Nr sprawy: WLO /08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr sprawy: WLO /08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Ubezpieczenie majątku Izby Celnej w Szczecinie na 2009 rok 1. Zamawiający: Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55, Szczecin REGON: NIP: CZĘŚĆ I I. INFORMACJE OGÓLNE 2. Komórka organizacyjna prowadząca postępowanie przetargowe: Wydział Logistyki: tel ; fax Rodzaj zamówienia publicznego: usługa Kod CPV: Kod CPV: usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków usługi ubezpieczenia transportowego usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych usługi ubezpieczenia statków usługi ubezpieczenia towaru usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty usługi ubezpieczenia od ognia usługi ubezpieczenia własności usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i strat finansowych usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów usługi ubezpieczenia od strat finansowych usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej usługi dodatkowego ubezpieczenia 1

2 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej w skrócie p.z.p. (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz z późn. zm). 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ wraz z załącznikami stanowi dokument, który obowiązuje Wykonawców i Zamawiającego podczas całego postępowania przetargowego. 3. Ustawa Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie jej delegacji są przepisami prawa, które obowiązują w toku całego postępowania. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia Izby Celnej w Szczecinie. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Części II niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w jego skład wchodzą: Zadanie nr 1: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku łącznie z ryzykiem dewastacji, 3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu wykonywanych zadań i posiadanego mienia, 5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy, 6) ubezpieczenie mienia w transporcie 7) ubezpieczenia komunikacyjne (OC AC NNW). 8) ubezpieczenie psów od padnięcia i uśpienia, 9) ubezpieczenie kosztów leczenia psów, 10) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków psów, Zadanie nr 2: Kompleksowe ubezpieczenie łodzi patrolowej IV. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI ORAZ ZAKAZ WNOSZENIA OFERT WARIANTOWYCH 1. Zamawiający zezwala na składanie ofert częściowych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na wyodrębnione części dwa zadania i dopuszcza możliwość realizowania poszczególnych części przez różnych wykonawców. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdego zadania zawarty jest w Części II niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i wymaga złożenia oferty zgodnej z przedmiotem zamówienia. 2

3 V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Termin wykonania zamówienia Dla Zadania nr 1 - od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. w odniesieniu do ryzyk majątkowych, a dla ubezpieczeń komunikacyjnych jeden okres roczny zgodnie z terminami ekspiracji umów ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów. Dla Zadania nr 2: od 13 stycznia 2009 r. do 12 stycznia 2010 r. 2. Miejsce wykonywania zamówienia: - zgodnie z wykazem lokalizacji podlegających ubezpieczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ z uwzględnieniem klauzuli miejsca ubezpieczenia VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający przewiduje w okresie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p. VII. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY. 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki: a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym posiada zezwolenie Ministerstwa Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia lub jest zwolniony z obowiązku posiadania takiego zezwolenia na podstawie odrębnych przepisów; b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 p.z.p. 2. Spełnianie warunków określonych w pkt.1 oceniane będzie poprzez sprawdzenie złożonych przez oferenta niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 3

4 a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Za aktualny uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia lub inny dokument potwierdzający prawo do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej c) oświadczenie z art.22 ust.1 p.z.p., zawarte na druku "Oferta cenowa" załącznik nr 1 do SIWZ; 3. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnia. VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem rozdziału XII ust. 2 - złożenie oferty i rozdziału XIII ust. 2 i 3 zmiana i wycofanie oferty. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w pkt.2 faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub przesłana drogą elektroniczną po godzinach urzędowania, zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia. 5. Adresami właściwymi dla prowadzenia korespondencji z Zamawiającym są: - dla korespondencji pisemnej: Izba Celna w Szczecinie, ul. Energetyków 55, Szczecin - dla korespondencji faksowej: (091) dla korespondencji drogą elektroniczną: IX. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 1) Barbara Krawczyk tel ; fax. (091) ) Marcin Czarnota broker ubezpieczeniowy Mentor S.A. w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska , tel. (056) , fax. (056) / 05, 4

5 X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art.85 ust.2 p.z.p.). XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wymagane przez zamawiającego zaświadczenia i oświadczenia stanowią integralną część oferty. Pożądane jest ponumerowanie stron oferty oraz połączenie ich ze sobą w sposób trwały. 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (art. 82 ust. 2 p.z.p.). 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Ofertę należy złożyć na druku Oferta cenowa stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji lub zgodnie ze wzorem tego druku. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych w powyższym wzorze druku opracowanym przez Zamawiającego. 5. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art.82 ust.1 p.z.p.). Złożenie przez jednego wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty, spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert, jako niezgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych. 7. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej stronie klauzulą " ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i podpisane przez wykonawcę. W przypadku gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 8. Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpis : - pod treścią oferty i - na załącznikach. Dokonane skreślenia należy zaparafować. 9. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. 10. Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do 5

6 których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane publicznie, muszą być oznaczone klauzulą: "Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o nieuczciwej konkurencji" (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503). Wykonawca nie może zastrzec informacji ogłaszanych podczas otwarcia ofert określonych w art. 86 ust. 4 p.z.p. 11. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres oraz podpisane przez mocodawcę, bądź jego kserokopia poświadczona przez mocodawcę albo notariusza "za zgodność z oryginałem". Pełnomocnictwo wymagane jest w przypadku gdy: - Wykonawca jest reprezentowany przez osobę inną niż określona w dokumencie rejestracyjnym, - Wykonawcę reprezentować będzie jedna osoba fizyczna, a dla firmy przewidziano reprezentację wieloosobową, - Wykonawcy występują wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna). 12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 14. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 15. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie intenetowej. XIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT. 1. Termin składania ofert upływa dnia r.. o godzinie Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: "Izba Celna w Szczecinie, ul. Energetyków 55, Szczecin, Przetarg nieograniczony ubezpieczenie majątku Izby Celnej w Szczecinie na 2009 rok Znak sprawy: WLO /08/BK, Nie otwierać przed dniem r. do godz osobiście w pokoju nr 21 lub przesłać za pomocą Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na wyżej wymieniony adres. Pożądane jest, aby na kopercie znajdowała się nazwa i adres wykonawcy. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty przed upływem terminu do składania ofert, zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak dla składania oferty, z dopiskiem "ZMIANA". 6

7 3. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. XIV. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Energetyków 55 w Szczecinie, pokój nr Otwarcie ofert jest jawne. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek, zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia. XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca obliczy cenę zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 Oferta cenowa do niniejszej specyfikacji. 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (do dwóch miejsc po przecinku). Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej. XVI. KRYTERIA OCENY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny: cena wskaźnik "C" waga kryterium 100 % Maksymalna liczba punktów 100. Przy ww. kryterium zastosowana zostanie zasada minimalizacji tzn. oferta o najniższej cenie uzyska największą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, liczba punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru: cena oferowana najniższa C = x 100 pkt. x 100% cena oferty badanej 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (art.87 ust.1 p.z.p.). 7

8 3. Ocena ofert dokonywana będzie odrębnie dla każdego z 2 zadań, określonych w Rozdziale III "Opis przedmiotu zamówienia" do SIWZ. 4. Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Rozdziale XVI SIWZ. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa wyżej w ust. 2 pkt.1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem że może zawrzeć umowę przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta i w terminie nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 5. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli został wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 8

9 XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wzory umów w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do SIWZ: - Nr 2a) do Zadania Nr 1 - Nr 2b) do Zadania Nr Osoby podpisujące umowę w imieniu wykonawcy powinny dołączyć do umowy dokumenty potwierdzające ich umocowania do podpisywania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikało z dokumentów załączonych do oferty. XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. 2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 3. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 5. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofert ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty. 6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 7. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 8. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania: 1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt. 6, 2) do upływu terminu, o którym mowa w pkt Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest. 9

10 10. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dot. treści ogłoszenia, postanowień siwz, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestów. 11. Protest inny niż wymieniony w pkt. 10 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. 12. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie uznaje się za jego oddalenie. 13. Rozstrzygniecie protestu Zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Rozstrzygnięcie protestu dot. postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana. 14. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców. 15. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, b) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, c) wykluczenia wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, d) odrzucenia oferty. 16. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu. 17. Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 18. Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 19. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie trzyosobowym. Prezes Izby wskazuje przewodniczącego składu orzekającego Izby spośród wyznaczonych członków. 20. Szczegółowy tryb postępowania w sprawach odwołania regulują przepisy Rozdziału 3 Działu VI p.z.p. 21. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 22. Szczegółowy tryb postępowania w sprawach skargi do sądu regulują przepisy Rozdziału 4 Działu VI p.z.p. XXI INFORMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Liczba zatrudnionych pracowników Szkodowość za lata : 10

11 2006 rok: - ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych ,92 zł, - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ,00 zł - ubezpieczenie autocasco ,90 zł 2007 rok: - ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 3.759,00 zł - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 1.748,26 zł - ubezpieczenie autocasco ,11 zł 2008 rok: - ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 1.098,00 zł - ubezpieczenie autocasco ,09 zł + 800,00 zł (rezerwa) - ubezpieczenie OC komunikacyjne 1.053,92 zł 3. Brokerem obsługującym Zamawiającego jest Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Chełmińska (zezwolenie Ministra Finansów 475). Średni kurtaż uzyskany przez brokera przy zawarciu umów będących przedmiotem zamówienia może wynieść maksymalnie 15 % należnej składki (liczony na podstawie średniej arytmetycznej). 11

12 CZĘŚĆ II Opis warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie majątku Izby Celnej w Szczecinie na rok 2009 na zasadach i według założeń zawartych poniżej (warunki szczególne). Założenia wspólne Okresy ubezpieczenia: - w odniesieniu do wszystkich ryzyk, z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych, oraz kompleksowego ubezpieczenia łodzi, obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. - w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych jeden okres roczny zgodnie z terminami ekspiracji umów ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów. - w odniesieniu do kompleksowego ubezpieczenia łodzi okres roczny, od r. do r. Niniejsza SIWZ stanowi wniosek ubezpieczeniowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, na podstawie którego ubezpieczyciel potwierdzi zawarcie umów ubezpieczenia w formie polis (certyfikatów) ubezpieczeniowych. Warunki poszczególnych ubezpieczeń opisanych w niniejszej specyfikacji stanowią warunki szczególne w rozumieniu kodeksu cywilnego i mają pierwszeństwo w zastosowaniu i interpretacji umów przed OWU. Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia mienia na podstawie np. umowy, protokołu przekazania, rachunku, faktury. Wybrany ubezpieczyciel Zamawiającego zobowiązuje się stosować ustalone warunki ubezpieczeń i taryfy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej do doubezpieczenia (również ubezpieczenia nowych składników majątkowych). Doubezpieczenia dokonywane będą na podstawie art. 67, ust. 1, pkt. 6 ustawy p.z.p. W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało według stawek wynikających ze złożonej oferty cenowej. Zamawiający zastrzega, że składka ubezpieczeniowa do zapłaty ubezpieczycielowi może zmaleć lub wzrosnąć jedynie w następujących sytuacjach: gdy zmniejszy lub zwiększy się ilość ubezpieczeniowych składników majątkowych, a ich ilość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, gdy zmniejszy lub zwiększy się wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, a ich wysokość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian. Zamawiający oświadcza, iż nie będąc podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nie jest uprawniony do odliczania tego podatku w przypadku odtworzenia utraconych lub zniszczonych w wyniku szkody przedmiotów ubezpieczenia. 12

13 Płatność składki: Za ubezpieczenia majątkowe składka płatna w 4 równych ratach, w terminie do 31 stycznia, 31 marca, 30 czerwca, 30 września z zastrzeżeniem, że zamawiający może zapłacić składki w terminie wcześniejszym Za kompleksowe ubezpieczenie łodzi - składka płatna jednorazowo, w terminie do 31 stycznia, Za ubezpieczenia komunikacyjne składka płatna jednorazowo, za roczny okres ubezpieczenia, w terminie 21 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku doubezpieczania składka płatna w terminie 30 dni od dnia wystawienia dokumentu potwierdzającego doubezpieczenie. Klauzule dodatkowe Klauzule dodatkowe mają charakter obligatoryjny. Brak akceptacji klauzul spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 1. Klauzula reprezentantów z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej Ubezpieczająceo / Ubezpieczonego. Za Ubezpieczającego / Ubezpieczonego uważa się Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora. W przypadku rażącego niedbalstwa odszkodowanie należy się. Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz cargo. 2. Klauzula likwidacyjna w środkach trwałych (klauzula likwidacyjna nr 1) bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzeniowej nowej, maksymalnie do sumy ubezpieczenia utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego (wg faktur). W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości odtworzeniowej, maksymalnie do sumy ubezpieczenia danego środka trwałego. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku i ubezpieczeniu cargo. 3. Klauzula likwidacyjna w towarach w magazynach (klauzula likwidacyjna nr 2) bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego towaru (środka trwałego i materiałów), odszkodowanie wypłacane jest według wartości rynkowej. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w towarach, również nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny, znajdujących się w magazynach likwidacyjnych Izby Celnej. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku i ubezpieczeniu cargo. 4. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym (klauzula likwidacyjna nr 3) - bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego sprzętu elektronicznego, odszkodowanie wypłacane jest do wartości odtworzenia rozumianej jako 13

14 wartości zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu utraconego, z uwzględnieniem kosztów transportu demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Sumy ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto stanowią górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. 5. Klauzula miejsca ubezpieczenia ustala się z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że miejscem ubezpieczenia są wszystkie lokalizacje w tym miejsca uznane i wyznaczone, w których wykonywane są czynności celne, używane lub administrowane przez Ubezpieczającego na terenie RP. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego, ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i pracodawcy. 6. Klauzula stempla pocztowego - jeżeli zapłata należnej Zakładowi Ubezpieczeniowemu składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę obciążenia rachunku bankowego Ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk. 7. Klauzula wyłączenia niedoubezpieczenia - W przypadku środków trwałych oraz środków trwałych niskiej wartości, ubezpieczonych wg wartości księgowej brutto zasady proporcji nie stosuje się. Zakład ubezpieczeń nie stosuje zasady proporcji, gdy wartość ubezpieczonych środków trwałych ubezpieczonych wg wartości odtworzeniowej nowej oraz środków obrotowych nie przekracza równowartości 130 % sumy ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 8. Klauzula automatycznego pokrycia ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie nowo nabyte lub wzniesione budynki, budowle, zakupione lub modernizowane pozostałe środki trwałe, urządzenia i wyposażenie oraz środki obrotowe. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tego tytułu ogranicza się do 15 % pierwotnej sumy ubezpieczenia bez naliczania dodatkowej składki. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 9. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym ochroną ubezpieczeniową objęty jest nowo zakupiony nie zgłoszony sprzęt elektroniczny. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tego tytułu ogranicza się do 20 % pierwotnej sumy ubezpieczenia. Zamawiający zgłosi zmiany stanu majątkowego w sprzęcie elektronicznym do 30 dni po zakończeniu każdego kwartału, a składka ubezpieczeniowa naliczona zostanie proporcjonalnie do faktycznego okresu ochrony ubezpieczeniowej (pro rata). Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 10. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochrona ubezpieczeniowa 14

15 obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: PLN. 11. Klauzula automatycznego uzupełnienia sumy po szkodzie suma ubezpieczenia zostanie przywrócona po wypłacie jakiegokolwiek odszkodowania wynikającego z zakresu ubezpieczenia. Składka dodatkowa płatna proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. Dotyczy wszystkich ryzyk. 12. Klauzula płatności rat w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Dotyczy wszystkich ryzyk. 13. Klauzula czasu ochrony brak wpłaty przez ubezpieczającego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. Dotyczy wszystkich ryzyk. 14. Klauzula kosztów dodatkowych odszkodowanie każdorazowo jest powiększone o koszty akcji ratowniczej, czynności mających na celu zapobieżenie powstaniu bądź zwiększeniu się szkody, ekspertyz szkodowych oraz innych uzasadnionych kosztów bezpośrednio związanych z zaistniałą szkodą lub zdarzeniem; powyższe koszty są kosztami dodatkowymi w ramach sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 15. Klauzula zgłaszania szkód zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Dotyczy wszystkich ryzyk. 16. Klauzula samodzielnej likwidacji drobnych szkód Ubezpieczający jest uprawniony do samodzielnej likwidacji szkód o szacunkowej wartości kosztów naprawy / wymiany do PLN. Ubezpieczający zobowiązany jest do przedstawienia protokołu szkodowego oraz dokumentacji fotograficznej szkody. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 15

16 17. Klauzula szybkiej likwidacji szkód - w przypadku awarii sprzętu elektronicznego tj. serwerów, centrali telefonicznej, którego przywrócenie do pracy w ciągu 24 godzin jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki organizacyjnej, Ubezpieczający po zawiadomieniu o szkodzie Zakład Ubezpieczeń może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody. Protokół będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku gdy Zakład Ubezpieczeń nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. 18. Klauzula odbudowy w innej lokalizacji - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel zezwala, aby uszkodzone lub zniszczone mienie mogło być przywrócone do poprzedniego stanu w dowolnym miejscu na terenie RP, według uznania Ubezpieczającego oraz w sposób odpowiadający wymogom Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone lub zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji. 19. Definicja przepięcia - ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych). Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Limit odpowiedzialności ,00 zł. 20. Definicja przetężenia ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku zmiany napięcia lub natężenia w sieci energetycznej. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Limit odpowiedzialności ,00 zł. 21. Definicja dewastacji rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek dewastacji przez osoby trzecie znajdujące się wewnątrz (bez względu na sposób dostania się do lokalu) i na zewnątrz lokalu. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także akty dewastacji dokonane bez próby włamania do miejsca ubezpieczenia. Wyłącza się naturalne zużycie przedmiotu ubezpieczenia. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku. Limit odpowiedzialności ,00 PLN. 22. Klauzula przechowywania mienia - do zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela włączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze lub, gdy podstawa, na której przechowywane jest mienie, jest niższe niż 10 cm, jeżeli taki sposób przechowywania jest zgodny z naturą 16

17 i własciwościami przedmiotu ubezpieczenia, w tym w pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej poziomu gruntu, z włączeniem szkód spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry. 23. Klauzula podatku VAT - Odszkodowanie ustala się na podstawie cen netto (bez uwzględnienia podatku od towarów i usług VAT) w każdym przypadku, gdy poszkodowany miał możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego mu do ceny utraconej rzeczy lub do wynagrodzenia za naprawę rzeczy uszkodzonej. Podmiotowi poszkodowanemu, który nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, odszkodowanie ustalone będzie w wartości brutto. 24. Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych Ubezpieczyciel uznaje wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe znajdujące się w lokalizacjach Ubezpieczającego za wystarczające w rozumieniu OWU. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu ZADANIE NR 1 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Zakres ubezpieczenia: pełny, w szczególności: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, uderzenie pojazdu lądowego, huragan, powódź, spływ wód po zboczach, deszcz nawalny, osunięcia i zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, następstwa szkód wodociągowych, awaria instalacji hydraulicznej, huk ponaddźwiękowy, szkody spowodowane ciężarem śniegu lub lodu, szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowywania i innych mogących powstać w związku z przeprowadzaniem akcji ratowniczych prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. Franszyza integralna 200,00 zł; Franszyza redukcyjna / udział własny brak Sublimit na szkody spowodowane przepięciem ,00 zł, przetężeniem ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia: 1) Środki trwałe System ubezpieczenia: na sumy stałe Odszkodowanie: płatne według klauzuli likwidacyjnej nr 1, Rodzaj wartości: księgowa brutto (początkowa) Suma ubezpieczenia: grupa ,82 zł 17

18 grupa ,33 zł grupa ,06 zł grupa ,42 zł grupa 5 - grupa ,44zł grupa ,58 zł grupa ,17 zł Razem: ,82 zł 2) Środki trwałe niskiej wartości Zakres ubezpieczenia : pełny System ubezpieczenia : na sumy stałe Rodzaj wartości : wartość księgowa brutto (początkowa) Likwidacja szkód : zgodnie z klauzulą likwidacyjną nr 1, Suma ubezpieczenia: ,59 zł 3) Środki obrotowe - towary w magazynach depozytowych i likwidacyjnych własność obca oraz Izby Celnej, oraz środki obrotowe w magazynach gospodarczych (m in. materiały biurowe, środki czystości, umundurowanie) Zakres ubezpieczenia: pełny System ubezpieczenia: na sumy stałe; Likwidacja szkód: wg klauzuli likwidacyjnej nr 2; dla środków obrotowych wg kosztów zakupu lub wytworzenia. Rodzaj wartości: wartość rynkowa Suma ubezpieczenia: ,33 zł Towary w magazynach obejmują w szczególności towary przejęte w trakcie procedur celnych bez względu na ich własność czyli m.in. sprzęt elektroniczny, tytoń, alkohol, pojazdy, w tym pojazdy znajdujące się na placach parkingowych, odzież. 4) Wartości pieniężne, w tym wartości pieniężne z kasy zapomogowo-pożyczkowej, znaki akcyzy, oraz karty opłat drogowych. System ubezpieczenia : na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia Likwidacja szkód do wartości nominalnej, dla znaków akcyzy koszt odtworzenia znaków. Suma ubezpieczenia: ,00 zł 5) Środki trwałe będące własnością osób trzecich Rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa nowa Likwidacja szkód wg kluzuli likwidacyjnej nr 1 Suma ubezpieczenia: ,00 zł Przedmiotem ubezpieczenia są pomieszczenia stanowiące przedmiot umowy użyczenia zawartej pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej w Szczecinie a Wojewodą 18

19 Zachodniopomorskim. Zgodnie z postanowieniami umowy obowiązek ubezpieczenia leży po stronie Zamawiającego. 6) Nakłady inwestycyjne System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia Suma ubezpieczenia: ,00 zł 2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z ryzykiem dewastacji System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia Należne odszkodowanie będzie automatycznie zwiększane o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających (czyli ściany, stropy, framugi, futryny, wszelkie instalacje itp.) Franszyza integralna 200 zł; Franszyza redukcyjna / udział własny - brak Ubezpieczenie rozszerza się o ryzyko kradzieży zwykłej. Limit odpowiedzialności ,00 zł (na pierwsze ryzyko). Ochrona ubezpieczeniowa w ramach rozszerzenia ma zastosowanie pod warunkiem poinformowania o zdarzeniu organów ścigania maksymalnie w ciągu 24 h od zdarzenia. Przedmiot ubezpieczenia: 1) Środki trwałe i wyposażenie Likwidacja szkód : według klauzuli likwidacyjnej nr 1. Suma ubezpieczenia: ,00 zł 2) Środki obrotowe - towary w magazynach likwidacyjnych (własność obca i Izby Celnej), oraz środki obrotowe w magazynach gospodarczych (m in. materiały biurowe, środki czystości, umundurowanie) Likwidacja szkód : klauzuli likwidacyjnej nr 2. Suma ubezpieczenia: ,00 zł Towary w magazynach obejmują w szczególności towary przejęte w trakcie procedur celnych bez względu na ich własność czyli m.in. sprzęt elektroniczny, tytoń, alkohol, pojazdy, w tym pojazdy znajdujące się na placach depozytowych, odzież. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w towarach, również nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny, znajdujących się w magazynach likwidacyjnych Izby Celnej. 3) Wartości pieniężne, w tym wartości pieniężne z kasy zapomogowo-pożyczkowej, znaki 19

20 akcyzy oraz karty drogowe. a) od kradzieży z włamaniem: suma ubezpieczenia: ,00 zł b) od rabunku w lokalu: suma ubezpieczenia: ,00 zł c) od rabunku w transporcie na terenie RP: suma ubezpieczenia: ,00 zł 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zakres ubezpieczenia od wszystkich ryzyk Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego zniszczenia, uszkodzenia lub utratę przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek: 1) działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajku, lokautu, rozruchów, buntu, rewolucji, powstania, zamieszek cywilnych i wojskowych, wojny domowej, sabotażu, akcji terrorystycznej, 2) umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób działających z jego upoważnienia i / lub w jego imieniu z zastrzeżeniem klauzuli reprezentantów, 3) reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, skażenia lub zniszczenia odpadami radioaktywnymi, 4) wad lub błędów w wykonaniu istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział lub powinien był wiedzieć Ubezpieczający lub jego przedstawiciele, 5) braku dostawy lub przerwania dostawy gazu, wody lub elektryczności, 6) zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów, 7) eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody. Ubezpieczyciel nie odpowiada ponadto za szkody: 1) za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmii za wady, 2) w mieniu zajętym przez uprawnione władze, 3) będące bezpośrednimi następstwami ciągłej eksploatacji, a w szczególności: normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego, 4) górnicze w rozumieniu prawa górniczego, 5) takie jak defekty estetyczne tj.: zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych, lub emaliowanych, o ile nie powstały one wskutek zdarzenia powodującego uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, 20

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na usługi p.n.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników IZBY SKARBOWEJ w Zielonej Górze oraz Urzędów Skarbowych (wg wykazu) oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49 TXZ.71.53.57894.2013.PG Wrocław, dnia 20.06.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo