Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu polegających na tworzeniu warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie kultury fizycznej. Realizacja zadań następuje w szczególności poprzez: 1) budowanie, rozbudowywanie, remontowanie i utrzymywanie obiektów sportowych. 2) świadczenie usług w zakresie szkolenia sportowego dla polskich związków sportowych i innych podmiotów działających w zakresie kultury fizycznej przy wykorzystaniu obiektów sportowych, 3) Współudział w organizacji zawodów sportowych, 4) Zarządzanie obiektami sportowymi, 5) Najem i dzierŝawę obiektów sportowych, 6) Tworzenie warunków do promocji zdrowia Świadczenie innych usług w zakresie kultury fizycznej. Informacje dodatkowe: strona: Regon: NIP PKD BudŜet Liczb pracowników Lokalizacje Szkodowość Opis ryzyka i zabezpieczeń Rodzaje ubezpieczeń Okres Płatność składek 9311Z budŝet zł budŝet 2013 (plan) zł budŝet 2014 (plan) zł 70 osób Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Warszawa, ul. Szymanowskiego 5a m Warszawa, ul. Racławicka 152 m OŜarów Mazowiecki (Ołtarzew), ul. Hallera Michałowice, ul. Kościuszki 5 Zgodnie z dodatkiem nr 1 do załącznika nr 3 do SIWZ Zgodnie z dodatkiem nr 3 do załącznika nr 3 do SIWZ I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, III. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii, IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, V. Ubezpieczenia komunikacyjne (obowiązkowe ubezpieczenie CO p.p.m., ubezpieczenie AC, ubezpieczenie NNW kierowcy i pasaŝerów, ubezpieczenie assistance). 12 miesięcy, nie wcześniej niŝ od r. ubezpieczenie mienia oraz OC z tytułu prowadzonej działalności Ubezpieczenia komunikacyjne zgodnie z okresami podanymi w dodatku nr 2 do załącznika nr 3 do SIWZ Jednorazowo dla wszystkich rodzajów 1

2 II. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Rodzaj mienia Suma w PLN Budynki i budowle (max. wartość jednego budynku PLN) Przedmiot i suma Lokale mieszkalne 2 szt Środki trwale (urządzenia, wyposaŝenie itp.) Środki trwale niskocenne Rodzaj wartości System Miejsce Franszyza Limity odpowiedzialności (na jedno i wszystkie zdarzenia) Wartości pienięŝne Wartość początkowa (księgowa brutto) dla majątku trwałego, - Wartość nominalna dla środków pienięŝnych, - środki trwałe sumy stałe, - Wartości pienięŝne pierwsze ryzyko, - Dodatkowe rozszerzenia odpowiedzialności pierwsze ryzyko. Zgodnie z podanymi lokalizacjami oraz klauzulą miejsca. Franszyza redukcyjna PLN Ryzyka KradzieŜ z włamaniem, rabunek: 1. Środki trwałe i wyposaŝenie (w tym środki niskocenne) 2. Wartości pienięŝne od kradzieŝy z włamaniem, rabunku w lokalu, 3. Wartości pienięŝne od rabunku w transporcie Limity w PLN Wandalizm Dewastacja (wg defnicji z postanowień dodatkowych) KradzieŜ zwykła KradzieŜ mienia na zewnątrz budynków (napędy bram, lampy itp.) Transport pomiędzy lokalizacjami Drobne prace budowlano-montazowe Koszty wizualizacji (reklamy świetle zewnętrzne, wizualizacja zewnętrzna, reklamy zewnętrzne) Przepięcia Strajki, zamieszki i niepokoje społeczne Szyby i inne przedmioty od stłuczenia Graffiti, porysowanie Przewrócenie się drzew lub zawalenie budowli Szkody powstałe na skutek działania mrozu Koszty naprawy zabezpieczeń Koszty dodatkowe wg. klauzuli kosztów dodatkowych Pozostałe ryzyka do pełnych sum 2

3 Zakres Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk z włączeniem: - KradzieŜy z włamaniem i rabunku, - Wandalizmu, - Dewastacji, - KradzieŜy zwykłej, - KradzieŜy zwykłej ubezpieczonego mienia znajdującego się na zewnątrz budynków, takiego jak: wyposaŝenie boisk, kortów, napędy bram, elementy ogrodzenia, sprzęt oświetleniowy itp., o ile było ono przytwierdzone do podłoŝa, budynków lub budowli w sposób uniemoŝliwiający jego zabór bez uŝycia siły i/lub narzędzi, - Kosztów napraw zabezpieczeń, - Sprzętu elektronicznego (z wyłączeniem urządzeń elektronicznych zgłoszonych do sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk), - Zalegania śniegu i lodu na dachach obiektów, - Zawalenia się mienia sąsiadującego (w tym m.in. drzew, masztów, kominów itp.) na ubezpieczone mienie, - Szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, - Transportu mienia pomiędzy lokalizacjami, - Odpowiedzialności za szkody powstałe podczas naprawy, konserwacji, remontu lub przebudowy ubezpieczonego mienia pod warunkiem, Ŝe ww. czynności nie wymagały odpowiedniej zgody wg prawa budowlanego, - Kosztów wizualizacji (reklamy świetle zewnętrzne, wizualizacja zewnętrzna, reklamy zewnętrzne) z włączeniem graffiti. - Przepięć, - Strajków, zamieszek i niepokoi społecznych, - Zakłóceń lub przerwy w dostawie mediów, - Ubezpieczenia maszyny od szkód elektrycznych, - Szkód powstałe w wyniku rozerwania, przegrzania zbiorników, zaworów lub wszelkiego rodzaju pomp itp. - Szkód we wszelkiego rodzaju instalacjach, takŝe w mieniu znajdującym się pod ziemią, - Katastrofy budowlanej, - Kosztów dodatkowych wg klauzuli kosztów dodatkowych. Likwidacja szkód - Do sum, zgodnie z treścią klauzul likwidacyjnych. 3

4 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Rodzaj mienia Suma w PLN Przedmiot Rodzaj wartości System Zakres Miejsce Zakres terytorialny ochrony Franszyzy i udziały własne Likwidacja szkód 1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny Sprzęt elektroniczny przenośny Wartość początkowa (księgowa brutto) Sumy stałe Od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o uŝytkowanie mobilne w tym m.in.: 1. utrata bądź ubytek wartości ubezpieczonego sprzętu nastąpiły z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku nieprzewidzianego wypadku uniemoŝliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji. 2. utrata sprzętu nastąpiła wskutek kradzieŝy z włamaniem, rabunku, dewastacji i wandalizmu. Do szkód objętych ubezpieczeniem zalicza się m.in. szkody wynikłe w następstwie: a) działania człowieka: niewłaściwej obsługi sprzętu, tj. nieostroŝności, zaniedbania, niewłaściwego uŝytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora itp.; świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie, pracowników i współpracowników ubezpieczającego (dewastacja, sabotaŝ); b) kradzieŝy z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność takŝe za szkody powstałe wskutek kradzieŝy z pojazdu lub kradzieŝy całego pojazdu wraz ze sprzętem. c) ognia (w tym działania dymu, sadzy itp.) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a takŝe w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia piorunu bezpośrednio i pośrednio na przedmiot, upadku pojazdu powietrznego oraz w akcji ratunkowej d) wody, tj. zalania wodą z urządzeń wodno kanalizacyjnych, powodzi, wylewu wód podziemnych, a takŝe czynników atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, deszczu wilgoci, pary wodnej itp. e) wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia i zapadania się ziemi, f) huraganu, trzęsienia ziemi, g) wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego, lub zbyt niskiego napięcia albo całkowitego zaniku napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem pioruna, h) szkody wynikające z braku dostawy prądu, wody lub gazu. i) sprzęt elektroniczny ubezpieczony jest równieŝ w zakresie szkód spowodowanych przez upadek, j) ubezpieczeniem (ponad sumy ) objęte są równieŝ koszty instalacji i ponownego uruchomienia k) Ubezpieczeniem objęty będzie sprzęt elektroniczny niezaleŝnie od wieku i stopnia umorzenia wraz z kosztami instalacji i ponownego uruchomienia systemu, uŝywany przez Ubezpieczającego, jego pracowników lub współpracowników. Ubezpieczenie obejmuje równieŝ uŝytkowanie mobilne. 3. Dodatkowe rozszerzenie dotyczące ochrony sprzętu nie podłączonego na stanowisku pracy lub podczas przerwy w eksploatacji. 4. Dodatkowe rozszerzenie zakresu o kradzieŝ zwykłą z limitem PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 5. Dodatkowe rozszerzenie dotyczące kradzieŝy zwykłej sprzętu elektronicznego znajdującego się na zewnątrz budynków (np. kamery przemysłowe), o ile był on przytwierdzony do podłoŝa, budynków lub budowli w sposób uniemoŝliwiający jego zabór bez uŝycia siły i/lub narzędzi z limitem PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Zgodnie z podanymi lokalizacjami oraz klauzulą miejsca. Dla sprzętu przenośnego: teren RP Sprzęt stacjonarny - franszyza redukcyjna w wysokości 500,00 PLN na zdarzenie, Sprzęt przenośny - franszyza redukcyjna w wysokości 500,00 PLN na zdarzenie a dla ryzyka kradzieŝy z włamaniem i upuszczenia sprzętu przenośnego franszyza redukcyjna w wysokości 20% wartości szkody, nie mniej niŝ 500,- zł Do sum, zgodnie z treścią klauzul likwidacyjnych. 4

5 3. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii Przedmiot Suma Rodzaj wartości System Miejsce Zakres Franszyza, udziały własne Likwidacja szkód Maszyny i urządzenia będące w posiadaniu Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie Agregat chłodniczy, typ 30HW 280 Carrier, 12Y Agregat chłodniczy, typ 30HW 280 Carrier, 12Y00 Skraplacz powietrzny 09 CDD PS Carrier, 67631/120/4319 Skraplacz powietrzny 09 CDD PS Carrier, 67631/120/4332 Skraplacz powietrzny 09 CDD PS Carrier, 67631/120/4305 Skraplacz powietrzny 09 CDD PS Carrier, 67631/120/4296 Pompy Ebara 3 S Ebara F 1331 Pompy Ebara 3 S Ebara G 1408 Pompy Ebara 3 S Ebara F 1330 Pompy Ebara 3 S Ebara F PLN (łącznie wszystkie maszyny i urządzenia) Wartość początkowa (księgowa brutto) Sumy stałe COS, ul. Łazienkowska 6a, Warszawa Rok produkcji Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń na bazie wszystkich ryzyk ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezaleŝne od woli ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu objętego ochroną, jeśli szkody te powstaną z jakiejkolwiek przyczyny innej niŝ wyraźnie wyłączone w o.w.u., z zastrzeŝeniem postanowień szczególnych umowy. Dodatkowe rozszerzenie: - ochrona w trakcie remontów ciągłość ochrony w trakcie prac remontowych, adaptacyjnych, rozbudowy i przebudowy - objecie ochroną kosztu pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy (limit 20% szkody) Franszyza redukcyjna: PLN Zgodnie z klauzulami likwidacyjnymi oraz procedura likwidacji szkód 5

6 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Przedmiot i podstawowy zakres Rozszerzenia zakresu Rodzaj ubezpieczonej działalności Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki Zakres terytorialny Osoby trzecie Podlimity odpowiedzialności Ponoszona przez Ubezpieczonego odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów niedozwolonych (OC deliktowa) oraz niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem, zarządzaniem, administrowaniem, uŝytkowaniem mienia wraz z poniŝszymi rozszerzeniami zakresu, za zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe w okresie, z których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń. 1. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością statutową (z wyłączeniem udzielania świadczeń zdrowotnych), posiadaniem mienia oraz jego zarządzaniem i administrowaniem, udostępnianiem obiektów na potrzeby organizacji imprez, w tym zawodów sportowych wraz z udostępnianiem parkingu, wynajmu pomieszczeń, obiektów, sal konferencyjnych m. in. na działalność sportową, rozrywkową, biurową, szkolną, handlową, kulturalną, oświatową, gastronomiczną, wystawienniczą, mieszkaniową, hotelarską, i inną, wynajmu powierzchni na cele reklamowe, 2. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z organizacją imprez (równieŝ masowych), np. sportowych, rekreacyjnych, artystycznych, kulturalnych okolicznościowych i innych, niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu organizatora imprez masowych. 3. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z wynajmem obiektów lub pomieszczeń w celu organizacji zawodów, koncertów, kiermaszów, wystaw itp. 4. Odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie wyrządzone pracownikom Ubezpieczającego / Ubezpieczonego wynikłe z wypadków przy pracy rozumieniu ustawy z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, niezaleŝnie od podstawy zatrudnienia OC pracodawcy. 5. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w mieniu, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy uŝytkowania, najmu, dzierŝawy, uŝyczenia, przechowania lub innej umowy nienazwanej OC najemcy nieruchomości i ruchomości. 6. Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z emisji, wycieku i innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu, gleby, pól, upraw i plonów, drzewostanów lasów i parków substancji niebezpiecznych klauzula 72 godzin wraz z kosztami usunięcia, neutralizacji lub oczyszczania gleby lub wody z substancji zanieczyszczających - OC za szkody środowiskowe. 7. Odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, nie będące następstwem szkód na mieniu lub na osobie. 8. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z jej wadliwego wykonania. 9. Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu powierzonym, przechowywanym, w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczonego, w tym OC za szkody w rzeczach przyjętych na przechowanie w odniesieniu do szatni. 10. Odpowiedzialność cywilna za szkody za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, zarządzaniem, administrowaniem, uŝytkowaniem i utrzymaniem w naleŝytym stanie parkingów niestrzeŝonych (bez ryzyka kradzieŝy pojazdów). 11. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe wskutek leŝących lub spadających drzew, konarów, gałęzi lub liści. 12. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. 13. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, w tym powstałe na skutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych. 14. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w czasie załadunku lub wyładunku środków transportu. 15. Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód wyrządzonych przez pracowników w trakcie delegacji słuŝbowych - OC podróŝy słuŝbowych. 16. Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania drobnych prac budowlano-montaŝowych. Działalność statutowa, jednak z wyłączeniem udzielania świadczeń zdrowotnych. Ubezpieczeniem nie jest takŝe objęta jakakolwiek działalność Ubezpieczającego podlegająca obowiązkowym ubezpieczeniom OC PLN Teren RP (w tym takŝe dla OC podróŝy słuŝbowych) Osoby, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność (np. pracowników) uznaje się za osoby trzecie wyłącznie w przypadkach, gdy korzystają oni z obiektów sportowych i zajęć prowadzonych w tych obiektach lub są uczestnikami organizowanych przez ubezpieczającego imprez (gdy nie wykonują oni czynności słuŝbowych) - OC pracodawcy - Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń PLN 6

7 na jedno i wszystkie zdarzenia Franszyzy, udziały własne wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania - OC za szkody załadunkowe/wyładunkowe - OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu OC - Czyste straty finansowe - OC za szkody z tytułu prowadzenia szatni - OC z tytułu prowadzenia parkingu niestrzeŝonego - Pozostałe ryzyka 500 PLN w kaŝdej szkodzie rzeczowej 10% odszkodowania min. PLN w czystych stratach finansowych W szkodach osobowych - zniesione PLN PLN PLN PLN PLN PLN do wysokości sumy gwarancyjnej 7

8 5. Ubezpieczenia komunikacyjne: odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, autocasco, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance, Pojazdy wraz z wyposaŝeniem dodatkowym oraz wyposaŝeniem specjalistycznym podlegające, Przedmiot stosownie do przepisów ustawy "Prawo o ruchu drogowym" rejestracji w RP oraz inne pojazdy napędzane umieszczonym na nich silnikiem zasilanym z własnego źródła energii, stanowiące własność lub będące w leasingu. Zakres Sumy Zakres terytorialny Wykaz pojazdów Szkodowość 1. Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. 2. Autocasco zwane dalej AC zakres pełny: Bez stosowania udziału własnego i amortyzacji Bez stosowania zasady proporcji w przypadku niedo (ubezpieczyciel akceptuje wycenę wartości rynkowej pojazdu ustaloną w dniu zawarcia umowy i odstępuje od pomniejszania odszkodowania jeŝeli wartość rynkowa pojazdu w dniu szkody będzie wyŝsza od sumy określonej w umowie ) Suma danego pojazdu nie ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania. Assistance - forma bezskładkowa 3. Ubezpieczenie następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasaŝerów zwane dalej NNW - śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwałe inwalidztwo całkowite i trwałe inwalidztwo częściowe w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz koszty dodatkowe. 1. OC posiadaczy pojazdów ustawowe, 2. Autocasco - Ubezpieczający określa wartość pojazdów zgłaszanych do autocasco na podstawie publikatora INFOEXPERT. Sumy dla tych pojazdów (w wartości brutto) określone są w dodatku nr 2 do załącznika nr 3 do SIWZ. UWAGA! Ubezpieczający zastrzega sobie prawo ustalenia innych sum (ale odpowiadających wartościom rzeczywistym) dla pojazdów, które będą włączane do w późniejszych terminach. 3. Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasaŝerów suma wynosi PLN na miejsce, system bezimienny, w odniesieniu do ilości miejsc w pojeździe (zgodnej z zapisem w dowodzie rejestracyjnym). 4. Assistance, forma bezskładkowa. AC i NNW: RP OC p.p.m.: ustawowy, Assistance: RP Dodatek nr 2 do załącznika nr 3 do SIWZ Dodatek nr 1 do załącznika nr 3 do SIWZ Franszyzy, udziały własne Brak 8

9 Postanowienia dodatkowe Likwidacja szkód 1. Pojazdy, których ochrona ubezpieczeniowa będzie rozpoczynać się w trakcie trwania umowy, będą włączane do od dnia wskazanego w zgłoszeniu zgodnie z zakresem określonym przez Ubezpieczającego z zastrzeŝeniem, Ŝe zgłoszenie winno być dokonane najpóźniej 1 dzień przed początkiem odpowiedzialności. Zakład Ubezpieczeń ma prawo dokonania oględzin przed zawarciem umowy AC i KR z wyłączeniem: - przypadku, gdy pojazdy zakupione zostały w sieci dealerskiej, - przypadku, gdy pojazd był dotychczas ubezpieczony w tym samym lub innym Zakładzie Ubezpieczeń w zakresie AC i KR oraz nastąpi zgłoszenie najpóźniej na 1 dzień przed wygaśnięciem ochrony. Na Ŝyczenie Ubezpieczyciela Ubezpieczający przedstawi dotychczasową polisę AC i KR. 2. Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nagłym działaniem sił mechanicznych w chwili zetknięcia pojazdu z osobami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, 3. Na wysokość odszkodowania nie będzie miała wpływu prędkość, z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody, niedopełnienie obowiązków wynikających z sygnałów i znaków drogowych dotyczących bezwzględnego zatrzymania pojazdu itp. Poza tym z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe podczas kierowania pojazdem przez osobę będącą w chwili wypadku w stanie nietrzeźwości lub po uŝyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych, chyba Ŝe nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego. 4. W przypadku szkody powstałej w wyniku rozboju, rabunku, kradzieŝy zuchwałej Zakład Ubezpieczeń odstąpi od obowiązku złoŝenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego dowodu rejestracyjnego i kluczyków do pojazdu pod warunkiem, Ŝe ww. zdarzenia zostały zgłoszone na Policji. 5. WyposaŜenie dodatkowe i specjalistyczne samochodów zawarte w sumie poszczególnych pojazdów objęte ochroną bez naliczania dodatkowej składki pod warunkiem, Ŝe wyposaŝenie to jest zamontowane na stałe. 6. Ubezpieczyciel akceptuje podane przez Ubezpieczającego wartości pojazdów jako wartości rynkowe (zgodnie z zapisem w pozycji suma ). Przy wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania zasada proporcji, jak równieŝ odszkodowanie wypłacane jest bez uwzględnienia amortyzacji i zuŝycia eksploatacyjnego (z wyjątkiem ogumienia). 7. W razie wycofania pojazdu z eksploatacji lub przeniesienia własności Ubezpieczający zastrzega sobie moŝliwość wycofania go z. Ubezpieczyciel rozliczy składkę za nie wykorzystany okres systemem pro rata temporis w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentów zbycia pojazdu przez Ubezpieczającego lub wycofania z eksploatacji. Przy zwrocie składki nie potrąca się kosztów manipulacyjnych. 8. Składki i stawki taryfowe podane dla poszczególnych grup rodzajów pojazdów, obowiązują przez cały okres. 9. W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub Ŝądania zapłaty pozostałych rat. JeŜeli zapłata naleŝnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uwaŝa się chwilę złoŝenia zlecenia w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela. Likwidacja szkód z zawartych komunikacyjnych polis będzie się odbywać wg poniŝszych zasad: 1. Zgłoszenie i likwidacja szkód będzie odbywać się w placówkach Ubezpieczyciela najbliŝszych siedzibie Ubezpieczającego. 2. Dopuszcza się moŝliwość zgłaszania i likwidowania szkód w placówkach innych, niŝ określone w punkcie powyŝej. 3. W przypadku, gdy przedstawienie pojazdu do oględzin w najbliŝszej placówce Ubezpieczyciela jest niemoŝliwe, oględziny będą dokonywane w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego (w granicach RP) w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. 4. W przypadku oględzin pojazdu poza Oddziałem Ubezpieczyciel ma obowiązek wykonania oceny technicznej najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych po oględzinach. 5. Przyjmuje się, Ŝe szkody będą rozliczane według faktycznie poniesionych kosztów napraw, udokumentowanych fakturami. 6. Na wniosek Ubezpieczającego szkody będą rozliczane według kosztorysu, zaakceptowanego wspólnie przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela. 7. W przypadku rozliczania szkód według faktycznie poniesionych kosztów naprawy Ubezpieczający przed dokonaniem naprawy kaŝdorazowo przedstawi Ubezpieczycielowi kosztorys wstępny z naprawy, wystawiony przez warsztat, który będzie naprawy dokonywał. 8. Kosztorys, o jakim mowa powyŝej będzie zweryfikowany przez Ubezpieczyciela w terminie 3 dni od daty dostarczenia przez Ubezpieczającego. 9. Faktury z napraw będą zweryfikowane w oparciu o przedstawiony wcześniej kosztorys oraz oceny techniczne. 10. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie do 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia od Ubezpieczającego. 11. Wypłata odszkodowania z uwzględnieniem podatku VAT (Ubezpieczający nie odlicza podatku VAT przy kupnie pojazdów). 9

10 III. Postanowienia dodatkowe NiezaleŜnie od postanowień odnoszących się do poszczególnych ryzyk zakres ochrony określony w ogólnych warunkach zostaje rozszerzony o następujące postanowienia i klauzule dodatkowe: Klauzule dodatkowe 1. Klauzula reprezentantów 2. Klauzula miejsca 3. Klauzula automatycznego pokrycia 4. Klauzula likwidacyjna środków trwałych dla szkód całkowitych 5. Klauzula likwidacyjna środków trwałych dla szkód częściowych 6. Klauzula składowania Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego uwaŝa się osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa własności uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z wyłączeniem prokurentów ustanowionych przez ten podmiot. Za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub raŝącego niedbalstwa wszystkich pozostałych osób (w szczególności pozostałych pracowników i współpracowników Ubezpieczającego / Ubezpieczonego), a takŝe raŝącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego, maszyn od awarii Ubezpieczeniem objęte jest mienie bez względu na jego lokalizację na terenie Polski - jako miejsce przyjmuje się wszystkie lokalizacje naleŝące do Ubezpieczającego (równieŝ nieczynne) oraz kaŝde miejsce związane z charakterem prowadzonej działalności, takŝe w lokalizacjach, w których prowadzi swoją działalność a nienaleŝących do Ubezpieczającego oraz na terenach otwartych związanych z prowadzoną działalnością Ubezpieczającego. Automatyczną ochroną ubezpieczeniową obejmowane są wszystkie nowe lokalizacje, w których Ubezpieczający będzie prowadził działalność pod warunkiem moŝliwości udokumentowania podstawy prawnej ich uŝytkowania przez Ubezpieczającego na Ŝyczenie Zakładu Ubezpieczeń. Zakresem zostaje automatycznie objęte mienie, w którego posiadanie wejdzie Ubezpieczający w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela a takŝe zwiększenia wartości własnych środków trwałych i nakładów inwestycyjnych w obce środki, wskutek wykonania inwestycji, modernizacji i innych czynności podnoszących ich wartość. Automatycznie pokryte ochroną będą takŝe wszystkie składniki mienia, które nie zostały wpisane do rejestru środków trwałych pod warunkiem udokumentowania ich posiadania lub przyjęcia (np. umowa, faktura, itp.). Rozliczenie składki nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia okresu. Składka za inwestycje i nowo nabyte środki trwałe będzie naliczona od dnia, w którym zostały wpisane do ewidencji środków trwałych, zgodnie z zasadą pro rata temporis oraz z zastosowaniem tych samych taryf. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego, maszyn od awarii Bez względu na wiek, stopień umorzenia księgowego lub zuŝycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w kwocie odpowiadającej pełnej wysokości wartości przyjętej do, bez potrącenia umorzenia księgowego i zuŝycia technicznego. Górną granicą odpowiedzialności za dany środek trwały jest jego zadeklarowana suma (w wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej). Wymienione zasady obliczania odszkodowania obowiązują równieŝ w przypadku, gdy Ubezpieczający odstąpi od naprawy lub odbudowy zniszczonego mienia. Nie ma zastosowania instytucja niedo i zasada proporcji. Obowiązek udowodnienia ewentualnego nad spoczywa na zakładzie ubezpieczeń. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego, maszyn od awarii Bez względu na wiek, stopień umorzenia księgowego lub zuŝycia technicznego danego środka trwałego wysokość odszkodowania za szkodę częściową będzie ustalana na podstawie faktur, umów i innych stosownych dokumentów (np. kosztorysów) za naprawę dokonaną w zakresie stwierdzonym w protokole szkody sporządzonym przez Ubezpieczyciela i zatwierdzonym przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego. Protokół szkody będzie zawierał m.in. wartość i zakres naprawy lub odbudowy uszkodzonego środka trwałego lub jego części, wyposaŝenia i/lub komponentów oraz ewentualne koszty dodatkowe określone w klauzuli kosztów dodatkowych. Za szkody częściowe Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości określonej w przedłoŝonych fakturach, umowach itp. dokumentach, nie więcej jednak niŝ do sumy danego środka trwałego. Wymienione zasady obliczania odszkodowania obowiązują równieŝ w przypadku, gdy Ubezpieczający odstąpi od naprawy zniszczonego mienia. Nie ma zastosowania instytucja niedo i zasada proporcji. Obowiązek udowodnienia ewentualnego nad spoczywa na zakładzie ubezpieczeń. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego, maszyn od awarii Ochroną ubezpieczeniową objęty jest cały majątek będący w posiadaniu Ubezpieczonego niezaleŝnie od miejsca i sposobu przechowywania, nie wyłączając majątku przechowywanego bezpośrednio na podłodze lub w pomieszczeniach usytuowanych poniŝej poziomu gruntu oraz wszelkich budowlach i urządzeniach znajdujących się pod powierzchnią ziemi lub poza lokalizacjami. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego, 10

11 7. Klauzula zwrotu składki 8. Klauzula przeszacowania 9. Klauzula zabezpieczeń 10. Klauzula odpowiedzialności 11. Klauzula zbiegu roszczeń 12. Klauzula okolicznościowa 13. Klauzula drobnych prac budowlanych i montaŝowych 14. Klauzula limitów i braku konsumpcji 15. Klauzula płatności rat 16. Klauzula czasu ochrony 17. Klauzula przewłaszczenia 18. Klauzula rozstrzygania sporów 19. Klauzula 72 godzin Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony uzgodniły, iŝ w przypadku wygaśnięcia stosunku przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, Ubezpieczyciel zwraca składkę za niewykorzystany okres w systemie pro rata temporis za kaŝdy dzień bez potrącania kosztów manipulacyjnych. Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć ochroną ubezpieczeniową wzrost wartości środków trwałych wynikający z przeszacowania. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel akceptuje istniejący stan wszystkich zabezpieczeń w dniu zawarcia umowy. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego, Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest toŝsamy z początkiem okresu. Ubezpieczyciel nie ma prawa odmówić likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy roszczenie o zadośćuczynienie powstałej szkodzie moŝe być skierowane do osób trzecich (sprawcy zdarzenia) oraz gdy odszkodowanie przysługuje z umów zawartych przez osoby trzecie. Dotyczy wszystkich ryzyk, Automatyczną ochroną ubezpieczeniową objęte jest kaŝde mienie, w którego posiadanie wejdzie Ubezpieczający (kupno, dzierŝawa, leasing, najem, uŝyczenie itp.), jak równieŝ zwiększenia wartości własnych środków trwałych i nakładów inwestycyjnych w obce środki, wskutek wykonania inwestycji, modernizacji i innych czynności podnoszących ich wartość - w okresie pomiędzy datą ustalenia sum do zawarcia umów a datą rozpoczęcia okresu. Rozliczenie składki następuje pro rata w ciągu 30 dni od rozpoczęcia okresu, na podstawie oświadczenia ubezpieczającego. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy, ustala się, Ŝe zakres obejmuje szkody (bezpośrednie i pośrednie) powstałe w środkach trwałych w trakcie ich budowy, przebudowy lub montaŝu z limitem w wysokości zł. Dotyczy all risk JeŜeli w konstrukcji umów przyjęte zostaną limity zakładające konsumpcję sumy, Ubezpieczający ma prawo do jednokrotnego odnowienia limitu z niezmienioną stawką. Składka zostanie naliczona systemem pro rata temporis za okres od momentu odtworzenia sumy /gwarancyjnej lub limitu do końca trwania okresu. Płatność składki z tytułu odtworzenia sumy /gwarancyjnej lub limitu - na podstawie otrzymanego dokumentu ubezpieczeniowego. W przypadku mienia w systemie sum stałych nie ma zastosowania konsumpcja sumy (tzn. suma poszczególnego składnika majątkowego nie ulega pomniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania). W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub Ŝądania zapłaty pozostałych rat. JeŜeli zapłata naleŝnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uwaŝa się chwilę złoŝenia zlecenia w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela. Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, nie skutkuje takŝe zawieszeniem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W tym wypadku Ubezpieczyciel wyznaczy nowy termin zapłaty zaległej składki i wezwie ubezpieczającego do jej zapłaty. Brak płatności w dodatkowym terminie będzie skutkował brakiem odpowiedzialności. W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie lub zastawu składników majątku przedsiębiorstwa, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach; chyba Ŝe strony umówią się inaczej. Dotyczy all risk. Spory wynikające z umów rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczającego. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych warunków, ustala się, Ŝe za jedno zdarzenie szkodowe w odniesieniu do sumy, limitów oraz franszyzy redukcyjnej określonej w polisie uwaŝa się szkody (serię szkód) spowodowane działaniem powodzi, huraganu lub gradu, powstałe w okresie 72 godzin od momentu powstania pierwszej szkody. Dotyczy all risk. 11

12 20. Klauzula wzrostu ryzyka 21. Klauzula kosztów dodatkowych 22. Klauzula zmiany wartości ubezpieczeniowej 23. Klauzula wyłączenia regresu (dot. art k.c.) 24. Klauzula przeniesienia mienia 25. Klauzula odbudowy w innej lokalizacji 26. Klauzula postępowania JeŜeli Ubezpieczający / Ubezpieczony nie dopełnił obowiązku zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o fakcie, który moŝe powodować wzrost ryzyka wystąpienia szkody, to w razie wystąpienia szkody zakład ubezpieczeń jest dalej zobowiązany do świadczenia odszkodowania, o ile zaniedbanie tego obowiązku nie było działaniem umyślnym reprezentantów Ubezpieczonego. Z zastrzeŝeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków, uzgadnia się, Ŝe ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty dodatkowe bezpośrednio związane z zaistniałą szkodą (bez konieczności uzyskania wcześniejszej akceptacji Ubezpieczyciela) w tym m.in.: 1. koszty akcji ratowniczej, 2. koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej, 3. koszty nawet bezskutecznego - ratowania i zabezpieczenia mienia przed szkodą lub zmniejszenia rozmiaru szkody (w tym koszty dozoru), 4. koszty restytucji mienia przez wyspecjalizowane podmioty, 5. koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty rozbiórki i demontaŝu, koszty transportu, utylizacji itp., 6. koszty powołania ekspertów, rzeczoznawców i konsultantów, 7. koszty odtworzenia i przygotowania dokumentacji przedsiębiorstwa, 8. zwiększone koszty odtworzenia maszyn wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montaŝem oraz wszelkie inne wydatki tego typu, 9. koszty napraw ekspresowych - wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z włączeniem frachtu lotniczego). Limit odpowiedzialności (dodatkowa suma ponad limity gwarantowane przez OWU oraz sumy w poszczególnych ryzykach): PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego, maszyn od awarii Ubezpieczający zastrzega sobie moŝliwość zmiany rodzaju wartości ubezpieczeniowej budynków i budowli w trakcie okresu na odtworzeniową nową, przy czym wartość odtworzeniowa nowa zostanie ustalona jako iloczyn powierzchni (lub kubatury) budynku/budowli i rynkowej ceny budowy metra kwadratowego lub jednego metra sześciennego budynku/budowli o analogicznych parametrach i przeznaczeniu, obowiązującej na danym terenie. Składka z tytułu zwiększenia sumy zostanie wyliczona pro rata temporis z zachowaniem tej samej stawki. Po zmianie rodzaju wartości wypłata ewentualnego odszkodowania nastąpi wg wartości odtworzeniowej nowej zdefiniowanej w niniejszej klauzuli. Dotyczy all risk Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony uzgodniły, Ŝe nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela równieŝ roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. Dotyczy wszystkich ryzyk Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony uzgodniły, iŝ w momencie przeniesienia zakładu lub jego części (np. mienia, środków trwałych) do innej lokalizacji (w tym do lokalizacji nowo uruchamianej) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za przeniesioną część zakładu lub składniki mienia bez konieczności zawiadamiania go o tym fakcie przez Ubezpieczającego Dotyczy wszystkich ryzyk Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy, strony uzgodniły, iŝ w przypadku szkody objętej ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel zezwala, aby uszkodzone mienie mogło być przywrócone do poprzedniego stanu w dowolnie wybranej lokalizacji według uznania Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz w sposób odpowiadający wymogom Ubezpieczającego / Ubezpieczonego pod warunkiem, Ŝe nie powoduje to wzrostu odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Dotyczy wszystkich ryzyk Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić naleŝne odszkodowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody. 12

13 27. Klauzula likwidacji szkody 28. Klauzula warunków i taryf 29. Klauzula przezornej sumy 30. Klauzula mienia przewoŝonego w pojazdach 31. Definicja opadów śniegu 32. Definicja uderzenia pojazdu 33. Definicja ryzyka przepięć 34. Definicja dewastacji Z zastrzeŝeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony umowy uzgodniły, iŝ Ubezpieczyciel nie moŝe powoływać się na fakt braku pozostawienia bez zmian miejsca szkody, jeŝeli nie rozpoczął likwidacji szkody w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Ubezpieczający moŝe niezwłocznie przystąpić do likwidacji szkody, jeŝeli jest to niezbędne w celu przywrócenia lub utrzymania dostaw energii elektrycznej oraz serwerów. Dotyczy all pisk, sprzętu elektronicznego, maszyn od awarii W przypadku włączania do ochrony nowych przedmiotów, do, uzupełniania lub podwyŝszenia sumy w okresie, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz wysokości składek obowiązujące w stosunku do polisy zasadniczej. W przypadku wyłączenia części mienia z polisy ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel nie będzie stosował potrąceń z tytułu kosztów administracyjnych. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków i innych postanowień umowy, ustala się Ŝe ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę, którą rozdziela się na sumy tych kategorii ubezpieczanego mienia, w przypadku których sumy określone dla tych pozycji nie wystarczą (np.: ze względu na niedoubezpieczenie lub wysokie koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem szkody, wzrost cen materiałów budowlanych w przeciągu okresu, system wypłaty odszkodowania przyjęty w OWU) na odtworzenie zniszczonego majątku. Przezorna suma nie ma zastosowania do przedmiotów obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie wynosi: złotych. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieŝy z włamaniem z pojazdu lub kradzieŝy pojazdu wraz ze sprzętem pod warunkiem, Ŝe pojazd ten posiada twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję), a w chwili kradzieŝy był prawidłowo zamknięty na klucz (nie dotyczy sprzętu znajdującego się na pojeździe). Wymóg dotyczący zabezpieczenia pojazdu nie jest stosowany w trakcie pracy jak równieŝ w trakcie ruchu pojazdu. W pozostałych przypadkach, w sytuacji gdy pojazd nie był zabezpieczony zgodnie z powyŝszymi wymogami, kaŝdy zabór mienia będzie potraktowany, jako kradzieŝ zwykła lub rabunek. W przypadku kradzieŝy zwykłej obowiązywać będzie limit ustanowiony na to ryzyko. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyk kradzieŝowych funkcjonuje przez całą dobę bez wymogu pozostawiania pojazdu na parkingu strzeŝonym. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego. Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody wynikłe z obfitych opadów śniegu, które spowodują uszkodzenie konstrukcji budynku od cięŝaru śniegu lub zalanie wynikłe z szybkiego topnienia mas śniegu; zakresem ochrony objęte jest równieŝ zawalenie się pod wpływem cięŝaru śniegu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone. Dotyczy all risk Za szkodę spowodowaną uderzeniem pojazdu uwaŝa się kaŝde uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia pojazdu drogowego (w tym pojazdu wolnobieŝnego typu wózki widłowe itp.) lub szynowego, z włączeniem szkód spowodowanych przez pojazdy eksploatowane przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność lub pracujące na jego rzecz. Dotyczy all risk. Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych, zjawiskami pochodnymi, działaniem pola elektromagnetycznego, indukcji itp.) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego. Uszkodzenie, zniszczenie, utrata mienia w wyniku działania osób trzecich wewnątrz lokalu jak i z zewnątrz lokalu, takŝe bez zajścia kradzieŝy z włamaniem. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego. 13

14 Procedura likwidacji szkód majątkowych 1. Zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 5 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Niedopełnienie tego obowiązku przez Ubezpieczającego nie będzie miało wpływu na uznanie przez Ubezpieczyciela roszczenia oraz ustalenie jego wysokości pod warunkiem, Ŝe niezgłoszenie szkody nie wpłynęło na zwiększenie wartości szkody lub jej rozmiarów. 2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić naleŝne odszkodowanie bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie karne lub cywilne w sprawie dotyczącej szkody. 3. Ubezpieczający ma prawo do niezwłocznej likwidacji skutków szkody przed dokonaniem oględzin przez Ubezpieczyciela, gdy jej charakter powoduje istotne zakłócenia w pracy przedsiębiorstwa lub dostawach mediów pod warunkiem, iŝ szkoda taka zostanie udokumentowana w sposób umoŝliwiający określenie jej przyczyny oraz wysokości. 4. Odszkodowanie kaŝdorazowo jest powiększone o koszty akcji ratowniczej, czynności mających na celu zapobieŝenie powstaniu bądź zwiększeniu szkody, ekspertyz szkodowych oraz inne koszty, zgodnie z klauzulą kosztów dodatkowych i pozostałymi postanowieniami szczególnymi. 14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dane Ubezpieczającego: 21Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Rzewuskiego 8,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków umownych ubezpieczenia powstałych między TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo