SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka z o.o. Opracował: Część proceduralna: Teresa Kornosz, Dyrektor Finansowy Część merytoryczna: IDEA BROKER Sp. z o.o. ZATWIERDZAM Prezes Zarządu Stanisław Cempura Bolesławiec, strona 1 z 45

2 SPIS TREŚCI: I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia L.p. Tytuł Strona 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia 3 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 3 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, dokumentów także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczania ceny Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze, oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,. 8 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 16. publicznego, ogólne warunki umowy oraz wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Załącznik nr 5 wzór umowy Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających oraz o okolicznościach, po których zaistnieniu będą one udzielane Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Informacje dotyczące aukcji elektronicznej Informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów 9 21 Informacje dotyczące umowy ramowej 9 II. Załączniki: 1. Formularz kalkulacyjny do oferty załącznik nr 1 2. Druk oferty załącznik nr 2 3. Oświadczenie wykonawcy art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3 4. Oświadczenie wykonawcy w sprawie pokrycia marginesu wypłacalności załącznik nr 4 5. Wzór umowy załącznik nr 5 6. Wykaz budynków i budowli załącznik nr 6 7. Wykaz wyposażenia elektronicznego powyżej 5 lat załącznik nr 7 8. Wykaz bileterek na dzień załącznik nr 8 9. Wykaz sprzętu elektronicznego do 5 lat załącznik nr Wykaz pojazdów załącznik nr List brokerski wystawiony dla Idea Broker Sp. z o.o. - załącznik nr 11 strona 2 z 45

3 1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka z o.o. Ul. Modłowa Bolesławiec reprezentowana przez Stanisława Cempurę Prezesa Zarządu 2) Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Sekcja I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Sekcja II. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku Sekcja III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Sekcja IV. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Sekcja V. Ubezpieczenia komunikacyjne 3.1 Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: Kod CPV Usługi ubezpieczeniowe 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 4) Termin realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie zamówienia. 5) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP 5) wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (zgodnie z art. 36 ust. 4 uzp.) Ocena spełnienia w/w warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia w oparciu o przedstawione dokumenty określone w pkt. 6 SIWZ 6) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich): strona 3 z 45

4 Podmiot krajowy 1) Aktualny odpis z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). W przypadku konsorcjum powyższy dokument winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie. Odpis nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert. 2) Zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w dziale II wg rozumienia Ustawy z 22 maja 2003 o działalności ubezpieczeniowej. 3) Pełnomocnictwa dla osób niewskazanych w KRS do występowania w imieniu wykonawcy, w tym do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, w toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku grupy podmiotów (np. konsorcjum) obowiązuje załączenie stosownej umowy. Umowa łącząca przedsiębiorców musi określać sposób reprezentowania grupy przedsiębiorców oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za wykonanie zamówienia. 4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych, będące Załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ. W celu potwierdzenia znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich): 5) Oświadczenie wykonawcy w sprawie pokrycia marginesu wypłacalności załącznik nr 4 do SIWZ. Pozostałe dokumenty: 6) Wypełniony i podpisany formularz ofertowo - kalkulacyjny - załącznik nr 1 do SIWZ. 7) Wypełniony i podpisany druk oferty - załącznik nr 2 do SIWZ. 8) Zaakceptowany poprzez parafowanie każdej strony, wzór umowy (bez dokonywania jakichkolwiek zmian) stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Podmiot zagraniczny 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6. 1,2 składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: - jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym; - posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej zgodnej z profilem zamówienia; - nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości; - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub zamieszkanie, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1,2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3) Pozostałe dokumenty składane są zgodnie z wykazem określonym w pkt ) Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym, składane są pod rygorem nieważności wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. DOKUMENTY POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE JAKO ORYGINAŁY LUB KSEROKOPIE POŚWIADCZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ WYKONAWCĘ. 7) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 7.1 Nie przewiduje się zebrania z wykonawcami dotyczącego niniejszego postępowania / art. 38 ust.3/ 7.2 Wyjaśnień dotyczących SIWZ udzielać będą: a) aspekty merytoryczne postępowania - IDEA BROKER Sp. z o.o.: - ubezpieczenia majątkowe tel. (071) , fax: (071) ubezpieczenia komunikacyjne tel. (071) , fax: (071) b) aspekty proceduralne postępowania - Teresa Kornosz Dyrektor Finansowy, tel.: (075) , fax. (075) Informacje udzielane są codziennie w godz. 8-15, za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy; 7.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art.38 ust 1 Pzp. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono lub którzy pobrali SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania /art.38 ust 2/. 7.5 W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje będą przekazywane faxem lub drogą elektroniczną z niezwłocznym potwierdzeniem w formie pisemnej /art.27/ 8) Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium. 9) Termin związania ofertą. Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia złożenia oferty /art. 85 ust.1 pkt.1/ strona 4 z 45

5 10) Opis sposobu przygotowania ofert Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ Ofertę należy sporządzić pisemnie pod rygorem nieważności w języku polskim, zgodnie z niniejszą specyfikacją w formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami Oferta musi być podpisana i opieczętowana imiennymi pieczątkami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie upoważniającym do takiego reprezentowania (np. Konsorcjum). Jeżeli oferta podpisywana jest na podstawie pełnomocnictwa należy do oferty załączyć to pełnomocnictwo w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy UWAGA: Z pełnomocnictwa musi wynikać, że umocowany jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty Wszystkie zapisy w ofercie powinny być wykonane w sposób trwały (maszyna do pisania, komputer, lub inna trwała i czytelna technika) i potwierdzone na każdej stronie podpisami przez upoważnione do reprezentowania wykonawcy osoby w celu identyfikacji nazwisk tych osób wskazane jest opatrzyć podpisy imiennymi pieczątkami Oferta nie powinna zawierać napisów w międzyliniach. Wyjątek stanowią sporadyczne poprawki błędów, wykonane przez wykonawcę potwierdzone podpisem lub parafą przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę parafa lub podpis powinny być naniesione w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z pieczątką imienną osoby dokonującej poprawek) Kompletna oferta łącznie z załącznikami powinna być zszyta w celu uniknięcia samoistnej dekompletacji (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwienia zmiany zawartości oferty bez widocznych śladów naruszenia Zaleca się, aby cała oferta łącznie z załącznikami miała ponumerowane strony Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego w SIWZ. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem że będą one identyczne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy, która zawierać będzie załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostanie odrzucona Całość oferty musi być umieszczona w nieprzezroczystej kopercie opatrzonej opisem: NAZWA I ADRES OFERENTA Oferta przetargowa: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka z o.o. Nie otwierać przed dniem: 11 lutego 2011r W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty prawidłowo zaadresowane a złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania (zgodnie z artykułem 84 ust. 2 ustawy) Wykonawca może wprowadzać zmiany, modyfikacje poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty lub wycofać ofertę przed terminem otwarcia ofert Powiadomienie o modyfikacji musi być złożone wg takich samych reguł jak składana oferta w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej dopiskiem ZMIANA. Koperta oznakowana dopiskiem ZMIANA będzie rozpieczętowana przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i składają ofertę na własne ryzyko i na własny koszt. strona 5 z 45

6 Oferta wspólna Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: - Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie; - Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika (przedstawiciela) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać treść umocowania Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem(przedstawicielem) Wypełniając załącznik nr 1 i załącznik nr 2 jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum (wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). 11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy złożyć do dnia r. godz w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka z o.o. - sekretariat po spełnieniu wymogów określonych w pkt. 10 SIWZ, Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. godz w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka z o.o., Sala Narad Wykonawcy wysyłający ofertę pocztą bądź za pośrednictwem kuriera, zobowiązani są dołożyć należytej staranności przy szacowaniu czasu, w którym oferta ma zostać złożona zamawiającemu. Jeśli wpłynie ona bądź zostanie doręczona po wyznaczonym terminie, zostanie zwrócona bez otwierania po upływie czasu przewidzianego na złożenie odwołania, niezależnie od daty jej nadania w urzędzie pocztowym lub w firmie kurierskiej. 12) Opis sposobu obliczania ceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę jednowariantową, proponując wykonanie całości usług objętych przedmiotem zamówienia - cenę oferty należy podać na formularzu oferty. Cena ma być wyrażona jako kwota brutto, określona w PLN (złotych polskich), z podatkiem VAT za jaką Wykonawca jest gotów wykonać całość zamówienia publicznego w zakresie określonym w załączniku nr do 1 do SIWZ. Cena oferty, określona przez wykonawcę, ustalona jest ostatecznie i nie będzie podlegała negocjacjom i zmianom w trakcie trwania umowy. Jeśli wykonawca przewiduje udzielenie zniżek - cena końcowa powinna uwzględniać udzielony upust! Zamawiający nie może dokonywać żadnych kalkulacji na zaproponowanej pierwotnie cenie niezależnie od tego czy wysokość upustu zostanie określona procentowo czy kwotowo. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny oferty w kilku wariantach. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. 13) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Wszystkie otwarte oferty będą wstępnie oceniane pod kątem: - właściwych podpisów osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym, dokumencie pełnomocnictwa lub w innych dokumentach) oraz spełnienia wymogów formalnych dla ważności tychże dokumentów; - posiadania wszystkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego; W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści składanych ofert / art.87 ust.1 / Zadawane pytania będą przesyłane drogą faksową, a następnie potwierdzane pisemnie. Udzielone odpowiedzi muszą być przesłane do Zamawiającego w ten sam sposób Oferta zostanie odrzucona, jeżeli nie będzie spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w pkt. 5, 6 SIWZ lub gdy zajdą okoliczności określone w art. 89 ust.1 Ustawy tzn.: jest niezgodna z ustawą; jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; zawiera błędy w obliczeniu ceny; Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3; jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. strona 6 z 45

7 13.4. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zmówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty; - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający ma prawo wezwać wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów i pełnomocnictw /art. 26 ust. 3/ chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania: Wykonawca w wyznaczonym terminie od dnia otrzymania zawiadomienia zobowiązany jest do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów; dokumenty uzupełnia się na dzień na jaki miały być one złożone w pierwotnym terminie Oferty, które zostały złożone lub wpłynęły pocztą po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną one zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania (zgodnie z artykułem 84 ust. 2 ustawy) A. Zakres działania komisji przeprowadzającej przetarg obejmuje część jawną, w której mogą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy /art. 86 ust.3,4/ ogłoszenie wysokości środków jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia; zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu; ogłoszenie nazw firm, adresów oraz ceny ofert, terminu wykonania zamówienia oraz część niejawną, w której uczestniczą tylko członkowie komisji przetargowej B. Informacje na temat wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia oraz nazwy firm i ceny ofert zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. Kryteria ocen i ich znaczenie procentowe Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena (Kc) 100% Kryterium ceny - najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma propozycja zawierająca najniższą cenę, spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przy okazji niniejszego postępowania Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: gdzie: CMIN Kc( x) 100 C( x) Kc(x) ilość punktów przyznana ofercie x za kryterium ceny, CMIN cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach, C(x) cena zawarta w ofercie x Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: odpowiada wszystkim wymaganiom Ustawy PZP; odpowiada wszystkim wymaganiom Zamawiającego postawionym w SIWZ; będzie najniższa cenowo (co jest równoznaczne z uzyskaniem największej liczby punktów) Zamawiający wybierze najkorzystniejsza ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ /art.91ust.1/ 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wykonawców o: - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wybranego Wykonawcy, którego ofertę wybrano podając uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację; - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; Ponadto Zamawiający powyższe informacje umieści również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. strona 7 z 45

8 14.2. Po upływie terminów zgodnie z art. 94 ustawy o pzp od powzięcia pisemnej wiadomości przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, powinien on przystąpić niezwłocznie do omówienia i zawarcia umowy na wykonywanie zamówienia publicznego, Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na wartość oferty, 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia przez wybranego wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy oraz wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 SIWZ. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy. 17. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających oraz o okolicznościach, po których zaistnieniu będą one udzielane. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości określonej w art. 67 ust1 pkt 6 i 7 po zaistnieniu następujących okoliczności; - przy zwiększeniu wartości majątku trwałego Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art g ustawy PZP Odwołanie: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c. odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności Na czynności, o których mowa w pkt , nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust Terminy wnoszenia odwołań Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt i wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej orzeczeniem Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w pkt Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści strona 8 z 45

9 związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia Rozpoznania wniosku, o którym mowa w pkt , dokonuje skład orzekający Izby wyznaczony do rozpoznania odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3-7 stosuje się W sprawie wniosku, o którym mowa w pkt , Izba rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym, w formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na postanowienie Izby nie przysługuje skarga Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku, o którym mowa w pkt , jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności z powodu: a) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku; b) cofnięcia wniosku Wniosek, o którym mowa w pkt , Zamawiający może złożyć pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana Specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej Zasady wnoszenia odwołania regulują art ustawy PZP Skarga do Sądu Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze Wymogi dotyczące składania skarg regulują art. 198c -198g ustawy PZP. 19. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej Nie przewiduje się 20. Informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów Nie przewiduje się 21 Informacje dotyczące umowy ramowej Nie przewiduje się strona 9 z 45

10 Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć firmowa wykonawcy Nazwa i adres wykonawcy (miejscowość i data) Wyjaśnienia dla wykonawców : Wszystkie komórki tabel powinny być wypełnione przez: FORMULARZ KALKULACYJNY DO OFERTY - wpisanie kwoty (liczby) jeżeli ubezpieczyciel podaje wysokość składki; - wpisanie słowo BEZSKŁADKOWO jeżeli ubezpieczyciel nie pobiera składki za dane ryzyko; - wpisanie kwoty lub procentu jeżeli ubezpieczyciel podaje wysokość franszyzy lub udziału własnego; - w przypadku zniesienia franszyz i udziałów własnych należy wpisać słowo ZNIESIONO ; - dopuszczalne skróty: Fr-franszyza redukcyjna, Fi-franszyza integralna, U - udział własny; - Franszyzy i udziały własne niewymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia a występujące w OWU nie mają zastosowania; - Cały formularz musi być podpisany zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. - Dział A. Ubezpieczający/ Ubezpieczony: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z. o.o. ul. Modłowa Bolesławiec Dział B. Działalność firmy: Zakres prowadzonej działalności zgodnie z KRS nr Przedmiot działalności: Z Transport Lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Z Pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany Z Działalność organizatorów turystyki Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Z Demontaż wyrobów zużytych Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi B Pozostałe badania i analizy techniczne Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych NIP: REGON: Dział C. Miejsce ubezpieczenia: Siedziba firmy Bolesławiec, ul. Modłowa 8 Dworzec PKS Bolesławiec, ul. Wesoła 23 Placówka terenowa Lwówek Śląski, ul. Betleja 6 oraz wszystkie miejsca wykonywania działalności i posiadania mienia Dział D. Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy ( ) - w sekcjach od I do V Dział E. Płatność składki: Sekcje od I do V: 4 równe raty płatne kwartalnie przelewem Dział F. Informacje dodatkowe Przewidywany obrót firmy na rok 2011: ,00 zł strona 10 z 45

11 Liczba zatrudnionych pracowników w roku 2010: 148,67 osób (średnio) Przewidywana liczba pracowników zatrudnionych w roku 2011: 141 osób Przewidywany fundusz płac na 2011: ,00 Liczba wózków widłowych: 1 szt. Opis zabezpieczeń: a) przeciwkradzieżowych: w miejscach, gdzie znajduje się gotówka, znajduje się alarm, kraty w oknach i w drzwiach. Sklep w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8 posiada system alarmowy. b) przeciwpożarowych: gaśnice, hydranty Środki obrotowe wg stanu na dzień 30 listopada 2010 r: ,84, w tym: a) towary w sklepie (Sklep przy ul. Modłowej): ,79 b) materiały w magazynach technicznych: ,33 zł (w tym: ,29 zł -Bolesławiec, ,04 Lwówek) c) paliwo Lwówek: ,70 zł d) paliwo w 3 zbiornikach paliw do ogrzewania w lokalizacjach: Modłowa ,65 zł, Lwówek ul. Betleja ,20 zł, Bolesławiec Wesoła 4 904,25 zł) e) winiety: ,00 (w tym: Bolesławiec ,00 zł i Lwówek 5 046,00 zł) f) paliwo w zbiornikach samochodowych: ,92 zł Dział G. Szkodowość od Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne 1. Ubezpieczenia majątkowe: 2009 ogień i inne żywioły, 1 szkoda: 2 770,00 2. Ubezpieczenia komunikacyjne: 2008 OC : 8 szkód: ,00 AC : 12 szkód: ,00 NW: BRAK 2009 OC : 5 szkód: ,00 AC : 15 szkód: ,00 NW: 1 szkoda : 200, OC : 6 szkód: 8.551,00 AC : 7 szkód: ,00 NW: BRAK Rezerwy OC: 1 na kwotę : 4.304,00 Rezerwa AC: 2 na kwotę: 2.794,00 Dział H. Ryzyka ubezpieczeniowe: Sekcja I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Sekcja II. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku Sekcja III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Sekcja IV. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Sekcja V. Ubezpieczenia komunikacyjne strona 11 z 45

12 Wyrażamy zgodę na zastosowanie jednej z poniższych wersji: SEKCJA I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 1.Zakres podstawowy (FLEXA): pożar (ogień),uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch (eksplozja) oraz szkody będące następstwem akcji ratowniczej związanej z w/w zdarzeniami, 1.1.Zakres rozszerzony o inne zdarzenia (EC): huragan (13,9 m/s), powodzi, lawiny, gradu, zapadnięcia i obsunięcia się ziemi, uderzenie pojazdu, 1.2.Zakres rozszerzony: szkody wodociągowe, trzęsienie ziemi, deszcz nawalny, implozja, zalanie (w tym przez nieszczelny dach i stolarkę okienną i rynnową, zalanie piwnic i innych pomieszczeń przynależnych), dym, sadza, śnieg, huk ponaddźwiękowy, zalegający śnieg lub lód na dachach ubezpieczonych budynków, przewrócenia drzew, masztów i innych obiektów, katastrofa budowlana 1.3. Franszyzy i udziały własne zniesiono lub 1.Zakres podstawowy (FLEXA): pożar (ogień),uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch (eksplozja) oraz szkody będące następstwem akcji ratowniczej związanej z w/w zdarzeniami, 1.1.Zakres rozszerzony o inne zdarzenia (EC): huragan (nie mniej niż 17,1m/s), powodzi, lawiny, gradu, zapadnięcia i obsunięcia się ziemi, uderzenie pojazdu, 1.2.Zakres rozszerzony: szkody wodociągowe, trzęsienie ziemi, deszcz nawalny, implozja, zalanie (w tym przez nieszczelny dach i stolarkę okienną i rynnową, zalanie piwnic i innych pomieszczeń przynależnych), dym, sadza, śnieg, huk ponaddźwiękowy, zalegający śnieg lub lód na dachach ubezpieczonych budynków, przewrócenia drzew, masztów i innych obiektów, katastrofa budowlana Ochrona ubezpieczeniowa nie są objęte szkody: działania śniegu, lodu, gradu lub deszczu, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że występował do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia 1.3. Franszyza integralna (także dla ryzyka powodzi): 500 zł. Pozostałe franszyzy i udziały własne zniesione Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN 1. Budynki i Budowle sumy stałe wg wartości księgowej brutto wg załącznika nr ,47 Maszyny i urządzenia - sumy stałe wg wartości księgowej brutto (łączna wartość maszyn i urządzeń zgodnie z ewidencją księgową wg stanu na r. w grupach 4 i 6 KŚT bez wyposażenia elektronicznego z 2. pozycji 8 i dystrybutory z pozycji 4) ,06 W tym: grupa ,16 grupa ,90 3. Kotły sumy stałe wg wartości księgowej brutto ,71 4. Dystrybutory sumy stałe wg wartości księgowej brutto SU: 8 702,53 dystrybutory wciągnięte w KTŚ grupa 4 i ,00 dystrybutory w ramach realizowanej inwestycji (nie wciągnięte w ewidencji) ,53 5. Wózek widłowy sumy stałe wg wartości księgowej brutto ,60 6. Środki obrotowe sumy zmienne wg wartości zakupu ,84 7. Narzędzia, wyposażenie sumy stałe wg wartości księgowej brutto (wg grupy 8 z wyłączeniem bileterek i sprzętu elektronicznego z pozycji 8) ,28 8. Wyposażenie elektroniczne powyżej 5 lat sumy stałe wg wartości odtworzeniowej wg załącznika nr ,00 Bileterki sumy stałe wg wartości księgowej brutto Lokalizacje: 9. - Bolesławiec: , ,50 - Lwówek: ,00 wg załącznika nr Mienie osób trzecich I ryzyko ,00 Gotówka wg wartości nominalnej pierwsze ryzyko limit dotyczy 11. wszystkich lokalizacji łącznie : - w siedzibie przy ul. Modłowej w Bolesławcu (kasa główna Spółki, kasa sklepu i Stacji Obsługi) ,00 strona 12 z 45

13 - na dworcu ul. Wesoła w Bolesławcu (kasa konduktorska i kasa biletowa) - w Placówce Terenowej w Lwówku Śląskim ul. Betleja (kasa konduktorska, stacja paliw) Warunki Szczególne do ryzyk majątkowych Lp Dodatkowe Klauzule Obligatoryjne Akceptuje się zmianę treści klauzuli, o ile nie zmienia ona sensu podanego poniżej opisu, a jej zapisy nie działają na niekorzyść ubezpieczonego Dla wszystkich klauzul, w których jest podany limit odpowiedzialności limit na jedno i wszystkie zdarzenia Reprezentantów Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa własności uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z włączeniem prokurentów, ustanowionych przez ten podmiot Wyrażamy zgodę na zastosowanie jednej z poniższych wersji: Automatycznego pokrycia nowych środków trwałych Ubezpieczyciele obejmują automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym bez konieczności wcześniejszej deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący rezultatem dodania, wymiany wyposażenia, wybudowania, remontu, ulepszeń i adaptacji, w ciągu okresu ubezpieczenia, przypisany do danej lokalizacji zgodnie z polisą z chwilą wpisu do ewidencji środków trwałych. Wspomniane pokrycie odpowiada co do warunków umowy wskazaniom wynikającym z polisy. Maksymalna wartość wydatków inwestycyjnych podlegających wspomnianej ochronie ubezpieczeniowej nie może przekraczać ,00 zł W przeciągu 30 dni od daty zakończenia roku ubezpieczeniowego (zapis wymagany bezwzględnie przez klienta). Ubezpieczający zgłosi zwiększenie wartości mienia podając lokalizację oraz specyfikację zwiększonego mienia. W ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia Ubezpieczający opłaci dodatkową składkę obliczoną proporcjonalnie do czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia. Automatycznego pokrycia nowych środków trwałych Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów OWU, Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem, przeszacowaniem, ulepszeniem modernizacją, remontem. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu umownego włączenia niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu 20% wartości sumy ubezpieczenia ustalonej przez Ubezpieczającego dla mienia danego rodzaju. Ustala się, że środki trwałe, wyposażenie, poczynione nakłady inwestycyjne i środki obrotowe nabyte przez Ubezpieczonego, po zawarciu umowy ubezpieczenia, będą automatycznie pokryte niniejszą umową z chwilą wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanych nabycia. Zgłaszanie zwiększenia wartości mienia będzie się odbywało w następujący sposób: Składka dodatkowa w zł za roczny okres ubezpieczenia strona 13 z 45

14 1) Do 10-tego dnia następnego miesiąca po upływie każdego kwartału liczonego od początku okresu ubezpieczenia Ubezpieczony poinformuje Ubezpieczyciela o środkach trwałych nabytych i/lub zaewidencjonowanych w okresie tego kwartału; 2) Składka za inwestycje będzie naliczona w terminie 30 dni od zgłoszenia do ubezpieczenia proporcjonalnie za każdy udzielony dzień ochrony ubezpieczeniowej od pierwszego dnia, w którym mienie przeszło na ryzyko Ubezpieczonego, 3) Rozliczenie składki nastąpi w terminie 30 dni od zgłoszenia do ubezpieczenia Klauzula automatycznego pokrycia odnosi się wyłącznie do umów ubezpieczenia zawieranych z podmiotami prowadzącymi ewidencję mienia Automatycznego pokrycia nowych środków trwałych Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów OWU, Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem, przeszacowaniem, ulepszeniem modernizacją, remontem. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu umownego włączenia niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu 20% wartości sumy ubezpieczenia ustalonej przez Ubezpieczającego dla mienia danego rodzaju. Ustala się, że środki trwałe, wyposażenie, poczynione nakłady inwestycyjne i środki obrotowe nabyte przez Ubezpieczonego, po zawarciu umowy ubezpieczenia, będą automatycznie pokryte niniejszą umową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego nabycia. Zgłaszanie zwiększenia wartości mienia będzie się odbywało w następujący sposób: 1) Do 10-tego dnia następnego miesiąca po upływie każdego kwartału liczonego od początku okresu ubezpieczenia Ubezpieczony poinformuje Ubezpieczyciela o środkach trwałych nabytych i/lub zaewidencjonowanych w okresie tego kwartału; 2) Składka za inwestycje będzie naliczana proporcjonalnie za każdy udzielony dzień ochrony ubezpieczeniowej od pierwszego dnia, w którym mienie przeszło na ryzyko Ubezpieczonego, 3) Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w 30 dni po zakończeniu okresu ochrony. Klauzula automatycznego pokrycia odnosi się wyłącznie do umów ubezpieczenia zawieranych z podmiotami prowadzącymi ewidencję mienia. Termin zgłoszenia do Ubezpieczyciela wzrostu wartości mienia będącego rezultatem dodania, wymiany wyposażenia, wybudowania, remontu, ulepszeń i adaptacji w terminie 30 dni od daty wzrostu wartości mienia. Od daty zakończenia każdego kwartału Stempla bankowego Strony postanawiają, że jest zachowany termin płatności w przypadku gdy ubezpieczający dokona obciążenia swego konta na rzecz ubezpieczyciela najpóźniej w dniu wskazanym jako dzień płatności składki lub jej rat w polisie Wyrażamy zgodę na zastosowanie jednej z poniższych wersji: Klauzula pośredniego uderzenie pioruna limit zł Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego (zmiana w natężeniu). Jednocześnie przedstawiona definicja przepięcia będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będzie strona 14 z 45

15 przepięcie Klauzula pośredniego uderzenie pioruna limit zł Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego (zmiana w natężeniu). Jednocześnie przedstawiona definicja przepięcia będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będzie przepięcie. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody elektryczne powstałe w wyniku przyczyn niezwiązanych z wyładowaniem atmosferycznym - limit: zł Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie ma zastosowania w odniesieniu do szkód w mieniu, które będą wypłacone w tytułu innego ubezpieczenia Klauzula ciągłości ubezpieczenia Brak wpłaty przez Ubezpieczającego, którejkolwiek z rat składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje automatycznego wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zwieszenia udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Towarzystwo Ubezpieczeniowe zobowiązane jest przesłać Ubezpieczającemu wezwanie do zapłaty z określeniem nowego terminu opłacenia wymaganej należności. W razie braku opłaty składki w nowym terminie wskazanym w wezwaniu, Towarzystwo Ubezpieczeniowe może wypowiedzieć umowę w trybie wskazanym w obowiązujących przepisach prawa. Wyrażamy zgodę na zastosowanie jednej z poniższych wersji: Zniesienia niedoubezpieczenia (20% sumy ubezpieczenia) Strony postanawiają, że zasada proporcji nie będzie miała zastosowania jeżeli wysokość roszczenia nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia na poszczególny zakład ( lokalizację). Zniesienia niedoubezpieczenia (20% sumy ubezpieczenia) Strony postanawiają, że zasada proporcji nie będzie miała zastosowania jeżeli wysokość roszczenia nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. LEEWAY (120 % sumy ubezpieczenia) Strony postanawiają, że w przypadku szkody klauzula proporcjonalności będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość rzeczywista w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120% sumy ubezpieczenia. Przeniesienie mienia w obrębie jednostek limit ,00 zł Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu, a lokalizacja jest przystosowana do przechowywania / zamontowania w niej zwiększonej ilości mienia. strona 15 z 45

16 10. Wyrażamy zgodę na zastosowanie jednej z poniższych wersji: Klauzula rozbudowy i przebudowy, remontów, modernizacji i adaptacji - limit: ,00 zł Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w trakcie prowadzonych prac remontowych, modernizacyjnych i adaptacyjnych zarówno w środkach trwałych stanowiących własność Ubezpieczającego jak i w środkach trwałych wynajmowanych lub dzierżawionych w przypadku szkody spowodowanej zdarzeniami losowymi wskutek ryzyk nazwanych, między innymi: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, powódź, zalanie itp. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla : a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do wysokości limitu b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia: do pełnej sumy ubezpieczenia Klauzula rozbudowy i przebudowy, remontów, modernizacji i adaptacji - limit: ,00 zł Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w trakcie prowadzonych prac remontowych, modernizacyjnych i adaptacyjnych zarówno w środkach trwałych stanowiących własność Ubezpieczającego jak i w środkach trwałych wynajmowanych lub dzierżawionych w przypadku szkody spowodowanej zdarzeniami losowymi wskutek ryzyk nazwanych, między innymi: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, powódź, zalanie itp. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do wysokości limitu zastrzeżeniem, że realizacja robót budowlanych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia: do pełnej sumy ubezpieczenia Klauzula rozbudowy i przebudowy, remontów, modernizacji i adaptacji - limit: ,00 zł Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w trakcie prowadzonych prac remontowych, modernizacyjnych i adaptacyjnych zarówno w środkach trwałych stanowiących własność Ubezpieczającego jak i w środkach trwałych wynajmowanych lub dzierżawionych w przypadku szkody spowodowanej zdarzeniami losowymi wskutek ryzyk nazwanych, między innymi: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, powódź, zalanie itp. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do wysokości limitu z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia: do pełnej sumy ubezpieczenia Franszyzy i udziały własne zniesione Klauzula wartości księgowej brutto Mienie podlegające ubezpieczeniu zostanie ubezpieczone wg wartości księgowej brutto bez względu na stopień umorzenia lub strona 16 z 45

17 zużycia technicznego 2. Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że w przypadku, gdy podstawa szacowania zadeklarowana została wg wartości księgowej brutto, odszkodowanie wypłacone jest według wartości księgowej brutto bez względu na stopień umorzenia. Oznacza to, że ubezpieczyciel przy wypłacie odszkodowania nie będzie stosował żadnych potrąceń z tytułu amortyzacji lub zużycia mienia objętego ochroną. Wyrażamy zgodę na zastosowanie jednej z poniższych wersji: Dewastacji Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dewastacji Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. 12. Dewastacji Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów OWU, Ubezpieczyciel obejmuje szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia a powstałe w wyniku aktów wandalizmu. 2. Przedmiot ubezpieczenia stanowi wyłącznie mienie objęte ochroną ubezpieczeniową od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dodatkowymi klauzulami. 3. W ubezpieczeniu mienia na podstawie niniejszej klauzuli stosuje się system pierwszego ryzyka oraz obowiązuje rodzaj sumy ubezpieczenia, jaki został przyjęty w ubezpieczeniu dla danej grupy mienia. 4.Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli stanowi suma ubezpieczenia w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia jednakże nie więcej niż PLN. 5. Z odpowiedzialności TU S.A. wyłączone są szkody: 1) powstałe w wyniku zdarzeń powodujących wyłącznie szkody w przedmiotach szklanych lub w oszkleniu obiektów budowlanych; 2) takie jak grafitti, poplamienia, zadrapania, zabrudzenia, odbarwienia, rysy, odpryski i inne drobne uszkodzenia, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia; 6. Przez wandalizm rozumie się - bezprawne, bezpośrednie i celowe uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby strona 17 z 45

18 trzecie, nie niezwiązane z innym celem działania tych osób. Franszyzy i udziały własne są zniesione Klauzula usunięcie pozostałości po szkodzie, kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą ponad sumę ubezpieczenia limit ,00 zł Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzula postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się 1. dodatkowy limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia, obejmujący: 13. a) koszty zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zabezpieczenia ubezpieczonego mienia bezpośrednio zagrożonego wystąpieniem szkody i zmniejszenia szkody objętej zakresem ubezpieczenia, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały sięエ bezskuteczne, b) usunięcia pozostałości po szkodzie. 2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie w przypadku, gdy koszty, o których mowa powyżej, nie są pokryte w ramach sumy ubezpieczenia oraz limitów określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia strona 18 z 45

19 14. Wyrażamy zgodę na zastosowanie jednej z poniższych wersji: Ubezpieczenie katastrofy budowlanej do pełnej sumy ubezpieczenia. Dotyczy wszystkich budynków i budowli bez względu na ich wiek. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzula postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się 1. Za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu odpowiedzialności, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej. 2. Przez katastrofę budowlana rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli bądź ich części a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo budowlane 3. Za katastrofę budowlana nie uznaje się: a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany, b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalna i integralna część budynku, c) awarii instalacji. Ubezpieczenie katastrofy budowlanej limit: zł 1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów OWU, Ubezpieczyciel obejmuje szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia a powstałe w wyniku katastrofy budowlanej. 2. Ubezpieczeniem może zostać objęte wyłącznie mienie stanowiące przedmiot ochrony ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie pełnym. 3. W ubezpieczeniu mienia na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczający deklaruje sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Przyjęta suma ubezpieczenia podana jest w wartości ubezpieczeniowej takiej, jak w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla danej grupy mienia. 4. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach. Ubezpieczenie katastrofy budowlanej. Dotyczy wszystkich budynków i budowli bez względu na ich wiek. limit zł Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzula postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się 1. Za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu odpowiedzialności, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej. 2. Przez katastrofę budowlana rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli bądź ich części a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo budowlane 3. Za katastrofę budowlana nie uznaje się: a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany, strona 19 z 45

20 b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalna i integralna część budynku, c) awarii instalacji. Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż zł Ubezpieczenie katastrofy budowlanej 1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów OWU, Ubezpieczyciel obejmuje szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia a powstałe w wyniku katastrofy budowlanej. 2. Ubezpieczeniem może zostać objęte wyłącznie mienie stanowiące przedmiot ochrony ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie pełnym. 3. W ubezpieczeniu mienia na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczający deklaruje sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Przyjęta suma ubezpieczenia podana jest w wartości ubezpieczeniowej takiej, jak w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla danej grupy mienia. 4. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach. Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 1000 zł Klauzula płatności rat W przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład Ubezpieczeń nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych Klauzula warunków i taryf W przypadku doubezpieczeń lub ubezpieczeń krótkoterminowych, zastosowanie będą miały warunki niniejszej umowy ubezpieczenia (także w ramach klauzuli automatycznego pokrycia), a Ubezpieczyciel będzie pobierał składkę proporcjonalnie do okresu udzielonej ochrony, zgodnie z zasadą: wnioskowana suma ubezpieczenia x stawka / 365 dni x wnioskowana liczba ubezpieczanych dni. Nie będzie miała zastosowania składka minimalna. Wyrażamy zgodę na zastosowanie jednej z poniższych wersji: Klauzula terminu zgłaszania szkód - 7 dni Zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości 17. Klauzula terminu zgłaszania szkód - 3 dni Zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości strona 20 z 45

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 25724-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Meble do autopsji 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Warszawa: Meble do autopsji 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:362067-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Meble do autopsji 2013/S 209-362067 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15218-2012:text:pl:html PL-Ciechanów: Soczewki śródoczne 2012/S 10-015218 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku wielkoformatowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku wielkoformatowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku wielkoformatowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 21300-2010; data zamieszczenia: 25.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257355-2012:text:pl:html PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Implanty ślimakowe 2012/S 49-080194. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Szczecin: Implanty ślimakowe 2012/S 49-080194. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80194-2012:text:pl:html PL-Szczecin: Implanty ślimakowe 2012/S 49-080194 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Polska-Rogoźnik: Usługi odśnieżania 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Rogoźnik: Usługi odśnieżania 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334778-2016:text:pl:html -Rogoźnik: Usługi odśnieżania 2016/S 186-334778 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl 1 z 7 2012-05-31 11:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl Katowice: Druk wielkoformatowy na foliach OWV i monomerycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej. Agnieszka Adach-Nerwińska

Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej. Agnieszka Adach-Nerwińska Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej Agnieszka Adach-Nerwińska GWW Legal CZERWIEC 2016 Środki ochrony prawnej W systemie prawa zamówień publicznych istnieją następujące

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Samochody osobowe 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe. Wyniki postępowania.

Polska-Katowice: Samochody osobowe 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe. Wyniki postępowania. 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311119-2016:text:pl:html -Katowice: Samochody osobowe 2016/S 173-311119 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków 2016/S 037-060604. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Katowice: Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków 2016/S 037-060604. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60604-2016:text:pl:html Polska-Katowice: Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków 2016/S 037-060604 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221447-2012:text:pl:html PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113635-2011:text:pl:html PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2011/S 70-113635 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Usługi ubezpieczeniowe 2013/S 137-238691. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Lublin: Usługi ubezpieczeniowe 2013/S 137-238691. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:238691-2013:text:pl:html Polska-Lublin: Usługi ubezpieczeniowe 2013/S 137-238691 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

"Kompleksowy program ubezpieczenia majątku i działalności Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na lata 2009-2010

Kompleksowy program ubezpieczenia majątku i działalności Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na lata 2009-2010 Nr sprawy:37/2008/xi Skierniewice 2008-11-21 Zamawiający: Energetyka Cieplna Sp. z. o. o. ul. Przemysłowa 2 96-100 Skierniewice NIP 836-13-28-631 REGON 750051181 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi 1/6 PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Zakład Energetyczny

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Organizator konkursu: Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ogłasza konkurs w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego na kompleksową obsługę ubezpieczeniową.

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Ruda Śląska: Usługi pielęgnacji drzew 2016/S 092-165347. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Ruda Śląska: Usługi pielęgnacji drzew 2016/S 092-165347. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165347-2016:text:pl:html Polska-Ruda Śląska: Usługi pielęgnacji drzew 2016/S 092-165347 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Krosno: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 5-007445

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Krosno: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 5-007445 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7445-2012:text:pl:html PL-Krosno: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 5-007445 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219539-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Remont sanitariatów w budynku internatu Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie.

Remont sanitariatów w budynku internatu Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Numer ogłoszenia: 227756 2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 227876 2015 na : Remont sanitariatów w budynku

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Usługi hotelarskie 2013/S 120-205715. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Gniezno: Usługi hotelarskie 2013/S 120-205715. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:205715-2013:text:pl:html PL-Gniezno: Usługi hotelarskie 2013/S 120-205715 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354047-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 7 2015-08-03 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.dco.com.pl/; www.it-med.eu Wrocław: Szkolenia informatyczne

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla pojazdów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi ubezpieczenia majątku MPEC sp. z o.o. w Białymstoku w oparciu o Regulamin zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 298265-2015

Zamówienie public... - 298265-2015 1 z 5 2015-08-25 10:17 Zamówienie public... - 298265-2015 25/08/2015 S163 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

STRONA TYTUŁOWA OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty STRONA TYTUŁOWA OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 134 000 EURO, na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Polska-Żukowo: Usługi związane z odpadami 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Żukowo: Usługi związane z odpadami 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100183-2016:text:pl:html Polska-Żukowo: Usługi związane z odpadami 2016/S 059-100183 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 114-206428. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 114-206428. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:206428-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 114-206428 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z najazdem na wózek inwalidzki

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z najazdem na wózek inwalidzki Oznaczenie postępowania: OOR/89/2/2010 Przetarg nieograniczony ZAMAWIAJĄCY: Caritas Diecezji Tarnowskiej Ul. Legionów 30; 33-100 Tarnów tel. (14) 63 17 320; fax. (14) 63 17 329 e-mail: caritas@diecezja.tarnow.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Radiowozy policyjne 2015/S 122-222738. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Lublin: Radiowozy policyjne 2015/S 122-222738. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222738-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Radiowozy policyjne 2015/S 122-222738 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r. Znak sprawy 11/2011 Radecznica: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY W OKRESIE OD 01/01/2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409815-2016:text:pl:html Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne 2016/S 225-409815 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na ochronę fizyczną budynku zamku oświęcimskiego wraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Polska-Malbork: Usługi wycinania drzew 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Malbork: Usługi wycinania drzew 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334969-2016:text:pl:html -Malbork: Usługi wycinania drzew 2016/S 186-334969 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo