Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu polegających na tworzeniu warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie kultury fizycznej. Realizacja zadań następuje w szczególności poprzez: 1) budowanie, rozbudowywanie, remontowanie i utrzymywanie obiektów sportowych. 2) świadczenie usług w zakresie szkolenia sportowego dla polskich związków sportowych i innych podmiotów działających w zakresie kultury fizycznej przy wykorzystaniu obiektów sportowych, 3) Współudział w organizacji zawodów sportowych, 4) Zarządzanie obiektami sportowymi, 5) Najem i dzierŝawę obiektów sportowych, 6) Tworzenie warunków do promocji zdrowia Świadczenie innych usług w zakresie kultury fizycznej. Informacje dodatkowe: strona: Regon: NIP PKD BudŜet Liczb pracowników Lokalizacje Szkodowość Opis ryzyka i zabezpieczeń Rodzaje ubezpieczeń Okres Płatność składek 9311Z budŝet zł budŝet 2013 (plan) zł budŝet 2014 (plan) zł 70 osób Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Warszawa, ul. Szymanowskiego 5a m Warszawa, ul. Racławicka 152 m OŜarów Mazowiecki (Ołtarzew), ul. Hallera Michałowice, ul. Kościuszki 5 Zgodnie z dodatkiem nr 1 do załącznika nr 3 do SIWZ Zgodnie z dodatkiem nr 3 do załącznika nr 3 do SIWZ I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, III. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii, IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, V. Ubezpieczenia komunikacyjne (obowiązkowe ubezpieczenie CO p.p.m., ubezpieczenie AC, ubezpieczenie NNW kierowcy i pasaŝerów, ubezpieczenie assistance). 12 miesięcy, nie wcześniej niŝ od r. ubezpieczenie mienia oraz OC z tytułu prowadzonej działalności Ubezpieczenia komunikacyjne zgodnie z okresami podanymi w dodatku nr 2 do załącznika nr 3 do SIWZ Jednorazowo dla wszystkich rodzajów 1

2 II. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Rodzaj mienia Suma w PLN Budynki i budowle (max. wartość jednego budynku PLN) Przedmiot i suma Lokale mieszkalne 2 szt Środki trwale (urządzenia, wyposaŝenie itp.) Środki trwale niskocenne Rodzaj wartości System Miejsce Franszyza Limity odpowiedzialności (na jedno i wszystkie zdarzenia) Wartości pienięŝne Wartość początkowa (księgowa brutto) dla majątku trwałego, - Wartość nominalna dla środków pienięŝnych, - środki trwałe sumy stałe, - Wartości pienięŝne pierwsze ryzyko, - Dodatkowe rozszerzenia odpowiedzialności pierwsze ryzyko. Zgodnie z podanymi lokalizacjami oraz klauzulą miejsca. Franszyza redukcyjna PLN Ryzyka KradzieŜ z włamaniem, rabunek: 1. Środki trwałe i wyposaŝenie (w tym środki niskocenne) 2. Wartości pienięŝne od kradzieŝy z włamaniem, rabunku w lokalu, 3. Wartości pienięŝne od rabunku w transporcie Limity w PLN Wandalizm Dewastacja (wg defnicji z postanowień dodatkowych) KradzieŜ zwykła KradzieŜ mienia na zewnątrz budynków (napędy bram, lampy itp.) Transport pomiędzy lokalizacjami Drobne prace budowlano-montazowe Koszty wizualizacji (reklamy świetle zewnętrzne, wizualizacja zewnętrzna, reklamy zewnętrzne) Przepięcia Strajki, zamieszki i niepokoje społeczne Szyby i inne przedmioty od stłuczenia Graffiti, porysowanie Przewrócenie się drzew lub zawalenie budowli Szkody powstałe na skutek działania mrozu Koszty naprawy zabezpieczeń Koszty dodatkowe wg. klauzuli kosztów dodatkowych Pozostałe ryzyka do pełnych sum 2

3 Zakres Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk z włączeniem: - KradzieŜy z włamaniem i rabunku, - Wandalizmu, - Dewastacji, - KradzieŜy zwykłej, - KradzieŜy zwykłej ubezpieczonego mienia znajdującego się na zewnątrz budynków, takiego jak: wyposaŝenie boisk, kortów, napędy bram, elementy ogrodzenia, sprzęt oświetleniowy itp., o ile było ono przytwierdzone do podłoŝa, budynków lub budowli w sposób uniemoŝliwiający jego zabór bez uŝycia siły i/lub narzędzi, - Kosztów napraw zabezpieczeń, - Sprzętu elektronicznego (z wyłączeniem urządzeń elektronicznych zgłoszonych do sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk), - Zalegania śniegu i lodu na dachach obiektów, - Zawalenia się mienia sąsiadującego (w tym m.in. drzew, masztów, kominów itp.) na ubezpieczone mienie, - Szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, - Transportu mienia pomiędzy lokalizacjami, - Odpowiedzialności za szkody powstałe podczas naprawy, konserwacji, remontu lub przebudowy ubezpieczonego mienia pod warunkiem, Ŝe ww. czynności nie wymagały odpowiedniej zgody wg prawa budowlanego, - Kosztów wizualizacji (reklamy świetle zewnętrzne, wizualizacja zewnętrzna, reklamy zewnętrzne) z włączeniem graffiti. - Przepięć, - Strajków, zamieszek i niepokoi społecznych, - Zakłóceń lub przerwy w dostawie mediów, - Ubezpieczenia maszyny od szkód elektrycznych, - Szkód powstałe w wyniku rozerwania, przegrzania zbiorników, zaworów lub wszelkiego rodzaju pomp itp. - Szkód we wszelkiego rodzaju instalacjach, takŝe w mieniu znajdującym się pod ziemią, - Katastrofy budowlanej, - Kosztów dodatkowych wg klauzuli kosztów dodatkowych. Likwidacja szkód - Do sum, zgodnie z treścią klauzul likwidacyjnych. 3

4 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Rodzaj mienia Suma w PLN Przedmiot Rodzaj wartości System Zakres Miejsce Zakres terytorialny ochrony Franszyzy i udziały własne Likwidacja szkód 1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny Sprzęt elektroniczny przenośny Wartość początkowa (księgowa brutto) Sumy stałe Od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o uŝytkowanie mobilne w tym m.in.: 1. utrata bądź ubytek wartości ubezpieczonego sprzętu nastąpiły z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku nieprzewidzianego wypadku uniemoŝliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji. 2. utrata sprzętu nastąpiła wskutek kradzieŝy z włamaniem, rabunku, dewastacji i wandalizmu. Do szkód objętych ubezpieczeniem zalicza się m.in. szkody wynikłe w następstwie: a) działania człowieka: niewłaściwej obsługi sprzętu, tj. nieostroŝności, zaniedbania, niewłaściwego uŝytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora itp.; świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie, pracowników i współpracowników ubezpieczającego (dewastacja, sabotaŝ); b) kradzieŝy z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność takŝe za szkody powstałe wskutek kradzieŝy z pojazdu lub kradzieŝy całego pojazdu wraz ze sprzętem. c) ognia (w tym działania dymu, sadzy itp.) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a takŝe w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia piorunu bezpośrednio i pośrednio na przedmiot, upadku pojazdu powietrznego oraz w akcji ratunkowej d) wody, tj. zalania wodą z urządzeń wodno kanalizacyjnych, powodzi, wylewu wód podziemnych, a takŝe czynników atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, deszczu wilgoci, pary wodnej itp. e) wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia i zapadania się ziemi, f) huraganu, trzęsienia ziemi, g) wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego, lub zbyt niskiego napięcia albo całkowitego zaniku napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem pioruna, h) szkody wynikające z braku dostawy prądu, wody lub gazu. i) sprzęt elektroniczny ubezpieczony jest równieŝ w zakresie szkód spowodowanych przez upadek, j) ubezpieczeniem (ponad sumy ) objęte są równieŝ koszty instalacji i ponownego uruchomienia k) Ubezpieczeniem objęty będzie sprzęt elektroniczny niezaleŝnie od wieku i stopnia umorzenia wraz z kosztami instalacji i ponownego uruchomienia systemu, uŝywany przez Ubezpieczającego, jego pracowników lub współpracowników. Ubezpieczenie obejmuje równieŝ uŝytkowanie mobilne. 3. Dodatkowe rozszerzenie dotyczące ochrony sprzętu nie podłączonego na stanowisku pracy lub podczas przerwy w eksploatacji. 4. Dodatkowe rozszerzenie zakresu o kradzieŝ zwykłą z limitem PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 5. Dodatkowe rozszerzenie dotyczące kradzieŝy zwykłej sprzętu elektronicznego znajdującego się na zewnątrz budynków (np. kamery przemysłowe), o ile był on przytwierdzony do podłoŝa, budynków lub budowli w sposób uniemoŝliwiający jego zabór bez uŝycia siły i/lub narzędzi z limitem PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Zgodnie z podanymi lokalizacjami oraz klauzulą miejsca. Dla sprzętu przenośnego: teren RP Sprzęt stacjonarny - franszyza redukcyjna w wysokości 500,00 PLN na zdarzenie, Sprzęt przenośny - franszyza redukcyjna w wysokości 500,00 PLN na zdarzenie a dla ryzyka kradzieŝy z włamaniem i upuszczenia sprzętu przenośnego franszyza redukcyjna w wysokości 20% wartości szkody, nie mniej niŝ 500,- zł Do sum, zgodnie z treścią klauzul likwidacyjnych. 4

5 3. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii Przedmiot Suma Rodzaj wartości System Miejsce Zakres Franszyza, udziały własne Likwidacja szkód Maszyny i urządzenia będące w posiadaniu Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie Agregat chłodniczy, typ 30HW 280 Carrier, 12Y Agregat chłodniczy, typ 30HW 280 Carrier, 12Y00 Skraplacz powietrzny 09 CDD PS Carrier, 67631/120/4319 Skraplacz powietrzny 09 CDD PS Carrier, 67631/120/4332 Skraplacz powietrzny 09 CDD PS Carrier, 67631/120/4305 Skraplacz powietrzny 09 CDD PS Carrier, 67631/120/4296 Pompy Ebara 3 S Ebara F 1331 Pompy Ebara 3 S Ebara G 1408 Pompy Ebara 3 S Ebara F 1330 Pompy Ebara 3 S Ebara F PLN (łącznie wszystkie maszyny i urządzenia) Wartość początkowa (księgowa brutto) Sumy stałe COS, ul. Łazienkowska 6a, Warszawa Rok produkcji Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń na bazie wszystkich ryzyk ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezaleŝne od woli ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu objętego ochroną, jeśli szkody te powstaną z jakiejkolwiek przyczyny innej niŝ wyraźnie wyłączone w o.w.u., z zastrzeŝeniem postanowień szczególnych umowy. Dodatkowe rozszerzenie: - ochrona w trakcie remontów ciągłość ochrony w trakcie prac remontowych, adaptacyjnych, rozbudowy i przebudowy - objecie ochroną kosztu pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy (limit 20% szkody) Franszyza redukcyjna: PLN Zgodnie z klauzulami likwidacyjnymi oraz procedura likwidacji szkód 5

6 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Przedmiot i podstawowy zakres Rozszerzenia zakresu Rodzaj ubezpieczonej działalności Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki Zakres terytorialny Osoby trzecie Podlimity odpowiedzialności Ponoszona przez Ubezpieczonego odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów niedozwolonych (OC deliktowa) oraz niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem, zarządzaniem, administrowaniem, uŝytkowaniem mienia wraz z poniŝszymi rozszerzeniami zakresu, za zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe w okresie, z których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń. 1. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością statutową (z wyłączeniem udzielania świadczeń zdrowotnych), posiadaniem mienia oraz jego zarządzaniem i administrowaniem, udostępnianiem obiektów na potrzeby organizacji imprez, w tym zawodów sportowych wraz z udostępnianiem parkingu, wynajmu pomieszczeń, obiektów, sal konferencyjnych m. in. na działalność sportową, rozrywkową, biurową, szkolną, handlową, kulturalną, oświatową, gastronomiczną, wystawienniczą, mieszkaniową, hotelarską, i inną, wynajmu powierzchni na cele reklamowe, 2. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z organizacją imprez (równieŝ masowych), np. sportowych, rekreacyjnych, artystycznych, kulturalnych okolicznościowych i innych, niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu organizatora imprez masowych. 3. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z wynajmem obiektów lub pomieszczeń w celu organizacji zawodów, koncertów, kiermaszów, wystaw itp. 4. Odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie wyrządzone pracownikom Ubezpieczającego / Ubezpieczonego wynikłe z wypadków przy pracy rozumieniu ustawy z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, niezaleŝnie od podstawy zatrudnienia OC pracodawcy. 5. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w mieniu, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy uŝytkowania, najmu, dzierŝawy, uŝyczenia, przechowania lub innej umowy nienazwanej OC najemcy nieruchomości i ruchomości. 6. Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z emisji, wycieku i innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu, gleby, pól, upraw i plonów, drzewostanów lasów i parków substancji niebezpiecznych klauzula 72 godzin wraz z kosztami usunięcia, neutralizacji lub oczyszczania gleby lub wody z substancji zanieczyszczających - OC za szkody środowiskowe. 7. Odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, nie będące następstwem szkód na mieniu lub na osobie. 8. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z jej wadliwego wykonania. 9. Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu powierzonym, przechowywanym, w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczonego, w tym OC za szkody w rzeczach przyjętych na przechowanie w odniesieniu do szatni. 10. Odpowiedzialność cywilna za szkody za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, zarządzaniem, administrowaniem, uŝytkowaniem i utrzymaniem w naleŝytym stanie parkingów niestrzeŝonych (bez ryzyka kradzieŝy pojazdów). 11. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe wskutek leŝących lub spadających drzew, konarów, gałęzi lub liści. 12. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. 13. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, w tym powstałe na skutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych. 14. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w czasie załadunku lub wyładunku środków transportu. 15. Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód wyrządzonych przez pracowników w trakcie delegacji słuŝbowych - OC podróŝy słuŝbowych. 16. Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania drobnych prac budowlano-montaŝowych. Działalność statutowa, jednak z wyłączeniem udzielania świadczeń zdrowotnych. Ubezpieczeniem nie jest takŝe objęta jakakolwiek działalność Ubezpieczającego podlegająca obowiązkowym ubezpieczeniom OC PLN Teren RP (w tym takŝe dla OC podróŝy słuŝbowych) Osoby, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność (np. pracowników) uznaje się za osoby trzecie wyłącznie w przypadkach, gdy korzystają oni z obiektów sportowych i zajęć prowadzonych w tych obiektach lub są uczestnikami organizowanych przez ubezpieczającego imprez (gdy nie wykonują oni czynności słuŝbowych) - OC pracodawcy - Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń PLN 6

7 na jedno i wszystkie zdarzenia Franszyzy, udziały własne wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania - OC za szkody załadunkowe/wyładunkowe - OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu OC - Czyste straty finansowe - OC za szkody z tytułu prowadzenia szatni - OC z tytułu prowadzenia parkingu niestrzeŝonego - Pozostałe ryzyka 500 PLN w kaŝdej szkodzie rzeczowej 10% odszkodowania min. PLN w czystych stratach finansowych W szkodach osobowych - zniesione PLN PLN PLN PLN PLN PLN do wysokości sumy gwarancyjnej 7

8 5. Ubezpieczenia komunikacyjne: odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, autocasco, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance, Pojazdy wraz z wyposaŝeniem dodatkowym oraz wyposaŝeniem specjalistycznym podlegające, Przedmiot stosownie do przepisów ustawy "Prawo o ruchu drogowym" rejestracji w RP oraz inne pojazdy napędzane umieszczonym na nich silnikiem zasilanym z własnego źródła energii, stanowiące własność lub będące w leasingu. Zakres Sumy Zakres terytorialny Wykaz pojazdów Szkodowość 1. Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. 2. Autocasco zwane dalej AC zakres pełny: Bez stosowania udziału własnego i amortyzacji Bez stosowania zasady proporcji w przypadku niedo (ubezpieczyciel akceptuje wycenę wartości rynkowej pojazdu ustaloną w dniu zawarcia umowy i odstępuje od pomniejszania odszkodowania jeŝeli wartość rynkowa pojazdu w dniu szkody będzie wyŝsza od sumy określonej w umowie ) Suma danego pojazdu nie ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania. Assistance - forma bezskładkowa 3. Ubezpieczenie następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasaŝerów zwane dalej NNW - śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwałe inwalidztwo całkowite i trwałe inwalidztwo częściowe w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz koszty dodatkowe. 1. OC posiadaczy pojazdów ustawowe, 2. Autocasco - Ubezpieczający określa wartość pojazdów zgłaszanych do autocasco na podstawie publikatora INFOEXPERT. Sumy dla tych pojazdów (w wartości brutto) określone są w dodatku nr 2 do załącznika nr 3 do SIWZ. UWAGA! Ubezpieczający zastrzega sobie prawo ustalenia innych sum (ale odpowiadających wartościom rzeczywistym) dla pojazdów, które będą włączane do w późniejszych terminach. 3. Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasaŝerów suma wynosi PLN na miejsce, system bezimienny, w odniesieniu do ilości miejsc w pojeździe (zgodnej z zapisem w dowodzie rejestracyjnym). 4. Assistance, forma bezskładkowa. AC i NNW: RP OC p.p.m.: ustawowy, Assistance: RP Dodatek nr 2 do załącznika nr 3 do SIWZ Dodatek nr 1 do załącznika nr 3 do SIWZ Franszyzy, udziały własne Brak 8

9 Postanowienia dodatkowe Likwidacja szkód 1. Pojazdy, których ochrona ubezpieczeniowa będzie rozpoczynać się w trakcie trwania umowy, będą włączane do od dnia wskazanego w zgłoszeniu zgodnie z zakresem określonym przez Ubezpieczającego z zastrzeŝeniem, Ŝe zgłoszenie winno być dokonane najpóźniej 1 dzień przed początkiem odpowiedzialności. Zakład Ubezpieczeń ma prawo dokonania oględzin przed zawarciem umowy AC i KR z wyłączeniem: - przypadku, gdy pojazdy zakupione zostały w sieci dealerskiej, - przypadku, gdy pojazd był dotychczas ubezpieczony w tym samym lub innym Zakładzie Ubezpieczeń w zakresie AC i KR oraz nastąpi zgłoszenie najpóźniej na 1 dzień przed wygaśnięciem ochrony. Na Ŝyczenie Ubezpieczyciela Ubezpieczający przedstawi dotychczasową polisę AC i KR. 2. Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nagłym działaniem sił mechanicznych w chwili zetknięcia pojazdu z osobami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, 3. Na wysokość odszkodowania nie będzie miała wpływu prędkość, z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody, niedopełnienie obowiązków wynikających z sygnałów i znaków drogowych dotyczących bezwzględnego zatrzymania pojazdu itp. Poza tym z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe podczas kierowania pojazdem przez osobę będącą w chwili wypadku w stanie nietrzeźwości lub po uŝyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych, chyba Ŝe nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego. 4. W przypadku szkody powstałej w wyniku rozboju, rabunku, kradzieŝy zuchwałej Zakład Ubezpieczeń odstąpi od obowiązku złoŝenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego dowodu rejestracyjnego i kluczyków do pojazdu pod warunkiem, Ŝe ww. zdarzenia zostały zgłoszone na Policji. 5. WyposaŜenie dodatkowe i specjalistyczne samochodów zawarte w sumie poszczególnych pojazdów objęte ochroną bez naliczania dodatkowej składki pod warunkiem, Ŝe wyposaŝenie to jest zamontowane na stałe. 6. Ubezpieczyciel akceptuje podane przez Ubezpieczającego wartości pojazdów jako wartości rynkowe (zgodnie z zapisem w pozycji suma ). Przy wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania zasada proporcji, jak równieŝ odszkodowanie wypłacane jest bez uwzględnienia amortyzacji i zuŝycia eksploatacyjnego (z wyjątkiem ogumienia). 7. W razie wycofania pojazdu z eksploatacji lub przeniesienia własności Ubezpieczający zastrzega sobie moŝliwość wycofania go z. Ubezpieczyciel rozliczy składkę za nie wykorzystany okres systemem pro rata temporis w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentów zbycia pojazdu przez Ubezpieczającego lub wycofania z eksploatacji. Przy zwrocie składki nie potrąca się kosztów manipulacyjnych. 8. Składki i stawki taryfowe podane dla poszczególnych grup rodzajów pojazdów, obowiązują przez cały okres. 9. W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub Ŝądania zapłaty pozostałych rat. JeŜeli zapłata naleŝnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uwaŝa się chwilę złoŝenia zlecenia w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela. Likwidacja szkód z zawartych komunikacyjnych polis będzie się odbywać wg poniŝszych zasad: 1. Zgłoszenie i likwidacja szkód będzie odbywać się w placówkach Ubezpieczyciela najbliŝszych siedzibie Ubezpieczającego. 2. Dopuszcza się moŝliwość zgłaszania i likwidowania szkód w placówkach innych, niŝ określone w punkcie powyŝej. 3. W przypadku, gdy przedstawienie pojazdu do oględzin w najbliŝszej placówce Ubezpieczyciela jest niemoŝliwe, oględziny będą dokonywane w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego (w granicach RP) w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. 4. W przypadku oględzin pojazdu poza Oddziałem Ubezpieczyciel ma obowiązek wykonania oceny technicznej najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych po oględzinach. 5. Przyjmuje się, Ŝe szkody będą rozliczane według faktycznie poniesionych kosztów napraw, udokumentowanych fakturami. 6. Na wniosek Ubezpieczającego szkody będą rozliczane według kosztorysu, zaakceptowanego wspólnie przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela. 7. W przypadku rozliczania szkód według faktycznie poniesionych kosztów naprawy Ubezpieczający przed dokonaniem naprawy kaŝdorazowo przedstawi Ubezpieczycielowi kosztorys wstępny z naprawy, wystawiony przez warsztat, który będzie naprawy dokonywał. 8. Kosztorys, o jakim mowa powyŝej będzie zweryfikowany przez Ubezpieczyciela w terminie 3 dni od daty dostarczenia przez Ubezpieczającego. 9. Faktury z napraw będą zweryfikowane w oparciu o przedstawiony wcześniej kosztorys oraz oceny techniczne. 10. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie do 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia od Ubezpieczającego. 11. Wypłata odszkodowania z uwzględnieniem podatku VAT (Ubezpieczający nie odlicza podatku VAT przy kupnie pojazdów). 9

10 III. Postanowienia dodatkowe NiezaleŜnie od postanowień odnoszących się do poszczególnych ryzyk zakres ochrony określony w ogólnych warunkach zostaje rozszerzony o następujące postanowienia i klauzule dodatkowe: Klauzule dodatkowe 1. Klauzula reprezentantów 2. Klauzula miejsca 3. Klauzula automatycznego pokrycia 4. Klauzula likwidacyjna środków trwałych dla szkód całkowitych 5. Klauzula likwidacyjna środków trwałych dla szkód częściowych 6. Klauzula składowania Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego uwaŝa się osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa własności uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z wyłączeniem prokurentów ustanowionych przez ten podmiot. Za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub raŝącego niedbalstwa wszystkich pozostałych osób (w szczególności pozostałych pracowników i współpracowników Ubezpieczającego / Ubezpieczonego), a takŝe raŝącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego, maszyn od awarii Ubezpieczeniem objęte jest mienie bez względu na jego lokalizację na terenie Polski - jako miejsce przyjmuje się wszystkie lokalizacje naleŝące do Ubezpieczającego (równieŝ nieczynne) oraz kaŝde miejsce związane z charakterem prowadzonej działalności, takŝe w lokalizacjach, w których prowadzi swoją działalność a nienaleŝących do Ubezpieczającego oraz na terenach otwartych związanych z prowadzoną działalnością Ubezpieczającego. Automatyczną ochroną ubezpieczeniową obejmowane są wszystkie nowe lokalizacje, w których Ubezpieczający będzie prowadził działalność pod warunkiem moŝliwości udokumentowania podstawy prawnej ich uŝytkowania przez Ubezpieczającego na Ŝyczenie Zakładu Ubezpieczeń. Zakresem zostaje automatycznie objęte mienie, w którego posiadanie wejdzie Ubezpieczający w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela a takŝe zwiększenia wartości własnych środków trwałych i nakładów inwestycyjnych w obce środki, wskutek wykonania inwestycji, modernizacji i innych czynności podnoszących ich wartość. Automatycznie pokryte ochroną będą takŝe wszystkie składniki mienia, które nie zostały wpisane do rejestru środków trwałych pod warunkiem udokumentowania ich posiadania lub przyjęcia (np. umowa, faktura, itp.). Rozliczenie składki nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia okresu. Składka za inwestycje i nowo nabyte środki trwałe będzie naliczona od dnia, w którym zostały wpisane do ewidencji środków trwałych, zgodnie z zasadą pro rata temporis oraz z zastosowaniem tych samych taryf. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego, maszyn od awarii Bez względu na wiek, stopień umorzenia księgowego lub zuŝycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w kwocie odpowiadającej pełnej wysokości wartości przyjętej do, bez potrącenia umorzenia księgowego i zuŝycia technicznego. Górną granicą odpowiedzialności za dany środek trwały jest jego zadeklarowana suma (w wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej). Wymienione zasady obliczania odszkodowania obowiązują równieŝ w przypadku, gdy Ubezpieczający odstąpi od naprawy lub odbudowy zniszczonego mienia. Nie ma zastosowania instytucja niedo i zasada proporcji. Obowiązek udowodnienia ewentualnego nad spoczywa na zakładzie ubezpieczeń. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego, maszyn od awarii Bez względu na wiek, stopień umorzenia księgowego lub zuŝycia technicznego danego środka trwałego wysokość odszkodowania za szkodę częściową będzie ustalana na podstawie faktur, umów i innych stosownych dokumentów (np. kosztorysów) za naprawę dokonaną w zakresie stwierdzonym w protokole szkody sporządzonym przez Ubezpieczyciela i zatwierdzonym przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego. Protokół szkody będzie zawierał m.in. wartość i zakres naprawy lub odbudowy uszkodzonego środka trwałego lub jego części, wyposaŝenia i/lub komponentów oraz ewentualne koszty dodatkowe określone w klauzuli kosztów dodatkowych. Za szkody częściowe Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości określonej w przedłoŝonych fakturach, umowach itp. dokumentach, nie więcej jednak niŝ do sumy danego środka trwałego. Wymienione zasady obliczania odszkodowania obowiązują równieŝ w przypadku, gdy Ubezpieczający odstąpi od naprawy zniszczonego mienia. Nie ma zastosowania instytucja niedo i zasada proporcji. Obowiązek udowodnienia ewentualnego nad spoczywa na zakładzie ubezpieczeń. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego, maszyn od awarii Ochroną ubezpieczeniową objęty jest cały majątek będący w posiadaniu Ubezpieczonego niezaleŝnie od miejsca i sposobu przechowywania, nie wyłączając majątku przechowywanego bezpośrednio na podłodze lub w pomieszczeniach usytuowanych poniŝej poziomu gruntu oraz wszelkich budowlach i urządzeniach znajdujących się pod powierzchnią ziemi lub poza lokalizacjami. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego, 10

11 7. Klauzula zwrotu składki 8. Klauzula przeszacowania 9. Klauzula zabezpieczeń 10. Klauzula odpowiedzialności 11. Klauzula zbiegu roszczeń 12. Klauzula okolicznościowa 13. Klauzula drobnych prac budowlanych i montaŝowych 14. Klauzula limitów i braku konsumpcji 15. Klauzula płatności rat 16. Klauzula czasu ochrony 17. Klauzula przewłaszczenia 18. Klauzula rozstrzygania sporów 19. Klauzula 72 godzin Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony uzgodniły, iŝ w przypadku wygaśnięcia stosunku przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, Ubezpieczyciel zwraca składkę za niewykorzystany okres w systemie pro rata temporis za kaŝdy dzień bez potrącania kosztów manipulacyjnych. Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć ochroną ubezpieczeniową wzrost wartości środków trwałych wynikający z przeszacowania. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel akceptuje istniejący stan wszystkich zabezpieczeń w dniu zawarcia umowy. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego, Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest toŝsamy z początkiem okresu. Ubezpieczyciel nie ma prawa odmówić likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy roszczenie o zadośćuczynienie powstałej szkodzie moŝe być skierowane do osób trzecich (sprawcy zdarzenia) oraz gdy odszkodowanie przysługuje z umów zawartych przez osoby trzecie. Dotyczy wszystkich ryzyk, Automatyczną ochroną ubezpieczeniową objęte jest kaŝde mienie, w którego posiadanie wejdzie Ubezpieczający (kupno, dzierŝawa, leasing, najem, uŝyczenie itp.), jak równieŝ zwiększenia wartości własnych środków trwałych i nakładów inwestycyjnych w obce środki, wskutek wykonania inwestycji, modernizacji i innych czynności podnoszących ich wartość - w okresie pomiędzy datą ustalenia sum do zawarcia umów a datą rozpoczęcia okresu. Rozliczenie składki następuje pro rata w ciągu 30 dni od rozpoczęcia okresu, na podstawie oświadczenia ubezpieczającego. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy, ustala się, Ŝe zakres obejmuje szkody (bezpośrednie i pośrednie) powstałe w środkach trwałych w trakcie ich budowy, przebudowy lub montaŝu z limitem w wysokości zł. Dotyczy all risk JeŜeli w konstrukcji umów przyjęte zostaną limity zakładające konsumpcję sumy, Ubezpieczający ma prawo do jednokrotnego odnowienia limitu z niezmienioną stawką. Składka zostanie naliczona systemem pro rata temporis za okres od momentu odtworzenia sumy /gwarancyjnej lub limitu do końca trwania okresu. Płatność składki z tytułu odtworzenia sumy /gwarancyjnej lub limitu - na podstawie otrzymanego dokumentu ubezpieczeniowego. W przypadku mienia w systemie sum stałych nie ma zastosowania konsumpcja sumy (tzn. suma poszczególnego składnika majątkowego nie ulega pomniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania). W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub Ŝądania zapłaty pozostałych rat. JeŜeli zapłata naleŝnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uwaŝa się chwilę złoŝenia zlecenia w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela. Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, nie skutkuje takŝe zawieszeniem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W tym wypadku Ubezpieczyciel wyznaczy nowy termin zapłaty zaległej składki i wezwie ubezpieczającego do jej zapłaty. Brak płatności w dodatkowym terminie będzie skutkował brakiem odpowiedzialności. W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie lub zastawu składników majątku przedsiębiorstwa, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach; chyba Ŝe strony umówią się inaczej. Dotyczy all risk. Spory wynikające z umów rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczającego. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych warunków, ustala się, Ŝe za jedno zdarzenie szkodowe w odniesieniu do sumy, limitów oraz franszyzy redukcyjnej określonej w polisie uwaŝa się szkody (serię szkód) spowodowane działaniem powodzi, huraganu lub gradu, powstałe w okresie 72 godzin od momentu powstania pierwszej szkody. Dotyczy all risk. 11

12 20. Klauzula wzrostu ryzyka 21. Klauzula kosztów dodatkowych 22. Klauzula zmiany wartości ubezpieczeniowej 23. Klauzula wyłączenia regresu (dot. art k.c.) 24. Klauzula przeniesienia mienia 25. Klauzula odbudowy w innej lokalizacji 26. Klauzula postępowania JeŜeli Ubezpieczający / Ubezpieczony nie dopełnił obowiązku zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o fakcie, który moŝe powodować wzrost ryzyka wystąpienia szkody, to w razie wystąpienia szkody zakład ubezpieczeń jest dalej zobowiązany do świadczenia odszkodowania, o ile zaniedbanie tego obowiązku nie było działaniem umyślnym reprezentantów Ubezpieczonego. Z zastrzeŝeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków, uzgadnia się, Ŝe ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty dodatkowe bezpośrednio związane z zaistniałą szkodą (bez konieczności uzyskania wcześniejszej akceptacji Ubezpieczyciela) w tym m.in.: 1. koszty akcji ratowniczej, 2. koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej, 3. koszty nawet bezskutecznego - ratowania i zabezpieczenia mienia przed szkodą lub zmniejszenia rozmiaru szkody (w tym koszty dozoru), 4. koszty restytucji mienia przez wyspecjalizowane podmioty, 5. koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty rozbiórki i demontaŝu, koszty transportu, utylizacji itp., 6. koszty powołania ekspertów, rzeczoznawców i konsultantów, 7. koszty odtworzenia i przygotowania dokumentacji przedsiębiorstwa, 8. zwiększone koszty odtworzenia maszyn wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montaŝem oraz wszelkie inne wydatki tego typu, 9. koszty napraw ekspresowych - wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z włączeniem frachtu lotniczego). Limit odpowiedzialności (dodatkowa suma ponad limity gwarantowane przez OWU oraz sumy w poszczególnych ryzykach): PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego, maszyn od awarii Ubezpieczający zastrzega sobie moŝliwość zmiany rodzaju wartości ubezpieczeniowej budynków i budowli w trakcie okresu na odtworzeniową nową, przy czym wartość odtworzeniowa nowa zostanie ustalona jako iloczyn powierzchni (lub kubatury) budynku/budowli i rynkowej ceny budowy metra kwadratowego lub jednego metra sześciennego budynku/budowli o analogicznych parametrach i przeznaczeniu, obowiązującej na danym terenie. Składka z tytułu zwiększenia sumy zostanie wyliczona pro rata temporis z zachowaniem tej samej stawki. Po zmianie rodzaju wartości wypłata ewentualnego odszkodowania nastąpi wg wartości odtworzeniowej nowej zdefiniowanej w niniejszej klauzuli. Dotyczy all risk Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony uzgodniły, Ŝe nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela równieŝ roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. Dotyczy wszystkich ryzyk Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony uzgodniły, iŝ w momencie przeniesienia zakładu lub jego części (np. mienia, środków trwałych) do innej lokalizacji (w tym do lokalizacji nowo uruchamianej) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za przeniesioną część zakładu lub składniki mienia bez konieczności zawiadamiania go o tym fakcie przez Ubezpieczającego Dotyczy wszystkich ryzyk Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy, strony uzgodniły, iŝ w przypadku szkody objętej ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel zezwala, aby uszkodzone mienie mogło być przywrócone do poprzedniego stanu w dowolnie wybranej lokalizacji według uznania Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz w sposób odpowiadający wymogom Ubezpieczającego / Ubezpieczonego pod warunkiem, Ŝe nie powoduje to wzrostu odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Dotyczy wszystkich ryzyk Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić naleŝne odszkodowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody. 12

13 27. Klauzula likwidacji szkody 28. Klauzula warunków i taryf 29. Klauzula przezornej sumy 30. Klauzula mienia przewoŝonego w pojazdach 31. Definicja opadów śniegu 32. Definicja uderzenia pojazdu 33. Definicja ryzyka przepięć 34. Definicja dewastacji Z zastrzeŝeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony umowy uzgodniły, iŝ Ubezpieczyciel nie moŝe powoływać się na fakt braku pozostawienia bez zmian miejsca szkody, jeŝeli nie rozpoczął likwidacji szkody w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Ubezpieczający moŝe niezwłocznie przystąpić do likwidacji szkody, jeŝeli jest to niezbędne w celu przywrócenia lub utrzymania dostaw energii elektrycznej oraz serwerów. Dotyczy all pisk, sprzętu elektronicznego, maszyn od awarii W przypadku włączania do ochrony nowych przedmiotów, do, uzupełniania lub podwyŝszenia sumy w okresie, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz wysokości składek obowiązujące w stosunku do polisy zasadniczej. W przypadku wyłączenia części mienia z polisy ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel nie będzie stosował potrąceń z tytułu kosztów administracyjnych. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków i innych postanowień umowy, ustala się Ŝe ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę, którą rozdziela się na sumy tych kategorii ubezpieczanego mienia, w przypadku których sumy określone dla tych pozycji nie wystarczą (np.: ze względu na niedoubezpieczenie lub wysokie koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem szkody, wzrost cen materiałów budowlanych w przeciągu okresu, system wypłaty odszkodowania przyjęty w OWU) na odtworzenie zniszczonego majątku. Przezorna suma nie ma zastosowania do przedmiotów obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie wynosi: złotych. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieŝy z włamaniem z pojazdu lub kradzieŝy pojazdu wraz ze sprzętem pod warunkiem, Ŝe pojazd ten posiada twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję), a w chwili kradzieŝy był prawidłowo zamknięty na klucz (nie dotyczy sprzętu znajdującego się na pojeździe). Wymóg dotyczący zabezpieczenia pojazdu nie jest stosowany w trakcie pracy jak równieŝ w trakcie ruchu pojazdu. W pozostałych przypadkach, w sytuacji gdy pojazd nie był zabezpieczony zgodnie z powyŝszymi wymogami, kaŝdy zabór mienia będzie potraktowany, jako kradzieŝ zwykła lub rabunek. W przypadku kradzieŝy zwykłej obowiązywać będzie limit ustanowiony na to ryzyko. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyk kradzieŝowych funkcjonuje przez całą dobę bez wymogu pozostawiania pojazdu na parkingu strzeŝonym. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego. Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody wynikłe z obfitych opadów śniegu, które spowodują uszkodzenie konstrukcji budynku od cięŝaru śniegu lub zalanie wynikłe z szybkiego topnienia mas śniegu; zakresem ochrony objęte jest równieŝ zawalenie się pod wpływem cięŝaru śniegu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone. Dotyczy all risk Za szkodę spowodowaną uderzeniem pojazdu uwaŝa się kaŝde uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia pojazdu drogowego (w tym pojazdu wolnobieŝnego typu wózki widłowe itp.) lub szynowego, z włączeniem szkód spowodowanych przez pojazdy eksploatowane przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność lub pracujące na jego rzecz. Dotyczy all risk. Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych, zjawiskami pochodnymi, działaniem pola elektromagnetycznego, indukcji itp.) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego. Uszkodzenie, zniszczenie, utrata mienia w wyniku działania osób trzecich wewnątrz lokalu jak i z zewnątrz lokalu, takŝe bez zajścia kradzieŝy z włamaniem. Dotyczy all risk, sprzętu elektronicznego. 13

14 Procedura likwidacji szkód majątkowych 1. Zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 5 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Niedopełnienie tego obowiązku przez Ubezpieczającego nie będzie miało wpływu na uznanie przez Ubezpieczyciela roszczenia oraz ustalenie jego wysokości pod warunkiem, Ŝe niezgłoszenie szkody nie wpłynęło na zwiększenie wartości szkody lub jej rozmiarów. 2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić naleŝne odszkodowanie bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie karne lub cywilne w sprawie dotyczącej szkody. 3. Ubezpieczający ma prawo do niezwłocznej likwidacji skutków szkody przed dokonaniem oględzin przez Ubezpieczyciela, gdy jej charakter powoduje istotne zakłócenia w pracy przedsiębiorstwa lub dostawach mediów pod warunkiem, iŝ szkoda taka zostanie udokumentowana w sposób umoŝliwiający określenie jej przyczyny oraz wysokości. 4. Odszkodowanie kaŝdorazowo jest powiększone o koszty akcji ratowniczej, czynności mających na celu zapobieŝenie powstaniu bądź zwiększeniu szkody, ekspertyz szkodowych oraz inne koszty, zgodnie z klauzulą kosztów dodatkowych i pozostałymi postanowieniami szczególnymi. 14

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie. 00-449 Warszawa, ul.

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie. 00-449 Warszawa, ul. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie 00-449 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 1. zakres ubezpieczenia: pełny (podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

ul. Moniuszki 22, 11-500 Giżycko

ul. Moniuszki 22, 11-500 Giżycko OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE (CZEŚĆ) NR 1 Załącznik nr 3 do SIWZ I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe Godkowo, 22.10.2014 r. Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego Gmina Godkowo Godkowo 14 14-407 Godkowo Tel. 055-249 72 10, fax 055-249 72 57 e-mail sekretariat@uggodkowo.bip.doc.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

Siedlce, dnia 21 lutego 2011r.

Siedlce, dnia 21 lutego 2011r. Siedlce, dnia 21 lutego 2011r. Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SP ZOZ RM-MEDITRANS Siedlce, nr sprawy ZP2/Ubezpieczenia/2/2011 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy RI.SD.3431-14/10 Gryfino, dnia 17 września 2010 r. Uczestnicy postępowania wszyscy Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego: ZP/p/2375-32-264/10 Poznań, dnia 23 listopada 2010 r. Do wszystkich Wykonawców Nr post. ZP/p/32/10 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy

Program ubezpieczeniowy Program ubezpieczeniowy Załącznik nr 3 do umowy Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie mienia Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy od ognia i innych zdarzeń losowych,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP

UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami:

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Klauzula stempla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w kaŝdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w kaŝdej szkodzie Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniŝej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niŝszego kwotowo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

dodatkowa działalność: prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach z bazą noclegową i wyżywieniem.

dodatkowa działalność: prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach z bazą noclegową i wyżywieniem. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot : 1. Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich 2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z dewastacją 3. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia 4. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA

PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA Program ubezpieczenia Concordia Spółdzielca jest skierowany do przedsiębiorstw działających na zasadach prawa spółdzielczego. 1. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:...

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:... Część I Zamówienia: Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niŝszych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty, oraz dopuszcza się

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Starostwo Powiatowe w Poznaniu Starostwo Powiatowe w Poznaniu Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Przychód netto ze sprzedaŝy za rok 2013 wyniósł: 26.433.577,81 zł. Pytanie 7

Przychód netto ze sprzedaŝy za rok 2013 wyniósł: 26.433.577,81 zł. Pytanie 7 Numer sprawy: BZ/ZP.02/21/02/14 Włocławek 11.03.2014 r. Treść zapytań i wyjaśnień wraz ze zmianą zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.02/21/02/14.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo