UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ"

Transkrypt

1 UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP , KRS , kapitał zakładowy ,00zł, zwana dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Robert Wojcieszek Prezes Zarządu a:.. z siedzibą:., NIP. wpisanym do., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: -... w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych art. 39 i następne została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie, odpowiedzialność cywilną oraz pojazdy samochodowe i sprzętu Zamawiającego w 2014 roku, zwane dalej przedmiotem ubezpieczenia. 2. Szczegółowe zestawienie przedmiotu umowy ubezpieczenia, zawarte jest w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy formularz cenowy. 1. Warunki ubezpieczenia: 2 1) Wykonawca przyjmuje następujące miejsca ubezpieczenia, gdzie Zamawiający prowadzi działalność: Kozienice, ul. Wiślana; Kozienice, ul. Przemysłowa 15; Kozienice, ul. Głowaczowska 39; Kozienice, ul. Rodzina 1; Kozienice, cmentarz; teren Miasta i Gminy Kozienice. 2) Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia majątek Zamawiającego na poniższych warunkach: a) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów / zdarzeń losowych Zakres ubezpieczenia: - pożar, w tym pożar powstały w wyniku działania osób trzecich z zewnątrz budynku, uderzenie pioruna, wybuch / eksplozję, upadek statku powietrznego, - huragan, deszcz nawalny, śnieg, powódź, lawina, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie przez wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń wodno kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, sadzę, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu (w tym również należącego do Ubezpieczającego oraz jego pracowników), trzęsienie ziemi, - uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek przewrócenia się rosnących w pobliżu drzew lub budynków, budowli, urządzeń technicznych lub innych elementów, - skażenia lub zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia - koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, a także koszty akcji ratowniczej oraz szkody spowodowane tą akcją, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Za huragan przyjmuje się wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,9 m/s, ustalonej przez instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W uzasadnionych przypadkach lub braku możliwości uzyskania opinii IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie. Za szkody spowodowane huraganem uważa się również szkody powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan w ubezpieczone mienie.

2 Ustala się, że w ramach ubezpieczenia ryzyka śniegu pokryte będą zarówno szkody będące następstwem oddziaływania ciężaru śniegu/lodu na przedmiot ubezpieczenia, jak również szkody będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na ubezpieczone mienie w wyniku działania ciężaru śniegu/lodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia na skutek topnienia śniegu i lodu zalegającego na dachach. Za powódź przyjmuje się szkody powstałe wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących, np. wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych. Za szkody wodno kanalizacyjne przyjmuje się szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania i/lub innych instalacji, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem (również wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i innych zaworów. Miejsce ubezpieczenia: zgodnie z wykazem w 2 pkt. I. 1). Przedmiot i suma ubezpieczenia: - Budynki i budowle wraz ze stałymi elementami z łączną sumą ubezpieczenia: ,33 zł; - Środki trwałe (wyposażenie, maszyny i urządzenia) z łączną sumą ubezpieczenia: ,43 zł; - Środki obrotowe w magazynach z łączną sumą ubezpieczenia: ,00 zł; - Gotówka z łączną sumą ubezpieczenia: ,00 zł; Rodzaj wartości przedmiotu ubezpieczenia: - Budynki, budowle, środki trwałe wartość księgowa brutto, wartość odtworzeniowa, - Środki obrotowe wartość nabycia; System ubezpieczenia: - Budynki, budowle, środki trwałe i obrotowe - system sum stałych; - Pozostały rodzaj majątku system pierwszego ryzyka; Włączone klauzule: - klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia o ryzyko przepięć; - klauzula reprezentantów; - klauzula automatycznego pokrycia 20%; - klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia; - klauzula stempla bankowego; - klauzula zgłaszania szkód; - klauzula rozstrzygania sporów; - klauzula katastrofy budowlanej; - klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych; - klauzula pokrycia ubezpieczeniem kosztów poniesionych w związku z posiadaniem lub zarządzaniem siecią przewodów i rurociągów ciepłowniczych, wodno-kanalizacyjnych; - klauzula ubezpieczenia kosztów ekspertyz rzeczoznawczych; - klauzula ubezpieczenia awarii i szkód mechanicznych; - klauzula włączenia szkód powstałych wskutek działania mrozu - klauzula uznania stanu istniejących zabezpieczeń, za wystarczające; - klauzula odstąpienia od zasady niedoubezpieczenia oraz zasady proporcji; Franszyza redukcyjna: zniesiona b) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Zakres ubezpieczenia: Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek: - kradzieży z włamaniem, - rabunku, 2

3 - wandalizmu, - dewastacji, Za kradzież z włamaniem przyjmuje się zabór mienia z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń, lub zabór mienia z lokalu w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia. Za rabunek uważa się zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia wobec ubezpieczającego, osób działających w jego imieniu lub przez niego zatrudnionych albo po zmuszeniu przemocą fizyczną lub groźbą osoby posiadającej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi. Za dewastację przyjmuje się celowe uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia, w tym budynków i budowli. Jeśli dewastacji ulegnie mienie znajdujące się w pomieszczeniu/lokalu to sposób wejścia sprawców dewastacji do pomieszczenia/lokalu uważa się za nieistotny dla celu ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. W ramach w/w ryzyka dewastacji ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia szkód polegających na dewastacji budynków lub budowli polegających na ich pomalowaniu (tzw. graffiti), przy czym dla tego typu szkód (graffiti) ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialności w odniesieniu do ogrodzeń oraz budynków mieszkalnych (wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych). Za wandalizm przyjmuje się celowe zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia po dokonaniu włamania do lokalu/pomieszczenia, w którym znajdowało się ubezpieczone mienie. W ramach ubezpieczenia gotówki w transporcie, ubezpieczeniem objęta jest również gotówka przenoszona lub przewożona przez pracowników czy współpracowników KGK Sp. z o.o. w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych, w tym m.in. wszelkich inkasentów oraz pracowników pobierających zaliczki. Miejsce ubezpieczenia: zgodnie z wykazem w 2 pkt. I. 1)., w odniesieniu do gotówki w transporcie: teren RP Przedmiot i suma ubezpieczenia: - Środki obrotowe w magazynach od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu: PLN - Środki trwałe (wyposażenie, elektronika starsza niż 2009 r., maszyny i urządzenia) od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu: PLN - Środki trwałe oraz obrotowe od dewastacji: PLN - Gotówka w lokalu od rabunku: PLN - Gotówka w lokalu od kradzieży z włamaniem: PLN - Gotówka w transporcie od rabunku: PLN Rodzaj wartości przedmiotu ubezpieczenia: - Środki obrotowe wartość nabycia; - Środki trwałe, mienie pracownicze wartość odtworzenia mienia; - Gotówka wartość nominalna; System ubezpieczenia: system pierwszego ryzyka; Udział własny w szkodzie / franszyza redukcyjna: brak Włączone klauzule: - klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia; - klauzula stempla bankowego; - klauzula zgłaszania szkód; - klauzula reprezentantów; - klauzula uznania stanu istniejących zabezpieczeń, za wystarczające; - klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia; - klauzula rozstrzygania sporów; - klauzula ubezpieczenia kosztów ekspertyz rzeczoznawczych. c) Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Zakres ubezpieczenia: Wszystkie szkody materialne, w szczególności powstałe w wyniku nagłych, nieprzewidzianych, niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń prowadzących do zniszczenia, uszkodzenia lub 3

4 utraty przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną. Ochroną objęte są również szkody wynikłe z: - kradzieży z włamaniem i rabunku oraz szkody będące bezpośrednio lub pośrednio związane tym zdarzeniem; - celowe i świadome zniszczenie przez osoby trzecie; - niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, błędna obsługa, zaniedbanie; - szkody bezpośrednio lub pośrednio powstałe wskutek przerwy w dostawie lub niewłaściwych parametrów elektryczności; Miejsce ubezpieczenia: - Sprzęt elektroniczny stacjonarny: zgodnie z wykazem w 2 pkt. 1. 1). - Sprzęt elektroniczny przenośny: teren RP Przedmiot i suma ubezpieczenia: - Sprzęt elektroniczny stacjonarny o łącznej wartości: ,59 zł; - Sprzęt elektroniczny przenośny o łącznej wartości: 59288,97 zł; Rodzaj wartości przedmiotu ubezpieczenia: wartość księgowa brutto (KB), wartość odtworzeniowa; - System ubezpieczenia: system sum stałych; Włączone klauzule: - klauzula reprezentantów; - klauzula automatycznego pokrycia 20%; - klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia; - klauzula stempla bankowego; - klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego; - klauzula zgłaszania szkód; - klauzula uznania stanu istniejących zabezpieczeń, za wystarczające; - klauzula odstąpienia od zasady niedoubezpieczenia oraz zasady proporcji; - klauzula rozstrzygania sporów; - klauzula ubezpieczenia kosztów ekspertyz rzeczoznawczych: Franszyza redukcyjna dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego: 350 PLN d) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz prowadzenia działalności, o której mowa w pkt. II/6 SIWZ z rozszerzeniem o: - odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy, sublimit: zł na jedno i wszystkie zdarzenia, - odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w następstwie awarii, działania, eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, sublimit: zł na jedno i wszystkie zdarzenia, - odpowiedzialność cywilną związaną z zarządzaniem nieruchomościami, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem w nienależytym stanie ulic, chodników, parków, targowisk, itp, sublimit: zł na jedno i wszystkie zdarzenia, - odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez niedostarczenie energii cieplnej bądź dostarczenie energii o niewłaściwych parametrach sublimit: zł na jedno i wszystkie zdarzenia, - odpowiedzialność cywilna z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania kontraktu (odpowiedzialność cywilna kontraktowa), sublimit: zł na jedno i wszystkie zdarzenia, - odpowiedzialność cywilna związana z wywozem nieczystości i utylizacją odpadów, sublimit zł na jedno i wszystkie zdarzenia, - odpowiedzialność za koszty wynikające z utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów (ksiąg cmentarnych) w związku z administracją cmentarza parafialnego w Kozienicach, sublimit zł 4

5 na jedno i wszystkie zdarzenia, przy czym Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie faktyczne koszty odtworzenia wyżej wymienionych dokumentów. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia bez względy na czas zgłoszenia roszczeń (w ustawowo przewidzianym terminie) przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że zdarzyły się w chwili powstania pierwszej szkody. Definicja wypadku ubezpieczeniowego: Za wypadek ubezpieczeniowy przyjmuje się śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy lub wystąpienie uszczerbku majątkowego. Definicja osób, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność: Za osoby, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność uważa się osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych, a także stażystów, praktykantów, wolontariuszy. Inne istotne postanowienia: - Umowa ubezpieczenia obejmuje również odpowiedzialność cywilną za straty majątkowe będące następstwem szkód osobowych i rzeczowych. - Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje również szkody wyrządzone na skutek niedbalstwa lub rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz przez osoby, za którą ponosi on odpowiedzialność. - W umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej, nie mają zastosowania jakiekolwiek zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia ograniczające lub zwalniające z odpowiedzialności Ubezpieczyciela w związku z kontraktami zawartymi przed okresem ubezpieczenia. Miejsce ubezpieczenia: teren RP Suma gwarancyjna: zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Włączone klauzule: - klauzula stempla bankowego; - klauzula rozstrzygania sporów; Udział własny w szkodzie / franszyza redukcyjna: zniesiona e) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości Zakres ubezpieczenia: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. Nr 205, poz. 1359). Suma gwarancyjna: EUR Udział własny: zniesiony Liczba osób zatrudnionych przez Zamawiającego, podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu:1 f) Ubezpieczenia komunikacyjne Warunki mają zastosowanie do wszystkich pojazdów nabywanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, w tym także do pojazdów leasingowanych, których użytkownikiem jest Zamawiający. Zakres ubezpieczenia: OC - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych z wymaganą sumą gwarancyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 392 z późniejszymi zmianami). 5

6 AC Ubezpieczenie autocasco obejmujące szkody w związku z ruchem i postojem pojazdów oraz kradzieżą i rabunkiem. Ubezpieczenie autocasco obejmuje: - szkody spowodowane zalaniem oraz powodzią. - system rozliczania szkód bez uwzględnienia potrąceń amortyzacyjnych oraz pozwala na rozliczenie szkód na podstawie przedstawionych rachunków serwisów oraz warsztatów naprawczych. - suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania bez względu na ich wysokość przez okres ubezpieczenia - dotyczy szkód częściowych - zniesiony udział własny w szkodach częściowych, całkowitych i kradzieżowych oraz bez względu na wiek kierującego pojazdem (dotyczy również pojazdów leasingowych) - zniesione ograniczenie wypłaty odszkodowania w związku z naruszeniem przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym (m.in. nie przestrzeganie znaku STOP, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, rozmowę przez telefon komórkowy bez podłączonego zestawu głośnomówiącego itp.) - zniesione ograniczenie wypłaty odszkodowania w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości - wartość pojazdu fabrycznie nowego nie ulega zmianie w okresie 6 miesięcy od daty wystawienia faktury bez limitu kilometrów W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych od kradzieży i rabunku, zainstalowane w nich zabezpieczenia przeciwkradzieżowe uznaje się za wystarczające. NW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów z sumą ubezpieczenia min zł. - klauzula stempla bankowego; Udział własny w szkodzie / franszyza redukcyjna: zniesiona 2. Treści klauzul ubezpieczeniowych: Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia o ryzyko przepięć: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczeń ustala się, że zakres ubezpieczenia mienia rozszerza się o szkody powstałe o szkody spowodowane przepięciami rozumianymi jako wzrost napięcia w sieci elektrycznej powstały w związku z wyładowaniami atmosferycznymi oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego tj. zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach oraz żarówkach. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Klauzula reprezentantów: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się uważa się wyłącznie Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Klauzula automatycznego pokrycia 20%: Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowonabyte mienie, lub mienie, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia. Wartość mienia objętego automatyczną ochroną nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia mienia. 6

7 Składka z tytułu zwiększenia sumy ubezpieczenia naliczana będzie przez Ubezpieczyciela kwartalnie w systemie pro rata. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela w terminie 30 dni po zakończeniu każdego kwartału okresu ubezpieczenia aktualną wartość mienia. W razie nieopłacenia składki we wskazanym terminie odpowiedzialność Ubezpieczyciela ogranicza się do sumy, za którą została opłacona składka. Zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad limit określony powyżej, Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela bezpośrednio przed lub po wprowadzeniu zmiany. W ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie w okresie sporządzenia wykazu majątku stanowiącego integralną część wniosku o ubezpieczenie, a końcem pierwszego kwartału trwania tej umowy. W ramach rozliczeń kwartalnych wynikających z treści niniejszej klauzuli Ubezpieczający ma prawo do uwzględnienia w nich dokonanych likwidacji, sprzedaży i innych zmniejszeń w stanie majątku, z zastrzeżeniem, że likwidacja danego składnika majątku nie wynika ze szkody, z której powstaniem, wiązała się wyplata odszkodowania z niniejszej umowy ubezpieczenia. Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia: Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału okresu ubezpieczenia nowe miejsca ubezpieczenia wraz z wartością mienia znajdującego się w nowych lokalizacjach. Wymóg podania wartości mienia w nowych lokalizacjach nie dotyczy mienia ubezpieczanego na zasadzie pierwszego ryzyka. Jeśli w związku z uruchomieniem nowej lokalizacji związane jest przyjęcie do ubezpieczenia nowego mienia, to wówczas odbywa się ono na zasadach klauzuli automatycznego pokrycia 20%. Klauzula stempla bankowego: Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym o ile w momencie jego składania na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość środków płatniczych. Klauzula zgłaszania szkód: W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczający ma obowiązek dokonać zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub podjęcia o niej wiadomości. Zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki nie zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy nie zawiadomienie w terminie uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. Klauzula uznania stanu istniejących zabezpieczeń, za wystarczające: Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach, przy czym po przeprowadzeniu inspekcji nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ponadto Ubezpieczyciel oświadcza, że znane mu były fakty niezbędne do oszacowania ryzyka w momencie zawierania niniejszej umowy, o ile nie zostały one podstępnie zatajone przez Ubezpieczającego. Klauzula pokrycia ubezpieczeniem kosztów poniesionych w związku z posiadaniem lub zarządzaniem siecią przewodów i rurociągów ciepłowniczych, wodno-kanalizacyjnych: Ubezpieczyciel pokryje zwrot kosztów związanych z usunięciem pęknięć i nieszczelności oraz wykryciem nieszczelności w sieci przewodów i rurociągów ciepłowniczych, wodnokanalizacyjnych a także kosztów związanych z usunięciem szkód powstałych z rozmycia przez wodę wydostającą się z pękniętych lub nieszczelnych sieci przewodów i rurociągów ciepłowniczych, wodno-kanalizacyjnych. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 7

8 Udział własny w szkodzie / franszyza redukcyjna: 5% przyznanego odszkodowania, nie mniej niż 300 zł. Klauzula odstąpienia od zasady niedoubezpieczenia oraz zasady proporcji: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczeń ustala się, że w odniesieniu do ubezpieczanego mienia nie będzie stosowana zasada proporcji i instytucji niedoubezpieczenia przy wypłacie odszkodowań. Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia: W systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, z chwilą wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel automatycznie przywraca dotychczasową sumę ubezpieczenia, jeżeli w ubezpieczeniu ma zastosowanie zasada konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczeń ustala się, że Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym przenośnym użytkowanym poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe poza terenem RP. W przypadku szkód związanych z kradzieżą z włamaniem ubezpieczonego sprzętu elektronicznego z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada jedynie wówczas, gdy pojazd posiadał trwałe zadaszenie, w trakcie postoju pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki oraz włączony został system alarmowy zainstalowany w pojeździe, sprzęt pozostawiony w pojeździe był niewidoczny z zewnątrz. Klauzula rozstrzygania sporów: Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula katastrofy budowlanej: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego spowodowane gwałtownym, niezamierzonym zniszczeniem budynku bądź budowli lub ich części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości elementów konstrukcyjnych budynku bądź budowli. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż: a) 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, b) 90 lat dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej 2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 3) wyłączonych z eksploatacji, 4) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł. Udział własny w szkodzie / franszyza redukcyjna: 10% przyznanego odszkodowania, nie mniej niż 2000 zł. Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych Na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych, które nie wymagają pozwolenia na budowę z następującymi limitami odpowiedzialności: a) szkody w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia, b) szkody w nakładach i materiałach do limitu odpowiedzialności ,00 zł, Udział własny w szkodzie / franszyza redukcyjna: 10% przyznanego odszkodowania, nie mniej niż 2000 zł. Klauzula ubezpieczenia kosztów ekspertyz rzeczoznawczych: 8

9 Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć koszty związane z wykonaniem zewnętrznych ekspertyz w celu ustalenia wysokości szkody. Koszty te będą pokrywane do 10% wartości szkody oraz zwracane powyżej sumy ubezpieczenia. Klauzula ubezpieczenia awarii i szkód mechanicznych: Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny, urządzenia, aparaty od awarii oraz szkód mechanicznych spowodowanych: a) działaniem człowieka, b) wadami produkcyjnymi, c) przyczynami eksploatacyjnymi. Za szkody spowodowane: a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieostrożności, niewłaściwego użytkowania, braku wprawy, błędów operatora oraz świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie, b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się szkody powstałe w związku z eksploatacją maszyny, polegające na samoistnym uszkodzeniu lub zniszczeniu jej funkcji w drodze fizycznego uszkodzenia poszczególnych elementów maszyny przez np. siły odśrodkowe, eksplozję lub implozję, wadliwe działanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, brak wody w kotłach parowych, przegrzanie, nadmierne ciśnienie itp.. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, d) będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia) maszyny, e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez warsztat naprawczy, f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: zł Klauzula włączenia szkód powstałych wskutek działania mrozu Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonych instalacjach powstałe wskutek działania mrozu. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na szkody objęte niniejszą klauzulą wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Wartość przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:.; słownie;.. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ubezpieczenia uzupełniającego wg stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym. 4 Okres ubezpieczenia: od dnia r. do dnia r Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego polis ubezpieczeniowych. 9

10 2. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w dostawie polis ubezpieczeniowych po wymaganym terminie tj r. w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 3. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy. 7 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub, jeżeli przedmiot umowy odbiega jakościowo od wymagań Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, której jakość nie odbiega od wymagań Zamawiającego. 8 Do bieżącej współpracy przy realizacji przedmiotu umowy, strony wyznaczają przedstawicieli w osobach: a) Zamawiający Dariusz Brzozowski, telefax. /48/ lub b) Wykonawca - tel.. 9 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 10 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 11 Strony zobowiązują się dążyć do uregulowania ewentualnych sporów wynikłych w toku realizacji umowy w drodze negocjacji. Jeżeli negocjacje nie przyniosą rezultatu, będą rozstrzygane przez właściwy Sąd, w/g siedziby Zamawiającego. 12 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 10

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw PZU Doradca Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU Koniec okresu ubezpieczenia: PZU Doradca najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalone uchwałą nr UZ/326/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI Postanowienia wstępne...........

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 5 ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE MIENIA... 11 Zasady ogólne... 11 UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Kod: KHH-BOŚ 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Hestia Biznes Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla małych i

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo