Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika"

Transkrypt

1 Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Powiat Gryfiński informuje, że od wykonawcy wpłynęły zapytania poniżej treści, w związku z czym Zamawiający udziela wyjaśnień i jednocześnie modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z poniższymi. Pytanie nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia 1) Wykaz jednostek organizacyjnych a) Proszę o podanie liczby uczniów we wszystkich placówkach oświatowych Powiatu b) Proszę o podanie ilości podopiecznych w placówkach opiekuńczych powiatu Zamawiający wyjaśnia, iż łączna liczba uczniów we wszystkich placówkach oświatowych Powiatu to około 1560 natomiast łączna liczba podopiecznych w placówkach opiekuńczych Powiatu to około 160 osób. Pytanie nr 2 2) Zadanie I a) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Proszę o: i) uzupełnienie wykazu budynków o rok budowy oraz opis konstrukcji (rodzaj materiałów) ścian nośnych, stropów i dachu oraz datę i zakres ewentualnych remontów; ii) wykaz budowli zgłoszonych do ubezpieczenia, określenie wartości w szczególności wartości i długości linii światłowodowych, linii elektrycznych/ energetycznych z podziałem na podziemne i naziemne; iii) określenie wartości i rodzaju środków obrotowych we wszystkich placówkach, wskazanie jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze iv) informację czy od 1996 r. na terenach placówek powiatu wystąpiła powódź; v) informację, czy w zasobach Ubezpieczającego/ ubezpieczonego znajdują się obiekty zabytkowe; vi) wskazanie budynków wyłączonych z eksploatacji. Proszę o informację, czy w tych budynkach na czas wyłączenia z eksploatacji: wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane; obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem oraz oświetlony w porze nocnej; sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia; 1

2 Zamawiający wyjaśnia, iż: - w załączeniu przekazuje wykaz z rozszerzonym zakresem informacji dotyczących poszczególnych budynków. Zamawiający nie jest w stanie na chwilę obecną przedstawić szczegółowego wykazu budowli. - do ubezpieczenia zgłaszane są środki obrotowe wg sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, są to środki czystości, materiały biurowe itp. Sporadycznie mogą zdarzyć się sytuacje składowania mienia bezpośrednio na podłodze. - nie ma wiedzy na temat wystąpienia na terenach placówek Powiatu powodzi od 1996 r. - Budynek w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 znajduje się w rejonie starego miasta, ale nie jest wpisany do rejestru zabytków. Zabytki są w Trzcińsku Zdrój - budynek al. Aleja Róż 1, w Moryniu ul. Rynkowa 27, - nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Rok budowy/ Konstrukcja L.p. Obiekt Starostwo Powiatowe 1 Budynek administracyjny, Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. 11 Listopada 16D 2 Budynek administracyjny, Starostwo Powiatowe w Gryfinie, Chojna ul. Dworcowa 1 3 Budynek administracyjny, Gryfino ul. Sprzymierzonych 4 4 Budynek administracyjny, Gryfino ul. Sprzymierzonych 9 5 Budynek OIOM i ZOL, Gryfino, ul. Niepodległości 39 (dzierżawiony przez Szpital Powiatowy sp. z o.o.) Dom Pomocy Społecznej w Moryniu 1 Agregatornia prądotwórcza murowana 2 Garaż samochodowy murowany 3 Bydynek magazynowo mieszkalny 4 Budynek główny (administracja, mieszkalne, kaplica, kuchnia, magazyn) 5 Budynek główny-przyłącze 6 Zwiększenie wartości budynku głównego-przedsionek windy 7 Budynek mieszkalny mężczyzn 8 Budynek pralni z suszarnią-murowany 9 Termomodernizacja budynku-wymiana okien 10 Stolarka okienna i drzwiowa - modernizacja obiektu Rok budowy: 1995 Konstrukcja ścian: szkieletowa Rok budowy: 1965 Konstrukcja ścian: żelbetowe podłużne Rok budowy: 1935 Konstrukcja ścian: cegła pełna Rok budowy: 1939 Konstrukcja ścian: cegła pełna Rok budowy Konstrukcja ścian: żelbetowa podłużna murowane, murowane, murowane, murowane, murowane, 2

3 11 Wiata murowana 12 Szopa murowana 13 Wiata na sprzęt 14 Chlewnia murowana 15 Piwnica murowana na warzywa 16 Budynek mieszkalny-rehabilitacyjny 17 Budynek rehabilitac - stolarka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 1 Budynek Szkolny 2 Budynek Szkolny 3 Budynek szkolny/warsztaty 4 Budynek szkolny/internat 5 Budynek mieszkalny 6 Wiata/magazyn 7 Wiata / suszarnia drewna 8 Garaże Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 1 Szkoła 2 Internat murowane, murowane, murowane, murowane, murowane, murowane, Rok budowy 1928 Rok budowy 1963 Rok budowy 1963 Rok budowy 1963 Rok budowy 1963 Rok budowy 1963 Rok budowy 1963 Rok budowy 1963 Rok budowy 1976 ściany z i prefabrykató w Rok budowy 1979 ściany z 3

4 Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 1 Szkoła, biura, część mieszkalna 2 Sala gimnastyczna Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie 1 Budynek gospodarczy-magazynek 2 Budynek szkoły 3 Internat dziewczęcy (mieszkaniowy + kotłownia olejowa) 4 Internat chłopięcy z salą gimnastyczną Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Chojnie Budynek mieszkalno biurowy 1 2 Budynek mieszkalno biurowy wraz ze stołówką 3 Budynek mieszkalno biurowy wraz z kuchnią żerańskiej Przedwojenn y Rok budowy 1980 drewniane Rok budowy: II połowa XIX w. Rok budowy: II połowa XIX w. Rok budowy: II połowa XIX w. Sala gimnastyczna : Rok budowy: II połowa XIX w. Internat rok budowy 2008 ściany przedwojenn y przedwojenn y przedwojenn y 4

5 4 Budynek z kotłownią, pralnią i magazynem 5 Budynek gospodarczo - garażowy Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 1 Pawilon I, budynek mieszkalny 2 Pawilon II, budynek mieszkalny 3 Pawilon III, budynek mieszkalny 4 Łącznik 5 Pawilon wielofunkcyjny 6 Wiata magazynowa 7 Węzeł CO 8 Garaż Dom Pomocy Społecznej w Dębcach 1 Pralnia 2 Magazy, pomieszczenia biurowe 3 Gospodarcze garaże 4 Budynek kotłowni wraz z urządzeniami przedwojenn y przedwojenn y Rok budowy 1940 Konstrukcja ścian: pustaki ceramiczne Rok budowy 1940 Konstrukcja ścian: pustaki ceramiczne Rok budowy 1940 Konstrukcja ścian: pustaki ceramiczne Rok budowy 1940 Konstrukcja ścian: pustaki ceramiczne Rok budowy: 2001 Konstrukcja ścian: murowane Rok budowy 1983, konstrukcja stalowa Rok budowy 2001, konstrukcja ścian: murowane Konstrukcja ścian: 1992 ściany murowane 1992 ściany murowane 1992 ściany murowane 1992 ściany murowane 5

6 5 Budynek gospodarczy-chlewnia 6 Hangar 7 Wiata o konstrukcji metalowej 8 Budynek główny nr 1 9 Pawilon nr 2 Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdrój 1 Budynek główny mieszkalno biurowy 2 Altana-okrąglak 3 Kostnica 4 Bud. gospod.garaże 5 Bud.gospod. magazyn 6 Budynek gospodarczy - kotłownia 7 Piwnica magazyn 1992 ściany murowane 1992 ściany murowane 1992 ściany murowane 1992 ściany murowane 1992 ściany murowane rok budowy około 1898 parter cegła, piętro konstrukcja szkieletowa drewno wypełnione cegłą murowane - cegła murowane - cegła murowane - cegła murowane - cegła murowane - cegła murowane - cegła Pytanie nr 3 a) Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku. Proszę o: i) potwierdzenie, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu wyposażenia budynków i budowli, trwałych elementów elewacji od kradzieży, jest pod warunkiem, że znajdują się na terenie ogrodzonym, oświetlonym w porze nocnej i dozorowanym przynajmniej w czasie poza pracą placówki lub urządzenia i elementy znajdują się zamocowane na budynku na wysokości niemniejszej niż 2,5 metra od poziomu terenu lub na dachu budynku Wnioskowany zakres objęty jest ochroną w przypadku włączenia do zakresu ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej. ii) Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku kradzieży zwykłej w wysokości 500 zł iii) wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 300 zł dla ryzyka wandalizmu/ dewastacji Zamawiający wyjaśnia, iż nie może potwierdzić powyższego oraz nie akceptuje propozycji wprowadzenia powyższych franszyz. Pytanie nr 4 6

7 a) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Proszę o: i) wyłączenie z wykazu sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia (placówka Dom Pomocy Społecznej w Moryniu) instalacji oświetlenia ewakuacyjno awaryjnego poz. 7, dźwigów osobowych poz. 9 i 10 ii) potwierdzenie że Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie faktycznie poniesione, uzasadnione i udokumentowane koszty ratowania (gaszenia, rozbiórki, ewakuacji) przedmiotu ubezpieczenia w granicach sumy ubezpieczenia Zamawiający nie akceptuje wyłączenia powyższego sprzętu z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz potwierdza, iż Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie faktycznie poniesione, uzasadnione i udokumentowane koszty ratowania (gaszenia, rozbiórki, ewakuacji) przedmiotu ubezpieczenia w granicach sumy ubezpieczenia. Pytanie nr 5 a) Definicje pojęć dotyczących ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Proszę o: i) definicję ryzyka szadź ii) potwierdzenie, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela za zalanie przez nieszczelności dachowe, okienne i drzwiowe jest pod warunkiem dobrego stanu technicznego dachu, okien i drzwi i nie wynika z nie zamknięcia otworów okiennych/ drzwiowych lub innych otworów technicznych. Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkodę, jeżeli zalanie nastąpiło w skutek złego stanu technicznego dachu/ okien/ drzwi bądź braku konserwacji Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego Zamawiający wyjaśnia, iż szadź rozumiana będzie jako osad lodu utworzony z ziarenek rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury). Zamawiający potwierdza, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za zalanie przez nieszczelności dachowe, okienne i drzwiowe jest pod warunkiem dobrego stanu technicznego dachu, okien i drzwi i nie wynika z nie zamknięcia otworów okiennych/ drzwiowych lub innych otworów technicznych. Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkodę, jeżeli zalanie nastąpiło w skutek złego stanu technicznego dachu/ okien/ drzwi bądź braku konserwacji Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Pytanie nr 6 W jakim zakresie Zamawiający korzysta z usług podwykonawców, jakie zadania zlecane są wykonawcom Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie realizowanych i powierzonych Powiatowi zadań cześć z nich jest zlecana podwykonawcom. Dotyczy to np. realizacji napraw dróg i chodników. Pytanie nr 7 Czy Zmawiający we własnym zakresie zajmuje się utrzymaniem, remontem, zimowym i letnim utrzymaniem jezdni i chodników, czy zleca te czynności podmiotom zewnętrznym? (komu i w jakim zakresie?) Zamawiający wyjaśnia, iż w podanym zakresie czynności te wykonuje firma zewnętrzna tylko i wyłącznie na wcześniejsze polecenie zarządcy drogi. Pytanie nr 8 Jak często sprawdzany jest stan techniczny nawierzchni i skrajni dróg będących w zarządzie Zamawiającego? Zamawiający wyjaśnia, iż stan techniczny dróg sprawdzany jest na bieżąco przez pracowników Wydziału. Pytanie nr 9 Ile mostów jest w zarządzie powiatu i jaki jest ich stan techniczny? Zamawiający wyjaśnia, iż w zarządzie powiatu jest 19 mostów. Tak jak w przypadku dróg, mosty objęte są także bieżącym utrzymaniem. Ich stan należy określić jako dobry. Pytanie nr 10 Czy dla każdego rocznego okresu ubezpieczenia określona suma gwarancyjna zł dotyczy jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych (powstałych w okresie ubezpieczenia), oznaczających śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości jako skutków zdarzenia za które ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony? 7

8 Zamawiający potwierdza, iż określone suma gwarancyjna w wysokości ,00 zł dotyczy jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych dla każdego rocznego okresu ubezpieczenia. Pytanie nr 11 Proszę o potwierdzenie, że rozszerzenie wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych z włączeniem HIV i WZW dotyczy odpowiedzialności cywilną Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej za szkody powstałe w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń wymienionych w Ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008 r. Nr 234 poz z późniejszymi zmianami), w tym roszczeń związanych bezpośrednio lub pośrednio z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS) a Ubezpieczyciel poza wyłączeniami ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowo nie odpowiada za szkody, powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Ubezpieczonego wymogów higieniczno-sanitarnych lub procedur w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, przewidzianych przepisami prawa w zakresie działalności wykonywanej przez Ubezpieczonego oraz spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jakoba lub innych encefalopatii gąbczastych. Zamawiający potwierdza powyższe. Wykaz klauzul ubezpieczeniowych Pytanie nr 12 Proszę o wydzielenie z klauzuli reprezentantów, klauzuli zrzeczenia się regresu. Tym samym wnoszę o wykreślenie z treści klauzuli reprezentantów zapisu: Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe przeciwko pracownikom, osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, a także mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji Pytanie nr 13 Wnioskuję o obniżenie w klauzuli automatycznego pokrycia limitu nie powodującego konieczności dopłaty składki do wartości zł Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji Pytanie nr 14 Wnioskuję o wprowadzenie w klauzuli ubezpieczenia nowych miejsc limitu na lokalizację w wysokości nie więcej niż zł Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji Pytanie nr 15 wnoszę o wprowadzenie w klauzuli szybkiej likwidacji szkód zapisu: że klauzula dotyczy szkody nie większej niż zł Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższego zapisu. ZADANIE II Ubezpieczenia komunikacyjne Pytanie nr 16 a) III ubezpieczenie autocasco i) Czy wartość rynkowa pojazdów w załączniku nr 11 zgłaszanych do ubezpieczenia obejmuje wnioskowaną wartość wyposażenia dodatkowego w wysokości zł Zamawiający potwierdza powyższe OGÓLNE Pytanie nr 17 Czy zastosowanie mają wyłącznie z Ogólne Warunki Ubezpieczenia wykonawcy, o ile nie zostały one wyraźnie włączone przez Zamawiającego w treści SIWZ? 8

9 Zamawiający potwierdza, iż w umowie ubezpieczenia znajdą zastosowanie wyłączenia z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy, o ile nie będą sprzeczne z postanowieniami SIWZ. PYTANIA OD KOLEJNEGO WYKONAWCY Pytanie nr Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższej definicji uderzenia pojazdu: Za uderzenie pojazdu uważa się uderzenie przez pojazd mechaniczny w ubezpieczone mienie; definicja nie obejmuje pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez Ubezpieczającego lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność oraz szkód w pojazdach lub ich ładunkach. Pytanie nr 19 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższej definicji szkód wodociągowych: Za szkody wodociągowe uważa się szkody powstałe w wyniku zalania bezpośrednio wskutek: a) wydostania się wody, pary wodnej lub cieczy wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej lub technologicznej, b) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej, c) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci określonych w ppkt a), d) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku, o ile zdarzenia wymienione w ppkt a), b) i d) nie wystąpiły w następstwie: huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, gradu, deszczu nawalnego, śniegu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu, huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza zastosowanie powyższej definicji szkód wodociągowych Pytanie nr 20 Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu w ramach definicji szkód wodociągowych na szkody spowodowane wskutek zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem w wysokości ,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza wprowadzenie limitu w tym zakresie w wysokości ,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia. Pytanie nr 21 Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie z katalogu zdarzenie zdefiniowane jako zalanie oraz wyłączenie zdarzenia zalania z zakresu ubezpieczenia w pkt A.3.2 Załącznika nr 1 do SIWZ. W zamian proponujemy włączenie klauzuli topnienia śniegu zgodnie z poniższą treścią: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że w ramach ubezpieczenia ryzyka śniegu pokryte będą szkody będące następstwem zalania mienia na skutek topnienia śniegu i lodu zalegającego na dachach. Limit odpowiedzialności ,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie nr 22 Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie z katalogu zdarzenie zdefiniowane jako podtopienie oraz wyłączenie zdarzenia podtopienia z zakresu ubezpieczenia w pkt. A.3.2 Załącznika nr 1 do SIWZ? Pytanie nr 23 Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, czy wśród mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia znajdują się budynki lub budowle nieużytkowane. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, wykonawca wnosi o wskazanie tych budynków i budowli oraz udzielenie informacji: jak długo są nieużytkowane, jakie są plany w stosunku do tych budynków/budowli, czy są odłączone media i czy jest w nich sprawowany dozór. 9

10 Zamawiający wyjaśnia, iż wyjaśnienia w tym zakresie zawarte są w odpowiedzi na Pytanie nr 2 Pytanie nr 24 Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie środków niskocennych w systemie sum stałych? Jeżeli tak Wykonawca prosi o wskazanie sumy ubezpieczenia środków niskocennych oraz wskazanie według jakiej wartości zostały one zadeklarowane. Pytanie nr 25 Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie definicji terroryzmu zgodnie z poniższą treścią: 1. Za terroryzm uważa się nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy oraz skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza wprowadzenie definicji terroryzmu zgodnie z powyższą treścią. Pytanie nr 26 Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka szadzi (ryzyko niezdefiniowane w OWU)? Definicja dla ryzyka szadzi wskazana została w wyjaśnieniach do Pytania nr 5. Pytanie nr 27 Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie środków niskocennych w systemie sum stałych? Pytanie nr 28 Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie księgozbiorów w systemie sum stałych? Pytanie nr 29 Wykonawca prosi o wskazanie według jakiej wartości zostały zadeklarowane do ubezpieczenia Księgozbiory. Zamawiający wyjaśnia, iż księgozbiory ubezpieczone powinny być wg wartości odtworzeniowej. Pytanie nr 30 Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie nakładów adaptacyjnych według poniesionych lub przewidywanych w okresie ubezpieczenia wydatków? Jeżeli tak Wykonawca prosi o wskazanie tak oszacowanej Sumy Ubezpieczenia. Pytanie nr 31 Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie środków obrotowych w systemie sum stałych według najwyższej przewidywanej w okresie ubezpieczenia wartości dziennej odpowiadającej cenie ich nabycia lub kosztom wytworzenia? Pytanie nr 32 Czy Zamawiający dopuszcza szacowanie sumy ubezpieczenia mienia pracowniczego wg wartości rzeczywistej ( zgodnie z obowiązującymi OWU)? Pytanie nr 33 10

11 Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie wartości pieniężnych w systemie sum stałych? Pytanie nr 34 Czy Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia winien obejmować upadek drzew, budynków, budowli lub innych rzeczy na przedmiot ubezpieczenia tylko i wyłącznie w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia? Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie nr 35 Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli przepięć zgodnie z poniższą treścią w zakresie ubezpieczenia zgodnym z pkt A.3.3. Załącznika nr 1 do SIWZ: 1.Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel zrekompensuje szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe wskutek przepięć, za które uważa się gwałtowny wzrost napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych oraz wyłącznie jeżeli: a) istnieje zewnętrzny system ochrony przeciwpiorunowej, b) instalacje wewnątrz budynku są uziemione, 2.Zakresem ubezpieczenia obejmuje się również szkody powstałe wskutek przepięcia (przez które należy rozumieć gwałtowny wzrost napięcia w sieci elektrycznej) oraz wzbudzenia się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników, nie związanych z uderzeniem pioruna. 3. Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie obowiązuje w odniesieniu do mienia, co do którego istnieje możliwość otrzymania odszkodowania z tytułu innego zawartego ubezpieczenia. 4.Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wkładek topikowych, bezpieczników, styczników, odgromników, czujników, żarówek, lamp, grzejnych urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych linii przesyłowych. 5.Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: - szkód powstałych w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, potwierdzonych protokołem, - szkód w sitach i wężach, ogumieniu, okładzinach, opaskach z tkanin i tworzyw sztucznych, szczotkach, linach, łańcuchach, pasach, częściach szklanych i porcelanowych oraz innych elementach, których czas prawidłowego funkcjonowania jest krótszy od trwałości maszyny, aparatu i urządzenia - szkód powstałych wskutek przyczyny mechanicznej. 6.Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na szkody objęte niniejszą klauzulą wynosi ,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie nr 36 Czy Zamawiający dopuszcza w zamian za klauzulę obligatoryjną automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia w nowym miejscu wg poniższej treści z limitem odpowiedzialności dla ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych: ,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, dla ubezpieczenia kradzieży z włamaniem ,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, dla ubezpieczenia szyb od stłuczenia: 5.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu znajdującym się w miejscu innym niż miejsce ubezpieczenia określone w polisie pod następującymi warunkami: 1. W miejscu, do którego zostało przeniesione mienie spełnione są wymagania w zakresie zabezpieczeń określone w OWU, przy czym stan zabezpieczeń nie może być gorszy niż w miejscu ubezpieczenia określonym w umowie. 2. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe w tym mieniu nie przekroczy kwoty określonej w umowie. 3. W terminie do 30 dni od daty przeniesienia mienia Ubezpieczający poinformuje o tym fakcie Ubezpieczyciela określając jednocześnie adres, przedmiot ubezpieczenia i sumę ubezpieczenia przeniesionego mienia. W przypadku nie spełnienia warunku określonego w pkt. 3) ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w przeniesionym mieniu po upływie 30 dni od daty jego przeniesienia. Pytanie nr 37 Wykonawca wnosi o uzupełnienie Załącznika nr 9 do SIWZ o informacje, z jakiego materiału wykonane są główne elementy konstrukcyjne budynków, czyli: szkielet, ściany, stropy i pokrycie dachowe oraz roku budowy budynków. Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź na powyższe zawarta jest w wyjaśnianiach dotyczących Pytania nr 2 11

12 Pytanie nr 38 Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, czy wśród mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia znajdują się budynki/budowle wpisane do rejestru zabytków lub objęte opieką konserwatora zabytków. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, wykonawca wnosi o akceptację poniższej klauzuli: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU. Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź na powyższe zawarta jest w wyjaśnianiach dotyczących Pytania nr 2 Pytanie nr 39 Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli odbudowy po stratach całkowitych poprzez modyfikację pkt 2 klauzuli zgodnie z poniższym: 2) jeżeli suma ubezpieczenia została podana według wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto odszkodowanie jest wypłacane pod warunkiem zapewnienia odtworzenia / odbudowy zniszczonego mienia na dotychczasowym miejscu lub innym miejscy na terenie RP, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania jest ograniczona do kosztów ich odbudowy w dotychczasowym miejscy i w tych samych rozmiarach. W przypadku niespełnienia warunków dotyczących odtworzenia mienia, odszkodowanie zostanie wypłacone według wartości rzeczywistej. Pytanie nr 40 Wykonawca wnosi o wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy ubezpieczenia na 2 miesiące przed końcem każdego rocznego okresu ubezpieczenia w przypadku, gdy szkodowość w poszczególnych ryzykach (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności, ubezpieczenia komunikacyjne) przekroczy 60% lub o wprowadzenie możliwości renegocjacji stawek w przypadku, gdy szkodowość w poszczególnych ryzykach przekroczy 50%. Szkodowość liczona będzie jako stosunek wartości wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na dzień obliczania szkodowości do składki zarobionej na dzień obliczania szkodowości. Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższego, obowiązywać będą zapisy umowy generalnej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ ( 7). Pytanie nr 41 W związku z brakiem w SIWZ definicji zdarzenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC deliktowa i OC kontraktowa) w związku z prowadzoną działalnością Zamawiającego wykonawca wnosi o zamianę określenia zdarzenie na wypadek oraz potwierdzenie, że zastosowanie mają zapisy OWU wykonawcy i następująca definicja wypadku: za wypadek uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia. Przewidywany trigger został opisany w SIWZ Załącznik nr 1 Pytanie nr 42 W związku z brakiem określenia w SIWZ momentu zajścia wypadku ( zdarzenia zgodnie z SIWZ) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC deliktowa i OC kontraktowa) w związku z prowadzoną działalnością Zamawiającego wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zastosowanie mają OWU wykonawcy i następujący zakres czasowy: Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miał miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. Przewidywany trigger został opisany w SIWZ Załącznik nr 1 Pytanie nr 43 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści klauzuli ratalnej dotyczącej wszystkich ubezpieczeń komunikacyjnych zgodnie z poniższą treścią? 12

13 W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający/Ubezpieczony nie może zostać zobowiązany do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki w terminach i na warunkach innych, niż określone w umowie ubezpieczenia. Jednocześnie z wypłaconego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat składki. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód całkowitych. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej, z wypłaconego odszkodowania zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat składki. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza zastosowanie powyższej klauzuli. Pytanie nr 44 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU wykonawcy (dotyczy wszystkich ryzyk) Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie nr 45 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 24 września 2014r. do godz ? Zamawiający wyjaśnia, iż przesuwa termin składania ofert do 22 września 2014 r. do godz PYTANIE OD KOLEJNEGO WYKANAWCY Pytanie nr 46 Prosimy o wyrażenie zgody na skrócenie okresu ubezpieczenia do 12-stu miesięcy lub wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia przed końcem każdego okresu rozliczenia, w przypadku gdy wskaźnik szkodowości przekroczy próg 50% [wskaźnik szkodowości = (odszkodowania wypłacone + założone rezerwy) / (składka przypisana brutto 1,2 ) * 100%] Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje propozycji skrócenia okresu umowy generalnej do 12-stu miesięcy. Jeżeli chodzi o pozostałe, odpowiedź zawarta jest w wyjaśnieniach do Pytania nr 40 Pytanie nr 47 W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie następującej klauzuli: Klauzula wypowiedzenia umowy Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania z zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia. Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź zawarta jest w wyjaśnieniach dotyczących Pytania nr 40. Pytanie nr 48 Prosimy o informację czy zakres ubezpieczenia opisany w SIWZ jest tożsamy z zakresem w obecnie obowiązujących umowach? Jeśli nie, prosimy o wskazanie różnic. Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie nr 49 Prosimy o podanie szkodowości klienta wraz z założonymi rezerwami od r. do r. (w SIWZ wskazany okres szkodowości to r r). Zamawiający poniżej podaje aktualne dane dotyczące szkodowości na dzień r.: 13

14 Pytanie nr 50 Prosimy o podanie szkodowości klienta w oparciu o okresy ubezpieczenia ( r r.; r r.; r r.). Zamawiający wyjaśnia, iż aktualne dane dotyczące szkodowości zawarte są w wyjaśnieniach do Pytania nr 49. Pytanie nr 51 Prosimy o podanie przyczyn szkód. Zamawiający wyjaśnia, iż dane dotyczące szkodowości zawarte są w wyjaśnieniach do Pytania nr 49. Pytanie nr 52 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w SIWZ rozdział XXI Przewidywana zmiana umowy pkt. W następujący sposób: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może w szczególności na: 2. zmianie wysokości sum ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej za zgodą Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia, iż zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron. Pytanie nr 53 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach zamówienia uzupełniającego (rozdział XXVI) nie wymaga zastosowania stawek i składek z zamówienia podstawowego. Zamawiający potwierdza powyższe. 14

15 Pytanie nr 54 Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień r. Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź zawarta jest w wyjaśnieniach do Pytania nr 45. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Pytanie nr 55 W związku z ubezpieczeniem gotówki w transporcie prosimy o podanie: - maksymalnej wartości transportu gotówki, - ogólnej wartości wszystkich transportów gotówki w okresie ubezpieczenia, - sposobu wykonywania transportu gotówki ( pieszo, samochodem służbowym, samochodem specjalnym) - w jakich pojemnikach transportowana jest gotówka - czy załadunek do samochodu i rozładunek z samochodu odbywa się w sposób niewidoczny z zewnątrz - w jaki sposób ochraniany jest transport gotówki Zamawiający wyjaśnia, iż maksymalna kwota transportu gotówki to ,00 zł, w okresie ubezpieczenia łączna wartość transportowanej gotówki szacowana jest na około ,00 zł. Transport odbywa się zazwyczaj samochodem służbowym, bez stosowania specjalnych zabezpieczeń/pojemników. Pytanie nr 56 Prosimy o wskazanie wysokości łącznego limitu dla ryzyka kosztów naprawy zabezpieczeń? Zamawiający wyjaśnia, iż limit kosztów naprawy zabezpieczeń objęty jest w ramach sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Pytanie nr 57 Prosimy o uzupełnienie załącznika nr 9 wykaz budynków o: - rodzaj materiałów budowlanych z jakich wykonano budynek (mury, stropy, dach konstrukcja i pokrycie) - stan techniczny budynku (konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, sieć wodnokanalizacyjna i centralnego ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i gazowa) Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź zawarta jest w wyjaśnieniach dotyczących Pytania nr 2. Pytanie nr 58 Prosimy o uzupełnienie załącznika nr 9 wykaz budynków o: - rodzaj materiałów budowlanych z jakich wykonano budynek (mury, stropy, dach konstrukcja i pokrycie) - stan techniczny budynku (konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, sieć wodnokanalizacyjna i centralnego ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i gazowa) Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź zawarta jest w wyjaśnieniach dotyczących Pytania nr 2. Pytanie nr 59 Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynk i i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? Zamawiający potwierdza, iż w odpowiednim zakresie, w ramach obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, realizuje nałożone przez te przepisy obowiązki. Pytanie nr 60 Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)? 15

16 Zamawiający potwierdza, iż w odpowiednim zakresie, w ramach obowiązujących aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, realizuje nałożone przez te przepisy obowiązki. Pytanie nr 61 Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? Zamawiający potwierdza, iż w odpowiednim zakresie, w ramach obowiązujących aktów prawnych dotyczących prawa budowlanego, realizuje nałożone przez te przepisy obowiązki. Pytanie nr 62 Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. Zamawiający wyjaśnia, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. Pytanie nr 63 Czy wszystkie elementy drewniane w budynkach pokryte są warstwami ogniochronnymi (np. fobos), lub są obudowane/ pokryte płytą gipsowo-kartonową, tynkiem lub wylewką cementową? Zamawiający wyjaśnia, iż nie może potwierdzić powyższego. Pytanie nr 64 Czy instalacja elektryczna i wszystkie elementy instalacji elektrycznej (np. rozdzielnice, przełączniki) są odizolowane od elementów drewnianych (np. poprzez zastosowanie peszli lub uchwytów izolujących)? Zamawiający wyjaśnia, iż nie może potwierdzić powyższego. Pytanie nr 65 Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 20 latach w miejscu ubezpieczenia lub jego bezpośrednim sąsiedztwie wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia? Zamawiający wyjaśnia, iż nie ma wiedzy na temat wystąpienia na terenach placówek Powiatu powodzi w ostatnich 20 latach. Pytanie nr 66 Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych? Zamawiający wyjaśnia, iż wg aktualnego stanu wiedzy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zalewowych. Pytanie nr 67 Prosimy o podanie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako: wartość budynku, budowli, środków trwałych, nakładów wyposażenia zlokalizowanej w jednej strefie pożarowej (jednej lokalizacji). Zamawiający wyjaśnia, iż nie prowadzi ewidencji mienia wg powyższego. Pytanie nr 68 Prosimy o wskazanie obiektów wyłączonych z eksploatacji oraz ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. 16

17 Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź zawarta jest w wyjaśnieniach dotyczących Pytania nr 2. Pytanie nr 69 Prosimy o możliwość zawężenia zakresu ubezpieczenia do FLEXY w odniesieniu do mienia wyłączonego z eksploatacji. Pytanie nr 70 Czy Zamawiający potwierdza, że obiekty przeznaczone do rozbiórki nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia w ramach przedmiotowego postępowania? Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie nr 71 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższej klauzuli dla obiektów wyłączonych z eksploatacji: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że budynki/obiekty wyłączone z eksploatacji są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie przewidzianym umową ubezpieczenia, jednak po d warunkiem, że Ubezpieczający: zapewni regularny dozór tychże obiektów w okresach nie rzadszych niż 7 dni; prowadzi i będzie uzupełniał na bieżąco książki obiektów budowlanych; podejmie działania zmierzające do ich zachowania w należytym stanie technicznym (regularna konserwacja i przeglądy budynków/obiektów i ich instalacji, wykonywanie remontów i napraw bieżących); zapewni sprawność instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej. ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/obiekty wyłączone z eksploatacji, z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższej klauzuli. Pytanie nr 72 Prosimy o rozdzielenie s.u. dla mienia pracowniczego i uczniowskiego. Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji. Pytanie nr 73 Prosimy o podanie wartości ewidencyjnej oraz o zmianę systemu ubezpieczenia z pierwszego ryzyka na sumy stałe lub sumy zmienne dla następujących przedmiotów ubezpieczenia: środki niskocenne, nakłady adaptacyjne/inwestycyjne, mienie osób trzecich. Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji. Pytanie nr 74 Czy Zamawiający akceptuje w granicach sumy ubezpieczenia limit na pokrycie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do 10% wartości szkody nie więcej niż ,00 zł? Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższego limitu. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Pytanie nr 75 Czy Zamawiający akceptuje poniższą klauzulę dla sprzętu elektronicznego? Klauzula dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych (IT- Information Technology) Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia /warunków umowy ubezpieczenia/ dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę o następującej treści: W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 17

18 Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a, c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a. Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższej klauzuli. Pytanie nr 76 Czy objęty ubezpieczeniem sprzęt elektroniczny poddawany jest serwisowi wraz z konserwacją? Proszę o wskazanie czy jest on serwisowany przez wyszkolony własny personel czy przez firmę zewnętrzną? Zamawiający wyjaśnia, iż sprzęt elektroniczny poddawany jest serwisowi oraz konserwacji wg indywidualnych potrzeb w tym zakresie. Serwis wykonywany jest przez własny personel lub firmę zewnętrzną. Pytanie nr 77 Czy Zamawiający akceptuje klauzulę dla urządzeń o okresie eksploatacji powyżej 6 lat: Klauzula Odszkodowanie do wartości rzeczywistej sprzętu Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody. Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji. Pytanie nr 78 Prosimy o przedstawienie treści klauzuli konserwacji. Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem klauzuli konserwacji rozumie się wymóg realizacji obowiązku konserwacji sprzętu elektronicznego zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Pytanie nr 79 Czy Zamawiający akceptuje treść zmienionej klauzuli rozliczenia proporcjonalnego (pro rata temporis): Wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z umów ubezpieczenia, w szczególności związane ze zwrotem składek, dokonywane będą w systemie rozliczenia proporcjonalnego (pro rata) za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższego zapisu. Klauzule Pytanie nr 80 Prosimy o wprowadzenie w każdej klauzuli zapisu Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się Wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z umów ubezpieczenia, w szczególności związane ze zwrotem składek, dokonywane będą w systemie rozliczenia proporcjonalnego (pro rata) za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższego zapisu. Pytanie nr 81 Czy Zamawiający akceptuje treść poniższych klauzul: KLAUZULA KOSZTÓW AKCJI RATOWNICZEJ Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i 18

19 udokumentowane koszty akcji ratowniczej ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej, poniesione przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym objętym umową ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższej klauzuli. KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciela pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż ,00 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższej klauzuli. KLAUZULA KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA PRZED SZKODĄ Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, nie więcej niż ,00 zł. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższej klauzuli. KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. 2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego. 3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych. 4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 5. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższej klauzuli. 19

20 KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEPIĘCIA Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że : 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. 2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). 4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. 5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: W ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych ,00 zł Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji. KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. 2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 zł 5. Franszyza redukcyjna : 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5 000,00 zł Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższej klauzuli. KLAUZULA UBEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży urządzenia zewnętrzne należące do Ubezpieczonego, zainstalowane na budynkach lub budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego. Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższej klauzuli. KLAUZULA DEWASTACJI / WANDALIZMU Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: 5 000,00 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji. 20

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalone uchwałą nr UZ/326/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI Postanowienia wstępne...........

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Hestia Biznes Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla małych i

Bardziej szczegółowo

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw PZU Doradca Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU Koniec okresu ubezpieczenia: PZU Doradca najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Kod: KHH-BOŚ 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dane Ubezpieczającego: 21Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Rzewuskiego 8,

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo