OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa Świrskiego 38, Siedlce Opis działalności: RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, posiadającym osobowość prawną. Zadania w zakresie ratownictwa medycznego realizuje w rejonach operacyjnych Siedlce i Sokołów Podlaski, natomiast zadania z zakresu transportu sanitarnego i łączności bezprzewodowej w rejonie operacyjnym Garwolin i Mińsk Mazowiecki. Przedmiotem działalności RM-MEDITRANS jest m.in.: REGON: NIP: organizowanie i nadzorowanie systemu ratownictwa medycznego, 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia, a w szczególności: a. przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie ich rejestracji, b. niezwłoczne przybycie na miejsce zdarzenia właściwych zespołów ratunkowych i udzielanie niezbędnej pomocy, c. udzielanie informacji o chorych, którym w związku z wypadkiem, urazem, porodem, nagłym zachorowaniem lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia udzielono pomocy, z zachowaniem zasad określonych przepisami odrębnymi 3. koordynowanie działań ratownictwa medycznego z siecią szpitalnych oddziałów ratunkowych i innymi służbami ratowniczymi, 4. wdrażanie obowiązujących standardów procedur ratowniczych i wyposażenia sprzętowego oraz norm czasowych dla działań ratowniczych, 5. analizowanie i zabezpieczenie łączności bezprzewodowej w zakresie ratownictwa medycznego, spójnej z systemem krajowym przy wykorzystaniu kanałów ratowniczych w pasmach częstotliwości przydzielanych dla resortu zdrowia kompatybilnej ze służbami ratowniczymi innych resortów, 6. gromadzenie i opracowywanie danych z zakresu ratownictwa medycznego, 7. monitorowanie występujących zagrożeń. Okres : r. Płatność składki: jednorazowo Lokalizacje: 1) ul. B-pa I. Świńskiego 38, Siedlce - siedziba główna, 2) ul. Staromiejska 14/16, Siedlce stacja obsługi samochodów, 3) ul. Szpitalna 37, Mińsk Mazowiecki Stacja Ratownictwa Medycznego, 4) ul. Bartoszowa 5, Sokołów Podlaski Stacja Ratownictwa Medycznego, 5) ul. Staszica 18, Garwolin, Stacja Ratownictwa Medycznego. II. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu:

2 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Przedmiot Okres Rodzaj mienia Wartość w PLN Budynki i budowle pozostałe środki trwałe RAZEM System Rodzaj wartości Zakres Limity sum (na jedno i wszystkie zdarzenia) Miejsce budynki i budowle, pozostałe środki trwałe - sumy stałe dodatkowe rozszerzenia odpowiedzialności pierwsze ryzyko Dla budynków i budowli wartość odtworzeniowa określonej wg treści Klauzuli wartości ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania dla budynków i budowli, Dla pozostałego mienia wartość księgowa początkowa (brutto) Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk z włączeniem: - wandalizmu, - dewastacji, - działania śniegu i lodu (w tym m.in. wskutek zalegania) na dachach obiektów, z wyłączeniem działania śniegu i lodu jeżeli do powstania szkody doszło na skutek niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych albo na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku, o ile Ubezpieczający lub Ubezpieczony naruszył wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wymogi i normy dotyczące utrzymywania stanu technicznego dachów lub innych elementów budynków. Wyłączenie nie dotyczy szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że występował do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia, - kosztów dodatkowych wg klauzuli kosztów dodatkowych, - ryzyka przepięć wg klauzuli przepięć, - szyb od stłuczenia, - odpowiedzialności za szkody powstałe podczas naprawy, konserwacji, remontu lub przebudowy ubezpieczonego mienia pod warunkiem, że ww. czynności nie wymagały odpowiedniej zgody wg prawa budowlanego (klauzula drobnych prac budowlanych), - kradzieży ubezpieczonego mienia znajdującego się na zewnątrz budynków, takiego jak: napędy bram, elementy ogrodzenia, sprzęt oświetleniowy itp., o ile było ono przytwierdzone do podłoża, budynków lub budowli w sposób uniemożliwiający jego zabór bez użycia siły i/lub narzędzi. Ryzyka Limity w PLN Kradzież z włamaniem, rabunek (środki trwałe i wyposażenie, w tym niskocenne) Wandalizm i dewastacja Zalegania śniegu i lodu do pełnych sum Koszty dodatkowe przepięcia Kradzież zwykła mienia na zewnątrz budynków (kamery, napędy bram, lampy itp.) Szyby od stłuczenia Szkody powstałe podczas naprawy, konserwacji, remontu, przebudowy Zgodnie z podanymi lokalizacjami i klauzulą miejsca

3 Franszyza redukcyjna Likwidacja szkód UWAGI 500 zł do sum, zgodnie z treścią klauzul likwidacyjnych. Odszkodowanie będzie uwzględniało podatek VAT ponieważ Zamawiający nie ma możliwości jego odliczania. Załącznik nr 1 zawiera wykaz budynków i budowli zgłaszanych do. Z sum mienia od wszystkich ryzyk zostały wyłączone środki trwałe objęte innymi rodzajami ubezpieczeń, tj. pojazdy (ubezpieczone w AC), sprzęt elektroniczny (ubezpieczony w EEI) oraz przenośny sprzęt medyczny (ubezpieczony w all risk dla wyposażenia karetek). Limit na kradzież zwykłą wspólny dla mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Przedmiot Lp. Rodzaj mienia Suma w PLN 1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny (komputery) Sprzęt elektroniczny mobilny (notebooki) RAZEM Okres Rodzaj wartości wartość odworzeniowa System Sumy stałe Miejsce Sprzęt stacjonarny - zgodnie z klauzulą miejsca Zakres terytorialny Sprzęt mobilny - Europa Dla sprzętu stacjonarnego franszyza redukcyjna w wysokości 500 PLN Franszyzy i Dla sprzętu przenośnego o wartości jednostkowej franszyza redukcyjna w wysokości 5% wartości udziały własne szkody, nie mniej niż 500 PLN w każdej szkodzie Likwidacja szkód 1. Likwidacja szkód do wartości odtworzenia rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, bez uwzględniania zużycia technicznego i amortyzacji, a ponadto bez stosowania zasady proporcji. 2. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania spółki, Ubezpieczający po zawiadomieniu o szkodzie Zakład Ubezpieczeń może przystąpić natychmiast do samodzielnej naprawy lub wymiany sprzętu sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody. Protokół będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń. 3. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu. Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej naprawy lub wymiany sprzętu na powyższych zasadach jedynie w przypadku gdy Zakład Ubezpieczeń nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody.

4 Zakres Od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o użytkowanie mobilne w tym m.in.: 1. utrata bądź ubytek wartości ubezpieczonego sprzętu nastąpiły z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku nieprzewidzianego wypadku uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji. 2. utrata sprzętu nastąpiła wskutek kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji i wandalizmu. 3. kradzież zwykłą z limitem zł. Do szkód objętych ubezpieczeniem zalicza się m.in. szkody wynikłe w następstwie: a) działania człowieka: niewłaściwej obsługi sprzętu, tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora itp.; świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie, pracowników i współpracowników ubezpieczającego (jednak z zastosowaniem klauzuli reprezentantów), b) kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe wskutek kradzieży z pojazdu lub kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem. c) ognia (w tym działania dymu, sadzy itp.) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia piorunu bezpośrednio i pośrednio na przedmiot, upadku statku powietrznego oraz w akcji ratunkowej d) wody, tj. zalania wodą z urządzeń wodno kanalizacyjnych, powodzi, wylewu wód podziemnych, a także czynników atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, deszczu itp. e) wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia i zapadania się ziemi, f) huraganu, trzęsienia ziemi, g) zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia albo całkowitego zaniku napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem pioruna, h) sprzęt elektroniczny ubezpieczony jest również w zakresie szkód spowodowanych przez upadek Zakres Uwagi k) Ubezpieczeniem objęty będzie sprzęt elektroniczny niezależnie od stopnia umorzenia wraz z kosztami instalacji i ponownego uruchomienia systemu, używany przez Ubezpieczającego, jego pracowników lub współpracowników. Ubezpieczenie obejmuje również użytkowanie mobilne dla sprzętu wykazanego dla tego rozszerzenia w załączniku nr 2, 3. Dodatkowe rozszerzenie dotyczące ochrony sprzętu nie podłączonego na stanowisku pracy lub podczas przerwy w eksploatacji. 4. Zakres ochrony obejmuje także szkody w sprzęcie stacjonarnym wynikłe podczas transportu pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami, z limitem PLN Wykaz sprzętu elektronicznego zgłaszanego do stanowi załącznik nr 2 Do został zgłoszony sprzęt wyprodukowany w roku 2006 i później sprzęt starszy został zgłoszony do jako środki trwałe w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk. Limit na kradzież zwykłą wspólny dla mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego

5 3. Ubezpieczenie sprzętu medycznego od wszystkich ryzyk Przedmiot Suma Medyczny sprzęt elektroniczny oraz urządzenia medyczne nie będące sprzętem elektronicznym Zamawiającego, znajdujące się na wyposażeniu karetek pogotowia (wykaz ubezpieczanego sprzętu znajduje się załączniku nr 3) Dla medycznego sprzętu elektronicznego Dla pozostałego sprzętu medycznego RAZEM PLN PLN PLN Okres System Rodzaj wartości Zakres Limity sum (na jedno i wszystkie zdarzenia) Miejsce Franszyza redukcyjna Likwidacja szkód UWAGI sumy stałe wartość księgowa początkowa (brutto) Ubezpieczenie od wszystkich, w tym w szczególności wszelkie nagłe, nieprzewidziane zniszczenia, uszkodzenia lub utrata przedmiotu. Ubezpieczenie winno obejmować w szczególności nastepujące ryzyka: działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, błędna obsługa, celowe zniszczenie przez osoby trzecie (wandalizm i dewastacja), kradzież z włamaniem (w tym również z pojazdów), rabunek, uszkodzenia w transporcie (w tym wypadek środka transportu), kradzież zwykłą (wyłącznie podczas akcji ratunkowych), przepięcia (dla medycznego sprzętu elektronicznego). Ryzyka Limity w PLN Kradzież z włamaniem, rabunek Wandalizm i dewastacja Przepięcia (dla medycznego sprzętu elektronicznego) Kradzież zwykła (wyłącznie podczas akcji ratunkowych) Uszkodzenia w transporcie RP i Europa - dla wyposażenia nie będącego sprzętem elektronicznym - nie mniej niż 300 zł, - dla wyposażenia będącego sprzętem elektronicznym - 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł, do sum, zgodnie z treścią klauzul likwidacyjnych. Odszkodowanie będzie uwzględniało podatek VAT ponieważ Zamawiający nie ma możliwości jego odliczania. Załącznik nr 3 zawiera wykaz przenośnego sprzętu medycznego (elektronicznego i pozostałego). Sprzęt ten jest stanowi mobilne wyposażenie karetek i pojazdów sanitarnych, ale nie jest elementem pojazdów (nie jest zabudowany na tych pojazdach) w związku z czym nie został ubezpieczony jako wyposażenie dodatkowe pojazdów. Limit na kradzież zwykłą wspólny dla mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego.

6 4. Ubezpieczenia komunikacyjne: OC p.p.m., autocasco, NNW i assistance Przedmiot Zakres Sumy Zakres terytorialny Wykaz pojazdów Pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym oraz wyposażeniem dodatkowym podlegające, stosownie do przepisów ustawy "Prawo o ruchu drogowym" rejestracji w RP, stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego/ubezpieczonego 1. odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów, zwane OC, w zakresie określonym Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ch obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z póź. zm., 2. Autocasco, zwane dalej AC, w pełnym zakresie, obejmującym szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie lub kradzieży pojazdu bądź jego wyposażenia, a także powstałe na skutek innych zdarzeń (zgodnie z ogólnymi warunkami oraz postanowieniami szczególnymi) 3. Ubezpieczenie NNW - śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwałe inwalidztwo całkowite i trwałe inwalidztwo częściowe w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz koszty dodatkowe. Ubezpieczenie NNW nie dotyczy pacjentów przewożonych w karetkach z akcji ratunkowych. 4. Assistance - zakres podstawowy (forma bezskładkowa) z zastrzeżeniem, że dla samochodu Seat Altea, nr rej. WS ubezpieczenie będzie obejmowało świadczenia gwarantujące Ubezpieczonym (kierowcy oraz pasażerom) podróżującym ubezpieczonym pojazdem w chwili zdarzenia otrzymanie na terenie zarówno Polski jak i Europy niezbędnej pomocy w razie awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu. Ubezpieczenie będzie obejmować pomoc informacyjną, serwisową, pomoc w podróży oraz pojazd zastępczy na okres naprawy, nie dłużej jednak niż do 14 dni. Ubezpieczający dopuszcza, aby pojazd zastępczy na okres naprawy, ale nie dłużej na 14 dni, był gwarantowany przez Ubezpieczyciela w ramach dodatkowo płatnego rozszerzenia w ubezpieczeniu autocasco. 1. OC posiadaczy pojazdów ustawowe, 2. Pojazdy sanitarne: Ubezpieczający określa wartość pojazdów zgłaszanych do autocasco uwzględniając ich specjalistyczny charakter (sanitarne, karetki, pojazdy specjalne itp.). Suma poszczególnych pojazdów w tej kategorii określona została przez Ubezpieczającego wg wartości rzeczywistej (rynkowej) i uwzględnia dokonane modyfikacje dostosowujące dany pojazd do specjalistycznego przeznaczenia. Wartość określona w opisany powyżej sposób uwzględnia wyłącznie wyposażenie zamontowane na stałe. W związku z niemożnością określenia wartości rynkowej pojazdów specjalistycznych wg powszechnie przyjętych zasad, tj. na podstawie publikatorów INFO-EXPERT, EUROTAX itp. Ubezpieczyciel akceptuje podane przez Ubezpieczającego wartości pojazdów specjalistycznych jako rzeczywiste wartości rynkowe i będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez stosowania zasady proporcji. Sumy dla tych pojazdów określone są w załączniku nr 4. UWAGA: sumy pojazdów z początkiem okresu w marcu 2011 r. podane są wg wyceny z dnia r., sumy dla pojazdów z późniejszymi okresami podane są wg wartości prognozowanych na początek. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo ustalenia innych sum (ale odpowiadających wartościom rzeczywistym) dla pojazdów, które będą włączane do w późniejszych terminach; w takim wypadku składki zostaną wyliczone wg nowych sum, z zastosowaniem niezmienionych stawek oraz warunków. 3. pozostałe pojazdy: Ubezpieczający określa wartość pozostałych pojazdów zgłaszanych do autocasco na podstawie publikatora EUROTAX. Sumy dla tych pojazdów określone są w załączniku nr następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (z wyłączeniem pacjentów przewożonych w karetkach z akcji ratunkowych). Suma PLN na miejsce, system bezimienny, w odniesieniu do ilości miejsc w pojeździe (zgodnej z zapisem w dowodzie rejestracyjnym) 5. assistance, forma - bezskładkowa z zastrzeżeniem, że dla samochodu Seat Altea, nr rej. WS zakres ochrony assistance jest zgodny z treścią określoną w tabeli 4. Ubezpieczenia komunikacyjne, część pn. zakres 1. AC - Europa, 2. Assistance RP (dla pojazdu Seat Altea, nr rej, WS EUROPA), Załącznik nr 4 (wykaz pojazdów do OC, AC, ASS, NNW)

7 Franszyzy udziały własne Bez franszyz i udziałów własnych szkodowość zgodnie z danymi z załącznika nr 7 Postanowienia dodatkowe a) Pojazdy, których ochrona ubezpieczeniowa będzie rozpoczynać się w trakcie trwania umowy, będą włączane do od dnia wskazanego w zgłoszeniu zgodnie z zakresem określonym przez Ubezpieczającego z zastrzeżeniem, że zgłoszenie winno być dokonane najpóźniej 1 dzień przed początkiem odpowiedzialności. Zakład Ubezpieczeń ma prawo dokonania oględzin przed zawarciem umowy AC i KR z wyłączeniem: - przypadku, gdy pojazdy zakupione zostały w sieci dealerskiej, - przypadku, gdy pojazd był dotychczas ubezpieczony w tym samym lub innym Zakładzie Ubezpieczeń w zakresie AC i KR oraz nastąpi zgłoszenie najpóźniej na 1 dzień przed wygaśnięciem ochrony. Na życzenie Ubezpieczyciela Ubezpieczający przedstawi dotychczasową polisę AC i KR. b) Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nagłym działaniem sił mechanicznych w chwili zetknięcia pojazdu z osobami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz (dotyczy wszystkich pojazdów) jak i wewnątrz pojazdu (dotyczy pojazdów uprzywilejowanych w czasie akcji) c) Na wysokość odszkodowania nie będzie miało wpływu przekroczenie przez kierującego pojazdem obowiązujących przepisów a w szczególności prędkość, z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody, niedopełnienie obowiązków wynikających z sygnałów, znaków drogowych dotyczących bezwzględnego zatrzymania pojazdu itp. dotyczy pojazdów uprzywilejowanych w czasie akcji. d) Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe podczas kierowania pojazdem przez osobę będącą w chwili wypadku w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego. e) W przypadku szkody powstałej w wyniku rozboju, rabunku, kradzieży zuchwałej Zakład Ubezpieczeń odstąpi od obowiązku złożenia przez Ubezpieczającego dowodu rejestracyjnego i kluczyków do pojazdu pod warunkiem, że ww. zdarzenia zostały zgłoszone na Policji. f) Wyposażenie dodatkowe i specjalistyczne samochodów zawarte w sumie poszczególnych pojazdów objęte ochroną bez naliczania dodatkowej składki pod warunkiem, że wyposażenie to jest zamontowane na stałe. g) Przyjmuje się, iż każda szkoda, której koszty naprawy przekroczą 70 % wartości pojazdu traktowana będzie jako szkoda całkowita. h) Ubezpieczyciel akceptuje podane przez Ubezpieczającego wartości pojazdów jako wartości rynkowe (zgodnie z zapisem pkt. 2 i 3 w pozycji suma ). Przy wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania zasada proporcji, jak również odszkodowanie wypłacane jest bez uwzględnienia amortyzacji i zużycia eksploatacyjnego (z wyjątkiem ogumienia). i) W razie wycofania pojazdu z eksploatacji lub przeniesienia własności Ubezpieczający zastrzega sobie możliwość wycofania go z. Ubezpieczyciel rozliczy składkę za nie wykorzystany okres systemem pro rata temporis w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentów zbycia pojazdu przez Ubezpieczającego lub wycofania z eksploatacji. Przy zwrocie składki nie potrąca się kosztów manipulacyjnych. j) Składki i stawki taryfowe podane dla poszczególnych grup rodzajów pojazdów, obowiązują przez cały okres. k) W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat. Jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela. l) Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do innej liczby pojazdów niż podane w załączniku nr 4. Dla pojazdów nowo nabytych będą Obowiązywały te same stawki każdego warunki. m) Dla każdego pojazdu, gdzie ubezpieczenie AC i OC p.p.m. zawarte jest w różnych

8 Likwidacja szkód terminach, Ubezpieczający zastrzega sobie prawo wyrównania okresów w tych ryzykach, przy czym datą przyjmowaną do wyrównania będzie początek okresu OC p.p.m. W takim przypadku ubezpieczyciel na wniosek ubezpieczającego dostosuje faktyczny okres AC do daty wyrównania i rozliczy składkę pro rata wg tych samych stawek. n) Zawarcie danego pojazdu potwierdzać będzie każdorazowo polisa. Likwidacja szkód z zawartych komunikacyjnych polis będzie się odbywać wg poniższych zasad: a) Zgłoszenie i likwidacja szkód będzie odbywać się w placówkach Ubezpieczyciela najbliższych siedzibie Ubezpieczającego. b) Dopuszcza się możliwość zgłaszania i likwidowania szkód w placówkach innych, niż określone w punkcie powyżej. c) W przypadku, gdy przedstawienie pojazdu do oględzin w najbliższej placówce Ubezpieczyciela jest niemożliwe, oględziny będą dokonywane w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego (w granicach RP) w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. d) W przypadku oględzin pojazdu poza Oddziałem Ubezpieczyciel ma obowiązek wykonania oceny technicznej najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych po oględzinach. e) Przyjmuje się, że szkody będą rozliczane według faktycznie poniesionych kosztów napraw, udokumentowanych fakturami. f) na wniosek Ubezpieczającego szkody będą rozliczane według kosztorysu, zaakceptowanego wspólnie przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela. g) W przypadku rozliczania szkód według faktycznie poniesionych kosztów naprawy Ubezpieczający przed dokonaniem naprawy każdorazowo przedstawi Ubezpieczycielowi kosztorys wstępny z naprawy, wystawiony przez warsztat, który będzie naprawy dokonywał. Dopuszcza się dokonanie naprawy we własnym warsztacie Ubezpieczającego. h) Kosztorys, o jakim mowa powyżej będzie zweryfikowany przez Ubezpieczyciela w terminie 3 dni od daty dostarczenia przez Ubezpieczającego. i) Faktury z napraw będą zweryfikowane w oparciu o przedstawiony wcześniej kosztorys oraz oceny techniczne. j) Odszkodowanie będzie wypłacane w wartości brutto (z VAT) w związku z brakiem możliwości odliczenia przez Ubezpieczającego podatku VAT przy zakupie/naprawie danego pojazdu. k) Rozliczanie kosztów naprawy pojazdu (szkody) następować będzie w wybranym przez Ubezpieczającego warsztacie, bezpośrednio pomiędzy warsztatem a Ubezpieczycielem. l) Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie do 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia od Ubezpieczającego.

9 III. Niezależnie od postanowień odnoszących się do poszczególnych ryzyk zakres ochrony określony w ogólnych warunkach zostaje rozszerzony o następujące postanowienia i klauzule dodatkowe: 1. Klauzula reprezentantów 2. Klauzula płatności rat 3. Klauzula odpowiedzialności 4. Klauzula rozstrzygania sporów 5. Klauzula kosztów dodatkowych 6. Klauzula wartości ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania dla budynków i budowli Klauzula reprezentantów: z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy określonych we wniosku i ogólnych warunkach strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa własności uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z wyłączeniem prokurentów, ustanowionych przez ten podmiot. Za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wszystkich pozostałych osób (w szczególności pozostałych pracowników i współpracowników Ubezpieczającego) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. dotyczy mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat. Jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela pod warunkiem, że w dniu złożenia zlecenia na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków odpowiadająca kwocie wymaganej składki. W innym przypadku za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Ubezpieczyciela pełną, wymagalną kwotą składki lub raty składki określonymi w umowie. dotyczy wszystkich ryzyk Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu. dotyczy wszystkich ryzyk Spory wynikające z umów rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczającego. dotyczy wszystkich ryzyk Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków, uzgadnia się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty dodatkowe bezpośrednio związane z zaistniałą szkodą (bez konieczności uzyskania wcześniejszej akceptacji Ubezpieczyciela) w tym m.in.: a) koszty akcji ratowniczej, b) koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej, c) koszty nawet bezskutecznego - ratowania i zabezpieczenia mienia przed szkodą lub zmniejszenia rozmiaru szkody (w tym koszty dozoru), d) koszty restytucji mienia przez wyspecjalizowane podmioty, e) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty rozbiórki i demontażu, koszty transportu itp., f) koszty powołania ekspertów, rzeczoznawców i konsultantów, koszty odtworzenia i przygotowania dokumentacji technicznej, Limit odpowiedzialności (dodatkowa suma ponad limity gwarantowane przez OWU): PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. dotyczy mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego wartość odtworzeniowa została ustalona jako iloczyn powierzchni (lub kubatury) budynku/budowli i rynkowej ceny budowy metra kwadratowego lub jednego metra sześciennego budynku/budowli o analogicznych parametrach i przeznaczeniu, obowiązującej na danym terenie. Ubezpieczyciel potwierdza, że wypłata ewentualnego odszkodowania nastąpi wg wartości odtworzeniowej nowej zdefiniowanej w niniejszej klauzuli. Wartość kosztów odbudowy albo remontu mienia będzie potwierdzona kosztorysem przedłożonym przez Ubezpieczonego, określonym zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych stosowanymi w budownictwie - przy uwzględnieniu dotychczasowej technologii, konstrukcji,

10 7. Klauzula miejsca 8. Klauzula rezygnacji z zarzutu niedo 9. Klauzula drobnych prac budowlanych 10. Klauzula zgłaszania szkód 11. Likwidacyjna środków trwałych wymiarów i standardu wykończenia, takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów, wraz z kosztami opracowania wymaganej dokumentacji, kosztami transportu (z wyłączeniem transportu ekspresowego), demontażu, montażu i nadzoru oraz wszelkimi innymi niezbędnymi kosztami, których poniesienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia. Nie ma zastosowania instytucja niedo i zasada proporcji. Obowiązek udowodnienia ewentualnego niedo jak i nad spoczywa na zakładzie ubezpieczeń. dotyczy mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczeniem objęte jest mienie bez względu na jego lokalizację na terenie Polski - jako miejsce przyjmuje się wszystkie lokalizacje należące do Ubezpieczającego (również nieczynne) oraz każde miejsce związane z charakterem prowadzonej działalności, także w lokalizacjach, w których prowadzi swoją działalność a nienależących do ubezpieczającego oraz na terenach otwartych związanych z prowadzoną działalnością ubezpieczającego. Ochroną ubezpieczeniową obejmowane będą wszystkie nowe lokalizacje, w których ubezpieczający będzie prowadził działalność pod warunkiem zgłoszenia ich do co najmniej 30 dni przed początkiem ochrony. Składka za objecie ochroną nowych lokalizacji będzie płatna jednorazowo, wyliczana systemem pro rata za okres. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo dokonania audytu ubezpieczeniowego nowych lokalizacji i ewentualnego wydania zaleceń warunkujących udzielenie ochrony ubezpieczeniowej; warunkiem takim wypadku audyt i ewentualne zalecenia muszą zostać przekazane Ubezpieczającemu na co najmniej 10 dni przed początkiem ochrony. Dodatkowym warunkiem udzielania ochrony jest obowiązek udokumentowania przez Ubezpieczającego podstawy prawnej użytkowania nowych lokalizacji na życzenie Ubezpieczyciela. Dotyczy mienia od wszystkich ryzyk. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony uzgodniły, iż w przypadku szkody zasada proporcjonalności będzie stosowana w przypadku składników mienia (z wyłączeniem budynków i budowli), których wartość w momencie szkody przekraczać będzie 130 % sumy podanej do ubezpieczeni dla tych składników mienia. Dotyczy mienia od wszystkich ryzyk Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony uzgodniły, iż ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia wynikłe przy i w związku z wykonywaniem prac remontowo-budowlanych w przedsiębiorstwie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (w szczególności prace budowlane i montażowe, prace konserwacyjne, naprawcze lub modernizacyjne, na które nie wymagane jest pozwolenie na budowę). Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych (limit zł) oraz w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot od wszystkich ryzyka (do wysokości sum ). Dotyczy mienia od wszystkich ryzyk. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony uzgodniły, iż zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną zmniejszenia wypłaty odszkodowania lub odmowy wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie miało wpływu na ustalenie przyczyny i skutków szkody. Dotyczy wszystkich ryzyk w środkach trwałych innych niż budynki i budowle odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto (z VAT), bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie odtworzenia środka trwałego odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości do wartości księgowej brutto (z VAT). Ubezpieczyciel potwierdza, że jako wysokość odszkodowania przyjmuje się - wynikającą z faktury lub rachunku wartość kosztów zakupu albo naprawy mienia tego samego rodzaju, typu i o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach, wraz z kosztami opracowania wymaganej dokumentacji, kosztami transportu (z wyłączeniem transportu ekspresowego), montażu i nadzoru oraz wszelkimi innymi niezbędnymi kosztami (w tym rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku), których poniesienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia. Dotyczy mienia od wszystkich ryzyk.

11 12. Klauzula przepięć Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony uzgodniły, iż zakres zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku wyładowań atmosferycznych w tym przepięcia (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych) lub wzbudzanie się niszczących sił elektromagnetycznych dla wszystkich grup mienia, Limit na jedno i wszystkie zdarzenia: zł Dotyczy mienia od wszystkich ryzyk 13. Klauzula wyłączenia regresu 14. Klauzula zabezpieczeń 15. Klauzula automatycznego pokrycia 16. Klauzula przeniesienia mienia 17. Definicja dewastacji Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy strony uzgodniły, że nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe przeciwko osobom, za które ustawową odpowiedzialność ponosi Ubezpieczający pod warunkiem, że szkoda nie została wyrządzona umyślnie. Dotyczy wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel akceptuje istniejący stan wszystkich zabezpieczeń w dniu zawarcia umowy, o ile są one zgodne z odpowiednimi ogólnymi warunkami Ubezpieczyciela oraz spełnione są przez Ubezpieczającego wszystkie powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów OWU, ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem, posiadaniem, przeszacowaniem, ulepszeniem modernizacją, remontem i innych inwestycji podnoszących jego wartość. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu włączenia niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu 20% wartości łącznej sumy ubezpieczanego mienia. Ustala się, że nowo nabyte mienie, poczynione nakłady inwestycyjne itp. będą automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą udokumentowanego posiadania lub wpisu do rejestru środków trwałych. Zgłaszanie zwiększenia wartości mienia będzie się odbywało w następujący sposób: 1) Do 10-tego dnia następnego miesiąca po upływie każdego kwartału liczonego od początku okresu, Ubezpieczony poinformuje ubezpieczyciela o środkach trwałych nabytych i/lub zaewidencjonowanych w okresie tego kwartału; 2) Składka za nowo nabyte mienie, poczynione inwestycje itp. będzie naliczana proporcjonalnie za każdy udzielony dzień ochrony ubezpieczeniowej od pierwszego dnia, w którym mienie przeszło na ryzyko Ubezpieczonego, z zastosowaniem tych samych taryf. 3) Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w 30 dni po zakończeniu okresu ochrony. Dotyczy mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego. z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony uzgodniły, iż w momencie przeniesienia zakładu lub jego części (np. mienia, środków trwałych) do innej lokalizacji (w tym do lokalizacji nowo uruchamianej) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za przeniesioną część zakładu lub składniki mienia bez konieczności zawiadamiania go o tym fakcie przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela odnosi się tylko do mienia już ubezpieczonego. Dotyczy wszystkich ryzyk. Uszkodzenie, zniszczenie, utrata mienia w wyniku działania osób trzecich wewnątrz lokalu jak i z zewnątrz lokalu, także bez zajścia kradzieży z włamaniem. Dotyczy mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego

Siedlce, dnia 21 lutego 2011r.

Siedlce, dnia 21 lutego 2011r. Siedlce, dnia 21 lutego 2011r. Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SP ZOZ RM-MEDITRANS Siedlce, nr sprawy ZP2/Ubezpieczenia/2/2011 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów KPWiK Szubin Strona 1 z 6

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów KPWiK Szubin Strona 1 z 6 Załącznik nr 2 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie obejmujące:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia):

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): Załącznik nr 1 Numer Sprawy: 28/2013 Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): 1. Działalność ZOZ Łączna liczba pacjentów w ostatnim roku 10276 Liczba łóżek w leczeniu szpitalnym 241 Liczba łóżek

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Część I Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

dodatkowa działalność: prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach z bazą noclegową i wyżywieniem.

dodatkowa działalność: prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach z bazą noclegową i wyżywieniem. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot : 1. Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich 2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z dewastacją 3. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia 4. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ZP.271.2.2012 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w innych załącznikach

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, sumy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie. 00-449 Warszawa, ul.

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie. 00-449 Warszawa, ul. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie 00-449 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU załącznik nr 3 do ogłoszenia nr K-DZP.362.2.138.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Rozdział 1 - Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo