SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 A / SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE Załącznik Nr 1/A do SIWZ CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJACEGO do wszystkich części zamówienia. 1.Niniejszy Opis przedmiotu zamówienia stanowi jednocześnie stanowi jednocześnie wniosek o ubezpieczenie i integralną część oferty Wykonawcy po wypełnieniu lub uzupełnieniu miejsc do tego wskazanych przez Zamawiającego. 2.Należy dokładnie zapoznać się z poniższym opisem przedmiotu zamówienia. 3.Wymagany zakres ochrony opisany jest w każdej części przedmiotu zamówienia. 4.Na żadnej stronie nie może być jakichkolwiek skreśleń lub poprawek, chyba, że Zamawiający. wyraził na nie zgodę 5..Zastrzeżenie :Wykonawca przyjmuje stan zabezpieczeń przeciw pożarowych i przeciw kradzieżowych aktualnie istniejących i stosowany we wszystkich obiektach Jednostek Zamawiającego jako całkowicie wystarczający dla potrzeb prawidłowego ubezpieczenia. Wykonawca /Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, o których wiedział przed zawarciem umowy uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia ewentualnej inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeśli w w treści warunków ogólnych zawarto obowiązek, opisany w art. 815 ust. 2 KC ustala się, że: 1. ubezpieczycielowi przysługuje w każdym czasie prawo dokonania inspekcji na ubezpieczonej lokalizacji w celu oceny ryzyka wystąpienia szkody. W szczególności dotyczy to: - zabezpieczeń i ich zgodności z wymaganiami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia, - rozpoznania i stwierdzenia innych i dotychczas nieznanych okoliczności, nie zgłoszonych wcześniej przez przeoczenie, a mających w opinii ubezpieczyciela wpływ na ryzyko wystąpienia szkody, Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni. Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2.Ponadto niezależnie od faktu przeprowadzenia inspekcji lub jej wyników, ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany będzie przekazywać informacje o zmianach okoliczności, o których mowa w art. 815 ust. 1 KC, a Ubezpieczyciel pisemnie wskaże ubezpieczającemu okoliczności, których zmiany należy zgłaszać. 6. Dla poszczególnych zadań/ ubezpieczeń będą miały zastosowanie klauzule poszerzające ochronę: - klauzule obligatoryjne- O- Zamawiający podaje treść klauzul przy każdym zadaniu w części A/Klauzule obligatoryjne wymienia się je z : nazwy własnej, przyporządkowanym numerem oraz treścią. Klauzule te wymagane są przez Zamawiającego brak którejkolwiek powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy; - klauzule fakultatywne F, które zawarte są w Zbiorczym zestawieniu klauzul fakultatywnych. Przy każdym zadaniu oznaczone są jako część B/klauzule fakultatywne. Wymienia się je z nazwy,podaje pożądaną treść oraz oznacza danym numerem. Wykonawca musi odnieść się do treści klauzul fakultatywnych opisanych przez Zamawiającego. Każda klauzula ma przypisaną odpowiednio dla niej liczbę punktów. Stanowisko Wykonawcy w tej części podlega ocenie przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca załącza wypełniony i odpowiedni druk Zamawiającego: TABELA AKCEPTACJI KLAUZUL dla Pakietu I. Przy każdej treści klauzuli prosi się o zaznaczenie właściwego odnośnika. W razie braku odniesienia się Wykonawcy w miejscach wskazanych, oznacza to akceptację treści Zamawiającego Wymóg zastosowania klauzuli obligatoryjnej o podanej przez Zamawiającego treści określony jest w tabeli pn: SIWZ Strona 1 z 32

2 Załącznik nr 1 A / SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE - Tabela I i Tabela II - CZĘŚĆ I PAKIET OC i MIENIE klauzule wymagane do Pakietu I - Tabela III CZĘŚĆ II PAKIET UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE klauzule wymagane do Pakietu III 6.2.Brak akceptacji którejkolwiek wymaganej klauzuli obligatoryjnej dla danego zadania,powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. W celu sprawdzenia tego uwarunkowania dla każdego Pakietu Wykonawca składając ofertę dla danej części zamówienia podpisuje ją w określonym do tego miejscu przez Zamawiającego. Brak podpisu w tym miejscu oznacza odrzucenie oferty (strona 12 i 19 niniejszego opisu). 7. Cena za ubezpieczenie zawarta w ofercie Wykonawcy powinna być podana za okres trwania zamówienia ; 24 miesiące tj od Cena za ubezpieczenie zawarta w ofercie cenowej Wykonawcy stosowny Załącznik nr 2A /dla danej części / powinna być podana na okres trwania zamówienia z uwzględnieniem wszystkich zapisów szczególnych (klauzule) wg stosownego złącznika do SIWZ dotyczącego ceny Wykonawcy. Ponadto WYMAGANE JEST wypełnienie i załączenie do oferty : Tabel- wykaz mienia do AR I USE ORAZ WYCENA SKŁADEK. Cena/składka dla : -Części I rozłożona jest w każdym roku na raty w terminach płatności: do końca lipca, do końca września grudnia, do końca marca w danym roku ubezpieczeniowym. do końca 8. Dla celów precyzyjnego określenia i dalszego stosowania przyjmuje się następujące znaczenie pojęciowe: 8.1. Wykonawca /Ubezpieczyciel Zamawiający: Powiat Jeleniogórski, ul. Kochanowskiego 10, Jelenia Góra Ubezpieczający/ Ubezpieczony : Jednostki Powiatu Jeleniogórskiego wykazane poniżej: II. WYMAGANY ZAKRES OCHRONY dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń: CZĘŚĆ I - PAKIET I OC i MIENIE : w skład którego wchodzą : Zadanie 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej wraz z rozszerzeniami dla Jednostek Powiatu Jeleniogórskiego - CPV Zadanie 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej dla Zarządu Dróg Powiatowych za szkody rzeczowe i osobowe powstałe w związku z działalnością Zarządcy drogi, określoną w aktualnej ustawie. o drogach publicznych- CPV Zadanie 3. Ubezpieczenia mienia w zakresie All Risk - CPV Zadanie 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: stacjonarnego, przenośnego w ramach polisy dla sprzętu od wszystkich ryzyk - CPV PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DLA: CZĘŚĆ I - PAKIET I OC i MIENIE Ad. Zadanie 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej wraz z rozszerzeniami dla Jednostek Powiatu Jeleniogórskiego Zamawiający / ubezpieczający Powiat Jeleniogórski Ubezpieczony : Jednostki Powiatu Jeleniogórskiego. SIWZ Strona 2 z 32

3 1.DANE DO OCENY RYZYKA Informacje ogólne i finansowe: JEDNOSTKI POWIATU JELENIGÓRSKIEGO : 1. STAROSTWO POWIATOWE Kochanowskiego Jelenia Góra Liczba osób zatrudnionych:118 NIP : REGON: PKD 8411Z Opis prowadzonej działalności : administracja samorządowa. Siedziba : Kochanowskiego 10, Jelenia Góra, posiadanego mienia, 2. POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE Siedziba: ul.podchorążych Jelenia Góra Liczba osób zatrudnionych: 87 NIP : REGON: PKD 7513 Opis prowadzonej działalności: realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (t.j. Dz. U. Nr 69 z 2008 r., poz. 415 z późn. zm.). posiadanego mienia, 3. Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich ul. Chłopska Janowice Wielkie Liczba osób zatrudnionych: 67 NIP : REGON: PKD 8730Z Opis prowadzonej działalności : zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańcom. posiadanego mienia, 4. Dom Pomocy Społecznej w Kowarach ul. Waryńskiego Kowary Liczba osób zatrudnionych: 41 IP : REGON: PKD 8730Z Opis prowadzonej działalności : zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańcom. posiadanego mienia, SIWZ Strona 3 z 32

4 Załącznik nr 1 A / SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE 5. Dom Pomocy społecznej JUNIOR w Miłkowie ul. Miłków Miłków Liczba osób zatrudnionych: 71 NIP: REGON PKD 8531B Opis prowadzonej działalności : zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańcom. posiadanego mienia, 6. Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce ul. Liczyrzepy Sosnówka Liczba osób zatrudnionych: 39 NIP : REGON: PKD 8730Z Opis prowadzonej działalności : zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańcom. posiadanego mienia, 7. Dom Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębię ul. Bronka Czecha Szklarska Liczba osób zatrudnionych: 27 NIP : REGON: PKD 8790Z Opis prowadzonej działalności : opieka i wychowanie dzieci pozbawionych opieki rodziców; działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poprzez zorganizowanie dziennej i całodobowej działalności opiekuńczo-wychowawczej. posiadanego mienia, 8. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Jeleniej Górze ul. Podchorążych Jelenia Góra Liczba osób zatrudnionych: 11 NIP : REGON: PKD 8899Z Opis prowadzonej działalności : realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia psychicznego, rehabilitacji zawodowej i społecznej posiadanego mienia, 9. Zespół Szkół Ogólnokształcącychw Kowarach ul. Szkolna Kowary Liczba osób zatrudnionych: 59 SIWZ Strona 4 z 32

5 Załącznik nr 1 A / NIP : SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE REGON: PKD8021Z Opis prowadzonej działalności : szkolnictwo ponadgimnazjalne. posiadanego mienia, 10. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoła Mistrzostwa Sportowego ul. Obrońców Pokoju Szklarska Poręba Liczba osób zatrudnionych: 77 NIP REGON: PKD8560Z Opis prowadzonej działalności : szkolnictwo ponadgimnazjalne. posiadanego mienia, 11. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Piechowice ul. Świerczewskiego Piechowice Liczba osób zatrudnionych: 35 NIP : REGON: PKD 8560Z Opis prowadzonej działalności : szkolnictwo ponadgimnazjalne. posiadanego mienia, 12. Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie ul. Górna Szklarska Poręba Liczba osób zatrudnionych: 67 NIP : REGN: PKD 8560Z, Opis prowadzonej działalności: działalność wspomagająca edukację a w tym: 8559B -Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterrapii ), 8531 A Gimnazja 8532B Zasadnicze Szkoły Zawodowe Obrót za zł posiadanego mienia, 13. Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie Miłków Miłków Liczba osób zatrudnionych: 21 NIP : REGON: PKD 8560Z Opis prowadzonej działalności: udzielanie wsparcia w przezywaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokajanie potrzeb osób upośledzonych umysłowo, rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. posiadanego mienia, SIWZ Strona 5 z 32

6 Załącznik nr 1 A / SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE 14. Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębię ul. Chopina Szklarska Poręba Liczba osób zatrudnionych: 47 NIP : REGON: PKD 8559B Opis prowadzonej działalności: pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. posiadanego mienia. 15. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach ul. Zamkowa Kowary Liczba osób zatrudnionych: 11 NIP : REGON: PKD 8560Z Opis prowadzonej działalności : diagnoza i terapia dzieci i młodzieży, orzecznictwo, szkolenie młodzieży, rodziców i nauczycieli. posiadanego mienia, 16. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie ul. Jedności Narodowej Szklarska Poręba Liczba osób zatrudnionych: 14 NIP : REGON: PKD 8560Z Opis prowadzonej działalności: diagnoza i terapia dzieci i młodzieży, orzecznictwo, szkolenie młodzieży, rodziców i nauczycieli. posiadanego mienia, 17. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej oraz Kartograficznej w Jeleniej Górze ul.podchorążych Jelenia Góra Liczba osób zatrudnioych: 17 NIP : REGON: PKD 8413Z Opis prowadzonej działalności: kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania zgodnie z PKB. posiadanego mienia, 18. Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze ul. Sudecka Jelenia Góra Liczba osób zatrudnionych: 9 NIP : REGON: PKD 5221Z SIWZ Strona 6 z 32

7 Opis prowadzonej działalności: zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Jeleniogórskiego. posiadanego mienia. 2.SZKODOWOŚĆ: a)jednostki Powiatowe: okres 2008-do marzec Szkody osobowe wypłacone: brak nie zgłoszono roszczeń i nie wypłacono odszkodowań, ani nie utworzono rezerw. - szkody rzeczowe ok. 2500zł ( drobne szkody w tym szkoda na ok zł w pojeździe osoby trzeciej podczas organizowania Targów) 3.OPIS SZCZEGÓŁOWY WYMAGANEGO ZAKRESU i parametrów merytorycznych OCHRONY Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna Zamawiającego i Jego Jednostek organizacyjnych w związku z: - posiadanym, zarządzanym, administrowanym i użytkowanym mieniem oraz prowadzona działalnością, która obejmuje: - wykonywanie zadań publicznych zgodnie,z obowiązującymi przepisami prawa, - wykonywanie działalności statutowej, własnych i zleconych zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zadań realizowanych przez jednostki powiatu, Umowa ubezpieczenia ma udzielać ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego, jeżeli w związku ze zdarzeniem powstałym w okresie ubezpiecznia, które spowoduje szkodę : a)osobową ( tj. szkodę będąca następstwem zdarzenia polegającego na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a w tym zadośćuczynienie za ból i doznaną krzywdę) i/lub b) rzeczową ( tj. szkodę będącą następstwem zdarzenia polegającego na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia) i/lub c) w postaci utraconych korzyści, i związaną z prowadzoną działalnością jak również posiadanym i administrowanym mieniem ruchomym i nieruchomym, to Zamawiający/Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna z tytułu roszczeń dotyczących szkód powstałych ze zdarzeń powstałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem ustawowego (Kodeks Cywilny) terminu przedawnienia roszczeń. Poza w/w, ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować co najmniej następujące szkody: a) powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w tym: błąd w sztuce, rażące niedbalstwo, niewłaściwe sprawowanie pieczy i/lub nadzoru/dozoru/opieki nad pensjonariuszem/wychowankiem/uczniem/korzystającym z usługi oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby, nad którymi sprawowany jest nadzór, piecza/opieka ( w tym art. 427 KC w związku z art.425 KC). Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej ,00 zł na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. b) wyrządzone na skutek przeniesienia choroby zakaźnej (w tym HIV, WZW oraz inne zgodne z ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach- wykaz chorób zakaźnych zgodnie z załącznikami do ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach) Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej ,00 zł na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. c) w związku z prowadzeniem żywienia zbiorowego lub świadczenia usług w tym zakresie, a w tym zarażeniem salmonellą, czerwonką lub związane z innymi zatruciami drogą pokarmową. Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej zł na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. d) wyrządzone w związku z awarią, działaniem urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, technologicznych, gazowych lub związanych z dostarczaniem energii elektrycznej w ramach sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia. e) wyrządzone w mieniu podmiotów korzystających z lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Ubezpieczającego /Ubezpieczonego, a spowodowane : nieszczelnością pokrycia dachowego, zmianami poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego w sieci instalacji elektrycznej wskutek przerwania przewodu neutralnego (zerowego)-- podlimit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. f)wyrządzone przez podwykonawców Zamawiającego /Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, z zachowaniem prawa do regresu, z podlimitem ,00 zł na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. na jedno i wszystkie SIWZ Strona 7 z 32

8 zdarzenia. (nie dotyczy podwykonawców Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie konserwacja, modernizacja, remont pasa drogowego, utrzymanie czystości i odśnieżania odrębnie w zadaniu 2 ) g) wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych jedną umową ubezpieczenia, z podlimitem ,00 zł na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. h) powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których Zamawiający /Ubezpieczający /Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, z podlimitem ,00 zł na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. i) wyrządzone w mieniu przechowywanym, kontrolowanym i chronionym przez ubezpieczającego, ubezpieczającego, w tym w związku ze świadczeniem usług hotelarskich, podlimit ,00 na jedno i wszystkie zdarzenia, a w tym za szkody w mieniu powierzonym np.: związane z prowadzeniem przez osoby do tego wyznaczone szatni lub czasowych miejsc przechowywania rzeczy z podlimitem zł na na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. j)wyrządzone w związku z udziałem Ubezpieczającego/Ubezpieczonego podczas uczestnictwa na targach, pokazach, wystawach,imprezach promocyjno-marketingowych lub innych o podobnym charakterze.- Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej zł- na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. k) powstałe w mieniu osób trzecich, Pracowników, bez względu na podstawę zatrudnienia w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej zł na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. l) w pojazdach osób trzecich oraz Pracowników pozostawionych na wskazanych do tego celu przez ubezpieczającego/ubezpieczonego parkingach niestrzeżonych lub miejscach postojowych -podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia zł. m)wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, ani nie będące osobami świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Zamawiający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności wyrządzone przez wolontariuszy, studentów, uczniów odbywających praktyki zawodowe. Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej zł na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. n) wyrządzone z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (oc kontraktowe) osobom trzecim - podlimit w ramach sumy gwarancyjnej zł. na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. o)wyrządzone z tytułu posiadania i utrzymywania placów zabaw i przyszkolnych boisk sportowych wraz z ich infrastrukturą, drzewostanem - z podlimitem ,00 zł na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. p)powstałe z tytułu odpowiedzialności cywilnej Pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy. Podlimit ,00 zł na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. r)wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie (bez Zarządu Dróg Powiatowych) podlimit zł na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia UWAGA ogólna: Określenie w/w zakresu służy jedynie do opisania niektórych przyczyn szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych, jeśli warunki umowy (owu)wykonawcy przewidują szerszą ochronę. O ile warunki ogólne Wykonawcy są korzystniejsze, to mają one zastosowanie. Ponadto ubezpieczyciel w ramach sumy ubezpieczenia pokrywa przynajmniej : a. koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów powołanych za zgodą ubezpieczyciela, w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody, b. zwrotu uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, które zostały poniesione w celu zapobieżeniu zwiększenia się rozmiarów szkody, c. pokrycia kosztów postępowania ugodowego lub pojednawczego prowadzonego w związku z przedmiotowym roszczeniem, d. pokrycia niezbędnych kosztów obrony sądowej przed roszczeniami osoby trzeciej w sporze prowadzonym na polecenie zakładu ubezpieczeń lub za jego zgodą, e. pokrycia kosztów sądowych, w tym odsetek od zasądzonej należności spornej. SIWZ Strona 8 z 32

9 Załącznik nr 1 A / SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE 4. SUMA GWARANCYJNA W KAŻDYM OKRESIE ROCZNYM ZAMÓWIENIA z uwzględnieniem podlimitów w pkt. 3 wynosi: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie trwania zamówienia z zastrzeżeniem: Dokumenty ubezpieczenia dla Pakietu I wystawiane będą w okresie trwania zamówienia na okres roczny z zastrzeżeniem ewentualnych doubezpieczeń ( Ubezpieczający zachowuje PRAWO ZWIĘKSZENIA SUMY GWARANCYJNEJ LUB PODLIMITÓW), które realizowane są od daty zgłoszenia do końca trwania danego roku polisowego. 5.Wysokość franszyz i udziałów własnych: - Franszyza redukcyjna - brak za wyjątkiem : franszyza redukcyjna w OC pracodawcy wysokość świadczenia wypłaconego poszkodowanym pracownikom na podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz.U. z dnia 28 listopada 2002r.). - udział własny w szkodach osobowych brak, w szkodach rzeczowych brak - Franszyza integralna 400,00 zł 6. Klauzule do zastosowania : A/ Klauzule obligatoryjne (O) wg treści Zamawiającego -tak jak w zadaniu 2 nie przyjęcie danej klauzuli oznacza odrzucenie oferty. TABELA I do Zadań 1, 2, Pakiet MIENIE - klauzule wymagane do : Zadanie 1, Zadanie 2, - B/ Klauzule fakultatywne (F)- tak jak w zadaniu 2. : ich akceptacja przez Wykonawcę podlega ocenie i punktacji wg przedmiotowego załącznika Tabela akceptacji klauzul dla Pakietu I. Treść klauzul w: Zbiorczym zestawieniu klauzul fakultatywnych dla Pakietu I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ad. Zadanie 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej dla Jednostki Powiatowej Zarządu Dróg Powiatowych. Zamawiający / Powiat Jeleniogórski Ubezpieczający/Ubezpieczony : Zarząd Dróg Powiatowych 1.DANE DO OCENY RYZYKA : zarządzane jest 271,5 km dróg na terenie Powiatu Jeleniogórskiego-szczegółowy załącznik położenia poszczególnych dróg i ich długości może uzyskać zainteresowany Wykonawca po przedstawieniu takiego zapotrzebowania Informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących: kontroli stanu nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Objazdy dróg odbywają się na bieżąco w trakcie wykonywania wszelkich innych czynności związanych z zarządzaniem dróg. Stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg kontrolowany jest na każdym odcinku drogi powiatowej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Objazdy są odnotowywane przez osoby prowadzące ich ewidencję. usuwanie zagrożeń - Zarząd Dróg Powiatowych nie stosuje stałych zleceń dla podmiotów na usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach- nie ma zawartych takich umów.usuwanie zagrożeń jest wykonywane na bieżąco przy pomocy pracowników własnych i krótkich zleceń dla podmiotów zewnętrznych na remonty cząstkowe tych odcinków dróg, na których wystąpiły większe ubytki w jezdni. czas reakcji na zgłaszane zagrożenia niezwłocznie i nie dłużej niż 48 godzin. W przypadku uzyskania informacji od innych osób fizycznych bądź prawnych o występującym zagrożeniu na danej drodze, pracownicy Zarządu wykonują niezwłocznie wizję w zgłoszonej lokalizacji. Następnie i w zależności od rodzaju zagrożenia likwidują je od razu lub zabezpieczają zagrożony odcinek drogi poprzez odpowiednie oznakowanie do czasu usunięcia zagrożenia Informacja o średniorocznej wartości nakładów inwestycyjnych i remontowych na drogi powiatowe- Nakłady średnioroczne na przestrzeni ostatnich dwóch lat wynoszą ok. 9 mln zł. W okresie od i przez co najmniej dwa kolejne lata NIE JEST planowane oddanie nowych dróg powiatowych. Wykaz zadań remontowych i określonych w 2011r ma wartość ok. ok. 4,5 mln zł Zagrożenie powodziowe: drogi powiatowe, którymi administruje Zarząd NIE znajdują się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią, tzn. takich terenach które obejmują: a) tereny między linią brzegu a wałem powodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy lub przymuliska, SIWZ Strona 9 z 32

10 b) obszar pasa nadbrzeżnego w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr. 115, poz z późn. zm.) o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, c) strefę wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalającej granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony przed powodzią, w którym, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu oraz ukształtowania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej dokonuje podziału obszarów na: d) wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową, e) obszary służące przepuszczeniu wód powodziowych, zwane "obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią", 2.SZKODOWOŚĆ: 2.1. za okres od do zgłoszono szkód, a w tym: wypłacono odszkodowanie na kwotę zł szkody rzeczowe ; szkody osobowe -brak 2.2. za okres od do daty zlikwidowano 30 szkód z czego: - 1 szkoda na osobie - wypłacono odszkodowanie na kwotę łączną zł rowerzysta wjechał na ubytek w nawierzchni drogi przewrócił się uszkodzenie uzębienia, twarzy, nosa. - pozostałe to szkody rzeczowe na łączna kwotę zł 2.3. za okres od do zlikwidowano 14 szkód z czego: - szkody rzeczowe wypłacono na łączna kwotę zł; szkód na osobie brak 2.4. za okres od do daty zgłoszono 3 szkody, a w tym: wypłacono 2 szkody -odszkodowanie na kwotę łączną 1660 zł rezerwa ok. 1000zł ; szkód na osobie brak 2.5. Przyczyna w/w szkód: zły stan nawierzchni. 3.OPIS SZCZEGÓŁOWY WYMAGANEGO ZAKRESU i parametrów merytorycznych OCHRONY Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna Zarządu Dróg Powiatowych (deliktowa i kontraktowa) z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz z tytułu posiadanego, użytkowanego i/lub administrowanego mienia, wykorzystywanego w tej działalności, za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług związanych z zarządzaniem drogami publicznymi (drogi o łącznej długości 271,5 km) oraz obiektami inżynieryjnymi (m.in. kładek, mostków za szkody rzeczowe i osobowe powstałe w związku z działalnością Zarządcy drogi, określoną w aktualnej ustawie. o drogach publicznych, a także w innych przepisach prawa. Umowa ubezpieczenia ma udzielać ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego, jeżeli w związku ze zdarzeniem powstałym w okresie ubezpieczenia, a powodującym szkodę : a)osobową ( tj. szkodę będąca następstwem zdarzenia polegającego na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a w tym zadośćuczynienie za ból i doznaną krzywdę) i/lub b) rzeczową ( tj. szkodę będącą następstwem zdarzenia polegającego na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia) i/lib c) w postaci utraconych korzyści, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna z tytułu roszczeń dotyczących szkód powstałych ze zdarzeń powstałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem ustawowego (Kodeks Cywilny) terminu przedawnienia roszczeń. Wymagany zakres ubezpieczenia : opisane jak wyżej (o ile OWU nie są korzystniejsze), w tym między innymi odpowiedzialność za zdarzenia spowodowane: złym stanem technicznym jezdni, poboczy, chodników, wynikającym z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć bądź sypkiego żwiru albo tłucznia; w związku z zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość nawierzchni) oraz utrzymaniem czystości jezdni i chodników w pozostałych porach roku ( w tym stanem nawierzchni chodników spowodowanym zaśmieceniem); przez zieleń (utrudnieniem widoczności przez szybki wzrost roślinności, spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) rosnącą w pasie drogowym; w związku z leżącymi na drodze, porzuconymi, zgubionymi lub naniesionymi przedmiotami i materiałami; na skutek śliskości wynikłej z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów i smarów; w związku ze stanem technicznym mostów, wiaduktów, estakad, kładek (w szczególności szkody spowodowane oderwaniem części konstrukcji lub awarią konstrukcji), pomimo przeprowadzonych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami; SIWZ Strona 10 z 32

11 w związku z wadliwym oznakowaniem lub brakiem oznakowania lub jego uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku wandalizmu, dewastacji albo zaistniałego zdarzenia losowego; w związku z awarią lub wadliwym działaniem lub nie zadziałaniem sygnalizacji świetlnej; w związku ze szkodami wyrządzonymi przez nienależyty stan techniczny pokrywy studzienek i wpustów ulicznych lub ich brakiem powstałym w wyniku kradzieży lub aktem wandalizmu; w związku i /lub po wykonaniu pracy lub usługi,jeżeki przyczyną jest nienależycie wykonanie zleconych i odebranych przez Zarządcę drogi usług lub robót (konserwacja, modernizacja, remont pasa drogowego); w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi wykonywanymi siłami własnymi, w tym wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi,powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni, pojedynczymi wyrwami w poboczu; w związku z nienormatywną skrajnią poziomą spowodowaną zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi i zabudową; przez podwykonawców z prawem do regresu. do wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia; Ponadto ubezpieczyciel w ramach sumy ubezpieczenia pokrywa przynajmniej : f. koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów powołanych za zgodą ubezpieczyciela, w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody, g. zwrotu uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, które zostały poniesione w celu zapobieżeniu zwiększenia się rozmiarów szkody, h. pokrycia kosztów postępowania ugodowego lub pojednawczego prowadzonego w związku z przedmiotowym roszczeniem, i. pokrycia niezbędnych kosztów obrony sądowej przed roszczeniami osoby trzeciej w sporze prowadzonym na polecenie zakładu ubezpieczeń lub za jego zgodą, j. pokrycia kosztów sądowych, w tym odsetek od zasądzonej należności spornej. Określenie w/w zakresu służy jedynie do opisania niektórych przyczyn szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych.o ile warunki ogólne umowy(owu) Wykonawcy są korzystniejsze, to mają one zastosowanie. 4. SUMA GWARANCYJNA W KAŻDYM OKRESIE ROCZNYM ZAMÓWIENIA. tj: od do z uwzględnieniem w/ wymienionych : wynosi zł na jedno i wszystkie zdarzenia z zastrzeżeniem: Dokumenty ubezpieczenia dla Pakietu I wystawiane będą odrębnie w każdym rocznym okresie trwania zamówienia na okres roczny z zastrzeżeniem doubezpieczeń ( Ubezpieczający zachowuje PRAWO ZWIĘKSZENIA SUMY GWARANCYJNEJ, PODLIMITÓW lub dokonanie ich uzupełnień -doubezpieczenia), które realizowane są od daty zgłoszenia do końca trwania danego roku polisowego. 5. Wysokość franszyz i udziałów własnych: - franszyza redukcyjna 500 zł - udział własny w szkodach osobowych brak, w szkodach rzeczowych brak. - Franszyza integralna brak 6. Klauzule do zastosowania : A/ Klauzule obligatoryjne (O) wg treści Zamawiającego TABELA I do Zadań 1, 2 - Pakiet MIENIE - klauzule wymagane do : Zadanie 1, Zadanie 2, nie przyjęcie danej klauzuli oznacza odrzucenie oferty. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx B/ Klauzule fakultatywne (F) : ich akceptacja przez Wykonawcę podlega ocenie i punktacji wg przedmiotowego załącznika Tabela akceptacji klauzul dla Pakietu I. Treść klauzul w: Zbiorczym zestawieniu klauzul fakultatywnych dla Pakietu I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SIWZ Strona 11 z 32

12 Załącznik nr 1 A / SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE TABELA I do Zadań 1, 2 -CZĘŚĆ I - Pakiet OC i MIENIE klauzule wymagane - obligatoryjne (stanowi załącznik do Oferty Wykonawcy) L.p. Nazwa klauzuli Zadanie 1 Zadanie 2 Klauzula obligatoryjna Wymóg Wymóg 1. Prolongacyjna TAK TAK 2. Rażącego niedbalstwa TAK TAK 3. Zrzeczenia się prawa do regresu TAK TAK 4. Stempla bankowego TAK TAK 5. O okolicznościach przyjęcia ryzyka do TAK TAK ubezpieczenia 6 Okolicznościowa TAK TAK 7. Oograniczeń dla dokumentacji szkody TAK TAK 8. Klauzula dokonania oględzin szkody TAK TAK 9. Klauzula niezawiadomienia w terminie o TAK TAK szkodzie 10. Klauzula automatycznego udzielenia ochrony dla każdej nowej lokalizacji działania TAK TAK 11 Szkody seryjnej TAK TAK 12 Czasu ochrony TAK TAK 13. Jurysdykcji TAK TAK 14. Sądu polubownego TAK TAK. Data i podpis Wykonawcy SIWZ Strona 12 z 32

13 Załącznik nr 1 A / SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE AD. Zadanie 3 Ubezpieczenia mienia w zakresie All Risk, (AR) Zamawiający /Ubezpieczający-Powiat JELENIOGÓRSKI Ubezpieczony : WSZYSTKIE Jednostki Powiatu Jeleniogórskiego. 1. Dane do oceny ryzyka wykaz mienia wg załącznika - Tabela -wykaz mienia do AR ORAZ WYCENA SKŁADEK (stanowi załącznik do oferty Wykonawcy po wypełnieniu ). Wykazy szczegółowe w FOLDERZE pn: POWIAT dane Jednostek do przetargu (OPIS OBIEKTÓW, SUMY UBEZPIECZENIA). 1.1.Konstrukcja poszczególnych obiektów należących do danej Jednostki ; Stan Techniczny : bardzo dobry lub dobry, niski lub średni stan zużycia technicznego. Prowadzone są działania w kierunku stałej poprawy stanu technicznego wykorzystywanych obiektów (remonty, modernizacje, ulepszenia). Stan budynków jest kontrolowany.w przeglądach podawane są ewentualne uwagi co do stanu technicznego i na podstawie tych uwag między innymi planuje się ewentualne remonty (w zależności od stopnia pilności jak i dostępności środków finansowych). Obiekty posiadają swoje książki w których opisana jest ich charakterystyka zgodnie z PB. Na wniosek Wykonawcy można udostępnić wykazy szczegółowe Zabezpieczenia p. pożarowe budynków - dane zawierają Tabela -wykaz mienia do AR ORAZ WYCENA SKŁADEK (stanowi załącznik do oferty Wykonawcy po wypełnieniu ) : drogi pożarowe, ewakuacyjne, miejsca ze sprzętem gaśniczym oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami p/poż. Prowadzona jest okresowa kontrola zgodnie z obowiązującymi normami p/poż Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe : dane zawierają Tabela -wykaz mienia do AR ORAZ WYCENA SKŁADEK (stanowi załącznik do oferty Wykonawcy po wypełnieniu ) 1.4. Zagrożenie powodziowe : W ocenie Zamawiającego Budynki, które wykorzystują w swej działalności Jednostki Powiatu NIE znajdują się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią, tzn. takich terenach które obejmują: a) tereny między linią brzegu a wałem powodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy lub przymuliska, b) obszar pasa nadbrzeżnego w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr. 115, poz z późn. zm.) o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, c) strefę wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalającej granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony przed powodzią, w którym, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu oraz ukształtowania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej dokonuje podziału obszarów na: d) wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową, e) obszary służące przepuszczeniu wód powodziowych, zwane "obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią", 2. SZKODOWOŚĆ : 2.1. za okres od 01/ do r. - ogień ,72 zł (huragan 3 szkody) - kradzież szyby 1420,00 zł brak utworzonych rezerw na niewypłacone odszkodowania za okres od do r.- łącznie wypłacono za 6 szkód zł -All risk : deszcz nawalny zł (5 szkód ; pozostałe przyczyny 7502 zł ( 1 szkoda, w tym- działanie huraganu) - kradzież brak - szyby brak 2.3. za okres od do r zł (11 szkód) - All risk : deszcz nawalny zł (trzy szkody ); działanie śniegu 780 zł (jedna szkoda); szkody wod-kan zł (dwie szkody) ; pozostałe przyczyny 9942 zł ( w tym- działanie huraganu) - kradzież, w tym wandalizm 4511 zł ( 2 szkody ) - szyby 881,00 zł (3 szkody) 2.3. za okres od do r. łącznie 3 szkody - All risk : 836zł (działanie śniegu jedna szkoda ), inne przyczyny 728 zł. SIWZ Strona 13 z 32

14 - kradzież brak - szyby 228,00 zł (jedna szkoda) brak utworzonych rezerw na niewypłacone odszkodowania. 3. OPIS SZCZEGÓŁOWY WYMAGANEGO ZAKRESU i parametrów merytorycznych OCHRONY 3.1. Wymagany i minimalny zakres ochrony : Zakres ubezpieczenia: Przedmiot i suma ubezpieczenia: Przedmiot ubezpieczenia/wszystkie lokalizacje I. Budynki,budowle (wraz z wszelkimi instalacjami wewnętrznymi i doprowadzającymi ) IV. pozostałe środki trwałe: Min wyposażenie ( w tym miedzy innymi: sprzęt elektroniczny nie podlegający USE, ewidencja pozabilansowa) Ochrona objęte są wszystkie szkody powstałe w wyniku niezdefiniowanych zdarzeń losowych ( za wyjątkiem enumeratywnie i w sposób zdefiniowany wyłączonych z ochrony ubezpieczeniowej), a w szczególności ochroną objęte są zdarzenia spowodowane przez ; ogień, uderzenie pioruna, wybuch, eksplozja, upadek statku powietrznego, silny wiatr, powódź, inne zalanie, grad, obsunięcie się ziemi, lawina śniegu, lodu, skał, kamieni, błota, uderzenie pojazdu, następstwa szkód wodociągowych, skażenia i zanieczyszczenia mienia, deszcz nawalny, napór i ciężar zalegającego śniegu oraz lodu oraz skutki jego osuwania lub nagłego roztapiania się, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew lub innych przedmiotów na ubezpieczone mienie, pęknięcie, zamarznięcie, rozsadzenie rur i innych elementów instalacji na skutek niskich temperatur, dewastacja, oraz szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w następstwie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi, objętymi zakresem ubezpieczenia, katastrofa budowlana (wg definicji ), kradzież z włamaniem i rabunek, dewastacja, wandalizm przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych oraz inne ryzyka, które nie wyłącza się z ochrony w warunkach ubezpieczyciela. Określenie w/w zakresu służy jedynie do opisania niektórych przyczyn szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych. Ubezpieczeniem objęte są szkody spowodowane przez osoby pozostające pod opieką/nadzorem lub pieczą faktyczną sprawowaną przez Jednostki Powiatu statutowo do tego powołane. Ubezpieczeniem mają być objęte budynki, które są nie zamieszkałe lub nie użytkowane dłużej niż 30 dni ( objęte są monitoringiem lub dozorem). określone w wykazach mienia do ubezpieczenia środki trwałe i obrotowe, stanowiące własność Ubezpieczającego bądź będące w jego posiadaniu na podstawie określonego tytułu prawnego lub stanowiące własność osób trzecich,, mienie osobiste i przedmioty osobistego użytku zatrudnionych pracowników u Ubezpieczającego, nakłady adaptacyjne. System ubezpieczenia Rodzaj wartości Łączna Suma ubezpieczenia w PLN Sumy stałe KSIĘGOWA BRUTTO ,09 Sumy stałe KSIĘGOWA BRUTTO V. Środki obrotowe 1. rzeczowe 1..gotówka w schowku VI. Mienie osób trzecich - limit dla wszystkich Jednostek łącznie: Sumy stałe pierwsze ryzyko Koszt zakupu/odtworzeniowa nominalna Wartość rzeczywista , ,00 SIWZ Strona 14 z 32

15 1. pracownicze ,00 2. pozostałych osób ,00 trzecich VII. Nakłady adaptacyjne w pierwsze ryzyko odtworzeniowa ,00 obce środki trwałe limit dla wszystkich Jednostek łącznie VIII. SZYBY I PRZESZKLENIA OD STŁUCZENIA - limit dla jednej i ,00 wszystkich Jednostek łącznie IX. DEWASTACJA/WANDALIZM : limit dla jednej i wszystkich Jednostek łącznie ,00 X. LIMITY KRADZIEŻOWE: limity dla jednej i wszystkich Jednostek łącznie Przedmiot ubezpieczenia (kradzież z włamaniem i rabunek) System ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia ( w każdym okresie rocznym) I. urządzenia, wyposażenie I ryzyko ,00 II. mienie pracownicze i I ryzyko ,00 uczniowskie, mienie powierzone II. Środki obrotowe I ryzyko ,00 III. Gotówka od kradzieży z I ryzyko ,00 włamaniem w lokalu IV. Gotówka od rabunku w lokalu I ryzyko ,00 V. Gotówka w transporcie I ryzyko , Pozostałe uwarunkowania dla ochrony ubezpieczeniowej: Minimalny zakres pojęciowy niżej wymienionych ryzyk -( jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy przewidują definiowanie tego ryzyka): Dla ryzyk kradzieżowych : 1)Definicja ryzyka kradzieży z włamaniem - uważa się: a) zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, b) zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego ukrycia, 2) Definicja ryzyka rabunek - uważa się zabór ubezpieczonego mienia: a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego lub osób u niego zatrudnionych bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności - dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia, b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy doprowadził do objętego ubezpieczeniem lokalu lub/i urządzenia bądź pomieszczenia do przechowywania wartości pieniężnych osobę posiadającą klucze i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi. Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia przyjęte za wzorce umowne i stosowane przez Wykonawcę, przewidują limit odpowiedzialności na zdarzenia polegające na kradzieży z włamaniem bez wejścia sprawcy do lokalu, to limit taki nie ma zastosowania. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. 3) Definicja ryzyka wandalizmu - za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp w sposób określony w pkt. 1 i 2. 4) Definicja ryzyka kradzieży zwykłej zabór mienia wymienionego w przedmiocie ubezpieczenia na skutek kradzieży nie spełniającej znamion opisanych w OWU i SIWZ. limit dla wszystkich Jednostek łącznie: 5.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ryzyko to nie obejmuje kradzieży gotówki. 5) Ryzyko kradzieży elementów budynku i budowli oraz urządzeń zewnętrznych Szkody powstałe w wyniku rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku kradzieży urządzeń zewnętrznych zainstalowanych na budynkach i budowlach stanowiących własność Ubezpieczającego. Urządzenia te powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia SIWZ Strona 15 z 32

16 siły lub narzędzi. Ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte są także elementy trwale związane z budynkiem lub budowlą m.in: elementy konstrukcyjne, rynny, zawory, elementy instalacji sieciowych, elementy ogrodzeń, stolarki otworowej itp., pod warunkiem, że kradzież została dokonana z użyciem siły i/lub narzędzi, na co wskazują ślady pozostawione przez sprawcę. System ubezpieczenia: Pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia po szkodzie Limit dla wszystkich Jednostek łącznie: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 6) Ryzyko dodatkowych kosztów naprawy zabezpieczeń ( ścian, stropów, framug, futryn, wszelkich instalacji, itp.)- W przypadku, gdy w wyniku kradzieży z włamaniem / rabunku lub dewastacji, koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych środków trwałych i ruchomości przekroczą ustalony limit, zakład ubezpieczeń pokryje dodatkowe koszty związane z przywróceniem stanu mienia do dnia sprzed szkody limit limit dla wszystkich Jednostek łącznie i ponad sumę ubezpieczenia wynosi zł Dla pozostałych ryzyk 1) Definicja ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyb i innych przedmiotów szklanych : należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych. Limit odpowiedzialności zł. szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, - szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji, - szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, - szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, - szyb w pojazdach i środkach transportowych. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe: przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, na skutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy. 2) Definicja ryzyka dewastacja / wandalizm. Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe wskutek dewastacji / wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie (w tym dokonane nieświadomie przez osoby pod pieczą, dozorem danej Jednostki ). Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie środki trwałe ( w tym stałe elementy budynków) i wyposażenie, a w tym sprzęt elektroniczny, medyczny i inny bez względu na to, w jakim ubezpieczeniu został zgłoszony. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni 3) Definicja ryzyka katastrofy budowlanej : niezamierzone, gwałtowne, nagłe i nieprzewidziane zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części -zgodnie z definicją Prawa Budowlanego Limit odpowiedzialności dla ryzyka katastrofy budowlanej limit dla wszystkich Jednostek łącznie wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. franszyza redukcyjna zł 4) Definicja ryzyka przepięcia- spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. Limit na szkody powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych limit dla wszystkich Jednostek łącznie: ,00 zł. 5) Definicja ryzyka silny wiatr- działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17 m/s ( jeżeli warunki ubezpieczenia Wykonawcy przewidują definiowanie tego ryzyka) 6) Definicja ryzyka powodzi - zalanie ubezpieczonego mienia na skutek: a. podniesienia się wody w zbiornikach wód stojących i płynących, b. wystąpienia wody ze zbiorników na skutek tworzenia zatorów lodowych lub przerwania zabezpieczeń, tam, wałów powodziowych, c. spływu wody po zboczach, d. intensywnych opadów atmosferycznych, e. topnienia mas lodu i śniegu, gromadzenia się wody z opadów lub roztopów, f. spiętrzenia lub wystąpienie wody z systemów kanalizacji na skutek powyższych zjawisk. Dla ryzyka powodzi nie mają zastosowania ograniczenia w postaci : -jakichkolwiek karencji czasowych -jakichkolwiek podlimitów lub ograniczeń dla sumy ubezpieczenia. SIWZ Strona 16 z 32

17 Załącznik nr 1 A / SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE 4.System wypłaty odszkodowań : 4.1. Z uwzględnieniem zapisów klauzul dodatkowych w odniesieniu do każdego ubezpieczonego mienia górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia danego środka trwałego.odszkodowania będą wypłacane w odniesieniu do: - budynków budowli wg kosztorysu odbudowy, remontu lub naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed zaistnienia szkody, z zachowaniem takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu i montażu oraz z zastosowaniem zapisów dodatkowych (klauzul) oraz z uwzględnieniem wartości dokonanych ulepszeń (nakładów, modernizacji, remontów). - dla pozostałych środków trwałych wg kosztów zakupu, lub naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed zaistnienia szkody, z zachowaniem takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu i montażu oraz z zastosowaniem zapisów dodatkowych (klauzul) oraz z uwzględnieniem wartości dokonanych ulepszeń (nakładów, modernizacji, remontów), jeżeli -środków obrotowych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Rozmiar szkody zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki o ile jest to uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia oraz z zastosowaniem zapisów dodatkowych (klauzul). - w przypadku szkody kradzieżowej odszkodowanie będzie wypłacane z zastosowaniem zapisów dodatkowych (klauzul) oraz z uwzględnieniem kosztów naprawy wszelkich uszkodzonych lub zniszczonych elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, wszelkich instalacji, itp.) Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest limit na pierwsze ryzyko oraz zapisy klauzul 4.2. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania za wyjątkiem : -ubezpieczeń w systemie na pierwsze ryzyko (odpowiedzialność do wysokości danej sumy) - określonego w zapisach danego limitu na ryzyko ( w tym limitu w danej klauzuli). 5. Wysokość franszyz i udziałów własnych a. franszyza integralna 400,00 zł dla ryzyk żywiołowych i kradzieżowych, b. franszyza integralna dla ryzyka szyb od stłuczenia 200,00 zł c. franszyza redukcyjna brak d. udział własny - brak 6. Klauzule do zastosowania do części I Zamówienia ZADANIE 3 : A/ Klauzule obligatoryjne (O) wg treści Zamawiającego TABELA II do Zadań 3, 4- Pakiet MIENIE - klauzule wymagane do : Zadanie 3, nie przyjęcie danej klauzuli oznacza odrzucenie oferty. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx B/ Klauzule fakultatywne : ich akceptacja przez Wykonawcę podlega ocenie i punktacji wg przedmiotowego załącznika Tabela akceptacji klauzul dla Pakietu I. Treść klauzul w: Zbiorczym zestawieniu klauzul fakultatywnych dla Pakietu I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ad. Zadanie 4: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: stacjonarnego, przenośnego w ramach polisy dla sprzętu od wszystkich ryzyk (USE). 1.Dane do oceny ryzyka wykaz mienia : Załączniki: W załączeniu zbiorcze wykazy ubezpieczanego sprzętu Jednostek - Tabela wykaz mienia do USE ORAZ WYCENA SKŁADEK (stanowi załącznik do oferty Wykonawcy po wypełnieniu ). Wykazy szczegółowe w FOLDERZE pn: POWIAT dane Jednostek do przetargu USE ( PRZEDMIOT, SUMY UBEZPIECZENIA).. 2.SZKODOWOŚĆ :za okres od brak szkód 3.OPIS SZCZEGÓŁOWY WYMAGANEGO ZAKRESU i parametrów merytorycznych OCHRONY Wymagany zakres ubezpieczenia: na bazie wszystkich ryzyk, Wymagany zakres ubezpieczenia: na bazie wszystkich ryzyk, w tym co najmniej niżej wymienione ryzyka: Ochrona ubezpieczeniową objęte są wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny z włączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, oraz działania człowieka, ognia, wody, wiatru, huraganu o parametrze nie przekraczającym 17 m/s, gradu, mrozu, śniegu, deszcz, wilgoci pary wodnej itp., spadku lub wzrostu napięcia w sieci instalacji elektrycznej, wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, szkód przepięciowych i pochodnych w związku z uderzeniem pioruna, kradzież, dewastacja, rabunek, upuszczenie, przypadkowe zniszczenie( w tym przez osoby trzecie, nad którymi sprawowana jest piecza faktyczna lub nadzór),poniesione koszty szkody związane z akcja ratowniczą, uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, SIWZ Strona 17 z 32

18 zabezpieczeniem przed szkodą, dodatkowe koszty pracy,(dotyczy także sprzętu przenośnego ). Określenie w/w zakresu służy jedynie do opisania niektórych przyczyn szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych. Przedmiot i suma ubezpieczenia: przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt komputerowy stacjonarny i przenośny oraz pozostały sprzęt elektroniczny i audiowizualny wyszczególniony w załącznikach. Szczegółowy wykaz mienia do ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek odrębny wykaz tabelaryczny. Ochroną jest obejmowany sprzęt nie starszy niż 5 lat. Przedmiot ubezpieczenia Typ wartości Suma ubezpieczenia (z VAT) Sprzęt komputerowy i odtworzeniowa ,51 elektroniczny stacjonarny wg wykazu Sprzęt komputerowy i odtworzeniowa ,07 elektroniczny przenośny wg wykazu Oprogramowanie pierwsze odtworzeniowa ,00 ryzyko Koszty odtworzenia danych i Oprogramowania (pierwsze ryzyko)proporcjonalne i odtworzeniowa Razem: , ,00 proporcjonalne; ,00 nieproporcjonalne. nieproporcjonalne Pierwszy okres ubezpieczenia : na 12 miesięcy. Drugi okres ubezpieczenia: na 12 miesięcy. Ochrona ponadto obejmuje: a) Ubezpieczenie wskazanego sprzętu przenośnego poza lokalizacjami działalności. Do ubezpieczenia nie ma zastosowania wyłączenie dotyczące braku dostawy lub przerwy w dostawie mediów ( elektryczności itp.) Mienie ubezpieczone jest również w trakcie transportu wewnątrzzakładowego oraz w obrębie lokalizacji/adresów prowadzonej działalności Zamawiającego/Ubezpieczonego c) ochroną all risks objęty jest sprzęt wg wykazów. 4. System wypłaty odszkodowań: wg wzorców umownych Wykonawcy i z zastosowaniem zapisów szczególnych(klauzule): a)w przypadku szkody częściowej za wysokość szkody przyjmuje się i wypłaca odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonego sprzętu do stanu sprzed szkody, powiększone o : -koszty demontażu i ponownego montażu poniesione w celu wykonania napraw, -koszty transportu uszkodzonego przedmiotu do naprawy i powrotnie do miejsca użytkowania, - cło oraz pozostałe opłaty - do wysokości sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą b)w przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się koszty nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach powiększone o koszty demontażu, montażu, transportu, cło oraz pozostałe koszty z tym związane - do wysokości sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą c)wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż suma ubezpieczenia będzie również zawierała ww. podatek, a Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia (odpisu) tego podatku. 5. Wysokość franszyz i udziałów własnych : - udział własny dla niżej wymienionych pozycji Sprzęt stacjonarny i przenośny - 5% nie mniej niż 300,00 zł i nie więcej niż 500,00 Oprogramowanie - udział własny 5% odszkodowania nie mniej jak 300 zł i nie więcej niż 1000 zł Koszty odtworzenia danych i oprogramowania (pierwsze ryzyko)- / udział własny 5% wartości i nie więcej niż 1000 zł - Franszyza redukcyjna brak, - franszyza integralna 200,00 ZŁ, 6. Klauzule do zastosowania do części I Zamówienia ZADANIE 3 : A/ Klauzule obligatoryjne (O) wg treści Zamawiającego -TABELA II do Zadań 3, 4- Pakiet OC i MIENIE - klauzule wymagane do : Zadanie 4, nie przyjęcie danej klauzuli oznacza odrzucenie oferty. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx B/ Klauzule fakultatywne (F) : ich akceptacja przez Wykonawcę podlega ocenie i punktacji wg przedmiotowego załącznika Tabela akceptacji klauzul dla Pakietu I. Treść klauzul w: Zbiorczym zestawieniu klauzul fakultatywnych dla Pakietu I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SIWZ Strona 18 z 32

19 Załącznik nr 1 A / SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE Tabela II CZĘŚĆ II PAKIET OC i MIENIE klauzule obligatoryjne do Zadań 3, 4. (stanowi załącznik do oferty wykonawcy) L.p. Nazwa klauzuli wg TREŚCI Zamawiającego dla KLAUZUL ZADANIE 3 ALL ZADANIE 4 - OBLIGATORYJNYCH RISK USE KLAUZULA OBLIGATORYJNA WYMÓG WYMÓG 1. Prolongacyjna TAK TAK 2. Włączeni rażącego niedbalstwa TAK TAK 3. Zrzeczenia się prawa do regresu TAK TAK 4. Stempla bankowego TAK TAK 5. O okolicznościach przyjęcia ryzyka do ubezpieczenia TAK TAK 6. Okolicznościowa TAK TAK 7. ograniczeń dla dokumentacji szkody TAK TAK 8. Dokonania oględzin szkody TAK TAK 9. Nie zawiadomienia w terminie o szkodzie TAK TAK 10. Automatycznego udzielania ochrony dla każdej nowej lokalizacji TAK TAK 11. Szkody seryjnej TAK TAK 12. Czasu ochrony TAK TAK 13. Jurysdykcji TAK TAK 14. Sądu polubownego TAK TAK 15. Umów krótkoterminowych i rozliczeń TAK TAK 16. Reprezentantów TAK TAK 17. Dodatkowych kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie TAK TAK 18. Automatycznego pokrycia dla nowo nabytego lub zmodernizowanego TAK TAK mienia 19. Automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji TAK TAK 20. drobnych robót budowlano -montażowych TAK TAK 21. kosztów odtworzenia dokumentacji TAK TAK 22. Przemieszczania mienia TAK TAK 23. Dodatkowych kosztów uniknięcia lub ograniczenia rozmiarów szkody TAK TAK 24. Ubezpieczania dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych TAK TAK 25. Zwiększonych kosztów transportu TAK TAK 26. Aktualizacji sumy ubezpieczenia po rozpoczęciu ochrony TAK TAK 27. Odkupienia urządzeń TAK TAK 28. Inflacyjna TAK TAK 29. Niezmienności stanu faktycznego po szkodzie TAK TAK 30. Dodatkowych kosztów akcji ratowniczych TAK TAK 31. Ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych TAK TAK 32. Kosztów dostosowania się do przepisów prawa TAK TAK 33. Bezzwłocznej naprawy szkody TAK TAK 34. Poszukiwania wycieków i miejsc awarii TAK Nie dotyczy 35. Szkód elektrycznych TAK Nie dotyczy 36. Aktów terroryzmu TAK Nie dotyczy 37. Kosztów ewakuacji TAK Nie dotyczy 38. Wynagrodzenia ekspertów TAK Nie dotyczy 39. Odbudowy w innej lokalizacji TAK Nie dotyczy 40. Likwidacyjna drobnych szkód TAK TAK 41. Tymczasowego magazynowania i przerwy w eksploatacji Nie dotyczy TAK 42. Elektronicznego sprzętu przenośnego Nie dotyczy TAK 43. Kradzieży zwykłej TAK TAK 44. Ograniczenia zasady proporcji TAK TAK. Data i podpis Wykonawcy SIWZ Strona 19 z 32

20 Załącznik nr 1 A / SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE TREŚĆ KLAUZUL OBLIGATORYJNYCH DO CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA PAKIET OC i MIENIE 1.Klauzula prolongacyjna- O Brak opłaty składki lub jej raty w ciągu kolejnych 14 dni przypadających po dniu będącym terminem jej płatności nie może być podstawą odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym ani rozwiązania umowy ubezpieczenia. W przypadku braku wpłaty składki lub jej raty w ustalonym w umowie ubezpieczenia terminie, Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do uregulowania płatności. Ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest możliwe dopiero począwszy od 15 dnia przypadającego po wyznaczonym przez niego w wezwaniu dodatkowym terminie płatności, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bakowego Ubezpieczającego. W przypadku nie dokonania w/w wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym,zawiadamiając o tym na piśmie.w przypadku dokonania wpłaty zaległej składki lub jej raty w ustalonym wyżej terminie, odpowiedzialność i ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w okresie ubezpieczenia zostaje zachowana bez żadnych przerw. 2. Klauzula włączenia rażącego niedbalstwa Z uwzględnieniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony ustalają, że do ochrony ubezpieczeniowej włączone są szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób za które ponosi odpowiedzialność. 3.Klauzula zrzeczenia się prawa regresu - O Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec osoby trzeciej w przypadku jeśli: - odpowiedzialnymi za szkody są :pracownicy ubezpieczającego, osoby świadczące pracę na rzecz ubezpieczającego/ubezpieczonego w oparciu o umowę cywilnoprawną, osoby prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz ubezpieczającego. - zarówno odpowiedzialny za szkodę lub sprawca ( Ubezpieczony lub Ubezpieczający) są powiązani kapitałowo i organizacyjnie. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie. 4.Klauzula stempla bankowego O Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość środków płatniczych. 5.Klauzula o okolicznościach przyjęcia ryzyka do ubezpieczenia -O Ubezpieczyciel oświadcza, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia były mu znane wszystkie okoliczności, które są niezbędne do oceny ryzyka. Okoliczności nie znane zakładowi ubezpieczeń, o które nie zapytywał on na piśmie przed zawarciem umowy ubezpieczenia uznaje się za nieistotne. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego 6.Klauzula okolicznościowa O Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel w terminach określonych prawem zobowiązany jest po zgłoszeniu szkody do: - podjęcia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, - poinformowania osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który ta osoba wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Ubezpieczyciel będzie żądał dokumentacji uzupełniającej tylko w takim przypadku, jeżeli na podstawie otrzymanych informacji nie będzie możliwa jednoznaczna ocena zaistniałej sytuacji. - prowadzenia w/w czynności bez konieczności oczekiwania na postanowienie kończące postępowanie w sprawie przedmiotowej szkody. 7.Klauzula ograniczeń dla dokumentacji szkody-o W przypadku zgłoszenia szkody/ roszczenia i w celu jej dalszego rozpatrywania ubezpieczyciel będzie wymagał wyłącznie takich dokumentów i informacji od ubezpieczającego/ubezpieczonego, których ten jest w posiadaniu i które może pozyskać, lub których opracowanie lub przygotowanie jest wykonalne i nie wiąże się z trudnościami lub kosztami niewspółmiernie wysokimi do wartości szkody /roszczenia. Oznacza to także, że ubezpieczyciel nie będzie SIWZ Strona 20 z 32

SIWZ -2013- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE

SIWZ -2013- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE Załącznik nr 1 A / SIWZ -2013- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE Załącznik Nr 1/A do SIWZ CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r. Strona 1 z 13 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bolesławieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1)

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) Nazwa i adres Wykonawcy:... NIP.. REGON Tel. Fax. e-mail Wojewódzki Zarząd Dróg 6-042 Zielona Góra al. Niepodległości 32 Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 B / SIWZ 2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II - PAKIET

Załącznik nr 1 B / SIWZ 2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II - PAKIET Załącznik Nr 1/B do SIWZ CZĘŚĆ II - PAKIET II - KOMUNIKACJA - UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Miejskiej, Inwestycji i Remontów adres jednostki Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1 kierownik / dyrektor jednostki Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r. Strona 1 z 9 Wrocław, 18.08.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post. DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/12/2013) TREŚĆ ZAPYTAŃ

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 6 Załącznik nr 7 do SIWZ 197/11/09/2013/N/Oława INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Powiat Oławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Oławskiego Adres siedziby (dyrekcji): ul. 3

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 192233-2011; data zamieszczenia: 13.07.2011 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 Załącznik nr 3 UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Nazwa firmy: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy Adres siedziby: 43-360

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %).

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %). Załącznik nr 9 do SIWZ-po zmianie WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA Niniejszym przyjmujemy następujące fakultatywne warunki ubezpieczenia: I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie MZK sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SIWZ Nr 132/2014/N/Bochnia PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:...

SIWZ Nr 132/2014/N/Bochnia PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:... Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITALA POWIATOWEGO IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ SIWZ Nr 132/14/N/Bochnia PAKIET

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo