1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO"

Transkrypt

1 1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO 1.1. PROWADZONA DZIA ALNOÚÃ Przedmiotem dziaùalnoœci Powiatowego Zarz¹du Dróg w Nowym S¹czu jest wykonywanie obowi¹zków zarz¹dcy drogi zarz¹dzanie drogami powiatowymi na terenie powiatu nowos¹deckiego, obejmuj¹ce sprawy z zakresu planowania, budowy i modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz zarz¹dzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych. PZD wykonuje obowi¹zki zarz¹dcy na ok. 500 km dróg powiatowych. PZD wykonuje bie ¹ce remonty dróg wùasnymi pracownikami etatowymi, natomiast realizacje inwestycji budowlano-monta owych powierza siê zewnêtrznym firmom oraz zimowe utrzymanie dróg zostaje zlecone firmom trzecim. Do zakresu dziaùania Powiatowego Zarz¹du Dróg w Nowym S¹czu nale ¹ w szczególnoœci nastêpuj¹ce zadania: 1. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej. 2. Opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów in ynierskich. 3. Peùnienie funkcji inwestora. 4. Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów in ynierskich, urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch i innych urz¹dzeñ zwi¹zanych z drog¹. 5. Realizacja zadañ w zakresie in ynierii ruchu. 6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadañ na rzecz obronnoœci kraju. 7. Koordynacja robót w pasie drogowym. 8. Wydawanie zezwoleñ na zajêcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ùadunkiem lub bez ùadunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczaj¹cych wielkoœci okreœlone w odrêbnych przepisach oraz pobieranie opùat i kar pieniê nych. 9. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych. 10. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych. 11. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczaj¹cych. 12. Przeciwdziaùanie niszczeniu dróg przez ich u ytkowników. 13. Przeciwdziaùanie niekorzystnym przeobra eniom œrodowiska mog¹cym powstaã lub powstaj¹cym w nastêpstwie budowy lub utrzymania dróg. 14. Wprowadzanie ograniczeñ b¹dê zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy wystêpuje bezpoœrednie zagro enie bezpieczeñstwa osób lub mienia. 15. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego. 16. Sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielêgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi. 17. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomoœciami pozostaj¹cymi w zarz¹dzie organu zarz¹dzaj¹cego drog¹. 18. Proponowanie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych. Strona 1 z 34

2 19. Ustalanie przebiegu dróg powiatowych. 20. Opiniowanie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 21. Wydawanie opinii o przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich. 22. Wydawanie opinii o zaliczeniu dróg wojewódzkich. 23. Przejêcie wùasnoœci dróg zaliczonych do powiatowych. 24. Finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych, zarz¹dzania nimi oraz finansowanie zadañ w zakresie zwiêkszenia bezpieczeñstwa ruchu drogowego. 25. Zarz¹dzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych. 26. Wydawanie zezwoleñ na przewóz ùadunków ponadnormatywnych, je eli przejazd ma siê rozpocz¹ã na drodze powiatowej. 27. Wyra anie zgody na przebudowê i remont obiektów budowlanych i urz¹dzeñ niezwi¹zanych z gospodark¹ drogow¹ lub obsùug¹ ruchu istniej¹cych w pasie drogowym które nie powoduj¹ zagro enia i utrudnieñ ruchu drogowego i nie zakùócaj¹ wykonywania zadañ zarz¹du drogi. 28. Wyra anie zgody na zbli enie do drogi urz¹dzeñ liniowych i obiektów budowlanych. 29. Zarz¹dzanie i utrzymywanie kanaùów technologicznych i pobieranie opùat. 30. Sprawowanie trwaùego nieodpùatnego zarz¹du gruntami w pasie drogowym oraz zarz¹dzanie tymi gruntami w ramach tego zarz¹du. 31. Realizacje obowi¹zków w zakresie lokalizacji przystanków komunikacyjnych oraz udostêpnianie gminie czêœci pasa drogowego na budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urz¹dzeñ sùu ¹cych do obsùugi podró nych. 32. Urz¹dzanie czasowego przejazdu przez grunty przylegùe do pasa drogowego w czasie przerwy komunikacji na drodze. 33. Wydawanie zezwoleñ na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, je eli impreza ma rozpocz¹ã siê na drodze powiatowej lub gminnej. 34. Wprowadzenie opùat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach powiatowych i gminnych oraz ustalanie stawek opùat dla poszczególnych miast oraz odcinków dróg. 35. Wspóùdziaùanie z dyrekcj¹ kolei w sprawach bezpieczeñstwa ruchu na skrzy owaniach linii kolejowych z drogami publicznymi. 36. Zapobieganie klêskom ywioùowym i ich skutkom, wspóùdziaùanie w usuwaniu szkód na drogach. 37. Podejmowanie dziaùañ na rzecz pozyskiwania œrodków pomocowych i pozabud etowych na zadania realizowane przez Powiat Nowos¹decki oraz monitorowanie dziaùañ podejmowanych w tym zakresie przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu. 38. Opracowywanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze œrodków pomocowych i innych êródeù pozabud etowych w zakresie infrastruktury drogowej. 39. Monitorowanie stanu realizacji i aktualizacja zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Nowos¹deckiego oraz Planu Rozwoju Lokalnego we wspóùdziaùaniu z komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Nowym S¹czu i jednostkami organizacyjnymi Powiatu. Strona 2 z 34

3 1.2. OPIS MAJ TKU ZAMAWIAJ CEGO Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu posiada swoj¹ siedzibê w Nowym S¹czu przy ul. Wiœniowieckiego 136. Pod tym adresem znajduj¹ siê budynki administracyjnomagazynowe wraz z wyposa eniem, budowle, œrodki obrotowe, urz¹dzenia i maszyny budowlane na placu skùadowania. W PZD Nowy S¹cz pracuje 49 pracowników, przy czym stan zatrudnienia planowany na XII 2013 r. to 42 osoby - pracownicy fizyczni oraz biurowi). W okresie letnim PZD daje zatrudnienie osobom skierowanym przez Biuro Pracy w ramach prac interwencyjnych. W siedzibie PZD ustanowiona jest ochrona przez 24 godziny: Teren jest zamykany i chroniony przez Agencjê Ochrony Mienia, Budynki s¹ objête systemem kamer i alarmem WARTOÚCI MAJ TKU Z ZAPISÓW KRÚT Wartoœã maj¹tku PZD wg stanu z r., wyra onego w wartoœciach ksiêgowych pocz¹tkowych wynosi (poni sze wartoœci podawane s¹ informacyjnie i nie stanowi¹ w caùoœci sum ubezpieczenia): Grupa KRÚT Nazwa Wartoœã Brutto 1 Budynki ,10 2 Budowle ,64 3 Kotùy i maszyny energetyczne ,53 4 Maszyny, urz¹dzenia i aparaty ogólnego stosowania ,52 5 Maszyny, urz¹dzenia i aparaty specjalne, bran owe ,74 6 Urz¹dzenia techniczne ,58 7 Úrodki transportowe ,44 8 Narzêdzia, przyrz¹dy, ruchomoœci i wyposa enie ,34 RAZEM ,89 Planowany bud et Powiatowego Zarz¹du Dróg w Nowym S¹czu na 2014 r. wynosi ,00 zù 2. INFORMACJA O SZKODACH Informacja o szkodach zostaùa zamieszczona w zaù¹czniku Nr 11 do SIWZ. 3. WARUNKI UBEZPIECZENIA 3.1. Zasady Ogólne Postanowienia umowy ubezpieczenia albo innego dokumentu stanowi¹cego potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia maj¹ pierwszeñstwo przed zapisami OWU. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami SIWZ zastosowanie mog¹ mieã Ogólne Warunki Ubezpieczenia danego wykonawcy wa ne w dniu opublikowania SIWZ, o ile nie stoj¹ w sprzecznoœci z SIWZ. Wszelkie w¹tpliwoœci nale y interpretowaã na korzyœã Zamawiaj¹cego. Strona 3 z 34

4 Zamawiaj¹cy nie wyra a zgody na wprowadzanie przez Wykonawcê jakichkolwiek odstêpstw od treœci zawartych w SIWZ. Nie dopuszcza siê równie stosowania ograniczeñ, wyù¹czeñ czy te wprowadzania limitów ponad te, które zostaùy okreœlone w SIWZ lub zapisane w OWU. W przypadku, je eli Zamawiaj¹cy na skutek bùêdu lub przeoczenia nie wynikaj¹cego z dziaùania umyœlnego lub ra ¹cego niedbalstwa, nie przeka e ubezpieczycielowi istotnych informacji maj¹cych wpùyw na zmianê ryzyka, to fakt nie przekazania informacji nie bêdzie powodem odmowy wypùaty lub redukcji odszkodowania pod warunkiem, e ubezpieczaj¹cy niezwùocznie, ale nie póêniej ni w ci¹gu 7 dniu uzupeùni stosowne informacje. Powy sze zapisy s¹ obowi¹zuj¹ce we wszystkich czêœciach zamówienia zarówno w zakresie obligatoryjnym, jak i fakultatywnym. Powy sza klauzula nie ma zastosowania w ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC/AC/NW) Warunki ubezpieczenia dla Zadania 1-szego Przedmiotu Zamówienia - Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych i ubezpieczenie sprzêtu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Zakres obligatoryjny Wyra enie zgody na peùny zakres ubezpieczenia przedstawiony w pkt 3.2 (Zakres obligatoryjny) warunkuje wa noœã oferty dla Zadania 1 Przedmiotu Zamówienia Element I Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych. Zakres obligatoryjny Zakres ubezpieczenia: Wszystkie Ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty, z wù¹czeniem ubezpieczenia wartoœci pieniê nych podczas transportu. Okres ubezpieczenia 36-miesiêczny okres trwania dla Umowy Generalnej Przewidywane okresy polisowe: I-wszy okres polisowy: do r; II okres polisowy: do r; III okres polisowy: do r; Na ka dy roczny okres ubezpieczenia, rozumiany jako rozliczeniowy, zostanie wystawiona polisa ubezpieczeniowa, uwzglêdniaj¹ca aktualne sumy ubezpieczenia oraz wysokoœã skùadki za dany okres rozliczeniowy uwzglêdniaj¹cy aktualizacjê sum ubezpieczenia. Miejsce ubezpieczenia: Lokalizacje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, bêd¹ce wùasnoœci¹ PZD lub bêd¹ce w u ytkowaniu, dzier awie PZD na podstawie stosownej umowy. Przedmiot ubezpieczenia Mienie stanowi¹ce wùasnoœã Powiatowego Zarz¹du Dróg w Nowym S¹czu, jak równie mienie bêd¹ce w jego posiadaniu na podstawie tytuùu prawnego, z którego wynika obowi¹zek jego ubezpieczenia. W szczególnoœci: a. Budynki i budowle (tylko magazyn blaszany), w tym ogrodzenia, a tak e bramy, szlabany oraz zagospodarowanie terenu; w wartoœci budynków uwzglêdnione s¹ ich oszklenia oraz urz¹dzenia i instalacje podziemne; b. Maszyny, urz¹dzenia i wyposa enie, w tym elektronika nie ujêta w ubezpieczeniu sprzêtu elektronicznego, c. Úrodki trwaùe o niskiej cenie, wyposa enie nie ujête w ewidencji œrodków trwaùych (np. amortyzowane jednorazowo); Strona 4 z 34

5 d. Wartoœci pieniê ne i inne walory pieniê ne w kasach; e. Mienie pracowników (limit 500 zù na osobê); f. Úrodki obrotowe (znaki, tablice drogowe, bariery sprê yste, emulsje asfaltowe, mieszanki mineralne na zimno, kruszywa, tarcica); Sumy ubezpieczenia/system ubezpieczenia a) Budynki i budowle, z wyù¹czeniem dróg, mostów nale ¹cych do Powiatowego Zarz¹du Dróg w systemie ubezpieczenia na sumy staùe wg wartoœci odtworzeniowej liczonej wg wskaênika Wojewody z dnia r zù/m 2 powierzchni; suma ubezpieczenia: ,42 zù; b) Maszyny, urz¹dzenia i œrodki trwaùe zaliczane do grupy 3,5,6 i 8 KRÚT, z wyù¹czeniem pojazdów, objêtych Zadaniem nr 3, w tym sprzêt komputerowy i urz¹dzenia zwi¹zane z 4 grup¹ KRÚT (z wyù¹czeniem sprzêtu elektronicznego objêtego oddzielnym ubezpieczeniem) w systemie ubezpieczenia na sumy staùe wg wartoœci ksiêgowej brutto (pocz¹tkowej); suma ubezpieczenia: ,13 zù; c) Wyposa enie nie zaliczane do œrodków trwaùych wedùug szacunku na podstawie ewidencji (nisko cenne skùadniki maj¹tku) ubezpieczenia w systemie limitu na pierwsze ryzyko wg wartoœci odtworzeniowej; limit: zù; d) Wartoœci pieniê ne i inne walory pieniê ne w kasach; ubezpieczenia w systemie limitu na pierwsze ryzyko wg wartoœci nominalnej; Limit: zù; e) Mienie osobiste pracowników i studentów /praktykantów/ ubezpieczenie w systemie pierwszego ryzyka z limitem 500 zù na osobê; ubezpieczenie wg wartoœci rzeczywistej; Limit: zù; f) Úrodki obrotowe ubezpieczenie na sumy staùe wg wartoœci nabycia lub kosztu wytworzenia; limit: zù. Franszyzy: integralna: 100 zù, z wyù¹czeniem mienia pracowników, dla których franszyza integralna zostaje zniesiona redukcyjna: zniesiona Pod limit dla ryzyka kradzie y z wùamaniem i rabunku Limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: zù na jedno i na wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia limit ù¹czny (solidarny) dla wszystkich lokalizacji dla wszystkich przedmiotów ubezpieczenia, z wyù¹czeniem wartoœci pieniê nych; Wyù¹czeniu podlega mienie pracowników. Pod limit dla ryzyka transportu wartoœci pieniê nych: zù na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia. Pod limit dla ryzyka wandalizmu i dewastacji: zù na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, przy czym dla szkód estetycznych (graffiti) limit wynosi zù na jedno zdarzenie i zù na wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia. Strona 5 z 34

6 Pod limit dla ryzyka poszukiwania miejsca szkody: zù na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia. Pod limit dla szkód w urz¹dzeniach i instalacjach podziemnych (wszelkie instalacje wodnokanalizacyjne oraz elektryczne i inne zwi¹zane z mediami i teleinformatyk¹, które znajduj¹ siê w ryzyku Zamawiaj¹cego): zù na jedno i na wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia. Klauzule dodatkowe - Wymagania szczególne 1. Klauzula automatycznego pokrycia, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostaùych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹ postanowieñ umowy strony uzgodniùy, e Ubezpieczyciel obejmuje automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym, bez koniecznoœci wczeœniejszej deklaracji, ka dy wzrost wartoœci mienia bêd¹cy rezultatem dodania, zakupu, wymiany, remontu, ulepszeñ i adaptacji w ci¹gu okresu trwania niniejszego ubezpieczenia. Wspomniane pokrycie wydatków nie mo e przekroczyã 130% ù¹cznej wartoœci sum ubezpieczenia zadeklarowanej w pkt a i b Przedmiotu ubezpieczenia. Deklaracja Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego co do zmian nastêpowaùa bêdzie po zakoñczeniu okresu ubezpieczenia. Automatyczne objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹ ma zastosowanie do wartoœci sumy ubezpieczenia okreœlonej powy ej, po przekroczeniu której objêcie ochron¹ wymaga akceptacji ubezpieczyciela. Klauzula dotyczy wyù¹cznie mienia okreœlonego w pkt a) (budynki, budowle) oraz b) (Maszyny, urz¹dzenia i œrodki trwaùe zaliczane do grupy 3,5,6 i 8 KRÚT, z wyù¹czeniem pojazdów, objêtych Zadaniem nr 3, w tym sprzêt komputerowy i urz¹dzenia zwi¹zane z 4 grup¹ KRÚT (z wyù¹czeniem sprzêtu elektronicznego objêtego oddzielnym ubezpieczeniem). Klauzula niniejsza podlega rozliczeniu w terminie 45 dni po zakoñczeniu okresu ubezpieczenia podanego w polisie wg stawki zastosowanej przy zawieraniu ubezpieczenia. Limit okreœlony w niniejszej klauzuli obowi¹zuje w okresie podanym w polisie. 2. Klauzula wù¹czenia do pokrycia kosztów uprz¹tniêcia po szkodzie oraz zabezpieczenia mienia, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, e do zakresu ochrony wù¹czone zostaj¹ koszty usuniêcia pozostaùoœci po szkodzie oraz zabezpieczenie mienia przed szkod¹ do limitu zù na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia ponad limit wynikaj¹cy z zapisów OWU oraz zabezpieczenia mienia bez ograniczenia. 3. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzie y prostej (zwykùej) z limitem odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela w wysokoœci zù na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia. Za kradzie zwykù¹ nale y rozumieã utratê przedmiotu ubezpieczenia powstaù¹ wskutek zdarzenia nie speùniaj¹cego znamion kradzie y z wùamaniem i rabunku. Wyù¹czeniu podlega mienie pracowników oraz gotówka w kasie, a tak e braki inwentarzowe. Ubezpieczaj¹cy ma obowi¹zek zgùoszenia faktu kradzie y na Policjê. 4. Klauzula ubezpieczenia mienia zewnêtrznego, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, e niezale nie od postanowieñ zawartych w warunkach ubezpieczenia, zakres ochrony zostaje rozszerzony o wszelkie szkody w mieniu znajduj¹cym siê na zewn¹trz budynków, w ramach lokalizacji zgùoszonych do ubezpieczenia (np. reklamy, tablice informacyjne, kamery monitoringu). Ubezpieczone mienie zewnêtrzne powinno byã zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie byùo mo liwe bez u ycia narzêdzi. Limit odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela z tego tytuùu wynosi równowartoœã zù na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia. Strona 6 z 34

7 5. Szkody powstaùe w maszynach elektrycznych na skutek niewùaœciwego dziaùania pr¹du elektrycznego. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ wszelkie maszyny elektryczne, zewidencjonowane przez Zamawiaj¹cego (w tym silniki elektryczne, transformatory, pr¹dnice, agregaty pr¹dotwórcze itp.) bez szczegóùowego wykazu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ww. mienie od szkód spowodowanych w szczególnoœci, ale nie wyù¹cznie: niezadziaùaniem zabezpieczeñ zwarciowych, przeci¹ eniowych lub zamkowych; zmian¹ napiêcia zasilania; zmian¹ wartoœci czêstotliwoœci pr¹du elektrycznego; uszkodzeniem izolacji; zwarciem; zanikiem napiêcia jednej lub wiêcej faz. Limit odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela z tego tytuùu wynosi zù na jedno na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia. 6. Szkody materialne powstaùe wskutek przepiêcia bezpoœredniego i poœredniego limit do wysokoœci sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniêtego szkod¹, za wyj¹tkiem szkód spowodowanych poœrednim przepiêciem, dla którego limit wynosi zù w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia. Za szkody powstaùe wskutek poœredniego uderzenia pioruna nale y rozumieã szkody wywoùane poœrednim dziaùaniem wyùadowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powoduj¹ce jego zniszczenie, uszkodzenie wskutek indukcji pr¹du elektrycznego. Forma pùatnoœci: Jednorazowo Element II Ubezpieczenie sprzêtu elektronicznego od wszelkich ryzyk. Zakres obligatoryjny Zakres ubezpieczenia Okres obowi¹zywania umowy generalnej/ okres ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Wszystkie Ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty sprzêtu elektronicznego oraz noœników danych (polisa EDP) 36-miesiêczny okres trwania dla Umowy Generalnej Przewidywane okresy polisowe: I-wszy okres polisowy: do r.; II okres polisowy: do r.; III okres polisowy: do r.; Na ka dy roczny okres ubezpieczenia, rozumiany jako rozliczeniowy, zostanie wystawiona polisa ubezpieczeniowa, uwzglêdniaj¹ca aktualne sumy ubezpieczenia oraz wysokoœã skùadki za dany okres rozliczeniowy uwzglêdniaj¹cy aktualizacjê sum ubezpieczenia. a) Sprzêt elektroniczny stacjonarny i przenoœny zakupiony po r., w tym miêdzy innymi: - Komputery i drukarki, - Serwery, - Klimatyzacja, - Kopiarki, - Sprzêt telekomunikacyjny, - Roboty oraz maszyny sterowane elektronicznie, - Sprzêt biurowy, - Aparatura pomiarowa stacjonarna, - Aparatura laboratoryjna, - Sprzêt audio- video, Strona 7 z 34

8 - Faxy, - Skanery, - Systemy alarmowe, - Sieci komputerowe, b) Sprzêt przenoœny; c) Dane i koszty odtworzenia danych; d) Wartoœci prawne i niematerialne, w tym oprogramowanie; e) Lokalizatory GPS SKAU montowane w pojazdach sprzêt mobilny; f) Sondy paliwa UMPP montowane w pojazdach sprzêt mobilny; g) Przepùywomierze paliwa montowane w pojazdach sprzêt mobilny; h) Urz¹dzenie dozuj¹ce olej napêdowy sprzêt mobilny; i) Zbiornik na emulsjê asfaltow¹; Miejsce ubezpieczenia a) Lokalizacje Zamawiaj¹cego (Sprzêt elektroniczny stacjonarny i przenoœny w miejscu ubezpieczenia, b), c), d), e), f), g), h), i) Teren RP (Sprzêt elektroniczny przenoœny poza miejscem ubezpieczenia); System ubezpieczenia /limity odpowiedzialnoœci a) System sum staùych, wg wartoœci ksiêgowej pocz¹tkowej; b) Limit solidarny na wszystkie lokalizacje wg wartoœci ksiêgowej pocz¹tkowej, na pierwsze ryzyko; c) Wg wartoœci ksiêgowej pocz¹tkowej, limit na pierwsze ryzyko; d) Wg wartoœci ksiêgowej pocz¹tkowej, limit na pierwsze ryzyko; e) System sum staùych, wg wartoœci ksiêgowej pocz¹tkowej; f) System sum staùych, wg wartoœci ksiêgowej pocz¹tkowej; g) System sum staùych, wg wartoœci ksiêgowej pocz¹tkowej; h) System sum staùych, wg wartoœci ksiêgowej pocz¹tkowej; i) System sum staùych, wg wartoœci ksiêgowej pocz¹tkowej; Suma ubezpieczenia, z VAT a) ,86 zù b) ,00 zù c) ,00 zù d) ,00 zù e) ,00 zù f) 4.920,00 zù h) ,72 zù i) ,00 zù Franszyza redukcyjna Franszyza integralna Dla sprzêtu stacjonarnego i przenoœnego w miejscu ubezpieczenia: 200 zù, Dla sprzêtu przenoœnego poza miejscem ubezpieczenia 200 zù, przy czym 10% wartoœci szkody min. 200 zù dla ryzyka kradzie y z wùamaniem, rabunku oraz upuszczenia sprzêtu przenoœnego, gdy szkoda powstaùa poza miejscem ubezpieczenia okreœlonym w polisie; Dla danych i kosztów odtworzenia oraz dla oprogramowania: 300 zù zniesiona Strona 8 z 34

9 Klauzule dodatkowe - Wymagania szczególne w Elemencie II 1. Klauzula automatycznego pokrycia, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostaùych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹ postanowieñ umowy strony uzgodniùy, e Ubezpieczyciel obejmuje automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym, bez koniecznoœci wczeœniejszej deklaracji, ka dy wzrost wartoœci mienia bêd¹cy rezultatem dodania, zakupu, wymiany, remontu, ulepszeñ i adaptacji w ci¹gu okresu trwania niniejszego ubezpieczenia. Wspomniane pokrycie wydatków nie mo e przekroczyã limitu zù. Deklaracja Ubezpieczaj¹cego /Ubezpieczonego co do zmian nastêpowaùa bêdzie po zakoñczeniu 12-miesiêcznego okresu ubezpieczenia. Automatyczne objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹ ma zastosowanie do limitu okreœlonego powy ej, po przekroczeniu którego objêcie ochron¹ wymaga akceptacji ubezpieczyciela. Klauzula dotyczy wyù¹cznie mienia okreœlonego w pkt a) (I-wsza grupa: Sprzêt elektroniczny stacjonarny i przenoœny zakupiony od r.) Klauzula niniejsza podlega rozliczeniu w terminie 45 dni po zakoñczeniu 12-miesiêcznego okresu ubezpieczenia wg stawki zastosowanej przy zawieraniu ubezpieczenia. Limit okreœlony w niniejszej klauzuli obowi¹zuje w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia. Klauzule dodatkowe, warunkuj¹ce wa noœã oferty jeœli nie zaznaczono inaczej podane limity odnosz¹ siê do polisowego okresu ubezpieczenia 2. Klauzula wù¹czenia do pokrycia kosztów uprz¹tniêcia po szkodzie oraz zabezpieczenia mienia, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, e do zakresu ochrony wù¹czone zostaj¹ koszty usuniêcia pozostaùoœci po szkodzie oraz zabezpieczenia mienia przed szkod¹ do limitu zù na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ponad limit wynikaj¹cy z zapisów OWU oraz zabezpieczenia mienia bez ograniczenia. 3. Klauzula dla sprzêtu przenoœnego Z zachowaniem pozostaùych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹ postanowieñ umowy ubezpieczenia strony uzgodniùy, e Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialnoœã za szkody powstaùe w sprzêcie objêtym ochron¹ ubezpieczeniow¹ u ytkowanym poza miejscem ubezpieczenia okreœlonym w polisie. Jednoczeœnie obowi¹zuj¹ zapisy odpowiedzialnoœci zakùadu ubezpieczeñ za ryzyko kradzie y z wùamaniem i rabunku przedmiotu ubezpieczenia z pojazdu zakùad ubezpieczenia odpowiada gdy: pojazd posiada trwaùe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja); zostaù prawidùowo zamkniêty na wszystkie istniej¹ce zamki; kradzie z wùamaniem miaùa miejsce pomiêdzy godz. 6 00, a (nie stosuje siê ograniczenia czasowego, jeœli pojazd byù na parkingu strze onym lub w gara u); sprzêt pozostawiony w pojeêdzie jest niewidoczny z zewn¹trz. Strona 9 z 34

10 4. Klauzula ubezpieczenia noœników obrazu w urz¹dzeniach fotokopiuj¹cych, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostaùych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹ postanowieñ umowy ubezpieczenia strony uzgodniùy, e odpowiedzialnoœã Ubezpieczyciela jest rozszerzona o szkody w bêbnach selenowych urz¹dzeñ fotokopiuj¹cych. Zasady likwidacji szkód: w przypadku szkód spowodowanych dziaùaniem ognia, wody lub kradzie y z wùamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypùacone bêdzie w wartoœci odtworzeniowej; w przypadku szkód spowodowanych przez inne ni wymienione wy ej ryzyka, wartoœã odtworzeniowa bêdzie zmniejszona o wskaênik zu ycia. Wskaênik ten okreœlony jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej przewidzianej przez producenta dla danego urz¹dzenia. 5. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzie y prostej (zwykùej) z limitem odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela w wysokoœci zù na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia wskazanym w polisie. Za kradzie zwykù¹ nale y rozumieã utratê przedmiotu ubezpieczenia powstaù¹ wskutek zdarzenia nie speùniaj¹cego znamion kradzie y z wùamaniem i rabunku. Ochrona nie dotyczy ryzyka kradzie y mienia pracowników i studentów oraz braków inwentarzowych. Ubezpieczaj¹cy ma obowi¹zek zgùoszenia faktu kradzie y na Policjê. 6. Klauzula akceptacji braku wyù¹czenia ryzyk: po ar, wybuch, eksplozja, uderzenie pioruna (równie poœredniego), upadek pojazdu powietrznego, powódê, zalanie przez wydostanie siê wody, innych cieczy lub pary z urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych, huragan, rabunek, kradzie z wùamaniem. 7. Klauzula akceptacji braku stosowania przy wszystkich urz¹dzeniach œrodków ochrony przepiêciowej, o ile nie jest to wymagane przez producenta zgùoszonego do ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego. 8. Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji, w brzmieniu: Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytuùu utraty lub uszkodzenia sprzêtu elektronicznego, który wczeœniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie u ytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia, objêtych ochron¹. Za okres przejœciowy rozumie siê okres nie dùu szy ni 6 miesi¹ce. Strona 10 z 34

11 9. Klauzula ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania, w brzmieniu: Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytuùu utraty lub uszkodzenia sprzêtu elektronicznego w okresie od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do momentu zainstalowania na stanowisku pracy i zakoñczenia testów, jeœli byùy wymagane przez producenta. Okres ochrony wynosi 6 miesiêcy od daty dostawy i mo e byã wydùu ony za zgod¹ Ubezpieczyciela. 10. Klauzula ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego zainstalowanego w pojazdach, w brzmieniu: Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody w sprzêcie zainstalowanym na staùe w pojazdach i maszynach. KLAUZULE CZNE DLA ELEMENTU I i II Zakres obligatoryjny KLAUZULE DODATKOWE warunkuj¹ce wa noœã oferty w czêœci obligatoryjnej 1) Klauzula Reprezentantów, w brzmieniu: Strony uzgadniaj¹, e niezale nie od postanowieñ zawartych w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia, wyù¹czenie odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela odnoœnie winy umyœlnej i ra ¹cego niedbalstwa, ma zastosowanie wyù¹cznie w odniesieniu do Dyrektora Powiatowego Zarz¹du Dróg. Tym samym, potwierdzone zostaje, e zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstaùe w wyniku ra ¹cego niedbalstwa oraz winy umyœlnej, spowodowanej przez pracowników Ubezpieczonego innych ni reprezentanci wymienieni w niniejszej klauzuli. Klauzula nie dotyczy ryzyka kradzie y z wùamaniem i rabunku. 2) Klauzula szkód w wyniku po aru i wybuchu, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, e szkody w wyniku po aru i wybuchu na skutek samozapùonu, przepiêcia elektrycznego oraz na skutek poœredniego uderzenia pioruna wchodz¹ w zakres ochrony. 3) Klauzula LEEWAY Z zachowaniem pozostaùych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹ postanowieñ umowy ubezpieczenia strony uzgodniùy, e w przypadku powstania szkody klauzula proporcjonalnoœci bêdzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartoœã nowa odtworzeniowa w momencie powstania szkody bêdzie wy sza ni 120% sumy ubezpieczenia. Strona 11 z 34

12 4) Klauzula szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, e szkody w mieniu bêd¹cym przedmiotem prac budowlanomonta owych, powstaùe w zwi¹zku lub na skutek prowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych pozostaj¹cych na ryzyku Zamawiaj¹cego wchodz¹ w zakres ochrony z limitem odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela w wysokoœci zù na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia okreœlonym w polisie, pod warunkiem, e prowadzone prace nie wymagaj¹ zgody (pozwolenia na budowê) odpowiednich organów wùadzy. Dla szkód w mieniu bêd¹cym przedmiotem ubezpieczenia ochrona pozostaje utrzymana moc¹ umowy ubezpieczenia, do wysokoœci sum ubezpieczenia. Z zakresu niniejszej klauzuli wyù¹cza siê prace, które naruszaj¹ konstrukcjê budynku oraz dachu. 5) Klauzula miejsca ubezpieczenia, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostaùych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹ postanowieñ umowy ubezpieczenia strony uzgodniùy, e ochrona ubezpieczeniowa obejmuje, obok wymienionych w polisie miejsc, tak e wszystkie aktualne i przyszùe lokalizacje wùasne, wynajmowane, dzier awione lub w jakikolwiek inny sposób u ytkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na prace remontowe i bie ¹ce, pomiary, badania i praktyki, w których wartoœci nie przekraczaj¹ zù w odniesieniu do ruchomoœci oraz zù w odniesieniu do nieruchomoœci. 6) Klauzula 72 godzin, w brzmieniu: Niniejszym ustala siê, e za jedno zdarzenie uznaje siê seriê zdarzeñ (w tym szkody nastêpcze), które nast¹piùy po sobie w okresie 72h od momentu powstania pierwszej szkody, a których przyczyn¹ jest ten sam rodzaj zdarzenia losowego oraz w kontekœcie franszyzy redukcyjnej bêd¹ traktowane jako jedno zdarzenie. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania dla ryzyk, na które ustalono limit odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela. 7) Klauzula pokrycia dla kosztów napraw, w brzmieniu: Niniejszym ustala siê, e do limitu zù na jedno i wszystkie zdarzenia 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia okreœlonym w polisie pokrywane s¹ koszty napraw wszelkich elementów zabezpieczaj¹cych lokale, budynki i pomieszczenia, w których Zamawiaj¹cy prowadzi dziaùalnoœã (œciany, stropy, framugi, futryny, wszelkie instalacje, kamery monitoringu, czujki alarmu, itp.) pod warunkiem, e powy sze koszty wynikaj¹ z ubezpieczonych zdarzeñ. 8) Klauzula pokrycia dla szkód w zwi¹zku z prowadzon¹ akcj¹ ratownicz¹, w brzmieniu: Niniejszym ustala siê, e do limitu zù na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia okreœlonym w polisie pokrywane s¹ szkody powstaùe w zwi¹zku z prowadzon¹ akcj¹ ratownicz¹. Odszkodowaniem objête jest zarówno mienie ubezpieczone jak i pozostaùe mienie bêd¹ce wùasnoœci¹ Zamawiaj¹cego. Nie stosuje siê zasady proporcji. 9) Klauzula pocz¹tku odpowiedzialnoœci, w brzmieniu: Niniejszym ustala siê, e za pocz¹tek okresu ochrony uwa a siê pocz¹tek okresu ubezpieczenia. 10) Klauzula stempla bankowego, w brzmieniu: Niniejszym ustala siê, e je eli zapùata nale nej skùadki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapùatê uwa a siê datê obci¹ enia rachunku bankowego ubezpieczonego lub datê stempla pocztowego na przekazie pocztowym pod warunkiem, e na rachunku Zamawiaj¹cego znajdowaùy siê wystarczaj¹ce œrodki finansowe do zrealizowania pùatnoœci. Strona 12 z 34

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zwanych dalej OWU, Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego Odpowiedzialnoœæ brokera mo e wynikaæ z faktu zawarcia umowy brokerskiej; jej podstawê mo e tak e

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanis³aw Garstka Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo