Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o."

Transkrypt

1 "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) , fax: (42) Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS wysokość kapitału zakładowego ,00 zł NIP , REGON SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Nr sprawy 5/U/2012 Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. ZATWIERDZAM Łódź, dnia r. Prezes Zarządu Grzegorz Woron 1

2 WSTĘP Wszystkich Wykonawców uczestniczących w niniejszym przetargu obowiązuje działanie zgodne z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Postanowienia ogólne Nr sprawy: 5/U/ Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ włącznie ze wszystkimi załącznikami, jakim podporządkowane jest niniejsze zamówienie oraz wymagania określone przez Zamawiającego. 2. Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich instrukcji, formularzy i warunków umowy i specyfikacji zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę sporządzoną w języku polskim i w formie pisemnej - pod rygorem nieważności. 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty przetargowej. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku procedury przetargowej. 5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego. 2

3 I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o., Łódź ul. Ekologiczna 26. II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) zwanej w dalszej części specyfikacji Ustawą. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. w następującym zakresie: 1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; 2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku łącznie z ryzykiem dewastacji; 3. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia; 5. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy; 6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w mieniu przechowywanym kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego; 7. ubezpieczenia komunikacyjne (OC AC NW ). Do w/w ubezpieczeń stosuje się niżej wymienione kody Wspólnego Słownika Zamówień: , , , , , , , , , , , zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w następującym zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku łącznie z ryzykiem dewastacji; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego. Część II ubezpieczenia komunikacyjne (OC AC NW) Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na obie części. 1. CZĘŚĆ I - UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 1.1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 3

4 Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje następujące ryzyka łącznie: P podstawowy pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, upadek statku powietrznego (rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa), zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w skutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia; PŻ pozostałe żywioły huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg i lód, lawina, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem ładunek (w tym uderzenie wózka widłowego albo innego pojazdu wykorzystywanego przez Ubezpieczającego do transportu wewnętrznego), dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli (rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku na przedmiot ubezpieczenia drzew, ich fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli albo ich części lub elementów, bez względu na to, kto jest ich posiadaczem), skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia; Ochrona ubezpieczeniowa budynków i/lub budowli obejmuje również szkody powstałe na wskutek huraganu i/ lub gradu w przedmiotach trwale na nich zamocowanych, takich jak szyldy, reklamy neonowe i świetlne, kamery przemysłowe, markizy okienne, okiennice, anteny wraz z ich konstrukcjami mocującymi, o ile ich wartość jest uwzględniona w sumie ubezpieczenia tych budynków i/lub budowli albo została ustalona odrębnie w umowie ubezpieczenia; PO powódź zalanie terenów w następstwie: a) podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących ( w tym zalanie terenów na skutek sztormu); b) spływu wód po zboczach i stokach; Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w ubezpieczeniu mienia spowodowane przenoszeniem przedmiotów przez wody powodziowe. A awaria instalacji lub urządzeń technologicznych - szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeń technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstałych awarii; Z zalanie szkody powstałe w związku z wydobywaniem się wody, pary lub innych cieczy z instalacji albo urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, m.in. wskutek: awarii tych instalacji lub urządzeń; samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia; cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej; samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar; nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej; działania osób trzecich; a także szkody w ubezpieczonym mieniu przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków lub budowli, jeżeli nieszczelność dachu lub innych elementów powstała w wyniku działania mrozu. Franszyza redukcyjna / udział własny brak Przedmiot ubezpieczenia: A. Budynki Klasa palności: I, System ubezpieczenia: na sumy stałe, Odszkodowanie: płatne według klauzuli likwidacyjnej nr 1, Rodzaj wartości: księgowa brutto (początkowa), 4

5 Łączna suma ubezpieczenia: ,00 zł. B. Maszyny, urządzenia, wyposażenie Zakres ubezpieczenia: pełny, System ubezpieczenia: na sumy stałe, Rodzaj wartości: wartość księgowa brutto, Likwidacja szkód: zgodnie z klauzulą likwidacyjną nr 1, Suma ubezpieczenia: ,00 zł. C. Niskocenne składniki majątku Zakres ubezpieczenia: pełny, System ubezpieczenia: na sumy stałe, Likwidacja szkód: zgodnie z klauzulą likwidacyjną nr 1, Suma ubezpieczenia: ,00 zł. D. Środki obrotowe Zakres ubezpieczenia: pełny, System ubezpieczenia: na sumy stałe, Likwidacja szkód: do wartości kosztów zakupu lub wytworzenia, Suma ubezpieczenia ,00 zł. E. Wartości pieniężne System ubezpieczenia : na pierwsze ryzyko, Likwidacja szkód do wartości nominalnej, Suma ubezpieczenia: ,00 zł. F. Mienie osobiste pracowników Zakres ubezpieczenia: pełny, System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, Likwidacja szkód: wg wartości rzeczywistej, Suma ubezpieczenia ,00 zł (109*300) UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ŁĄCZNIE Z RYZYKIEM DEWASTACJI Wymagany zakres ubezpieczenia: szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), polegające na: utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją i wandalizmem obejmujący także: zaginięcie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzenia o charakterze niespodziewanym, nagłym i niezależnym od woli ubezpieczającego, np. podczas akcji ratowniczej, przy czym w przypadku odnalezienia zaginionego mienia w stanie nieuszkodzonym Ubezpieczający zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego odszkodowania w całości, a w przypadku częściowego uszkodzenia w części przewyższającej poniesioną stratę Przedmiot ubezpieczenia A. Wyposażenie Likwidacja szkód: według klauzuli likwidacyjnej nr 1, Suma ubezpieczenia: ,00 zł. 5

6 B. Środki obrotowe Likwidacja szkód: do wartości kosztów zakupu lub wytworzenia, Suma ubezpieczenia ,00 zł. C. Maszyny, urządzenia Likwidacja szkód: według klauzuli likwidacyjnej nr 1, Lokalizacja: teren RP, Suma ubezpieczenia: ,00 zł. D. Wartości pieniężne: od kradzieży z włamaniem: suma ubezpieczenia: ,00 zł, od rabunku w lokalu: suma ubezpieczenia: ,00 zł, od rabunku w transporcie na terenie RP: suma ubezpieczenia: ,00 zł. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko Należne odszkodowanie będzie automatycznie zwiększane o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających (czyli ściany, stropy, framugi, futryny, wszelkie instalacje itp.). Definicja dewastacji: rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek dewastacji przez osoby trzecie znajdujące się wewnątrz (bez względu na sposób dostania się do lokalu) i na zewnątrz lokalu - bez dokonania próby włamania. Ubezpieczyciel uznaje wszystkie zabezpieczenia znajdujące się w lokalizacjach Zamawiającego za wystarczające. Franszyza redukcyjna / udział własny wykupiona lub minimalna UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK Zakres terytorialny w odniesieniu do sprzętu przenośnego - Europa Przedmiot i system ubezpieczenia: sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny systemem sum stałych; koszt odtworzenia danych systemem pierwszego ryzyka; licencjonowane oprogramowanie systemem pierwszego ryzyka; wymienne nośniki danych systemem pierwszego ryzyka; zwiększone koszty działalności nieproporcjonalne (np. koszty jednorazowego; przeprogramowania; tymczasowej naprawy sprzętu, montażu i demontażu sprzętu zastępczego) systemem pierwszego ryzyka. Koszt odtworzenia danych Suma ubezpieczenia: ,00 zł Oprogramowanie Suma ubezpieczenia: ,00 zł Wymienne nośniki danych Suma ubezpieczenia:30 000,00 zł Zwiększone koszty działalności Suma ubezpieczenia: ,00 zł Lp. Sprzęt elektroniczny stacjonarny Suma ubezpieczenia w zł Data przyjęcia 1 Zestawy komputerowe, komputery, monitory, UPSy, drukarki itp ,

7 2 Kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne , Telefax, centrala telefoniczna 6 167, System alarmowy , Kamery przemysłowe 4 568, Rejestrator rozmów 819, Sieć teleinformatyczna+centrala Slican , Razem ,84 Lp. Sprzęt elektroniczny przenośny Suma ubezpieczenia w zł Data przyjęcia 1 Komputery przenośne 25 sztuk , Kamera cyfrowa 2 063, Aparaty fotograficzne cyfrowe 9 sztuk , Razem ,61 Warunki szczególne obligatoryjne: Objęcie ochroną ubezpieczeniową sprzętu stacjonarnego i przenośnego bez względu na rok produkcji. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego wypłata odszkodowania w kwocie odpowiadającej wysokości szkody nie większej od sumy ubezpieczenia danego przedmiotu, przy czym przy szkodzie częściowej - w kwocie odpowiadającej wartości niezbędnych kosztów naprawy z uwzględnieniem kosztów demontażu, transportu, montażu, cła oraz innych tego typu opłat, a przy szkodzie całkowitej w kwocie odpowiadającej wartości kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu tego samego rodzaju o takich samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. W ubezpieczeniu kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i nośników danych wypłata odszkodowania w granicach ustalonych sum ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej wartości poniesionych kosztów w związku z wymianą/zakupem zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych wymiennych nośników danych, ponownym wprowadzeniem danych lub programów z archiwum danych lub istniejącej dokumentacji albo odtworzeniem danych z uszkodzonego nośnika lub ponownym zainstalowaniem systemów i/lub programów, a w ubezpieczeniu zwiększonych kosztów działalności nieproporcjonalnych w kwocie odpowiadającej poniesionym kosztom, nie większej jednak niż suma ubezpieczenia UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia ,00 zł, Zakres terytorialny RP, Obrót ,00 zł, Franszyza redukcyjna / udział własny wykupiona lub minimalna Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia ,00 zł, Franszyza redukcyjna / udział własny wykupiona lub minimalna, Liczba pracowników Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w mieniu przechowywanym, 7

8 kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia ,00 zł, Franszyza redukcyjna / udział własny wykupiona lub minimalna, 2. CZĘŚĆ II - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 2.1 Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne podlegające, stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym rejestracji w RP, stanowiące własność Ubezpieczającego lub użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innej podobnej umowy korzystania z cudzej rzeczy. Suma ubezpieczenia pojazdu zawiera także wartość wyposażenia podstawowego (wszelkie urządzenia i sprzęt zainstalowany w pojazdach, służący do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący bezpieczeństwu jazdy) oraz wyposażenie dodatkowe i specjalistyczne, w tym zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą. Wykaz pojazdów stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 2.2 Zakres ubezpieczenia: Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia r. Obszar odpowiedzialności: zgodnie z ustawą Suma gwarancyjna: minimalna ustawowa (zgodna z ustawą) Dotyczy pojazdów: wszystkie pojazdy z załącznika nr 9 do SIWZ Ubezpieczenie NW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych. Przedmiot ubezpieczenia: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia i powstałe w związku ruchem lub postojem pojazdów mechanicznych, w szczególności podczas wsiadania i wysiadania, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania i postoju, podczas dokonywania w czasie podróży koniecznej naprawy, a także podczas załadunku i wyładunku pojazdu. Suma ubezpieczenia: ,00 zł. / 1 os. Dotyczy pojazdów ujętych w załączniku nr 9 do SIWZ Ubezpieczenie Auto Casco Wymagany zakres ubezpieczenia: uszkodzenie, utrata bądź całkowite zniszczenie ubezpieczonego pojazdu wraz z wyposażeniem oraz utrata elementów pojazdu lub wyposażenia wskutek zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego albo osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu, w szczególności obejmujący szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu polegające w na: uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu w związku z ruchem lub postojem wskutek zderzenia pojazdów (w tym pojazdów ZDiI, będących jego własnością lub w użytkowaniu na mocy umowy korzystania z cudzej rzeczy), albo zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu oraz z wewnątrz ubezpieczonego pojazdu, uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu wskutek zdarzeń losowych, w szczególności w wyniku pożaru, wybuchu, powodzi, zatopienia, uderzenia piorunu, huraganu, opadu atmosferycznego oraz działania innych sił przyrody, zapadania i usuwania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, a także pożaru lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu, uszkodzeniu pojazdu lub jego wyposażenia w związku z ruchem lub postojem wskutek działania osób trzecich, w tym również włamania uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego części bądź wyposażenia przez osoby trzecie w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia 8

9 pomocy medycznej utrata pojazdu wskutek kradzieży, w tym kradzieży zuchwałej Na wysokość wypłaconego odszkodowania nie będzie miało wpływu naruszenie przez Ubezpieczonego przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym (wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, nieprzestrzeganie znaków drogowych STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i postoju) Nie zawiadomienie w terminie Ubezpieczyciela o zaistniałej szkodzie nie będzie stanowiło podstawy do odmowy lub zmniejszenia wypłaty odszkodowania, Obszar odpowiedzialności: Europa (w przypadku konieczności wyjazdu ubezpieczonego pojazdu na terytorium państw, w których na mocy ogólnych warunków ubezpieczenia wyłączona jest odpowiedzialność w zakresie ryzyka kradzieży, Ubezpieczyciel, na wniosek Ubezpieczającego, rozszerzy za dopłatą składki ochronę ubezpieczeniową o ryzyko kradzieży na terytorium tych państw) W przypadku określonym w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., nr 108, poz. 908 z późn. zm.) Ubezpieczyciel pokryje koszty dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Likwidacja szkód: naprawa poprzez wyspecjalizowane warsztaty naprawcze, w przypadku braku naprawy rozliczenie kosztorysowe, w przypadku kwalifikacji przez ubezpieczyciela szkody jako szkoda całkowita Zamawiający może zbyć pozostałości po szkodzie, zgodnie z obowiązującymi ten podmiot przepisami dot. zbywania środków trwałych, za najwyższą cenę oferowaną przez nabywcę. W przypadku różnicy pomiędzy wartością rynkową pozostałości po szkodzie ze sprzedaży a kalkulacją dokonaną przez Ubezpieczyciela, ten zobowiązany jest do pokrycia różnicy, Franszyza integralna brak, Franszyza redukcyjna / udział własny brak, Ubezpieczenie z wykupem udziału własnego i amortyzacji części. Dotyczy pojazdów z podaną sumą ubezpieczenia w zał. Nr 10 do SIWZ Ubezpieczenie Assistance (ubezpieczenie bezskładkowe) Warunki ubezpieczenia, zakres terytorialny oraz limity pokrycia poszczególnych świadczeń i usług - zgodne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Assistance danego Ubezpieczyciela, dołączanego bezskładkowo do ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub AUTO CASCO 2.3 Zasady zawierania umów: Zastosowane stawki, będą obowiązywały również w stosunku do pojazdów wchodzących do ubezpieczenia w trakcie roku Okres ubezpieczenia Umowy ubezpieczenia OC/AC/NNW/Assistance zawierane będą na pełen 12-miesięczny okres ubezpieczenia, rozpoczynający się z chwilą wygaśnięcia dotychczasowych polis Suma ubezpieczenia pojazdów Pojazdy fabrycznie nowe będą przyjmowane do ubezpieczenia wg wartości fakturowej, pomniejszonej o podatek VAT, powiększonej o poniesione przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego nakłady inwestycyjne/adaptacyjne bez podatku VAT (trwale zamontowane w pojazdach lub na pojazdach wyposażenie albo urządzenia). Ubezpieczyciel akceptuje niezmienność tak ustalonej sumy ubezpieczenia pojazdu przez okres 6 miesięcy i stanowi ona górną granicę jego odpowiedzialności w tym okresie Suma ubezpieczenia nabywanych przez ZDiI pojazdów używanych winna odpowiadać aktualnej w dniu zgłoszenia do ubezpieczenia wartości rynkowej, ustalonej na podstawie katalogów Info Ekspert lub Eurotax, pomniejszonej o możliwy do odliczenia na podstawie obowiązujących przepisów podatek VAT (kwotę podatku VAT do odliczenia podaje Ubezpieczający) W razie braku możliwości określenia wartości nabytego pojazdu używanego w oparciu o wymienione wyżej albo inne katalogi, suma ubezpieczenia pojazdu, zwłaszcza specjalnego, ustalona 9

10 zostanie szacunkowo, metodą porównawczą, z pomniejszeniem o możliwy do odliczenia na podstawie obowiązujących przepisów podatek VAT (kwotę podatku VAT do odliczenia podaje Ubezpieczający) Suma ubezpieczenia pojazdów użytkowanych przez ZDiI na podstawie umowy leasingu, użyczenia albo innej umowy korzystania z cudzej rzeczy może być zadeklarowana przez ZDiI w sposób opisany wyżej albo określona przez właściciela pojazdu 2.4 Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia Odpowiedzialność cywilna Pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, najpóźniej z dniem rejestracji pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Ubezpieczającego Auto Casco: Pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Ubezpieczającego, Pojazdy zdjęte ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia tracą ochronę z dniem zbycia, wyrejestrowania lub z dniem zakończenia leasingu, a rozliczenie składki nastąpi w stosunku do faktycznego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej. Dodatkowe wyposażenie samochodów (np. radiotelefon, sprzęt RTV) zawarte jest w sumie ubezpieczenia poszczególnych pojazdów, bez naliczania dodatkowej składki, Przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia AUTO CASCO następuje na podstawie oświadczenia ubezpieczającego o braku uszkodzeń oraz zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela; w przypadku pojazdów nowo zakupionych przyjęcie do ubezpieczenia następuje bez dokonania oględzin. Zamawiający zastrzega, iż każdy pojazd powinien posiadać własną polisę, na której widnieć będą dane identyfikujące pojazd (w szczególności marka pojazdu, numer rejestracyjny i inne). Niedopuszczalne jest wystawianie przez Wykonawcę wystawianie polis zbiorczych flotowych. 3. ZAŁOŻENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ 3.1 Wszystkie obiekty Zamawiającego są chronione; 3.2 Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące do ubezpieczającego, każde miejsce związane z prowadzeniem działalności, z włączeniem przemieszczania pomiędzy jednostkami; 3.3 Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek; termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; 3.4 Wybrany przez Zamawiającego ubezpieczyciel będzie zobowiązany stosować ustalone warunki ubezpieczeń i taryfy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej do doubezpieczenia. 3.5 W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało według stawek określonych w złożonej w niniejszym postępowaniu oferty przetargowej; 3.6 Zamawiający zastrzega, że składka ubezpieczeniowa do zapłaty ubezpieczycielowi może zmaleć lub wzrosnąć jedynie w następujących sytuacjach: a) gdy zmniejszy się lub zwiększy ilość ubezpieczeniowych składników majątkowych, a ich ilość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, b) gdy zmniejszy się lub zwiększy wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, a ich wysokość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian; 10

11 3.7 Płatność składki: a) Za ubezpieczenie majątkowe z wyłączenie m ubezpieczeń komunikacyjnych jednorazowo w terminie do 14 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. b) Za ubezpieczenia komunikacyjne składka płatna jednorazowo w terminie 21 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. c) W przypadku doubezpieczania składników majątkowych, składka zostanie zapłacona jednorazowo. 3.8 Odszkodowanie ustala się na podstawie cen netto (bez uwzględnienia podatku od towarów i usług VAT) w każdym przypadku, gdy poszkodowany miał możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego mu do ceny utraconej rzeczy lub do wynagrodzenia za naprawę rzeczy uszkodzonej. Podmiotowi poszkodowanemu, który nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, odszkodowanie ustalone będzie w wartości brutto. 3.9 Wszystkie podane dane i informacje niezbędne ubezpieczycielom do oszacowania należnej składki ubezpieczeniowej przedstawiają stan faktyczny na dzień r Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość dokonania oględzin mienia w podanych lokalizacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu ich terminu. 4. KLAUZULE DODATKOWE (DOTYCZY CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA) 4.1 Klauzule dodatkowe mają charakter obligatoryjny. Brak akceptacji klauzul spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 4.2 Klauzula reprezentantów ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora Zamawiającego. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych. 4.3 Klauzula likwidacyjna w środkach trwałych (klauzula likwidacyjna nr 1) bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzeniowej nowej, maksymalnie do wartości księgowej brutto utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego (wg faktur). W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, maksymalnie do wartości księgowej brutto danego środka trwałego. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. 4.4 Klauzula miejsca ubezpieczenia ustala się z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że miejscem ubezpieczenia są wszystkie lokalizacje, które będą użytkowane i administrowane przez Ubezpieczającego na terenie RP. Ubezpieczający zobowiązany jest do zgłoszenia nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od jej otwarcia. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku, w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego, ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i pracodawcy. 4.5 Klauzula stempla pocztowego - jeżeli zapłata należnej Zakładowi Ubezpieczeniowemu składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela. Dotyczy wszystkich ryzyk. 4.6 Klauzula automatycznego pokrycia ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie nowo nabyte lub wzniesione budynki, urządzenia i inne elementy wyposażenia oraz zmiany elementów wyposażenia. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tego tytułu ogranicza się do 10 % pierwotnej sumy ubezpieczenia bez dodatkowego rozliczenia składki. Klauzula ma zastosowanie w 11

12 ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego Definicja przepięcia - ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych). Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Limit odpowiedzialności ,00 zł 4.8 Definicja przetężenia ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku zmiany napięcia lub natężenia w sieci energetycznej. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Limit odpowiedzialności ,00 zł. 4.9 Definicja opadów śniegu - ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody wynikłe z bezpośredniego działania ciężaru śniegu na przedmiot ubezpieczenia, zakresem ochrony objęte jest również zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone. Dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Klauzula odstąpienia od zasady proporcji przy likwidacji szkody w przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według wartości księgowej brutto, nie będzie miała zastosowania zasada proporcji i z tym związane niedoubezpieczenie. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych Klauzula automatycznego uzupełniania sumy ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń automatycznie przywraca sumę ubezpieczenia w przypadku jej zmniejszenia wynikającego z zastosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia, po wypłacie odszkodowania, do poziomu uzupełnienia sumy ubezpieczenia, wg stawek obowiązujących w umowie ubezpieczenia. Dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Klauzula nie zawiadomienia w terminie nie zawiadomienie Ubezpieczyciela w terminie o zaistniałej szkodzie nie stanowi podstawy do odmowy lub zmniejszenia wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że nie zawiadomienie nie ma wpływu na rozmiar powstałej szkody. Dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Klauzula czasu ochrony brak wpłaty przez ubezpieczającego składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego wyznaczając dodatkowy 14 - dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. Dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Klauzula prac budowlanych ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia wynikłe przy i w związku z wykonywaniem prac remontowo-budowlanych wykonywanych w poszczególnych budynkach. Dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Limit odpowiedzialności ,00 zł Klauzula kosztów dodatkowych wysokość odszkodowania zwiększa się o udokumentowane i poniesione przez ubezpieczającego dodatkowe koszty, do łącznej wysokości zł związane między innymi z: uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, kosztami akcji ratowniczej, zabezpieczenia przed szkodą lub zmniejszenia rozmiaru szkody w ubezpieczonym mieniu, kosztami powołanych rzeczoznawców; powyższa suma stanowi limit niezależny od limitów zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych 12

13 zdarzeń losowych 4.16 Klauzula uznania okoliczności Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy, zostały podane niezgodnie z prawdą. 5. ZAMÓWIENIA WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 6. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zwiększenia wartości posiadanego majątku. IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Część I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej: od 21 września 2012 r. do 20 września 2013 r. Część II ubezpieczenia komunikacyjne: na okresy roczne, z poszanowaniem terminów umów aktualnie obowiązujących. V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają na poziomie opisanym poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca musi wykazać, że posiada zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy zamówienie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca musi wykazać, że dysponuje na terenie miasta Łodzi placówką, która będzie obsługiwać Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszego zamówienia w pełnym zakresie danej części zamówienia (wykonawca składający ofertę na obie części zamówienia może wskazać jedną placówkę dla realizacji łącznie obu części zamówienia bądź dwie placówki realizujące zamówienie zgodnie z jego podziałem na części). 1.3 posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 2.1 warunek wskazany w punkcie 1 musi spełniać każdy z Wykonawców. 2.2 warunek określony w punkcie 1.1. może być spełniony przez wszystkich wykonawców łącznie, przy czym zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności 13

14 ubezpieczeniowej na terenie Polski musi posiadać każdy wykonawca, a łącznie z pozostałymi wykonawcami musi spełnić wymóg posiadania takiego zezwolenia we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy dana część zamówienia/ całe zamówienie gdy wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia. 2.3 warunek określony w punkcie 1.2. może być spełniony przez wszystkich wykonawców łącznie. 2.4 każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1 oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie: spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. VI ZAWARTOŚĆ OFERTY: 1. Wypełniony formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 2; 2. Dowód wniesienia wadium (kserokopia); 3. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument ten (w formie oryginału) powinien być opatrzony pieczęciami wszystkich wykonawców oraz podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu poszczególnych Wykonawców zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ 5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: 5.1 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ 5.2 Zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski. 5.3 Oświadczenie o dysponowaniu na terenie miasta Łodzi placówką, która będzie obsługiwać Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszego zamówienia w pełnym zakresie danej części zamówienia lub całego zamówienia gdy wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ 5.4 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie polegał na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca 14

15 obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty 6.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ 6.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy; 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają: a) każdy z wykonawców dokumenty określone w punktach , b) oświadczenie wymienione w pkt 5.1, winno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. c) wspólnie pozostałe dokumenty. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. 6.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zamawiający będzie wzywał tych Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą wymaganych dokumentów, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 8. Forma złożonych dokumentów 8.1 Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczeń i zobowiązań, o których mowa w pkt 5.1, 5.4, 6.1, które należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo Żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, oddających do dyspozycji Wykonawcy swoje zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1. Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia poza ofertą wraz z załącznikami oraz uzupełnieniami i wyjaśnieniami dotyczącymi oświadczeń i dokumentów oraz wyjaśnieniami dotyczącymi treści oferty - mogą być przekazywane w formie pisemnej lub faksem. Numer faksu Zamawiającego (042) Pracownikiem uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w sprawach 15

16 związanych z procedurą przetargową jest Iga Gorczyca ( ) 3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa w pkt 1 mogą składać w sekretariacie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku o wyjaśnienie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w pkt Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej 10. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla części I ,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) dla części II 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Zamawiającego Nr lub w innych formach, zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy. 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: a) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, c) wskazanie sumy gwarancyjnej, d) określenie terminu ważności gwarancji, e) zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wadium wniesione w pieniądzu winno znaleźć się na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert (uwaga: załączenie do oferty oświadczenia wykonawcy o wpłacie wadium nie będzie czyniło zadość wymogowi załączenia dowodu wniesienia wadium i powodować będzie odrzucenie oferty). 5. Oryginał wadium wniesionego w pozostałych formach należy złożyć przed terminem składania ofert w pokoju Nr 105 a kopię załączyć do oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wykonawca, który nie wniósł wymaganego wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 8. Wadium winno obejmować okres związania ofertą. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą; b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; 16

17 c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 10. Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt. 13 zwraca niezwłocznie Wadium na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; b) który został wykluczony z postępowania; c) którego oferta została odrzucona. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt 10 lit. b, c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli Wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzymuje Wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. 2. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, o którym mowa w pkt. 3, nie powoduje utraty wadium. 5. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: 1. Wykonawca winien złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji. 17

18 3. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Uwaga: pełnomocnictwo wskazujące uprawnienie do podpisania oferty musi być podpisane również przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę. 4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy załączonych do niniejszej specyfikacji należy sporządzić zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 5. Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane specyfikacją. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. W przypadku, gdy wykonawca dołączy do oferty jako załączniki kserokopie dokumentów, muszą one być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, oddających do dyspozycji Wykonawcy swoje zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 7. Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 8. Wszystkie zawierające treść strony oferty i załączników powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności przedstawionej w rozdziale VI oraz trwale spięte. Wszystkie strony oferty, załączników oraz miejsca, w których oferent naniósł zmiany, muszą być podpisane przez osobę podpisującą ofertę. Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). Niespełnienie wymogów dotyczących numeracji stron, sposobu skompletowania i opakowania oferty (niestanowiących o treści oferty) nie będą podstawą do odrzucenia oferty i nie będą obciążały Zamawiającego. 9. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach lub opakowaniach. Koperta lub opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego: Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o., Łódź, ul. Ekologiczna 26 Oferta w postępowaniu na: Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. Nie otwierać przed r. 10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi być oznaczone jak w pkt 9 oraz dodatkowo opisane zmiana lub wycofane. 11. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości 18

19 przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju 101 (sekretariat) nie później niż do dnia roku. do godz Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania. 2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój 105, w dniu roku o godz XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: 1. Cenę oferty należy obliczyć i podać na formularzu oferty (załącznik nr 2). 2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu oferty. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do formularza oferty. Brak wypełnienia i określenia wartości w którejkolwiek z pozycji lub dokonanie zmian w treści formularza oferty spowoduje odrzucenie oferty. 3. Wszystkie wartości określone w formularzu oferty winny być wyrażone w PLN, liczone do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cenę oferty stanowi suma wartości składek ubezpieczeniowych na każdy z rodzajów ubezpieczeń wyszczególnionych w formularzu oferty. 5. Ceny jednostkowe (składki ubezpieczeniowe na każdy z rodzajów ubezpieczeń) uwzględniać będą wszystkie czynności i wymagania składające się na ich całościowe wykonanie wraz z narzutami, zyskiem oraz ewentualnymi upustami proponowanymi przez wykonawcę. 6. Ustalone przez wykonawcę ceny jednostkowe pozostaną niezmienne przez cały okres ważności umowy, z wyłączeniem sytuacji, kiedy ulegnie zmianie suma ubezpieczenia (w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia wysokość składki zostanie wyliczona według takiej samej taryfy jak dla składek określonych w ofercie). XIV. WALUTA ZAMÓWIENIA: Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich (PLN). XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria: A. KRYTERIA OCENY OFERT DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA: kryterium cena 60%, maksymalnie 60 punktów Do oceny ofert w tym kryterium zostanie zastosowany następujący wzór: 19

20 cena minimalna liczba punktów = x 60 punktów cena badana Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku kryterium likwidacja szkód 10%, maksymalnie 10 punktów Przy ocenie ofert w tym kryterium punktowane będą następujące podkryteria: Lp. Ilość punktów w Opis podkryterium przypadku przyjęcia wymogu przez wykonawcę 1. Możliwość zgłaszania szkód telefonicznie lub faksem 2 * 2. Skrócenie czasu likwidacji szkody do 7 dni od momentu dostarczenia 4 * ostatniego wymaganego dokumentu 3. Dostarczenie wyceny po szkodzie w terminie do 3 dni roboczych od 4 * daty oględzin * w przypadku nie przyjęcia wymogu wykonawca otrzymuje 0 pkt. kryterium franszyzy i udziały własne - 20%, maksymalnie 20 punktów Lp. Rodzaj ubezpieczenia 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy 6. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego 7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej parkingu strzeżonego. Punkty w tym ubezpieczeniu przyznawane będą w następujący sposób: Ilość punktów w przypadku zniesienia franszyz przez wykonawcę 3 * 3 * 3 * 2 * 2 * 2 * franszyza zniesiona 5 franszyza <300 zł zł franszyza<500 zł zł franszyza<800 zł zł franszyza<1000 zł 1 20

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego. Łódź: Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.. Numer ogłoszenia: 326030-2012; data zamieszczenia: 31.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61- Poznań: Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego przez okres 12 miesięcy. Znak sprawy: DT.III.272.9.2011 Numer ogłoszenia: 348603-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pks.lukow.pl/ Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K KAT. B Miejscowośd, data Imię i nazwisko zdającego PESEL Adres zam. Telefon W N I O S E K Zgodnie z art. 53, ust. 4a Ustawy o kierujących pojazdami oraz regulaminem określającym zasady wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 5 2015-08-26 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów w zakresie OC,AC,NNW,ZK Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. Numer ogłoszenia: 266408-2015;

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Usługi ubezpieczeniowe dla IFJ PAN w Krakowie, Znak sprawy: DZP-271-29/15

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl Janów Lubelski: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Lubomierz: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY LUBOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl 1 z 6 2016-03-15 12:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Brodnica: Ubezpieczenie mienia, OC oraz pojazdów Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z udziałem samorządu województwa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z udziałem samorządu województwa. Toruń: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW KUJAWSKO-POMORSKIEJ SIECI INFORMACYJNEJ SP. Z O.O. W TORUNIU Numer ogłoszenia: 106070-2012; data zamieszczenia: 04.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.html Mysłakowice: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Usługa ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Skarżysko-Kamienna: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Puławy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Puławy

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Swarzędz: Ubezpieczenie majątku odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Gniezno: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gniezno.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Niemodlin: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niemodlin. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Grójec: Ubezpieczenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo