Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz pojazdów Zamawiającego tj. Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie (zwanymi dalej Zamawiającym). Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia: I II III IV V mienia od wszystkich ryzyk, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (limity na pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk), sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej ogólnej Zamawiającego, komunikacyjne tj. OC, AC, NNW i Assistance 1.2. Termin realizacji zamówienia: W zakresie ubezpieczeń, określonych w punktach od I do IV, Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej na okres od dnia r. do dnia r. (umowa, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, stanowi Załącznik nr 2 do IWZ, dalej umowa) W zakresie ubezpieczeń, określonych w punkcie V, Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej, na okres 12 miesięcy zgodnie z terminami ekspiracji obowiązujących polis (umów) ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów lub z dniem rejestracji pojazdu /w przypadku dokonywania zakupów (zamówień uzupełniających), w okresie od dnia r. do dnia r. na zasadach określonych w umowie/ Generalne założenia do realizacji Zamówienia ubezpieczenia Zamawiającego: Niniejszym postanawia się, że: ilekroć w niniejszym OPZ WZU przywołuje się Zamawiającego, należy przez to rozumieć Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie. Niniejszy OPZ-WZU, stanowić będzie integralny Załącznik nr 1 do umowy, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ (zwana dalej umową). Oferta Wykonawcy stanowić będzie Załącznik nr 2 do umowy; wszystkie warunki, w tym cenowe (stawki/składki), określone dla wszystkich ubezpieczeń, objętych niniejszym OPZ-WZU, obowiązują niezmiennie przez cały okres trwania umowy, zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą; odszkodowania za mienie Zamawiającego, które uległo szkodzie, będą wypłacane z VAT w takim zakresie, w jakim Zamawiający nie uzyska jego odliczenia (tj. w całości lub w części pełnej wartości podatku VAT), dla pojazdów Zamawiającego, w 1

2 przypadku ubezpieczenia wg wartości brutto - odszkodowanie będzie wypłacane z VAT lub bez do wyboru przez Zamawiającego, przy czym określenie wartości będzie ustalane każdorazowo przy wystawianiu dokumentów ubezpieczenia na każdy z pojazdów; dokumenty ubezpieczenia, wystawiane na podstawie i na zasadach określonych w umowie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, stanowić będą integralną część umowy i nie mogą zawierać postanowień odmiennych ani dodatkowych niż opisane IWZ i umowie (w tym załącznikach do niej). W razie stwierdzenia różnic pomiędzy treścią IWZ, umowy, a dokumentami ubezpieczenia stosować się będzie postanowienia zawarte w IWZ i umowie, a następnie zapisy dokumentów ubezpieczenia, chyba, że zapisy OWU Wykonawcą w danym przypadku, będą korzystniejsze dla Zamawiającego; wykazy nieruchomości oraz ruchomych środków trwałych Zamawiającego, zostały udostępniane zgodnie z Załącznikiem nr 1, ale nie będą stanowiły załącznika do dokumentów ubezpieczenia, wystawianych na podstawie umowy, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, chyba, że Zamawiający zdecyduje inaczej; Zamówienia uzupełniające (doubezpieczenia), będą realizowane na zasadach określonych w niniejszym OPZ-WZU oraz w umowie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą; 1.4. Załączniki do niniejszego OPZ-WZU stanowią: Załącznik nr 3A - Wykaz środków trwałych Zamawiającego, Załącznik nr 3B Wykaz obecnie posiadanych pojazdów Zamawiającego, które będą podlegały włączeniu do ubezpieczenia w ramach niniejszego zamówienia. 2. Szczegółowy opis Wymaganego Zakresu Ubezpieczenia: 2.1. Wymagana treść klauzul dodatkowych dla ubezpieczeń określonych w Ad. do punktów: I, II, III, IV, dla których mogą mieć one zastosowanie, a nie ograniczają ochrony wynikającej niniejszego OPZ-WZU, jak i OWU Wykonawcy: Klauzula zniesienia zasady proporcji: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że jeżeli niedoubezpieczenie nie przekroczy ustalonego wskaźnika procentowego tj. 20 % sumy ubezpieczenia /dla każdej z wskazanych w zawartej umowie ubezpieczenia wartości ubezpieczenia/, zasada proporcji nie będzie miała w żadnym razie zastosowania. Klauzula płatności składki oraz daty wpływu: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że w przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu jakiejkolwiek szkody, Wykonawca nie będzie uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania składki jeszcze nie wymaganej. Ponadto ustala się, że za datę opłaty składki przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Klauzula płatności składki: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że brak wpłaty przez Zamawiającego składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, nie skutkuje także zawieszeniem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawcy przysługuje jedynie roszczenie o uiszczenie należnej składki/raty składki w terminie 14 dni, licząc od terminu określonego na płatność, wskazanego w umowie ubezpieczenia. Klauzula reprezentantów (rażące niedbalstwo) dotyczy tylko części I - III 2

3 Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, iż Wykonawca nie odpowiada za szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane, powstałe lub zwiększone wskutek zaniechania lub rażącego niedbalstwa przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się wyłącznie: Członków Zarządu. Klauzula miejsc ubezpieczenia, przeniesienia mienia pomiędzy placówkami/lokalizacjami oraz transportu Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że: miejscem ubezpieczenia będą wszystkie placówki, którymi administruje, które użytkuje lub którymi w jakikolwiek sposób zarządza Zamawiający lub które są na jego ryzyku. Jednocześnie, przeniesienie mienia między tymi lokalizacjami nie wymaga zgody Wykonawcy ani też informowania go o tym, jak również nie wymaga wystawiania dodatkowych aneksów/polis do umów ubezpieczenia lub jakichkolwiek innych dokumentów potwierdzających objęcie ochroną ubezpieczeniową. Ochrona obejmuje wszelkie środki trwałe na sumy stałe lub ubezpieczone na pierwsze ryzyko dla każdego rodzaju ryzyka. AMA 17A Klauzula definicji wartości odtworzeniowej (nowej): Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że przez pojęcie wartości odtworzeniowej ustalonej dla ubezpieczonego mienia, będzie się rozumieć i uznawać do wypłaty odszkodowania koszty, jakie zostaną poniesione w celu przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nieulepszonego tj.: a) w przypadku budynku lub budowli - wartość odpowiadająca kosztom odbudowy/odtworzenia w tym samym miejscu lub uzgodnionym, z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów, powiększona o koszty transportu, budowy lub montażu, bez potrącenia jakiegokolwiek zużycia technicznego. Przyjmować się będzie wartości ustalone na podstawie Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia ustalonego na moment wystawienia polisy ; b) w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia, mienia pracowniczego i osób trzecich oraz pozostałych ruchomych środków trwałych i obrotowych - wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach powiększona o koszty transportu i montażu, bez potrącenia zużycia technicznego. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula automatycznego doubezpieczenia (rozliczenie roczne z limitem): Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że Wykonawca obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji, jakichkolwiek zakupów/przejęć itp. Odpowiedzialność Wykonawcy rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia składnika mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia na Zamawiającego jakiegokolwiek ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. Rozliczenie składki z powyższego tytułu odbywać się będzie po zakończeniu okresu trwania umowy ubezpieczenia, wyłącznie na podstawie wykazu środków trwałych, natomiast składka będzie pobierana pro rata temporis tj. za każdy dzień, za okres od momentu przejęcia mienia na stan Zamawiającego do końca trwania każdego rocznego okresu ubezpieczenia. Natomiast w przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości składników mienia, Wykonawca dokona rozliczenia składki odpowiednio na zasadach analogicznych określonych dla rozliczenia wzrostu wartości mienia wskutek zakupów bądź modernizacji, również wyłącznie na podstawie wykazu środków trwałych. Terminy zgłaszania zakupów/odbiorów/inwestycji/przejęć oraz zbycia/likwidacji/obniżenia wartości, jw.: 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 3

4 Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą, zapobieżenia zmniejszenia jej rozmiarów oraz ratowania mienia zgodnie z OWU Wykonawcy Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie, w tym rumowiska: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbędne i uzasadnione koszty dodatkowe poniesione przez Zamawiającego w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, wszelkiego rumowiska itp. pozostałości, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, ich wywozem/transportem, składowaniem, złomowaniem lub utylizacją, a także koszty związane z zabezpieczeniem ubezpieczonego mienia, wzmocnieniem, oszalowaniem itp.; dodatkowo ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie będą potrzebne w celu przeprowadzenia naprawy/wymiany mienia dotkniętego szkodą. Limit odpowiedzialności zgodnie z OWU Wykonawcy Klauzula ubezpieczenia mienia niezależnie od prawa własności: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie zgłoszone do ubezpieczenia i będące na ryzyku Zamawiającego niezależnie od tego, czy jest przez niego: wynajmowane, dzierżawione, użyczone, czy też użytkowanego na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu prawnego czy też będące w przechowaniu, pod kontrolą lub pieczy Zamawiającego albo też niezależnie od tego, czy rzecz ta znajduje się na jego ryzyku w związku z wykonywaniem czynności lub prac przez Zamawiającego. Klauzula ubezpieczenia mienia bez względu na wiek: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że w ramach ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, ochroną ubezpieczeniową objęte jest wszystkie mienie, w zakresie wszystkich ryzyk, bez względu na wiek, zużycie techniczne, stopień umorzenia księgowego czy inne tego typu parametry i czynniki. Klauzula początku biegu umowy ubezpieczenia: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że okres odpowiedzialności Wykonawcy rozpoczyna się od daty uzgodnionej w dokumentach, potwierdzających zawarcie ubezpieczenia, także w przypadku, gdy składka będzie płacona w późniejszym, uzgodnionym terminie. Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych): Na podstawie poniższej klauzuli, ustala się, że Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (w tym również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Wykonawca odpowiada gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki /włączony został sprawnie działający system alarmowy, - kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu lub miejscu o ograniczonym dostępie), - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. Zakres terytorialny ochrony - RP. AMA 40A Klauzula aktów terroryzmu: 4

5 Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi następstwem aktów terroryzmu. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia: zł Franszyza redukcyjna: 10% szkody, nie mniej niż zł Definicja aktów terroryzmu zgodnie z OWU Wykonawcy. Dotyczy wszystkich ryzyk. AMA 31 Klauzula akceptacji aktualnego stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych : Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe istniejące u Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, o ile są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony p. poż. Dotyczy wszystkich ryzyk Szczegółowy opis Wymaganego Zakresu Ubezpieczenia w podziale na poszczególne ubezpieczenia: Ad. I. Ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych 1. Zakres ubezpieczenia: 1.1. Ryzyka nazwane: Ochroną ubezpieczeniową, opartą na formule ryzyk nazwanych Wykonawca odpowiada za szkody polegające na utracie, zanieczyszczeniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane wskutek następujących zdarzeń: pożar, uderzenia pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, wydostanie się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, awaria urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan (wiatr o sile co najmniej 17,5 m/s), lawina, osuwanie się ziemi, powódź, przepięcia, sadza, śnieg, uderzenie pojazdu lądowego, zapadanie się ziemi, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, trzęsienie ziemi. Wykonawca pokrywa również w granicach sumy ubezpieczenia lub odpowiednich limitów udokumentowane przez Ubezpieczającego koszty bezpośrednio poniesione w związku z zaistniałym zdarzeniem objętym zakresem umowy ubezpieczenia w wyniku: 1) podjętej akcji ratowniczej, jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia w ubezpieczonym mieniu, 2) zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia, w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia Ryzyka ponadstandardowe: 5

6 a) uszkodzenia mienia w wyniku upadku jakichkolwiek anten nadawczych/odbiorczych itp. b) dla maszyn, urządzeń (również specjalistycznych), aparatów, sprzętu elektronicznego oraz pozostałych środków trwałych, ubezpieczenie zostaje rozszerzone o : - zjawiska przepięcia, powstałe w następstwie m.in. pośredniego uderzenia pioruna oraz wynikłe z wszelkich innych przyczyn niezwiązanych w wyładowaniami atmosferycznymi (m.in. szkody spowodowane wzrostem napięcia znacznie przekraczającym wartości dopuszczalne określone przez producenta dla danego urządzenia lub pojawiające się wskutek nagłej zmiany napięcia lub natężenia w sieci elektrycznej), - zjawiska indukcji czyli szkody spowodowane oddziaływaniem pola elektrycznego lub magnetycznego na przedmioty znajdujące się w tym polu, powodujące powstawanie przepływu prądu elektrycznego w obwodach elektrycznych przedmiotów Zamawiającego bez zetknięcia lub z zetknięciem się z ciałem wywołującym to pole. Dla w/w obu ryzyk ustala się limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości: ,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia, Uwaga: Limit obowiązuje pod warunkiem, ze OWU Wykonawcy ograniczają te ryzyka. W przypadku braku takiego ograniczenia ochrona obowiązuje do pełnych sum ubezpieczenia. c) następstwa śniegu lub lodu albo mrozu (definicje zgodnie z OWU Wykonawcy), na mienie Zamawiającego, w tym budynki i budowle, elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne budynków i budowli oraz działanie śniegu, lodu lub mrozu, w tym poprzez zmiany ich stanu skupienia, na mienie Zamawiającego, d) następstwa dymu (w tym osmalenia), sadzy (definicje zgodnie z OWU Wykonawcy) niezależnie od miejsca w którym spalanie lub działanie wysokiej temperatury nastąpiło oraz nagłe, niszczące oddziaływanie dymu powstałego w trakcie procesu spalania. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody dotyczące przypalenia lub osmalenia (zadymienia) niezależnie od tego, czy doszło do pożaru (w jego ogólnym rozumieniu lub też wg definicji OWU Wykonawcy), e) następstwa fali uderzeniowej definicja zgodna z OWU Wykonawcy f) deszcz nawalny rozumiany jako szkody powstałe wskutek opadu deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW w miejscu szkody, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące o działaniu deszczu nawalnego, g) wandalizm i dewastacja, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia Zamawiającego przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp bez zamiaru i/lub z zamiarem dokonania kradzieży, kradzieży z włamaniem i/lub rabunku lub w celu jakichkolwiek innych czynności. Za ryzyko dewastacji i wandalizmu nie uznaje się uszkodzenia i zniszczenia mienia w wyniku pomalowania tzw. graffiti. Dla ryzyka wandalizmu i dewastacji ustala się limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości: ,00 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. 6

7 h) ubezpieczenie szyb od stłuczenia na pierwsze ryzyko do wyczerpania na limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, dla wszystkich lokalizacji Zamawiającego. Jednocześnie ustala się, iż ubezpieczeniem objęte są stłuczenia, pęknięcia, itp. następujących przedmiotów: oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne budynków, budowli i konstrukcji, okładziny szklane, szlifowane, kamienne, ceramiczne (o ile nie stanowią elementu powierzchni podłogowej), inne przedmioty szklane, z tworzyw sztucznych oraz metali, reklamy, szyldy, witryny wystawowe, ekspozytury reklamowe. W granicach wskazanego limitu ubezpieczenia, ubezpieczeniem objęte są także uzasadnione i udokumentowane koszty wynajęcia rusztowań, drabin lub innego specjalistycznego sprzętu, w tym koszty ich transportu i montażu poniesione w celu dokonania wymiany mienia, które uległo szkodzie, 2. Przedmiot ubezpieczenia: Budynki, budowle, lokale wraz z wyposażeniem (w tym sprzęt elektroniczny starszy niż 5 lat od daty przyjęcia nowego sprzętu na stan Zamawiającego) oraz z urządzeniami budowlanymi oraz innymi elementami umożliwiającymi użytkowanie obiektu (w szczególności: zamontowane instalacje wewnątrz i na zewnątrz budynku, urządzenia dźwigowe, domofony, stolarka okienna i drzwiowa, skrzynki urządzeń technicznych, gabloty, tablice ogłoszeń, schody, poręcze, tralki itp.), maszyny, urządzenia, wyposażenie terenu osiedlowego (latarnie, wyposażenie placów zabaw, ogrodzenia, bramy i furtki wejściowe),szyby i przedmioty szklane. 3. Miejsce ubezpieczenia: Ochroną ubezpieczeniową są objęte wszystkie lokalizacje Zamawiającego, obecne i przyszłe będące w jego posiadaniu, własności oraz będące przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy oraz będące na ryzyku Zamawiającego. Wykaz obecnych miejsc ubezpieczenia przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego OPZ WZU. Ponadto ochroną objęte są lokalizacje na terenie całego kraju, w których Zamawiający wykonuje swoją działalność bądź będzie ją wykonywał. 4. Wartość i system ubezpieczenia: 4.1. Budynki i budowle oraz lokale wraz z wyposażeniem technicznym i infrastrukturą wg wartości odtworzeniowej ustalonej na podstawie Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 115 z dnia r.) na sumy stałe 4.2. Nakłady inwestycyjne/adaptacyjne wg wartości rzeczywistej, na sumy stałe 4.3. Wyposażenie, niskocenne składniki majątku oraz maszyny, urządzenia biurowe, maszyny i urządzenia specjalne oraz pozostałe środki trwałe wg wartości księgowej brutto, na sumy stałe 4.4.Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia na pierwsze ryzyko, wg wartości odtworzeniowej 5. Franszyza redukcyjna: 5.1. dla szyb i innych przedmiotów szklanych 300 zł 5.2. dla pozostałych szkód: 500,00 zł, 5.3. franszyza integralna i udział własny: brak 6. Sumy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w podziale na przedmiot ubezpieczenia: 7

8 6.1 Budynki i budowle oraz lokale wraz z wyposażeniem technicznym i infrastrukturą ,00 zł 6.2 Nakłady inwestycyjne/adaptacyjne ,51 zł 6.3 Wyposażenie, niskocenne składniki majątku oraz maszyny, urządzenia biurowe, maszyny i urządzenia specjalne oraz pozostałe środki trwałe ,11 zł, w tym: - wyposażenie zł, - niskocenne składniki majątku ,60 zł, - maszyny i urządzenia specjalistyczne ,01 zł Ad. II. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu - limity w ramach ubezpieczenia mienia od ryzyk nazwanych Zakres ubezpieczenia: 1.1. Ubezpieczenie obejmuje Kradzież z włamaniem i rabunek oraz dewastację i wandalizm wraz z kosztami naprawy zabezpieczeń po dokonaniu kradzieży z włamaniem i rabunku w ramach ubezpieczenia mienia od ryzyk nazwanych i ustalonego tam limitu (punkt I OZP-WZU). Przedmiot ubezpieczenia: Stałe elementy budynków i budowli, lokali oraz ich wyposażenie (w tym wyposażenie niskocenne i pozostałe środki trwałe) wraz z urządzeniami budowlanymi, innymi elementami umożliwiającymi użytkowanie obiektu (w szczególności: zamontowane instalacje wewnątrz i na zewnątrz budynku, urządzenia dźwigowe, domofony, stolarka okienna i drzwiowa, skrzynki urządzeń technicznych, gabloty, tablice ogłoszeń, schody, poręcze, tralki itp.), maszyny, urządzenia, wyposażenie terenu osiedlowego (latarnie, wyposażenie placów zabaw, ogrodzenia, bramy i furtki wejściowe). 3. Miejsce ubezpieczenia: Ochroną ubezpieczeniową są objęte wszystkie lokalizacje Zamawiającego, obecne i przyszłe będące w jego posiadaniu, własności oraz będące przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy. Wykaz obecnych miejsc ubezpieczenia przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego OPZ WZU lub będące na ryzyku Zamawiającego. Ponadto ochroną objęte są lokalizacje na terenie całego kraju, w których Zamawiający wykonuje swoją działalność bądź będzie ją wykonywał. 4. System ubezpieczenia: limity na pierwsze ryzyko, w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 5. Franszyza redukcyjna: 5.1. dla wszystkich szkód: 500,00 zł, 5.2. franszyza integralna i udział własny: brak 6. Limity odpowiedzialności: 6.1. Przedmiot ubezpieczenia zgodnie z punktem 2 limit: ,00 zł, 6.2. Wandalizm/Dewastacja ,00 zł limit w ramach punktu I, 1.4. ppkt g), 6.3. Koszty naprawy zabezpieczeń - definicja i limit zgodnie z OWU Wykonawcy. 8

9 Ad. III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 1. Zakres ubezpieczenia: Ochroną ubezpieczeniową opartą na formule all risk sprzętu elektronicznego obejmuje się szkody nagłe, nieprzewidziane, jakie dotknęły sprzętu elektronicznego oraz danych i oprogramowania Zamawiającego, a w szczególności: 1.1. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie szkody materialne (fizyczne), polegające m.in. na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Zamawiającego przyczyny, przypadku, a w szczególności spowodowane przez: a) działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożne obchodzenie się, zaniedbanie, błędną obsługę bądź brak kwalifikacji, błędy serwisowe, upadek bądź upuszczenie sprzętu, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, b) kradzież z włamaniem oraz rabunek dokonane lub usiłowane oraz wandalizm i dewastacja, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia Zamawiającego przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp bez zamiaru i z zamiarem kradzieży lub rabunku lub w celu jakichkolwiek innych czynności, c) działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy), a także przepięć i indukcji oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku eksplozji, implozji, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna (wyładowań atmosferycznych), lub upadek statku powietrznego lub innego obiektu latającego (w tym jego części, ładunku lub paliwa, itp.), uderzenie pojazdu (w tym przewożonego ładunku) oraz w czasie jakiejkolwiek akcji ratunkowej (np.: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz) lub zmierzającej do prób zapobiegania szkodzie, upadek/uderzenie środków trwałych, d) działanie wody lub innych cieczy i substancji tj. zalania wodą, cieczą lub innymi substancjami lub z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, cofanie się wody w tych systemach, a także wskutek burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego (tj. deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4), wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, oraz wszelkie inne szkody powstałe w następstwie: działania, niezadziałania, awarii, eksploatacji i uszkodzenia urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji gazowych i elektrycznych lub jakichkolwiek innych, e) działanie wiatru, huraganu (z zastrzeżeniem uznania za huragan - wiatru o sile co najmniej 17,5 m/s), lawiny oraz osunięcie się i zapadanie się ziemi, a także działanie mrozu, gradu, śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, f) wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, g) zbyt wysokie/niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej (powstałe z różnych przyczyn), h) pośrednie i bezpośrednie uderzenie pioruna, a także przepięć i indukcji nie wynikających z wyładowań atmosferycznych, i) ubezpieczenie zostaje rozszerzone dla sprzętu przenośnego (mobilnego) na zakres całej RP, j) dla sprzętu elektronicznego ochrona funkcjonuje również podczas przenoszenia, przemieszczania się pomiędzy miejscami ubezpieczenia. Jednocześnie koszty zapobieżenia oraz związane z ratunkiem pokrywane są bez względu na wynik działań zapobiegających i ratowniczych; jak również: k) oraz wszelkie inne zdarzenia powodujące uszkodzenie mienia Zamawiającego, które nie zostały wyraźnie wyłączone z Ogólnych Warunków Wykonawcy. 9

10 2. Przedmiot ubezpieczenia: 2.1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 2.2. Sprzęt elektroniczny przenośny, 3. Wartość i system ubezpieczenia: 3.1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny - wg wartości odtworzeniowej, na sumy stałe, 3.2. Sprzęt elektroniczny przenośny wg wartości odtworzeniowej, na sumy stałe, 4. Franszyza redukcyjna: 4.1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 500,00 zł, 4.2. Sprzęt elektroniczny przenośny 2% przedmiotu dotkniętego szkodą, nie mniej niż 500,00 zł, 5. Miejsce ubezpieczenia: 5.1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny - wszystkie lokalizacje Zamawiającego, obecne i przyszłe będące w jego posiadaniu, własności oraz będące przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy oraz będące na ryzyku Zamawiającego. Wykaz obecnych miejsc ubezpieczenia przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego OPZ WZU. Ponadto ochroną objęte są lokalizacje na terenie całego kraju, w których Zamawiający wykonuje swoją działalność bądź będzie ją wykonywał, 5.2. Sprzęt elektroniczny przenośny teren RP. 6. Sumy ubezpieczenia: 6.1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny ,02 zł, 6.2. Sprzęt elektroniczny przenośny ,57 zł Ad. IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej Zamawiającego 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia, sumy gwarancyjne i limity odpowiedzialności: 1.1. Suma gwarancyjna: ,00 zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, 1.2. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa Zamawiającego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ( w tym wszelkiego rodzaju czynności zarządcy nieruchomości oraz związane i wynikające z zarządzania nieruchomościami, na podstawie i zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U Nr 115 poz. 741 z późn. zm./) a także zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których został powołany i działa Zamawiający oraz z tytułu posiadanego i/lub użytkowanego mienia (w tym również administrowania nieruchomościami własnymi i obcymi, prowadzenia konserwacji i ich sprzątania itp.), w tym powstałych nieumyślnie, a także zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których został powołany i działa Zamawiający Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową Zamawiającego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, określonej powyżej oraz posiadanego i/lub użytkowanego mienia, w zakresie przepisów prawa: limit zł na jedno i wszystkie w okresie ubezpieczenia oraz: 10

11 Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek zalań przez nieszczelny dach i złącza płyt, rynny podlimit zł na jeden lokal mieszkalny/użytkowy, Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w następstwie awarii urządzeń wodociągowych, wodno kanalizacyjnych i c.o. podlimit zł na jeden lokal mieszkalny/użytkowy. a) Odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości limit zgodnie z OWU Wykonawcy, limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: do wysokości zł w okresie ubezpieczenia, b) Odpowiedzialność cywilna za podwykonawców z prawem do regresu zgodnie z OWU Wykonawcy; limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: do wysokości zł w okresie ubezpieczenia, c) Odpowiedzialność cywilna pracodawcy szkody osobowe i rzeczowe będące następstwem wypadków przy pracy limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: do sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia, Pozostała odpowiedzialność zgodnie z OWU Wykonawcy Klauzule dodatkowe: a) Klauzula definicji pracownika: Jeżeli zapisy umowy lub ogólne warunki ubezpieczenia przewidują gdziekolwiek w swej treści ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy w aspekcie definicji pracownika, niniejszym strony zastrzegają, że: za pracownika uznawać się będzie: wszystkie osoby fizyczne zatrudnione przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie jakiejkolwiek innej umowy cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca. Jednocześnie za pracownika uznaje się również: praktykanta, stażystę. b) Klauzula zgłaszania szkód: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, winno nastąpić niezwłocznie po dowiedzeniu się o jej zajściu, ujawnieniu się lub okolicznościach jej powstania jednak nie później niż 7 dni od jej powstania lub ujawnienia się, chyba że OWU Wykonawcy przewidują dłuższy termin. Niedopełnienie tego obowiązku nie będzie miało żadnych konsekwencji dla Ubezpieczonego/Ubezpieczającego, jeśli nie zgłoszenie szkody w tym terminie nie będzie miało wpływu, na ustalenie okoliczności powstania szkody. c) Klauzula ochrony dla umów i czynności zawartych przed datą początkową lub produktów wprowadzonych przed datą początkową: Jeżeli zapisy umowy lub ogólne warunki ubezpieczenia przewidują gdziekolwiek w swej treści ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy, niniejszym strony zastrzegają, że Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, w zakresie objętym umową ubezpieczenia, a wynikających z jakichkolwiek umów zawartych/zleceń otrzymanych przed datą początkową okresu ubezpieczenia. d) Klauzula początku biegu umowy ubezpieczenia: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że okres odpowiedzialności Wykonawcy rozpoczyna się od daty uzgodnionej w dokumentacji ubezpieczeniowej także w przypadku, gdy składka będzie płacona w późniejszym, uzgodnionym terminie. e) Klauzula płatności składki: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że brak wpłaty przez Zamawiającego składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, nie skutkuje także zawieszeniem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawcy przysługuje jedynie roszczenie o uiszczenie należnej 11

12 składki/raty składki w terminie 14 dni, licząc od terminu określonego na płatność, wskazanego w umowie ubezpieczenia. f) Klauzula płatności składki oraz daty wpływu: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że w przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu jakiejkolwiek szkody, Wykonawca nie będzie uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania składki jeszcze nie wymaganej. Ponadto ustala się, że za datę opłaty składki przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 2. Podstawowe definicje do zakresu ubezpieczenia: a) szkoda na osobie zgodnie z OWU Wykonawcy, b) szkoda rzeczowa zgodnie z OWU Wykonawcy, c) wypadek ubezpieczeniowy zgodnie z OWU Wykonawcy. 3. Trigger czasowy: act comitted ochroną ubezpieczeniową objęty jest wypadek ubezpieczeniowy zdefiniowany jako zdarzenie powodujące szkodę, powstałe w okresie odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie zawartej umowy ubezpieczenia. 4. Miejsce ubezpieczenia: teren RP w tym miejsca, w których Zamawiający wykonuje swoją działalność bądź będzie ją wykonywał. 5. Franszyza redukcyjna: 5.1. dla szkód rzeczowych : 500,00 zł, dla szkód osobowych 500,00 zł, 5.2. franszyza integralna i udział własny: brak. Ad. V Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NNW, Assistance 1. Przedmiot ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne, stanowiące własność Zamawiającego bądź będące przedmiotem leasingu. Wykaz aktualnych pojazdów stanowi załącznik nr 4 do niniejszego OPZ-WZU Umową ubezpieczenia mają zostać objęte trzy pojazdy własne lub zależne względem Zamawiającego wymienione w Załączniku nr 4 do niniejszego OPZ-WZU oraz nowo-zakupywane / leasingowane pojazdy, dla których ubezpieczenie przewidziane jest w zamówieniach uzupełniających Obowiązkowe ubezpieczenie OC: obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia r. z późniejszymi zmianami, 1.3. Ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów: ochroną ubezpieczeniową obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego suma ubezpieczenia: ,00 zł na kierowcę i każdego pasażera, 1.4. Ubezpieczenie Auto-Casco: ochroną ubezpieczeniową obejmuje się szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu, wyposażenia, w szczególności wskutek: wypadku, kolizji, uszkodzenia przez osoby trzecie (w tym wandalizmu i dewastacji), kradzieży, pożaru, wybuchu, huraganu, gradu, uderzenia pioruna, powodzi, zatopienia, osuwania się lub zapadania ziemi, lawiny, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej lub został zabrany w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży W umowie ubezpieczenia dodatkowo ustala się: a) brak udziału własnego i franszyzy redukcyjnej, 12

13 b) franszyza integralna 500 zł, c) brak potrącenia z tytułu amortyzacji części, Suma ubezpieczenia w odniesieniu do pojazdów fabrycznie nowych nabywanych przez Zamawiającego będzie w okresie 6 miesięcy od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach autocasco wartość brutto pojazdu ( z VAT ) lub wartość netto pojazdu (bez VAT- zależnie od decyzji Zamawiającego) wynikająca z faktury zakupu w przypadków samochodów osobowych lub netto pojazdu (bez VAT) w przypadku pojazdów zarejestrowanych jako ciężarowe. Po tym okresie suma ubezpieczenia będzie wartość rynkowa, tj. odpowiednio z VAT lub bez VAT, zależnie od decyzji Zamawiającego Na wniosek Zamawiającego ubezpieczeniem może zostać objęte wyposażenie dodatkowe pojazdu, o ile nie jest zawarte w sumie ubezpieczenia Wykonawca akceptuje zainstalowane/istniejące już w pojazdach zabezpieczenia przeciw kradzieżowe: d) samochody osobowe i ciężarowo-osobowe oraz ciężarowe uniwersalne o wartości do ,00 zł. wyposażone w jeden system zabezpieczenia, e) samochody osobowe i ciężarowo-osobowe oraz ciężarowe uniwersalne o wartości powyżej ,00 zł dwa niezależne systemy zabezpieczające, z czego jedno urządzenie włączające się w sposób przewidziany w jego konstrukcji, W przypadku kradzieży całkowitej pojazdu, jego części lub wyposażenia, a także dewastacji Wykonawca nie może odmówić odszkodowania bez względu na fakt, gdzie był zaparkowany pojazd, Za szkoda całkowitą uznaje się szkodę, w której koszty naprawy przekroczą min. 70% wartości pojazdu, Wypłata odszkodowania przy szkodach częściowych: jako podstawę przyjmuje się kosztorys naprawy pojazdu sporządzony przez Wykonawcę według zasad zawartych w systemie Eurotax lub Audatex, z uwzględnieniem podatku VAT według: a) maksymalnych cen części zamiennych i materiałów zawartych w ww. systemach, b) maksymalnych stawek za jedną tzw. roboczogodzinę ustaloną przez Wykonawcę na podstawie maksymalnych cen usług na terenie jednostki Wykonawcy likwidującej szkodę Ubezpieczyciel odstępuje od konieczności dokonania oględzin pojazdów przed wystawieniem polis ubezpieczenia, jeżeli posiadały one wcześniej polisę AC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym wystawioną na Zamawiającego z porównywalnym do wnioskowanego zakresem ochrony, pod warunkiem braku przerw w ubezpieczeniu Zakres terytorialny: Europa, z wyłączeniem z ochrony ubezpieczeniowej ryzyk kradzieżowych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii Ubezpieczenie Assistance: (ubezpieczenie wliczone do ubezpieczenia AC) ochroną obejmuje się zakres terytorialny, świadczenia i usługi zgodne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Assistance Wykonawcy, w szczególności pomoc techniczną ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem drogowym, unieruchomieniem pojazdu w szczególności wskutek awarii, zdarzeniem związanym z ruchem pojazdu mechanicznego Zakres terytorialny: Europa Franszyza, udział własny: brak. 2. Zasady zawierania umów ubezpieczenia OC i AC: Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej, na okres 12 miesięcy zgodnie z terminami ekspiracji obowiązujących polis (umów) ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów lub z dniem rejestracji pojazdu /w przypadku dokonywania zakupów (zamówień uzupełniających), w okresie od dnia r. do dnia r. 13

14 2.2. Zasady zawierania obowiązkowego ubezpieczenia OC: Wykonawca wystawi umowę ubezpieczenia dla każdego z pojazdów wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy, tzw. certyfikat OC Zasady zawierania ubezpieczenia AC: Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczenia pojazdów nowonabywanych od momentu ich zarejestrowania, pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczyciela wszelkich danych niezbędnych do identyfikacji pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakupu pojazdu, a dla pojazdów pozostających we flocie oraz przeniesionych z innego Wykonawcy (zakładu ubezpieczeń) bez jednego dnia przerwy od momentu wygaśnięcia dotychczasowych polis ubezpieczenia Pojazdy zdjęte ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia tracą ochronę z dniem zbycia, wyrejestrowania lub z dniem zakończenia leasingu, a rozliczenie składki nastąpi w stosunku do faktycznego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej, Przyjęcie pojazdów używanych do ubezpieczenia Auto-Casco, następować będzie na podstawie oświadczenia Zamawiającego o braku uszkodzeń. W przypadku pojazdów nowo- zakupionych przyjęcie do ubezpieczenia, następować będzie bez dokonania oględzin Wycena pojazdów dokonana została na podstawie katalogu Info-Ekspert lub Eurotax (do wyboru przez Zamawiającego) w wartościach ubezpieczenia określonych każdorazowo w dokumencie ubezpieczenia wystawionym na każdy pojazd tj. z podatkiem VAT lub bez VAT na dzień publikacji OPZ-WZU. Wykonawca dokona wyceny aktualnej wartości pojazdu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. 3. Postanowienia szczególne do ubezpieczenia AC: 3.1. W wypadku szkody Wykonawca przystąpi do oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody. W razie niedokonania oględzin w w/w terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu, 3.2. W przypadku bezgotówkowej formy rozliczenia szkody, Wykonawca każdorazowo niezwłocznie po dokonaniu przelewu odszkodowania na rzecz warsztatu naprawiającego pojazd, będzie o tym fakcie informował Zamawiającego, 3.3. Ochroną ubezpieczeniową w ramach składki Assistance (wliczonej do ubezpieczenia Autocasco) obejmuje się dodatkowo w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku na terytorium RP lub Europy, lub wskutek awarii powstałej w odległości ponad 25 km od miejsca zamieszkania: holowanie pojazdu ubezpieczonego - obejmujące - w przypadku braku możliwości naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia (o braku możliwości naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia decyduje Centrum Alarmowe Wykonawcy.) zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu: - unieruchomionego na terytorium RP - do najbliższego warsztatu mogącego dokonać jego naprawy lub do miejsca zamieszkania, do łącznej kwoty w złotych odpowiadającej równowartości 100 EURO, - unieruchomionego za granicą RP na terytorium Europy do najbliższego warsztatu mogącego dokonać jego naprawy lub w razie, gdy unieruchomiony pojazd nie może być naprawiony w ciągu 3 dni - do miejsca zamieszkania na terenie RP (z zastrzeżeniem postanowień OWU Wykonawcy) do łącznej kwoty w złotych odpowiadającej równowartości EURO Na wypłatę odszkodowania nie ma wpływu popełnienie przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak: przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, 3.5. Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się szkody powstałe w pojeździe nie posiadającym ważnych badań technicznych pod warunkiem, że stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na zaistnienie szkody, 14

15 3.6. Do obsługi i likwidacji szkód komunikacyjnych Zamawiającego zostanie wyznaczona ze strony Wykonawcy jedna osoba do kontaktów z Zamawiającym i Brokerem. 4. Wykaz pojazdów zgodnie z Załącznikiem nr 3A do niniejszego OPZ-WZU. 2. Opis ryzyka Zamawiającego: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa mająca siedzibę w Warszawie jest państwową jednostka organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Została ona utworzona na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jedynym udziałowcem Spółki jest Skarb Państwa, w imieniu którego występuje Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Zadaniami własnymi Agencji są w szczególności: 1. Gospodarowanie powierzonym mieniem Skarbu Państwa 2. Obrót nieruchomościami, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych i innych nieruchomości oraz infrastruktury 3. Przejmowanie i nabywanie nieruchomości 4. Dokonywanie remontów budynków mieszkalnych oraz internatów, a także związanej z nimi infrastruktury 5. Prowadzenie działalności gospodarczej 6. Sporządzanie projektu trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego i przedstawienie Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia. Zadania zlecone to zadania powierzone Agencji przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej, internatowej i hotelowej oraz modernizacji zasobów mieszkaniowych w szczególności dotyczące: 1. Planowania i realizowania inwestycji 2. Wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które Agencja otrzymuje dotację budżetową 3. Wydawania żołnierzom zawodowym decyzji o przydziale lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji 4. tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu zasobów mieszkaniowych i internatowych. Szczegółowe dane dostępne są na stronie internetowej WAM Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie został powołany w strukturze WAM i realizuje jej zadania, głównie zgodnie z PKD 68.20Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Oddział zatrudnia przeciętnie ok. 119 pracowników - różne formy umowy: umowy o prace, umowy zlecenia. Zrealizowane obroty za ostatni zamknięty rok obrachunkowy ,00 zł Planowane obroty za kolejny rok obrachunkowy - ok ,00 zł Posiadana flota pojazdów 6, w tym 3 do włączenia w ramach niniejszego zamówienia. 1. Zestawienie szkodowości Zamawiającego za okres ostatnich 3 lat: Rok Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia odpowiedzialności 15

16 cywilnej 2008 wyplata ,92 zł brak 2009 wypłata 1.284,22 zł Wypłata ,51 zł 2010 Wypłata ,54 zł wypłata ,90 zł 2011 Wypłata ,95 zł, w rezerwie ,64 zł W rezerwie ,12 zł Wypłata 2.710,90 zł, w rezerwie 8.627,09 zł * W zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych wypłacono: zł (OC komunikacyjne), natomiast w rezerwie pozostaje kwota 677,49 zł również z OC komunikacyjnego. 3. Wykaz Załączników do Opisu Przedmiotu Zamówienia: 5.1. Załącznik nr 1 - Wykaz obecnych miejsc ubezpieczenia Zamawiającego wraz z powierzchnią, 5.2. Załącznik nr 2 Wykaz obecnie posiadanych pojazdów Zamawiającego. 16

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.anr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.anr.gov.pl 1 z 15 2015-11-06 15:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.anr.gov.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

S L I P B R O K E R S K I

S L I P B R O K E R S K I Szczecin, 08-10-2009r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo