SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ EURO Zamawiający: Wójt Gminy Jeziora Wielkie Jeziora Wielkie tel fax ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia Zamawiającego w zakresie Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC). CPV W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19) zwanej dalej ustawą. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada wymogom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w niniejsze specyfikacji. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zatwierdził:... Przetarg na ubezpieczenie majątku Gminy Jeziora Wielkie Strona 1 z

2 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia szyb od stłuczenia, Ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NNW, AC). Jednostki Organizacyjne Zamawiającego podlegające ubezpieczeniu: 1. Urząd Gminy, Jeziora Wielkie 2. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jeziorach Wielkich, Jeziora Wielkie 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeszynku, 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlimowie, 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorach Wielkich, 6. Gimnazjum w Jeziorach Wielkich z siedzibą we Włostowie 7. Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej,, Jeziora Wielkie 8. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeziorach Wielkich wraz z Filią w Wójcinie, Jeziora Wielkie 106, Jeziora Wielkie 9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wójcinie, Wójcie 59, Jeziora Wielkie 10. Jednostki OSP 2. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Umowa w wyniku przeprowadzonego niniejszego postępowania zostanie zawarta na okres: od r. do r. Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych będą wystawiane indywidualnie dla każdej jednostki od dnia wskazanego w dalszej części SIWZ do dnia r. Polisy dla ubezpieczeń wspólnych tj. ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia szyb od stłuczenia, wystawione zostaną po jednej polisie z każdego rodzaju ubezpieczenia obejmując ochroną wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego na okresy od r. do r. Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na okres roczny określony indywidualnie dla każdego pojazdu i wskazany w załącznikach zawierających wykazy pojazdów. Maksymalnie okres ubezpieczeń komunikacyjnych zakończy się dnia r. 3. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi sporządzić OFERTĘ według wzoru Zamawiającego oraz spełniać niżej wymienione warunki: Przetarg na ubezpieczenie majątku Gminy Jeziora Wielkie Strona 2 z

3 A. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień B. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia C. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia D. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania zamówień udzielenie zamówienia. 4. DOKUMENTY Każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć: A. formularz oferty zał. A B. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych - zał. B C. Aktualny odpis z KRS wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. D. Oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę, o ile umocowanie tej osoby nie wynika ze stosownych dokumentów (odpis z KRS) lub dla osoby umocowanej do reprezentowania konsorcjum w przypadku złożenia oferty wspólnej. E. Oświadczenie Wykonawcy o akceptacji treści wzoru umowy. F. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, jeżeli składają one ofertę wspólną. G. Ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona oceny ofert tych Wykonawców, którzy nie zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia r. (Dz. U r. Nr 19), UWAGA! Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń i informacji istotnych dla przeprowadzonego postępowania skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Brak jakiegokolwiek z załączników wymienionych w punkcie 4 spowoduje odrzucenie oferty, chyba, że brak przedmiotowych dokumentów spowodowałby unieważnienie postępowania, w takiej sytuacji Zamawiający zgodnie z art. ust. 3 ustawy wezwie Wykonawców do uzupełnienia w określonym terminie tych dokumentów. 5. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECY- FIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEZ ZA- MAWIAJĄCEGO Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Magdalena Baranowska Przetarg na ubezpieczenie majątku Gminy Jeziora Wielkie Strona 3 z

4 Maximus Broker Sp. z o.o., ul. Tuwima 9, Toruń, tel. (056) , kom , fax (056) Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od A. Wykonawca zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. B. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do niego na mniej niż 6 dni do terminu składania ofert. C. Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. D. Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ. E. Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ. F. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrań dla Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. Wykonawca zamówienia będzie współpracował z właściwymi organami Zamawiającego oraz pełnomocnikiem Zamawiającego firmą Maximus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. 6. OKREŚLENIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT Termin składania ofert upływa dnia o godz Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie, oferty złożone po terminie zwraca się Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, nie zapozna się z zawartością ofert przed upływem terminu ich otwarcia Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne. Nieobecność przedstawicieli Wykonawcy, nie będzie powodem odłożenia otwarcia ofert. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez każdego Wykonawce wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź zostaną przesłane faksem. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Przetarg na ubezpieczenie majątku Gminy Jeziora Wielkie Strona 4 z

5 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZGODNIE z art. 89 ust. 1 USTAWY ODRZUCA OFERTĘ Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia (na piśmie lub faksem) wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia wskazując nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę. UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZGODNIE z art. 93 ust. 1 USTAWY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA UWAGA! W pracach komisji będzie uczestniczył przedstawiciel firmy Maximus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznym. 7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY oferta winna być przygotowana na druku Oferta stanowiącym załącznik A do SIWZ, do oferty winy zostać dołączone: - załącznik B do SIWZ, - oświadczenie Wykonawcy o akceptacji treści wzoru umowy, Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Osoba, uprawniona do reprezentacji Wykonawcy, (której pełnomocnictwo zostało dołączone do oferty) składa podpisy na: wszystkich stronach oferty, załącznikach (z wyjątkiem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia), w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania. Jeżeli do oferty zostały dołączone kopie dokumentów, Zamawiający przed podpisaniem umowy poprzetargowej może zażądać do wglądu oryginału dokumentów. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie powyższych ofert. Przetarg na ubezpieczenie majątku Gminy Jeziora Wielkie Strona 5 z

6 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Sugerujemy, że wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach wewnętrznej i zewnętrznej, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści oraz zabezpieczających ich nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperty winny być adresowane na Zamawiającego z podaniem przedmiotu przetargu. Na kopercie zewnętrznej nie należy umieszczać jakichkolwiek informacji, pozwalających na identyfikację wykonawcy (nazwa, adres)- dane te winny znaleźć się na kopercie wewnętrznej. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po wyznaczonym terminie. 8. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT A. Pierwszą czynnością komisji przetargowej oceniającej oferty będzie sprawdzenie, czy oferta spełnia formalne wymagania ustawy i niniejszej SIWZ. Stwierdzenie uchybienia tym wymaganiom spowoduje uznanie oferty za nieważną i odrzucenie jej. B. Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów (obok podano znaczenie procentowe danego kryterium): cena łączna ubezpieczenia 50% zaakceptowane klauzule dodatkowe 30% oferowane franszyzy i udziały własne 20% C. Kryteria oceny ofert : a) cena łączna ubezpieczenia suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego przetargu. Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: cena najniższa x 100 cena oferty badanej X 50% CENĘ ŁĄCZNĄ NALEŻY PODAĆ W POLSKICH ZŁOTYCH. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. Zamawiający zgodnie z art. 88 ustawy poprawia ewentualne omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o Przetarg na ubezpieczenie majątku Gminy Jeziora Wielkie Strona 6 z

7 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. b) zaakceptowane klauzule dodatkowe ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg, następujących zasad: za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 12, 19, zostanie przyznane po 1 punkt za każdą klauzulę, za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 7, 13, 14, 15, 17, zostanie przyznane po 2 punkty za każdą klauzulę, za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 16, 18, 20, 23, 24 zostanie przyznane po 3 punkty za każdą klauzulę, za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 6 i 11, zostanie przyznane po 4 punkty za każdą klauzulę, za rozszerzenie ochrony o klauzulę o nr 5 zostanie przyznanych 6 punktów za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 9 i 10 zostanie przyznanych po 10 punktów za rozszerzenie ochrony o klauzulę nr 8 zostanie przyznanych 12 punktów za rozszerzenie ochrony o klauzulę o nr 22 zostanie przyznane 13 punktów za rozszerzenie ochrony o klauzulę o nr 21zostanie przyznane 14 punktów Brak akceptacji którejkolwiek lub wszystkich klauzul oznaczonych numerami od 1 do 4 spowoduje odrzucenie oferty. UWAGA przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakutatywnych, odbiegających na niekorzyść od treści zawartej w Specyfikacji, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów. W przypadku dopisków oraz zmian na korzyść za daną klauzulę przyznana będzie przewidziana ilość punktów. Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: Łączna przyznana ilość punktów x 30% c) oferowane franszyzy i udziały własne ocenie podlegają oferowane franszyzy i udziały własne w następujących ubezpieczeniach: 1. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 2. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunkiem 3. ubezpieczenie szyb od stłuczenia 4. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych 5. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Franszyzy wprowadzone w ww. rodzajach ubezpieczeń będą oceniane wg następujących zasad: franszyza od 0 do 50 zł - 20 pkt franszyza od 51 zł do 100 zł - 18 pkt franszyza od 101 zł do 200 zł - 15 pkt franszyza od 201 zł do 300 zł - 10 pkt franszyza od 301 zł do 400 zł - 5 pkt franszyza powyżej 400 zł - 0 pkt W przypadku, gdy Wykonawca w danym rodzaju ubezpieczenia przyzna jednocześnie franszyzę i udział własny (wyrażony procentowo lub kwotowo) otrzyma 0 pkt. Przetarg na ubezpieczenie majątku Gminy Jeziora Wielkie Strona 7 z

8 W przypadku, gdy Wykonawca w danym rodzaju ubezpieczenia przyzna tylko wyrażony procentowo udział własny lub franszyzę redukcyjną otrzyma 0 pkt. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje różne wysokości franszyz w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i odpowiedzialności cywilnej w związku z utrzymaniem dróg, oceniana będzie wyższa z franszyz. W przypadku, gdy Wykonawca poda wysokość franszyz lub udziałów własnych w walucie innej, niż polskie złote, komisja w tracie oceny ofert dokona przeliczenia w oparciu o średni kurs NBP z dnia otwarcia ofert. Franszyzy i udziały własne określone kwotowo nie mogą przekroczyć w: 1. ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz odpowiedzialności cywilnej 500 zł 2. ubezpieczeniu szyb od stłuczenia 150 zł UWAGA - warunek obligatoryjny rodzaje franszyz: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Ubezpieczenie szyb od stłuczenia franszyza integralna franszyza integralna franszyza integralna Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: Łączna ilość punktów x 20% Przetarg wygra Wykonawca, który dostanie najwyższą łączną ilość punktów. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców pisemnie. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zgodnie z art. 94 zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny 9. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie trwania umowy ewentualnych zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt 6. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym. Przetarg na ubezpieczenie majątku Gminy Jeziora Wielkie Strona 8 z

9 10.ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Zgodnie z art. 179 ustawy środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. PROTEST Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest dotyczący SIWZ wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. ODWOŁANIE Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania Zamawiającego. SKARGA DO SĄDU Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni. Przetarg na ubezpieczenie majątku Gminy Jeziora Wielkie Strona 9 z

10 Załącznik A/ str. 1 Pieczątka firmowa Wykonawcy..., dnia... Wójt Gminy Jeziora Wielkie Jeziora Wielkie O F E R TA Przystępując do przetargu na ubezpieczenie mienia Gminy Jeziora Wielkie oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach: 1. Cena łączna: zł słownie: Wysokości franszyz i udziałów własnych: Rodzaj Ubezpieczenia 1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 3. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 4. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych 5. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wysokość franszyzy/ Udziału Franszyza integralna /Franszyza redukcyjna/ udział własny (wpisać właściwe) Przetarg na ubezpieczenie majątku Gminy Jeziora Wielkie Strona 10 z

11 Załącznik A/ str Akceptujemy następujące klauzule: Nr klauzuli Nazwa klauzuli TAK/NIE Uwagi 1. Klauzula reprezentantów obligatoryjna 2. Klauzula płatności rat obligatoryjna 3. Klauzula rozstrzygania sporów obligatoryjna 4. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym obligatoryjna 5. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ 6. Klauzula przepięcia 4 pkt 6 pkt. 7. Klauzula przewłaszczenia mienia 2 pkt. 8. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych 12 pkt. 9. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym 10 pkt. 10. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych 10 pkt. 11. Klauzula automatycznego wyrównania sumy ubezpieczenia 4 pkt. 12. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) 1 pkt. 13. Klauzula ubezpieczenia mienia w nienazwanych lokalizacjach 2 pkt. 14. Klauzula zgłaszania szkód 2 pkt. 15. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 2 pkt. 16. Klauzula wypłaty odszkodowania 3 pkt. 17. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania 2 pkt. 18. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 3 pkt. 19. Klauzula składowania 1 pkt. 20. Klauzula czasu ochrony 3 pkt. 21. Klauzula funduszu prewencyjnego 14 pkt. 22. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych 13 pkt. 23. Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy 3 pkt. 24. Klauzula przetężenia 3 pkt. Przetarg na ubezpieczenie majątku Gminy Jeziora Wielkie Strona 11 z

12 Załącznik A/ str Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do przedstawienia Zamawiającemu rozbicia składki na poszczególne jednostki zamawiającego i ryzyka, przed podpisaniem umowy poprzetargowej (dotyczy to również ubezpieczeń wspólnych). 5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od złożenia oferty. 7. Oświadczamy, że przyjmujemy wartości podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako podstawę do ustalenia wysokości każdego odszkodowania bez odnoszenia ich do wartości odtworzeniowej. 8. Załącznikami do niniejszej oferty są: Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Zał. B), Aktualny odpis z KRS wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, Ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia, Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy (Zał. C)... Na złożoną ofertę składa się... ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości numeracji.... (pieczęć,podpis) Przetarg na ubezpieczenie majątku Gminy Jeziora Wielkie Strona 12 z

13 Załącznik nr B Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... OŚWIADCZENIE Składając ofertę ubezpieczenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia Gminy Jeziora Wielkie oświadczamy, że: Spełniamy wymogi art. 22 ustawy z 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych....dn.... (pieczęć i podpis) Przetarg na ubezpieczenie majątku Gminy Jeziora Wielkie Strona 13 z

14 Załącznik nr C Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... OŚWIADCZENIE Składając ofertę ubezpieczenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia Gminy Jeziora Wielkie oświadczamy, że: Akceptujemy treść umowy....dn.... (pieczęć i podpis) Przetarg na ubezpieczenie majątku Gminy Jeziora Wielkie Strona 14 z

15 11.Program Ubezpieczenia SPOSÓB PŁATNOŚCI SKŁADKI: - I rata płatna przelewem do dnia r. - II rata płatna przelewem do dnia r. - III rata płatna przelewem do dnia r. - IV rata płatna przelewem do dnia r. - V rata płatna przelewem do dnia r. - VI rata płatna przelewem do dnia r. - VII rata płatna przelewem do dnia r. - VIII rata płatna przelewem do dnia r. - IX rata płatna przelewem do dnia r. - X rata płatna przelewem do dnia r. - XI rata płatna przelewem do dnia r. - XII rata płatna przelewem do dnia r. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY 1. Klauzula reprezentantów z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (Zarząd Powiatu, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami ubezpieczonego zakład Przetarg na ubezpieczenie majątku Gminy Jeziora Wielkie Strona 15 z

16 ubezpieczeń ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. 2. Klauzula płatności rat w przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład Ubezpieczeń nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych; jeżeli zapłata należnej Zakładowi Ubezpieczeniowemu składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na właściwy rachunek Zakładu Ubezpieczeń pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków, w innym przypadku za datę zapłaty uważa się datę, w której pełna kwota składki lub jej pierwszej raty znalazła się na rachunku Zakładu Ubezpieczeń w taki sposób, że mógł nią dysponować. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. 3. Klauzula rozstrzygania sporów spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. 4. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Dotyczy sprzętu elektronicznego nie starszego niż 5 lat. Klauzula obligatoryjna. 5. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ - ochroną ubezpieczeniową zostaje objęty sprzęt elektroniczny, środki trwałe i wyposażenie oraz dodatki i ulepszenia zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu, środków trwałych i wyposażenia, w których posiadanie wszedł ubezpieczony w okresie od r. do r. (tj. po zebraniu danych do ubezpieczenia i jednocześnie przed okresem ubezpieczenia wynikającym z SIWZ). Ochrona ubezpieczeniowa dla tej masy majątkowej rozpoczyna się od r. Zgłoszenie sprzętu elektronicznego, środków trwałych i wyposażenia do zakładu ubezpieczeń nastąpi w terminie do dnia r. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt, środki trwałe i wyposażenie nastąpi w ciągu 30 dni od dostarczenia wykazów, wg systemu pro rata temporis. Klauzula fakultatywna. 6. Klauzula przepięcia rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego powodujące zmiany w napięciu w ubezpieczeniu od ognia innych zdarzeń losowych do limitu ,00 zł. Jednocześnie Przetarg na ubezpieczenie majątku Gminy Jeziora Wielkie Strona 16 z

17 przedstawiona definicja przepięcia będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będzie przepięcie. (tj. do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych). Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, a definicja dotyczy także szkody w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. Klauzula fakultatywna. 7. Klauzula przewłaszczenia mienia ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana mimo przeniesienia własności ubezpieczonego mienia między jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego lub przeniesienia własności ubezpieczonego mienia na nowo powołane jednostki Zamawiającego. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów oraz sprzętu elektronicznego i od wszystkich ryzyk. Klauzula fakultatywna. 8. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych: A. dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto: bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na wartość odtworzeniową danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez redukcji odszkodowania. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości księgowej brutto danego środka trwałego. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku. B. dla środków ubezpieczanych wg wartości odtworzeniowej: bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na wartość odtworzeniową odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości odtworzeniowej utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego zużycia technicznego i bez redukcji odszkodowania. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości odtworzeniowej danego środka trwałego. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku. Klauzula fakultatywna. 9. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym - ochroną ubezpieczeniową zostaje automatycznie objęty sprzęt elektroniczny, oraz dodatki i ulepszenia zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu, w których posiadanie wejdzie ubezpieczony podczas trwania okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przejścia na ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem mienia, po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. Klauzula liczona dla całego mienia objętego przetargiem łącznie. Ubezpieczający w trakcie roku nie informuje o zmianach w majątku, a jeżeli ubezpieczającemu potrzebne jest Przetarg na ubezpieczenie majątku Gminy Jeziora Wielkie Strona 17 z

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo