Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: 186616-2011; data zamieszczenia: 06-07-2011"

Transkrypt

1 Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie. Status: ogłoszony Rodzaj zamówienia: usługi Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie Finansowanie: własne Nr UZP: Termin składania ofert: do godz Termin otwarcia ofert: do godz Ogłoszono dnia przez Zbigniew Czerwiński Treść Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie, ul. Opalińskich 1A, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi 1

2 II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność cywilną oraz ubezpieczenia komunikacyjne WORD Leszno: A. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 1. Przedmiot ubezpieczenia: budynki i budowle, wyposażenie. 2. Zakres ubezpieczenia: szkody powstałe na skutek pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, akcji ratowniczej, huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, gradu, naporu śniegu lub lodu, trzęsienia ziemi, obsunięcia się ziemi, następstwa szkód wodociągowych, dymu, huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu, upadek drzew, budynków lub budowli, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie (do wysokości minimum 10% sumy ubezpieczenia) 3. Suma ubezpieczenia - przyjęto wartość odtworzeniową Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Budynek administracyjno-szkoleniowy ,00 Budynek garażowo warsztatowy ,00 Wyposażenie maszyny i urządzenia (zestawienie w załączniku nr 6) ,00 Gotówka 2 000,00 4. Limity klauzul Rodzaje klauzul Limit w zł klauzula automatycznego ubezp. nowego mienia klauzula przepięciowa klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie klauzula dewastacji klauzula drobnych robót budowlanych klauzula odtworzenia dokumentacji klauzula likwidacji drobnych szkód Franszyzy: redukcyjna 300 PLN integralna wykupiona 6. System ubezpieczenia - sumy stałe, wartość odtworzeniowa 7. Zabezpieczenia przeciwpożarowe, opis budynków: 2

3 Budynek administracyjno szkoleniowy: Obiekt wolnostojący, dwu kondygnacyjny ze ślepą piwnica o wysokości 150 cm. Rok budowy Budynek wykonany jest z następujących materiałów: 1) Szkielet żelbetonowy prefabrykowany z elementów indywidualnych 2) Stropy prefabrykowane, kanałowe typowe 3) Klatka schodowa żelbetowa monolityczna wyłożona płytkami gresowymi. Szerokość biegu klatki schodowej -130 cm 4) Ściany zewnętrzne murowane metoda tradycyjną z cegły ceramicznej i pustaków gazobetonowych, obustronnie otynkowane zaprawą cementowo- wapienną. Ściany grubości 42cm 5) Ściany wewnętrzne murowane metodą tradycyjną z cegły ceramicznej i pustaków gazobetonowych, obustronnie otynkowane zaprawą cementowo wapienną. Ściany o grubości 12 cm, część ścianek wykonane jako systemowe na stelażu stalowym z płyt gipsowo kartonowych, ścianka wydzielająca biuro przyjmowania wniosków przeszklona w ramie aluminiowej 6) Stropodach wentylowany z płyt prefabrykowanych korytkowych posadowiony na ściankach ażurowych, ścianki kolankowe z gazobetonu 7) Podciąg podtrzymujący stropodach stalowy obłożony wełną mineralna oraz płyta gipsowo kartonową 8) Posadzki cementowe wyłożone płytami gresowymi lub PCV 9) Drzwi wewnętrzne płycinowe drewniane, Pomieszczenie kotłowni drzwi stalowe o klasie odporności ogniowej EI 30 10) Remonty: Zakres remontów Rok Nowa kotłownia gazowa 2005 Modernizacja WC, hol, ciągi komunikacyjne 2006 Remont pomieszczeń na parterze budynku 2007 Remont pomieszczeń I piętra (sekretariat, pokoje 2009 dyrekcji) Remont adaptacyjno modernizacyjny II etap remontu 2010 pomieszczeń na parterze budynku Remont instalacji odgromowej Nowa elewacja (planowany czas realizacji sierpień 2011) 2011 Zabezpieczenia przeciw-pożarowe: PIĘTRO - kotłownia gazowa: gaśnica GP 6- czynnik napędowy N2, koc gaśniczy -Hol, sale wykładowe, biuro, WC: Hydrant Pożarowy 25 (usytułowany na korytarzu), gaśnica GP 6 PARTER - biuro przyjmowania petentów: gaśnica GP 6 - sala komputerowa : gaśnica GSE 2x (czynnik CO2) - serwerownia: gaśnica GSE 2x (czynnik CO2) -Hol, sale wykładowe, biuro, WC Hydrant Pożarowy 25 (usytułowany na korytarzu), gaśnica GP 6 PODPIWNICZENIE - pomieszczenie magazynowe: gaśnica GP 6- czynnik napędowy N2, 3

4 Budynek garażowo- warsztatowy posiada następującą konstrukcję: Budynek zespołu garażowego, Rok budowy 2009, parterowy, niepodpiwniczony 1) Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe, murowane z pustaków ceramicznych o grubości 25 cm z warstwa termoizolacyjna styropianem grubości 12 cm. 2) Ściany wewnętrzne, wydzielające pomieszczenia socjalne od hali garażowej, dwuwarstwowe, murowane z pustaków ceramicznych o grubości 25 cm z warstwą termoizolacyjna styropian 8 cm 3) Strop wewnętrzny wyłącznie nad częścią socjalno- magazynową o lekkiej konstrukcji z drewnianych belek, ocieplony wełną mineralną z podsufitka wykonany z płyt gipsowo- kartonowych STG KF 12.5mm 4) Dach o konstrukcji stalowej z pokryciem z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o grubości 190 i 150 mm W połaci dachowej pasma naświetli wraz klapami oddymiającymi z profili aluminiowych 5) Posadzki cementowe wykończone odpowiednio w zależności od funkcji pomieszczenia jako przemysłowa zatarta na gładko lub obłożona płytkami gresowymi 6) Stolarka okienna z profili PCV szklona szkłem zespolonym termoizolacyjnie 7) Stolarka drzwiowa i bramy drzwi wewnętrzne metalowe, pełne, bramy segmentowe, stalowe z płyt warstwowych z wypełnieniem pianką poliuretanową. Zabezpieczenia przeciw-pożarowe: HALA GARAŻOWA - 4 szt. x gaśnica GP 6-2 szt. x koc gaśniczy POMIESZCENIA TECHNICZNO -MAGAZYNOWE, Socjalne 2 szt. x Gaśnica GP 2 (czynnik N2) II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego wymieniona w ust. 3.1 SIWZ : Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem rozszerzone o odpowiedzialność za uszkodzenie mienia osób wynajmujących pomieszczenia od WORD (w tym szkody wodociągowe), odpowiedzialność cywilną pracodawcy i odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich użytkowanych przez ubezpieczającego (dotyczy pojazdów wynajętych- Autobus), odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane w środowisku naturalnym (w szczególności spowodowane wypadkiem pojazdów) 2. Suma ubezpieczenia: Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Delikt i kontrakt jedno i wszystkie zdarzenia Limit na OC pracodawcy -jedno i wszystkie zdarzenia Limit na OC w rzeczach ruchomych osób trzecich jedno i wszystkie zdarzenia Limit na OC za szkody w środowisku naturalnym jedno i wszystkie zdarzenia 3. Liczba zatrudnionych osób - 36 osób 4. Przychody za 2010r ,60PLN 4

5 5. Franszyza: redukcyjna zniesiona, (Przy ocenie franszyz i udziałów w szkodzie nie bierze się pod uwagę franszyzy redukcyjnej w OC pracodawcy w postaci świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych uzyskanego na podstawie obowiązujących przepisów) integralna 300 PLN III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 1. Przedmiot ubezpieczenia (załącznik 7 do SIWZ): stacjonarny sprzęt elektroniczny przenośny sprzęt elektroniczny - urządzenia do rejestracji przebiegu egzaminu (zamontowane w samochodach) 2. Zakres ubezpieczenia: nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie, lub utrata przedmiotu ubezpieczenia, klauzula nowych środków trwałych limit ,00 klauzula reprezentantów. 3. Suma ubezpieczenia - wartość odtworzeniowa Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Sprzęt elektroniczny stacjonarny ,- Sprzęt elektroniczny przenośny ,- 4. Limity klauzul Rodzaje klauzul Limit w zł klauzula nowych środków trwałych ,- 5. Sprzęt jest serwisowany przez firmy zewnętrzne (uszkodzenia) oraz własnych informatyków (bieżąca obsługa). Sprzęt nie jest narażony na działanie wilgoci, wody czy pyłów i nie znajduje się poniżej poziomu gruntu. Sprzęt posiada zasilanie UPS. 6. Franszyzy: redukcyjna 200 PLN jeżeli wskutek zajścia jednego zdarzenia ubezpieczeniowego uszkodzeniu ulegnie więcej niż jeden ubezpieczony przedmiot potrąca się tylko jedną franszyzę w wysokości 200 PLN. IV. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku: 1. Przedmiot ubezpieczenia i suma ubezpieczenia: wyposażenie 5

6 gotówka. 2. System ubezpieczenia - pierwsze ryzyko. 3. Zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem i rabunek oraz dewastacja, a także odpowiedzialność za szkody w zniszczonych ścianach, stropach, drzwiach, oknach oraz ubezpieczenie gotówki. 4. Suma ubezpieczenia: wyposażenie- kradzież z włamaniem i rabunek ,00 koszty naprawy zabezpieczeń 5 000,00 gotówka - kradzież z włamaniem ,00 - rabunek w lokalu ,00 - rabunek w transporcie na terenie miasta Leszna (liczba transportów 5 tygodniowo) , Franszyzy : redukcyjna wykupiona, integralna 200 PLN. 6. Zabezpieczenia: przez cały tydzień dozór - w godzinach od do 7.00 monitoring zdalny przez firmę ochrony mienia WATRA, dni wolne od pracy dozór całodobowy - monitoring zdalny przez firmę ochrony mienia WATRA, Gotówka przechowywana jest w kasie pancernej. Szkodowość Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie w ryzykach majątkowych. Brak szkód Sposób płatności składki: - składki będą płacone jednorazowo - terminy płatności składek zawarte są w projekcie umowy. B. Ubezpieczenie komunikacyjne I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. 1. Przedmiot ubezpieczenia - pojazdy zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ. 2. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003r. ( Dz. U ze zm.). 3. Szkodowość pojazdów: Rok Ilość szkód Wysokość w zł , , , ,- II. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów: 6

7 1. Przedmiot ubezpieczenia: świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, inwalidztwa lub śmierci kierowcy lub pasażera, który uległ wypadkowi. 2. Zakres terytorialny: RP 3. Suma ubezpieczenia , Szkodowość. Rok Ilość szkód Wysokość w zł , , , ,- III. Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów od zniszczenia, uszkodzenia, kradzieży i rabunku (autocasco). 1. Przedmiot ubezpieczenia - pojazdy zgodnie z wykazem zawarte w zał. nr 5 do SIWZ 2. Zakres ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową objęte powinny być szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu polegające na: 1) uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek: a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, b) działania osób trzecich, w tym również włamania, 2) uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych: a) powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, b) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, 3) uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej, 4) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, 5) uszkodzeniu pojazdu lub jego wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu jego krótkotrwałego użycia, 6) rabunku. 3. Zakres terytorialny: RP Firma ubezpieczeniowa umożliwi za dopłatą składki rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o inne kraje. 4. Amortyzacja wykupiona. 5. Udziały własne brak. 6. Franszyzy ( integralna, redukcyjna ) brak. 7. Brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie 8. Niezmienna wartość pojazdu przez okres 12 miesięcy dla pojazdów nowych. 9. Likwidacja szkód w wariancie warsztat z zastosowaniem oryginalnych części 10. Szkodowość: Rok Ilość szkód Wysokość w zł , , , Rezerwa 1.298,- 7

8 Warunki szczególne: Wykaz klauzul: Lp. Klauzula OG OC El KR OCK AC NNW 1 klauzula reprezentantów klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia klauzula Leeway klauzula likwidacji drobnych szkód klauzula dewastacji/wandalizmu klauzula nowych środków trwałych klauzula odtworzenia dokumentacji klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych klauzula terminu dokonania oględzin klauzula wypłaty zaliczki klauzula warunków i taryf klauzula rozliczenia proporcjonalnego (pro rata temporis) Klauzula daty stempla Opis do tabeli: OG - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, EI - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, KR - ubezpieczenie mienia od kradzieży, OCK obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów AC ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży, NNW ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów + klauzula powinna dotyczyć danego rodzaju ubezpieczenia - klauzula nie dotyczy danego rodzaju ubezpieczenia Treści klauzul ( dopuszcza się zmienioną treść klauzul, ale zachowującą jej sens). 1. Klauzula reprezentantów Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie, gdy szkody te zostały wyrządzone przez reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się: osoby. Które na mocy prawa odpowiedzialne są za zarządzanie 8

9 podmiotem. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. 2. Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego (zmiana w napięciu lub natężeniu) w ubezpieczeniu od ognia innych zdarzeń losowych do limitu ,00 zł. Jednocześnie przedstawiona definicja przepięcia będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będzie przepięcie. (tj. do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych). 3. Klauzula Leeway Strony umowy niniejszym dodatkiem uzgodniły, że ubezpieczyciel zasadę proporcjonalności będzie stosował w przypadku mienia, którego wartość w momencie szkody przekraczać będzie 120% sumy ubezpieczenia podanej w polisie. Niniejsze ustalenie nie ma zastosowania w przypadku ubezpieczenia dla limitów odpowiedzialności ustalonych w systemie na pierwsze ryzyko. 4. Klauzula likwidacji drobnych szkód W przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza 5.000,00 zł Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do samodzielnej likwidacji takiej szkody sporządzając pisemny protokół. Po dokonaniu naprawy mienia, Ubezpieczający przekaże do zakładu ubezpieczeń kosztorys naprawy, stosowane faktury oraz dokumentację fotograficzną. Klauzula samolikwidacji szkód autocasco Ubezpieczyciel zezwala na przeprowadzenie przez Ubezpieczającego samolikwidacji szkody w ramach ubezpieczenia autocasco z limitem na jedną szkodę zł (brutto). Ubezpieczający przed przystąpieniem do likwidacji zgłosi Ubezpieczycielowi fakt wystąpienia szkody, a po likwidacji przekaże dokumentację fotograficzną oraz dokumenty potwierdzające koszty naprawy. 5. Klauzula dewastacji / wandalizmu Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Limit odpowiedzialności: ,00zł wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: 5 000,00 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). 6. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia ochroną ubezpieczeniową zostają objęte środki trwałe i wyposażenie, oraz dodatki i ulepszenia w zgłoszonych do ubezpieczenia środkach trwałych i wyposażeniu, w których posiadanie wejdzie ubezpieczony podczas trwania okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przejścia na ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem mienia, po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. Rozliczenie składki za ubezpieczony sprzęt nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia wg systemu pro rata temporis. Limit odpowiedzialności: ,00zł 7. Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzeniem dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż ,00 zł w okresie ubezpieczenia. 9

10 Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. 8. Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż ,00 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. 10.Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a) prac ziemnych, b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu ,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 10% nie mniej niż 2 000, Klauzula terminu dokonania oględzin Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku zajścia szkody Towarzystwo Ubezpieczeniowe zobowiązane jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. 12.Klauzula wypłaty zaliczki Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia przez niego stosownego wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części szkody. 13.Klauzula warunków i taryf Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego. 14.Klauzula rozliczenia proporcjonalnego (pro rata temporis) Wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, w szczególności związane z dopłata oraz zwrotem składek, dokonywane będą w systemie rozliczenia proporcjonalne z dopłatą oraz zwrotem składek, 10

11 dokonywane będą w systemie rozliczenia proporcjonalnego (pro rata temporis) za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczonej. 15.Klauzula daty stempla. Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się date stempla bankowego lub pocztowego uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym, przy opłacie w formie elektronicznej datę złożenia zlecenia przelania środków, pod warunkiem jednak, że w momencie jego składania na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się niezbędna ilość środków płatniczych. W obsłudze ubezpieczeń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie pośredniczy firma brokerska : EUROBROKERS Sp. z o.o. ul. Czartoryskiego 13, Bydgoszcz działająca przez Przedstawicielstwo w Wolsztynie, Wolsztyn, ul. 5 Stycznia 2, tel.. (068) wynagradzana prowizyjnie przez wykonawcę według stawek zwyczajowo przyjętych dla firm brokerskich, przez cały okres umowy. 3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg : Usługi ubezpieczeniowe II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi ubezpieczeniowe II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Termin realizacji zamówienia: 1. ubezpieczenie mienia, OC działalności, kradzieży z włamaniem 12 miesięcy od ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 12 miesięcy od ubezpieczenie komunikacyjne 12 miesięcy, początek ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 3.1 Opis warunków udziału w postępowaniu Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: A. Być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, B. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 11

12 C. Dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz posługiwać się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia D. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, UWAGA! Jeżeli Wykonawca działa w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zawarcie umów ubezpieczenia nie może wiązać się z nabyciem członkostwa w TUW. Wykonawca działający w formie TUW winien złożyć oświadczenie, czy zawarcie ubezpieczenia na warunkach zgodnych z ofertą przetargową będzie się wiązało z nabyciem członkostwa w TUW. W razie braku stosownego oświadczenia przyjmuje się, że oferta została złożona na warunkach nie obejmujących nabycia członkostwa w TUW. 3.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów, oraz w oparciu o oświadczenia stanowiące załącznik nr 2,3 i 4 do SIWZ, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń złożonych przez oferenta jako załączniki do oferty. Wykonawca winien spełniać wszystkie wskazane warunki. Ich ocena odbędzie się na zasadzie spełnia / nie spełnia. Dopuszczenie do występowania w obrocie prawnym zostanie zweryfikowane na podstawie odpisu z KRS. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY Każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć: A. Aktualny odpis z KRS wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. B. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę jeżeli nie jest to osoba wskazana w KRS jako osoba umocowana do składania oświadczeń woli, pełnomocnictwo winno określać zakres umocowania. C. W przypadku wykonawców działających w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oświadczenie czy zawarcie ubezpieczeń będzie się wiązało z nabyciem członkostwa w TUW D. Jeżeli zamawiający zamierza wykonać zamówienie z udziałem podwykonawców zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. UWAGA! Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń i informacji istotnych dla przeprowadzonego postępowania skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Nie dotyczy III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 12

13 SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Szczegóły - Rozdział XVI SIWZ IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat - I piętro Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Opalińskich 1a Leszno. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: r godzina 10:00, miejsce: Sekretariat - I piętro Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Opalińskich 1a Leszno. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIKI 1. SIWZ 13

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dane Ubezpieczającego: 21Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Rzewuskiego 8,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2078578.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2078578. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 129613-2010; data zamieszczenia: 20.05.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Kamienna Góra: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Ubezpieczenie mienia Banku Gospodarstwa Krajowego od wszelkiego rodzaju ryzyka utraty lub uszkodzenia, (...) kart płatniczych w transporcie z włączeniem szkód finansowych powstałych w związku

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo