UCHWAŁA NR X/85/2015 RADY GMINY NIEMCE. z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu polityki zdrowotnej w Gminie Niemce na lata "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR X/85/2015 RADY GMINY NIEMCE. z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu polityki zdrowotnej w Gminie Niemce na lata 2015-2019 ""

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR X/85/2015 RADY GMINY NIEMCE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu polityki zdrowotnej w Gminie Niemce na lata " Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.), Rada Gminy Niemce uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się"program polityki zdrowotnej w Gminie Niemce na lata stanowiący załącznik do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi SP ZOZ w Niemcach. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir Mroczek

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/85/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 9 lipca 2015 r. "Program polityki zdrowotnej w Gminie Niemce na lata (stanowiący kontynuację programu zdrowotnego - profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV) Rozdział 1. WSTĘP 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.). 2. Do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy -art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.). 3. Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym możliwe jest poprzez stosowanie odpowiedniej profilaktyki, a także poprzez podejmowanie wszelkich działań i środków zmierzających do wykrycia we wczesnych stadiach nowotworów, dających szansę na szybkie wyleczenie. Warunkiem poprawy i utrzymania zdrowia społeczeństwa jest tworzenie i realizacja odpowiedniej polityki zdrowotnej. 4. W Gminie Niemce realizowane są obecnie następujące programy zdrowotne: 1. Program zdrowotno-profilaktyczny - rehabilitacja lecznicza-ambulatoryjna (fizykoterapia, kinezyterapia, masaż leczniczy) mieszkańców Gminy Niemce na lata Program profilaktyczno-edukacyjny wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz gruczołu piersiowego na lata Problem zdrowotny. Rozdział 2. OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO 1. Rak szyjki macicy należy do jednego z najczęściej występujących nowotworów złośliwych u kobiet między 15 a 44 rokiem życia, a jednocześnie jest chorobą, której można zapobiegać w skuteczny sposób. W kwietniu 2009 r. Światowa Organizacja Zdrowia zajęła oficjalne stanowisko uznające raka szyjki macicy, a także inne choroby wywoływane przez wirusa brodawczaka ludzkiego za problem zdrowia publicznego o zasięgu globalnym. Według jej danych wynika, że nowotwór ten wykrywany jest u kobiet z tego ok. 3/5 tej liczby umiera. Natomiast w oparciu o Raporty Centrum Onkologii wynika, że w Polsce w 2010 roku zdiagnozowano 3078 przypadków raka szyjki macicy, natomiast 1735 pacjentek zmarło z powodu tej choroby. 2. Wyróżnia się ponad 100 typów wirusa HPV, jednakże większość z nich nie stanowi poważnego zagrożenia dla zdrowia człowieka, ponieważ zostają unieszkodliwione przez naturalną odpowiedź immunologiczną. Typy HPV 16, 18, 31 i 45 stanowią grupę tzw. wysokiego ryzyka. 3. Udowodniono naukowo, iż za 70% przypadków raka szyjki macicy odpowiadają typy HPV 16 i 18. Wirusy brodawczaka ludzkiego HPV 6 i 11 są natomiast odpowiedzialne za brodawki płciowe i nawrotową brodawczakowatość krtani.

3 4. Szczyt wykrywalności zakażeń przypada na wiek lat, to zapadalność na raka szyjki macicy pojawia się około 50 roku życia. Związane jet to z faktem powolnego, początkowo bezobjawowego rozwoju nowotworu. Ponad 60% przypadków raka szyjki macicy wykrywanych jest dopiero w drugim i trzecim stopniu zaawansowania, co sprawia, że leczenie jest trudne i często nieskuteczne, kończące się zgonem pacjentek. 5. Na rozwój raka szyjki macicy wpływ ma wiele różnych czynników, spośród których szczególną rolę przypisuje się tzw. czynnikom promującym, doórych należą: 1) ryzykowne zachowania seksualne (wczesne rozpoczęcie współżycia seksualnego, duża liczba partnerów, 2) niski poziom higieny intymnej, 3) palenie tytoniu. 6. Epidemiologia. 1. Rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet na świecie, powodującym co roku około pół miliona nowych zachorowań i ok. 3/5 zgonów z tej liczby. 2. Oprócz wysokiej śmiertelności, nowotwory (w tym także rak szyjki macicy), wiążą się także z licznymi następstwami, w szczególności prowadzących do: a) niezdolności samodzielnej egzystnecji, b) niezdolności do pracy, c) przewlekłego cierpienia lub przewlekłej choroby, d) obniżenia jakości życia. 3. W związku z powyższym, Minister Zdrowia w swoim rozporządzeniu (Dz. U ) ustala jako jeden z priorytetów zdrowotnych zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych. 4. W woj. lubelskim rocznie zapada na tę chorobę około 300 kobiet. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Centrum Onkologii w latach na raka szyjki macicy zachorowało 280 mieszkanek województwa lubelskiego, natomiast 164 zmarło. 5. Poniższe wykresy przedstawiają liczbę nowych zachorowań oraz zgonów na raka szyjki macicy we wszystkich województwach Polski w latach

4 Zachorowalnia i zgony na raka szyjki macicy w województwach Polski w latach Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów z dnia r. 6. Nowotwory, które zostały wykryte znajdują się najczęściej w drugim i trzecim stadium zaawansowania klinicznego choroby, tzn. są przypadkami nieoperacyjnymi i wymagają wdrożenia długiego, obarczonego wieloma powikłaniami, oraz drogiego leczenia radio-chemioterapią. 7. Polska zajmuje aktualnie niechlubne pierwsze miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod względem liczby nowych zachorowań na raka szyjki macicy. 7. Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego kwalifikująca się do włączenia do programu. 1. Odbiorcami"Programu polityki zdrowotnej w Gminie Niemce na lata będącego kontynuacją programu zdrowotnego - profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, realizowanego w latach , są: 1) Uczniowie (dziewczęta i chłopcy) w wieku 13 lat oraz ich rodzice - uczestniczyć będą w zajęciach edukacji zdrowotnej, realizowanych w placówkach oświatowych, zgodnie z opracowanym przez realizatora scenariuszem zajęć, 2) Dziewczęta w wieku 13 lat - objęte zostaną szczepieniami ochronnymi przeciwko wirusowi HPV. Szczepienia wykonane będą zgodnie z obowiązującą procedurą (badania lekarskie, podanie 3 dawek szczepionki). 2. Szczegółową liczbę osób objętych programem w poszczególnych latach trwania programu przedstawia poniższa tabela. Zestawienie liczby odbiorców Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Niemce na lata Płeć/Rok chłopcy dziewczęta rodzice/ opiekunowie prawni Razem: Źródło: Baza ewidencji ludności Urzędu Gminy Niemce z dnia r. 8. Obecne postępowanie w omawianym problemie zdrowotnym ze szczególnym uwzględnieniem gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

5 1. Aktualnie w Polsce realizowany jest Populacyjny Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, oparty o skrining cytologiczny. Program realizowany jest w latach i działa w oparciu o ustawę z dnia 1 lipca 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U ). 2. Programem profilaktyki objęte zostały ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia Polki między 25 a 59 rokiem życia, które w ciągu 3 ostatnich lat nie miały wykonanego wymazu cytologicznego. 3. W Programie Szczepień Ochronnych na 2014 rok szczepienia przeciwko wirusowi HPV znajduję się w wykazie szczepień zalecanych niefinansowanych ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia. 9. Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu. 1. Za potrzebą wdrożenia programu zdrowotnego w Gminie Niemce, przemawiają takie aspekty jak: 1) brak powszechnej dostępności do szczepionek przeciwko zakażeniom HPV z powodu niefinansowania tych szczepień ze środków publicznych, 2) docelowe zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych (priorytet zdrowotny określony Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych- Dz. U. Nr 137 poz. 1126), 3) systematyczne obejmowanie profilaktyką pierwotną stałej populacji mieszkańców gminy (dziewcząt w 13 roku życia) oraz edukacją pro zdrowotną w zakresie zapobiegania zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (dziewczęta, chłopcy, rodzice oraz opiekunowie prawni). 2. Realizowany program będzie miał duży wpływ na zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie zapobiegania chorobom nowotworowym i zakażeniom wywołanym przez wirusy brodawczaka ludzkiego, zwiększy również przekonanie do stosowania systematycznej profilaktyki wtórnej poprzez badania cytologiczne. 3. W Polsce nie prowadzono systematycznych badań analizujących doświadczenia życiowe kobiet dotkniętych tą właśnie chorobą. Dostępne są jedynie dane o charakterze epidemiologicznym, które wskazują, że niemal 1/3 zgonów dotknęła kobiety w wieku lat, a więc kobiety młode, u progu lub w pełni aktywnego życia, karier zawodowych, niezrealizowanych planów na przyszłość. W perspektywie indywidualnego doświadczenia choroba nowotworowa powoduje ból oraz lęk wynikły z zagrożenia życia, dodatkowo podsycany negatywnymi wyobrażeniami i społecznymi metaforami" raka. Rak jest przede wszystkim zabójcą". Pierwsze objawy choroby, a nawet dalsze, wskazujące już na znaczny jej rozwój, mogą być przez kobietę ignorowane. Dopiero nasilenie się objawów (ból, dyskomfort fizyczny) powoduje niepokój, do którego po otrzymaniu diagnozy niejednokrotnie dołącza lęk i depresja. Źródłem wtórnych cierpień jest także leczenie (chirurgia, radioterapia, chemia), a także stresujące pobyty w szpitalach i obawy o los najbliższych, szczególnie dzieci pozbawionych opieki. Indywidualna reakcja na chorobę może się oczywiście różnić zależy od szeregu czynników, takich jak cykl życia kobiety, prognoza co do dalszego rozwoju choroby, powodowane nią zaburzenia w strukturze rodziny, wiedza o raku i możliwościach jego leczenia, dotychczasowe doświadczenia kontaktów z medycyną i wielu innych. Zawsze jednak stanowi źródło cierpień fizycznych i negatywnych emocji. 4. Zakażenie wirusem HPV może wywierać także bardziej bezpośredni wpływ na przebieg ciąży. Liczne badania kliniczne i doświadczalne wskazują, że zakażenie genitalnymi typami HPV, w tym typami HPV 6/11 (odpowiedzialnymi za kłykciny), może prowadzić do spontanicznych poronień we wczesnej fazie ciąży. Badania te stwierdziły obecność DNA wirusów HPV w próbkach pobranych aż z 70% płodów po poronieniu samoistnym. Wykazano także, że kobiety z historią zakażeń HPV mają ok. 3 razy większe ryzyko utraty ciąży, a także znaleziono HPV 18 w 50% preparatów nabłoniaka kosmówkowego złośliwego. W ostatnich latach odkryto też, że wirusy HPV 16 i HPV 31 mogą replikować de novo w łożyskowych trofoblastach.

6 5. Na dzień dzisiejszy w Polsce szczepienie przeciwko wirusowi HPV nie znajduje się w Obowiązkowym Programie Szczepień Ochronnych, a zalecenia ekspertów rekomendują szczepienia przeciwko wirusowi HPV młodych dziewcząt jako skuteczne przeciwdziałanie zmianom nowotworowym szyjki macicy. Rozdział 3. CELE PROGRAMU 10. Cel główny - podstawowym i najważniejszym celem programu zdrowotnego jest zmniejszenie liczby zachorowań i umieralności na raka szyjki macicy, sromu, pochwy, odbytnicy i brodawek płciowych, poprzez wdrożenie opisanej profilaktyki pierwotnej polegającej na przeprowadzaniu edukacji zdrowotnej oraz szczepieniach ochronnych przeciwko wirusowi HPV w określonej populacji Dziewczynek w wieku 13 lat zamieszkałych na terenie Gminy Niemce 11. Cele szczegółowe: 1) wpływ realizowanego programu na zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie zapobiegania chorobom nowotworowym i zakażeniom wywoływanym przez wirusy brodawczaka ludzkiego, 2) upowszechnienie nawyku systematycznego wykonywania badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, zwiększenie uczestnictwa matek młodzieży objętej programem szczepień w badaniach przesiewowych realizowanych w ramach Programu Profilaktyki i Wczesnego wykrywania Raka Szyjki Macicy, 3) zapoznanie rodziców/opiekunów prawnych z działaniem szczepionki przeciw wirusowi, 4) brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz uzyskanie zgody na dobrowolne badanie kwalifikacyjne i wykonanie zabiegu poprzez podanie 3 dawek szczepionki ich córkom/podopiecznym. 5) objęcie, w danym roku szkolnym, szczepieniami przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) populacji 13-letnich dziewcząt. 12. Oczekiwane efekty: 1) zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy oraz na inne nowotwory będące następstwem infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego w perspektywie długoterminowej wśród kobiet w Gminie Niemce, 2) zwiększenie poziomu wiedzy młodzieży i ich rodziców/opiekunów prawnych dotyczących ryzykownych zachowań oraz chorób przenoszonych drogą płciową, 3) zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej profilaktycznych badań cytologicznych, 4) zwiększenie wykrywalności chorób nowotworowych we wczesnym stadium poprzez upowszechnienie wykonywania przesiewowych badań cytologicznych. 13. Mierniki efektywności odpowiadające celom programu: 1) Liczba uczestników edukacji zdrowotnej: rodzice, dziewczęta i chłopcy w wieku 13 lat, 2) liczba dziewcząt w populacji określonej w programie w danym roku kalendarzowym, 3) liczba dziewcząt objętych programem szczepień, które: a) otrzymały 1 dawkę szczepionki, b) otrzymały 2 dawki szczepionki, c) otrzymały 3 dawki szczepionki; 4) liczba dziewcząt, których nie zaszczepiono z powodu przeciwwskazań zdrowotnych; 5) liczba dziewcząt, których nie zaszczepiono z powodu braku zgody rodziców.

7 14. Adresaci programu: 1) Dziewczynki - mieszkanki Gminy Niemce w wieku 13 lat, które zostaną objęte szczepieniami ochronnymi przeciwko HPV zgodnie z obowiązująca procedurą 2) Uczniowie (dziewczynki i chłopcy) w wieku 13 lat, którzy uczestniczyć będą w spotkaniach edukacyjnych w placówkach oświatowych 3) Rodzice oraz opiekunowie uczniów (13 latków) oraz kadra pedagogiczna, którzy uczestniczyć będą w zdrowotnych spotkaniach edukacyjnych realizowanych w placówkach oświatowych 15. Populacja programu. Zestawienie liczby odbiorców Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Niemce na lata Liczba dziewcząt w wieku Liczba dziewcząt w wieku lat Liczba chłopców w wieku 13 lat 13 kwalifikujących się do 13 lat [edukacja zdrowotna] szczepienia [edukacja zdrowotna] ROK/ ZMIENNE Razem: Źródło: Baza ewidencji ludności Urzędu Gminy Niemce na dzień Tryb zapraszania do programu - przekazanie zaproszeń bezpośrednio do szkół, akcja informacyjna w mediach i na stronie internetowej Urzędu Gminy, plakaty informujące o programie w każdej szkole, ośrodkach zdrowia na terenie gminy podległych Gminie oraz w Urzędzie Gminy. Rozdział 4. ORGANIZACJA PROGRAMU 17. Części składowe, etapy, działania organizacyjne: 1. Bezpośrednią koordynację programu prowadził będzie Dyrektor SP ZOZ Niemce. 2. Po przyjęciu programu do realizacji Dyrektor zorganizuje spotkania edukacyjno-informacyjne w dwóch największych szkołach na terenie Gminy (Niemce oraz Ciecierzyn) na które będą zaproszeni Rodzice ze wszystkich szkół na terenie Gminy. Podczas spotkania zostaną przekazane informacje na temat: a) zasad udziału w programie, b) zasad przeciwdziałania zakażeniom HPV, c) potrzebie wykonywania badań cytologicznych dziewcząt uczestniczących w programie w dorosłym życiu 3. W ramach działań edukacyjnych przekazane zostaną ulotki edukacyjne na temat zakażeń HPV oraz metodach im zapobiegania. 4. Wdrożenie szczepienia dziewcząt zgodnie z programem w każdym roku kalendarzowym wdrożenie szczepienia dla jednego rocznika dziewczynek 13 letnich zameldowanych na pobyt stały w Gminie Niemce. 5. Uzyskanie pisemnej, dobrowolnej zgody Rodzica lub Opiekuna prawnego (załącznik nr 1). 6. Badanie i kwalifikacja do szczepienia. 7. Przeprowadzenie szczepień oraz dokonanie odpowiednich wpisów w dokumentacji medycznej.

8 8. Planowane terminy szczepień: czerwiec, sierpień, grudzień. 18. Planowane interwencje. 1. W programie użyta zostanie szczepionka o najszerszym zakresie ochrony przed zakażeniami wirusem HPV (czterowalentna). Pomimo możliwości zastosowania dwóch dawek w programie zdecydowano o szczepieniu dziewcząt 3 dawkami ze względu na potwierdzoną w badaniach skuteczność kliniczną. 2. Obecnie w Polsce dostępne są dwie szczepionki przeciw HPV: czterowalentna (Silgard firmy MSD) oraz dwuwalentna (Cervarix firmy GSK). Pierwsza chroni przed niskoonkogennymi typami HPV 6 i 11 oraz wysokoonkogennymi 16 i 18. Druga chroni przed typami 16 i Porównanie obu rodzajów szczepionek znajduje się w tabeli porównawczej poniżej. PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI SZCZEPIONEK ORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI SZCZEPIONEK PRZECIWKO WIRUSOWI HPV Kryteria Szczepionka dwuwalentna przeciwko HPV 16,18 Skuteczność kliniczna u kobiet w wieku lub Skuteczność w zapobieganiu zmianom klinicznym u kobiet po 24 r.ż. Skuteczność krzyżowa w zapobieganiu zmianom klinicznym Wskazania wiekowe 90 % - zapobieganie CIN 2+ (100 % w analizie post hoc) Brak danych klinicznych (tylko immunogenność) Brak klinicznych Dziewczęta i kobiety w wieku lat Zapobieganie zmianom klinicznym Zastosowany adiuwant - rak, - CIN 2, związane z zakażeniem HPV typu 16, 18 AS04 nowej generacji Opracowanie własne na podstawie danych Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV 4. Przy wyborze rodzaju szczepionki na realizację programu szczepień przeciwko HPV organizator kierował się następującymi zasadami: 1) skuteczność kliniczna bezpieczeństwo, 2) stosunek uzyskiwanych korzyści zdrowotnych do ryzyka zdrowotnego, 3) stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych, 4) wpływ na poprawę zdrowia obywateli przy uwzględnieniu wskaźników zapadalności, chorobowości lub śmiertelności określonych na podstawie aktualnej wiedzy medycznej, 5) rekomendacje. 5. W oparciu o powyższe zasady wyboru, szczepionką zastosowaną w program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Niemce na lata jest szczepionka czterowalentna.

9 19. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników: 1. Szczepienia: 1) mieszkańcy (osoby zameldowane) Gminy Niemce, 2) wiek dziewcząt - 13 lat (rok urodzenia dziewcząt, jeden rocznik w danym roku realizacji programu), 3) pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka na dobrowolny udział w programie obejmujący badania kwalifikacyjne i szczepienie (3 dawki szczepionki), 4) brak przeciwwskazań lekarskich do zaszczepienia. 2. Część edukacyjno- informacyjna (edukacja zdrowotna): 1) mieszkańcy (osoby zameldowane) Gminy Niemce, 2) chłopcy i dziewczęta w wieku 13 lat (uczniowie 6 klasy Szkoły Podstawowej) oraz ich rodzice/opiekunowi prawni. 20. Zasady udzielania świadczeń w ramach programu. 1. Badania lekarskie kwalifikujące do szczepienia oraz szczepienia ochronne będą realizowane w gabinetach szczepień GOZ w Niemcach, WOZ w Ciecierzynie, WOZ w Krasieninie. Szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem HPV otrzyma każda dziewczynka spełniająca kryteria programu, która zostanie zakwalifikowana do szczepień. 2. Część edukacyjno informacyjna zostanie przeprowadzona w 6 klasach poszczególnych Szkół Podstawowych. 21. Sposób powiązania działań programu ze świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych. 1. Szczepienia przeciwko wirusowi HPV znajdują się w wykazie szczepień zalecanych niefinansowanych ze środków publicznych - Program Szczepień Ochronnych na rok Program realizowany będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem Gminy Niemce a podmiotem podległym Urzędowi Gminy Niemce i prowadzącym działalność leczniczą. 22. Sposób zakończenia udziału w programie i możliwości kontynuacji otrzymywania świadczeń zdrowotnych, jeżeli istnieją wskazania. 1. Organizator dopuszcza zakończenie udziału w programie na każdym etapie programu na życzenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka. 2. Za pełne uczestnictwo w programie uznaje się zrealizowanie, przyjęcie całego cyklu szczepień szczepionką przeciwko zakażeniom HPV w przyjętym schemacie szczepień. 3. Uzyskanie świadczeń przez beneficjentów szczepień w ramach programu jest jednorazowe. Nie ma możliwości ponownego otrzymania świadczeń lub ich kontynuacji. 23. Bezpieczeństwa planowanych interwencji. 1. Program szczepień będzie koordynowany przez podmiot leczniczy podległy Urzędowi Gminy. Szczepienia dzieci będą przeprowadzone z zachowaniem wszelkich warunków, określonych dla prawidłowego szczepienia.

10 2. W programie będzie stosowana szczepionka czterowalentna, zarejestrowana i dopuszczona do obrotu w Polsce, firmy MERCK SHARP&Dohme Ltd.- Silgard. Jest to szczepionka zawierająca cztery typy wirusa brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16 i 18. Szczepionka zawiera rekombinowane białko zewnętrznej warstwy kapsydu HPV 6, 11, 16 I 18w postaci cząsteczek wirusopodobnych. Nie zawiera DNA HPV więc nie stwarza ryzyka zakażenia. W 7 badaniach klinicznych (6 kontrolowanych placebo) osobom badanym podawano Silgard lub placebo w dniu włączenia do badania oraz około 2 i 6 miesięcy później. Niewielka liczba osób (0,2%) wycofała się z badania z powodu działań niepożądanych. Bezpieczeństwo oceniano albo wśród całej populacji, poddanej badaniom (6 badań), lub też u określonej wcześniej (jedno badanie) części populacji przy użyciu karty szczepień (ang. vaccination report card, VRC) w okresie obserwacji wynoszącym 14 dni po każdym wstrzyknięciu szczepionki Silgard lub placebo. Używając karty szczepień, monitorowano osób (6995 osób płci żeńskiej w wieku 9 do 45 lat i 3093 osób płci męskiej w wieku 9 do 26 lat w chwili włączenia do badania), które otrzymały szczepionkę Silgard i 7995 osób (5692 kobiet i 2303 mężczyzn), które otrzymały placebo. 3. Do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych należały reakcje w miejscu podania (77,1% szczepionek w okresie 5 dni po podaniu dawki szczepionki) i ból głowy (16,6% szczepień). Były one na ogół łagodne lub umiarkowane. 4. Szczegółowe informacje na temat produktu i związanych z nim działań niepożądanych można odnaleźć w charakterystyce produktu. 24. Kompetencje/warunki niezbędne do realizacji programu. 1. Szczepienia przeciwko wirusowi HPV, realizowane będą przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej działających na terenie Gimnazjów. 2. Wykonanie szczepienia zostanie poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego. Przeprowadzenie badania lekarskiego zostanie udokumentowane przez lekarza na stosownym zaświadczeniu z podaniem daty i godziny jego przeprowadzenia. 25. Wymogi dotyczące kwalifikacji personelu medycznego: 1. Szczepienia ochronne mogą być wykonywane przez lekarzy, pielęgniarki i położne oraz higienistki szkolne, jeżeli odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej. 26. Dowody skuteczności planowanych działań. 1. Opinie ekspertów klinicznych - decyzję związana z realizacja programu podjęto na podstawie rekomendacji specjalistów w sprawie pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy, stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia, oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia. 2. Zalecenia, wytyczne, standardy w programie szczepień przeciwko wirusowi HPV oparto na rekomendacjach: 1) instytucji ędzynarodowych(who, ECDC), 2) polskich instytucji i towarzystw (Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Polskie Towarzystwo Pediatryczne). Rozdział 5. KOSZT REALIZACJI PROGRAMU. 27. Koszty jednostkowe oraz planowane koszty całkowite.

11 1. Koszty realizacji programu w poszczególnych latach z uwzględnieniem kosztów szczepionek oraz kosztów związanych z przeprowadzeniem akcji edukacyjno informacyjnej i wykonaniem szczepień przedstawia tabela znajdująca się poniżej. Rok Koszt szczepień w zł Źródło: Baza ewidencji ludności Urzędu Gminy Niemce dane zgodne ze stanem na dzień 21 marca 2015 r. *Szacowany koszt zakupu szczepionki p/hpv u dziewcząt w wieku 13 lat w gminie Niemce. przy przyjęciu, że koszt 3 dawek szczepionki po cenie hurtowe j wyniesie 420 zł. 2. Szacowane koszty jednostkowe wynoszą 450zł (koszt zakupu 3 dawek szczepionki wraz z kosztem organizacyjnym). 3. Budżety na realizację programu w latach następnych będą ustalane z końcem każdego roku kalendarzowego. 28. Źródła finansowania, partnerstwo - Program w całości będzie finansowany z budżetu Gminy Niemce. Rozdział 6. MONITOROWANIE I EWALUACJA. 29. Urząd Gminy Niemce będzie na bieżąco monitorował realizację programu w następującym zakresie: 1) przebieg akcji edukacyjno-informacyjnej (rzetelne informowanie i uświadamianie beneficjentów), 2) szczepienia ochronne, 3) dokumentacja medyczna po zakończeniu szczepień ochronnych. 30. Ocena zgłaszalności do programu. 1. Populacja dziewcząt kwalifikujących się do szczepienia w danym roku kalendarzowym, zgodnie z przyjętymi kryteriami. 2. Liczba dziewcząt objętych programem szczepień: 1) liczba dziewcząt, które otrzymały 1 dawkę szczepionki, 2) liczba dziewcząt, które otrzymały 2 dawki szczepionki, 3) liczba dziewcząt, które otrzymały 3 dawki szczepionki, 3. Liczba dziewcząt, które nie zostały zaszczepione z powodu przeciwwskazań lekarskich. 4. Liczba dziewcząt, których rodzice nie wyrazili zgodę na przeprowadzenia szczepienie. 5. Liczba odbiorców edukacji zdrowotnej młodzieży i ich rodziców. 6. Liczba spotkań edukacyjnych. 7. Obowiązek sprawozdawczy dotyczący punktów 2-7 spoczywa na realizatorze programu. Sprawozdania sporządza się w każdym roku realizacji programu, zarówno po przeprowadzaniu akcji edukacyjno informacyjnej, jak również po przeprowadzeniu każdej serii szczepień. 31. Ocena efektywności programu. 1. Wstępna ocena efektywności programu zostanie oszacowana w ostatnim roku trwania programu na podstawie raportów i statystyk Centrum Onkologii i Krajowego Rejestru Nowotworów dotyczących zapadalności na raka szyjki macicy.

12 2. Rzeczywistą efektywność realizacji programu ocenić będzie można dopiero w perspektywie kilku lat po zakończeniu programu opierając się na ww. źródłach danych statystycznych. Rozdział 7. OKRES REALIZACJI PROGRAMU. 32. Program realizowany będzie w okresie Planowane zakończenie: lipiec 2020 r. 33. Organizatorzy programu dopuszczają następujące sytuacje wpływające na czas trwania programu: 1) wprowadzenie do kalendarza szczepień ochronnych, szczepień obowiązkowych przeciwko HPV (wcześniejsze zakończenie), 2) stwierdzenie pozytywnych efektów w odniesieniu do założonych celów, a także poprawy stanu zdrowia mieszkańców gminy Niemce (wydłużenie czasu trwania). Opracowano na podstawie: 1. Karta charakterystyki produktu leczniczego Silgard/Cervarix, Europejska Agencja Medycyny 2. Kodeks profilaktyki raka szyjki macicy. Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy Macioch T., Niewada M., Wierzba W., Bidziński M., Radowicki S., Zapobieganie chorobom zależnym od zakażenia HPV aspekty kliniczne i ekonomiczne stosowania szczepień profilaktycznych, Curr. Gynecol. Oncol. 2010, 8 (2), p Paszkowski T. Profilaktyka pierwotna raka szyjki macicy. 4. Program Szczepień Ochronnych na rok Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Gin. Pol., 2009, 80, Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV dotyczące stosowania czterowalentnej szczepionki profilaktycznej przeciw HPV typów 6, 11, 16, 18. Przew. Lek. 2007; 2: Szczepienia przeciw HPV. Profilaktyka raka szyjki macicy i innych zmian związanych z zakażeniami HPV. red. Majewski S, Sikorski M. Czelej Sp. Z o. o. Lublin Zalecenia grupy ekspertów dotyczące pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy u dziewcząt i młodych kobiet., Med. Praktyczna-Pediatria 1/2011.

13 I. Dane osobowe: Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr X/85/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 9 lipca 2015 r. FORMULARZ ZGODY NA SZCZEPIENIE PRZECIWKO WIRUSOWI HPV odpowiedzialnemu między innymi za raka szyjki macicy. Imię i nazwisko dziecka... Data urodzenia dziecka.... Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych......tel:... Adres stałego zameldowania dziecka... II. Lekarz rodzinny dziecka oraz nazwa przychodni Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb wykonania szczepienia HPV, zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) Wyrażam zgodę na podanie szczepionki mojej córce :... data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Nie wyrażam zgody na podanie szczepionki mojej córce:... data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

14 Uzasadnienie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1991 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. t.j.), zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym również z zakresu ochrony zdrowia należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.) do zadań własnych gminy w zakresie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. Programy polityki zdrowotnej mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować jednostki samorządu terytorialnego (art. 48 ust. 1 w/w ustawy). Jednostka samorządu terytorialnego sporządza projekt programu polityki zdrowotnej na podstawie map potrzeb zdrowotnych. W chwili obecnej nie ma jeszcze sporządzonych, zgodnie z art. 95a w/w ustawy, dla obszaru województwa lubelskiego regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych, na podstawie której ustalane będą priorytety regionalnej polityki zdrowotnej. Kierując się ustawowym obowiązkiem Wójt Gminy Niemce opracował Program polityki zdrowotnej w Gminie Niemce na lata będący kontynuacją programu zdrowotnego - profilaktyka zakażeń wierusem brodawczaka ludzkiego HPV, realizowanego w latach Zgodnie z opinią AOTMiT-OT /RR/2015 z dnia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - opiniowaniu nie podlegają projekty programów, będące kontynuacją programu realizowanego w poprzednim okresie, który był wcześniej opiniowany przez Agencję. Przedłożony Program jest kontynuacją programu zdrowotnego - profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, realizowanego przez Gminę Niemce w latach Bezpośrednią koordynację programu prowadził będzie Dyrektor SP ZOZ Niemce. Akceptacja niniejszego Programu pozwoli na uzupełnienie świadczeń, finansowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, o działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, prewencji i promocji zdrowia a także zwiększy poziom wiedzy i świadomości w zakresie zapobiegania chorobom nowotnworowym i zakażeniom wywołanym przez wirusy brodawczaka ludzkiego. Program ma na celu również upowszechnienie nawyku systematycznego wykonywania badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO( HPV )

PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO( HPV ) Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2012 r. Nr XVIII/98/2012 PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO( HPV ) W GMINIE POLANICA-ZDRÓJ

Bardziej szczegółowo

PILOTAŻOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ZAGNAŃSK NA LATA 2013-2017

PILOTAŻOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ZAGNAŃSK NA LATA 2013-2017 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013 roku PILOTAŻOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ZAGNAŃSK NA LATA 2013-2017 Autor

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/73/2013. z dnia 25 listopada 2013 roku. Rady Gminy Bodzechów

Uchwała Nr XLIV/73/2013. z dnia 25 listopada 2013 roku. Rady Gminy Bodzechów Uchwała Nr XLIV/73/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku Rady Gminy Bodzechów w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIV/53/2014. z dnia 28 lipca 2014 roku. Rady Gminy Bodzechów

Uchwała Nr LIV/53/2014. z dnia 28 lipca 2014 roku. Rady Gminy Bodzechów Uchwała Nr LIV/53/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku Rady Gminy Bodzechów w sprawie przyjęcia Gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015 Autor programu: Miasto Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce 1 I. Opis problemu zdrowotnego Rak

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r.

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. W sprawie: przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2014-2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA / /2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA / /2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY UCHWAŁA Nr / /2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015 2018, realizowanego przez Gminę Opalenica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/212/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/212/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/212/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2017. Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016 Okres realizacji: wrzesień 2013 czerwiec 2016 Autor programu: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2013-2017

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2013-2017 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/258/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 18 września 2013 r. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2013-2017 Wstęp Zaspokajanie zbiorowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 409/XXXIX/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą "Program

UCHWAŁA NR 409/XXXIX/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą Program UCHWAŁA NR 409/XXXIX/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na

Bardziej szczegółowo

r Vlp/. 2012-09- '1 2

r Vlp/. 2012-09- '1 2 to PROJEKT UCHWAL y Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. I BIURO RADY MIASTA KATOWICE f;'.:.;~_i r Vlp/. 2012 09 '1 2 BRM w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/479/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2016 r. PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ PN.: PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 24 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 24 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV w Gminie Nowy Targ na lata 2015-2017. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/190/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 22 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/190/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 22 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/190/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusani brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16,

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11,16,18 w Gminie Trzebnica na lata 2014-2016

Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11,16,18 w Gminie Trzebnica na lata 2014-2016 Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11,16,18 w Gminie Trzebnica na lata 2014-2016 Wstęp Samorząd Gminy wykonuje zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/122/2016 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE. z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/122/2016 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE. z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/122/2016 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia r. Projekt z dnia 29 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). PROJEKT Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. UCHWAL y I BIURO RADY MIASTA KATOWICE \' [,;1pl. 2012-10- 1 5 I ;.._--------... ; ~r vị ---- -J w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 maja 2013 r.

Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 maja 2013 r. Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto

Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto * Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto już na początku ubiegłego roku. Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W MIEŚCIE Z A M O Ś Ć NA LATA Okres realizacji programu:

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W MIEŚCIE Z A M O Ś Ć NA LATA Okres realizacji programu: PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W MIEŚCIE Z A M O Ś Ć NA LATA 2016 2018 Okres realizacji programu: 2016 2018 Zakończenie programu grudzień 2018, jakkolwiek przewidziane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/ 165 /2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 28 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/ 165 /2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 28 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/ 165 /2016 RADY GMINY BIERAWA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu szczepień profilaktycznych przeciw HPV na lata 2017-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie przyjecia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV 6,11,16 i 18) w Gminie Wolsztyn na lata 2014-2017"

Uchwała w sprawie przyjecia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV 6,11,16 i 18) w Gminie Wolsztyn na lata 2014-2017 Uchwała w sprawie przyjecia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV 6,11,16 i 18) w Gminie Wolsztyn na lata 2014-2017" Uchwała nr XLI/383/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 19 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GRAJEWO z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/155/2012 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.

UCHWAŁA NR XIX/155/2012 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. UCHWAŁA NR XIX/155/2012 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. w sprawie uchwalenia na lata 2013-2015 programu zdrowotnego pod nazwą Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Zakażeń Wirusami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2017"

UCHWAŁA NR w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2017 ItADA w MIKJfiIA KOLE ~., &:.~.f2.rf..~~/ Projekt złożony prze V Burmistrza Miasta Koła SP.0006.4.2017 UCHWAŁA NR.2017 RADY MIESJKIEJ z dnia W KOLE 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok - kontynuacja programu zdrowotnego w latach

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok - kontynuacja programu zdrowotnego w latach Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok - kontynuacja programu zdrowotnego w latach 2015-2016 Okres realizacji: 2015-2016 Autor programu: Gmina Miasta

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV. Urząd Miejski w Koszalinie Wydział Kultury i Spraw Społecznych, Referat Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia

Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV. Urząd Miejski w Koszalinie Wydział Kultury i Spraw Społecznych, Referat Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV Urząd Miejski w Koszalinie Wydział Kultury i Spraw Społecznych, Referat Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 1 1. Opis problemu zdrowotnego Problem zdrowotny Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV.102.2016 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice KONKURS OFERT na realizację zadania wynikającego z Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Katowicach w 2014 roku pn.: Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 138/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. o projekcie programu Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/377/14 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2014

UCHWAŁA NR XLII/377/14 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2014 UCHWAŁA NR XLII/377/14 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2014 Na podstawie art 18 ust. 1 w zwiazku z art. 7 ust.1 pkt.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE WILKÓW NA LATA

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE WILKÓW NA LATA Załącznik do uchwały Nr 14 Rady Gminy w Wilkowie z dnia..2014 r. GMINA WILKÓW PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE WILKÓW NA LATA 2013-2015 Wilków 2013 1 Program obejmuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/39/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 stycznia 2015r.

Uchwała Nr III/39/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała Nr III/39/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów polityki zdrowotnej na rok 2015

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów polityki zdrowotnej na rok 2015 UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów polityki zdrowotnej na rok 2015 Na podstawie art 18 ust. 1 w zwiazku z art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 212/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. o projekcie programu programu Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 206/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. o projekcie programu Gminny program profilaktyki zakażenia wirusem brodawczaka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/204/15 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/204/15 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/204/15 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 213/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. o projekcie programu programu Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 887 UCHWAŁA NR V/23/15 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 18 marca 2015 r.

Białystok, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 887 UCHWAŁA NR V/23/15 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 18 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 887 UCHWAŁA NR V/23/15 RADY GMINY MIELNIK z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA MIASTA PABIANIC NA LATA 2015-2016.

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA MIASTA PABIANIC NA LATA 2015-2016. Załącznik do Uchwały nr XIII/ 141/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 czerwca 2015 r. Program polityki zdrowotnej: PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA MIASTA PABIANIC

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY Rodziców uczniów. klas VII na spotkanie

ZAPRASZAMY Rodziców uczniów. klas VII na spotkanie ZAPRASZAMY Rodziców uczniów klas VII na spotkanie PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) ósma edycja 2017-2018 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu Dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/73/2015 RADY GMINY MURÓW. z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/73/2015 RADY GMINY MURÓW. z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR XI/73/2015 RADY GMINY MURÓW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy- szczepienie HPV na lata 2016-2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 211/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. o projekcie programu programu Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka

Bardziej szczegółowo

Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego

Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego Witold Tomaszewski Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego DEFINICJE Program Polityki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018 Załącznik do Uchwały Nr LXV/661/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2014r. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018 I. Opis problemu zdrowotnego Wirus

Bardziej szczegółowo

.......................................

....................................... CZĘŚĆ II FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMU: 1. Oferent (pełna nazwa) 2. Adres, kod pocztowy, telefon i fax oferenta 3. Nazwisko i imię dyrektora instytucji (telefon kontaktowy) 4. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Płocka Płock 2016

Urząd Miasta Płocka Płock 2016 Urząd Miasta Płocka Płock 2016 Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka Program realizowany jest od 2008 roku. 1. Adresaci programu: 2008 rok, dzieci mieszkające

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXV /273/2018 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY z dnia 31 stycznia 2018 roku

UCHWALA NR XXXV /273/2018 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY z dnia 31 stycznia 2018 roku UCHWALA NR XXXV /273/2018 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawre: przyjęcra "Programu szczepierl. ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV) dla mieszkanek Gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat podjętych działań w związku z inicjatywą Radnych Rady Miasta Kościerzyna dotyczącą prowadzenia rutynowych szczepień przeciw HPV

Informacja na temat podjętych działań w związku z inicjatywą Radnych Rady Miasta Kościerzyna dotyczącą prowadzenia rutynowych szczepień przeciw HPV Informacja na temat podjętych działań w związku z inicjatywą Radnych Rady Miasta Kościerzyna dotyczącą prowadzenia rutynowych szczepień przeciw HPV Opracowanie: Dyrektor Biura Placówek Oświatowych Alicja

Bardziej szczegółowo

Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Spis treści Wstęp 3 Cele Kodeksu Profilaktyki RSM 4 Zasady skutecznej komunikacji z kobietami 5 Czynniki ryzyka rozwoju raka szyjki macicy 6 Badanie cytologiczne

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr V/ 22 /2011 RADY GMINY BIERAWA z dnia 31 stycznia 2011r.

U C H W A Ł A nr V/ 22 /2011 RADY GMINY BIERAWA z dnia 31 stycznia 2011r. U C H W A Ł A nr V/ 22 /2011 RADY GMINY BIERAWA z dnia 31 stycznia 2011r. W sprawie: przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2011-2013

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom. PROJEKT Uchwala nr. UCHWAL y BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpł. 2012-10- 1 5 Rady Miasta Katowice z dnia. BRM....... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Nr 8/XXII. Uchwała Nr XXII/ /2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2016 roku

Projekt Nr 8/XXII. Uchwała Nr XXII/ /2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2016 roku Projekt Nr 8/XXII Uchwała Nr XXII/ /2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie: przyjęcia Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Ożarowice w zakresie profilaktyki zakażeń

Bardziej szczegółowo

[logo Rządu Walii] www.cymru.gov.uk. Twój poradnik na temat szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) Pokonać raka szyjki macicy

[logo Rządu Walii] www.cymru.gov.uk. Twój poradnik na temat szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) Pokonać raka szyjki macicy [logo Rządu Walii] www.cymru.gov.uk Twój poradnik na temat szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) Pokonać raka szyjki macicy Co to jest rak szyjki macicy? Ten typ raka rozwija się w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Program Edukacyjny w zakresie profilaktyki HPV i raka szyjki macicy

Wojewódzki Program Edukacyjny w zakresie profilaktyki HPV i raka szyjki macicy WYBIERZ śycie PIERWSZY KROK Wojewódzki Program Edukacyjny w zakresie profilaktyki HPV i raka szyjki macicy POWSTANIE PROGRAMU Rada programowa programu edukacyjnego Wybierz śycie Pierwszy Krok, w skład

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia raka szyjki

Epidemiologia raka szyjki Epidemiologia raka szyjki W 2004 roku na raka szyjki macicy (kanału łączącego trzon macicy z pochwą) zachorowało blisko 3 500 Polek, a prawie 2 000 zmarło z jego powodu. Wśród wszystkich zachorowań kobiet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.44.2015 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 23 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.44.2015 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 23 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IV.44.2015 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu zdrowotnego Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 203/2016 z dnia 24 października 2016 r. o projekcie programu polityki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/252/2017 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 31 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/252/2017 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 31 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/252/2017 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego dla Miasta Oleśnicy na lata 2017-2019 o nazwie: Program szczepień przeciwko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/ /2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 12 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR IX/ /2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 12 lutego 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR IX/ /2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/103/12 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2012.

UCHWAŁA NR XVII/103/12 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2012. UCHWAŁA NR XVII/103/12 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/204/13 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2013.

UCHWAŁA NR XXIX/204/13 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2013. UCHWAŁA NR XXIX/204/13 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W MIEŚCIE SŁUPSKU NA LATA

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W MIEŚCIE SŁUPSKU NA LATA Załącznik do Druku Nr 5/14 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 81/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/388/ 2014 RADA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

UCHWAŁA Nr XXXVIII/388/ 2014 RADA GMINY DOBRZEŃ WIELKI UCHWAŁA Nr XXXVIII/388/ 2014 RADA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy szczepienia HPV na lata 2014 2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12- letnich mieszkanek Lublina w latach

Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12- letnich mieszkanek Lublina w latach w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej oraz ustalenia regulaminu jej pracy i szczegółowych warunków konkursu ofert

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. PROFILAKTYKI ZAKAśEŃ WIRUSEM HPV W MIEŚCIE KONINIE

PROGRAM. PROFILAKTYKI ZAKAśEŃ WIRUSEM HPV W MIEŚCIE KONINIE Załącznik do Uchwały Nr 823 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki ZakaŜeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAśEŃ

Bardziej szczegółowo

Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański.

Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański. Załącznik do uchwały Nr XIII/103/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 października 2015 r. Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2016 2018 realizowany

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ FIOLETOWA WSTĄŻKA

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ FIOLETOWA WSTĄŻKA Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/372/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ FIOLETOWA WSTĄŻKA 1. Wstęp Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W MIEŚCIE I GMINIE PIASECZNO NA LATA

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W MIEŚCIE I GMINIE PIASECZNO NA LATA Gmina Piaseczno PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W MIEŚCIE I GMINIE PIASECZNO NA LATA 2016 2018 Okres realizacji programu: 2016 2018 Zakończenie programu grudzień 2018,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W MIEŚCIE I GMINIE PIASECZNO NA LATA

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W MIEŚCIE I GMINIE PIASECZNO NA LATA Gmina Piaseczno PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W MIEŚCIE I GMINIE PIASECZNO NA LATA 2016 2018 Okres realizacji programu: 2016 2018 Zakończenie programu grudzień 2018,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 736/XXIX/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr 736/XXIX/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 27 kwietnia 2017 r. Uchwała Nr 736/XXIX/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej - Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXV/661/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LXV/661/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LXV/661/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia: Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014 2018 Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA 2015, 2016, 2017 i 2018 do realizacji przez Gminę Wołów

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA 2015, 2016, 2017 i 2018 do realizacji przez Gminę Wołów Załącznik do uchwały nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2015 r. PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA 2015, 2016, 2017 i 2018 do realizacji przez

Bardziej szczegółowo

Za okres od.. do. Część I. Sprawozdanie merytoryczne

Za okres od.. do. Część I. Sprawozdanie merytoryczne Załącznik Nr 1 do umowy na realizację Programu zdrowotnego Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015-2017 w 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/282/2013 RADY GMINY TERESIN. z dnia 19 listopada 2013 roku

UCHWAŁA NR XXXVII/282/2013 RADY GMINY TERESIN. z dnia 19 listopada 2013 roku UCHWAŁA NR XXXVII/282/2013 RADY GMINY TERESIN z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu zdrowotnego dla mieszkańców Gminy Teresin na lata 2013-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 78/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia r. Projekt z dnia 11 października 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej "profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów

Bardziej szczegółowo

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez:

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez: W dniach 22-26 kwietnia obchodzimy, już po raz IX, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok Wybierz Życie Pierwszy Krok Spotkanie dla Koordynatorów Szkolnych Leszno, 12 października 2015 Rak szyjki macicy w Polsce RSM to drugi co do częstości występowania nowotwór złośliwy narządów rodnych u

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM Załącznik Nr 4 Do Zarządzenia Nr 135/2016 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 08.07.2016 r. PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO GORLICE NA LATA 2016 2018. (HPV) DLA MIASTA Okres realizacji:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/147/2016 RADY GMINY TERESIN. z dnia 28 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR XXIII/147/2016 RADY GMINY TERESIN. z dnia 28 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR XXIII/147/2016 RADY GMINY TERESIN z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu zdrowotnego dla mieszkańców Gminy Teresin na lata 2017-2020 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce

Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce Okres realizacji: lata 2014-2020 Autor programu: dr n.med. Hanna Czajka Kraków, czerwiec 2014 r. Wstęp Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Data wpływu oferty (wypełnia Urząd Gminy Mielnik)

FORMULARZ OFERTOWY. Data wpływu oferty (wypełnia Urząd Gminy Mielnik) Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY dotyczący wyboru podmiotu realizującego w 2015 roku Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015 2020, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/81/2011. Rady Miejskiej w Strzelnie. z dnia 15 września 2011 roku.

Uchwała Nr XIII/81/2011. Rady Miejskiej w Strzelnie. z dnia 15 września 2011 roku. Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 15 września 2011 roku. w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki szczepień przeciwko zakażeniom wirusowym będących przyczyną raka szyjki macicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr SG.0050..2015 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 4.09.2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr SG.0050..2015 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 4.09.2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr SG.0050..2015 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 4.09.2015 r. Szczegółowe warunki konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Biłgoraj na lata Okres realizacji: rok

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Biłgoraj na lata Okres realizacji: rok Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Biłgoraj na lata 2018-2021 Okres realizacji: 2018-2021 rok Autor programu: Urząd Miasta Biłgoraj 1 Spis treści: 1.Opis problemu

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 15/2015 z dnia 9 lutego 2015 r. o projekcie programu Program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY I. DANE OFERENTA: Nazwa oferenta. Adres siedziby oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru)

FORMULARZ OFERTOWY I. DANE OFERENTA: Nazwa oferenta. Adres siedziby oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru) S-P-D.8031.5.2015 FORMULARZ OFERTOWY dotyczący wyboru podmiotu realizującego w 2015 roku Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015 2020, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Programy polityki zdrowotnej w onkologii. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r.

Programy polityki zdrowotnej w onkologii. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r. Programy polityki zdrowotnej w onkologii Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych Ustala się następujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 796/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 14 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 796/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 14 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 796/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia... r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia...... r. w sprawie zmiany gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście i Gminie

Bardziej szczegółowo

Samorządowy program zdrowotny zasady przygotowania i proces oceny w Agencji Oceny Technologii Medycznych

Samorządowy program zdrowotny zasady przygotowania i proces oceny w Agencji Oceny Technologii Medycznych Samorządowy program zdrowotny zasady przygotowania i proces oceny w Agencji Oceny Technologii Medycznych Rafał Rdzany Kierownik Działu Programów Zdrowotnych, WOT Agencja Oceny Technologii Medycznych Konferencja

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

USTAWA. z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/438/10 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU. z dnia 18 października 2010r.

UCHWAŁA NR XLII/438/10 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU. z dnia 18 października 2010r. UCHWAŁA NR XLII/438/10 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU z dnia 18 października 2010r. W sprawie przyjęcia Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy(hpv typ 6,11,16,18) w Gminie Supraśl w latach

Bardziej szczegółowo