I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH"

Transkrypt

1 1 I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne i/lub Szczególne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy obowiązujące w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych w niniejszej SIWZ całe mienie wymienione do ubezpieczenia w danym ryzyku jest objęte ochroną (niezależnie od formy prawnej korzystania z tego mienia) w zakresie wynikającym z SIWZ bez możliwości stosowania wyłączeń, bądź ograniczeń ochrony. W przypadku nabycia mienia, doubezpieczenia, przeszacowania, podwyższania sumy ubezpieczenia wskutek inwestycji/modernizacji/ulepszenia lub podwyższania sumy gwarancyjnej i limitów w okresie ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki oraz składki/stawki obowiązujące w umowie o udzielenie zamówienia publicznego i ofercie. W przypadku wystawiania polis krótkoterminowych składka będzie wyliczana,,pro rata temporis za każdy dzień rzeczywiście udzielanej ochrony, bez stosowania składek minimalnych/tabeli frakcyjnej. Sumy ubezpieczenia określone w Specyfikacji i załącznikach zawierają podatek VAT o ile nie wskazano inaczej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT bez konieczności przedłożenia oryginału faktury. Decyzje o wypłacie, bądź odmowie wypłaty odszkodowania, zarówno z ubezpieczeń obowiązkowych jak i dobrowolnych, winny być przekazane Ubezpieczającemu i brokerowi. Ubezpieczyciel decyzje o wypłacie, bądź odmowie wypłaty odszkodowania może przesłać brokerowi faxem lub skan na . Ubezpieczający otrzymuje decyzje w oryginale. W przypadku zgłoszenia szkody Wykonawca (Ubezpieczyciel) zobowiązany jest do: 1) poinformowania zgłaszającego o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody za pośrednictwem faxu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej; w przypadku zgłaszania szkody za pośrednictwem infolinii Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po przyjęciu szkody podać zgłaszającemu numer pod jakim szkoda została zarejestrowana i (jeżeli to możliwe) imię, nazwisko, telefon kontaktowy do likwidatora przypisanego do szkody; 2) niezależnie od formy zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia szkody poinformować zgłaszającego (brokera, ubezpieczającego lub ubezpieczonego) o wykazie dokumentów i/lub informacjach niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i wysokości odszkodowania; 3) niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące likwidacji zgłoszonych szkód; 4) poinformowania ubezpieczającego, ubezpieczonego lub brokera przed upływem 30 dni od zgłoszenia szkody, że likwidacja szkody nie zakończy się w ustawowym terminie, podania przyczyny tego stanu oraz przypuszczalnego terminu zajęcia ostatecznego stanowiska co do decyzji kończącej postępowanie. Składki za ubezpieczenia będące przedmiotem zamówienia będą płatne zgodnie z poniższym harmonogramem:

2 2 CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA NUMER RATY DATA PŁATNOŚCI: I rata Do II rata Do III rata Do IV rata Do CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA NUMER RATY DATA PŁATNOŚCI: I rata Do II rata Do III rata Do IV rata Do CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA I rata płatna w ciągu 14 dni od początku okresu ubezpieczenia II rata płatna w ciągu 6 miesięcy od początku okresu ubezpieczenia SZKODOWOŚĆ dotyczy wszystkich części zamówienia Szkodowość została opracowana w oparciu o dane uzyskane od dotychczasowych Ubezpieczycieli. ROK 2012 NAZWA RYZYKA, ILOŚĆ SZKÓD ORAZ WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA OC działalności 2 rezerwy 962,22 zł Ogień i inne zdarzenia losowe 2 rezerwy 8708 zł Sprzęt elektroniczny 1 rezerwa 4870 zł Kradzież i Szyby OC komunikacyjna Autocasco i NNW NNW w tym OSP rezerwy ,27zł* - 1 szkoda 2 660,49 zł szkody: 400 zł szkody 1531,83 zł 1 szkoda 4 054,50 zł * jedno zdarzenie, szkoda dotyczy złamania nogi na odśnieżonej drodze gminnej w okresie zimowym; aktualnie kwestia ewentualnego odszkodowania jest przedmiotem prowadzonego postępowania sądowego Ilekroć Zamawiający powołuje się w SIWZ i załącznikach do niej na poniższe definicje to ma na myśli: * osoba trzecia: każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która pozostaje poza stosunkiem umownym wynikającym z zawartej umowy ubezpieczenia, z uwzględnieniem dalszych postanowień SIWZ i załączników do niej, w tym również małżonek, wstępny, ojczym, macocha, zstępny, pasierbowie, rodzeństwo, zięciowie, synowe, przysposobieni oraz ich małżonek, przysposabiający,

3 3 opiekunowie w charakterze rodziców, osoby pozostające pod opieką, osoby przyjęte na wychowanie, konkubent, konkubina, teściowie; za osoby trzecie uważa się także pracowników jednostek organizacyjnych (niezależnie od formy zatrudnienia), uczniów (w tym odbywających praktyczną naukę zawodu), wychowanków, pensjonariuszy, pielęgniarki środowiskowe, stażystów, praktykantów, wolontariuszy, strażaków * poszkodowany: każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której w świetle przepisów prawa Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie; * nakłady inwestycyjne: udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego na wykończenie, remonty adaptacyjne, remonty kapitalne obiektów lub pomieszczeń wraz z infrastrukturą techniczną z nimi związaną: - zajmowanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego, a nie będących jego własnością; - będących własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, o ile nie zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia budynków/budowli. * franszyza integralna: kwota ustalona w umowie ubezpieczenia, do wysokości której odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona (z zastrzeżeniem szkód seryjnych). Jeżeli wartość szkody przekracza określoną kwotę, Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w pełnej wysokości. * franszyza redukcyjna: kwota ustalona w umowie ubezpieczenia, stanowiąca udział Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie (z zastrzeżeniem szkód seryjnych), o którą pomniejszane jest odszkodowanie; * udział własny: procent ustalony w umowie ubezpieczenia, stanowiący udział Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie (z zastrzeżeniem szkód seryjnych), o który pomniejszane jest odszkodowanie; * szkoda: szkoda majątkowa/szkoda na mieniu, szkoda osobowa/szkoda na osobie; * szkoda majątkowa/szkoda na mieniu: szkoda wyrządzona wskutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia, która powstała w rzeczach ruchomych, w nieruchomościach, jak i w innych niż własność prawach majątkowych (damnum emergens), a także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans); * szkoda osobowa/szkoda na osobie: szkoda powodująca naruszenie wszelkich dóbr osobistych min. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć, a także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans); * kradzież zuchwała - to kradzież, w której sprawca zabierając rzeczy w celu przywłaszczenia, zastosował przemoc lub groźbę użycia przemocy, która nie zawiera się w definicji rabunku/rozboju, albo działał jawnie wykazując wobec posiadacza rzeczy postawę obliczoną na zaskoczenie. W szczególności kradzieżą zuchwałą jest zabór pojazdu wraz z kluczykami i/lub dokumentami wskutek użycia podstępu (np. celowe spowodowanie kolizji, wrzucenie pod pojazd przedmiotu w celu jego zatrzymania), a także działanie jawne, polegające na zaborze pojazdu chwilowo opuszczonego przez posiadacza; * akty terrorystyczne/terroru- użycie przemocy przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób, działających samodzielnie lub w czyimś imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją lub rządem, dokonywane z pobudek politycznych, wyznaniowych, ideologicznych, ekonomicznych lub socjalnych, z powodu przynależności etnicznej, rasowej, z zamiarem wprowadzenia chaosu, wywarcia wpływu na władzę państwową lub administracyjną, powodujące dezorganizację życia publicznego, skierowane przeciwko obiektom lub społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia.

4 4 * Ubezpieczyciel lub Wykonawca należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia; Powyższe definicje mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

5 5 II. RYZYKA PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIU CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK WYMIENIONYCH W SIWZ W przypadku ustalenia płatności składki przez poszczególne jednostki osobno, brak opłaty części składki przez któregokolwiek z płatników nie wstrzymuje ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do pozostałych płatników, którzy opłacili składkę (dotyczy ubezpieczeń wspólnych). Ubezpieczyciel jest zobowiązany wystawić jedną lub kilka polis na ryzyka wspólne, gdzie Ubezpieczającym jest Gmina Rakoniewice Osiedle Drzymały 25, Rakoniewice a Ubezpieczonym wszystkie jednostki organizacyjne wymienione w SIWZ. Dla każdej jednostki organizacyjnej należy wystawić certyfikat z przypisem składki z poszczególnych ryzyk wspólnych, numerem konta, terminem płatności składki lub poszczególnych rat. W przypadku zaległości w opłaceniu składki Ubezpieczyciel przed wysłaniem wezwań do zapłaty poinformuje brokera ubezpieczeniowego Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. A. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w pkt 1 SIWZ i każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność lub posiadają mienie. Ubezpieczeniem będą automatycznie objęte, bez konieczności zgłaszania do ubezpieczyciela: nowe-powołane jednostki i lokalizacje, a także te powstałe w wyniku przekształcenia, wyodrębnienia, połączenia. Suma gwarancyjna wraz z poszczególnymi limitami ulega automatycznemu odnowieniu w każdym, kolejnym roku ubezpieczenia. FRANSZYZY/UDZIAŁY WŁASNE Franszyza integralna: zniesiona (z zastrzeżeniem rozszerzeń, w których jest dopuszczalna) Franszyza redukcyjna: zniesiona (z zastrzeżeniem rozszerzeń, w których jest dopuszczalna Udział własny: zniesiony W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy odszkodowanie zostanie wypłacone w wysokości pomniejszonej o świadczenie wypłacone osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U r. Nr 199 poz z późn. zm.) ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA Rzeczpospolita Polska Rzeczpospolita Polska oraz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tylko w przypadkach wymienionych w SIWZ) PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest ponoszona przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w myśl przepisów prawa odpowiedzialność cywilna wynikająca z: czynów niedozwolonych (OC deliktowa), niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) oraz

6 6 przypadku odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej odpowiedzialność pozostająca w zbiegu (deliktowo-kontraktowa art. 443 KC i następne), odpowiedzialność cywilna za produkt za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością i/lub posiadanym, użytkowanym, zarządzanym lub administrowanym mieniem własnym oraz obcym, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego m.in.: własność, najem, dzierżawa, leasing, użyczenie, w tym na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz z późn. zm.) należące do Skarbu Państwa, a także mieniem stanowiącym własność Gminy Rakoniewice (w tym jednostek organizacyjnych) przekazanym w zarządzanie, administrowanie, użytkowanie, pieczę lub kontrolę innym podmiotom. Trigger podstawowy: act committed (odpowiedzialność wykonawcy/ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia OC powstanie, jeżeli zdarzenie powodujące szkodę wystąpi w okresie ubezpieczenia, a jego zgłoszenie nastąpi przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń). Dopuszcza się również oferty przewidujące odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku szkód powstałych w okresie ubezpieczenia - trigger loss occurrence. Przy ustalaniu odszkodowania należy uwzględnić zapis dotyczący szkody seryjnej. Definicje: czyn niedozwolony: zawinione bądź niezawinione działanie lub zaniechanie działania przez człowieka oraz zdarzenia niewywołane działaniami ludzkimi, jeżeli z tych działań lub zdarzeń wynika szkoda, a przepisy prawa czynią kogoś odpowiedzialnym za tę szkodę, z zastrzeżeniem innych uregulowań wynikających z przepisów prawa i niniejszego działu; zdarzenie: czyn niedozwolony, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, zbieg roszczeń art. 443 KC i następne, wprowadzenie produktu do obrotu (w tym połączenie lub zmieszanie); szkoda: szkoda majątkowa/szkoda na mieniu, szkoda osobowa/szkoda na osobie; szkoda majątkowa/szkoda na mieniu: szkoda wyrządzona wskutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia, która powstała w rzeczach ruchomych, w nieruchomościach, jak i w innych niż własność prawach majątkowych (damnum emergens), a także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans); szkoda osobowa/szkoda na osobie: szkoda powodująca naruszenie wszelkich dóbr osobistych min. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć, a także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans); szkoda seryjna: wszystkie szkody powstałe na skutek jednego zdarzenia, w tym spowodowane wprowadzeniem do obrotu produktów posiadających taką samą wadę, traktowane są łącznie jako jedna szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, limitów odpowiedzialności oraz udziału własnego, franszyzy redukcyjnej, franszyzy integralnej określonych w niniejszej SIWZ. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, jeżeli zdarzenie powodujące szkodę wystąpi w okresie ubezpieczenia, a jego zgłoszenie nastąpi przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń. Podstawowa suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje również:

7 7 odpowiedzialność za szkody związane z przeniesieniem ognia, a także szkody powstałe w związku z działaniem, awarią, eksploatacją, uszkodzeniem bądź zniszczeniem urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania (w tym powstałe wskutek zamarzania cieczy, cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych lub grzewczych), elektrycznych, zasilających, przesyłowych oraz innych technologicznych; koszty poniesione w celu ratowania dotkniętego szkodą mienia, zmniejszenia rozmiarów szkody lub zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą; koszty wynagrodzenia rzeczoznawców/ekspertów powołanych przez lub za zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności, przyczyny i rozmiaru szkody; koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych w sporze cywilnym lub koszty postępowania pojednawczego, o ile są one prowadzone zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela; jeżeli nie umówiono się inaczej w zakresie czynności adwokackich i czynności radców prawnych Ubezpieczyciel jest zobowiązany do poniesienia wymienionych powyżej kosztów obrony w wysokości ustalonej wg stawek określonych rozporządzeniem w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radcy prawnego; * rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone uczniom/wychowankom/opiekunom w związku z prowadzeniem działalności opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej oraz związane z organizacją wyjazdu i pobytu poza placówką; szkody wyrządzone pracownikom jednostek organizacyjnych w związku z podróżami służbowymi; Zakres terytorialny: Rzeczpospolita Polska oraz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez uczniów, wychowanków, wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych, pielęgniarki środowiskowe; szkody spowodowane przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych w związku z podróżami służbowymi; Zakres terytorialny: Rzeczpospolita Polska oraz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z korzystaniem przez nie (odpłatnym lub nieodpłatnym) z obiektów lub pomieszczeń/lokali Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (niezależnie od tytułu prawnego łączącego Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego z obiektem/pomieszczeniem/lokalem); Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, w tym min. szkody w związku z przedostaniem się substancji szkodliwych do powietrza, wody lub gruntu oraz koszty poniesione w celu ich usunięcia lub neutralizacji. Przez przedostanie się substancji do powietrza, wody, gruntu rozumie się: emisję, wydzielenie, wyładowanie, rozproszenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wypompowanie, wylanie, wypuszczenie, opróżnienie, wtłoczenie, wyrzucenie, usunięcie oraz inne formy uwolnienia substancji do powietrza, wody lub gruntu; odpowiedzialność na podstawie prawa krajowego i wspólnotowego Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł Franszyza redukcyjna: 700 zł

8 8 * rozszerzenie odpowiedzialności o OC za produkt min. odpowiedzialność za szkody w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności, prowadzonej stołówki/jadłodajni lub żywieniem w ramach imprez, wprowadzeniem do obiegu wody o niewłaściwych parametrach (zanieczyszczenia fizyczne, chemiczne, bakteriologiczne), w tym szkody polegające na zakażeniu/zatruciu salmonellą, czerwonką, gronkowcem, pałeczką okrężnicy lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową; Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizacji imprez np. kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, liczby uczestników w zakresie nie objętym ubezpieczeniem obowiązkowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U r. nr 54 poz. 323); zakres rozszerza się poprzez włączenie szkód powstałych podczas pokazów fajerwerków/sztucznych ogni oraz szkód związanych z działaniem lub zaniechaniem działania osób należących do służb porządkowych, ochrony lub kontroli. W przypadku imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zgodnie z wyżej przytoczonym Rozporządzeniem Ministra Finansów niniejsze rozszerzenie OC dobrowolnej będzie stanowić nadwyżkę i uzupełnienie polisy obowiązkowego ubezpieczenia. W związku z powyższym zniesione zostaje wyłączenie z OWU mówiące o braku odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, Limit odpowiedzialności na fajerwerki i sztuczne ognie zł na jedno i wszystkie zdarzenia; pozostałe szkody bez limitu do wysokości podstawowej sumy gwarancyjnej * rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy (szkody majątkowe i osobowe) niezależnie od formy zatrudnienia; za pracownika uznany będzie też praktykant, stażysta lub wolontariusz, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy; Zakres terytorialny: Rzeczpospolita Polska oraz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej * rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomościach, z których Ubezpieczający/Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy/nieruchomości Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność za szkody wzajemne wyrządzone pomiędzy podmiotami objętymi tą samą umową ubezpieczenia; Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność za szkody z tytułu posiadania, zarządzania lub administrowania mieniem powierzonym, z rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym, nadzorowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (min. w związku z prowadzeniem szatni, burs, internatów w pojazdach usuniętych z drogi w trybie art. 50a i 130a Ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U Nr 98 poz. 602 z późn. zm.), w dokumentach, planach, mapach

9 9 Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone z tytułu wszelkich zdarzeń związanych z posiadaniem, administrowaniem i utrzymaniem placów zabaw, świetlic, parków, cmentarzy, skwerów, terenów zieleni, pomników, obiektów użyteczności publicznej, obiektów małej architektury Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez drużyny OSP w związku z wykonywaniem zadań statutowych (min. akcje ratownicze, gaśnicze, ćwiczenia, pokazy, zawody) oraz w związku z posiadanym mieniem; * rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone wskutek użytkowania pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, w tym wózki widłowe Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz osoby, którym Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności, prac lub usług; w stosunku do osób fizycznych prawo regresu zostaje zniesione natomiast w odniesieniu do pozostałych podwykonawców prawo regresu jest zachowane; Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta bezpańskie/bezdomne, jeżeli odpowiedzialność Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za powstałe szkody wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie odpowiedzialności o szkody (w tym czyste straty finansowe pure economic loss) powstałe w związku z art. 417, 417 1, Kodeksu Cywilnego (Dz. U nr 16 poz. 93 z późn. zm), oraz związane z: - wydaniem aktu prawa miejscowego niezgodnego z Konstytucją, ustawą, ratyfikowaną umową międzynarodową, rozporządzeniem, dyrektywą, aktem prawa wewnętrznie obowiązującym; - niewydania aktu prawa miejscowego; - nie uchwalenia przez jednostkę samorządu terytorialnego planu zagospodarowania przestrzennego. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie jest uzależniona od przypisania winy bezpośredniemu sprawcy szkody. Ubezpieczyciel nie jest wolny od odpowiedzialności także w przypadku, gdy nie można ustalić bezpośredniego sprawcy szkody lub gdy bezpośrednim sprawcą szkody jest organ kolegialny. Zakres podmiotowy Powyższym zakresem ubezpieczenia objęte są szkody związane z działaniem bądź zaniechaniem działania przy wykonywaniu władzy publicznej przez: burmistrza oraz jego zastępców; dyrektora, prezesa, kierownika jednostki organizacyjnej. Zakresem ubezpieczenia są objęte również osoby na stanowiskach kierowniczych, sekretarz, skarbnik, główny księgowy. Wyłączenia odpowiedzialności:

10 10 1) szkody majątkowe, których wielkość nie przekracza 700,00 zł (Franszyza integralna), w pozostałych szkodach brak franszyz i udziałów własnych; 2) szkody wyrządzone umyślnie ; 3) szkody związane z popełnieniem przestępstwa (definicja przestępstwa - czyn zabroniony pod groźbą kary, przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy); 4) szkody wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej; 5) szkody będące wynikiem działania bądź zaniechania działania, ale tylko wtedy, jeżeli u podstaw działania bądź zaniechania działania leżało: - przyjęcie obietnicy lub korzyści majątkowej - przyjęcie obietnicy lub korzyści osobistej - żądanie korzyści osobistej lub majątkowej Wartość szkody 1. Jeżeli o wielkości odszkodowania i/lub zadośćuczynienia orzekł sąd w prawomocnym wyroku lub organ administracji publicznej w ostatecznej decyzji administracyjnej, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie powiększone o obciążające Ubezpieczonego koszty postępowania. 2. Do kosztów postępowania dolicza się koszty zastępstwa procesowego lub pomocy prawnej do wysokość limitu określonego w polisie kwotowo lub jako procent sumy gwarancyjnej. 3. Jeżeli poszkodowany nie wystąpił do sądu powszechnego lub organu administracji publicznej o przyznanie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia, wartość szkody jest określana przez Ubezpieczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w granicach roszczenia poszkodowanego pod warunkiem, że określenie wielkości szkody nie jest uzależnione od orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej. Wypłata odszkodowania 1. W przypadku określonym w pkt. 1 rozdziału wartość szkody Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej. 2. Jeżeli roszczenie poszkodowanego oraz zebrane w toku postępowania likwidacyjnego informacje i dokumenty pozwalają na ustalenie rozmiarów i przyczyn powstania szkody, nie czekając na zakończenie się postępowania sądowego lub administracyjnego, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie ustalonym w poniższym pkt. 3 z uwzględnieniem pkt. 4 i 5. Powyższe postanowienia odnoszą się per analogiem do bezspornej części odszkodowania. 3. W przypadku określonym w pkt. 3 rozdziału wartość szkody Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody. 4. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności powstania szkody niezbędnych do przyznania i ustalenia wielkości odszkodowania napotyka istotne utrudnienia Ubezpieczyciel powiadomi Ubezpieczającego na piśmie o ich przyczynach i planowanym terminie zakończenia postępowania likwidacyjnego. 5. W przypadku określonym w pkt. 4 wypłata odszkodowania nastąpi w ciągu 14 dni od wyjaśnienia wszystkich niezbędnych okoliczności, nie później niż w ciągu 90 dni od przyjęcia zgłoszenia szkody. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł * rozszerzenie (OC dróg) odpowiedzialności o szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, zarządzaniem, administrowaniem i utrzymaniem infrastruktury drogowej, w tym w szczególności:

11 11 - odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek złego stanu infrastruktury drogowej, w szczególności szkody powstałe w wyniku rozmycia, ubytków, wyrw, kolein, przełomów, zapadnięć drogi, oderwaniem części/elementu lub awarią drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń lub instalacji; - odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z rozlanymi, leżącymi, naniesionymi, porzuconymi, zgubionymi na drodze przedmiotami lub materiałami/cieczami, w tym powstałe wskutek rozlania przez poruszające się pojazdy płynów lub smarów; - odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zieleń przydrożną (min. leżące lub spadające na drogę drzewa i/lub pozostałe rośliny drzewiaste; konary, gałęzie) rosnącą w pasie drogowym; - odpowiedzialność za szkody spowodowane zimową śliskością nawierzchni, zaleganiem śniegu i/lub lodu oraz szkody spowodowane przez sprzęt do zimowego utrzymania dróg; - odpowiedzialność za szkody w pojazdach pozostawionych na drodze na skutek nieprzejezdności drogi, w tym także szkody spowodowane przez sprzęt do zimowego utrzymania dróg; - odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nie normatywną skrajnią poziomą i/lub pionową drogi, spowodowaną zielenią przydrożną lub drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami lub instalacjami; - odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wadliwym oznakowaniem bądź brakiem, zniszczeniem lub uszkodzeniem oznakowania w wyniku zdarzeń losowych (w tym wandalizm, dewastacja, kradzież zwykła); - odpowiedzialność za szkody spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej bądź dźwiękowej, - odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z zalaniem drogi, gruntów przyległych do pasa drogowego, ruchomości, nieruchomości w wyniku nienależytego działania, awarii bądź niedrożności infrastruktury odpowiedzialnej za odprowadzenie wody z pasa drogowego i przyległych gruntów; - uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do: a) wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg, b) zwalczaniem klęsk żywiołowych, c) urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze, d) ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych; - odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną drogi, w tym spowodowane przez użyty sprzęt 1 lub użyte/zalegające materiały 2, - odpowiedzialność za szkody powstałe w instalacjach naziemnych i podziemnych związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną drogi lub w związku z innymi pracami jeżeli Gminie Rakoniewice można przypisać odpowiedzialność Łączna długość dróg Zamawiającego 444 km, w tym drogi twarde 37 km i drogi gruntowe 407 km. Definicje: * infrastruktura drogowa: należy przez to rozumieć a) drogi (w tym drogi wewnętrzne, ulice, parkingi) b) drogowe obiekty inżynierskie, urządzenia, instalacje 1 Sprzęt należy przez to rozumieć sprzęt wykorzystywany do przygotowania terenu oraz budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony drogi. 2 Materiały - należy przez to rozumieć asfalt, smołę, tłuczeń, grys, żwir, piasek

12 12 * droga: wydzielony pas terenu, składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi (ścieżki) dla pieszych lub drogi (ścieżki) dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt, jezdnia część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; pobocze część drogi przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt; chodnik część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i/lub rowerów; droga (ścieżka) dla pieszych droga lub jej część przeznaczona do ruchu pieszych droga (ścieżka) dla rowerów droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów torowisko tramwajowe droga/ulica lub jej część między skrajnymi szynami wraz z zewnętrznymi pasami bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m każdy; * drogi wewnętrzne: drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu i postoju pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg; * ulica: droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe; * parking: wyznaczone miejsce służące do odstawiania (parkowania), zatrzymania lub postoju pojazdów; * drogowe obiekty inżynierskie, urządzenia, instalacje: należy przez to rozumieć obiekty mostowe budowle przeznaczone do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, estakada, kładka; tunele budowle przeznaczone do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście podziemne; przepusty budowle o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczone do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi, w tym budowle umożliwiające dojazd do nieruchomości (nieruchomość zgodnie z art i 46 1 Kodeksu Cywilnego) kanały technologiczne ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji: a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; konstrukcje oporowe budowle przeznaczone do utrzymywania w stanie stateczności nasypu lub wykopu; inne: bariery energochłonne, ekrany akustyczne/dźwiękochłonne, pokrywy/włazy studzienek kanalizacyjnych, wiaty, przystanki, sygnalizacje świetlne i dźwiękowe, słupy/lampy/latarnie uliczne/drogowe, płoty * pas drogowy: wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga, zieleń przydrożna oraz drogowe obiekty inżynierskie, urządzenia, instalacje związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą;

13 13 * drogi publiczne: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne w myśl przepisów Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U r. nr 14 poz. 60 z późn. zm.). * droga twarda - droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej, brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi, * zieleń przydrożna: należy przez to rozumieć drzewa i pozostałe rośliny drzewiaste zlokalizowane w pasie drogowym. * budowa drogi: wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami lub miejscowościami, a także jego odbudowę i rozbudowę; * przebudowa drogi: wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego; * remont drogi: wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym; * utrzymanie drogi: wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej; * ochrona drogi: działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu; Jeżeli ogólne i/lub szczególne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego tj. w ciągu 48 godzin od powzięcia informacji o szkodzie, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda. Krótsze terminy określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostają wydłużone do 48 godzin. Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagrożeń, o których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o tych zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne, możliwości techniczne lub inne warunki nie pozwalają zarządcy drogi na usunięcie tych zagrożeń. Przy obliczaniu powyższych terminów zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. UWAGA: Drogi zakwalifikowane do kategorii dróg gminnych w okresie ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: ,00 zł B. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY I RABUNKU UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w pkt 1 SIWZ i każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność lub posiadają mienie. Ubezpieczeniem będą automatycznie objęte, bez konieczności zgłaszania do ubezpieczyciela: nowe-powołane jednostki i lokalizacje, a także te powstałe w wyniku przekształcenia, wyodrębniania, połączenia. FRANSZYZY/UDZIAŁY WŁASNE Franszyza integralna: 150 zł (w przypadku mienia pracowniczego, mienia osób trzecich franszyza integralna zniesiona) Franszyza redukcyjna: zniesiona (w odniesieniu do kradzieży zwykłej zł) Udział własny: zniesiony

14 14 ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA Rzeczpospolita Polska PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: Kradzież z włamaniem zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu lub schowka/skrytki/sejfu po usunięciu istniejącego zabezpieczenia przy użyciu siły lub narzędzi, albo też w wyniku otwarcia zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub oryginalnym, który sprawca zdobył w wyniku kradzieży z włamaniem, kradzieży zwykłej lub rabunku. Za kradzież z włamaniem uważa się także zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, a Ubezpieczający/Ubezpieczony przy zastosowaniu należytej staranności, nie mógł ujawnić tego faktu, a sprawca pozostawił ślady, które mogą być użyte jako środki dowodowe. Przez zabezpieczenie drzwi należy rozumieć jeden sprawny zamek lub kłódkę. Rabunek - zabór lub próba zaboru mienia przy użyciu przemocy fizycznej lub groźby jej użycia w stosunku do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, osób przez niego zatrudnionych, działających w jego imieniu, na jego zlecenie bądź z jego upoważnienia. Rabunkiem jest również zabór lub próba zaboru mienia przy użyciu przemocy fizycznej lub groźby jej użycia w stosunku do powyższych osób posiadających klucze do lokalu, schowka/skrytki/sejfu/walizki (w tym podczas transportu) lub otwarcia ich kluczami zrabowanymi przez sprawcę. Wandalizm (dewastacja) - umyślne uszkodzenie, zabrudzenie lub zniszczenie mienia przez osoby trzecie, także bez kradzieży z włamaniem lub rabunku. Dotyczy również uszkodzenia elementów budynków lub lokali, w których to mienie się znajduje. Należne odszkodowanie za szkody kradzieżowe automatycznie zwiększane jest o koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających (w tym drzwi/ościeżnic, okien/framug) uszkodzonych lub zniszczonych podczas zdarzenia oraz koszty przeprogramowania zamków i systemów zabezpieczających. Powyższy warunek dotyczy również szkód powstałych w wyniku wandalizmu/dewastacji. Zasady dotyczące pokrycia kosztów naprawy/wymiany zabezpieczeń dotyczą również sytuacji, gdy likwidacja zasadniczej szkody przebiega z innego ryzyka np. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia dot. kosztów dodatkowych oraz wandalizmu (dewastacji): ,00 zł Środki trwałe (w tym maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny, wyposażenie, środki niskocenne) system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia rodzaj wartości księgowa brutto suma ubezpieczenia: ,00 zł Środki obrotowe system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia rodzaj wartości wartość zakupu/wytworzenia suma ubezpieczenia: 2 000,00 zł Księgozbiory/zbiory biblioteczne/dokumenty (wizualne, audialne, audiowizualne, pierwotne, wtórne, pochodne)/archiwa

15 15 system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa suma ubezpieczenia: 5 000,00 zł Mienie pracownicze/mienie osób trzecich z uwzględnieniem telefonów komórkowych system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia, bez limitu na osobę rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa suma ubezpieczenia: ,00 zł Wartości pieniężne (w tym osób trzecich kontrolowane, przekazane w celu przechowania, powierzone Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu): min. gotówka, papiery wartościowe (weksel, czek, obligacje), znaczki skarbowe, poręczenia, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, bilety, karnety: system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia rodzaj wartości: nominalna (w odniesieniu do zagranicznych środków pieniężnych równowartość w złotych wg kursu średniego NBP z dnia powstania szkody; w czekach kwota wskazana w czeku) od kradzieży z włamaniem suma ubezpieczenia: 3 000,00 zł od rabunku w lokalu suma ubezpieczenia: 3 000,00 zł od rabunku w transporcie suma ubezpieczenia: 3 000,00 zł Kradzież zwykła Zakres ubezpieczenia: kradzież rozumiana jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa Przedmiot ubezpieczenia: środki trwałe (w tym maszyny, urządzenia, wyposażenie), środki niskocenne, sprzęt elektroniczny, elementy stałe budynków i budowli, włazy do studzienek kanalizacyjnych, znaki drogowe, ogrodzenia, rynny, place zabaw, klimatyzacja, monitoring, obiekty małej architektury, środki obrotowe/zapasy (w tym materiały budowlane i remontowe, części zamienne), drzewa, krzewy, rośliny ozdobne, których posiadanie można udokumentować, (mienie osób trzecich w miejscu ubezpieczenia) Suma ubezpieczenia: ,00 zł UWAGA: Przy ustalaniu wysokości należnego odszkodowania należy uwzględnić zapisy dot. szkody seryjnej. C. UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW

16 16 UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w pkt 1 SIWZ i każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność lub posiadają mienie. Ubezpieczeniem będą automatycznie objęte, bez konieczności zgłaszania do ubezpieczyciela: nowe-powołane jednostki i lokalizacje, a także te powstałe w wyniku przekształcenia, wyodrębniania, połączenia. FRANSZYZY/UDZIAŁY WŁASNE Franszyza integralna: 50,00 zł Franszyza redukcyjna: zniesiona Udział własny: zniesiony ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA Rzeczpospolita Polska PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku stłuczenia (rozbicia), pęknięcia lub innej przyczyny (w tym wandalizm/dewastacja) powodującej zniszczenie, uszkodzenie lub utratę mienia objętego ochroną z uwzględnieniem dodatkowych postanowień i wyłączeń. Zakresem ubezpieczenia objęte jest również mienie, z którego Ubezpieczający/Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy/nieruchomości. Przedmiot ubezpieczenia: szyby i inne przedmioty szklane, przedmioty z tworzyw sztucznych znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz budynków/budowli, szyby okienne i drzwiowe, szyby specjalne tj. antywłamaniowe, płyty szklane warstwowe i inne (w tym płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, gablot), szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów, budowle (np. wiaty przystankowe, ekrany akustyczne/dźwiękochłonne), szklane lub z tworzyw sztucznych przegrody ścienne, boksów i kabin; neony, szyldy i transparenty, gabloty, lustra (stojące, wiszące, wmontowane w ścianę) i witraże wykonane ze szkła, minerałów i ich imitacji lub tworzyw sztucznych, tablice świetlne i elektroniczne, markizy, oszklenie lamp drogowych, oszklenie sygnalizacji świetlnej, kolektory/panele/baterie słoneczne. Zakres ubezpieczenia obejmuje również koszty naklejek/reklam znajdujących się na przedmiocie ubezpieczenia oraz koszty transportu uszkodzonego mienia do miejsca naprawy i z powrotem oraz, w uzasadnionych przypadkach ustawienia rusztowań, bądź najmu odpowiedniego sprzętu (dźwig, podnośnik, wysięgnik itp.). W przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczający/Ubezpieczony nie ma obowiązku każdorazowego zgłaszania zdarzenia organom ścigania. Likwidacja szkód: bez oględzin Ubezpieczyciela, na podstawie własnej dokumentacji fotograficznej oraz protokołu szkody sporządzonego przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia Rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa Suma ubezpieczenia: ,00 zł UWAGA: Przy ustalaniu wysokości należnego odszkodowania należy uwzględnić zapisy dot. szkody seryjnej. D. UBEZPIECZENIE MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

17 17 UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w pkt 1 SIWZ i każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność lub posiadają mienie. Ubezpieczeniem będą automatycznie objęte, bez konieczności zgłaszania do ubezpieczyciela: nowe-powołane jednostki i lokalizacje, a także te powstałe w wyniku przekształcenia, wyodrębniania, połączenia. FRANSZYZY/UDZIAŁY WŁASNE Franszyza integralna: 200 zł (w przypadku mienia pracowniczego lub mienia osób trzecich franszyza integralna zniesiona) Franszyza redukcyjna: zniesiona Udział własny: zniesiony ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA Rzeczpospolita Polska PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Zakresem ubezpieczenia objęte jest mienie będące własnością Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego jak również mienie, z którego Ubezpieczający/Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy/nieruchomości. Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej szkody spowodowane przez: - pożar (w tym pożar powstały w wyniku działania osób trzecich z zewnątrz budynku/lokalu), uderzenie pioruna, wybuch (w tym implozja), upadek statku powietrznego (rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa); - huragan (zgodnie z poniższą definicją), deszcz nawalny, śnieg (w tym szkody spowodowane ciężarem, zaleganiem, topnieniem, przesuwaniem się śniegu lub lodu), działanie mrozu, powódź (w tym również spływ wód po zboczach i/lub stokach oraz szkody spowodowane przedmiotami przenoszonymi przez wody powodziowe) W odniesieniu do ryzyka powodzi zostaje wprowadzony wspólny limit odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla mienia wskazanego w punkcie D i A1 Części I Zamówienia, sztorm, lawina, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, dym, sadza, osmalenie, przypalenie, uderzenie pojazdu (w tym również należącego i/lub użytkowanego przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego), trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, zalanie; Pod pojęciem zalania należy rozumieć szkody spowodowane: wydostaniem się (w tym cofnięcie się) mediów lub pary z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, wskutek ich działania, awarii (min. pęknięcie, rozszczelnienie), uszkodzenia bądź zniszczenia, również spowodowane zamarznięciem w nich cieczy; samoczynnym uruchomieniem się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż dym lub pożar; opadami atmosferycznymi (w tym w wyniku topnienia śniegu i/lub lodu lub związane z działaniem mrozu) przez nieszczelność dachu lub innych elementów budynków/budowli mimo regularnych przeglądów i konserwacji wymaganych prawem budowlanym (limit odpowiedzialności zł na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia - limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich

18 18 ryzyk); za szkody spowodowane wystąpieniem deszczu nawalnego Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości zadeklarowanej sumy ubezpieczenia; samoistne rozszczelnienie się zbiorników; pozostawieniem otwartych zaworów sieci wodociągowej; - zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek przewrócenia się (całości bądź fragmentu/elementu) rosnących w pobliżu drzew lub budynków, budowli, urządzeń technicznych lub innych elementów, również pod ciężarem śniegu lub lodu; - ochrona ubezpieczeniowa budynków i/lub budowli obejmuje również szkody powstałe na skutek huraganu i/lub gradu w przedmiotach trwale na nich zamocowanych (min. szyldy, reklamy neonowe lub świetlne, kamery przemysłowe, markizy, okiennice, kolektory/panele/baterie słoneczne, anteny wraz z ich konstrukcjami mocującymi) o ile, ich wartość jest uwzględniona w sumie ubezpieczenia tych budynków i lub budowli albo została ustalona odrębnie w umowie ubezpieczenia; - szkody powiązane z awarią systemów klimatyzacyjnych lub chłodzących; - włączenie szkód w mieniu powstałych wskutek powodzi, na obszarach bezpośredniego zagrożenia w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U r. nr 115 poz z późn. zm.) - dewastacja: rozumiana jako umyślne bądź nieumyślne uszkodzenie lub zniszczenie mienia przez osoby trzecie, także bez kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz uszkodzenie mienia przez zwierzęta. Dotyczy również uszkodzenia elementów budynków i budowli lub lokali, w których to mienie się znajduje. Limity odpowiedzialności za szkody w mieniu powstałe w wyniku dewastacji lub szkód estetycznych min. graffiti: dewastacja - limit ,00 zł system na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia z konsumpcją sumy ubezpieczenia do odtworzenia mienia; szkody estetyczne - limit 5 000,00 zł system na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia z konsumpcją sumy ubezpieczenia. Powyższe limity dewastacji i szkód estetycznych są wspólne dla ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych pkt. D i A 1. Definicja huraganu - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17 m/sek, ustalonej w oparciu o dane IMiGW lub innych akredytowanych jednostek badawczych, którymi posiłkuje się Ubezpieczyciel przy ustalaniu prędkości wiatru w miejscu powstania szkody. W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z jednostek badawczych bądź nie odnotowania przez w/w jednostki wystąpienia wiatru o podanym parametrze, wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie rozmiaru szkód w miejscu ich powstania i w bezpośrednim sąsiedztwie. Za szkody spowodowane huraganem uważa się również szkody powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan w ubezpieczone mienie. Środki obrotowe system ubezpieczenia: rodzaj wartości suma ubezpieczenia: solidarne sumy stałe wartość zakupu/wytworzenia ,00 zł Księgozbiory/zbiory biblioteczne/dokumenty (wizualne, audialne, audiowizualne, pierwotne, wtórne, pochodne)/archiwa system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa powiększona o koszty wszelkich działań zmierzających do odtworzenie mienia i/lub jego zabezpieczenia po szkodzie przed dalszym uszkodzeniem oraz koszty transportu; Ubezpieczyciel pokryje koszty związane z oczyszczaniem, osuszaniem (również z wykorzystaniem komór próżniowych, komór próżniowo-

19 19 termicznych czy liofilizacji), odgrzybianiem, zamrażaniem, konserwacją uszkodzonego mienia z zastosowaniem metod i technologii aktualnie stosowanych, w tym wykonanych przez specjalistyczną firmę zewnętrzną. suma ubezpieczenia: ,00 zł Wartości pieniężne (w tym osób trzecich kontrolowane, przekazane w celu przechowania, powierzone Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu): min. gotówka, papiery wartościowe (weksel, czek, obligacje), znaczki skarbowe, poręczenia, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, bilety, karnety: system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia rodzaj wartości nominalna suma ubezpieczenia: ,00 zł Nakłady inwestycyjne system ubezpieczenia: rodzaj wartości suma ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia wartość odtworzeniowa ,00 zł Mienie pracownicze/mienie osób trzecich z uwzględnieniem telefonów komórkowych system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia, bez limitu na pracownika/ ucznia rodzaj wartości wartość odtworzeniowa suma ubezpieczenia: ,00 zł Wyposażenie placów zabaw, boisk, parków, obiektów sportowo rekreacyjnych oraz ogrodzenia, wyposażenie zewnętrzne ( min. siłowniki bram, hydranty, słupki blokujące wraz z łączącymi je łańcuchami oddzielające ruch pojazdów od ruchu pieszych lub zabezpieczające przed wjazdem i parkowaniem pojazdów), obiekty małej architektury system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa suma ubezpieczenia: ,00 zł Latarnie, lampy i słupy uliczne/drogowe, przystanki, wiaty przystankowe, znaki drogowe, tablice informacyjne bariery energochłonne, ekrany akustyczne/ dźwiękochłonne, sygnalizacje świetlne i dźwiękowe; system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa suma ubezpieczenia: ,00 zł UWAGA: Przy ustalaniu wysokości należnego odszkodowania należy uwzględnić zapisy dot. szkody seryjnej. E. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK (All risks) UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w pkt 1 SIWZ i każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność lub posiadają mienie. Ubezpieczeniem będą automatycznie objęte, bez konieczności zgłaszania do ubezpieczyciela: nowe-powołane

20 20 jednostki i lokalizacje, a także te powstałe w wyniku przekształcenia, wyodrębniania, połączenia. FRANSZYZY/UDZIAŁY WŁASNE Franszyza integralna: 150 zł (w przypadku nośników danych franszyza integralna na poziomie 80 zł) Franszyza redukcyjna: zniesiona Udział własny: zniesiony ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA Rzeczpospolita Polska Rzeczpospolita Polska oraz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dot. nośników danych, oprogramowania/danych zainstalowanego na sprzęcie elektronicznym przenośnym) PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, niepewne i niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzenie powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę mienia objętego ochroną z zastrzeżeniem wyłączeń oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień. Zakresem ubezpieczenia objęte jest mienie będące własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego jak również mienie, z którego Ubezpieczający/ Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: - działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, upuszczenie, błędna obsługa, świadome i celowe zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie, - kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm/dewastacja, - pożar (w tym pożar powstały w wyniku działania osób trzecich z zewnątrz budynku/lokalu), uderzenie pioruna, wybuch (w tym implozja), upadek statku powietrznego (rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa) - huragan (zgodnie z poniższą definicją), deszcz nawalny, śnieg (w tym szkody spowodowane ciężarem, zaleganiem, topnieniem śniegu lub lodu), powódź (w tym również spływ wód po zboczach i/lub stokach oraz szkody spowodowane przedmiotami przenoszonymi przez wody powodziowe), sztorm, wilgoć, lawina, grad, działanie mrozu, zapadanie lub osuwanie się ziemi, dym, sadza, osmalenie, przypalenie, uderzenie pojazdu (w tym również należącego i/lub użytkowanego przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego), trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, zalanie. Pod pojęciem zalania należy rozumieć szkody spowodowane: wydostaniem się (w tym cofnięcie się) mediów lub pary z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, wskutek ich działania, awarii (w tym pęknięcie, rozszczelnienie), uszkodzenia bądź zniszczenia, również spowodowane zamarznięciem w nich cieczy; samoczynnym uruchomieniem się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż dym lub pożar; opadami atmosferycznymi (w tym w wyniku topnienia śniegu i/lub lodu lub związane z działaniem mrozu) przez nieszczelność dachu lub innych elementów

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ. (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ. (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH 1 I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I 14/2015/N/Wisła 1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT dla zamówienia publicznego 14/2015/N/Wisła: Usługa kompleksowego ubezpieczenia gminy Wisła wraz z jednostkami organizacyjnymi otwartych w dniu 25 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

DATA PŁATNOŚCI RATYY NUMER RATY. III RATA (w wysokości 25% składki za roczny okres zamówienia od 01/07/2013 do DO 30/07/2013 DO 30/10/2013 30/06/2014)

DATA PŁATNOŚCI RATYY NUMER RATY. III RATA (w wysokości 25% składki za roczny okres zamówienia od 01/07/2013 do DO 30/07/2013 DO 30/10/2013 30/06/2014) 1 I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ i KLAUZUL BROKERSKICH Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Gmina Brzeziny UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH SZKÓD MATERIALNYCH /ALL RISK/ 6.707.000 PLN 300.000 PLN

Gmina Brzeziny UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH SZKÓD MATERIALNYCH /ALL RISK/ 6.707.000 PLN 300.000 PLN ZAŁĄCZNIK NR 6 FORMULARZ CENOWY dla cz. 01 UBEZPIECZENIA MAJĄTKU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Przedmiot Ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka za okres od 01.01.2014

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Burmistrz Gminy Bielawa na zadane pytania zgodnie z art.38 Ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 192233-2011; data zamieszczenia: 13.07.2011 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo