UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ"

Transkrypt

1 UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP , KRS , kapitał zakładowy ,00zł, zwana dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Robert Wojcieszek Prezes Zarządu a:.. z siedzibą:., NIP. wpisanym do., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: -... w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych art. 39 i następne została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie, odpowiedzialność cywilną oraz pojazdy samochodowe i sprzętu Zamawiającego w 2014 roku, zwane dalej przedmiotem ubezpieczenia. 2. Szczegółowe zestawienie przedmiotu umowy ubezpieczenia, zawarte jest w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy formularz cenowy. 1. Warunki ubezpieczenia: 2 1) Wykonawca przyjmuje następujące miejsca ubezpieczenia, gdzie Zamawiający prowadzi działalność: Kozienice, ul. Wiślana; Kozienice, ul. Przemysłowa 15; Kozienice, ul. Głowaczowska 39; Kozienice, ul. Rodzina 1; Kozienice, cmentarz; teren Miasta i Gminy Kozienice. 2) Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia majątek Zamawiającego na poniższych warunkach: a) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów / zdarzeń losowych Zakres ubezpieczenia: - pożar, w tym pożar powstały w wyniku działania osób trzecich z zewnątrz budynku, uderzenie pioruna, wybuch / eksplozję, upadek statku powietrznego, - huragan, deszcz nawalny, śnieg, powódź, lawina, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie przez wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń wodno kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, sadzę, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu (w tym również należącego do Ubezpieczającego oraz jego pracowników), trzęsienie ziemi, - uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek przewrócenia się rosnących w pobliżu drzew lub budynków, budowli, urządzeń technicznych lub innych elementów, - skażenia lub zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia - koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, a także koszty akcji ratowniczej oraz szkody spowodowane tą akcją, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Za huragan przyjmuje się wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,9 m/s, ustalonej przez instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W uzasadnionych przypadkach lub braku możliwości uzyskania opinii IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie. Za szkody spowodowane huraganem uważa się również szkody powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan w ubezpieczone mienie.

2 Ustala się, że w ramach ubezpieczenia ryzyka śniegu pokryte będą zarówno szkody będące następstwem oddziaływania ciężaru śniegu/lodu na przedmiot ubezpieczenia, jak również szkody będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na ubezpieczone mienie w wyniku działania ciężaru śniegu/lodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia na skutek topnienia śniegu i lodu zalegającego na dachach. Za powódź przyjmuje się szkody powstałe wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących, np. wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych. Za szkody wodno kanalizacyjne przyjmuje się szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania i/lub innych instalacji, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem (również wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i innych zaworów. Miejsce ubezpieczenia: zgodnie z wykazem w 2 pkt. I. 1). Przedmiot i suma ubezpieczenia: - Budynki i budowle wraz ze stałymi elementami z łączną sumą ubezpieczenia: ,33 zł; - Środki trwałe (wyposażenie, maszyny i urządzenia) z łączną sumą ubezpieczenia: ,43 zł; - Środki obrotowe w magazynach z łączną sumą ubezpieczenia: ,00 zł; - Gotówka z łączną sumą ubezpieczenia: ,00 zł; Rodzaj wartości przedmiotu ubezpieczenia: - Budynki, budowle, środki trwałe wartość księgowa brutto, wartość odtworzeniowa, - Środki obrotowe wartość nabycia; System ubezpieczenia: - Budynki, budowle, środki trwałe i obrotowe - system sum stałych; - Pozostały rodzaj majątku system pierwszego ryzyka; Włączone klauzule: - klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia o ryzyko przepięć; - klauzula reprezentantów; - klauzula automatycznego pokrycia 20%; - klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia; - klauzula stempla bankowego; - klauzula zgłaszania szkód; - klauzula rozstrzygania sporów; - klauzula katastrofy budowlanej; - klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych; - klauzula pokrycia ubezpieczeniem kosztów poniesionych w związku z posiadaniem lub zarządzaniem siecią przewodów i rurociągów ciepłowniczych, wodno-kanalizacyjnych; - klauzula ubezpieczenia kosztów ekspertyz rzeczoznawczych; - klauzula ubezpieczenia awarii i szkód mechanicznych; - klauzula włączenia szkód powstałych wskutek działania mrozu - klauzula uznania stanu istniejących zabezpieczeń, za wystarczające; - klauzula odstąpienia od zasady niedoubezpieczenia oraz zasady proporcji; Franszyza redukcyjna: zniesiona b) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Zakres ubezpieczenia: Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek: - kradzieży z włamaniem, - rabunku, 2

3 - wandalizmu, - dewastacji, Za kradzież z włamaniem przyjmuje się zabór mienia z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń, lub zabór mienia z lokalu w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia. Za rabunek uważa się zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia wobec ubezpieczającego, osób działających w jego imieniu lub przez niego zatrudnionych albo po zmuszeniu przemocą fizyczną lub groźbą osoby posiadającej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi. Za dewastację przyjmuje się celowe uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia, w tym budynków i budowli. Jeśli dewastacji ulegnie mienie znajdujące się w pomieszczeniu/lokalu to sposób wejścia sprawców dewastacji do pomieszczenia/lokalu uważa się za nieistotny dla celu ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. W ramach w/w ryzyka dewastacji ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia szkód polegających na dewastacji budynków lub budowli polegających na ich pomalowaniu (tzw. graffiti), przy czym dla tego typu szkód (graffiti) ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialności w odniesieniu do ogrodzeń oraz budynków mieszkalnych (wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych). Za wandalizm przyjmuje się celowe zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia po dokonaniu włamania do lokalu/pomieszczenia, w którym znajdowało się ubezpieczone mienie. W ramach ubezpieczenia gotówki w transporcie, ubezpieczeniem objęta jest również gotówka przenoszona lub przewożona przez pracowników czy współpracowników KGK Sp. z o.o. w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych, w tym m.in. wszelkich inkasentów oraz pracowników pobierających zaliczki. Miejsce ubezpieczenia: zgodnie z wykazem w 2 pkt. I. 1)., w odniesieniu do gotówki w transporcie: teren RP Przedmiot i suma ubezpieczenia: - Środki obrotowe w magazynach od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu: PLN - Środki trwałe (wyposażenie, elektronika starsza niż 2009 r., maszyny i urządzenia) od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu: PLN - Środki trwałe oraz obrotowe od dewastacji: PLN - Gotówka w lokalu od rabunku: PLN - Gotówka w lokalu od kradzieży z włamaniem: PLN - Gotówka w transporcie od rabunku: PLN Rodzaj wartości przedmiotu ubezpieczenia: - Środki obrotowe wartość nabycia; - Środki trwałe, mienie pracownicze wartość odtworzenia mienia; - Gotówka wartość nominalna; System ubezpieczenia: system pierwszego ryzyka; Udział własny w szkodzie / franszyza redukcyjna: brak Włączone klauzule: - klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia; - klauzula stempla bankowego; - klauzula zgłaszania szkód; - klauzula reprezentantów; - klauzula uznania stanu istniejących zabezpieczeń, za wystarczające; - klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia; - klauzula rozstrzygania sporów; - klauzula ubezpieczenia kosztów ekspertyz rzeczoznawczych. c) Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Zakres ubezpieczenia: Wszystkie szkody materialne, w szczególności powstałe w wyniku nagłych, nieprzewidzianych, niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń prowadzących do zniszczenia, uszkodzenia lub 3

4 utraty przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną. Ochroną objęte są również szkody wynikłe z: - kradzieży z włamaniem i rabunku oraz szkody będące bezpośrednio lub pośrednio związane tym zdarzeniem; - celowe i świadome zniszczenie przez osoby trzecie; - niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, błędna obsługa, zaniedbanie; - szkody bezpośrednio lub pośrednio powstałe wskutek przerwy w dostawie lub niewłaściwych parametrów elektryczności; Miejsce ubezpieczenia: - Sprzęt elektroniczny stacjonarny: zgodnie z wykazem w 2 pkt. 1. 1). - Sprzęt elektroniczny przenośny: teren RP Przedmiot i suma ubezpieczenia: - Sprzęt elektroniczny stacjonarny o łącznej wartości: ,59 zł; - Sprzęt elektroniczny przenośny o łącznej wartości: 59288,97 zł; Rodzaj wartości przedmiotu ubezpieczenia: wartość księgowa brutto (KB), wartość odtworzeniowa; - System ubezpieczenia: system sum stałych; Włączone klauzule: - klauzula reprezentantów; - klauzula automatycznego pokrycia 20%; - klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia; - klauzula stempla bankowego; - klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego; - klauzula zgłaszania szkód; - klauzula uznania stanu istniejących zabezpieczeń, za wystarczające; - klauzula odstąpienia od zasady niedoubezpieczenia oraz zasady proporcji; - klauzula rozstrzygania sporów; - klauzula ubezpieczenia kosztów ekspertyz rzeczoznawczych: Franszyza redukcyjna dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego: 350 PLN d) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz prowadzenia działalności, o której mowa w pkt. II/6 SIWZ z rozszerzeniem o: - odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy, sublimit: zł na jedno i wszystkie zdarzenia, - odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w następstwie awarii, działania, eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, sublimit: zł na jedno i wszystkie zdarzenia, - odpowiedzialność cywilną związaną z zarządzaniem nieruchomościami, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem w nienależytym stanie ulic, chodników, parków, targowisk, itp, sublimit: zł na jedno i wszystkie zdarzenia, - odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez niedostarczenie energii cieplnej bądź dostarczenie energii o niewłaściwych parametrach sublimit: zł na jedno i wszystkie zdarzenia, - odpowiedzialność cywilna z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania kontraktu (odpowiedzialność cywilna kontraktowa), sublimit: zł na jedno i wszystkie zdarzenia, - odpowiedzialność cywilna związana z wywozem nieczystości i utylizacją odpadów, sublimit zł na jedno i wszystkie zdarzenia, - odpowiedzialność za koszty wynikające z utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów (ksiąg cmentarnych) w związku z administracją cmentarza parafialnego w Kozienicach, sublimit zł 4

5 na jedno i wszystkie zdarzenia, przy czym Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie faktyczne koszty odtworzenia wyżej wymienionych dokumentów. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia bez względy na czas zgłoszenia roszczeń (w ustawowo przewidzianym terminie) przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że zdarzyły się w chwili powstania pierwszej szkody. Definicja wypadku ubezpieczeniowego: Za wypadek ubezpieczeniowy przyjmuje się śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy lub wystąpienie uszczerbku majątkowego. Definicja osób, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność: Za osoby, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność uważa się osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych, a także stażystów, praktykantów, wolontariuszy. Inne istotne postanowienia: - Umowa ubezpieczenia obejmuje również odpowiedzialność cywilną za straty majątkowe będące następstwem szkód osobowych i rzeczowych. - Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje również szkody wyrządzone na skutek niedbalstwa lub rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz przez osoby, za którą ponosi on odpowiedzialność. - W umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej, nie mają zastosowania jakiekolwiek zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia ograniczające lub zwalniające z odpowiedzialności Ubezpieczyciela w związku z kontraktami zawartymi przed okresem ubezpieczenia. Miejsce ubezpieczenia: teren RP Suma gwarancyjna: zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Włączone klauzule: - klauzula stempla bankowego; - klauzula rozstrzygania sporów; Udział własny w szkodzie / franszyza redukcyjna: zniesiona e) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości Zakres ubezpieczenia: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. Nr 205, poz. 1359). Suma gwarancyjna: EUR Udział własny: zniesiony Liczba osób zatrudnionych przez Zamawiającego, podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu:1 f) Ubezpieczenia komunikacyjne Warunki mają zastosowanie do wszystkich pojazdów nabywanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, w tym także do pojazdów leasingowanych, których użytkownikiem jest Zamawiający. Zakres ubezpieczenia: OC - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych z wymaganą sumą gwarancyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 392 z późniejszymi zmianami). 5

6 AC Ubezpieczenie autocasco obejmujące szkody w związku z ruchem i postojem pojazdów oraz kradzieżą i rabunkiem. Ubezpieczenie autocasco obejmuje: - szkody spowodowane zalaniem oraz powodzią. - system rozliczania szkód bez uwzględnienia potrąceń amortyzacyjnych oraz pozwala na rozliczenie szkód na podstawie przedstawionych rachunków serwisów oraz warsztatów naprawczych. - suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania bez względu na ich wysokość przez okres ubezpieczenia - dotyczy szkód częściowych - zniesiony udział własny w szkodach częściowych, całkowitych i kradzieżowych oraz bez względu na wiek kierującego pojazdem (dotyczy również pojazdów leasingowych) - zniesione ograniczenie wypłaty odszkodowania w związku z naruszeniem przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym (m.in. nie przestrzeganie znaku STOP, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, rozmowę przez telefon komórkowy bez podłączonego zestawu głośnomówiącego itp.) - zniesione ograniczenie wypłaty odszkodowania w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości - wartość pojazdu fabrycznie nowego nie ulega zmianie w okresie 6 miesięcy od daty wystawienia faktury bez limitu kilometrów W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych od kradzieży i rabunku, zainstalowane w nich zabezpieczenia przeciwkradzieżowe uznaje się za wystarczające. NW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów z sumą ubezpieczenia min zł. - klauzula stempla bankowego; Udział własny w szkodzie / franszyza redukcyjna: zniesiona 2. Treści klauzul ubezpieczeniowych: Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia o ryzyko przepięć: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczeń ustala się, że zakres ubezpieczenia mienia rozszerza się o szkody powstałe o szkody spowodowane przepięciami rozumianymi jako wzrost napięcia w sieci elektrycznej powstały w związku z wyładowaniami atmosferycznymi oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego tj. zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach oraz żarówkach. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Klauzula reprezentantów: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się uważa się wyłącznie Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Klauzula automatycznego pokrycia 20%: Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowonabyte mienie, lub mienie, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia. Wartość mienia objętego automatyczną ochroną nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia mienia. 6

7 Składka z tytułu zwiększenia sumy ubezpieczenia naliczana będzie przez Ubezpieczyciela kwartalnie w systemie pro rata. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela w terminie 30 dni po zakończeniu każdego kwartału okresu ubezpieczenia aktualną wartość mienia. W razie nieopłacenia składki we wskazanym terminie odpowiedzialność Ubezpieczyciela ogranicza się do sumy, za którą została opłacona składka. Zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad limit określony powyżej, Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela bezpośrednio przed lub po wprowadzeniu zmiany. W ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie w okresie sporządzenia wykazu majątku stanowiącego integralną część wniosku o ubezpieczenie, a końcem pierwszego kwartału trwania tej umowy. W ramach rozliczeń kwartalnych wynikających z treści niniejszej klauzuli Ubezpieczający ma prawo do uwzględnienia w nich dokonanych likwidacji, sprzedaży i innych zmniejszeń w stanie majątku, z zastrzeżeniem, że likwidacja danego składnika majątku nie wynika ze szkody, z której powstaniem, wiązała się wyplata odszkodowania z niniejszej umowy ubezpieczenia. Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia: Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału okresu ubezpieczenia nowe miejsca ubezpieczenia wraz z wartością mienia znajdującego się w nowych lokalizacjach. Wymóg podania wartości mienia w nowych lokalizacjach nie dotyczy mienia ubezpieczanego na zasadzie pierwszego ryzyka. Jeśli w związku z uruchomieniem nowej lokalizacji związane jest przyjęcie do ubezpieczenia nowego mienia, to wówczas odbywa się ono na zasadach klauzuli automatycznego pokrycia 20%. Klauzula stempla bankowego: Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym o ile w momencie jego składania na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość środków płatniczych. Klauzula zgłaszania szkód: W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczający ma obowiązek dokonać zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub podjęcia o niej wiadomości. Zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki nie zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy nie zawiadomienie w terminie uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. Klauzula uznania stanu istniejących zabezpieczeń, za wystarczające: Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach, przy czym po przeprowadzeniu inspekcji nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ponadto Ubezpieczyciel oświadcza, że znane mu były fakty niezbędne do oszacowania ryzyka w momencie zawierania niniejszej umowy, o ile nie zostały one podstępnie zatajone przez Ubezpieczającego. Klauzula pokrycia ubezpieczeniem kosztów poniesionych w związku z posiadaniem lub zarządzaniem siecią przewodów i rurociągów ciepłowniczych, wodno-kanalizacyjnych: Ubezpieczyciel pokryje zwrot kosztów związanych z usunięciem pęknięć i nieszczelności oraz wykryciem nieszczelności w sieci przewodów i rurociągów ciepłowniczych, wodnokanalizacyjnych a także kosztów związanych z usunięciem szkód powstałych z rozmycia przez wodę wydostającą się z pękniętych lub nieszczelnych sieci przewodów i rurociągów ciepłowniczych, wodno-kanalizacyjnych. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 7

8 Udział własny w szkodzie / franszyza redukcyjna: 5% przyznanego odszkodowania, nie mniej niż 300 zł. Klauzula odstąpienia od zasady niedoubezpieczenia oraz zasady proporcji: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczeń ustala się, że w odniesieniu do ubezpieczanego mienia nie będzie stosowana zasada proporcji i instytucji niedoubezpieczenia przy wypłacie odszkodowań. Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia: W systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, z chwilą wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel automatycznie przywraca dotychczasową sumę ubezpieczenia, jeżeli w ubezpieczeniu ma zastosowanie zasada konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczeń ustala się, że Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym przenośnym użytkowanym poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe poza terenem RP. W przypadku szkód związanych z kradzieżą z włamaniem ubezpieczonego sprzętu elektronicznego z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada jedynie wówczas, gdy pojazd posiadał trwałe zadaszenie, w trakcie postoju pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki oraz włączony został system alarmowy zainstalowany w pojeździe, sprzęt pozostawiony w pojeździe był niewidoczny z zewnątrz. Klauzula rozstrzygania sporów: Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula katastrofy budowlanej: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego spowodowane gwałtownym, niezamierzonym zniszczeniem budynku bądź budowli lub ich części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości elementów konstrukcyjnych budynku bądź budowli. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż: a) 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, b) 90 lat dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej 2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 3) wyłączonych z eksploatacji, 4) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł. Udział własny w szkodzie / franszyza redukcyjna: 10% przyznanego odszkodowania, nie mniej niż 2000 zł. Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych Na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych, które nie wymagają pozwolenia na budowę z następującymi limitami odpowiedzialności: a) szkody w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia, b) szkody w nakładach i materiałach do limitu odpowiedzialności ,00 zł, Udział własny w szkodzie / franszyza redukcyjna: 10% przyznanego odszkodowania, nie mniej niż 2000 zł. Klauzula ubezpieczenia kosztów ekspertyz rzeczoznawczych: 8

9 Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć koszty związane z wykonaniem zewnętrznych ekspertyz w celu ustalenia wysokości szkody. Koszty te będą pokrywane do 10% wartości szkody oraz zwracane powyżej sumy ubezpieczenia. Klauzula ubezpieczenia awarii i szkód mechanicznych: Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny, urządzenia, aparaty od awarii oraz szkód mechanicznych spowodowanych: a) działaniem człowieka, b) wadami produkcyjnymi, c) przyczynami eksploatacyjnymi. Za szkody spowodowane: a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieostrożności, niewłaściwego użytkowania, braku wprawy, błędów operatora oraz świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie, b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się szkody powstałe w związku z eksploatacją maszyny, polegające na samoistnym uszkodzeniu lub zniszczeniu jej funkcji w drodze fizycznego uszkodzenia poszczególnych elementów maszyny przez np. siły odśrodkowe, eksplozję lub implozję, wadliwe działanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, brak wody w kotłach parowych, przegrzanie, nadmierne ciśnienie itp.. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, d) będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia) maszyny, e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez warsztat naprawczy, f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: zł Klauzula włączenia szkód powstałych wskutek działania mrozu Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonych instalacjach powstałe wskutek działania mrozu. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na szkody objęte niniejszą klauzulą wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Wartość przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:.; słownie;.. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ubezpieczenia uzupełniającego wg stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym. 4 Okres ubezpieczenia: od dnia r. do dnia r Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego polis ubezpieczeniowych. 9

10 2. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w dostawie polis ubezpieczeniowych po wymaganym terminie tj r. w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 3. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy. 7 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub, jeżeli przedmiot umowy odbiega jakościowo od wymagań Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, której jakość nie odbiega od wymagań Zamawiającego. 8 Do bieżącej współpracy przy realizacji przedmiotu umowy, strony wyznaczają przedstawicieli w osobach: a) Zamawiający Dariusz Brzozowski, telefax. /48/ lub b) Wykonawca - tel.. 9 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 10 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 11 Strony zobowiązują się dążyć do uregulowania ewentualnych sporów wynikłych w toku realizacji umowy w drodze negocjacji. Jeżeli negocjacje nie przyniosą rezultatu, będą rozstrzygane przez właściwy Sąd, w/g siedziby Zamawiającego. 12 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 10

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający obligatoryjne i preferowane warunki ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych z uwzględnieniem szkodowości oraz

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt)

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) BZ/ZP.02/23/02/15. Załącznik Nr 7 do SIWZ dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) zawarta w dniu we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kobyłce, w dniu... pomiędzy: Gminą Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-13-32-390,

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1. UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nowym Sączu, w dniu... pomiędzy: Miastem Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna, REGON: 000516175, NIP:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. Załącznik Nr 2/str. 1 Część I Zamówienia UMOWA - Wzór Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1 -WZÓR- UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu...r. w Radzionkowie pomiędzy: Gminą Radzionków siedziba Urzędu Gminy, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez:

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Dnia.. r. w Grębocicach pomiędzy: 1/ Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice, NIP 5020000081, REGON 391048682 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie Załącznik Nr 6 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 Załącznik nr 3 UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Nazwa firmy: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy Adres siedziby: 43-360

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ, dotyczący części I, II zamówienia Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez:

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 8a do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo