SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 A / SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE Załącznik Nr 1/A do SIWZ CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJACEGO do wszystkich części zamówienia. 1.Niniejszy Opis przedmiotu zamówienia stanowi jednocześnie stanowi jednocześnie wniosek o ubezpieczenie i integralną część oferty Wykonawcy po wypełnieniu lub uzupełnieniu miejsc do tego wskazanych przez Zamawiającego. 2.Należy dokładnie zapoznać się z poniższym opisem przedmiotu zamówienia. 3.Wymagany zakres ochrony opisany jest w każdej części przedmiotu zamówienia. 4.Na żadnej stronie nie może być jakichkolwiek skreśleń lub poprawek, chyba, że Zamawiający. wyraził na nie zgodę 5..Zastrzeżenie :Wykonawca przyjmuje stan zabezpieczeń przeciw pożarowych i przeciw kradzieżowych aktualnie istniejących i stosowany we wszystkich obiektach Jednostek Zamawiającego jako całkowicie wystarczający dla potrzeb prawidłowego ubezpieczenia. Wykonawca /Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, o których wiedział przed zawarciem umowy uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia ewentualnej inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeśli w w treści warunków ogólnych zawarto obowiązek, opisany w art. 815 ust. 2 KC ustala się, że: 1. ubezpieczycielowi przysługuje w każdym czasie prawo dokonania inspekcji na ubezpieczonej lokalizacji w celu oceny ryzyka wystąpienia szkody. W szczególności dotyczy to: - zabezpieczeń i ich zgodności z wymaganiami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia, - rozpoznania i stwierdzenia innych i dotychczas nieznanych okoliczności, nie zgłoszonych wcześniej przez przeoczenie, a mających w opinii ubezpieczyciela wpływ na ryzyko wystąpienia szkody, Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni. Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2.Ponadto niezależnie od faktu przeprowadzenia inspekcji lub jej wyników, ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany będzie przekazywać informacje o zmianach okoliczności, o których mowa w art. 815 ust. 1 KC, a Ubezpieczyciel pisemnie wskaże ubezpieczającemu okoliczności, których zmiany należy zgłaszać. 6. Dla poszczególnych zadań/ ubezpieczeń będą miały zastosowanie klauzule poszerzające ochronę: - klauzule obligatoryjne- O- Zamawiający podaje treść klauzul przy każdym zadaniu w części A/Klauzule obligatoryjne wymienia się je z : nazwy własnej, przyporządkowanym numerem oraz treścią. Klauzule te wymagane są przez Zamawiającego brak którejkolwiek powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy; - klauzule fakultatywne F, które zawarte są w Zbiorczym zestawieniu klauzul fakultatywnych. Przy każdym zadaniu oznaczone są jako część B/klauzule fakultatywne. Wymienia się je z nazwy,podaje pożądaną treść oraz oznacza danym numerem. Wykonawca musi odnieść się do treści klauzul fakultatywnych opisanych przez Zamawiającego. Każda klauzula ma przypisaną odpowiednio dla niej liczbę punktów. Stanowisko Wykonawcy w tej części podlega ocenie przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca załącza wypełniony i odpowiedni druk Zamawiającego: TABELA AKCEPTACJI KLAUZUL dla Pakietu I. Przy każdej treści klauzuli prosi się o zaznaczenie właściwego odnośnika. W razie braku odniesienia się Wykonawcy w miejscach wskazanych, oznacza to akceptację treści Zamawiającego Wymóg zastosowania klauzuli obligatoryjnej o podanej przez Zamawiającego treści określony jest w tabeli pn: SIWZ Strona 1 z 32

2 Załącznik nr 1 A / SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE - Tabela I i Tabela II - CZĘŚĆ I PAKIET OC i MIENIE klauzule wymagane do Pakietu I - Tabela III CZĘŚĆ II PAKIET UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE klauzule wymagane do Pakietu III 6.2.Brak akceptacji którejkolwiek wymaganej klauzuli obligatoryjnej dla danego zadania,powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. W celu sprawdzenia tego uwarunkowania dla każdego Pakietu Wykonawca składając ofertę dla danej części zamówienia podpisuje ją w określonym do tego miejscu przez Zamawiającego. Brak podpisu w tym miejscu oznacza odrzucenie oferty (strona 12 i 19 niniejszego opisu). 7. Cena za ubezpieczenie zawarta w ofercie Wykonawcy powinna być podana za okres trwania zamówienia ; 24 miesiące tj od Cena za ubezpieczenie zawarta w ofercie cenowej Wykonawcy stosowny Załącznik nr 2A /dla danej części / powinna być podana na okres trwania zamówienia z uwzględnieniem wszystkich zapisów szczególnych (klauzule) wg stosownego złącznika do SIWZ dotyczącego ceny Wykonawcy. Ponadto WYMAGANE JEST wypełnienie i załączenie do oferty : Tabel- wykaz mienia do AR I USE ORAZ WYCENA SKŁADEK. Cena/składka dla : -Części I rozłożona jest w każdym roku na raty w terminach płatności: do końca lipca, do końca września grudnia, do końca marca w danym roku ubezpieczeniowym. do końca 8. Dla celów precyzyjnego określenia i dalszego stosowania przyjmuje się następujące znaczenie pojęciowe: 8.1. Wykonawca /Ubezpieczyciel Zamawiający: Powiat Jeleniogórski, ul. Kochanowskiego 10, Jelenia Góra Ubezpieczający/ Ubezpieczony : Jednostki Powiatu Jeleniogórskiego wykazane poniżej: II. WYMAGANY ZAKRES OCHRONY dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń: CZĘŚĆ I - PAKIET I OC i MIENIE : w skład którego wchodzą : Zadanie 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej wraz z rozszerzeniami dla Jednostek Powiatu Jeleniogórskiego - CPV Zadanie 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej dla Zarządu Dróg Powiatowych za szkody rzeczowe i osobowe powstałe w związku z działalnością Zarządcy drogi, określoną w aktualnej ustawie. o drogach publicznych- CPV Zadanie 3. Ubezpieczenia mienia w zakresie All Risk - CPV Zadanie 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: stacjonarnego, przenośnego w ramach polisy dla sprzętu od wszystkich ryzyk - CPV PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DLA: CZĘŚĆ I - PAKIET I OC i MIENIE Ad. Zadanie 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej wraz z rozszerzeniami dla Jednostek Powiatu Jeleniogórskiego Zamawiający / ubezpieczający Powiat Jeleniogórski Ubezpieczony : Jednostki Powiatu Jeleniogórskiego. SIWZ Strona 2 z 32

3 1.DANE DO OCENY RYZYKA Informacje ogólne i finansowe: JEDNOSTKI POWIATU JELENIGÓRSKIEGO : 1. STAROSTWO POWIATOWE Kochanowskiego Jelenia Góra Liczba osób zatrudnionych:118 NIP : REGON: PKD 8411Z Opis prowadzonej działalności : administracja samorządowa. Siedziba : Kochanowskiego 10, Jelenia Góra, posiadanego mienia, 2. POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE Siedziba: ul.podchorążych Jelenia Góra Liczba osób zatrudnionych: 87 NIP : REGON: PKD 7513 Opis prowadzonej działalności: realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (t.j. Dz. U. Nr 69 z 2008 r., poz. 415 z późn. zm.). posiadanego mienia, 3. Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich ul. Chłopska Janowice Wielkie Liczba osób zatrudnionych: 67 NIP : REGON: PKD 8730Z Opis prowadzonej działalności : zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańcom. posiadanego mienia, 4. Dom Pomocy Społecznej w Kowarach ul. Waryńskiego Kowary Liczba osób zatrudnionych: 41 IP : REGON: PKD 8730Z Opis prowadzonej działalności : zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańcom. posiadanego mienia, SIWZ Strona 3 z 32

4 Załącznik nr 1 A / SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE 5. Dom Pomocy społecznej JUNIOR w Miłkowie ul. Miłków Miłków Liczba osób zatrudnionych: 71 NIP: REGON PKD 8531B Opis prowadzonej działalności : zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańcom. posiadanego mienia, 6. Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce ul. Liczyrzepy Sosnówka Liczba osób zatrudnionych: 39 NIP : REGON: PKD 8730Z Opis prowadzonej działalności : zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańcom. posiadanego mienia, 7. Dom Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębię ul. Bronka Czecha Szklarska Liczba osób zatrudnionych: 27 NIP : REGON: PKD 8790Z Opis prowadzonej działalności : opieka i wychowanie dzieci pozbawionych opieki rodziców; działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poprzez zorganizowanie dziennej i całodobowej działalności opiekuńczo-wychowawczej. posiadanego mienia, 8. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Jeleniej Górze ul. Podchorążych Jelenia Góra Liczba osób zatrudnionych: 11 NIP : REGON: PKD 8899Z Opis prowadzonej działalności : realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia psychicznego, rehabilitacji zawodowej i społecznej posiadanego mienia, 9. Zespół Szkół Ogólnokształcącychw Kowarach ul. Szkolna Kowary Liczba osób zatrudnionych: 59 SIWZ Strona 4 z 32

5 Załącznik nr 1 A / NIP : SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE REGON: PKD8021Z Opis prowadzonej działalności : szkolnictwo ponadgimnazjalne. posiadanego mienia, 10. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoła Mistrzostwa Sportowego ul. Obrońców Pokoju Szklarska Poręba Liczba osób zatrudnionych: 77 NIP REGON: PKD8560Z Opis prowadzonej działalności : szkolnictwo ponadgimnazjalne. posiadanego mienia, 11. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Piechowice ul. Świerczewskiego Piechowice Liczba osób zatrudnionych: 35 NIP : REGON: PKD 8560Z Opis prowadzonej działalności : szkolnictwo ponadgimnazjalne. posiadanego mienia, 12. Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie ul. Górna Szklarska Poręba Liczba osób zatrudnionych: 67 NIP : REGN: PKD 8560Z, Opis prowadzonej działalności: działalność wspomagająca edukację a w tym: 8559B -Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterrapii ), 8531 A Gimnazja 8532B Zasadnicze Szkoły Zawodowe Obrót za zł posiadanego mienia, 13. Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie Miłków Miłków Liczba osób zatrudnionych: 21 NIP : REGON: PKD 8560Z Opis prowadzonej działalności: udzielanie wsparcia w przezywaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokajanie potrzeb osób upośledzonych umysłowo, rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. posiadanego mienia, SIWZ Strona 5 z 32

6 Załącznik nr 1 A / SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE 14. Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębię ul. Chopina Szklarska Poręba Liczba osób zatrudnionych: 47 NIP : REGON: PKD 8559B Opis prowadzonej działalności: pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. posiadanego mienia. 15. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach ul. Zamkowa Kowary Liczba osób zatrudnionych: 11 NIP : REGON: PKD 8560Z Opis prowadzonej działalności : diagnoza i terapia dzieci i młodzieży, orzecznictwo, szkolenie młodzieży, rodziców i nauczycieli. posiadanego mienia, 16. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie ul. Jedności Narodowej Szklarska Poręba Liczba osób zatrudnionych: 14 NIP : REGON: PKD 8560Z Opis prowadzonej działalności: diagnoza i terapia dzieci i młodzieży, orzecznictwo, szkolenie młodzieży, rodziców i nauczycieli. posiadanego mienia, 17. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej oraz Kartograficznej w Jeleniej Górze ul.podchorążych Jelenia Góra Liczba osób zatrudnioych: 17 NIP : REGON: PKD 8413Z Opis prowadzonej działalności: kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania zgodnie z PKB. posiadanego mienia, 18. Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze ul. Sudecka Jelenia Góra Liczba osób zatrudnionych: 9 NIP : REGON: PKD 5221Z SIWZ Strona 6 z 32

7 Opis prowadzonej działalności: zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Jeleniogórskiego. posiadanego mienia. 2.SZKODOWOŚĆ: a)jednostki Powiatowe: okres 2008-do marzec Szkody osobowe wypłacone: brak nie zgłoszono roszczeń i nie wypłacono odszkodowań, ani nie utworzono rezerw. - szkody rzeczowe ok. 2500zł ( drobne szkody w tym szkoda na ok zł w pojeździe osoby trzeciej podczas organizowania Targów) 3.OPIS SZCZEGÓŁOWY WYMAGANEGO ZAKRESU i parametrów merytorycznych OCHRONY Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna Zamawiającego i Jego Jednostek organizacyjnych w związku z: - posiadanym, zarządzanym, administrowanym i użytkowanym mieniem oraz prowadzona działalnością, która obejmuje: - wykonywanie zadań publicznych zgodnie,z obowiązującymi przepisami prawa, - wykonywanie działalności statutowej, własnych i zleconych zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zadań realizowanych przez jednostki powiatu, Umowa ubezpieczenia ma udzielać ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego, jeżeli w związku ze zdarzeniem powstałym w okresie ubezpiecznia, które spowoduje szkodę : a)osobową ( tj. szkodę będąca następstwem zdarzenia polegającego na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a w tym zadośćuczynienie za ból i doznaną krzywdę) i/lub b) rzeczową ( tj. szkodę będącą następstwem zdarzenia polegającego na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia) i/lub c) w postaci utraconych korzyści, i związaną z prowadzoną działalnością jak również posiadanym i administrowanym mieniem ruchomym i nieruchomym, to Zamawiający/Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna z tytułu roszczeń dotyczących szkód powstałych ze zdarzeń powstałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem ustawowego (Kodeks Cywilny) terminu przedawnienia roszczeń. Poza w/w, ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować co najmniej następujące szkody: a) powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w tym: błąd w sztuce, rażące niedbalstwo, niewłaściwe sprawowanie pieczy i/lub nadzoru/dozoru/opieki nad pensjonariuszem/wychowankiem/uczniem/korzystającym z usługi oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby, nad którymi sprawowany jest nadzór, piecza/opieka ( w tym art. 427 KC w związku z art.425 KC). Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej ,00 zł na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. b) wyrządzone na skutek przeniesienia choroby zakaźnej (w tym HIV, WZW oraz inne zgodne z ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach- wykaz chorób zakaźnych zgodnie z załącznikami do ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach) Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej ,00 zł na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. c) w związku z prowadzeniem żywienia zbiorowego lub świadczenia usług w tym zakresie, a w tym zarażeniem salmonellą, czerwonką lub związane z innymi zatruciami drogą pokarmową. Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej zł na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. d) wyrządzone w związku z awarią, działaniem urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, technologicznych, gazowych lub związanych z dostarczaniem energii elektrycznej w ramach sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia. e) wyrządzone w mieniu podmiotów korzystających z lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Ubezpieczającego /Ubezpieczonego, a spowodowane : nieszczelnością pokrycia dachowego, zmianami poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego w sieci instalacji elektrycznej wskutek przerwania przewodu neutralnego (zerowego)-- podlimit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. f)wyrządzone przez podwykonawców Zamawiającego /Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, z zachowaniem prawa do regresu, z podlimitem ,00 zł na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. na jedno i wszystkie SIWZ Strona 7 z 32

8 zdarzenia. (nie dotyczy podwykonawców Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie konserwacja, modernizacja, remont pasa drogowego, utrzymanie czystości i odśnieżania odrębnie w zadaniu 2 ) g) wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych jedną umową ubezpieczenia, z podlimitem ,00 zł na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. h) powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których Zamawiający /Ubezpieczający /Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, z podlimitem ,00 zł na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. i) wyrządzone w mieniu przechowywanym, kontrolowanym i chronionym przez ubezpieczającego, ubezpieczającego, w tym w związku ze świadczeniem usług hotelarskich, podlimit ,00 na jedno i wszystkie zdarzenia, a w tym za szkody w mieniu powierzonym np.: związane z prowadzeniem przez osoby do tego wyznaczone szatni lub czasowych miejsc przechowywania rzeczy z podlimitem zł na na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. j)wyrządzone w związku z udziałem Ubezpieczającego/Ubezpieczonego podczas uczestnictwa na targach, pokazach, wystawach,imprezach promocyjno-marketingowych lub innych o podobnym charakterze.- Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej zł- na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. k) powstałe w mieniu osób trzecich, Pracowników, bez względu na podstawę zatrudnienia w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej zł na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. l) w pojazdach osób trzecich oraz Pracowników pozostawionych na wskazanych do tego celu przez ubezpieczającego/ubezpieczonego parkingach niestrzeżonych lub miejscach postojowych -podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia zł. m)wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, ani nie będące osobami świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Zamawiający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności wyrządzone przez wolontariuszy, studentów, uczniów odbywających praktyki zawodowe. Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej zł na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. n) wyrządzone z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (oc kontraktowe) osobom trzecim - podlimit w ramach sumy gwarancyjnej zł. na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. o)wyrządzone z tytułu posiadania i utrzymywania placów zabaw i przyszkolnych boisk sportowych wraz z ich infrastrukturą, drzewostanem - z podlimitem ,00 zł na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. p)powstałe z tytułu odpowiedzialności cywilnej Pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy. Podlimit ,00 zł na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. r)wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie (bez Zarządu Dróg Powiatowych) podlimit zł na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia UWAGA ogólna: Określenie w/w zakresu służy jedynie do opisania niektórych przyczyn szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych, jeśli warunki umowy (owu)wykonawcy przewidują szerszą ochronę. O ile warunki ogólne Wykonawcy są korzystniejsze, to mają one zastosowanie. Ponadto ubezpieczyciel w ramach sumy ubezpieczenia pokrywa przynajmniej : a. koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów powołanych za zgodą ubezpieczyciela, w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody, b. zwrotu uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, które zostały poniesione w celu zapobieżeniu zwiększenia się rozmiarów szkody, c. pokrycia kosztów postępowania ugodowego lub pojednawczego prowadzonego w związku z przedmiotowym roszczeniem, d. pokrycia niezbędnych kosztów obrony sądowej przed roszczeniami osoby trzeciej w sporze prowadzonym na polecenie zakładu ubezpieczeń lub za jego zgodą, e. pokrycia kosztów sądowych, w tym odsetek od zasądzonej należności spornej. SIWZ Strona 8 z 32

9 Załącznik nr 1 A / SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE 4. SUMA GWARANCYJNA W KAŻDYM OKRESIE ROCZNYM ZAMÓWIENIA z uwzględnieniem podlimitów w pkt. 3 wynosi: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie trwania zamówienia z zastrzeżeniem: Dokumenty ubezpieczenia dla Pakietu I wystawiane będą w okresie trwania zamówienia na okres roczny z zastrzeżeniem ewentualnych doubezpieczeń ( Ubezpieczający zachowuje PRAWO ZWIĘKSZENIA SUMY GWARANCYJNEJ LUB PODLIMITÓW), które realizowane są od daty zgłoszenia do końca trwania danego roku polisowego. 5.Wysokość franszyz i udziałów własnych: - Franszyza redukcyjna - brak za wyjątkiem : franszyza redukcyjna w OC pracodawcy wysokość świadczenia wypłaconego poszkodowanym pracownikom na podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz.U. z dnia 28 listopada 2002r.). - udział własny w szkodach osobowych brak, w szkodach rzeczowych brak - Franszyza integralna 400,00 zł 6. Klauzule do zastosowania : A/ Klauzule obligatoryjne (O) wg treści Zamawiającego -tak jak w zadaniu 2 nie przyjęcie danej klauzuli oznacza odrzucenie oferty. TABELA I do Zadań 1, 2, Pakiet MIENIE - klauzule wymagane do : Zadanie 1, Zadanie 2, - B/ Klauzule fakultatywne (F)- tak jak w zadaniu 2. : ich akceptacja przez Wykonawcę podlega ocenie i punktacji wg przedmiotowego załącznika Tabela akceptacji klauzul dla Pakietu I. Treść klauzul w: Zbiorczym zestawieniu klauzul fakultatywnych dla Pakietu I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ad. Zadanie 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej dla Jednostki Powiatowej Zarządu Dróg Powiatowych. Zamawiający / Powiat Jeleniogórski Ubezpieczający/Ubezpieczony : Zarząd Dróg Powiatowych 1.DANE DO OCENY RYZYKA : zarządzane jest 271,5 km dróg na terenie Powiatu Jeleniogórskiego-szczegółowy załącznik położenia poszczególnych dróg i ich długości może uzyskać zainteresowany Wykonawca po przedstawieniu takiego zapotrzebowania Informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących: kontroli stanu nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Objazdy dróg odbywają się na bieżąco w trakcie wykonywania wszelkich innych czynności związanych z zarządzaniem dróg. Stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg kontrolowany jest na każdym odcinku drogi powiatowej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Objazdy są odnotowywane przez osoby prowadzące ich ewidencję. usuwanie zagrożeń - Zarząd Dróg Powiatowych nie stosuje stałych zleceń dla podmiotów na usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach- nie ma zawartych takich umów.usuwanie zagrożeń jest wykonywane na bieżąco przy pomocy pracowników własnych i krótkich zleceń dla podmiotów zewnętrznych na remonty cząstkowe tych odcinków dróg, na których wystąpiły większe ubytki w jezdni. czas reakcji na zgłaszane zagrożenia niezwłocznie i nie dłużej niż 48 godzin. W przypadku uzyskania informacji od innych osób fizycznych bądź prawnych o występującym zagrożeniu na danej drodze, pracownicy Zarządu wykonują niezwłocznie wizję w zgłoszonej lokalizacji. Następnie i w zależności od rodzaju zagrożenia likwidują je od razu lub zabezpieczają zagrożony odcinek drogi poprzez odpowiednie oznakowanie do czasu usunięcia zagrożenia Informacja o średniorocznej wartości nakładów inwestycyjnych i remontowych na drogi powiatowe- Nakłady średnioroczne na przestrzeni ostatnich dwóch lat wynoszą ok. 9 mln zł. W okresie od i przez co najmniej dwa kolejne lata NIE JEST planowane oddanie nowych dróg powiatowych. Wykaz zadań remontowych i określonych w 2011r ma wartość ok. ok. 4,5 mln zł Zagrożenie powodziowe: drogi powiatowe, którymi administruje Zarząd NIE znajdują się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią, tzn. takich terenach które obejmują: a) tereny między linią brzegu a wałem powodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy lub przymuliska, SIWZ Strona 9 z 32

10 b) obszar pasa nadbrzeżnego w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr. 115, poz z późn. zm.) o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, c) strefę wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalającej granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony przed powodzią, w którym, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu oraz ukształtowania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej dokonuje podziału obszarów na: d) wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową, e) obszary służące przepuszczeniu wód powodziowych, zwane "obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią", 2.SZKODOWOŚĆ: 2.1. za okres od do zgłoszono szkód, a w tym: wypłacono odszkodowanie na kwotę zł szkody rzeczowe ; szkody osobowe -brak 2.2. za okres od do daty zlikwidowano 30 szkód z czego: - 1 szkoda na osobie - wypłacono odszkodowanie na kwotę łączną zł rowerzysta wjechał na ubytek w nawierzchni drogi przewrócił się uszkodzenie uzębienia, twarzy, nosa. - pozostałe to szkody rzeczowe na łączna kwotę zł 2.3. za okres od do zlikwidowano 14 szkód z czego: - szkody rzeczowe wypłacono na łączna kwotę zł; szkód na osobie brak 2.4. za okres od do daty zgłoszono 3 szkody, a w tym: wypłacono 2 szkody -odszkodowanie na kwotę łączną 1660 zł rezerwa ok. 1000zł ; szkód na osobie brak 2.5. Przyczyna w/w szkód: zły stan nawierzchni. 3.OPIS SZCZEGÓŁOWY WYMAGANEGO ZAKRESU i parametrów merytorycznych OCHRONY Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna Zarządu Dróg Powiatowych (deliktowa i kontraktowa) z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz z tytułu posiadanego, użytkowanego i/lub administrowanego mienia, wykorzystywanego w tej działalności, za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług związanych z zarządzaniem drogami publicznymi (drogi o łącznej długości 271,5 km) oraz obiektami inżynieryjnymi (m.in. kładek, mostków za szkody rzeczowe i osobowe powstałe w związku z działalnością Zarządcy drogi, określoną w aktualnej ustawie. o drogach publicznych, a także w innych przepisach prawa. Umowa ubezpieczenia ma udzielać ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego, jeżeli w związku ze zdarzeniem powstałym w okresie ubezpieczenia, a powodującym szkodę : a)osobową ( tj. szkodę będąca następstwem zdarzenia polegającego na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a w tym zadośćuczynienie za ból i doznaną krzywdę) i/lub b) rzeczową ( tj. szkodę będącą następstwem zdarzenia polegającego na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia) i/lib c) w postaci utraconych korzyści, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna z tytułu roszczeń dotyczących szkód powstałych ze zdarzeń powstałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem ustawowego (Kodeks Cywilny) terminu przedawnienia roszczeń. Wymagany zakres ubezpieczenia : opisane jak wyżej (o ile OWU nie są korzystniejsze), w tym między innymi odpowiedzialność za zdarzenia spowodowane: złym stanem technicznym jezdni, poboczy, chodników, wynikającym z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć bądź sypkiego żwiru albo tłucznia; w związku z zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość nawierzchni) oraz utrzymaniem czystości jezdni i chodników w pozostałych porach roku ( w tym stanem nawierzchni chodników spowodowanym zaśmieceniem); przez zieleń (utrudnieniem widoczności przez szybki wzrost roślinności, spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) rosnącą w pasie drogowym; w związku z leżącymi na drodze, porzuconymi, zgubionymi lub naniesionymi przedmiotami i materiałami; na skutek śliskości wynikłej z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów i smarów; w związku ze stanem technicznym mostów, wiaduktów, estakad, kładek (w szczególności szkody spowodowane oderwaniem części konstrukcji lub awarią konstrukcji), pomimo przeprowadzonych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami; SIWZ Strona 10 z 32

11 w związku z wadliwym oznakowaniem lub brakiem oznakowania lub jego uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku wandalizmu, dewastacji albo zaistniałego zdarzenia losowego; w związku z awarią lub wadliwym działaniem lub nie zadziałaniem sygnalizacji świetlnej; w związku ze szkodami wyrządzonymi przez nienależyty stan techniczny pokrywy studzienek i wpustów ulicznych lub ich brakiem powstałym w wyniku kradzieży lub aktem wandalizmu; w związku i /lub po wykonaniu pracy lub usługi,jeżeki przyczyną jest nienależycie wykonanie zleconych i odebranych przez Zarządcę drogi usług lub robót (konserwacja, modernizacja, remont pasa drogowego); w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi wykonywanymi siłami własnymi, w tym wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi,powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni, pojedynczymi wyrwami w poboczu; w związku z nienormatywną skrajnią poziomą spowodowaną zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi i zabudową; przez podwykonawców z prawem do regresu. do wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia; Ponadto ubezpieczyciel w ramach sumy ubezpieczenia pokrywa przynajmniej : f. koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów powołanych za zgodą ubezpieczyciela, w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody, g. zwrotu uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, które zostały poniesione w celu zapobieżeniu zwiększenia się rozmiarów szkody, h. pokrycia kosztów postępowania ugodowego lub pojednawczego prowadzonego w związku z przedmiotowym roszczeniem, i. pokrycia niezbędnych kosztów obrony sądowej przed roszczeniami osoby trzeciej w sporze prowadzonym na polecenie zakładu ubezpieczeń lub za jego zgodą, j. pokrycia kosztów sądowych, w tym odsetek od zasądzonej należności spornej. Określenie w/w zakresu służy jedynie do opisania niektórych przyczyn szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych.o ile warunki ogólne umowy(owu) Wykonawcy są korzystniejsze, to mają one zastosowanie. 4. SUMA GWARANCYJNA W KAŻDYM OKRESIE ROCZNYM ZAMÓWIENIA. tj: od do z uwzględnieniem w/ wymienionych : wynosi zł na jedno i wszystkie zdarzenia z zastrzeżeniem: Dokumenty ubezpieczenia dla Pakietu I wystawiane będą odrębnie w każdym rocznym okresie trwania zamówienia na okres roczny z zastrzeżeniem doubezpieczeń ( Ubezpieczający zachowuje PRAWO ZWIĘKSZENIA SUMY GWARANCYJNEJ, PODLIMITÓW lub dokonanie ich uzupełnień -doubezpieczenia), które realizowane są od daty zgłoszenia do końca trwania danego roku polisowego. 5. Wysokość franszyz i udziałów własnych: - franszyza redukcyjna 500 zł - udział własny w szkodach osobowych brak, w szkodach rzeczowych brak. - Franszyza integralna brak 6. Klauzule do zastosowania : A/ Klauzule obligatoryjne (O) wg treści Zamawiającego TABELA I do Zadań 1, 2 - Pakiet MIENIE - klauzule wymagane do : Zadanie 1, Zadanie 2, nie przyjęcie danej klauzuli oznacza odrzucenie oferty. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx B/ Klauzule fakultatywne (F) : ich akceptacja przez Wykonawcę podlega ocenie i punktacji wg przedmiotowego załącznika Tabela akceptacji klauzul dla Pakietu I. Treść klauzul w: Zbiorczym zestawieniu klauzul fakultatywnych dla Pakietu I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SIWZ Strona 11 z 32

12 Załącznik nr 1 A / SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE TABELA I do Zadań 1, 2 -CZĘŚĆ I - Pakiet OC i MIENIE klauzule wymagane - obligatoryjne (stanowi załącznik do Oferty Wykonawcy) L.p. Nazwa klauzuli Zadanie 1 Zadanie 2 Klauzula obligatoryjna Wymóg Wymóg 1. Prolongacyjna TAK TAK 2. Rażącego niedbalstwa TAK TAK 3. Zrzeczenia się prawa do regresu TAK TAK 4. Stempla bankowego TAK TAK 5. O okolicznościach przyjęcia ryzyka do TAK TAK ubezpieczenia 6 Okolicznościowa TAK TAK 7. Oograniczeń dla dokumentacji szkody TAK TAK 8. Klauzula dokonania oględzin szkody TAK TAK 9. Klauzula niezawiadomienia w terminie o TAK TAK szkodzie 10. Klauzula automatycznego udzielenia ochrony dla każdej nowej lokalizacji działania TAK TAK 11 Szkody seryjnej TAK TAK 12 Czasu ochrony TAK TAK 13. Jurysdykcji TAK TAK 14. Sądu polubownego TAK TAK. Data i podpis Wykonawcy SIWZ Strona 12 z 32

13 Załącznik nr 1 A / SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE AD. Zadanie 3 Ubezpieczenia mienia w zakresie All Risk, (AR) Zamawiający /Ubezpieczający-Powiat JELENIOGÓRSKI Ubezpieczony : WSZYSTKIE Jednostki Powiatu Jeleniogórskiego. 1. Dane do oceny ryzyka wykaz mienia wg załącznika - Tabela -wykaz mienia do AR ORAZ WYCENA SKŁADEK (stanowi załącznik do oferty Wykonawcy po wypełnieniu ). Wykazy szczegółowe w FOLDERZE pn: POWIAT dane Jednostek do przetargu (OPIS OBIEKTÓW, SUMY UBEZPIECZENIA). 1.1.Konstrukcja poszczególnych obiektów należących do danej Jednostki ; Stan Techniczny : bardzo dobry lub dobry, niski lub średni stan zużycia technicznego. Prowadzone są działania w kierunku stałej poprawy stanu technicznego wykorzystywanych obiektów (remonty, modernizacje, ulepszenia). Stan budynków jest kontrolowany.w przeglądach podawane są ewentualne uwagi co do stanu technicznego i na podstawie tych uwag między innymi planuje się ewentualne remonty (w zależności od stopnia pilności jak i dostępności środków finansowych). Obiekty posiadają swoje książki w których opisana jest ich charakterystyka zgodnie z PB. Na wniosek Wykonawcy można udostępnić wykazy szczegółowe Zabezpieczenia p. pożarowe budynków - dane zawierają Tabela -wykaz mienia do AR ORAZ WYCENA SKŁADEK (stanowi załącznik do oferty Wykonawcy po wypełnieniu ) : drogi pożarowe, ewakuacyjne, miejsca ze sprzętem gaśniczym oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami p/poż. Prowadzona jest okresowa kontrola zgodnie z obowiązującymi normami p/poż Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe : dane zawierają Tabela -wykaz mienia do AR ORAZ WYCENA SKŁADEK (stanowi załącznik do oferty Wykonawcy po wypełnieniu ) 1.4. Zagrożenie powodziowe : W ocenie Zamawiającego Budynki, które wykorzystują w swej działalności Jednostki Powiatu NIE znajdują się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią, tzn. takich terenach które obejmują: a) tereny między linią brzegu a wałem powodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy lub przymuliska, b) obszar pasa nadbrzeżnego w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr. 115, poz z późn. zm.) o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, c) strefę wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalającej granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony przed powodzią, w którym, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu oraz ukształtowania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej dokonuje podziału obszarów na: d) wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową, e) obszary służące przepuszczeniu wód powodziowych, zwane "obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią", 2. SZKODOWOŚĆ : 2.1. za okres od 01/ do r. - ogień ,72 zł (huragan 3 szkody) - kradzież szyby 1420,00 zł brak utworzonych rezerw na niewypłacone odszkodowania za okres od do r.- łącznie wypłacono za 6 szkód zł -All risk : deszcz nawalny zł (5 szkód ; pozostałe przyczyny 7502 zł ( 1 szkoda, w tym- działanie huraganu) - kradzież brak - szyby brak 2.3. za okres od do r zł (11 szkód) - All risk : deszcz nawalny zł (trzy szkody ); działanie śniegu 780 zł (jedna szkoda); szkody wod-kan zł (dwie szkody) ; pozostałe przyczyny 9942 zł ( w tym- działanie huraganu) - kradzież, w tym wandalizm 4511 zł ( 2 szkody ) - szyby 881,00 zł (3 szkody) 2.3. za okres od do r. łącznie 3 szkody - All risk : 836zł (działanie śniegu jedna szkoda ), inne przyczyny 728 zł. SIWZ Strona 13 z 32

14 - kradzież brak - szyby 228,00 zł (jedna szkoda) brak utworzonych rezerw na niewypłacone odszkodowania. 3. OPIS SZCZEGÓŁOWY WYMAGANEGO ZAKRESU i parametrów merytorycznych OCHRONY 3.1. Wymagany i minimalny zakres ochrony : Zakres ubezpieczenia: Przedmiot i suma ubezpieczenia: Przedmiot ubezpieczenia/wszystkie lokalizacje I. Budynki,budowle (wraz z wszelkimi instalacjami wewnętrznymi i doprowadzającymi ) IV. pozostałe środki trwałe: Min wyposażenie ( w tym miedzy innymi: sprzęt elektroniczny nie podlegający USE, ewidencja pozabilansowa) Ochrona objęte są wszystkie szkody powstałe w wyniku niezdefiniowanych zdarzeń losowych ( za wyjątkiem enumeratywnie i w sposób zdefiniowany wyłączonych z ochrony ubezpieczeniowej), a w szczególności ochroną objęte są zdarzenia spowodowane przez ; ogień, uderzenie pioruna, wybuch, eksplozja, upadek statku powietrznego, silny wiatr, powódź, inne zalanie, grad, obsunięcie się ziemi, lawina śniegu, lodu, skał, kamieni, błota, uderzenie pojazdu, następstwa szkód wodociągowych, skażenia i zanieczyszczenia mienia, deszcz nawalny, napór i ciężar zalegającego śniegu oraz lodu oraz skutki jego osuwania lub nagłego roztapiania się, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew lub innych przedmiotów na ubezpieczone mienie, pęknięcie, zamarznięcie, rozsadzenie rur i innych elementów instalacji na skutek niskich temperatur, dewastacja, oraz szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w następstwie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi, objętymi zakresem ubezpieczenia, katastrofa budowlana (wg definicji ), kradzież z włamaniem i rabunek, dewastacja, wandalizm przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych oraz inne ryzyka, które nie wyłącza się z ochrony w warunkach ubezpieczyciela. Określenie w/w zakresu służy jedynie do opisania niektórych przyczyn szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych. Ubezpieczeniem objęte są szkody spowodowane przez osoby pozostające pod opieką/nadzorem lub pieczą faktyczną sprawowaną przez Jednostki Powiatu statutowo do tego powołane. Ubezpieczeniem mają być objęte budynki, które są nie zamieszkałe lub nie użytkowane dłużej niż 30 dni ( objęte są monitoringiem lub dozorem). określone w wykazach mienia do ubezpieczenia środki trwałe i obrotowe, stanowiące własność Ubezpieczającego bądź będące w jego posiadaniu na podstawie określonego tytułu prawnego lub stanowiące własność osób trzecich,, mienie osobiste i przedmioty osobistego użytku zatrudnionych pracowników u Ubezpieczającego, nakłady adaptacyjne. System ubezpieczenia Rodzaj wartości Łączna Suma ubezpieczenia w PLN Sumy stałe KSIĘGOWA BRUTTO ,09 Sumy stałe KSIĘGOWA BRUTTO V. Środki obrotowe 1. rzeczowe 1..gotówka w schowku VI. Mienie osób trzecich - limit dla wszystkich Jednostek łącznie: Sumy stałe pierwsze ryzyko Koszt zakupu/odtworzeniowa nominalna Wartość rzeczywista , ,00 SIWZ Strona 14 z 32

15 1. pracownicze ,00 2. pozostałych osób ,00 trzecich VII. Nakłady adaptacyjne w pierwsze ryzyko odtworzeniowa ,00 obce środki trwałe limit dla wszystkich Jednostek łącznie VIII. SZYBY I PRZESZKLENIA OD STŁUCZENIA - limit dla jednej i ,00 wszystkich Jednostek łącznie IX. DEWASTACJA/WANDALIZM : limit dla jednej i wszystkich Jednostek łącznie ,00 X. LIMITY KRADZIEŻOWE: limity dla jednej i wszystkich Jednostek łącznie Przedmiot ubezpieczenia (kradzież z włamaniem i rabunek) System ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia ( w każdym okresie rocznym) I. urządzenia, wyposażenie I ryzyko ,00 II. mienie pracownicze i I ryzyko ,00 uczniowskie, mienie powierzone II. Środki obrotowe I ryzyko ,00 III. Gotówka od kradzieży z I ryzyko ,00 włamaniem w lokalu IV. Gotówka od rabunku w lokalu I ryzyko ,00 V. Gotówka w transporcie I ryzyko , Pozostałe uwarunkowania dla ochrony ubezpieczeniowej: Minimalny zakres pojęciowy niżej wymienionych ryzyk -( jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy przewidują definiowanie tego ryzyka): Dla ryzyk kradzieżowych : 1)Definicja ryzyka kradzieży z włamaniem - uważa się: a) zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, b) zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego ukrycia, 2) Definicja ryzyka rabunek - uważa się zabór ubezpieczonego mienia: a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego lub osób u niego zatrudnionych bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności - dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia, b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy doprowadził do objętego ubezpieczeniem lokalu lub/i urządzenia bądź pomieszczenia do przechowywania wartości pieniężnych osobę posiadającą klucze i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi. Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia przyjęte za wzorce umowne i stosowane przez Wykonawcę, przewidują limit odpowiedzialności na zdarzenia polegające na kradzieży z włamaniem bez wejścia sprawcy do lokalu, to limit taki nie ma zastosowania. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. 3) Definicja ryzyka wandalizmu - za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp w sposób określony w pkt. 1 i 2. 4) Definicja ryzyka kradzieży zwykłej zabór mienia wymienionego w przedmiocie ubezpieczenia na skutek kradzieży nie spełniającej znamion opisanych w OWU i SIWZ. limit dla wszystkich Jednostek łącznie: 5.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ryzyko to nie obejmuje kradzieży gotówki. 5) Ryzyko kradzieży elementów budynku i budowli oraz urządzeń zewnętrznych Szkody powstałe w wyniku rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku kradzieży urządzeń zewnętrznych zainstalowanych na budynkach i budowlach stanowiących własność Ubezpieczającego. Urządzenia te powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia SIWZ Strona 15 z 32

16 siły lub narzędzi. Ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte są także elementy trwale związane z budynkiem lub budowlą m.in: elementy konstrukcyjne, rynny, zawory, elementy instalacji sieciowych, elementy ogrodzeń, stolarki otworowej itp., pod warunkiem, że kradzież została dokonana z użyciem siły i/lub narzędzi, na co wskazują ślady pozostawione przez sprawcę. System ubezpieczenia: Pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia po szkodzie Limit dla wszystkich Jednostek łącznie: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 6) Ryzyko dodatkowych kosztów naprawy zabezpieczeń ( ścian, stropów, framug, futryn, wszelkich instalacji, itp.)- W przypadku, gdy w wyniku kradzieży z włamaniem / rabunku lub dewastacji, koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych środków trwałych i ruchomości przekroczą ustalony limit, zakład ubezpieczeń pokryje dodatkowe koszty związane z przywróceniem stanu mienia do dnia sprzed szkody limit limit dla wszystkich Jednostek łącznie i ponad sumę ubezpieczenia wynosi zł Dla pozostałych ryzyk 1) Definicja ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyb i innych przedmiotów szklanych : należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych. Limit odpowiedzialności zł. szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, - szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji, - szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, - szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, - szyb w pojazdach i środkach transportowych. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe: przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, na skutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy. 2) Definicja ryzyka dewastacja / wandalizm. Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe wskutek dewastacji / wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie (w tym dokonane nieświadomie przez osoby pod pieczą, dozorem danej Jednostki ). Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie środki trwałe ( w tym stałe elementy budynków) i wyposażenie, a w tym sprzęt elektroniczny, medyczny i inny bez względu na to, w jakim ubezpieczeniu został zgłoszony. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni 3) Definicja ryzyka katastrofy budowlanej : niezamierzone, gwałtowne, nagłe i nieprzewidziane zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części -zgodnie z definicją Prawa Budowlanego Limit odpowiedzialności dla ryzyka katastrofy budowlanej limit dla wszystkich Jednostek łącznie wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. franszyza redukcyjna zł 4) Definicja ryzyka przepięcia- spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. Limit na szkody powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych limit dla wszystkich Jednostek łącznie: ,00 zł. 5) Definicja ryzyka silny wiatr- działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17 m/s ( jeżeli warunki ubezpieczenia Wykonawcy przewidują definiowanie tego ryzyka) 6) Definicja ryzyka powodzi - zalanie ubezpieczonego mienia na skutek: a. podniesienia się wody w zbiornikach wód stojących i płynących, b. wystąpienia wody ze zbiorników na skutek tworzenia zatorów lodowych lub przerwania zabezpieczeń, tam, wałów powodziowych, c. spływu wody po zboczach, d. intensywnych opadów atmosferycznych, e. topnienia mas lodu i śniegu, gromadzenia się wody z opadów lub roztopów, f. spiętrzenia lub wystąpienie wody z systemów kanalizacji na skutek powyższych zjawisk. Dla ryzyka powodzi nie mają zastosowania ograniczenia w postaci : -jakichkolwiek karencji czasowych -jakichkolwiek podlimitów lub ograniczeń dla sumy ubezpieczenia. SIWZ Strona 16 z 32

17 Załącznik nr 1 A / SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE 4.System wypłaty odszkodowań : 4.1. Z uwzględnieniem zapisów klauzul dodatkowych w odniesieniu do każdego ubezpieczonego mienia górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia danego środka trwałego.odszkodowania będą wypłacane w odniesieniu do: - budynków budowli wg kosztorysu odbudowy, remontu lub naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed zaistnienia szkody, z zachowaniem takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu i montażu oraz z zastosowaniem zapisów dodatkowych (klauzul) oraz z uwzględnieniem wartości dokonanych ulepszeń (nakładów, modernizacji, remontów). - dla pozostałych środków trwałych wg kosztów zakupu, lub naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed zaistnienia szkody, z zachowaniem takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu i montażu oraz z zastosowaniem zapisów dodatkowych (klauzul) oraz z uwzględnieniem wartości dokonanych ulepszeń (nakładów, modernizacji, remontów), jeżeli -środków obrotowych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Rozmiar szkody zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki o ile jest to uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia oraz z zastosowaniem zapisów dodatkowych (klauzul). - w przypadku szkody kradzieżowej odszkodowanie będzie wypłacane z zastosowaniem zapisów dodatkowych (klauzul) oraz z uwzględnieniem kosztów naprawy wszelkich uszkodzonych lub zniszczonych elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, wszelkich instalacji, itp.) Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest limit na pierwsze ryzyko oraz zapisy klauzul 4.2. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania za wyjątkiem : -ubezpieczeń w systemie na pierwsze ryzyko (odpowiedzialność do wysokości danej sumy) - określonego w zapisach danego limitu na ryzyko ( w tym limitu w danej klauzuli). 5. Wysokość franszyz i udziałów własnych a. franszyza integralna 400,00 zł dla ryzyk żywiołowych i kradzieżowych, b. franszyza integralna dla ryzyka szyb od stłuczenia 200,00 zł c. franszyza redukcyjna brak d. udział własny - brak 6. Klauzule do zastosowania do części I Zamówienia ZADANIE 3 : A/ Klauzule obligatoryjne (O) wg treści Zamawiającego TABELA II do Zadań 3, 4- Pakiet MIENIE - klauzule wymagane do : Zadanie 3, nie przyjęcie danej klauzuli oznacza odrzucenie oferty. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx B/ Klauzule fakultatywne : ich akceptacja przez Wykonawcę podlega ocenie i punktacji wg przedmiotowego załącznika Tabela akceptacji klauzul dla Pakietu I. Treść klauzul w: Zbiorczym zestawieniu klauzul fakultatywnych dla Pakietu I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ad. Zadanie 4: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: stacjonarnego, przenośnego w ramach polisy dla sprzętu od wszystkich ryzyk (USE). 1.Dane do oceny ryzyka wykaz mienia : Załączniki: W załączeniu zbiorcze wykazy ubezpieczanego sprzętu Jednostek - Tabela wykaz mienia do USE ORAZ WYCENA SKŁADEK (stanowi załącznik do oferty Wykonawcy po wypełnieniu ). Wykazy szczegółowe w FOLDERZE pn: POWIAT dane Jednostek do przetargu USE ( PRZEDMIOT, SUMY UBEZPIECZENIA).. 2.SZKODOWOŚĆ :za okres od brak szkód 3.OPIS SZCZEGÓŁOWY WYMAGANEGO ZAKRESU i parametrów merytorycznych OCHRONY Wymagany zakres ubezpieczenia: na bazie wszystkich ryzyk, Wymagany zakres ubezpieczenia: na bazie wszystkich ryzyk, w tym co najmniej niżej wymienione ryzyka: Ochrona ubezpieczeniową objęte są wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny z włączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, oraz działania człowieka, ognia, wody, wiatru, huraganu o parametrze nie przekraczającym 17 m/s, gradu, mrozu, śniegu, deszcz, wilgoci pary wodnej itp., spadku lub wzrostu napięcia w sieci instalacji elektrycznej, wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, szkód przepięciowych i pochodnych w związku z uderzeniem pioruna, kradzież, dewastacja, rabunek, upuszczenie, przypadkowe zniszczenie( w tym przez osoby trzecie, nad którymi sprawowana jest piecza faktyczna lub nadzór),poniesione koszty szkody związane z akcja ratowniczą, uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, SIWZ Strona 17 z 32

18 zabezpieczeniem przed szkodą, dodatkowe koszty pracy,(dotyczy także sprzętu przenośnego ). Określenie w/w zakresu służy jedynie do opisania niektórych przyczyn szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych. Przedmiot i suma ubezpieczenia: przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt komputerowy stacjonarny i przenośny oraz pozostały sprzęt elektroniczny i audiowizualny wyszczególniony w załącznikach. Szczegółowy wykaz mienia do ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek odrębny wykaz tabelaryczny. Ochroną jest obejmowany sprzęt nie starszy niż 5 lat. Przedmiot ubezpieczenia Typ wartości Suma ubezpieczenia (z VAT) Sprzęt komputerowy i odtworzeniowa ,51 elektroniczny stacjonarny wg wykazu Sprzęt komputerowy i odtworzeniowa ,07 elektroniczny przenośny wg wykazu Oprogramowanie pierwsze odtworzeniowa ,00 ryzyko Koszty odtworzenia danych i Oprogramowania (pierwsze ryzyko)proporcjonalne i odtworzeniowa Razem: , ,00 proporcjonalne; ,00 nieproporcjonalne. nieproporcjonalne Pierwszy okres ubezpieczenia : na 12 miesięcy. Drugi okres ubezpieczenia: na 12 miesięcy. Ochrona ponadto obejmuje: a) Ubezpieczenie wskazanego sprzętu przenośnego poza lokalizacjami działalności. Do ubezpieczenia nie ma zastosowania wyłączenie dotyczące braku dostawy lub przerwy w dostawie mediów ( elektryczności itp.) Mienie ubezpieczone jest również w trakcie transportu wewnątrzzakładowego oraz w obrębie lokalizacji/adresów prowadzonej działalności Zamawiającego/Ubezpieczonego c) ochroną all risks objęty jest sprzęt wg wykazów. 4. System wypłaty odszkodowań: wg wzorców umownych Wykonawcy i z zastosowaniem zapisów szczególnych(klauzule): a)w przypadku szkody częściowej za wysokość szkody przyjmuje się i wypłaca odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonego sprzętu do stanu sprzed szkody, powiększone o : -koszty demontażu i ponownego montażu poniesione w celu wykonania napraw, -koszty transportu uszkodzonego przedmiotu do naprawy i powrotnie do miejsca użytkowania, - cło oraz pozostałe opłaty - do wysokości sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą b)w przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się koszty nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach powiększone o koszty demontażu, montażu, transportu, cło oraz pozostałe koszty z tym związane - do wysokości sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą c)wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż suma ubezpieczenia będzie również zawierała ww. podatek, a Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia (odpisu) tego podatku. 5. Wysokość franszyz i udziałów własnych : - udział własny dla niżej wymienionych pozycji Sprzęt stacjonarny i przenośny - 5% nie mniej niż 300,00 zł i nie więcej niż 500,00 Oprogramowanie - udział własny 5% odszkodowania nie mniej jak 300 zł i nie więcej niż 1000 zł Koszty odtworzenia danych i oprogramowania (pierwsze ryzyko)- / udział własny 5% wartości i nie więcej niż 1000 zł - Franszyza redukcyjna brak, - franszyza integralna 200,00 ZŁ, 6. Klauzule do zastosowania do części I Zamówienia ZADANIE 3 : A/ Klauzule obligatoryjne (O) wg treści Zamawiającego -TABELA II do Zadań 3, 4- Pakiet OC i MIENIE - klauzule wymagane do : Zadanie 4, nie przyjęcie danej klauzuli oznacza odrzucenie oferty. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx B/ Klauzule fakultatywne (F) : ich akceptacja przez Wykonawcę podlega ocenie i punktacji wg przedmiotowego załącznika Tabela akceptacji klauzul dla Pakietu I. Treść klauzul w: Zbiorczym zestawieniu klauzul fakultatywnych dla Pakietu I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SIWZ Strona 18 z 32

19 Załącznik nr 1 A / SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE Tabela II CZĘŚĆ II PAKIET OC i MIENIE klauzule obligatoryjne do Zadań 3, 4. (stanowi załącznik do oferty wykonawcy) L.p. Nazwa klauzuli wg TREŚCI Zamawiającego dla KLAUZUL ZADANIE 3 ALL ZADANIE 4 - OBLIGATORYJNYCH RISK USE KLAUZULA OBLIGATORYJNA WYMÓG WYMÓG 1. Prolongacyjna TAK TAK 2. Włączeni rażącego niedbalstwa TAK TAK 3. Zrzeczenia się prawa do regresu TAK TAK 4. Stempla bankowego TAK TAK 5. O okolicznościach przyjęcia ryzyka do ubezpieczenia TAK TAK 6. Okolicznościowa TAK TAK 7. ograniczeń dla dokumentacji szkody TAK TAK 8. Dokonania oględzin szkody TAK TAK 9. Nie zawiadomienia w terminie o szkodzie TAK TAK 10. Automatycznego udzielania ochrony dla każdej nowej lokalizacji TAK TAK 11. Szkody seryjnej TAK TAK 12. Czasu ochrony TAK TAK 13. Jurysdykcji TAK TAK 14. Sądu polubownego TAK TAK 15. Umów krótkoterminowych i rozliczeń TAK TAK 16. Reprezentantów TAK TAK 17. Dodatkowych kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie TAK TAK 18. Automatycznego pokrycia dla nowo nabytego lub zmodernizowanego TAK TAK mienia 19. Automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji TAK TAK 20. drobnych robót budowlano -montażowych TAK TAK 21. kosztów odtworzenia dokumentacji TAK TAK 22. Przemieszczania mienia TAK TAK 23. Dodatkowych kosztów uniknięcia lub ograniczenia rozmiarów szkody TAK TAK 24. Ubezpieczania dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych TAK TAK 25. Zwiększonych kosztów transportu TAK TAK 26. Aktualizacji sumy ubezpieczenia po rozpoczęciu ochrony TAK TAK 27. Odkupienia urządzeń TAK TAK 28. Inflacyjna TAK TAK 29. Niezmienności stanu faktycznego po szkodzie TAK TAK 30. Dodatkowych kosztów akcji ratowniczych TAK TAK 31. Ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych TAK TAK 32. Kosztów dostosowania się do przepisów prawa TAK TAK 33. Bezzwłocznej naprawy szkody TAK TAK 34. Poszukiwania wycieków i miejsc awarii TAK Nie dotyczy 35. Szkód elektrycznych TAK Nie dotyczy 36. Aktów terroryzmu TAK Nie dotyczy 37. Kosztów ewakuacji TAK Nie dotyczy 38. Wynagrodzenia ekspertów TAK Nie dotyczy 39. Odbudowy w innej lokalizacji TAK Nie dotyczy 40. Likwidacyjna drobnych szkód TAK TAK 41. Tymczasowego magazynowania i przerwy w eksploatacji Nie dotyczy TAK 42. Elektronicznego sprzętu przenośnego Nie dotyczy TAK 43. Kradzieży zwykłej TAK TAK 44. Ograniczenia zasady proporcji TAK TAK. Data i podpis Wykonawcy SIWZ Strona 19 z 32

20 Załącznik nr 1 A / SIWZ POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE TREŚĆ KLAUZUL OBLIGATORYJNYCH DO CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA PAKIET OC i MIENIE 1.Klauzula prolongacyjna- O Brak opłaty składki lub jej raty w ciągu kolejnych 14 dni przypadających po dniu będącym terminem jej płatności nie może być podstawą odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym ani rozwiązania umowy ubezpieczenia. W przypadku braku wpłaty składki lub jej raty w ustalonym w umowie ubezpieczenia terminie, Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do uregulowania płatności. Ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest możliwe dopiero począwszy od 15 dnia przypadającego po wyznaczonym przez niego w wezwaniu dodatkowym terminie płatności, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bakowego Ubezpieczającego. W przypadku nie dokonania w/w wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym,zawiadamiając o tym na piśmie.w przypadku dokonania wpłaty zaległej składki lub jej raty w ustalonym wyżej terminie, odpowiedzialność i ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w okresie ubezpieczenia zostaje zachowana bez żadnych przerw. 2. Klauzula włączenia rażącego niedbalstwa Z uwzględnieniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony ustalają, że do ochrony ubezpieczeniowej włączone są szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób za które ponosi odpowiedzialność. 3.Klauzula zrzeczenia się prawa regresu - O Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec osoby trzeciej w przypadku jeśli: - odpowiedzialnymi za szkody są :pracownicy ubezpieczającego, osoby świadczące pracę na rzecz ubezpieczającego/ubezpieczonego w oparciu o umowę cywilnoprawną, osoby prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz ubezpieczającego. - zarówno odpowiedzialny za szkodę lub sprawca ( Ubezpieczony lub Ubezpieczający) są powiązani kapitałowo i organizacyjnie. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie. 4.Klauzula stempla bankowego O Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość środków płatniczych. 5.Klauzula o okolicznościach przyjęcia ryzyka do ubezpieczenia -O Ubezpieczyciel oświadcza, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia były mu znane wszystkie okoliczności, które są niezbędne do oceny ryzyka. Okoliczności nie znane zakładowi ubezpieczeń, o które nie zapytywał on na piśmie przed zawarciem umowy ubezpieczenia uznaje się za nieistotne. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego 6.Klauzula okolicznościowa O Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel w terminach określonych prawem zobowiązany jest po zgłoszeniu szkody do: - podjęcia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, - poinformowania osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który ta osoba wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Ubezpieczyciel będzie żądał dokumentacji uzupełniającej tylko w takim przypadku, jeżeli na podstawie otrzymanych informacji nie będzie możliwa jednoznaczna ocena zaistniałej sytuacji. - prowadzenia w/w czynności bez konieczności oczekiwania na postanowienie kończące postępowanie w sprawie przedmiotowej szkody. 7.Klauzula ograniczeń dla dokumentacji szkody-o W przypadku zgłoszenia szkody/ roszczenia i w celu jej dalszego rozpatrywania ubezpieczyciel będzie wymagał wyłącznie takich dokumentów i informacji od ubezpieczającego/ubezpieczonego, których ten jest w posiadaniu i które może pozyskać, lub których opracowanie lub przygotowanie jest wykonalne i nie wiąże się z trudnościami lub kosztami niewspółmiernie wysokimi do wartości szkody /roszczenia. Oznacza to także, że ubezpieczyciel nie będzie SIWZ Strona 20 z 32

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A.

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ I OC, NNW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw PZU Doradca Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU Koniec okresu ubezpieczenia: PZU Doradca najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków umownych ubezpieczenia powstałych między TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Hestia Biznes Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla małych i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalone uchwałą nr UZ/326/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI Postanowienia wstępne...........

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 5 ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE MIENIA... 11 Zasady ogólne... 11 UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM (zwane dalej OWU) można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej Link4, zawiera umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA SPIS treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 DEFINICJE 5 ZAKRES UBEZPIECZENIA 9 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 9 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo