Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz pojazdów Zamawiającego tj. Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie (zwanymi dalej Zamawiającym). Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia: I II III IV V mienia od wszystkich ryzyk, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (limity na pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk), sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej ogólnej Zamawiającego, komunikacyjne tj. OC, AC, NNW i Assistance 1.2. Termin realizacji zamówienia: W zakresie ubezpieczeń, określonych w punktach od I do IV, Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej na okres od dnia r. do dnia r. (umowa, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, stanowi Załącznik nr 2 do IWZ, dalej umowa) W zakresie ubezpieczeń, określonych w punkcie V, Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej, na okres 12 miesięcy zgodnie z terminami ekspiracji obowiązujących polis (umów) ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów lub z dniem rejestracji pojazdu /w przypadku dokonywania zakupów (zamówień uzupełniających), w okresie od dnia r. do dnia r. na zasadach określonych w umowie/ Generalne założenia do realizacji Zamówienia ubezpieczenia Zamawiającego: Niniejszym postanawia się, że: ilekroć w niniejszym OPZ WZU przywołuje się Zamawiającego, należy przez to rozumieć Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie. Niniejszy OPZ-WZU, stanowić będzie integralny Załącznik nr 1 do umowy, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ (zwana dalej umową). Oferta Wykonawcy stanowić będzie Załącznik nr 2 do umowy; wszystkie warunki, w tym cenowe (stawki/składki), określone dla wszystkich ubezpieczeń, objętych niniejszym OPZ-WZU, obowiązują niezmiennie przez cały okres trwania umowy, zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą; odszkodowania za mienie Zamawiającego, które uległo szkodzie, będą wypłacane z VAT w takim zakresie, w jakim Zamawiający nie uzyska jego odliczenia (tj. w całości lub w części pełnej wartości podatku VAT), dla pojazdów Zamawiającego, w 1

2 przypadku ubezpieczenia wg wartości brutto - odszkodowanie będzie wypłacane z VAT lub bez do wyboru przez Zamawiającego, przy czym określenie wartości będzie ustalane każdorazowo przy wystawianiu dokumentów ubezpieczenia na każdy z pojazdów; dokumenty ubezpieczenia, wystawiane na podstawie i na zasadach określonych w umowie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, stanowić będą integralną część umowy i nie mogą zawierać postanowień odmiennych ani dodatkowych niż opisane IWZ i umowie (w tym załącznikach do niej). W razie stwierdzenia różnic pomiędzy treścią IWZ, umowy, a dokumentami ubezpieczenia stosować się będzie postanowienia zawarte w IWZ i umowie, a następnie zapisy dokumentów ubezpieczenia, chyba, że zapisy OWU Wykonawcą w danym przypadku, będą korzystniejsze dla Zamawiającego; wykazy nieruchomości oraz ruchomych środków trwałych Zamawiającego, zostały udostępniane zgodnie z Załącznikiem nr 1, ale nie będą stanowiły załącznika do dokumentów ubezpieczenia, wystawianych na podstawie umowy, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, chyba, że Zamawiający zdecyduje inaczej; Zamówienia uzupełniające (doubezpieczenia), będą realizowane na zasadach określonych w niniejszym OPZ-WZU oraz w umowie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą; 1.4. Załączniki do niniejszego OPZ-WZU stanowią: Załącznik nr 3A - Wykaz środków trwałych Zamawiającego, Załącznik nr 3B Wykaz obecnie posiadanych pojazdów Zamawiającego, które będą podlegały włączeniu do ubezpieczenia w ramach niniejszego zamówienia. 2. Szczegółowy opis Wymaganego Zakresu Ubezpieczenia: 2.1. Wymagana treść klauzul dodatkowych dla ubezpieczeń określonych w Ad. do punktów: I, II, III, IV, dla których mogą mieć one zastosowanie, a nie ograniczają ochrony wynikającej niniejszego OPZ-WZU, jak i OWU Wykonawcy: Klauzula zniesienia zasady proporcji: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że jeżeli niedoubezpieczenie nie przekroczy ustalonego wskaźnika procentowego tj. 20 % sumy ubezpieczenia /dla każdej z wskazanych w zawartej umowie ubezpieczenia wartości ubezpieczenia/, zasada proporcji nie będzie miała w żadnym razie zastosowania. Klauzula płatności składki oraz daty wpływu: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że w przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu jakiejkolwiek szkody, Wykonawca nie będzie uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania składki jeszcze nie wymaganej. Ponadto ustala się, że za datę opłaty składki przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Klauzula płatności składki: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że brak wpłaty przez Zamawiającego składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, nie skutkuje także zawieszeniem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawcy przysługuje jedynie roszczenie o uiszczenie należnej składki/raty składki w terminie 14 dni, licząc od terminu określonego na płatność, wskazanego w umowie ubezpieczenia. Klauzula reprezentantów (rażące niedbalstwo) dotyczy tylko części I - III 2

3 Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, iż Wykonawca nie odpowiada za szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane, powstałe lub zwiększone wskutek zaniechania lub rażącego niedbalstwa przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się wyłącznie: Członków Zarządu. Klauzula miejsc ubezpieczenia, przeniesienia mienia pomiędzy placówkami/lokalizacjami oraz transportu Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że: miejscem ubezpieczenia będą wszystkie placówki, którymi administruje, które użytkuje lub którymi w jakikolwiek sposób zarządza Zamawiający lub które są na jego ryzyku. Jednocześnie, przeniesienie mienia między tymi lokalizacjami nie wymaga zgody Wykonawcy ani też informowania go o tym, jak również nie wymaga wystawiania dodatkowych aneksów/polis do umów ubezpieczenia lub jakichkolwiek innych dokumentów potwierdzających objęcie ochroną ubezpieczeniową. Ochrona obejmuje wszelkie środki trwałe na sumy stałe lub ubezpieczone na pierwsze ryzyko dla każdego rodzaju ryzyka. AMA 17A Klauzula definicji wartości odtworzeniowej (nowej): Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że przez pojęcie wartości odtworzeniowej ustalonej dla ubezpieczonego mienia, będzie się rozumieć i uznawać do wypłaty odszkodowania koszty, jakie zostaną poniesione w celu przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nieulepszonego tj.: a) w przypadku budynku lub budowli - wartość odpowiadająca kosztom odbudowy/odtworzenia w tym samym miejscu lub uzgodnionym, z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów, powiększona o koszty transportu, budowy lub montażu, bez potrącenia jakiegokolwiek zużycia technicznego. Przyjmować się będzie wartości ustalone na podstawie Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia ustalonego na moment wystawienia polisy ; b) w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia, mienia pracowniczego i osób trzecich oraz pozostałych ruchomych środków trwałych i obrotowych - wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach powiększona o koszty transportu i montażu, bez potrącenia zużycia technicznego. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula automatycznego doubezpieczenia (rozliczenie roczne z limitem): Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że Wykonawca obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji, jakichkolwiek zakupów/przejęć itp. Odpowiedzialność Wykonawcy rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia składnika mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia na Zamawiającego jakiegokolwiek ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. Rozliczenie składki z powyższego tytułu odbywać się będzie po zakończeniu okresu trwania umowy ubezpieczenia, wyłącznie na podstawie wykazu środków trwałych, natomiast składka będzie pobierana pro rata temporis tj. za każdy dzień, za okres od momentu przejęcia mienia na stan Zamawiającego do końca trwania każdego rocznego okresu ubezpieczenia. Natomiast w przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości składników mienia, Wykonawca dokona rozliczenia składki odpowiednio na zasadach analogicznych określonych dla rozliczenia wzrostu wartości mienia wskutek zakupów bądź modernizacji, również wyłącznie na podstawie wykazu środków trwałych. Terminy zgłaszania zakupów/odbiorów/inwestycji/przejęć oraz zbycia/likwidacji/obniżenia wartości, jw.: 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 3

4 Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą, zapobieżenia zmniejszenia jej rozmiarów oraz ratowania mienia zgodnie z OWU Wykonawcy Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie, w tym rumowiska: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbędne i uzasadnione koszty dodatkowe poniesione przez Zamawiającego w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, wszelkiego rumowiska itp. pozostałości, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, ich wywozem/transportem, składowaniem, złomowaniem lub utylizacją, a także koszty związane z zabezpieczeniem ubezpieczonego mienia, wzmocnieniem, oszalowaniem itp.; dodatkowo ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie będą potrzebne w celu przeprowadzenia naprawy/wymiany mienia dotkniętego szkodą. Limit odpowiedzialności zgodnie z OWU Wykonawcy Klauzula ubezpieczenia mienia niezależnie od prawa własności: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie zgłoszone do ubezpieczenia i będące na ryzyku Zamawiającego niezależnie od tego, czy jest przez niego: wynajmowane, dzierżawione, użyczone, czy też użytkowanego na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu prawnego czy też będące w przechowaniu, pod kontrolą lub pieczy Zamawiającego albo też niezależnie od tego, czy rzecz ta znajduje się na jego ryzyku w związku z wykonywaniem czynności lub prac przez Zamawiającego. Klauzula ubezpieczenia mienia bez względu na wiek: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że w ramach ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, ochroną ubezpieczeniową objęte jest wszystkie mienie, w zakresie wszystkich ryzyk, bez względu na wiek, zużycie techniczne, stopień umorzenia księgowego czy inne tego typu parametry i czynniki. Klauzula początku biegu umowy ubezpieczenia: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że okres odpowiedzialności Wykonawcy rozpoczyna się od daty uzgodnionej w dokumentach, potwierdzających zawarcie ubezpieczenia, także w przypadku, gdy składka będzie płacona w późniejszym, uzgodnionym terminie. Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych): Na podstawie poniższej klauzuli, ustala się, że Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (w tym również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Wykonawca odpowiada gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki /włączony został sprawnie działający system alarmowy, - kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu lub miejscu o ograniczonym dostępie), - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. Zakres terytorialny ochrony - RP. AMA 40A Klauzula aktów terroryzmu: 4

5 Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi następstwem aktów terroryzmu. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia: zł Franszyza redukcyjna: 10% szkody, nie mniej niż zł Definicja aktów terroryzmu zgodnie z OWU Wykonawcy. Dotyczy wszystkich ryzyk. AMA 31 Klauzula akceptacji aktualnego stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych : Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe istniejące u Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, o ile są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony p. poż. Dotyczy wszystkich ryzyk Szczegółowy opis Wymaganego Zakresu Ubezpieczenia w podziale na poszczególne ubezpieczenia: Ad. I. Ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych 1. Zakres ubezpieczenia: 1.1. Ryzyka nazwane: Ochroną ubezpieczeniową, opartą na formule ryzyk nazwanych Wykonawca odpowiada za szkody polegające na utracie, zanieczyszczeniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane wskutek następujących zdarzeń: pożar, uderzenia pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, wydostanie się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, awaria urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan (wiatr o sile co najmniej 17,5 m/s), lawina, osuwanie się ziemi, powódź, przepięcia, sadza, śnieg, uderzenie pojazdu lądowego, zapadanie się ziemi, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, trzęsienie ziemi. Wykonawca pokrywa również w granicach sumy ubezpieczenia lub odpowiednich limitów udokumentowane przez Ubezpieczającego koszty bezpośrednio poniesione w związku z zaistniałym zdarzeniem objętym zakresem umowy ubezpieczenia w wyniku: 1) podjętej akcji ratowniczej, jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia w ubezpieczonym mieniu, 2) zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia, w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia Ryzyka ponadstandardowe: 5

6 a) uszkodzenia mienia w wyniku upadku jakichkolwiek anten nadawczych/odbiorczych itp. b) dla maszyn, urządzeń (również specjalistycznych), aparatów, sprzętu elektronicznego oraz pozostałych środków trwałych, ubezpieczenie zostaje rozszerzone o : - zjawiska przepięcia, powstałe w następstwie m.in. pośredniego uderzenia pioruna oraz wynikłe z wszelkich innych przyczyn niezwiązanych w wyładowaniami atmosferycznymi (m.in. szkody spowodowane wzrostem napięcia znacznie przekraczającym wartości dopuszczalne określone przez producenta dla danego urządzenia lub pojawiające się wskutek nagłej zmiany napięcia lub natężenia w sieci elektrycznej), - zjawiska indukcji czyli szkody spowodowane oddziaływaniem pola elektrycznego lub magnetycznego na przedmioty znajdujące się w tym polu, powodujące powstawanie przepływu prądu elektrycznego w obwodach elektrycznych przedmiotów Zamawiającego bez zetknięcia lub z zetknięciem się z ciałem wywołującym to pole. Dla w/w obu ryzyk ustala się limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości: ,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia, Uwaga: Limit obowiązuje pod warunkiem, ze OWU Wykonawcy ograniczają te ryzyka. W przypadku braku takiego ograniczenia ochrona obowiązuje do pełnych sum ubezpieczenia. c) następstwa śniegu lub lodu albo mrozu (definicje zgodnie z OWU Wykonawcy), na mienie Zamawiającego, w tym budynki i budowle, elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne budynków i budowli oraz działanie śniegu, lodu lub mrozu, w tym poprzez zmiany ich stanu skupienia, na mienie Zamawiającego, d) następstwa dymu (w tym osmalenia), sadzy (definicje zgodnie z OWU Wykonawcy) niezależnie od miejsca w którym spalanie lub działanie wysokiej temperatury nastąpiło oraz nagłe, niszczące oddziaływanie dymu powstałego w trakcie procesu spalania. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody dotyczące przypalenia lub osmalenia (zadymienia) niezależnie od tego, czy doszło do pożaru (w jego ogólnym rozumieniu lub też wg definicji OWU Wykonawcy), e) następstwa fali uderzeniowej definicja zgodna z OWU Wykonawcy f) deszcz nawalny rozumiany jako szkody powstałe wskutek opadu deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW w miejscu szkody, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące o działaniu deszczu nawalnego, g) wandalizm i dewastacja, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia Zamawiającego przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp bez zamiaru i/lub z zamiarem dokonania kradzieży, kradzieży z włamaniem i/lub rabunku lub w celu jakichkolwiek innych czynności. Za ryzyko dewastacji i wandalizmu nie uznaje się uszkodzenia i zniszczenia mienia w wyniku pomalowania tzw. graffiti. Dla ryzyka wandalizmu i dewastacji ustala się limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości: ,00 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. 6

7 h) ubezpieczenie szyb od stłuczenia na pierwsze ryzyko do wyczerpania na limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, dla wszystkich lokalizacji Zamawiającego. Jednocześnie ustala się, iż ubezpieczeniem objęte są stłuczenia, pęknięcia, itp. następujących przedmiotów: oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne budynków, budowli i konstrukcji, okładziny szklane, szlifowane, kamienne, ceramiczne (o ile nie stanowią elementu powierzchni podłogowej), inne przedmioty szklane, z tworzyw sztucznych oraz metali, reklamy, szyldy, witryny wystawowe, ekspozytury reklamowe. W granicach wskazanego limitu ubezpieczenia, ubezpieczeniem objęte są także uzasadnione i udokumentowane koszty wynajęcia rusztowań, drabin lub innego specjalistycznego sprzętu, w tym koszty ich transportu i montażu poniesione w celu dokonania wymiany mienia, które uległo szkodzie, 2. Przedmiot ubezpieczenia: Budynki, budowle, lokale wraz z wyposażeniem (w tym sprzęt elektroniczny starszy niż 5 lat od daty przyjęcia nowego sprzętu na stan Zamawiającego) oraz z urządzeniami budowlanymi oraz innymi elementami umożliwiającymi użytkowanie obiektu (w szczególności: zamontowane instalacje wewnątrz i na zewnątrz budynku, urządzenia dźwigowe, domofony, stolarka okienna i drzwiowa, skrzynki urządzeń technicznych, gabloty, tablice ogłoszeń, schody, poręcze, tralki itp.), maszyny, urządzenia, wyposażenie terenu osiedlowego (latarnie, wyposażenie placów zabaw, ogrodzenia, bramy i furtki wejściowe),szyby i przedmioty szklane. 3. Miejsce ubezpieczenia: Ochroną ubezpieczeniową są objęte wszystkie lokalizacje Zamawiającego, obecne i przyszłe będące w jego posiadaniu, własności oraz będące przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy oraz będące na ryzyku Zamawiającego. Wykaz obecnych miejsc ubezpieczenia przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego OPZ WZU. Ponadto ochroną objęte są lokalizacje na terenie całego kraju, w których Zamawiający wykonuje swoją działalność bądź będzie ją wykonywał. 4. Wartość i system ubezpieczenia: 4.1. Budynki i budowle oraz lokale wraz z wyposażeniem technicznym i infrastrukturą wg wartości odtworzeniowej ustalonej na podstawie Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 115 z dnia r.) na sumy stałe 4.2. Nakłady inwestycyjne/adaptacyjne wg wartości rzeczywistej, na sumy stałe 4.3. Wyposażenie, niskocenne składniki majątku oraz maszyny, urządzenia biurowe, maszyny i urządzenia specjalne oraz pozostałe środki trwałe wg wartości księgowej brutto, na sumy stałe 4.4.Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia na pierwsze ryzyko, wg wartości odtworzeniowej 5. Franszyza redukcyjna: 5.1. dla szyb i innych przedmiotów szklanych 300 zł 5.2. dla pozostałych szkód: 500,00 zł, 5.3. franszyza integralna i udział własny: brak 6. Sumy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w podziale na przedmiot ubezpieczenia: 7

8 6.1 Budynki i budowle oraz lokale wraz z wyposażeniem technicznym i infrastrukturą ,00 zł 6.2 Nakłady inwestycyjne/adaptacyjne ,51 zł 6.3 Wyposażenie, niskocenne składniki majątku oraz maszyny, urządzenia biurowe, maszyny i urządzenia specjalne oraz pozostałe środki trwałe ,11 zł, w tym: - wyposażenie zł, - niskocenne składniki majątku ,60 zł, - maszyny i urządzenia specjalistyczne ,01 zł Ad. II. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu - limity w ramach ubezpieczenia mienia od ryzyk nazwanych Zakres ubezpieczenia: 1.1. Ubezpieczenie obejmuje Kradzież z włamaniem i rabunek oraz dewastację i wandalizm wraz z kosztami naprawy zabezpieczeń po dokonaniu kradzieży z włamaniem i rabunku w ramach ubezpieczenia mienia od ryzyk nazwanych i ustalonego tam limitu (punkt I OZP-WZU). Przedmiot ubezpieczenia: Stałe elementy budynków i budowli, lokali oraz ich wyposażenie (w tym wyposażenie niskocenne i pozostałe środki trwałe) wraz z urządzeniami budowlanymi, innymi elementami umożliwiającymi użytkowanie obiektu (w szczególności: zamontowane instalacje wewnątrz i na zewnątrz budynku, urządzenia dźwigowe, domofony, stolarka okienna i drzwiowa, skrzynki urządzeń technicznych, gabloty, tablice ogłoszeń, schody, poręcze, tralki itp.), maszyny, urządzenia, wyposażenie terenu osiedlowego (latarnie, wyposażenie placów zabaw, ogrodzenia, bramy i furtki wejściowe). 3. Miejsce ubezpieczenia: Ochroną ubezpieczeniową są objęte wszystkie lokalizacje Zamawiającego, obecne i przyszłe będące w jego posiadaniu, własności oraz będące przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy. Wykaz obecnych miejsc ubezpieczenia przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego OPZ WZU lub będące na ryzyku Zamawiającego. Ponadto ochroną objęte są lokalizacje na terenie całego kraju, w których Zamawiający wykonuje swoją działalność bądź będzie ją wykonywał. 4. System ubezpieczenia: limity na pierwsze ryzyko, w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 5. Franszyza redukcyjna: 5.1. dla wszystkich szkód: 500,00 zł, 5.2. franszyza integralna i udział własny: brak 6. Limity odpowiedzialności: 6.1. Przedmiot ubezpieczenia zgodnie z punktem 2 limit: ,00 zł, 6.2. Wandalizm/Dewastacja ,00 zł limit w ramach punktu I, 1.4. ppkt g), 6.3. Koszty naprawy zabezpieczeń - definicja i limit zgodnie z OWU Wykonawcy. 8

9 Ad. III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 1. Zakres ubezpieczenia: Ochroną ubezpieczeniową opartą na formule all risk sprzętu elektronicznego obejmuje się szkody nagłe, nieprzewidziane, jakie dotknęły sprzętu elektronicznego oraz danych i oprogramowania Zamawiającego, a w szczególności: 1.1. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie szkody materialne (fizyczne), polegające m.in. na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Zamawiającego przyczyny, przypadku, a w szczególności spowodowane przez: a) działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożne obchodzenie się, zaniedbanie, błędną obsługę bądź brak kwalifikacji, błędy serwisowe, upadek bądź upuszczenie sprzętu, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, b) kradzież z włamaniem oraz rabunek dokonane lub usiłowane oraz wandalizm i dewastacja, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia Zamawiającego przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp bez zamiaru i z zamiarem kradzieży lub rabunku lub w celu jakichkolwiek innych czynności, c) działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy), a także przepięć i indukcji oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku eksplozji, implozji, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna (wyładowań atmosferycznych), lub upadek statku powietrznego lub innego obiektu latającego (w tym jego części, ładunku lub paliwa, itp.), uderzenie pojazdu (w tym przewożonego ładunku) oraz w czasie jakiejkolwiek akcji ratunkowej (np.: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz) lub zmierzającej do prób zapobiegania szkodzie, upadek/uderzenie środków trwałych, d) działanie wody lub innych cieczy i substancji tj. zalania wodą, cieczą lub innymi substancjami lub z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, cofanie się wody w tych systemach, a także wskutek burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego (tj. deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4), wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, oraz wszelkie inne szkody powstałe w następstwie: działania, niezadziałania, awarii, eksploatacji i uszkodzenia urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji gazowych i elektrycznych lub jakichkolwiek innych, e) działanie wiatru, huraganu (z zastrzeżeniem uznania za huragan - wiatru o sile co najmniej 17,5 m/s), lawiny oraz osunięcie się i zapadanie się ziemi, a także działanie mrozu, gradu, śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, f) wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, g) zbyt wysokie/niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej (powstałe z różnych przyczyn), h) pośrednie i bezpośrednie uderzenie pioruna, a także przepięć i indukcji nie wynikających z wyładowań atmosferycznych, i) ubezpieczenie zostaje rozszerzone dla sprzętu przenośnego (mobilnego) na zakres całej RP, j) dla sprzętu elektronicznego ochrona funkcjonuje również podczas przenoszenia, przemieszczania się pomiędzy miejscami ubezpieczenia. Jednocześnie koszty zapobieżenia oraz związane z ratunkiem pokrywane są bez względu na wynik działań zapobiegających i ratowniczych; jak również: k) oraz wszelkie inne zdarzenia powodujące uszkodzenie mienia Zamawiającego, które nie zostały wyraźnie wyłączone z Ogólnych Warunków Wykonawcy. 9

10 2. Przedmiot ubezpieczenia: 2.1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 2.2. Sprzęt elektroniczny przenośny, 3. Wartość i system ubezpieczenia: 3.1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny - wg wartości odtworzeniowej, na sumy stałe, 3.2. Sprzęt elektroniczny przenośny wg wartości odtworzeniowej, na sumy stałe, 4. Franszyza redukcyjna: 4.1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 500,00 zł, 4.2. Sprzęt elektroniczny przenośny 2% przedmiotu dotkniętego szkodą, nie mniej niż 500,00 zł, 5. Miejsce ubezpieczenia: 5.1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny - wszystkie lokalizacje Zamawiającego, obecne i przyszłe będące w jego posiadaniu, własności oraz będące przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy oraz będące na ryzyku Zamawiającego. Wykaz obecnych miejsc ubezpieczenia przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego OPZ WZU. Ponadto ochroną objęte są lokalizacje na terenie całego kraju, w których Zamawiający wykonuje swoją działalność bądź będzie ją wykonywał, 5.2. Sprzęt elektroniczny przenośny teren RP. 6. Sumy ubezpieczenia: 6.1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny ,02 zł, 6.2. Sprzęt elektroniczny przenośny ,57 zł Ad. IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej Zamawiającego 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia, sumy gwarancyjne i limity odpowiedzialności: 1.1. Suma gwarancyjna: ,00 zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, 1.2. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa Zamawiającego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ( w tym wszelkiego rodzaju czynności zarządcy nieruchomości oraz związane i wynikające z zarządzania nieruchomościami, na podstawie i zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U Nr 115 poz. 741 z późn. zm./) a także zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których został powołany i działa Zamawiający oraz z tytułu posiadanego i/lub użytkowanego mienia (w tym również administrowania nieruchomościami własnymi i obcymi, prowadzenia konserwacji i ich sprzątania itp.), w tym powstałych nieumyślnie, a także zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których został powołany i działa Zamawiający Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową Zamawiającego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, określonej powyżej oraz posiadanego i/lub użytkowanego mienia, w zakresie przepisów prawa: limit zł na jedno i wszystkie w okresie ubezpieczenia oraz: 10

11 Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek zalań przez nieszczelny dach i złącza płyt, rynny podlimit zł na jeden lokal mieszkalny/użytkowy, Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w następstwie awarii urządzeń wodociągowych, wodno kanalizacyjnych i c.o. podlimit zł na jeden lokal mieszkalny/użytkowy. a) Odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości limit zgodnie z OWU Wykonawcy, limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: do wysokości zł w okresie ubezpieczenia, b) Odpowiedzialność cywilna za podwykonawców z prawem do regresu zgodnie z OWU Wykonawcy; limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: do wysokości zł w okresie ubezpieczenia, c) Odpowiedzialność cywilna pracodawcy szkody osobowe i rzeczowe będące następstwem wypadków przy pracy limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: do sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia, Pozostała odpowiedzialność zgodnie z OWU Wykonawcy Klauzule dodatkowe: a) Klauzula definicji pracownika: Jeżeli zapisy umowy lub ogólne warunki ubezpieczenia przewidują gdziekolwiek w swej treści ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy w aspekcie definicji pracownika, niniejszym strony zastrzegają, że: za pracownika uznawać się będzie: wszystkie osoby fizyczne zatrudnione przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie jakiejkolwiek innej umowy cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca. Jednocześnie za pracownika uznaje się również: praktykanta, stażystę. b) Klauzula zgłaszania szkód: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, winno nastąpić niezwłocznie po dowiedzeniu się o jej zajściu, ujawnieniu się lub okolicznościach jej powstania jednak nie później niż 7 dni od jej powstania lub ujawnienia się, chyba że OWU Wykonawcy przewidują dłuższy termin. Niedopełnienie tego obowiązku nie będzie miało żadnych konsekwencji dla Ubezpieczonego/Ubezpieczającego, jeśli nie zgłoszenie szkody w tym terminie nie będzie miało wpływu, na ustalenie okoliczności powstania szkody. c) Klauzula ochrony dla umów i czynności zawartych przed datą początkową lub produktów wprowadzonych przed datą początkową: Jeżeli zapisy umowy lub ogólne warunki ubezpieczenia przewidują gdziekolwiek w swej treści ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy, niniejszym strony zastrzegają, że Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, w zakresie objętym umową ubezpieczenia, a wynikających z jakichkolwiek umów zawartych/zleceń otrzymanych przed datą początkową okresu ubezpieczenia. d) Klauzula początku biegu umowy ubezpieczenia: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że okres odpowiedzialności Wykonawcy rozpoczyna się od daty uzgodnionej w dokumentacji ubezpieczeniowej także w przypadku, gdy składka będzie płacona w późniejszym, uzgodnionym terminie. e) Klauzula płatności składki: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że brak wpłaty przez Zamawiającego składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, nie skutkuje także zawieszeniem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawcy przysługuje jedynie roszczenie o uiszczenie należnej 11

12 składki/raty składki w terminie 14 dni, licząc od terminu określonego na płatność, wskazanego w umowie ubezpieczenia. f) Klauzula płatności składki oraz daty wpływu: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że w przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu jakiejkolwiek szkody, Wykonawca nie będzie uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania składki jeszcze nie wymaganej. Ponadto ustala się, że za datę opłaty składki przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 2. Podstawowe definicje do zakresu ubezpieczenia: a) szkoda na osobie zgodnie z OWU Wykonawcy, b) szkoda rzeczowa zgodnie z OWU Wykonawcy, c) wypadek ubezpieczeniowy zgodnie z OWU Wykonawcy. 3. Trigger czasowy: act comitted ochroną ubezpieczeniową objęty jest wypadek ubezpieczeniowy zdefiniowany jako zdarzenie powodujące szkodę, powstałe w okresie odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie zawartej umowy ubezpieczenia. 4. Miejsce ubezpieczenia: teren RP w tym miejsca, w których Zamawiający wykonuje swoją działalność bądź będzie ją wykonywał. 5. Franszyza redukcyjna: 5.1. dla szkód rzeczowych : 500,00 zł, dla szkód osobowych 500,00 zł, 5.2. franszyza integralna i udział własny: brak. Ad. V Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NNW, Assistance 1. Przedmiot ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne, stanowiące własność Zamawiającego bądź będące przedmiotem leasingu. Wykaz aktualnych pojazdów stanowi załącznik nr 4 do niniejszego OPZ-WZU Umową ubezpieczenia mają zostać objęte trzy pojazdy własne lub zależne względem Zamawiającego wymienione w Załączniku nr 4 do niniejszego OPZ-WZU oraz nowo-zakupywane / leasingowane pojazdy, dla których ubezpieczenie przewidziane jest w zamówieniach uzupełniających Obowiązkowe ubezpieczenie OC: obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia r. z późniejszymi zmianami, 1.3. Ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów: ochroną ubezpieczeniową obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego suma ubezpieczenia: ,00 zł na kierowcę i każdego pasażera, 1.4. Ubezpieczenie Auto-Casco: ochroną ubezpieczeniową obejmuje się szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu, wyposażenia, w szczególności wskutek: wypadku, kolizji, uszkodzenia przez osoby trzecie (w tym wandalizmu i dewastacji), kradzieży, pożaru, wybuchu, huraganu, gradu, uderzenia pioruna, powodzi, zatopienia, osuwania się lub zapadania ziemi, lawiny, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej lub został zabrany w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży W umowie ubezpieczenia dodatkowo ustala się: a) brak udziału własnego i franszyzy redukcyjnej, 12

13 b) franszyza integralna 500 zł, c) brak potrącenia z tytułu amortyzacji części, Suma ubezpieczenia w odniesieniu do pojazdów fabrycznie nowych nabywanych przez Zamawiającego będzie w okresie 6 miesięcy od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach autocasco wartość brutto pojazdu ( z VAT ) lub wartość netto pojazdu (bez VAT- zależnie od decyzji Zamawiającego) wynikająca z faktury zakupu w przypadków samochodów osobowych lub netto pojazdu (bez VAT) w przypadku pojazdów zarejestrowanych jako ciężarowe. Po tym okresie suma ubezpieczenia będzie wartość rynkowa, tj. odpowiednio z VAT lub bez VAT, zależnie od decyzji Zamawiającego Na wniosek Zamawiającego ubezpieczeniem może zostać objęte wyposażenie dodatkowe pojazdu, o ile nie jest zawarte w sumie ubezpieczenia Wykonawca akceptuje zainstalowane/istniejące już w pojazdach zabezpieczenia przeciw kradzieżowe: d) samochody osobowe i ciężarowo-osobowe oraz ciężarowe uniwersalne o wartości do ,00 zł. wyposażone w jeden system zabezpieczenia, e) samochody osobowe i ciężarowo-osobowe oraz ciężarowe uniwersalne o wartości powyżej ,00 zł dwa niezależne systemy zabezpieczające, z czego jedno urządzenie włączające się w sposób przewidziany w jego konstrukcji, W przypadku kradzieży całkowitej pojazdu, jego części lub wyposażenia, a także dewastacji Wykonawca nie może odmówić odszkodowania bez względu na fakt, gdzie był zaparkowany pojazd, Za szkoda całkowitą uznaje się szkodę, w której koszty naprawy przekroczą min. 70% wartości pojazdu, Wypłata odszkodowania przy szkodach częściowych: jako podstawę przyjmuje się kosztorys naprawy pojazdu sporządzony przez Wykonawcę według zasad zawartych w systemie Eurotax lub Audatex, z uwzględnieniem podatku VAT według: a) maksymalnych cen części zamiennych i materiałów zawartych w ww. systemach, b) maksymalnych stawek za jedną tzw. roboczogodzinę ustaloną przez Wykonawcę na podstawie maksymalnych cen usług na terenie jednostki Wykonawcy likwidującej szkodę Ubezpieczyciel odstępuje od konieczności dokonania oględzin pojazdów przed wystawieniem polis ubezpieczenia, jeżeli posiadały one wcześniej polisę AC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym wystawioną na Zamawiającego z porównywalnym do wnioskowanego zakresem ochrony, pod warunkiem braku przerw w ubezpieczeniu Zakres terytorialny: Europa, z wyłączeniem z ochrony ubezpieczeniowej ryzyk kradzieżowych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii Ubezpieczenie Assistance: (ubezpieczenie wliczone do ubezpieczenia AC) ochroną obejmuje się zakres terytorialny, świadczenia i usługi zgodne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Assistance Wykonawcy, w szczególności pomoc techniczną ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem drogowym, unieruchomieniem pojazdu w szczególności wskutek awarii, zdarzeniem związanym z ruchem pojazdu mechanicznego Zakres terytorialny: Europa Franszyza, udział własny: brak. 2. Zasady zawierania umów ubezpieczenia OC i AC: Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej, na okres 12 miesięcy zgodnie z terminami ekspiracji obowiązujących polis (umów) ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów lub z dniem rejestracji pojazdu /w przypadku dokonywania zakupów (zamówień uzupełniających), w okresie od dnia r. do dnia r. 13

14 2.2. Zasady zawierania obowiązkowego ubezpieczenia OC: Wykonawca wystawi umowę ubezpieczenia dla każdego z pojazdów wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy, tzw. certyfikat OC Zasady zawierania ubezpieczenia AC: Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczenia pojazdów nowonabywanych od momentu ich zarejestrowania, pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczyciela wszelkich danych niezbędnych do identyfikacji pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakupu pojazdu, a dla pojazdów pozostających we flocie oraz przeniesionych z innego Wykonawcy (zakładu ubezpieczeń) bez jednego dnia przerwy od momentu wygaśnięcia dotychczasowych polis ubezpieczenia Pojazdy zdjęte ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia tracą ochronę z dniem zbycia, wyrejestrowania lub z dniem zakończenia leasingu, a rozliczenie składki nastąpi w stosunku do faktycznego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej, Przyjęcie pojazdów używanych do ubezpieczenia Auto-Casco, następować będzie na podstawie oświadczenia Zamawiającego o braku uszkodzeń. W przypadku pojazdów nowo- zakupionych przyjęcie do ubezpieczenia, następować będzie bez dokonania oględzin Wycena pojazdów dokonana została na podstawie katalogu Info-Ekspert lub Eurotax (do wyboru przez Zamawiającego) w wartościach ubezpieczenia określonych każdorazowo w dokumencie ubezpieczenia wystawionym na każdy pojazd tj. z podatkiem VAT lub bez VAT na dzień publikacji OPZ-WZU. Wykonawca dokona wyceny aktualnej wartości pojazdu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. 3. Postanowienia szczególne do ubezpieczenia AC: 3.1. W wypadku szkody Wykonawca przystąpi do oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody. W razie niedokonania oględzin w w/w terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu, 3.2. W przypadku bezgotówkowej formy rozliczenia szkody, Wykonawca każdorazowo niezwłocznie po dokonaniu przelewu odszkodowania na rzecz warsztatu naprawiającego pojazd, będzie o tym fakcie informował Zamawiającego, 3.3. Ochroną ubezpieczeniową w ramach składki Assistance (wliczonej do ubezpieczenia Autocasco) obejmuje się dodatkowo w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku na terytorium RP lub Europy, lub wskutek awarii powstałej w odległości ponad 25 km od miejsca zamieszkania: holowanie pojazdu ubezpieczonego - obejmujące - w przypadku braku możliwości naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia (o braku możliwości naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia decyduje Centrum Alarmowe Wykonawcy.) zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu: - unieruchomionego na terytorium RP - do najbliższego warsztatu mogącego dokonać jego naprawy lub do miejsca zamieszkania, do łącznej kwoty w złotych odpowiadającej równowartości 100 EURO, - unieruchomionego za granicą RP na terytorium Europy do najbliższego warsztatu mogącego dokonać jego naprawy lub w razie, gdy unieruchomiony pojazd nie może być naprawiony w ciągu 3 dni - do miejsca zamieszkania na terenie RP (z zastrzeżeniem postanowień OWU Wykonawcy) do łącznej kwoty w złotych odpowiadającej równowartości EURO Na wypłatę odszkodowania nie ma wpływu popełnienie przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak: przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, 3.5. Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się szkody powstałe w pojeździe nie posiadającym ważnych badań technicznych pod warunkiem, że stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na zaistnienie szkody, 14

15 3.6. Do obsługi i likwidacji szkód komunikacyjnych Zamawiającego zostanie wyznaczona ze strony Wykonawcy jedna osoba do kontaktów z Zamawiającym i Brokerem. 4. Wykaz pojazdów zgodnie z Załącznikiem nr 3A do niniejszego OPZ-WZU. 2. Opis ryzyka Zamawiającego: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa mająca siedzibę w Warszawie jest państwową jednostka organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Została ona utworzona na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jedynym udziałowcem Spółki jest Skarb Państwa, w imieniu którego występuje Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Zadaniami własnymi Agencji są w szczególności: 1. Gospodarowanie powierzonym mieniem Skarbu Państwa 2. Obrót nieruchomościami, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych i innych nieruchomości oraz infrastruktury 3. Przejmowanie i nabywanie nieruchomości 4. Dokonywanie remontów budynków mieszkalnych oraz internatów, a także związanej z nimi infrastruktury 5. Prowadzenie działalności gospodarczej 6. Sporządzanie projektu trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego i przedstawienie Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia. Zadania zlecone to zadania powierzone Agencji przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej, internatowej i hotelowej oraz modernizacji zasobów mieszkaniowych w szczególności dotyczące: 1. Planowania i realizowania inwestycji 2. Wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które Agencja otrzymuje dotację budżetową 3. Wydawania żołnierzom zawodowym decyzji o przydziale lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji 4. tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu zasobów mieszkaniowych i internatowych. Szczegółowe dane dostępne są na stronie internetowej WAM Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie został powołany w strukturze WAM i realizuje jej zadania, głównie zgodnie z PKD 68.20Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Oddział zatrudnia przeciętnie ok. 119 pracowników - różne formy umowy: umowy o prace, umowy zlecenia. Zrealizowane obroty za ostatni zamknięty rok obrachunkowy ,00 zł Planowane obroty za kolejny rok obrachunkowy - ok ,00 zł Posiadana flota pojazdów 6, w tym 3 do włączenia w ramach niniejszego zamówienia. 1. Zestawienie szkodowości Zamawiającego za okres ostatnich 3 lat: Rok Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia odpowiedzialności 15

16 cywilnej 2008 wyplata ,92 zł brak 2009 wypłata 1.284,22 zł Wypłata ,51 zł 2010 Wypłata ,54 zł wypłata ,90 zł 2011 Wypłata ,95 zł, w rezerwie ,64 zł W rezerwie ,12 zł Wypłata 2.710,90 zł, w rezerwie 8.627,09 zł * W zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych wypłacono: zł (OC komunikacyjne), natomiast w rezerwie pozostaje kwota 677,49 zł również z OC komunikacyjnego. 3. Wykaz Załączników do Opisu Przedmiotu Zamówienia: 5.1. Załącznik nr 1 - Wykaz obecnych miejsc ubezpieczenia Zamawiającego wraz z powierzchnią, 5.2. Załącznik nr 2 Wykaz obecnie posiadanych pojazdów Zamawiającego. 16

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw PZU Doradca Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU Koniec okresu ubezpieczenia: PZU Doradca najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO, zwane dalej OWU AC, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA SPIS treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 DEFINICJE 5 ZAKRES UBEZPIECZENIA 9 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 9 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Hestia Biznes Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla małych i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo