SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE"

Transkrypt

1 Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk 2012

2 Spis treœci Spis treści Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Definicje Definicja samochodu i innych pojazdów Odrębność definicji samochodu dla celów podatkowych Definicja samochodu osobowego dla celów podatku VAT Definicja samochodu osobowego na gruncie podatku dochodowego Samochód osobowy a samochód ciężarowy Zakup i używanie samochodu aspekty prawne Zakup i używanie nowego samochodu Zamówienie samochodu Ogólne warunki sprzedaży Zaliczka a zadatek Cena Termin wydania pojazdu Odstąpienie od umowy z powodu niewydania samochodu w terminie Wydanie samochodu Gwarancja Rękojmia Odstąpienie od umowy Niezgodność z umową uprawnienia kupującego Samochód zastępczy na czas naprawy Zakup używanego samochodu Sprawdzenie legalności pochodzenia pojazdu Sprawdzanie stanu technicznego pojazdu Sprawdzenie obciążeń pojazdu na rzecz osób trzecich Nabycie pojazdu od osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim Ważne elementy umowy sprzedaży Naprawa samochodu w nieautoryzowanym serwisie a uprawnienia z gwarancji Nabycie pojazdu od przedsiębiorcy właściwa reprezentacja sprzedającego Samochód nabywany za granicą Opłaty i formalności Zakup i użytkowanie samochodu aspekty prawne i podatkowe Koszty eksploatacji samochodu w kosztach uzyskania przychodów Definicja kosztów uzyskania przychodów Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów Opłaty parkingowe sposób udokumentowania Koszty uzyskania przychodów poniesione w walucie obcej Potrącalność kosztów w czasie Moment potrącenia kosztów u podatników prowadzących księgi rachunkowe Moment potrącenia kosztów u podatników prowadzących podatkową księgę metodą memoriałową Moment potrącenia kosztów u podatników prowadzących podatkową księgę metodą kasową Koszty zaniechanych inwestycji Odpisy amortyzacyjne Wydatki na nabycie środków trwałych

3 Koszty uzyskania przychodu samochodu osobowego o wartości przekraczającej euro Odpisy amortyzacyjne od samochodu osobowego o wartości ponad euro Straty w środkach trwałych pokryte odpisami amortyzacyjnymi Straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych Koszty uzyskania przychodów w umowach komisu Koszty używania samochodu niebędącego składnikiem majątku osoby prawnej, w tym na podstawie umowy najmu Samochody niebędące środkami trwałymi osoby fizycznej, w tym używane na podstawie umowy najmu Samochody demonstracyjne a kilometrówka Stawki przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdów osoby fizyczne Ewidencja przebiegu pojazdów osoby prawne Ewidencja przebiegu a dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków Wynajmowane samochody elektryczne i hybrydowe a ewidencja przebiegu pojazdu Ubezpieczenie pojazdu, w tym samochodu osobowego Naprawy pojazdów, w tym naprawy powypadkowe Straty z tytułu kradzieży samochodów Koszty eksploatacyjne przewłaszczonego samochodu Odpisy amortyzacyjne od samochodów sfinansowanych dotacją Odpisy amortyzacyjne od pojazdów nabytych nieodpłatnie Pojazdy oddane do nieodpłatnego używania Podatek od towarów i usług kosztem Inne podatki płacone przez przedsiębiorców w związku z użytkowaniem samochodów a koszty uzyskania przychodów Mandaty za naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym Samochód jako środek trwały. Amortyzacja Samochody i inne pojazdy środkiem trwałym w firmie Wykorzystywanie w działalności i najem prywatny Samochód nabyty z zamiarem używania przez okres krótszy niż rok Samochody demonstracyjne kiedy środek trwały Korekta kosztów w trybie art. 16e updop i art. 22e updof Środki trwałe niepodlegające amortyzacji Dzieła sztuki i eksponaty muzealne a pojazdy mechaniczne Zaprzestanie działalności gospodarczej Czasowe przestoje środków transportowych Zawieszenie działalności a odpisy amortyzacyjne Samochody jako niskocenne składniki majątku Kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych Przewłaszczone środki trwałe Wartość początkowa środków trwałych Cena nabycia i koszt wytworzenia Odsetki od kredytu na zakup samochodu Opłaty poniesione na ubezpieczenie pojazdu Opłaty poniesione na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym Nabycie nieodpłatne i częściowo odpłatne Samochody otrzymane aportem Wartość początkowa ustalana w drodze wyceny Środki trwałe we współwłasności Ulepszenie samochodu środka trwałego

4 Remont a ulepszenie samochodu środka trwałego Wybór metody amortyzacji Metoda liniowa Podwyższona i obniżona stawka liniowa Sposób kwotowy dokonywania odpisów amortyzacyjnych w przypadku wyboru metody liniowej Metoda przy zastosowaniu stawki indywidualnej Metoda degresywna Amortyzacja jednorazowa (pomoc ) Podatnicy obowiązani do kontynuacji metody amortyzacji poprzednika prawnego Inwestycje w obcym środku trwałym Składniki majątku używane na podstawie umów o komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Nabycie pojazdu poza krajem lub od firm zagranicznych a obowiązek rozliczenia podatku należnego VAT Nowe środki transportu definicja Wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdów i innych towarów Nabycie wewnątrzwspólnotowe nowych środków transportu Przypadki, kiedy nie zachodzi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Przemieszczenie własnych towarów jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowe do magazynu konsygnacyjnego Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów WNT podstawa opodatkowania Podstawowe zasady wymiaru podatku VAT od importu towarów Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca Import usług na gruncie podatku VAT Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania w imporcie usług Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług Status usługobiorcy i charakter, w jakim działa usługobiorca w świetle przepisów rozporządzenia nr 282/ Miejsce świadczenia usług na rzecz podatnika Miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami Miejsce świadczenia usług krótkotrwałego wynajmu środków transportu Pozostałe usługi najmu na rzecz ludności Obowiązek posługiwania się numerami VAT UE Zapłata podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (formularze VAT-23, VAT-24, VAT-25) Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju Faktury wewnętrzne w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca Przeliczanie walut dla celów podatku VAT Rozliczenie podatku naliczonego VAT od zakupu samochodów i opłat eksploatacyjnych Prawo do odliczenia podatku naliczonego fundamentalną cechą podatku VAT Definicja podatku naliczonego Terminy odliczenia podatku naliczonego Podatek naliczony od nabycia samochodów osobowych Pojazdy samochodowe o masie całkowitej mniejszej niż 3,5 tony, których wyłączenie nie dotyczy Pojazdy, dla których wymagane jest dodatkowe badanie techniczne

5 Zmiana rodzaju (statusu) pojazdu rodzi obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego Pojazdy specjalne Pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób Odprzedaż pojazdów przedmiotem działalności Oddanie samochodu w odpłatne używanie Import pojazdów osobowych podatek naliczony Usługi leasingu, najmu, dzierżawy pojazdów osobowych Pojazdy niebędące pojazdami samochodowymi Samochody z kratką Części składowe zużyte do wytworzenia samochodu osobowego Części składowe zużyte do naprawy samochodów, w tym samochodów osobowych Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz usług serwisowych Wydatki na naprawę samochodów nieobjętych dobrowolnym ubezpieczeniem Samochody osobowe rozliczane kilometrówką Paliwo służące do napędu samochodów, w tym samochodów osobowych Odliczanie proporcjonalne podatku oraz korekta podatku naliczonego Częściowe i proporcjonalne odliczenie podatku naliczonego Proporcjonalne odliczenie podatku naliczonego Korekta proporcjonalnie odliczonego podatku naliczonego Korekta z uwagi na zmianę prawa do odliczenia podatku naliczonego Samochody nabyte łącznie z przedsiębiorstwem Katalog wyłączeń przewidziany w art Sposób rozliczenia podatku w razie nabycia samochodu we współwłasności ustawowej z małżonkiem Sposób rozliczenia podatku w razie nabycia samochodu we współwłasności ze wspólnikami spółki osobowej Inne opłaty związane z używaniem lub nabyciem samochodów Opodatkowanie samochodów podatkiem od środków transportowych Opłaty wynikające z przepisów o drogach publicznych Opłata za przejazd po drogach publicznych Opłata parkingowa Opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych Opłaty za przejazd promami i mostami Opłata skarbowa Inne formy posiadania samochodu aspekty prawne Leasing Użyczenie Najem Wykorzystywanie do celów firmowych prywatnych samochodów Korzystanie z pojazdów służbowych przez pracowników Leasing pojazdów aspekty prawne i podatkowe Opodatkowanie stron umowy leasingu przychody i koszty Kluczowe definicje dla umów leasingu Leasing operacyjny Przeniesienie własności przedmiotu leasingu operacyjnego po zakończeniu umowy na korzystającego Przeniesienie własności przedmiotu leasingu operacyjnego po zakończeniu umowy na osobę trzecią Oddanie przedmiotu leasingu operacyjnego do dalszego używania korzystającemu Leasing finansowy

6 Przeniesienie własności przedmiotu leasingu finansowego po zakończeniu umowy na korzystającego Przeniesienie własności przedmiotu leasingu finansowego po zakończeniu umowy na osobę trzecią Opłaty z tytułu umowy leasingu Sprzedaż wierzytelności leasingowych Umowy najmu i dzierżawy Data powstania przychodu z tytułu umów leasingu po stronie finansującego Skrócenie lub wydłużenie umowy leasingu operacyjnego Koszty związane z używaniem leasingowego samochodu nie są limitowane kilometrówką Opłaty leasingowe za czas przestoju pojazdów Wydatki na ubezpieczenie leasingowanego pojazdu Samochód leasingowany wykorzystywany na cele prywatne Amortyzacja środków transportu będących w leasingu wybrane zagadnienia Definicja środków trwałych w przypadku umowy leasingu Szczególne regulacje dotyczące umów leasingu (art. 16ł ust. 4 6 updop i art. 22ł ust. 4 6 updof) Ustalenie wartości początkowej pojazdu używanego na podstawie umowy leasingu finansowego Metoda liniowa, stawka indywidualna i metoda degresywna, amortyzacja jednorazowa pojazdy w leasingu finansowym Obniżona i podwyższa stawka liniowa pojazdy w leasingu operacyjnym Pojazdy wykupione z leasingu operacyjnego ustalenie wartości początkowej Indywidualna stawka amortyzacyjna pojazdy wykupione z leasingu operacyjnego Amortyzacja leasingowanych samochodów osobowych o wartości powyżej euro Leasing a podatek VAT Leasing odpłatną dostawą towarów lub odpłatnym świadczeniem usług Leasing finansowy odpłatną dostawą towarów Leasing operacyjny odpłatnym świadczeniem usług Moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania i dokumentowanie leasingu Refaktura ubezpieczenia leasingowanego pojazdu Refaktura podatku od środków transportowych Faktura korygująca korekta podstawy opodatkowania Kaucja określona w umowie leasingu Wysokość opodatkowania Nabycie pojazdu na podstawie leasingu a odliczenie podatku naliczonego Wykup samochodu osobowego z leasingu operacyjnego a odliczenia podatku naliczonego Korekta odliczonego podatku naliczonego a leasing Podatek u źródła od należności licencyjnych (leasing, najem, dzierżawa środków transportu) Podatkowe skutki używania samochodów przez pracowników, zleceniobiorców itp Zwrot kosztów używania prywatnego pojazdu pracownika dla potrzeb pracodawcy Koszty uzyskania przychodów pracodawcy Jazdy zamiejscowe (podróże służbowe) Zwrot w jazdach lokalnych Wydatki na radę nadzorczą koszty uzyskania przychodów Zwolnienie dochodów pracowników i innych osób Ekwiwalenty pieniężne za sprzęt należący do pracownika

7 Zwolnienie zwrotu kosztów uzyskania prywatnego pojazdu pracownika w jazdach lokalnych Zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy wynikający z innych ustaw Zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej Podróże zleceniobiorców i innych osób uzyskujących przychody z działalności wykonywanej osobiście Udostępnienie samochodów pracownikom, zleceniobiorcom do nieodpłatnego korzystania czy powstaje przychód podatkowy u pracownika? Nieodpłatne przychody pracownika Sposób ustalenia przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń Umowa o garażowanie służbowych samochodów Używanie przez pracowników służbowych samochodów za wynagrodzeniem Przychody z nieodpłatnego używania samochodów u zleceniobiorców itp. osób Nieodpłatne przychody działalność gospodarcza Nieodpłatne przychody pracowników kosztem pracodawcy Nieodpłatne świadczenia dla pracowników i innych osób na gruncie podatku VAT Opodatkowanie nieodpłatnego zbycia samochodu, w tym darowizny samochodu, podatkiem VAT Nieodpłatne świadczenie usług Regulacje przejściowe dotyczące nieodpłatnego używania samochodów osobowych Wysokość opodatkowania świadczeń nieodpłatnych Podstawa opodatkowania przy świadczeniach nieodpłatnych Obowiązek podatkowy przy świadczeniach nieodpłatnych Dokumentowanie czynności nieodpłatnych Dokumentowanie usług odpłatnego udostępnienia pojazdów dla pracowników Sprzedaż samochodu aspekty cywilnoprawne Odpowiedzialność przedsiębiorcy względem kupującego Sprzedaż samochodu za pośrednictwem komisu Ubezpieczenie zwrot niewykorzystanych składek Wynajem pojazdu Zaniżanie wartości transakcji Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej Darowizna samochodu Zbycie samochodu aspekty prawne i podatkowe Opodatkowanie sprzedaży samochodu podatkiem VAT w kraju Charakter, w jakim działa sprzedawca pojazdu Wielokrotna sprzedaż samochodów przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą Dostawy łańcuchowe Odpłatne świadczenie usług Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży pojazdu Mali podatnicy rozliczający się metodą kasową obowiązek podatkowy Podstawa opodatkowania podatkiem VAT Zamiana pojazdów podstawa opodatkowania Korekta obrotu (faktury korygujące) Zleceniodawcy, agenci, zleceniobiorcy, refaktura usług podstawa opodatkowania Wysokość opodatkowania podatkiem VAT Zwolnienia z podatku VAT pojazdy używane

8 Zwolnienie dostawy samochodów osobowych Zwolnienie podmiotowe Komisowe dostawy pojazdów Dostawy towarów używanych na fakturę VAT marża (autokomisy) Faktura VAT marża Ewidencjonowanie sprzedaży opodatkowanej w formie marży za pomocą kasy fiskalnej (autokomisy) Firmy taksówkowe Zasady obrotu złomem Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Dostawa nowych środków transportu przez osoby niebędące podatnikami Przemieszczenie własnych towarów traktowane jako WDT Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Stawki w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Dowody potwierdzające wywóz a stawka 0% Wywóz przez nabywcę nowych środków transportu bez użycia innego środka transportu Wywóz nowego środka transportu bez użycia środka przewozowego przez nabywcę będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej Nabywca nowego środka transportu otrzymujący dokument VAT Eksport towarów Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i na terytorium kraju Opodatkowanie sprzedaży samochodu podatkiem dochodowym Przychody z działalności gospodarczej i data powstania przychodu Sprzedaż samochodu (środka trwałego) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wysokość opodatkowania podatkiem dochodowym Przychody komisanta i komitenta związane z obrotem samochodami Sprzedaż złomu po zlikwidowanym samochodzie (środku trwałym) Sprzedaż samochodów stanowiących majątek prywatny Przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy Darowizna środka trwałego a przychody z działalności gospodarczej Podatek VAT przychodem Odszkodowania za szkody komunikacyjne Sprzedaż pojazdu a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Opodatkowanie usług najmu podatkiem dochodowym u osób fizycznych Najem prywatny opodatkowany według skali podatkowej Najem prywatny objęty ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Przychody z najmu w ramach działalności gospodarczej Sprzedaż wierzytelności z tytułu najmu lub dzierżawy pojazdów przez osoby prawne i osoby fizyczne będące przedsiębiorcami Przekazanie samochodu na cele osobiste a przychody i koszty podatnika Likwidacja działalności CIT, PIT i VAT Samochody pozostałe na dzień likwidacji działalności gospodarczej aspekt podatku dochodowego od osób fizycznych Samochody pozostałe na dzień likwidacji działalności gospodarczej aspekt podatku VAT Dokumentowanie sprzedaży Podstawowe zasady dotyczące wystawiania faktur Faktury dokumentujące zakup paliwa wlewanego do baków Faktury wystawiane na udokumentowanie sprzedaży zwolnionej

9 Faktury dokumentujące dostawę nowych środków transportu, w tym dostawy wewnątrzwspólnotowe środków transportu Faktury dokumentujące czynności, dla których miejsce świadczenia znajduje się za granicą Faktury wystawiane bez kwoty podatku Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Faktury wewnętrzne Obowiązek zapłaty podatku wynikającego z pustych faktur Ewidencjonowanie obrotu za pomocą kas fiskalnych Darowizna pojazdu a podatek od spadków i darowizn Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży Przekazanie spółce samochodu a zmiana umowy spółki Samochód w firmie aspekty rachunkowe Zakup, amortyzacja oraz zbycie samochodu w księgach rachunkowych Wprowadzenie samochodu jak środka trwałego do ksiąg rachunkowych Zakup samochodu Otrzymanie samochodu nieodpłatnie (w tym w drodze darowizny) Wniesienie aportu (wkładu rzeczowego) w formie samochodu Ewidencja analityczna środków trwałych Ewidencja środków trwałych Zbycie samochodu Nieodpłatne przekazanie, likwidacja planowa, kradzież samochodu Przykłady całościowe Leasing samochodu w ujęciu prawa rachunkowego Leasing według przepisów rachunkowych Prawo bilansowe a prawo podatkowe Możliwość zastosowania uproszczeń Ewidencja księgowa leasingu Leasing operacyjny pod względem podatkowym oraz rachunkowym Leasing samochodu osobowego operacyjny pod względem rachunkowym i podatkowym (przykład liczbowy) Leasing finansowy pod względem podatkowym oraz rachunkowym Leasing operacyjny pod względem podatkowym a finansowy pod względem rachunkowym Zakończenie umowy leasingu Wykup samochodu po zakończeniu trwania umowy leasingu operacyjnego pod względem podatkowym i rachunkowym Zakończenie trwania umowy leasingu finansowego pod względem podatkowym i rachunkowym Wykup samochodu po zakończeniu trwania umowy leasingu operacyjnego podatkowo, finansowego rachunkowo Cesja umowy leasingu Kradzież leasingowanego samochodu Informacje o leasingu w sprawozdaniach finansowych Bibliografia Wykaz wzorów Spis treści e-suplementu

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 45 ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Gospodarstwo rolne definicja... 47 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 48 4. Dział

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 grudnia 1999 r.

z dnia 16 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 105-6121 - Poz. 1199 1199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie art. 85 pkt 1 lit. b)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

podatkową księgę przychodów i rozchodów

podatkową księgę przychodów i rozchodów BIBLIOTEKA Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Forma opodatkowania Obowiązkowe prowadzenie dodatkowych ewidencji Niezbędna dokumentacja Remanent i zamknięcie księgi Prowadzenie księgi

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY JEŻELI PODATNIK OTRZYMAŁ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY TOWARÓW, STAWKĘ PODATKU 0% W EKSPORCIE TOWARÓW STOSUJE SIĘ W ODNIESIENIU DO OTRZYMANEJ ZAPŁATY, POD WARUNKIEM ŻE WYWÓZ TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Klasyfikacja bilansowa aktywów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki Rachunkowość i podatki Vademecum Biur Rachunkowych styczeń 2015 / 1 w numerze: Aktualności Podatki Księgi i ewidencje ZUS przedsiębiorcy Pracownicy Działalność gospodarcza Kontakty z urzędem Organizacja

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/302 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo