Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości."

Transkrypt

1 Pabianice, r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA PABIANICE. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych w dniach: r., r., r. wraz z wyjaśnieniami oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 1. Pytanie Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały wskazane budynki nieużytkowane/ pustostany. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o pominięcie pytań Zgodnie z załącznik nr 6 do SIWZ wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. została udzielona w punkcie Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla przedmiotowego mienia do zakresu FLE-y. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1, Zamawiający nie widzi potrzeby ograniczania zakresu 4. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o informację na temat dodatkowych zabezpieczeń zastosowanych dla przedmiotowego mienia (np. stały dozór, ogrodzenie terenu, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów) Wszystkie informacje o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych zostały podane w załączniku nr 6 i 6 a do SIWZ. 5. Pytanie Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia w systemie all risks ryzyka aktów terroryzmu.

2 6. Pytanie W nawiązaniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w systemie all risks o zalanie w wyniku rozszczelnienia dachów i rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach, nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia, nieszczelności okien prosimy o potwierdzenie, że niniejszy zapis ma zastosowanie jedynie w sytuacji gdy do szkody nie przyczynił się zły stan techniczny przedmiotowych elementów. Zamawiający wykreśla zapis z punktu B.2 w treści zalanie w wyniku gwałtownego topnienia mas śniegu lub lodu. W przypadku szkód które powstały w wyniku rozszczelnienia dachów i rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach, nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia, nieszczelności okien zastosowanie mieć będzie limit odpowiedzialności w wysokości ,00zł na jednostkę (Zastosowany limit odpowiedzialności nie ma zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane) 7. Pytanie W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w systemie all risks o szkody w mieniu składowanym bezpośrednio na podłodze prosimy o potwierdzenie, że niniejszy zapis dotyczy mienia, którego składowanie wynika ze specyfiki mienia i/lub zaleceń producenta. 8. Pytanie W odniesieniu do zasady wypłaty odszkodowania dotyczącej budynków, budowli oraz nakładów adaptacyjnych/inwestycyjnych prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie miał możliwość weryfikacji przedłożonego kosztorysu. 9. Pytanie W odniesieniu do zapisów SIWZ określających, że jeżeli Zamawiający (w tym również jednostki organizacyjne) na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub swojemu pełnomocnikowi (Brokerowi) istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, prosimy o potwierdzenie że niniejszy zapis dotyczy jedynie sytuacji, w których Zamawiający nie posiadał istotnych informacji i nie mógł ich posiadać nawet przy zachowaniu należytej staranności. 10. Pytanie Prosimy o wykreślenie zapisów określających, że nie stosuje się konsumpcji sumy ubezpieczenia tj. suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania. W miejsce przedmiotowego zapisu prosimy o wprowadzenie zapisu następującej treści Ustala się, że w przypadku redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia wskazanej w SIWZ, Wykonawca automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia do jej pierwotnej wysokości. Zamawiający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki w systemie pro rata temporis, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminie 30 dni od momentu wypłaty odszkodowania. Niniejszy zapis nie dotyczy limitów odpowiedzialności określonych jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia lub limit na pierwsze ryzyko, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. 11. Pytanie W odniesieniu do Klauzuli EIB 01A /Klauzula reprezentantów/ uprzejmie prosimy o modyfikację jej treści poprzez zastosowanie następującego zapisu Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie oraz rażącego niedbalstwa

3 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli EIB 01A /Klauzula reprezentantów/. Niemniej jednak Zamawiający wyraża zgodę na zamianę klauzuli EIB 01A/Klauzula reprezentantów/ na klauzulę EIB 01B /Klauzula reprezentantów/. 12. Pytanie Prosimy o przeniesienie klauzuli EIB 05B /Klauzula pokrycia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych/ do zakresu klauzul fakultatywnych. 13. Pytanie W odniesieniu do klauzuli EIB 08B /Klauzula MiniCARGO/ prosimy o potwierdzenie, że limit ,00 dotyczy jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia. 14. Pytanie W odniesieniu do klauzuli EIB 15 /Klauzula szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych w związku z prowadzeniem prac budowlano montażowych/ prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w kwocie ,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz zapisu wyłączającego odpowiedzialność Wykonawcy w przypadku prac naruszający konstrukcję nośną oraz dachową budynku. 15. Pytanie W odniesieniu do klauzuli EIB 12 /Klauzula ubezpieczenia mienia poza budynkami/ prosimy o dopisanie, że zakres dotyczący kradzieży dotyczy tylko i wyłącznie mienia, którego nie można było usunąć bez użycia siły lub narzędzi. 16. Pytanie W odniesieniu do klauzuli EIB 16A /Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano montażowych/ prosimy o wprowadzenie zapisu określającego że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są prace naruszające konstrukcję nośną oraz dachową budynku. 17. Pytanie W odniesieniu do klauzuli EIB 21 /Klauzula miejsca ubezpieczenia/ prosimy o wprowadzenie limitu dla jednego miejsca ubezpieczenia w kwocie ,00 oraz zapisu wskazującego, że niniejsza klauzula ma zastosowanie jedynie w przypadku gdy przedmiotowe miejsce ubezpieczenia spełnia minimalne wymagania ppoż określone przepisami prawa.. Jednocześnie Zamawiający informuje, że jest zobligowany do stosowania zabezpieczeń ppoż. zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. 18. Pytanie Prosimy o przeniesienie klauzuli rozliczenia składek do zakresu klauzul fakultatywnych Pytanie W odniesieniu do klauzuli EIB 54 /Klauzula automatycznego pokrycia podmiotów zależnych/prosimy o potwierdzenie, że w przypadku nowopowstałych podmiotów nie ulegnie zmianie profil prowadzonej działalności.

4 20. Pytanie Prosimy o przeniesienie klauzuli EIB 63 /klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych/ oraz klauzuli EIB 64B /Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych/ do zakresu klauzul fakultatywnych./. 21. Pytanie W odniesieniu do klauzuli EIB 72 /Klauzula braku potrąceń/ prosimy o wyłączenie z jej zakresu budynków, który wiek przekracza 50 lat Pytanie W odniesieniu do klauzuli EIB 82 /Klauzula roszczeń regresowych/ prosimy o wprowadzenie zapisu, że niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadku gdy do szkody doszło na skutek winy umyślnej. 23. Pytanie Czy Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia wyłączona jest odpowiedzialność w związku z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz ekstremalnych. 24. Pytanie Czy Zamawiający potwierdza, że pokazy sztucznych ogni podczas organizowanych imprez wykonywane będą przez profesjonalne podmioty zewnętrzne zajmujące się tego typu działalnością. 25. Pytanie W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego o szkody powstałe wskutek kradzieży ze środka transportu prosimy o dopisanie, że odpowiedzialność ma miejsce jedynie w sytuacji gdy sprzęt znajdował się w zamkniętym pojeździe ze sztywnym dachem oraz nie był widoczny z zewnątrz. Zamawiający wraża zgodę na powyższe 26. Pytanie W przypadku braku możliwości przedstawienia szczegółowego wykazu sprzętu elektronicznego prosimy o wskazanie procentowego udziału sprzętu, którego wiek przekracza 5 lat. Zamawiający informuje, rok produkcji ok 20-30% sprzętu elektronicznego jest starszy niż 2009r. 27. Pytanie W odniesieniu do zasad wypłacania odszkodowań dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego dotyczących wypłacania odszkodowań bez jakichkolwiek potrąceń, prosimy o wyłączenie z przedmiotowego zakresu sprzętu, którego wiek przekracza 5 lat. 28. Pytanie

5 Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk szkód wyrządzonych wskutek aktów terroryzmu, sabotażu, strajków, zamieszek, lokautów Pytanie Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie następującej treści do klauzuli czystych strat finansowych: 1) Wykonawca nie odpowiada za szkody: a) związane z działalnością: - polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych lub montażowych, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu - bankową lub ubezpieczeniową - leasingową - dotyczącą przetwarzania danych, instalacji oraz błędnym funkcjonowaniem oprogramowania - księgową lub finansową - reklamową - pośredników turystycznych i organizatorów turystyki b) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności c) wynikające z niedotrzymania terminów d) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy papierów wartościowych e) związane z odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji członka władz spółki kapitałowej f) związane ze stosunkiem pracy Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli. Jednocześnie Zamawiający informuje (co zawiera swoje odzwierciedlenie w zapisach SIWZ), iż wszelkie zapisy wzorców umownych załączonych do oferty (w szczególności OWU) będą miały zastosowanie do umowy o ile nie są sprzeczne z SIWZ. W związku z tym jeśli w/w klauzula będzie się znajdować we wzorcach umownych załączonych do oferty danego wykonawcy i nie będzie sprzeczna z SIWZ będzie miała zastosowanie. 30. Pytanie Prosimy o wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności cywilnej z tytułu wydawania przez osoby objęte ubezpieczeniem decyzji administracyjnych, w kwocie ,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. JEDNOCZEŚNIE ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W UBEZPIECZENIU OC : Zmianie zapisu z punktu części I D.8.x) i części IV 8 r). Było: odpowiedzialność cywilną z tytułu wydawania przez osoby objęte ubezpieczeniem decyzji administracyjnych oraz podejmowania innych czynności z zakresu administracji publicznej w tym składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Pabianice, w szczególności: - działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej, - wydania niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, - wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego, - niewydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa. W ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: - wyrządzone w związku ze świadomym naruszeniem prawa, - związane z popełnieniem przestępstwa przez osoby na stanowiskach kierowniczych,

6 - które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności, - powstałe w wyniku niewypłacalności. Jest: odpowiedzialność cywilną z tytułu wydawania przez osoby objęte ubezpieczeniem decyzji administracyjnych oraz podejmowania innych czynności z zakresu administracji publicznej w tym składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Pabianice, w szczególności: - działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej, - wydania niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, - wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego, - niewydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa. W ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: - wyrządzone w związku z umyślnym naruszeniem prawa, - związane z popełnieniem przestępstwa przez osoby na stanowiskach kierowniczych, - które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym wyłącznie przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności, - powstałe w wyniku niewypłacalności Ubezpieczającego. Zmianie zapisu z punktu części I pkt. D. 6 i części IV pkt. 6: Było: Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową szkody wyrządzone na terytorium Polski (zaś dla podróży służbowych pracowników Miasta, jego jednostek organizacyjnych na terytorium Europy) Jest: Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową szkody wynikające z wypadków na terytorium Polski (zaś dla podróży służbowych pracowników Miasta, jego jednostek organizacyjnych na terytorium Europy) 31. Pytanie Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci lub składowiskiem odpadów 32. Pytanie Czy Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z działalnością jednostek typu: zakłady opieki medycznej, szpitali itp., z wyjątkiem drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych. 33. Pytanie Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z zarządzaniem drogami. Zamawiający nie oczekuje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z zarządzeniem drogami, gdyż ryzyko to znajduje się po stronie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej, niemniej jednak w przypadku szkód związanych m.in. z posiadaniem, zarządzaniem i/lub administrowaniem linii tramwajowej wraz z torowiskiem i siecią trakcyjną w pasie drogowym na terenie Miasta Pabianic, przystanków, wiat przystankowych oraz rowerowych, siecią kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem, Wykonawca nie może się powołać na brak rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedniości cywilnej w związku z zarządzeniem drogami.

7 34. Pytanie Czy Zamawiający potwierdza, że w żadnej z ubezpieczanych lokalizacji nie przechowuje materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie lokalizacji, w których takie mienie się znajduje wraz z określeniem jego rodzaju, ilości oraz dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosowano w celi zminimalizowania ryzyka powstania szkody Zamawiający potwierdza, że w żadnej z ubezpieczanych lokalizacji nie przechowuje materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. 35. Pytanie czy zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego Zamawiający działa na postawie różnych ustaw. W związku z tym, że wykonawca nie wskazuje żadnej konkretnej ustawy nie widzi sensu potwierdzania powyższego. Jednocześnie Zmawiający wskazuje, że opis działalności Zamawiającego został określony w SIWZ. 36. Pytanie Mając na uwadze, że przedstawiona szkodowość jest jednym z istotnych czynników przy szacowaniu składki za ryzyko prosimy o szczegółowsze informacje na temat szkodowości, tj. założonej rezerwy na kwotę ,70 w zakresie przyczyny powstania szkody. Zamawiający wielokrotnie próbował uzyskać informacje od ubezpieczyciela, który podał mu tą rezerwę, niemniej jednak ze względu na zmiany prawne ubezpieczyciela (połączenie z innym ubezpieczycielem) oraz związane z tym zmiany osób, które zajmują się likwidacją szkód nie uzyskał podziału rezerwy na zdarzenia. 37. Pytanie Czy Zamawiający dopuszcza w Części II Ubezpieczenia komunikacyjne lit. E, pkt 3 Ubezpieczenie autocasco, ppkt g) zmianę punktu z treści: Ubezpieczyciel zwróci poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty kluczy (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu). na treść: Ubezpieczyciel zwróci poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty kluczy (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu) z wyłączeniem szkód powstałych wskutek okoliczności innych niż kradzież,, niemniej jednak Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na to ryzyko do 2 zdarzeń w okresie rozliczeniowym. 38. Pytanie Czy Zamawiający dopuszcza w Części II Ubezpieczenia komunikacyjne lit. E, pkt 3 Ubezpieczenie autocasco, ppkt d) zmianę punktu z treści: - ubezpieczyciel odpowiada również za szkody nie będące wynikiem rażącego niedbalstwa czy spowodowane umyślnie, a powstałe wskutek: a. powstałe w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż na treść: - ubezpieczyciel odpowiada również za szkody nie będące wynikiem rażącego niedbalstwa czy spowodowane umyślnie, a powstałe wskutek: a. powstałe w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż, pod warunkiem, że ładunek lub bagaż był właściwie załadowany.

8 Zgoda 39. Pytanie Czy Zamawiający może wyjaśnić co się mieści pod zapisem czynu zabronionego umieszczonego w Części II Ubezpieczenia komunikacyjne lit. E, pkt 3 Ubezpieczenie autocasco, ppkt h). Przez czyn zabroniony Zamawiający rozumie zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. 40. Pytanie Czy Zamawiający dopuszcza w Części II Ubezpieczenia komunikacyjne lit. E, pkt 3 Ubezpieczenie autocasco, ppkt o) d zmianę punktu z treści : Ubezpieczyciel zobowiązany jest również do pokrycia, w ramach przyjętej sumy ubezpieczenia, udokumentowanych kosztów, które poniósł Ubezpieczający, a które dotyczyły: - holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu, z miejsca powstania szkody do siedziby Ubezpieczającego lub miejsca naprawy wskazanego przez Ubezpieczającego w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia, nie więcej jednak niż 2.000,00; na treść : Ubezpieczyciel zobowiązany jest również do pokrycia, w ramach przyjętej sumy ubezpieczenia, udokumentowanych kosztów, które poniósł Ubezpieczający, a które dotyczyły: - holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu, z miejsca powstania szkody do siedziby Ubezpieczającego lub miejsca naprawy wskazanego przez Ubezpieczającego w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia. Kwota zwrotu kosztów holowania nie może przekroczyć 10% sumy ubezpieczenia pojazdu. Zgoda 41. Pytanie Czy Zamawiający dopuszcza w Części II Ubezpieczenia komunikacyjne lit. E, pkt 3 Ubezpieczenie autocasco, ppkt o) h zmianę punktu z treści : Wykonanie oględzin pojazdu oraz oceny technicznej odbywa się najdalej w ciągu 2 dni roboczych po zgłoszeniu szkody. W przypadku nie wykonania oględzin pojazdu oraz oceny technicznej w ciągu 2 dni roboczych po zgłoszeniu szkody Ubezpieczający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu. Odszkodowanie zostanie wówczas wypłacone na podstawie dostarczonych do Ubezpieczyciela oryginałów lub kopii faktur za naprawę w należnej kwocie. Na treść: Wykonanie oględzin pojazdu oraz oceny technicznej odbywa się najdalej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu szkody. W przypadku nie wykonania oględzin pojazdu oraz oceny technicznej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu szkody Ubezpieczający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu. Odszkodowanie zostanie wówczas wypłacone na podstawie dostarczonych do Ubezpieczyciela oryginałów lub kopii faktur za naprawę w należnej kwocie. Zgoda 42. Pytanie Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie w Części II Ubezpieczenia komunikacyjne lit. E, pkt 4, ppkt a) Ubezpieczenie NNW w związku z ruchem pojazdów mechanicznych treści :

9 - a także trwałe następstwa zawału serca lub krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy lub pasażerów w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną. 43. Pytanie Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie składek minimalnych OC/AC/NWW nie niezależnie od okresu ochrony wynikających z taryf stosowanych przez Wykonawcę?. 44. Pytanie Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe, o których mowa w Części D dot. ubezpieczenia OC, pkt. 3 lit. a), b) i c) na str. 21, będą uzasadnione i będą pokrywane w ramach sumy gwarancyjnej /limitów na dane ryzyko oraz że koszty określone w pkt. 3 lit. a) i b) będą pokrywane w uzgodnieniu z ubezpieczycielem. 45. Pytanie Prosimy o doprecyzowanie zakresu czasowego ochrony - w Części D w pkt. 2 podano, że "zakres ubezpieczenia obejmuje OC za zdarzenia powodujące szkody osobowe i rzeczowe...", natomiast w pkt. 5 lit. c) - "za wypadek uważa się powstanie szkody na osobie, na mieniu lub czystej straty finansowej" i w lit. d) "ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia wynikające z wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia...". Czy wypadkiem ubezpieczeniowym jest zatem zdarzenie powodujące szkodę, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia, czy powstanie szkody w okresie ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że w punkcie Cześć D pkt. 5 c podaje, że za wypadek uważa się powstanie szkody na osobie, na mieniu lub czyste straty finansowe. 46. Pytanie Prosimy o wprowadzenie limitu na jeden wypadek ubezpieczeniowy w wys. 500 tys. zł dla szkód określonych w pkt. 8 lit. c) (dot. przeniesienia chorób zakaźnych, zaraźliwych). 47. Pytanie Prosimy o ujednolicenie definicji czystej straty finansowej - w Części D pkt. 5 lit. e) zdefiniowano ją jako "szkodę niebędącą szkodą osobową lub rzeczową", natomiast w pkt. 8 lit. f) jako "szkody niebędące bezpośrednim następstwem szkody rzeczowej lub osobowej". Prosimy o przyjęcie definicji, że czystą stratą finansową jest szkoda niewynikająca ze szkody osobowej ani rzeczowej. Zamawiający informuje, iż zastosowanie ma wyłącznie definicja czystych strat finansowych rozumianych jako szkoda nie będąca szkodą osobową lub rzeczową. W związku z powyższą odpowiedzią na pytanie zmianie ulega zapis części I D.8.f: Było: szkody nie będące bezpośrednim następstwem szkody rzeczowej lub osobowej (czyste straty finansowe) limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie wypadki Jest: czyste straty finansowe limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie wypadki 48. Pytanie

10 Odnośnie ryzyka określonego w Części D w pkt. 8 lit. t) - prosimy o informację, czy zakres ochrony ma obejmować również OC z tyt. ruchu tramwajów. Jeśli tak, to prosimy o informację o liczbie tramwajów, ich stanie technicznym wraz z podaniem wieku oraz czy prowadzona jest kontrola motorniczych przed i w trakcie wykonywania pracy dotycząca spożycia przez nich alkoholu lub środków odurzających, czy każdy motorniczy poddawany jest takiej kontroli, czy i jak długo przechowywane są wyniki tych kontroli. Zamawiający informuje, że za szkody wyrządzone przez tramwaje odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji - Łódź Sp. z o.o. 49. Pytanie Odnośnie ryzyka określonego w Części D w pkt. 8 lit. t) - prosimy o podanie dodatkowych informacji: a. długości torowiska, b. stan techniczny torowiska i sieci trakcyjnej, w tym jaka część jest w złym lub bardzo złym stanie technicznym (w km lub %), jaka część przeszła gruntowny remont w ostatnich 5 latach (w km lub %), remonty jakich odcinków są planowane w najbliższych 2 latach (w km lub %) Zamawiający informuje, że w granicach Gminy Miejskiej Pabianice znajduje się metrów pojedynczego toru w tym torowisko biegnące w pasie drogowym od skrzyżowania ulic Łaska / Zamkowa / Partyzancka do zjazdu na torowisko wydzielone za skrzyżowaniem Warszawska / Sikorskiego / Nawrockiego. Na tym odcinku torowisko posiada nawierzchnię asfaltową i w pasie do 0,50 m od zewnętrznej główki szyny tramwajowej liczy się pas torowiska, który utrzymuje UMP, a w jego imieniu Zespół Inżyniera Miasta. Jest to odcinek o długości 5420 mb pojedynczego toru, czyli 2710 mb jezdni (na tym odcinku jest torowisko podwójne). Odpowiadając na pytanie b) w ocenie Zamawiającego, stan techniczny torowiska nie jest zadowalający. W ciągu ostatnich 5 lat były wykonywane takie remonty jak: uzupełnienie ubytków w asfalcie po zimie, spawanie pęknięć w szynach. W ciągu najbliższych dwóch lat Zamawiający nie przewiduje gruntownych remontów torowiska. W planie Zamawiający ma zmianę organizacji ruchu poprzez wydzielenie torowiska linią ciągłą oraz ewentualnie separatorami. 50. Pytanie Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka określonego w Części D w pkt. 8 lit. t) limitu na jedno zdarzenie w wys. 500 tys. zł. 51. Pytanie Prosimy o wykreślenie w Części D pkt. 8 lit. y). Zapis ten powoduje, że żadne wyłączenie OWU wykonawcy nie będzie miało zastosowanie, a zakładamy, że nie jest to intencją Zamawiającego. Zamawiający informuje, że jego intencją nie było ograniczanie wyłączeń OWU wykonawcy. Zapis ten jedynie wskazuje, że zakresem ubezpieczenia winna być objęta działalność którą wskazuje w SIWZ w pkt. I.3 Jednocześnie Zamawiający wykreśla zapis z punktu I.3 w następującej treści: zarządzanie drogami na terenie Miasta Pabianice (utrzymanie, remonty, konserwacja dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego, innych urządzeń bezpieczeństwa drogowego, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w różnych celach na podstawie ustawy o drogach publicznych, prowadzenie parkingów itp.). 52. Pytanie Prosimy o dodanie w Części D pkt. 8 lit. x) zapisu, że zakres ochrony nie obejmuje również odpowiedzialność majątkowa wynikająca z ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa z dnia Dz. Ust. Z 2011 Nr 34 Poz. 173). Zamawiający nie widzi potrzeby dopisywania powyższego zapisu. Jednocześnie informuje, że zgodnie z jego wiedzą funkcjonariusze publiczni zawarli lub też mieli taką możliwość odrębnego

11 ubezpieczenia, które zabezpiecza ich odpowiedzialność do 12 krotności miesięcznego wynagrodzenia. 53. Pytanie Odnośnie zapisów w Części D pkt. 8 lit. x) prosimy o potwierdzenie, że poza wyłączeniami ochrony wymienionymi w tym punkcie będą mieć zastosowanie również zapisy OWU wykonawcy wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 54. Pytanie Prosimy o wprowadzenie dla szkód określonych w Części D pkt. 8 lit. x) limitu w wys. 400 tys. zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe wspólnego dla szkód rzeczowych, osobowych i czystych strat finansowych. Odpowiedz na pytanie została udzielona powyżej. 55. Pytanie Jeśli zakres ubezpieczenia OC ma obejmować OC z tyt. posiadania i/lub zarządzania drogami publicznymi, mostami i wiaduktami, to prosimy o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie wypadki w wys. 500 tys. zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego oraz załączenie wykazu dróg wraz z określeniem ich stanu technicznego, podaniem długości dróg asfaltowych oraz podaniem ilości mostów i wiaduktów oraz określeniem ich stanu technicznego. Odpowiedz została udzielona w powyższych pytaniach. Dodatkowo Zamawiający informuje, że mosty oraz wiadukty są częścią pasa drogowego i w drogach gminnych zarządzane są przez Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach. 56. Pytanie Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem odpadów ani oraz sortowaniem, utylizowaniem, unieszkodliwianiem, odzyskiem lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów. 57. Pytanie Jeśli Zamawiający/Ubezpieczony posiada, zarządza lub administruje wysypiskiem odpadów lub sortuje, utylizuje, unieszkodliwia, odzyskuje lub w jakikolwiek inny sposób przetwarza odpady, to prosimy o wyłączenie z ochrony szkód w środowisku naturalnym związanych z wyżej wymienionymi ryzykami. W związku z odpowiedzią na pytanie 56 Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania powyższego włączenia. 58. Pytanie Jeśli ubezpieczenie OC ma obejmować szkody związane z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem odpadów i/lub sortowaniem, utylizowaniem, unieszkodliwianiem, odzyskiem lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów, to prosimy o następujące informacje: a. czy Gmina jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska śmieci? b. gdzie jest zlokalizowane wysypisko, na jakiej powierzchni, na jakiej wysokości? c. czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne? d. od kiedy funkcjonuje wysypisko i czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy)? e. jakie odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne)?

12 W związku z odpowiedzią na pytanie 56 Zamawiający nie widzi potrzeby odpowiadania na powższe pytanie. 59. Pytanie Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadania mienia nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, oraz szkód związanych z zarządzaniem tymi jednostkami, z wyjątkiem drobnych usług medycznych świadczonych przez personel jednostek organizacyjnych objętych ochroną na rzecz podopiecznych. 60. Pytanie Prosimy o zmianę zapisów klauzuli EIB 77 /Klauzula rzeczoznawców/ poprzez wykreślenie słów "przy czym brak zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami". 61. Pytanie Prosimy o zmianę klauzuli EIB 82 /Klauzula roszczeń regresowych/ poprzez wykreślenie słów "do podmiotów zależnych i powiązanych bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym lub z którymi Ubezpieczający jst powiązany bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo oraz do podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej (np. holdingu) co Ubezpieczający" i "i powyższych podmiotów". Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o załączenie wykazu podmiotów, o których mowa w tej klauzuli. Zamawiający informuje, iż za takie podmioty uważa m.in. spółki komunalne np. MZK Sp. o. o. 62. Pytanie W SIWZ Zamawiający podaje, że ubezpieczenia będą zawarte w formie umowy generalnej, natomiast nie załącza treści tej umowy. Prosimy o usunięcie zapisów dotyczących umowy generalnej wraz z potwierdzeniem, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą mieć OWU wykonawcy lub załączenie treści umowy generalnej. Zamawiający nie widzi potrzeby usunięcia tego zapisu. Informacja o istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w punkcie VIII SIWZ. Również w tym punkcie Zamawiający informuje, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały proponowane przez wykonawcę Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia. 63. Pytanie Prosimy o informację, na jaki dzień przedstawiono dane o szkodowości oraz czy dane te obejmują wszystkie jednostki i ryzyka zgłoszone obecnie do ubezpieczenia, w tym szkody i roszczenia z ryzyka określonego w Części D w pkt. 8 lit. t) (dot. OC z tyt. linii tramwajowej, torowiska i sieci trakcyjnej). W związku z tym, że szkodowość została uzyskana od różnych ubezpieczycieli Zamawiający nie jest wstanie podać konkretnej daty. Niemniej jednak z dokumentów uzyskanych od różnych ubezpieczycieli wynika, że szkododowość jest podana ze stanem od do dnia poprzedzającego ogłoszenie. Szkodowość zawiera ryzyka z Części D w pkt. 8 lit. t) (dot. OC z tyt. linii tramwajowej, torowiska i sieci trakcyjnej). Dodatkowo Zamawiający podaje dodatkową informacje o szkodzie która miała miejsce w 2011r. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń - wypłata w wysokości 1 225,00 zł (uszkodzenie monitoringu w następstwie uderzenia pioruna) Ubezpieczenie OC - wypłata w wysokości 1 032,84 zł (uszkodzenie pojazdu przez zaporę). 64. Pytanie

13 Prosimy o informację, czy ubezpieczeni podejmują działania i jakie, żeby ograniczyć liczbę szkód w szkołach polegających na kradzieży/zaginięciu rzeczy? Jednocześnie prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej dla tego rodzaju szkód w mieniu przechowywanym (tj. OC szatni) w wys. 200 zł lub franszyzy redukcyjnej w wys. 100 zł. Zamawiający informuje, iż ubezpieczone jednostki podejmują działania zmierzające do ograniczenia liczby szkód polegających na kradzieży/ zaginięciu rzeczy m.in. poprzez szczególną uwagę personelu na tego typu ryzyka. Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany franszyz, które zostały podane w SIWZ. 65. Pytanie Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia, placówek organizacyjnych Miasta? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód? Prosimy o odpowiedź na powyższe pytanie dla każdej ze zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji (dot. Budynków własnych i wynajmowanych) Obiekt zabytkowy Muzeum jest zlokalizowany w sąsiedztwie rzeki. Jest to teren podmokły i istnieje niebezpieczeństwo podniesienia się poziomu wód gruntowych. Dotychczas nie wystąpiły z tego powodu szkody. W Szkole Podstawowej Nr 8 przy bardzo intensywnych opadach deszczu powstaje niebezpieczeństwo podtopienia pomieszczeń w piwnicy w części budynku szkoły. W pozostałych budynkach nie występują ww. zagrożenia. 66. Pytanie Proszę o doprecyzowanie jakie mają być.. inne szkody powstałe w wyniku działalności prowadzonej/realizowanych zadań przez ubezpieczone jednostki organizacyjne.. w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć jakie inne szkody mogą powstać w związku z prowadzoną działalnością. Nie ma możliwości napisania scenariuszy szkodowych dla wszystkich możliwych szkód z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 67. Pytanie Klauzula EIB 15 klauzula szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych w związku z prowadzeniem prac budowlano- montażowych - wprowadzenie limitu ,00 została udzielona powyżej. 68. Pytanie Klauzula 82 roszczeń regresowych wnosimy o wykreślenie słowa pośrednio. 69. Pytanie Prośba o wyłączenie z ubezpieczenia lub zamianę zakresu na ryzyka nazwane w Części I,PKT. B pkt1 nasadzenia wieloletnie, zieleń miasta 70. Pytanie Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na r. Zgodnie z informacją, która została zamieszczona dnia r. Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień r.

14 71. Zamawiający dokonuje zmiany rodzaju pojazdu w załączniku nr 8 do SIWZ pozycja nr 12 i dokonuje modyfikacji: Było: Rodzaj pojazdu: specjalny Jest: Rodzaj pojazdu: ciągnik rolniczy. 72. Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 4 do (do Formularza Oferty) Informacje dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych w pkt. 2, poprzez usunięcie x w zakresie składki NNW w dla pojazdu z pozycji 6 nr rej. 9KC6 i dokonuje modyfikacji: Było: Lp. marka nr rej. OC AC NNW AS S wartość brutto pojazdu OC w Stawka AC w % AC w NNW w ASS w 1 Skoda SUPERB 49PK tak tak tak tak zł 2 Fiat PUNTO 41AG tak tak tak tak zł 3 VW CARAVELLE 43CC tak tak tak nie zł 4 Dacia LOGAN 8J70 tak tak tak tak zł 5 Thule TRAILERS 23R tak nie nie nie x 6 Dacia Dokker 9KC6 tak tak tak nie zł 7 Dacia Dokker 4KG4 tak tak tak nie zł 8 Renault Traffic 70TG tak tak tak nie zł 9 Volkswagen 23 EA tak tak tak nie zł 10 Opel Combo 88 UJ tak tak tak nie zł 11 Opel Astra C 790 tak tak tak nie zł 12 ciągnik W tak tak tak nie zł

15 MELE tak nie nie nie 14 Renault 6S88 tak tak tak tak zł ŁĄCZNA składka OC w ŁĄCZNA AC w ŁĄCZNA NNW w ŁĄCZNA ASS w Jest: Lp. marka nr rej. OC AC NNW AS S wartość brutto pojazdu OC w Stawka AC w % AC w NNW w ASS w 1 Skoda SUPERB 49PK tak tak tak tak zł 2 Fiat PUNTO 41AG tak tak tak tak zł 3 VW CARAVELLE 43CC tak tak tak nie zł 4 Dacia LOGAN 8J70 tak tak tak tak zł 5 Thule TRAILERS 23R tak nie nie nie x 6 Dacia Dokker 9KC6 tak tak tak nie zł 7 Dacia Dokker 4KG4 tak tak tak nie zł 8 Renault Traffic 70TG tak tak tak nie zł 9 Volkswagen 23 EA tak tak tak nie zł 10 Opel Combo 88 UJ tak tak tak nie zł

16 11 Opel Astra C 790 tak tak tak nie zł 12 ciągnik W 177 tak tak tak nie zł 13 MELE tak nie nie nie 14 Renault 6S88 tak tak tak tak zł ŁĄCZNA składka OC w ŁĄCZNA AC w ŁĄCZNA NNW w ŁĄCZNA ASS w

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RIiD.271.12.3.2014 Gnojnik, 2014-11-03

Znak sprawy: RIiD.271.12.3.2014 Gnojnik, 2014-11-03 Gmina Gnojnik Gnojnik 363 32-864 Gnojnik Znak sprawy: RIiD.271.12.3.2014 Gnojnik, 2014-11-03 W Y K O N A W C Y dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy)

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: zamówienia publicznego w formie przetargu w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Dubeninki Mereckiego 27 19-504 Dubeninki Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-17

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r. Strona 1 z 13 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bolesławieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Gniezno, 24.04.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.) Ostrowite, 13.08.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

z działalnością, o która pyta Wykonawca. Zamawiający nie planuje rozpoczęcia takiej działalności.

z działalnością, o która pyta Wykonawca. Zamawiający nie planuje rozpoczęcia takiej działalności. Ostrów Mazowiecka, dnia 12 lipca 2013 r. OR. 272.5.2013 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczeniu majątku i innych interesów Powiatu Ostrowskiego

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach ZP.271.18.2014 Uczestnicy postępowania przetargowego Pabianice, 26.11.2014 Dot postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie komunikacyjne autobusów przekazanych umową

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 1/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU) CZĘŚĆ I

(ZNAK SPRAWY 1/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU) CZĘŚĆ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym Kostrzyn nad Odrą, 09.04.2015r. Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Ubezpieczenie Majątku i Odpowiedzialności Cywilnej Miasta Kalety. Odpowiedź: Wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków nie ma pustostanów.

Dotyczy: Ubezpieczenie Majątku i Odpowiedzialności Cywilnej Miasta Kalety. Odpowiedź: Wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków nie ma pustostanów. Kalety, 20.05.2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: Ubezpieczenie Majątku i Odpowiedzialności Cywilnej Miasta Kalety Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2010 r.,

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP 27197312013 RISS 2412532 Zielona Góra, 5 grudnia 2013 r Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot postępowania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie 1 Informacje wymienione w pytaniu zostały uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Odpowiedź na pytanie 1 Informacje wymienione w pytaniu zostały uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień. Grójec, dn. 21.07.2014 r. Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T MIASTA PABIANIC

P R E Z Y D E N T MIASTA PABIANIC ZP.271.8.2015 Pabianice, 03.12.2015 Uczestnicy postępowania przetargowego Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie komunikacyjne autobusów przekazanych umową

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013 Zambrów dnia 09.08.2013 r. OR.272.10.2013 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Sierpc,15.07.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój.

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój. Polanica-Zdrój, dnia 24.09.2014 AM-ZP.271.25.2014.JZM Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46, http://bip.polanica.pl,

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Burmistrz Gminy Bielawa na zadane pytania zgodnie z art.38 Ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie MZK sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

GMINA ROŹWIENICA 37-565 ROŹWIENICA. Wyjaśnienie Nr 4

GMINA ROŹWIENICA 37-565 ROŹWIENICA. Wyjaśnienie Nr 4 GMINA ROŹWIENICA 37-565 ROŹWIENICA RG.271.PROG.4.4.2015 Roźwienica 05.11.2015r. Wyjaśnienie Nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 30 października 2015r w sprawie zamówienia ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 01.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Oznaczenie sprawy: ZP/28/2015 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Dotyczy postępowania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Wierzbica, 05.01.2015 r. Wykonawcy (uczestnicy postępowania) Dotyczy postępowania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r.

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r. Wrocław, dnia 06.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica...

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica... IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ...... adres siedziby Wykonawcy kod ulica... miasto województwo. nr telefonu... nr fax... adres e-mail. (miejscowość, data). Oferta Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r.

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Nr sprawy: BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1: Ubezpieczenie mienia Proszę o podanie sumy ubezpieczenia budynku biurowego wynajmowanego należącego do Powiatowego Urzędu Pracy

Pytanie nr 1: Ubezpieczenie mienia Proszę o podanie sumy ubezpieczenia budynku biurowego wynajmowanego należącego do Powiatowego Urzędu Pracy Mińsk Mazowiecki, dnia 30 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 21.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 27.11.2015 r. Do wszystkich wykonawców Oznaczenie sprawy: ZP/28/2015 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp.

Bardziej szczegółowo

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Rewal w Rewalu ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal Pismo: ID.271.22.05.2012 Rewal dnia: 2012-12-12 WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 8/2014/OKOM/NO/K/BU)

(ZNAK SPRAWY 8/2014/OKOM/NO/K/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA POJAZDÓW ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 2 do treści SIWZ. W sprawie postępowania na usługi ubezpieczenie mienia Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu, nr sprawy ZP-2/ZZM/U/2014.

Wyjaśnienie nr 2 do treści SIWZ. W sprawie postępowania na usługi ubezpieczenie mienia Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu, nr sprawy ZP-2/ZZM/U/2014. 1 Elbląg, dnia 05.04.2014r. Do Wykonawców Wyjaśnienie nr 2 do treści SIWZ W sprawie postępowania na usługi ubezpieczenie mienia Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu, nr sprawy ZP-2/ZZM/U/2014. Działając

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc Sierpc, 13.07.2012 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo