OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa Świrskiego 38, Siedlce Opis działalności: RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, posiadającym osobowość prawną. Zadania w zakresie ratownictwa medycznego realizuje w rejonach operacyjnych Siedlce i Sokołów Podlaski, natomiast zadania z zakresu transportu sanitarnego i łączności bezprzewodowej w rejonie operacyjnym Garwolin i Mińsk Mazowiecki. Przedmiotem działalności RM-MEDITRANS jest m.in.: REGON: NIP: organizowanie i nadzorowanie systemu ratownictwa medycznego, 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia, a w szczególności: a. przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie ich rejestracji, b. niezwłoczne przybycie na miejsce zdarzenia właściwych zespołów ratunkowych i udzielanie niezbędnej pomocy, c. udzielanie informacji o chorych, którym w związku z wypadkiem, urazem, porodem, nagłym zachorowaniem lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia udzielono pomocy, z zachowaniem zasad określonych przepisami odrębnymi 3. koordynowanie działań ratownictwa medycznego z siecią szpitalnych oddziałów ratunkowych i innymi służbami ratowniczymi, 4. wdrażanie obowiązujących standardów procedur ratowniczych i wyposażenia sprzętowego oraz norm czasowych dla działań ratowniczych, 5. analizowanie i zabezpieczenie łączności bezprzewodowej w zakresie ratownictwa medycznego, spójnej z systemem krajowym przy wykorzystaniu kanałów ratowniczych w pasmach częstotliwości przydzielanych dla resortu zdrowia kompatybilnej ze służbami ratowniczymi innych resortów, 6. gromadzenie i opracowywanie danych z zakresu ratownictwa medycznego, 7. monitorowanie występujących zagrożeń. Okres : r. Płatność składki: jednorazowo Lokalizacje: 1) ul. B-pa I. Świńskiego 38, Siedlce - siedziba główna, 2) ul. Staromiejska 14/16, Siedlce stacja obsługi samochodów, 3) ul. Szpitalna 37, Mińsk Mazowiecki Stacja Ratownictwa Medycznego, 4) ul. Bartoszowa 5, Sokołów Podlaski Stacja Ratownictwa Medycznego, 5) ul. Staszica 18, Garwolin, Stacja Ratownictwa Medycznego. II. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu:

2 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Przedmiot Okres Rodzaj mienia Wartość w PLN Budynki i budowle pozostałe środki trwałe RAZEM System Rodzaj wartości Zakres Limity sum (na jedno i wszystkie zdarzenia) Miejsce budynki i budowle, pozostałe środki trwałe - sumy stałe dodatkowe rozszerzenia odpowiedzialności pierwsze ryzyko Dla budynków i budowli wartość odtworzeniowa określonej wg treści Klauzuli wartości ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania dla budynków i budowli, Dla pozostałego mienia wartość księgowa początkowa (brutto) Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk z włączeniem: - wandalizmu, - dewastacji, - działania śniegu i lodu (w tym m.in. wskutek zalegania) na dachach obiektów, z wyłączeniem działania śniegu i lodu jeżeli do powstania szkody doszło na skutek niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych albo na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku, o ile Ubezpieczający lub Ubezpieczony naruszył wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wymogi i normy dotyczące utrzymywania stanu technicznego dachów lub innych elementów budynków. Wyłączenie nie dotyczy szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że występował do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia, - kosztów dodatkowych wg klauzuli kosztów dodatkowych, - ryzyka przepięć wg klauzuli przepięć, - szyb od stłuczenia, - odpowiedzialności za szkody powstałe podczas naprawy, konserwacji, remontu lub przebudowy ubezpieczonego mienia pod warunkiem, że ww. czynności nie wymagały odpowiedniej zgody wg prawa budowlanego (klauzula drobnych prac budowlanych), - kradzieży ubezpieczonego mienia znajdującego się na zewnątrz budynków, takiego jak: napędy bram, elementy ogrodzenia, sprzęt oświetleniowy itp., o ile było ono przytwierdzone do podłoża, budynków lub budowli w sposób uniemożliwiający jego zabór bez użycia siły i/lub narzędzi. Ryzyka Limity w PLN Kradzież z włamaniem, rabunek (środki trwałe i wyposażenie, w tym niskocenne) Wandalizm i dewastacja Zalegania śniegu i lodu do pełnych sum Koszty dodatkowe przepięcia Kradzież zwykła mienia na zewnątrz budynków (kamery, napędy bram, lampy itp.) Szyby od stłuczenia Szkody powstałe podczas naprawy, konserwacji, remontu, przebudowy Zgodnie z podanymi lokalizacjami i klauzulą miejsca

3 Franszyza redukcyjna Likwidacja szkód UWAGI 500 zł do sum, zgodnie z treścią klauzul likwidacyjnych. Odszkodowanie będzie uwzględniało podatek VAT ponieważ Zamawiający nie ma możliwości jego odliczania. Załącznik nr 1 zawiera wykaz budynków i budowli zgłaszanych do. Z sum mienia od wszystkich ryzyk zostały wyłączone środki trwałe objęte innymi rodzajami ubezpieczeń, tj. pojazdy (ubezpieczone w AC), sprzęt elektroniczny (ubezpieczony w EEI) oraz przenośny sprzęt medyczny (ubezpieczony w all risk dla wyposażenia karetek). Limit na kradzież zwykłą wspólny dla mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Przedmiot Lp. Rodzaj mienia Suma w PLN 1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny (komputery) Sprzęt elektroniczny mobilny (notebooki) RAZEM Okres Rodzaj wartości wartość odworzeniowa System Sumy stałe Miejsce Sprzęt stacjonarny - zgodnie z klauzulą miejsca Zakres terytorialny Sprzęt mobilny - Europa Dla sprzętu stacjonarnego franszyza redukcyjna w wysokości 500 PLN Franszyzy i Dla sprzętu przenośnego o wartości jednostkowej franszyza redukcyjna w wysokości 5% wartości udziały własne szkody, nie mniej niż 500 PLN w każdej szkodzie Likwidacja szkód 1. Likwidacja szkód do wartości odtworzenia rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, bez uwzględniania zużycia technicznego i amortyzacji, a ponadto bez stosowania zasady proporcji. 2. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania spółki, Ubezpieczający po zawiadomieniu o szkodzie Zakład Ubezpieczeń może przystąpić natychmiast do samodzielnej naprawy lub wymiany sprzętu sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody. Protokół będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń. 3. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu. Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej naprawy lub wymiany sprzętu na powyższych zasadach jedynie w przypadku gdy Zakład Ubezpieczeń nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody.

4 Zakres Od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o użytkowanie mobilne w tym m.in.: 1. utrata bądź ubytek wartości ubezpieczonego sprzętu nastąpiły z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku nieprzewidzianego wypadku uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji. 2. utrata sprzętu nastąpiła wskutek kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji i wandalizmu. 3. kradzież zwykłą z limitem zł. Do szkód objętych ubezpieczeniem zalicza się m.in. szkody wynikłe w następstwie: a) działania człowieka: niewłaściwej obsługi sprzętu, tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora itp.; świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie, pracowników i współpracowników ubezpieczającego (jednak z zastosowaniem klauzuli reprezentantów), b) kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe wskutek kradzieży z pojazdu lub kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem. c) ognia (w tym działania dymu, sadzy itp.) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia piorunu bezpośrednio i pośrednio na przedmiot, upadku statku powietrznego oraz w akcji ratunkowej d) wody, tj. zalania wodą z urządzeń wodno kanalizacyjnych, powodzi, wylewu wód podziemnych, a także czynników atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, deszczu itp. e) wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia i zapadania się ziemi, f) huraganu, trzęsienia ziemi, g) zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia albo całkowitego zaniku napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem pioruna, h) sprzęt elektroniczny ubezpieczony jest również w zakresie szkód spowodowanych przez upadek Zakres Uwagi k) Ubezpieczeniem objęty będzie sprzęt elektroniczny niezależnie od stopnia umorzenia wraz z kosztami instalacji i ponownego uruchomienia systemu, używany przez Ubezpieczającego, jego pracowników lub współpracowników. Ubezpieczenie obejmuje również użytkowanie mobilne dla sprzętu wykazanego dla tego rozszerzenia w załączniku nr 2, 3. Dodatkowe rozszerzenie dotyczące ochrony sprzętu nie podłączonego na stanowisku pracy lub podczas przerwy w eksploatacji. 4. Zakres ochrony obejmuje także szkody w sprzęcie stacjonarnym wynikłe podczas transportu pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami, z limitem PLN Wykaz sprzętu elektronicznego zgłaszanego do stanowi załącznik nr 2 Do został zgłoszony sprzęt wyprodukowany w roku 2006 i później sprzęt starszy został zgłoszony do jako środki trwałe w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk. Limit na kradzież zwykłą wspólny dla mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego

5 3. Ubezpieczenie sprzętu medycznego od wszystkich ryzyk Przedmiot Suma Medyczny sprzęt elektroniczny oraz urządzenia medyczne nie będące sprzętem elektronicznym Zamawiającego, znajdujące się na wyposażeniu karetek pogotowia (wykaz ubezpieczanego sprzętu znajduje się załączniku nr 3) Dla medycznego sprzętu elektronicznego Dla pozostałego sprzętu medycznego RAZEM PLN PLN PLN Okres System Rodzaj wartości Zakres Limity sum (na jedno i wszystkie zdarzenia) Miejsce Franszyza redukcyjna Likwidacja szkód UWAGI sumy stałe wartość księgowa początkowa (brutto) Ubezpieczenie od wszystkich, w tym w szczególności wszelkie nagłe, nieprzewidziane zniszczenia, uszkodzenia lub utrata przedmiotu. Ubezpieczenie winno obejmować w szczególności nastepujące ryzyka: działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, błędna obsługa, celowe zniszczenie przez osoby trzecie (wandalizm i dewastacja), kradzież z włamaniem (w tym również z pojazdów), rabunek, uszkodzenia w transporcie (w tym wypadek środka transportu), kradzież zwykłą (wyłącznie podczas akcji ratunkowych), przepięcia (dla medycznego sprzętu elektronicznego). Ryzyka Limity w PLN Kradzież z włamaniem, rabunek Wandalizm i dewastacja Przepięcia (dla medycznego sprzętu elektronicznego) Kradzież zwykła (wyłącznie podczas akcji ratunkowych) Uszkodzenia w transporcie RP i Europa - dla wyposażenia nie będącego sprzętem elektronicznym - nie mniej niż 300 zł, - dla wyposażenia będącego sprzętem elektronicznym - 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł, do sum, zgodnie z treścią klauzul likwidacyjnych. Odszkodowanie będzie uwzględniało podatek VAT ponieważ Zamawiający nie ma możliwości jego odliczania. Załącznik nr 3 zawiera wykaz przenośnego sprzętu medycznego (elektronicznego i pozostałego). Sprzęt ten jest stanowi mobilne wyposażenie karetek i pojazdów sanitarnych, ale nie jest elementem pojazdów (nie jest zabudowany na tych pojazdach) w związku z czym nie został ubezpieczony jako wyposażenie dodatkowe pojazdów. Limit na kradzież zwykłą wspólny dla mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego.

6 4. Ubezpieczenia komunikacyjne: OC p.p.m., autocasco, NNW i assistance Przedmiot Zakres Sumy Zakres terytorialny Wykaz pojazdów Pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym oraz wyposażeniem dodatkowym podlegające, stosownie do przepisów ustawy "Prawo o ruchu drogowym" rejestracji w RP, stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego/ubezpieczonego 1. odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów, zwane OC, w zakresie określonym Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ch obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z póź. zm., 2. Autocasco, zwane dalej AC, w pełnym zakresie, obejmującym szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie lub kradzieży pojazdu bądź jego wyposażenia, a także powstałe na skutek innych zdarzeń (zgodnie z ogólnymi warunkami oraz postanowieniami szczególnymi) 3. Ubezpieczenie NNW - śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwałe inwalidztwo całkowite i trwałe inwalidztwo częściowe w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz koszty dodatkowe. Ubezpieczenie NNW nie dotyczy pacjentów przewożonych w karetkach z akcji ratunkowych. 4. Assistance - zakres podstawowy (forma bezskładkowa) z zastrzeżeniem, że dla samochodu Seat Altea, nr rej. WS ubezpieczenie będzie obejmowało świadczenia gwarantujące Ubezpieczonym (kierowcy oraz pasażerom) podróżującym ubezpieczonym pojazdem w chwili zdarzenia otrzymanie na terenie zarówno Polski jak i Europy niezbędnej pomocy w razie awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu. Ubezpieczenie będzie obejmować pomoc informacyjną, serwisową, pomoc w podróży oraz pojazd zastępczy na okres naprawy, nie dłużej jednak niż do 14 dni. Ubezpieczający dopuszcza, aby pojazd zastępczy na okres naprawy, ale nie dłużej na 14 dni, był gwarantowany przez Ubezpieczyciela w ramach dodatkowo płatnego rozszerzenia w ubezpieczeniu autocasco. 1. OC posiadaczy pojazdów ustawowe, 2. Pojazdy sanitarne: Ubezpieczający określa wartość pojazdów zgłaszanych do autocasco uwzględniając ich specjalistyczny charakter (sanitarne, karetki, pojazdy specjalne itp.). Suma poszczególnych pojazdów w tej kategorii określona została przez Ubezpieczającego wg wartości rzeczywistej (rynkowej) i uwzględnia dokonane modyfikacje dostosowujące dany pojazd do specjalistycznego przeznaczenia. Wartość określona w opisany powyżej sposób uwzględnia wyłącznie wyposażenie zamontowane na stałe. W związku z niemożnością określenia wartości rynkowej pojazdów specjalistycznych wg powszechnie przyjętych zasad, tj. na podstawie publikatorów INFO-EXPERT, EUROTAX itp. Ubezpieczyciel akceptuje podane przez Ubezpieczającego wartości pojazdów specjalistycznych jako rzeczywiste wartości rynkowe i będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez stosowania zasady proporcji. Sumy dla tych pojazdów określone są w załączniku nr 4. UWAGA: sumy pojazdów z początkiem okresu w marcu 2011 r. podane są wg wyceny z dnia r., sumy dla pojazdów z późniejszymi okresami podane są wg wartości prognozowanych na początek. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo ustalenia innych sum (ale odpowiadających wartościom rzeczywistym) dla pojazdów, które będą włączane do w późniejszych terminach; w takim wypadku składki zostaną wyliczone wg nowych sum, z zastosowaniem niezmienionych stawek oraz warunków. 3. pozostałe pojazdy: Ubezpieczający określa wartość pozostałych pojazdów zgłaszanych do autocasco na podstawie publikatora EUROTAX. Sumy dla tych pojazdów określone są w załączniku nr następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (z wyłączeniem pacjentów przewożonych w karetkach z akcji ratunkowych). Suma PLN na miejsce, system bezimienny, w odniesieniu do ilości miejsc w pojeździe (zgodnej z zapisem w dowodzie rejestracyjnym) 5. assistance, forma - bezskładkowa z zastrzeżeniem, że dla samochodu Seat Altea, nr rej. WS zakres ochrony assistance jest zgodny z treścią określoną w tabeli 4. Ubezpieczenia komunikacyjne, część pn. zakres 1. AC - Europa, 2. Assistance RP (dla pojazdu Seat Altea, nr rej, WS EUROPA), Załącznik nr 4 (wykaz pojazdów do OC, AC, ASS, NNW)

7 Franszyzy udziały własne Bez franszyz i udziałów własnych szkodowość zgodnie z danymi z załącznika nr 7 Postanowienia dodatkowe a) Pojazdy, których ochrona ubezpieczeniowa będzie rozpoczynać się w trakcie trwania umowy, będą włączane do od dnia wskazanego w zgłoszeniu zgodnie z zakresem określonym przez Ubezpieczającego z zastrzeżeniem, że zgłoszenie winno być dokonane najpóźniej 1 dzień przed początkiem odpowiedzialności. Zakład Ubezpieczeń ma prawo dokonania oględzin przed zawarciem umowy AC i KR z wyłączeniem: - przypadku, gdy pojazdy zakupione zostały w sieci dealerskiej, - przypadku, gdy pojazd był dotychczas ubezpieczony w tym samym lub innym Zakładzie Ubezpieczeń w zakresie AC i KR oraz nastąpi zgłoszenie najpóźniej na 1 dzień przed wygaśnięciem ochrony. Na życzenie Ubezpieczyciela Ubezpieczający przedstawi dotychczasową polisę AC i KR. b) Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nagłym działaniem sił mechanicznych w chwili zetknięcia pojazdu z osobami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz (dotyczy wszystkich pojazdów) jak i wewnątrz pojazdu (dotyczy pojazdów uprzywilejowanych w czasie akcji) c) Na wysokość odszkodowania nie będzie miało wpływu przekroczenie przez kierującego pojazdem obowiązujących przepisów a w szczególności prędkość, z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody, niedopełnienie obowiązków wynikających z sygnałów, znaków drogowych dotyczących bezwzględnego zatrzymania pojazdu itp. dotyczy pojazdów uprzywilejowanych w czasie akcji. d) Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe podczas kierowania pojazdem przez osobę będącą w chwili wypadku w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego. e) W przypadku szkody powstałej w wyniku rozboju, rabunku, kradzieży zuchwałej Zakład Ubezpieczeń odstąpi od obowiązku złożenia przez Ubezpieczającego dowodu rejestracyjnego i kluczyków do pojazdu pod warunkiem, że ww. zdarzenia zostały zgłoszone na Policji. f) Wyposażenie dodatkowe i specjalistyczne samochodów zawarte w sumie poszczególnych pojazdów objęte ochroną bez naliczania dodatkowej składki pod warunkiem, że wyposażenie to jest zamontowane na stałe. g) Przyjmuje się, iż każda szkoda, której koszty naprawy przekroczą 70 % wartości pojazdu traktowana będzie jako szkoda całkowita. h) Ubezpieczyciel akceptuje podane przez Ubezpieczającego wartości pojazdów jako wartości rynkowe (zgodnie z zapisem pkt. 2 i 3 w pozycji suma ). Przy wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania zasada proporcji, jak również odszkodowanie wypłacane jest bez uwzględnienia amortyzacji i zużycia eksploatacyjnego (z wyjątkiem ogumienia). i) W razie wycofania pojazdu z eksploatacji lub przeniesienia własności Ubezpieczający zastrzega sobie możliwość wycofania go z. Ubezpieczyciel rozliczy składkę za nie wykorzystany okres systemem pro rata temporis w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentów zbycia pojazdu przez Ubezpieczającego lub wycofania z eksploatacji. Przy zwrocie składki nie potrąca się kosztów manipulacyjnych. j) Składki i stawki taryfowe podane dla poszczególnych grup rodzajów pojazdów, obowiązują przez cały okres. k) W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat. Jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela. l) Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do innej liczby pojazdów niż podane w załączniku nr 4. Dla pojazdów nowo nabytych będą Obowiązywały te same stawki każdego warunki. m) Dla każdego pojazdu, gdzie ubezpieczenie AC i OC p.p.m. zawarte jest w różnych

8 Likwidacja szkód terminach, Ubezpieczający zastrzega sobie prawo wyrównania okresów w tych ryzykach, przy czym datą przyjmowaną do wyrównania będzie początek okresu OC p.p.m. W takim przypadku ubezpieczyciel na wniosek ubezpieczającego dostosuje faktyczny okres AC do daty wyrównania i rozliczy składkę pro rata wg tych samych stawek. n) Zawarcie danego pojazdu potwierdzać będzie każdorazowo polisa. Likwidacja szkód z zawartych komunikacyjnych polis będzie się odbywać wg poniższych zasad: a) Zgłoszenie i likwidacja szkód będzie odbywać się w placówkach Ubezpieczyciela najbliższych siedzibie Ubezpieczającego. b) Dopuszcza się możliwość zgłaszania i likwidowania szkód w placówkach innych, niż określone w punkcie powyżej. c) W przypadku, gdy przedstawienie pojazdu do oględzin w najbliższej placówce Ubezpieczyciela jest niemożliwe, oględziny będą dokonywane w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego (w granicach RP) w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. d) W przypadku oględzin pojazdu poza Oddziałem Ubezpieczyciel ma obowiązek wykonania oceny technicznej najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych po oględzinach. e) Przyjmuje się, że szkody będą rozliczane według faktycznie poniesionych kosztów napraw, udokumentowanych fakturami. f) na wniosek Ubezpieczającego szkody będą rozliczane według kosztorysu, zaakceptowanego wspólnie przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela. g) W przypadku rozliczania szkód według faktycznie poniesionych kosztów naprawy Ubezpieczający przed dokonaniem naprawy każdorazowo przedstawi Ubezpieczycielowi kosztorys wstępny z naprawy, wystawiony przez warsztat, który będzie naprawy dokonywał. Dopuszcza się dokonanie naprawy we własnym warsztacie Ubezpieczającego. h) Kosztorys, o jakim mowa powyżej będzie zweryfikowany przez Ubezpieczyciela w terminie 3 dni od daty dostarczenia przez Ubezpieczającego. i) Faktury z napraw będą zweryfikowane w oparciu o przedstawiony wcześniej kosztorys oraz oceny techniczne. j) Odszkodowanie będzie wypłacane w wartości brutto (z VAT) w związku z brakiem możliwości odliczenia przez Ubezpieczającego podatku VAT przy zakupie/naprawie danego pojazdu. k) Rozliczanie kosztów naprawy pojazdu (szkody) następować będzie w wybranym przez Ubezpieczającego warsztacie, bezpośrednio pomiędzy warsztatem a Ubezpieczycielem. l) Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie do 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia od Ubezpieczającego.

9 III. Niezależnie od postanowień odnoszących się do poszczególnych ryzyk zakres ochrony określony w ogólnych warunkach zostaje rozszerzony o następujące postanowienia i klauzule dodatkowe: 1. Klauzula reprezentantów 2. Klauzula płatności rat 3. Klauzula odpowiedzialności 4. Klauzula rozstrzygania sporów 5. Klauzula kosztów dodatkowych 6. Klauzula wartości ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania dla budynków i budowli Klauzula reprezentantów: z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy określonych we wniosku i ogólnych warunkach strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa własności uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z wyłączeniem prokurentów, ustanowionych przez ten podmiot. Za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wszystkich pozostałych osób (w szczególności pozostałych pracowników i współpracowników Ubezpieczającego) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. dotyczy mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat. Jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela pod warunkiem, że w dniu złożenia zlecenia na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków odpowiadająca kwocie wymaganej składki. W innym przypadku za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Ubezpieczyciela pełną, wymagalną kwotą składki lub raty składki określonymi w umowie. dotyczy wszystkich ryzyk Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu. dotyczy wszystkich ryzyk Spory wynikające z umów rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczającego. dotyczy wszystkich ryzyk Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków, uzgadnia się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty dodatkowe bezpośrednio związane z zaistniałą szkodą (bez konieczności uzyskania wcześniejszej akceptacji Ubezpieczyciela) w tym m.in.: a) koszty akcji ratowniczej, b) koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej, c) koszty nawet bezskutecznego - ratowania i zabezpieczenia mienia przed szkodą lub zmniejszenia rozmiaru szkody (w tym koszty dozoru), d) koszty restytucji mienia przez wyspecjalizowane podmioty, e) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty rozbiórki i demontażu, koszty transportu itp., f) koszty powołania ekspertów, rzeczoznawców i konsultantów, koszty odtworzenia i przygotowania dokumentacji technicznej, Limit odpowiedzialności (dodatkowa suma ponad limity gwarantowane przez OWU): PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. dotyczy mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego wartość odtworzeniowa została ustalona jako iloczyn powierzchni (lub kubatury) budynku/budowli i rynkowej ceny budowy metra kwadratowego lub jednego metra sześciennego budynku/budowli o analogicznych parametrach i przeznaczeniu, obowiązującej na danym terenie. Ubezpieczyciel potwierdza, że wypłata ewentualnego odszkodowania nastąpi wg wartości odtworzeniowej nowej zdefiniowanej w niniejszej klauzuli. Wartość kosztów odbudowy albo remontu mienia będzie potwierdzona kosztorysem przedłożonym przez Ubezpieczonego, określonym zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych stosowanymi w budownictwie - przy uwzględnieniu dotychczasowej technologii, konstrukcji,

10 7. Klauzula miejsca 8. Klauzula rezygnacji z zarzutu niedo 9. Klauzula drobnych prac budowlanych 10. Klauzula zgłaszania szkód 11. Likwidacyjna środków trwałych wymiarów i standardu wykończenia, takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów, wraz z kosztami opracowania wymaganej dokumentacji, kosztami transportu (z wyłączeniem transportu ekspresowego), demontażu, montażu i nadzoru oraz wszelkimi innymi niezbędnymi kosztami, których poniesienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia. Nie ma zastosowania instytucja niedo i zasada proporcji. Obowiązek udowodnienia ewentualnego niedo jak i nad spoczywa na zakładzie ubezpieczeń. dotyczy mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczeniem objęte jest mienie bez względu na jego lokalizację na terenie Polski - jako miejsce przyjmuje się wszystkie lokalizacje należące do Ubezpieczającego (również nieczynne) oraz każde miejsce związane z charakterem prowadzonej działalności, także w lokalizacjach, w których prowadzi swoją działalność a nienależących do ubezpieczającego oraz na terenach otwartych związanych z prowadzoną działalnością ubezpieczającego. Ochroną ubezpieczeniową obejmowane będą wszystkie nowe lokalizacje, w których ubezpieczający będzie prowadził działalność pod warunkiem zgłoszenia ich do co najmniej 30 dni przed początkiem ochrony. Składka za objecie ochroną nowych lokalizacji będzie płatna jednorazowo, wyliczana systemem pro rata za okres. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo dokonania audytu ubezpieczeniowego nowych lokalizacji i ewentualnego wydania zaleceń warunkujących udzielenie ochrony ubezpieczeniowej; warunkiem takim wypadku audyt i ewentualne zalecenia muszą zostać przekazane Ubezpieczającemu na co najmniej 10 dni przed początkiem ochrony. Dodatkowym warunkiem udzielania ochrony jest obowiązek udokumentowania przez Ubezpieczającego podstawy prawnej użytkowania nowych lokalizacji na życzenie Ubezpieczyciela. Dotyczy mienia od wszystkich ryzyk. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony uzgodniły, iż w przypadku szkody zasada proporcjonalności będzie stosowana w przypadku składników mienia (z wyłączeniem budynków i budowli), których wartość w momencie szkody przekraczać będzie 130 % sumy podanej do ubezpieczeni dla tych składników mienia. Dotyczy mienia od wszystkich ryzyk Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony uzgodniły, iż ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia wynikłe przy i w związku z wykonywaniem prac remontowo-budowlanych w przedsiębiorstwie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (w szczególności prace budowlane i montażowe, prace konserwacyjne, naprawcze lub modernizacyjne, na które nie wymagane jest pozwolenie na budowę). Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych (limit zł) oraz w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot od wszystkich ryzyka (do wysokości sum ). Dotyczy mienia od wszystkich ryzyk. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony uzgodniły, iż zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną zmniejszenia wypłaty odszkodowania lub odmowy wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie miało wpływu na ustalenie przyczyny i skutków szkody. Dotyczy wszystkich ryzyk w środkach trwałych innych niż budynki i budowle odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto (z VAT), bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie odtworzenia środka trwałego odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości do wartości księgowej brutto (z VAT). Ubezpieczyciel potwierdza, że jako wysokość odszkodowania przyjmuje się - wynikającą z faktury lub rachunku wartość kosztów zakupu albo naprawy mienia tego samego rodzaju, typu i o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach, wraz z kosztami opracowania wymaganej dokumentacji, kosztami transportu (z wyłączeniem transportu ekspresowego), montażu i nadzoru oraz wszelkimi innymi niezbędnymi kosztami (w tym rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku), których poniesienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia. Dotyczy mienia od wszystkich ryzyk.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO, zwane dalej OWU AC, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo