SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka z o.o. Opracował: Część proceduralna: Teresa Kornosz, Dyrektor Finansowy Część merytoryczna: IDEA BROKER Sp. z o.o. ZATWIERDZAM Prezes Zarządu Stanisław Cempura Bolesławiec, strona 1 z 45

2 SPIS TREŚCI: I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia L.p. Tytuł Strona 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia 3 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 3 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, dokumentów także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczania ceny Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze, oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,. 8 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 16. publicznego, ogólne warunki umowy oraz wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Załącznik nr 5 wzór umowy Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających oraz o okolicznościach, po których zaistnieniu będą one udzielane Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Informacje dotyczące aukcji elektronicznej Informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów 9 21 Informacje dotyczące umowy ramowej 9 II. Załączniki: 1. Formularz kalkulacyjny do oferty załącznik nr 1 2. Druk oferty załącznik nr 2 3. Oświadczenie wykonawcy art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3 4. Oświadczenie wykonawcy w sprawie pokrycia marginesu wypłacalności załącznik nr 4 5. Wzór umowy załącznik nr 5 6. Wykaz budynków i budowli załącznik nr 6 7. Wykaz wyposażenia elektronicznego powyżej 5 lat załącznik nr 7 8. Wykaz bileterek na dzień załącznik nr 8 9. Wykaz sprzętu elektronicznego do 5 lat załącznik nr Wykaz pojazdów załącznik nr List brokerski wystawiony dla Idea Broker Sp. z o.o. - załącznik nr 11 strona 2 z 45

3 1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka z o.o. Ul. Modłowa Bolesławiec reprezentowana przez Stanisława Cempurę Prezesa Zarządu 2) Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Sekcja I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Sekcja II. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku Sekcja III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Sekcja IV. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Sekcja V. Ubezpieczenia komunikacyjne 3.1 Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: Kod CPV Usługi ubezpieczeniowe 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 4) Termin realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie zamówienia. 5) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP 5) wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (zgodnie z art. 36 ust. 4 uzp.) Ocena spełnienia w/w warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia w oparciu o przedstawione dokumenty określone w pkt. 6 SIWZ 6) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich): strona 3 z 45

4 Podmiot krajowy 1) Aktualny odpis z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). W przypadku konsorcjum powyższy dokument winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie. Odpis nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert. 2) Zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w dziale II wg rozumienia Ustawy z 22 maja 2003 o działalności ubezpieczeniowej. 3) Pełnomocnictwa dla osób niewskazanych w KRS do występowania w imieniu wykonawcy, w tym do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, w toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku grupy podmiotów (np. konsorcjum) obowiązuje załączenie stosownej umowy. Umowa łącząca przedsiębiorców musi określać sposób reprezentowania grupy przedsiębiorców oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za wykonanie zamówienia. 4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych, będące Załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ. W celu potwierdzenia znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich): 5) Oświadczenie wykonawcy w sprawie pokrycia marginesu wypłacalności załącznik nr 4 do SIWZ. Pozostałe dokumenty: 6) Wypełniony i podpisany formularz ofertowo - kalkulacyjny - załącznik nr 1 do SIWZ. 7) Wypełniony i podpisany druk oferty - załącznik nr 2 do SIWZ. 8) Zaakceptowany poprzez parafowanie każdej strony, wzór umowy (bez dokonywania jakichkolwiek zmian) stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Podmiot zagraniczny 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6. 1,2 składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: - jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym; - posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej zgodnej z profilem zamówienia; - nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości; - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub zamieszkanie, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1,2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3) Pozostałe dokumenty składane są zgodnie z wykazem określonym w pkt ) Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym, składane są pod rygorem nieważności wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. DOKUMENTY POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE JAKO ORYGINAŁY LUB KSEROKOPIE POŚWIADCZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ WYKONAWCĘ. 7) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 7.1 Nie przewiduje się zebrania z wykonawcami dotyczącego niniejszego postępowania / art. 38 ust.3/ 7.2 Wyjaśnień dotyczących SIWZ udzielać będą: a) aspekty merytoryczne postępowania - IDEA BROKER Sp. z o.o.: - ubezpieczenia majątkowe tel. (071) , fax: (071) ubezpieczenia komunikacyjne tel. (071) , fax: (071) b) aspekty proceduralne postępowania - Teresa Kornosz Dyrektor Finansowy, tel.: (075) , fax. (075) Informacje udzielane są codziennie w godz. 8-15, za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy; 7.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art.38 ust 1 Pzp. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono lub którzy pobrali SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania /art.38 ust 2/. 7.5 W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje będą przekazywane faxem lub drogą elektroniczną z niezwłocznym potwierdzeniem w formie pisemnej /art.27/ 8) Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium. 9) Termin związania ofertą. Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia złożenia oferty /art. 85 ust.1 pkt.1/ strona 4 z 45

5 10) Opis sposobu przygotowania ofert Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ Ofertę należy sporządzić pisemnie pod rygorem nieważności w języku polskim, zgodnie z niniejszą specyfikacją w formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami Oferta musi być podpisana i opieczętowana imiennymi pieczątkami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie upoważniającym do takiego reprezentowania (np. Konsorcjum). Jeżeli oferta podpisywana jest na podstawie pełnomocnictwa należy do oferty załączyć to pełnomocnictwo w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy UWAGA: Z pełnomocnictwa musi wynikać, że umocowany jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty Wszystkie zapisy w ofercie powinny być wykonane w sposób trwały (maszyna do pisania, komputer, lub inna trwała i czytelna technika) i potwierdzone na każdej stronie podpisami przez upoważnione do reprezentowania wykonawcy osoby w celu identyfikacji nazwisk tych osób wskazane jest opatrzyć podpisy imiennymi pieczątkami Oferta nie powinna zawierać napisów w międzyliniach. Wyjątek stanowią sporadyczne poprawki błędów, wykonane przez wykonawcę potwierdzone podpisem lub parafą przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę parafa lub podpis powinny być naniesione w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z pieczątką imienną osoby dokonującej poprawek) Kompletna oferta łącznie z załącznikami powinna być zszyta w celu uniknięcia samoistnej dekompletacji (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwienia zmiany zawartości oferty bez widocznych śladów naruszenia Zaleca się, aby cała oferta łącznie z załącznikami miała ponumerowane strony Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego w SIWZ. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem że będą one identyczne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy, która zawierać będzie załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostanie odrzucona Całość oferty musi być umieszczona w nieprzezroczystej kopercie opatrzonej opisem: NAZWA I ADRES OFERENTA Oferta przetargowa: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka z o.o. Nie otwierać przed dniem: 11 lutego 2011r W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty prawidłowo zaadresowane a złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania (zgodnie z artykułem 84 ust. 2 ustawy) Wykonawca może wprowadzać zmiany, modyfikacje poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty lub wycofać ofertę przed terminem otwarcia ofert Powiadomienie o modyfikacji musi być złożone wg takich samych reguł jak składana oferta w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej dopiskiem ZMIANA. Koperta oznakowana dopiskiem ZMIANA będzie rozpieczętowana przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i składają ofertę na własne ryzyko i na własny koszt. strona 5 z 45

6 Oferta wspólna Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: - Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie; - Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika (przedstawiciela) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać treść umocowania Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem(przedstawicielem) Wypełniając załącznik nr 1 i załącznik nr 2 jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum (wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). 11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy złożyć do dnia r. godz w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka z o.o. - sekretariat po spełnieniu wymogów określonych w pkt. 10 SIWZ, Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. godz w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka z o.o., Sala Narad Wykonawcy wysyłający ofertę pocztą bądź za pośrednictwem kuriera, zobowiązani są dołożyć należytej staranności przy szacowaniu czasu, w którym oferta ma zostać złożona zamawiającemu. Jeśli wpłynie ona bądź zostanie doręczona po wyznaczonym terminie, zostanie zwrócona bez otwierania po upływie czasu przewidzianego na złożenie odwołania, niezależnie od daty jej nadania w urzędzie pocztowym lub w firmie kurierskiej. 12) Opis sposobu obliczania ceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę jednowariantową, proponując wykonanie całości usług objętych przedmiotem zamówienia - cenę oferty należy podać na formularzu oferty. Cena ma być wyrażona jako kwota brutto, określona w PLN (złotych polskich), z podatkiem VAT za jaką Wykonawca jest gotów wykonać całość zamówienia publicznego w zakresie określonym w załączniku nr do 1 do SIWZ. Cena oferty, określona przez wykonawcę, ustalona jest ostatecznie i nie będzie podlegała negocjacjom i zmianom w trakcie trwania umowy. Jeśli wykonawca przewiduje udzielenie zniżek - cena końcowa powinna uwzględniać udzielony upust! Zamawiający nie może dokonywać żadnych kalkulacji na zaproponowanej pierwotnie cenie niezależnie od tego czy wysokość upustu zostanie określona procentowo czy kwotowo. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny oferty w kilku wariantach. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. 13) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Wszystkie otwarte oferty będą wstępnie oceniane pod kątem: - właściwych podpisów osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym, dokumencie pełnomocnictwa lub w innych dokumentach) oraz spełnienia wymogów formalnych dla ważności tychże dokumentów; - posiadania wszystkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego; W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści składanych ofert / art.87 ust.1 / Zadawane pytania będą przesyłane drogą faksową, a następnie potwierdzane pisemnie. Udzielone odpowiedzi muszą być przesłane do Zamawiającego w ten sam sposób Oferta zostanie odrzucona, jeżeli nie będzie spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w pkt. 5, 6 SIWZ lub gdy zajdą okoliczności określone w art. 89 ust.1 Ustawy tzn.: jest niezgodna z ustawą; jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; zawiera błędy w obliczeniu ceny; Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3; jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. strona 6 z 45

7 13.4. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zmówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty; - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający ma prawo wezwać wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów i pełnomocnictw /art. 26 ust. 3/ chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania: Wykonawca w wyznaczonym terminie od dnia otrzymania zawiadomienia zobowiązany jest do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów; dokumenty uzupełnia się na dzień na jaki miały być one złożone w pierwotnym terminie Oferty, które zostały złożone lub wpłynęły pocztą po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną one zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania (zgodnie z artykułem 84 ust. 2 ustawy) A. Zakres działania komisji przeprowadzającej przetarg obejmuje część jawną, w której mogą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy /art. 86 ust.3,4/ ogłoszenie wysokości środków jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia; zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu; ogłoszenie nazw firm, adresów oraz ceny ofert, terminu wykonania zamówienia oraz część niejawną, w której uczestniczą tylko członkowie komisji przetargowej B. Informacje na temat wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia oraz nazwy firm i ceny ofert zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. Kryteria ocen i ich znaczenie procentowe Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena (Kc) 100% Kryterium ceny - najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma propozycja zawierająca najniższą cenę, spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przy okazji niniejszego postępowania Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: gdzie: CMIN Kc( x) 100 C( x) Kc(x) ilość punktów przyznana ofercie x za kryterium ceny, CMIN cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach, C(x) cena zawarta w ofercie x Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: odpowiada wszystkim wymaganiom Ustawy PZP; odpowiada wszystkim wymaganiom Zamawiającego postawionym w SIWZ; będzie najniższa cenowo (co jest równoznaczne z uzyskaniem największej liczby punktów) Zamawiający wybierze najkorzystniejsza ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ /art.91ust.1/ 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wykonawców o: - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wybranego Wykonawcy, którego ofertę wybrano podając uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację; - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; Ponadto Zamawiający powyższe informacje umieści również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. strona 7 z 45

8 14.2. Po upływie terminów zgodnie z art. 94 ustawy o pzp od powzięcia pisemnej wiadomości przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, powinien on przystąpić niezwłocznie do omówienia i zawarcia umowy na wykonywanie zamówienia publicznego, Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na wartość oferty, 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia przez wybranego wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy oraz wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 SIWZ. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy. 17. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających oraz o okolicznościach, po których zaistnieniu będą one udzielane. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości określonej w art. 67 ust1 pkt 6 i 7 po zaistnieniu następujących okoliczności; - przy zwiększeniu wartości majątku trwałego Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art g ustawy PZP Odwołanie: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c. odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności Na czynności, o których mowa w pkt , nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust Terminy wnoszenia odwołań Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt i wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej orzeczeniem Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w pkt Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści strona 8 z 45

9 związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia Rozpoznania wniosku, o którym mowa w pkt , dokonuje skład orzekający Izby wyznaczony do rozpoznania odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3-7 stosuje się W sprawie wniosku, o którym mowa w pkt , Izba rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym, w formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na postanowienie Izby nie przysługuje skarga Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku, o którym mowa w pkt , jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności z powodu: a) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku; b) cofnięcia wniosku Wniosek, o którym mowa w pkt , Zamawiający może złożyć pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana Specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej Zasady wnoszenia odwołania regulują art ustawy PZP Skarga do Sądu Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze Wymogi dotyczące składania skarg regulują art. 198c -198g ustawy PZP. 19. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej Nie przewiduje się 20. Informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów Nie przewiduje się 21 Informacje dotyczące umowy ramowej Nie przewiduje się strona 9 z 45

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na usługi p.n.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników IZBY SKARBOWEJ w Zielonej Górze oraz Urzędów Skarbowych (wg wykazu) oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49 TXZ.71.53.57894.2013.PG Wrocław, dnia 20.06.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo