MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm."

Transkrypt

1 MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.) Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły Pruszków Zatwierdzam: Strona 1 z 37

2 Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony INFORMACJE OGÓLNE: Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego Zamawiający: Adres Zamawiającego: Nr EKD: Z Z REGON: NIP: Rodzaj działalności: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. ul. S. Bryły 6, Pruszków tel./faks: strona internetowa: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, Zbieranie odpadów niebezpiecznych Niniejsza SIWZ oraz dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej dokumentacji. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z dokumentacją przetargową, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający udzieli odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali niniejszą dokumentację, bez wskazania źródła zapytania i zamieści ją na stronie internetowej, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło zgodnie z Ustawą. Upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest: - ze strony Zamawiającego: Michał Pol, Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., tel , (022) (wewn. 849) godziny pracy od poniedziałku do piątku ze strony Brokera: Andrzej Silski, KJF Broker Sp. z o.o., tel , fax , godziny pracy od poniedziałku do piątku Umowy ubezpieczenia MZO w Pruszkowie Sp. z o.o. będą zawarte i wykonywane za pośrednictwem Brokera Ubezpieczeniowego - KJF Broker Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rolnej 7/7A, Poznań. Sposób przekazywania dokumentów: W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, zwane korespondencją, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, telefaksem, bądź drogą elektroniczną. Na żądanie drugiej strony fakt otrzymania dokumentów złożonych w formie innej niż pisemna należy niezwłocznie potwierdzić. Wymienione wyżej dokumenty przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Strona 2 z 37

3 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: CPV: Usługi ubezpieczeniowe Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia: 1. od ognia i innych zdarzeń losowych; 2. od kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej; 3. sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 4. odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności (OC delikt) wraz z rozszerzeniami: - włączeniem szkód wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, - włączeniem szkód wyrządzonych pośrednio lub bezpośrednio w środowisku przez jego zanieczyszczenie (wodę, powietrze, grunt oraz w drzewostanie lasów i parków) przez jakiekolwiek substancje, - odpowiedzialnością cywilną pracodawcy, - odpowiedzialnością cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, - odpowiedzialność cywilna pojazdów nie podlegającemu obowiązkowi OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, - odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości i rzeczy ruchomych - odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców 5. odpowiedzialności cywilnej osoby prowadzącej parking strzeżony 6. następstw nieszczęśliwych wypadków zbiorowe 7. komunikacyjne: a) odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, b) następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, c) autocasco w ruchu i postoju oraz kradzież. d) assistance Założenia wspólne. Niniejsza SIWZ jest wnioskiem ubezpieczeniowym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, na podstawie którego Ubezpieczyciel potwierdzi zawarcie umów ubezpieczenia w formie polis. Warunki poszczególnych ubezpieczeń opisanych w niniejszej specyfikacji stanowią warunki szczególne w rozumieniu kodeksu cywilnego i mają pierwszeństwo w zastosowaniu i interpretacji umów przed OWU. Miejsce ubezpieczenia oprócz podanych w treści niniejszej specyfikacji to każde miejsce związane z prowadzeniem działalności, z włączeniem przemieszczania pomiędzy lokalizacjami. Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia na podstawie, np. umowy, protokołu przekazania, rachunku, faktury. Wybrany przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się stosować ustalone warunki ubezpieczeń i taryfy, w okresie ubezpieczenia do doubezpieczenia. W przypadku wystąpienia szkód całkowitych i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie będzie następowało wg stawek wynikających ze złożonej oferty. Zamawiający zastrzega, że składka ubezpieczeniowa do zapłaty może ulec zmianie jedynie w następujących przypadkach: - gdy zmieni się ilość ubezpieczanych składników majątku, a ich ilość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych na niezmienionym poziomie. - gdy zmieni się wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, a ich wysokość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych na niezmienionym poziomie. Realizacja zamówienia: - od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2017 roku Strona 3 z 37

4 II a. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZEŃ Zamawiający zastrzega sobie prawo do uaktualnienia sum ubezpieczenia do chwili zawarcia ubezpieczenia, tj. do r. (dotyczy ewentualnego zbycia lub zakupu majątku w trakcie trwania wyboru Wykonawcy). W poniższych ubezpieczeniach WSZYSTKIE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, w postaci franszyz (integralnych i redukcyjnych) oraz udziałów własnych, SĄ ZNIESIONE (WYKUPIONE). Jedynymi dopuszczalnymi ograniczeniami odpowiedzialności jest wprowadzenie niżej wymienionych franszyz i udziałów własnych: w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego: - franszyza integralna: nie więcej niż 200,00 zł w szkodzie, przy czym jeżeli wskutek zajścia jednego zdarzenia ubezpieczeniowego uszkodzeniu ulegnie więcej niż jeden ubezpieczony przedmiot stosuje się tylko jedną franszyzę w wysokości 200,00 zł; - udział własny: tylko dla sprzętu przenośnego - udział własny 5% wartości szkody min. 200,00 zł i nie więcej niż 1 000,00 zł. Nie dopuszcza się wprowadzenia innych franszyz lub udziałów własnych poza wyżej wymienionymi. w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia: - franszyza integralna w wysokości 500 zł w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: - udział własny 5% wartości szkody nie mniej 1000 zł Komentarz: Definicje wszystkich klauzul, o których mowa poniżej, zamieszczono w części II b SIWZ. Klauzule obligatoryjne są wymagane bezwzględnie, natomiast akceptacja klauzul fakultatywnych zależy od woli Wykonawcy. 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko; na sumy stałe Zakres ubezpieczenia: pożar (ogień), wybuch, uderzenia piorunu, upadek pojazdu powietrznego, huragan (silny wiatr), deszcz nawalny, grad, powódź, szkody wodnokanalizacyjne, osuwanie i zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, przewrócenie się drzew, kominów lub innych wysokich konstrukcji, katastrofa budowlana, fala dźwiękowa, uderzenie pojazdu w ubezpieczony obiekt, dym, sadza, śnieg i lód, wandalizm, dewastacja, zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratunkowej, prowadzonej w związku ze zdarzeniami, uszkodzenie, zniszczenie lub utrata ubezpieczonych stałych elementów przedmiotu ubezpieczenia, szkody spowodowane przez zwierzęta oraz inne ryzyka dodatkowe wynikające z OWU. Definicje: 1. pożar - ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i przedostał się o własnej sile; 2. wybuch (eksplozja oraz implozja) - zespół zjawisk towarzyszących nagłemu przejściu układu z jednego stanu równowagi w drugi, z gwałtownym wyzwoleniem znacznej ilości energii (cieplnej lub świetlnej), gazu, pyłu, par; pod pojęciem eksplozji zbiornika ciśnieniowego (kotła, rurociągu itp.), który stale jest napełniony parą lub gazem rozumie się rozerwanie ściany zbiornika i gwałtowne wyrównanie ciśnień na zewnątrz i wewnątrz zbiornika, jak również eksplozję spowodowaną gwałtownie przebiegającą reakcją chemiczną wewnątrz zbiornika nie powodującą rozerwania jego ścian. Za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek implozji polegającej na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym; 3. uderzenie pioruna - bezpośrednie oddziaływanie pioruna (wyładowania atmosferycznego) na ubezpieczone mienie; 4. upadek statku powietrznego - przymusowe lądowanie lub upadek statku powietrznego lub innego obiektu latającego, upadek jego części, paliwa lub przewożonego ładunku; 5. silny wiatr - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/s, który spowodował szkody w ubezpieczonych budynkach/lokalach; gdy siła wiatru nie może być sprawdzona w ogólnodostępnych źródłach, Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność, jeżeli silny wiatr spowodował również szkody w najbliższym sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia, a szkody w ubezpieczonych budynkach/lokalach mogły powstać tylko w następstwie silnego wiatru lub wystąpienie silnego wiatru Strona 4 z 37

5 zostało potwierdzone przez pomiary najbliższej miejsca ubezpieczenia stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; oprócz bezpośredniego działania silnego wiatru na ubezpieczone budynki/lokale, pojęciem tym określa się również następstwa szkód spowodowanych przez unoszone silnym wiatrem części budynków, drzew lub przedmioty; 6. deszcz nawalny - intensywny opad deszczu charakteryzujący się współczynnikiem wydajności co najmniej 4, który spowodował szkody w ubezpieczonych budynkach/lokalach; gdy natężenie deszczu nie może być sprawdzone w ogólnodostępnych źródłach, Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność, jeżeli deszcz ulewny spowodował również szkody w najbliższym sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia, a szkody w ubezpieczonych budynkach/lokalach mogły powstać tylko w następstwie deszczu ulewnego lub wystąpienie deszczu ulewnego zostało potwierdzone przez pomiary najbliższej miejsca ubezpieczenia stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; 7. grad - opady atmosferyczne składające się z bryłek lodu; 8. powódź - zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących, np. wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, topnienia kry lodowej, tworzenia się zatorów lodowych, sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych. Za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych; 9. szkody wodno - kanalizacyjne: 9.1. zalania którym jest nagły wyciek wody, pary lub cieczy spowodowany samoistnym uszkodzeniem znajdujących się w miejscu ubezpieczenia: instalacji wodociągowej, połączeń giętkich, armatury, instalacji kanalizacyjnej, wodnego/parowego/olejowego układu grzewczego lub klimatyzacji, pomp wodnych, słonecznego układu ogrzewania wody, urządzeń połączonych na stałe z systemem rur w tym urządzeń stanowiących wyposażenie użytkowe lub wystrój wnętrz (np. fontanny); 9.2. samoczynnym uruchomieniu się instalacji tryskaczowej lub gaśniczej znajdującej się w miejscu ubezpieczenia; 9.3. cofnięciu się wody lub ścieków z kanalizacji publicznej; 9.4. nieumyślnym pozostawieniu otwartych zaworów urządzeń wodno-kanalizacyjnych znajdujących się w miejscu ubezpieczenia; 9.5. pękanie mrozowe spowodowane mrozem pęknięcie należących do ubezpieczonego budynku/lokalu; 9.6. urządzeń kąpielowych, umywalek, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów, rur dopływowych (wodociągowych) lub odpływowych (kanalizacyjnych), instalacji grzewczych, instalacji klimatyzacyjnych, instalacji tryskaczowej i/lub gaśniczej oraz wyciek wody, pary lub cieczy, który powstał na skutek ww. uszkodzenia; 9.7. zalanie przez osoby trzecie zalanie wodą lub inną cieczą, za które ponoszą odpowiedzialność zidentyfikowane osoby trzecie: fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej; 9.8. wyciek wody z akwarium zalanie spowodowane samoistnym (tj. niezależnym od działań Ubezpieczonego lub osób trzecich) rozszczelnieniem akwarium lub uszkodzeniem jego osprzętu; 9.9. stłuczeniem akwarium limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 10. osuwanie i zapadanie się ziemi - ruch podłoża na stokach spowodowany przyczynami naturalnymi bez związku z jakąkolwiek działalnością człowieka; obniżenie się terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie, które powstały na skutek przyczyn naturalnych, bez związku z jakąkolwiek działalnością człowieka; 11. trzęsienie ziemi - drgania, uderzenia i kołysania powierzchni ziemi wywołane nagłymi przemieszczeniami mas skalnych w obrębie skorupy ziemskiej, które potwierdziły pomiary najbliższej miejscu ubezpieczenia stacji badawczej; trzęsienie ziemi uważa się za stwierdzone, jeżeli wstrząsy spowodowały szkody w najbliższym sąsiedztwie a szkody w ubezpieczonych budynkach/lokalach powstały wyłącznie w następstwie trzęsienia ziemi; 12. przewrócenie się drzew, kominów lub innych wysokich konstrukcji - uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonych budynków/lokali na skutek upadku drzew, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli, które nastąpiło z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego i za które Ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności. Ubezpieczenie upadku drzew i budowli nie obejmuje kosztów związanych z demontażem, naprawą, remontem, ponownym ustawieniem oraz konserwacją masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli oraz ich mocowań; 13. katastrofa budowlana - zawalenie się budynku/lokalu, tj. niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku/lokalu lub jego części; zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie zawalenia się budynku/lokalu stanowiącego miejsce ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie nie obejmuje obiektów: nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem; 14. fala dźwiękowa - uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonych budynków/lokali spowodowane działaniem fali uderzeniowej powstałej w wyniku przekroczenia bariery dźwięku przez statek powietrzny. Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 15. uderzenie jakiegokolwiek pojazdu w ubezpieczony obiekt - uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonych budynków/lokali w następstwie bezpośredniego uderzenia pojazdu mechanicznego, jego części lub przewożonego ładunku, wózka widłowego lub innego pojazdu wolnobieżnego; 16. dym i sadza - bezpośrednie uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonych budynków/lokali na skutek oddziaływania dymu lub sadzy powstałych w trakcie procesu spalania, które nagle wydobyły się z urządzeń paleniskowych, grzewczych, kuchennych, kanałów wentylacyjnych, suszących eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody Strona 5 z 37

6 spowodowane przez dym lub sadzę, które powstały w wyniku pożaru mienia znajdującego się w najbliższym sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia, a następnie dostały się do ubezpieczonych budynków/lokali przez otwory okienne, z wyłączeniem zdarzeń polegających na zmianach zapachowych i spowodowanych oddziaływaniem dymu albo sadzy z grilla; 17. śnieg i lód - uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonych budynków/ lokali spowodowane przez: nacisk (ciężar) śniegu lub lodu, który powstał wskutek krótkotrwałych i intensywnych opadów przewrócenie się na skutek naporu śniegu lub lodu drzew lub innych sąsiadujących obiektów na ubezpieczone budynki/lokale, zalanie na skutek naprzemiennego zamarzania i rozmarzania śniegu/lodu znajdującego się na dachu lub innych elementach budynków/lokali; 18. wandalizm, dewastacja definicja została określona w klauzuli A uszkodzenie, zniszczenie lub utrata ubezpieczonych stałych elementów przedmiotu ubezpieczenia znajdujących się wewnątrz lub zewnątrz ubezpieczonego obiektu. Limit odpowiedzialności ,00 PLN na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 20. szkody spowodowane przez zwierzęta uszkodzenie, zniszczenie ubezpieczonego mienia przez zwierzęta np. dziki. Klauzule obligatoryjne: Klauzule fakultatywne: reprezentantów (A1), automatycznego pokrycia (inwestycyjna) (A2), przepięcia/przetężenia (A3), rozliczenia składek (A4), warunków i taryf (A5), zgłaszania szkód (A6), oględzin po szkodzie (A7), rozstrzygania sporów (A8), kosztów dodatkowych (A10), dewastacji (A11), ograniczenia zasady proporcji odnośnie budynków i budowli (A12), prac budowlanych (A13), likwidacyjna dotycząca środków trwałych (A15), składowania (A16), zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych (A17), odstąpienia od zasady proporcji (A18 ) odstąpienia od odtworzenia mienia (A21), zaliczki na poczet odszkodowania (A19), automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc (A21), przewłaszczenia mienia (A22), płatności składki lub rat składki (A23), odtworzenia sumy ubezpieczenia (przywrócenia sumy ubezpieczenia) (A24), informacje dotyczące ryzyka(a25), ubezpieczone koszty rzeczoznawców(a27), poszukiwania przyczyn szkody(a28), odstąpienia od roszczeń regresowych(a29), prewencyjnej sumy ubezpieczenia(a30) niezawiadomienia w terminie o szkodzie (B1), funduszu prewencyjnego (B3), odstąpienia od odtworzenia mienia (B4) Wykazy Załącznik nr: 6 Ograniczenia Franszyza integralna: brak odpowiedzialności: Franszyza redukcyjna: brak Udział własny: 5% wartości szkody nie mniej niż 1000 zł Sumy ubezpieczenia: Budynki SS ogółem: ,00 zł Majątek trwały, maszyny, urządzenia, wyposażenie SS ogółem: ,37 zł Środki obrotowe PR ogółem: ,00 zł Środki pieniężne PR ogółem: ,00 zł Mienie pracownicze PR ogółem: ,00 zł Stałe elementy PR ogółem: ,00 zł Przepięcia limit odpowiedzialności ogółem: ,00 zł Przewrócenie się drzew i innych wysokich konstrukcji ogółem: limit odpowiedzialności ,00 zł Dewastacja ubezpieczonego mienia limit odpowiedzialności klauzula A11 ogółem: ,00 zł 2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku: System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko Strona 6 z 37

7 Zakres ubezpieczenia: 1. kradzież z włamaniem zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem lub w wyniku rabunku. Zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego ukrycia; 2. rabunek zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego, osób działających w jego imieniu lub przez niego zatrudnionych bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego. Zabór mienia przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy doprowadził do objętego ubezpieczeniem lokalu lub/ i urządzenia bądź pomieszczenia do przechowywania wartości pieniężnych osobą posiadającą klucze i zmusił ją do ich otworzenia lub sam je otworzył kluczami zrabowanymi; 3. kradzież zwykła (zuchwała) rozumiana jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający żadnych śladów włamania. Dotyczy: urządzeń, wyposażenia, mebli, środków niskocennych w posiadaniu samoistnym lub zależnym z włączeniem sprzętu elektronicznego nieobjętego ubezpieczeniem w pkt. 3, dotyczy także obiektów małej architektury, bramek, znaków, włazów do studzienek kanalizacyjnych, itp. 4. koszty poniesione na naprawę uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku kradzieży i/lub rabunku drzwi, zamków, okien, ścian, framug, systemów zabezpieczających itp. (droga włamania) koszty pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia 5. w odniesieniu do wartości pieniężnych: kradzież z włamaniem, rabunek lub utrata z innych przyczyn w czasie przenoszenia lub przewożenia (w szczególności gdy pojazd, którym przewożone są środki pieniężne ulegnie wypadkowi i w wyniku zdarzeń z tym związanych środki pieniężne zostaną utracone). Klauzule obligatoryjne: rozliczenia składek (A4), warunków i taryf (A5), zgłaszania szkód (A6), oględzin po szkodzie (A7), rozstrzygania sporów (A8), prac budowlanych (A13), likwidacyjna dotycząca środków trwałych (A15), zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych (A17), zaliczki na poczet odszkodowania (A19), automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc (A21), płatności składki lub rat składki (A23), odtworzenia sumy ubezpieczenia (A24), informacje dotyczące ryzyka (A25), ubezpieczenia mienia podczas transportu mienia między lokalizacjami ubezpieczonego (A26), odstąpienia od roszczeń regresowych (A29). Klauzule fakultatywne: niezawiadomienia w terminie o szkodzie(b1), funduszu prewencyjnego(b3) Ograniczenia odpowiedzialności: Franszyza integralna: brak Franszyza redukcyjna: brak Udział własny: brak Sumy ubezpieczenia: Majątek trwały, maszyny, urządzenia, wyposażenie ogółem: ,00 zł Sprzęt elektroniczny (nieujęty w punkcie 3 ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) ogółem: ,00 zł Środki pieniężne kradzież z włamaniem w lokalu ogółem: ,00 zł Środki pieniężne rabunek w lokalu ogółem: ,00 zł Mienie pracownicze ogółem: ,00 zł Kradzież zwykła ogółem: 5 000,00 zł Koszty naprawy zabezpieczeń limit odpowiedzialności ogółem: ,00 zł Strona 7 z 37

8 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko (tj. oprogramowanie, koszty odtworzenia bazy danych, nośniki danych) i na sumy stałe; Zakres ubezpieczenia: all risks, a w szczególności szkody powstałe wskutek: a) działania człowieka tj. niewłaściwej obsługi sprzętu m.in. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora, świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie (dewastacja/ wandalizm); b) kradzieży z włamaniem i rabunku; c) ognia (w tym również działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej; d) wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno kanalizacyjnych, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, a także czynników atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, deszczu, wilgoci, pary wodnej itp.; e) wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia się ziemi; f) wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem pioruna. Klauzule obligatoryjne: reprezentantów (A1), automatycznego pokrycia (inwestycyjna) (A2), przepięcia/przetężenia (A3), rozliczenia składek (A4), warunków i taryf (A5), zgłaszania szkód (A6), oględzin po szkodzie (A7), rozstrzygania sporów (A8), sprzętu przenośnego (A9), kosztów dodatkowych (A10), prac budowlanych (A13), szybkiej likwidacji szkód (sprzętu elektronicznego) (A14), składowania (A16), zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych (A17), odstąpienia od zasady proporcji (A18), zaliczki na poczet odszkodowania (A19), kradzieży zwykłej (A20), automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc (A21), przewłaszczenia mienia (A22), płatności składki lub rat składki (A23), odtworzenia sumy ubezpieczenia (przywrócenia sumy ubezpieczenia (A24), informacje dotyczące ryzyka (A25), odstąpienia od roszczeń regresowych (A29). Klauzule fakultatywne: niezawiadomienia w terminie o szkodzie (B1), likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym(b2) funduszu prewencyjnego (B3), odstąpienia od odtworzenia mienia(b4) Wykazy Załącznik nr 6 Ograniczenia Odpowiedzialności: - Franszyza integralna: nie więcej niż 200,00 zł w szkodzie, przy czym jeżeli wskutek zajścia jednego zdarzenia ubezpieczeniowego uszkodzeniu ulegnie więcej niż jeden ubezpieczony przedmiot stosuje się tylko jedną franszyzę w wysokości 200,00 zł - Udział własny: tylko dla sprzętu przenośnego udział własny 5% wartości szkody min. 200,00 zł i nie więcej niż 1 000,00 zł. Strona 8 z 37

9 Sumy ubezpieczenia: Sprzęt elektroniczny stacjonarny Sumy stałe ogółem: ,16 zł Sprzęt elektroniczny przenośny Sumy stałe ogółem: ,90 zł Monitoring Sumy stałe ogółem: ,00 zł Oprogramowanie Pierwsze ryzyko ogółem: ,00 zł Koszty odtworzenia bazy danych Pierwsze ryzyko ogółem: ,00 zł Nośniki danych Pierwsze ryzyko ogółem: 5 000,00 zł 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia: Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) szkodę na osobie, rozumianą jako szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; 2) szkodę rzeczową, rozumianą jako szkoda powstała wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. System ubezpieczenia: na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia tzn. do wyczerpania sumy gwarancyjnej, niezależnie od liczby szkód (system dotyczy OC deliktowej i podlimitów rozszerzających OC deliktową); Klauzule obligatoryjne: rozliczenia składek (A4), warunków i taryf (A5), zgłaszania szkód (A6), oględzin po szkodzie (A7), rozstrzygania sporów (A8), automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc (A21), płatności składki lub rat składki (A23), informacje dotyczące ryzyka (A25), odstąpienia od roszczeń regresowych(a29) Klauzule fakultatywne: niezawiadomienia w terminie o szkodzie(b1), funduszu prewencyjnego(b3) Ograniczenia odpowiedzialności: Franszyza integralna: 500 zł Franszyza redukcyjna: brak Udział własny: brak Trigger Warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest zajście zdarzenia powodującego szkodę w okresie ubezpieczenia i zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia (act committed). Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia wraz z rozszerzeniami: Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność za szkody majątkowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaną działalnością lub posiadanym mieniem (nieruchomościami i mieniem ruchomym) (OC deliktowa). Suma gwarancyjna: OC deliktowa ,00 zł Strona 9 z 37

10 ROZSZERZENIA OC DELIKTOWEJ: 1. włączenie szkód wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania: Zakres ubezpieczenia: szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Suma gwarancyjna: podlimit OC na szkody wodno-kanalizacyjne i c.o ,00 zł 2. włączenie szkód wyrządzonych pośrednio lub bezpośrednio w środowisku przez jego zanieczyszczenie (wodę, powietrze, grunt oraz w drzewostanie lasów i parków) przez jakiekolwiek substancje: Zakres ubezpieczenia: szkody wyrządzone pośrednio lub bezpośrednio w środowisku przez jego zanieczyszczenie (wodę, powietrze, grunt oraz w drzewostanie lasów i parków) przez jakiekolwiek substancje; szkody związane ze składowaniem, segregacją oraz prowadzeniem składowiska odpadów (art. 125 Ustawy z dnia o odpadach) polegające na wystąpieniu negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w przypadku o którym mowa w art. 131 ust. 4 Ustawy o odpadach, na rzecz organu, o którym mowa w art. 129 ust. 1 tej Ustawy. Suma gwarancyjna: podlimit OC na szkody wyrządzone w środowisku ,00 zł 3. odpowiedzialność cywilna pracodawcy: Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom oparta na art Kodeksu Cywilnego. Ubezpieczenie ma zastosowanie do sytuacji, gdy na pracodawcy ciąży obowiązek zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pracownika wraz z wynikłymi z takiego zdarzenia kosztami. Suma gwarancyjna: podlimit na OC pracodawcy ,00 zł 4. odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania: Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność za szkody majątkowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (OC kontraktowa). Suma gwarancyjna: podlimit na OC kontrakt ,00 zł 5. odpowiedzialność cywilna pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów: Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów. Suma gwarancyjna: podlimit na OC pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC ppm , 00 zł 6. odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości i rzeczy ruchomych: Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z użytkowaniem nieruchomości (budynki, budowle) i rzeczy ruchomych (maszyny, urządzenia) na podstawie umów Strona 10 z 37

11 użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania, leasingu lub innej umowy nienazwanej. Suma gwarancyjna: podlimit na OC najemcy nieruchomości i rzeczy ruchomych , 00 zł 7. odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców Zakres ubezpieczenia: szkody wyrządzone przez podwykonawców, szkody majątkowe i osobowe wyrządzone przez podwykonawców działających w imieniu i na rzecz Ubezpieczonego w zakresie ubezpieczonej działalności. Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do podwykonawców. Suma gwarancyjna: podlimit na OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców ,00 zł 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby prowadzącej parking strzeżony Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody rzeczowe, które powstały wskutek zdarzeń podczas całego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie dotyczy szkód w pojazdach, które pozostawione zostały na parkingu strzeżonym zgodnie z aktualnym i obowiązującym regulaminem. Ochroną objęte zostają szkody powstałe na obszarze parkingu od chwili wjazdu na jego teren i przyjęciu pojazdu przez ubezpieczonego do momentu wydania pojazdu osobie upoważnionej i opuszczenia parkingu strzeżonego. System ubezpieczenia: na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia - do wyczerpania sumy gwarancyjnej, niezależnie od liczby szkód; Klauzule obligatoryjne: rozliczenia składek (A4), warunków i taryf (A5), zgłaszania szkód (A6), oględzin po szkodzie (A7), rozstrzygania sporów (A8), automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc (A21), płatności składki lub rat składki (A23), informacje dotyczące ryzyka (A25), odstąpienia od roszczeń regresowych(a29) Klauzule fakultatywne: niezawiadomienia w terminie o szkodzie(b1), funduszu prewencyjnego(b3) Ograniczenia odpowiedzialności: Franszyza integralna: brak Franszyza redukcyjna: brak Udział własny: brak Suma gwarancyjna (OC delikt/kontrakt): , 00 zł Strona 11 z 37

12 Informacje dot. parkingu strzeżonego: 1. Pojazd na parkingu strzeżonym można zostawić na zasadzie: umowy o przechowaniu (art. 835 i 837 K.C.) 2. Lokalizacja działki, na której będzie prowadzona działalność znajduje się przy ul. Poznańskiej (obręb 14 cz. dz. 107, obręb 17 cz. dz. 14). Powierzchnia działki wynosi 1,7 ha. Powierzchnia działki przeznaczona na parking jest wyrównana oraz utwardzona. MZO nie planuje w najbliższym czasie wykładać tej powierzchni kostką brukową lub asfaltem. Utwardzony kostką brukową jest wjazd na powierzchnię parkingu. 3. Dane dotyczące funkcjonowania parkingu strzeżonego: - ilość stanowisk 54 stanowiska dla pojazdów ciężarowych wraz z naczepami - metoda przyjmowania pojazdów na parking strzeżony dokładnie opisana w regulaminie, - planowana rotacja przyjmowanych pojazdów 10 dziennie, 4. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe parkingu strzeżonego: - rodzaj oraz wysokość ogrodzenia ogrodzenie jest betonowe lub z siatki na wysokość 1,5 metra, - ilość kamer monitoringu 15 (kolejne 4 w planach) - rodzaj zamontowanego oświetlenia Około 10 lamp na wysokich słupach, - wysuwane kolczatki na wjeździe i wyjeździe na parking strzeżony lub inne zabezpieczenie nie pozwalające na wyjazd z parkingu bez zgody dozorcy (szlaban) - dozór parkingu 24h/dobę przez własnego pracownika, - szlaban - dwa oddzielne szlabany wjazdowy oraz wyjazdowy. Ubezpieczenie ma zostać rozszerzone o szkody powstałe wskutek: - kradzieży pojazdu lub jego fabrycznego wyposażenia wskutek rabunku limit odpowiedzialności na jedno zdarzenie zł dla pojazdów ciężarowych, zł dla pojazdów osobowych (wartość odtworzeniowa) - kradzieży przesyłki towarowej z pojazdu wskutek dokonanego rabunku limit odpowiedzialności na jedno zdarzenie zł (wartość odtworzeniowa) - dewastacji pojazdów limit odpowiedzialności na jedno zdarzenie zł 6. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zbiorowe Zakres ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego z ryzykiem zawału serca i krwotoku śródczaszkowego. Zakres ochrony ograniczony w drodze do i z pracy oraz w czasie wykonywania pracy Forma ubezpieczenia: ubezpieczenie zbiorowe, 6 osób, forma bezimienna dotyczy osób wykonujących prace na rzecz MZO w Pruszkowie Sp. z o.o., np. skazańcy Suma ubezpieczenia: zł na osobę - 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz na wypadek śmierci Klauzule obligatoryjne: rozliczenia składek (A4), warunków i taryf (A5), zgłaszania szkód (A6), oględzin po szkodzie (A7), rozstrzygania sporów (A8), niezawiadomienia w terminie o szkodzie (A19), zaliczki na poczet odszkodowania (A22). 7. Ubezpieczenia komunikacyjne: Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające, stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym rejestracji w RP, stanowiące własność lub będące w leasingu; suma ubezpieczenia pojazdu zawiera także wartość wyposażenia dodatkowego i specjalistycznego; wyposażeniem podstawowym są wszelkie urządzenia i sprzęt zainstalowany w pojazdach, służący do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu przed kradzieżą. Strona 12 z 37

13 Zakres ubezpieczenia: a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych: Zakres ubezpieczenia: zgodny z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.) Suma gwarancyjna: na osobie minimalna ustawowa na każdy z pojazdów w mieniu minimalna ustawowa na każdy z pojazdów b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów: Zakres ubezpieczenia: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z ruchem pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego kierowcy i pasażerów pojazdu, w tym również szkody powstałe podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu, podczas postoju lub naprawy pojazdu na trasie jazdy oraz ryzyka zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu. Suma ubezpieczenia: zł (na każdy z pojazdów) Dotyczy wszystkich pojazdów za wyjątkiem poz. 4, 16, 20, 28, 34, 36, 39, 46, 59, 65. c) Ubezpieczenie autocasco w ruchu i postoju oraz kradzież: Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie AC w zakresie pełnym z ryzykiem kradzieży z wykupionym udziałem własnym i zniesioną amortyzacją. (nie dotyczy samochodów będących w leasingu) Podstawowy Assistance Wyłączony: udział własny w każdej szkodzie, redukcja sumy ubezpieczenia po szkodzie. Wariant wyceny: wariant serwisowy/warsztatowy Suma ubezpieczenia: wg wartości netto Dotyczy następujących pojazdów: poz. 69, 76, 77, 78, 79, 80. d) Ubezpieczenie Assistance Zakres ubezpieczenia Assistance - holowanie, transport w przypadku zdarzeń wymienionych w zakresie ubezpieczenia autocasco oraz w wyniku awarii pojazdu, pojazd zastępczy. Obszar odpowiedzialności: RP Dotyczy jednego pojazdu: pozycja 69 z załącznika nr 7 Wykaz Załącznik nr 7 UWAGA! Zamawiający posiada 80 pojazdów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wszystkie pojazdy mają wyrównany okres ubezpieczenia, tj. 1 kwietnia 31 marca (za wyjątkiem poz ). Celem Zamawiającego jest aby wszystkie jego pojazdy miały taki sam okres ubezpieczenia, w związku z tym ewentualnie nowo nabywane pojazdy będą miały także wyrównywany okres ubezpieczenia, tak aby były ubezpieczane zawsze na roczny okres, tj. 1 kwietnia 31 marca. Nowo nabyte pojazdy, które będą wchodziły do ubezpieczenia w trakcie roku 2015 będą miały kalkulowane składki w taki sam sposób jak pojazdy będące już w posiadaniu MZO w Pruszkowie Sp. z o.o. Pojazdy nowo nabyte wchodzące do ubezpieczenia po r. będą miały składkę za ubezpieczenie OC p.p.m. rozbitą na dwie raty. Pierwsza rata będzie skalkulowana za okres do r., natomiast druga rata od dnia roku do końca obowiązywania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Zamawiający zapłaci Strona 13 z 37

14 Ubezpieczycielowi tyko pierwszą ratę składki, natomiast druga rata przypadająca na datę po r. zostanie umorzona. Składka za ubezpieczenia AC, NNW, assistance zostanie naliczona za faktyczny okres ubezpieczenia co do dnia od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia do r. Płatności za ubezpieczenia komunikacyjne będą dokonywane w następujący sposób: wymagana rata za okres do r. będzie płatna w terminie 21 od wystawienia polisy, natomiast składka za ubezpieczenia komunikacyjne za okres od do będzie płatna wg harmonogramu płatności na rok polisowy w czterech ratach. IIb. DEFINICJE KLAUZUL: Klauzule obligatoryjne bezwzględnie obowiązujące: A1. Klauzula reprezentantów z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (np. zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami ubezpieczonego, Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A2. Klauzula automatycznego pokrycia (inwestycyjna) z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że nowo nabyte mienie lub wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji itp. realizowanych przez Ubezpieczającego, będą automatycznie pokryte odpowiedzialnością Ubezpieczyciela w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk do limitu w wysokości 20% sumy ubezpieczenia, z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych. Zgłoszenie tych inwestycji do ubezpieczenia, będzie się odbywało kwartalnie, tj. - do dnia 10-go miesiąca następnego po zakończonym kwartale po zawarciu umów ubezpieczenia, Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela o inwestycjach zrealizowanych od momentu zawarcia umowy, - do dnia 10-go miesiąca następnego po zakończonym okresie ubezpieczenia, Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w okresie ubezpieczenia. Składka za inwestycje zgłoszone do ubezpieczenia będzie naliczana zgodnie z formułą pro rata temporis od dnia, w którym inwestycje te zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A3. Klauzula przepięcia/przetężenia z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozszerza się ochroną ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w tym spowodowane uderzeniem pioruna) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego, tj. zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości. Przedstawiona definicja przepięcia będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będą ww zdarzenia. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi zł. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, a definicja odnosi się też do szkody w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A4. Klauzula rozliczenia składek z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia Strona 14 z 37

15 (wynikające w szczególności z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata temporis za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. A5. Klauzula warunków i taryf z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki), obowiązujące w stosunku do umowy ubezpieczenia. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. A6. Klauzula zgłaszania szkód z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w każdym przypadku określania w warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę: "W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego, jaki następuje po terminie określonym w warunkach". Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. A7. Klauzula oględzin po szkodzie z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w procedurze likwidacji szkód Ubezpieczyciel zobowiązuje się przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z rozszerzeniami do dokonania oględzin w ciągu pięciu dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o szkodzie od Ubezpieczającego, natomiast w przypadku wszystkich pozostałych ubezpieczeń w ciągu trzech dni roboczych. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. A8. Klauzula rozstrzygania sporów z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczającego. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. A9. Klauzula sprzętu przenośnego z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (m.in. w laptopach), użytkowanym również poza miejscem ubezpieczenia. Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A10. Klauzula kosztów dodatkowych z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione: 1). koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą, w przypadku bezpośredniego zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia w granicach sumy ubezpieczenia; 2). koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat w granicach sumy ubezpieczenia; 3). koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody. Koszty, o których mowa w pkt 1 i 2, Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych. Jeżeli koszty, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości określonej w tych punktach, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności (overlimit) nie więcej niż łącznie w okresie ubezpieczenia zł. Strona 15 z 37

16 Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A11. Klauzula dewastacji z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w ramach niniejszej klauzuli do ubezpieczenia przyjmuje się szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe wskutek rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia mienia przez osoby trzecie. Ubezpieczenie będzie zawarte w systemie na pierwsze ryzyko, a wysokość szkody i odszkodowania wyliczone zostaną według zasad określonych w OWU od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie nie będzie obejmować swym zakresem: a) budynków w budowie, b) gotówki oraz wartości pieniężnych, dokumentów, planów, modeli, wzorców, c) szyb i innych przedmiotów szklanych w wyniku zadrapania, d) stłuczenia i uszkodzenia przedmiotów, które mogą zostać ubezpieczone w ramach innych ubezpieczeń. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi zł. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych. A12. Klauzula ograniczenia zasady proporcji odnośnie budynków i budowli z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości, będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych. A13. Klauzula prac budowlanych - zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a) prac ziemnych b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A14. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku szkody w sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.), Ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela, może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji, sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody. Protokół szkody będzie sporządzony (bądź zatwierdzony) przez osobę upoważnioną do podejmowania zobowiązań w imieniu spółki i każdorazowo zawierał będzie również dokumentację zdjęciową. Protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach Strona 16 z 37

17 jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Klauzula będzie miała zastosowanie wyłącznie do szkód o wartości nie większej niż zł. Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A15. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej danego środka trwałego. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku. A16. Klauzula składowania z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku szkód powstałych wskutek zalania mienia, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A17. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli w terminie 30 dni nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A18. Klauzula odstąpienia od zasady proporcji z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wyłącza się zasadę stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy różnica między sumą ubezpieczenia zadeklarowaną w polisie dla poszczególnego składnika mienia, a rzeczywistą wartością tego mienia na dzień szkody, wynosi nie więcej niż 130%. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych. A19. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel, w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości 50% szacunkowych kosztów szkody, stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 10 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń, z wyłączeniem ubezpieczenia OC. A20. Klauzula kradzieży zwykłej z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia, Strona 17 z 37

18 pod warunkiem jednak, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: zł. Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A21. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że nowo uruchamiane przez Ubezpieczającego miejsca prowadzenia działalności będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Składka naliczona wg stawek obowiązujących w umowie ubezpieczenia, w systemie naliczania proporcjonalnego ( pro rata temporis ). Termin zgłaszania do Ubezpieczyciela 30 dni od daty utworzenia placówki. Dopuszcza się wprowadzenie limitu odpowiedzialności z tytułu wprowadzenia niniejszej klauzuli PLN. Dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej A22. Klauzula przewłaszczenia mienia z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa zostanie zachowana mimo przeniesienia własności ubezpieczonego mienia między lokalizacjami ubezpieczonego, w przypadku przeniesienia mienia na bank, Ubezpieczyciela lub inny podmiot jak zabezpieczenie wierzytelności. Dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A23. Klauzula płatności składki lub rat składki z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych; jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki (rat składki) uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem posiadania na rachunku wystarczających środków. Dotyczy: wszystkich ryzyk. A24. Klauzula odtworzenia sumy ubezpieczenia (przywrócenia sumy ubezpieczenia)zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że suma ubezpieczenia/limit odpowiedzialności w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie jednorazowo odtworzona w przypadku szkody na wniosek Ubezpieczającego. Składka za doubezpieczenie będzie naliczana w systemie pro rata temporis, według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej od sumy ubezpieczenia, o którą uległa obniżeniu suma ubezpieczenia/limit odpowiedzialności w rezultacie wystąpienia szkody. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, A25. Klauzula Informacje dotyczące ryzyka - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ubezpieczyciel uznaje, że podczas zawierania umowy były mu znane wszystkie niezbędne okoliczności i fakty, które są konieczne do oceny i akceptacji ryzyka, chyba że pewne okoliczności zostały świadomie zatajone przez Ubezpieczającego. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. A26. Klauzula Ubezpieczenie mienia podczas transportu między lokalizacjami ubezpieczonego - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe podczas przewożenia, przenoszenia oraz Strona 18 z 37

19 użytkowania mienia poza lokalizacjami (w terenie) lub w innych lokalizacjach łącznie z załadunkiem i rozładunkiem. Limit na jedną i wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia PLN. Dotyczy: kradzieży z włamaniem i rabunku. A27. Klauzula Ubezpieczone koszty rzeczoznawców - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również wymienione poniżej koszty dla wszystkich objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy (polisy), miejsc ubezpieczenia. Na mocy niniejszej klauzuli ubezpieczyciel pokrywa koszty rzeczoznawców, które zgodnie z treścią umowy (polisy) powinien ponieść ubezpieczający. Dla kosztu objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszego dodatku górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń stanowi uzgodniony w systemie na pierwsze ryzyko limit odpowiedzialności. Koszty, o których mowa wyżej będą pokryte przez ubezpieczyciela pod warunkiem, że ubezpieczający poniesie je w związku z jakąkolwiek szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową i doznaną przez pomioty ubezpieczone w ramach niniejszej umowy (polisy). Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi PLN. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych. A28. Klauzula poszukiwania przyczyn szkody - strony umowy niniejszym dodatkiem uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania przyczyn szkody oraz usunięcia skutków takich poszukiwań maksymalnie do wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych. A29. Klauzula odstąpienia od roszczeń regresowych z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ubezpieczyciel odstępuje od występowania z roszczeniami regresowymi w stosunku do pracowników Ubezpieczonego. Pracownik osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca, za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy. Dotyczy: wszystkich ryzyk. A30. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia na podstawie zapisów niniejszej klauzuli w odniesieniu do budynków i budowli, których wartość została ustalona zgodnie zapisami określonymi w przedmiocie zamówienia, co na dzień powstania szkody może skutkować niedoubezpieczeniem poszczególnego środka trwałego ubezpieczonego w systemie sum stałych, ustala się dodatkową sumę ubezpieczenia prewencyjnego w celu uniknięcia skutków niedoubezpieczenia i podwyższenia wartości przedmiotu dotkniętego szkodą do wartości odtworzenia. Suma ubezpieczenia prewencyjnego wynosi zł. w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. W przypadku powstania szkody Ubezpieczony podejmie decyzję o wyborze kolejności zastosowania klauzuli ograniczenia zasady proporcji odnośnie budynków i budowli (Leeway) i klauzuli prewencyjnej sumy ubezpieczenia. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych. Klauzule fakultatywne dodatkowe, rozszerzające zakres ochrony: Strona 19 z 37

20 B1. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie rozmiaru szkody. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. B2. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. B3. Klauzula funduszu prewencyjnego z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji Ubezpieczającego fundusz prewencyjny na cele poprawy bezpieczeństwa przedsiębiorstwa (zakładu), w wysokości minimum 10% płaconych składek z całości ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego postępowania przetargowego. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, po uprzednim ustaleniu sposobu wykorzystania w/w środków z Ubezpieczycielem. Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. B4. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak, jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań (tzw. wypłata w miejsce zastąpienia).dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. II c ZASADY WYCENY UBEZPIECZANEGO MAJĄTKU: Podane kwoty sum ubezpieczenia oparte zostały o następujące zasady wyceny: Budynki i budowle wycenione są wg wartości księgowej brutto. Majątek trwały, urządzenia, maszyny, wyposażenie i sprzęt elektroniczny wyceniono wg wartości księgowej brutto. Mienie pracownicze wg wartości rzeczywistej Wartości pieniężne wg wartości nominalnej Środki obrotowe wg wartości nabycia d. INFORMACJE DODATKOWE: Strona 20 z 37

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEGRANICZONY o wartości poniżej 200 000 EURO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA

I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dywity w okresie 01.12.2011 r. - 30.11.2014 r. I. Dotyczy treści

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka Strona 1 z 6 F178 01 Wrocław, dnia 12.04.2011 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy: ZP/PN/10/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy

Program ubezpieczeniowy Program ubezpieczeniowy Załącznik nr 3 do umowy Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie mienia Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy od ognia i innych zdarzeń losowych,

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie Załącznik Nr 6 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo