Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości."

Transkrypt

1 Pabianice, r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA PABIANICE. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych w dniach: r., r., r. wraz z wyjaśnieniami oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 1. Pytanie Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały wskazane budynki nieużytkowane/ pustostany. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o pominięcie pytań Zgodnie z załącznik nr 6 do SIWZ wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. została udzielona w punkcie Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla przedmiotowego mienia do zakresu FLE-y. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1, Zamawiający nie widzi potrzeby ograniczania zakresu 4. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o informację na temat dodatkowych zabezpieczeń zastosowanych dla przedmiotowego mienia (np. stały dozór, ogrodzenie terenu, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów) Wszystkie informacje o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych zostały podane w załączniku nr 6 i 6 a do SIWZ. 5. Pytanie Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia w systemie all risks ryzyka aktów terroryzmu.

2 6. Pytanie W nawiązaniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w systemie all risks o zalanie w wyniku rozszczelnienia dachów i rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach, nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia, nieszczelności okien prosimy o potwierdzenie, że niniejszy zapis ma zastosowanie jedynie w sytuacji gdy do szkody nie przyczynił się zły stan techniczny przedmiotowych elementów. Zamawiający wykreśla zapis z punktu B.2 w treści zalanie w wyniku gwałtownego topnienia mas śniegu lub lodu. W przypadku szkód które powstały w wyniku rozszczelnienia dachów i rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach, nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia, nieszczelności okien zastosowanie mieć będzie limit odpowiedzialności w wysokości ,00zł na jednostkę (Zastosowany limit odpowiedzialności nie ma zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane) 7. Pytanie W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w systemie all risks o szkody w mieniu składowanym bezpośrednio na podłodze prosimy o potwierdzenie, że niniejszy zapis dotyczy mienia, którego składowanie wynika ze specyfiki mienia i/lub zaleceń producenta. 8. Pytanie W odniesieniu do zasady wypłaty odszkodowania dotyczącej budynków, budowli oraz nakładów adaptacyjnych/inwestycyjnych prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie miał możliwość weryfikacji przedłożonego kosztorysu. 9. Pytanie W odniesieniu do zapisów SIWZ określających, że jeżeli Zamawiający (w tym również jednostki organizacyjne) na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub swojemu pełnomocnikowi (Brokerowi) istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, prosimy o potwierdzenie że niniejszy zapis dotyczy jedynie sytuacji, w których Zamawiający nie posiadał istotnych informacji i nie mógł ich posiadać nawet przy zachowaniu należytej staranności. 10. Pytanie Prosimy o wykreślenie zapisów określających, że nie stosuje się konsumpcji sumy ubezpieczenia tj. suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania. W miejsce przedmiotowego zapisu prosimy o wprowadzenie zapisu następującej treści Ustala się, że w przypadku redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia wskazanej w SIWZ, Wykonawca automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia do jej pierwotnej wysokości. Zamawiający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki w systemie pro rata temporis, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminie 30 dni od momentu wypłaty odszkodowania. Niniejszy zapis nie dotyczy limitów odpowiedzialności określonych jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia lub limit na pierwsze ryzyko, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. 11. Pytanie W odniesieniu do Klauzuli EIB 01A /Klauzula reprezentantów/ uprzejmie prosimy o modyfikację jej treści poprzez zastosowanie następującego zapisu Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie oraz rażącego niedbalstwa

3 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli EIB 01A /Klauzula reprezentantów/. Niemniej jednak Zamawiający wyraża zgodę na zamianę klauzuli EIB 01A/Klauzula reprezentantów/ na klauzulę EIB 01B /Klauzula reprezentantów/. 12. Pytanie Prosimy o przeniesienie klauzuli EIB 05B /Klauzula pokrycia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych/ do zakresu klauzul fakultatywnych. 13. Pytanie W odniesieniu do klauzuli EIB 08B /Klauzula MiniCARGO/ prosimy o potwierdzenie, że limit ,00 dotyczy jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia. 14. Pytanie W odniesieniu do klauzuli EIB 15 /Klauzula szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych w związku z prowadzeniem prac budowlano montażowych/ prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w kwocie ,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz zapisu wyłączającego odpowiedzialność Wykonawcy w przypadku prac naruszający konstrukcję nośną oraz dachową budynku. 15. Pytanie W odniesieniu do klauzuli EIB 12 /Klauzula ubezpieczenia mienia poza budynkami/ prosimy o dopisanie, że zakres dotyczący kradzieży dotyczy tylko i wyłącznie mienia, którego nie można było usunąć bez użycia siły lub narzędzi. 16. Pytanie W odniesieniu do klauzuli EIB 16A /Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano montażowych/ prosimy o wprowadzenie zapisu określającego że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są prace naruszające konstrukcję nośną oraz dachową budynku. 17. Pytanie W odniesieniu do klauzuli EIB 21 /Klauzula miejsca ubezpieczenia/ prosimy o wprowadzenie limitu dla jednego miejsca ubezpieczenia w kwocie ,00 oraz zapisu wskazującego, że niniejsza klauzula ma zastosowanie jedynie w przypadku gdy przedmiotowe miejsce ubezpieczenia spełnia minimalne wymagania ppoż określone przepisami prawa.. Jednocześnie Zamawiający informuje, że jest zobligowany do stosowania zabezpieczeń ppoż. zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. 18. Pytanie Prosimy o przeniesienie klauzuli rozliczenia składek do zakresu klauzul fakultatywnych Pytanie W odniesieniu do klauzuli EIB 54 /Klauzula automatycznego pokrycia podmiotów zależnych/prosimy o potwierdzenie, że w przypadku nowopowstałych podmiotów nie ulegnie zmianie profil prowadzonej działalności.

4 20. Pytanie Prosimy o przeniesienie klauzuli EIB 63 /klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych/ oraz klauzuli EIB 64B /Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych/ do zakresu klauzul fakultatywnych./. 21. Pytanie W odniesieniu do klauzuli EIB 72 /Klauzula braku potrąceń/ prosimy o wyłączenie z jej zakresu budynków, który wiek przekracza 50 lat Pytanie W odniesieniu do klauzuli EIB 82 /Klauzula roszczeń regresowych/ prosimy o wprowadzenie zapisu, że niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadku gdy do szkody doszło na skutek winy umyślnej. 23. Pytanie Czy Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia wyłączona jest odpowiedzialność w związku z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz ekstremalnych. 24. Pytanie Czy Zamawiający potwierdza, że pokazy sztucznych ogni podczas organizowanych imprez wykonywane będą przez profesjonalne podmioty zewnętrzne zajmujące się tego typu działalnością. 25. Pytanie W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego o szkody powstałe wskutek kradzieży ze środka transportu prosimy o dopisanie, że odpowiedzialność ma miejsce jedynie w sytuacji gdy sprzęt znajdował się w zamkniętym pojeździe ze sztywnym dachem oraz nie był widoczny z zewnątrz. Zamawiający wraża zgodę na powyższe 26. Pytanie W przypadku braku możliwości przedstawienia szczegółowego wykazu sprzętu elektronicznego prosimy o wskazanie procentowego udziału sprzętu, którego wiek przekracza 5 lat. Zamawiający informuje, rok produkcji ok 20-30% sprzętu elektronicznego jest starszy niż 2009r. 27. Pytanie W odniesieniu do zasad wypłacania odszkodowań dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego dotyczących wypłacania odszkodowań bez jakichkolwiek potrąceń, prosimy o wyłączenie z przedmiotowego zakresu sprzętu, którego wiek przekracza 5 lat. 28. Pytanie

5 Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk szkód wyrządzonych wskutek aktów terroryzmu, sabotażu, strajków, zamieszek, lokautów Pytanie Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie następującej treści do klauzuli czystych strat finansowych: 1) Wykonawca nie odpowiada za szkody: a) związane z działalnością: - polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych lub montażowych, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu - bankową lub ubezpieczeniową - leasingową - dotyczącą przetwarzania danych, instalacji oraz błędnym funkcjonowaniem oprogramowania - księgową lub finansową - reklamową - pośredników turystycznych i organizatorów turystyki b) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności c) wynikające z niedotrzymania terminów d) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy papierów wartościowych e) związane z odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji członka władz spółki kapitałowej f) związane ze stosunkiem pracy Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli. Jednocześnie Zamawiający informuje (co zawiera swoje odzwierciedlenie w zapisach SIWZ), iż wszelkie zapisy wzorców umownych załączonych do oferty (w szczególności OWU) będą miały zastosowanie do umowy o ile nie są sprzeczne z SIWZ. W związku z tym jeśli w/w klauzula będzie się znajdować we wzorcach umownych załączonych do oferty danego wykonawcy i nie będzie sprzeczna z SIWZ będzie miała zastosowanie. 30. Pytanie Prosimy o wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności cywilnej z tytułu wydawania przez osoby objęte ubezpieczeniem decyzji administracyjnych, w kwocie ,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. JEDNOCZEŚNIE ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W UBEZPIECZENIU OC : Zmianie zapisu z punktu części I D.8.x) i części IV 8 r). Było: odpowiedzialność cywilną z tytułu wydawania przez osoby objęte ubezpieczeniem decyzji administracyjnych oraz podejmowania innych czynności z zakresu administracji publicznej w tym składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Pabianice, w szczególności: - działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej, - wydania niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, - wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego, - niewydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa. W ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: - wyrządzone w związku ze świadomym naruszeniem prawa, - związane z popełnieniem przestępstwa przez osoby na stanowiskach kierowniczych,

6 - które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności, - powstałe w wyniku niewypłacalności. Jest: odpowiedzialność cywilną z tytułu wydawania przez osoby objęte ubezpieczeniem decyzji administracyjnych oraz podejmowania innych czynności z zakresu administracji publicznej w tym składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Pabianice, w szczególności: - działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej, - wydania niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, - wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego, - niewydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa. W ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: - wyrządzone w związku z umyślnym naruszeniem prawa, - związane z popełnieniem przestępstwa przez osoby na stanowiskach kierowniczych, - które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym wyłącznie przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności, - powstałe w wyniku niewypłacalności Ubezpieczającego. Zmianie zapisu z punktu części I pkt. D. 6 i części IV pkt. 6: Było: Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową szkody wyrządzone na terytorium Polski (zaś dla podróży służbowych pracowników Miasta, jego jednostek organizacyjnych na terytorium Europy) Jest: Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową szkody wynikające z wypadków na terytorium Polski (zaś dla podróży służbowych pracowników Miasta, jego jednostek organizacyjnych na terytorium Europy) 31. Pytanie Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci lub składowiskiem odpadów 32. Pytanie Czy Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z działalnością jednostek typu: zakłady opieki medycznej, szpitali itp., z wyjątkiem drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych. 33. Pytanie Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z zarządzaniem drogami. Zamawiający nie oczekuje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z zarządzeniem drogami, gdyż ryzyko to znajduje się po stronie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej, niemniej jednak w przypadku szkód związanych m.in. z posiadaniem, zarządzaniem i/lub administrowaniem linii tramwajowej wraz z torowiskiem i siecią trakcyjną w pasie drogowym na terenie Miasta Pabianic, przystanków, wiat przystankowych oraz rowerowych, siecią kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem, Wykonawca nie może się powołać na brak rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedniości cywilnej w związku z zarządzeniem drogami.

7 34. Pytanie Czy Zamawiający potwierdza, że w żadnej z ubezpieczanych lokalizacji nie przechowuje materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie lokalizacji, w których takie mienie się znajduje wraz z określeniem jego rodzaju, ilości oraz dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosowano w celi zminimalizowania ryzyka powstania szkody Zamawiający potwierdza, że w żadnej z ubezpieczanych lokalizacji nie przechowuje materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. 35. Pytanie czy zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego Zamawiający działa na postawie różnych ustaw. W związku z tym, że wykonawca nie wskazuje żadnej konkretnej ustawy nie widzi sensu potwierdzania powyższego. Jednocześnie Zmawiający wskazuje, że opis działalności Zamawiającego został określony w SIWZ. 36. Pytanie Mając na uwadze, że przedstawiona szkodowość jest jednym z istotnych czynników przy szacowaniu składki za ryzyko prosimy o szczegółowsze informacje na temat szkodowości, tj. założonej rezerwy na kwotę ,70 w zakresie przyczyny powstania szkody. Zamawiający wielokrotnie próbował uzyskać informacje od ubezpieczyciela, który podał mu tą rezerwę, niemniej jednak ze względu na zmiany prawne ubezpieczyciela (połączenie z innym ubezpieczycielem) oraz związane z tym zmiany osób, które zajmują się likwidacją szkód nie uzyskał podziału rezerwy na zdarzenia. 37. Pytanie Czy Zamawiający dopuszcza w Części II Ubezpieczenia komunikacyjne lit. E, pkt 3 Ubezpieczenie autocasco, ppkt g) zmianę punktu z treści: Ubezpieczyciel zwróci poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty kluczy (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu). na treść: Ubezpieczyciel zwróci poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty kluczy (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu) z wyłączeniem szkód powstałych wskutek okoliczności innych niż kradzież,, niemniej jednak Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na to ryzyko do 2 zdarzeń w okresie rozliczeniowym. 38. Pytanie Czy Zamawiający dopuszcza w Części II Ubezpieczenia komunikacyjne lit. E, pkt 3 Ubezpieczenie autocasco, ppkt d) zmianę punktu z treści: - ubezpieczyciel odpowiada również za szkody nie będące wynikiem rażącego niedbalstwa czy spowodowane umyślnie, a powstałe wskutek: a. powstałe w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż na treść: - ubezpieczyciel odpowiada również za szkody nie będące wynikiem rażącego niedbalstwa czy spowodowane umyślnie, a powstałe wskutek: a. powstałe w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż, pod warunkiem, że ładunek lub bagaż był właściwie załadowany.

8 Zgoda 39. Pytanie Czy Zamawiający może wyjaśnić co się mieści pod zapisem czynu zabronionego umieszczonego w Części II Ubezpieczenia komunikacyjne lit. E, pkt 3 Ubezpieczenie autocasco, ppkt h). Przez czyn zabroniony Zamawiający rozumie zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. 40. Pytanie Czy Zamawiający dopuszcza w Części II Ubezpieczenia komunikacyjne lit. E, pkt 3 Ubezpieczenie autocasco, ppkt o) d zmianę punktu z treści : Ubezpieczyciel zobowiązany jest również do pokrycia, w ramach przyjętej sumy ubezpieczenia, udokumentowanych kosztów, które poniósł Ubezpieczający, a które dotyczyły: - holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu, z miejsca powstania szkody do siedziby Ubezpieczającego lub miejsca naprawy wskazanego przez Ubezpieczającego w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia, nie więcej jednak niż 2.000,00; na treść : Ubezpieczyciel zobowiązany jest również do pokrycia, w ramach przyjętej sumy ubezpieczenia, udokumentowanych kosztów, które poniósł Ubezpieczający, a które dotyczyły: - holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu, z miejsca powstania szkody do siedziby Ubezpieczającego lub miejsca naprawy wskazanego przez Ubezpieczającego w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia. Kwota zwrotu kosztów holowania nie może przekroczyć 10% sumy ubezpieczenia pojazdu. Zgoda 41. Pytanie Czy Zamawiający dopuszcza w Części II Ubezpieczenia komunikacyjne lit. E, pkt 3 Ubezpieczenie autocasco, ppkt o) h zmianę punktu z treści : Wykonanie oględzin pojazdu oraz oceny technicznej odbywa się najdalej w ciągu 2 dni roboczych po zgłoszeniu szkody. W przypadku nie wykonania oględzin pojazdu oraz oceny technicznej w ciągu 2 dni roboczych po zgłoszeniu szkody Ubezpieczający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu. Odszkodowanie zostanie wówczas wypłacone na podstawie dostarczonych do Ubezpieczyciela oryginałów lub kopii faktur za naprawę w należnej kwocie. Na treść: Wykonanie oględzin pojazdu oraz oceny technicznej odbywa się najdalej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu szkody. W przypadku nie wykonania oględzin pojazdu oraz oceny technicznej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu szkody Ubezpieczający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu. Odszkodowanie zostanie wówczas wypłacone na podstawie dostarczonych do Ubezpieczyciela oryginałów lub kopii faktur za naprawę w należnej kwocie. Zgoda 42. Pytanie Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie w Części II Ubezpieczenia komunikacyjne lit. E, pkt 4, ppkt a) Ubezpieczenie NNW w związku z ruchem pojazdów mechanicznych treści :

9 - a także trwałe następstwa zawału serca lub krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy lub pasażerów w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną. 43. Pytanie Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie składek minimalnych OC/AC/NWW nie niezależnie od okresu ochrony wynikających z taryf stosowanych przez Wykonawcę?. 44. Pytanie Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe, o których mowa w Części D dot. ubezpieczenia OC, pkt. 3 lit. a), b) i c) na str. 21, będą uzasadnione i będą pokrywane w ramach sumy gwarancyjnej /limitów na dane ryzyko oraz że koszty określone w pkt. 3 lit. a) i b) będą pokrywane w uzgodnieniu z ubezpieczycielem. 45. Pytanie Prosimy o doprecyzowanie zakresu czasowego ochrony - w Części D w pkt. 2 podano, że "zakres ubezpieczenia obejmuje OC za zdarzenia powodujące szkody osobowe i rzeczowe...", natomiast w pkt. 5 lit. c) - "za wypadek uważa się powstanie szkody na osobie, na mieniu lub czystej straty finansowej" i w lit. d) "ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia wynikające z wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia...". Czy wypadkiem ubezpieczeniowym jest zatem zdarzenie powodujące szkodę, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia, czy powstanie szkody w okresie ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że w punkcie Cześć D pkt. 5 c podaje, że za wypadek uważa się powstanie szkody na osobie, na mieniu lub czyste straty finansowe. 46. Pytanie Prosimy o wprowadzenie limitu na jeden wypadek ubezpieczeniowy w wys. 500 tys. zł dla szkód określonych w pkt. 8 lit. c) (dot. przeniesienia chorób zakaźnych, zaraźliwych). 47. Pytanie Prosimy o ujednolicenie definicji czystej straty finansowej - w Części D pkt. 5 lit. e) zdefiniowano ją jako "szkodę niebędącą szkodą osobową lub rzeczową", natomiast w pkt. 8 lit. f) jako "szkody niebędące bezpośrednim następstwem szkody rzeczowej lub osobowej". Prosimy o przyjęcie definicji, że czystą stratą finansową jest szkoda niewynikająca ze szkody osobowej ani rzeczowej. Zamawiający informuje, iż zastosowanie ma wyłącznie definicja czystych strat finansowych rozumianych jako szkoda nie będąca szkodą osobową lub rzeczową. W związku z powyższą odpowiedzią na pytanie zmianie ulega zapis części I D.8.f: Było: szkody nie będące bezpośrednim następstwem szkody rzeczowej lub osobowej (czyste straty finansowe) limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie wypadki Jest: czyste straty finansowe limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie wypadki 48. Pytanie

10 Odnośnie ryzyka określonego w Części D w pkt. 8 lit. t) - prosimy o informację, czy zakres ochrony ma obejmować również OC z tyt. ruchu tramwajów. Jeśli tak, to prosimy o informację o liczbie tramwajów, ich stanie technicznym wraz z podaniem wieku oraz czy prowadzona jest kontrola motorniczych przed i w trakcie wykonywania pracy dotycząca spożycia przez nich alkoholu lub środków odurzających, czy każdy motorniczy poddawany jest takiej kontroli, czy i jak długo przechowywane są wyniki tych kontroli. Zamawiający informuje, że za szkody wyrządzone przez tramwaje odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji - Łódź Sp. z o.o. 49. Pytanie Odnośnie ryzyka określonego w Części D w pkt. 8 lit. t) - prosimy o podanie dodatkowych informacji: a. długości torowiska, b. stan techniczny torowiska i sieci trakcyjnej, w tym jaka część jest w złym lub bardzo złym stanie technicznym (w km lub %), jaka część przeszła gruntowny remont w ostatnich 5 latach (w km lub %), remonty jakich odcinków są planowane w najbliższych 2 latach (w km lub %) Zamawiający informuje, że w granicach Gminy Miejskiej Pabianice znajduje się metrów pojedynczego toru w tym torowisko biegnące w pasie drogowym od skrzyżowania ulic Łaska / Zamkowa / Partyzancka do zjazdu na torowisko wydzielone za skrzyżowaniem Warszawska / Sikorskiego / Nawrockiego. Na tym odcinku torowisko posiada nawierzchnię asfaltową i w pasie do 0,50 m od zewnętrznej główki szyny tramwajowej liczy się pas torowiska, który utrzymuje UMP, a w jego imieniu Zespół Inżyniera Miasta. Jest to odcinek o długości 5420 mb pojedynczego toru, czyli 2710 mb jezdni (na tym odcinku jest torowisko podwójne). Odpowiadając na pytanie b) w ocenie Zamawiającego, stan techniczny torowiska nie jest zadowalający. W ciągu ostatnich 5 lat były wykonywane takie remonty jak: uzupełnienie ubytków w asfalcie po zimie, spawanie pęknięć w szynach. W ciągu najbliższych dwóch lat Zamawiający nie przewiduje gruntownych remontów torowiska. W planie Zamawiający ma zmianę organizacji ruchu poprzez wydzielenie torowiska linią ciągłą oraz ewentualnie separatorami. 50. Pytanie Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka określonego w Części D w pkt. 8 lit. t) limitu na jedno zdarzenie w wys. 500 tys. zł. 51. Pytanie Prosimy o wykreślenie w Części D pkt. 8 lit. y). Zapis ten powoduje, że żadne wyłączenie OWU wykonawcy nie będzie miało zastosowanie, a zakładamy, że nie jest to intencją Zamawiającego. Zamawiający informuje, że jego intencją nie było ograniczanie wyłączeń OWU wykonawcy. Zapis ten jedynie wskazuje, że zakresem ubezpieczenia winna być objęta działalność którą wskazuje w SIWZ w pkt. I.3 Jednocześnie Zamawiający wykreśla zapis z punktu I.3 w następującej treści: zarządzanie drogami na terenie Miasta Pabianice (utrzymanie, remonty, konserwacja dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego, innych urządzeń bezpieczeństwa drogowego, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w różnych celach na podstawie ustawy o drogach publicznych, prowadzenie parkingów itp.). 52. Pytanie Prosimy o dodanie w Części D pkt. 8 lit. x) zapisu, że zakres ochrony nie obejmuje również odpowiedzialność majątkowa wynikająca z ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa z dnia Dz. Ust. Z 2011 Nr 34 Poz. 173). Zamawiający nie widzi potrzeby dopisywania powyższego zapisu. Jednocześnie informuje, że zgodnie z jego wiedzą funkcjonariusze publiczni zawarli lub też mieli taką możliwość odrębnego

11 ubezpieczenia, które zabezpiecza ich odpowiedzialność do 12 krotności miesięcznego wynagrodzenia. 53. Pytanie Odnośnie zapisów w Części D pkt. 8 lit. x) prosimy o potwierdzenie, że poza wyłączeniami ochrony wymienionymi w tym punkcie będą mieć zastosowanie również zapisy OWU wykonawcy wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 54. Pytanie Prosimy o wprowadzenie dla szkód określonych w Części D pkt. 8 lit. x) limitu w wys. 400 tys. zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe wspólnego dla szkód rzeczowych, osobowych i czystych strat finansowych. Odpowiedz na pytanie została udzielona powyżej. 55. Pytanie Jeśli zakres ubezpieczenia OC ma obejmować OC z tyt. posiadania i/lub zarządzania drogami publicznymi, mostami i wiaduktami, to prosimy o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie wypadki w wys. 500 tys. zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego oraz załączenie wykazu dróg wraz z określeniem ich stanu technicznego, podaniem długości dróg asfaltowych oraz podaniem ilości mostów i wiaduktów oraz określeniem ich stanu technicznego. Odpowiedz została udzielona w powyższych pytaniach. Dodatkowo Zamawiający informuje, że mosty oraz wiadukty są częścią pasa drogowego i w drogach gminnych zarządzane są przez Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach. 56. Pytanie Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem odpadów ani oraz sortowaniem, utylizowaniem, unieszkodliwianiem, odzyskiem lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów. 57. Pytanie Jeśli Zamawiający/Ubezpieczony posiada, zarządza lub administruje wysypiskiem odpadów lub sortuje, utylizuje, unieszkodliwia, odzyskuje lub w jakikolwiek inny sposób przetwarza odpady, to prosimy o wyłączenie z ochrony szkód w środowisku naturalnym związanych z wyżej wymienionymi ryzykami. W związku z odpowiedzią na pytanie 56 Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania powyższego włączenia. 58. Pytanie Jeśli ubezpieczenie OC ma obejmować szkody związane z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem odpadów i/lub sortowaniem, utylizowaniem, unieszkodliwianiem, odzyskiem lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów, to prosimy o następujące informacje: a. czy Gmina jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska śmieci? b. gdzie jest zlokalizowane wysypisko, na jakiej powierzchni, na jakiej wysokości? c. czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne? d. od kiedy funkcjonuje wysypisko i czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy)? e. jakie odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne)?

12 W związku z odpowiedzią na pytanie 56 Zamawiający nie widzi potrzeby odpowiadania na powższe pytanie. 59. Pytanie Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadania mienia nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, oraz szkód związanych z zarządzaniem tymi jednostkami, z wyjątkiem drobnych usług medycznych świadczonych przez personel jednostek organizacyjnych objętych ochroną na rzecz podopiecznych. 60. Pytanie Prosimy o zmianę zapisów klauzuli EIB 77 /Klauzula rzeczoznawców/ poprzez wykreślenie słów "przy czym brak zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami". 61. Pytanie Prosimy o zmianę klauzuli EIB 82 /Klauzula roszczeń regresowych/ poprzez wykreślenie słów "do podmiotów zależnych i powiązanych bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym lub z którymi Ubezpieczający jst powiązany bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo oraz do podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej (np. holdingu) co Ubezpieczający" i "i powyższych podmiotów". Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o załączenie wykazu podmiotów, o których mowa w tej klauzuli. Zamawiający informuje, iż za takie podmioty uważa m.in. spółki komunalne np. MZK Sp. o. o. 62. Pytanie W SIWZ Zamawiający podaje, że ubezpieczenia będą zawarte w formie umowy generalnej, natomiast nie załącza treści tej umowy. Prosimy o usunięcie zapisów dotyczących umowy generalnej wraz z potwierdzeniem, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą mieć OWU wykonawcy lub załączenie treści umowy generalnej. Zamawiający nie widzi potrzeby usunięcia tego zapisu. Informacja o istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w punkcie VIII SIWZ. Również w tym punkcie Zamawiający informuje, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały proponowane przez wykonawcę Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia. 63. Pytanie Prosimy o informację, na jaki dzień przedstawiono dane o szkodowości oraz czy dane te obejmują wszystkie jednostki i ryzyka zgłoszone obecnie do ubezpieczenia, w tym szkody i roszczenia z ryzyka określonego w Części D w pkt. 8 lit. t) (dot. OC z tyt. linii tramwajowej, torowiska i sieci trakcyjnej). W związku z tym, że szkodowość została uzyskana od różnych ubezpieczycieli Zamawiający nie jest wstanie podać konkretnej daty. Niemniej jednak z dokumentów uzyskanych od różnych ubezpieczycieli wynika, że szkododowość jest podana ze stanem od do dnia poprzedzającego ogłoszenie. Szkodowość zawiera ryzyka z Części D w pkt. 8 lit. t) (dot. OC z tyt. linii tramwajowej, torowiska i sieci trakcyjnej). Dodatkowo Zamawiający podaje dodatkową informacje o szkodzie która miała miejsce w 2011r. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń - wypłata w wysokości 1 225,00 zł (uszkodzenie monitoringu w następstwie uderzenia pioruna) Ubezpieczenie OC - wypłata w wysokości 1 032,84 zł (uszkodzenie pojazdu przez zaporę). 64. Pytanie

13 Prosimy o informację, czy ubezpieczeni podejmują działania i jakie, żeby ograniczyć liczbę szkód w szkołach polegających na kradzieży/zaginięciu rzeczy? Jednocześnie prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej dla tego rodzaju szkód w mieniu przechowywanym (tj. OC szatni) w wys. 200 zł lub franszyzy redukcyjnej w wys. 100 zł. Zamawiający informuje, iż ubezpieczone jednostki podejmują działania zmierzające do ograniczenia liczby szkód polegających na kradzieży/ zaginięciu rzeczy m.in. poprzez szczególną uwagę personelu na tego typu ryzyka. Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany franszyz, które zostały podane w SIWZ. 65. Pytanie Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia, placówek organizacyjnych Miasta? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód? Prosimy o odpowiedź na powyższe pytanie dla każdej ze zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji (dot. Budynków własnych i wynajmowanych) Obiekt zabytkowy Muzeum jest zlokalizowany w sąsiedztwie rzeki. Jest to teren podmokły i istnieje niebezpieczeństwo podniesienia się poziomu wód gruntowych. Dotychczas nie wystąpiły z tego powodu szkody. W Szkole Podstawowej Nr 8 przy bardzo intensywnych opadach deszczu powstaje niebezpieczeństwo podtopienia pomieszczeń w piwnicy w części budynku szkoły. W pozostałych budynkach nie występują ww. zagrożenia. 66. Pytanie Proszę o doprecyzowanie jakie mają być.. inne szkody powstałe w wyniku działalności prowadzonej/realizowanych zadań przez ubezpieczone jednostki organizacyjne.. w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć jakie inne szkody mogą powstać w związku z prowadzoną działalnością. Nie ma możliwości napisania scenariuszy szkodowych dla wszystkich możliwych szkód z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 67. Pytanie Klauzula EIB 15 klauzula szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych w związku z prowadzeniem prac budowlano- montażowych - wprowadzenie limitu ,00 została udzielona powyżej. 68. Pytanie Klauzula 82 roszczeń regresowych wnosimy o wykreślenie słowa pośrednio. 69. Pytanie Prośba o wyłączenie z ubezpieczenia lub zamianę zakresu na ryzyka nazwane w Części I,PKT. B pkt1 nasadzenia wieloletnie, zieleń miasta 70. Pytanie Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na r. Zgodnie z informacją, która została zamieszczona dnia r. Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień r.

14 71. Zamawiający dokonuje zmiany rodzaju pojazdu w załączniku nr 8 do SIWZ pozycja nr 12 i dokonuje modyfikacji: Było: Rodzaj pojazdu: specjalny Jest: Rodzaj pojazdu: ciągnik rolniczy. 72. Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 4 do (do Formularza Oferty) Informacje dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych w pkt. 2, poprzez usunięcie x w zakresie składki NNW w dla pojazdu z pozycji 6 nr rej. 9KC6 i dokonuje modyfikacji: Było: Lp. marka nr rej. OC AC NNW AS S wartość brutto pojazdu OC w Stawka AC w % AC w NNW w ASS w 1 Skoda SUPERB 49PK tak tak tak tak zł 2 Fiat PUNTO 41AG tak tak tak tak zł 3 VW CARAVELLE 43CC tak tak tak nie zł 4 Dacia LOGAN 8J70 tak tak tak tak zł 5 Thule TRAILERS 23R tak nie nie nie x 6 Dacia Dokker 9KC6 tak tak tak nie zł 7 Dacia Dokker 4KG4 tak tak tak nie zł 8 Renault Traffic 70TG tak tak tak nie zł 9 Volkswagen 23 EA tak tak tak nie zł 10 Opel Combo 88 UJ tak tak tak nie zł 11 Opel Astra C 790 tak tak tak nie zł 12 ciągnik W tak tak tak nie zł

15 MELE tak nie nie nie 14 Renault 6S88 tak tak tak tak zł ŁĄCZNA składka OC w ŁĄCZNA AC w ŁĄCZNA NNW w ŁĄCZNA ASS w Jest: Lp. marka nr rej. OC AC NNW AS S wartość brutto pojazdu OC w Stawka AC w % AC w NNW w ASS w 1 Skoda SUPERB 49PK tak tak tak tak zł 2 Fiat PUNTO 41AG tak tak tak tak zł 3 VW CARAVELLE 43CC tak tak tak nie zł 4 Dacia LOGAN 8J70 tak tak tak tak zł 5 Thule TRAILERS 23R tak nie nie nie x 6 Dacia Dokker 9KC6 tak tak tak nie zł 7 Dacia Dokker 4KG4 tak tak tak nie zł 8 Renault Traffic 70TG tak tak tak nie zł 9 Volkswagen 23 EA tak tak tak nie zł 10 Opel Combo 88 UJ tak tak tak nie zł

16 11 Opel Astra C 790 tak tak tak nie zł 12 ciągnik W 177 tak tak tak nie zł 13 MELE tak nie nie nie 14 Renault 6S88 tak tak tak tak zł ŁĄCZNA składka OC w ŁĄCZNA AC w ŁĄCZNA NNW w ŁĄCZNA ASS w

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012

WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012 WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012 NR postępowania: WSzSL/FKZ-96/12 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne W niniejszym rozdziale określone zostały osoby, które mogą przystąpić do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA 1 II. DEFINICJE 2 III. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) 4

SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA 1 II. DEFINICJE 2 III. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) 4 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) oraz Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klienta Korporacyjnego SPIS

Bardziej szczegółowo