1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO"

Transkrypt

1 1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO 1.1. PROWADZONA DZIA ALNOÚÃ Przedmiotem dziaùalnoœci Powiatowego Zarz¹du Dróg w Nowym S¹czu jest wykonywanie obowi¹zków zarz¹dcy drogi zarz¹dzanie drogami powiatowymi na terenie powiatu nowos¹deckiego, obejmuj¹ce sprawy z zakresu planowania, budowy i modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz zarz¹dzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych. PZD wykonuje obowi¹zki zarz¹dcy na ok. 500 km dróg powiatowych. PZD wykonuje bie ¹ce remonty dróg wùasnymi pracownikami etatowymi, natomiast realizacje inwestycji budowlano-monta owych powierza siê zewnêtrznym firmom oraz zimowe utrzymanie dróg zostaje zlecone firmom trzecim. Do zakresu dziaùania Powiatowego Zarz¹du Dróg w Nowym S¹czu nale ¹ w szczególnoœci nastêpuj¹ce zadania: 1. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej. 2. Opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów in ynierskich. 3. Peùnienie funkcji inwestora. 4. Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów in ynierskich, urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch i innych urz¹dzeñ zwi¹zanych z drog¹. 5. Realizacja zadañ w zakresie in ynierii ruchu. 6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadañ na rzecz obronnoœci kraju. 7. Koordynacja robót w pasie drogowym. 8. Wydawanie zezwoleñ na zajêcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ùadunkiem lub bez ùadunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczaj¹cych wielkoœci okreœlone w odrêbnych przepisach oraz pobieranie opùat i kar pieniê nych. 9. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych. 10. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych. 11. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczaj¹cych. 12. Przeciwdziaùanie niszczeniu dróg przez ich u ytkowników. 13. Przeciwdziaùanie niekorzystnym przeobra eniom œrodowiska mog¹cym powstaã lub powstaj¹cym w nastêpstwie budowy lub utrzymania dróg. 14. Wprowadzanie ograniczeñ b¹dê zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy wystêpuje bezpoœrednie zagro enie bezpieczeñstwa osób lub mienia. 15. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego. 16. Sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielêgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi. 17. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomoœciami pozostaj¹cymi w zarz¹dzie organu zarz¹dzaj¹cego drog¹. 18. Proponowanie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych. Strona 1 z 34

2 19. Ustalanie przebiegu dróg powiatowych. 20. Opiniowanie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 21. Wydawanie opinii o przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich. 22. Wydawanie opinii o zaliczeniu dróg wojewódzkich. 23. Przejêcie wùasnoœci dróg zaliczonych do powiatowych. 24. Finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych, zarz¹dzania nimi oraz finansowanie zadañ w zakresie zwiêkszenia bezpieczeñstwa ruchu drogowego. 25. Zarz¹dzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych. 26. Wydawanie zezwoleñ na przewóz ùadunków ponadnormatywnych, je eli przejazd ma siê rozpocz¹ã na drodze powiatowej. 27. Wyra anie zgody na przebudowê i remont obiektów budowlanych i urz¹dzeñ niezwi¹zanych z gospodark¹ drogow¹ lub obsùug¹ ruchu istniej¹cych w pasie drogowym które nie powoduj¹ zagro enia i utrudnieñ ruchu drogowego i nie zakùócaj¹ wykonywania zadañ zarz¹du drogi. 28. Wyra anie zgody na zbli enie do drogi urz¹dzeñ liniowych i obiektów budowlanych. 29. Zarz¹dzanie i utrzymywanie kanaùów technologicznych i pobieranie opùat. 30. Sprawowanie trwaùego nieodpùatnego zarz¹du gruntami w pasie drogowym oraz zarz¹dzanie tymi gruntami w ramach tego zarz¹du. 31. Realizacje obowi¹zków w zakresie lokalizacji przystanków komunikacyjnych oraz udostêpnianie gminie czêœci pasa drogowego na budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urz¹dzeñ sùu ¹cych do obsùugi podró nych. 32. Urz¹dzanie czasowego przejazdu przez grunty przylegùe do pasa drogowego w czasie przerwy komunikacji na drodze. 33. Wydawanie zezwoleñ na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, je eli impreza ma rozpocz¹ã siê na drodze powiatowej lub gminnej. 34. Wprowadzenie opùat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach powiatowych i gminnych oraz ustalanie stawek opùat dla poszczególnych miast oraz odcinków dróg. 35. Wspóùdziaùanie z dyrekcj¹ kolei w sprawach bezpieczeñstwa ruchu na skrzy owaniach linii kolejowych z drogami publicznymi. 36. Zapobieganie klêskom ywioùowym i ich skutkom, wspóùdziaùanie w usuwaniu szkód na drogach. 37. Podejmowanie dziaùañ na rzecz pozyskiwania œrodków pomocowych i pozabud etowych na zadania realizowane przez Powiat Nowos¹decki oraz monitorowanie dziaùañ podejmowanych w tym zakresie przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu. 38. Opracowywanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze œrodków pomocowych i innych êródeù pozabud etowych w zakresie infrastruktury drogowej. 39. Monitorowanie stanu realizacji i aktualizacja zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Nowos¹deckiego oraz Planu Rozwoju Lokalnego we wspóùdziaùaniu z komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Nowym S¹czu i jednostkami organizacyjnymi Powiatu. Strona 2 z 34

3 1.2. OPIS MAJ TKU ZAMAWIAJ CEGO Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu posiada swoj¹ siedzibê w Nowym S¹czu przy ul. Wiœniowieckiego 136. Pod tym adresem znajduj¹ siê budynki administracyjnomagazynowe wraz z wyposa eniem, budowle, œrodki obrotowe, urz¹dzenia i maszyny budowlane na placu skùadowania. W PZD Nowy S¹cz pracuje 49 pracowników, przy czym stan zatrudnienia planowany na XII 2013 r. to 42 osoby - pracownicy fizyczni oraz biurowi). W okresie letnim PZD daje zatrudnienie osobom skierowanym przez Biuro Pracy w ramach prac interwencyjnych. W siedzibie PZD ustanowiona jest ochrona przez 24 godziny: Teren jest zamykany i chroniony przez Agencjê Ochrony Mienia, Budynki s¹ objête systemem kamer i alarmem WARTOÚCI MAJ TKU Z ZAPISÓW KRÚT Wartoœã maj¹tku PZD wg stanu z r., wyra onego w wartoœciach ksiêgowych pocz¹tkowych wynosi (poni sze wartoœci podawane s¹ informacyjnie i nie stanowi¹ w caùoœci sum ubezpieczenia): Grupa KRÚT Nazwa Wartoœã Brutto 1 Budynki ,10 2 Budowle ,64 3 Kotùy i maszyny energetyczne ,53 4 Maszyny, urz¹dzenia i aparaty ogólnego stosowania ,52 5 Maszyny, urz¹dzenia i aparaty specjalne, bran owe ,74 6 Urz¹dzenia techniczne ,58 7 Úrodki transportowe ,44 8 Narzêdzia, przyrz¹dy, ruchomoœci i wyposa enie ,34 RAZEM ,89 Planowany bud et Powiatowego Zarz¹du Dróg w Nowym S¹czu na 2014 r. wynosi ,00 zù 2. INFORMACJA O SZKODACH Informacja o szkodach zostaùa zamieszczona w zaù¹czniku Nr 11 do SIWZ. 3. WARUNKI UBEZPIECZENIA 3.1. Zasady Ogólne Postanowienia umowy ubezpieczenia albo innego dokumentu stanowi¹cego potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia maj¹ pierwszeñstwo przed zapisami OWU. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami SIWZ zastosowanie mog¹ mieã Ogólne Warunki Ubezpieczenia danego wykonawcy wa ne w dniu opublikowania SIWZ, o ile nie stoj¹ w sprzecznoœci z SIWZ. Wszelkie w¹tpliwoœci nale y interpretowaã na korzyœã Zamawiaj¹cego. Strona 3 z 34

4 Zamawiaj¹cy nie wyra a zgody na wprowadzanie przez Wykonawcê jakichkolwiek odstêpstw od treœci zawartych w SIWZ. Nie dopuszcza siê równie stosowania ograniczeñ, wyù¹czeñ czy te wprowadzania limitów ponad te, które zostaùy okreœlone w SIWZ lub zapisane w OWU. W przypadku, je eli Zamawiaj¹cy na skutek bùêdu lub przeoczenia nie wynikaj¹cego z dziaùania umyœlnego lub ra ¹cego niedbalstwa, nie przeka e ubezpieczycielowi istotnych informacji maj¹cych wpùyw na zmianê ryzyka, to fakt nie przekazania informacji nie bêdzie powodem odmowy wypùaty lub redukcji odszkodowania pod warunkiem, e ubezpieczaj¹cy niezwùocznie, ale nie póêniej ni w ci¹gu 7 dniu uzupeùni stosowne informacje. Powy sze zapisy s¹ obowi¹zuj¹ce we wszystkich czêœciach zamówienia zarówno w zakresie obligatoryjnym, jak i fakultatywnym. Powy sza klauzula nie ma zastosowania w ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC/AC/NW) Warunki ubezpieczenia dla Zadania 1-szego Przedmiotu Zamówienia - Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych i ubezpieczenie sprzêtu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Zakres obligatoryjny Wyra enie zgody na peùny zakres ubezpieczenia przedstawiony w pkt 3.2 (Zakres obligatoryjny) warunkuje wa noœã oferty dla Zadania 1 Przedmiotu Zamówienia Element I Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych. Zakres obligatoryjny Zakres ubezpieczenia: Wszystkie Ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty, z wù¹czeniem ubezpieczenia wartoœci pieniê nych podczas transportu. Okres ubezpieczenia 36-miesiêczny okres trwania dla Umowy Generalnej Przewidywane okresy polisowe: I-wszy okres polisowy: do r; II okres polisowy: do r; III okres polisowy: do r; Na ka dy roczny okres ubezpieczenia, rozumiany jako rozliczeniowy, zostanie wystawiona polisa ubezpieczeniowa, uwzglêdniaj¹ca aktualne sumy ubezpieczenia oraz wysokoœã skùadki za dany okres rozliczeniowy uwzglêdniaj¹cy aktualizacjê sum ubezpieczenia. Miejsce ubezpieczenia: Lokalizacje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, bêd¹ce wùasnoœci¹ PZD lub bêd¹ce w u ytkowaniu, dzier awie PZD na podstawie stosownej umowy. Przedmiot ubezpieczenia Mienie stanowi¹ce wùasnoœã Powiatowego Zarz¹du Dróg w Nowym S¹czu, jak równie mienie bêd¹ce w jego posiadaniu na podstawie tytuùu prawnego, z którego wynika obowi¹zek jego ubezpieczenia. W szczególnoœci: a. Budynki i budowle (tylko magazyn blaszany), w tym ogrodzenia, a tak e bramy, szlabany oraz zagospodarowanie terenu; w wartoœci budynków uwzglêdnione s¹ ich oszklenia oraz urz¹dzenia i instalacje podziemne; b. Maszyny, urz¹dzenia i wyposa enie, w tym elektronika nie ujêta w ubezpieczeniu sprzêtu elektronicznego, c. Úrodki trwaùe o niskiej cenie, wyposa enie nie ujête w ewidencji œrodków trwaùych (np. amortyzowane jednorazowo); Strona 4 z 34

5 d. Wartoœci pieniê ne i inne walory pieniê ne w kasach; e. Mienie pracowników (limit 500 zù na osobê); f. Úrodki obrotowe (znaki, tablice drogowe, bariery sprê yste, emulsje asfaltowe, mieszanki mineralne na zimno, kruszywa, tarcica); Sumy ubezpieczenia/system ubezpieczenia a) Budynki i budowle, z wyù¹czeniem dróg, mostów nale ¹cych do Powiatowego Zarz¹du Dróg w systemie ubezpieczenia na sumy staùe wg wartoœci odtworzeniowej liczonej wg wskaênika Wojewody z dnia r zù/m 2 powierzchni; suma ubezpieczenia: ,42 zù; b) Maszyny, urz¹dzenia i œrodki trwaùe zaliczane do grupy 3,5,6 i 8 KRÚT, z wyù¹czeniem pojazdów, objêtych Zadaniem nr 3, w tym sprzêt komputerowy i urz¹dzenia zwi¹zane z 4 grup¹ KRÚT (z wyù¹czeniem sprzêtu elektronicznego objêtego oddzielnym ubezpieczeniem) w systemie ubezpieczenia na sumy staùe wg wartoœci ksiêgowej brutto (pocz¹tkowej); suma ubezpieczenia: ,13 zù; c) Wyposa enie nie zaliczane do œrodków trwaùych wedùug szacunku na podstawie ewidencji (nisko cenne skùadniki maj¹tku) ubezpieczenia w systemie limitu na pierwsze ryzyko wg wartoœci odtworzeniowej; limit: zù; d) Wartoœci pieniê ne i inne walory pieniê ne w kasach; ubezpieczenia w systemie limitu na pierwsze ryzyko wg wartoœci nominalnej; Limit: zù; e) Mienie osobiste pracowników i studentów /praktykantów/ ubezpieczenie w systemie pierwszego ryzyka z limitem 500 zù na osobê; ubezpieczenie wg wartoœci rzeczywistej; Limit: zù; f) Úrodki obrotowe ubezpieczenie na sumy staùe wg wartoœci nabycia lub kosztu wytworzenia; limit: zù. Franszyzy: integralna: 100 zù, z wyù¹czeniem mienia pracowników, dla których franszyza integralna zostaje zniesiona redukcyjna: zniesiona Pod limit dla ryzyka kradzie y z wùamaniem i rabunku Limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: zù na jedno i na wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia limit ù¹czny (solidarny) dla wszystkich lokalizacji dla wszystkich przedmiotów ubezpieczenia, z wyù¹czeniem wartoœci pieniê nych; Wyù¹czeniu podlega mienie pracowników. Pod limit dla ryzyka transportu wartoœci pieniê nych: zù na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia. Pod limit dla ryzyka wandalizmu i dewastacji: zù na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, przy czym dla szkód estetycznych (graffiti) limit wynosi zù na jedno zdarzenie i zù na wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia. Strona 5 z 34

6 Pod limit dla ryzyka poszukiwania miejsca szkody: zù na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia. Pod limit dla szkód w urz¹dzeniach i instalacjach podziemnych (wszelkie instalacje wodnokanalizacyjne oraz elektryczne i inne zwi¹zane z mediami i teleinformatyk¹, które znajduj¹ siê w ryzyku Zamawiaj¹cego): zù na jedno i na wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia. Klauzule dodatkowe - Wymagania szczególne 1. Klauzula automatycznego pokrycia, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostaùych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹ postanowieñ umowy strony uzgodniùy, e Ubezpieczyciel obejmuje automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym, bez koniecznoœci wczeœniejszej deklaracji, ka dy wzrost wartoœci mienia bêd¹cy rezultatem dodania, zakupu, wymiany, remontu, ulepszeñ i adaptacji w ci¹gu okresu trwania niniejszego ubezpieczenia. Wspomniane pokrycie wydatków nie mo e przekroczyã 130% ù¹cznej wartoœci sum ubezpieczenia zadeklarowanej w pkt a i b Przedmiotu ubezpieczenia. Deklaracja Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego co do zmian nastêpowaùa bêdzie po zakoñczeniu okresu ubezpieczenia. Automatyczne objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹ ma zastosowanie do wartoœci sumy ubezpieczenia okreœlonej powy ej, po przekroczeniu której objêcie ochron¹ wymaga akceptacji ubezpieczyciela. Klauzula dotyczy wyù¹cznie mienia okreœlonego w pkt a) (budynki, budowle) oraz b) (Maszyny, urz¹dzenia i œrodki trwaùe zaliczane do grupy 3,5,6 i 8 KRÚT, z wyù¹czeniem pojazdów, objêtych Zadaniem nr 3, w tym sprzêt komputerowy i urz¹dzenia zwi¹zane z 4 grup¹ KRÚT (z wyù¹czeniem sprzêtu elektronicznego objêtego oddzielnym ubezpieczeniem). Klauzula niniejsza podlega rozliczeniu w terminie 45 dni po zakoñczeniu okresu ubezpieczenia podanego w polisie wg stawki zastosowanej przy zawieraniu ubezpieczenia. Limit okreœlony w niniejszej klauzuli obowi¹zuje w okresie podanym w polisie. 2. Klauzula wù¹czenia do pokrycia kosztów uprz¹tniêcia po szkodzie oraz zabezpieczenia mienia, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, e do zakresu ochrony wù¹czone zostaj¹ koszty usuniêcia pozostaùoœci po szkodzie oraz zabezpieczenie mienia przed szkod¹ do limitu zù na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia ponad limit wynikaj¹cy z zapisów OWU oraz zabezpieczenia mienia bez ograniczenia. 3. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzie y prostej (zwykùej) z limitem odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela w wysokoœci zù na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia. Za kradzie zwykù¹ nale y rozumieã utratê przedmiotu ubezpieczenia powstaù¹ wskutek zdarzenia nie speùniaj¹cego znamion kradzie y z wùamaniem i rabunku. Wyù¹czeniu podlega mienie pracowników oraz gotówka w kasie, a tak e braki inwentarzowe. Ubezpieczaj¹cy ma obowi¹zek zgùoszenia faktu kradzie y na Policjê. 4. Klauzula ubezpieczenia mienia zewnêtrznego, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, e niezale nie od postanowieñ zawartych w warunkach ubezpieczenia, zakres ochrony zostaje rozszerzony o wszelkie szkody w mieniu znajduj¹cym siê na zewn¹trz budynków, w ramach lokalizacji zgùoszonych do ubezpieczenia (np. reklamy, tablice informacyjne, kamery monitoringu). Ubezpieczone mienie zewnêtrzne powinno byã zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie byùo mo liwe bez u ycia narzêdzi. Limit odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela z tego tytuùu wynosi równowartoœã zù na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia. Strona 6 z 34

7 5. Szkody powstaùe w maszynach elektrycznych na skutek niewùaœciwego dziaùania pr¹du elektrycznego. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ wszelkie maszyny elektryczne, zewidencjonowane przez Zamawiaj¹cego (w tym silniki elektryczne, transformatory, pr¹dnice, agregaty pr¹dotwórcze itp.) bez szczegóùowego wykazu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ww. mienie od szkód spowodowanych w szczególnoœci, ale nie wyù¹cznie: niezadziaùaniem zabezpieczeñ zwarciowych, przeci¹ eniowych lub zamkowych; zmian¹ napiêcia zasilania; zmian¹ wartoœci czêstotliwoœci pr¹du elektrycznego; uszkodzeniem izolacji; zwarciem; zanikiem napiêcia jednej lub wiêcej faz. Limit odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela z tego tytuùu wynosi zù na jedno na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia. 6. Szkody materialne powstaùe wskutek przepiêcia bezpoœredniego i poœredniego limit do wysokoœci sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniêtego szkod¹, za wyj¹tkiem szkód spowodowanych poœrednim przepiêciem, dla którego limit wynosi zù w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia. Za szkody powstaùe wskutek poœredniego uderzenia pioruna nale y rozumieã szkody wywoùane poœrednim dziaùaniem wyùadowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powoduj¹ce jego zniszczenie, uszkodzenie wskutek indukcji pr¹du elektrycznego. Forma pùatnoœci: Jednorazowo Element II Ubezpieczenie sprzêtu elektronicznego od wszelkich ryzyk. Zakres obligatoryjny Zakres ubezpieczenia Okres obowi¹zywania umowy generalnej/ okres ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Wszystkie Ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty sprzêtu elektronicznego oraz noœników danych (polisa EDP) 36-miesiêczny okres trwania dla Umowy Generalnej Przewidywane okresy polisowe: I-wszy okres polisowy: do r.; II okres polisowy: do r.; III okres polisowy: do r.; Na ka dy roczny okres ubezpieczenia, rozumiany jako rozliczeniowy, zostanie wystawiona polisa ubezpieczeniowa, uwzglêdniaj¹ca aktualne sumy ubezpieczenia oraz wysokoœã skùadki za dany okres rozliczeniowy uwzglêdniaj¹cy aktualizacjê sum ubezpieczenia. a) Sprzêt elektroniczny stacjonarny i przenoœny zakupiony po r., w tym miêdzy innymi: - Komputery i drukarki, - Serwery, - Klimatyzacja, - Kopiarki, - Sprzêt telekomunikacyjny, - Roboty oraz maszyny sterowane elektronicznie, - Sprzêt biurowy, - Aparatura pomiarowa stacjonarna, - Aparatura laboratoryjna, - Sprzêt audio- video, Strona 7 z 34

8 - Faxy, - Skanery, - Systemy alarmowe, - Sieci komputerowe, b) Sprzêt przenoœny; c) Dane i koszty odtworzenia danych; d) Wartoœci prawne i niematerialne, w tym oprogramowanie; e) Lokalizatory GPS SKAU montowane w pojazdach sprzêt mobilny; f) Sondy paliwa UMPP montowane w pojazdach sprzêt mobilny; g) Przepùywomierze paliwa montowane w pojazdach sprzêt mobilny; h) Urz¹dzenie dozuj¹ce olej napêdowy sprzêt mobilny; i) Zbiornik na emulsjê asfaltow¹; Miejsce ubezpieczenia a) Lokalizacje Zamawiaj¹cego (Sprzêt elektroniczny stacjonarny i przenoœny w miejscu ubezpieczenia, b), c), d), e), f), g), h), i) Teren RP (Sprzêt elektroniczny przenoœny poza miejscem ubezpieczenia); System ubezpieczenia /limity odpowiedzialnoœci a) System sum staùych, wg wartoœci ksiêgowej pocz¹tkowej; b) Limit solidarny na wszystkie lokalizacje wg wartoœci ksiêgowej pocz¹tkowej, na pierwsze ryzyko; c) Wg wartoœci ksiêgowej pocz¹tkowej, limit na pierwsze ryzyko; d) Wg wartoœci ksiêgowej pocz¹tkowej, limit na pierwsze ryzyko; e) System sum staùych, wg wartoœci ksiêgowej pocz¹tkowej; f) System sum staùych, wg wartoœci ksiêgowej pocz¹tkowej; g) System sum staùych, wg wartoœci ksiêgowej pocz¹tkowej; h) System sum staùych, wg wartoœci ksiêgowej pocz¹tkowej; i) System sum staùych, wg wartoœci ksiêgowej pocz¹tkowej; Suma ubezpieczenia, z VAT a) ,86 zù b) ,00 zù c) ,00 zù d) ,00 zù e) ,00 zù f) 4.920,00 zù h) ,72 zù i) ,00 zù Franszyza redukcyjna Franszyza integralna Dla sprzêtu stacjonarnego i przenoœnego w miejscu ubezpieczenia: 200 zù, Dla sprzêtu przenoœnego poza miejscem ubezpieczenia 200 zù, przy czym 10% wartoœci szkody min. 200 zù dla ryzyka kradzie y z wùamaniem, rabunku oraz upuszczenia sprzêtu przenoœnego, gdy szkoda powstaùa poza miejscem ubezpieczenia okreœlonym w polisie; Dla danych i kosztów odtworzenia oraz dla oprogramowania: 300 zù zniesiona Strona 8 z 34

9 Klauzule dodatkowe - Wymagania szczególne w Elemencie II 1. Klauzula automatycznego pokrycia, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostaùych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹ postanowieñ umowy strony uzgodniùy, e Ubezpieczyciel obejmuje automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym, bez koniecznoœci wczeœniejszej deklaracji, ka dy wzrost wartoœci mienia bêd¹cy rezultatem dodania, zakupu, wymiany, remontu, ulepszeñ i adaptacji w ci¹gu okresu trwania niniejszego ubezpieczenia. Wspomniane pokrycie wydatków nie mo e przekroczyã limitu zù. Deklaracja Ubezpieczaj¹cego /Ubezpieczonego co do zmian nastêpowaùa bêdzie po zakoñczeniu 12-miesiêcznego okresu ubezpieczenia. Automatyczne objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹ ma zastosowanie do limitu okreœlonego powy ej, po przekroczeniu którego objêcie ochron¹ wymaga akceptacji ubezpieczyciela. Klauzula dotyczy wyù¹cznie mienia okreœlonego w pkt a) (I-wsza grupa: Sprzêt elektroniczny stacjonarny i przenoœny zakupiony od r.) Klauzula niniejsza podlega rozliczeniu w terminie 45 dni po zakoñczeniu 12-miesiêcznego okresu ubezpieczenia wg stawki zastosowanej przy zawieraniu ubezpieczenia. Limit okreœlony w niniejszej klauzuli obowi¹zuje w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia. Klauzule dodatkowe, warunkuj¹ce wa noœã oferty jeœli nie zaznaczono inaczej podane limity odnosz¹ siê do polisowego okresu ubezpieczenia 2. Klauzula wù¹czenia do pokrycia kosztów uprz¹tniêcia po szkodzie oraz zabezpieczenia mienia, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, e do zakresu ochrony wù¹czone zostaj¹ koszty usuniêcia pozostaùoœci po szkodzie oraz zabezpieczenia mienia przed szkod¹ do limitu zù na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ponad limit wynikaj¹cy z zapisów OWU oraz zabezpieczenia mienia bez ograniczenia. 3. Klauzula dla sprzêtu przenoœnego Z zachowaniem pozostaùych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹ postanowieñ umowy ubezpieczenia strony uzgodniùy, e Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialnoœã za szkody powstaùe w sprzêcie objêtym ochron¹ ubezpieczeniow¹ u ytkowanym poza miejscem ubezpieczenia okreœlonym w polisie. Jednoczeœnie obowi¹zuj¹ zapisy odpowiedzialnoœci zakùadu ubezpieczeñ za ryzyko kradzie y z wùamaniem i rabunku przedmiotu ubezpieczenia z pojazdu zakùad ubezpieczenia odpowiada gdy: pojazd posiada trwaùe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja); zostaù prawidùowo zamkniêty na wszystkie istniej¹ce zamki; kradzie z wùamaniem miaùa miejsce pomiêdzy godz. 6 00, a (nie stosuje siê ograniczenia czasowego, jeœli pojazd byù na parkingu strze onym lub w gara u); sprzêt pozostawiony w pojeêdzie jest niewidoczny z zewn¹trz. Strona 9 z 34

10 4. Klauzula ubezpieczenia noœników obrazu w urz¹dzeniach fotokopiuj¹cych, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostaùych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹ postanowieñ umowy ubezpieczenia strony uzgodniùy, e odpowiedzialnoœã Ubezpieczyciela jest rozszerzona o szkody w bêbnach selenowych urz¹dzeñ fotokopiuj¹cych. Zasady likwidacji szkód: w przypadku szkód spowodowanych dziaùaniem ognia, wody lub kradzie y z wùamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypùacone bêdzie w wartoœci odtworzeniowej; w przypadku szkód spowodowanych przez inne ni wymienione wy ej ryzyka, wartoœã odtworzeniowa bêdzie zmniejszona o wskaênik zu ycia. Wskaênik ten okreœlony jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej przewidzianej przez producenta dla danego urz¹dzenia. 5. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzie y prostej (zwykùej) z limitem odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela w wysokoœci zù na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia wskazanym w polisie. Za kradzie zwykù¹ nale y rozumieã utratê przedmiotu ubezpieczenia powstaù¹ wskutek zdarzenia nie speùniaj¹cego znamion kradzie y z wùamaniem i rabunku. Ochrona nie dotyczy ryzyka kradzie y mienia pracowników i studentów oraz braków inwentarzowych. Ubezpieczaj¹cy ma obowi¹zek zgùoszenia faktu kradzie y na Policjê. 6. Klauzula akceptacji braku wyù¹czenia ryzyk: po ar, wybuch, eksplozja, uderzenie pioruna (równie poœredniego), upadek pojazdu powietrznego, powódê, zalanie przez wydostanie siê wody, innych cieczy lub pary z urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych, huragan, rabunek, kradzie z wùamaniem. 7. Klauzula akceptacji braku stosowania przy wszystkich urz¹dzeniach œrodków ochrony przepiêciowej, o ile nie jest to wymagane przez producenta zgùoszonego do ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego. 8. Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji, w brzmieniu: Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytuùu utraty lub uszkodzenia sprzêtu elektronicznego, który wczeœniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie u ytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia, objêtych ochron¹. Za okres przejœciowy rozumie siê okres nie dùu szy ni 6 miesi¹ce. Strona 10 z 34

11 9. Klauzula ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania, w brzmieniu: Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytuùu utraty lub uszkodzenia sprzêtu elektronicznego w okresie od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do momentu zainstalowania na stanowisku pracy i zakoñczenia testów, jeœli byùy wymagane przez producenta. Okres ochrony wynosi 6 miesiêcy od daty dostawy i mo e byã wydùu ony za zgod¹ Ubezpieczyciela. 10. Klauzula ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego zainstalowanego w pojazdach, w brzmieniu: Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody w sprzêcie zainstalowanym na staùe w pojazdach i maszynach. KLAUZULE CZNE DLA ELEMENTU I i II Zakres obligatoryjny KLAUZULE DODATKOWE warunkuj¹ce wa noœã oferty w czêœci obligatoryjnej 1) Klauzula Reprezentantów, w brzmieniu: Strony uzgadniaj¹, e niezale nie od postanowieñ zawartych w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia, wyù¹czenie odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela odnoœnie winy umyœlnej i ra ¹cego niedbalstwa, ma zastosowanie wyù¹cznie w odniesieniu do Dyrektora Powiatowego Zarz¹du Dróg. Tym samym, potwierdzone zostaje, e zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstaùe w wyniku ra ¹cego niedbalstwa oraz winy umyœlnej, spowodowanej przez pracowników Ubezpieczonego innych ni reprezentanci wymienieni w niniejszej klauzuli. Klauzula nie dotyczy ryzyka kradzie y z wùamaniem i rabunku. 2) Klauzula szkód w wyniku po aru i wybuchu, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, e szkody w wyniku po aru i wybuchu na skutek samozapùonu, przepiêcia elektrycznego oraz na skutek poœredniego uderzenia pioruna wchodz¹ w zakres ochrony. 3) Klauzula LEEWAY Z zachowaniem pozostaùych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹ postanowieñ umowy ubezpieczenia strony uzgodniùy, e w przypadku powstania szkody klauzula proporcjonalnoœci bêdzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartoœã nowa odtworzeniowa w momencie powstania szkody bêdzie wy sza ni 120% sumy ubezpieczenia. Strona 11 z 34

12 4) Klauzula szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, e szkody w mieniu bêd¹cym przedmiotem prac budowlanomonta owych, powstaùe w zwi¹zku lub na skutek prowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych pozostaj¹cych na ryzyku Zamawiaj¹cego wchodz¹ w zakres ochrony z limitem odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela w wysokoœci zù na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia okreœlonym w polisie, pod warunkiem, e prowadzone prace nie wymagaj¹ zgody (pozwolenia na budowê) odpowiednich organów wùadzy. Dla szkód w mieniu bêd¹cym przedmiotem ubezpieczenia ochrona pozostaje utrzymana moc¹ umowy ubezpieczenia, do wysokoœci sum ubezpieczenia. Z zakresu niniejszej klauzuli wyù¹cza siê prace, które naruszaj¹ konstrukcjê budynku oraz dachu. 5) Klauzula miejsca ubezpieczenia, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostaùych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹ postanowieñ umowy ubezpieczenia strony uzgodniùy, e ochrona ubezpieczeniowa obejmuje, obok wymienionych w polisie miejsc, tak e wszystkie aktualne i przyszùe lokalizacje wùasne, wynajmowane, dzier awione lub w jakikolwiek inny sposób u ytkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na prace remontowe i bie ¹ce, pomiary, badania i praktyki, w których wartoœci nie przekraczaj¹ zù w odniesieniu do ruchomoœci oraz zù w odniesieniu do nieruchomoœci. 6) Klauzula 72 godzin, w brzmieniu: Niniejszym ustala siê, e za jedno zdarzenie uznaje siê seriê zdarzeñ (w tym szkody nastêpcze), które nast¹piùy po sobie w okresie 72h od momentu powstania pierwszej szkody, a których przyczyn¹ jest ten sam rodzaj zdarzenia losowego oraz w kontekœcie franszyzy redukcyjnej bêd¹ traktowane jako jedno zdarzenie. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania dla ryzyk, na które ustalono limit odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela. 7) Klauzula pokrycia dla kosztów napraw, w brzmieniu: Niniejszym ustala siê, e do limitu zù na jedno i wszystkie zdarzenia 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia okreœlonym w polisie pokrywane s¹ koszty napraw wszelkich elementów zabezpieczaj¹cych lokale, budynki i pomieszczenia, w których Zamawiaj¹cy prowadzi dziaùalnoœã (œciany, stropy, framugi, futryny, wszelkie instalacje, kamery monitoringu, czujki alarmu, itp.) pod warunkiem, e powy sze koszty wynikaj¹ z ubezpieczonych zdarzeñ. 8) Klauzula pokrycia dla szkód w zwi¹zku z prowadzon¹ akcj¹ ratownicz¹, w brzmieniu: Niniejszym ustala siê, e do limitu zù na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia okreœlonym w polisie pokrywane s¹ szkody powstaùe w zwi¹zku z prowadzon¹ akcj¹ ratownicz¹. Odszkodowaniem objête jest zarówno mienie ubezpieczone jak i pozostaùe mienie bêd¹ce wùasnoœci¹ Zamawiaj¹cego. Nie stosuje siê zasady proporcji. 9) Klauzula pocz¹tku odpowiedzialnoœci, w brzmieniu: Niniejszym ustala siê, e za pocz¹tek okresu ochrony uwa a siê pocz¹tek okresu ubezpieczenia. 10) Klauzula stempla bankowego, w brzmieniu: Niniejszym ustala siê, e je eli zapùata nale nej skùadki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapùatê uwa a siê datê obci¹ enia rachunku bankowego ubezpieczonego lub datê stempla pocztowego na przekazie pocztowym pod warunkiem, e na rachunku Zamawiaj¹cego znajdowaùy siê wystarczaj¹ce œrodki finansowe do zrealizowania pùatnoœci. Strona 12 z 34

13 11) Klauzula prolongacyjna, w brzmieniu: Niniejszym ustala siê, e brak wpùaty przez Zamawiaj¹cego skùadki lub którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaœniêcia (rozwi¹zania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie mo e byã podstaw¹ do odst¹pienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opùaty skùadki lub raty skùadki Ubezpieczyciel. zobowi¹zany jest wyznaczyã Ubezpieczaj¹cemu na piœmie dodatkowy, co najmniej 7 dniowy, termin zapùaty skùadki (raty). W przypadku nie dokonania wpùaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel mo e odst¹piã od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 12) Klauzula zast¹pienia dla maszyn i urz¹dzeñ w brzmieniu: ustala siê, e w przypadku szkody caùkowitej Ubezpieczony mo e zast¹piã zniszczone mienie bez obowi¹zku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych je eli, zachowanie dotychczasowych rozwi¹zañ jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie mo e byã wy sze ni wyliczone wg kosztów odbudowy wg dotychczasowej technologii i lokalizacji. 13) Klauzula VAT w brzmieniu: Ustala siê, ze w ka dym wypadku, gdy Ubezpieczony nie jest pùatnikiem podatku od towarów i usùug (VAT) lub jeœli Ubezpieczony bêd¹cy pùatnikiem podatku od towarów i usùug (VAT) nie mo e, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa odzyskaã naliczonego podatku VAT od mienia dotkniêtego szkod¹, w odniesieniu do takiego mienia suma ubezpieczenia wymieniona w Polisie zostanie zwiêkszona o kwotê podatku VAT i w takiej kwocie stanowiã bêdzie górn¹ granicê odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela. W wypadku szkody Ubezpieczony zùo y oœwiadczenie czy w wypadku mienia które ulegùo szkodzie uzyskaù zwrot naliczonego podatku VAT. 14) Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców w brzmieniu: Ubezpieczyciel obejmuje ochron¹ poniesione przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego uzasadnione, konieczne i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców, zwi¹zane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody. Ochronie podlegaj¹ tak e koszty ekspertów zagranicznych. Ustala siê limit odpowiedzialnoœci zù w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia. 15) Klauzula nieœci¹gania rat nie wymagalnych - w przypadku wypùaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potr¹ca z kwoty odszkodowania dla Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego rat jeszcze nie wymagalnych oraz nie ¹da zapùaty pozostaùych rat. W przypadku wypùaty jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest do opùacenia pozostaùych rat skùadki w uzgodnionych terminach i wysokoœci, nawet je eli umowa ubezpieczenia zostanie wypowiedziana. 16) Klauzula okolicznoœciowa w brzmieniu: Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest samodzielnie prowadziã postêpowanie zmierzaj¹ce do wyjaœnienia okolicznoœci zwi¹zanych ze szkod¹ (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypùaciã nale ne odszkodowanie, bez koniecznoœci oczekiwania na prawomocne postanowienie koñcz¹ce postêpowanie w sprawie dotycz¹cej szkody. Strona 13 z 34

14 17) Klauzula zgùaszania szkód w brzmieniu: ustala siê termin powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym na 14 dni od daty uzyskania przez ubezpieczaj¹cego lub ubezpieczonego wiedzy o zajœciu wypadku. 18) Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie w brzmieniu: W przypadku niedopeùnienia przez ubezpieczaj¹cego lub ubezpieczonego obowi¹zku zgùoszenia szkody w terminie okreœlonym w umowie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel nie odmówi wypùaty odszkodowania, o ile niezawiadomienie w terminie nie miaùo wpùywu na ustalenie okolicznoœci i skutków wypadku ubezpieczeniowego. Przepisy art k.c. nie maj¹ zastosowania. 19) Klauzula przyjmuj¹ca istniej¹cy system zabezpieczeñ w brzmieniu: Z zastrze eniem pozostaùych, niezmienionych niniejsz¹ klauzul¹, postanowieñ umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia siê co nastêpuje: Ubezpieczyciel oœwiadcza, e akceptuje stan zabezpieczeñ mienia przed po arem, wybuchem, piorunem, przepiêciem kradzie ¹ oraz rabunkiem na dzieñ zawarcia umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel oœwiadcza, e stan zabezpieczeñ przeciwpo arowych przeciw kradzie owych oraz przeciwprzepiêciowych uznaje za wystarczaj¹cy. Jednoczeœnie Ubezpieczyciel akceptuje odst¹pienie od wymogu posiadania krat w obiektach, gdzie konstrukcja budynku lub sposób ich u ytkowania na to nie pozwalaj¹ lub pomieszczenia chroni instalacja alarmowa. Budynki nale ¹ce do Ubezpieczaj¹cego posiadaj¹ zabezpieczenia p.po. zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie przeciwpo arowej lub zgodne z innymi przepisami odpowiednimi dla specyfiki danego budynku. Klauzula ta ma zastosowanie pod warunkiem, e posiadane zabezpieczenia s¹ sprawne i stosowane. 20) Klauzula likwidacji szkód w brzmieniu: W przypadku szkód, których szacowana wartoœã nie przekracza zù, a których natychmiastowa likwidacja jest niezbêdna do zapewnienia niezakùóconej pracy Powiatowego Zarz¹du Dróg, Ubezpieczony mo e dokonaã likwidacji szkody samodzielnie lub poprzez wyspecjalizowany serwis (zakùad naprawczy), nie czekaj¹c na oglêdziny Ubezpieczyciela, zachowuj¹c czêœci uszkodzone. W razie stwierdzenia szkód z tytuùu kradzie y z wùamaniem, rabunku lub posiadaj¹cych znamiona przestêpstwa, Ubezpieczaj¹cy przed rozpoczêciem likwidacji szkody zobowi¹zany jest do niezwùocznego powiadomienia organów Policji. Dokumentami (dowodami), które nale y niezwùocznie przedstawiã Ubezpieczycielowi, potwierdzaj¹cymi fakt powstania szkody i wysokoœci poniesionych strat s¹: zgùoszenie szkody uwzglêdniaj¹ce datê, miejsce i okolicznoœci powstania szkody, rachunki za naprawê lub zakup czêœci uszkodzone czêœci, które zostaùy wymienione, w przypadku szkód powstaùych w wyniku czynu o znamionach przestêpstwa - notatka policyjna, wskazanych przez Ubezpieczaj¹cego. Na pisemny wniosek Ubezpieczaj¹cego rozliczenie szkody mo e nast¹piã na podstawie kosztorysu sporz¹dzonego przez warsztat naprawczy lub Ubezpieczyciela Strona 14 z 34

15 Zakres fakultatywny Element I - Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych. Zakres fakultatywny Nie wù¹czenie przez wykonawcê ryzyk wymienionych w pkt do oferty ubezpieczenia nie spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawca mo e uwzglêdniã w swojej ofercie wszystkie zaproponowane poni ej ryzyka dodatkowe lub tylko niektóre z nich. Zakres pokrycia ryzyk dodatkowych wpùynie na ocenê oferty zgodnie z warunkami przedstawionymi w Rozdziale XVI niniejszej SIWZ. 1. Klauzula wypùaty odszkodowania, w brzmieniu: Ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomoœci, e w ubezpieczeniu systemem sum staùych ubezpieczony zadeklarowaù sumy ubezpieczenia mienia wedùug wartoœci ksiêgowej brutto. Ewentualne odszkodowanie zostanie wypùacone wedùug wartoœci nowoodtworzeniowej mienia pod warunkiem, e wartoœã ta nie bêdzie wiêksza ni 150% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. W takim przypadku odszkodowanie zostanie wypùacone wedùug wartoœci ksiêgowej brutto. Ryzyka i klauzule dodatkowe, podlegaj¹ce ocenie lecz nie warunkuj¹ce wa noœci oferty 2. Szkody na skutek awarii, uszkodzeñ wewnêtrznych oraz niefachowej obsùugi maszyn i urz¹dzeñ. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ wszelkie urz¹dzenia i maszyny, zaewidencjonowane przez Zamawiaj¹cego bez wykazu szczegóùowego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ww. mienie od szkód spowodowanych w szczególnoœci, ale nie wyù¹cznie: dziaùaniem czùowieka-nieumyœlny bù¹d operatora, u ytkownika oraz umyœlne zniszczenie; wadami produkcyjnymi-bùêdy w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwy materiaù, wady, usterki, fabryczne nie wykryte wczeœniej; przyczyny eksploatacyjne-uszkodzenie, zniszczenie elementów maszyny przez zjawiska fizyczne; Limit odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela z tego tytuùu wynosi zù na jedno i wszystkie zdarzenia 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia. 3. Klauzula terroryzmu: w brzmieniu: Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstaùe w ubezpieczonym mieniu, gdy szkody te s¹ bezpoœrednim nastêpstwem aktów terroryzmu albo nastêpstwem podpalenia lub podùo enia ùadunków wybuchowych przez grypy przestêpcze. Za szkodê rozumie siê tak e poniesienie przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego kosztów koniecznej ewakuacji z miejsc zagro onych aktem terroryzmu, u ytkowanych przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego. Przez akty terroryzmu rozumie siê dziaùanie jakiejkolwiek osoby w imieniu lub w powi¹zaniu z jak¹kolwiek organizacj¹ wystêpuj¹c¹ w celu obalenia rz¹du lub wywarcia na niego wpùywu przy u yciu siùy albo przemocy. Limit odpowiedzialnoœci na jedno i wszystkie zdarzenia: zù w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia. Strona 15 z 34

16 4. Klauzula dodatkowych kosztów, w brzmieniu: Ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostaj¹ dodatkowo objête koszty dodatkowe (ponad sumê ubezpieczenia i limity wynikaj¹ce z OWU), do maksymalnej ù¹cznej kwoty PLN z tytuùu jednego i wszystkich zdarzeñ w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia, niezbêdne, rozs¹dne i celowe koszty dodatkowe, które Ubezpieczaj¹cy jest zmuszony ponieœã bezpoœrednio w konsekwencji zaistniaùej straty lub szkody ubezpieczonej w ramach niniejszej umowy. Koszty, o których mowa w niniejszej klauzuli w szczególnoœci obejmuj¹: koszty dodatkowe skùadowania, zabezpieczenia lub transportu mienia nale ¹cego do Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub za które ponosi on odpowiedzialnoœã; koszty dodatkowe zwi¹zane z czynnoœciami maj¹cymi na celu zapobie enie zwiêkszeniu siê szkody, z wù¹czeniem kosztów akcji ratowniczej oraz poszukiwawczej (z wù¹czeniem kosztów poszukiwania wycieków wody, pary oraz gazu oraz kosztów zabiegów odka aj¹cych ubezpieczone mienie-bez gleby, wody i gruntu); koszty dodatkowe zwi¹zane z wynagrodzeniem nale nym architektom, inspektorom, in ynierom-konsultantom, a tak e pozostaùe koszty ekspertów, które Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany ponieœã w celu odtworzenia lub zast¹pienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego, z zastrze eniem e z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyù¹czone s¹ koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczaj¹cego /Ubezpieczonego, natomiast ubezpieczone koszty ekspertów nie mog¹ przekraczaã normalnie obowi¹zuj¹cych stawek rynkowych; koszty dodatkowe poniesione przez Ubezpieczaj¹cego /Ubezpieczonego w zwi¹zku z: *zùomowaniem, usuniêciem rumowiska lub usuniêciem ubezpieczonego mienia, a w szczególnych przypadkach zwi¹zane z utylizacj¹ ubezpieczonego mienia; *rozmontowaniem, rozùo eniem lub rozebraniem ubezpieczonego mienia; *oszalowaniem lub umocowaniem ubezpieczonego mienia; *pozostaùe koszty dodatkowe nie wymienione powy ej w niniejszej klauzuli, a zwi¹zane z likwidacj¹ szkody, z wyù¹czeniem kar i kosztów zwi¹zanych z prowadzeniem kredytu; Strona 16 z 34

17 Element II - Ubezpieczenie sprzêtu elektronicznego. Zakres fakultatywny Nie wù¹czenie przez wykonawcê ryzyk wymienionych w pkt do oferty ubezpieczenia nie spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawca mo e uwzglêdniã w swojej ofercie wszystkie zaproponowane poni ej ryzyka dodatkowe lub tylko niektóre z nich. Zakres pokrycia ryzyk dodatkowych wpùynie na ocenê oferty zgodnie z warunkami przedstawionymi w Rozdziale XVI niniejszej SIWZ. 1. Klauzula wypùaty odszkodowania, w brzmieniu: Ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomoœci, e w ubezpieczeniu systemem sum staùych ubezpieczony zadeklarowaù sumy ubezpieczenia mienia wedùug wartoœci ksiêgowej brutto. Ewentualne odszkodowanie zostanie wypùacone wedùug wartoœci nowo odtworzeniowej mienia pod warunkiem, e wartoœã ta nie bêdzie wiêksza ni 150% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. W takim przypadku odszkodowanie zostanie wypùacone wedùug wartoœci ksiêgowej brutto. Ryzyka i klauzule dodatkowe, podlegaj¹ce ocenie lecz nie warunkuj¹ce wa noœci oferty 2. Klauzula terroryzmu: w brzmieniu: Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstaùe w ubezpieczonym mieniu, gdy szkody te s¹ bezpoœrednim nastêpstwem aktów terroryzmu albo nastêpstwem podpalenia lub podùo enia ùadunków wybuchowych przez grypy przestêpcze. Za szkodê rozumie siê tak e poniesienie przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego kosztów koniecznej ewakuacji z miejsc zagro onych aktem terroryzmu, u ytkowanych przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego. Przez akty terroryzmu rozumie siê dziaùanie jakiejkolwiek osoby w imieniu lub w powi¹zaniu z jak¹kolwiek organizacj¹ wystêpuj¹c¹ w celu obalenia rz¹du lub wywarcia na niego wpùywu przy u yciu siùy albo przemocy. Limit odpowiedzialnoœci na jedno i wszystkie zdarzenia: zù w okresie ubezpieczenia. Strona 17 z 34

18 3.3. Warunki ubezpieczenia dla Zadania 2-giego Przedmiotu Zamówienia UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÚCI CYWILNEJ Z TYTU U PROWADZENIA DZIA ALNOÚCI ORAZ POSIADANIA MIENIA Zakres obligatoryjny - wymagania Zamawiaj¹cego dotycz¹ce przedmiotu zamówienia w zakresie ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej oraz klauzul dodatkowych i innych postanowieñ szczególnych preferowanych: Wyra enie zgody na peùny zakres ubezpieczenia przedstawiony w (zakres obligatoryjny) warunkuje wa noœã oferty dla Zadania 2 Przedmiotu Zamówienia Przedmiot zamówienia: Odpowiedzialnoœã Cywilna z tytuùu i w zwi¹zku z prowadzeniem dziaùalnoœci (w tym: zwi¹zanej z realizacj¹ ustawowych zadañ zarz¹dcy dróg powiatowych) oraz posiadaniem, u ytkowaniem i administrowaniem mieniem, wykorzystywanym w tej dziaùalnoœci, za szkody osobowe i rzeczowe oraz nastêpstwa finansowe tych szkód wyrz¹dzone osobom trzecim Zakres terytorialny: Polska oraz Europa w zakresie odpowiedzialnoœci za osoby wydelegowane w podró sùu bow¹ (np. prowadz¹ce prace zgodnie z celem wyjazdu); Okres ubezpieczenia: 36-miesiêczny okres trwania Umowy Generalnej; Przewidywane okresy polisowe: I-wszy okres polisowy: do r.; II okres polisowy: do r.; III okres polisowy: do r.; Ubezpieczeni Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego Suma gwarancyjna: zù na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialnoœã w zakresie re imu deliktowego i kontraktowego, za szkody osobowe i rzeczowe oraz nastêpstwa finansowe tych szkód powstaùe w zwi¹zku z prowadzon¹ dziaùalnoœci¹ przy czym za szkodê rzeczow¹ uznaje siê równie utratê rzeczy. Regres wobec pracowników Zamawiaj¹cego zostaje zniesiony. Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególnoœci: 1) Szkody wyrz¹dzone w skutek ra ¹ce niedbalstwa; 2) OC za produkt (œrodki obrotowe, których Ubezpieczony u ywa do celów wypeùnienia zobowi¹zania statutowego, np. znaki drogowe, emulsja asfaltowa); 3) Zadoœãuczynienie za doznan¹ krzywdê w szkodach osobowych; 4) OC za szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku z wykonywaniem zadañ statutowych zarz¹du dróg powiatowych (ewidencja dróg i mostów; wydawania stosownych dokumentów i zezwoleñ), zarz¹dzaniem pasem drogowym i utrzymywaniem w nale ytym stanie sieci dróg powiatowych, mostów, wiaduktów, kùadek przepustów, wszelkiego rodzaju ci¹gów pieszych, urz¹dzeñ technicznych (wszelkiego rodzaju kontrole, naprawy, pomiary, zarz¹dzanie ruchem) oraz w zwi¹zku z niewùaœciwym stanem lub brakiem oznakowania wszelkiego rodzaju, w tym szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku z niewùaœciwym zimowym i letnim utrzymaniem dróg publicznych pozostaj¹cych Strona 18 z 34

19 w zarz¹dzie Zamawiaj¹cego, w tym m.in. wynikaj¹cych z zanieczyszczenia nawierzchni jezdni i pozostaùych elementów pasa drogowego i pozostawianie na nim wszelkich przedmiotów, materiaùów, wody, œniegu, lodu, gaùêzi drzew i krzewów, gruntu oraz zanieczyszczeñ m. innymi powoduj¹cych zmniejszenie przyczepnoœci oraz dróg wewnêtrznych, placów, parkingów, chodników i podwórek zarz¹dzanych przez Zamawiaj¹cego; 5) OC z tytuùu posiadania i u ytkowania dróg wewnêtrznych, placów i parkingów, administrowania i utrzymania w nale ytym stanie nieruchomoœci Zamawiaj¹cego wraz z przynale nymi chodnikami, podwórkami, itp. posiadaniem, administrowanie i utrzymywaniem w nale ytym stanie urz¹dzeñ technicznych, sieci uzbrojenia podziemnego, nie tylko w posesji Zamawiaj¹cego; 6) OC z tytuùu sadzenia, utrzymywania oraz usuwania drzew i krzewów oraz pielêgnacja zieleni w pasie drogowym; 7) OC podwykonawców zniesione prawo regresu wobec osób fizycznych wykonuj¹cych pracê na podstawie umów cywilno-prawnych (za wyj¹tkiem przedsiêbiorców); 8) OC pracodawcy z wù¹czeniem odpowiedzialnoœci za szkody rzeczowe, w tym szkody w prywatnych pojazdach pracowników. Za pracowników uznaje siê w szczególnoœci uczniów, wolontariuszy, praktykantów, sta ystów, w tym równie zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej; 9) OC za szkody w mieniu osób trzecich pozostaj¹cym w pieczy, pod kontrol¹, powierzonym do przechowywania, chronionym lub kontrolowanym przez Zamawiaj¹cego, w tym z wù¹czeniem odpowiedzialnoœci za dokumentacjê podlegaj¹cej przechowaniu w zakresie kosztów jej odtworzenia; 10) OC za szkody wyrz¹dzone przez pojazdy w zakresie nie objêtym obowi¹zkowym ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdów mechanicznych; 11) Klauzula czystych strat finansowych (definicja poni ej); 12) Koszty obrony prawnej, a w szczególnoœci koszty rzeczoznawców, koszty procesowe, koszty peùnomocników (bez ograniczenia do stawek wynikaj¹cych z rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci) oraz koszty postêpowania przedprocesowego, przy czym ww. koszty nie bêd¹ stanowiùy wiêcej ni 20% sumy gwarancyjnej; 13) Koszty OC z tytuùu nagùych i niespodziewanych szkód w œrodowisku naturalnym ograniczenie 72 godzin (koszty nie dotycz¹ Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn i Ustawy z dn o zapobieganiu szkodom w œrodowisku); 14) OC za szkody wyrz¹dzone osobom bliskim, w rozumieniu, gdy osoba bliska Ubezpieczonemu stanie siê poszkodowan¹; 15) OC za szkody w rzeczach ruchomych stanowi¹cych przedmiot obróbki, naprawy, innych czynnoœci, w tym w ramach œwiadczonych usùug kolokacyjnych; 16) OC za szkody zwi¹zane z prowadzeniem inwestycji jako inwestor, w tym odpowiedzialnoœã za szkody wynikaj¹ce z powstaj¹cych drgañ i wibracji (Ubezpieczyciel uwzglêdniù przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego mo liwoœã realizacji prac budowlano-monta owych w ramach inwestycji, modernizacji oraz remontów. W zwi¹zku z tym, fakt prowadzenia przez Ubezpieczaj¹cego prac budowlanomonta owych nie wyù¹cza, ani nie ogranicza odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela za szkody dotycz¹ce odpowiedzialnoœci cywilnej oraz za szkody w ubezpieczonym mieniu, które nie byùo objête w/w pracami); 17) OC za szkody wynikaj¹ce ze stanu technicznego urz¹dzeñ eksploatowanych przez Zamawiaj¹cego; 18) OC za szkody wodoci¹gowe i kanalizacyjne; 19) OC za szkody w zwi¹zku ze skùadowaniem odpadów (zwi¹zanych z bie ¹cymi pracami naprawczymi); Strona 19 z 34

20 Klauzule dodatkowe sublimity na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia a) OC pracodawcy z wù¹czeniem odpowiedzialnoœci za szkody rzeczowe do limitu zù, w tym szkody w prywatnych pojazdach pracowników, przy czym dla szkód w pojazdach zastosowanie ma limit zù; b) OC za szkody w rzeczach ruchomych stanowi¹cych przedmiot obróbki, naprawy, innych czynnoœci zù; c) OC za szkody w mieniu osób trzecich pozostaj¹cym w pieczy, pod kontrol¹, powierzonym do przechowywania, chronionym lub kontrolowanym przez Zamawiaj¹cego, w tym z wù¹czeniem odpowiedzialnoœci za dokumentacjê podlegaj¹cej przechowaniu w zakresie kosztów jej odtworzenia zù; d) OC za szkody wynikaj¹ce ze stanu technicznego urz¹dzeñ eksploatowanych przez Zamawiaj¹cego zù; e) Klauzula czystych strat finansowych zù obligatoryjna (definicja w pkt c); f) OC za szkody zwi¹zane z prowadzeniem inwestycji jako inwestor zù; w tym odpowiedzialnoœã za szkody wynikaj¹ce z powstaj¹cych drgañ i wibracji ograniczona limitem zù; Franszyzy /udziaù wùasny Franszyza integralna: 100 zù Franszyza redukcyjna: zniesiona Udziaù wùasny: brak Wprowadza siê definicjê szkody seryjnej: kilka szkód, do których doszùo z tej samej przyczyny bêdzie traktowane jak jedna szkoda Klauzule warunkuj¹ce wa noœã oferty a) Klauzula stempla bankowego, w brzmieniu: Niniejszym ustala siê, e je eli zapùata nale nej skùadki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapùatê uwa a siê datê obci¹ enia rachunku bankowego ubezpieczonego lub datê stempla pocztowego na przekazie pocztowym pod warunkiem, e na rachunku Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego znajdowaùy siê wystarczaj¹ce œrodki finansowe do zrealizowania pùatnoœci; b) Klauzula prolongacyjna, w brzmieniu: Niniejszym ustala siê, e brak wpùaty przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego skùadki lub którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaœniêcia (rozwi¹zania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie mo e byã podstaw¹ do odst¹pienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opùaty skùadki lub raty skùadki Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest wyznaczyã Ubezpieczaj¹cemu na piœmie dodatkowy, co najmniej 7 dniowy, termin zapùaty skùadki (raty). W przypadku nie dokonania wpùaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel mo e odst¹piã od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym; Strona 20 z 34

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; Zaù¹cznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJ CY: Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Nazwa (Firma) Wykonawcy:., Adres siedziby:, Adres do korespondencji:, Tel. -...;

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO

1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO 1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO 1.1. PROWADZONA DZIA ALNOÚÃ Przedmiotem dziaùalnoœci Powiatowego Zarz¹du Dróg w Nowym S¹czu jest wykonywanie obowi¹zków zarz¹dcy drogi zarz¹dzanie drogami powiatowymi na

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Płoniawy Bramura, 3.11.2014 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Do Wykonawców Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Wrocław, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek

Bardziej szczegółowo

Zakùadem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ulica Wiejska 18 63-400 Ostrów Wielkopolski

Zakùadem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ulica Wiejska 18 63-400 Ostrów Wielkopolski Umowa nr MZO/TI/2012/4 zawarta w dniu roku w Ostrowie Wielkopolskim pomiêdzy zwanym dalej "Wykonawc¹ reprezentowanym przez: a Zakùadem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się z Materiałami do postępowania dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną dla

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE ul. świrki i Wigury 4a 43-190 Mikołów

STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE ul. świrki i Wigury 4a 43-190 Mikołów STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE ul. świrki i Wigury 4a 43-190 Mikołów Centrala tel. 0 (prefix) 32 324 81 00 NIP: 635-15-75-953 Sekretariat fax 0 (prefix) 32 324 81 32 REGON: 276284779 Mikołów, dnia 12.04.2011r.

Bardziej szczegółowo

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź:

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź: 30.04.2015 r. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym pod numerem ZP/6/2015, w dniu 29 kwietnia 2015 r., Wykonawcy złożyli pytania do treści

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 10.12.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 10.12.2014 r. Strona 1 z 5 Wrocław, 10.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego Ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WSPRiTS/ZP/ 2 /2011 Warszawa, 12.01.2011 r.

WSPRiTS/ZP/ 2 /2011 Warszawa, 12.01.2011 r. WSPRiTS/ZP/ 2 /2011 Warszawa, 12.01.2011 r. Dot.: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED nr 2010/S 241-368416 z dnia: 07.12.2010 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz mienia WSPRiTS

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY 1) Dane Ubezpieczaj cego: Nazwa / Imi i nazwisko: WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY Siedziba i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części

SIWZ na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

Bardziej szczegółowo

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Przedmiotem zamówienia w części nr II jest zawarcie następujących ubezpieczeń: Uocp Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacz pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 45530-2012; data zamieszczenia: 15.02.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 45530-2012; data zamieszczenia: 15.02.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 1 2012-02-15 11:50 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 30876-2012 z dnia 2012-02-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sokółka 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: ubezpieczeniu majątku i interesów

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Drogowy w Limanowej

Powiatowy Zarząd Drogowy w Limanowej Powiatowy Zarząd Drogowy w Limanowej Zakres działania Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej : 1.Przedmiotem działania Powiatowego Zarządu Dróg jest wykonywanie obowiązków zarządcy drogi, tj. "Zarządu Powiatu"

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2015. W dniu..2015 r. w Nowym S¹czu pomiêdzy: pomiêdzy:

UMOWA nr /2015. W dniu..2015 r. w Nowym S¹czu pomiêdzy: pomiêdzy: Zaù¹cznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr /2015 W dniu..2015 r. w Nowym S¹czu pomiêdzy: pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu 33-300 Nowy S¹cz, ul. Wiœniowieckiego 136 zwanym dalej ZAMAWIAJ CYM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg Odpowiedzialność cywilna biur rachunkowych 1 Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Art. 76a. 1. Usługowe prowadzenie ksiąg

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA NR 54/PN/Adm/2013 Załącznik nr 2 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o finansowanie kosztów uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budŝetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budŝetowych

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu.. r. w Ostrowcu wi tokrzyskim

Umowa nr... zawarta w dniu.. r. w Ostrowcu wi tokrzyskim Za cznik nr 15 Warunki umowy dla zadania nr 1 po zmianach pomi dzy: Umowa nr... zawarta w dniu.. r. w Ostrowcu wi tokrzyskim Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Sp. z o.o. NIP 6610000438, REGON, 290513358,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA OC KLUBU SPORTOWEGO członka PZT

PROGRAM UBEZPIECZENIA OC KLUBU SPORTOWEGO członka PZT PROGRAM UBEZPIECZENIA OC KLUBU SPORTOWEGO członka PZT Polski Związek Tenisowy przy współpracy z ART Brokers firmą brokerską specjalizującą się w ubezpieczeniach sportowych, przygotował dla klubów członków

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 06.12.2013

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 06.12.2013 Strona 1 z 5 Wrocław, 06.12.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Chorób Płuc im dr O. Sokołowskiego w Zakopanem ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Znak sprawy:24 Zp/2013 Ubezpieczenie floty pojazdów Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Sp. z o.o w Ostrowcu wi tokrzyskim. Za enia

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia samolotu i śmigłowca Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/130/2015 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Wandalizm zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku

Wandalizm zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku Wykaz klauzul i definicji Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej). Franszyza redukcyjna kwotowy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie

Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie Załącznik Nr 6 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Wykonanie remontu wewnêtrznych instalacji elektrycznych wraz z przyù¹czem kablowym w budynku Agencji przy ul. Fredry 12.

Wykonanie remontu wewnêtrznych instalacji elektrycznych wraz z przyù¹czem kablowym w budynku Agencji przy ul. Fredry 12. UMOWA nr... do postêpowania nr... zawarta w dniu... roku w Poznaniu pomiêdzy: Agencj¹ Nieruchomoœci Rolnych Oddziaù Terenowy w Poznaniu, ul. Fredry 12, 61-701 Poznañ, zwan¹ dalej Zamawiaj¹cym, reprezentowan¹

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo