PRZETARG NIEOGRANICZONY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZETARG NIEOGRANICZONY"

Transkrypt

1 PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.) na ubezpieczenie mienia Izby Celnej w Kielcach (CPV: , , , , , , ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia poniŝej EUR Spis treści: 1. Rozdział I Informacje ogólne 2. Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia 3. Załączniki 4. Wykazy: a. Lokalizacji podlegających ubezpieczeniu, b. Środków trwałych oraz sprzętu elektronicznego, 1

2 Rozdział I 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Zamawiający: Izba Celna w Kielcach ul. Wesoła 56, Kielce NIP Regon , Godziny urzędowania administracji: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 Brokerem obsługującym Zamawiającego jest Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Chełmińska (zezwolenie Ministra Finansów 475) Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia Izby Celnej w Kielcach. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale II niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w jego skład wchodzą: 1.1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 1.2. ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku łącznie z ryzykiem dewastacji, 1.3. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 1.4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu wykonywanych zadań i posiadanego mienia, 1.5. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy, 1.6. ubezpieczenie mienia w transporcie 1.7. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników, 1.8. ubezpieczenia komunikacyjne (OC AC NNW Assistance) ubezpieczenie psów od padnięcia i uśpienia, ubezpieczenie kosztów leczenia psów, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków psów, Do w/w ubezpieczeń stosuje się niŝej wymienione kody Wspólnego Słownika Zamówień: , , , , , , , zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Prowadzący postępowanie: Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora Izby Celnej w Kielcach Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o wartości szacunkowej poniŝej EUR prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Podstawę prawną opracowania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią ponadto: 2

3 1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŝniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2007 r., nr 241, poz. 1762) 2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. nr 87, poz. 605), 3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. nr 87, poz. 610), 4) ustawa z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.), 5) ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), 6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., nr 16 poz.93 z późn. zm.), 7) ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003r., Nr 124 poz z późn. zm.). 8) ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003r., Nr 124 poz z późn. zm.). 9) ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r., Nr 124 poz z późn. zm.) 1.5. Termin wykonania zamówienia: Od 1 lutego 2009 r. do 31 stycznia 2010 r. w odniesieniu do ryzyk majątkowych, dla ubezpieczeń komunikacyjnych jeden okres roczny zgodnie z terminami ekspiracji umów ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów, poczynając od 16 grudnia 2008 r Miejsce wykonywania zamówienia: - zgodnie z wykazem z uwzględnieniem klauzuli miejsca ubezpieczenia Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych bądź alternatywnych Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych Do udzielania wyjaśnień wykonawcom w zakresie merytorycznym upowaŝnieni są: Marcin Czarnota broker ubezpieczeniowy Mentor S.A. w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska , tel. (056) , fax. (056) / Do udzielania wyjaśnień wykonawcom w zakresie formalnym upowaŝnieni są: Mirosław Gajos tel. (041) , w godz , fax.: (041) Mariusz Milcarz tel. (041) , w godz , fax.: (041)

4 1.10. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia moŝliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU I OCENA WYKONAWCÓW 2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy wykonawcy, którzy: 1) złoŝą ofertę cenową 2) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, 3) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 4) posiadają zezwolenie Ministerstwa Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia, lub są zwolnione z obowiązku posiadania niniejszego zezwolenia na podstawie odrębnych przepisów. 3. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3.1. Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert (art. 38 ust 1 ustawy) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie (art. 38 ust.2 ustawy) W niniejszym postępowaniu na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy zgodnie z wyborem zamawiającego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją takŝe na tej stronie JeŜeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: 1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych jeŝeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; (art.38 ust.4 i 4a ppkt 1ustawy). 3.5 JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeŝeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie (art. 38 ust. 6 ustawy PZP). 4

5 3.6. Wszystkie pytania dotyczące treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów składania ofert, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiąŝące przy składaniu ofert Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej (art. 82 ust. 2 ustawy) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art.83 ust. 3 ustawy). 4. PRZYGOTOWANIE I ZŁOśENIE OFERTY 4.1. Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złoŝoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu (art. 84, ust. 1 i 2 ustawy PZP) Oferta musi zawierać wszystkie wymienione w części I pkt 5 SIWZ ( Oświadczenia i dokumenty które naleŝy załączyć do oferty ). Dokumenty i oświadczenia powinny być złoŝone w formie określonej w niniejszej specyfikacji Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych do specyfikacji druków-załączników Wykonawca, który składając ofertę pragnie zastrzec w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Ŝe nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania - zobowiązany jest wszystkie ww. strony zaznaczyć opisem: "Tajemnica przedsiębiorstwa". Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie moŝe zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu a takŝe informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. Osobami upowaŝnionymi są osoby wymienione w odpisie z właściwego rejestru albo zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, Prokurenci oraz osoby legitymujące się oryginałem pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy w danej procedurze zamówienia publicznego. Podpisy złoŝone przez wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczątką imienną i parafką Ewentualne pełnomocnictwa do podpisania oferty wraz z załącznikami naleŝy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwa muszą być podpisane przez osobę/ osoby wymienione we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo załączone do oferty moŝe być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę lub osoby figurujące w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej upowaŝnione do reprezentacji wykonawcy Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upowaŝnionej do podpisywania oferty Oferta musi być napisana w języku polskim, trwałą techniką, na maszynie lub komputerze. Zamawiający nie zgadza się na złoŝenie oferty w postaci elektronicznej lub przesłanej faksem Dla celów porządkowych, oferta powinna być poprzedzona spisem jej zawartości, a wszystkie strony powinny być ponumerowane i parafowane przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. Oferta musi być trwale spięta - zszyta Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 5. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY i WZORY, KTÓRE NALEśY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY 5.1. Wypełniony formularz ofertowy 5

6 5.2. Oświadczenie, Ŝe wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy 5.3. Oświadczenie, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Aktualny na dzień otwarcia oferty odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5.5. Zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia lub inny dokument potwierdzający prawo do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt , składają dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania W przypadku ubiegania się wspólnie o udzielenie zamówienia przez dwóch lub większą liczbę wykonawców (konsorcjum/spółka cywilna) do oferty naleŝy załączyć wszystkie dokumenty wymienione w punktach dla kaŝdego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum z osobna, dokumenty, załączniki i inne wymienione w punkcie 5.1 składane są wspólnie. Pełnomocnictwo winno być wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez osoby upowaŝnione do reprezentacji kaŝdego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/spółki z osobna. Pełnomocnictwo moŝe być wystawione do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie postępowania publicznego. Termin, na jaki zawarto konsorcjum, nie moŝe być krótszy niŝ termin realizacji zamówienia. Wymienione w pkt dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 6. ZŁOśENIE OFERTY I OTWARCIE OFERT Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, oznaczonym w następujący sposób: Izba Celna w Kielcach, oferta w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia (nie otwierać przed dniem roku godz.12.05) 6.2. Oferty składane osobiście naleŝy złoŝyć w Izbie Celnej w Kielcach, ul. Wesoła 56, pok.109 6

7 6.3. Termin składanie ofert upływa w dniu r. o godz Przesyłając ofertę za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej naleŝy ją przygotować i dostarczyć zgodnie z pkt 6.1 i Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej. Zamawiający zastrzega, Ŝe wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz przypadkowego otwarcia wskutek nienaleŝytego oznaczenia lub nienaleŝytego zabezpieczenia koperty ponosi wykonawca. Zamawiający nie zgadza się na złoŝenie oferty w postaci elektronicznej lub przesłanej faxem Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Izby Celnej w Kielcach, ul. Wesoła 56, pok Otwarcie ofert jest jawne. 7. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu oferty muszą być przygotowane, oznaczone i dostarczone zgodnie z punktem 6 i dodatkowo opisane "ZMIANA" lub "WYCOFANIE" Oferta złoŝona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 8. WARUNKI DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga złoŝenia wadium 9. ODRZUCENIE OFERTY. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli: 9.1. Będzie ona niezgodna z ustawą Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia Zawiera błędy w obliczeniu ceny. 7

8 9.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów O odrzuceniu oferty zawiadomieni zostaną równocześnie wszyscy wykonawcy. Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty. 10. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY Cena oferty to łączna cena sumy wartości wszystkich pozycji składających się na przedmiot zamówienia Ceny w poszczególnych kolumnach formularza ofertowego naleŝy podać do dwóch miejsc po przecinku Cena brutto oferty obejmuje wszystkie zobowiązania i koszty oraz podatki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie Cena moŝe być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich bez zaliczek, bez stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym w stosunku do walut obcych Zamawiający poprawi błędy rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ustawy. 11. ZASADY WYBORU OFERTY Tylko oferta spełniająca wszystkie warunki określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie podlegała końcowej ocenie W toku badania i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać od wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złoŝyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złoŝyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania kryteria wyboru oferty: cena 100%. jedynym kryterium wyboru oferty jest cena tj. wartość usługi przedstawiona w ofercie cenowej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Oferta najkorzystniejsza wyłoniona zostanie wg poniŝszego wzoru: C n C = x 100 C b C n cena oferty najtańszej C b cena oferty badanej Wygrywa oferta, która uzyska największą ilość punktów. 8

9 12. WYNIKI PRZETARGU I WARUNKI DOTYCZĄCE PODPISANIA UMOWY. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy. 13. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI "Środki ochrony prawnej" ustawy. 14. INFORMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE Liczba zatrudnionych pracowników: 200. Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie majątku Izby Celnej w Kielcach na zasadach i według załoŝeń zawartych poniŝej (warunki szczególne). ZałoŜenia wspólne Okresy ubezpieczenia: 1) w odniesieniu do wszystkich ryzyk, z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych, obejmuje okres ubezpieczenia od 1 luty 2009 r. do 31 stycznia 2010 r. 2) w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych jeden okres roczny zgodnie z terminami ekspiracji umów ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów poczynając od dnia 05 grudnia 2008 r. Niniejszy SIWZ stanowi wniosek ubezpieczeniowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, na podstawie którego ubezpieczyciel potwierdzi zawarcie umów ubezpieczenia w formie polis (certyfikatów) ubezpieczeniowych. Warunki poszczególnych ubezpieczeń opisanych w niniejszej specyfikacji stanowią warunki szczególne w rozumieniu kodeksu cywilnego i mają pierwszeństwo w zastosowaniu i interpretacji umów przed OWU. Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, protokołu przekazania, rachunku, faktury. Wybrany ubezpieczyciel Zamawiającego zobowiązuje się stosować ustalone warunki ubezpieczeń i taryfy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej do doubezpieczenia (równieŝ ubezpieczenia nowych składników majątkowych). Doubezpieczenia dokonywane będą na podstawie art. 67, ust. 1, pkt 6 ustawy. W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało według stawek wynikających ze złoŝonej oferty cenowej. Zamawiający zastrzega, Ŝe składka ubezpieczeniowa do zapłaty ubezpieczycielowi moŝe zmaleć lub wzrosnąć jedynie w następujących sytuacjach: 9

10 gdy zmniejszy lub zwiększy się ilość ubezpieczeniowych składników majątkowych, a ich ilość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeŝeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, gdy zmniejszy lub zwiększy się wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, a ich wysokość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeŝeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian. Zamawiający oświadcza, iŝ będąc podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nie jest uprawniony do odliczania tego podatku w przypadku odtworzenia utraconych lub zniszczonych w wyniku szkody przedmiotów ubezpieczenia. Płatność składki: Za ubezpieczenia majątkowe składka płatna w 4 równych ratach, w terminie do 15 luty, 31 marca, 30 czerwca, 30 września, Za ubezpieczenia komunikacyjne składka płatna jednorazowo, za roczny okres ubezpieczenia, w terminie 21 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku doubezpieczania składka płatna w terminie 30 dni od dnia wystawienia dokumentu potwierdzającego doubezpieczenie. Klauzule dodatkowe Klauzule dodatkowe mają charakter obligatoryjny. Brak akceptacji klauzul spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 1. Klauzula reprezentantów z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iŝ Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego. Za Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uwaŝa się Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora. W przypadku raŝącego niedbalstwa odszkodowanie naleŝy się. Klauzula ma zastosowanie do ubezpieczenia mienia od ogni i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk i ubezpieczeniu mienia w transporcie. 2. Klauzula likwidacyjna w środkach trwałych (klauzula likwidacyjna nr 1) bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zuŝycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzeniowej nowej, maksymalnie do sumy ubezpieczenia utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zuŝycia technicznego (wg faktur). W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości odtworzeniowej, maksymalnie do sumy ubezpieczenia danego środka trwałego. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz w ubezpieczeniu od kradzieŝy z włamaniem i rabunku i ubezpieczeniu cargo. 3. Klauzula likwidacyjna w towarach w magazynach (klauzula likwidacyjna nr 2) bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zuŝycia technicznego danego towaru (środka trwałego i materiałów), odszkodowanie wypłacane jest według wartości rynkowej. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w towarach, równieŝ nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny, znajdujących się w magazynach likwidacyjnych Izby Celnej. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz w ubezpieczeniu od kradzieŝy z włamaniem i rabunku i ubezpieczeniu cargo. 10

11 4. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym (klauzula likwidacyjna nr 3) - bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zuŝycia technicznego danego sprzętu elektronicznego, odszkodowanie wypłacane jest do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, moŝliwie jak najbardziej zbliŝony parametrami jakości i wydajności do sprzętu utraconego, z uwzględnieniem kosztów transportu demontaŝu i montaŝu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu naleŝności, niezaleŝnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Sumy ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto stanowią górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. 5. Klauzula miejsca ubezpieczenia ustala się z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, Ŝe miejscem ubezpieczenia są wszystkie lokalizacje w tym miejsca uznane i wyznaczone, w których wykonywane są czynności celne, uŝywane lub administrowane przez Ubezpieczającego na terenie RP. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, w ubezpieczeniu od kradzieŝy z włamaniem i rabunku, ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego, ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i pracodawcy. 6. Klauzula stempla pocztowego - jeŝeli zapłata naleŝnej Zakładowi Ubezpieczeniowemu składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uwaŝa się chwilę obciąŝenia rachunku bankowego Ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk. 7. Klauzula wyłączenia niedoubezpieczenia - W przypadku środków trwałych oraz środków trwałych niskiej wartości, ubezpieczonych wg wartości księgowej brutto zasady proporcji nie stosuje się. Zakład ubezpieczeń nie stosuje zasady proporcji, gdy wartość ubezpieczonych środków trwałych ubezpieczonych wg wartości odtworzeniowej nowej oraz środków obrotowych nie przekracza równowartości 130 % sumy ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 8. Klauzula automatycznego pokrycia ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie nowo nabyte lub wzniesione budynki, budowle, zakupione lub modernizowane pozostałe środki trwałe, urządzenia i wyposaŝenie oraz środki obrotowe. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tego tytułu ogranicza się do 15 % pierwotnej sumy ubezpieczenia bez naliczania dodatkowej składki. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 9. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym ochroną ubezpieczeniową objęty jest nowo zakupiony nie zgłoszony sprzęt elektroniczny. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tego tytułu ogranicza się do 20 % pierwotnej sumy ubezpieczenia. Zamawiający zgłosi zmiany stanu majątkowego w sprzęcie elektronicznym do 30 dni po zakończeniu kaŝdego kwartału, a składka ubezpieczeniowa naliczona zostanie proporcjonalnie do faktycznego okresu ochrony ubezpieczeniowej (pro rata). Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 10. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się Ŝe ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii 11

12 ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: PLN. 11. Klauzula automatycznego uzupełnienia sumy po szkodzie suma ubezpieczenia zostanie przywrócona po wypłacie jakiegokolwiek odszkodowania wynikającego z zakresu ubezpieczenia. Składka dodatkowa płatna proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. Dotyczy wszystkich ryzyk. 12. Klauzula płatności rat w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Dotyczy wszystkich ryzyk. 13. Klauzula czasu ochrony brak wpłaty przez ubezpieczającego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest dostarczyć pismo do Ubezpieczającego wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. Dotyczy wszystkich ryzyk. 14. Klauzula kosztów dodatkowych odszkodowanie kaŝdorazowo jest powiększone o koszty akcji ratowniczej, czynności mających na celu zapobieŝenie powstaniu bądź zwiększeniu się szkody, ekspertyz szkodowych oraz innych uzasadnionych kosztów bezpośrednio związanych z zaistniałą szkodą lub zdarzeniem; powyŝsze koszty są kosztami dodatkowymi w ramach sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 15. Klauzula zgłaszania szkód zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Dotyczy wszystkich ryzyk. 16. Klauzula samodzielnej likwidacji drobnych szkód Ubezpieczający jest uprawniony do samodzielnej likwidacji szkód o szacunkowej wartości kosztów naprawy / wymiany do PLN. Ubezpieczający zobowiązany jest do przedstawienia protokołu szkodowego oraz dokumentacji fotograficznej szkody. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 17. Klauzula szybkiej likwidacji szkód - w przypadku awarii sprzętu elektronicznego tj. serwerów, centrali telefonicznej, którego przywrócenie do pracy w ciągu 24 godzin jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki organizacyjnej, Ubezpieczający po zawiadomieniu o szkodzie Zakład Ubezpieczeń moŝe przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody. Protokół będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody moŝe przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na 12

13 powyŝszych zasadach jedynie w przypadku gdy Zakład Ubezpieczeń nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. 18. Klauzula odbudowy w innej lokalizacji - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe ubezpieczyciel zezwala, aby uszkodzone lub zniszczone mienie mogło być przywrócone do poprzedniego stanu w dowolnym miejscu na terenie RP, według uznania Ubezpieczającego oraz w sposób odpowiadający wymogom Ubezpieczającego, z zastrzeŝeniem, Ŝe wysokość odszkodowania w Ŝadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone lub zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji. 19. Definicja przepięcia - ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych). Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Limit odpowiedzialności zł. 20. Definicja przetęŝenia ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku zmiany napięcia lub natęŝenia w sieci energetycznej. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Limit odpowiedzialności ,00 zł. 21. Definicja dewastacji rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek dewastacji przez osoby trzecie znajdujące się wewnątrz (bez względu na sposób dostania się do lokalu) i na zewnątrz lokalu. Ochroną ubezpieczeniową objęte są takŝe akty dewastacji dokonane bez próby włamania do miejsca ubezpieczenia. Wyłącza się naturalne zuŝycie przedmiotu ubezpieczenia. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od kradzieŝy z włamaniem i rabunku. Limit odpowiedzialności ,00 PLN. 22. Klauzula przechowywania mienia - do zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela włączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze lub, gdy podstawa, na której przechowywane jest mienie, jest niŝsze niŝ 10 cm, jeŝeli taki sposób przechowywania jest zgodny z naturą i własciwościami przedmiotu ubezpieczenia, w tym w pomieszczeniach zlokalizowanych poniŝej poziomu gruntu, z włączeniem szkód spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry. 23. Klauzula podatku VAT - Odszkodowanie ustala się na podstawie cen netto (bez uwzględnienia podatku od towarów i usług VAT) w kaŝdym przypadku, gdy poszkodowany miał moŝliwość odliczenia podatku VAT naliczonego mu do ceny utraconej rzeczy lub do wynagrodzenia za naprawę rzeczy uszkodzonej. Podmiotowi poszkodowanemu, który nie ma moŝliwości odliczenia podatku VAT, odszkodowanie ustalone będzie w wartości brutto. 24. Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciwkradzieŝowych Ubezpieczyciel uznaje wszystkie zabezpieczenia przeciwpoŝarowe i przeciwkradzieŝowe znajdujące się w lokalizacjach Ubezpieczającego za wystarczające w rozumieniu OWU. 13

14 Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Zakres ubezpieczenia: pełny, w szczególności: poŝar, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, uderzenie pojazdu lądowego, huragan, powódź, spływ wód po zboczach, deszcz nawalny, osunięcia i zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, następstwa szkód wodociągowych, awaria instalacji hydraulicznej, huk ponaddźwiękowy, szkody spowodowane cięŝarem śniegu lub lodu, szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowywania i innych mogących powstać w związku z przeprowadzaniem akcji ratowniczych prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. Franszyza integralna 200,00 zł; Franszyza redukcyjna / udział własny brak Sublimit na szkody spowodowane przepięciem ,00 zł, przetęŝeniem ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia: 1. Środki trwałe System ubezpieczenia: na sumy stałe Odszkodowanie: płatne według klauzuli likwidacyjnej nr 1, Rodzaj wartości: księgowa brutto (początkowa) lub odtworzeniowa Suma ubezpieczenia: grupa 0-1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 grupa 5 grupa 6 grupa 7 grupa 8 Razem: ,46 zł ,77 zł ,24 zł ,47 zł ,26 zł ,20 zł 2. Środki trwałe niskiej wartości Zakres ubezpieczenia : pełny System ubezpieczenia : na sumy stałe Rodzaj wartości : wartość księgowa brutto (początkowa) Likwidacja szkód : zgodnie z klauzulą likwidacyjną nr 1, Suma ubezpieczenia: ,22 zł 14

15 3. Środki obrotowe - towary w magazynach depozytowych i likwidacyjnych własność obca oraz Izby Celnej, oraz środki obrotowe w magazynach gospodarczych (m in. materiały biurowe, środki czystości, umundurowanie) Zakres ubezpieczenia: pełny System ubezpieczenia: na sumy stałe; Likwidacja szkód: wg klauzuli likwidacyjnej nr 2; dla środków obrotowych w magazynach gospodarczych wg kosztów zakupu lub wytworzenia. Rodzaj wartości: wartość rynkowa Suma ubezpieczenia: ,00 zł Towary w magazynach obejmują w szczególności towary przejęte w trakcie procedur celnych bez względu na ich własność czyli m.in. sprzęt elektroniczny, tytoń, alkohol, pojazdy, w tym pojazdy znajdujące się na placach parkingowych, odzieŝ. 4. Wartości pienięŝne, w tym wartości pienięŝne z kasy zapomogowo-poŝyczkowej, znaki akcyzy, oraz karty opłat drogowych. System ubezpieczenia : na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia Likwidacja szkód do wartości nominalnej, dla znaków akcyzy koszt odtworzenia znaków. Suma ubezpieczenia: ,00 zł 5. Nakłady inwestycyjne System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia Suma ubezpieczenia: ,00 zł Ubezpieczenie od kradzieŝy z włamaniem i rabunku z ryzykiem dewastacji System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia NaleŜne odszkodowanie będzie automatycznie zwiększane o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających (czyli ściany, stropy, framugi, futryny, wszelkie instalacje itp.) Franszyza integralna 200 zł; Franszyza redukcyjna / udział własny - brak Ubezpieczenie rozszerza się o ryzyko kradzieŝy zwykłej. Limit odpowiedzialności 5 000,00 zł (na pierwsze ryzyko). Ochrona ubezpieczeniowa w ramach rozszerzenia ma zastosowanie pod warunkiem poinformowania o zdarzeniu organów ścigania maksymalnie w ciągu 24 h od zdarzenia. 15

16 Przedmiot ubezpieczenia: 1. Środki trwałe i wyposaŝenie Likwidacja szkód : według klauzuli likwidacyjnej nr 1. Suma ubezpieczenia: ,00 zł 2. Środki obrotowe - towary w magazynach likwidacyjnych (własność obca i Izby Celnej), oraz środki obrotowe w magazynach gospodarczych (m in. materiały biurowe, środki czystości, umundurowanie) Likwidacja szkód: wg klauzuli likwidacyjnej nr 2; dla środków obrotowych w magazynach gospodarczych wg kosztów zakupu lub wytworzenia. Suma ubezpieczenia: ,00 zł Towary w magazynach obejmują w szczególności towary przejęte w trakcie procedur celnych bez względu na ich własność czyli m.in. sprzęt elektroniczny, tytoń, alkohol, pojazdy, w tym pojazdy znajdujące się na placach depozytowych, odzieŝ. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w towarach, równieŝ nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny, znajdujących się w magazynach likwidacyjnych Izby Celnej. 3. Wartości pienięŝne, w tym wartości pienięŝne z kasy zapomogowo-poŝyczkowej, znaki akcyzy oraz karty drogowe. a) od kradzieŝy z włamaniem: suma ubezpieczenia: 4 000,00 zł b) od rabunku w lokalu: suma ubezpieczenia: ,00 zł c) od rabunku w transporcie na terenie RP: suma ubezpieczenia: ,00 zł 4. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia wraz z kosztami montaŝu tych szyb System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, z konsumpcją sumy ubezpieczenia Suma ubezpieczenia ,00 zł Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zakres ubezpieczenia od wszystkich ryzyk Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, niespodziewane i niezaleŝne od woli Ubezpieczającego zniszczenia, uszkodzenia lub utratę przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek: 16

17 1) działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajku, lokautu, rozruchów, buntu, rewolucji, powstania, zamieszek cywilnych i wojskowych, wojny domowej, sabotaŝu, akcji terrorystycznej, 2) umyślnego działania lub raŝącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób działających z jego upowaŝnienia i / lub w jego imieniu z zastrzeŝeniem klauzuli reprezentantów, 3) reakcji jądrowej, skaŝenia radioaktywnego, skaŝenia lub zniszczenia odpadami radioaktywnymi, 4) wad lub błędów w wykonaniu istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział lub powinien był wiedzieć Ubezpieczający lub jego przedstawiciele, 5) braku dostawy lub przerwania dostawy gazu, wody lub elektryczności, 6) zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów, 7) eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez dokonania napraw, jeŝeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody. Ubezpieczyciel nie odpowiada ponadto za szkody: 1) za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmii za wady, 2) w mieniu zajętym przez uprawnione władze, 3) będące bezpośrednimi następstwami ciągłej eksploatacji, a w szczególności: normalnego zuŝycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego, 4) górnicze w rozumieniu prawa górniczego, 5) takie jak defekty estetyczne tj.: zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych, lub emaliowanych, o ile nie powstały one wskutek zdarzenia powodującego uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, Ubezpieczyciel nie ponosi takŝe odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją, modernizacją, remontami lub naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, Lista wyłączeń ma charakter zamknięty. Franszyza integralna 200,00 zł; Franszyza redukcyjna / udział własny brak Klauzule rozszerzające * klauzula 1 1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym uŝywanym do prac słuŝbowych przez ubezpieczającego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia, o ile prace te miały miejsce na terytorium RP. 2. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe lub zwiększone wskutek wypadku środka transportu naleŝącego do ubezpieczającego, jeŝeli wypadek ten został spowodowany złym stanem technicznym pojazdu, bądź teŝ szkoda powstała lub została zwiększona wskutek niewłaściwego opakowania sprzętu, niezgodnie z zaleceniami producenta lub wskutek braku takiego opakowania. 3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieŝy z włamaniem: a) z pojazdu pod warunkiem Ŝe: 17

18 - pojazd ten posiada twardy dach (jednolita, sztywna konstrukcja); - w chwili kradzieŝy był prawidłowo zamknięty na klucz; * klauzula 2 1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie elektronicznym na stałe zainstalowanym w pojazdach samochodowych. 2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieŝy z włamaniem z pojazdu pod warunkiem Ŝe: - pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja), - w chwili kradzieŝy był prawidłowo zamknięty na klucz, * klauzula 3 Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie elektronicznym będącym we wcześniejszej eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w uŝywaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia. * klauzula 4 1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji, pod warunkiem Ŝe: - sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych; - termin magazynowania (składowania) nie przekracza 6 ciu miesięcy od daty dostawy; - Ubezpieczenie na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje wyłącznie szkody, za które ubezpieczający jest odpowiedzialny; - Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym / częściach które powstały podczas montaŝu a takŝe za szkody za które odpowiedzialni są: producenci, spedytorzy, sprzedawcy, firmy montaŝowe lub inne podmioty, 2. Ubepieczyciel zastrzega sobie prawo rozszerzenia okresu ubezpieczenia powyŝej 6-ciu miesięcy od daty dostawy sprzętu elektronicznego lub jego części, oraz do ustanowienia warunków i zastrzeŝeń dla dalszego ubezpieczenia, 3. Ubezpieczony jest obowiązany do poinformowania ubezpieczyciela o przekroczeniu 6-cio miesięcznego okresu od daty dostawy do daty włączenia sprzętu elektronicznego lub jego części do planowanej eksploatacji. * klauzula 5 Rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieŝy zwykłej. Limit odpowiedzialności 5 000,00 zł. Franszyza redukcyjna dla rozszerzenia 300 zł. Przedmiot ubezpieczenia 1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny Rodzaj wartości : wartość początkowa (księgowej brutto) Likwidacja szkód wg klauzuli likwidacyjnej nr 3 Suma ubezpieczenia: ,53 zł 18

19 2. Sprzęt elektroniczny przenośny Rodzaj wartości : wartość początkowa (księgowej brutto) Likwidacja szkód wg klauzuli likwidacyjnej nr 3 Suma ubezpieczenia ,11 zł 3. Sprzęt elektroniczny uŝytkowany na pojazdach Mercedes Benz HCR A007 i HCR A008. Rodzaj wartości : wartość początkowa (księgowej brutto) Likwidacja szkód wg klauzuli likwidacyjnej nr 3 Suma ubezpieczenia ,48 zł Okres ubezpieczenia od do Przedmiot ubezpieczenia szt. Suma ubezpieczenia Komputer przenośny Dell Latitude D ,60 zł Urządzenie wielofunkcyjne HP Office Jet Pro L ,90 zł Radiotelefony nasobne ,38 zł System nawigacji GPS CE 2170E3, Holux GPSmile Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC- 235C Laserowy miernik odległości Leica Disto A2 Aparat fotograficzny Kodak EasyShare Z812 IS Lornetka dzienno-nocna Steiner Night Hunter 8x56 XP ,92 zł 1 469,70 zł 1 697,84 zł ,12 zł ,28 zł Łącznie na jednym pojeździe: ,74 4. Oprogramowanie Rodzaj wartości : wartość początkowa (księgowej brutto) Likwidacja szkód wg klauzuli likwidacyjnej nr 3 System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko Suma ubezpieczenia ,00 zł Suma ubezpieczenia odpowiada wysokości przypuszczalnej maksymalnej straty jaka moŝe powstać w ubezpieczonym mieniu wskutek jednego zdarzenia. 19

20 Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo) transport krajowy: własny (50 %), obcy (50 %) system ubezpieczenia: polisa generalna obrotowa zakres ubezpieczenia: pełny ogień i inne zdarzenia losowe, wypadek drogowy, kradzieŝ z włamaniem i rabunek, inne zdarzenia w wyniku których doszło do połamania, poplamienia, potłuczenia itp., rozszerzenie o kradzieŝ, rabunek pojazdu z towarem, samego towaru równieŝ z miejsc niestrzeŝonych, rozszerzenie o kl 003 i 004 (załadunek / wyładunek) zakres terytorialny: RP, maksymalna wartość jednego transportu: 8 000,00 zł, przewidywana wartość towarów przewiezionych: ,00 zł, wypłata odszkodowania dla środków obrotowych będących przedmiotem przewozu: - dla towarów przejętych w trakcie działań Organów Celnych do postępowania wg klauzuli likwidacyjnej w towarach w magazynach; - dla środków trwałych zgodnie z klauzulą likwidacyjną nr 1. rodzaj przewoŝonych ładunków: towary zajęte w trakcie procedury celnej, w tym takŝe transportowane pojazdami prywatnymi funkcjonariuszy celnych, wykorzystywanymi do celów słuŝbowych, oraz środki trwałe (w tym sprzęt elektroniczny) i obrotowe będące własnością Izby Celnej w Kielcach. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu wykonywanych zadań oraz posiadanego mienia Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia / wypadki ubezpieczeniowe ,00 zł Zakres terytorialny RP; Franszyza integralna 200,00 zł; Franszyza redukcyjna / udział własny brak Rozszerzenia: OC najemcy (ruchomości i nieruchomości), OC za mienie uŝyczone, dzierŝawione itp. OC za szkody wyrządzone przez psy będące na słuŝbie, stanowiące własność Izby Celnej, OC za szkody związane z awariami urządzeń wod-kan, i C.O., 20

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

SAT.272.01.2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SAT.272.01.2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SAT.272.01.2012 Kraków: Ubezpieczenie mienia oraz floty pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie Numer ogłoszenia: 441370-2012; data zamieszczenia: 09.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Będzin: Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej W Będzinie Numer ogłoszenia: 260372-2008; data zamieszczenia: 11.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Słupcy, dnia... pomiędzy: Gminą Miejską Słupca, z siedzibą przy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, NIP: 667-122-63-90, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Usługa ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych - WZÓR - UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu. w Piekarach Śląskich pomiędzy: Gminą Piekary Śląskie, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej 41-940 Piekary Śląskie, ul. świrki 23,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna ZAŁĄCZNIK NR 2 Nazwa firmy wykonawcy... Kod, miejscowość... Województwo... Ulica, nr domu, nr lokalu... REGON... NIP... Numer telefonu Wykonawcy... Numer faxu Wykonawcy... Firmowy adres email Wykonawcy......,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik OFERTA. str. 1. ... (miejscowość, data)

Załącznik OFERTA. str. 1. ... (miejscowość, data) Załącznik OFERTA str. 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty naleŝy wpisać

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Puławy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Puławy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Grójec: Ubezpieczenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl 1 z 6 2016-03-15 12:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Brodnica: Ubezpieczenie mienia, OC oraz pojazdów Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU.

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON 000599824,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów w zakresie OC,AC,NNW,ZK Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. Numer ogłoszenia: 266408-2015;

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.elk.pl 1 z 5 2014-09-17 11:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.elk.pl Ełk: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasta Ełku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Gniezno: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gniezno.

Bardziej szczegółowo

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK 1 z 5 2012-01-26 15:03 Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku Numer ogłoszenia: 23173-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Lubomierz: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY LUBOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI

Bardziej szczegółowo

Rabce-Zdrój, ul. prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, tel. (018) 2676060 w. 244, faks

Rabce-Zdrój, ul. prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, tel. (018) 2676060 w. 244, faks 1 z 5 2012-11-19 13:49 Rabka-Zdrój: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego w Rabce Zdroju Numer ogłoszenia: 457852-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe Godkowo, 22.10.2014 r. Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego Gmina Godkowo Godkowo 14 14-407 Godkowo Tel. 055-249 72 10, fax 055-249 72 57 e-mail sekretariat@uggodkowo.bip.doc.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. Załącznik Nr 2/str. 1 Część I Zamówienia UMOWA - Wzór Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami:

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 241733-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 241733-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nr sprawy: BPM.ZZP.341-1033/09 Nowy Sącz: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu Miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie w schronisku wraz z wykonywaniem usług weterynaryjnych.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Tychy: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Montelupich 3,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Montelupich 3, 1 z 5 2011-04-15 14:54 Kraków: Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału Regionalnego w Krakowie Numer ogłoszenia: 80634-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pks.lukow.pl/ Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Trąbki Wielkie: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Turek: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU TURECKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Numer ogłoszenia: 281248-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

Umowa o usługi nr IT.3410-37/09

Umowa o usługi nr IT.3410-37/09 Umowa o usługi nr IT.3410-37/09 Załącznik nr 6 W dniu.. 2009 roku w Rawiczu pomiędzy Gminą Rawicz zwaną w tekście Zamawiającym reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy - Pana Tadeusza Pawłowskiego przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

UMOWA USŁUGI UBEZPIECZENIA nr ZP/N/55/15- projekt

UMOWA USŁUGI UBEZPIECZENIA nr ZP/N/55/15- projekt Dodatek nr 8 do siwz UMOWA USŁUGI UBEZPIECZENIA nr ZP/N/55/15- projekt Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i przeprowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo