn niedozwolony: zawinione bądź niezawinione działanie lub zaniechanie działania przez człowieka oraz zdarzenia niewywołane działaniami ludzkimi, jeżeli z tych działań lub zdarzeń wynika szkoda, a przepisy prawa czynią kogoś odpowiedzialnym za tę szkodę, z zastrzeżeniem innych uregulowań wynikających z przepisów prawa i niniejszego działu; zdarzenie: czyn niedozwolony, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, zbieg roszczeń art. 443 KC i następne, wprowadzenie produktu do obrotu (w tym połączenie lub zmieszanie); szkoda: szkoda majątkowa/szkoda na mieniu, szkoda osobowa/szkoda na osobie; szkoda majątkowa/szkoda na mieniu: szkoda wyrządzona wskutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia, która powstała w rzeczach ruchomych, w nieruchomościach, jak i w innych niż własność prawach majątkowych (damnum emergens), a także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans); szkoda osobowa/szkoda na osobie: szkoda powodująca naruszenie wszelkich dóbr osobistych min. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć, a także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans); szkoda seryjna: wszystkie szkody powstałe na skutek jednego zdarzenia, w tym spowodowane wprowadzeniem do obrotu produktów posiadających taką samą wadę, traktowane są łącznie jako jedna szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, limitów odpowiedzialności oraz udziału własnego, franszyzy redukcyjnej, franszyzy integralnej określonych w niniejszej SIWZ. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, jeżeli zdarzenie powodujące szkodę wystąpi w okresie ubezpieczenia, a jego zgłoszenie nastąpi przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń. Podstawowa suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje również:

7 7 odpowiedzialność za szkody związane z przeniesieniem ognia, a także szkody powstałe w związku z działaniem, awarią, eksploatacją, uszkodzeniem bądź zniszczeniem urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania (w tym powstałe wskutek zamarzania cieczy, cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych lub grzewczych), elektrycznych, zasilających, przesyłowych oraz innych technologicznych; koszty poniesione w celu ratowania dotkniętego szkodą mienia, zmniejszenia rozmiarów szkody lub zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą; koszty wynagrodzenia rzeczoznawców/ekspertów powołanych przez lub za zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności, przyczyny i rozmiaru szkody; koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych w sporze cywilnym lub koszty postępowania pojednawczego, o ile są one prowadzone zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela; jeżeli nie umówiono się inaczej w zakresie czynności adwokackich i czynności radców prawnych Ubezpieczyciel jest zobowiązany do poniesienia wymienionych powyżej kosztów obrony w wysokości ustalonej wg stawek określonych rozporządzeniem w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radcy prawnego; * rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone uczniom/wychowankom/opiekunom w związku z prowadzeniem działalności opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej oraz związane z organizacją wyjazdu i pobytu poza placówką; szkody wyrządzone pracownikom jednostek organizacyjnych w związku z podróżami służbowymi; Zakres terytorialny: Rzeczpospolita Polska oraz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez uczniów, wychowanków, wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych, pielęgniarki środowiskowe; szkody spowodowane przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych w związku z podróżami służbowymi; Zakres terytorialny: Rzeczpospolita Polska oraz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z korzystaniem przez nie (odpłatnym lub nieodpłatnym) z obiektów lub pomieszczeń/lokali Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (niezależnie od tytułu prawnego łączącego Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego z obiektem/pomieszczeniem/lokalem); Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, w tym min. szkody w związku z przedostaniem się substancji szkodliwych do powietrza, wody lub gruntu oraz koszty poniesione w celu ich usunięcia lub neutralizacji. Przez przedostanie się substancji do powietrza, wody, gruntu rozumie się: emisję, wydzielenie, wyładowanie, rozproszenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wypompowanie, wylanie, wypuszczenie, opróżnienie, wtłoczenie, wyrzucenie, usunięcie oraz inne formy uwolnienia substancji do powietrza, wody lub gruntu; odpowiedzialność na podstawie prawa krajowego i wspólnotowego Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł Franszyza redukcyjna: 700 zł

8 8 * rozszerzenie odpowiedzialności o OC za produkt min. odpowiedzialność za szkody w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności, prowadzonej stołówki/jadłodajni lub żywieniem w ramach imprez, wprowadzeniem do obiegu wody o niewłaściwych parametrach (zanieczyszczenia fizyczne, chemiczne, bakteriologiczne), w tym szkody polegające na zakażeniu/zatruciu salmonellą, czerwonką, gronkowcem, pałeczką okrężnicy lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową; Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizacji imprez np. kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, liczby uczestników w zakresie nie objętym ubezpieczeniem obowiązkowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U r. nr 54 poz. 323); zakres rozszerza się poprzez włączenie szkód powstałych podczas pokazów fajerwerków/sztucznych ogni oraz szkód związanych z działaniem lub zaniechaniem działania osób należących do służb porządkowych, ochrony lub kontroli. W przypadku imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zgodnie z wyżej przytoczonym Rozporządzeniem Ministra Finansów niniejsze rozszerzenie OC dobrowolnej będzie stanowić nadwyżkę i uzupełnienie polisy obowiązkowego ubezpieczenia. W związku z powyższym zniesione zostaje wyłączenie z OWU mówiące o braku odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, Limit odpowiedzialności na fajerwerki i sztuczne ognie zł na jedno i wszystkie zdarzenia; pozostałe szkody bez limitu do wysokości podstawowej sumy gwarancyjnej * rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy (szkody majątkowe i osobowe) niezależnie od formy zatrudnienia; za pracownika uznany będzie też praktykant, stażysta lub wolontariusz, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy; Zakres terytorialny: Rzeczpospolita Polska oraz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej * rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomościach, z których Ubezpieczający/Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy/nieruchomości Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność za szkody wzajemne wyrządzone pomiędzy podmiotami objętymi tą samą umową ubezpieczenia; Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność za szkody z tytułu posiadania, zarządzania lub administrowania mieniem powierzonym, z rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym, nadzorowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (min. w związku z prowadzeniem szatni, burs, internatów w pojazdach usuniętych z drogi w trybie art. 50a i 130a Ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U Nr 98 poz. 602 z późn. zm.), w dokumentach, planach, mapach

9 9 Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone z tytułu wszelkich zdarzeń związanych z posiadaniem, administrowaniem i utrzymaniem placów zabaw, świetlic, parków, cmentarzy, skwerów, terenów zieleni, pomników, obiektów użyteczności publicznej, obiektów małej architektury Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez drużyny OSP w związku z wykonywaniem zadań statutowych (min. akcje ratownicze, gaśnicze, ćwiczenia, pokazy, zawody) oraz w związku z posiadanym mieniem; * rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone wskutek użytkowania pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, w tym wózki widłowe Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz osoby, którym Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności, prac lub usług; w stosunku do osób fizycznych prawo regresu zostaje zniesione natomiast w odniesieniu do pozostałych podwykonawców prawo regresu jest zachowane; Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta bezpańskie/bezdomne, jeżeli odpowiedzialność Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za powstałe szkody wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie odpowiedzialności o szkody (w tym czyste straty finansowe pure economic loss) powstałe w związku z art. 417, 417 1, Kodeksu Cywilnego (Dz. U nr 16 poz. 93 z późn. zm), oraz związane z: - wydaniem aktu prawa miejscowego niezgodnego z Konstytucją, ustawą, ratyfikowaną umową międzynarodową, rozporządzeniem, dyrektywą, aktem prawa wewnętrznie obowiązującym; - niewydania aktu prawa miejscowego; - nie uchwalenia przez jednostkę samorządu terytorialnego planu zagospodarowania przestrzennego. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie jest uzależniona od przypisania winy bezpośredniemu sprawcy szkody. Ubezpieczyciel nie jest wolny od odpowiedzialności także w przypadku, gdy nie można ustalić bezpośredniego sprawcy szkody lub gdy bezpośrednim sprawcą szkody jest organ kolegialny. Zakres podmiotowy Powyższym zakresem ubezpieczenia objęte są szkody związane z działaniem bądź zaniechaniem działania przy wykonywaniu władzy publicznej przez: burmistrza oraz jego zastępców; dyrektora, prezesa, kierownika jednostki organizacyjnej. Zakresem ubezpieczenia są objęte również osoby na stanowiskach kierowniczych, sekretarz, skarbnik, główny księgowy. Wyłączenia odpowiedzialności:

10 10 1) szkody majątkowe, których wielkość nie przekracza 700,00 zł (Franszyza integralna), w pozostałych szkodach brak franszyz i udziałów własnych; 2) szkody wyrządzone umyślnie ; 3) szkody związane z popełnieniem przestępstwa (definicja przestępstwa - czyn zabroniony pod groźbą kary, przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy); 4) szkody wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej; 5) szkody będące wynikiem działania bądź zaniechania działania, ale tylko wtedy, jeżeli u podstaw działania bądź zaniechania działania leżało: - przyjęcie obietnicy lub korzyści majątkowej - przyjęcie obietnicy lub korzyści osobistej - żądanie korzyści osobistej lub majątkowej Wartość szkody 1. Jeżeli o wielkości odszkodowania i/lub zadośćuczynienia orzekł sąd w prawomocnym wyroku lub organ administracji publicznej w ostatecznej decyzji administracyjnej, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie powiększone o obciążające Ubezpieczonego koszty postępowania. 2. Do kosztów postępowania dolicza się koszty zastępstwa procesowego lub pomocy prawnej do wysokość limitu określonego w polisie kwotowo lub jako procent sumy gwarancyjnej. 3. Jeżeli poszkodowany nie wystąpił do sądu powszechnego lub organu administracji publicznej o przyznanie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia, wartość szkody jest określana przez Ubezpieczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w granicach roszczenia poszkodowanego pod warunkiem, że określenie wielkości szkody nie jest uzależnione od orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej. Wypłata odszkodowania 1. W przypadku określonym w pkt. 1 rozdziału wartość szkody Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej. 2. Jeżeli roszczenie poszkodowanego oraz zebrane w toku postępowania likwidacyjnego informacje i dokumenty pozwalają na ustalenie rozmiarów i przyczyn powstania szkody, nie czekając na zakończenie się postępowania sądowego lub administracyjnego, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie ustalonym w poniższym pkt. 3 z uwzględnieniem pkt. 4 i 5. Powyższe postanowienia odnoszą się per analogiem do bezspornej części odszkodowania. 3. W przypadku określonym w pkt. 3 rozdziału wartość szkody Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody. 4. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności powstania szkody niezbędnych do przyznania i ustalenia wielkości odszkodowania napotyka istotne utrudnienia Ubezpieczyciel powiadomi Ubezpieczającego na piśmie o ich przyczynach i planowanym terminie zakończenia postępowania likwidacyjnego. 5. W przypadku określonym w pkt. 4 wypłata odszkodowania nastąpi w ciągu 14 dni od wyjaśnienia wszystkich niezbędnych okoliczności, nie później niż w ciągu 90 dni od przyjęcia zgłoszenia szkody. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie (OC dróg) odpowiedzialności o szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, zarządzaniem, administrowaniem i utrzymaniem infrastruktury drogowej, w tym w szczególności:

11 11 - odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek złego stanu infrastruktury drogowej, w szczególności szkody powstałe w wyniku rozmycia, ubytków, wyrw, kolein, przełomów, zapadnięć drogi, oderwaniem części/elementu lub awarią drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń lub instalacji; - odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z rozlanymi, leżącymi, naniesionymi, porzuconymi, zgubionymi na drodze przedmiotami lub materiałami/cieczami, w tym powstałe wskutek rozlania przez poruszające się pojazdy płynów lub smarów; - odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zieleń przydrożną (min. leżące lub spadające na drogę drzewa i/lub pozostałe rośliny drzewiaste; konary, gałęzie) rosnącą w pasie drogowym; - odpowiedzialność za szkody spowodowane zimową śliskością nawierzchni, zaleganiem śniegu i/lub lodu oraz szkody spowodowane przez sprzęt do zimowego utrzymania dróg; - odpowiedzialność za szkody w pojazdach pozostawionych na drodze na skutek nieprzejezdności drogi, w tym także szkody spowodowane przez sprzęt do zimowego utrzymania dróg; - odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nie normatywną skrajnią poziomą i/lub pionową drogi, spowodowaną zielenią przydrożną lub drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami lub instalacjami; - odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wadliwym oznakowaniem bądź brakiem, zniszczeniem lub uszkodzeniem oznakowania w wyniku zdarzeń losowych (w tym wandalizm, dewastacja, kradzież zwykła); - odpowiedzialność za szkody spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej bądź dźwiękowej, - odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z zalaniem drogi, gruntów przyległych do pasa drogowego, ruchomości, nieruchomości w wyniku nienależytego działania, awarii bądź niedrożności infrastruktury odpowiedzialnej za odprowadzenie wody z pasa drogowego i przyległych gruntów; - uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do: a) wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg, b) zwalczaniem klęsk żywiołowych, c) urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze, d) ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych; - odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną drogi, w tym spowodowane przez użyty sprzęt 1 lub użyte/zalegające materiały 2, - odpowiedzialność za szkody powstałe w instalacjach naziemnych i podziemnych związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną drogi lub w związku z innymi pracami jeżeli Gminie Rakoniewice można przypisać odpowiedzialność Łączna długość dróg Zamawiającego 444 km, w tym drogi twarde 37 km i drogi gruntowe 407 km. Definicje: * infrastruktura drogowa: należy przez to rozumieć a) drogi (w tym drogi wewnętrzne, ulice, parkingi) b) drogowe obiekty inżynierskie, urządzenia, instalacje 1 Sprzęt należy przez to rozumieć sprzęt wykorzystywany do przygotowania terenu oraz budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony drogi. 2 Materiały - należy przez to rozumieć asfalt, smołę, tłuczeń, grys, żwir, piasek

12 12 * droga: wydzielony pas terenu, składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi (ścieżki) dla pieszych lub drogi (ścieżki) dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt, jezdnia część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; pobocze część drogi przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt; chodnik część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i/lub rowerów; droga (ścieżka) dla pieszych droga lub jej część przeznaczona do ruchu pieszych droga (ścieżka) dla rowerów droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów torowisko tramwajowe droga/ulica lub jej część między skrajnymi szynami wraz z zewnętrznymi pasami bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m każdy; * drogi wewnętrzne: drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu i postoju pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg; * ulica: droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe; * parking: wyznaczone miejsce służące do odstawiania (parkowania), zatrzymania lub postoju pojazdów; * drogowe obiekty inżynierskie, urządzenia, instalacje: należy przez to rozumieć obiekty mostowe budowle przeznaczone do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, estakada, kładka; tunele budowle przeznaczone do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście podziemne; przepusty budowle o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczone do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi, w tym budowle umożliwiające dojazd do nieruchomości (nieruchomość zgodnie z art i 46 1 Kodeksu Cywilnego) kanały technologiczne ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji: a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; konstrukcje oporowe budowle przeznaczone do utrzymywania w stanie stateczności nasypu lub wykopu; inne: bariery energochłonne, ekrany akustyczne/dźwiękochłonne, pokrywy/włazy studzienek kanalizacyjnych, wiaty, przystanki, sygnalizacje świetlne i dźwiękowe, słupy/lampy/latarnie uliczne/drogowe, płoty * pas drogowy: wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga, zieleń przydrożna oraz drogowe obiekty inżynierskie, urządzenia, instalacje związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą;

13 13 * drogi publiczne: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne w myśl przepisów Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U r. nr 14 poz. 60 z późn. zm.). * droga twarda - droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej, brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi, * zieleń przydrożna: należy przez to rozumieć drzewa i pozostałe rośliny drzewiaste zlokalizowane w pasie drogowym. * budowa drogi: wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami lub miejscowościami, a także jego odbudowę i rozbudowę; * przebudowa drogi: wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego; * remont drogi: wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym; * utrzymanie drogi: wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej; * ochrona drogi: działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu; Jeżeli ogólne i/lub szczególne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego tj. w ciągu 48 godzin od powzięcia informacji o szkodzie, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda. Krótsze terminy określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostają wydłużone do 48 godzin. Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagrożeń, o których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o tych zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne, możliwości techniczne lub inne warunki nie pozwalają zarządcy drogi na usunięcie tych zagrożeń. Przy obliczaniu powyższych terminów zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. UWAGA: Drogi zakwalifikowane do kategorii dróg gminnych w okresie ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: ,00 zł B. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY I RABUNKU UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w pkt 1 SIWZ i każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność lub posiadają mienie. Ubezpieczeniem będą automatycznie objęte, bez konieczności zgłaszania do ubezpieczyciela: nowe-powołane jednostki i lokalizacje, a także te powstałe w wyniku przekształcenia, wyodrębniania, połączenia. FRANSZYZY/UDZIAŁY WŁASNE Franszyza integralna: 150 zł (w przypadku mienia pracowniczego, mienia osób trzecich franszyza integralna zniesiona) Franszyza redukcyjna: zniesiona (w odniesieniu do kradzieży zwykłej zł) Udział własny: zniesiony

14 14 ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA Rzeczpospolita Polska PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: Kradzież z włamaniem zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu lub schowka/skrytki/sejfu po usunięciu istniejącego zabezpieczenia przy użyciu siły lub narzędzi, albo też w wyniku otwarcia zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub oryginalnym, który sprawca zdobył w wyniku kradzieży z włamaniem, kradzieży zwykłej lub rabunku. Za kradzież z włamaniem uważa się także zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, a Ubezpieczający/Ubezpieczony przy zastosowaniu należytej staranności, nie mógł ujawnić tego faktu, a sprawca pozostawił ślady, które mogą być użyte jako środki dowodowe. Przez zabezpieczenie drzwi należy rozumieć jeden sprawny zamek lub kłódkę. Rabunek - zabór lub próba zaboru mienia przy użyciu przemocy fizycznej lub groźby jej użycia w stosunku do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, osób przez niego zatrudnionych, działających w jego imieniu, na jego zlecenie bądź z jego upoważnienia. Rabunkiem jest również zabór lub próba zaboru mienia przy użyciu przemocy fizycznej lub groźby jej użycia w stosunku do powyższych osób posiadających klucze do lokalu, schowka/skrytki/sejfu/walizki (w tym podczas transportu) lub otwarcia ich kluczami zrabowanymi przez sprawcę. Wandalizm (dewastacja) - umyślne uszkodzenie, zabrudzenie lub zniszczenie mienia przez osoby trzecie, także bez kradzieży z włamaniem lub rabunku. Dotyczy również uszkodzenia elementów budynków lub lokali, w których to mienie się znajduje. Należne odszkodowanie za szkody kradzieżowe automatycznie zwiększane jest o koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających (w tym drzwi/ościeżnic, okien/framug) uszkodzonych lub zniszczonych podczas zdarzenia oraz koszty przeprogramowania zamków i systemów zabezpieczających. Powyższy warunek dotyczy również szkód powstałych w wyniku wandalizmu/dewastacji. Zasady dotyczące pokrycia kosztów naprawy/wymiany zabezpieczeń dotyczą również sytuacji, gdy likwidacja zasadniczej szkody przebiega z innego ryzyka np. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia dot. kosztów dodatkowych oraz wandalizmu (dewastacji): ,00 zł Środki trwałe (w tym maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny, wyposażenie, środki niskocenne) system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia rodzaj wartości księgowa brutto suma ubezpieczenia: ,00 zł Środki obrotowe system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia rodzaj wartości wartość zakupu/wytworzenia suma ubezpieczenia: 2 000,00 zł Księgozbiory/zbiory biblioteczne/dokumenty (wizualne, audialne, audiowizualne, pierwotne, wtórne, pochodne)/archiwa

15 15 system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa suma ubezpieczenia: 5 000,00 zł Mienie pracownicze/mienie osób trzecich z uwzględnieniem telefonów komórkowych system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia, bez limitu na osobę rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa suma ubezpieczenia: ,00 zł Wartości pieniężne (w tym osób trzecich kontrolowane, przekazane w celu przechowania, powierzone Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu): min. gotówka, papiery wartościowe (weksel, czek, obligacje), znaczki skarbowe, poręczenia, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, bilety, karnety: system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia rodzaj wartości: nominalna (w odniesieniu do zagranicznych środków pieniężnych równowartość w złotych wg kursu średniego NBP z dnia powstania szkody; w czekach kwota wskazana w czeku) od kradzieży z włamaniem suma ubezpieczenia: 3 000,00 zł od rabunku w lokalu suma ubezpieczenia: 3 000,00 zł od rabunku w transporcie suma ubezpieczenia: 3 000,00 zł Kradzież zwykła Zakres ubezpieczenia: kradzież rozumiana jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa Przedmiot ubezpieczenia: środki trwałe (w tym maszyny, urządzenia, wyposażenie), środki niskocenne, sprzęt elektroniczny, elementy stałe budynków i budowli, włazy do studzienek kanalizacyjnych, znaki drogowe, ogrodzenia, rynny, place zabaw, klimatyzacja, monitoring, obiekty małej architektury, środki obrotowe/zapasy (w tym materiały budowlane i remontowe, części zamienne), drzewa, krzewy, rośliny ozdobne, których posiadanie można udokumentować, (mienie osób trzecich w miejscu ubezpieczenia) Suma ubezpieczenia: ,00 zł UWAGA: Przy ustalaniu wysokości należnego odszkodowania należy uwzględnić zapisy dot. szkody seryjnej. C. UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW

16 16 UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w pkt 1 SIWZ i każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność lub posiadają mienie. Ubezpieczeniem będą automatycznie objęte, bez konieczności zgłaszania do ubezpieczyciela: nowe-powołane jednostki i lokalizacje, a także te powstałe w wyniku przekształcenia, wyodrębniania, połączenia. FRANSZYZY/UDZIAŁY WŁASNE Franszyza integralna: 50,00 zł Franszyza redukcyjna: zniesiona Udział własny: zniesiony ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA Rzeczpospolita Polska PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku stłuczenia (rozbicia), pęknięcia lub innej przyczyny (w tym wandalizm/dewastacja) powodującej zniszczenie, uszkodzenie lub utratę mienia objętego ochroną z uwzględnieniem dodatkowych postanowień i wyłączeń. Zakresem ubezpieczenia objęte jest również mienie, z którego Ubezpieczający/Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy/nieruchomości. Przedmiot ubezpieczenia: szyby i inne przedmioty szklane, przedmioty z tworzyw sztucznych znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz budynków/budowli, szyby okienne i drzwiowe, szyby specjalne tj. antywłamaniowe, płyty szklane warstwowe i inne (w tym płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, gablot), szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów, budowle (np. wiaty przystankowe, ekrany akustyczne/dźwiękochłonne), szklane lub z tworzyw sztucznych przegrody ścienne, boksów i kabin; neony, szyldy i transparenty, gabloty, lustra (stojące, wiszące, wmontowane w ścianę) i witraże wykonane ze szkła, minerałów i ich imitacji lub tworzyw sztucznych, tablice świetlne i elektroniczne, markizy, oszklenie lamp drogowych, oszklenie sygnalizacji świetlnej, kolektory/panele/baterie słoneczne. Zakres ubezpieczenia obejmuje również koszty naklejek/reklam znajdujących się na przedmiocie ubezpieczenia oraz koszty transportu uszkodzonego mienia do miejsca naprawy i z powrotem oraz, w uzasadnionych przypadkach ustawienia rusztowań, bądź najmu odpowiedniego sprzętu (dźwig, podnośnik, wysięgnik itp.). W przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczający/Ubezpieczony nie ma obowiązku każdorazowego zgłaszania zdarzenia organom ścigania. Likwidacja szkód: bez oględzin Ubezpieczyciela, na podstawie własnej dokumentacji fotograficznej oraz protokołu szkody sporządzonego przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia Rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa Suma ubezpieczenia: ,00 zł UWAGA: Przy ustalaniu wysokości należnego odszkodowania należy uwzględnić zapisy dot. szkody seryjnej. D. UBEZPIECZENIE MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

17 17 UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w pkt 1 SIWZ i każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność lub posiadają mienie. Ubezpieczeniem będą automatycznie objęte, bez konieczności zgłaszania do ubezpieczyciela: nowe-powołane jednostki i lokalizacje, a także te powstałe w wyniku przekształcenia, wyodrębniania, połączenia. FRANSZYZY/UDZIAŁY WŁASNE Franszyza integralna: 200 zł (w przypadku mienia pracowniczego lub mienia osób trzecich franszyza integralna zniesiona) Franszyza redukcyjna: zniesiona Udział własny: zniesiony ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA Rzeczpospolita Polska PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Zakresem ubezpieczenia objęte jest mienie będące własnością Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego jak również mienie, z którego Ubezpieczający/Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy/nieruchomości. Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej szkody spowodowane przez: - pożar (w tym pożar powstały w wyniku działania osób trzecich z zewnątrz budynku/lokalu), uderzenie pioruna, wybuch (w tym implozja), upadek statku powietrznego (rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa); - huragan (zgodnie z poniższą definicją), deszcz nawalny, śnieg (w tym szkody spowodowane ciężarem, zaleganiem, topnieniem, przesuwaniem się śniegu lub lodu), działanie mrozu, powódź (w tym również spływ wód po zboczach i/lub stokach oraz szkody spowodowane przedmiotami przenoszonymi przez wody powodziowe) W odniesieniu do ryzyka powodzi zostaje wprowadzony wspólny limit odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla mienia wskazanego w punkcie D i A1 Części I Zamówienia, sztorm, lawina, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, dym, sadza, osmalenie, przypalenie, uderzenie pojazdu (w tym również należącego i/lub użytkowanego przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego), trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, zalanie; Pod pojęciem zalania należy rozumieć szkody spowodowane: wydostaniem się (w tym cofnięcie się) mediów lub pary z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, wskutek ich działania, awarii (min. pęknięcie, rozszczelnienie), uszkodzenia bądź zniszczenia, również spowodowane zamarznięciem w nich cieczy; samoczynnym uruchomieniem się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż dym lub pożar; opadami atmosferycznymi (w tym w wyniku topnienia śniegu i/lub lodu lub związane z działaniem mrozu) przez nieszczelność dachu lub innych elementów budynków/budowli mimo regularnych przeglądów i konserwacji wymaganych prawem budowlanym (limit odpowiedzialności zł na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia - limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich

18 18 ryzyk); za szkody spowodowane wystąpieniem deszczu nawalnego Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości zadeklarowanej sumy ubezpieczenia; samoistne rozszczelnienie się zbiorników; pozostawieniem otwartych zaworów sieci wodociągowej; - zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek przewrócenia się (całości bądź fragmentu/elementu) rosnących w pobliżu drzew lub budynków, budowli, urządzeń technicznych lub innych elementów, również pod ciężarem śniegu lub lodu; - ochrona ubezpieczeniowa budynków i/lub budowli obejmuje również szkody powstałe na skutek huraganu i/lub gradu w przedmiotach trwale na nich zamocowanych (min. szyldy, reklamy neonowe lub świetlne, kamery przemysłowe, markizy, okiennice, kolektory/panele/baterie słoneczne, anteny wraz z ich konstrukcjami mocującymi) o ile, ich wartość jest uwzględniona w sumie ubezpieczenia tych budynków i lub budowli albo została ustalona odrębnie w umowie ubezpieczenia; - szkody powiązane z awarią systemów klimatyzacyjnych lub chłodzących; - włączenie szkód w mieniu powstałych wskutek powodzi, na obszarach bezpośredniego zagrożenia w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U r. nr 115 poz z późn. zm.) - dewastacja: rozumiana jako umyślne bądź nieumyślne uszkodzenie lub zniszczenie mienia przez osoby trzecie, także bez kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz uszkodzenie mienia przez zwierzęta. Dotyczy również uszkodzenia elementów budynków i budowli lub lokali, w których to mienie się znajduje. Limity odpowiedzialności za szkody w mieniu powstałe w wyniku dewastacji lub szkód estetycznych min. graffiti: dewastacja - limit ,00 zł system na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia z konsumpcją sumy ubezpieczenia do odtworzenia mienia; szkody estetyczne - limit 5 000,00 zł system na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia z konsumpcją sumy ubezpieczenia. Powyższe limity dewastacji i szkód estetycznych są wspólne dla ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych pkt. D i A 1. Definicja huraganu - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17 m/sek, ustalonej w oparciu o dane IMiGW lub innych akredytowanych jednostek badawczych, którymi posiłkuje się Ubezpieczyciel przy ustalaniu prędkości wiatru w miejscu powstania szkody. W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z jednostek badawczych bądź nie odnotowania przez w/w jednostki wystąpienia wiatru o podanym parametrze, wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie rozmiaru szkód w miejscu ich powstania i w bezpośrednim sąsiedztwie. Za szkody spowodowane huraganem uważa się również szkody powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan w ubezpieczone mienie. Środki obrotowe system ubezpieczenia: rodzaj wartości suma ubezpieczenia: solidarne sumy stałe wartość zakupu/wytworzenia ,00 zł Księgozbiory/zbiory biblioteczne/dokumenty (wizualne, audialne, audiowizualne, pierwotne, wtórne, pochodne)/archiwa system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa powiększona o koszty wszelkich działań zmierzających do odtworzenie mienia i/lub jego zabezpieczenia po szkodzie przed dalszym uszkodzeniem oraz koszty transportu; Ubezpieczyciel pokryje koszty związane z oczyszczaniem, osuszaniem (również z wykorzystaniem komór próżniowych, komór próżniowo-

19 19 termicznych czy liofilizacji), odgrzybianiem, zamrażaniem, konserwacją uszkodzonego mienia z zastosowaniem metod i technologii aktualnie stosowanych, w tym wykonanych przez specjalistyczną firmę zewnętrzną. suma ubezpieczenia: ,00 zł Wartości pieniężne (w tym osób trzecich kontrolowane, przekazane w celu przechowania, powierzone Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu): min. gotówka, papiery wartościowe (weksel, czek, obligacje), znaczki skarbowe, poręczenia, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, bilety, karnety: system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia rodzaj wartości nominalna suma ubezpieczenia: ,00 zł Nakłady inwestycyjne system ubezpieczenia: rodzaj wartości suma ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia wartość odtworzeniowa ,00 zł Mienie pracownicze/mienie osób trzecich z uwzględnieniem telefonów komórkowych system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia, bez limitu na pracownika/ ucznia rodzaj wartości wartość odtworzeniowa suma ubezpieczenia: ,00 zł Wyposażenie placów zabaw, boisk, parków, obiektów sportowo rekreacyjnych oraz ogrodzenia, wyposażenie zewnętrzne ( min. siłowniki bram, hydranty, słupki blokujące wraz z łączącymi je łańcuchami oddzielające ruch pojazdów od ruchu pieszych lub zabezpieczające przed wjazdem i parkowaniem pojazdów), obiekty małej architektury system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa suma ubezpieczenia: ,00 zł Latarnie, lampy i słupy uliczne/drogowe, przystanki, wiaty przystankowe, znaki drogowe, tablice informacyjne bariery energochłonne, ekrany akustyczne/ dźwiękochłonne, sygnalizacje świetlne i dźwiękowe; system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa suma ubezpieczenia: ,00 zł UWAGA: Przy ustalaniu wysokości należnego odszkodowania należy uwzględnić zapisy dot. szkody seryjnej. E. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK (All risks) UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w pkt 1 SIWZ i każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność lub posiadają mienie. Ubezpieczeniem będą automatycznie objęte, bez konieczności zgłaszania do ubezpieczyciela: nowe-powołane

20 20 jednostki i lokalizacje, a także te powstałe w wyniku przekształcenia, wyodrębniania, połączenia. FRANSZYZY/UDZIAŁY WŁASNE Franszyza integralna: 150 zł (w przypadku nośników danych franszyza integralna na poziomie 80 zł) Franszyza redukcyjna: zniesiona Udział własny: zniesiony ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA Rzeczpospolita Polska Rzeczpospolita Polska oraz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dot. nośników danych, oprogramowania/danych zainstalowanego na sprzęcie elektronicznym przenośnym) PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, niepewne i niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzenie powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę mienia objętego ochroną z zastrzeżeniem wyłączeń oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień. Zakresem ubezpieczenia objęte jest mienie będące własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego jak również mienie, z którego Ubezpieczający/ Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: - działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, upuszczenie, błędna obsługa, świadome i celowe zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie, - kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm/dewastacja, - pożar (w tym pożar powstały w wyniku działania osób trzecich z zewnątrz budynku/lokalu), uderzenie pioruna, wybuch (w tym implozja), upadek statku powietrznego (rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa) - huragan (zgodnie z poniższą definicją), deszcz nawalny, śnieg (w tym szkody spowodowane ciężarem, zaleganiem, topnieniem śniegu lub lodu), powódź (w tym również spływ wód po zboczach i/lub stokach oraz szkody spowodowane przedmiotami przenoszonymi przez wody powodziowe), sztorm, wilgoć, lawina, grad, działanie mrozu, zapadanie lub osuwanie się ziemi, dym, sadza, osmalenie, przypalenie, uderzenie pojazdu (w tym również należącego i/lub użytkowanego przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego), trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, zalanie. Pod pojęciem zalania należy rozumieć szkody spowodowane: wydostaniem się (w tym cofnięcie się) mediów lub pary z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, wskutek ich działania, awarii (w tym pęknięcie, rozszczelnienie), uszkodzenia bądź zniszczenia, również spowodowane zamarznięciem w nich cieczy; samoczynnym uruchomieniem się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż dym lub pożar; opadami atmosferycznymi (w tym w wyniku topnienia śniegu i/lub lodu lub związane z działaniem mrozu) przez nieszczelność dachu lub innych elementów

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw PZU Doradca Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU Koniec okresu ubezpieczenia: PZU Doradca najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie Twój DOM Plus. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPÓLNE

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie Twój DOM Plus. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPÓLNE UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA SPIS treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 DEFINICJE 5 ZAKRES UBEZPIECZENIA 9 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 9 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Hestia Biznes Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla małych i

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalone uchwałą nr UZ/326/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI Postanowienia wstępne...........

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań, zwane dalej OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo